Selectieleidraad. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Diensten voor de SAP-ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selectieleidraad. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Diensten voor de SAP-ondersteuning"

Transcriptie

1 Selectieleidraad Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Diensten voor de SAP-ondersteuning Auteur(s) : Gert De Pauw, Gert Van den Dries Referenties: OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/55 Staat: Finale versie Uiterste datum van indiening van kandidatuurdossiers: 30/01/2015 om 11u00

2 Geachte, Gevolg gevend aan uw verzoek tot deelneming, heb ik het genoegen u het bijkomend document te laten geworden bij de aankondiging van opdracht die kenbaar werd gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op Cliquez ici pour entrer une date. onder nummer [referenties]. Onderhavige opdracht heeft de bedoeling om een overeenkomst af te sluiten met één dienstverlener voor volledig diensten van de SAP-applicaties van de Nationale Loterij. De aanleiding van deze opdracht is gelegen in de wettelijke verplichting tot Europees aanbesteden. De Nationale Loterij hanteert bij de opdracht de algemene beginselen van mededinging van de Europese Unie, zoals daar zijn: transparantie, gelijke behandeling, objectiviteit en proportionaliteit. Daartoe worden de volgende van elkaar onderscheiden verrichtingen uitgevoerd: - controleren op aanwezigheid uitsluitingsgronden - beoordelen of kandidaat voldoet aan de minimum geschiktheidseisen - meedelen van de selectiebeslissing. Indien onderstaande opdracht u interesseert, nodig ik u uit een kandidatuurdossier in te dienen. Het dossier dient de hoofdzetel van de Nationale Loterij conform de hierna opgesomde voorwaarden ten laatste op 20/01/2015om uur te bereiken, bij voorkeur per aangetekende brief of door persoonlijk afgeven. 1. VOORWERP OPDRACHT CPV Diensten voor ontwikkeling van software voor financiële analyse en boekhouding CPV Systeemondersteuningsdiensten CPV Beheer van gegevensnetwerk 2. AANBESTEDENDE INSTANTIE Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht (ook te noemen NL) Belliardstraat B 1040 Brussel Registratienummer Web: Toezicht en leiding op de uitvoering van de opdracht: Roger Malevé, Director Operations, Procurement & ICT. 3. GUNNINGSWIJZE Onderhandelingsprocedure met bekendmaking als bedoeld in art. 26, 2, 1, 3 van de wet van 15/06/2006. Pagina 2 van 22

3 4. SELECTIEPROCEDURE VAN DE KANDIDATEN Samenvatting van het verloop van de procedure: Aankondiging opdracht Opening kandidaturen Onderzoek kandidaturen en selectie kandidaten Opening offertes Onderzoek regelmatigheid Onderzoek shortlist Onderhandelingen Keuze opdrachtnemer Het onderzoek en selectie van de kandidaten is gebaseerd op onderhavige selectieleidraad. Enkel de geselecteerden zullen worden uitgenodigd een offerte in te dienen. 5. KORTE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT/ DOEL VAN DE NATIONALE LOTERIJ Met deze opdracht wenst de Nationale Loterij volgende diensten te verwerven : - dienst beschikbaar houden van de SAP omgeving, het aantal SAP-gebruikers is 430, deze waarde is indicatief - dienst oplossen van incidenten en van problemen en afhandelen van klachten - dienst eenvoudige wijzigingen aan de SAP omgeving - dienst projectmatige wijzigingen aan de SAP omgeving (met onder meer applicatie ontwikkelingen, infrastructuurprojecten, trainingsopdrachten, aanpassingen van de dienstencataloog, coaching en ondersteuning) Bovenstaande diensten zullen gemeten worden d.m.v. SLA rapportering. De omschrijving van en een vermoedelijke hoeveelheid van de gewenste diensten zal zijn opgenomen in het document Dienstencataloog met betrekking tot SAP ondersteuning voor de Nationale Loterij. 6. INDIENING VAN DE KANDIDATUREN 6.1. Planning Voor deze offerteaanvraag wordt de volgende (deels indicatieve) planning gehanteerd: Activiteiten Publicatie van de aankondiging van opdracht, waarin de belangstellenden worden verzocht om hun kandidatuur in te Datum 22/12/2014 Pagina 3 van 22

4 dienen. Beschikbaarstelling van onderhavig document 22/12/2014 Uiterste datum indiening vragen door inschrijvers 22/01/2015 Uiterste datum voor de beantwoording pre-bid vragen 23/01/2015 Sluitingsdatum indiening kandidatuurdossiers 30/01/2015 om 11u00 Opening ontvangen kandidaturen 30/01/2015 à 11u05 Goedkeuring van de evaluatierapport van de kandidaturen 10/03/2015 Verzenden beslissing van selectie of niet-selectie en 20/03/2015 beschikbaarstelling van het bestek aan de gekozen kandidaten. De hierboven genoemde data en tijdstippen voor het stellen van vragen en het indienen van kandidatuurdossier zijn vast en gelden als uiterste termijn. Alle overige hierboven genoemde data zijn streefdata. Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend. Indien gedurende het verloop van de procedure in enige fase vertraging optreedt, zullen de daarop volgende fasen evenredig in tijd opschuiven Indiening van het kandidatuurdossier Het kandidatuurdossier dient in twee voud op papier te worden ingediend, bij voorkeur enkelzijdig bedrukt en zonder nietjes (dit mag per post of u kunt het persoonlijk komen langsbrengen) bij de Nationale Loterij, Belliardstraat te 1040 Brussel. Bij de Nationale Loterij, is de contactpersoon voor deze oproep tot kandidatuurstelling Gert Van den Dries, te bereiken op faxnummer +32 (0) of Behalve de papieren versie dient eveneens op een elektronische drager (zoals CD-ROM of USB stick) een digitale versie van de kandidatuurdossier bijgesloten te worden in een door MS Word of PDF in te lezen bestandformaat. Bij strijdigheid tussen de papieren en de digitale versie prevaleert de papieren versie. Het kandidatuurdossier moet in een gesloten omslag worden gestoken. Op de omslag wordt vermeld: Niet openen : Kandidatuur voor diensten voor SAP-ondersteuning gevolgd door het uiterste datum van indiening van de kandidatuurdossier. Bij inzending over de post, als gewone of aangetekende zending, wordt de omslag geschoven in een tweede omslag. De indieningstermijn van de kandidatuur sluit op 30/01/2015 om 11u00. Uw kandidatuurdossier dient uiterlijk op genoemde dag/tijd in het bezit van de Nationale Loterij te zijn. Let op: Het risico van vertraging in de postbestelling berust bij u. Bij kandidatuurstelling per fax of de kandidaat dient schriftelijk bevestigd te worden binnen de drie werkdagen. Pagina 4 van 22

5 Bij telefonische kandidaatstelling: de kandidaatstelling dient schriftelijk bevestigd te worden binnen de drie werkdagen. Elke kandidaat mag slechts één kandidaatstelling indienen Taal Nederlands of Frans Vragen en/of opmerkingen tijdens de fase voor de indiening van de kandidaturen Kandidaten kunnen tijdens de voorbereiding van hun kandidatuur vragen en/of opmerkingen stellen over deze opdracht. U dient de vragen per te stellen of per fax: fax : +32 (0) Toelichtingen die gevraagd worden worden uitsluitend in behandeling genomen als zij schriftelijk zijn ingediend bij de contactpersoon van de NL. De NL raadt aan dat u bij s een bevestiging vraagt aan de bestemmeling. Zoniet kiest u ervoor zelf het risico te dragen van een vertraagde aflevering of het niet aankomen van s Verplicht bij te voegen informatie en documenten (1) de naam, voornamen, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en woonplaats van de kandidaat of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel (2) indien de kandidaat voornemens is een gedeelte van de opdracht in onderaanneming te geven, de opgave van de namen van de onderaannemers en hun specifieke taken (3) de verklaring dat voor de onderneming geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis is uitgesproken omwille van deelneming aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in art 45 lid 1 sub c van de Richtlijn 2004/18/EG en goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002] of witwassen van geld [als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme] (4) een verklaring dat de onderneming geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (5) een verklaring dat de onderneming niet verkeert in staat van faillissement, of vereffening, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of verkeert in een Pagina 5 van 22

6 andere soortgelijke toestand als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen (6) de verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn (directe en indirecte) belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (7) de verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale (verzekering) bijdragen van het land waar hij gevestigd is (8) SAP certificaten (9) referentieopdrachten (10) een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s Gebruik voor de punten (1) tot (2) het kandidatuurformulier (zie bijlage A). Gebruik voor de punten (3) tot (7) standaardformulier B Eigen verklaring. Dit formulier dient naar waarheid ingevuld en door de rechtsgeldige vertegenwoordiger geparafeerd en ondertekend te worden (een originele handtekening is vereist) en bij uw offerte te worden gevoegd. Voor punt (9) dient de informatie te worden vermeld op het formulier «Specificatie referenties» (bijlage C), waarbij volledige beantwoording essentieel is. Voor de punten (8) en (10) dienen de desbetreffende documenten bij de offerte te worden gevoegd. De SAP certificaten kunnen zowel door de inschrijver als door de onderaannemers voorgelegd worden. Indien de inschrijver een onderaannemer vervangt dient de inschrijver de SAP certificaten van nieuwe onderaannemer voor te leggen. 7. SELECTIECRITERIA (1) Bijlage B Eigen verklaring dient door de inschrijver te worden ondertekend en toegevoegd aan de offerte. Door het ondertekenen van deze verklaring geeft de inschrijver onder meer aan dat er geen crimineel verleden, geen faillissement of betalingsachterstallen sociale zekerheidspremies op de organisatie/onderneming van toepassing is. De Nationale Loterij kan de inschrijvers op een later moment verzoeken officiële documenten te overleggen. De hieraan verbonden kosten berusten bij de inschrijver. Indien de inhoud van de bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen in de eigen verklaring wordt gesteld, worden de (betreffende) inschrijvers uitgesloten van verdere deelname aan de gunningsprocedure. De inhoud van de Eigen verklaring van enkel de winnende inschrijver ná het nemen van de (voorlopige) gunningsbeslissing wordt geverifieerd. Pagina 6 van 22

7 (2) een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s. Een minimale dekking van is daarbij noodzakelijk. (3) een bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (BS 9 augustus 2011) (4) de geconsolideerde jaarrekeningen en middelen van moederbedrijf en dochterondernemingen (5) Voorts zal de economische en financiële draagkracht van de inschrijvers beoordeeld worden aan de hand van een D&B rapport. Dit rapport zal door de Nationale Loterij opgezocht worden. De ondernemingen met een hoog falingsrisico komen niet voor gunning in aanmerking. (6) Verder dienen volgende SAP certificaten te worden voorgelegd: Must haves SAP certificaat Niveau X SAP Approved Partner - X SPP (SAP Productivity Pack) Grondige kennis X Onderhoud van de hardware Grondige kennis X Opbouw en onderhoud van interfaces met Grondige kennis andere systemen via PI (Proces Integration) X Opbouw en onderhoud van GRC (Governance, Grondige kennis Risk & Compliance) X Opbouw en onderhoud van Adobe interactive Grondige kennis forms X ERP module: FI Finance (algemene Grondige kennis boekhouding: rekeningbeheer, boekingen,...), X ERP module: FM Funds Management Grondige kennis X ERP module: AA Asset Accounting Grondige kennis ERP module: CO Controlling (Analytische Grondige kennis X boekhouding, kostensoorten, kostenplaatsen, profit centers, internal orders, ) X ERP module: MM Material Management Grondige kennis X ERP module: SD Sales & Distribution (B2B flow) Grondige kennis X HRM module: Time Management Grondige kennis X HRM module: Personal administration Grondige kennis X HRM module: Expense Management Grondige kennis X HRM module: Payroll Management, Grondige kennis X HRM module: E-Recruitment Grondige kennis X HRM module: E-Performance Grondige kennis X HRM module: Organisation Management Grondige kennis X SAP Portal m.n. ESS, MSS en Nakisa Grondige kennis X SAP Solution Manager voor o.a. de beschikbaarheid te meten van de systemen Grondige kennis Pagina 7 van 22

8 d.m.v. Probes (7) Naast de certificaten tevens een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie (3) jaren met vermelding van bedrag, datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren, waaruit ervaring blijkt met volgende standaardmodules: Min. 1 ref. Standaard module Indicatieve # users x ECC 500 x SPP (SAP Productivity Pack 1 x onderhoud van de hardware as a service x opbouw en onderhoud van interfaces met andere systemen via PI (Proces Integration) 2 x opbouw en onderhoud van GRC (Governance, Risk & Compliance) 1 x de opbouw en onderhoud van Adobe interactive forms - x ERP modules: FI Finance (algemene boekhouding : rekeningbeheer, boekingen,...) - x ERP modules: FM Funds Management - x ERP modules: AA Asset Accounting - x ERP modules: CO Controlling (Analytische boekhouding, kostensoorten, kostenplaatsen, profit centers, internal orders, ), - x ERP modules: MM Material Management - x ERP modules: SD Sales & Distribution (B2B flow) - x HRM modules: Time Management - x HRM modules: Personal administration - x HRM modules: Expense Management - x HRM modules: Payroll Management - x HRM modules: E-Recruitment 500 x HRM modules: E-Performance - x HRM modules: Remsis 1 x HRM modules: Organisation Management - x SAP Portal m.n. ESS, MSS en Nakisa - x SAP Solution Manager voor o.a. de beschikbaarheid te meten van de systemen d.m.v. Probes - De bekwaamheid van de kandidaten wordt beoordeeld en gecontroleerd op basis van de bovenvermelde selectiecriteria Pagina 8 van 22

9 Alle kandidaten die niet in een uitsluitingspositie zijn en beschikken over voldoende economische-, financieelen technische capaciteiten zullen geselecteerd en uitgenodigd worden om een offerte in te dienen, op basis van het bestek met alle technische specificaties. Omissie: De Nationale Loterij houdt zichzelf de beoordelingsvrijheid voor om met toepassing van het proportionaliteitsbeginsel de inschrijving al dan niet uit te sluiten wegens verzuimen van bepaalde documenten over te leggen ten tijde van de inschrijving. Het bieden van herstel van een verzuim door de inschrijver/gegadigde is een bevoegdheid waartoe de Nationale Loterij niet verplicht is. Een bankverklaring die niet exact conform bijlage 3 word opgesteld volstaat derhalve om tot uitsluiting te besluiten. 8. BORGSTELLING Het stellen van een borgtocht van 5 % van het geraamde maandelijkse bedrag vermenigvuldigd met zes, afgerond naar het hogere tiental in euro, is verplicht. 9. DUUR VAN DE OPDRACHT De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van drie (3) jaar, verlengbaar met één (1) jaar. 10. BIJKOMENDE BEPALINGEN Deze overheidsopdracht is exclusief onderworpen aan het Belgische recht. De kandidaat onthoudt zich er van giften en uitnodigingen te doen aan het personeel of aangestelden van de Nationale Loterij. De Nationale Loterij heeft geen verplichting de opdracht toe te wijzen. De Nationale Loterij kan zowel afzien van het gunnen van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze. Ook in dat geval worden door de Nationale Loterij geen kosten vergoed van enigerlei gemaakte kosten, of schade ontstaan in het kader van de staking van de procedure. Correspondentie en ontvangen kandidaturen zullen na afloop niet aan de kandidaat worden geretourneerd. Hoogachtend, De Gedelegeerd bestuurder Jannie Haek Bijlage A: Standaardformulier Pagina 9 van 22

10 Bijlage B: Eigen Verklaring Bijlage C: specificatie van referenties Bijlage D : Bankverklaring Pagina 10 van 22

11 Bijlage A: Standaardformulier Onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor SAP-ondersteuning Publicatie nr. [referenties] De firma (volledige benaming) met als adres (straat) (postnr. en gemeente) (land) met RPR-nummer ingeschreven bij de RSZ onder nummer en waarvoor Mijnheer/Mevrouw (*) (voor- en achternaam) Pagina 11 van 22

12 gedomicilieerd op het adres (straat) (postnr. en gemeente) (land) als kandidaat of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent. De verschuldigde betalingen kunnen uitgevoerd door storting of overschrijving op het rekeningnummer van de volgende financiële instelling geopend op naam van Er wordt gekozen voor de Nederlandse/Franse (*) taal voor de interpretatie van het contract. Alle briefwisseling betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden gestuurd naar: (straat) (postnr. en gemeente) (telefoon- en faxnummer) Pagina 12 van 22

13 Single point of contact (SPOC): één enkele contactpersoon voor de Nationale Loterij: (Voor en achternaam) (telefoon- en faxnummer) (GSM) ( adres) Identificatie en nationaliteit van de onderaannemers en omschrijving van hun specifieke taken: Ik geef aan de Nationale Loterij de uitdrukkelijke toestemming om bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid inlichtingen in te winnen inzake de toestand van mijn verplichtingen ten overstaan van de RSZ. Daarenboven verleen ik aan de RSZ met betrekking tot deze offerte de toelating om alle inlichtingen over de stand van mijn bijdragerekening rechtstreeks aan, en op verzoek van, de Nationale Loterij te verstrekken. Eveneens verleen ik aan de Nationale Loterij de toelating om bij andere instellingen alle nuttige inlichtingen (bvb. financiële) over de firma in te winnen. Door een kandidatuur in te dienen: - verklaart de kandidaat dat de contactpersoon de Nederlandse en Franse taal in woord en geschrift goed beheerst - verklaart de kandidaat dat vanuit de onderneming geen enkele informatie welke in het kader van deze opdracht beschikbaar komt, aan derden ter beschikking zal worden gesteld, met uitzondering van voor het onderhavige project door de onderneming in te schakelen partners, onderaannemers of hulppersonen. In een dergelijk geval blijft ik verantwoordelijk voor de geheimhouding door die in te schakelen partners, onderaannemers of hulppersonen. Gedaan: Te op Pagina 13 van 22

14 De kandidaat of gevolmachtigde: (naam) (functie) (handtekening) Pro memorie: documenten die bij de kandidatuurdossier dienen te worden gevoegd: - bijlage B: formulier eigen verklaring - bijlage C: specificatie van referenties - bijlage D: Bankverklaring - alle referenties, documenten en inlichtingen gevraagd in het kader van de selectiecriteria - de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad of gelijkwaardig: de inschrijver levert zijn statuten en alle nuttige informatie en documenten betreffende delegaties van bevoegdheid en van handtekening teneinde de machtiging van de ondertekenaar(s) te bewijzen. Vergeet niet alle pagina s van uw offerte en van de bijlagen van een ononderbroken nummering te voorzien Pagina 14 van 22

15 Bijlage B: Eigen Verklaring Verklaring dat de onderneming zich niet bevindt in een uitsluitingspositie Vragen teneinde te kunnen achterhalen of een of meer van de in de Europese aanbestedingsrichtlijn opgesomde uitsluitingsgronden zich voordoet. Paraaf kandidaat : (per blokje) Is jegens de onderneming een veroordeling bij onherroepelijk vonnis uitgesproken omwille van deelneming aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in art 45 lid 1 sub c van de Richtlijn 2004/18/EG en goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002] of witwassen van geld [als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme]? Ja/Nee Zo ja, vermeld de redenen. Stelt de onderneming geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerk als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen? Verkeert de onderneming in staat van faillissement, vereffening, of heeft de onderneming zijn werkzaamheden gestaakt, of ondergaat een gerechtelijke reorganisatie, of verkeert hij in een andere soortgelijke toestand ingevolge een gelijkaardige procedure van de nationale wettelijke regeling? Ja/Nee Ja/Nee Zo ja, vermeld de desbetreffende toestand. Heeft de onderneming aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale (verzekering)bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is? Ja/Nee Zo nee, vermeld de eventuele lopende betalingsregelingen. Heeft de onderneming aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van zijn (directe en indirecte) belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van de aanbestedende dienst? Ja/Nee Zo nee, vermeld eventuele lopende betalingsregelingen. Pagina 15 van 22

16 Ondertekening Ondergetekende verklaart de vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn. De onderneming verbindt zich ertoe om de documenten en de nodige bewijzen te bezorgen op verzoek van de aanbestedende overheid. Bedrijfsnaam Maatschappelijke zetel Naam ondertekenaar Functie Datum (straat, huisnummer, postcode, gemeente) Handtekening Pagina 16 van 22

17 Bijlage C: specificatie van referenties Voor de Nationale Loterij is het van groot belang dat de kandidaat over voldoende specifieke ervaring beschikt om de gevraagde werkzaamheden naar behoren uit te voeren. U dient minstens één referentie op te geven. Per referentie dient u één formulier in te vullen. Referentie 1 naam klant adres naam contactpersoon functie contactpersoon telefoonnummer Aanvangsdatum (fase per fase) - Einddatum contractperiode A. Hardware, B. Software, C. Services contractwaarde uitgebreide omschrijving van de aard van de verleende werkzaamheden Pagina 17 van 22

18 - Naam van het project - Bedrijfssector - Toepassingsgebied van de ontwikkeling of het project - Beoogde doelstellingen - Lijst en korte beschrijving van rol en aandeel van eventuele onderaannemers: A. Naam onderneming(en), B. Aandeel in opdracht, C. Vakkennis - Complexiteit: Aantal gebruikers, Aantal IT-systemen (aantal mainframes, mini s en servers) - Lijst en korte beschrijving van de systemen voor de realisatie van het project: A. Hardware, B. Software, C. Ontwikkelingsomgeving - Projectbeheer: Instrument/methode - Lijst van aan project toegewezen profielen; (TOTAAL) aantal personen en man/dagen voor integrale project: Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5, - Aantal users: - Ervaring van de kandidaat met volgende standaardmodules: ECC SPP (SAP Productivity Pack onderhoud van de hardware as a service opbouw en onderhoud van interfaces met andere systemen via PI (Proces Integration) opbouw en onderhoud van GRC (Governance, Risk & Compliance) de opbouw en onderhoud van Adobe interactive forms ERP modules: FI Finance (algemene boekhouding : rekeningbeheer, boekingen,...) ERP modules: FM Funds Management ERP modules: AA Asset Accounting ERP modules: CO Controlling (Analytische boekhouding, kostensoorten, kostenplaatsen, profit centers, internal orders, ), ERP modules: MM Material Management ERP modules: SD Sales & Distribution (B2B flow) HRM modules: Time Management HRM modules: Personal administration HRM modules: Expense Management HRM modules: Payroll Management HRM modules: E-Recruitment HRM modules: E-Performance HRM modules: Remsis HRM modules: Organisation Management SAP Portal m.n. ESS, MSS en Nakisa SAP Solution Manager voor o.a. de beschikbaarheid te meten van de systemen d.m.v. Probes Referentie 2 naam klant adres naam contactpersoon functie contactpersoon telefoonnummer contractperiode contractwaarde Aanvangsdatum (fase per fase) - Einddatum A. Hardware, B. Software, C. Services Pagina 18 van 22

19 uitgebreide omschrijving van de aard van de verleende werkzaamheden - Naam van het project - Bedrijfssector - Toepassingsgebied van de ontwikkeling of het project - Beoogde doelstellingen - Lijst en korte beschrijving van rol en aandeel van eventuele onderaannemers: A. Naam onderneming(en), B. Aandeel in opdracht, C. Vakkennis - Lijst en korte beschrijving van de systemen voor de realisatie van het project: A. Hardware, B. Software, C. Ontwikkelingsomgeving - Projectbeheer: Instrument/methode - Lijst van aan project toegewezen profielen; (TOTAAL) aantal personen en man/dagen voor integrale project: Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5, - Aantal users: - Ervaring van de kandidaat met volgende standaardmodules: ECC SPP (SAP Productivity Pack onderhoud van de hardware as a service opbouw en onderhoud van interfaces met andere systemen via PI (Proces Integration) opbouw en onderhoud van GRC (Governance, Risk & Compliance) de opbouw en onderhoud van Adobe interactive forms ERP modules: FI Finance (algemene boekhouding : rekeningbeheer, boekingen,...) ERP modules: FM Funds Management ERP modules: AA Asset Accounting ERP modules: CO Controlling (Analytische boekhouding, kostensoorten, kostenplaatsen, profit centers, internal orders, ), ERP modules: MM Material Management ERP modules: SD Sales & Distribution (B2B flow) HRM modules: Time Management HRM modules: Personal administration HRM modules: Expense Management HRM modules: Payroll Management HRM modules: E-Recruitment HRM modules: E-Performance HRM modules: Remsis HRM modules: Organisation Management SAP Portal m.n. ESS, MSS en Nakisa SAP Solution Manager voor o.a. de beschikbaarheid te meten van de systemen d.m.v. Probes Referentie 3 naam klant adres naam contactpersoon functie contactpersoon telefoonnummer contractperiode Aanvangsdatum (fase per fase) - Einddatum Pagina 19 van 22

20 contractwaarde A. Hardware, B. Software, C. Services uitgebreide omschrijving van de aard van de verleende werkzaamheden - Naam van het project - Bedrijfssector - Toepassingsgebied van de ontwikkeling of het project - Beoogde doelstellingen - Lijst en korte beschrijving van rol en aandeel van eventuele onderaannemers: A. Naam onderneming(en), B. Aandeel in opdracht, C. Vakkennis - Lijst en korte beschrijving van de systemen voor de realisatie van het project: A. Hardware, B. Software, C. Ontwikkelingsomgeving - Projectbeheer: Instrument/methode - Lijst van aan project toegewezen profielen; (TOTAAL) aantal personen en man/dagen voor integrale project: Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5, - Aantal users: - Ervaring van de kandidaat met volgende standaardmodules: ECC SPP (SAP Productivity Pack onderhoud van de hardware as a service opbouw en onderhoud van interfaces met andere systemen via PI (Proces Integration) opbouw en onderhoud van GRC (Governance, Risk & Compliance) de opbouw en onderhoud van Adobe interactive forms ERP modules: FI Finance (algemene boekhouding : rekeningbeheer, boekingen,...) ERP modules: FM Funds Management ERP modules: AA Asset Accounting ERP modules: CO Controlling (Analytische boekhouding, kostensoorten, kostenplaatsen, profit centers, internal orders, ), ERP modules: MM Material Management ERP modules: SD Sales & Distribution (B2B flow) HRM modules: Time Management HRM modules: Personal administration HRM modules: Expense Management HRM modules: Payroll Management HRM modules: E-Recruitment HRM modules: E-Performance HRM modules: Remsis HRM modules: Organisation Management SAP Portal m.n. ESS, MSS en Nakisa SAP Solution Manager voor o.a. de beschikbaarheid te meten van de systemen d.m.v. Probes Ondertekening Bedrijfsnaam Naam ondertekenaar Functie Datum Ondertekening Pagina 20 van 22

21 De NL behoud zich het recht voor, indien daartoe aanleiding bestaat bij de klant over een afgegeven verklaring nadere informatie in te winnen. Pagina 21 van 22

22 Bijlage D : Bankverklaring Pagina 22 van 22

Selectieleidraad. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Ondersteuning van de SAP toepassingen voor FICO en HR

Selectieleidraad. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Ondersteuning van de SAP toepassingen voor FICO en HR Selectieleidraad Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Ondersteuning van de SAP toepassingen voor FICO en HR (hardware, software, data, reporting), en dit zowel in service mode (servicedesk) als voor

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING SBA-VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Bureau Screening en Bewakingsaanpak Provincie Gelderland Kabinet van de Commissaris van de Koningin Kamer H 3.72 Postbus 9090 6800 GX Arnhem Telefoonnummer: 026-359

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 15/01/2014 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Diaine Sacha +32 (0)2 211 87 45, sacha.diaine@favv.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3

VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord. Perceel 3 VRAGENLIJST SELECTIEPROCEDURE ONTWERP EN ADVIESDIENSTEN Parkeergarages, winkels en woningen Centrum Amsterdam Noord Perceel 3 ALGEMEEN Naam van de onderneming... Vestigingsadres Postcode en plaats Land

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde.

1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de plaats van vestiging, het telefoon- en faxnummer van gegadigde. BIBOB-vragenformulier Provincie Utrecht bij aanbestedingen van overheidsopdrachten Deel I: Algemene vragen (artikel 30 lid 2 Wet Bibob) 1.1 Verstrek de naam, het adres (met eventueel postbusnummer), de

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek 09-34 Toegankelijke bushalteplaatsen Plaats van uitvoering: Opdrachttype: Aanbestedingsprocedure: Aanbesteder: Datum

Nadere informatie

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <>

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <<het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)>> Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende.

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende. Publicatiebericht Oproep voor kandidaten voor ontwerp en realisatie van geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Zwaluwenstraat 2 te Oostende. Aankondiging van een opdracht voor het ontwerp

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Aanbestedende overheid. Voorwerp van de opdracht

Aanbestedende overheid. Voorwerp van de opdracht KANDIDAATSFORMULIER Officiële naam: Brusselse Woning Postadres: Kardinaal Mercierstraat 37 Plaats: Brussel Postcode: 1000 België Aanbestedende overheid Voorwerp van de opdracht Kandidatuur in het kader

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFFERTEFORMULIER Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data die de Vlaamse erkende woonzorgcentra halfjaarlijks aan

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Selectieleidraad. Overheidsopdracht voor werken. Herinrichting hoofdzetel Nationale Loterij

Selectieleidraad. Overheidsopdracht voor werken. Herinrichting hoofdzetel Nationale Loterij Selectieleidraad Overheidsopdracht voor werken Herinrichting hoofdzetel Nationale Loterij Auteur(s) : Koen Huyck Nicolas Vandekerckhove Referenties : FIN/PRO/KH/2016/24 Staat : Finale versie Uiterste datum

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING

BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING BIBOB VRAGENFORMULIER BIJ AANBESTEDING Inhoudsopgave blz. Toelichting op het BIBOB vragenformulier bij aanbesteding 3 Deel I van het vragenformulier 7 Deel II van het vragenformulier 8 Deel III van het

Nadere informatie

Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht. Plaats: Brussel Postcode: 1040

Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht. Plaats: Brussel Postcode: 1040 1/ 14 BE001 06/12/2013 - BDA nummer: 2013-527731 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften Invulsjabloon Bijlagen A t/m I Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften t.b.v. de Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek (isgv) 3 oktober 2012 Deelnemende

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie