Toekomstvaste compliance, feit of fabel?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomstvaste compliance, feit of fabel?"

Transcriptie

1 IT-servicemanagement: de stand van zaken Toekomstvaste compliance, feit of fabel? 1.6 Toekomstvaste compliance, feit of fabel? De sterk toegenomen belangstelling voor IT-governance wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de noodzaak te voldoen aan de externe eisen die aan een organisatie worden gesteld: met een mooi woord compliance. De komst van ISO versterkt dit effect. Rudolf Liefers, Johan Sturm en Daniel van Burk analyseren op uitnodiging van de redactie de situatie ten aanzien van compliance, en de relevantie daarvan voor ITservicemanagement INTRODUCTIE Gebeurtenissen met maatschappelijke impact (fraudes, aanslagen) zien we enige tijd later terug in nieuwe en veranderende regelgeving. Zo zagen de Sarbanes-Oxley Act (SOX), de Nederlandse Corporate Governance Code (Tabaksblat), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Basel II, de Wet Computer Criminaliteit (WCC) en het Intellectueel Eigendomsrecht (IE) het licht. Niet alleen overheden zorgen voor regels en toezicht, organisaties leggen elkaar, bijvoorbeeld in uitbestedingsrelaties, ook eisen op en vereisen van elkaar bewijslast in de vorm van bijvoorbeeld een SAS-70 verklaring. De verwachting is dat de nieuwe ISO norm voor nog meer druk zal gaan zorgen. Tenslotte worden leveranciers van software steeds kritischer naar hun klanten, wanneer het gaat om bewijslast ten aanzien van het legale gebruik van software. Flink wat nieuwe eisen en regels zijn dus de afgelopen jaren uitgestort over de diverse marktsectoren. In het kielzog van de regels volgen de toezichthouders die willen weten of die regels ook worden nageleefd. Veel van de regels worden vertaald naar eisen aan de ICT-voorzieningen en -procedures. De vraag die dan opkomt is hoe ervoor te zorgen dat de organisatie in kwestie op een toekomstbestendige manier aan de regels kan voldoen. EXTERNE EISEN AAN BEHEERSING VAN IT Compliance is een blijvertje geworden. Dit betekent dat wanneer de acute aandacht voor compliance vermindert, de noodzaak om aantoonbaar aan de eisen te voldoen blijft bestaan. De genoemde gebeurtenissen met maatschappelijke impact en de daaropvolgende veranderende regelgeving hebben dus iets fundamenteels veranderd in het ITwerkveld. Het aantonen van de beheersing van het ontwikkelen en beheren van IT is namelijk een externe verplichting geworden, waarbij de overheid en haar toezichthouders eisen stellen aan de kwaliteit van IT. Het gaat dan meestal om vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van IT, maar ook om de controleerbaarheid van procedures en processen. Het aantoonbaar voldoen aan weten regelgeving zal de komende jaren nog steeds van iedereen de nodige aandacht blijven vergen, ook doordat het aantonen van de compliant status een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt en vaak al is. Dit maakt het meer dan de moeite waard om goed te kijken naar de mogelijkheden om de kosten voor compliance omlaag te brengen. IT Service Management, best practices, deel 4

2 46 DE SPELERS IN HET COMPLIANCE- VELD De verschillende wetten en regels en bijbehorende toezichthouders zorgen voor een breed spectrum aan eisen, die regelmatig worden onderzocht met een audit. Doelstelling en scope van de onderzoeken van de diverse auditors variëren echter sterk. Niet altijd is volledig helder wie waarom naar welke aspecten kijkt. Ook kunnen de vragen van een auditor van toezichthouder B wellicht erg bekend voorkomen na het eerdere bezoek van een auditor van toezichthouder A. Minstens zo lastig is dat de wet- en regelgeving niet altijd volledig onderling consistent is. De ITorganisatie heeft echter wel de verantwoordelijkheid om deze zaken zo effectief en efficiënt mogelijk aan te pakken. Omdat wet- en regelgeving een organisch ontstane lappendeken is, is het lastig een indeling te maken voor een eenduidige classificatie van alle wetten en regels. Bij de classificatie is relevant wie de spelers zijn, welke wet- en regelgeving zij hebben uitgevaardigd en wat de effecten daarvan voor IT zijn. In tabel 1 volgt een lijst met spelers. Deze geeft geen uitputtende opsomming, maar slechts een beeld van de spelers die er ten aanzien van compliance zijn. PERSPECTIEVEN VAN WET- EN REGELGEVING Wet- en regelgeving is steeds vanuit een ander doel en perspectief opgesteld. De eisen die hieruit voortvloeien sluiten daardoor bijna per definitie niet op elkaar aan of vertonen overlap. Bekende voorbeelden buiten de ITsfeer zijn de restauranteigenaar in een grote Nederlandse stad, die van de gemeente de vuilnis niet buiten mocht zetten, maar van de Keuringsdienst van Waren mocht het niet binnen blijven staan. Of denk aan het voorbeeld van de vloer: deze moet soms volgens de arbonorm stroef zijn en volgens de hygiënewetgeving glad. Een verschil met bovengenoemde wetten is het aspect dat bij diverse wet- en regelgevingen een omkering van de bewijslast nodig is. In plaats van een opsporingsinstantie die moet aantonen dat een or- Spelers ten aanzien van compliance Karakter Overheden: veelal opstellers van wet en regelgeving Nederlandse wetgever Wetgeving (verplichtend) Europese Unie Wetgeving (verplichtend), direct danwel indirect door middel van implementatie in de Nederlandse wetgeving Amerikaanse wetgever Direct voor in Amerika (VS) genoteerde bedrijven Indirect, via eisen gesteld door bijv. Amerikaanse (VS) bedrijven Toezichthouders: toezichthouders zijn weliswaar geen wetgevende instanties, maar door hun macht om al dan niet goed te keuren hebben hun regels feitelijk de zwaarte van wetgeving. De Nederlandsche Bank (DNB) Regelgeving (verplichtend) (incl. Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK)) Europese Commissie Toezicht op naleving richtlijnen door lidstaten Autoriteit Financiële Markten (AFM) Regelgeving (verplichtend) Algemene Rekenkamer Eisen vanuit controleperspectief (dwingend adviserend) College Bescherming Persoonsgegevens (Adviserend) Accountants Eisen vanuit controleperspectief (dwingend adviserend) Securities and Exchange Committee (SEC) Eisen vanuit controleperspectief (dwingend adviserend) Zelfregulering: de regels van brancheorganisaties gelden veelal als norm binnen het maatschappelijk verkeer. In specifieke gevallen kan/mag je daar wel van afwijken, maar dan alleen op basis van een goede argumentatie. Brancheverenigingen Adviserend (tamelijk dwingend karakter) Tabel 1 Spelers in de wet- en regelgeving

3 IT-servicemanagement: de stand van zaken Toekomstvaste compliance, feit of fabel? ganisatie zich niet aan de wet houdt, dient de organisatie zelf aan te tonen dat zij zich wel houdt aan de wet. Een bekend voorbeeld is het in control statement dat een onderneming voor SOX opstelt. WET- EN REGELGEVING VEREISEN CONTROLS Omdat wet- en regelgeving op het gebied van IT-beheer meer principle-based dan rulebased is, worden geen hele specifieke beheersmaatregelen ( controls ) vereist. Wel zal een organisatie die maatregelen moeten treffen waarmee zij zelf in control is. SOX vereist hiervoor het in control statement. In dit wettelijk voorgeschreven document verklaart de leiding van de organisatie dat zij dusdanig beheersmaatregelen hebben getroffen dat zij hun organisatie beheersen. Hiervoor dient de organisatie zelf een effectief control framework in te richten en de maatregelen te toetsen. Dit lijkt wel heel veel ruimte aan een organisatie te geven om iets in te richten en zelf aan te geven dat goed te vinden. Het dwingt een organisatie echter wel om haar eigen verantwoordelijkheid te nemen en op basis van een risicoanalyse haar beleid te bepalen en maatregelen te treffen. Een organisatie kan niet volstaan met het eenvoudig implementeren van een voorgeschreven set maatregelen en hopen dat dit afdoende is. Deze eigen verantwoordelijkheid om op basis van een risicoanalyse de juiste maatregelen te treffen geldt naast SOX ook voor bijvoorbeeld eisen van DNB (ROB) en privacy-wetgeving (WBP). VAN CONTROL-FRAMEWORK NAAR ORGANISATORISCHE MAATREGELEN Het control-framework geeft de eisen (control objectives) waaraan de organisatie moet voldoen. Om deze eisen in de praktijk werkend krijgen kan gebruik worden gemaakt van methoden, technieken en best practices die al veelvuldig worden toegepast. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in requirements en practices (zie tabel 2). Alhoewel deze indeling geen eenduidig beeld geeft van specifieke normen per organisatie ontstaat wel standaardisatie en uniformering bij diverse branches. Organisaties die aan SOX-regelgeving moeten voldoen hanteren vaak CobiT, IT-dienstverleners hanteren vaak ISO/IEC 17799, terwijl software-ontwikkelaars CMM en ASL hanteren, om invulling te geven aan wettelijke eisen. Sommige van deze normen kunnen extern getoetst en gecertificeerd worden (ISO), andere normen kunnen intern of extern getoetst worden zonder specifieke certificering. De manier waarop aan deze normen kan worden voldaan vraagt een gestructureerde inrichting en proces matig werken van de IT-organisatie. Ook hier zijn meerdere modellen toepasbaar. Vooralsnog is het gebruik maken van de al toegepaste normenkaders binnen een organisatie en deze mappen op de van toepassing zijnde wetgeving de beste aanpak. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande processen en werkwijzen en niet voor bijvoorbeeld SOX een afzonderlijk en geheel nieuw changemanagementproces voor de SOX-kritische applicaties ingericht Requirements Voor het defi niëren van de controlemaatregelen kan gebruik worden gemaakt van de Control Objectives van CobiT en BS (Code voor Informatiebeveiliging). Ook het onlangs geïntroduceerde ISO/IEC (voorheen BS15000) biedt een normenkader, in dit geval gericht op IT-servicemanagement. Aan de hand van deze requirements kan worden gerapporteerd over de wijze waarop aan wet- en regelgeving wordt voldaan. Tabel 2 Onderscheid tussen requirements en practices Practices Voor de inrichting kan gebruik worden gemaakt van de ruim voorhanden zijnde best practices op het gebied van IT-processen en servicemanagement. Bijvoorbeeld ITIL, ISO/IEC (best practices voor securitymanagement) en ISO/IEC Part 2 (best practices voor servicemanagement). IT Service Management, best practices, deel 4

4 48 Wet Aspecten met impact op IT Services ISO/IEC Confidentiality (beveiliging, privacy, intellectueel eigendom) Wet computercriminaliteit (WCC) CobiT Adequate beveiliging Security mgt DS5 4 Beleid omgang met computergerelateerde Incident mgt DS5 13 beveiligingsincidenten Monitoren gebruik bedrijfsnetwerk Security mgt DS13 10 Bewaren bewijsmateriaal (logging en herleidbaarheid naar personen) Capacity mgt DS11 13 Auteursrecht (IE 1 ) Distributie computerprogramma s Release mgt AI7 12 Kopieerbeveiliging Security mgt AI2 11 Wet bescherming persoongegevens (WBP) Achtergrondstudies & Verkenningen nr. 23 (CBP) Gedragscodes per branche Bepalen Verantwoordelijke versus Bewerker Service level mgt PO4 7 Passende beveiliging Security mgt DS5 4 Gedragscode Internet en gebruik Security mgt DS7 8 Verplichtingen en aansprakelijkheid bewerker Service level mgt PO4 6 Beperking doorgifte gegevens buiten de EU Security mgt DS11 10 Maximale bewaartermijnen Capacity mgt DS11 7 Telecommunicatiewet Melden elektronische communicatiedienst Service level PO1 6 mgt Medewerking aftappen Security mgt DS5 10 Beveiligen netwerken, diensten en Security mgt DS5 4 persoonsgegevens Integrity (betrouwbaarheid, transparantie, beheersing) Aanbestedingsrecht Transparantie, objectiviteit en non-discrimimatie bij aanbesteding Supplier mgt AI5 6 Wetboek elektronische handel Sarbanes-Oxley PCAOB Auditing Standard Nr. 2 Titel 9 Boek 2 BW / IFRS (Verplichtingen Jaarrekeningen) Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 1994 (VIR) (ex art. 9 Besluit IVR 1990) ISO/IEC Raadpleegbaarheid overeenkomst Continuity mgt DS11 10 Authenticiteit en integriteit overeenkomst Security mgt DS5 10 Tijdstip totstandkoming overeenkomst (juiste systeemtijd) Security mgt DS13 10 Program Development Release mgt AI2 12 Program Changes Change mgt AI6 12 Computer Operations Continuity mgt DS13 10 Access to Programs and Data Security mgt DS5 11 Toegangsbeveiliging Security mgt DS5 11 Functiescheiding Security mgt PO4 10 Change management Change mgt AI6 12 Continuïteitsmaatregelen Continuity mgt DS4 14 Beleidsdocument Informatiebeveiliging Security mgt DS5 5 Bepalen van maatregelen Security mgt DS5 4 Vastleggen, Implementeren, Uitvoeren en Security mgt DS5 6 Controleren 1 IE = Intellectueel Eigendom is een verzamelbegrip voor meerdere rechten, waaronder Auteursrecht

5 IT-servicemanagement: de stand van zaken Toekomstvaste compliance, feit of fabel? Availability (continuïteit, stabiliteit, toegankelijkheid) Archiefwet 1995 Duurzaamheid opslag Continuity mgt DS11 15 Minimale bewaartermijnen Capacity mgt DS11 7 Algemene Wet Rijksbelastingen Goedkeuring conversie Change mgt AI7 12 Minimale bewaartermijnen Capacity mgt DS11 7 Wet Financieel Toezicht (Wft) - ROB Informatiebeveiliging Security mgt DS5 4 - Kader BCP Continuïteit van IT Continuity mgt DS ROB 2.6 Risico s, afspraken en toezicht bij uitbesteding Supplier mgt DS2 6 Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) Basel II (Operationele risico s) Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) Beheer op orde Service level mgt DS1 10 Beveiligingsrisico s Security mgt DS5 4 Continuïteitsrisico s Continuity mgt DS4 14 Bewaartermijn transacties Capacity mgt DS11 7 Tabel 3 Relevante wet- en regelgeving, en de impact op IT-services en de meest bekende formele normenstelsels 49 1 WET- EN REGELGEVING MET IMPACT OP IT-SERVICES In Nederland is een verzameling wetten en regels van toepassing op diverse organisaties. Dit is ongeacht de aard van de bedrijfsvoering of de doelstelling van de organisatie. Daarnaast bestaan er wetten en regelstelsels, die specifiek voor een branche zijn opgesteld, bijvoorbeeld voor banken of voor de telecomsector. Deze wetten gaan, vooral vanwege outsourcing, in toenemende mate ook gelden voor partijen die zich buiten de betreffende branche bevinden. In de voorgaande paragrafen is ingegaan op welke manieren veel organisaties de afgelopen jaren zijn omgegaan met het (her)bruiken van onder andere best practices en formele normenstelsels. Tabel 3 bundelt de bij de auteurs beschikbare kennis over relevante wet- en regelgeving, de impact die deze heeft op IT-services (èn daarmee op IT-servicemanagement) en de meest bekende formele normenstelsels, waarmee de onderkende aspecten kunnen worden ingevuld. De tabel heeft niet de pretentie compleet te zijn, maar geeft wel een overzicht van de problemen en de mogelijke oplossingsrichtingen. Per aspect is een verwijzing opgenomen naar het primair betrokken IT-servicemanagementproces (conform ISO/IEC 20000), waar de verantwoordelijkheid belegd kan worden. Een verwijzing is opgenomen naar de processen van CobiT en de hoofdstukken van ISO/IEC waarin toepasbare maatregelen zijn uitgewerkt, waarmee aan de eisen kan worden voldaan. Daarnaast is nadere regelgeving voor de betreffende wet cursief aangegeven. De paradox van beheersing In een tijd waarin onder druk van de trend naar transparantie en nieuwe wet- en regelgeving steeds meer aandacht is ontstaan voor de beheersing van IT is er ook een flink aantal nieuwe modellen en best practices ontstaan. Vijf jaar geleden waren veel organisaties met name in de weer met de invoering of verfijning van servicemanagementprocessen op basis van de ITIL best practices. Tegenwoordig kunnen organisaties kiezen uit een veelheid aan modellen en best practices. 2 ROB = Regeling Organisatie en Beheersing (van De Nederlandsche Bank) IT Service Management, best practices, deel 4

6 50 ISPL, ASL en BiSL werden geïntroduceerd, CobiT kende als gevolg van SOX een flinke opleving. Ook de BS/ISO standaarden voor beveiliging en servicemanagement mogen zich in een toenemende belangstelling verheugen. Al deze modellen en best practices kennen verschillende doelen en aandachtsgebieden, maar kennen ook op onderdelen overlap. In de praktijk wordt op diverse plekken in de organisatie gebruik gemaakt van één of meerdere van deze modellen, vaak zonder dat mensen of afdelingen het van elkaar weten. Totdat men erachter komt dat het wel praktisch is als bijvoorbeeld de incidentafhandeling binnen de processen uit ITIL, ASL en BiSL op elkaar aansluit, omdat deze processen niet los van elkaar gezien kunnen worden. Door introductie van een veelheid aan processen en controls is het maar de vraag of de beheersing van de IT-processen daadwerkelijk toeneemt, of dat organisaties de grip juist dreigen te verliezen. We noemen dit de paradox van beheersing. BEVINDINGEN UIT DIVERSE COM- PLIANCE-ONDERZOEKEN In de periode juni 2005 tot april 2006 heeft de afdeling Beheer van het NGI een onderzoek gehouden naar de impact van de verhevigde aandacht voor compliance op het beheer van de informatievoorziening. Een ander onderzoek op hetzelfde terrein is van de hand van Atos Consulting. Hierin werd gekeken naar de mogelijkheden om de eisen vanuit wet- en regelgeving in combinatie met de interne ITgovernance eisen te verenigen in één compliance framework. Beide onderzoeken geven interessante waarnemingen. Onderwerp Onduidelijke eisen Kosten voor compliance zijn hoog Reorganisaties maken complianceprojecten moeilijk Controlfuncties blijken wegbezuinigd Waarnemingen In brede kring bestaat de perceptie dat er nog geen echte duidelijkheid is over de werkelijke impact van compliance op IT-servicemanagement. Voor organisaties is niet precies duidelijk welke wet- en regelgeving nu echt van invloed is op de manier waarop het IT-beheer wordt uitgevoerd en waaruit die invloed bestaat. Ook wordt niet altijd het onderscheid gemaakt tussen de eisen die wet- en regelgeving stelt aan de informatiesystemen en de eisen die worden gesteld aan het beheer van de informatievoorziening. Wat meespeelt is dat veel wet- en regelgeving weinig tot geen concrete normen biedt waaraan voldaan moet worden. Daarnaast verschillen de eisen ten aanzien van de verantwoording nogal per wet of regel. Ten slotte is het voor velen onduidelijk welke aanvullende wet- en regelgeving er nog op stapel staat en welke gevolgen dat met zich meebrengt. Het voldoen aan wet- en regelgeving lijkt vooralsnog met name kosten en inspanningen met zich mee te brengen, die bovendien aanzienlijk zijn. Bij sommige organisaties is de inspanning die nodig is om compliant te worden, veel groter dan bij andere organisaties. De mate van chaos uit het verleden bepaalt vaak de hoogte van de kosten voor ITcompliance. Veel IT-organisaties zijn de afgelopen jaren gefuseerd met andere IT-organisaties. Vaak is er gereorganiseerd. Soms hanteert men diverse werkwijzen voor hetzelfde proces, omdat dit historisch zo is gegroeid. Dan moet de effectiviteit van controlemaatregelen ook steeds separaat worden aangetoond. In het kader van effi ciëntieverbeteringen is in de jaren voordat wet- en regelgeving prominent in beeld kwam bezuinigd op overhead zoals procesmanagement-activiteiten. Voorbeeld is het opheffen van internal-controlafdelingen die bij veel bedrijven heeft plaatsgevonden. De aandacht voor de kosten van compliance wordt versterkt door het feit dat wet- en regelgeving niet alleen een eenmalige investering vereist, maar tevens een jaarlijks terugkerende overhead genereert.

7 IT-servicemanagement: de stand van zaken Toekomstvaste compliance, feit of fabel? Onderwerp Nieuwe functies Gebruik van best practices Waarnemingen In organisaties ontstaan nieuwe rollen en functies als gevolg van de invoering van nieuwe wet- en regelgeving. De compliance offi cer is een rol/functie die tegenwoordig in veel organisaties wordt waargenomen. Ten aanzien van de borging valt op dat er moeilijk een trend is te ontdekken in de manier waarop de werkzaamheden in de organisatie worden belegd (centraal of decentraal, lijn of staf, hoog of laag in de organisatie). Blijkbaar is hier nog niet een soort de facto best practice gevormd. Veel organisaties maken voor een groot deel van de invulling van de controlemaatregelen gebruik van frameworks en best practices waar zij reeds mee werkten. Waar mogelijk worden deze gebruikt en/of aangescherpt om aantoonbaar te maken dat aan eisen uit wet- en regelgeving wordt voldaan. 51 Tabel 4 Waarnemingen uit recent onderzoek 1 Tabel 4 geeft aan dat de introductie van nieuwe wet- en regelgeving een forse impact heeft op het IT-servicemanagement. Het blijkt dat velen nog zoekende zijn naar de balans tussen de geleverde inspanning ten opzichte van het te bereiken resultaat. Hier zal mogelijk de komende jaren meer ervaring ontstaan. Waarbij het ongewis is welke invloed toekomstige wet- en regelgeving zal hebben op IT-servicemanagement. NAAR EEN TOEKOMSTVASTE COMPLIANCESTRUCTUUR Uit de bovenstaande onderzoeksresultaten kan worden afgeleid dat er voor veel organisaties ten aanzien van compliance nog veel winst te boeken is door: duidelijkheid te verkrijgen in de eisen waaraan men moet voldoen en deze op elkaar af te stemmen; deze eisen uit te werken in een framework waarin interne en externe eisen samenkomen en resulteren in een externe verantwoording die voldoet aan de eisen van de toezichthouders; keuzes te maken in de frameworks en best practices die worden toegepast en vooral ook welke niet; organisatorische en procesmatige complexiteit terug te dringen zodat met een eenvoudiger en uniforme set maatregelen kan worden volstaan. Bovengenoemde stappen helpen om de weten regelgeving die nu van kracht is op een efficiënte wijze in te passen in de bedrijfsvoering. Daarnaast helpen ze om ook de baten te verkrijgen die het professionelere beheer van de informatievoorziening met zich mee zou moeten brengen. Daarmee is voor de huidige wet- en regelgeving een belangrijke stap gezet. Daarnaast is geconstateerd dat veel organisaties niet weten welke nieuwe eisen er nog op hen afkomen als gevolg van nieuwe of veranderende wet- en regelgeving. En dat er nog het nodige aan zit te komen, daar lijkt iedereen het wel over eens. VERLENGEN VAN DE HOUDBAAR- HEID VAN COMPLIANCE Dat werpt de vraag op hoe organisaties hiermee om moeten gaan. Gezien de veranderlijkheid van de lappendeken van wet- en regelgeving, de veelheid aan toezichthouders èn de eigen verantwoordelijkheid van de onderneming om aan te tonen dat zij compliant is, kan een organisatie elk jaar wel weer een nieuw complianceproject starten. Hierin is het risico van het wiel opnieuw uitvinden levensgroot aanwezig. De sleutel ligt hier in het inrichten van een Corporate Compliance Programma waarmee het voldoen aan wet- en regelgeving zit ingebakken in de bestaande processen binnen de organisatie. Hiermee verkrijgt de organisatie een proactief IT-complianceprogramma dat integraal deel uitmaakt van de reguliere IT-processen. De bestaande processen worden dan periodiek bekeken en IT Service Management, best practices, deel 4

8 52 zonodig aangepast aan gewijzigde regelgeving. Een dergelijk Corporate Compliance Programma voor de IT laat de organisatie het compliancevraagstuk besturen vanuit interne beheersing, vertaalt de externe eisen naar interne eisen, maakt verbeterprojecten mogelijk en maakt de interne proceskwaliteit zichtbaar voor externe belanghebbenden. Het initiatief ligt dan weer waar het hoort: bij de eigen organisatie. Dat is heel wat effectiever dan worden geleid door de wet- en regelgeving. Een Corporate Compliance Programma moet op de juiste plaats binnen de organisatie worden belegd en gezien de overstijgende belangen ligt het voor de hand dit op CIO-niveau onder te brengen. Een Corporate Compliance Programma voor de IT bestaat minimaal uit de volgende stappen (figuur 1): Bijhouden van wet- en regelgeving - Door de externe eisen en de ontwikkelingen, zoals toelichtingen van toezichthouders en jurisprudentie te volgen kan proactief op wijzigingen worden ingespeeld. Uitvoeren van IT Compliance Impact Analysis - De impact van externe eisen wordt vertaald in interne eisen voor de beheersing van IT. Dit is onderdeel van organisatiebrede Business Impact Analysis. Inrichten/bijwerken van het IT Risk & Compliance framework - Op basis van de interne eisen worden de vereiste maatregelen bepaald door een mapping op de gebruikte beheersingsmechanismen binnen de organisatie. Dit betreft bijvoorbeeld CobiT, CMM, ITIL, PRINCE2, et cetera. Inregelen van beheersingsmaatregelen - De gedefinieerde maatregelen worden ingevoerd of verder aangescherpt binnen de bestaande beheersingsmechanismen. Monitoren van naleving - De effectiviteit van de maatregelen wordt bewaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande monitormechanismen in de vorm van KPI s en managementrapportages. Evalueren van naleving - Een periodieke evaluatie vindt plaats op het realiseren van de doelstellingen van het Corporate IT Compliance Programma. Verantwoorden naleving - De wijze waarop de organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving wordt gerapporteerd en gecommuniceerd aan belanghebbenden, zoals toezichthouders. Met het inrichten van een Corporate Compliance Programma is het mogelijk de last om te zetten in een lust, door de toegenomen professionaliteit in te zetten voor het verbeteren van de IT-dienstverlening en het verhogen van de transparantie. IT-compliancemaatregelen zorgen voor deze transparantie. Dit zorgt voor inzicht in de interne proceskwaliteit en dat is een goed vertrekpunt voor verdere professionalisering. Als bijvoorbeeld blijkt dat het proces voor het toekennen van autorisaties sterk gefragmenteerd is, biedt dit een kans om de business op een eenduidige wijze van dienst te zijn. Het Corporate Compliance Programma vormt hiermee een driving force achter het verbeteren van de ITdienstverlening. TOEKOMSTVISIE: STRATEGIC REGULATORY MANAGEMENT Eerder in dit artikel is de vraag aan de orde geweest hoe organisaties ervoor kunnen zorgen dat nieuwe wet- en regelgeving geen verstorende invloed heeft op de efficiënte uitvoering van compliancemaatregelen. De theorie over strategic regulatory management geeft inzicht in de mogelijke strategische reacties van bedrijven op wet- en regelgeving, met als doel het economische resultaat te maximaliseren. Het gaat bij deze strategische reacties om de vaardigheden en werkwijzen waarover een organisatie beschikt om te opereren in de omgeving, zowel intern als extern, waar eisen gesteld worden aan het beheer van de informatievoorziening. Bij intern gericht gaat het dan om de vaardigheden en werkwijzen die (kunnen) worden gehanteerd om een optimum te bereiken of na te streven in het voldoen aan wet- en regelgeving. Bij extern gericht gaat het om de invloed die (kan) worden gebruikt om de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving te beïnvloeden.

9 IT-servicemanagement: de stand van zaken Toekomstvaste compliance, feit of fabel? Bijhouden van wet- en regelgeving 53 Uitvoeren van een IT Compliance Impact Analysis Verantwoorden naleving Evalueren naleving Corporate Compliance Programma Inrichten / bijwerken IT Risk & Compliance Framework 1 Inregelen beheersingsmaatregelen Monitoren naleving Figuur 1 Stappenschema voor een Corporate Compliance Programma Er is een aantal strategische reacties mogelijk: Niet-bestaand (ad hoc) - Er is geen strategie gedefinieerd voor aanpassingen in de eisen uit wet- en regelgeving. Reactief - Maximaliseren van de toegevoegde waarde van compliance door interne processen efficient en effectief af te stemmen op de eisen uit wet- en regelgeving. Anticiperend - Er wordt inspanning geleverd om te anticiperen op aankomende wet- en regelgeving met behulp van een kennisvoorsprong over nieuwe wet- en regelgeving, die de organisatie in staat stelt nieuwe werkwijzen snel te adopteren en hier voordeel mee te behalen ten opzichte van organisaties die later starten. Defensief - De organisatie wendt zijn invloed aan om ongewenste wet- en regelgeving tegen te houden danwel de status quo te handhaven. Proactief - De onderneming wendt zijn invloed aan om de totstandkoming van wet- en regelgeving dusdanig te beïnvloeden dat deze voor de organisatie gunstig uitpakt. De strategieën reactief en anticiperend zijn intern gericht, defensief en proactief zijn extern gericht. Er kan gekozen worden voor een combinatie van een interne en een externe strategie. In de praktijk blijkt dat organisaties voor verschillende strategieën kunnen kiezen, afhankelijk van de wet- of regelgeving waar het om gaat, en gebaseerd op het specifieke belang voor de organisatie. Organisaties die willen voorkomen dat hun ingebedde controlframework en complianceproces door nieuwe en veranderende wet- en regelgeving wordt verstoord zullen dus actief na moeten denken over hun strategie in deze. IT Service Management, best practices, deel 4

10 54 TOT SLOT Compliance toekomstvast organiseren is dus geen fabel. Door slim te opereren is het niet nodig om bij iedere nieuwe wet of regel een nieuw controlframework in te richten. Door het handig inrichten en testen van maatregelen kan naar meerdere toezichthouders verantwoording worden afgelegd zonder dubbel werk te doen. Het moeten voldoen aan externe eisen kan tevens worden vertaald naar een interne benefit, want het externe toezicht en de media-aandacht hebben de professionaliteit van de IT-organisatie hoog op de managementagenda geplaatst. Kortom, de tijd is rijp voor het gebruiken van het momentum om de reeds lang gewenste, maar vaak niet goedgekeurde, kwaliteitsverbeteringen alsnog de juiste prioriteiten te geven en door te voeren. Johan Sturm, Daniel van Burk en Rudolf Liefers zijn werkzaam als adviseur bij de World Class IT adviesgroep van Atos Consulting. Zij richten zich daar op opdrachten die vaak de onderwerpen compliance en IT-governance betreffen. Johan Sturm is binnen Atos Consulting de trekker van de Compliance Solution, Daniel van Burk en Rudolf Liefers hebben mede vanuit hun NGI-bestuursrol een leidende rol gehad in een in 2006 verschenen NGI-publicatie over Compliance & IT-beheer. BRONNEN Duthler, mr. Dr. A.W. (red.) (2005). IT- Recht, Quick reference voor IT-auditors. NOREA, Kluwer. Franken, prof.mr. H., prof.mr. H.W.K. Kaspersen en prof.mr. A.H. de Wild (red.) (2004). Recht en computer, deel 36. Serie recht en praktijk. Kluwer. Geest, mr. E. van (2006). Van herkenning tot aangifte, Handleiding Cybercrime. Govcert.nl (KLPD). Hofman, P. en E. Tuin (2006). Het Speelveld van de CIO. Tutein Nolthenius. Liefers, R. en D. van Burk (2006). Compliance en IT-beheer, Impact van wet- en regelgeving op het beheer van de informatievoorziening. Academic Service/SDU. Oliver en Holzinger (2007). The Effectiveness of Strategic Regulatory Management: A Dynamic Capabilities Framework. Concept artikel, in reviewfase voor publicatie in Academy of Management Review. Wettenreferenties: Wet computercriminaliteit (WCC II): Wetboek van Strafrecht. wetten.overheid.nl Auteursrecht, Auteurswet 1912, Hoge Raad, 4 januari 1991, Van Dale/Romme Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Telecommunicatiewet. wetten.overheid.nl Aanbestedingsrecht, aanbestedingswet. en org Wetboek elektronische handtekening. Sarbanes-Oxley Act 2002, also known as the Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of Auditing Standard No. 2 of the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Titel 9 Boek 2 BW, Voorschriften met betrekking tot externe financiële verslaggeving, Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 1994 (VIR). wetten.overheid.nl Archiefwet wetten.overheid.nl Algemene Wet Rijksbelastingen. wetten. overheid.nl Wet op het financieel toezicht (Wft). en Regeling Organisatie en Beheersing. Toetsingskader Business Continuity Planning (BCP) Financiële Kerninfrastructuur (Kader BCP). Wet Financiële Dienstverlening (Wfd). en Basel II, herziene richtlijn banken en kapitaaltoereikendheid. Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT).

Onderstaand artikel is de bijdrage van Hans Keller aan het boek:

Onderstaand artikel is de bijdrage van Hans Keller aan het boek: Onderstaand artikel is de bijdrage van Hans Keller aan het boek: Compliance en IT Beheer 2006 Impact van wet- en regelgeving op het beheer van de informatievoorziening Een verkenning van de actuele situatie

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema

De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema Algemene beschouwingen IT Service Management.4 De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema geworden voor zowel IT als voor de business. Governance wordt geassocieerd met schandalen (Enron,

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Assurance verstrekking bij Cloud computing

Assurance verstrekking bij Cloud computing Assurance verstrekking bij Cloud computing leveranciers en klanten In Control Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Gegevens auteur: Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Univé. Telefoonnummer werk : 06 18656654

Nadere informatie

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Compact 2005/2 Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Drs. P.A. Buur RE RA, drs. J.J. van Beek RE RA en drs. H.G.Th. van Gils RE RA De Sarbanes-Oxley Act (SOX) uit Amerika houdt een deel van het Nederlandse

Nadere informatie

SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management?

SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management? Wet- en regelgeving levert een duidelijke business case SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management? Identity management (IdM) staat nationaal en internationaal hoog op de agenda van vrijwel

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT

EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT Versie: 1.6 Datum: 19 mei 2007 De sleutel tot succes? Voorwoord Ter afsluiting van onze studie EDP-audit aan de vrije Universiteit amsterdam

Nadere informatie

Open Source Software & Business Continuity

Open Source Software & Business Continuity Afstudeerscriptie postdoctorale IT-Audit opleiding Vrije Universiteit Door: Drs. P. Nauta Titelblad Titel: Open Source Software & Business Continuity Scriptienummer: 708 Auteur: Drs. Pier Nauta Opleiding:

Nadere informatie

Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer 1049

Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer 1049 Welke risico s moet een organisatie beheersen met betrekking tot haar legacy-systemen bij het realiseren van haar systeemintegratie (vernieuwings-)doelstellingen? Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie