Kwartaalrapportage. Rapportage aan Provincie Groningen vierde kwartaal Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalrapportage. Rapportage aan Provincie Groningen vierde kwartaal 2013. Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen"

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Rapportage aan Provincie Groningen vierde kwartaal 2013 Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen Jeugd- en opvoedhulp

2

3 Inhoudsopgave februari Beleid en uitvoering 4 2. Prestatie-indicatoren 7 3. Cliëntgegevens 8 4. Human Resource Management 13 3

4 1. Beleid en uitvoering 1. Inleiding In deze rapportage een overzicht van de beleidsontwikkelingen en prestaties van Elker in het vierde kwartaal van Per 1 november jl. is de begroting 2014 bij de provincie ingediend op basis van de beleidsvoornemens van 1 juli In de 24-uurshulp doen we een beperkte ombouw om de budgetkorting in 2014 te kunnen realiseren. In de daghulp gaan we een deel van de capaciteit ombouwen, waarbij we de zorg beter gaan verbinden aan de kinderopvang en onderwijs. De transitie is in een beslissende fase gekomen. Er zijn nog veel onduidelijkheden rond de (financiële) voorwaarden en de uitvoering van de zorg, terwijl de nieuwe jeugdwet nog door de eerste kamer moet. Grootste zorg op dit moment is de onduidelijkheid over het budget voor Dit geeft onzekerheden en risico s voor de cliënten en de zorginstellingen. Per 1 januari 2014 zijn Elker en Het Poortje een bestuurlijke fusie aangegaan, waarmee betere voorwaarden zijn gecreërd om de cliëntzorg te verbeteren. Elker is volop bezig haar aanbod te kantelen om de zorg dichterbij bij de cliënt te bieden en instroom naar zwaardere zorg te voorkomen. Zowel binnen het jeugdzorg als GGz-domein doen zich kansen voor die we benutten in de aanloop naar de transitie. Hierbij werken we nauw samen met onze ketenpartners in het veld en gemeenten. De financiële paragraaf is in deze vierde kwartaalrapportage, zoals gebruikelijk, niet opgenomen. Dit heeft te maken met de jaarafsluiting en het opstellen van de jaarrekening, die op 1 april 2014 beschikbaar zal zijn. Het jaar 2013 zal naar verwachting en in lijn met de voorgaande kwartaalrapportages met een licht positief resultaat afgesloten worden, zowel in het segment jeugdzorg als in het segment GGZ. 2. Transitie jeugdzorg Per 31 oktober heeft de regio Groningen het Regionaal Transitiearrangement (RTA) bij de Transitiecomissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) onder leiding van Leonard Geluk ingediend. In het RTA zijn, naast de bezuinigingstaakstelling, afspraken vastgelegd over innovatie en budgetgarantie voor de bestaande zorg instellingen. Na toetsing door de TSJ is gebleken dat er op tal van punten nog onduidelijkheid bestaat. De behandeling van de nieuwe jeugdwet in de eerste kamer heeft inmiddels plaatsgevonden (11 februari). Het lijkt erop dat de meerderheid zal instemmen met de jeugdwet op 18 februari. Elker is lid van het kernteam zorginstellingen, dat voor de 23 gemeenten als platform dient voor de afstemming over de transitieplannen. Er is nog grote onduidelijkheid over het budget voor Dit baart zorgen. Elker moet zowel inspelen op innovatie- als een krimp scenario. Dit vraagt tijdige voorbereiding en duidelijkheid over de frictiekosten. Elker heeft de optie van beroep bij de rechtbank, in verband met het stopzetten van de subsidie per 2015 door de Provincie, opgeschort tot in ieder geval na de stemming van de eerste kamer over de nieuwe jeugdwet. De gemeenten in de provincie hebben een transformatieagenda opgesteld, waarin de inhoudelijke uitwerking plaatsvindt op basis van het zogeheten Groninger Functioneel Model. Onder leiding van een extern bureau AEF is de afgelopen maanden gewerkt aan de uitwerking van dit model. De zorginstellingen zijn nauw bij betrokken bij dit ontwerp en hebben hun inhoudelijke mensen geleverd. Op hoofdlijnen biedt het Functioneel Model een goed kader voor de vernieuwing van de jeugdzorg in de komende jaren. De grote vraag is echter hoe de implementatie op verantwoorde wijze kan plaatsvinden, zonder de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan te tasten. Dit vraagt de komende jaren nog veel aandacht. Belangrijk vinden we dat dit niet via een blauwdruk benadering plaatsvindt, maar dat er ruimte komt voor de zorginstellingen om via pilots en experimenten de transformatie geleidelijk aan vorm te geven. Elker sluit dan ook aan bij opvattingen, zoals verwoord door de kinderombudsman, dat er voor de branches gespecialiseerde jeugdzorg een overgangs regiem moet komen waarbij de transformatie geleidelijk en onder verantwoorde condities tot stand komt. Vooralsnog is er weinig helderheid en grote onzekerheid waar het gaat om de continuïteit van de zorg voor cliënten en zorginstellingen. 4

5 3. Fusie Elker en Het Poortje Per 1 januari 2014 is de bestuurlijke fusie tussen Elker en Het Poortje gerealiseerd. Beide organisaties blijven zelfstandige stichtingen maar komen onder één gemeenschappelijk bestuur en Raad van Toezicht. Door de kennis en expertise te bundelen zijn beide organisaties beter in staat goede zorg voor kinderen en gezinnen te leveren door een goede aansluiting van zorgtrajecten tussen de gesloten en open jeugdzorg. De expertise van Elker en Het Poortje vullen elkaar goed aan. De fusie biedt, in nauwe samenwerking met ketenpartners en financiers, goede mogelijkheden om samen te bouwen aan succesvolle trajecten voor jongeren en gezinnen, zodat ze weer kansen krijgen om mee te doen in de samenleving. 4. Vernieuwing in de zorg In het 4e kwartaal zijn diverse initiatieven van de grond gekomen, die aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Deze initiatieven sluiten aan bij de uitgangspunten van de transitie om eerder (lichtere) zorg te verlenen en inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Basis-GGz Op 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheids zorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een generalistische basis GGZ en een gespecialiseerde GGZ. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische basis GGZ. Cliënten met complexe en bedreigende stoornissen worden geholpen in de gespecialiseerde GGZ. Uitgangspunt is dat cliënten dichtbij huis en minder zwaar en daarmee goedkoper worden behandeld. Goede samenwerking met huisartsen staat voorop. Voor Elker betekent dit een verplichte budgetverschuiving van de 2e lijn naar de Basis-GGz. Door de zorgverzekeraars is als eis opgelegd dat de uitvoering moet plaatsvinden vanuit een zelfstandige entiteit om vermenging van belangen met zorgaanbieders te voorkomen. Besloten is om samen met OCRN een aparte coöperatie op te richten waarin de uitvoering van de Basis-GGz ondergebracht gaat worden. Deze coöperatie is inmiddels met een eigen merknaam op de markt gezet. Uitgangspunt is dat ook andere zorgaanbieders en zelfstandige praktijken tot de coöperatie kunnen toetreden. FACT-teams Een andere ontwikkeling binnen de GGz, ook in het kader van de ombouw van klinische capaciteit naar ambulant, is de samenwerking tussen Elker en Accare in de ontwikkeling van FACT-teams. Bij FACT-teams gaat het om hulp op meerdere levensgebieden tegelijk (psychiatrische zorg, praktische hulp, maatschappelijke ondersteuning, hulp bij wonen en financiën en wat verder nodig is) in de directe leefomgeving van de cliënt. Accare biedt psychiatrische expertise; Elker heeft veel ervaring in systeemgericht werken in gezinnen en netwerken. Crisishulp In de provincie Groningen zijn meerdere meldpunten actief om spoedzorg voor crisis bij jeugd, in gang te zetten. Zo is er een meldpunt bij Bureau Jeugdzorg, een gezamenlijk meldpunt Spoedzorg van Elker en NOVO en één van de Keten LVG-+ 2. Daarnaast handelt Accare crisissen voor eigen patiënten af. Lentis is momenteel verantwoordelijk voor de psychiatrische crisissen in de provincie voor kinderen en jongeren die nog niet in zorg zijn. De partners van de verschillende crisismeldpunten streven ernaar om één meldpunt voor spoedzorg in de provincie Groningen te organiseren. Dat meldpunt moet ervoor zorgen dat ouders, kinderen en hulpverleners die een crisis melden, zo snel mogelijk de juiste spoedzorg krijgen. Het Crisismeldpunt (CM) is het punt waar iedereen, als er sprake is van een kind of kinderen in acute crisis, zeven dagen (24 uur per dag) terecht kan. Het vaststellen van een crisis vraagt om een onafhankelijke beoordeling. Het meldpunt kan op professionele wijze, met de melder, een juiste inschatting en een juiste beslissing nemen over de juiste hulp om de veiligheid van het kind of de kinderen te herstellen. Vanuit het meldpunt wordt de hulpvraag vloeiend aan de juiste organisatie gekoppeld, die vervolgens de noodzakelijke (crisis)hulp biedt. 5

6 Hulp bij Scheiding Elker heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in nieuwe producten rond echtscheidingsproblematiek en de gevolgen voor kinderen. Inmiddels heeft Elker 3 nieuwe hulp vormen in de aanbieding: Ouderschap na Scheiding, het Omgangs centrum en KIES (Kinderen in Echtscheidings situaties). Nieuw is dat Elker vanaf 2014 naast de face-to-face hulp ook online hulp gaat bieden onder de nieuwe merknaam Compaiz. Met deze online hulp zijn we in staat, in lijn met de transitiedoelstellingen, preventief te werken. 5. Implementatie commissie Rouvoet Als follow-up van de commissie Samson heeft de commissie Rouvoet een rapport uitgebracht met verbetervoorstellen voor de jeugdzorg in het kader van de aanpak van seksueel misbruik. Voor Elker is veiligheid van de cliënt een hoofdthema. Medio vorig jaar zijn we gestart met het implementeren van de verbetervoorstellen van de commissie Rouvoet. Centraal in de aanpak staat hoe onze medewerkers signalen herkennen, op de goede wijze oppakken en tijdig opschalen wanneer nodig. De focus ligt op normen en waarden, gedrag en houding van de professional zelf. Intern vindt procesbewaking plaats. De rapportage vindt plaats aan de hand van de door de commissie Rouvoet gestelde criteria en termijnen. 6. Samenwerking voorschoolse opvang en onderwijs In het kader van de ombouw van daghulpcapaciteit zijn er met het onderwijs diverse samenwerkingsinitiatieven en pilots gestart. Dit sluit aan bij de vraag vanuit de voorschoolse opvang en onderwijs en de ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs. Ook past het binnen de beweging om de zorg meer naar onze cliënten en vindplaatsen (kinderopvang en onderwijs) toe te brengen door expertise uit de daghulp toe te voegen en daarmee verwijzing naar specialistische zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Genoemd kunnen worden: Coaching on the job in peuterspeelzalen (Alert4You) Behandel-Observatie Onderwijs Groep (een tussenvoorziening) in samenwerking met Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs. Pilot in de voorschoolse opvang (VVE) in de gemeenten Eemsmond en Hoogezand Samenwerking met Rebound in de stad Groningen Inzet van life-coach in het vo en mbo in het kader van aanpak overbelaste jongeren 6

7 2. Prestatie-indicatoren Elker meet sinds 2010 de prestatie-indicatoren jeugdzorg. De dataverzameling sluit aan bij de landelijke afspraken die hiervoor zijn opgesteld. Voor aanbieders van Jeugd & Opvoedhulp betreft het drie prestatieindicatoren, te weten de mate van doelrealisatie, de mate van cliënttevredenheid en de mate van reguliere beëindiging van de hulp. In het geval van de doelrealisatie wordt gemeten in hoeverre de indicatiedoelen, die Bureau Jeugdzorg in het indicatiebesluit heeft opgenomen, zijn gehaald bij het einde van de plaatsing. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre er tussen de verschillende betrokkenen overeenstemming bestaat over de scores op de verschillende indicatiedoelen. De mate van cliënttevredenheid wordt gemeten met behulp van de exitvragenlijst. Deze lijst bevat tien stellingen. Vier met betrekking tot het verloop van de hulp en zes m.b.t. het resultaat van de hulp en de beleving van de cliënt over de toekomst. De cliënt scoort de stellingen op een vierpunts-schaal. Men geeft aan in hoeverre men het (helemaal) niet eens tot (helemaal) eens is met de stelling. Een factorscore van 3,00 en hoger valt in de hoogste categorie en moet geïnterpreteerd worden als een goede beoordeling door de cliënt (Handleiding exitvragenlijst). Daarnaast geeft de cliënt een rapportcijfer voor de geboden hulp, op een schaal van één tot tien. Een vergelijking van de uitkomsten met de brancherapportage 2011 levert het volgende beeld op: het gemiddelde rapportcijfer voor jongeren ligt dit kwartaal 0,4 punt boven het jaargemiddelde van de branche. Voor ouders ligt het 0,1 punt lager. De respons van Elker ligt 12% hoger dan de respons van de branche. De mate van reguliere beëindiging laat zien in hoeverre plaatsingen bij Elker op een positieve manier zijn afgesloten. Het komt ook voor dat de plaatsing voortijdig is beëindigd of dat het onduidelijk is wat de reden van Prestatie-indicatoren 2013 afsluiting is. In dat geval is het meestal niet mogelijk om een exitvragenlijst te laten invullen. Dit, omdat de cliënt bijvoorbeeld niet (meer) gemotiveerd is, niet meer is komen opdagen voor een eindgesprek of is verhuisd e e e e 1. mate van doelrealisatie doel niet gehaald 14% 18% 18% 16% doel deels gehaald 32% 33% 35% 42% doel gehaald 54% 49% 46% 42% 2. mate van cliënttevredenheid over resultaten gemiddeld rapportcijfer jeugdigen 8,2 8,0 8,4 8,0 ouders/verzorgers 8,5 8,3 8,6 8,0 gemiddelde factorscore resultaat en toekomst jeugdigen 3,36 3,30 3,46 3,23 ouders/verzorgers 3,67 3,39 3,49 3,17 3. mate van reguliere beëindiging van de hulp zorg in overeenstemming tussen cliënt, BJz en Elker beëindigd 89% 90% 86% 88% zorg eenzijdig door cliënt beëindigd 5% 5% 5% 5% zorg eenzijdig door BJz of Elker beëindigd 3% 3% 6% 4% andere redenen 3% 2% 3% 3% 1. De cijfers van de doelrealisatie van het vierde kwartaal zijn gebaseerd op 633 doelen. Over 82% van de doelen voor jeugdigen en 85% van de ouderdoelen bestond consensus tussen de betrokken cliënt(en) en professional(s) m.b.t. de score. 2. De cijfers m.b.t. cliënttevredenheid zijn gebaseerd op 75 exitlijsten, waarvan 21 jongeren en 54 ouders/verzorgers. Het betreft 75 unieke cliënten. Bij aftrek van voortijdige beëindiging en beëindiging door externe omstandigheden, overmacht, reden niet bekend, n.v.t. of overig, is het doorberekende responspercentage 56%. 3. Gebaseerd op 164 unieke cliënten. Onder "andere redenen" wordt verstaan: door externe omstandigheden of overmacht, reden niet bekend, n.v.t. of overig. Zowel 1,22% van het percentage voortijdige, eenzijdige beëindiging door de cliënt als 1,22% van het percentage voortijdige, eenzijdige beëindiging door Elker/BJZ komt voor rekening van netwerkpleegzorg. Er is geen directe relatie tussen de zorg/hulpverlening van Elker en het voortijdig afbreken van de zorg in geval van netwerkpleegzorg. Bovendien kan Elker de zorg voortijdig beëindigen op grond van de uitkomsten van de screening van netwerkpleegouders. Totaal komt derhalve 2,44% van de niet reguliere beëinding voor rekening van netwerkpleegzorg. Exclusie Ouderschap na Scheiding (regulier en beschikking) i.v.m. de aard van de werksoort. 7

8 3. Cliëntgegevens De cliëntgegevens worden gegenereerd vanuit het centrale registratiesysteem van Elker. Door achteraf verwerkte mutaties is het mogelijk dat gegevens in deze kwartaalrapportage niet overeenkomen met die uit voorgaande rapportages. Productie Conform afspraak verantwoordt Elker de provinciaal gefinancierde jeugdzorg op zorgaanspraak. De productie vanuit de AWBZ/ZVW gefinancierde zorg wordt op uniek cliëntniveau weergegeven. Dit geldt ook voor de Eerstelijns Psychologische zorg en de door derden gefinancierde zorg. De productie provinciaal gefinancierde zorg wordt berekend op basis van de lopende zorgaanspraken op 1 januari, vermeerdert met de instroom gedurende het jaar. Op 1 januari waren er 1453 zorgaanspraken in productie. Gedurende het jaar startte per kwartaal voor respectievelijk, 599, 495, 465 en 447 zorgaanspraken de zorg, waarmee de totale productie in 2013 op 3459 zorgaanspraken komt. Dit is een lichte afname ten opzichte van de 3561 zorgaanspraken in De stijgende lijn uit de voorgaande jaren heeft zich hiermee niet verder voortgezet. Anticiperend op het toenemend aantal cliënten in de afgelopen jaren zijn er in 2013 enkele lichtere zorgvormen ingezet. Het doel was om met de inzet van deze lichtere zorgvormen meer cliënten zorg te kunnen bieden. Dit doel is echter niet gehaald, voornamelijk als gevolg van de afname en stagnatie van het aantal aanmeldingen vanuit Bureau Jeugdzorg. Naast de provinciale zorg is er aan 453 cliënten AWBZ/ ZVW gefinancierde zorg geboden en maakten 152 cliënten gebruik van zorg gefinancierd door derden en 143 cliënten van de Eerstelijns Psychologische zorg van Elker. In het overzicht Cliëntgegevens Jeugdzorg op pagina 11 staat de inzet van de provinciaal gefinancierde zorg naar hulpvariant weergegeven. Van de ingezette zorg was 65 procent ambulant en 35 procent verblijf, waarvan 21 procent binnen de pleegzorg, acht procent binnen de 24-uurshulp en zes procent binnen de Daghulp. Verder maakten negen cliënten gebruik van Observatie in combinatie met Verblijf. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aandeel van de Pleegzorg met één procent gestegen (2012: 20 procent) en het aandeel van de Daghulp met één procent afgenomen (2012: 7 procent). Op pagina 12 staat de inzet weergegeven in termen van de acht zorgaanspraken, zoals opgenomen in de Wet op de Jeugdzorg. Buitenprovinciale plaatsingen Sinds 1 januari 2011 geldt de nieuwe regeling buitenprovinciale plaatsingen. In 2013 is voor tien cliënten uit Drenthe en negen cliënten uit Friesland zorg vanuit Elker ingezet. Een overzicht van deze plaatsingen met nadere toelichting is beschikbaar voor de Provincie. De zorg aan cliënten vanuit Friesland en Drenthe valt binnen de tussen de drie noordelijke provincies gemaakte afspraak van jaarlijks tussen provincies te verrekenen. Daarnaast is voor negen cliënten afkomstig uit de overige provincies zorg vanuit Elker gestart: Gelderland (6), Overijssel (1), Limburg (1) en Noord-Holland (1). Deze zorg wordt conform de landelijke afspraken gefinancierd vanuit de provincie van herkomst. Wachtlijstontwikkeling De weergave van de wachtlijst op pagina 9 is in overeenstemming met de afspraken IPO-Rijk en de landelijke definities. In 2013 is Elker gestart met de wachtlijstaanpak waarbij in principe voor elke cliënt binnen vijf werkdagen na aanmelding een vorm van ambulante hulp kan starten. Dit heeft er in geresulteerd dat de wachtlijst in de loop van het jaar met bijna 40 procent is afgenomen (van 128 naar 80 zorgaanspraken). Ook het aantal unieke cliënten langer dan negen weken op de wachtlijst is door deze aanpak sterk gedaald (van 32 naar 12) Op telde de wachtlijst langer dan 9 weken 13 zorgaanspraken voor 12 unieke cliënten. Vijf van deze cliënten ontvangen al een vorm van provinciaal gefinancierde zorg van Elker. De Netto wachtlijst a (het aantal cliënten nog zonder een vorm van geïndiceerde provinciaal gefinancierde zorg binnen Elker) komt daarmee op zeven cliënten. Twee van hen verblijven nog in een andere setting, drie cliënten hebben aangegeven nog geen gebruik te willen maken van de zorg en voor twee cliënten is de aanvraag tijdelijk opgehouden door Bureau Jeugdzorg. Rond alle cliënten is er contact en kan er indien nodig worden versneld of opgeschaald. 8

9 Cliëntaantallen - zorgaanspraken Stand per 1/1/2013 Instroom Kwartaal 1 Instroom Kwartaal 2 Instroom Kwartaal 3 Instroom Kwartaal 4 Jeugdzorg - zorgaanspraken (waarvan uitsplitsing op pagina 12) Cliënten AWBZ / ZVW gefinancierd Cliënten gefinancierd door derden Eerstelijns Psychologische zorg Totaal Wachtlijstontwikkeling Jeugdzorg Stand per 1/1/2013 Stand per 1/4/2013 Stand per 1/7/2013 Stand per 1/10/2013 Totaal Stand per 1/1/2014 Wachtlijst: aantal zorgaanspraken Wachtlijst < 4 weken Wachtlijst 4-9 weken Wachtlijst > 9 weken Wachtlijst: unieke cliënten langer dan 9 weken op de wachtlijst Bruto wachtlijst Netto wachtlijst a Netto wachtlijst b Definities: Bruto wachtlijst: Aantal unieke cliënten die langer dan 9 weken wachten op geïndiceerde jeugdzorg, voor zover deze geïndiceerde jeugdzorg door de provincie wordt bekostigd. Netto wachtlijst a: Aantal van de onder Bruto wachtlijst bedoelde cliënten minus de cliënten die in de wachtperiode een vorm van geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen. Netto wachtlijst b: Aantal van de onder Netto wachtlijst a bedoelde cliënten minus de cliënten die in de wachtperiode een vorm van niet geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen. Cliëntgegevens: aantal cliënten Betreft het aantal cliënten in zorg op 1 januari 2013 vermeerdert met het aantal cliënten voor wie in de loop van 2013 de zorg is gestart. Wachttijd geïndiceerde zorg (kalenderdagen) Betreft de gemiddelde wachttijd in dagen van de cliënten voor wie in het betreffende kwartaal de zorg is gestart. Doorlooptijd geïndiceerde zorg (maanden) Betreft de gemiddelde doorlooptijd in maanden van de cliënten voor wie in het betreffende kwartaal de zorg is afgesloten. 9

10 In het overzicht Cliëntgegevens Jeugdzorg op pagina 11 staan de wachtlijstgegevens uitgesplitst naar hulpvariant weergegeven. Voor alle sectoren blijft de wachttijd binnen de landelijke norm van maximaal 63 kalenderdagen. Bij elke aanmelding wordt gewerkt volgens het protocol Wachtlijstaanpak, wat inhoudt dat binnen vijf werkdagen na binnenkomst van het indicatiebesluit zorg kan starten. Voor de verblijffuncties geldt dat waar mogelijk eerst een vorm van ambulante hulp gestart wordt. Niet alle cliënten kunnen (bijvoorbeeld doordat zij nog elders in het land verblijven) of willen gebruik maken van deze mogelijkheid. Bezettingscijfers en doorlooptijden Zowel bij de 24-uurshulp als de Daghulp zijn, met de Provincie afgestemd, ontwikkelingen in gang gezet voor ombouw van capaciteit wat van invloed is op de bezetting. Bij de 24-uurshulp betreft het de ombouw van enkele plekken voor de tussenvoorziening uitstroom DOK3 en de voorbereiding van de afbouw met vier plekken per 1 januari De ombouw binnen de Daghulp zal in de eerste helft van 2014 plaatsvinden. Hiermee wordt ingespeeld op de toenemende vraag voor een ambulant aanbod. Bij de Pleegzorg is de bezetting in de loop van het jaar gestegen van iets meer dan 100 procent naar ruim 102 procent. De gemiddelde doorlooptijden liggen redelijk binnen de gemaakte afspraken. Alleen bij de Pleegzorg wijkt deze af, maar hier speelt mee dat er door de vaak langere duur van plaatsingen moeilijk een gemiddelde is aan te geven. Instroom en uitstroom Op pagina 12 wordt in het overzicht Cliëntgegevens: uitgevoerde zorgaanspraken de uitgevoerde zorg op het niveau van zorgaanspraak weergegeven. De grootste instroom geldt de aanspraak Jeugdhulp thuis individueel. Hieronder vallen eveneens de cliënten die vanuit het Flexbudget een vorm van hulp op maat ontvangen. Het gaat hierbij om binnen het zorgaanbod van Elker passende zorg, die (nog) niet als reguliere module wordt geboden. In 2013 maakten 19 cliënten gebruik van deze vorm van zorg. Door de flexibilisering van het aanbod is dit aantal lager dan in voorgaande jaren. Onder de instroom Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder vallen ook de cursus Positief opvoeden en de begeleiding van ouders bij Ouderschap na scheiding. Bij de Ouderschap na scheiding is door 35 cliënten en hun ouder(s) tevens gebruik gemaakt van het Omgangshuis. Deze begeleidingen zijn niet in de cliëntaantallen meegenomen. In het overzicht Ingekomen zorgaanspraken is te zien dat het aantal binnengekomen zorgaanspraken voor nieuw in te zetten zorg, inclusief de Professionele verwijzingen, in het vierde kwartaal weer iets is toegenomen. Het aantal aanmeldingen blijft echter duidelijk achter bij het voorgaande jaar. Inclusief de Professionele verwijzingen kwamen er in 2013 in totaal 1556 zorgaanspraken binnen voor nieuw in te zetten zorg. In 2012 waren dit er Op 1 januari 2014 was van de zorgaanspraken voor nieuw in te zetten ruim 84 procent gerealiseerd, voor vijf procent moest de zorg nog starten. Van ongeveer 11 procent van de zorgaanspraken is om verschillende redenen geen gebruik gemaakt, onder meer door veranderde omstandigheden. Ook was door kritisch te kijken met welke zorg de gestelde doelen behaald konden worden, het niet altijd nodig om alle gevraagde zorg in te zetten. 10

11 Cliëntgegevens Jeugdzorg Afspraken 2013 Beginstand per 1/1/2013 Werkelijk per 1/4/2013 Werkelijk per 1/7/2013 Werkelijk per 1/10/2013 Eindstand per 1/1/ uurshulp (capaciteit 92) Cliëntaantallen (stand plus instroom) Bezettingscijfers regulier (cumulatief) 97,0% 93,5% 94,0% 95,3% 95,8% 94,4% Bezettingcijfers crisisopvang (cumulatief) n.v.t. 39,9% 56,3% 56,8% 52,2% 59,9% Wachtlijst totaal n.v.t Brutowachtlijst > 9 wkn n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn a) n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn b) Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen) < Gemiddelde doorlooptijd in maanden (exclusief crisis) Daghulp (capaciteit 111) Cliëntaantallen (stand plus instroom) Bezettingscijfers (cumulatief) 97,0% 94,3% 95,9% 96,9% 94,4% 93,2% Wachtlijst totaal n.v.t Brutowachtlijst > 9 wkn n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn a) n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn b) Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen) < Gemiddelde doorlooptijd in maanden Pleegzorg (capaciteit 479) Cliëntaantallen (stand plus instroom) Bezettingscijfers (cumulatief) 97,0% 100,3% 100,8% 101,2% 101,8% 102,3% Wachtlijst totaal n.v.t Brutowachtlijst > 9 wkn n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn a) n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn b) Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen) < Gemiddelde doorlooptijd in maanden (exclusief crisis) Ambulante hulp (capaciteit 500) Cliëntaantallen (stand plus instroom) Wachtlijst totaal n.v.t Brutowachtlijst > 9 wkn n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn a) n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn b) Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen) < Gemiddelde doorlooptijd in maanden (exclusief crisis)

12 Clientgegevens: uitgevoerde zorgaanspraken per 1 jan. 1e in 1e uit 2e in Jeugdhulp thuis individueel Jeugdhulp thuis groep Jeugdhulp acc. zorgaanbieder individueel Jeugdhulp acc. zorgaanbieder groep Verblijf pleegouder deeltijd Verblijf pleegouder 24-uurs Verblijf acc. zorgaanbieder deeltijd Verblijf acc. zorgaanbieder 24-uurs Observatiediagnostiek deeltijd Observatiediagnostiek 24-uurs TOTAAL e uit 3e in 3e uit 4e in 4e uit Totaal Ultimo Ingekomen zorgaanspraken 1e 2e 3e 4e Totaal Zorgaanspraken nieuw in te zetten zorg Professionele verwijzingen Zorgaanspraken voortzetting lopende zorg Besluiten crisisinterventie TOTAAL Indicatiebesluit zorgaanspraken nieuwe zorg Door Bureau Jeugdzorg geindiceerde zorgaanspraken voor nieuw in te zetten, provinciaal gefinancierde, jeugdzorg. Professionele verwijzingen Professionele verwijzingen vanuit Bureau Jeugdzorg voor nieuw in te zetten, provinciaal gefinancierde, jeugdzorg. Ingekomen zorgaanspraken voortzetting lopende zorg Door Bureau Jeugdzorg geindiceerde zorgaanspraken voor voortzetting van lopende, provinciaal gefinancierde, jeugdzorg. Besluiten crisisplaatsing Door Bureau Jeugdzorg afgegeven besluiten crisisplaatsing. 12

13 4. Human Resource Management Professionalsering De registratie van jeugdzorgmedewerkers van Elker in het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw-register) per 1 januari 2014 is succesvol verlopen. Ook het indienen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) was onderdeel van de registratievereisten. In het kader van de verplichte accreditatie is Elker bezig erkenning te krijgen voor haar bestaande scholingsaanbod. De medewerkers kunnen door het volgen van deze scholing de registerpunten behalen die zij nodig hebben voor herregistratie. Het komende jaar zal verder worden gewerkt aan de beroepscode en tuchtrecht. Ziekteverzuim We zijn erin geslaagd, mede dankzij extra inspanningen in het verzuimbeleid en investeringen in duurzame inzetbaarheid, om in 2013 onder de norm van 4% te blijven. Het verzuim binnen Elker bevindt zich hiermee op een acceptabel niveau ten opzichte van de doelstellingen en branchegegevens. Salariskosten per werknemer op jaarbasis (voortschrijdend cumulatief) 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Werkelijk Begroot Verschil Gemiddeld aantal FTE s (voortschrijdend cumulatief) 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Werkelijk 285,7 287,8 285,3 284,1 Begroot 283,3 283,3 283,3 283,3 Verschil 2,4 4,5 2,0 0,8 Ziekteverzuim 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Ziekteverzuim (Ultimo kwartaal) 4,33% 3,65% 3,10% 4,21% Ziekteverzuim (Voortschrijdend cumulatief kwartaal) 4,41% 4,18% 3,65% 3,95% Formatie De inzet van het aantal fte is beheerst gebleven door geen vaste contracten meer aan te gaan. Het beleid om, in het licht van de transitie en komende bezuinigingen, te werken met flexcontracten heeft echter ook nadelige kanten. Omdat ingewerkte medewerkers na enige tijd de organisatie weer moeten verlaten heeft dit gevolgen voor de continuïteit van het werk. 13

14 twitter.com/elkergroningen facebook.com/elkergroningen youtube.com/elkergroningen Elker Postbus AG Groningen t f e i

Kwartaalrapportage. Rapportage aan Provincie Groningen eerste kwartaal 2014. Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen

Kwartaalrapportage. Rapportage aan Provincie Groningen eerste kwartaal 2014. Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen Kwartaalrapportage Rapportage aan Provincie Groningen eerste kwartaal 2014 Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen Jeugd- en opvoedhulp Inhoudsopgave 15 mei 2014 1. Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Rapportage aan Provincie Groningen tweede kwartaal 2014. Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen

Kwartaalrapportage. Rapportage aan Provincie Groningen tweede kwartaal 2014. Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen Kwartaalrapportage Rapportage aan Provincie Groningen tweede kwartaal 2014 Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen Jeugd- en opvoedhulp Inhoudsopgave 25 augustus 2014 1. Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Rapportage aan Provincie Groningen derde kwartaal Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen

Kwartaalrapportage. Rapportage aan Provincie Groningen derde kwartaal Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen Kwartaalrapportage Rapportage aan Provincie Groningen derde kwartaal 2013 Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen Jeugd- en opvoedhulp Inhoudsopgave2009 15 november 2013 1. Beleid en

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 In deze rapportage komen respectievelijk het Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de geïndiceerde jeugdzorgaanbieders aan

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2012

Jeugdzorg in Gelderland september 2012 Jeugdzorg in Gelderland september 2012 Voor u ligt het derde infoblad 2012. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Voor u ligt de eerste managementrapportage (marap) CJG+ de Kempen van het eerste kwartaal van 2015.

Voor u ligt de eerste managementrapportage (marap) CJG+ de Kempen van het eerste kwartaal van 2015. Inleiding Voor u ligt de eerste managementrapportage (marap) CJG+ de Kempen van het eerste kwartaal van 2015. Deze rapportage bevat relevante resultaat gegevens (kwantitatief en financieel) over het afgelopen

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Raad op zaterdag 30 januari 2016

Raad op zaterdag 30 januari 2016 Raad op zaterdag 30 januari 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage

PAARS C50/M100 CYAAN C70. branche rapportage PAARS C50/M100 CYAAN C70 branche rapportage jeugdzorg 2011 branche rapportage jeugdzorg 2011 Jeugdzorg in 2011, de belangrijkste bevindingen 2 1 Inleiding 4 2 Cliëntgegevens Bureaus Jeugdzorg en Landelijk

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân

Riedsútstel. Bijlage 5 : Bijlage 6 : Bijlage 7 : Op besjen : - Underwerp Regionaal Transitie Arrangement (RTA) jeugdzorg Fryslân Riedsútstel Ried : 12 december 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling Informerend d.d. 28 november 2013 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : K. H. Antuma Amtner : mw. A.R. Voolstra Taheakke

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

4 e KWARTAALRAPPORTAGE 2013 PROVINCIE GRONINGEN. LEGER DES HEILS NOORD Kwinkenplein 10a 9712 GZ Groningen

4 e KWARTAALRAPPORTAGE 2013 PROVINCIE GRONINGEN. LEGER DES HEILS NOORD Kwinkenplein 10a 9712 GZ Groningen 4 e KWARTAALRAPPORTAGE PROVINCIE GRONINGEN Kwinkenplein 10a 9712 GZ Groningen Zolang er nog vrouwen schreien, zal ik strijden. Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden. Zolang er nog op straat

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse cliënten

Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse cliënten Oinici zock naar dc ivdcn van wachicii Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse Aanleiding In 2009 is er veel geïnvesteerd om de wachtlijst geïndiceerde jeugdzorg in de provincie

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - - DIS-stuknummer : 1576181 Behandelend ambtenaar : E. Tenneij Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/ Programma Jeugd

Nadere informatie

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten.

Voorstel. het realiseren van continuïteit van zorg; het realiseren van de benodigde infrastructuur; het beperken van frictiekosten. Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 9 Portefeuillehouder : Nico Oud Datum vergadering : 16 december 2013 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Fryslân Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland?

Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de jeugdzorg in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland? Wat zijn de feiten rondom de in Zeeland?

Nadere informatie

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg.

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Onderwerp keuzes meerjarenbeleid jeugdzorg 2013-2016 Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Inleiding De Wet

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers 2011

Factsheet Jeugd in cijfers 2011 Factsheet Jeugd in cijfers 0 Regio West-Brabant West Factsheet Jeugd in cijfers 0 regio West-Brabant West Voorwoord In deze factsheet presenteren we een selectie van cijfers betreffende het aantal uit

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Welkom! Regionale raadsinformatieavonden: Transitie AWBZ & Jeugdzorg en Transitie Werk en inkomen 23 en 28 oktober 2013

Welkom! Regionale raadsinformatieavonden: Transitie AWBZ & Jeugdzorg en Transitie Werk en inkomen 23 en 28 oktober 2013 Welkom! Regionale raadsinformatieavonden: Transitie AWBZ & Jeugdzorg en Transitie Werk en inkomen 23 en 28 oktober 2013 Programma 19.00-19.30 Inloop 19.30-19.35 Opening Regionaal transitiearrangement jeugd

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg

Rekenkamer. Súdwest-Fryslân. Plan van aanpak Jeugdzorg Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân Plan van aanpak Jeugdzorg Januari 2014 Rekenkamer Súdwest-Fryslân drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter) dr.

Nadere informatie

GEKOMEN 2 3 %&#T 2 2 MRT Onderwerp Rapportage wachtlijsten en vraag-aanbod jeugdzorg Zuid-Holland 2010 vierde kwartaal

GEKOMEN 2 3 %&#T 2 2 MRT Onderwerp Rapportage wachtlijsten en vraag-aanbod jeugdzorg Zuid-Holland 2010 vierde kwartaal provincie ZUID HOLLAND GEKOMEN 2 3 %&#T 5 -minuten versie voor Provinciale Staten 2011 Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer PZH-2011-264621440 (DOS-2008- O01 1 003) Datum vergadering

Nadere informatie

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis

Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant. Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Regionaal transitiearrangement Jeugdzorg Noordoost-Brabant Commissievergadering 25 november Gemeente Sint Anthonis Terugblik Startnotitie oktober 2011. Oriëntatie fase: werkbezoeken. Plan van aanpak Land

Nadere informatie

L. van de Ven raad00716

L. van de Ven raad00716 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van de Ven 3570 lve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00716 Kaderstellende notitie voor de transformatie van

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen VVD Toename inzet crisisopvang Gelderse jongeren Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 15 december jl.

Nadere informatie

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 1. Provinciale taken tot 2016 uitvoeringsprogramma 2013 1.1. Bureau Jeugdzorg Wij verbinden aan onze subsidieverlening aan BJZ voor 2013 de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding

EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding EXIT-VRAGENLIJST Jeugd & Opvoedhulp Handleiding Inleiding Voor het programma Prestatie-indicatoren Jeugdzorg 1 worden verschillende instrumenten uitgewerkt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van

Nadere informatie

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten

Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Sociaal domein transitie en transformatie bij praten Informatiecommissie 21 november 2013 Waar gaan we het over hebben? Over wie hebben we het eigenlijk? Wat zijn de veranderopgaven? Zitten we op koers?

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

STATEN. Bij wachtende cliënten jeugdzorg wordt onderscheid gemaakt tussen "bruto" wachtenden en "netto" wachtenden (Vervolgonderzoek Bijlage 2):

STATEN. Bij wachtende cliënten jeugdzorg wordt onderscheid gemaakt tussen bruto wachtenden en netto wachtenden (Vervolgonderzoek Bijlage 2): STATEN Lid Gedeputeerde Staten R.A. Janssen Contact 070 441 70 86 ra.janssen@pzh.nl Postadres Provinaehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan de leden van de Statencommissie

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente Uitloopavond commissie sociaal 28 aug. 2013 Annemarie Kristen-Reerink Kirsten Boelen Kristel Fiselier Wat gaan we vertellen? 1. Stand van zaken 2. Notitie Samenwerken

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten,

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, 20-07-2017 Inleiding Gemeenten voeren sinds 2015 hun eigen beleid in het sociaal domein. De ambities achter de decentralisaties zijn groot: gemeenten

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 7 januari 2014 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595 447776 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Achtergrondinformatie: De transitie van de jeugdzorg dient één centrale missie: er voor zorgen dat jeugdigen gezond en

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie

Programma. Marinda Koopman

Programma. Marinda Koopman Programma Transitie: ADHD: EPA: Ton Dhondt Marinda Koopman Rene Keet Transitie, transformatie of over de schutting? Transitie, transformatie of over de Schutting? Overzicht kosten Kosten gezondheidszorg

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009).

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009). Jeugdzorg regio Nijmegen De jeugdzorgregio Nijmegen bestaat uit negen gemeenten; Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Op 1 januari

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 november 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging jeugdhulp. Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016

Inkoop en bekostiging jeugdhulp. Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016 Inkoop en bekostiging jeugdhulp Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016 Doelstelling bijeenkomst vandaag Straks weet u: Wat de nieuwe, resultaatgerichte werkwijze inhoudt Wat de verschillende percelen

Nadere informatie

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012

6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 6 februari 2012 Voortgang Transitie Jeugdzorg Raadsinformatieavond Haaren februari 2012 WELKE OUDERS EN KINDEREN? GGZ voor jeugd Licht verstandelijk beperkte jeugdigen Jeugdstrafrecht Jeugdzorg en Jeugdbescherming

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2011 2e kwartaal versie 16/09/11 1 Inleiding De Kwartaal inform atle Is de monitor voor de uitvoering van het provinciale beleid voor de geïndiceerde jeugdzorg

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c

1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Informatie. Agenda nr.7c Agenda nr.7c Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Informatieve notitie betreffende de inkoop jeugdhulp Informatieve notitie E.J.M. Toonen-van den Berg T.C.W. Maas SOM/2014/003961

Nadere informatie

Wachttijden. in ggz-instellingen. GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: juni 2009

Wachttijden. in ggz-instellingen. GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: juni 2009 Wachttijden in ggz-instellingen 2008 GGZ Nederland Amersfoort Publicatienummer: 2009-353 juni 2009 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES...3 2 INVENTARISATIE WACHTLIJSTEN GGZ-INSTELLINGEN...4 2.1

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Achttiende wijzigingsregeling Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel

Nadere informatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Prestatiemeting Experimenten In 2011 wordt in de regio Noordwest Veluwe en in Nijmegen/Wijchen een pilot gestart met de inzet van vormen van ambulante

Nadere informatie

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg

: Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg. Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Nummer : 10-02.2014 Onderwerp : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Korte inhoud : Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg Uithuizen, 16 januari 2014. AAN DE RAAD. Inleiding Per 1 januari 2015

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Verdere procedure: Na instemming zal de begroting voor zienswijzen worden aangeboden aan de gemeenteraden en op 10 september worden vastgesteld.

Verdere procedure: Na instemming zal de begroting voor zienswijzen worden aangeboden aan de gemeenteraden en op 10 september worden vastgesteld. Overleg: AB Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 2 juli Agendapunt nr.: 14b Onderwerp: Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 Gevraagde beslissing: Instemmen met de Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013

Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg. Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 Transitie Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg Contactpersonenavond AJN Zuid-Holland 19 september 2013 23 maart 2007 1 Doelen van van de de avond avond 2 Programma Terugblik Inleiding stelselwijziging, tijdpad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar :

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. J.L.M. Vlaar : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 3 december 2013 : 16 december 2013 : dhr. J.L.M. Vlaar : Zaaknummer

Nadere informatie

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg

Beleid Jeugdhulp. De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Beleid Jeugdhulp De aanpak in Stein, de Westelijke Mijnstreek en Zuid-Limburg Agenda Wie ben ik? - Sandra Raaijmakers, beleidsmedewerker jeugdzorg Wat is mijn doel voor de avond? - Informeren over stand

Nadere informatie

Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp : standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd

Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp : standpuntbepaling Zeeuws Transitiearrangement Jeugd Voorbereidende raadsvergadering: 26 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 17 december 2013 Portefeuillehouder: L.F. Kosten AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/65 Datum : 23 oktober 2013 Onderwerp

Nadere informatie