Onderzoeksrapport ASBEST, ENERGIE EN ZONNEPANELEN OP HIPPISCHE BEDRIJVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport ASBEST, ENERGIE EN ZONNEPANELEN OP HIPPISCHE BEDRIJVEN"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport ASBEST, ENERGIE EN ZONNEPANELEN OP HIPPISCHE BEDRIJVEN Dana ten Bokkel Huinink In opdracht van: LTO Noord vakgroep paardenhouderij Onder begeleiding van: Annet Schrijver & Wim Blokland

2 P a g i n a 2 Onderzoeksrapport ASBEST ENERGIE EN ZONNEPANELEN OP HIPPISCHE BEDRIJVEN Opdrachtgever: LTO Noord vakgroep paardenhouderij A.Schrijver & Wim Blokland Onderzoeker/auteur: Dana ten Bokkel Huinink 2012 ZWOLLE Pagina 2 van 41

3 P a g i n a 3 VOORWOORD Dit onderzoeksrapport is geschreven naar aanleiding van het uitvoeren van een onderzoek over asbest, energie en zonnepanelen op hippische bedrijven. Het onderzoek onder hippische ondernemers is gedaan in het kader van mijn afstudeerstage in opdracht van LTO Noord vakgroep paardenhouderij, onder leiding van A. Schrijver en W. Blokland Het doel is het opstellen van een onderzoeksrapport en een adviesrapport voor hippische ondernemers. Voor de mogelijkheid tot het doen van dit onderzoek en voor het tot stand brengen ervan wil ik de medewerkers van LTO Noord bedanken die mij van informatie en kennis hebben voorzien, in het bijzonder Annet Schrijver die mij als stage begeleidster veel heeft geholpen en inzichten heeft gegeven. Tevens wil ik mijn afstudeerdocente Marja Teekens bedanken voor de persoonlijke begeleiding en coaching. Dana ten Bokkel Huinink, December 2012, Dronten. Pagina 3 van 41

4 P a g i n a 4 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Aanleiding Asbestproblematiek Energie en zonnepanelen Opdracht Leeswijzer 7 2. Methode Te raadplegen bronnen Materiaal en method Steekproef en respondenten 9 3. Asbest, ernergie en zonnepanelen in de hippische sector De hippische sector in Nederland Bedrijfsactiviteiten binnen de hippische sector Asbestgebruik binnen de hippische sector Elektriciteitsverbruik per bedrijfstype Zonnepanelen binnen de hippische sector Investeren in zonnepanelen Salderen Financiering investering Terugverdientijd per bedrijfsactiviteit Het verlagen van de terugverdientijd Limitaties/discussie Conclusie 20 Bijlage 1. Geraadpleegde bronnen 21 Bijlage 2. Vragenlijst asbest, energie en zonnepanelen 23 Bijlage 3. Onderzoeksresultaten 30 Pagina 4 van 41

5 P a g i n a 5 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding De Provinciale Staten hebben op 18 juni 2009 een motie aangenomen waarin aan de Gedeputeerde Staten wordt opgedragen om het plaatsen van zonnecollectoren op bedrijfsgebouwen te stimuleren en te onderzoeken of hierbij een aantrekkelijke combinatie gemaakt kan worden met het saneren van asbestdaken. 1 Driekwart van de geschatte 130 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken en gevelpanelen in Nederland liggen op boerderijen en andere agrarische bedrijfsgebouwen. Binnen de Rijksoverheid is het voornemen ontstaan om in 2024 alle asbesthoudende daken op te laten ruimen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Joop Atsma) wil agrariërs landelijk stimuleren om asbestdaken te saneren en in plaats daarvan een nieuwe, duurzame inkomstenbron te plaatsen: zonnepanelen. 2 Er is een budget beschikbaar gesteld van 20 miljoen euro om asbestdaken op agrarische bedrijven te verwijderen, onder de voorwaarde dat er op deze daken zonnepanelen worden geplaatst. 3 Verschillende provinciale projecten zijn uitgevoerd om onder agrarische ondernemers te inventariseren welke randvoorwaarden er zijn om de investering in zonnepanelen zo rendabel mogelijk te maken. Hippische bedrijven zijn binnen deze projecten vrijwel geheel buiten beschouwing gelaten. Dit is de reden dat er zeer weinig tot geen sectorspecifieke informatie voor hippische ondernemers beschikbaar is over dit onderwerp. Omdat Atsma agrariërs die bij het vervangen van de asbestplaten meteen investeren in zonnepanelen wil belonen met een subsidie, is het wenselijk dat ook hippische ondernemers van informatie kunnen worden voorzien. Als deze ondernemers investeren in zonnepanelen kan de sector bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen alsook aan de milieudoelstellingen. De doelgroep van het onderzoek zijn hippische ondernemers in Nederland. Onder hippische ondernemers worden eigenaren van ondernemingen verstaan die zich binnen de paardenhouderij ten doel stellen een inkomen te verschaffen door de combinatie arbeid, kapitaal, kennis en ondernemerschap in te zetten (en daarmee tevens de continuïteit van een bedrijf te waarborgen). Onder het begrip paardenhouderij vallen diverse typen bedrijven zoals maneges en paardenpensions maar ook paardenmelkerijen en spermawinstations. Tijdens het onderzoek zijn enkel hippische ondernemers benaderd met een minimaal van 6 paarden op het bedrijf. 1.2 Asbestproblematiek In Nederland is er sprake van asbestproblematiek op verschillende fronten. Asbest werd in het verleden veelvuldig gebruikt, voornamelijk vanwege zijn hitte werende eigenschappen, slijtvastheid en lage prijs. 4 Al voor de Tweede Wereldoorlog was bekend dat blootstelling aan asbestvezels levensgevaarlijk is. 5 Toch duurde het tot 1993 voordat het gebruik van asbest in Nederland wettelijk verboden werd op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 6 1 R.B. Oosting, G.J. ten Napel (2012): Afronding motie asbest, bezocht op via flevoland.nl/vergaderstukken 2 (2012) Atsma stimuleert sanering asbestdaken met subsidie, bezocht op via rijksoverheid.nl 3 Rijksoverheid (september 2012): Atsma stimuleert sanering asbestdaken met subsidie, bezocht op via rijksoverheid.nl 4 Burdorf A, Maas J, Siegert H, Wielaard P. (2009 januari): Dossier asbest en gezondheid: Blootstelling, asbestziekten en risico evaluatie, TU Delft bezocht op via arbokennisnet.nl 5 Ruers R.F, Schouten N. (juli 2005): Het asbestdrama: eternit en de gevolgen van 100 jaar asbestcement, Wetenschappelijk bureau SP bezocht op via sp.nl 6 Arboportaal. Asbest een levensgevaarlijke stof, Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid bezocht op via arboportaal.nl Pagina 5 van 41

6 P a g i n a 6 De risico s ontstaan tegenwoordig vooral tijdens onderhoud, renovatie en de sloop van installaties en gebouwen. 7 Zolang de asbestvezels hechtvast zijn is er geen onmiddellijk gevaar. Toch zullen de vezels in de loop van de tijd in de lucht terechtkomen door verwering en bewerking. 8 Het gevaar van asbest zal in de toekomst toenemen door ouderdom en verwering van asbesthoudende dakbekleding. Ook brand en andere calamiteiten vormen een gevaar voor het vrijkomen van asbestvezels. 9 80% van de gebruikte asbest is naar schatting gebruikt in gebouwen, voornamelijk in de vorm van asbest cement platen. Voornamelijk op agrarische bedrijven is het schadelijke materiaal veelvuldig te vinden. Tussen de 70 en 80% van de desbetreffende bedrijven heeft asbest in de vorm van isolatiemateriaal of dakbedekking. 10 Dit zijn zeer verontrustende cijfers aangezien men door inademing van asbestvezels risico loopt op het krijgen van verschillende ernstige aandoeningen zoals; asbestose, longkanker en mesothelioom. Naar schatting overlijden er in Nederland jaarlijks 700 mensen als gevolg van asbestziekten. 11 Met het verzamelbegrip agrarische bedrijven worden ook de paardenhouderijen in Nederland bedoeld. Hoeveel procent van de hippische bedrijven echter asbest bevatten is niet duidelijk. Dit zal onderzocht worden tijdens dit onderzoek om de omvang van het probleem binnen deze sector te kunnen definiëren. 1.3 Energie en zonnepanelen In het TNO-rapport Bouw en Ondergrond komt naar voren dat er in 2040 een grote schaarste van grondstoffen zal zijn ontstaan, waardoor er anders met energie omgegaan zal worden. Enerzijds zal er veel aandacht zijn voor energiebesparing, anderzijds zal er veel gebruik gemaakt worden van duurzame energiebronnen. Er zal veelal sprake zijn van decentrale energievoorziening waarmee nu al een begin is gemaakt door de inzet van windmolens, zonnepanelen, vergistingsinstallaties en kleinere biomassacentrales. 12 Zonnepanelen zijn populair binnen de agrarische sector. Onder de melkveehouders overweegt één op de zes ondernemers om binnen 2 jaar te investeren in een installatie voor zonne-energie. 13 Uit het onderzoek gedaan door LTO-projecten is gebleken dat 18% van de ondervraagde ondernemers binnen de agrarische sector zonnepanelen wil plaatsen op het bedrijf. Van de ondervraagden zegt 9% nee tegen deze investering, terwijl 73% serieus overweegt om te investeren in zonne-energie. 14 De zon levert keer meer energie dan de mensheid gebruikt. 15 De Nederlandse energiedoelstelling is een energiebesparing realiseren van 2% per jaar, wat neerkomt op een energiebesparing van 20% in 2020 ten opzichte van Tevens wil men dat in % van de energie gehaald word uit duurzame energiebronnen. 16 (hernieuwbare energie) Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in Nederland is gestegen van 1 % in 1990 tot 4,3 % 7 Burdorf A, Maas J, Siegert H, Wielaard P. (2009 januari): Dossier asbest en gezondheid: Blootstelling, asbestziekten en risico evaluatie, TU Delft bezocht op via arbokennisnet.nl 8 Heerings H. (september 1999): Asbest tot in de vezels van de samenleving, Contrast advies bezocht op via 9 Smolders D. (juni 2012): onderzoeksrapport inventarisatie asbestcement dak- en gevelbekleding in Nederland, Search ingenieursbureau bezocht op via rijksoverheid.nl 10 Veefkind, W. (2011 juni): Inventarisatie asbest en zonnepanelen in Flevoland, Zwolle LTO Projecten bezocht op via flevoland.nl 11 De Lang S, Van A.J. (2008 november): Aansprakelijkheid voor blootstelling aan asbest, Beer advocaten bezocht op via beeradvocaten.nl 12 V.d. Vlies J, Mulder G. (september 2009): Toekomstverkenning gebouwde omgeving, TNO bezocht op via tno.nl 13 Blanken K.(september 2012): Geld verdienen aan energie van het dak, veehouderij techniek bezocht op via library.wur.nl 14 Veefkind, W. (2011 juni): Inventarisatie asbest en zonnepanelen in Flevoland, Zwolle LTO Projecten bezocht op via flevoland.nl 15 (2012): Dakmagazine, WUR, Rombou, DLV bezocht op via dakmagazine.nl 16 Stichting de koepel. (maart 2011): Duurzame energie doelstellingen onhaalbaar bij huidig kabinetsbeleid, ANP Perssupport bezocht op via perssupport.nl Pagina 6 van 41

7 P a g i n a 7 in De bijdrage van zonnestroom aan het eindverbruik van hernieuwbare energie is klein, ongeveer 0,3 % 17 De agrarische sector kan een bijdrageleveren aan het opwekken van hernieuwbare energie aangezien op deze bedrijven vaak bedrijfsgebouwen aanwezig zijn met groot dakoppervlak, wat een unieke mogelijkheid biedt om zonnepanelen- of collectoren te plaatsen. 18 Verschillende provincies hebben al provinciale regelingen getroffen voordat de landelijke subsidieregeling ingevoerd werd. Dat deze regelingen daadwerkelijk effect hebben blijkt uit de cijfers van het project in Overijssel. Maarliefst m2 asbest werd er verwijderd van agrarische daken en er werden zonnepanelen geïnstalleerd met een vermogen van 3,4 miljoen Watt-piek aan nieuwe energie. 19 Of het voor een ondernemer interessant is om zonnepanelen te plaatsen hangt af van een aantal factoren. Een aantal belangrijke gegevens zijn de opbrengstfactor en de eventuele subsidie en/of toepasbare fiscale regelingen. Zonnepanelen zijn interessant voor bedrijven met een groot dakoppervlak tussen zuidoosten en zuidwesten en een energieverbruik tot maximaal zo n kwh per jaar. 20 Om te weten te komen of het voor hippische ondernemers interessant is om zonnepanelen te plaatsen, is het noodzakelijk om het energieverbruik op verschillende typen paardenhouderijen te achterhalen. Tevens zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de pieken en dalen in het energieverbruik en de interesse in de aanschaf van zonnepanelen. 1.4 Opdracht Er is over het onderwerp vrij specifieke informatie te vinden die betrekking heeft op de agrarische sector. Over het algemeen wordt de paardenhouderij hier wel in meegenomen, maar dan veelal onder het verzamelbegrip graasdieren. Om de hippische ondernemers van sectorspecifieke informatie te kunnen voorzien is het noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in het asbestprobleem, het energieverbruik en de bereidheid tot investering in zonnepanelen binnen de hippische sector in Nederland. In dit onderzoeksrapport zullen o.a. de volgende vragen worden beantwoord: 1. Hoe groot is het potentieel voor vervanging van asbestdaken voor zonnepanelen bij hippische ondernemers in Nederland? 2. Wat is het energieverbruik in kwh van de verschillende bedrijfsactiviteiten die binnen de hippische sector worden uitgevoerd? 3. Hoeveel rendement is er op verschillende soorten hippische ondernemingen te behalen uit asbest er af, zon er op? De bovenstaande vragen zullen worden beantwoord aan de hand van een onderzoek onder 131 hippische ondernemers, die representatief worden gehouden voor de gehele doelgroep hippische ondernemers in Nederland. 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op de methode van dit onderzoek, waarbij zal worden ingegaan op de gebruikte bronnen, materiaal en methode en de steekproef en respondenten. Vervolgens zal in hoofdstuk drie de hippische sector met de verschillende bedrijfsactiviteiten worden besproken. Tevens zullen in dit hoofdstuk de onderzoeksresulaten weergegeven worden over het asbestgebruik, elektriciteitsverbruik en de potentie voor zonnepanelen binnen de hippische sector. Hoofdstuk 4 beschrijft globaal de investering in zonnepanelen, waarbij saldering, financiering en terugverdientijd voor verschillende bedrijfsactiviteiten aan de orde komen. 17 (2011) Hernieuwbare energie in Nederland 2011, CBS bezocht op via cbs.nl 18 (2012): Dakmagazine, WUR, Rombou, DLV bezocht op via dakmagazine.nl 19 Projectgroep Overijssel (2011): Asbest van het dak, zonnepanelen er op, Provincie Overijssel LTO Projecten bezocht op via asbestvanhetdak.nl 20 Dubbeldam R. (juni 2012): Zonnepanelen steeds interessanter, Wageningen UR bezocht op via boerenklimaat.nl Pagina 7 van 41

8 P a g i n a 8 2. METHODE Asbestsanering, energie en zonnepanelen zijn actuele onderwerpen, ook in combinatie met elkaar. Doordat er al verschillende onderzoeken zijn gedaan en verschillende subsidieregelingen lopen is er veel informatie beschikbaar voor het onderzoek. Tevens is het een feit dat er bijna dagelijks nieuwe informatie beschikbaar is, vooral wat betreft de subsidieregelingen en ontwikkelingen op de zonnepanelenmarkt. De informatie die ontbreekt is de specifieke informatie over het onderwerp voor de hippische sector. 2.1 te raadplegen bronnen Een deel van de verkregen informatie is gegeven in de bronnenlijst, die artikelen, wetenschappelijke artikelen, verslagen en rapporten bevat. Naast de bronnen die via internet beschikbaar zijn, wordt er vaak over het onderwerp geschreven in agrarische vakbladen zoals de Nieuwe Oogst, de Boerderij en Veehouderij en Techniek. In deze bladen wordt vaak ook verwezen naar bronnen waaraan de artikelen gerelateerd zijn. Naast de bronnen die te vinden zijn op internet en in de agrarische vakbladen zijn er veel experts op het gebied van asbest en zonnepanelen. Deze experts zijn te benaderen via LTO Noord. Zij hebben onderzoeken over het onderwerp gedaan en hebben een adviserende functie voor de LTO leden over asbest en zonne-energie. 2.2 Materiaal en methode Het onderzoek heeft bestaan uit een desk-research en een field-research. Het deskresearch heeft bestaan uit een wetenschappelijk onderzoek en het raadplegen van bestaande bronnen en experts. De expert W. Veefkind is benaderd omdat hij verschillende projecten heeft uitgevoerd over het onderwerp als projectmanager bij LTO Noord. Asbest van het dak, zonnepanelen er op in de provincie Overijssel is een voorbeeld van zo n project. Tevens is W. Veefkind de auteur van het onderzoeksrapport Inventarisatie asbest en zonnepanelen in Flevoland. A. Smit is benaderd omdat ook hij verschillende projecten heeft uitgevoerd over het onderwerp. Tevens geeft hij workshops aan bedrijven om te helpen hun ambities op het gebied van duurzame energie te realiseren. Één van deze workshops is; Duurzame daken in de agrarische sector: asbest er af, zon er op. Het fieldresearch heeft bestaan uit het doen van een onderzoek onder hippische ondernemers waardoor onderzoeksgegevens konden worden verzameld. Nadat er een vragenlijst was opgesteld, is deze getoetst onder enkele hippische ondernemers om de interpretatie en moeilijkheid in beeld te brengen. Ook is de vragenlijst beoordeeld door verschillende deskundigen zoals experts duurzaamheid (LTO), experts asbest & zonnepanelen (LTO) en een gastdocente duurzaamheid(cah). De verkregen feedback is verwerkt waarna de vragenlijst online is gelanceerd. De complete vragenlijst is opgenomen in bijlage 2. Er zijn enkel hippische ondernemers benaderd met meer dan 6 paarden. Voor het aantal 6 is gekozen omdat volgens verschillende definities een paardenhouderij bedrijfsmatig is vanaf dit aantal paarden en/of pony s. Leden- en niet leden van LTO Noord zijn via de mail verzocht om de vragenlijst in te vullen. De adressen zijn verkregen via de ledenlijst van LTO Noord en via de websites van de hippische ondernemingen. Tevens is er een bericht met de URL van de vragenlijst geplaatst op paardennet.nl. Met de stage begeleidster en afstudeerdocente is afgesproken dat de respons van 100 hippische ondernemers voldoende zal zijn om een betrouwbaar resultaat uit te genereren en gegronde conclusies te kunnen trekken. De hoge respons op de vragenlijst geeft aan dat het onderwerp leeft onder hippische ondernemers. Pagina 8 van 41

9 P a g i n a steekproef en respondenten In de periode van tot zijn er ongeveer 1100 hippische ondernemers benaderd via een , met de vraag of zij de vragenlijst in wilden vullen via een URL. Van deze ondernemers zijn er 507 (46%) geweest die de vragenlijst hebben geopend of zijn begonnen met het invullen van de antwoorden. In totaal zijn er 118 (10%) respondenten geweest die de vragenlijst volledig hebben ingevuld en 131 (12%) respondenten hebben de vragenlijst zodanig ingevuld, dat deze bruikbaar was voor het onderzoek. Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te meten is er een steekproefcalculator gebruikt. De populatiegrootte van bedrijven is gebaseerd op de cijfers van het CBS Het betrouwbaarheidspercentage is met 131 respondenten 75,4%, zoals te zien is in onderstaande figuur 2.1. Figuur 2.1: betrouwbaarheidspercentage fieldresearch Foutenmarge 5% De steekproefgrootte 131 Populatiegrootte 4270 Spreiding 50% Betrouwbaarheidspercentage 75,4% Bron: consumingknowledge 2012 Pagina 9 van 41

10 P a g i n a ASBEST ENERGIE EN ZONNEPANELEN IN DE HIPPISCHE SECTOR In dit hoofdstuk zal de hippische sector in Nederland worden beschreven. De verschillende bedrijfsactiviteiten zullen aan bod komen en de relatie tot asbest, energie en zonnepanelen zal worden beschreven. 3.1 De hippische sector in Nederland De hippische sector in Nederland heeft in de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt en doet niet meer onder aan andere agrarische sectoren. Vanaf het jaar 2000 is het aantal paard- en ponybedrijven (hoofd bedrijfstype) met 6% toegenomen tot bedrijven in Het aantal bedrijven met paarden en of pony s bedraagt in Nederland Om een beeld te schetsen van de omvang van de hippische sector, wordt een vergelijking gemaakt binnen de (dierlijke) agrarische sector. In de onderstaande figuur is weergegeven hoeveel bedrijven met een bepaalde diersoort in Nederland zijn gevestigd. Onder de factor koeien worden verstaan melkkoeien, kalfkoeien, vleeskalveren en jongvee. Onder de factor varkens worden verstaan varkens, vleesvarkens en fokzeugen. Tot slot worden er onder de factor kippen, kippen, leghennen, ouderdieren en vleeskuikens verstaan. Figuur 3.1: Aantal bedrijven per diersoort (2011) Bron: CBS 2012 Hippisch Nederland telde in 2011 ongeveer ruiters, waarvan de grootste groep recreatieruiters betreft (70%). Van de ruiters is ongeveer 20% wedstrijdruiter en 10% rijdt recreatief en wedstrijden. In Nederland is de manege de meest populaire locatie om paard te rijden, gevolgd door de vereniging en de vrije natuur. 23 De omvang van de hippische sector in Nederland kan niet alleen gemeten worden aan het aantal bedrijven met paarden en pony s en het aantal paard- en ponybedrijven. Ook de omzet van de sector is een belangrijke factor, welke in de hippishe sector jaarlijks 1,5 miljard bedraagt (2012): Paard- en ponybedrijven, lagere standaardopbrengst, CBS bezocht op via cbs.nl 22 (2012): Land- en tuinbouwcijfers 2012, CBS bezocht op via cbs.nl 23 Bartels J. (2012): Professionele passie voor paarden, ZLTO bezocht op via zlto.nl 24 Hardman A. (2012): Biologische paardenhouderij, Melkveeacademie bezocht op via melkveeacademie.nl Pagina 10 van 41

11 P a g i n a Bedrijfsactiviteiten binnen de hippische sector Het indelen van paard- en ponybedrijven naar bedrijfstype is erg omslachtig aangezien veel bedrijven een verschillend aantal activiteiten uitvoeren. Daarom is ervoor gekozen om de bedrijven in te delen naar de acitiviteiten die zij uitvoeren, ten doele van de bedrijfsvoering. In de onderstaande figuur staan de verschillende bedrijfsactiviteiten naar gebruik en activiteit onderverdeeld. Alle genoemde bedrijfstypen zijn voorgekomen in de antwoorden op de vragenlijst voor hippische ondernemers. Uiteraard is het mogelijk om als bedrijf verschillende activiteiten uit te voeren waarvan er één of meerdere binnen een andere sector vallen, deze activiteiten zijn niet meegenomen in de figuur (11,9%). Figuur 3.2: Indeling hippische sector naar bedrijfsactiviteit Fokkerij Hengstenhouderij (2,8%) Spermawinstation (1,8%) Paardenfokkerij (18%) Productiegericht Paarden opfokken (11,9%) Paardenmelkerij (0,3%) Paardenhouderij Training Trainings/sportstal (11,6%) Handelsstal (7%) Gebruiksgericht Dienstverlening Paardenpension (24,2%) Manege (7,3%) Toerisme (1,5%) Paardenkliniek (1,5%) Paardenrusthuis (0,75%) Particulier Verenigingsaccomodaties (3,1%) Particulier (buiten beschouwing) 3.3 Asbestgebruik binnen de hippische sector Binnen de hippische sector is evenals in andere agrarische sectoren sprake van veel asbestgebruik. Van de respondenten geeft 64% aan dat er asbest op hun bedrijfsdaken is verwerkt. Van de respondenten geeft 24% aan geen asbesthoudende beplating op het bedrijf te hebben. Er zijn ook hippische eigenaren die niet weten of er astbest op hun daken is verwerkt (5%) en ondernemers die de asbest reeds hebben laten verwijderen (8%). De spreiding die te zien is in het aantal m 2 asbest per bedrijf is groot. Het laagste aantal is 1m 2 en de hoogste uitkomst is 5.000m 2. De gemiddelde uitkomst is 823 m 2 asbest per hippisch bedrijf. Uit de bovenstaande gegevens en het feit dat Nederland 4270 hippische bedrijven telt kan er geconcludeerd worden dat er m2 asbest op hippische bedrijven te vinden is. Van het totaal van 130 miljoen m2 in Nederland is dit 1,73%. Van de hippische ondernemers geeft 27% aan de asbest te laten verwijderen, 29% geeft aan niets te laten doen met het asbest op het bedrijf. De overige ondernemers hebben de asbest reeds laten verwijderen of twijfelen over een eventuele investering in asbestsanering. Voor de meeste ondernemers is het financiële bezwaar het grootste. Voor de ondernemers die de asbest gaan laten verwijderen is gezondheidsrisico de belangrijkste reden. Van de respondenten geeft 87% aan minder dan ,- te willen besteden aan de asbestsanering. Voor de meeste ondernemers (76%) is dit bedrag voldoende om de asbest van het bedrijf te laten saneren. In figuur 3.3 is globaal te zien wat de kosten zijn om het bedrijf asbestvrij te maken. De bedragen zijn gebaseerd op het door een gecertificeerd bedrijf laten verwijderen van asbesthoudende golfplaten. Pagina 11 van 41

12 P a g i n a 12 Figuur 3.3: Kosten asbestverwijdering M 2 % ondernemers % % % % % % Bron: isoplaat Elektriciteitsverbruik per bedrijfstype Tijdens het onderzoek zijn er 13 bedrijfsactiviteiten naar voren gekomen, met allen een verschillend elektriciteitsverbruik. Het gemiddelde energieverbruik per hippisch bedrijf is kwh per jaar, wat ver onder het laagste gebruik in de gehele agrarische sector ligt. Dit verschil is duidelijk te zien in figuur 3.4. Het grote verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er binnen de paardenhouderij weinig tot geen geen koelsystemen, automatische voersystemen en robots gebruikt worden. Figuur 3.4: Elektriciteitsverbruik bedrijven dierlijke sectoren in kwh Bron: Binternet (LEI) 2011 De energiebehoefte is afhankelijk van de activiteiten die het bedrijf uitvoert. De gemiddeld hoogste energiebehoefte hebben de manages en verenigingen. Dit word waarschijnlijk veroorzaakt door het aanwezig zijn van een kantine waar veel elektrische apparaten worden gebruikt. De laagste energiebehoefte hebben de klinieken en hengstenhouderijen. Dit is een opvallend gegeven aangezien deze bedrijven gemiddeld dubbel zo veel paarden hebben dan het gemiddelde van alle paardenhouderijen. Een reden hiervoor kan zijn dat bedrijven met de bedrijfsactiviteit hengstenhouderij tevens andere bedrijfsactiviteiten hebben waar veel paarden voor benodigd zijn. Ook is de spreiding van het elektriciteitsgebruik tussen verschillende bedrijfstypen erg hoog. Zo gebruiken sommige bedrijven nagenoeg niets terwijl de grootste verbruikers wel kwh per jaar verbruiken. Pagina 12 van 41

13 P a g i n a 13 Figuur 3.5: Elektriciteitsverbruik binnen de paardenhouderij in kwh In kwh Gemiddeld Laagste Hoogste Aantal bedrijven Hengstenhouderij Zeer laag Spermawinstation Zeer laag Paardenfokkerij Zeer laag Paarden opfokken Zeer laag Paardenmelkerij Trainings/sportstal Zeer laag Handelsstal Zeer laag Pensionstal Zeer laag Manege Zeer laag Toerisme Paardenkliniek -545 Zeer laag 2 2 Paardenrusthuis Verenigingsaccomodaties Zeer laag Totaal Zeer laag Naast de hoeveelheid energie die wordt gebruikt zijn de tijdvakken waarin deze wordt gebruikt een belangrijke factor. Het is immers in het voordeel van de ondernemer als de opgewekte energie direct kan worden gebruikt. In onderstaande tabel staat weergegeven wanneer energie wordt verbruikt. Te zien is dat de meeste energie in het derde tijdvak van 16:00 tot 24:00 word verbruikt. Figuur 3.6: elektriciteitsverbruik in verschillende dagdelen 06:00-12:00 12:00-18:00 18:00-24:00 24:00-06:00 Pagina 13 van 41

14 P a g i n a Zonnepanelen binnen de hippische sector. De opbrengstsfactor van zonnepanelen hangt af van verschillende factoren. Zo is het energiegebruik belangrijk en de tijdvakken waarin de meeste energie word gebruikt. Uiteraard is de interesse van hippische ondernemers om te investeren in zonnepanelen de belangrijkste factor om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. Van de ondervraagde ondernemers geeft 29% aan zeker niet te willen investeren in zonnepanelen. Dit betekent dat 71% serieuze interesse heeft om te investeren in zonnepanelen of daar al plannen voor heeft. Deze cijfers houden in dat de mogelijkheid bestaat dat er in de toekomst op 3031 hippische bedrijven zonnepanelen te vinden zijn. Uiteraard stellen hippische ondernemers eisen aan de investering. Zo wil 43% van de ondernemers de zonnepanelen binnen 5 jaar terugverdienen. Van de ondernemers vindt 34% 5-7 jaar een acceptabele terugverdientijd en 21% 7-10 jaar. Slechts 2% van de ondernemers vindt een terugverdientijd van langer dan 10 jaar acceptabel. Op de vraag hoe de ondernemers de investering zullen gaan financieren geeft 61% aan eigen middelen te willen gebruiken in combinatie met subsidies en fiscale mogelijkheden. Slechts 14% wil de investering financieren door een lening aan te gaan met de bank en 11% geeft aan dat zij derden willen laten investeren in hun bedrijf. De overige ondernemers geven aan het dak te willen verhuren, een samenwerking aan te willen gaan of van plan zijn de loterij te winnen. De afweging om wel of geen zonnepanelen aan te willen/kunnen schaffen kent verschillende factoren. De belangrijkste belemmerende factor is de financiering van de investering. Ook de terugverdientijd en gebrek aan vertrouwen in de investeing zijn belangrijke factoren, gevolgd door gebrek aan kennis en een afwachtende houding m.b.t. prijsdalingen in de toekomst. Pagina 14 van 41

15 P a g i n a INVESTEREN IN ZONNEPANELEN Het merendeel van de ondernemers geeft aan dat het financieren van de investering in zonnepanelen de grootste belemmering is. De meeste kosten vloeien dan ook voort uit de investeringkosten, waartegen de exploitatiekosten laag zijn. Verschillende factoren die van belang zijn bij het berekenen van de opbrengstfactor zullen in dit hoofdstuk aan bod komen. ook zullen er berekeningen gemaakt worden over de opbrengst naar bedrijfsactiviteit. 4.1 Salderen De opbrengst van het terugleveren van energie is afhankelijk van het verbruik, de hoeveelheid die wordt teruggeleverd en de energieleverancier waarbij men is aangesloten. Op basis van artikel 31c van de elektriciteitswet 1998 wordt tot een grens van 5000 kwh gesaldeerd. Energieleveranciers zijn dus verplicht om duurzaam opgewekte energie van kleinverbruikers te salderen tot een grens van kilowattuur. Dit betekent dat de teruggeleverde energie mag worden verrekend met de verbruikte energie op hetzelfde net. De meeste hippische bedrijven zullen onder de kleinverbruikers vallen met een aansluiting van maximaal 3x80A. Mocht er meer dan kwh per jaar worden teruggeleverd, moet de energieleverancier hier een redelijke terugleververgoeding voor betalen. De hoogte van deze vergoeding verschilt dus per energieleverancier. In figuur 4.1 zijn de verschillen tussen energieleveranciers op het gebied van de terugleververgoeding weergegeven. Naast de eis dat men een kleinverbruiker is, heeft men een elektriciteitsmeter nodig die geschikt is voor terugleverregistratie. Figuur 4.1: terugleveringsvergoeding per energieleverancier Energieleverancier Salderingsgrens Terugleveringsvergoeding DGB Energie Onbeperkt 100% E.ON 5000 kwh 7 ct per kwh Eneco Max. eigen 9,2 ct per kwh verbruik Greenchoice Onbeperk Leveringstarief incl. btw en EB zoals in het contract tot 1000 kwh, daarboven kaal leveringstarief. Energiedirect.nl Onbeperkt 100% van het kale leveringstarief Essent 5000 kwh Het kale leveringstarief v.a kwh is de vergoeding 70% van de gem. inkoopprijs (APX gemiddelde) MAIN Energie kwh 80% van het kale leveringstarief NL Energie 5000 kwh Geen NUON 5000 kwh 5,88 ct per kwh Oxxio 5000 kwh Tot 5000 kwh het leveringstarief incl. btw en EB, vanaf 5000 kwh 70% van het kale leveringstarief Bron: Energieleveranciers.nl, gaslicht.com, DGB energie 2012 Sommige energieleveranciers salderen ook boven de wettelijke grens van 5000 kwh per jaar. Dit is interressant voor ondernemers die meer dan 5000 kwh per jaar verbruiken en meer opwekken. Het is belangrijk om in acht te nemen dat aan de terugleververgoeding voorwaarden zijn verbonden. Deze verschillen per energieleverancier en kunnen veel verschil uitmaken. Zo is de salderingsgrens van DGB energie onbeperkt mits men de zonnepanelen bij deze leverancier afneemt. Als men de zonnepanelen bij een andere leverancier afneemt wordt er 50% van het verbruik 100% gesaldeerd. Voor de andere 50% wordt het kale tarief ex btw minus een halve cent gesaldeerd. Nuon geeft met 5,88 ct de laagste prijs per kwh en Eneco met 9,2 ct de hoogste prijs als terugleververgoeding (september 2012). Pagina 15 van 41

16 P a g i n a Financiering investering Er zijn verschillende manieren om de investering in zonnepanelen te helpen bekostigen. Zo zijn er fiscale maatregelen en subsidies beschikbaar. Via de Energie Investerings Aftrek (EIA) kan er 41,5% extra van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. De investering moet dan minimaal bedragen en de zonnepanelen mogen niet eerder zijn gebruikt. De EIA kan worden toegepast naast de gewone investeringsaftrek. Gebruik maken van de kleinschaligheidsaftrek is ook een mogelijkheid. Een voorwaarde is dat er een bedrag tussen de 2.200,- en ,- wordt geinvesteerd in zonnepanelen en andere investeringen voor de onderneming. De hoogte van de aftrek hangt dus af van de totale inveseringen binnen een jaar. Als er ook asbesthoudende beplating wordt verwijderd komt de asbest sanering in aanmerking voor de Milieu Investerings Aftrek (MIA) en VAMIL (willekeurige afschrijving). De hoogte van de aftrek is tevens afhankelijk van de fiscale bedrijfswinst. Via de MIA is 27% van de investeringskosten voor het saneren van asbest af te trekken en met de VAMIL kan het moment van afschrijven vrij worden gekozen. Wordt de asbestsanering gecombineerd met een investering in zonnepanelen op het zelfde dak dan komt ook de investering in zonnepanelen in aanmerking voor de VAMIL. Zonnepanelen worden steeds goedkoper, maar er zijn dan ook steeds minder subsidieregelingen beschikbaar. Toch kan zonne-energie aantrekkelijk zijn zonder subsidies, door gezamelijke inkoop. Of de investering uit kan is afhankelijk van onderstaande factoren: De investeringskosten van de panelen De stijging van de stroomprijzen in de toekomst De mate waarin van fiscale regelingen gebruik kan worden gemaakt De mate waarin stroom wordt teruggeleverd De mate waarin het gebruikspatroon aansluit bij het behoeftepatroon van de ondernemer De energieleverancier Eventuele subsidie 4.3 Terugverdientijd per bedrijfsactiviteit Naast de in eerder genoemde hoofdstukken genoemde factoren, zijn er nog een aantal factoren die mee spelen in het berekenen van de terugverdientijd en het rendement van de investering in zonnepanelen. Omdat deze factoren per bedrijf sterk kunnen verschillen is er gebruik gemaakt van gemiddelde cijfers per bedrijfsactiviteit en een aantal voorwaarden om de berekeningen te kunnen maken. Deze cijfers en voorwaarden zijn ingevoerd in de Quickscan die beschikbaar is via vraagbundelingzonnepanelen.nl. De uitkomsten zijn slechts een indicatie van de terugverdientijd. voor het invullen van de Quickscan zijn de volgende voorwaarden aangehouden. - De installatie zal voorzien in 100% van het gemiddelde gebruik in kwh per bedrijfsactiviteit. - Er wordt géén stroom verkocht - Er is géén rekening gehouden met eventuele subsidies. - Er is een fiscale winst van 1,- aangehouden wp vermogen kan 850 kwh opwekken. - Kosten voor bijvoorbeeld het vervangen van de omvormer en onderhoud zijn meegenomen in de Quickscan. - Van de opbrengst in jaar 25 zijn de investeringskosten in panelen reeds in mindering gebracht. - Eventuele fluctuaties van de stroomprijzen zijn niet in de berekeningen meegenomen. Pagina 16 van 41

17 P a g i n a 17 Figuur 4.2: terugverdientijd, investering en opbrengst zonnepanelen per bedrijfsactiviteit Gemiddeld kwh Terugverdientijd (binnen jaar) Investering in panelen (in ) Opbrengst in jaar 25 (in ) Hengstenhouderij Spermawinstation Paardenfokkerij Paarden opfokken Paardenmelkerij Trainings/sportstal Handelsstal Pensionstal Manege Toerisme Paardenrusthuis Verenigingsaccomodaties Gemiddeld Bron: vraagbundelingzonnepanelen 2012 In figuur 4.2 is te zien dat de manege s en vergenigingsaccomocaties de langste terugverdientijd zullen hebben als zij investeren in zonnepanelen. De oorzaak hiervan is dat zij de meeste kwh elektriciteit verbruiken en dus een grotere installatie nodig hebben dan de andere bedrijfstypen. Daarentegen loopt de opbrengst op deze bedrijven het snelste op nadat het break even point is bereikt. Dit is logischerwijs een gevolg van de hogere opbrengsten van de grotere zonnepanelen installatie. De gemiddelde terugverdientijd van een zonnepanelen installatie is 6 jaar. Dit is een vrij gunstige uitkomst aangezien er geen rekening is gehouden met eventuele subsidies en/of fiscale mogelijkheden. Dit betekent dat de terugverdientijd bij gebruikmaking van deze middelen nog lager uit kan vallen. 4.4 Het verlagen van de terugverdientijd De terugverdientijd is aangegeven in jaren. In het aangegeven jaar is het break even point van de investering bereikt en zal er winst gemaakt worden. Voor veel ondernemers zal de terugverdientijd acceptabel zijn en voor sommigen minder. Er zijn verschillende manieren om de terugverdientijd te verminderen: 1. Het verlagen van de investeringskosten Het verlagen van de investeringskosten kan men doen door gebruik te maken van fiscale regelingen die een voordeel opleveren i.v.m. belastingverlaging. Door deel te nemen aan collectieve inkoop kan de inkoopprijs van zonnepanelen flink lager zijn. Ook is er een mogelijkheid om het energieverbruik te verminderen door energiezuinige lampen te gaan gebruiken of andere maatregelen te nemen. Hierdoor zal er minder kwh opgewekt hoeven worden en zijn de investeringskosten lager. 2. Het vergroten van de opbrengsten Dit zou men kunnen bereiken door op grote schaal te salderen en energie door te leveren aan bijvoorbeeld particulieren. Ook is het mogelijk dat zonnepanelen in de toekomst effectiever worden waardoor de opbrengsten per m2 groter worden, en de installatie minder groot hoeft te zijn. Pagina 17 van 41

18 P a g i n a Het verlagen van exploitatiekosten De exploitatiekosten zijn in vergelijking met de investeringskosten minimaal. Toch zou men kunnen besparen door de investering te financieren uit eigen middelen of een lening met een laag rentetarief aan te gaan. Een voorbeeld hiervan is de groenfinanciering waarbij men een lagere rente op milieuvriendelijke projecten betaald. De groenfinancieringen hebben een aflossingstermijn van 10 jaar en zijn toepasbaar bij de ING, Rabobank, Groen bank, ABN AMRO Groen bank, ASN en Triodos (2012) Zonne-energie voor investeerders, durasolar bezocht op via durasolar.nl Pagina 18 van 41

19 P a g i n a LIMITATIES/DISCUSSIE Uit dit en eerder uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat er veel interesse is in het plaatsen van zonnepanelen op agrarische alsook op hippische bedrijven. Ook de maatschappelijke interesse is groot, wat belangrijk is voor de hippische ondernemers. Hun klanten zijn veelal ruiters, die de sport voornamelijk hobbymatig uitvoeren. Deze recreatieruiters beoefenen de sport veelal voor de omgang met het dier en de natuurbeleving. 26 Tevens is het project eenvoudig te realiseren aangezien er in de meeste gevallen geen vergunning aangevraagd hoeft te worden. De grootste belemmering voor ondernemers is het financieren van de investering. Ondanks de prijsdalingen van de afgelopen jaren is de investering nog vrij hoog. Bovendien is er sprake van een terugverdienperiode, waarna de ondernemers pas winst gaat maken met de installatie. Het is niet vanzelfsprekend dat iedere ondernemer de investering ziet als investeren in goedkope energie op lange termijn maar als een dure investering op korte termijn. De koppeling tussen asbestverwijdering en het plaatsen van zonnepanelen is gewenst. Toch heeft dit voor veel ondernemers een negatief effect omdat de totale investering dan omhoog gaat. Schaalvergroting en collectieve inkoop van zonne-installaties komen steeds vaker voor. Ook het salderen van de zelf opgewekte energie is tegenwoordig wettelijk geregeld. Toch gelden ook hier limitaties waardoor het per bedrijf sterk verschilt wat het te behalen voordeel is. Het leasen van zonneinstallaties staat nog in de kinderschoenen maar geeft wel perspectief voor de toekomst. Ook het verhuren van daken aan energiemaatschappijen kan in de toekomst een interessante optie zijn voor ondernemers voor wie de investering te groot is, momenteel zijn hiervan in ons land geen voorbeelden bekend. Naast de investeringskosten kunnen er ook (exploitatie)kosten ontstaan buiten de garantiebepalingen van de zonnepanelen leverancier om. Deze kosten zijn een risico voor de investeerder. Het is daarom verstandig om goede afspraken te maken met de leverancier en de voorwaarden door te nemen. Naast de genoemde limitaties kunnen per bedrijf verschillende omgevingsfactoren een rol spelen in het rendement van de zonnepanelen. Zo is de dakligging belangrijk en het draagvermogen van de dakconstructie. Ook spelen schaduw, stof en bijvoorbeeld sneeuw een rol in de werking van de zonnepanelen. 26 J. tamboer (2000): Sportfilosofie, Damon B.V. Pagina 19 van 41

20 P a g i n a CONCLUSIE Asbestsanering en het plaatsen van zonnepanelen is een gewenste combinatie. Er is in Nederland nog zo n 130 miljoen vierkante meter asbesthoudend materiaal in daken verwerkt waarvan m2 op hippische bedrijven te vinden is (1,73%). Van de ondervraagde ondernemers geeft 27% aan de asbest te laten verwijderen. Daarentegen geeft 29% van de ondernemers aan niets te doen met de asbest op het bedrijf. Van de ondernemers die de asbest te willen laten verwijderen geeft 87% aan minder dan ,- te willen besteden aan de sanering. Voor 76% van de respondenten is dit bedrag voldoende om alle asbest te laten verwijderen. Het gemiddelde energieverbruik binnen de paardenhouderij binnen de paardensector is kwh per jaar. De verschillen in energieverbruik tussen de verschillende bedrijfsactiviteiten zijn groot. De manege s en verenigingsaccomodaties verbruiken de meeste energie en de klinieken en hengstenhouderijen het minst zoals te zien is in figuur Van de ondervraagde ondernemers heeft 71% serieuze interesse om zonnepanelen te plaatsen of heeft daar al plannen voor. Dit betekent dat er 3031 hippische ondernemers zijn die welwillend zijn tegenover het plaatsen van zonnepanelen. Van de ondernemers wil 43% de investering binnen 5 jaar terugverdienen en 34% vindt 5 tot 7 jaar een acceptabele terugverdientijd. In figuur 6.1 (afkomstig uit 4.3) is te zien dat manages en verenigingaccomodaties met 8 jaar de langste terugverdientijd zullen hebben als zij investeren in zonnepanelen. De gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen binnen de hippische sector is 6 jaar, zonder rekening gehouden te hebben met eventuele subsidies en fiscale mogelijkheden. Het verlagen van de terugverdientijd kan plaatsvinden door verschillende maatregelen zoals het verlagen van de investeringskosten, vergroten van de opbrengsten en het verlagen van de exploitatiekosten. De uikomsten van de Quickscan in 4.3 zijn slechts een indicatie van de terugverdientijd, investering en opbrengst als er wordt geinvesteert in zonnepanelen. De reden hiervan is dat factoren als saldering, subsidies, fiscale mogelijkheden en fluctuaties van stroomprijzen per bedrijf en energiemaatschappij verschillen. Daarnaast zijn er nog een aantal factoren die invloed hebben op de berekeningen waar geen rekening mee gehouden kan worden zoals: garantiebepalingen, dakligging, draagvermogen dakconstructie, schaduw, stof en sneeuw. Pagina 20 van 41

21 P a g i n a 21 BIJLAGE 1: GERAADPLEEGDE BRONNEN R.B. Oosting, G.J. ten Napel (2012): Afronding motie asbest, bezocht op via flevoland.nl/vergaderstukken (2012) Atsma stimuleert sanering asbestdaken met subsidie, bezocht op via rijksoverheid.nl Rijksoverheid (september 2012): Atsma stimuleert sanering asbestdaken met subsidie, bezocht op via rijksoverheid.nl Burdorf A, Maas J, Siegert H, Wielaard P. (2009 januari): Dossier asbest en gezondheid: Blootstelling, asbestziekten en risico evaluatie, TU Delft bezocht op via arbokennisnet.nl Ruers R.F, Schouten N. (juli 2005): Het asbestdrama: eternit en de gevolgen van 100 jaar asbestcement, Wetenschappelijk bureau SP bezocht op via sp.nl Arboportaal. Asbest een levensgevaarlijke stof, Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid bezocht op via arboportaal.nl Burdorf A, Maas J, Siegert H, Wielaard P. (2009 januari): Dossier asbest en gezondheid: Blootstelling, asbestziekten en risico evaluatie, TU Delft bezocht op via arbokennisnet.nl Heerings H. (september 1999): Asbest tot in de vezels van de samenleving, Contrast advies bezocht op via Smolders D. (juni 2012): onderzoeksrapport inventarisatie asbestcement dak- en gevelbekleding in Nederland, Search ingenieursbureau bezocht op via rijksoverheid.nl Veefkind, W. (2011 juni): Inventarisatie asbest en zonnepanelen in Flevoland, Zwolle LTO Projecten bezocht op via flevoland.nl De Lang S, Van A.J. (2008 november): Aansprakelijkheid voor blootstelling aan asbest, Beer advocaten bezocht op via beeradvocaten.nl V.d. Vlies J, Mulder G. (september 2009): Toekomstverkenning gebouwde omgeving, TNO bezocht op via tno.nl Blanken K.(september 2012): Geld verdienen aan energie van het dak, veehouderij techniek bezocht op via library.wur.nl Veefkind, W. (2011 juni): Inventarisatie asbest en zonnepanelen in Flevoland, Zwolle LTO Projecten bezocht op via flevoland.nl (2012): Dakmagazine, WUR, Rombou, DLV bezocht op via dakmagazine.nl Stichting de koepel. (maart 2011): Duurzame energie doelstellingen onhaalbaar bij huidig kabinetsbeleid, ANP Perssupport bezocht op via perssupport.nl (2011) Hernieuwbare energie in Nederland 2011, CBS bezocht op via cbs.nl (2012): Dakmagazine, WUR, Rombou, DLV bezocht op via dakmagazine.nl Projectgroep Overijssel (2011): Asbest van het dak, zonnepanelen er op, Provincie Overijssel LTO Projecten bezocht op via asbestvanhetdak.nl Dubbeldam R. (juni 2012): Zonnepanelen steeds interessanter, Wageningen UR bezocht op via boerenklimaat.nl 1 (2012): Paard- en ponybedrijven, lagere standaardopbrengst, CBS bezocht op via cbs.nl Pagina 21 van 41

22 P a g i n a 22 (2012): Land- en tuinbouwcijfers 2012, CBS bezocht op via cbs.nl Bartels J. (2012): Professionele passie voor paarden, ZLTO bezocht op via zlto.nl Hardman A. (2012): Biologische paardenhouderij, Melkveeacademie bezocht op via melkveeacademie.nl (2012) Zonne-energie voor investeerders, durasolar bezocht op via durasolar.nl J. tamboer (2000): Sportfilosofie, Damon B.V. BRONNEN FIGUREN vraagbundelingzonnepanelen 2012 consumingknowlegde 2012 energieleveranciers 2012 CBS 2012 Binternet (LEI) 2012 Isoplaat 2012 DGB Energie 2012 Gaslicht 2012 Pagina 22 van 41

23 P a g i n a 23 BIJLAGE 2: VRAGENLIJST ASBEST, ENERGIE & ZONNEPANELEN Beste hippische ondernemer, In het kader van mijn afstudeerstage bij LTO Noord heb ik deze vragenlijst opgesteld. De aanleiding zijn de plannen van de Rijksoverheid om in 2024 alle asbestdaken te verwijderen en in plaats daarvan zonnepanelen te plaatsen. Om hippische ondernemers van sectorspecifieke informatie te kunnen voorzien en vragen te kunnen beantwoorden, zijn feiten en cijfers nodig. Via deze vragenlijst worden gegevens verzameld over asbest, energieverbruik en zonnepanelen. De resultaten zullen leiden tot een onderzoeksrapport en een adviesrapport voor de hippische ondernemer. De enquête bestaat uit 32 vragen waarbij de invulduur ongeveer 10 minuten zal bedragen. Bij voorbaat dank voor Uw tijd. Met vriendelijke groeten, Dana ten Bokkel Huinink Achternaam: Ik ben een: Man Vrouw Is er sprake van een familiebedrijf? Ja Nee Hoe lang bestaat de paardenhouderij al? jaar Bedrijfstak: (meerdere keuzes mogelijk) Manege Paardenpension Paardenfokkerij Verenigingsaccomodatie Paarden opfokken Hengstenhouderij Paardenmelkerij Trainings- en sportstal Pagina 23 van 41

24 P a g i n a 24 Handelsstal Spermawinstation Anders, namelijk: Rechtsvorm: Provincie: Eenmanszaak V.O.F. B.V. C.V. Maatschap N.V. Vereniging Stichting Groningen Friesland Drenthe Flevoland Overijssel Noord-Holland Zuid-Holland Gelderland Utrecht Zeeland Limburg Noord-Brabant Gemeente: Aantal paarden/pony s totaal op het bedrijf: Aantal paarden/pony s van klanten op het bedrijf: Bent U lid van LTO? Ja Nee U gaat nu verder naar de vragen over asbest op Uw bedrijf. Pagina 24 van 41

25 P a g i n a 25 Is er asbest op de daken in Uw bedrijf verwerkt? Ja Nee Weet ik niet De asbest is reeds verwijderd Om hoe veel m2 dakoppervlak gaat het? (naar schatting): Wat bent U van plan om te doen met deze asbest? Niets Laten controleren, daar hangt het van af Laten verwijderen binnen 2 jaar Laten verwijderen maar pas na 2 jaar Niet van toepassing Anders, namelijk: Waarom heeft U voor deze optie gekozen? (meerdere keuzes mogelijk) Geen belangstelling Financieel Schadelijk voor de gezondheid Niet van toepassing Anders, namelijk: Welk bedrag bent U bereid te investeren in het verwijderen van de asbest? (in ) (voor een prijsindicatie kunt u de volgende website raadplegen: < > U gaat nu verder naar vragen over energieverbruik op uw bedrijf. Pagina 25 van 41

26 P a g i n a 26 Zit het bedrijf op dezelfde elektriciteitsmeter als uw woning? Ja Nee Indien u de bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, uit hoeveel leden bestaat het gezin? leden Hoeveel kwh energie wordt er per jaar verbruikt in hoog tarief? (naar schatting voor woning + paardenhouderij of enkel paardenhouderij) kwh Hoeveel kwh energie wordt er per jaar verbruikt in laag tarief? (naar schatting voor woning + paardenhouderij of enkel paardenhouderij) kwh Geef procentueel aan in welke uren de pieken en dalen liggen in het energieverbruik (naar schatting met een maximum van totaal 100%) 06:00 12:00 12:00 18:00 18:00 24:00 24:00 06:00 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90& 100% Welke apparaten zijn de top 3 elektriciteitsverbruikers op uw bedrijf? (Naar schatting) Verlichting Stapmolen Solarium Kantine Ventilatie Huishoudelijk Wasmachine oid.) Overig Pagina 26 van 41

27 P a g i n a 27 Geef bij de onderstaande manieren aan of u op deze manier energie bespaart op het bedrijf? Ja Nee Energiezuinige verlichting Bewegingssensoren lampen Warmtewisselaar Zonneboiler Zonnepanelen Isolatie Frequentie regelaar Heeft u serieuze interesse om te investeren in één van de energiebesparende maatregelen? Ja Nee Energiezuinige verlichting Bewegingssensoren lampen Warmtewisselaar Zonneboiler Zonnepanelen Isolatie Frequentie regelaar U gaat nu door naar vragen over zonnepanelen op Uw bedrijf. Hoe staat u tegenover de aanschaf van zonnepanelen? Ja, binnen 2 jaar Ja maar pas over 2 jaar Ja ik overweeg dit serieus Nee dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren Pagina 27 van 41

28 P a g i n a 28 Welk bedrag bent u bereid te investeren in zonnepanelen op uw bedrijf? (in ) < > Welke terugverdientijd vind u acceptabel als u investeert in zonne-energie? Binnen 5 jaar 5-7 jaar 7-10 jaar jaar Langer dan 12 jaar Collectief inkopen kan wel tot 30% voordeel opleveren op het aankoopbedrag. Zou u hier gebruik van maken? Ja, ik wou ze toch al aanschaffen, dus waarom niet met korting. Ja, als ik besluit om zonnepanelen aan te schaffen zou ik hieraan mee doen. Nee, dit speelt geen rol in mijn keuze Als u zonnepanelen aan zou schaffen, in hoeverre zou u onderstaande onderdelen dan belangrijk vinden? / Prijs/kwaliteit Productgarantie Vermogensgarantie Opbrengst Keurmerken Pagina 28 van 41

29 P a g i n a 29 Op welke manier denkt u het project (asbest + zonnepanelen) te financieren? (meerdere antwoorden mogelijk) Lening van de bank Door te laten investeren in mijn bedrijf Door gebruik te maken van subsidies Door het benutten van fiscale mogelijkheden Anders, namelijk: Wat belemmert u/heeft u het meest belemmerd tegen de aanschaf van zonnepanelen? Financiering van de investering Terugverdientijd Gebrek aan vertrouwen in het rendement van de investering Gebrek aan kennis over de investering Gebrek aan interesse Anders, namelijk: U gaat nu verder naar de afsluiting van deze vragenlijst. Zou u na afloop van het onderzoek de resultaten en het adviesrapport willen ontvangen? Ja Nee Als u de bovenstaande vraag met Ja hebt beantwoord, wees er dan zeker van dat uw adres onderstaand correct is ingevuld. adres: Onderstaand is er ruimte om op/aanmerkingen te plaatsen over de vragenlijst indien u dit nodig acht. Pagina 29 van 41

30 P a g i n a 30 BIJLAGE 3: ONDERZOEKSRESULTATEN Bedrijfstak: (meerdere keuzes mogelijk) Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Manege 24 7,3% Paardenpension 79 24,2% Paardenfokkerij 59 18,0% Verenigingsaccomodatie 10 3,1% Paarden opfokken 39 11,9% Hengstenhouderij 9 2,8% Paardenmelkerij 1 0,3% Trainings- en sportstal 38 11,6% Handelsstal 23 7,0% Spermawinstation 6 1,8% Anders/gecombineerd agrarisch, namelijk: 39 11,9% Pagina 30 van 41

31 P a g i n a 31 Rechtsvorm: Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Eenmanszaak 54 46,2% V.O.F ,4% B.V. 11 9,4% C.V. 3 2,6% Maatschap 23 19,7% N.V. 0 0,0% Vereniging 1 0,9% Stichting 0 0,0% Pagina 31 van 41

32 P a g i n a 32 Provincie: Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Groningen 6 5,1% Friesland 19 16,1% Drenthe 10 8,5% Flevoland 4 3,4% Overijssel 11 9,3% Noord-Holland 12 10,2% Zuid-Holland 11 9,3% Gelderland 22 18,6% Utrecht 10 8,5% Zeeland 3 2,5% Limburg 1 0,8% Noord-Brabant 9 7,6% Aantal paarden/pony's totaal op het bedrijf: Gem totaal hoogste laagste Pagina 32 van 41

33 P a g i n a 33 Zit het bedrijf op dezelfde elektriciteitsmeter als uw woning? Antwoordmogelijkheid Aantal Percentage Ja 93 78,8% Nee 25 21,2% Indien U de bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord, uit hoeveel leden bestaat het gezin? Gemiddeld Hoogste Laagste 3,4 7 1 Is er asbest op de daken in Uw bedrijf verwerkt? ANTWOORDMOGELIJKHEID AANTAL PERCENTAGE Ja 75 63,6% Nee 28 23,7% Weet ik niet 6 5,1% De asbest is reeds verwijderd 9 7,6% Om hoe veel m2 dakoppervlak gaat het? (naar schatting) Gemiddeld Hoogste Laagste Pagina 33 van 41

34 P a g i n a 34 Wat bent U van plan om te doen met deze asbest? ANTWOORDMOGELIJKHEID AANTAL PERCENTAGE Niets 34 28,8% Laten controleren, daar hangt het van af 5 4,2% Laten verwijderen binnen 2 jaar 12 10,2% Laten verwijderen maar pas na 2 jaar 20 16,9% Niet van toepassing 32 27,1% Waarom heeft U voor deze optie gekozen? (meerdere keuzes mogelijk) ANTWOORDMOGELIJKHEID AANTAL PERCENTAGE Geen belangstelling 8 6,0% Financieel 54 40,6% Schadelijk voor de gezondheid 10 7,5% Niet van toepassing 34 25,6% Anders, namelijk: 27 20,3% Pagina 34 van 41

35 P a g i n a 35 Vraag: Welk bedrag bent u bereid te investeren in het verwijderen van de asbest? (in ) ANTWOORDMOGELIJKHEID AANTAL PERCENTAGE < ,4% ,5% ,4% ,0% > ,7% Hoeveel KwH energie wordt er per jaar verbruikt in hoog tarief? (naar schatting voor woning + paardenhouderij of enkel paardenhouderij) Gemiddeld Hoogste Laagste Hoeveel KWh energie wordt er per jaar verbruikt in laag tarief? (naar schatting voor woning + paardenhouderij of enkel paardenhouderij) Gemiddeld Hoogste Laagste Pagina 35 van 41

36 P a g i n a 36 Geef procentueel aan in welke uren de pieken en dalen liggen in het energieverbruik (naar schatting met een maximum van totaal 100%) Geef bij de onderstaande manieren aan of u op deze manier energie bespaart op het bedrijf? Pagina 36 van 41

37 P a g i n a 37 Heeft u serieuze interesse om te investeren in één van de energiebesparende maatregelen? Hoe staat u tegenover de aanschaf van zonnepanelen? ANTWOORDMOGELIJKHEID AANTAL PERCENTAGE Ja, binnen 2 jaar 17 14,4% Ja maar pas over 2 jaar 10 8,5% Ja ik overweeg dit serieus 57 48,3% Nee dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren 34 28,8% Pagina 37 van 41

38 P a g i n a 38 Welk bedrag bent u bereid te investeren in zonnepanelen op uw bedrijf? (in ) ANTWOORDMOGELIJKHEID AANTAL PERCENTAGE < ,9% ,7% ,3% ,6% > ,5% Welke terugverdientijd vind u acceptabel als u investeert in zonne-energie? ANTWOORDMOGELIJKHEID AANTAL PERCENTAGE Binnen 5 jaar 50 42,4% 5-7 jaar 40 33,9% 7-10 jaar 25 21,2% jaar 2 1,7% Langer dan 12 jaar 1 0,8% Pagina 38 van 41

39 P a g i n a 39 Collectief inkopen kan wel tot 30% voordeel opleveren op het aankoopbedrag. Zou u hier gebruik van maken? ANTWOORDMOGELIJKHEID AANTAL PERCENTAGE Ja, ik wou ze toch al aanschaffen, dus waarom niet met 18 15,3% korting. Ja, als ik besluit om zonnepanelen aan te schaffen zou ik 76 64,4% hieraan mee doen. Nee, dit speelt geen rol in mijn keuze 24 20,3% Als u zonnepanelen aan zou schaffen, in hoeverre zou u onderstaande onderdelen dan belangrijk vinden? Pagina 39 van 41

40 P a g i n a 40 Op welke manier denkt u de investering (asbest + zonnepanelen) te financieren? (meerdere antwoorden mogelijk) ANTWOORDMOGELIJKHEID AANTAL PERCENTAGE Lening van de bank 30 13,9% Door te laten investeren in mijn bedrijf 24 11,1% Door gebruik te maken van subsidies 74 34,3% Door het benutten van fiscale mogelijkheden 57 26,4% Wat belemmert u/heeft u het meest belemmerd tegen de aanschaf van zonnepanelen? ANTWOORDMOGELIJKHEID AANTAL PERCENTAGE Financiering van de investering 37 31,4% Terugverdientijd 24 20,3% Gebrek aan vertrouwen in het rendement van de investering 22 18,6% Gebrek aan kennis over de investering 17 14,4% Ik zie de noodzaak niet 4 3,4% Pagina 40 van 41

41 P a g i n a 41 Zou u na afloop van het onderzoek de resultaten en het adviesrapport willen ontvangen? ANTWOORDMOGELIJKHEID AANTAL PERCENTAGE Ja 74 62,7% Nee Pagina 41 van 41

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Deskstudie Perspectieven positief rendement energieopwekking voor grootverbruikers

Deskstudie Perspectieven positief rendement energieopwekking voor grootverbruikers Deskstudie Perspectieven positief rendement energieopwekking voor grootverbruikers Auteur: Drs. Noen Lambers-Jukema, Projecten LTO Noord Datum: Juli 2013 Referentie: NL/LA/208206/13.1083 Uitgebracht aan:

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Windenergie in de glastuinbouw Startdocument (rapportage fase 1)

Windenergie in de glastuinbouw Startdocument (rapportage fase 1) Rob Heemskerk (Ecofys) Anita van der Knijff (LEI) Gideon Wiegerinck (Ecofys) LEI Ecofys Burgemeester Patijnlaan 19 Kanaalweg 16 G 2585 BE Den Haag 3526 KL Utrecht December 2000 Windenergie in de glastuinbouw

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Businessplannen voor uitrol zonne-energie in de corporatiesector

Businessplannen voor uitrol zonne-energie in de corporatiesector Businessplannen voor uitrol zonne-energie in de corporatiesector Zonnig huren-rapport 2012 Managementsamenvatting b ijgewerkt met lessons learned per februari 2014 Maarten Corpeleijn V e rsi e / D a t

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

14% DUURZAME ENERGIE IN 2020

14% DUURZAME ENERGIE IN 2020 14% DUURZAME ENERGIE IN 2020 EEN RAPPORT OVER DE HAALBAARHEID EN DE INVULLING VAN DEZE DOELSTELLING Auteur: Vak: Opleiding: Instelling: Scriptie begeleider: Tweede begeleider: T. Berg (2503121) Bachelorthesis

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie