Selectieleidraad. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Diensten voor de SAP-ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selectieleidraad. Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Diensten voor de SAP-ondersteuning"

Transcriptie

1 Selectieleidraad Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Diensten voor de SAP-ondersteuning Auteur(s) : Gert De Pauw, Gert Van den Dries Referenties: OPI/PRO/RM/KH/GVDD/2014/55 Staat: Finale versie Uiterste datum van indiening van kandidatuurdossiers: 30/01/2015 om 11u00

2 Geachte, Gevolg gevend aan uw verzoek tot deelneming, heb ik het genoegen u het bijkomend document te laten geworden bij de aankondiging van opdracht die kenbaar werd gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op Cliquez ici pour entrer une date. onder nummer [referenties]. Onderhavige opdracht heeft de bedoeling om een overeenkomst af te sluiten met één dienstverlener voor volledig diensten van de SAP-applicaties van de Nationale Loterij. De aanleiding van deze opdracht is gelegen in de wettelijke verplichting tot Europees aanbesteden. De Nationale Loterij hanteert bij de opdracht de algemene beginselen van mededinging van de Europese Unie, zoals daar zijn: transparantie, gelijke behandeling, objectiviteit en proportionaliteit. Daartoe worden de volgende van elkaar onderscheiden verrichtingen uitgevoerd: - controleren op aanwezigheid uitsluitingsgronden - beoordelen of kandidaat voldoet aan de minimum geschiktheidseisen - meedelen van de selectiebeslissing. Indien onderstaande opdracht u interesseert, nodig ik u uit een kandidatuurdossier in te dienen. Het dossier dient de hoofdzetel van de Nationale Loterij conform de hierna opgesomde voorwaarden ten laatste op 20/01/2015om uur te bereiken, bij voorkeur per aangetekende brief of door persoonlijk afgeven. 1. VOORWERP OPDRACHT CPV Diensten voor ontwikkeling van software voor financiële analyse en boekhouding CPV Systeemondersteuningsdiensten CPV Beheer van gegevensnetwerk 2. AANBESTEDENDE INSTANTIE Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht (ook te noemen NL) Belliardstraat B 1040 Brussel Registratienummer Web: Toezicht en leiding op de uitvoering van de opdracht: Roger Malevé, Director Operations, Procurement & ICT. 3. GUNNINGSWIJZE Onderhandelingsprocedure met bekendmaking als bedoeld in art. 26, 2, 1, 3 van de wet van 15/06/2006. Pagina 2 van 22

3 4. SELECTIEPROCEDURE VAN DE KANDIDATEN Samenvatting van het verloop van de procedure: Aankondiging opdracht Opening kandidaturen Onderzoek kandidaturen en selectie kandidaten Opening offertes Onderzoek regelmatigheid Onderzoek shortlist Onderhandelingen Keuze opdrachtnemer Het onderzoek en selectie van de kandidaten is gebaseerd op onderhavige selectieleidraad. Enkel de geselecteerden zullen worden uitgenodigd een offerte in te dienen. 5. KORTE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT/ DOEL VAN DE NATIONALE LOTERIJ Met deze opdracht wenst de Nationale Loterij volgende diensten te verwerven : - dienst beschikbaar houden van de SAP omgeving, het aantal SAP-gebruikers is 430, deze waarde is indicatief - dienst oplossen van incidenten en van problemen en afhandelen van klachten - dienst eenvoudige wijzigingen aan de SAP omgeving - dienst projectmatige wijzigingen aan de SAP omgeving (met onder meer applicatie ontwikkelingen, infrastructuurprojecten, trainingsopdrachten, aanpassingen van de dienstencataloog, coaching en ondersteuning) Bovenstaande diensten zullen gemeten worden d.m.v. SLA rapportering. De omschrijving van en een vermoedelijke hoeveelheid van de gewenste diensten zal zijn opgenomen in het document Dienstencataloog met betrekking tot SAP ondersteuning voor de Nationale Loterij. 6. INDIENING VAN DE KANDIDATUREN 6.1. Planning Voor deze offerteaanvraag wordt de volgende (deels indicatieve) planning gehanteerd: Activiteiten Publicatie van de aankondiging van opdracht, waarin de belangstellenden worden verzocht om hun kandidatuur in te Datum 22/12/2014 Pagina 3 van 22

4 dienen. Beschikbaarstelling van onderhavig document 22/12/2014 Uiterste datum indiening vragen door inschrijvers 22/01/2015 Uiterste datum voor de beantwoording pre-bid vragen 23/01/2015 Sluitingsdatum indiening kandidatuurdossiers 30/01/2015 om 11u00 Opening ontvangen kandidaturen 30/01/2015 à 11u05 Goedkeuring van de evaluatierapport van de kandidaturen 10/03/2015 Verzenden beslissing van selectie of niet-selectie en 20/03/2015 beschikbaarstelling van het bestek aan de gekozen kandidaten. De hierboven genoemde data en tijdstippen voor het stellen van vragen en het indienen van kandidatuurdossier zijn vast en gelden als uiterste termijn. Alle overige hierboven genoemde data zijn streefdata. Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend. Indien gedurende het verloop van de procedure in enige fase vertraging optreedt, zullen de daarop volgende fasen evenredig in tijd opschuiven Indiening van het kandidatuurdossier Het kandidatuurdossier dient in twee voud op papier te worden ingediend, bij voorkeur enkelzijdig bedrukt en zonder nietjes (dit mag per post of u kunt het persoonlijk komen langsbrengen) bij de Nationale Loterij, Belliardstraat te 1040 Brussel. Bij de Nationale Loterij, is de contactpersoon voor deze oproep tot kandidatuurstelling Gert Van den Dries, te bereiken op faxnummer +32 (0) of Behalve de papieren versie dient eveneens op een elektronische drager (zoals CD-ROM of USB stick) een digitale versie van de kandidatuurdossier bijgesloten te worden in een door MS Word of PDF in te lezen bestandformaat. Bij strijdigheid tussen de papieren en de digitale versie prevaleert de papieren versie. Het kandidatuurdossier moet in een gesloten omslag worden gestoken. Op de omslag wordt vermeld: Niet openen : Kandidatuur voor diensten voor SAP-ondersteuning gevolgd door het uiterste datum van indiening van de kandidatuurdossier. Bij inzending over de post, als gewone of aangetekende zending, wordt de omslag geschoven in een tweede omslag. De indieningstermijn van de kandidatuur sluit op 30/01/2015 om 11u00. Uw kandidatuurdossier dient uiterlijk op genoemde dag/tijd in het bezit van de Nationale Loterij te zijn. Let op: Het risico van vertraging in de postbestelling berust bij u. Bij kandidatuurstelling per fax of de kandidaat dient schriftelijk bevestigd te worden binnen de drie werkdagen. Pagina 4 van 22

5 Bij telefonische kandidaatstelling: de kandidaatstelling dient schriftelijk bevestigd te worden binnen de drie werkdagen. Elke kandidaat mag slechts één kandidaatstelling indienen Taal Nederlands of Frans Vragen en/of opmerkingen tijdens de fase voor de indiening van de kandidaturen Kandidaten kunnen tijdens de voorbereiding van hun kandidatuur vragen en/of opmerkingen stellen over deze opdracht. U dient de vragen per te stellen of per fax: fax : +32 (0) Toelichtingen die gevraagd worden worden uitsluitend in behandeling genomen als zij schriftelijk zijn ingediend bij de contactpersoon van de NL. De NL raadt aan dat u bij s een bevestiging vraagt aan de bestemmeling. Zoniet kiest u ervoor zelf het risico te dragen van een vertraagde aflevering of het niet aankomen van s Verplicht bij te voegen informatie en documenten (1) de naam, voornamen, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en woonplaats van de kandidaat of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel (2) indien de kandidaat voornemens is een gedeelte van de opdracht in onderaanneming te geven, de opgave van de namen van de onderaannemers en hun specifieke taken (3) de verklaring dat voor de onderneming geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis is uitgesproken omwille van deelneming aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in art 45 lid 1 sub c van de Richtlijn 2004/18/EG en goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002] of witwassen van geld [als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme] (4) een verklaring dat de onderneming geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (5) een verklaring dat de onderneming niet verkeert in staat van faillissement, of vereffening, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt, of een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of verkeert in een Pagina 5 van 22

6 andere soortgelijke toestand als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen (6) de verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn (directe en indirecte) belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (7) de verklaring dat de onderneming heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale (verzekering) bijdragen van het land waar hij gevestigd is (8) SAP certificaten (9) referentieopdrachten (10) een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s Gebruik voor de punten (1) tot (2) het kandidatuurformulier (zie bijlage A). Gebruik voor de punten (3) tot (7) standaardformulier B Eigen verklaring. Dit formulier dient naar waarheid ingevuld en door de rechtsgeldige vertegenwoordiger geparafeerd en ondertekend te worden (een originele handtekening is vereist) en bij uw offerte te worden gevoegd. Voor punt (9) dient de informatie te worden vermeld op het formulier «Specificatie referenties» (bijlage C), waarbij volledige beantwoording essentieel is. Voor de punten (8) en (10) dienen de desbetreffende documenten bij de offerte te worden gevoegd. De SAP certificaten kunnen zowel door de inschrijver als door de onderaannemers voorgelegd worden. Indien de inschrijver een onderaannemer vervangt dient de inschrijver de SAP certificaten van nieuwe onderaannemer voor te leggen. 7. SELECTIECRITERIA (1) Bijlage B Eigen verklaring dient door de inschrijver te worden ondertekend en toegevoegd aan de offerte. Door het ondertekenen van deze verklaring geeft de inschrijver onder meer aan dat er geen crimineel verleden, geen faillissement of betalingsachterstallen sociale zekerheidspremies op de organisatie/onderneming van toepassing is. De Nationale Loterij kan de inschrijvers op een later moment verzoeken officiële documenten te overleggen. De hieraan verbonden kosten berusten bij de inschrijver. Indien de inhoud van de bewijsstukken niet overeenkomt met hetgeen in de eigen verklaring wordt gesteld, worden de (betreffende) inschrijvers uitgesloten van verdere deelname aan de gunningsprocedure. De inhoud van de Eigen verklaring van enkel de winnende inschrijver ná het nemen van de (voorlopige) gunningsbeslissing wordt geverifieerd. Pagina 6 van 22

7 (2) een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s. Een minimale dekking van is daarbij noodzakelijk. (3) een bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (BS 9 augustus 2011) (4) de geconsolideerde jaarrekeningen en middelen van moederbedrijf en dochterondernemingen (5) Voorts zal de economische en financiële draagkracht van de inschrijvers beoordeeld worden aan de hand van een D&B rapport. Dit rapport zal door de Nationale Loterij opgezocht worden. De ondernemingen met een hoog falingsrisico komen niet voor gunning in aanmerking. (6) Verder dienen volgende SAP certificaten te worden voorgelegd: Must haves SAP certificaat Niveau X SAP Approved Partner - X SPP (SAP Productivity Pack) Grondige kennis X Onderhoud van de hardware Grondige kennis X Opbouw en onderhoud van interfaces met Grondige kennis andere systemen via PI (Proces Integration) X Opbouw en onderhoud van GRC (Governance, Grondige kennis Risk & Compliance) X Opbouw en onderhoud van Adobe interactive Grondige kennis forms X ERP module: FI Finance (algemene Grondige kennis boekhouding: rekeningbeheer, boekingen,...), X ERP module: FM Funds Management Grondige kennis X ERP module: AA Asset Accounting Grondige kennis ERP module: CO Controlling (Analytische Grondige kennis X boekhouding, kostensoorten, kostenplaatsen, profit centers, internal orders, ) X ERP module: MM Material Management Grondige kennis X ERP module: SD Sales & Distribution (B2B flow) Grondige kennis X HRM module: Time Management Grondige kennis X HRM module: Personal administration Grondige kennis X HRM module: Expense Management Grondige kennis X HRM module: Payroll Management, Grondige kennis X HRM module: E-Recruitment Grondige kennis X HRM module: E-Performance Grondige kennis X HRM module: Organisation Management Grondige kennis X SAP Portal m.n. ESS, MSS en Nakisa Grondige kennis X SAP Solution Manager voor o.a. de beschikbaarheid te meten van de systemen Grondige kennis Pagina 7 van 22

8 d.m.v. Probes (7) Naast de certificaten tevens een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie (3) jaren met vermelding van bedrag, datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren, waaruit ervaring blijkt met volgende standaardmodules: Min. 1 ref. Standaard module Indicatieve # users x ECC 500 x SPP (SAP Productivity Pack 1 x onderhoud van de hardware as a service x opbouw en onderhoud van interfaces met andere systemen via PI (Proces Integration) 2 x opbouw en onderhoud van GRC (Governance, Risk & Compliance) 1 x de opbouw en onderhoud van Adobe interactive forms - x ERP modules: FI Finance (algemene boekhouding : rekeningbeheer, boekingen,...) - x ERP modules: FM Funds Management - x ERP modules: AA Asset Accounting - x ERP modules: CO Controlling (Analytische boekhouding, kostensoorten, kostenplaatsen, profit centers, internal orders, ), - x ERP modules: MM Material Management - x ERP modules: SD Sales & Distribution (B2B flow) - x HRM modules: Time Management - x HRM modules: Personal administration - x HRM modules: Expense Management - x HRM modules: Payroll Management - x HRM modules: E-Recruitment 500 x HRM modules: E-Performance - x HRM modules: Remsis 1 x HRM modules: Organisation Management - x SAP Portal m.n. ESS, MSS en Nakisa - x SAP Solution Manager voor o.a. de beschikbaarheid te meten van de systemen d.m.v. Probes - De bekwaamheid van de kandidaten wordt beoordeeld en gecontroleerd op basis van de bovenvermelde selectiecriteria Pagina 8 van 22

9 Alle kandidaten die niet in een uitsluitingspositie zijn en beschikken over voldoende economische-, financieelen technische capaciteiten zullen geselecteerd en uitgenodigd worden om een offerte in te dienen, op basis van het bestek met alle technische specificaties. Omissie: De Nationale Loterij houdt zichzelf de beoordelingsvrijheid voor om met toepassing van het proportionaliteitsbeginsel de inschrijving al dan niet uit te sluiten wegens verzuimen van bepaalde documenten over te leggen ten tijde van de inschrijving. Het bieden van herstel van een verzuim door de inschrijver/gegadigde is een bevoegdheid waartoe de Nationale Loterij niet verplicht is. Een bankverklaring die niet exact conform bijlage 3 word opgesteld volstaat derhalve om tot uitsluiting te besluiten. 8. BORGSTELLING Het stellen van een borgtocht van 5 % van het geraamde maandelijkse bedrag vermenigvuldigd met zes, afgerond naar het hogere tiental in euro, is verplicht. 9. DUUR VAN DE OPDRACHT De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van drie (3) jaar, verlengbaar met één (1) jaar. 10. BIJKOMENDE BEPALINGEN Deze overheidsopdracht is exclusief onderworpen aan het Belgische recht. De kandidaat onthoudt zich er van giften en uitnodigingen te doen aan het personeel of aangestelden van de Nationale Loterij. De Nationale Loterij heeft geen verplichting de opdracht toe te wijzen. De Nationale Loterij kan zowel afzien van het gunnen van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze. Ook in dat geval worden door de Nationale Loterij geen kosten vergoed van enigerlei gemaakte kosten, of schade ontstaan in het kader van de staking van de procedure. Correspondentie en ontvangen kandidaturen zullen na afloop niet aan de kandidaat worden geretourneerd. Hoogachtend, De Gedelegeerd bestuurder Jannie Haek Bijlage A: Standaardformulier Pagina 9 van 22

10 Bijlage B: Eigen Verklaring Bijlage C: specificatie van referenties Bijlage D : Bankverklaring Pagina 10 van 22

11 Bijlage A: Standaardformulier Onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor SAP-ondersteuning Publicatie nr. [referenties] De firma (volledige benaming) met als adres (straat) (postnr. en gemeente) (land) met RPR-nummer ingeschreven bij de RSZ onder nummer en waarvoor Mijnheer/Mevrouw (*) (voor- en achternaam) Pagina 11 van 22

12 gedomicilieerd op het adres (straat) (postnr. en gemeente) (land) als kandidaat of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent. De verschuldigde betalingen kunnen uitgevoerd door storting of overschrijving op het rekeningnummer van de volgende financiële instelling geopend op naam van Er wordt gekozen voor de Nederlandse/Franse (*) taal voor de interpretatie van het contract. Alle briefwisseling betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden gestuurd naar: (straat) (postnr. en gemeente) (telefoon- en faxnummer) Pagina 12 van 22

13 Single point of contact (SPOC): één enkele contactpersoon voor de Nationale Loterij: (Voor en achternaam) (telefoon- en faxnummer) (GSM) ( adres) Identificatie en nationaliteit van de onderaannemers en omschrijving van hun specifieke taken: Ik geef aan de Nationale Loterij de uitdrukkelijke toestemming om bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid inlichtingen in te winnen inzake de toestand van mijn verplichtingen ten overstaan van de RSZ. Daarenboven verleen ik aan de RSZ met betrekking tot deze offerte de toelating om alle inlichtingen over de stand van mijn bijdragerekening rechtstreeks aan, en op verzoek van, de Nationale Loterij te verstrekken. Eveneens verleen ik aan de Nationale Loterij de toelating om bij andere instellingen alle nuttige inlichtingen (bvb. financiële) over de firma in te winnen. Door een kandidatuur in te dienen: - verklaart de kandidaat dat de contactpersoon de Nederlandse en Franse taal in woord en geschrift goed beheerst - verklaart de kandidaat dat vanuit de onderneming geen enkele informatie welke in het kader van deze opdracht beschikbaar komt, aan derden ter beschikking zal worden gesteld, met uitzondering van voor het onderhavige project door de onderneming in te schakelen partners, onderaannemers of hulppersonen. In een dergelijk geval blijft ik verantwoordelijk voor de geheimhouding door die in te schakelen partners, onderaannemers of hulppersonen. Gedaan: Te op Pagina 13 van 22

14 De kandidaat of gevolmachtigde: (naam) (functie) (handtekening) Pro memorie: documenten die bij de kandidatuurdossier dienen te worden gevoegd: - bijlage B: formulier eigen verklaring - bijlage C: specificatie van referenties - bijlage D: Bankverklaring - alle referenties, documenten en inlichtingen gevraagd in het kader van de selectiecriteria - de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad of gelijkwaardig: de inschrijver levert zijn statuten en alle nuttige informatie en documenten betreffende delegaties van bevoegdheid en van handtekening teneinde de machtiging van de ondertekenaar(s) te bewijzen. Vergeet niet alle pagina s van uw offerte en van de bijlagen van een ononderbroken nummering te voorzien Pagina 14 van 22

15 Bijlage B: Eigen Verklaring Verklaring dat de onderneming zich niet bevindt in een uitsluitingspositie Vragen teneinde te kunnen achterhalen of een of meer van de in de Europese aanbestedingsrichtlijn opgesomde uitsluitingsgronden zich voordoet. Paraaf kandidaat : (per blokje) Is jegens de onderneming een veroordeling bij onherroepelijk vonnis uitgesproken omwille van deelneming aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in art 45 lid 1 sub c van de Richtlijn 2004/18/EG en goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002] of witwassen van geld [als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme]? Ja/Nee Zo ja, vermeld de redenen. Stelt de onderneming geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerk als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen? Verkeert de onderneming in staat van faillissement, vereffening, of heeft de onderneming zijn werkzaamheden gestaakt, of ondergaat een gerechtelijke reorganisatie, of verkeert hij in een andere soortgelijke toestand ingevolge een gelijkaardige procedure van de nationale wettelijke regeling? Ja/Nee Ja/Nee Zo ja, vermeld de desbetreffende toestand. Heeft de onderneming aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale (verzekering)bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is? Ja/Nee Zo nee, vermeld de eventuele lopende betalingsregelingen. Heeft de onderneming aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van zijn (directe en indirecte) belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van de aanbestedende dienst? Ja/Nee Zo nee, vermeld eventuele lopende betalingsregelingen. Pagina 15 van 22

16 Ondertekening Ondergetekende verklaart de vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn. De onderneming verbindt zich ertoe om de documenten en de nodige bewijzen te bezorgen op verzoek van de aanbestedende overheid. Bedrijfsnaam Maatschappelijke zetel Naam ondertekenaar Functie Datum (straat, huisnummer, postcode, gemeente) Handtekening Pagina 16 van 22

17 Bijlage C: specificatie van referenties Voor de Nationale Loterij is het van groot belang dat de kandidaat over voldoende specifieke ervaring beschikt om de gevraagde werkzaamheden naar behoren uit te voeren. U dient minstens één referentie op te geven. Per referentie dient u één formulier in te vullen. Referentie 1 naam klant adres naam contactpersoon functie contactpersoon telefoonnummer Aanvangsdatum (fase per fase) - Einddatum contractperiode A. Hardware, B. Software, C. Services contractwaarde uitgebreide omschrijving van de aard van de verleende werkzaamheden Pagina 17 van 22

18 - Naam van het project - Bedrijfssector - Toepassingsgebied van de ontwikkeling of het project - Beoogde doelstellingen - Lijst en korte beschrijving van rol en aandeel van eventuele onderaannemers: A. Naam onderneming(en), B. Aandeel in opdracht, C. Vakkennis - Complexiteit: Aantal gebruikers, Aantal IT-systemen (aantal mainframes, mini s en servers) - Lijst en korte beschrijving van de systemen voor de realisatie van het project: A. Hardware, B. Software, C. Ontwikkelingsomgeving - Projectbeheer: Instrument/methode - Lijst van aan project toegewezen profielen; (TOTAAL) aantal personen en man/dagen voor integrale project: Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5, - Aantal users: - Ervaring van de kandidaat met volgende standaardmodules: ECC SPP (SAP Productivity Pack onderhoud van de hardware as a service opbouw en onderhoud van interfaces met andere systemen via PI (Proces Integration) opbouw en onderhoud van GRC (Governance, Risk & Compliance) de opbouw en onderhoud van Adobe interactive forms ERP modules: FI Finance (algemene boekhouding : rekeningbeheer, boekingen,...) ERP modules: FM Funds Management ERP modules: AA Asset Accounting ERP modules: CO Controlling (Analytische boekhouding, kostensoorten, kostenplaatsen, profit centers, internal orders, ), ERP modules: MM Material Management ERP modules: SD Sales & Distribution (B2B flow) HRM modules: Time Management HRM modules: Personal administration HRM modules: Expense Management HRM modules: Payroll Management HRM modules: E-Recruitment HRM modules: E-Performance HRM modules: Remsis HRM modules: Organisation Management SAP Portal m.n. ESS, MSS en Nakisa SAP Solution Manager voor o.a. de beschikbaarheid te meten van de systemen d.m.v. Probes Referentie 2 naam klant adres naam contactpersoon functie contactpersoon telefoonnummer contractperiode contractwaarde Aanvangsdatum (fase per fase) - Einddatum A. Hardware, B. Software, C. Services Pagina 18 van 22

19 uitgebreide omschrijving van de aard van de verleende werkzaamheden - Naam van het project - Bedrijfssector - Toepassingsgebied van de ontwikkeling of het project - Beoogde doelstellingen - Lijst en korte beschrijving van rol en aandeel van eventuele onderaannemers: A. Naam onderneming(en), B. Aandeel in opdracht, C. Vakkennis - Lijst en korte beschrijving van de systemen voor de realisatie van het project: A. Hardware, B. Software, C. Ontwikkelingsomgeving - Projectbeheer: Instrument/methode - Lijst van aan project toegewezen profielen; (TOTAAL) aantal personen en man/dagen voor integrale project: Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5, - Aantal users: - Ervaring van de kandidaat met volgende standaardmodules: ECC SPP (SAP Productivity Pack onderhoud van de hardware as a service opbouw en onderhoud van interfaces met andere systemen via PI (Proces Integration) opbouw en onderhoud van GRC (Governance, Risk & Compliance) de opbouw en onderhoud van Adobe interactive forms ERP modules: FI Finance (algemene boekhouding : rekeningbeheer, boekingen,...) ERP modules: FM Funds Management ERP modules: AA Asset Accounting ERP modules: CO Controlling (Analytische boekhouding, kostensoorten, kostenplaatsen, profit centers, internal orders, ), ERP modules: MM Material Management ERP modules: SD Sales & Distribution (B2B flow) HRM modules: Time Management HRM modules: Personal administration HRM modules: Expense Management HRM modules: Payroll Management HRM modules: E-Recruitment HRM modules: E-Performance HRM modules: Remsis HRM modules: Organisation Management SAP Portal m.n. ESS, MSS en Nakisa SAP Solution Manager voor o.a. de beschikbaarheid te meten van de systemen d.m.v. Probes Referentie 3 naam klant adres naam contactpersoon functie contactpersoon telefoonnummer contractperiode Aanvangsdatum (fase per fase) - Einddatum Pagina 19 van 22

20 contractwaarde A. Hardware, B. Software, C. Services uitgebreide omschrijving van de aard van de verleende werkzaamheden - Naam van het project - Bedrijfssector - Toepassingsgebied van de ontwikkeling of het project - Beoogde doelstellingen - Lijst en korte beschrijving van rol en aandeel van eventuele onderaannemers: A. Naam onderneming(en), B. Aandeel in opdracht, C. Vakkennis - Lijst en korte beschrijving van de systemen voor de realisatie van het project: A. Hardware, B. Software, C. Ontwikkelingsomgeving - Projectbeheer: Instrument/methode - Lijst van aan project toegewezen profielen; (TOTAAL) aantal personen en man/dagen voor integrale project: Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5, - Aantal users: - Ervaring van de kandidaat met volgende standaardmodules: ECC SPP (SAP Productivity Pack onderhoud van de hardware as a service opbouw en onderhoud van interfaces met andere systemen via PI (Proces Integration) opbouw en onderhoud van GRC (Governance, Risk & Compliance) de opbouw en onderhoud van Adobe interactive forms ERP modules: FI Finance (algemene boekhouding : rekeningbeheer, boekingen,...) ERP modules: FM Funds Management ERP modules: AA Asset Accounting ERP modules: CO Controlling (Analytische boekhouding, kostensoorten, kostenplaatsen, profit centers, internal orders, ), ERP modules: MM Material Management ERP modules: SD Sales & Distribution (B2B flow) HRM modules: Time Management HRM modules: Personal administration HRM modules: Expense Management HRM modules: Payroll Management HRM modules: E-Recruitment HRM modules: E-Performance HRM modules: Remsis HRM modules: Organisation Management SAP Portal m.n. ESS, MSS en Nakisa SAP Solution Manager voor o.a. de beschikbaarheid te meten van de systemen d.m.v. Probes Ondertekening Bedrijfsnaam Naam ondertekenaar Functie Datum Ondertekening Pagina 20 van 22

21 De NL behoud zich het recht voor, indien daartoe aanleiding bestaat bij de klant over een afgegeven verklaring nadere informatie in te winnen. Pagina 21 van 22

22 Bijlage D : Bankverklaring Pagina 22 van 22

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 19/11/2012 - BDA nummer: 2012-527174 Standaardformulier 2 - NL het gecombineerd presenteren van data uit ArcGis software en Cognos Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

<2014svhgict001> - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Raamwerkovereenkomst datacenter services. Aankondiging Toelichting scope

<2014svhgict001> - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Raamwerkovereenkomst datacenter services. Aankondiging Toelichting scope - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Raamwerkovereenkomst datacenter services Aankondiging Toelichting scope 02 april 2014 Inhoudstafel 1 ACHTERGROND... 3 2 SCOPE... 4 3 GEWENSTE

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 4/5/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie