Auteur. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur KPMG Belgian Newsletter Onderwerp Maaltijdcheques en eco-cheques Datum September 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Belgian Newsletter September 2009 AUDIT - TAX & LEGAL - ADVISORY - ACCOUNTANCY Qfor kwaliteitscertificaat voor KPMG Fiduciaire Interessante subsidiemogelijkheden voor KMO s Dirk Noeninckx KPMG Fiduciaire Tel.: In dit nummer: 2 IT Cost Management survey 2 Belgisch verbod op koppelverkoop 3 Maaltijdcheques en eco-cheques 4 Infrastructuur: privésector en overheid 5 Voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen 5 Wat (de)motiveert medewerkers bij lokale besturen? 6 EORI 7 Fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten 7 Studie over interne controle bij technologiebedrijven Onlangs heeft KPMG Fiduciaire het kwaliteitscertificaat Qfor behaald, en dit met grote onderscheiding. De toekenning van dit kwaliteitscertificaat kwam er na een grondige externe doorlichting van KPMG Fiduciaire s dienstverlening volgens de Qfor kwaliteitsmethode. Deze doorlichting vond plaats in elk KPMGkantoor, zowel op het niveau van de interne processen als op het niveau van de klantenpercepie/klantentevredenheid. Subsidiemogelijkheden Dit kwaliteitscertificaat is niet enkel een objectief signaal van de betrouwbaarheid en kwaliteit van KPMG Fiduciaire s dienstverlening, maar heeft eveneens interessante gevolgen voor in het Vlaams Gewest gevestigde KMO s die een beroep doen op KPMG Fiduciaire. In het kader van de KMO-portefeuille zullen deze KMO s namelijk voortaan tot 50% subsidies kunnen ontvangen voor bepaalde niet-recurrente adviezen van KPMG Fiduciaire. Er zijn niettemin een aantal maximumbedragen voorzien (doorgaans EUR per kalenderjaar per pijler 1 ). In Wallonië werd KPMG Fiduciaire reeds erkend voor de interessante aides à la consultance KMO-regeling, met steunbedragen van doorgaans 50% en een absoluut maximum van EUR per aanvraag. Voor meer informatie over de subsidieregelingen verwijzen we naar de contactgegevens. Agenda 1 oktober 2009 Transfer Pricing Update - Brussel 12 november 2009 Annual Belgium - Holland Desk Seminar - Brasschaat 1 De pijlers zijn: opleiding, advies, advies over innoveren, en advies over internationaal ondernemen.

3 2 Belgian Newsletter, September 2009 IT Cost Management survey Neem deel tot 30 september 2009 Alain D Hoe, Senior Business Development Manager KPMG Advisory Tel.: Dirk Bruyndonckx Senior Manager Advisor KPMG Advisory Tel.: De huidige turbulente tijden hebben een grote impact op IT-afdelingen. Om na te gaan in welke mate IT-afdelingen in België getroffen worden, voert KPMG IT Advisory momenteel een meting uit via een online vragenlijst die focust op de volgende vragen: Hoe beheren ondernemingen hun ITkosten? Welke impact hebben kostenbeheersingsmaatregelen op de kwaliteit van de dienstverlening? In welke mate wordt de interne controle omgeving getroffen? De verzamelde gegevens zullen worden samengevoegd in een witboek dat voor de eigenlijke publicatie beschikbaar zal worden gesteld aan alle deelnemers. Individuele gegevens worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. Dit online meetinstrument maakt deel uit van de Cost Optimization for IT aanpak, een onderdeel van KPMG Advisory s initiatieven om klanten te helpen in het kader van kostenreducties en optimalisaties. De survey is beschikbaar op tot 30 september Belgisch verbod op koppelverkoop strijdig met Europees recht Rolf Declerck Head of LOB ICE Tel.: Een arrest van het Europese Hof van Justitie heeft tot gevolg dat het verbod op koppelverkoop aan consumenten niet langer kan worden gehandhaafd. Omdat het Europees recht primeert op nationaal recht kan deze verkooptechniek in navolging van onze buurlanden nu ook in België worden ingevoerd. Dit arrest biedt zo interessante mogelijkheden voor nieuwe commerciële en marketingacties. Het Hof van Justitie oordeelde dat het Belgische verbod op koppelverkoop, vervat in artikel 54 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, strijdig is met de Europese richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken. De volgende voorbeelden van koppelverkoop zijn dus voortaan in principe toegelaten: een gratis of zeer goedkope gsm in combinatie met een abonnement; de verkoop van reisbiljetten in combinatie met gratis vervoer naar de luchthaven; de verkoop van tijdschriften in combinatie met kortingsbonnen. Mogelijke incentive voor ICEbedrijven De bedrijfswereld, die in deze moeilijke economische tijden al verschillende bezuinigingsmaatregelen de revue heeft doen passeren, zal de mogelijkheid voor nieuwe inkomstengenererende technieken, gecombineerd met het wegwerken van het concurrentienadeel ten opzichte van de buurlanden, ongetwijfeld toejuichen. Artikelen 94/4 en volgende blijven toepasbaar Koppelverkoop kan echter nog steeds als oneerlijk worden beschouwd indien het gezamenlijk aanbod misleidend, agressief of strijdig is met de vereiste van professionele toewijding zoals

4 3 Belgian Newsletter, September 2009 bedoeld in de bepalingen betreffende oneerlijke handelspraktijken in de Belgische wet op de handelspraktijken (de omzetting van de Europese richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in Belgisch recht). Een mogelijk nieuw wetgevend initiatief? Bovendien stelt zich ook de vraag of de andere beperkende bepalingen van de Belgische wet op de handelspraktijken, bv. met betrekking tot prijsverminderingen en bonnen, kunnen worden gehandhaafd in het licht van voornoemd arrest. In dit verband is een wetgevend initiatief noodzakelijk om de wet op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument aan te passen. Fiscale regeling voor maaltijdcheques en nieuwe eco-cheques Ferdy Foubert Tel.: Het wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 1 zou een einde maken aan de onzekerheid die naar aanleiding van recente rechtspraak 2 was gerezen met betrekking tot maaltijdcheques door een wettelijke basis te geven aan de fiscale behandeling van maaltijdcheques, sport/cultuurcheques en eco-cheques. Maaltijdcheques de geldigheidsduur is beperkt tot 3 maanden; de tussenkomst van de werkgever bedraagt ten hoogste EUR 5,91 per cheque; de tussenkomst van de werknemer bedraagt ten minste EUR 1,09 per cheque. Het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 zou zo voortaan expliciet voorzien dat, indien bepaalde voorwaarden 3 zijn vervuld, de maaltijdcheques, de sport/cultuurcheques en de nieuwe ecocheques vrijgestelde voordelen zijn in hoofde van de begunstigden en nietaftrekbare kosten (met uitzondering van maximum EUR 1 per maaltijdcheque) in hoofde van de werkgever of de onderneming. Algemeen geldt onder meer als voorwaarde dat de toekenning van de cheque moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel vlak of op ondernemingsvlak, of in een geschreven individuele overeenkomst. Sport/cultuurcheques de geldigheidsduur is beperkt tot 15 maanden, vanaf 1 juli van het jaar tot 30 september van het volgende jaar; het totale bedrag toegekend door de werkgever of de onderneming mag per werknemer of bedrijfsleider niet groter zijn dan EUR 100 per jaar. Eco-cheques de cheque mag slechts aangewend worden voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter; de geldigheid is beperkt tot 24 maanden vanaf de datum van terbeschikkingstelling; de nominale waarde bedraagt maximum EUR 10 per cheque; Een opsomming van de belangrijkste specifieke voorwaarden: 1 Voorontwerp van wet in tweede lezing goedgekeurd door de Ministerraad van 17 juli Brussel, 6 november Voorwaarden gelijkaardig aan de voorwaarden voorzien door de wetgeving inzake sociale zekerheid.

5 4 Belgian Newsletter, September 2009 het totale bedrag toegekend door de werkgever of de onderneming mag per werknemer of bedrijfsleider niet groter zijn dan EUR 125 (EUR 50 vanaf aanslagjaar 2011). Deze nieuwe bepalingen zouden van toepassing zijn op de voordelen verkregen in hoofde van de begunstigde vanaf 1 januari De nietaftrekbaarheid in hoofde van de werkgever zal wat hem betreft van toepassing zijn vanaf aanslagjaar Uit een circulaire van 2 juni 2009 kan worden afgeleid dat de administratie de regeling voor sport/cultuurcheques retroactief toepast vanaf 1 juli Infrastructuur: privésector en overheid Voor meer informatie en/of een exemplaar van de studie: Koen Maerevoet Head of KPMG Real Estate & Infrastructure Tel.: Hoewel veel nationale overheden wereldwijd grote inspanningen leveren op het gebied van infrastructuur, blijft de privésector eraan twijfelen of die overheden wel in staat zijn om de vele uitdagingen met betrekking tot infrastructuur het hoofd te bieden, zo blijkt uit The Changing Face of Infrastructure, een recent gepubliceerde studie van KPMG International in samenwerking met de Economist Intelligence Unit. Niettegenstaande er in de toekomst in het kader van openbare infrastructuurprojecten wellicht een sleutelrol weggelegd zal zijn voor infrastructuuraanbieders uit de privésector, blijkt dat het voor bepaalde overheden toch niet eenvoudig zal zijn om de volle steun van de privéaanbieders te verwerven. Verlanglijstje Daarnaast bevat de studie ook een soort van verlanglijstje dat factoren opsomt die volgens de respondenten de efficiëntie binnen de overheid kunnen verbeteren. Bovenaan dit lijstje (vermeld door 45% van de respondenten) staat de wens om het infrastructuurproces uit de politieke sfeer te halen. Ook transparantie op het gebied van planning van infrastructuur en selectie van projecten wordt vaak aangehaald (44%). Ook ziet 40% van de respondenten een grotere rol weggelegd voor publiekprivate samenwerkingverbanden; een bemoedigend antwoord dat erop wijst dat er ondanks alle problemen toch een bereidheid bestaat om samen te werken met de overheid. Volgens de studie baren vooral factoren zoals overheidsefficiëntie (vermeld door 69% van de respondenten), politisering van het infrastructuurdebat (42%), frequente wijzigingen in het overheidsbeleid (28%), een onvoldoende aangepast overheidsbeleid (28%) en een gebrek aan urgentie (28%) de infrastructuuraanbieders zorgen. De aanbieders beschouwen deze factoren als negatieve invloeden op hun eigen bijdrage aan een oplossing voor de infrastructuuruitdaging, of als belemmeringen voor verdere investeringen in infrastructuur.

6 5 Belgian Newsletter, September 2009 Voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen Onzekerheden voortaan verleden tijd? Guy Pierson KPMG Belastingconsulenten Tel.: Het voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen 1 is goedgekeurd door de Ministerraad van 17 juli De meeste bepalingen die voorgesteld worden, zouden onzekerheden wegnemen of bestaande regelingen aanpassen. Een kort overzicht. Een uniforme fiscale definitie van de KMO Het voorontwerp zou voorzien in de invoeging in alle bepalingen van het WIB 92 die van toepassing zijn op KMO s van een uniforme definitie van deze vennootschappen. Deze definitie zou bestaan uit een verwijzing naar het begrip kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen. Zij zou ingevoerd worden in de artikels van het WIB 92 die betrekking hebben op de aftrek ten belope van 120% van bepaalde beroepskosten, de investeringsreserve, de afschrijvingen, de investeringsaftrek, het verhoogde tarief van de aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek) en de afwezigheid van belastingvermeerdering indien geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan tijdens de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting van de vennootschap. De nieuwe definitie zal in werking treden vanaf aanslagjaar 2010; het voorontwerp zou ook voorzien dat elke wijziging aan de afsluitdatum van de jaarrekening, aangebracht vanaf 1 januari 2009, zonder uitwerking is voor de toepassing van deze maatregel. Andere bepalingen Van de andere bepalingen van dit voorontwerp op het vlak van de directe belastingen, onthouden we ook een aanpassing van de bepalingen met betrekking tot de aftrek van giften aan instellingen van de Europese Economische Ruimte, het fiscaal statuut van sporters, de berekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen, het belastingstelsel van zeelieden die niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid, of de toepassing op kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en beursvennootschappen van een minimum deelnemingsdrempel om te kunnen genieten van de DBI-aftrek. Wat (de)motiveert medewerkers bij lokale besturen? Emmanuel de Moyer KPMG Advisory Head of LOB Public Sector Tel.: Tijdens het 5de kwaliteitscongres voor lokale besturen in het Provinciehuis te Antwerpen voerde de afdeling People & Change van KPMG Advisory een quick scan uit bij 130 aanwezigen. Het doel was om te identificeren welke aspecten binnen de organisatie respectievelijk motiverend en demotiverend werken. Een overzicht van de bevindingen. Motivatoren Samenwerking werd door 54% van de respondenten omschreven als top motivator. Hieronder valt het samenwerken met collega s en klanten, feedback van de hiërarchie en enthousiasme van collega s voor nieuwe ideeën. Professionele uitdagingen komt op de tweede plaats (39%), met onder andere het opnemen van nieuwe projecten, het opzoeken van nieuwe 1 Voorontwerp van wet in tweede lezing goedgekeurd door de Ministerraad van 17 juli Zie ook artikel over maaltijdcheques en eco-cheques op pg3.

7 6 Belgian Newsletter, September 2009 opportuniteiten, en het krijgen van verantwoordelijkheid over één bepaald aspect binnen de organisatie. Kleinere motivatoren zijn het behalen van resultaten, het beëindigen van een bepaald project, het opzetten van quick wins en jobzekerheid. Demotivatoren Cultuur werd door 43% van de respondenten geïdentificeerd als grootste demotivator. Daarbij denkt men aan weerstand tegen veranderingen, het bureaucratisch benaderen van uitdagingen, het blokkeren van nieuwe initiatieven, en ook het cultuurverschil tussen verschillende departementen. Daarnaast vindt bijna een derde (29%) dat een teveel aan regels en procedures een verlammend effect heeft op de organisatie en soms belet dat passende oplossingen gevonden worden. Bij de overige demotivatoren behoren gebrek aan tijd, mensen en middelen en het gebrek aan (politieke) lange termijn visie (respectievelijk vermeld door 16% en 12% van de respondenten). People & Change Door het uitvoeren van dergelijke quick scans wil de People & Change afdeling van KPMG Advisory (lokale) besturen bijstaan bij het versterken van motivatoren en het wegwerken van demotivatoren. Het uiteindelijk doel is bijdragen tot de creatie van een klimaat van innovatie en creativiteit waarin verandering geen issue meer is. EORI Diederik Bogaerts Senior Manager Customs KPMG Belastingconsulenten Tel.: Nike De Bruyn Indirect Tax adviser KPMG Belastingconsulenten Tel.: Vanaf 1 juli 2009 geldt de verplichting om het zogenaamde EORI-nummer te gebruiken ter identificatie van ondernemingen die in de Europese Unie douaneactiviteiten verrichten, zoals het invoeren, uitvoeren en doorvoeren van goederen. Wat is EORI? EORI staat voor Economic Operator s Registration and Identification number. Met dit unieke nummer zullen marktdeelnemers, zijnde o.a. rechtspersonen die zich met douaneactiviteiten bezighouden, in de Europese Unie worden geïdentificeerd. die douaneformaliteiten wensen te verrichten, zullen zich in de toekomst eerst moeten laten registreren. Marktdeelnemers die gevestigd zijn in een andere Europese lidstaat dienen zich daar te laten registreren, in zoverre ze nog niet over een EORI-nummer beschikken. Ondernemingen die buiten de EU gevestigd zijn, dienen zich te laten registeren in de lidstaat waar ze voor het eerst een douaneaangifte laten indienen in zoverre ze nog niet over een EORI-nummer beschikken. Toekenning EORI-nummer Het EORI-nummer wordt toegekend door de lidstaat waar de marktdeelnemer is gevestigd. Belgische marktdeelnemers die reeds een registratienummer en hun maatschappelijke zetel in België hebben, kregen automatisch een EORI-nummer toegewezen. De Belgische marktdeelnemers die echter nog niet bekend zijn bij de douane, en Gefaseerde invoering van EORI in België Sinds 1 juli 2009 vervangt het EORInummer het Trader Identification Number (TIN) in het kader van de regeling douanevervoer. Vanaf 1 september 2009 is het EORI-nummer tevens verplicht voor alle in- en uitvoeractiviteiten.

8 7 Belgian Newsletter, September 2009 Fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten Nieuw wetsvoorstel Rolf Declerck Head of LOB ICE Tel.: Frederik Lauwers Tax Adviser Tel.: Recent werd er een wetsvoorstel (K ) ingediend ter invoering van diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten. Hierbij worden de belangrijkste maatregelen kort uiteengezet. Tax shelter voor audiovisuele werken De eerste voorgestelde maatregel betreft de tax shelter voor audiovisuele werken waarbij de maximale fiscale vrijstelling van EUR , per belastbaar tijdperk, naar EUR wordt gebracht. De grens van 50% van de belastbare gereserveerde winst blijft in het wetsvoorstel behouden. De voorziene inwerkingtreding van deze maatregel zal door een Koninklijk Besluit worden bepaald (na het fiat van Europa dat deze uitbreiding geen verboden staatssteun uitmaakt). Bedrijfsmecenaat Een tweede maatregel beoogt het creëren van een fiscale stimulans voor andere artistieke uitingen dan film, namelijk voor beeldende kunsten en podiumkunsten, en dit via de ontwikkeling van het bedrijfsmecenaat. De uitgaven gedaan voor mecenaat (in geld of in natura) zullen worden beschouwd als aftrekbare beroepskosten. Bovendien zal de aftrekbaarheidgrens van EUR (art. 109 WIB92) verhoogd worden tot EUR en zal er een overdracht worden toegestaan voor vijf jaar voor het gedeelte dat de 10% van het totale netto-inkomen overschrijdt. Belastingkrediet Een derde maatregel heeft tot doel het invoeren van een belastingkrediet ten gunste van de fonografische industrie. Het wetsvoorstel houdt in dat muziekproductievennootschappen een belastingkrediet van 40% van hun productiekosten zouden kunnen genieten. Verder wordt voorgesteld om het saldo van het belastingkrediet dat niet zou zijn aangerekend op het einde van elk aanslagjaar terug te betalen. Er dient echter opgemerkt te worden dat het belastingkrediet enkel zou worden toegekend aan albumproducties van nieuw talent en componisten die niet meer dan exemplaren hebben verkocht van twee opeenvolgende albums. Studie over interne controle bij technologiebedrijven De Electronics, Software & Services (ESS) sectorpraktijk van KPMG heeft onlangs de Internal Controls Study Of Technology Companies gepubliceerd. Deze studie verschaft informatie op procesniveau over de aard en de doeltreffendheid van het managen van interne controle programma s door ondernemingen in de technologiesector. Het doel van de studie is om ondernemingen bij te staan in het beoordelen van hun interne controle programma s ten opzichte van de rest van de sector. De studie leverde enkele interessante bevindingen op: de interne controle compliancekosten dalen; de implementatie van interne controles heeft geleid tot een aantal

9 8 Belgian Newsletter, September 2009 Voor meer informatie en/of een exemplaar van de studie: Els Hostyn KPMG Advisory Internal Audit, Risk and Compliance Services Member of KPMG s Electronics, Software & Services practice Tel.: voordelen, waaronder een beter zicht op de probleemgebieden, wegwerking van onnodige controles, en consolidatie en standaardisering van processen; het gemiddelde aantal essentiële controles was 4% lager dan in 2008; bijna een vierde van de respondenten beweert dat ze reeds een geïntegreerde GRC 1 applicatie-suite hebben geïmplementeerd, of bezig zijn met de implementatie. Geen enkele verkoper of tool slaagt er echter in om zich te onderscheiden; meer dan de helft van de respondenten heeft zijn ERP-systeem in het voorbije jaar geüpgraded of geïmplementeerd, of is dit van plan te doen in het volgende jaar. Conclusie Op basis van deze resultaten concludeert KPMG dat veel ondernemingen nog potentiële efficiëntiewinst kunnen boeken door een betere benutting van de capaciteiten van hun recente of geplande ERP-upgrades en/of implementaties. Ook blijkt dat bedrijven die nog geen geïntegreerde GRC-systemen hebben geïmplementeerd, toch extra voordelen kunnen behalen door het automatiseren van een aantal GRC-functies in de organisatie, alsook door het leggen van een basis voor uniforme complianceprogramma's. Wat de nabije toekomst betreft, is KPMG van mening dat ondernemingen verder voordeel zullen kunnen halen uit de automatisering van controles, dit omwille van de verminderde kosten en de grotere efficiëntie. Voor meer informatie over hoe de Electronics, Software & Services (ESS) sectorpraktijk van KPMG organisaties kan bijstaan, verwijzen we naar de contactgegevens. 1 Governance, Risk and Compliance Onze kantoren Bourgetlaan 40 B-1130 Brussel Tel.: Fax: Bollebergen 2b Bus 13 B-9052 Gent Tel.: Fax: Avenue Albert Einstein 2A B-1348 Louvain-la-Neuve Tel.: Fax: Prins Boudewijnlaan 24d B-2550 Kontich Tel.: Fax: Ilgat Business Park Ilgatlaan 7 B-3500 Hasselt Tel.: Fax: Clos Chanmurly 13 B-4000 Liège Tel.: Fax: De informatie die deze Belgian Newsletter bevat, is van algemene aard en beoogt geenszins de behandeling van de specifieke situatie van een bepaalde persoon of entiteit. Hoewel wij ons uiterste best doen om accurate en tijdige informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie ook accuraat is op het moment dat zij ontvangen wordt of dat ze in de toekomst nog accuraat zal zijn. Het is niet aan te raden deze informatie te gebruiken zonder passend professioneel advies na een grondig onderzoek van de specifieke situatie. Deze newsletter is eveneens verkrijgbaar in het Engels en het Frans. Indien u in de toekomst geen gelijkaardige elektronische post meer wenst te ontvangen, gelieve dit dan te melden op het adres toebehorend aan KPMG Support Services ESV, met maatschappelijke zetel gevestigd te B-1130 Brussel, Bourgetlaan 40. De vennootschappen van het KPMG netwerk hechten een groot belang aan de privacy van hun contacten en de reglementering m.b.t. bescherming hiervan. Voor meer details, raadpleeg KPMG Support Services ESV, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband dat diensten verleent aan de Belgische leden van het KPMG netwerk van onafhankelijke vennootschappen aangesloten bij KPMG International, een Zwitserse coöperative. Alle rechten voorbehouden.

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur KPMG Belgian Newsletter www.kpmg.be Onderwerp Anciënniteitspremies. Parallellisme tussen fiscaal stelsel en socialezekerheidsstelsel. Datum mei 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Commissie voor Boekhoudkundige Normen Onderwerp Nummer 3/3. Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke handelsvennootschappen Datum Januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis & service

Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis & service Bakermat magazine over accountancy, fiscaliteit, audit en juridisch advies v.u.: Baker Tilly Belgium, editie 2, november 2012 Yvan De Bie & Peter Leyman (vzw Ryhove, beschutte werkplaats) Vertrouwen, kennis

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen.

Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen. Technische studie inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen 4 november 2014 Inhoudstafel Paragrafen A. Inleiding 01 tot 02 B. Categorieën van

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV Real Software NV ( Real ) Vrijwillig en voorwaardelijk gemengd openbaar overnamebod op alle Aandelen en Warrants van Dolmen Computers Applications NV ( Dolmen ) eventueel gevolgd door een uitkoopbod Real

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch

actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen Werk Fiscaal Juridisch Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO actie Het SDZ eist één plan om de HORECA-sector te steunen november - december 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Werk Welk eenheidsstatuut

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN Newsletter Editie juni 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte

Nadere informatie