Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Ve 1 Psychiatrie Bloklaan Asse Tel Versie Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Ve 1 Psychiatrie Bloklaan 5 1730 Asse Tel. 02 300 63 05. Versie 2012-2013 Pagina 1"

Transcriptie

1 Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Ve 1 Psychiatrie Bloklaan Asse Tel Versie Pagina 1

2 Verwelkoming Welkom op de PAAZ Campus Asse. Wij willen je graag opnemen in het team en ons er voor inzetten dat je een aangename stageperiode hebt. Met deze brochure willen we je alvast wat wegwijs maken op onze afdeling. Het is een korte uiteenzetting die je steeds kan raadplegen. Een brochure is niet alles omvattend, daarom staan zowel verpleegkundigen, hoofdverpleegkundige en andere teamleden je graag bij indien je extra uitleg of hulp nodig hebt. Zo kan je je verder verdiepen in de verpleegkundige-, verpleegtechnische- & psychiatrische zorgverstrekking die op de afdeling verleend wordt. Wij wensen je alvast veel succes. Het team Versie Pagina 2

3 Inhoudstabel Verwelkoming 1. Voorstelling afdeling p4 1.1 Voorstelling van de Psychiatrie p4 1.2 Voorstelling van de afdeling PAAZ p4 1.3 Voorstelling personeel p4 1.4 Voorstelling patiëntenpopulatie p5 1.5 Hoe kan je de afdeling bereiken? P6 2. Stage-verloop p7 2.1 Uurrooster/stage-uren p7 2.2 Begeleiding p7 2.3 Evaluatiemomenten p8 2.4 Dagtaken als student verpleegkunde p9 3. Dagindeling p12 4. Meest voorkomende onderzoeken p13 5. Meest voorkomende handelingen p14 6. Doelstellingen/verwachtingen van de student p14 7. Checklist van uit te voeren handelingen p14 Versie Pagina 3

4 1. Voorstelling afdeling 1.1 Voorstelling van de Psychiatrie De dienst psychiatrie in Asse omvat een polikliniek en een opnameafdeling. In de polikliniek kan men één van de psychiaters raadplegen. Men kan een afspraak maken via het secretariaat of persoonlijk bij de artsen. De behandeling bestaat uit gesprekstherapie en/of medicatie. Soms dringt een opname zich op als een meer intensieve behandeling nodig is of bij een onhoudbare thuissituatie. Deze gebeurt best door contact op te nemen met de psychiater, de sociale dienst of eventueel de afdeling zelf. In dringende gevallen kan men zich aanmelden op de spoedgevallendienst (met of zonder verwijsbrief van de huisarts). 1.2 Voorstelling van de afdeling PAAZ De verpleegeenheid Psychiatrie of PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) is een open afdeling, beschikt over 19 kamers, onderverdeeld in één-, twee- en vierpersoonskamers, met een totaal van 30 bedden en gespreksruimten (1 e verdiep). Daarnaast zijn er de lokalen van de ergotherapeuten en de bewegingstherapeut en de burelen van de psychologen, sociaal verpleegkundige en de psychiaters (gelijkvloers). 1.3 Voorstelling personeel Het multidisciplinair team bestaat uit 2 psychiaters (Dr. Olemans & Dr. Maes) twee psychologen, twee ergotherapeuten, een bewegingstherapeut, een gezinsbegeleidster, algemene & psychiatrisch verpleegkundigen, een sociaal verpleegkundige en zorgkundigen. De behandeling tijdens de hospitalisatie is multidisciplinair en op maat van de patiënt. Verpleegkundig: bij opname op de afdeling krijgt de patiënt een verpleegkundige als individueel begeleid(st)er (=IB) toegewezen. Deze doet het opnamegesprek, maakt de patiënt wegwijs op de afdeling en blijft gedurende de verdere opname het vast aanspreekpunt voor de patiënt. Deze begeleiding kan ook de vorm aannemen van een meer intensieve gespreksbegeleiding. (counseling) Versie Pagina 4

5 De medisch-psychiatrische behandeling bestaat uit regelmatige contacten met de psychiater. Deze stelt (indien nodig) een medicatieschema op en coördineert en evalueert het beleid rond de patiënt in samenspraak met het team. Indien nodig vinden er consulten plaats van andere medische disciplines. Het dagprogramma bestaat uit een vast aanbod aan therapieën, waarvoor elke patiënt wordt uitgenodigd. Het gaat hier met name om ergotherapie (aanbod in groep als individueel) en bewegingstherapie. Het doel hiervan is het genezingsproces te bevorderen door een milieu aan te bieden met een zinvolle dagbesteding. Men leert zo ook de patiënt beter kennen, waardoor de behandeling verder kan worden aangepast. Bij de sociale dienst kan men terecht met administratieve problemen (werk, inkomen, ziektestatuut,...) of voor hulp in de thuissituatie na ontslag. Hiertoe wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de omgeving van de patiënt (familie, bestaande hulpverlening,...). Concreet gaat het om het organiseren van psychiatrische thuiszorg, thuisverpleging, begeleid wonen, hulp in het huishouden, etc... Soms dient te worden gezocht naar een nieuwe woonvorm, zoals een rusthuis, een opvanghuis of beschut wonen, of wordt de patiënt geholpen bij het plannen van nieuwe activiteiten na ontslag. Mogelijks dient een doorverwijzing voor verdere behandeling te worden geregeld. Het werk van psychologen bestaat uit psychologische begeleiding en psychodiagnostiek. De werking i.k.v. verslavingsproblematiek op de afdeling vindt plaats in twee groepstherapieën. Daarbij wordt 1 sessie gegeven door verpleegkundigen (gezondheidsvoorlichting en opvoeding op dinsdagnamiddag) en 1 sessie door de psycholoog (op donderdagvoormiddag). Indien nodig word de gezinsbegeleidster ingeschakeld om de familie of de partner te spreken. 1.4 Voorstelling patiëntenpopulatie Om welke psychische of psychiatrische moeilijkheden gaat het? Zowel op consultatie als op de afdeling richten we ons op alle psychiatrische problemen die voorkomen bij de bevolking. Problemen die verband houden met illegaliteit worden uitgesloten (illegale drugs, forensische psychiatrie.) Versie Pagina 5

6 De meest voorkomende problemen zijn aanpassingsproblemen (rouw- en verliessituaties, werkproblemen, relatiemoeilijkheden...), depressies, angststoornissen, verslavingsproblemen (alcohol en medicatie), psychosen, beginnende dementie en persoonlijkheidsproblemen. Chronische psychiatrische problemen, die langdurig opvang behoeven, worden doorverwezen naar gespecialiseerde centra. De opnameduur bedraagt gemiddeld (een kleine) drie weken. Gemiddeld wil zeggen dat dit soms korter kan en soms ook langer moet. 1.5 Hoe kan je de afdeling bereiken? De PAAZ bevindt zich in blok C van het ziekenhuis. Bij binnenkomst via het onthaal vervolg je je weg via de gang rechts, waar je de medische beeldvorming voorbij loopt. Op het einde kom je bij het secretariaat van de psychiatrie. Daar ga je weer links tot het einde van de gang. Op het einde zie je links een lift/trap. Deze neem je tot op de eerste verdieping. Welkom om op de PAAZ! Versie Pagina 6

7 2. Stage-verloop 2.1 Uurrooster/stage-uren Verpleegkundig Vroeg 07:00-15:06 / 15:30 uur 2 verpleegkundigen Dag 08:00-16:36 /17:00 uur 2 verpleegkundigen 09:00-18:00 uur Avond 13:54-22:00 uur 2 verpleegkundigen Nacht 21:45-07:15 uur 2 verpleegkundigen De stage-uren zullen gelijk lopen met die van de verpleegkundigen Deze uren spreek je op de eerste stage dag af met je verpleegkundige stagebegeleid(st)er. Hierbij houden we rekening met de werkuren die door de school zijn afgesproken en dat je in de bezetting in een overtalsituatie staat. Ergotherapie / psychologie Uurrooster en stage-uren te bespreken met de begeleidende psycholoog of ergotherapeut 2.2 Begeleiding Verpleegkundig De begeleiding vanuit de afdeling zal gebeuren door 1 en zo mogelijk 2 verpleegkundigen. Versie Pagina 7

8 Ergotherapie / psychologie De begeleiding zal opgenomen worden door een ergotherapeut en een psycholoog van de afdeling. 2.3 Evaluatiemomenten Verpleegkundig Gedurende de stageperiode op de PAAZ zijn er minstens 2 evaluatiemomenten voorzien, de tussentijdse- en de eindevaluatie. Het tijdstip van evalueren spreekt dus voor zichzelf. Tijdens deze evaluatiemomenten zijn zowel de stage-begeleid(st)er, als de stage-mentor van de hogeschool aanwezig. Bij aanvang van de stage overlopen de student en de stage-begeleid(st)er samen de stage-doelen + stage-opdracht. De tussentijdse evaluatie dient om een eerste bilan op te maken van de stage. Hier wordt nagegaan of de student wat zicht krijgt op het afdelingsgebeuren, pathologie, therapieën, medicamenteus beleid en ondersteunende behandeling. Tevens wordt nagegaan of de oorspronkelijke stage doelstellingen reeds dienen bijgestuurd te worden, of de student zich wat kan profileren in het team, en of hij een plaats heeft op de afdeling. Bij de eindevaluatie, tijdens de laatste stageweek, wordt nagegaan of de stage doelen bereikt werden, de positieve en de minder positieve eigenheden van de student, werkpunten die dienen meegenomen te worden naar volgende stageplaats, enz. De stage-begeleid(st)er evalueert; verpleegtechnische handelingen algemene en specifieke kennis naar pathologie en methodiek afdelings-gebonden taken beroepsattitude omgang met patiënten en teamleden beroepsgeheim toetsing van de theorie op de praktijk Onvoorwaardelijk zijn, echtheid en empathie Rapportage en observaties Versie Pagina 8

9 Ergotherapie / psychologie Evaluatiemomenten zullen door de begeleidende ergotherapeut of psycholoog individueel met de student afgesproken worden 2.4 Dagtaken als student verpleegkunde Verwachtingen t.a.v. tweedejaarsstudenten Zowel patiënt- als niet-patiëntgebonden aangelegenheden DECT-toestel op zak hebben! zeker bij avonddienst + nachtdienst overdag; als er voldoende zijn, wel steeds laten weten waar je bent! Administratie: inzicht en formaliteiten Overlegmomenten: wanneer, welke, doel en aanwezigheid Medicatie: welke, werking, wegleggen medicatie na levering, Opname & ontslag: beleid & procedure Populatie: pathologie, aard, indeling, Afdeling: dagindeling en structuur, telefoons opnemen, sorteren van bestellingen keuken, magazijn, linnen, isolatie, Orde en netheid in spoelruimte, verbandkamer, keuken, Onderzoeken: reden van onderzoek, begeleiden en informeren van patiënten, aftekenen onderzoekblad(ok), briefing na onderzoek, Zelfzorg (ADL): begeleiden en stimuleren, alsook hulp bieden bij verzorging, voorbereiden van het maaltijdgebeuren, weghalen dienborden, Verpleegtechnische handelingen: bloedafnames, inspuitingen, IFT-schema, insulinetherapie, parametercontrole, Contacten: professionele contacten met patiënten, bezoek, teamleden. Observatie en rapportage: Verbale communicatie; op zeer regelmatige basis rapporteren. Versie Pagina 9

10 Beroepsgeheim: respecteren! Gesprekstechnieken: zoals aangeleerd op school, en met de nodige terugkoppeling naar de stage-begeleid(st)er. Verwachtingen t.a.v. derdejaarsstudenten Zowel patiënt als niet patiëntgebonden aangelegenheden DECT-toestel op zak hebben zeker bij avonddienst + nachtdienst overdag; als er voldoende zijn, wel steeds laten weten waar je bent! Alle verwachtingen t.a.v. tweedejaarsstudenten Opname & ontslag: administratieve taken, onder toezicht verpleegkundigen, kunnen opvolgen doorheen opname Overlegmomenten: briefing van patiënten kunnen doen + eigen inbreng op teamvergaderingen. Theoretische kennis: koppeling kunnen maken van de theorie naar de praktijk, symptomen, ziektebeelden, kunnen herkennen. Multidisciplinair team: zich kunnen profileren in het team, inbreng hebben tijdens verpleegkundige overlegmomenten, openstaan naar andere disciplines. Dit alles zonder zijn eigen plaats in het team uit het oog te verliezen. Evaluatiemomenten: bespreken en evalueren van eigen stage met mentor Gesprekstechnieken: inoefenen gesprekstechnieken, onder begeleiding intake gesprek voeren, zelfstandig intakegesprek voeren na positieve evaluatie. IB-schap: Bij positieve tussentijdse evaluatie neemt de student het individuele begeleiden op, samen met verpleegkundige. Vragen stellen! Therapie: Aansporen en stimuleren tot deelname Versie Pagina 10

11 verder mag de student een aantal therapieën/groepen bijwonen. Bewegingstherapie Ergotherapie Kooktherapie Psycho-educatie Versie Pagina 11

12 3. Dagindeling Dagindeling 07u00 07u15 Briefing door de nachtdienst + taakverdeling 07u15 08u00 Medicatiecontrole Eventuele hulp of ondersteuning bij dagelijks toilet, bad of douche. Verzorgingen, parametercontrole, begeleiding naar onderzoeken. 08u00 08u30 Ontbijt, en waar nodig ondersteunende hulp bieden + medicatietoediening. 08u30 Overlopen werklijst 09u00 10u00 Therapie voor patiënten in therapielokalen op gelijkvloers + sluiten rookzaal (controle schuifraam). Individuele gesprekken (verspreid doorheen de dag) Zaalronde artsen (medicatieveranderingen, veranderingen in het beleid van de patiënt). Administratieve taken. Eventuele opnames (verspreid doorheen de dag/nacht) 09u45 KOFFIE ZETTEN + BEKERTOER 10u00 10u15 Koffiepauze voor patiënten, openen van rookzaal (controle schuifraam) 10u15 12u00 Therapie voor patiënten (tot 11u30) in therapielokalen op gelijkvloers. Individuele gesprekken, administratieve taken, schriftelijke rapportage. 12u00 13u00 Middagmaal, en waar nodig ondersteunende hulp bieden + zelf eten. 13u00 13u30 Briefing van vroegdienst naar avonddienst 13u30 15u00 Therapie voor patiënten 14u45 KOFFIE ZETTEN 15u00 15u30 Koffiepauze voor patiënten (15 min tussen 15u en 15u30), openen van rookzaal (controle schuifraam) 15u30 16u30 Therapie voor patiënten Individuele gesprekken, administratieve zaken, 16u30 KOFFIE ZETTEN, openen van rookzaal (controle schuifraam) 17u00 18u00 Avondmaal en waar nodig ondersteunende hulp bieden, medicatiebedeling + zelf eten. 18u00 20u00 Bezoekuren, opvang en ondersteuning voor patiënten. 20u00 Einde bezoekuur Individuele gesprekken, orde refter (thermossen uitspoelen), volg blad van patiënten die nuchter moeten blijven op bord refter hangen. Versie Pagina 12

13 21u00 21u15 22u00 22u00 23u00 07u00 07u00 07u15 Medicatiebedeling, eventuele verzorgingen, hulpbehoevende patiënten naar bed laten gaan, rapportage briefing aan de nachtdienst Medicatiebedeling, eventuele verzorgingen, vitale parameters, Sluiten rookzaal, refter & lift Administratieve taken, medicatie klaarleggen, eventuele opnames, regelmatig op onregelmatige tijdstippen toezicht doen op patiënten, rapportage, koffie zetten, Wekken van patiënten Briefing naar vroegdienst Overlegmomenten Verpleegkundig: Ochtendbriefing: elke ochtend van nachtdienst op vroegdienst (07u 7u15) verpleegkundigen Werklijst: m.u.v. maandag (10u), elke ochtend om 8u30 -> verpleegkundigen Middagbriefing: elke middag van vroegdienst naar avonddienst (14u-14u30) verpleegkundigen Avondbriefing: elke avond van avonddienst naar nachtdienst (21u45 22u) verpleegkundigen Multidisciplinair: Briefing weekendverloop; elke maandag (08u30 en om 10u00) multidisciplinair team Overleg artsen; elke woensdag patiënten van Dr. Olemans (14u15-14u30 uur) verpleegkundigen Teamvergaderingen; Elke woensdag patiënten van Dr. Maes (10u 12u) multidisciplinair team Elke vrijdag patiënten van Dr. Olemans (10u 12u) multidisciplinair team Versie Pagina 13

14 4. Meest voorkomende onderzoeken Meestal worden er bij aanvang van opname enkele routineonderzoeken uitgevoerd om onderliggende lichamelijke aandoeningen uit te sluiten. Dit kan een bloedafname zijn, een RX-thorax, een EEG, en dergelijke. De medisch-psychiatrische behandeling bestaat verder uit regelmatige contacten met de psychiater. Deze stelt (indien nodig) een medicatieschema op en coördineert en evalueert het globale beleid rond de patiënt in samenspraak met het team. Indien nodig vinden er consulten plaats van andere medische disciplines. 5. Meest voorkomende handelingen 6. Doelstellingen/verwachtingen van de student Versie Pagina 14

15 7. Checklist van uit te voeren handelingen A Handelingen B1 handelingen B2 handelingen C handelingen Specifieke handelingen van afdeling Versie Pagina 15

16 OLV Ziekenhuis Ve 1 Psychiatrie Campus Asse Bloklaan Asse Contact T Versie Pagina 16

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Ve Psychiatrie Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053 72 43 55

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Ve Psychiatrie Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053 72 43 55 Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Ve Psychiatrie Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053 72 43 55 Versie 2012-2013 Pagina 1 Verwelkoming Welkom op de PAAZ Campus Aalst. Wij willen

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

PAAZ-afdeling INFORMATIE VOOR STUDENTEN

PAAZ-afdeling INFORMATIE VOOR STUDENTEN PAAZ-afdeling INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Structuur van de afdeling 4 2. Aantal erkende bedden 4 3. Doelgroep patiënten 4 4. Specifieke behandelingen/opnames 5 5. Algemene werkwijze op

Nadere informatie

Studentenbrochure VE Palliatieve Asse. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE.

Studentenbrochure VE Palliatieve Asse. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE. Studentenbrochure VE Palliatieve Asse Hier komt titel van persbericht Pagina 1 OLV Ziekenhuis Palliatieve zorgeenheid AS11 Bloklaan 5 1730 ASSE 02 300 63 93 Verwelkoming Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Hier komt titel van persbericht Versie 2012-2013 Pagina 1 OLV Ziekenhuis Afdeling ve Materniteit Asse Bloklaan 5 1730 Asse Tel. 02 300 62 99 Verwelkoming

Nadere informatie

verpleegeenheid orthopedie

verpleegeenheid orthopedie verpleegeenheid orthopedie Hartelijk welkom in de verpleegeenheid orthopedie Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten pediatrie Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Dagziekenhuis X3 Noord Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/72 41 25 053/72 40 87 Fax 053/72 47 93 Pagina 1 Verwelkoming Allereerst heten

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 NB Locomotorische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg

dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg dienst Geriatrie AFDELING LCO MB 2406 december 2014 l inhoudsverantwoordelijke: Andy Swennen l Geriatrie:LGE5 l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM Welkom op afdeling LCO van campus Sint- Barbara. Een opname

Nadere informatie

Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN Orthopedie Neurochirurgie INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Voorstelling van de dienst 4 1.1 Wat? 4 1.2 Waar? 4 1.3 Wie? 4 1.4 Indeling 5 2. Patiëntenpopulatie 6 3. Werking van de dienst 6 3.1.

Nadere informatie

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Infobrochure Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Welkom Het PAAZ Het PAAZ staat voor enerzijds de Psychiatrische Afdeling in het Algemeen Ziekenhuis en anderzijds voor het ruimere aanbod

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure Intensieve Zorgen Pediatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Met deze brochure willen we je goed informeren over onze afdeling, medewerkers en patiënten ter voorbereiding van je stage. Uiteraard

Nadere informatie

RAADPLEGING IVF Introductiebrochure Raadpleging IVF Campus Sint-Jan Juni 2015

RAADPLEGING IVF Introductiebrochure Raadpleging IVF Campus Sint-Jan Juni 2015 RAADPLEGING IVF Voorwoord Namens de ganse equipe van de raadpleging IVF, heten we je van harte welkom. Wij willen je graag als nieuwe medewerker opnemen in onze groep. Wij willen ons inzetten zodat je

Nadere informatie

Introductiebrochure studenten: PAAZ

Introductiebrochure studenten: PAAZ Introductiebrochure studenten: PAAZ Inhoud VOORWOORD 1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID. 1.1 Architectonisch 1.2 Multidisciplinair team 1.3 Patiëntenpopulatie 2. TAAKINHOUD EN TAAKVERDELING. 2.1 Organisatie

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

AZ VESALIUS. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11. tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 tel afdeling: 012/39 63 58 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN DAGHOSPITAAL E2 1

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling psychiatrie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling psychiatrie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling psychiatrie Inhoud Welkom op onze dienst... 3 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Psychiaters... 4 Hoofdverpleegkundige... 4 Verpleegkundig team... 5 De psychologen,

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie

Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie Onthaalbrochure Afdeling 3 OB Neurologische revalidatie Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling....

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Opname op de PAAZ U wordt opgenomen op de psychiatrische afdeling van Rijnstate. Deze afdeling wordt ook wel de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) genoemd. Deze folder heeft tot doel u

Nadere informatie

Algemeen Inwendige Ziekten. informatiebrochure

Algemeen Inwendige Ziekten. informatiebrochure Algemeen Inwendige Ziekten informatiebrochure 1 Inhoudstafel 1. Inleiding en verwelkoming 2. Voorstelling afdeling 3. Dagindeling en bezoekuren 4. Verpleegkundige verzorging 5. Medische opvolging 6. Meebrengen

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Dienstgeboden informatiebrochure A301

Dienstgeboden informatiebrochure A301 Dienstgeboden informatiebrochure A301 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom op de afdeling A301. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking.

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking. Welkom op Psychiatrische spoedopname Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Nadere informatie

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN Cardiologie CCU INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Voorstelling van de dienst 4 1.1 Wat? 4 1.2 Waar? 4 1.3 Wie? 4 1.4 Indeling 5 2. Patiëntenpopulatie 5 3. Werking van de dienst 5 3.1 Dagindeling

Nadere informatie

verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde

verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde Hartelijk welkom in de verpleegeenheid inwendige geneeskunde - heelkunde Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3

Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3 Onthaalbrochure Afdeling Geriatrie D3 Inhoudstafel Voorstelling ziekenhuis... 3 Voorstelling afdeling... 4 Meest voorkomende pathologieën en behandelingen... 6 Verpleegkundige dagindeling.... 7 Vroege

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

AZ VESALIUS. Medisch Centrum a.z.vesalius Bilzen. MCB. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11

AZ VESALIUS. Medisch Centrum a.z.vesalius Bilzen. MCB. Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 AZ VESALIUS Introductiebrochure voor studenten Algemeen ziekenhuis Vesalius Hazelereik 51 3700 Tongeren tel: 012/39 61 11 INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Medisch Centrum a.z.vesalius Bilzen. DAGHOSPITAAL

Nadere informatie

UPSIE. Studentenbrochure

UPSIE. Studentenbrochure UPSIE Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Van harte welkom tijdens je stage op onze dienst. In deze brochure vind je heel wat informatie over de werking van de Universitaire Psychiatrische Spoed

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure Poli Diabeteseducatie

Dienstgebonden informatiebrochure Poli Diabeteseducatie Dienstgebonden informatiebrochure Poli Diabeteseducatie 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom op onze afdeling Poli Diabeteseducatie. Met deze brochure willen we je wegwijs maken.

Nadere informatie

Informatiebrochure D1

Informatiebrochure D1 Informatiebrochure D1 Wij - directie, artsen en alle medewerkers van het dagziekenhuis - heten u van harte welkom. We danken u voor de keuze voor ons ziekenhuis. We zullen u begeleiden tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Infobundel stage Pediatrie B4

Infobundel stage Pediatrie B4 Pagina 1 Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst pediatrie van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke manier

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL KJPSY

AFDELINGSPROFIEL KJPSY AFDELINGSPROFIEL KJPSY AFDELINGSPROFIEL: K-DIENST Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Hoofdverpleegkundige: Kristof De Clerq Administratief medewerker: Sally Zorg- en clustermanager: Lut van De

Nadere informatie

Verpleegeenheid D1 Pneumologie tropische geneeskunde thoraxoncologie longtransplantatie. Informatiebrochure patiënten

Verpleegeenheid D1 Pneumologie tropische geneeskunde thoraxoncologie longtransplantatie. Informatiebrochure patiënten Verpleegeenheid D1 Pneumologie tropische geneeskunde thoraxoncologie longtransplantatie Informatiebrochure patiënten 3 1. Welkom op D1... 4 2. Het team... 4 2.1 Artsen... 4 2.2 Verpleegkundigen... 5 2.3

Nadere informatie

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VEB1 Medische Psychiatrie

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VEB1 Medische Psychiatrie Afdelingsgebonden informatie Medische Psychiatrie Welkom Wij heten u welkom op onze afdeling Medische Psychiatrie van het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Binnen het ziekenhuis wordt de afdeling

Nadere informatie

de stap informatie voor patiënten

de stap informatie voor patiënten de stap informatie voor patiënten Welkom Beste patiënt Beste familie Wij heten u welkom op de afdeling de stap van az groeninge. In deze brochure vindt u informatie om uw verblijf of het verblijf van uw

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling psychiatrie

Deeltijdbehandeling psychiatrie Deeltijdbehandeling psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie juni 2008 Pavo 0635 Inleiding Als u begint met een deeltijdbehandeling op de afdeling Psychiatrie kan dat veel vragen met

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL PAAZ

AFDELINGSPROFIEL PAAZ AFDELINGSPROFIEL PAAZ AFDELINGSPROFIEL: PAAZ TE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Lieven De Weirdt Afdelingshoofd: Sutherland Lawerance Zorg- en clustermanager: Lut van de Vijver Meter en

Nadere informatie

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs.

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Welkom op Kadans Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 033803011 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling psychiatrie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling psychiatrie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling psychiatrie Inhoud Welkom op onze dienst... 3 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Psychiaters... 4 Hoofdverpleegkundige... 4 Verpleegkundig team... 5 De psychologen,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Spoed Verantwoordelijke: Pieter Van Turnhout Telefoon: 03 650 50 45 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Onthaalbrochure VE 025

Onthaalbrochure VE 025 Onthaalbrochure VE 025 Beste student, beste medewerker Van harte welkom op verpleegeenheid 025 van het Az Sint-Jan Brugge Oostende av. U loopt stage op VE 025 PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis)

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

Welkom op Rozenbottel

Welkom op Rozenbottel Welkom op Rozenbottel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis 0K12D Voorstelling van de dienst 1) Inleiding In het kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000

Nadere informatie

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst : Neonatologie Verantwoordelijke : Marijke Michielsen Telefoon 03 650 50 67 Beste student Deze informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast kan

Nadere informatie

Afdeling oncologie 361

Afdeling oncologie 361 Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave Belangrijke telefoonnummers 3 Welkom op de afdeling oncologie 3 Hoe bereikt u de afdeling? 3 Het specialisme oncologie 3 De medewerkers van

Nadere informatie

AFDELINGSBROCHURE JERICHO 2016

AFDELINGSBROCHURE JERICHO 2016 AFDELINGSBROCHURE JERICHO 2016 Welkom Beste..., Welkom op de afdeling Jericho. In deze brochure vind je informatie over de werking en de gangbare afspraken op onze afdeling. Heb je na het lezen van de

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

patiënteninformatie A-Dienst Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l

patiënteninformatie A-Dienst Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l i patiënteninformatie A-Dienst Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l Mevrouw, Mijnheer Deze brochure is bestemd voor patiënten die opgenomen zijn op de A-dienst van het AZ

Nadere informatie

Geriatrie. Onthaalbrochure. A3.2 Geriatrie. A3.1 Geriatrie. kamer 315 tem 329. Kamer 301 tem 314

Geriatrie. Onthaalbrochure. A3.2 Geriatrie. A3.1 Geriatrie. kamer 315 tem 329. Kamer 301 tem 314 Onthaalbrochure Geriatrie A3.1 Geriatrie Kamer 301 tem 314 Verpleegkundig diensthoofd: Sonja Aerts Geriater: dr. Els Vermeyen Tel.: 011 826 381 A3.2 Geriatrie kamer 315 tem 329 Verpleegkundig diensthoofd:

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

Eetstoornissen. Studentenbrochure

Eetstoornissen. Studentenbrochure Eetstoornissen Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Van harte welkom tijdens je stage op onze dienst. In deze brochure vind je heel wat informatie over de afdeling Eetstoornissen. Voor meer algemene

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Materniteit Verantwoordelijke: Sindy vrachten Telefoon: 03 650 50 42 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling

Patiënteninformatie. Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling Patiënteninformatie Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling Afdeling Psychiatrie: deeltijdbehandeling U heeft een afspraak in Tergooi voor een behandeling. Onze artsen en medewerkers doen er alles aan

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 5 Verantwoordelijke: Katelijn Francken Telefoon: 03 650 50 68 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

PATIËNTENBROCHURE. Sp locomotorische revalidatie

PATIËNTENBROCHURE. Sp locomotorische revalidatie PATIËNTENBROCHURE Sp locomotorische revalidatie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding. 3 Wat is locomotorische revalidatie?... 4 2. Het multidisciplinair team... 5 a. Het medisch team. 5 b. Het verpleegkundig team

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne.

Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne. Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AFDELING GERIATRIE

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AFDELING GERIATRIE INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN AFDELING GERIATRIE Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo - campus Sint-Anna Stenaertberg 3 3800 Sint-Truiden www.sint-trudo.be VOORWOORD Welkom op de eenheid geriatrie campus

Nadere informatie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie

verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie verpleegafdeling 5C oncologie - fysiotherapie Geachte patiënt U (of een familielid/naaste) wordt opgenomen op de verpleegafdeling oncologie/fysiotherapie. Dit omdat uw gezondheidstoestand een tijdelijk

Nadere informatie

STEMMINGS- STOORNISSEN. Afdelingsbrochure

STEMMINGS- STOORNISSEN. Afdelingsbrochure PZ SINT-CAMILLUS Doelgroep Behandelvisie BEHANDELAANBOD Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster. Het PZ Sint-Camillus

Nadere informatie

Spoed INFORMATIE VOOR STUDENTEN

Spoed INFORMATIE VOOR STUDENTEN Spoed INFORMATIE VOOR STUDENTEN 2 INHOUDSTAFEL INHOUD Welkom 4 1. Voorstelling van de dienst 5 1.1 Bereikbaarheid 5 1.2 Multi disciplinair team 6 1.3 Patiëntenpopulatie 6 1.4 Functie van de spoedopname

Nadere informatie

Welkom op Kruispunt. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN

Welkom op Kruispunt. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Welkom op Kruispunt Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Verpleegafdeling Pneumologie

Verpleegafdeling Pneumologie Verpleegafdeling Pneumologie Beste studenten Het verpleegkundig/verzorgende team heet u van harte welkom op de afdeling pneumologie. Deze brochure biedt je een kennismaking met onze afdeling. Uiteraard

Nadere informatie

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Rwww.mariamiddelares.be Ontdek onze nieuwe website op GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Diëtisten Onthaalbrochure Ontdek onze nieuwe website op Rwww.mariamiddelares.be GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je

Nadere informatie

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ Als acuut residentieel dient te worden (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/- 1,5 FTE

Nadere informatie

GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie

GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie GGzE Centrum Ouderenpsychiatrie Centrum voor diagnostiek en behandeling van ouderen met psychiatrische problemen Algemene informatie >> 1 Het centrum betrekt vanaf het begin

Nadere informatie

Onthaalbrochure Geriatrie. Welkom. bij het H. Hartziekenhuis mol

Onthaalbrochure Geriatrie. Welkom. bij het H. Hartziekenhuis mol Onthaalbrochure Geriatrie Welkom bij het H. Hartziekenhuis mol 1 Contact Geriatrie 1: Els Peeters 014 71 27 14 els.peeters@azmol.be 2 Geriatrie 2: Annick Bienstman 014 71 28 71 annick.bienstman@azmol.be

Nadere informatie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie

Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Studentenbrochure Polikliniek voor Urologie Voorstelling van de dienst De polikliniek voor Urologie is gelegen op 0P3. Op onze polikliniek worden de patiënten gezien voor consultatie en worden er ook verschillende

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN

INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN INFORMATIEBROCHURE STUDENTEN Dienst: Inwendige 1 Verantwoordelijke: Albert Vanchaze Telefoon: 03 650 50 59 Beste student Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste houvast

Nadere informatie

Acute geriatrie Verpleegeenheid 215

Acute geriatrie Verpleegeenheid 215 Acute geriatrie Verpleegeenheid 215 - Campus Sint-Jan - Route 195 Informatiebrochure Eerste verdiep Ingang 1 inhoud 1. Voorstelling 215 2. Een multidisciplinair team a. Het medisch team b. De hoofdverpleegkundige

Nadere informatie

ACUTE SHORT STAY (ASS) 1032 Inleiding U bent of uw naaste is opgenomen op de Acute Short Stay (ASS). Dit is een afdeling die speciaal is bedoeld voor korte opnames na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling ouderen

Deeltijdbehandeling ouderen jbkmknj Centrum voor ouderenpsychiatrie Eikenstein Deeltijdbehandeling ouderen Informatie voor cliënten Inhoud Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is deze behandeling bedoeld? 2 Behandeling 2 Programma

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

INFOBROCHURE: STUDENTEN ONTHAAL

INFOBROCHURE: STUDENTEN ONTHAAL INFOBROCHURE: STUDENTEN ONTHAAL Inhoud 1. Welkom 2. Wie zijn wij? 2.1 Voorstelling van het onthaal 2.1.1 Onthaal 2.1.2 Opname (planning) 2.1.3 Polikliniek en afsprakenbeheer SFZ/MCB 2.1.4 Spoed 2.1.5 Centrale

Nadere informatie

Vroegbegeleiding. Vroegbegeleiding. Onthaalbrochure

Vroegbegeleiding. Vroegbegeleiding. Onthaalbrochure 9 o Vroegbegeleiding Vroegbegeleiding Onthaalbrochure 2 Wat is vroegbegeleiding? Het vroegbegeleidingsprogramma is een ambulant, multidisciplinair begeleidingsprogramma dat zich richt naar personen met

Nadere informatie

Introductiebrochure voor nieuwe medewerkers en studenten

Introductiebrochure voor nieuwe medewerkers en studenten Introductiebrochure voor nieuwe medewerkers en studenten Patiëntenbegeleiding Psychologen 2 Voorwoord Welkom in de groep van Psychologen. Het is vanzelfsprekend dat je je als nieuwe collega of als student

Nadere informatie

Afdeling A2 Orthopedie

Afdeling A2 Orthopedie ORTHOPEDIE Afdeling A2 Orthopedie U of uw familielid/naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Laurentius ziekenhuis Roermond. Een opname in het ziekenhuis is niet prettig, maar vaak

Nadere informatie

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius

Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Noden bij de opvang en doorverwijzing van psychiatrische patiënten in AZ Vesalius Ellen Beets 18 juni 2013 Inhoudstabel 1. Korte voorstelling AZ Vesalius 2. Psychologische dienst 3. Huidige zorgen en bestaande

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis SPOEDOPNAME campus Asse Bloklaan 5, 1730 Asse Tel. 02 300 6276

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis SPOEDOPNAME campus Asse Bloklaan 5, 1730 Asse Tel. 02 300 6276 Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis SPOEDOPNAME campus Asse Bloklaan 5, 1730 Asse Tel. 02 300 6276 Versie 2012-2013 Pagina 1 Verwelkoming Met deze brochure willen we je graag

Nadere informatie

Resocialiserende dagbehandeling

Resocialiserende dagbehandeling Resocialiserende dagbehandeling Een driedaagse dagbehandeling voor volwassenen met psychiatrische problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Resocialiserende dagbehandeling betekent dat u 3

Nadere informatie

Moeder en baby op de PAAZ

Moeder en baby op de PAAZ Moeder en baby op de PAAZ MOEDER EN BABY OP DE PSYCHIATRISCHE AFDELING ALGEMEEN ZIEKENHUIS (PAAZ) De PAAZ biedt een opnamemogelijkheid voor moeder en baby. Als leeftijdsgrens van de baby wordt tot ongeveer

Nadere informatie

verpleegeenheid intensieve zorg

verpleegeenheid intensieve zorg verpleegeenheid intensieve zorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf van belang kunnen zijn. Deze brochure biedt

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie