American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening"

Transcriptie

1 American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc

2 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN Rekeningen openen en Kaarten uitgeven Gebruik van Kaarten en Rekeningen Verboden gebruik Aansprakelijkheid voor Transacties Rekeninglimieten Goedkeuring van een Transactie Rekeninguittreksels en informatieverzoeken Geschillen met Handelaars Informatieverslagen over Rekeningbeheer Niet-geautoriseerde Transacties/Verloren of Gestolen of op een andere manier Verloren Kaarten, Misbruik van een Rekening, Informatieverzoeken Aansprakelijkheid voor Niet-geautoriseerde Transacties Vervangingskaarten Opschorting van Kaarten en Rekeningen Betalingen uitgevoerd in Vreemde Valuta Betalingen Domiciliëringen Verzekering Vertrouwelijkheid Communicatie met U en de Programmabeheerder Uw verklaringen, garanties en verbintenissen Beperking van onze aansprakelijkheid Stopzetting Schuldvereffening Geen afstand van onze rechten Gedeeltelijke ongeldigheid Overdracht van vorderingen Overdracht Rechten van Derde Partijen Wijzigingen Gebruik van de afmeldoptie Toepasselijke Wetgeving en Jurisdictie Belastingen, Rechten en Wisselkoersregelingen Diversen...11 DEEL B. SPECIFIEKE VOORWAARDEN Openen van Rekeningen en Uitgifte van Kaarten Gebruik van Kaarten en Rekeningen Aansprakelijkheid voor Transacties Provisies en andere Toeslagen Rekeninguittreksels en Informatieverzoeken Betalingen Schema Privacyverklaring...16 a. Verzamelde gegevens...16 b. Openbaargemaakte gegevens...16 c. Gebruik van de gegevens...16 d. Toestemmingen van derde partijen...17 e. Marketing...17 f. Kredietinformatiebureaus en fraudepreventie...17 g. Elektronische of telefonische communicaties...18 h. Internationale overdracht van gegevens...18 i. Beveiliging...18 j. Bewaring van de gegevens...18 k. Toegang tot uw Persoonsgegevens...18 l. Correctie van verkeerde informatie...18 m. Wijzigingen aan de clausule...18 n. Inlichtingenverzoek of klacht...18 Woorden die beginnen met een hoofdletter hebben de in Schema 1 vermelde betekenis. VOORWAARDEN Dit document legt de algemene voorwaarden voor de American Express Corporate Card vast voor onze bedrijfsklanten in België en Luxemburg (elk een Programma en samen de Programma s ). Wanneer deze algemene voorwaarden verwijzen naar een specifiek Programma, zijn ze van toepassing als U reeds deelneemt aan het Programma, onder voorbehoud van het hoofdstuk Wijzigingen aan deze Overeenkomst van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 29) of zijn ze van toepassing vanaf het moment dat U zich inschrijft in het Programma (om U in te schrijven, zie Deel A, clausule 1(b)). DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Rekeningen openen en Kaarten uitgeven a. Na goedkeuring van de/het door U ingevulde Aanvraagformulier(en) voor het Openen van een Rekening, zullen we in uw naam een Hoofdrekening openen en beheren en, indien van toepassing, (een) Rekening(en) openen en Kaarten uitgeven. b. Om U in te schrijven in een Programma, dient U een volledig ingevuld en ondertekend Aanvraagformulier voor het Openen van een Rekening in te dienen. Bovendien en afhankelijk van het Programma waarin u zich wilt inschrijven, dient U ook voor elke deelnemer van het Corporate Card-Programma een Aanvraagformulier voor Kaarthouders in te dienen. Elk formulier moet door U tegengetekend zijn. Alle betreffende Aanvraagformulieren, met inbegrip van bijlagen (bv. de Voorwaarden voor Kaarthouders) worden door ons voorzien na goedkeuring van uw Aanvraagformulier voor het Openen van een Rekening. c. U dient ervoor te zorgen dat alle Rekeninggebruikers en elke andere persoon die door U bij de activiteiten in het kader van de Overeenkomst betrokken zijn, de Overeenkomst over het/ de Programma( s) waaraan U deelneemt, naleven, met inbegrip van - wat betreft de Kaarthouders - de Voorwaarden voor Kaarthouders. d. We kunnen: i) contact opnemen met kredietinformatiebureaus over U en/of elke (potentiële) Corporate Card-Kaarthouder. Kredietinformatiebureaus kunnen dossiers van alle kredietcontroles bijhouden. Deze kunnen door ons worden gebruikt om kredietbeslissingen over U of een Corporate Card-Kaarthouder te nemen of voor het voorkomen van fraude of het opvolgen van schuldenaars of om het financiële risico van uw deelname aan het/de relevante Programma( s) te analyseren; ii) U vragen om ons kopieën van financiële en andere informatie over uw bedrijf (bv. jaarrekeningen en de financiële balansen) te geven die we redelijkerwijze nodig hebben om uw kredietwaardigheid en ons financiële risico met betrekking tot uw deelname aan het/de betreffende Programma( s) te analyseren en te voldoen aan de betreffende wetgeving. We gebruiken en delen deze informatie mogelijk met onze Verwante Bedrijven in zover dit nodig is om het/de betreffende Programma( s) te beheren; iii) U vragen ons aanvullende informatie en documentatie te verstrekken in het kader van het Programma, een Hoofdrekening of Rekening, of wanneer wettelijk verplicht; iv) U vragen om een onderpand, zoals de garantie van een moederonderneming, een bankgarantie of -zekerheid en een gegarandeerde rekening te bezorgen, om een Hoofdrekening of Rekening te openen of om het/de betreffende Programma( s) te blijven aanbieden; v) naar eigen goeddunken weigeren een Kaart uit te geven of een Rekening of Hoofdrekening te openen of te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wegens gebrekkige identificatie volgens de anti-witwasreglementen of het niet slagen in een analyse van kredietwaardigheid of in geval sommige van de Rekeninggebruikers en/of andere personen die door u betrokken zijn in de activiteiten van de Overeenkomst, zijn verhuisd naar geografische locaties waar het Programma niet van toepassing is; vi) binnen de wettelijke grenzen, informatie over Rekeninggebruikers en Transacties analyseren voor het autoriseren van Transacties en het voorkomen van fraude; en vii) op elk moment de Aanvraagformulieren of procedures voor het openen van een Rekening, wijzigen. 2. Gebruik van Kaarten en Rekeningen a. U dient ervoor te zorgen dat de Hoofdrekening, Rekeningen, Rekeninggegevens, Kaarten, Kaartgegevens en Geheime Codes uitsluitend worden gebruikt door Rekeninggebruikers en overeenkomstig deze Overeenkomst. b. U dient ervoor te zorgen dat Kaarten en Rekeningen uitsluitend worden gebruikt voor uw bedrijfsdoeleinden en dat U de Rekeninggebruikers desbetreffende instructies geeft. We zijn niet verantwoordelijk voor het garanderen van de naleving van uw instructies of beleidsregels en procedures voor het gebruik van Kaarten en Rekeningen of voor met de Kaarten verrichte aankopen. c. U dient voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat Kaarten, Kaartgegevens, Rekeningen, Rekeninggegevens, Beveiligingsgegevens en Geheime Codes veilig en vertrouwelijk worden gehouden door personen die bevoegd zijn om ze te gebruiken en u dient redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat een andere persoon de Kaart, Kaartgegevens, Rekeningen, Rekeninggegevens, Beveiligingsgegevens en Geheime Codes verkrijgt of gebruikt, en u dient de Rekeninggebruikers instructies te geven om hetzelfde te doen. U moet redelijke controles, maatregelen en functies invoeren om het misbruik van Kaarten te helpen voorkomen of beheren. Dit omvat onder andere het invoeren en opleggen van beleidsregels en procedures om het gebruik van de Kaarten en Kaartgegevens te beperken en te beheren. U dient ook regelmatig het gebruik van de Kaarten op te volgen. d. De Kaarten mogen niet worden gebruikt om goederen en diensten voor herverkoop ( Artikelen voor Herverkoop ) aan te

3 4 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 5 kopen zonder onze schriftelijke toestemming, die we naar eigen goeddunken kunnen verlenen indien: i) U ons schriftelijk vertelt dat U de Kaart wenst te gebruiken voor het aankopen van Artikelen voor Herverkoop; ii) U exclusieve aansprakelijkheid voor alle Betalingen voor Artikelen voor Herverkoop aanvaardt; zelfs indien u, voor het Corporate Card-Programma Gezamenlijke Aansprakelijkheid (zie Deel B clausule 3 ( Aansprakelijkheid voor Transacties )) hebt geselecteerd. e. U dient ons onmiddellijk schriftelijk te informeren wanneer een Rekeninggebruiker (met inbegrip van een Kaarthouder of de Programmabeheerder) U op de hoogte stelt van zijn of haar voornemen om zijn of haar dienstverband te beëindigen, zijn of haar verband met U om welke reden ook stop te zetten of om welke reden ook niet meer door U geautoriseerd is om deel te nemen aan een Programma, en u dient ons details te verstrekken van de reële of verwachte datum van deze gebeurtenis. Als een fysieke Kaart is uitgegeven, dient u de Kaart op te vragen bij de Kaarthouder en dient u de Kaart te vernietigen en dit ons te melden, of de Kaart naar ons terug te sturen. Rekening zijn betaald; vi) de Kaart gebruiken als U insolvent bent, in vereffening bent, als een interim-beheerder of curator is aangewezen of als uw bedrijf op een andere manier onderworpen is aan een andere soort insolventieprocedure; vii) een bij ons als verloren of gesloten gemelde Kaart gebruiken, tenzij we bevestigen dat U de Kaart of de Rekening opnieuw kunt gebruiken; viii) de Kaart gebruiken nadat ze is opgeschort of geannuleerd, nadat de Rekening is verlopen of na de Geldig tot -datum die op de voorkant van de Kaart vermeld staat; ix) de Kaart gebruiken voor een ander doel dan de aankoop van goederen en/of diensten; (of Geldopname in contant, indien van toepassing); x) een kredietsaldo van een andere Rekening gebruiken om de Rekening te vereffenen; en xi) de Kaart gebruiken om iets te kopen van een Handelaar waarin U of een aan U verwante derde partij een eigendomsbelang hebt, tenzij dit eigendomsbelang bestaat uit op een erkende effectenbeurs verhandelde aandelen. e. U dient regelmatig de Hoofdrekening op te volgen en te beheren. U dient interne richtlijnen en procedures op te zetten om de uitgaven van Rekeninggebruikers op te volgen en ervoor te zorgen dat de met de Kaart uitgevoerde Transacties de Rekeninglimiet niet overschrijden. 6. Goedkeuring van een Transactie We mogen eisen dat Transacties op een Kaart of op een Rekening eerst door ons worden goedgekeurd voordat ze door een Handelaar worden geaccepteerd. We kunnen een Transactie weigeren wegens technische moeilijkheden, veiligheidskwesties, fraude of vermoedelijke fraude met inbegrip van ongebruikelijk koopgedrag, uw contractbreuk of een verhoogde kans op niet-betaling, zelfs als de Rekeninglimiet niet is overschreden. De Rekeninggebruiker wordt door de Handelaar, een bankautomaat of website waarop de Kaart is gebruikt, ingelicht over de weigering. 8. Geschillen met Handelaars Tenzij wettelijk verplicht zijn we niet verantwoordelijk voor de met een Kaart gekochte goederen of diensten. U dient geschillen over de op de Rekening aangerekende goederen en/of diensten direct met de Handelaar op te lossen. Tenzij in deze Overeenkomst anders bepaald, dient u betalingen te blijven uitvoeren overeenkomstig deze Overeenkomst, zelfs wanneer U een geschil hebt met een Handelaar of een andere aanbieder van goederen of diensten. 9. Informatieverslagen over Rekeningbeheer Op aanvraag kunnen we aanvullende verslagen over de Transacties verstrekken. We zullen u bij ontvangst van uw verzoek informeren over mogelijke toeslagen voor deze informatie. f. U dient de Kaarthouder instructies te geven om de Kaart uitsluitend voor wettelijke Transacties te gebruiken. g. Als het volledige, exacte bedrag van de Transactie (die geen Corporate Card-Transactie is) niet bekend is op het moment dat U of een Rekeninggebruiker de Transactie autoriseert (bv. in situaties waar het bedrag wordt bepaald nadat de autorisatie is gegeven), blijft U aansprakelijk voor het volledige bedrag van de betreffende Transactie. h. Afhankelijk van de vereisten van de Handelaar moet voor bepaalde bedragen in een bepaalde munteenheid vooraf een autorisatie worden gevraagd. Als niet het volledige bedrag wordt gebruikt om de Transactie uit te voeren, dan blijft het geautoriseerde bedrag mogelijk tot 7 dagen geblokkeerd. (Met als uitzondering huurauto s en cruises, waarbij het bedrag meer dan 7 dagen wordt geblokkeerd.) U gaat expliciet akkoord met mogelijke pre-autorisaties en met het feit dat het bedrag gedurende bepaalde tijd kan worden geblokkeerd. 3. Verboden gebruik U dient te voorkomen dat de gebruikers: i) de Kaartgegevens of Geheime Code bekendmaken aan andere personen, tenzij om een Transactie te autoriseren (met uitzondering van de telefonische geheime code die gekoppeld is aan een Rekening en die ons telefonisch kan worden verstrekt); ii) andere personen de Kaart of de Geheime Codes laten gebruiken om welke reden ook; iii) goederen of diensten die u met uw Kaart hebt betaald, terugsturen in ruil voor een terugbetaling in contant geld. Indien toegestaan door de Handelaar mogen met een Kaart betaalde goederen en diensten worden geretourneerd naar de Handelaar in ruil voor een creditering op die Kaart; iv) de Kaart gebruiken om contant geld te verkrijgen van een handelaar in ruil voor een Betaling die geregistreerd staat als aankoop; v) krediet op een Rekening krijgen tenzij in de vorm van een terugbetaling voor goederen of diensten die met de 4. Aansprakelijkheid voor Transacties a. Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst (bv. in het hoofdstuk Aansprakelijkheid voor niet-geautoriseerde Transacties (Deel A, clausule 11)), bent U tegenover ons aansprakelijk voor alle Transacties verricht in het kader van een Programma. b. De aansprakelijkheidsopties in het kader van dit Corporate Card-programma zijn beschreven in Deel B clausule 3. Uw aansprakelijkheid voor Transacties overeenkomstig bovenstaande Deel A clausule 4(a), hangt af van de aansprakelijkheidsoptie die u voor het Corporate Card- Programma hebt gekozen op het Aanvraagformulier van het Programma of die u op een andere manier schriftelijk met ons bent overeengekomen. 5. Rekeninglimieten a We behouden het recht om bij het afsluiten van de Overeenkomst een Rekeninglimiet op te leggen die van toepassing is op de Hoofdrekening of op het totaal van alle of een deel van de Rekeningen. Dit betekent dat het totale bedrag dat op welk moment ook op de Hoofdrekening en/of dergelijke Rekeningen verschuldigd is, niet hoger mag zijn dan de Rekeninglimiet. b. We kunnen op elk moment de Rekeninglimieten opleggen of wijzigen. We informeren u hierover hetzij op voorhand hetzij op het moment van de invoering of wijziging van een Rekeninglimiet. c. U gaat ermee akkoord de hoofdrekening zo te beheren, dat de Rekeninglimieten niet worden overschreden. U blijft echter verantwoordelijk voor alle Transacties, zelfs wanneer het Maximumbedrag is overschreden. d. U dient Rekeninggebruikers in te lichten over alle met ons overeengekomen Rekeninglimieten en over het feit dat we Transacties kunnen weigeren indien de Rekeninglimiet is overschreden. 7. Rekeninguittreksels en informatieverzoeken a. Rekeninguittreksels worden in principe aan U verstrekt of beschikbaar gemaakt op de manier die is beschreven in Deel B wat betreft elke facturatieperiode (intervallen van ongeveer één (1) maand). De Rekeninguittreksels worden uitsluitend verstrekt of beschikbaar gemaakt als tijdens de betreffende facturatieperiode zich activiteiten hebben voorgedaan in het kader van het betreffende Programma. b. U dient ervoor te zorgen dat de Rekeninguittreksels worden gecontroleerd op fouten of ontbrekende informatie. U dient ons onmiddellijk en niet later dan 13 maanden na (de op uw maandelijkse Rekeninguittreksel vermelde) datum van de Transactie op de hoogte te brengen als U of een Rekeninggebruiker een vraag heeft bij een Transactie of bij een ander bedrag op het Rekeninguittreksel of bij een creditering die niet op het Rekeninguittreksel vermeld staat. Indien we dit vragen, dient u en/of de Rekeninggebruiker ons onmiddellijk een schriftelijke bevestiging van een informatieverzoek en alle informatie die we redelijkerwijze voor dit informatieverzoek nodig hebben, te verstrekken. c. U moet elk Rekeninguittreksel volledig vereffenen overeenkomstig de betalingsvoorwaarden van het/de Programma( s) waaraan u deelneemt, zoals vastgelegd in deze Overeenkomst (Deel A, clausule 15 en Deel B, clausule 3 over het/de betreffende Programma( s)). d. Als U of uw Kaarthouder om welke reden ook geen Rekeninguittreksels ontvangen of kunnen inzien, heeft dat geen impact op uw verplichting om een betaling uit te voeren overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 15 en Deel B, clausule 3). U dient contact met ons op te nemen om de betreffende vereffeningsgegevens te verkrijgen via een alternatieve weg indien u geen toegang hebt tot een Rekeninguittreksel of geen Rekeninguittreksel hebt ontvangen. 10. Niet-geautoriseerde Transacties/Verloren of Gestolen of op een andere manier Verloren Kaarten, Misbruik van een Rekening, Informatieverzoeken a. U moet ons onmiddellijk inlichten als U denkt of vermoedt dat een Transactie niet-geautoriseerd is of niet correct is verwerkt. b. U moet ons of onze zorgvuldig gekozen partners onmiddellijk inlichten als uw Kaart is verloren, gestolen, niet ontvangen, misbruikt, in vreemde handen is of op een andere manier in gevaar is gebracht. U hebt daartoe de volgende opties: i) bel ons onmiddellijk op het nummer + (32) (0) voor Corporate Cards; ii) op een door ons verstrekt adres of telefoonnummer. U dient ook de Rekeninggebruikers instructies te geven om dit onmiddellijk te doen. c. U gaat ermee akkoord om ons alle redelijke hulp te bieden bij het aanpakken van frauduleus en niet-geautoriseerd gebruik van de Kaarten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verstrekken van informatie, verklaringen, beëdigde verklaringen, kopieën van officiële politieverslagen en/of andere bewijsstukken in uw bezit of handen die we redelijkerwijze kunnen vragen. U gaat ermee akkoord dat we informatie over de activiteiten van U en de Rekeninggebruikers in het kader van het Programma verstrekken aan betreffende overheidsinstanties. d. Als U een Transactie of een deel ervan betwist, kunnen we een tijdelijk krediet op de Hoofdrekening of Rekening plaatsen ter waarde van de in vraag gestelde Transactie of deel ervan, totdat we uw vraag hebben onderzocht. Als we beslissen dat de in vraag gestelde Transactie geautoriseerd was of dat u op een andere manier verantwoordelijk bent voor de Transactie in kwestie, dan draaien we het op de Rekening toegepaste krediet terug. e. Hebt u klachten over uw Hoofdrekening, Rekening of de dienstverlening die u van ons ontvangt, neem dan contact op met onze afdeling Customer Service op het adres Alpha Card Cvba, Vorstlaan 100, 1170 Brussel.

4 6 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Aansprakelijkheid voor Niet-geautoriseerde Transacties U bent niet aansprakelijk voor Transacties als (i) ze niet door een Rekeninggebruiker of door U zijn geautoriseerd; (ii) U bewijs levert dat de Transactie niet was geautoriseerd; en (iii) U een informatieverzoek bij ons hebt ingediend overeenkomstig het hoofdstuk Rekeninguittreksels en Informatieverzoeken van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 7 of Deel B, clausule 5) tenzij: i) u de voorwaarden van de overeenkomst voor het Programma waaraan u deelneemt niet hebt nageleefd of niet hebt gezorgd voor naleving ervoor door de Rekeninggebruikers, en deze niet-naleving is veroorzaakt door opzettelijk, frauduleus, roekeloos of nalatig gedrag van U of dergelijke Rekeninghouder; of ii) U of een Rekeninghouder hebben bijgedragen tot, betrokken waren in of voordeel hebben gehaald uit het verlies, de diefstal of het misbruik van de Kaart, in welk geval u aansprakelijk kunt zijn voor het volledige bedrag van de nietgeautoriseerde Transactie. 12. Vervangingskaarten a. Als U of een Rekeninggebruiker een Kaart als verloren of gestolen meldt overeenkomstig het hoofdstuk Nietgeautoriseerde Transacties/ Verloren en Gestolen of op een andere manier Verloren Kaarten, Misbruik van een Rekening (Deel A, clausule 10), dan annuleren we de Kaart en geven we een Vervangingskaart uit. Als een verloren of gestolen Kaart (indien in fysieke vorm uitgegeven) nadien wordt teruggevonden, moet U ervoor zorgen dat deze Kaart in twee wordt geknipt of op een andere manier wordt vernietigd en niet meer wordt gebruikt. b. De Kaart is uitsluitend geldig voor de op de Kaart vermelde periode. Alle Kaarten blijven op elk moment onze eigendom. Wij, of iedereen die we vragen in onze naam te handelen, met inbegrip van Handelaars, kunnen vragen dat U of een Rekeninggebruiker Kaarten vernietigt door ze bijvoorbeeld in twee te knippen of ze naar ons terug te sturen. We kunnen ook een andere persoon, met inbegrip van Handelaars, vragen Kaarten in onze naam in te houden. c. We sturen de Kaarthouder mogelijk een Vervangingskaart voordat de huidige Kaart vervalt. d. We kunnen ervoor kiezen om zonder voorafgaande kennisgeving de huidige Kaart niet te verlengen als de Kaart gedurende minstens twaalf (12) maanden niet is gebruikt. Als dit gebeurt, stopt de onderhavige Overeenkomst niet automatisch. 13. Opschorting van Kaarten en Rekeningen a. We kunnen het gebruik van een Kaart, Hoofdrekening of Rekening door U of een Rekeninggebruiker onmiddellijk stopzetten of opschorten en de aan de Kaart verbonden diensten opschorten op basis van redelijke motieven met betrekking tot: (i) de beveiliging van de Kaart of de Rekening; (ii) het feit dat we niet-geautoriseerd en/of frauduleus gebruik vermoeden op basis van, bijvoorbeeld, het vinden van verdachte Transacties bij het analyseren van de Transactiegegevens en schadesituaties, of wanneer kredietinstellingen of de politie ons informeren over fraudezaken of privacy-inbreuken bij derde partijen die de gegevens van Rekeningen hebben aangetast, of als er informatie bestaat dat de gegevens zijn afgetapt; (iii) een aanzienlijk verhoogd risico dat U niet in staat zult zijn om de in het kader van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig en tijdig te betalen; of (iv) een aanzienlijk verhoogd risico dat een Kaartrekening niet volledig en tijdig zal worden betaald door U of een Kaarthouder (waar van toepassing). In deze gevallen kunnen we U hetzij op voorhand hetzij onmiddellijk na het stoppen of opschorten van de diensten, hierover inlichten. We zullen, waar mogelijk, U de redenen voor onze beslissing meedelen. Raadpleeg het hoofdstuk Communicatie met U en de Programmabeheerder van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 19) voor meer details. b. Om twijfel te voorkomen: deze Overeenkomst blijft van kracht, ongeacht of de Kaart of de Rekening opgeschort zijn, en afhankelijk van het hoofdstuk Aansprakelijkheid voor Transacties van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 4 of Deel B, clausule 3) blijft U verantwoordelijk voor alle Transacties in het kader van deze Overeenkomst en voor het naleven van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst. c. We verwijderen de opschorting van de Kaart of Rekening wanneer de redenen voor de opschorting niet meer bestaan. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op het nummer + (32) (0) als U vindt dat de redenen voor de opschorting niet meer bestaan. 14. Betalingen uitgevoerd in Vreemde Valuta a. Als u een Transactie in een andere munteenheid dan de euro uitvoert, wordt deze Transactie omgezet in euro op basis van de American Express-Wisselkoers (hieronder beschreven). Deze omwisseling gebeurt op de datum dat de Transactie door ons wordt verwerkt, wat mogelijk niet dezelfde datum is dat de Transactie werd geautoriseerd, want dit hangt af van wanneer de Transactie bij ons is ingediend. Als de Transactie niet in Amerikaanse dollar is, dan gebeurt de omwisseling via Amerikaanse dollar, waarbij het bedrag eerst in Amerikaanse dollar wordt omgezet en vervolgens vanuit Amerikaanse dollar naar euro. Als de Transactie in Amerikaanse dollar was, wordt het bedrag direct in euro omgezet. b. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, tenzij een specifieke wisselkoers wettelijk verplicht is, het monetaire beleid van American Express gebaseerd is op interbancaire wisselkoersen die American Express kiest op basis van de gebruikelijke bronnen op de werkdag voorafgaande aan de dag van verwerking (deze heten de American Express-Wisselkoersen), waarop een nieteuro-transactietoeslag van 2,5% wordt toegepast. c. Als Transacties worden omgezet door derde partijen voordat ze bij ons worden ingediend, dan gebeurt deze omzetting tegen een door deze partijen gekozen wisselkoers en kan dit een door hen gekozen toeslag inhouden. In dat geval beschouwen we de Transactie als een euro-transactie en accepteren we de door de derde partij uitgevoerde omzetting zonder dat we een wisseltoeslag aanrekenen. U kunt echter aansprakelijk zijn voor een door de derde partij aangerekende wisseltoeslag; vraag deze derde partij om toelichting over mogelijke toeslagen. d. De American Express-Wisselkoers wordt elke dag vastgelegd. U gaat ermee akkoord dat wijzigingen in de American Express- Wisselkoers onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden toegepast. De toegepaste wisselkoers is niet noodzakelijk de wisselkoers op de datum van uw Transactie, want de toegepaste wisselkoers wordt bepaald door de datum waarop de Handelaar of de Bankautomaat-aanbieder - in geval van Kaarten die in bankautomaten kunnen worden gebruikt - een Transactie bij ons indient, wat op een andere dag kan zijn dan de dag dat u de Transactie hebt geautoriseerd. De verschillen kunnen aanzienlijk zijn. U kunt ons telefonisch of per bereiken om de wisselkoers te kennen. 15. Betalingen a. Alle Transacties op een Rekeninguittreksel moeten op de op het Rekeninguittreksel vermelde datum volledig aan ons worden vereffend in de Factuurvaluta van de betreffende Rekening. Het niet tijdig en volledig betalen, wordt beschouwd als een zware schending van deze Overeenkomst. b. Als we een betaling in een andere munteenheid dan de Factuurvaluta aanvaarden, dan veroorzaakt de omwisseling een vertraging in de creditering van de Rekening en kunnen wisseltoeslagen worden aangerekend overeenkomst het hoofdstuk Betalingen in een Vreemde Valuta van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 14). c. Er kunnen toeslagen van toepassing zijn voor late betalingen, overeenkomstig de Specifieke Voorwaarden. d. De betalingen kunnen via een overschrijving of domiciliëring gebeuren. In geval van domiciliëring moet u alle documenten ondertekenen en maatregelen nemen om een domiciliëringsopdracht op te starten. U dient ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen op de bank- of betaalrekening van de domiciliëringsopdracht staan om op de uiterlijke betaaldatum een volledige betaling van alle aan ons in het kader van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen te kunnen uitvoeren. e. De betalingen worden na ontvangst, controle en verwerking door ons op uw Rekening gecrediteerd. De tijd dat het duurt voordat we de betaling ontvangen voor controle en verwerking hangt af van de betalingsmethode, het betalingssysteem en de aanbieder die wordt gebruikt om de betaling uit te voeren. U moet voldoende tijd voorzien zodat we de betalingen voor de uiterlijke betaaldatum kunnen ontvangen, controleren en verwerken. f. Acceptatie van late betalingen, gedeeltelijke betalingen of andere betalingen die gemarkeerd zijn als een volledige betaling of als een betaling van een geschil, hebben in het kader van deze Overeenkomst of van de toepasselijke wetgeving geen invloed op ons recht op volledige betaling. g. We betalen geen rente op positieve saldo s in een Rekening. h. We betalen normaal gezien eerst de Transacties die op uw Rekeninguittreksel vermeld staan en vervolgens de Transacties die zijn verwerkt en verschijnen op uw volgende Rekeninguittreksel. Er zijn geen voorlopige betalingen (bv. betalingen die door de Kaarthouder zijn gevraagd en die het verschuldigde bedrag overschrijden) mogelijk. Een positief saldo op de Rekening wordt binnen een redelijke tijd aan U geretourneerd. 16. Domiciliëringen a. Om een mogelijke onderbreking in de Domiciliëringen en het leveren van de goederen of diensten door de Handelaar te voorkomen wanneer een Vervangingskaart of Kaart wordt geannuleerd, kunt u contact opnemen met de Handelaar en de gegevens van uw Vervangingskaart verstrekken of een alternatieve betalingsmethode organiseren. b. Domiciliëringen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving op een Vervangingskaart worden vereffend, in welk geval U en/of de Kaarthouder (afhankelijk van welke aansprakelijkheidsstructuur voor de Rekening is gekozen, raadpleeg daartoe het hoofdstuk Aansprakelijkheid voor Transacties (Deel A, clausule 4 en Deel B, clausule 3) van deze Overeenkomst) verantwoordelijk zijn voor dergelijke Domiciliëringen, maar houd er Rekening mee dat we niet verplicht zijn om de Handelaars de gegevens van een Vervangingskaart (zoals het Kaartnummer en de vervaldatum) te geven. c. Om ervoor te zorgen dat de Domiciliëringen op een Kaart worden aangerekend, moet U of de Kaarthouder de Handelaar schriftelijk of op een andere door de Handelaar toegestane manier hierover informeren. 17. Verzekering Voor bepaalde Programma s kunnen U en uw Kaarthouders genieten van de verzekeringen die door ons bij een externe verzekeringsmaatschappij zijn afgesloten. De beschikbaarheid, het bereik en de voorwaarden van de verzekering kunnen op elk moment van de looptijd van deze Overeenkomst door ons of door de externe verzekeraar worden gewijzigd of geannuleerd. Wanneer mogelijk melden we U minstens zestig (60) dagen op voorhand mogelijke negatieve wijzigingen of een annulering van de verzekering. 18. Vertrouwelijkheid a. Alle bedrijfs- of professionele geheimen of andere informatie die wordt bekendgemaakt of aangeboden door de ene partij aan de andere partij moet als vertrouwelijk worden behandeld, tenzij waar nodig voor een correcte uitvoering van de desbetreffende Programma s of in anderszins uitdrukkelijk in deze Overeenkomst vermelde situaties of indien schriftelijk tussen ons overeengekomen. b. Alle vertrouwelijke informatie kan door elk van de partijen voor

5 8 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 9 om het even welk doel worden gebruikt of bekendgemaakt aan een persoon, in zover dat deze informatie openbaar bekend is op het moment van de bekendmaking of in zover de bekendmakende partij vereist is om de vertrouwelijke informatie bekend te maken overeenkomstig ondubbelzinnige richtlijnen van een wet of van een wettelijk bindende uitspraak van een rechtbank of van een overheidsinstelling of andere autoriteit of regelgevend orgaan. c. Elke partij dient deze Overeenkomst als vertrouwelijk te behandelen en mag de inhoud niet aan derde partijen bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij verplicht in het kader van een rechterlijke uitspraak, betreffende wet, reglement of een betreffende regelgevende of superviserende autoriteit. d. Ongeacht deze clausule 18 hebben we het recht om deze Overeenkomst bekend te maken aan een potentiële koper (bv. in geval van een opdracht of overdracht overeenkomstig het hoofdstuk Overdracht van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 27)), afhankelijk of we al dan niet een geheimhoudingsovereenkomst met dergelijke koper hebben afgesloten. We behouden ons het recht voor om onze standaardvoorwaarden te verstrekken aan klanten of potentiële klanten, en deze voorwaarden ook op onze website te publiceren. e. We kunnen alle informatie (met inbegrip van vertrouwelijke informatie) die we over U of over een Rekening bijhouden, overdragen aan onze Verwante Bedrijven, met inbegrip van onze en hun verwerkende bedrijven en leveranciers om de werking van het/de betreffende Programma( s) te ondersteunen of aan een derde partij overeenkomstig het hoofdstuk Overdracht van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 27). We zullen dergelijke bedrijven gepaste verplichtingen inzake vertrouwelijkheid opleggen. f. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken informatie over U, een Rekening en betalingshistories te verstrekken aan kredietinformatiebureaus. d. We zullen alle verzoeken, instructies of Communicaties (per , post, fax of op andere wijze) van de Programmabeheerder in verband met het Programma, de Rekeningen en de Overeenkomst, beschouwen als een verzoek, instructies of Communicatie van U. U verklaart zich ermee akkoord zich te binden aan dergelijke verzoeken, instructies of Communicaties aan ons door een Programmabeheerder. U dient ervoor te zorgen dat alle Programmabeheerders voldoen aan de hieronder vermelde verplichtingen. e. U dient ons op de hoogte te houden van wijzigingen in de naam, het adres, postadres, telefoonnummer en andere contactgegevens van U en alle Programmabeheerders voor het toesturen van Communicaties in het kader van deze Overeenkomst. Als er een nieuwe Programmabeheerder is benoemd, dan verstrekt u ons een schriftelijke bevestiging van de benoeming van deze Programmabeheerder. We zijn niet verantwoordelijk voor toeslagen of betalingen of andere schade die u oploopt wanneer u ons niet informeert over dergelijke wijziging in uw contactgegevens. f. Als we een Communicatie niet kunnen afleveren wegens redenen die te wijten zijn aan U of wanneer een Communicatie terugkomt nadat we hebben geprobeerd hem via een door u verstrekt adres of telefoonnummer te leveren, kan dit worden beschouwd als een belangrijke inbreuk van deze Overeenkomst en kunnen we ophouden met u te proberen te bereiken tot we correcte contactgegevens ontvangen. Onze actie of niet-actie vormt geen beperking voor uw verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst. Alle leveringen aan het laatst aan ons vermelde adres worden beschouwd als aan U geleverd. g. Alle elektronische Kennisgevingen die we beschikbaar stellen, met inbegrip van Rekeninguittreksels, worden beschouwd als ontvangen op de datum dat we de Communicatie per versturen of online publiceren, zelfs als u de Communicatie niet op die dag leest. h. U dient ons in te lichten over alle wijzigingen aan andere gegevens die u voordien aan ons hebt verstrekt. b. Behoudens Deel A clausule 21 (a) zijn we niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover U of een derde partij voor verlies of schade die - op basis van een contract, een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of op andere wijze - voortvloeit uit: i) vertraging bij het accepteren of het niet accepteren van een Kaart door een Handelaar, het opleggen door een Handelaar van gebruiksvoorwaarden voor de Kaart, of de manier waarop de Handelaar de Kaart al dan niet accepteert; ii) goederen en/of diensten die zijn aangekocht met de Kaart of hun levering of niet-levering; iii) het niet vervullen van onze verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst (of van de Voorwaarden voor Kaarthouders in het kader van het Corporate Cardprogramma) als dit wordt veroorzaakt door een derde partij of door een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt, met inbegrip van maar niet beperkt tot een systeemstoring, een fout in de verwerking van de gegevens, een industrieel geschil of andere acties buiten onze controle; of iv) de - voor belastings- en wettelijke naleving bedoelde - correctheid, volledigheid of adequaatheid van door de Handelaars verstrekte btw-gegevens die we U verstrekken met betrekking tot de Transacties. (We garanderen echter wel dat de btw-gegevens die we U verstrekken, exact zijn zoals we ze van de Handelaars ontvangen.) c. Behoudens Deel A clausule 21 (a) zijn we onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover U of een derde partij voor: i) verlies van winsten, rente, goodwill, zakelijke kansen, verkopen, inkomsten of verwachte besparingen; ii) verlies in verband met de schade aan de reputatie van een medewerker van uw Bedrijf, ongeacht de oorzaak; of iii) enige indirect of speciaal verlies of schade of boetes, zelfs als deze voorspelbaar waren en niettegenstaande dat een partij is gewaarschuwd dat dergelijk verlies kon worden voorzien door de andere partij of een derde partij. ii) als we vinden dat het fraude- of kredietrisico onaanvaardbaar hoog is. Als we dergelijke maatregel nemen, blijft U verplicht om alle op de Hoofdrekening en alle andere Rekeningen verschuldigde bedragen te vereffenen. d. We kunnen het beschouwen als een zware schending van deze Overeenkomst als: (i) een verklaring van U aan ons in verband met een Rekening vals of misleidend was; (ii) U een andere overeenkomst met ons of met onze Verwante Bedrijven schendt; (iii) faillissement of andere crediteurenprocedures tegen u worden opgestart of dreigen op te starten; (iv) we reden hebben om te vermoeden dat u niet kredietwaardig bent. e. Als deze Overeenkomst om welke reden ook wordt stopgezet, moet U ons onmiddellijk alle niet-vereffende betalingen en andere in het kader van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen betalen, met inbegrip van nog niet-gefactureerde Transacties. f. Wat betreft het Corporate Card-Programma, vervallen Rekening van Kaarthouders automatisch wanneer deze Overeenkomst vervalt. Het is uw verantwoordelijkheid om Kaarthouders te informeren over de stopzetting van deze Overeenkomst. g. Wat betreft Geldopnames in Contant die door ons zijn toegestaan en op uw verzoek aan Kaarthouders worden verleend, kunt U ons vragen deze optie onmiddellijk stop te zetten voor specifieke of alle Kaarthouders. Elk contant bedrag dat op een Rekening van een Kaarthouder wordt opgevraagd nadat de Geldopnames in Contant door ons op uw verzoek zijn stopgezet, worden onmiddellijk terugbetaald. Het is uw verantwoordelijkheid om Kaarthouders te informeren over de stopzetting van deze Geldopnames in Contant. h. We kunnen Handelaars informeren wanneer een Kaart niet meer geldig is. i. Uw aansprakelijkheid in het kader van deze clausule blijft gelden na het einde van deze Overeenkomst. g. De bepalingen van deze clausule blijven gedurende vijf jaar na het beëindigen van deze Overeenkomst geldig. 20. Uw verklaringen, garanties en verbintenissen 22. Stopzetting 23. Schuldvereffening 19. Communicatie met U en de Programmabeheerder a. Communicaties gebeuren per post, elektronisch, , per sms of met een aan uw Rekeninguittreksel toegevoegde opmerking (of bijlage bij uw Rekeninguittreksel). Met betrekking tot alle Kaarten verklaart u, garandeert u en verbindt u zich tot het volgende: U zult de Rekeningen uitsluitend gebruiken voor bedrijfsdoeleinden en zult de Rekeninggebruikers instructies geven om hetzelfde te doen. a. U kunt op elk moment deze Overeenkomst beëindigen of elke Kaart, Hoofdrekening of Rekening annuleren. In dat geval dient u alle op de Hoofdrekening of Rekening verschuldigde bedragen te betalen en al het gebruik van de Rekening (met inbegrip van alle Rekeningen van Kaarthouders) te stoppen en de Rekeninggebruikers de instructie te geven om het gebruik van de Rekeningen te stoppen en alle Kaarten te vernietigen. Als u om het even welke verplichting tegenover ons of een van onze Verwante Bedrijven hebt in het kader van een andere overeenkomst, dan hebben we het recht om een bedrag dat overeenkomt met het bedrag van dergelijke verplichting af te trekken van de door ons in het kader van deze overeenkomst aan U verschuldigde bedrag, ongeacht de munteenheid van die bedragen. b. We kunnen via een Programmabeheerder met U communiceren per telefoon, post, elektronisch, , sms of bijlage bij een Rekeninguittreksel. Een Communicatie aan een Programmabeheerder wordt beschouwd als een Kennisgeving van ons aan U. c. In het kader van het Corporate Card-programma kunnen we met een Kaarthouder communiceren via een Programmabeheerder. U dient ervoor te zorgen dat de Communicaties van of aan een Kaarthouder via de Programmabeheerder onmiddellijk naar respectievelijk ons of de betreffende Kaarthouder worden doorgestuurd. 21. Beperking van onze aansprakelijkheid a. Niets in deze Overeenkomst mag worden beschouwd als een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van een partij: i) voor het overlijden of de verwondingen veroorzaakt door de nalatigheid van een partij of zijn werknemers, agenten of onderaannemers; ii) voor fraude of frauduleuze weergave; en iii) in de mate dat dergelijke beperking of uitsluiting niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. b. U dient ons te vergoeden voor alle gerechtelijke acties, procedures, claims en eisen die tegen ons worden opgestart in verband met de door U aangevraagde annulering van een Kaart of een Rekening. c. We kunnen onmiddellijk na kennisgeving aan u deze Overeenkomst beëindigen of elke Kaart, Hoofdrekening of Rekening annuleren: i) wanneer u niet voldoet aan een van uw verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nalaten om ervoor te zorgen dat de betalingen tijdig worden uitgevoerd, wanneer een betaling wordt teruggestuurd of niet volledig wordt uitgevoerd; of 24. Geen afstand van onze rechten Als we onze rechten in het kader van deze Overeenkomst niet uitoefenen, betekent dit niet dat we afstand doen van onze rechten en dat we ze niet op een later moment zullen uitoefenen.

6 10 Algemene voorwaarden Specifieke voorwaarden Gedeeltelijke ongeldigheid Als een van de bepalingen van deze Overeenkomst strijdig is met een betreffende wet of regeling, dan wordt deze bepaling beschouwd als gewijzigd of geannuleerd zodat hij consistent is met de betreffende wet of regeling op een manier die het dichtst aanleunt bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling van deze Overeenkomst. 26. Overdracht van vorderingen a. Als we, hoewel we niet verplicht zijn om dit te doen, een Hoofdrekening of Rekening crediteren met betrekking tot een claim tegen een derde partij zoals een Handelaar, wordt automatisch verondersteld dat U aan ons toewijst en overdraagt alle betreffende rechten en claims (behalve onrechtmatige claims) die U hebt, had of mogelijk hebt gehad tegen een derde partij voor een bedrag dat overeenkomt met het bedrag dat we op de Rekening hebben gecrediteerd. U geeft hierbij de voorafgaande toestemming voor dergelijke toewijzing, zonder dat enige andere kennisgeving daarover vereist is. b. Nadat we dergelijke Rekening hebben gecrediteerd, mag u geen claim tegen of terugbetaling door een derde partij eisen voor het bedrag dat we op de Rekening hebben gecrediteerd. c. U dient ons alle redelijke hulp te verstrekken als we beslissen een derde partij voor het gecrediteerde bedrag te vervolgen. Dit omvat maar is niet beperkt tot het ondertekenen van documenten en het verstrekken van informatie die we nodig hebben. Het eenmalig crediteren van een Hoofdrekening of Rekening vormt geen verplichting voor ons om dit nogmaals te doen. d. Elke som die we mogelijk aanbieden als volledige en definitieve vereffening van een claim die U mogelijk tegen ons hebt ingediend, wordt aangeboden als een teken van goodwill en vormt geen bekentenis van aansprakelijkheid van ons. 27. Overdracht a. We kunnen onze rechten, voordelen of verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst op elk moment toewijzen, uitbesteden of verkopen aan een van onze Verwante Bedrijven of aan een niet-verwante derde partij (een overdracht ) en u verklaart zich hiermee akkoord zonder dat we u daarvan op de hoogte moeten stellen. Op schriftelijk verzoek van ons werkt U mee aan de uitvoering van dergelijke Overdracht. 28. Rechten van Derde Partijen Deze Overeenkomst is bedoeld ten voordele van en bindend voor zowel wij als U en onze respectievelijke opvolgers en gemachtigden. Deze Overeenkomst is niet bedoeld om - en doet dit dan ook niet - rechten of wetsverhaal op een andere persoon dan de partijen over te dragen. 29. Wijzigingen a. We kunnen af en toe de voorwaarden van deze Overeenkomst wijzigen, met in begrip van de op de Rekeningen toepasselijke provisies en toeslagen, en we kunnen af en toe nieuwe provisies en toeslagen introduceren. We stellen U minstens twee maanden op voorhand op de hoogte van de wijzigingen. Als U of de Kaarthouders de betreffende Kaart, Hoofdrekening of Rekening blijven gebruiken, dan beschouwen we dit als uw acceptatie van de wijzigingen. b. We kunnen de voorwaarden voor de Kaarthouders wijzigen overeenkomstig de bepalingen ervan en we zullen U en de Kaarthouder daarvan op de hoogte stellen. Ongeacht deze wijzigingen blijft u aansprakelijk voor alle betalingen, overeenkomstig het hoofdstuk Aansprakelijkheid voor Transacties van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 4 en Deel B, clausule 3). 30. Gebruik van de afmeldoptie U verklaart en gaat ermee akkoord dat u geen consument bent en dat U de Kaarten of Rekeningen uitsluitend zult gebruiken voor bedrijfsdoeleinden, en dat u ervoor zult zorgen dat de Rekeninggebruikers hetzelfde doen. U gaat ermee akkoord, in zover wettelijk toegestaan, dat alle wettelijke bepalingen die anders van toepassing zijn op deze Overeenkomst maar die niet gelden of op een andere manier gelden voor niet-consumenten, effectief niet gelden of op een andere manier gelden. Bijvoorbeeld: u verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat de artikelen VII.4 VII.26, VII.27 3, VII.28, VII.3, VII.36 VII.38, VII.41, VII.49, - VII.51 en VII.55 van het Wetboek Economisch recht en de bepalingen van de Wet op Consumentenkrediet niet van toepassing zijn, met uitzondering van die bepalingen die niet kunnen worden opgeheven. 31. Toepasselijke Wetgeving en Jurisdictie dienen dat dergelijke procedures zijn opgestart in een nietgepast forum of dat dergelijke rechtbank geen jurisdictie over de procedure heeft. Om twijfel te voorkomen, wanneer u in het kader van deze Overeenkomst aansprakelijk bent, kunnen we incassoprocedures opstarten in de jurisdictie waar U of een Kaarthouder zich bevindt of woont. 32. Belastingen, Rechten en Wisselkoersregelingen a. U dient ervoor te zorgen dat U alle reglementen inzake wisselkoersen en andere wetten en reglementen naleeft die van toepassing zijn op het gebruik van een Kaart of een Rekening of op de Transacties tussen ons en U in het kader van deze Overeenkomst. b. U dient alle wettelijk opgelegde belastingen, rechten of andere bedragen wat betreft de betalingen of het gebruik van een Kaart of Rekening, te betalen. 33. Diversen a. Deze Overeenkomst vervangt alle vorige algemene voorwaarden in verband met het betreffende Programma, afhankelijk van het hoofdstuk Wijzigingen aan deze Overeenkomst van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 29). b. Als er een inconsistentie bestaat tussen de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden, dan zijn de Specifieke Voorwaarden van toepassing. c. Elke bepaling van deze Overeenkomst die expliciet of impliciet bedoeld is om geldig te blijven na het einde van deze Overeenkomst, zal effectief en volledig geldig blijven. b. U mag uw rechten of verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst of uw belang in deze Overeenkomst niet toewijzen, wijzigen of op een andere manier overdragen - of proberen dat te doen - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en elke poging tot toewijzing, wijziging of overdracht die deze clausule overtreedt, is ongeldig. a. Deze Overeenkomst en alle contractuele of niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst zijn onderworpen aan en opgevat overeenkomstig de Belgische wetgeving. b. De rechtbanken van Brussel (België) hebben exclusieve jurisdictie over alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst, en elke partij doet afstand van elk bezwaar dat de partij op welk moment ook heeft over het bepalen van de rechtbank waar dergelijke procedures moeten worden opgestart en gaat ermee akkoord geen bezwaar in te

7 12 Specifieke voorwaarden Specifieke voorwaarden 13 DEEL B. SPECIFIEKE VOORWAARDEN 1. Openen van Rekeningen en Uitgifte van Kaarten a. U dient ons de gegevens van alle voorgestelde Kaarthouders te verstrekken. We beschouwen elke persoon die ons door een Programmabeheerder is gemeld als zijnde goedgekeurd door u om een Corporate Card/Corporate Meeting Card te ontvangen en te gebruiken. b. U dient ervoor te zorgen dat een Aanvraagformulier voor Kaarthouders wordt ingevuld en dat alle door ons vermelde aanvraagprocedures voor elke voorgestelde Kaarthouder worden gevolgd. U dient elke Kaarthouder een exemplaar te bezorgen van de huidige Voorwaarden voor Kaarthouders en alle verwante documenten die we bij het invullen van het Aanvraagformulier voor Kaarthouders verstrekken, en hen te vragen deze bij te houden voor toekomstige naslag. 2. Gebruik van Kaarten en Rekeningen 3. Aansprakelijkheid voor Transacties Naast het hoofdstuk Aansprakelijkheid voor Transacties (Deel A, clausule 4 (b)), zijn de volgende bepalingen van toepassing: a. U en/of de Kaarthouder zijn aansprakelijk voor alle Transacties, overeenkomstig de aansprakelijkheidsoptie die u hebt geïdentificeerd op het Aanvraagformulier voor het Openen van een Rekening of die we met U schriftelijk zijn overeengekomen. Behoudens het hoofdstuk Niet-geautoriseerde Transacties/ Verloren of Gestolen of anderszins Verloren Kaarten, Misbruik van een Rekening, Informatieverzoeken van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 10) en het hoofdstuk Aansprakelijkheid voor niet-geautoriseerde Transacties van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 11), zijn de volgende aansprakelijkheidsopties beschikbaar: i) Volledige aansprakelijkheid van het bedrijf betekent dat U volledig aansprakelijk bent voor alle Transacties; ii) Gezamenlijke Aansprakelijkheid betekent dat U en de Kaarthouder gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle door de Kaarthouder uitgevoerde Transacties, maar U bent niet aansprakelijk voor Transacties (a) die persoonlijk van aard zijn en die geen voordeel voor U hebben opgebracht, of (b) waarvoor U de Kaarthouder hebt vergoed. 4. Provisies en andere Toeslagen a. Alle provisies en Toeslagen die van toepassing zijn op het Corporate Card-Programma en die als Toeslagen worden omschreven, zijn beschreven in de Voorwaarden voor Kaarthouders, bijvoorbeeld (en uitsluitend ter illustratie) de jaarlijkse provisies en toeslagen voor late betaling. Deze Toeslagen omvatten niet de provisies en Toeslagen die tussen ons en U of een Kaarthouder zijn overeengekomen en van toepassing zijn buiten het werkbereik van de onderhavige Overeenkomst of de Voorwaarden voor Kaarthouders. b. Toeslagen voor late betaling in geval van een vertraging in de betaling van de Transacties zijn van toepassing zonder dat daar voorafgaande kennisgeving voor nodig is. Om twijfel te voorkomen: u bent tegenover ons aansprakelijk voor het betalen van toeslagen voor late vereffening alsook voor alle andere Toeslagen, overeenkomstig Deel B clausule 3 (en de overeengekomen aansprakelijkheidsopties voor het Corporate Card-Programma). In geval van late betaling rekenen we een toeslag voor late betaling aan. De interestvoet kan verschillen naargelang de schommelingen in de geldmarkt. We kunnen ook een administratieve toeslag voor het opvolgen van de late betaling aanrekenen. Deze wordt automatisch toegepast zonder voorafgaande kennisgeving. f. We kunnen de Rekening van de Kaarthouder of U rechtstreeks het grootste bedrag aanrekenen van hetzij 25 euro hetzij de volledige kosten die we hebben opgelopen in verband met enige domiciliëring of andere methode voor het betalen van een bedrag dat U ons in het kader van deze Overeenkomst verschuldigd bent en dat niet volledig betaald is, alsook waar van toepassing de kosten van een extern incassobedrijf (wat een advocatenkantoor kan zijn) dat door ons is ingezet om het aan ons verschuldigde bedrag van U of de Kaarthouder in het kader van deze Overeenkomst terug te vorderen. 5. Rekeninguittreksels en Informatieverzoeken a. We voorzien in principe een overzicht van alle in het kader van het Corporate Card-Programma verschuldigde bedragen, maar we kunnen dit overzicht ook via alternatieve wegen toesturen. b. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de contactgegevens van U of van een Kaarthouder. We zijn niet verantwoordelijk voor onkosten of extra kosten (toeslagen voor late betaling, incassotoeslagen) of andere schade die U of een Kaarthouder hebben opgelopen als we niet op de hoogte zijn gesteld van deze wijzigingen. a. De Kaarthouder is de enige persoon die het recht heeft om de Corporate Card met zijn of haar naam erop en de betreffende Rekening voor Kaarthouders en Geheime Codes te gebruiken. b. Op aanvraag en uitsluitend voor het beheren van de respectievelijke Programma s door ons, dient u ons alle beschikbare informatie over de locatie van een Kaarthouder en zijn of haar adres te verstrekken en u dient daartoe de goedkeuring van de Kaarthouder te krijgen, overeenkomstig de Wet inzake Bescherming van Persoonsgegevens. U dient ons uw samenwerking te verlenen bij elk onderzoek naar het gebruik van de Corporate Card en het innen van betalingen van de Corporate Card-Kaarthouders. Deze bepaling blijft van kracht nadat de Corporate Card is geannuleerd en nadat deze Overeenkomst is stopgezet. c. Met de Express Cash-service kunnen Kaarthouders contant geld afhalen in bankautomaten met het American Expresslogo. U kunt een Kaarthouder inschrijven voor onze Express Cash-service, Cash Advance-service, Geldopname in Contant of elke andere vorm van geldafhaling met het American Expresslogo. U kunt op elk moment een Kaarthouder inschrijven voor onze Express Cash-service, Cash Advance-service, Opname in Contant of elke andere vorm van geldafhaling voor alle Kaarten van uw Rekening, maar de inschrijving is volledig afhankelijk van uw eigen goeddunken en is onderhevig aan de voorwaarden van het activeringsformulier dat door U en de Kaarthouder moet worden ondertekend. U blijft op elk moment exclusief aansprakelijk tegenover ons voor dergelijke Transacties, ongeacht het type aansprakelijkheid dat anders van toepassing is volgens het hoofdstuk Aansprakelijkheid voor Transacties van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 4 en Deel B, clausule 3). d. U kunt ons op elk moment vragen om de Cash Advanceservice, de Express Cash-service, de Geldopname in Contant of elke andere vorm van geldafhaling voor alle Kaarten van een Rekening te blokkeren. In dat geval kunnen Kaarthouders geen contant geld afhalen met hun Kaart. Deze aansprakelijkheidsopties zijn ook toegelicht in de Voorwaarden voor Kaarthouders. b. Wanneer deze Overeenkomst of een Overeenkomst met een Kaarthouder verwijst naar Cash Advance-service, Express Cash-service, Geldopname in Contant of een andere vorm van geldafhaling, bent U exclusief aansprakelijk tegenover ons voor alle opgenomen bedragen en bent u volledig aansprakelijk voor dergelijke Transacties, ongeacht het type aansprakelijkheid dat op het Aanvraagformulier van de Kaarthouder is vermeld. c. In geval van Gezamenlijke Aansprakelijkheid is het uw verantwoordelijkheid om te bewijzen dat u niet aansprakelijk bent voor de Transacties door redelijke en adequate bewijzen te leveren die een van de volgende punten aantonen: (i) de Transacties van de Kaarthouder zijn persoonlijk van aard en hebben U geen voordeel opgeleverd; of (ii) U hebt de Kaarthouder vergoed. d. Voor alle soorten aansprakelijkheid geldt dat u het volgende moet doen: i) de Kaarthouders instructies geven om minstens eenmaal per maand en tijdig hun onkostennota s voor de Transacties van de Corporate Card bij U in te dienen; ii) Kaarthouders tijdig vergoeden voor alle Transacties die Kaarthouders rechtstreeks bij ons hebben vereffend; iii) Kaarthouders instructies geven om de Corporate Card uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden vermeld in het hoofdstuk Gebruik van Kaarten en Rekeningen van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 2 en Deel B, clausule 2) en niet te gebruiken voor de doeleinden vermeld in het hoofdstuk Verboden gebruik van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 3). U dient onmiddellijk elk misbruik van de Corporate Card aan ons melden of de Kaarthouder de instructie geven om dit te doen, en u dient op ons verzoek alle redelijke hulp te verlenen bij het innen van achterstallige betalingen van een Kaarthouder. c. Een Uittrekseltoeslag van 3 euro plus btw per Rekeninguittreksel kan worden aangerekend als u een papieren kopie van uw Rekeninguittreksels vraagt. d. Afhankelijk van de gekozen optie en met oog op een inning bij U, worden de volgende toeslagen aangerekend voor een geldafhaling: i) Voor de optie Aangerekend op Kaart wordt een transactietoeslag van 3,9 % aangerekend, met een minimumtoeslag van 3,10 euro (max. op te nemen bedrag is 620 euro per week); ii) voor de optie Met domiciliëring wordt een transactietoeslag van 3,5% aangerekend, met een minimumtoeslag van 3,10 euro (max. op te nemen bedrag is 620 euro per week). e. We kunnen naar eigen goeddunken en aan het einde van elke maand U direct toeslagen voor late betaling aanrekenen voor achterstallige bedragen die U ons in het kader van deze Overeenkomst verschuldigd bent, en dit tegen de volgende tarieven en zonder dat voorafgaande kennisgeving daartoe nodig is: i) Voor het aansprakelijkheidstype Gezamenlijke aansprakelijkheid : er worden geen vergoedingen aangerekend voor betalingen die door ons zijn geregistreerd voor de 40e dag van de facturatiedatum. Anderzijds voor gelijk welke grotere achterstand, zal automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving een bedrag gelijk aan 2,25% van het saldo verschuldigd op de 40e dag volgend op de datum van het Rekeninguittreksel, in rekening worden gebracht. Vanaf de 60e dag na de datum van het Rekeninguittreksel, wordt op het bedrag dat reeds 60 dagen achterstallig is een kost van 4% aangerekend. Dit wordt automatisch toegepast zonder voorafgaande kennisgeving. ii) Voor het aansprakelijkheidstype Volledige aansprakelijkheid van bedrijf : vanaf de 60e dag na de datum van het Rekeninguittreksel, wordt op elk bedrag dat reeds 60 dagen achterstallig is, een toeslag van 4% aangerekend. Dit wordt automatisch toegepast zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord om op verzoek een exemplaar van het betreffende Rekeninguittreksel op een duurzaam medium te verstrekken aan de Kaarthouder. c. Als een Kaarthouder meer dan één (1) maand na de datum van het Rekeninguittreksel een geschil opstart over een nietgeautoriseerde of verkeerd uitgevoerde Transactie of over een ontbrekend krediet op het Rekeninguittreksel, behouden we ons het recht voor om U rechtstreeks alle kredieten die we wettelijk moeten toepassen op een Rekening van een Corporate Card- Kaarthouder, aan te rekenen. 6. Betalingen Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen U en ons, moeten de betalingen worden uitgevoerd uiterlijk achtentwintig (28) dagen na de datum van het Rekeninguittreksel.

8 14 Specifieke voorwaarden Specifieke voorwaarden 15 Schema 1 Definities Aanvraagformulieren verwijst naar het Formulier voor het Openen van een Rekening, het Aanvraagformulier voor Kaarthouders en andere aanvraagformulieren die we van tijd tot tijd kunnen invoeren. Aanvraagformulier voor Kaarthouders betekent het aanvraagformulier dat moet worden ingevuld en ondertekend door een Kaarthouder in het kader van het Corporate Card-Programma en dat wordt goedgekeurd door de Programmabeheerder of door een andere persoon die de autorisatie heeft om dergelijke aanvraag in uw naam goed te keuren. Aanvraagformulier voor het Openen van een Rekening betekent het aanvraagformulier voor elk Programma dat wordt ingevuld en ondertekend door een persoon die is geautoriseerd om in uw naam te handelen voor het openen van de Hoofdrekening en het uitgeven van Kaarten en Rekeningen onder de Hoofdrekening voor gebruik door U of de Rekeninggebruiker overeenkomstig deze Overeenkomst. Communicatie betekent Rekeninguittreksels, serviceberichten, bekendmakingen, waarschuwingsberichten, belangrijke berichten, wijzigingen aan deze Overeenkomst en andere kennisgevingen aan U of de Rekeninghouders in verband met een Programma waaraan u deelneemt. Corporate Card betekent de American Express Corporate Card/ Corporate Meeting Card die is uitgegeven voor een Kaarthouder na het invullen van een Aanvraagformulier voor Kaarthouders dat is ondertekend door een Kaarthouder en is goedgekeurd door de Programmabeheerder of door een andere persoon die de autorisatie heeft om dergelijke aanvraag in uw naam goed te keuren. Domiciliëring betekent dat U toestaat dat een Handelaar op al dan niet regelmatige tijdsstippen een bepaald of onbepaald bedrag op uw Rekening aanrekent voor goederen of diensten. Kaart betekent een plastic of virtuele Kaart of elk ander product of andere gebruiksprocedures, met inbegrip van de American Express Corporate Card/Corporate Meeting Card. Kaarthouder betekent de persoon van wie de naam op de Corporate Card vermeld staat. Programma is in de inleiding van deze Overeenkomst beschreven. Programmabeheerder betekent een beheerder van het Programma die door U op het Aanvraagformulier voor het Openen van een Rekening is vermeld of die U ons schriftelijk hebt bevestigd en die de bevoegdheid heeft om in uw naam alle aspecten van het Programma te beheren. Overeenkomst betekent de Algemene Voorwaarden vermeld in Deel A die van toepassing zijn op alle Programma s waaraan U deelneemt ( Algemene Voorwaarden ), de Specifieke Voorwaarden vermeld in Deel B die van toepassing zijn op het/de specifieke Programma( s) waaraan U deelneemt ( Specifieke Voorwaarden ), alle Aanvraagformulieren die door U voor een Programma zijn ingevuld, de Voorwaarden voor Kaarthouders, de Voorwaarden voor de Verzekering (indien van toepassing) en alle andere voorwaarden die we van tijd tot tijd bekendmaken. Rekening betekent de Rekening die door ons wordt geopend voor U of de Rekeninggebruiker (waar van toepassing) voor het uitvoeren, registreren en opvolgen van Transacties verricht met dergelijke Kaart, met inbegrip van elke Rekening voor Kaarthouders voor het Corporate Card-Programma. Rekeninglimiet verwijst naar een grenswaarde die wordt toegepast op de Hoofdrekening of op het totaal van alle of enkele van de Rekeningen bij ons, en is het maximumbedrag dat op elk moment verschuldigd mag zijn op de Hoofdrekening en/of dergelijke Rekeningen. Rekeninggebruiker betekent elke persoon die door U is geautoriseerd om Transacties uit te voeren op een Rekening overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst. Transactie(s) betekent alle betalingen en andere bedragen die op een Rekening worden aangerekend via de Kaart of op een andere manier waaronder Geldopname in Contant, alle Kaartbijdragen, Rekeningtoeslagen met inbegrip van vernieuwingstoeslagen, toeslagen voor late betaling en verwante kosten, alsook alle andere toeslagen, betalingen en kosten die U in het kader van deze Overeenkomst gebonden bent te betalen of waarvoor u aansprakelijk bent, of die ons verschuldigd zijn overeenkomstig de Voorwaarden voor Kaarthouders in het kader van het Corporate Card-Programma. U en uw betekent het bedrijf waarvan de naam en het adres vermeld staan op het Aanvraagformulier en dat het Aanvraagformulier heeft ondertekend, alsook zijn opvolgers en gemachtigden. We, onze en ons betekent Alpha Card C.V.B.A/S.C.R.L., met maatschappelijke zetel in Vorstlaan 100, B-1170 Brussel, R.P.Rnummer , ingeschreven bij de Nationale Bank van België als een betalingsdienstaanbieder en geregistreerd bij FSMA als verzekeringsagent nr A. Wet inzake Betalingsdiensten betekent de Wet van 10 december 2009 inzake betalingsdiensten, en de wijzigingen, consolidaties, herinvoeringen of vervangingen die van tijd tot tijd worden doorgevoerd. Tenzij de context dit anders oplegt, zijn woorden in het enkelvoud ook bedoeld als meervoud en de woorden in het meervoud ook bedoeld als het enkelvoud. Factuurvaluta betekent de munteenheid waarin de betreffende Kaart is uitgegeven. Geheime Code(s) betekent elk van de pin-nummers, telefonische geheime codes, online-wachtwoorden en andere geheime codes die zijn vastgelegd voor gebruik met een Corporate Card. Geldopname in contant ( Cash Advance ) betekent het afhalen van contant geld in welke munteenheid ook, via een reeks methoden die beschikbaar zijn of mogelijk beschikbaar zijn, met inbegrip van Express Cash en andere contant producten die apart met ons zijn overeengekomen. Handelaar betekent een bedrijf of andere organisatie die alle Kaarten accepteert als betalingsmethode voor goederen en/of diensten of minstens één type Kaart accepteert voor Transacties tussen bedrijven. Hoofdrekening betekent de collectieve Rekening die we hebben geopend en waarvoor we Kaarten en Rekeningen uitgeven om de betalingsverplichtingen van U en ons aan elkaar in het kader van deze Overeenkomst te registreren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw verplichting om de Transacties te vereffenen. De Hoofdrekening staat apart van de Rekeningen en kan niet worden gebruikt om goederen en diensten bij een Handelaar te betalen. Rekening van Kaarthouder betekent door ons voor een Kaarthouder geopende Rekening met het doel Transacties uit te voeren en te registreren. Rekeninguittreksel betekent een overzicht van een Rekening met daarin alle Transacties, uw Rekeningsaldo en andere relevante informatie over een Rekening (totaal aan ons verschuldigde bedrag in verband met de Transacties) tijdens de betreffende facturatieperiode. Verwant Bedrijf betekent elke entiteit die de betreffende partij, met inbegrip van haar dochterondernemingen, beheert, of erdoor wordt beheerd of die onder gemeenschappelijk beheer ervan is. Vervangingskaart betekent een verlenging of vervanging van een Kaart. Voorwaarden voor Kaarthouders betekent de algemene voorwaarden die worden overeengekomen met de Kaarthouders in het kader van het Corporate Card-Programma. Specifieke Voorwaarden is beschreven in de definitie van Overeenkomst in dit Schema.

9 16 Privacyverklaring Privacyverklaring 17 Privacyverklaring Deze Privacyverklaring beschrijft hoe we gegevens over U of de Kaarthouder kunnen verzamelen, gebruiken en met anderen delen. a. Verzamelde gegevens We verzamelen gegevens over U of de Kaarthouder (hierna genoemd persoonsgegevens ) op basis van: het Aanvraagformulier voor de Rekening en andere formulieren die U of de Kaarthouder ons verstrekt; controles bij kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus, waar van toepassing; de Kaarthouder, om de Rekening te kunnen beheren en via de manier waarop hij/zij de Rekening en andere diensten gebruikt, met inbegrip van betaling die de Kaarthouder met de Rekening uitvoert bij Handelaars of bankautomaataanbieders; enquêtes en statistisch onderzoek; derde partijen, zoals marketinglijsten die we rechtmatig verkrijgen. We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen bij de in het onderstaande hoofdstuk Openbaargemaakte gegevens vermelde partijen. b. Openbaargemaakte gegevens We kunnen Persoonsgegevens (met inbegrip van de goederen en/of services die de Kaarthouder koopt) openbaar maken aan: bedrijven van de wereldwijde bedrijvengroep van American Express, derde partijen die transacties verwerken die door de Handelaars zijn ingediend op het American Express-netwerk waar de Kaarthouder de Kaart gebruikt (wereldwijd); partijen die de Kaart verdelen; elke door U of de Kaarthouder goedgekeurde partij; onze verwerkers en leveranciers; de leveranciers van aan de Rekening gekoppelde diensten en voordelen; incassobedrijven en advocaten met het doel de schulden op uw Rekening te innen; partijen die de Kaart accepteren voor betaling van door de Kaarthouder gekochte goederen en/of diensten; iedereen aan wie we onze contractuele rechten overdragen; bevoegde autoriteiten; en kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus, waar van toepassing. c. Gebruik van de gegevens We kunnen de Persoonsgegevens gebruiken, ook gegroepeerd of in combinatie met andere gegevens, voor om het even welke van de volgende doeleinden: i) Het leveren van onze producten en diensten aan de Kaarthouder Dit omvat: het verwerken van aanvragen voor onze producten, met inbegrip van het beslissen of we al dan niet de aanvraag van U of de Kaarthouder goedkeuren; het beter begrijpen van de financiële omstandigheden en gedrag van U of de Kaarthouder zodat we kunnen beslissen hoe de Rekening te beheren, bijvoorbeeld het toegekende uitgaveniveau; het verwerken en beheren van de Rekening, met inbegrip van het verwerken van de betalingen die de Kaarthouder met de Rekening uitvoert; het communiceren met U of de Kaarthouder, ook via en sms, over de Rekening, producten en diensten die de Kaarthouder geniet (met inbegrip van het doel van de dienst en door middel van waarschuwingsberichten over de Rekening); het U of de Kaarthouder brengen van belangrijke informatie over aangepaste en nieuwe functies en voordelen; het beantwoorden van vragen en reageren op verzoeken van U of de Kaarthouder; en het verwerken, onderhouden en beheren van voordelen of verzekeringsprogramma s die bij de Kaart worden aangeboden; We kunnen de Persoonsgegevens gebruiken om verslagen voor te bereiden voor externe partners over het gebruik van de Rekening. De verslagen bevatten uitsluitend gegroepeerde en anonieme gegevens en we maken geen gegevens bekend die U of de Kaarthouder kunnen identificeren. ii) Het verbeteren van onze producten en diensten en het uitvoeren van onderzoek en analyses Dit omvat: het leren over de Kaarthouder en andere klanten, met inbegrip van behoeften, voorkeuren en gedragspatronen; het analyseren van de doeltreffendheid van onze advertenties, promoties en aanbiedingen; het uitvoeren van testen (wanneer we onze systemen bijwerken), het verwerken van gegevens, het beheren van de website en het ondersteunen en ontwikkelen van ITsystemen; het uitvoeren van marktonderzoek, waaronder U of de Kaarthouder de kans geven om feedback, scores of commentaren te geven op onze producten en diensten en die van onze zakelijke partners, met inbegrip van enquêtes over de ervaring met transacties; en het genereren van gegevensanalyses, statisch onderzoek en verslagen, ook op gegroepeerde basis. iii) Het adverteren en promoten van onze producten en diensten en die van onze externe zakelijke partners (bedrijfspartners met inbegrip van groepsbedrijven, distributiepartners, co-brandpartners, verwerkende bedrijven en leveranciers, aanbieders van diensten en voordelen in het kader van de Rekening, en partners die de Kaart accepteren). Dit omvat elk van de volgende handelingen (waar nodig met de toestemming van de Kaarthouder): het toesturen van promoties en aanbiedingen per , sms, direct mailing of telemarketing, afhankelijk van de marketingvoorkeur van de Kaarthouder; het personaliseren van onze kennisgevingen aan de Kaarthouder; Als de Kaarthouder geen marketing meer wenst te ontvangen van ons, onze externe zakelijke partners (bedrijfspartners met inbegrip van groepsbedrijven, distributiepartners, co-brand-partners, verwerkende bedrijven en leveranciers, aanbieders van diensten en voordelen in het kader van de Rekening, en partners die de Kaart accepteren), dan raden we de Kaarthouder aan om contact op te nemen met onze afdeling Customer Service op het adres Alpha Card C.V.B.A., Vorstlaan 100, 1170 Brussel. We zullen af en toe ook contact met de Kaarthouder opnemen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over zijn/haar marketingvoorkeuren hebben upto-date is. iv) Het beheren van risico s voor ons bedrijf, met inbegrip van kredietrisico, frauderisico en operationeel risico. Dit omvat: het nemen van beslissingen over hoe we de Rekening van specifieke klanten beheren, zoals het maximale uitgaveniveau voor klanten (waar van toepassing) en of we al dan niet bepaalde transacties goedkeuren; het ontwikkelen van beleidsregels, modellen en procedures inzake risicobeheer, die worden gebruikt bij het beheren van de klantenrekeningen en van onze bedrijfsactiviteiten in het algemeen; het rapporteren van gegevens aan en ontvangen van informatie van kredietinformatiebureaus en fraudebeheerbureaus, waar van toepassing. De persoonsgegevens van de Kaarthouder kunnen ook worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de Kaarthouder specifieke toestemming geeft of, in zeldzame gevallen, wanneer wettelijk verplicht (bv. om te voldoen aan de wettelijke verplichting op het bewaren van documenten of op aanvraag van een bevoegde autoriteit) of waar toegestaan volgens de Wet van bescherming van de persoonlijke levenssfeer, bv. om onze belangen te beschermen en fraude te voorkomen, herkennen of bestrijden. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen inzake antiwitwaspraktijken, ter voorkoming van het financieren van internationaal terrorisme en het uitvoeren van financiële sancties, hebben we een opvolgingssysteem voor onze Kaarthouders en hun transacties opgericht, overeenkomstig de Wet inzake antiwitwaspraktijken en het financieren van terrorisme. d. Toestemmingen van derde partijen Wanneer de Kaarthouder aan ons gegevens verstrekt over een derde partij of wanneer de Kaarthouder goederen en/of diensten in naam van een derde partij aankoopt, bevestigt de Kaarthouder dat hij/zij waar nodig de toestemming van deze derde partij heeft gekregen voor het verwerken van deze gegevens door ons en derde partijen, zoals in deze clausule beschreven. e. Marketing We kunnen: toegang hebben tot en gebruikmaken van gegevens over de Kaarthouder en hoe hij/zij de Rekening gebruikt, om goederen en diensten waarin de Kaarthouder interesse kan hebben te identificeren; aanbiedingen sturen (per post, , telefoon, sms, het internet of een ander elektronisch middel) met betrekking tot goederen en diensten die lijken op die van de American Express-Rekeningen, -producten en -diensten die de Kaarthouder geniet en waarvan we denken dat hij/zij erin geïnteresseerd is; en andere aanbiedingen sturen (per post, , telefoon, sms of internet) met betrekking tot andere producten en diensten waarvan we denken dat de Kaarthouder erin geïnteresseerd is. Als de Kaarthouder geen marketing wenst te ontvangen van ons, raden we de Kaarthouder aan contact op te nemen met onze afdeling Customer Service op het adres Alpha Card C.V.B.A Vorstlaan 100, 1170 Brussel. We zullen af en toe ook contact met de Kaarthouder opnemen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over zijn/haar marketingvoorkeuren hebben up-to-date is. De informatie die wordt gebruikt om marketinglijsten te ontwikkelen, is gebaseerd op: het aanvraagformulier; transacties die met de Kaart bij handelaars zijn uitgevoerd; enquêtes en onderzoek (wat kan inhouden dat we, waar toegestaan, contact met de Kaarthouder opnemen via post, , telefoon, sms of internet); en externe bronnen zoals Handelaars of marketingorganisaties, in zover wettelijk toegestaan. f. Kredietinformatiebureaus en fraudepreventie We kunnen Persoonsgegevens uitwisselen met kredietinformatiebureaus. We kunnen de kredietinformatiebureaus inlichten over het saldo op uw Rekening en wanneer u verschuldigde bedragen niet betaalt. Ze zullen deze gegevens in uw persoonlijke en zakelijke kredietdossiers (waar van toepassing) noteren en kunnen ze delen met andere organisaties, voor gebruik bij het analyseren van aanvragen van u en aanvragen van een andere partij met een financiële band met u, voor krediet- en andere faciliteiten, voor risicobeheer, voor het voorkomen van fraude en het opvolgen van schuldenaars. We kunnen kredietcontroles uitvoeren wanneer de Kaarthouder op zijn Rekening geld verschuldigd is (we kunnen o.a. ook contact opnemen met de bank van de Kaarthouder of met een door de Kaarthouder goedgekeurde tussenpersoon). We kunnen controles uitvoeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot kredietcontroles in zoverre wettelijk toegestaan, en Persoonsgegevens analyseren om te helpen bij het beheren van de Rekening, het voorkomen van fraude of het voorkomen van andere onwettelijke praktijken.

10 18 Privacyverklaring 19 We controleren de gegevens van de Kaarthouder bij fraudepreventiebureaus. Als de Kaarthouder valse of verkeerde informatie heeft verstrekt en we vermoeden een onwettelijke activiteit zoals fraude, of als fraude wordt opgemerkt, dan wordt dit genoteerd en overhandigen we mogelijk de gegevens aan de fraudepreventiebureaus. Wethandhavingsdiensten kunnen deze gegevens inzien en gebruiken. Wij en andere organisaties kunnen, in zoverre wettelijk toegestaan, deze gegevens ook inzien en gebruiken om fraude en witwaspraktijken te voorkomen, bijvoorbeeld: bij het controleren van gegevens op een aanvraag voor verzekering, krediet en met krediet verwante of andere faciliteiten; bij het beheren van krediet, met krediet verwante Rekeningen of faciliteiten, en verzekeringspolissen; bij het innen van schulden; bij het controleren van gegevens op aanvragen, voorstellen en claims voor alle soorten verzekeringen; of bij het controleren van sollicitanten en werknemers. Wij en andere organisaties kunnen de informatie van fraudepreventiebureaus van andere landen inzien en gebruiken. Meer informatie over hoe de persoonsgegevens van de Kaarthouder kunnen worden gebruikt door kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus is beschikbaar op aanvraag. g. Elektronische of telefonische communicaties Als U contact met ons opneemt via een elektronisch communicatiemiddel, kunnen we het telefoonnummer of IP-adres waarmee u contact met ons opneemt, registreren. We kunnen telefoongesprekken opvolgen en/of opnemen - zelf of door een door ons geselecteerde, betrouwbare organisatie - om te zorgen voor een consistente kwaliteit van de dienstverlening (met inbegrip van personeelstraining) en van het Rekeningbeheer, en om waar nodig te helpen bij het oplossen van geschillen en ons te helpen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. systemen, beleidsregels en procedures te handhaven, kunnen We ook af en toe gegevens verwerken voor interne testen. j. Bewaring van de gegevens We bewaren Persoonsgegevens voor de in deze clausule beschreven doeleinden zolang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of zolang wettelijk toegestaan. k. Toegang tot uw Persoonsgegevens U hebt het recht om een exemplaar van de gegevens die We over u bewaren, aan te vragen. Als u een kopie van een deel of al uw Persoonsgegevens wenst te ontvangen, schrijf dan naar onze afdeling Customer Service op het adres Alpha Card C.V.B.A Vorstlaan 100, 1170 Brussel. l. Correctie van verkeerde informatie Als U denkt dat de gegevens die We over U hebben verkeerd, onvolledig of niet relevant zijn of worden verwerkt op een manier die een wettelijke bepaling schendt, kunt U ons vragen om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of te blokkeren. Neem daartoe contact op met onze afdeling Customer Service op het adres Alpha Card C.V.B.A., Vorstlaan 100, 1170 Brussel. Alle gegevens die niet correct, niet relevant of onvolledig zijn, zullen onmiddellijk worden gecorrigeerd. m. Wijzigingen aan de clausule We kunnen op elk moment om het even welke bepaling van deze verklaring wijzigen. We kunnen U op voorhand informeren over dergelijke wijziging, overeenkomstig het hoofdstuk Wijzigingen van deze Overeenkomst (Deel A, clausule 29). h. Internationale overdracht van gegevens Al de bovenvermelde handelingen kunnen buiten België en de Europese Economische Ruimte worden uitgevoerd. In dat geval beschermen we uw gegevens in dezelfde mate als we dat binnen de Europese Economische Ruimte zouden doen. n. Inlichtingenverzoek of klacht Als u een verzoek om inlichtingen of een klacht hebt in verband met de informatie die We over U of de Kaarthouder bewaren, schrijf dan naar onze afdeling Customer Service op het adres Alpha Card C.V.B.A, Vorstlaan 100, 1170 Brussel. i. Beveiliging We gebruiken geavanceerde technologie en vastgelegde werkpraktijken om ervoor te zorgen dat de gegevens van de Kaarthouder tijdig, nauwkeurig, volledig en veilig worden verwerkt. Het verwerken van de gegevens gebeurt zowel handmatig als automatisch. Om de doeltreffendheid en beveiliging van deze

11 VU: M. Jordan, Alpha Card CVBA, Vorstlaan 100 B-1170 Brussel, RPR Brussel, BTW BE Alpha Card is vergund als betalingsinstelling bij de Nationale Bank van België en als verzekeringstussenpersoon in de categorieverzekeringsmakelaar onder FSMA nummer A.

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

Avis Preferred Algemene Huurvoorwaarden

Avis Preferred Algemene Huurvoorwaarden Avis Preferred Algemene Huurvoorwaarden Instemmings- en bevestigingsverklaringen De volgende instemmings- en bevestigingsverklaringen met betrekking tot jurisdictie, voorkeuren, verzekering, afstandsverklaringen

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223 Stuur deze aanvraag naar: 15 Brussel, België Of fax de aanvraag naar: 31 2 346 87 76 SCHRIJF DUIDELIJK EN IN BLOKLETTERS Naam vertegenwoordiger: 1. Telefoonnummers Vermeld al uw telefoonnummers waarmee

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale debetschema s Card Not Present (Transacties waarbij de kaart niet gelezen wordt) VersiE 2011/08 Hoofdstuk

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden 1/16 In dit document worden de algemene voorwaarden beschreven voor onze corporate klanten in Nederland met betrekking tot de American Express Corporate Card, American Express Corporate Meeting Card, American

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de Algemene voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden

hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud ook het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie