jaarverslag April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag April 2013"

Transcriptie

1 jaarverslag April 2013

2 In 2012 bezochten individuele bezoekers gemiddeld 5 keer een van de 14 casino s van Holland Casino. Zij besteedden gemiddeld 96 per bezoek. EBITDA 4% 2012: 47,9 MIO EURO 2011: 50,1 MIO EURO 2010: 33,6 MIO EURO EBITDA MARGIN 0% 2012: 12% 2011: 12% 2010: 8% EBIT 19% 2012: 7,8 MIO EURO 2011: 9,6 MIO EURO 2010: -/- 6,0 MIO EURO BRUTOBATEN 3% 2012: 539,4 MIO EURO 2011: 557,1 MIO EURO 2010: 546,3 MIO EURO BEDRIJFSRESULTAAT 88% 2012: 1,4 MIO EURO* 2011: 11,5 MIO EURO* 2010: 10,2 MIO EURO* * excl. bijzondere lasten AFDRACHT AAN DE STAAT 3% 2012: 140,4 MIO EURO 2011: 144,6 MIO EURO 2010: 141,2 MIO EURO 2 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

3 BEZOEKERS 1% 2012: DUIZEND 2011: DUIZEND 2010: DUIZEND BESTEDING PER BEZOEK 2% 2012: 96 EURO 2011: 98 EURO 2010: 97 EURO PREVENTIEGESPREKKEN 3% 2012: : : Actieve entreeverboden 9% 2012: : : Actieve bezoekbeperkingen 1% 2012: : : DALING BEZOEKEN NA GESPREK 59% 18 tot 24 jaar: 73% 24 en ouder: 59% OPBRENGST TAFELSPELEN 7% 2012: 218,2 MIO EURO 2011: 233,5 MIO EURO 2010: 231,9 MIO EURO OPBRENGST SPEELAUTOMATEN 0% 2012: 265,9 MIO EURO 2011: 265,2 MIO EURO 2010: 254,9 MIO EURO OPBRENGST horeca 1% 2012: 24,5 MIO EURO 2011: 24,2 MIO EURO 2010: 23,4 MIO EURO AANTAL MEDEWERKERS 4% 2012: fte 2011: fte 2010: fte NETTOBATEN PER FTE 1% 2012: 130 DUIZEND EURO 2011: 129 DUIZEND EURO 2010: 121 DUIZEND EURO 3 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

4 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven REKENING VAN BATEN EN LASTEN Baten voor kansspelbelasting 539,4 557,1 Kansspelbelasting 140,4 144,6 Nettobaten 399,0 412,5 Bedrijfslasten (excl. bijzondere lasten) 389,1 395,2 Bijzondere lasten 2,1 7,7 Brutobedrijfsresultaat 7,8 9,6 Interest 8,5 5,8 Nettobedrijfsresultaat -0,7 3,8 Bedrijfsresultaat (excl. bijzondere lasten) 1,4 11,5 Kasstroom uit operationele activiteiten 38,5 44,3 Winstmarge (in procenten) ((nettobedrijfsresultaat / nettobaten) x 100) -0,2 0,9 Bezoeken Aantal bezoeken in duizenden Besteding per bezoek in euro Medewerkers ultimo jaar Aantal medewerkers (excl. stand-by medewerkers en stagiaires) Op basis van volledige dagtaak (fte) Personeelskosten (in procenten van bedrijfslasten, excl. bijzondere lasten) 60,9 61,2 Nettobaten per fte (in duizenden euro) BALANS Eigen Vermogen 65,2 65,9 Voorzieningen 11,1 16,3 Langlopende schulden 45,8 9,3 Kortlopende schulden 105,8 154,4 OVERIGE KENGETALLEN Aantal speeltafels Aantal speelautomaten (in vestigingen) JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

5 INhoudsopgave KERNCIJFERS 4 VOORWOORD BESTUURSVOORZITTER 7 STRATEGIE 9 VERSLAG VAN HET BESTUUR 11 Relevante externe ontwikkelingen 12 Waardecreatie 14 Vooruitzichten 31 Personalia bestuur 33 Bestuursverklaring 34 GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE 35 Verslag raad van commissarissen 36 Personalia raad van commissarissen 39 Corporate Governance 40 Beloningen 43 Compliance & Integriteit 45 Risicomanagement 48 Belangrijkste risico s 49 JAARREKENING Balans per 31 december Rekening van baten en lasten 55 Kasstroomoverzicht 56 Toelichting op balans, de rekening van baten en lasten en het kasstroomoverzicht 57 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 59 Grondslagen voor resultaatbepaling 61 Grondslagen voor opstelling kasstroomoverzicht 61 Toelichting op balans 62 Toelichting op de rekening van baten en lasten 69 Ondertekening door de raad van commissarissen en het bestuur 74 5 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

6 OVERIGE GEGEVENS 75 Bepaling inzake resultaatsbestemming 76 Controleverklaring 77 FEITEN & CIJFERS 79 Profiel van het bedrijf 80 Juridische structuur 81 Organisatie 82 Organogram Stakeholderoverzicht Informatie per vestiging 88 Over dit verslag 90 Vijfjaaroverzicht 92 Human Resources in cijfers 93 GRI index 99 Colofon JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

7 Voorwoord bestuursvoorzitter Holland Casino sloot een moeilijk 2012 af met een verlies van 652 duizend. Economisch herstel bleef uit in Nederland; een historisch laag consumentenvertrouwen en verder afnemende consumentenbestedingen bepalen het beeld. Dat was en is steeds meer merkbaar in onze casino s; bezoekersaantallen namen verder af ten opzichte van voorgaande jaren. Voorts bleken eerder ingezette kostenbesparingen niet toereikend om het hoge kostenniveau in verhouding tot de baten structureel te verbeteren. Structurele hervormingen In het voorjaar concludeerden wij dat verder stevig ingrijpen nodig was en zijn wij een proces gestart om structurele hervormingen door te voeren voor een financieel gezonde bedrijfsvoering. Structurele verhoging van de arbeidsproductiviteit, reductie van de overhead en matiging van de loonkosten vormen de kern van deze hervormingen, die wij op 27 november 2012 bekend maakten en die in de loop van 2013 hun beslag zullen krijgen. Modernisering kansspelbeleid De modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid kreeg eind oktober 2012 een impuls in het regeerakkoord. Het kabinet ziet het aanbieden van kansspelen niet als kerntaak van de overheid en heeft het voornemen Holland Casino onder voorwaarden tijdens deze kabinetsperiode te verkopen. Wij staan hier in beginsel positief tegenover. Ook geeft het ons mogelijkheden voor nieuwe activiteiten die onze core business ondersteunen, zoals het aanbieden van online kansspelen. Wat ons betreft blijven ook in een open en gemoderniseerde markt de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid onverkort overeind: het beschermen van de consument, het tegengaan van kansspelverslaving en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Holland Casino bereidt zich in het verlengde van het in de tweede helft van 2013 verwachtte wetsvoorstel Kansspelen op afstand bovendien voor op een online vergunning. De voortgang van deze beide ontwikkelingen is van strategisch en financieel belang voor Holland Casino. Mijlpalen in 2012 Onze casino s in Scheveningen, Eindhoven en Groningen heropenden na een grondige verbouwing. Investeringen in onze locaties zijn juist in deze tijd noodzakelijk om onze gasten te kunnen blijven ontvangen in een eigentijdse omgeving. Bovendien viel in 2012 op een speelautomaat in de vestiging Eindhoven onze grootste Mega Jackpot tot nu toe, ter waarde van 2,7 miljoen. Met het communicatieprogramma Veilig en Verantwoord Spelen maakten wij alle initiatieven inzichtelijk die wij ontplooien om onze gasten een veilig en verantwoord spel te bieden en geven wij inzicht in de inspanningen op dit gebied. Verder werkten wij de Roadmap Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uit, waarin we onze lange termijn ambitie vastleggen en op jaarbasis voorzien van kpi s en targets. Holland Casino in 2013 Het consumentenvertrouwen blijft vooralsnog verontrustend laag. Onzekerheid over (aanvullende) bezuinigingsmaatregelen van het kabinet versterkt dit. Er is geen concreet perspectief voor economisch herstel en de consumentenbestedingen blijven dalen. Daarnaast loopt de werkloosheid verder op. Het bovengenoemd samenspel van factoren vraagt van ons dat we versneld verder bouwen aan een op alle fronten slagvaardig, efficiënt en verantwoord bedrijf. Onze focus ligt op het substantieel terugdringen van de kosten en wij zijn uiterst terughoudend bij het doen van investeringen. Op basis van de batenontwikkeling in de eerste maanden van 2013 is het de verwachting dat de druk op het resultaat ook in 2013 significant zal zijn. Aanvullende maatregelen en acties zijn gedefinieerd en worden geïmplementeerd om het verlies te beperken. Deze ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven tot een strategische heroriëntatie, die medio 2013 wordt afgerond. Met de banken worden gesprekken gevoerd over onze plannen om het bedrijf structureel winstgevend te maken. 7 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

8 Dank aan onze medewerkers Ondanks de moeilijke omstandigheden zien wij nog steeds een bedrijf met potentie. Jaarlijks ontvangt Holland Casino ruim een miljoen bezoekers, die samen goed zijn voor ruim 5 miljoen bezoeken en gemiddeld 96 per bezoek bij ons besteden. Dat is niet in de laatste plaats dankzij onze medewerkers, die het hart vormen van ons bedrijf. Dat zij gastvrij hun werk doen, juist in deze tijd, bewijst hun professionaliteit en hun betrokkenheid bij Holland Casino. Deze houding vindt ook weerklank in de tevredenheid van onze gasten die over de hele linie een stijgende trend laat zien. Wij bedanken Willem Kooijman, onze CFO tot en met 31 december 2012 voor zijn bijdrage en loyaliteit aan Holland Casino gedurende de afgelopen 12 jaar. Anita de Kleijn trad per 1 november 2012 in dienst als zijn opvolger. Wij heten haar van harte welkom. Voor een constante verbetering op alle vlakken nodigen wij lezers van dit jaarverslag uit om suggesties te delen via het mailadres: Namens het bestuur Dick Flink Bestuursvoorzitter 8 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

9 STRATEGIE Holland Casino biedt haar gasten een volledig avondje uit: het spel aan de speeltafels en op de speelautomaten, food & beverage, lounge en entertainment. Plezier beleven en samen spelen, zijn onze uitgangspunten. Vandaar onze missie: Share the Joy of PlayFul Living Onze strategie is gestoeld op drie pijlers: 1. Maatschappelijk relevant: er aan bijdragen dat onze gasten hun eigen grenzen willen en kunnen bewaken; bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving door onze ervaring en kennis op het gebied van spel en ook in bredere zin maatschappelijk in te zetten. 2. Optimaal rendement: streven naar financieel gezonde bedrijfsvoering, waarbij de zorg voor onze gasten belangrijker is dan winstmaximalisatie. Derhalve streven wij een optimaal rendement na, geen maximaal rendement. 3. Uniek aanbod van spel: onderscheidend zijn in de uitgaansmarkt. In dit jaarverslag zetten wij uiteen hoe wij deze missie in 2012 in praktijk brachten en hoe wij de toekomst zien in de uitdagende omstandigheden waarin wij verkeren. Over onze strategische doelstellingen rapporteren wij in dit jaarverslag vanuit vijf resultaatgebieden, te weten financieel, gast, bedrijfsproces, medewerkers en maatschappij. Medio 2013 wordt een herijking van onze strategie afgerond, die Holland Casino structureel financieel gezond maakt en die aansluit bij de door het kabinet aangekondigde modernisering van de kansspelmarkt en de ontwikkelingen in onze sector. Strategisch MVO Onze corporate strategie koppelt de MVO roadmap direct aan de strategische doelstelling Maatschappelijk relevant. De MVO roadmap draagt tevens bij aan de overige twee doelstellingen Optimaal rendement en Uniek aanbod van spel en legt onze lange termijn ambitie vast. Vanaf 2013 is deze roadmap voorzien van kpi s, waarmee monitoring en rapportage op kwartaalbasis gerealiseerd worden. 9 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

10 MVO speerpunten 2013 De strategische MVO doelstelling Integere en verantwoorde bedrijfsvoering is vertaald in drie tactische aandachtsgebieden - People, Processes, Products. Wij hebben zeven MVO speerpunten benoemd, elk met een eigen ambitie voor zowel de korte (2013) als middellange termijn (2016). Elk MVO speerpunt heeft bijbehorende ambities, kpi s en targets voor onze afdelingen en casino s. De speerpunten zijn: veilig en verantwoord spelaanbod; uitmuntende bedrijfsintegriteit; verantwoorde werkgever; open communicatie; betrokken naar de samenleving; duurzame inkoop; duurzame casino s. Onze stakeholders Holland Casino is zich bewust van haar maatschappelijke context en voert met regelmaat dialoog met een breed scala aan stakeholders. We vinden het belangrijk te weten wat er speelt en delen relevante informatie en opinies en nemen hun input mee in de ontwikkeling van ons beleid. Op pagina 84 staat een overzicht van de verschillende groepen stakeholders waarmee wij de dialoog voeren, de belangrijkste onderwerpen die wij bespreken en de uitkomsten per stakeholdergroep. 10 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

11 VERSLAG VAN HET BESTUUR 11 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

12 RELEVANTE EXTERNE ONTWIKKELINGEN Ontwikkelingen in onze omgeving beïnvloedden in 2012 in hoge mate onze strategische agenda en bepaalden ook ons risicomanagement. Hieronder volgen de belangrijkste factoren, die mede van invloed waren op onze financiële en maatschappelijke prestaties. Politiek en kansspelmarkt In april 2012 viel het kabinet en besloot de Tweede Kamer in afwachting op nieuwe verkiezingen het onderwerp kansspelen niet verder in behandeling nemen. Daarmee stokte helaas de voortgang van het reguleren van online kansspelen. Dit proces liep al weinig vloeiend, omdat bij de formatie van het kabinet Rutte-I geen eenduidige politieke afspraken waren gemaakt. Deze omissie uit 2010 werd gerepareerd in het regeerakkoord Bruggen slaan, dat VVD en PvdA in oktober presenteerden. Hierin staat een aantal ambitieuze politieke opdrachten: We moderniseren het kansspelbeleid. Online kansspelen, sportweddenschappen en pokerevenementen worden strikt gereguleerd. Het illegale aanbod aan kansspelen dringen we daarmee terug. Op de naleving van de aan de vergunning verbonden voorwaarden wordt strikt toegezien. Het aanbieden van gokspelen is geen kerntaak van de overheid, daarom wordt Holland Casino onder voorwaarden verkocht. Naar verwachting stuurt staatssecretaris Teeven het wetsvoorstel om online kansspelen te reguleren nog voor het parlementair zomerreces naar de Raad van State en voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer. Afhankelijk van de parlementaire behandeling, kunnen in de loop van 2015 de eerste vergunningen worden uitgegeven. Hiermee ontstaat ook voor Holland Casino eindelijk perspectief om op de Nederlandse markt online kansspelen op een veilige en verantwoorde wijze aan te bieden. De betrokken bewindspersonen stellen zich op het standpunt dat Holland Casino niet als monopolist geprivatiseerd moet worden. Verkoop en de introductie van marktwerking dienen hand in hand te gaan. In de eerste helft van 2013 werken de verantwoordelijke staatssecretarissen Teeven en Weekers een visie op de casinomarkt uit. Naar verwachting gaat het kabinet hierover na de zomer met de Tweede Kamer in gesprek. De privatisering van Holland Casino zal waarschijnlijk niet eerder dan tegen het einde van deze kabinetsperiode plaatsvinden. Holland Casino staat positief tegenover de ambities van dit kabinet. Het reguleren van online kansspelen is niet alleen wenselijk, maar vanuit het oogpunt van consumentenbescherming en een financieel gezonde bedrijfsvoering ook noodzakelijk. Wij onderschrijven het uitgangspunt om op korte termijn marktwerking op de casinomarkt te introduceren en Holland Casino daarin als zelfstandig bedrijf te laten opereren. Holland Casino bereidt zich voor op deelname aan de online kansspelmarkt.het regeerakkoord biedt hiervoor het gewenste politieke momentum en dat is positief. Holland Casino is wel van mening dat de huidige uitgangspunten van het Nederlandse kansspelbeleid overeind moeten blijven. Daarnaast zullen wij in dit proces nadrukkelijk het belang van de onder neming en haar werknemers behartigen. 12 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

13 Economisch De Nederlandse economie kromp in 2012 sterker dan aan het begin van het jaar werd vermoed. Aanhoudende onduidelijkheid over de effecten van bezuinigingsmaatregelen en de stijgende werkloosheid hadden een negatieve invloed op het gedrag van consumenten. Het consumentenvertrouwen daalde in februari 2013 met 9 punten naar -44, het laagste niveau sinds de start van deze metingen in Consumenten waren niet alleen pessimistischer over hun eigen financiële situatie, ook het oordeel over het economisch klimaat verslechterde. In de Nederlandse horeca zijn in het verlengde hiervan duidelijk verschuivingen zichtbaar. Het luxere segment, waar het merk Holland Casino gepositioneerd is, staat onder druk. Holland Casino kampte heel 2012 met lagere bezoekcijfers en (in mindere mate) met dalende bestedingen, terwijl onze kosten in verhouding tot de baten, stegen door onder andere onvoldoende dalende personeelskosten en de kansspelheffing van de Kansspelautoriteit (KSA). Dit maakte structureel ingrijpen in onze kostenstructuur noodzakelijk. Organisatorisch Uitgangspunt is om een slagvaardig, centraal aangestuurd bedrijf te worden met behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Medio 2012 rondden wij de reorganisatie af waarbij de regio als besturingslaag verdween en startten wij de reorganisatie van de afdelingen Business Intelligence Management (BIM) en Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Eind november 2012 kondigden wij het Hervormingsprogramma aan. Het Hervormingsprogramma omvat kosten- en efficiency gedreven maatregelen, die voor een financieel gezond fundament moeten zorgen, zowel in de casino s als op het hoofdkantoor en wordt vanaf 2013 uitgevoerd. Meer hierover onder bedrijfsproces, op pagina 20. Maatschappelijk Met het programma Veilig & Verantwoord Spelen brengen wij vanaf 2012 het belang van verantwoord spelen, een goede preventieaanpak, een betrouwbaar spelaanbod en eerlijk spel onder de aandacht. Wij zijn ons er zeer van bewust dat kansspelen soms een risico met zich kunnen meebrengen. We willen daarom aan onze gasten, stakeholders en het brede publiek zichtbaar maken hoe Holland Casino hiermee omgaat. Het beeldmerk Veilig & Verantwoord Spelen labelt nieuwe en bestaande initiatieven en maakt ze als zodanig herkenbaar. 13 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

14 WAARDECREATIE Holland Casino onderscheidt de volgende resultaatgebieden: financieel, gasten, bedrijfsproces, medewerkers en maatschappij. Financieel Vanwege Europese en Nederlandse regelgeving omtrent kansspelbelasting (29%) en omzetbelasting kan Holland Casino een deel van de haar in rekening gebrachte BTW niet terugvorderen. De lasten die hiermee gemoeid zijn, zijn 15,9 miljoen (2011: 18,6 miljoen), opgenomen in de winst- en verliesrekening. Verder betaalde Holland Casino als medefinancier van de Kansspelautoriteit (KSA) 0,7 miljoen heffing. Gezien de begroting van de KSA voor 2013 is het waarschijnlijk dat deze heffing stijgt. Mede door de niet terug te vorderen BTW is de belastingdruk (uitgedrukt als percentage van de bruto baten uit Tafelspelen en Speelautomaten) tussen 2007 en 2012 opgelopen met 12% tot het huidige niveau van 32,3%. Impairment Gaming Support Met betrekking tot Gaming Support vond een impairment plaats van 3,5 miljoen op basis van de contant gemaakte verwachte toekomstige kasstromen. Ontwikkeling nettobedrijfsresultaat Het nettobedrijfsresultaat daalde ten opzichte van 2011 met 4,4 miljoen tot een resultaat van - 0,7 miljoen (2011: 3,8 miljoen). Bovenstaande resultaten zijn in grote mate beïnvloed door significante bijzondere posten in beide jaren (2012: 2,1 miljoen en 2011: 7,7 miljoen). Deze bijzondere lasten hebben betrekking op de reorganisatiekosten Nettobedrijfsresultaat - 0,7 3,8 Bijzondere lasten 2,1 7,7 Bedrijfsresultaat excl. bijzondere lasten 1,4 11,5 14 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

15 Holland Casino draagt maandelijks 29% kansspelbelasting af aan de Staat over de opbrengsten Tafelspelen en Speelautomaten. De afdracht aan de Staat over het verslagjaar 2012 en 2011 (in miljoenen euro) is als volgt te specificeren: Kansspelbelasting Tafelspelen 63,3 67,7 Kansspelbelasting Speelautomaten 77,1 76,9 140,4 144,6 De feitelijke afdracht over enig boekjaar wijkt af van bovenstaande cijfers, omdat afdracht van de belastingen een maand later geschiedt. Naast de afdracht van de kansspelbelastingen dient Holland Casino vanaf 1 april 2012 kansspelheffing te betalen conform de Wet op de kansspelen. In 2012 bedraagt de kansspelheffing 0,7 miljoen. 15 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

16 Ontwikkeling nettobedrijfsresultaat en belastingen in miljoenen euro belastingen nettobedrijfsresultaat ,5 154,2 141,2 144,6 140, ,1-2,5-9,9 3,8-0, Ontwikkeling nettobedrijfsresultaat (exclusief bijzondere lasten) en belastingen in miljoenen euro belastingen bedrijfsresultaat excl. bijzondere lasten bijzondere lasten , ,2 141,2 144,6 140, ,5 23,6 10,2 11,5 1,4-33,4-26,1-20,1-7,7-2, JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

17 Baten De baten voor kansspelbelasting ad 539,4 miljoen (2011: 557,1 miljoen) betekenen een daling van 3,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. De gemiddelde besteding per bezoek daalde van 98 naar 96. Het aantal bezoeken daalde met (- 1,8%) naar een totaal van 5,6 miljoen in 2012 (2011: 5,7 miljoen). De opbrengst Speelautomaten nam toe met 0,7 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De opbrengst Tafelspelen nam af met 15,3 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De Troncopbrengst is gedaald met 3,1 miljoen (inclusief ontvangen fooien voor Horeca- en Front Office-activiteiten). De Horecaopbrengst nam toe met 1,4% tot 24,5 miljoen. De overige baten daalden met 0,3 miljoen. Onder de overige baten zijn ook de entreeontvangsten ad 2,3 miljoen (2011: 2,4 miljoen) verantwoord. Batencategorieën in miljoenen euro 2012 % 2011 % Opbrengst Tafelspelen 218, ,5 42 Opbrengst Speelautomaten 265, ,2 48 Troncopbrengst/tips 24,3 5 27,4 5 Horecaopbrengst 24,5 5 24,2 4 Overige baten 6,5 1 6,8 1 Totaal 539, ,1 100 Lasten De totale bedrijfslasten daalden in het verslagjaar met 11,8 miljoen (-2,9%) naar 390,6 miljoen. De personeelskosten daalden met 4,7 miljoen ten opzichte van 2011 (-2,0%), voornamelijk als gevolg van een lagere gemiddelde bezetting in 2012 ad 2,4 miljoen en door lagere indirecte personeelskosten ad 2,3 miljoen. De operationele kosten zijn 7,8 miljoen lager dan vorig jaar (-6,9%). De lagere operationale kosten worden veroorzaakt door: lagere automatiseringkosten ad 1,7 miljoen, lagere marketingkosten ad 0,9 miljoen, lagere bedrijfs- en huisvestingskosten ad 0,8 miljoen en lagere overige kosten ad 4,4 miljoen voornamelijk als gevolg van incidentele ontvangsten. In 2012 zijn de afschrijvingskosten 0,3 miljoen lager dan in 2011 (-0,8%). Dit wordt veroorzaakt door bijzondere afschrijvingskosten in 2011 ad 1,7 miljoen en hogere normale afschrijvingen in 2012 ad 1,4 miljoen. De hogere normale afschrijvingen in 2012 worden veroorzaakt door: afronding van verbouwingen in Eindhoven, Groningen en Scheveningen ad 2,7 miljoen, reclassificatie bedrijfskleding ad 1,1 miljoen, lagere investeringen en volledig afgeschreven immateriële activa in 2011 ad - 1,1 miljoen. 17 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

18 De lasten welke onder de overige waardeveranderingen vaste activa zijn opgenomen, hebben betrekking op de bijzondere waardevermindering met betrekking tot de financiële vaste activa ad 3,5 miljoen en de afboeking Play Your Game Breda ad 3,3 miljoen. Vanaf 2008 tot en met 2012 is circa 73 miljoen aan reorganisatiekosten verantwoord, welke onder de bijzondere lasten zijn opgenomen. In 2012 is 2,1 miljoen gedoteerd aan deze voorziening. Onder de interestlasten is ultimo 2012 het ineffectieve deel van de kostprijshedge van de renteswaps opgenomen. De voorziening per eind 2012 voor het ineffectieve deel van de kostprijshedge bedraagt 5,5 miljoen. In 2012 is aan deze voorziening 3,0 miljoen gedoteerd, vanwege de lagere verwachte toekomstige schuldpositie door het lagere investeringsniveau. Lastencategorieën in miljoenen euro 2012 % 2011 % Personeelskosten 237, ,8 60 Operationele kosten 105, ,9 28 Afschrijvingen 40, ,5 10 Overige waardeveranderingen vaste activa 6, Bijzondere lasten 2,1 0 7,7 2 Bedrijfslasten 391, ,9 100 Interest 8,5 5,8 Totaal 399,7 408,7 Solvabiliteit Het Eigen Vermogen daalde ultimo 2012, als gevolg van de toevoeging van het resultaat van 2012 aan het Eigen Vermogen, van 65,9 miljoen naar 65,2 miljoen. Het solvabiliteitspercentage steeg naar 28,6 % (2011: 26,8%). Financiële instrumenten Teneinde het renterisico op bankleningen te beheersen, zijn renteswaps afgesloten (zie pagina 58 en 61). Financiering In 2012 is een nieuwe kredietfaciliteit aangegaan. De kredietfaciliteit bedraagt in totaal 130 miljoen, waarvan 50 miljoen term loan en 80 miljoen revolving loan. De nieuwe kredietfaciliteit is aangegaan met 3 banken, te weten ING (37%), ABN AMRO (37%) en Deutsche Bank (26%). 18 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

19 Kasstromen in miljoenen euro Brutobedrijfsresultaat 7,8 9,6 Kasstroom uit overige operationele activiteiten 30,7 34,6 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -33,7-66,5 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -15,2 2,8 Mutatie liquide middelen -10,4-19,5 Gasten In 2012 brachten miljoen (2011: ) individuele bezoekers miljoen (2011: ) bezoeken aan Holland Casino. De gemiddelde besteding per bezoek daalde ten opzichte van 2011 met 1% naar 96 per bezoek (2011: 98). Gastbeleving De bezoekbeleving van onze gasten onderzoeken wij continu door middel van gasttevredenheidsonderzoek en mystery visits. De kernvraag van het gasttevredenheidsonderzoek is of de gast heeft genoten van het bezoek aan Holland Casino. De overall score op de gastbeleving steeg naar 69% (2011: 66%). Voor de gastbelevingsscore is, vanwege het unieke karakter van ons product, alleen een interne benchmark mogelijk en fungeert de best presterende vestiging als norm. Voor de score op hospitality, afkomstig uit de mystery visits, hanteert Holland Casino als benchmark vijfsterrenhotels en sterrenrestaurants. Ook deze scores stegen in 2012 verder naar 74% (2011: 72%) respectievelijk 93% (2011: 91%). De loyaliteitsscore is stabiel en ligt elk kwartaal rond de 51%. Dit is deels het gevolg van het feit dat de score een som is van aanbeveel-, herbezoek- en bestedingsintentie. Met name de bestedingsintentie staat momenteel onder druk, wat wij terug zien in de ontwikkeling van de werkelijke bestedingen. Met de verkoop van zogeheten Try Out-pakketten spelen we in op de first time visitors, die via het pakket kennis kunnen maken met de volle breedte van ons aanbod. Het All-in arrangement is bedoeld voor groepen. Juist in deze tijd van economische tegenslag en veranderend consumentengedrag krijgen gasttevredenheid en onze hospitality onverminderd prioriteit. Veel van onze medewerkers staan in dagelijks contact met onze gasten; zij zijn het die het verschil maken. Een verdere toelichting op ons human resourcesbeleid is te vinden op pagina 21 over onze medewerkers. Realisatie concept Play Now In de Holland Casino s in Scheveningen, Eindhoven en Groningen realiseerden wij in 2012 het Play Now concept. Dit concept voorziet in een volledig nieuw interieur van deze casino s, waarmee Holland Casino een bredere aanleiding tot bezoek creëert dan het kansspel alleen. Onderzoeken wezen uit dat huidige en vooral potentiële gasten een eigentijds casino verwachten dat een volledige avond uit biedt: een combinatie van food & beverage, kansspelen, lounge en entertainment voor een brede doelgroep. Het nieuwe basisontwerp in onze casino s realiseert betere verbindingen tussen de verschillende speelvloeren en brengt spelsoorten met een gelijkwaardige beleving bij elkaar. In het ontwerp is gekozen voor eenvoudige geometrische vormen en lange zichtlijnen, die oriëntatie, overzicht en rust bieden. Functionaliteit en uitvoering zijn met elkaar in harmonie. 19 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

20 Bedrijfsproces Organisatieontwikkeling: Centralisatie, professionaliseren Inkoop Tijdens de transitie naar een centrale aansturing startte een proces om landelijk uniformiteit in werkwijzen en processen aan te brengen onder centrale aansturing. Dit gaf een eerste aanzet tot grotere consistentie en efficiëntie in de processen en maakte verhoudingen transparanter en professioneler. In 2012 is het inkoopbeleid herzien en zijn nieuwe werkwijzen geïmplementeerd. Verdere centralisering en professionalisering van de inkoopfunctie, die zijn volledige beslag zal krijgen in 2013, zijn instrumenteel om de operationele kosten verder te reduceren. Organisatieontwikkeling: Informatievoorziening De inrichting van de nieuwe afdeling Informatievoorziening, die ontstaat na de reorganisatie van de afdelingen BIM en ICT, zal vanuit een regiegedachte plaatsvinden. Uitvoerende, meer generieke activiteiten zullen via een uitbesteding worden ondergebracht bij gespecialiseerde bedrijven. Op deze manier houden we betere aansluiting bij de snelle ontwikkelingen van het vakgebied en kunnen we ons meer richten op onze kern competentie, de casino business. Tevens zal dit de kwaliteit van de ICT dienstverlening ten goede komen. De transitie begeleiden we met een onafhankelijke quality assurance en door de uitbesteding brengen we het risico van ICT systemen in relatie tot de bedrijfscontinuïteit significant terug. Er is in 2012 een start gemaakt met het terugbrengen van het aantal applicaties en het standaardiseren ervan. Dit zijn omvangrijke projecten die in ieder geval nog in 2013 doorlopen. Hervormingen Het hervormingsprogramma bestaat uit een aantal deelprojecten waarover in 2012 is besloten en die in 2013 uitgevoerd worden. De belangrijkste deelprojecten worden hieronder beschreven. Toekomstbestendige cao De collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) van Holland Casino liggen ruim 20% boven de gemiddelde cao van grote bedrijven in Nederland. Bovendien werken onze medewerkers gemiddeld 10% minder dan de benchmark. Gezien de verslechterde verhouding tussen de baten en de personeelskosten, het economisch perspectief en de op termijn openende markt, moeten onze arbeidsvoorwaarden structureel versoberen. Arbeidsproductiviteit verhogende maatregelen, die leiden tot meer werkbare uren, zullen op korte termijn circa 240 arbeidsplaatsen kosten. Rendement Food & Beverage Onze horeca-activiteiten zijn sinds 2011 verliesgevend. Om deze negatieve ontwikkeling te keren is het voornemen de horeca-activiteiten onder te brengen in een apart bedrijfsonderdeel. Verlaging van de arbeidskosten en gespecialiseerde aansturing dienen voor meer commerciële focus, hogere arbeidsproductiviteit en daarmee winstgevendheid in het nieuwe bedrijfsonderdeel te zorgen. Overige deelprojecten In 2012 differentieerden wij de openingstijden van de afdelingen Tafelspelen en Food & Beverage - zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten - en reduceerden wij onze operationele kosten. Begin 2013 onderhandelden wij met de vakbonden over een versoberd sociaal plan voor Op dit moment worden plannen uitgewerkt om overhead in casino s en hoofdkantoor verder te reduceren. 20 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

MISSIE,VISIE EN BELEID

MISSIE,VISIE EN BELEID MISSIE,VISIE EN BELEID HOLLANDCASINO versie 1.0 STUDENTEN Lisa Winters Seline Noteboom Sjoerd van Hal René Marcusse Rob Maillé DATUM 18 oktober 2013 MINOR Digital communication for businesses MISSIE Het

Nadere informatie

MISSIE,VISIE EN BELEID

MISSIE,VISIE EN BELEID MISSIE,VISIE EN BELEID HOLLANDCASINO, versie 2.0 STUDENTEN Lisa Winters Seline Noteboom Sjoerd van Hal René Marcusse Rob Maillé DATUM 18 oktober 2013 MINOR Digital communication for businesses 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HOLLAND CASINO. Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang. Amsterdam 22 maart 2016

HOLLAND CASINO. Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang. Amsterdam 22 maart 2016 HOLLAND CASINO Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang Amsterdam 22 maart 2016 Programma 13.00-13.05 Welkom Marcel Westerbrink 13.05-13.45 Aanleiding en context Marcel

Nadere informatie

GEBRUIKERSANALYSE HOLLANDCASINO

GEBRUIKERSANALYSE HOLLANDCASINO GEBRUIKERSANALYSE HOLLANDCASINO 1 Inhoudsopgave Welke mensen bezoeken het Holland Casino? Wat wil het Holland Casino uitstralen? Besteding van de bezoekers binnen Holland Casino Opbrengesten van het Holland

Nadere informatie

HIER ZETTEN WE DAGELIJKS OP IN

HIER ZETTEN WE DAGELIJKS OP IN HIER ZETTEN WE DAGELIJKS OP IN HOLLANDCASINO.NL BIJ DOEN WE ER ALLES AAN OM U EEN LEUKE EN GEZELLIGE AVOND TE BEZORGEN. ONZE SPEELAUTOMATEN EN TAFELSPELEN ZORGEN VOOR SPANNING EN VERRASSING, ONZE RESTAURANTS

Nadere informatie

DO the CLOUD. Patrick Mesman. Technisch Consultant Holland Casino

DO the CLOUD. Patrick Mesman. Technisch Consultant Holland Casino DO the CLOUD Do the Cloud, een klantcase Patrick Mesman Technisch Consultant Holland Casino DO the cloud Patrick Mesman Technisch Consultant Holland Casino Algemene informatie Holland Casino In Nederland

Nadere informatie

Datum 22 maart 2012 Onderwerp Antwoorden vragen lid Bouwmeester over het boek Rien ne va plus van een ex medewerker van Holland Casino

Datum 22 maart 2012 Onderwerp Antwoorden vragen lid Bouwmeester over het boek Rien ne va plus van een ex medewerker van Holland Casino 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Modernisering Casinoregime"

Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel Modernisering Casinoregime Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Modernisering Casinoregime" 27 maart 2015 Centrum voor Verantwoord Spelen yvon@centrumvoorverantwoordspelen.nl www.centrumvoorverantwoordspelen.nl

Nadere informatie

LAAT SPELEN EEN SPEL BLIJVEN INFORMATIE OVER VEILIG EN VERANTWOORD SPELEN HET ENIGE ECHTE CASINO

LAAT SPELEN EEN SPEL BLIJVEN INFORMATIE OVER VEILIG EN VERANTWOORD SPELEN HET ENIGE ECHTE CASINO LAAT SPELEN EEN SPEL BLIJVEN INFORMATIE OVER VEILIG EN VERANTWOORD SPELEN HET ENIGE ECHTE CASINO VOOR HOLLAND CASINO STAAT U ALS GAST CENTRAAL. HET IS ONZE GROOTSTE ZORG DAT U ZICH THUIS VOELT EN KUNT

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 24 557 Kansspelen Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Modernisering Kansspelen...de aftrap...

Modernisering Kansspelen...de aftrap... Modernisering Kansspelen......de aftrap... Dennis van Breemen EASG Seminar Het nederlandse kansspellandschap voordurend in beweging 28 maart 2013 2 Regeerakkoord We moderniseren het kansspelbeleid Online

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Maart 2014

JAARVERSLAG. Maart 2014 JAARVERSLAG Maart 2014 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2013 FEIEN & CIJFERS EBIDA EBIDA MARGIN EBI 27% 3% 2012: 47,9 MIO EURO 2012: 12% 2012: 7,8 MIO EURO 2011: 50,1 MIO EURO 2011: 12%

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

JAARVERSLAG MAART 2015

JAARVERSLAG MAART 2015 JAARVERSLAG 2014 MAART 2015 HOLLAND CASINO ZETTE IN 2014 DE IMPLEMENTATIE VOORT VAN HAAR NIEUWE STRATEGIE, WAARMEE EEN GEZOND FINAN CIEEL FUNDAMENT WORDT GELEGD EN HOLLAND CASINO ZICH VOORBEREIDT OP HET

Nadere informatie

Laat uw medewerkers excelleren

Laat uw medewerkers excelleren Laat uw medewerkers excelleren LivingFacility realiseert en regisseert integraal facilitair management in grote kantooromgevingen en voor organisaties die actief zijn op meerdere locaties. Wij combineren

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

JAARVERSLAG MAART 2015

JAARVERSLAG MAART 2015 JAARVERSLAG 2014 MAART 2015 HOLLAND CASINO ZETTE IN 2014 DE IMPLEMENTATIE VOORT VAN HAAR NIEUWE STRATEGIE, WAARMEE EEN GEZOND FINAN CIEEL FUNDAMENT WORDT GELEGD EN HOLLAND CASINO ZICH VOORBEREIDT OP HET

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Plus Datum 29-04-2016 Naam Groesman International BV Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,5 Betalingsscore 7,8 Rating

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1916 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 ForFarmers Group B.V. 18 maart 2013

Jaarverslag 2012 ForFarmers Group B.V. 18 maart 2013 1 Jaarverslag 2012 ForFarmers Group B.V. 18 maart 2013 Agenda Jaarverslag 2012 Bert-Jan Ruumpol Jaarcijfers 2012 Arnout Traas Route 16 Bert-Jan Ruumpol Vragen 2 Samenvatting 2012 Intern: Acquisitie Hendrix,

Nadere informatie

maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering

maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering maatschappelijk verantwoord inkopen André Speksnijder, vakgroephoofd constructies STRUKTON engineering Duurzaam inkopen inhoud presentatie inleiding; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

24557 Kansspelen Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. Den Haag, 11 juli Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24557 Kansspelen Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. Den Haag, 11 juli Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 24557 Kansspelen 28165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid Nr. 135 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2014

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Jaarcijfers 2013 4 februari 2014 Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Hoofdpunten 2013 Wederom veel geïnvesteerd in netwerken, producten en klanten Operationele prestaties verbeterd

Nadere informatie

Modernisering Kansspelbeleid. 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg

Modernisering Kansspelbeleid. 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg Modernisering Kansspelbeleid 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg 20 september 2011 Kansspelen en DSP Waarom zit het kansspelbeleid in dezelfde

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis

Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis THE OPERATORS Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis Facilicom en Strukton Worksphere bieden onder het label The Operators een nieuw concept aan voor ziekenhuizen. Samen hebben we een model

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie