jaarverslag April 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag April 2013"

Transcriptie

1 jaarverslag April 2013

2 In 2012 bezochten individuele bezoekers gemiddeld 5 keer een van de 14 casino s van Holland Casino. Zij besteedden gemiddeld 96 per bezoek. EBITDA 4% 2012: 47,9 MIO EURO 2011: 50,1 MIO EURO 2010: 33,6 MIO EURO EBITDA MARGIN 0% 2012: 12% 2011: 12% 2010: 8% EBIT 19% 2012: 7,8 MIO EURO 2011: 9,6 MIO EURO 2010: -/- 6,0 MIO EURO BRUTOBATEN 3% 2012: 539,4 MIO EURO 2011: 557,1 MIO EURO 2010: 546,3 MIO EURO BEDRIJFSRESULTAAT 88% 2012: 1,4 MIO EURO* 2011: 11,5 MIO EURO* 2010: 10,2 MIO EURO* * excl. bijzondere lasten AFDRACHT AAN DE STAAT 3% 2012: 140,4 MIO EURO 2011: 144,6 MIO EURO 2010: 141,2 MIO EURO 2 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

3 BEZOEKERS 1% 2012: DUIZEND 2011: DUIZEND 2010: DUIZEND BESTEDING PER BEZOEK 2% 2012: 96 EURO 2011: 98 EURO 2010: 97 EURO PREVENTIEGESPREKKEN 3% 2012: : : Actieve entreeverboden 9% 2012: : : Actieve bezoekbeperkingen 1% 2012: : : DALING BEZOEKEN NA GESPREK 59% 18 tot 24 jaar: 73% 24 en ouder: 59% OPBRENGST TAFELSPELEN 7% 2012: 218,2 MIO EURO 2011: 233,5 MIO EURO 2010: 231,9 MIO EURO OPBRENGST SPEELAUTOMATEN 0% 2012: 265,9 MIO EURO 2011: 265,2 MIO EURO 2010: 254,9 MIO EURO OPBRENGST horeca 1% 2012: 24,5 MIO EURO 2011: 24,2 MIO EURO 2010: 23,4 MIO EURO AANTAL MEDEWERKERS 4% 2012: fte 2011: fte 2010: fte NETTOBATEN PER FTE 1% 2012: 130 DUIZEND EURO 2011: 129 DUIZEND EURO 2010: 121 DUIZEND EURO 3 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

4 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven REKENING VAN BATEN EN LASTEN Baten voor kansspelbelasting 539,4 557,1 Kansspelbelasting 140,4 144,6 Nettobaten 399,0 412,5 Bedrijfslasten (excl. bijzondere lasten) 389,1 395,2 Bijzondere lasten 2,1 7,7 Brutobedrijfsresultaat 7,8 9,6 Interest 8,5 5,8 Nettobedrijfsresultaat -0,7 3,8 Bedrijfsresultaat (excl. bijzondere lasten) 1,4 11,5 Kasstroom uit operationele activiteiten 38,5 44,3 Winstmarge (in procenten) ((nettobedrijfsresultaat / nettobaten) x 100) -0,2 0,9 Bezoeken Aantal bezoeken in duizenden Besteding per bezoek in euro Medewerkers ultimo jaar Aantal medewerkers (excl. stand-by medewerkers en stagiaires) Op basis van volledige dagtaak (fte) Personeelskosten (in procenten van bedrijfslasten, excl. bijzondere lasten) 60,9 61,2 Nettobaten per fte (in duizenden euro) BALANS Eigen Vermogen 65,2 65,9 Voorzieningen 11,1 16,3 Langlopende schulden 45,8 9,3 Kortlopende schulden 105,8 154,4 OVERIGE KENGETALLEN Aantal speeltafels Aantal speelautomaten (in vestigingen) JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

5 INhoudsopgave KERNCIJFERS 4 VOORWOORD BESTUURSVOORZITTER 7 STRATEGIE 9 VERSLAG VAN HET BESTUUR 11 Relevante externe ontwikkelingen 12 Waardecreatie 14 Vooruitzichten 31 Personalia bestuur 33 Bestuursverklaring 34 GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE 35 Verslag raad van commissarissen 36 Personalia raad van commissarissen 39 Corporate Governance 40 Beloningen 43 Compliance & Integriteit 45 Risicomanagement 48 Belangrijkste risico s 49 JAARREKENING Balans per 31 december Rekening van baten en lasten 55 Kasstroomoverzicht 56 Toelichting op balans, de rekening van baten en lasten en het kasstroomoverzicht 57 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 59 Grondslagen voor resultaatbepaling 61 Grondslagen voor opstelling kasstroomoverzicht 61 Toelichting op balans 62 Toelichting op de rekening van baten en lasten 69 Ondertekening door de raad van commissarissen en het bestuur 74 5 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

6 OVERIGE GEGEVENS 75 Bepaling inzake resultaatsbestemming 76 Controleverklaring 77 FEITEN & CIJFERS 79 Profiel van het bedrijf 80 Juridische structuur 81 Organisatie 82 Organogram Stakeholderoverzicht Informatie per vestiging 88 Over dit verslag 90 Vijfjaaroverzicht 92 Human Resources in cijfers 93 GRI index 99 Colofon JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

7 Voorwoord bestuursvoorzitter Holland Casino sloot een moeilijk 2012 af met een verlies van 652 duizend. Economisch herstel bleef uit in Nederland; een historisch laag consumentenvertrouwen en verder afnemende consumentenbestedingen bepalen het beeld. Dat was en is steeds meer merkbaar in onze casino s; bezoekersaantallen namen verder af ten opzichte van voorgaande jaren. Voorts bleken eerder ingezette kostenbesparingen niet toereikend om het hoge kostenniveau in verhouding tot de baten structureel te verbeteren. Structurele hervormingen In het voorjaar concludeerden wij dat verder stevig ingrijpen nodig was en zijn wij een proces gestart om structurele hervormingen door te voeren voor een financieel gezonde bedrijfsvoering. Structurele verhoging van de arbeidsproductiviteit, reductie van de overhead en matiging van de loonkosten vormen de kern van deze hervormingen, die wij op 27 november 2012 bekend maakten en die in de loop van 2013 hun beslag zullen krijgen. Modernisering kansspelbeleid De modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid kreeg eind oktober 2012 een impuls in het regeerakkoord. Het kabinet ziet het aanbieden van kansspelen niet als kerntaak van de overheid en heeft het voornemen Holland Casino onder voorwaarden tijdens deze kabinetsperiode te verkopen. Wij staan hier in beginsel positief tegenover. Ook geeft het ons mogelijkheden voor nieuwe activiteiten die onze core business ondersteunen, zoals het aanbieden van online kansspelen. Wat ons betreft blijven ook in een open en gemoderniseerde markt de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid onverkort overeind: het beschermen van de consument, het tegengaan van kansspelverslaving en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Holland Casino bereidt zich in het verlengde van het in de tweede helft van 2013 verwachtte wetsvoorstel Kansspelen op afstand bovendien voor op een online vergunning. De voortgang van deze beide ontwikkelingen is van strategisch en financieel belang voor Holland Casino. Mijlpalen in 2012 Onze casino s in Scheveningen, Eindhoven en Groningen heropenden na een grondige verbouwing. Investeringen in onze locaties zijn juist in deze tijd noodzakelijk om onze gasten te kunnen blijven ontvangen in een eigentijdse omgeving. Bovendien viel in 2012 op een speelautomaat in de vestiging Eindhoven onze grootste Mega Jackpot tot nu toe, ter waarde van 2,7 miljoen. Met het communicatieprogramma Veilig en Verantwoord Spelen maakten wij alle initiatieven inzichtelijk die wij ontplooien om onze gasten een veilig en verantwoord spel te bieden en geven wij inzicht in de inspanningen op dit gebied. Verder werkten wij de Roadmap Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uit, waarin we onze lange termijn ambitie vastleggen en op jaarbasis voorzien van kpi s en targets. Holland Casino in 2013 Het consumentenvertrouwen blijft vooralsnog verontrustend laag. Onzekerheid over (aanvullende) bezuinigingsmaatregelen van het kabinet versterkt dit. Er is geen concreet perspectief voor economisch herstel en de consumentenbestedingen blijven dalen. Daarnaast loopt de werkloosheid verder op. Het bovengenoemd samenspel van factoren vraagt van ons dat we versneld verder bouwen aan een op alle fronten slagvaardig, efficiënt en verantwoord bedrijf. Onze focus ligt op het substantieel terugdringen van de kosten en wij zijn uiterst terughoudend bij het doen van investeringen. Op basis van de batenontwikkeling in de eerste maanden van 2013 is het de verwachting dat de druk op het resultaat ook in 2013 significant zal zijn. Aanvullende maatregelen en acties zijn gedefinieerd en worden geïmplementeerd om het verlies te beperken. Deze ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven tot een strategische heroriëntatie, die medio 2013 wordt afgerond. Met de banken worden gesprekken gevoerd over onze plannen om het bedrijf structureel winstgevend te maken. 7 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

8 Dank aan onze medewerkers Ondanks de moeilijke omstandigheden zien wij nog steeds een bedrijf met potentie. Jaarlijks ontvangt Holland Casino ruim een miljoen bezoekers, die samen goed zijn voor ruim 5 miljoen bezoeken en gemiddeld 96 per bezoek bij ons besteden. Dat is niet in de laatste plaats dankzij onze medewerkers, die het hart vormen van ons bedrijf. Dat zij gastvrij hun werk doen, juist in deze tijd, bewijst hun professionaliteit en hun betrokkenheid bij Holland Casino. Deze houding vindt ook weerklank in de tevredenheid van onze gasten die over de hele linie een stijgende trend laat zien. Wij bedanken Willem Kooijman, onze CFO tot en met 31 december 2012 voor zijn bijdrage en loyaliteit aan Holland Casino gedurende de afgelopen 12 jaar. Anita de Kleijn trad per 1 november 2012 in dienst als zijn opvolger. Wij heten haar van harte welkom. Voor een constante verbetering op alle vlakken nodigen wij lezers van dit jaarverslag uit om suggesties te delen via het mailadres: Namens het bestuur Dick Flink Bestuursvoorzitter 8 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

9 STRATEGIE Holland Casino biedt haar gasten een volledig avondje uit: het spel aan de speeltafels en op de speelautomaten, food & beverage, lounge en entertainment. Plezier beleven en samen spelen, zijn onze uitgangspunten. Vandaar onze missie: Share the Joy of PlayFul Living Onze strategie is gestoeld op drie pijlers: 1. Maatschappelijk relevant: er aan bijdragen dat onze gasten hun eigen grenzen willen en kunnen bewaken; bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving door onze ervaring en kennis op het gebied van spel en ook in bredere zin maatschappelijk in te zetten. 2. Optimaal rendement: streven naar financieel gezonde bedrijfsvoering, waarbij de zorg voor onze gasten belangrijker is dan winstmaximalisatie. Derhalve streven wij een optimaal rendement na, geen maximaal rendement. 3. Uniek aanbod van spel: onderscheidend zijn in de uitgaansmarkt. In dit jaarverslag zetten wij uiteen hoe wij deze missie in 2012 in praktijk brachten en hoe wij de toekomst zien in de uitdagende omstandigheden waarin wij verkeren. Over onze strategische doelstellingen rapporteren wij in dit jaarverslag vanuit vijf resultaatgebieden, te weten financieel, gast, bedrijfsproces, medewerkers en maatschappij. Medio 2013 wordt een herijking van onze strategie afgerond, die Holland Casino structureel financieel gezond maakt en die aansluit bij de door het kabinet aangekondigde modernisering van de kansspelmarkt en de ontwikkelingen in onze sector. Strategisch MVO Onze corporate strategie koppelt de MVO roadmap direct aan de strategische doelstelling Maatschappelijk relevant. De MVO roadmap draagt tevens bij aan de overige twee doelstellingen Optimaal rendement en Uniek aanbod van spel en legt onze lange termijn ambitie vast. Vanaf 2013 is deze roadmap voorzien van kpi s, waarmee monitoring en rapportage op kwartaalbasis gerealiseerd worden. 9 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

10 MVO speerpunten 2013 De strategische MVO doelstelling Integere en verantwoorde bedrijfsvoering is vertaald in drie tactische aandachtsgebieden - People, Processes, Products. Wij hebben zeven MVO speerpunten benoemd, elk met een eigen ambitie voor zowel de korte (2013) als middellange termijn (2016). Elk MVO speerpunt heeft bijbehorende ambities, kpi s en targets voor onze afdelingen en casino s. De speerpunten zijn: veilig en verantwoord spelaanbod; uitmuntende bedrijfsintegriteit; verantwoorde werkgever; open communicatie; betrokken naar de samenleving; duurzame inkoop; duurzame casino s. Onze stakeholders Holland Casino is zich bewust van haar maatschappelijke context en voert met regelmaat dialoog met een breed scala aan stakeholders. We vinden het belangrijk te weten wat er speelt en delen relevante informatie en opinies en nemen hun input mee in de ontwikkeling van ons beleid. Op pagina 84 staat een overzicht van de verschillende groepen stakeholders waarmee wij de dialoog voeren, de belangrijkste onderwerpen die wij bespreken en de uitkomsten per stakeholdergroep. 10 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

11 VERSLAG VAN HET BESTUUR 11 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

12 RELEVANTE EXTERNE ONTWIKKELINGEN Ontwikkelingen in onze omgeving beïnvloedden in 2012 in hoge mate onze strategische agenda en bepaalden ook ons risicomanagement. Hieronder volgen de belangrijkste factoren, die mede van invloed waren op onze financiële en maatschappelijke prestaties. Politiek en kansspelmarkt In april 2012 viel het kabinet en besloot de Tweede Kamer in afwachting op nieuwe verkiezingen het onderwerp kansspelen niet verder in behandeling nemen. Daarmee stokte helaas de voortgang van het reguleren van online kansspelen. Dit proces liep al weinig vloeiend, omdat bij de formatie van het kabinet Rutte-I geen eenduidige politieke afspraken waren gemaakt. Deze omissie uit 2010 werd gerepareerd in het regeerakkoord Bruggen slaan, dat VVD en PvdA in oktober presenteerden. Hierin staat een aantal ambitieuze politieke opdrachten: We moderniseren het kansspelbeleid. Online kansspelen, sportweddenschappen en pokerevenementen worden strikt gereguleerd. Het illegale aanbod aan kansspelen dringen we daarmee terug. Op de naleving van de aan de vergunning verbonden voorwaarden wordt strikt toegezien. Het aanbieden van gokspelen is geen kerntaak van de overheid, daarom wordt Holland Casino onder voorwaarden verkocht. Naar verwachting stuurt staatssecretaris Teeven het wetsvoorstel om online kansspelen te reguleren nog voor het parlementair zomerreces naar de Raad van State en voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer. Afhankelijk van de parlementaire behandeling, kunnen in de loop van 2015 de eerste vergunningen worden uitgegeven. Hiermee ontstaat ook voor Holland Casino eindelijk perspectief om op de Nederlandse markt online kansspelen op een veilige en verantwoorde wijze aan te bieden. De betrokken bewindspersonen stellen zich op het standpunt dat Holland Casino niet als monopolist geprivatiseerd moet worden. Verkoop en de introductie van marktwerking dienen hand in hand te gaan. In de eerste helft van 2013 werken de verantwoordelijke staatssecretarissen Teeven en Weekers een visie op de casinomarkt uit. Naar verwachting gaat het kabinet hierover na de zomer met de Tweede Kamer in gesprek. De privatisering van Holland Casino zal waarschijnlijk niet eerder dan tegen het einde van deze kabinetsperiode plaatsvinden. Holland Casino staat positief tegenover de ambities van dit kabinet. Het reguleren van online kansspelen is niet alleen wenselijk, maar vanuit het oogpunt van consumentenbescherming en een financieel gezonde bedrijfsvoering ook noodzakelijk. Wij onderschrijven het uitgangspunt om op korte termijn marktwerking op de casinomarkt te introduceren en Holland Casino daarin als zelfstandig bedrijf te laten opereren. Holland Casino bereidt zich voor op deelname aan de online kansspelmarkt.het regeerakkoord biedt hiervoor het gewenste politieke momentum en dat is positief. Holland Casino is wel van mening dat de huidige uitgangspunten van het Nederlandse kansspelbeleid overeind moeten blijven. Daarnaast zullen wij in dit proces nadrukkelijk het belang van de onder neming en haar werknemers behartigen. 12 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

13 Economisch De Nederlandse economie kromp in 2012 sterker dan aan het begin van het jaar werd vermoed. Aanhoudende onduidelijkheid over de effecten van bezuinigingsmaatregelen en de stijgende werkloosheid hadden een negatieve invloed op het gedrag van consumenten. Het consumentenvertrouwen daalde in februari 2013 met 9 punten naar -44, het laagste niveau sinds de start van deze metingen in Consumenten waren niet alleen pessimistischer over hun eigen financiële situatie, ook het oordeel over het economisch klimaat verslechterde. In de Nederlandse horeca zijn in het verlengde hiervan duidelijk verschuivingen zichtbaar. Het luxere segment, waar het merk Holland Casino gepositioneerd is, staat onder druk. Holland Casino kampte heel 2012 met lagere bezoekcijfers en (in mindere mate) met dalende bestedingen, terwijl onze kosten in verhouding tot de baten, stegen door onder andere onvoldoende dalende personeelskosten en de kansspelheffing van de Kansspelautoriteit (KSA). Dit maakte structureel ingrijpen in onze kostenstructuur noodzakelijk. Organisatorisch Uitgangspunt is om een slagvaardig, centraal aangestuurd bedrijf te worden met behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Medio 2012 rondden wij de reorganisatie af waarbij de regio als besturingslaag verdween en startten wij de reorganisatie van de afdelingen Business Intelligence Management (BIM) en Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Eind november 2012 kondigden wij het Hervormingsprogramma aan. Het Hervormingsprogramma omvat kosten- en efficiency gedreven maatregelen, die voor een financieel gezond fundament moeten zorgen, zowel in de casino s als op het hoofdkantoor en wordt vanaf 2013 uitgevoerd. Meer hierover onder bedrijfsproces, op pagina 20. Maatschappelijk Met het programma Veilig & Verantwoord Spelen brengen wij vanaf 2012 het belang van verantwoord spelen, een goede preventieaanpak, een betrouwbaar spelaanbod en eerlijk spel onder de aandacht. Wij zijn ons er zeer van bewust dat kansspelen soms een risico met zich kunnen meebrengen. We willen daarom aan onze gasten, stakeholders en het brede publiek zichtbaar maken hoe Holland Casino hiermee omgaat. Het beeldmerk Veilig & Verantwoord Spelen labelt nieuwe en bestaande initiatieven en maakt ze als zodanig herkenbaar. 13 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

14 WAARDECREATIE Holland Casino onderscheidt de volgende resultaatgebieden: financieel, gasten, bedrijfsproces, medewerkers en maatschappij. Financieel Vanwege Europese en Nederlandse regelgeving omtrent kansspelbelasting (29%) en omzetbelasting kan Holland Casino een deel van de haar in rekening gebrachte BTW niet terugvorderen. De lasten die hiermee gemoeid zijn, zijn 15,9 miljoen (2011: 18,6 miljoen), opgenomen in de winst- en verliesrekening. Verder betaalde Holland Casino als medefinancier van de Kansspelautoriteit (KSA) 0,7 miljoen heffing. Gezien de begroting van de KSA voor 2013 is het waarschijnlijk dat deze heffing stijgt. Mede door de niet terug te vorderen BTW is de belastingdruk (uitgedrukt als percentage van de bruto baten uit Tafelspelen en Speelautomaten) tussen 2007 en 2012 opgelopen met 12% tot het huidige niveau van 32,3%. Impairment Gaming Support Met betrekking tot Gaming Support vond een impairment plaats van 3,5 miljoen op basis van de contant gemaakte verwachte toekomstige kasstromen. Ontwikkeling nettobedrijfsresultaat Het nettobedrijfsresultaat daalde ten opzichte van 2011 met 4,4 miljoen tot een resultaat van - 0,7 miljoen (2011: 3,8 miljoen). Bovenstaande resultaten zijn in grote mate beïnvloed door significante bijzondere posten in beide jaren (2012: 2,1 miljoen en 2011: 7,7 miljoen). Deze bijzondere lasten hebben betrekking op de reorganisatiekosten Nettobedrijfsresultaat - 0,7 3,8 Bijzondere lasten 2,1 7,7 Bedrijfsresultaat excl. bijzondere lasten 1,4 11,5 14 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

15 Holland Casino draagt maandelijks 29% kansspelbelasting af aan de Staat over de opbrengsten Tafelspelen en Speelautomaten. De afdracht aan de Staat over het verslagjaar 2012 en 2011 (in miljoenen euro) is als volgt te specificeren: Kansspelbelasting Tafelspelen 63,3 67,7 Kansspelbelasting Speelautomaten 77,1 76,9 140,4 144,6 De feitelijke afdracht over enig boekjaar wijkt af van bovenstaande cijfers, omdat afdracht van de belastingen een maand later geschiedt. Naast de afdracht van de kansspelbelastingen dient Holland Casino vanaf 1 april 2012 kansspelheffing te betalen conform de Wet op de kansspelen. In 2012 bedraagt de kansspelheffing 0,7 miljoen. 15 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

16 Ontwikkeling nettobedrijfsresultaat en belastingen in miljoenen euro belastingen nettobedrijfsresultaat ,5 154,2 141,2 144,6 140, ,1-2,5-9,9 3,8-0, Ontwikkeling nettobedrijfsresultaat (exclusief bijzondere lasten) en belastingen in miljoenen euro belastingen bedrijfsresultaat excl. bijzondere lasten bijzondere lasten , ,2 141,2 144,6 140, ,5 23,6 10,2 11,5 1,4-33,4-26,1-20,1-7,7-2, JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

17 Baten De baten voor kansspelbelasting ad 539,4 miljoen (2011: 557,1 miljoen) betekenen een daling van 3,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. De gemiddelde besteding per bezoek daalde van 98 naar 96. Het aantal bezoeken daalde met (- 1,8%) naar een totaal van 5,6 miljoen in 2012 (2011: 5,7 miljoen). De opbrengst Speelautomaten nam toe met 0,7 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De opbrengst Tafelspelen nam af met 15,3 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De Troncopbrengst is gedaald met 3,1 miljoen (inclusief ontvangen fooien voor Horeca- en Front Office-activiteiten). De Horecaopbrengst nam toe met 1,4% tot 24,5 miljoen. De overige baten daalden met 0,3 miljoen. Onder de overige baten zijn ook de entreeontvangsten ad 2,3 miljoen (2011: 2,4 miljoen) verantwoord. Batencategorieën in miljoenen euro 2012 % 2011 % Opbrengst Tafelspelen 218, ,5 42 Opbrengst Speelautomaten 265, ,2 48 Troncopbrengst/tips 24,3 5 27,4 5 Horecaopbrengst 24,5 5 24,2 4 Overige baten 6,5 1 6,8 1 Totaal 539, ,1 100 Lasten De totale bedrijfslasten daalden in het verslagjaar met 11,8 miljoen (-2,9%) naar 390,6 miljoen. De personeelskosten daalden met 4,7 miljoen ten opzichte van 2011 (-2,0%), voornamelijk als gevolg van een lagere gemiddelde bezetting in 2012 ad 2,4 miljoen en door lagere indirecte personeelskosten ad 2,3 miljoen. De operationele kosten zijn 7,8 miljoen lager dan vorig jaar (-6,9%). De lagere operationale kosten worden veroorzaakt door: lagere automatiseringkosten ad 1,7 miljoen, lagere marketingkosten ad 0,9 miljoen, lagere bedrijfs- en huisvestingskosten ad 0,8 miljoen en lagere overige kosten ad 4,4 miljoen voornamelijk als gevolg van incidentele ontvangsten. In 2012 zijn de afschrijvingskosten 0,3 miljoen lager dan in 2011 (-0,8%). Dit wordt veroorzaakt door bijzondere afschrijvingskosten in 2011 ad 1,7 miljoen en hogere normale afschrijvingen in 2012 ad 1,4 miljoen. De hogere normale afschrijvingen in 2012 worden veroorzaakt door: afronding van verbouwingen in Eindhoven, Groningen en Scheveningen ad 2,7 miljoen, reclassificatie bedrijfskleding ad 1,1 miljoen, lagere investeringen en volledig afgeschreven immateriële activa in 2011 ad - 1,1 miljoen. 17 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

18 De lasten welke onder de overige waardeveranderingen vaste activa zijn opgenomen, hebben betrekking op de bijzondere waardevermindering met betrekking tot de financiële vaste activa ad 3,5 miljoen en de afboeking Play Your Game Breda ad 3,3 miljoen. Vanaf 2008 tot en met 2012 is circa 73 miljoen aan reorganisatiekosten verantwoord, welke onder de bijzondere lasten zijn opgenomen. In 2012 is 2,1 miljoen gedoteerd aan deze voorziening. Onder de interestlasten is ultimo 2012 het ineffectieve deel van de kostprijshedge van de renteswaps opgenomen. De voorziening per eind 2012 voor het ineffectieve deel van de kostprijshedge bedraagt 5,5 miljoen. In 2012 is aan deze voorziening 3,0 miljoen gedoteerd, vanwege de lagere verwachte toekomstige schuldpositie door het lagere investeringsniveau. Lastencategorieën in miljoenen euro 2012 % 2011 % Personeelskosten 237, ,8 60 Operationele kosten 105, ,9 28 Afschrijvingen 40, ,5 10 Overige waardeveranderingen vaste activa 6, Bijzondere lasten 2,1 0 7,7 2 Bedrijfslasten 391, ,9 100 Interest 8,5 5,8 Totaal 399,7 408,7 Solvabiliteit Het Eigen Vermogen daalde ultimo 2012, als gevolg van de toevoeging van het resultaat van 2012 aan het Eigen Vermogen, van 65,9 miljoen naar 65,2 miljoen. Het solvabiliteitspercentage steeg naar 28,6 % (2011: 26,8%). Financiële instrumenten Teneinde het renterisico op bankleningen te beheersen, zijn renteswaps afgesloten (zie pagina 58 en 61). Financiering In 2012 is een nieuwe kredietfaciliteit aangegaan. De kredietfaciliteit bedraagt in totaal 130 miljoen, waarvan 50 miljoen term loan en 80 miljoen revolving loan. De nieuwe kredietfaciliteit is aangegaan met 3 banken, te weten ING (37%), ABN AMRO (37%) en Deutsche Bank (26%). 18 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

19 Kasstromen in miljoenen euro Brutobedrijfsresultaat 7,8 9,6 Kasstroom uit overige operationele activiteiten 30,7 34,6 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -33,7-66,5 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -15,2 2,8 Mutatie liquide middelen -10,4-19,5 Gasten In 2012 brachten miljoen (2011: ) individuele bezoekers miljoen (2011: ) bezoeken aan Holland Casino. De gemiddelde besteding per bezoek daalde ten opzichte van 2011 met 1% naar 96 per bezoek (2011: 98). Gastbeleving De bezoekbeleving van onze gasten onderzoeken wij continu door middel van gasttevredenheidsonderzoek en mystery visits. De kernvraag van het gasttevredenheidsonderzoek is of de gast heeft genoten van het bezoek aan Holland Casino. De overall score op de gastbeleving steeg naar 69% (2011: 66%). Voor de gastbelevingsscore is, vanwege het unieke karakter van ons product, alleen een interne benchmark mogelijk en fungeert de best presterende vestiging als norm. Voor de score op hospitality, afkomstig uit de mystery visits, hanteert Holland Casino als benchmark vijfsterrenhotels en sterrenrestaurants. Ook deze scores stegen in 2012 verder naar 74% (2011: 72%) respectievelijk 93% (2011: 91%). De loyaliteitsscore is stabiel en ligt elk kwartaal rond de 51%. Dit is deels het gevolg van het feit dat de score een som is van aanbeveel-, herbezoek- en bestedingsintentie. Met name de bestedingsintentie staat momenteel onder druk, wat wij terug zien in de ontwikkeling van de werkelijke bestedingen. Met de verkoop van zogeheten Try Out-pakketten spelen we in op de first time visitors, die via het pakket kennis kunnen maken met de volle breedte van ons aanbod. Het All-in arrangement is bedoeld voor groepen. Juist in deze tijd van economische tegenslag en veranderend consumentengedrag krijgen gasttevredenheid en onze hospitality onverminderd prioriteit. Veel van onze medewerkers staan in dagelijks contact met onze gasten; zij zijn het die het verschil maken. Een verdere toelichting op ons human resourcesbeleid is te vinden op pagina 21 over onze medewerkers. Realisatie concept Play Now In de Holland Casino s in Scheveningen, Eindhoven en Groningen realiseerden wij in 2012 het Play Now concept. Dit concept voorziet in een volledig nieuw interieur van deze casino s, waarmee Holland Casino een bredere aanleiding tot bezoek creëert dan het kansspel alleen. Onderzoeken wezen uit dat huidige en vooral potentiële gasten een eigentijds casino verwachten dat een volledige avond uit biedt: een combinatie van food & beverage, kansspelen, lounge en entertainment voor een brede doelgroep. Het nieuwe basisontwerp in onze casino s realiseert betere verbindingen tussen de verschillende speelvloeren en brengt spelsoorten met een gelijkwaardige beleving bij elkaar. In het ontwerp is gekozen voor eenvoudige geometrische vormen en lange zichtlijnen, die oriëntatie, overzicht en rust bieden. Functionaliteit en uitvoering zijn met elkaar in harmonie. 19 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

20 Bedrijfsproces Organisatieontwikkeling: Centralisatie, professionaliseren Inkoop Tijdens de transitie naar een centrale aansturing startte een proces om landelijk uniformiteit in werkwijzen en processen aan te brengen onder centrale aansturing. Dit gaf een eerste aanzet tot grotere consistentie en efficiëntie in de processen en maakte verhoudingen transparanter en professioneler. In 2012 is het inkoopbeleid herzien en zijn nieuwe werkwijzen geïmplementeerd. Verdere centralisering en professionalisering van de inkoopfunctie, die zijn volledige beslag zal krijgen in 2013, zijn instrumenteel om de operationele kosten verder te reduceren. Organisatieontwikkeling: Informatievoorziening De inrichting van de nieuwe afdeling Informatievoorziening, die ontstaat na de reorganisatie van de afdelingen BIM en ICT, zal vanuit een regiegedachte plaatsvinden. Uitvoerende, meer generieke activiteiten zullen via een uitbesteding worden ondergebracht bij gespecialiseerde bedrijven. Op deze manier houden we betere aansluiting bij de snelle ontwikkelingen van het vakgebied en kunnen we ons meer richten op onze kern competentie, de casino business. Tevens zal dit de kwaliteit van de ICT dienstverlening ten goede komen. De transitie begeleiden we met een onafhankelijke quality assurance en door de uitbesteding brengen we het risico van ICT systemen in relatie tot de bedrijfscontinuïteit significant terug. Er is in 2012 een start gemaakt met het terugbrengen van het aantal applicaties en het standaardiseren ervan. Dit zijn omvangrijke projecten die in ieder geval nog in 2013 doorlopen. Hervormingen Het hervormingsprogramma bestaat uit een aantal deelprojecten waarover in 2012 is besloten en die in 2013 uitgevoerd worden. De belangrijkste deelprojecten worden hieronder beschreven. Toekomstbestendige cao De collectieve arbeidsvoorwaarden (cao) van Holland Casino liggen ruim 20% boven de gemiddelde cao van grote bedrijven in Nederland. Bovendien werken onze medewerkers gemiddeld 10% minder dan de benchmark. Gezien de verslechterde verhouding tussen de baten en de personeelskosten, het economisch perspectief en de op termijn openende markt, moeten onze arbeidsvoorwaarden structureel versoberen. Arbeidsproductiviteit verhogende maatregelen, die leiden tot meer werkbare uren, zullen op korte termijn circa 240 arbeidsplaatsen kosten. Rendement Food & Beverage Onze horeca-activiteiten zijn sinds 2011 verliesgevend. Om deze negatieve ontwikkeling te keren is het voornemen de horeca-activiteiten onder te brengen in een apart bedrijfsonderdeel. Verlaging van de arbeidskosten en gespecialiseerde aansturing dienen voor meer commerciële focus, hogere arbeidsproductiviteit en daarmee winstgevendheid in het nieuwe bedrijfsonderdeel te zorgen. Overige deelprojecten In 2012 differentieerden wij de openingstijden van de afdelingen Tafelspelen en Food & Beverage - zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten - en reduceerden wij onze operationele kosten. Begin 2013 onderhandelden wij met de vakbonden over een versoberd sociaal plan voor Op dit moment worden plannen uitgewerkt om overhead in casino s en hoofdkantoor verder te reduceren. 20 JAARVERSLAG financieel & MAATSCHAPPELIJK 2012

JAARVERSLAG. Maart 2014

JAARVERSLAG. Maart 2014 JAARVERSLAG Maart 2014 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2013 FEIEN & CIJFERS EBIDA EBIDA MARGIN EBI 27% 3% 2012: 47,9 MIO EURO 2012: 12% 2012: 7,8 MIO EURO 2011: 50,1 MIO EURO 2011: 12%

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Zichtbaar in verandering

Zichtbaar in verandering Zichtbaar in verandering 2012 Jaarverslag www.enexis.nl/jaarverslag2012 Netto-omzet 2012 (in miljoenen euro s) 1.367,0 Bruto-investeringen 2012 (in miljoenen euro s) 504,4 2011: 1.314,6 2011: 445,3 Enexis

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie