Auteur. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur KPMG Belgian Newsletter Onderwerp Maaltijdcheques en eco-cheques Datum September 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Belgian Newsletter September 2009 AUDIT - TAX & LEGAL - ADVISORY - ACCOUNTANCY Qfor kwaliteitscertificaat voor KPMG Fiduciaire Interessante subsidiemogelijkheden voor KMO s Dirk Noeninckx KPMG Fiduciaire Tel.: In dit nummer: 2 IT Cost Management survey 2 Belgisch verbod op koppelverkoop 3 Maaltijdcheques en eco-cheques 4 Infrastructuur: privésector en overheid 5 Voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen 5 Wat (de)motiveert medewerkers bij lokale besturen? 6 EORI 7 Fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten 7 Studie over interne controle bij technologiebedrijven Onlangs heeft KPMG Fiduciaire het kwaliteitscertificaat Qfor behaald, en dit met grote onderscheiding. De toekenning van dit kwaliteitscertificaat kwam er na een grondige externe doorlichting van KPMG Fiduciaire s dienstverlening volgens de Qfor kwaliteitsmethode. Deze doorlichting vond plaats in elk KPMGkantoor, zowel op het niveau van de interne processen als op het niveau van de klantenpercepie/klantentevredenheid. Subsidiemogelijkheden Dit kwaliteitscertificaat is niet enkel een objectief signaal van de betrouwbaarheid en kwaliteit van KPMG Fiduciaire s dienstverlening, maar heeft eveneens interessante gevolgen voor in het Vlaams Gewest gevestigde KMO s die een beroep doen op KPMG Fiduciaire. In het kader van de KMO-portefeuille zullen deze KMO s namelijk voortaan tot 50% subsidies kunnen ontvangen voor bepaalde niet-recurrente adviezen van KPMG Fiduciaire. Er zijn niettemin een aantal maximumbedragen voorzien (doorgaans EUR per kalenderjaar per pijler 1 ). In Wallonië werd KPMG Fiduciaire reeds erkend voor de interessante aides à la consultance KMO-regeling, met steunbedragen van doorgaans 50% en een absoluut maximum van EUR per aanvraag. Voor meer informatie over de subsidieregelingen verwijzen we naar de contactgegevens. Agenda 1 oktober 2009 Transfer Pricing Update - Brussel 12 november 2009 Annual Belgium - Holland Desk Seminar - Brasschaat 1 De pijlers zijn: opleiding, advies, advies over innoveren, en advies over internationaal ondernemen.

3 2 Belgian Newsletter, September 2009 IT Cost Management survey Neem deel tot 30 september 2009 Alain D Hoe, Senior Business Development Manager KPMG Advisory Tel.: Dirk Bruyndonckx Senior Manager Advisor KPMG Advisory Tel.: De huidige turbulente tijden hebben een grote impact op IT-afdelingen. Om na te gaan in welke mate IT-afdelingen in België getroffen worden, voert KPMG IT Advisory momenteel een meting uit via een online vragenlijst die focust op de volgende vragen: Hoe beheren ondernemingen hun ITkosten? Welke impact hebben kostenbeheersingsmaatregelen op de kwaliteit van de dienstverlening? In welke mate wordt de interne controle omgeving getroffen? De verzamelde gegevens zullen worden samengevoegd in een witboek dat voor de eigenlijke publicatie beschikbaar zal worden gesteld aan alle deelnemers. Individuele gegevens worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. Dit online meetinstrument maakt deel uit van de Cost Optimization for IT aanpak, een onderdeel van KPMG Advisory s initiatieven om klanten te helpen in het kader van kostenreducties en optimalisaties. De survey is beschikbaar op tot 30 september Belgisch verbod op koppelverkoop strijdig met Europees recht Rolf Declerck Head of LOB ICE Tel.: Een arrest van het Europese Hof van Justitie heeft tot gevolg dat het verbod op koppelverkoop aan consumenten niet langer kan worden gehandhaafd. Omdat het Europees recht primeert op nationaal recht kan deze verkooptechniek in navolging van onze buurlanden nu ook in België worden ingevoerd. Dit arrest biedt zo interessante mogelijkheden voor nieuwe commerciële en marketingacties. Het Hof van Justitie oordeelde dat het Belgische verbod op koppelverkoop, vervat in artikel 54 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, strijdig is met de Europese richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken. De volgende voorbeelden van koppelverkoop zijn dus voortaan in principe toegelaten: een gratis of zeer goedkope gsm in combinatie met een abonnement; de verkoop van reisbiljetten in combinatie met gratis vervoer naar de luchthaven; de verkoop van tijdschriften in combinatie met kortingsbonnen. Mogelijke incentive voor ICEbedrijven De bedrijfswereld, die in deze moeilijke economische tijden al verschillende bezuinigingsmaatregelen de revue heeft doen passeren, zal de mogelijkheid voor nieuwe inkomstengenererende technieken, gecombineerd met het wegwerken van het concurrentienadeel ten opzichte van de buurlanden, ongetwijfeld toejuichen. Artikelen 94/4 en volgende blijven toepasbaar Koppelverkoop kan echter nog steeds als oneerlijk worden beschouwd indien het gezamenlijk aanbod misleidend, agressief of strijdig is met de vereiste van professionele toewijding zoals

4 3 Belgian Newsletter, September 2009 bedoeld in de bepalingen betreffende oneerlijke handelspraktijken in de Belgische wet op de handelspraktijken (de omzetting van de Europese richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in Belgisch recht). Een mogelijk nieuw wetgevend initiatief? Bovendien stelt zich ook de vraag of de andere beperkende bepalingen van de Belgische wet op de handelspraktijken, bv. met betrekking tot prijsverminderingen en bonnen, kunnen worden gehandhaafd in het licht van voornoemd arrest. In dit verband is een wetgevend initiatief noodzakelijk om de wet op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument aan te passen. Fiscale regeling voor maaltijdcheques en nieuwe eco-cheques Ferdy Foubert Tel.: Het wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 1 zou een einde maken aan de onzekerheid die naar aanleiding van recente rechtspraak 2 was gerezen met betrekking tot maaltijdcheques door een wettelijke basis te geven aan de fiscale behandeling van maaltijdcheques, sport/cultuurcheques en eco-cheques. Maaltijdcheques de geldigheidsduur is beperkt tot 3 maanden; de tussenkomst van de werkgever bedraagt ten hoogste EUR 5,91 per cheque; de tussenkomst van de werknemer bedraagt ten minste EUR 1,09 per cheque. Het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 zou zo voortaan expliciet voorzien dat, indien bepaalde voorwaarden 3 zijn vervuld, de maaltijdcheques, de sport/cultuurcheques en de nieuwe ecocheques vrijgestelde voordelen zijn in hoofde van de begunstigden en nietaftrekbare kosten (met uitzondering van maximum EUR 1 per maaltijdcheque) in hoofde van de werkgever of de onderneming. Algemeen geldt onder meer als voorwaarde dat de toekenning van de cheque moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel vlak of op ondernemingsvlak, of in een geschreven individuele overeenkomst. Sport/cultuurcheques de geldigheidsduur is beperkt tot 15 maanden, vanaf 1 juli van het jaar tot 30 september van het volgende jaar; het totale bedrag toegekend door de werkgever of de onderneming mag per werknemer of bedrijfsleider niet groter zijn dan EUR 100 per jaar. Eco-cheques de cheque mag slechts aangewend worden voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter; de geldigheid is beperkt tot 24 maanden vanaf de datum van terbeschikkingstelling; de nominale waarde bedraagt maximum EUR 10 per cheque; Een opsomming van de belangrijkste specifieke voorwaarden: 1 Voorontwerp van wet in tweede lezing goedgekeurd door de Ministerraad van 17 juli Brussel, 6 november Voorwaarden gelijkaardig aan de voorwaarden voorzien door de wetgeving inzake sociale zekerheid.

5 4 Belgian Newsletter, September 2009 het totale bedrag toegekend door de werkgever of de onderneming mag per werknemer of bedrijfsleider niet groter zijn dan EUR 125 (EUR 50 vanaf aanslagjaar 2011). Deze nieuwe bepalingen zouden van toepassing zijn op de voordelen verkregen in hoofde van de begunstigde vanaf 1 januari De nietaftrekbaarheid in hoofde van de werkgever zal wat hem betreft van toepassing zijn vanaf aanslagjaar Uit een circulaire van 2 juni 2009 kan worden afgeleid dat de administratie de regeling voor sport/cultuurcheques retroactief toepast vanaf 1 juli Infrastructuur: privésector en overheid Voor meer informatie en/of een exemplaar van de studie: Koen Maerevoet Head of KPMG Real Estate & Infrastructure Tel.: Hoewel veel nationale overheden wereldwijd grote inspanningen leveren op het gebied van infrastructuur, blijft de privésector eraan twijfelen of die overheden wel in staat zijn om de vele uitdagingen met betrekking tot infrastructuur het hoofd te bieden, zo blijkt uit The Changing Face of Infrastructure, een recent gepubliceerde studie van KPMG International in samenwerking met de Economist Intelligence Unit. Niettegenstaande er in de toekomst in het kader van openbare infrastructuurprojecten wellicht een sleutelrol weggelegd zal zijn voor infrastructuuraanbieders uit de privésector, blijkt dat het voor bepaalde overheden toch niet eenvoudig zal zijn om de volle steun van de privéaanbieders te verwerven. Verlanglijstje Daarnaast bevat de studie ook een soort van verlanglijstje dat factoren opsomt die volgens de respondenten de efficiëntie binnen de overheid kunnen verbeteren. Bovenaan dit lijstje (vermeld door 45% van de respondenten) staat de wens om het infrastructuurproces uit de politieke sfeer te halen. Ook transparantie op het gebied van planning van infrastructuur en selectie van projecten wordt vaak aangehaald (44%). Ook ziet 40% van de respondenten een grotere rol weggelegd voor publiekprivate samenwerkingverbanden; een bemoedigend antwoord dat erop wijst dat er ondanks alle problemen toch een bereidheid bestaat om samen te werken met de overheid. Volgens de studie baren vooral factoren zoals overheidsefficiëntie (vermeld door 69% van de respondenten), politisering van het infrastructuurdebat (42%), frequente wijzigingen in het overheidsbeleid (28%), een onvoldoende aangepast overheidsbeleid (28%) en een gebrek aan urgentie (28%) de infrastructuuraanbieders zorgen. De aanbieders beschouwen deze factoren als negatieve invloeden op hun eigen bijdrage aan een oplossing voor de infrastructuuruitdaging, of als belemmeringen voor verdere investeringen in infrastructuur.

6 5 Belgian Newsletter, September 2009 Voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen Onzekerheden voortaan verleden tijd? Guy Pierson KPMG Belastingconsulenten Tel.: Het voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen 1 is goedgekeurd door de Ministerraad van 17 juli De meeste bepalingen die voorgesteld worden, zouden onzekerheden wegnemen of bestaande regelingen aanpassen. Een kort overzicht. Een uniforme fiscale definitie van de KMO Het voorontwerp zou voorzien in de invoeging in alle bepalingen van het WIB 92 die van toepassing zijn op KMO s van een uniforme definitie van deze vennootschappen. Deze definitie zou bestaan uit een verwijzing naar het begrip kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen. Zij zou ingevoerd worden in de artikels van het WIB 92 die betrekking hebben op de aftrek ten belope van 120% van bepaalde beroepskosten, de investeringsreserve, de afschrijvingen, de investeringsaftrek, het verhoogde tarief van de aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek) en de afwezigheid van belastingvermeerdering indien geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan tijdens de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting van de vennootschap. De nieuwe definitie zal in werking treden vanaf aanslagjaar 2010; het voorontwerp zou ook voorzien dat elke wijziging aan de afsluitdatum van de jaarrekening, aangebracht vanaf 1 januari 2009, zonder uitwerking is voor de toepassing van deze maatregel. Andere bepalingen Van de andere bepalingen van dit voorontwerp op het vlak van de directe belastingen, onthouden we ook een aanpassing van de bepalingen met betrekking tot de aftrek van giften aan instellingen van de Europese Economische Ruimte, het fiscaal statuut van sporters, de berekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen, het belastingstelsel van zeelieden die niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid, of de toepassing op kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en beursvennootschappen van een minimum deelnemingsdrempel om te kunnen genieten van de DBI-aftrek. Wat (de)motiveert medewerkers bij lokale besturen? Emmanuel de Moyer KPMG Advisory Head of LOB Public Sector Tel.: Tijdens het 5de kwaliteitscongres voor lokale besturen in het Provinciehuis te Antwerpen voerde de afdeling People & Change van KPMG Advisory een quick scan uit bij 130 aanwezigen. Het doel was om te identificeren welke aspecten binnen de organisatie respectievelijk motiverend en demotiverend werken. Een overzicht van de bevindingen. Motivatoren Samenwerking werd door 54% van de respondenten omschreven als top motivator. Hieronder valt het samenwerken met collega s en klanten, feedback van de hiërarchie en enthousiasme van collega s voor nieuwe ideeën. Professionele uitdagingen komt op de tweede plaats (39%), met onder andere het opnemen van nieuwe projecten, het opzoeken van nieuwe 1 Voorontwerp van wet in tweede lezing goedgekeurd door de Ministerraad van 17 juli Zie ook artikel over maaltijdcheques en eco-cheques op pg3.

7 6 Belgian Newsletter, September 2009 opportuniteiten, en het krijgen van verantwoordelijkheid over één bepaald aspect binnen de organisatie. Kleinere motivatoren zijn het behalen van resultaten, het beëindigen van een bepaald project, het opzetten van quick wins en jobzekerheid. Demotivatoren Cultuur werd door 43% van de respondenten geïdentificeerd als grootste demotivator. Daarbij denkt men aan weerstand tegen veranderingen, het bureaucratisch benaderen van uitdagingen, het blokkeren van nieuwe initiatieven, en ook het cultuurverschil tussen verschillende departementen. Daarnaast vindt bijna een derde (29%) dat een teveel aan regels en procedures een verlammend effect heeft op de organisatie en soms belet dat passende oplossingen gevonden worden. Bij de overige demotivatoren behoren gebrek aan tijd, mensen en middelen en het gebrek aan (politieke) lange termijn visie (respectievelijk vermeld door 16% en 12% van de respondenten). People & Change Door het uitvoeren van dergelijke quick scans wil de People & Change afdeling van KPMG Advisory (lokale) besturen bijstaan bij het versterken van motivatoren en het wegwerken van demotivatoren. Het uiteindelijk doel is bijdragen tot de creatie van een klimaat van innovatie en creativiteit waarin verandering geen issue meer is. EORI Diederik Bogaerts Senior Manager Customs KPMG Belastingconsulenten Tel.: Nike De Bruyn Indirect Tax adviser KPMG Belastingconsulenten Tel.: Vanaf 1 juli 2009 geldt de verplichting om het zogenaamde EORI-nummer te gebruiken ter identificatie van ondernemingen die in de Europese Unie douaneactiviteiten verrichten, zoals het invoeren, uitvoeren en doorvoeren van goederen. Wat is EORI? EORI staat voor Economic Operator s Registration and Identification number. Met dit unieke nummer zullen marktdeelnemers, zijnde o.a. rechtspersonen die zich met douaneactiviteiten bezighouden, in de Europese Unie worden geïdentificeerd. die douaneformaliteiten wensen te verrichten, zullen zich in de toekomst eerst moeten laten registreren. Marktdeelnemers die gevestigd zijn in een andere Europese lidstaat dienen zich daar te laten registreren, in zoverre ze nog niet over een EORI-nummer beschikken. Ondernemingen die buiten de EU gevestigd zijn, dienen zich te laten registeren in de lidstaat waar ze voor het eerst een douaneaangifte laten indienen in zoverre ze nog niet over een EORI-nummer beschikken. Toekenning EORI-nummer Het EORI-nummer wordt toegekend door de lidstaat waar de marktdeelnemer is gevestigd. Belgische marktdeelnemers die reeds een registratienummer en hun maatschappelijke zetel in België hebben, kregen automatisch een EORI-nummer toegewezen. De Belgische marktdeelnemers die echter nog niet bekend zijn bij de douane, en Gefaseerde invoering van EORI in België Sinds 1 juli 2009 vervangt het EORInummer het Trader Identification Number (TIN) in het kader van de regeling douanevervoer. Vanaf 1 september 2009 is het EORI-nummer tevens verplicht voor alle in- en uitvoeractiviteiten.

8 7 Belgian Newsletter, September 2009 Fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten Nieuw wetsvoorstel Rolf Declerck Head of LOB ICE Tel.: Frederik Lauwers Tax Adviser Tel.: Recent werd er een wetsvoorstel (K ) ingediend ter invoering van diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten. Hierbij worden de belangrijkste maatregelen kort uiteengezet. Tax shelter voor audiovisuele werken De eerste voorgestelde maatregel betreft de tax shelter voor audiovisuele werken waarbij de maximale fiscale vrijstelling van EUR , per belastbaar tijdperk, naar EUR wordt gebracht. De grens van 50% van de belastbare gereserveerde winst blijft in het wetsvoorstel behouden. De voorziene inwerkingtreding van deze maatregel zal door een Koninklijk Besluit worden bepaald (na het fiat van Europa dat deze uitbreiding geen verboden staatssteun uitmaakt). Bedrijfsmecenaat Een tweede maatregel beoogt het creëren van een fiscale stimulans voor andere artistieke uitingen dan film, namelijk voor beeldende kunsten en podiumkunsten, en dit via de ontwikkeling van het bedrijfsmecenaat. De uitgaven gedaan voor mecenaat (in geld of in natura) zullen worden beschouwd als aftrekbare beroepskosten. Bovendien zal de aftrekbaarheidgrens van EUR (art. 109 WIB92) verhoogd worden tot EUR en zal er een overdracht worden toegestaan voor vijf jaar voor het gedeelte dat de 10% van het totale netto-inkomen overschrijdt. Belastingkrediet Een derde maatregel heeft tot doel het invoeren van een belastingkrediet ten gunste van de fonografische industrie. Het wetsvoorstel houdt in dat muziekproductievennootschappen een belastingkrediet van 40% van hun productiekosten zouden kunnen genieten. Verder wordt voorgesteld om het saldo van het belastingkrediet dat niet zou zijn aangerekend op het einde van elk aanslagjaar terug te betalen. Er dient echter opgemerkt te worden dat het belastingkrediet enkel zou worden toegekend aan albumproducties van nieuw talent en componisten die niet meer dan exemplaren hebben verkocht van twee opeenvolgende albums. Studie over interne controle bij technologiebedrijven De Electronics, Software & Services (ESS) sectorpraktijk van KPMG heeft onlangs de Internal Controls Study Of Technology Companies gepubliceerd. Deze studie verschaft informatie op procesniveau over de aard en de doeltreffendheid van het managen van interne controle programma s door ondernemingen in de technologiesector. Het doel van de studie is om ondernemingen bij te staan in het beoordelen van hun interne controle programma s ten opzichte van de rest van de sector. De studie leverde enkele interessante bevindingen op: de interne controle compliancekosten dalen; de implementatie van interne controles heeft geleid tot een aantal

9 8 Belgian Newsletter, September 2009 Voor meer informatie en/of een exemplaar van de studie: Els Hostyn KPMG Advisory Internal Audit, Risk and Compliance Services Member of KPMG s Electronics, Software & Services practice Tel.: voordelen, waaronder een beter zicht op de probleemgebieden, wegwerking van onnodige controles, en consolidatie en standaardisering van processen; het gemiddelde aantal essentiële controles was 4% lager dan in 2008; bijna een vierde van de respondenten beweert dat ze reeds een geïntegreerde GRC 1 applicatie-suite hebben geïmplementeerd, of bezig zijn met de implementatie. Geen enkele verkoper of tool slaagt er echter in om zich te onderscheiden; meer dan de helft van de respondenten heeft zijn ERP-systeem in het voorbije jaar geüpgraded of geïmplementeerd, of is dit van plan te doen in het volgende jaar. Conclusie Op basis van deze resultaten concludeert KPMG dat veel ondernemingen nog potentiële efficiëntiewinst kunnen boeken door een betere benutting van de capaciteiten van hun recente of geplande ERP-upgrades en/of implementaties. Ook blijkt dat bedrijven die nog geen geïntegreerde GRC-systemen hebben geïmplementeerd, toch extra voordelen kunnen behalen door het automatiseren van een aantal GRC-functies in de organisatie, alsook door het leggen van een basis voor uniforme complianceprogramma's. Wat de nabije toekomst betreft, is KPMG van mening dat ondernemingen verder voordeel zullen kunnen halen uit de automatisering van controles, dit omwille van de verminderde kosten en de grotere efficiëntie. Voor meer informatie over hoe de Electronics, Software & Services (ESS) sectorpraktijk van KPMG organisaties kan bijstaan, verwijzen we naar de contactgegevens. 1 Governance, Risk and Compliance Onze kantoren Bourgetlaan 40 B-1130 Brussel Tel.: Fax: Bollebergen 2b Bus 13 B-9052 Gent Tel.: Fax: Avenue Albert Einstein 2A B-1348 Louvain-la-Neuve Tel.: Fax: Prins Boudewijnlaan 24d B-2550 Kontich Tel.: Fax: Ilgat Business Park Ilgatlaan 7 B-3500 Hasselt Tel.: Fax: Clos Chanmurly 13 B-4000 Liège Tel.: Fax: De informatie die deze Belgian Newsletter bevat, is van algemene aard en beoogt geenszins de behandeling van de specifieke situatie van een bepaalde persoon of entiteit. Hoewel wij ons uiterste best doen om accurate en tijdige informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie ook accuraat is op het moment dat zij ontvangen wordt of dat ze in de toekomst nog accuraat zal zijn. Het is niet aan te raden deze informatie te gebruiken zonder passend professioneel advies na een grondig onderzoek van de specifieke situatie. Deze newsletter is eveneens verkrijgbaar in het Engels en het Frans. Indien u in de toekomst geen gelijkaardige elektronische post meer wenst te ontvangen, gelieve dit dan te melden op het adres toebehorend aan KPMG Support Services ESV, met maatschappelijke zetel gevestigd te B-1130 Brussel, Bourgetlaan 40. De vennootschappen van het KPMG netwerk hechten een groot belang aan de privacy van hun contacten en de reglementering m.b.t. bescherming hiervan. Voor meer details, raadpleeg KPMG Support Services ESV, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband dat diensten verleent aan de Belgische leden van het KPMG netwerk van onafhankelijke vennootschappen aangesloten bij KPMG International, een Zwitserse coöperative. Alle rechten voorbehouden.

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Deloitte Fiduciaire www.deloitte.com Onderwerp Verloningsoptimalisaties Datum December 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. BDO News. Onderwerp. Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief. Datum. 6 juli 2016

Instelling. BDO News.  Onderwerp. Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief. Datum. 6 juli 2016 Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief Datum 6 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

De ecocheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van de sociale zekerheid.

De ecocheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van de sociale zekerheid. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Januari 2016 Onderwerp: De ecocheques Werkgevers kunnen sinds 2009 ecocheques aan hun werknemers

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Gebruik van software. Licentie. B.S.A Datum 3 februari 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling De Staatssecretaris van Financiën Onderwerp Nota van Toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 in verband met de samenloop met het belastingverdrag

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Hilde Laga Hoofddocent KULeuven Advocaat Laga, Leterme & Vennoten Onderwerp Het nieuwe wetboek van vennootschappen wijzigingen voor de praktijk van de algemene vergadering Datum 2001 Copyright and

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur My Lawyer Info Monard-D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De betaling van loon Datum 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian regulatory www.lydian.be Onderwerp Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in beperken tussenkomst bij opmaak schattingsverslagen voor lokale besturen tot erkende landmeter-experten.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Client Memo Labour & Employment Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick www.liedekerke.com Onderwerp Opzeggingsvergoeding bij ontslag tijdens een periode van verminderde arbeidsprestaties:

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hou voortaan de aandelen in de portefeuille van uw vennootschap minstens één jaar in bezit Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek:

Auteur. Bernard Waûters. Onderwerp. Dit is een uittreksel uit het boek: Auteur Bernard Waûters Onderwerp Dit is een uittreksel uit het boek: "Aandelen en echtscheiding" Jaar: 2000 Auteur: B. Waûters ISBN: 90 6215 725 4 Volume: 588 p. Prijs: 3.950 BEF (97,92 EUR) Uitgeverij:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur KPMG Belgian Newsletter www.kpmg.be Onderwerp Gebruik van 10 cijfers in btw-nummer verplicht vanaf 1 januari 2008 Datum december 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling M&D Seminars Onderwerp Studiedag beleggingsverzekeringen - meerkeuzevragenlijst Datum 18 september 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur KPMG Belgian Newsletter www.kpmg.be Onderwerp Anciënniteitspremies. Parallellisme tussen fiscaal stelsel en socialezekerheidsstelsel. Datum mei 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in volledig akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in volledig akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Nieuwsbrief Argus Advocaten www.argusadvocaten.be Onderwerp Fiscaal aftrekverbod voor kosten m.b.t. onroerende goederen die geen verband houden met het doel en/of de activiteit van de vennootschap,

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De gewone investeringsaftrek wordt tijdelijk heringevoerd voor KMOvennootschappen Datum 14 januari 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Integra Advocaten www.integra-advocaten.be Onderwerp Terbeschikkingstelling van personeel Datum April 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Benelux Gerechtshof Onderwerp Eenvormige Beneluxwet op de merken, gewijzigd bij het Protocol van 2 december 1992, artikelen 6bis en 6ter - Beroep tegen een beslissing van het Benelux-Merkenbureau

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Hoe kan ik mijn positie als investeerder versterken? Datum 8 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Loyens & Loeff Employment, Compensation & Benefits and Pensions www.loyensloeff.com Onderwerp De wetten op de indexsprong en de loonnorm zijn gepubliceerd. Waarover gaan zij nu concreet? Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Aftrek aankoopkosten grond Datum 2 oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Wet op het eenheidsstatuut schaft het proefbeding af Datum 18 december 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Handelshuur. Huur kleinhandel binnen een grootwarenhuis. Toepassing handelshuurwetgeving Datum 20 maart 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016

Instelling. Peeters Advocaten-Avocats. Onderwerp. Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum. 24 oktober 2016 Instelling Peeters Advocaten-Avocats Onderwerp Roadbook voor fusies en overnames in België (deel 1) Datum 24 oktober 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Onderwerp Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Afdeling 3. Belastingvermindering voor de eigen woning Datum 24 oktober 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Datum 16 maart 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T

Rolnummer 5942. Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T Rolnummer 5942 Arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijskracht onderhandse akte. Conventionele borgtocht. Vertegenwoordiging vennootschap. Bevoegdheden en vertegenwoordiging Datum 29 september 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur KPMG Belgian Newsletter www.kpmg.be Onderwerp Internationale fiscaliteit: Belgisch standaardmodel dubbelbelastingverdrag Datum november 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

Instelling. GD & A Nieuwsbrief. Onderwerp. Datum. 31 januari 2017

Instelling. GD & A Nieuwsbrief.  Onderwerp. Datum. 31 januari 2017 Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp De omgevingsvergunning in zicht: De Raad voor Vergunningsbetwistingen zet zich schrap! Datum 31 januari 2017 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016

TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016. I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 1/6 TOEGESTANE EVOLUTIE VAN DE LOONKOST VOOR 2015-2016 I. Geen loonsverhoging voor 2015, maar beperkte mogelijkheden voor 2016 Het ontwerp van interprofessioneel akkoord dat werd voorgesteld door de Regering

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Wat brengt het eenheidsstatuut inzake aanvullende pensioenen? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding in gemeen akkoord. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding in gemeen akkoord Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012 Datum 6 januari 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie