Elke jubilaris is bijzonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elke jubilaris is bijzonder"

Transcriptie

1 50 jaar winst voor Nederland De Lotto jaarverslag 2011 Elke jubilaris is bijzonder

2 Elke jubilaris is bijzonder 2011 is niet alleen het jubileumjaar van De Lotto maar ook van vele breedtesporters, topsporters en vrijwilligers. Met hun jarenlange vasthoudendheid, prestaties en acties versterken zij het werk van De Lotto. Samen leveren we een concrete en onderscheidende bijdrage aan het sportieve, maatschappelijke en culturele klimaat in ons land. Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

3 Missie De Lotto wil op maatschappelijk verantwoorde wijze, middels haar kansspelproducten, consumenten laten bijdragen aan de ontwikkeling van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid in Nederland. Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

4 Inhoud Raad van Commissarissen Lotto Balans Directie Toto Exploitatierekening Bestuurlijke samenstelling Krasloten Controleverklaring Verdeling van de netto-opbrengst en afdracht aan beneficianten Maatschappelijke verantwoordelijkheid Lucky Day Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

5 verslag Raad van Commissarissen Directie Bestuurlijke samenstelling Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

6 We doen het samen bij De Lotto Fazia Ally, receptioniste bij De Lotto De Lotto vierde in 2011 haar 50-jarig jubileum. Ter ere van dit jubileum gaf De Lotto een bijzonder jubileumboek uit en was er een speciale jubileumviering. Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

7 De Lotto viert 50-jarig jubileum uur Z.K.H. de Prins van Oranje arriveert bij het World Forum in Den Haag, de feestelijke jubileumlocatie van De Lotto uur Humberto Tan in gesprek met Pieter van den Hoogenband, Nederlands beste zwemmer ooit en hoofdambassadeur van De Lotto. pieter: De Lotto is van onschatbare waarde voor de sport uur De jubileumgasten genieten van een muzikaal intermezzo door Edsilia Rombley uur Z.K.H. de Prins van Oranje ontvangt als eerste het jubileumboek Trots van De Lotto uur Z.K.H. de Prins van Oranje heeft voor vertrek graag nog even een onderonsje met de topsporters.

8 verslag raad van commissarissen Directie Bestuurlijke samenstelling Na afloop van ieder jaar informeert de Raad u zoals te doen gebruikelijk over de gebeurtenissen en resultaten was echter een zeer bijzonder jaar vanwege de viering van het vijftigjarig bestaan van De Lotto. Na het inwerkingtreden van de nieuwe loterijwet op 1 november 1961 was vanaf dat moment de Stichting Nationale Sporttotalisator (SNS) formeel verantwoordelijk voor de daarna alom bekend geworden sporttoto in Nederland. In 1974 werd daar het lottospel aan toegevoegd en uiteindelijk in 1994 de krasloterij. Dit laatste in een aparte vergunning. Vanaf de start heeft de stichting zich als doel gesteld om via de verkoop van een verantwoord kansspel financiële middelen te vergaren ten behoeve van instellingen op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn en de volksgezondheid. In de jaren na haar oprichting vervulde ze zo een belangrijke taak in de samenlevingsopbouw na de verwoestende kracht van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook nu nog is onze organisatie van bijzondere betekenis voor de financiering van vele maatschappelijke doelen en in het bijzonder de sport. Er was daarom alle aanleiding om het jubileum in december in het World Forum in Den Haag op feestelijke wijze te vieren. Het was een bijzonder genoegen dat Z.K.H. prins Willem-Alexander hierbij aanwezig was en het jubileumboek in ontvangst nam. Het verheugt de Raad dat de omzet die de laatste jaren werd gerealiseerd in het jubileumjaar 2011 kon worden vastgehouden. Dit ondanks onder andere toenemende problemen in het winkelkanaal vanwege een stagnerende economische groei. Ten opzichte van 2010 was er sprake van zowel consolidatie van de omzet in 2011 als ook consolidatie van het netto resultaat. Voor de gedetailleerde financiële verantwoording verwijzen wij u naar het betreffende hoofdstuk in dit jaarverslag. Het gehele resultaat komt ten goede aan de sport en diverse goede doelen op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid.

9 verslag raad van commissarissen Directie Bestuurlijke samenstelling Het jaar 2011 was voor de Nederlandse vergunninghouders in het algemeen en voor De Lotto in het bijzonder een belangrijk jaar. Op 19 maart werd de Tweede Kamer voor het eerst via een beleidsbrief geïnformeerd over de plannen van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en zijn collega van Financiën betreffende een modernisering van het kansspelbeleid. De essentie van dit nieuwe beleid is het bevorderen van marktwerking door voor meer partijen het mogelijk te maken een vergunning te krijgen. Deels wordt het nieuwe beleid gemotiveerd door de behoefte grensoverschrijdend illegaal aanbod te reguleren. Opvallend is dat zowel bij de oprichting van onze stichting alsook bijvoorbeeld in de tachtiger jaren van de vorige eeuw fundamentele wetswijzigingen werden doorgevoerd vanwege, zoals dat werd genoemd, internationale infiltratie en illegaal gokken. De nieuwe plannen raken De Lotto direct. Zo begrijpen wij dat er sprake is van een spoedige introductie van online kansspelen. Ook sportweddenschappen, waarvan De Lotto tot op heden de enige vergunninghouder is, is onderdeel van deze plannen. Dit zou betekenen dat op korte termijn geen sprake meer is van een monopolie en wij ons moeten voorbereiden op zware concurrentie van ondermeer tot nu toe illegaal opererende aanbieders. Dat er iets moet veranderen staat buiten kijf. De Lotto kan zich immers onder de huidige vergunningsvoorwaarden nauwelijks meten met het zeer uitgebreide illegale aanbod. Er is daarom een verzoek gericht aan de staatssecretaris om de huidige Beschikking Sporttotalisator zodanig te verruimen dat De Lotto een verantwoord alternatief kan bieden. Een dergelijke verruiming wordt overigens ondersteund door jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Naar verwachting zal in het jaar 2012 duidelijk worden wat de concrete plannen zijn met betrekking tot online kansspelen. Een nog verdergaand voorstel betreft de invoering van een transparante gunningprocedure voor loterijen. Alle bestaande vergunningen worden slechts verlengd tot 31 december Bedoeling is dat per 1 januari 2015 het nieuwe stelsel van start gaat. Ondanks de vergaande consequenties voor De Lotto en haar collegavergunninghouders is tot op heden nog geen detail bekend van de concrete uitwerking van deze plannen of wetsvoorstellen. De invoering van de Kansspelautoriteit die daarbij een belangrijke rol moet gaat spelen was al in 2010 voorzien maar wordt pas per 1 april 2012 gerealiseerd. Bovendien wordt opgemerkt dat de periode vanaf het moment van het ter perse gaan van dit verslag en de invoering van het nieuwe stelsel inmiddels nog slechts tweeënhalf jaar bedraagt. Los van de uitkomst van het proces van politieke besluitvorming doet zich de vraag voor of de praktische uitvoering van aanbesteding tot en met de start van nieuwe aanbieders per 1 januari 2015 haalbaar is.

10 verslag raad van commissarissen Directie Bestuurlijke samenstelling Bij de voorstellen voor de introductie van een transparante gunningprocedure doet zich de vraag voor naar de noodzaak van deze plannen. Uit cijfers blijkt dat de effectiviteit van de drie grote Nederlandse loterijen, te weten: Staatsloterij, Nationale Goede Doelen Loterijen en De Lotto met hun diversiteit aan aantrekkelijke spelsoorten groot is. Nationale en Europese jurisprudentie leert dat er in Nederland sprake is van een verantwoord Europaproof kansspelbeleid. Vermeldenswaard is dat van iedere euro inleg bij de Nederlandse loterijen na aftrek van prijzengeld en kosten er gemiddeld 38 eurocent als resultaat overblijft ten gunste van onze samenleving. In de vorm van afdracht aan de staat, kansspelbelasting en afdracht aan goede doelen en de sport. In 2011 werd zo een resultaat van ongeveer 750 miljoen gerealiseerd. De opbrengst steekt gunstig af ten opzichte van onze Europese collega s met een gemiddelde opbrengst van bijna 31 eurocent per ingelegde euro. We kunnen slechts vaststellen dat we het bepaald niet slecht doen in Nederland. Daarom is de vraag relevant of dit voor onze samenleving in alle opzichten zo profijtelijke loterijstelsel op de helling moet. De Raad van de Europese Unie heeft ruim een jaar geleden in een resolutie krachtig benadrukt dat bij voorstellen en initiatieven voor gewijzigd beleid het grote belang van de financiering van maatschappelijke activiteiten door de opbrengst uit loterijen in acht moet worden genomen. In het Nederlandse parlement leven ook fundamentele vragen over de nieuwe plannen. De Tweede Kamer heeft een zeer kritische houding die is terug te vinden in de vele moties die daarover in 2011 zijn aangenomen. Deze moties geven weer dat men zich in ieder geval verzet tegen een vergaande liberalisering van de kansspelen. Hoe het ook zij, De Lotto bereidt zich voor op een diepgaande discussie waarbij ook de ontvangers van loterijgelden moeten worden betrokken. Om deze reden is De Lotto daarom toegetreden tot het Goededoelen platform om zich in gezamenlijkheid voor te bereiden op het komende debat. Het had overigens kunnen zijn dat door een uitspraak van de Raad van State in de Betfair - zaak een invoering van een transparante gunningprocedure onvermijdelijk was geworden. Ik roep in herinnering het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap over de (Nederlandse) Betfair-zaak van 3 juni 2010, naar aanleiding van de verwijzing door de Raad van State. Het Hof oordeelde dat, kort samengevat, in beginsel bij het verlenen (of verlengen) van een vergunning concurrentie mogelijk moet zijn. Het Hof noemt echter twee uitzonderingen waarbij deze verplichting niet van toepassing is. Ten eerste als er sprake is van een openbare exploitant wiens beheer onder rechtstreeks toezicht staat van de Staat. Ten tweede bij een particuliere exploitant op wiens activiteiten de overheid een strenge controle kan uitoefenen. Het ministerie van (Veiligheid en) Justitie heeft altijd betoogd dat bij de voortzetting van

11 verslag raad van commissarissen de procedure bij de Raad van State goed kan worden verdedigd dat De Lotto tot de door het Hof geformuleerde uitzonderingscategorieën behoort, en dat er daarom geen plicht bestaat tot het oproepen van mededinging bij het verlenen van een nieuwe vergunning. Directie Bestuurlijke samenstelling De Raad van State deed uitspraak op 23 maart 2011 en concludeerde verrassend dat De Lotto niet kon worden beschouwd als een particuliere exploitant waarop een sterke controle door de overheid kan worden uitgeoefend, zoals bedoeld in het arrest. Een verrassende uitspraak waarbij de Raad van State een direct causaal verband legde tussen het door het Hof gewenste strenge toezicht en de governance - structuur van De Lotto. Alle andere mogelijkheden van controle werden daarbij terzijde gelegd. Voor De Lotto deed zich onmiddellijk een probleem voor vanwege de aanstaande verlenging van de Beschikking Instantloterij per 1 mei Ook zou de lopende Beschikking Sporttotalisator ter discussie komen te staan. De oplossing voor het ontstane probleem is gevonden in de aanstelling van een extra commissaris die is benoemd door de minister, gehoord hebbende het NOC*NSF en de Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN). Naast de reguliere werkzaamheden als commissaris is bij deze functionaris sprake van specifieke bevoegdheden ten aanzien van de besluitvorming voor zover die de uitvoering van het vigerende kansspelbeleid door De Lotto betreft. Deze aanpassing leidde tot een statutenwijziging. Na afronding van deze procedure kon de staatssecretaris overgaan tot het definitief verstrekken van de Beschikking Instantloterij tot januari Door het kunnen uitvoeren van deze noodzakelijke reparatie kan worden vastgesteld dat er binnen de kaders van het huidige Nederlandse kansspelstelsel een juridisch aanvaardbare oplossing mogelijk blijft als alternatief voor de plicht tot het instellen van een transparante gunningprocedure voor de loterijen. Bij het ter perse gaan van dit verslag is ook de Hoge Raad tot een uitspraak gekomen naar aanleiding van het Arrest van het Hof van Justitie van de EU in de (Nederlandse) Ladbrokes - zaak. Een uitspraak die het Nederlandse kansspelbeleid als consistent beoordeelt en daarmee de overheid alle mogelijkheden biedt illegaal aanbod via internet rechtmatig te weren. De ratio van het bestaan van De Lotto is al vijftig jaar het verzorgen van financiële middelen voor de belangrijke maatschappelijke activiteiten van haar beneficianten. Dat doen we door het aanbieden van leuke kansspelen binnen de kaders van een verantwoord kansspelbeleid. We willen dit graag voortzetten en we zijn er van

12 verslag raad van commissarissen Directie Bestuurlijke samenstelling overtuigd dat we ook de komende jaren een goede bijdrage kunnen blijven leveren. In dat licht zien wij de komende discussies met vertrouwen tegemoet. Rest mij nog u het volgende te melden. In het jubileumjaar 2011 vonden vijf reguliere vergaderingen plaats. Aanvullend werden twee extra vergaderingen gehouden vanwege de consequenties van het Betfair-arrest. Ook werd een extra vergadering gehouden vanwege de introductie van een fundamentele spelwijziging. Tevens vertegenwoordigden leden de Raad in de vergaderingen van de Beneficiantenraad die in het jaar 2011 viermaal bijeenkwam waarvan twee maal telefonisch. De Raad heeft specifieke taken die verband houden met het risicobeheer van De Lotto, de kwaliteit van de interne beheersing en sturing, de kwaliteit van de interne en externe informatievoorziening en de naleving van wet- en regelgeving ondergebracht bij het Audit Committee. De leden J.G. van der Werf (voorzitter) en L.F.M. Dahlhaus kwamen in 2011 vijf maal bijeen en hebben hun bevindingen gerapporteerd aan de voltallige Raad. Naar aanleiding van een eerder besluit van de Raad over de invoering van de functie van Compliance officer is daartoe in het voorjaar van 2011 een Charter vastgesteld en ondertekend door de voorzitter van de Raad en de algemeen directeur. De Raad dankt de directie en medewerkers van De Lotto voor hun inzet in het afgelopen jaar. hans alders Voorzitter Raad van Commissarissen

13 verslag Raad van Commissarissen directie Bestuurlijke samenstelling Het afgelopen jaar is een dynamisch jaar geweest waarin De Lotto 50 jaar bestond en de economische alsmede politieke situatie voor veel turbulentie in de Nederlandse kansspelomgeving hebben gezorgd. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de kansspelomzet in Nederland voor het tweede opeenvolgende jaar is gedaald. De totale omzet en het resultaat van De Lotto zijn, ondanks het negatieve marktsentiment, vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van 2010 met een omzet van 348 miljoen en een resultaat van 81 miljoen. De Nederlandse economie groeide in de eerste helft van 2011 in vergelijking met 2010, maar is in de tweede helft van 2011 gekrompen met circa 0,4%, hetgeen met name het gevolg is van een verder gedaald consumentenvertrouwen en bestedingspatroon. Het retail bezoek bij de belangrijkste verkopers van loterijproducten (tabak en gemak) is in 2011 met 9% gedaald, hetgeen de verkopen negatief heeft beïnvloed. Daarnaast zijn consumenten kritischer geworden ten aanzien van vaste uitgaven en is het aantal abonnementen, in algemene zin, sterk afgenomen. Bij De Lotto is, naast de continuering van Customer Intimacy, blijvende aandacht voor het verbeteren van (operationele) processen en aandacht voor het personeel. In het verlengde hiervan is een nieuw functioneringsen beoordelingssysteem opgezet waarbij er meer aandacht voor de individuele ontwikkeling van de medewerker is. Binnen de afdeling ICT & Operations is er verdere invulling gegeven aan de regiefunctie vanuit De Lotto met

14 verslag Raad van Commissarissen directie Bestuurlijke samenstelling betrekking tot externe partners. Om nog meer het accent te leggen op het centraal stellen van alle klantgroepen, is vanaf mei een geïntegreerde Klantenservice gestart, in plaats van een aparte service voor retailers en klanten. Dit heeft reeds in 2011 geleid tot een verbeterde waardering van de Klantenservice door onze klanten en retailers. Ten aanzien van de benodigde certificeringen is er in samenwerking met de accountant een goedkeurende ISEA verklaring gekomen en is het ISO-WLA certificaat behaald. Verder is er binnen de afdeling Financiën op 1 december een nieuwe Financieel Directeur gestart. Verder is er afgelopen jaar, in samenwerking met het Audit Committee (AC), een Compliance Charter opgesteld waarin, naast algemene compliancy met betrekking tot de bestaande wet- en regelgeving, een aantal specifieke onderwerpen zijn benoemd. Zoals beschreven in het verslag van de Raad van Commissarissen heeft De Lotto haar governance-structuur aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 23 maart 2011 in de Betfair-zaak. Daartoe is een extra commissaris benoemd door de minister van Veiligheid & Justitie. Na de afronding van dit proces is de staatssecretaris overgegaan tot het definitief verstrekken van de Beschikking Instantloterij tot januari Met uitzondering van Toto hebben alle producten in 2011 geleden onder de huidige economische situatie en de daarmee samenhangende daling van het aantal winkelbezoeken. Lotto heeft de groei van 2010 niet kunnen vasthouden en is met 4% in omzet gedaald hetgeen volledig aan de daling van de winkelverkoop toe te schrijven is. In september is de nieuwe product propositie van start gegaan met 4 keer een gegarandeerde Jackpot per jaar en een verbeterd prijzenpakket in combinatie met een prijsverhoging van Lotto naar 2,00. Krasloten worden hoofdzakelijk in winkels verkocht en het product heeft als gevolg hiervan te maken gehad met een daling van bijna 4%. Afgelopen jaar is de samenwerking met Scientific Games van start gegaan waarvan naar verwachting de resultaten in 2012 zichtbaar zullen worden. Er zijn in 2011 meer Krasloten verkocht dan in 2010, maar tegen een lager gemiddeld bedrag waardoor de omzet lager is ten opzichte van Lucky Day heeft een minder goed jaar gehad met een omzetdaling van circa 5% hetgeen bij zowel de winkel- als abonnee-omzet zichtbaar was.

15 verslag Raad van Commissarissen directie Bestuurlijke samenstelling Toto heeft een omzetstijging van 29% laten zien hetgeen deels te maken heeft gehad met een verbeterd productaanbod, zoals een aantal additionele spelopties en een betere afstemming met de doelgroep. Relatief gezien is de omzet via internet gestegen ten opzichte van de winkelomzet. In totaal werden er ruim 40.1 miljoen prijzen geïnd met een totaalbedrag van miljoen. Over dit prijzengeld is 21.6 miljoen aan kansspelbelasting afgedragen. In 2011 is verder 78.9 miljoen betaald 1 aan 19 beneficianten. Namens het management en alle medewerkers van De Lotto wil ik aangeven dat wij er als organisatie alles aan zullen doen om, met inachtneming van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, in 2012 een zo goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen. Met het oog op de economische situatie en lagere consumentenbestedingen is het belangrijk om de juiste keuzes te maken waarbij de (keuze van de) consument centraal gesteld zal worden. Met de komst van Eurojackpot zal de positionering, identiteit en relevantie van de producten nog duidelijker moeten zijn om zodoende voldoende onderscheidend te zijn in een concurrerende omgeving. In 2011 is middels Customer Intimacy invulling gegeven aan de visie om meer vanuit de klantengroepen naar alle producten en processen te kijken om zodoende logischer, efficiënter en klantgerichter te kunnen werken. De voorlopig positieve resultaten, op de nieuw ingerichte Klantenservice, geven aan dat De Lotto hiermee een duidelijk stap in de goede richting heeft gezet voor de toekomst waarin klanten steeds sneller en makkelijker contact zoeken. De ambities van De Lotto voor 2012 vragen een maximale inzet van alle medewerkers en relaties van De Lotto. Via deze weg wil ik alle medewerkers en relaties van De Lotto bedanken voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid in Ik kijk uit naar een nieuw jaar met vele uitdagingen voor De Lotto. harrie linders Algemeen Directeur ¹ Dit bedrag wijkt af van het behaalde nettoresultaat in 2011 omdat het de afdracht van het vierde kwartaal in 2010 t/m het derde kwartaal in 2011 betreft. De afdracht van het vierde kwartaal 2011 wordt na het vaststellen van de jaarrekening afgedragen.

16 verslag Raad van Commissarissen Directie bestuurlijke samenstelling beneficiantenraad raad van commissarissen management team namens noc*nsf P.J. Groenenboom - waarnemend voorzitter vanaf 1 april 2010 G. Dielessen J.W. Hoogendoorn namens stichting aanwending loterijgelden nederland J.C. van Deth R.C. van der Giessen J. Ch. L. Kuiper onafhankelijk voorzitter J.G.M. Alders namens noc*nsf J.G. van der Werf A.M. van Westerloo namens stichting aanwending loterijgelden nederland L.F.M. Dahlhaus H.R. Okkens voorzitter H.C.L. Linders, Algemeen Directeur F.J. Bijman, Commercieel Directeur C.B.M. Lurvink, Financieel Directeur - toegetreden 1 december 2011 M.M. Geense, Financieel Directeur - afgetreden 1 juli 2011 J. Reesink, Directeur ICT & Operations T. Veenstra, Directeur namens ministerie van veiligheid en justitie P.W.L. Russell - toegetreden 23 september 2011

17 producten in beeld Lotto Toto Krasloten Lucky Day Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

18 We kwamen jarenlang elk weekend bij elkaar om lekker te sporten. Korfbal werd ons leven. Annie de Vos (links) en Tjaak Blokker (rechts) Deze bijzondere jubilarissen werden in het zonnetje gezet ter ere van hun 75-jarig jubileum bij korfbalclub Synergo in Utrecht. Ze ontvingen een KNKV-speldje, een mooi boek over 75 jaar Tjaak en Annie en heel veel bloemen.

19

20 producten in beeld lotto Toto Krasloten Lucky Day Met een nieuwe presentator, Jeroen van der Boom, maakten kandidaten kans om 1 miljoen te winnen. Het publiek dat bestond uit zo n honderd Lottospelers kon ook meespelen en iedereen uit het publiek ging gegarandeerd met een mooie prijs naar huis. Ook is Lotto in april 2011 overgegaan naar een nieuwe campagne: Zaterdag kun je miljonair zijn. De doelstelling van deze campagne was om naast instrumentele communicatie, namelijk voor 2,00 kans op miljoenen, het merk verder te laden. De Lottoballen kwamen hierbij op een sympathieke manier tot leven en er werden verhalen van winnende spelers getoond. In de eerste spot was bijvoorbeeld te zien hoe een Lottospeler zijn genummerde ballen bedankt voor de miljoenen die hij heeft gewonnen met Lotto. Maar er is meer gebeurd in In september is Lotto gestart met een vernieuwde propositie waarbij het prijzenschema is verbeterd en op 15 oktober 2011 werd de Jackpot gegarandeerd uitgekeerd. Via een aftelcampagne werkte deze campagne toe naar het gegarandeerd vallen moment. De Jackpot van 26 miljoen werd aan negen winnaars uitgekeerd. De vernieuwde propositie wordt mogelijk gemaakt door een prijsverhoging van Lotto van 1,50 naar 2,00. De omzet is mede door de economische neergang in 2011 met 3,8% gedaald ten opzichte van 2010 naar 217,8 miljoen. winnaars Lotto heeft in 2011 aan maar liefst 18 mensen minimaal 1 miljoen bruto uitgekeerd. Er werden in totaal ruim 26,8 miljoen prijzen geïnd met een totaalbedrag van 88,9 miljoen.

21 producten in beeld Lotto toto Krasloten Lucky Day Toto heeft een uitstekend jaar achter de rug, waarbij een omzetstijging van 29% werd gerealiseerd. Deze stijging is grotendeels toe te wijzen aan de productverbeteringen in 2010 en de nieuwe productwijzigingen per september In september 2011 is een compleet nieuw betting- en riskmanagementsysteem geïmplementeerd, met als gevolg dat er een nieuw spelformulier in de winkel is geïntroduceerd en een nieuwe website is gelanceerd. Meer aandacht voor retailers, die sterk zijn in de verkoop van Toto, heeft eveneens een positief effect gehad op de omzet. Het hernieuwde partnership met Voetbal International heeft een positief effect op de merkbekendheid en heeft de speelintentie verhoogd. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is in augustus gestart met een amateurvoetbalprogramma met als doel educatie en activatie van nieuwe spelers van amateurclubs. Daarnaast is in het vierde kwartaal gestart met de uitrol van een social media strategie gericht op educatie en activatie van nieuwe en bestaande spelers in aanloop naar het EK en het seizoen Ondanks de groei verdwijnt een groot deel van de Nederlandse marktomzet naar het buitenland waar illegale aanbieders ongehinderd veel meer spelopties en betere quoteringen kunnen aanbieden. winnaars In 2011 werden er iets minder dan prijzen geïnd met een gezamenlijk geldbedrag van bijna 25,3 miljoen.

22 producten in beeld Lotto Toto krasloten Lucky Day Mede als gevolg van de economische situatie en het teruglopende retailbezoek is de omzet van 62,6 miljoen in 2010 naar 60,1 miljoen in 2011 gedaald. Ondanks de omzetdaling zijn er afgelopen jaar meer Krasloten verkocht hetgeen te maken heeft met een hogere frequentie van nieuwe Krasloten naast de altijd zichtbare basisloten. Na de benoeming van een geselecteerde groep retailers tot Krasloten Specialisten in 2010, is in 2011 gestart met de uitbreiding van het assortiment bij deze Krasloten Specialisten om de zichtbaarheid van het product verder te ondersteunen en hiermee een bredere groep spelers te bereiken. Het succesvolle December Kalender Kraslot vierde in 2011 haar 10-jarig bestaan. In 2002 introduceerde Krasloten haar eerste December Kalender met het unieke principe van de adventkalender. Vanaf 2002 zijn er in totaal veertien December Kalender hoofdprijzen gevallen. winnaars In 2011 telde Krasloten bijna 7,6 miljoen geïnde prijzen met een gezamenlijk geldbedrag van ruim 39,9 miljoen.

23 producten in beeld Lotto Toto Krasloten lucky day In 2011 heeft Lucky Day haar strategie van 2010 voortgezet: werken aan meer bekendheid en sympathie van het merk. Quintis Ristie, het boegbeeld van Lucky Day, werd ook in 2011 weer gebruikt om de merkbekendheid te vergroten en de band tussen de spelers en Lucky Day te versterken. Quintis is consistent ingezet voor alle communicatie vanuit het merk Lucky Day om zo als relatief onbekend merk binnen de kansspelmarkt de herkenbaarheid te vergroten. De trekking van Lucky Day is in 2011 teruggekomen op de televisiezender RTL7. Dit om de winbeleving te versterken bij de speler, maar ook om de merkbekendheid onder een grotere doelgroep te vergroten. Het televisieplatform was een startpunt voor verdere acties vanuit Lucky Day met een sterke doorvertaling naar online communicatie. Op de winkelvloer hebben diverse kortingsacties plaatsgevonden met als doelstelling om nieuwe spelers aan te trekken en vaste spelers te belonen. De omzet is in 2011 met 5,3% gedaald ten opzichte van 2010 naar 30,8 miljoen. winnaars In 2011 telde Lucky Day bijna 5,2 miljoen geïnde prijzen met een gezamenlijk geldbedrag van ruim 16 miljoen.

24 Balans Exploitatierekening Controleverklaring Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

25 Met 100 interlands heb ik iets bereikt. Het is een jubileum. Rogier Hofman Jubilaris en hockeyer Rogier Hofman speelde zijn 100 ste interland voor Nederland. Na afloop van de wedstrijd ontving hij ter ere van zijn jubileum een, zoals bij de hockey gebruikelijk, geborduurde badjas en uiteraard bloemen. Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

26 Foto: Frank Rozendaal

27 financiële informatie BALANS BALANS OP 31 DECEMBER 2011 (NA WINSTBESTEMMING) Exploitatierekening (Alle bedragen x 1.000,-) (Alle bedragen x 1.000,-) ACTIVA PASSIVA Controleverklaring VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Materiële vaste activa Financiële vaste activa Continuïteitsreserve Overig eigen vermogen Egalisatierekening prijzen Winnaars meerjarige - - prijzen VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Voorraden Overlopende activa VLOTTENDE PASSIVA Vooruit ontvangen inleg Te betalen prijzen Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva Overige kortlopende - 3 schulden Liquide middelen Totaal vlottende passiva Totaal vlottende activa Nog af te dragen aan goede doelen TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA

28 financiële informatie Balans EXPLOITATIEREKENING OVER 2011 EXPLOITATIEREKENING (Alle bedragen x 1.000,-) Controleverklaring OMZET Af: Prijzen Af: Directe verkoopkosten NETTO VERKOPEN Marketing- en verkoopkosten Kosten technische infrastructuur Personeelskosten Verwervingskosten Overige bedrijfskosten SOM EXPLOITATIEKOSTEN EXPLOITATIERESULTAAT Af: vorming continuïteitsreserve Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Het resultaat van 2011 zal, evenals in 2010, volledig worden uitgekeerd aan de beneficianten van De Lotto.

29 financiële informatie Balans Exploitatierekening CONTROLE- VERKLARING Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan Stichting de Nationale Sporttotalisator De in dit De Lotto Jaarverslag 2011 opgenomen balans op 31 december 2011 en exploitatierekening over 2011 van Stichting de Nationale Sporttotalisator te Den Haag (hierna de financiële informatie ) zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening over het boekjaar 2011 van Stichting de Nationale Sporttotalisator. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 18 april Desbetreffende jaarrekening en deze financiële informatie bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 18 april De financiële informatie bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 BW. Het kennisnemen van de financiële informatie kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting de Nationale Sporttotalisator. VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële informatie in overeenstemming met de gecontroleerde jaarrekening over het boekjaar 2011 van Stichting de Nationale Sporttotalisator en voor een zodanig interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de financiële informatie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële informatie op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële informatie geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de financiële informatie. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de financiële informatie een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010 10 zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010 Zonder support geen ontwikkeling Groei en ontwikkeling worden leuker en succesvoller als je daarin support krijgt. Dat geldt voor sport,

Nadere informatie

Verbinding. Jaarbericht van De Lotto 2009

Verbinding. Jaarbericht van De Lotto 2009 09 Verbinding Jaarbericht van De Lotto 2009 Inhoudsopgave Missie De Lotto wil op maatschappelijk verantwoorde wijze, middels haar kansspelproducten, consumenten laten bijdragen aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

VERGUNNING INSTANTLOTERIJ 2015/2016

VERGUNNING INSTANTLOTERIJ 2015/2016 VERGUNNING INSTANTLOTERIJ 2015/2016 (Geconsolideerde versie 01-06-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8786, inzake verlening van een vergunning

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016

VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016 VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016 (Geconsolideerde versie 04-10-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8785, inzake verlening van een

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS www.youraa.n1 Stichting Cement T.a.v. het bestuur Sint Josephstraat 18 5211 NJ Den Bosch Datum: Uw kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: 9 maart 2016 072 51 40 680 marc.vanderhout@youraa.n1

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING LOTERIJACTIES VOLKSGEZONDHEID

STICHTING LOTERIJACTIES VOLKSGEZONDHEID STICHTING LOTERIJACTIES VOLKSGEZONDHEID JAARVERSLAG 2014 2 3 Bestuursverslag 4 Samenstelling Bestuur 7 Jaarrekening 2014 7 - Balans per 31 december 2014 8 - Staat van baten en lasten over 2014 9 - Toelichting

Nadere informatie

VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016

VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016 VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016 (Geconsolideerde versie 11-06-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8788, inzake de verlening van een vergunning

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Beschikking Staatsloterij

Beschikking Staatsloterij Beschikking Staatsloterij (Geconsolideerde versie 22-08-2017) De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, Gelet op artikel 9 en artikel 10 van de Wet op

Nadere informatie

STICHTING LOTERIJACTIES VOLKSGEZONDHEID

STICHTING LOTERIJACTIES VOLKSGEZONDHEID STICHTING LOTERIJACTIES VOLKSGEZONDHEID JAARVERSLAG 2015 2 3 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 Samenstelling bestuur 6 Jaarrekening 2015 7 - Balans per 31 december 2015 8 - Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

VERGUNNING SNL-LOTERIJ 2015/2016

VERGUNNING SNL-LOTERIJ 2015/2016 VERGUNNING SNL-LOTERIJ 2015/2016 (Geconsolideerde versie 25-05-2016) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8727, inzake de verlening van een vergunning

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

De Lotto afgedragen aan de beneficianten. NOC*NSF bijna 1,4 miljard naar de Nederlandse. in 2012. * in 2012 dankzij Lotto JAARVERSLAG DE LOTTO 2012

De Lotto afgedragen aan de beneficianten. NOC*NSF bijna 1,4 miljard naar de Nederlandse. in 2012. * in 2012 dankzij Lotto JAARVERSLAG DE LOTTO 2012 GOUDEN MEDAILLES S WAT WIJ DOEN Stichting de Nationale Sporttotalisator is de BELANG VAN BENEFICIANTEN statutaire naam van De Lotto. De Lotto is een De afgelopen jaren heeft De Lotto grote stappen BESCHIKKINGEN

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie,

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, GECONSOLIDEERDE VERSIE (laatst gewijzigd: 1 april 2016) Beschikking Staatsloterij De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, Gelet op artikel 9 en artikel

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

1. In onderdeel b wordt De afdracht bedraagt ten minste 50% vervangen door: De afdracht bedraagt ten minste 40%.

1. In onderdeel b wordt De afdracht bedraagt ten minste 50% vervangen door: De afdracht bedraagt ten minste 40%. Besluit van * houdende wijziging van het Kansspelenbesluit in verband met de verlaging van de minimaal verplichte procentuele afdracht ten behoeve van enig algemeen belang en enige andere wijzigingen Wij

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Verandering om te winnen. Jaarbericht van De Lotto 2008

Verandering om te winnen. Jaarbericht van De Lotto 2008 08 Verandering om te winnen Jaarbericht van De Lotto 2008 missie De Lotto heeft als opdracht om binnen de contouren van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden op korte en lange termijn te zorgen voor

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

VERGUNNING TOTALISATOR 2015/2016

VERGUNNING TOTALISATOR 2015/2016 VERGUNNING TOTALISATOR 2015/2016 (Geconsolideerde versie 11-06-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8790, inzake verlening van de vergunning tot

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 2012 2011 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Resultaat 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

VERGUNNING LOTTO

VERGUNNING LOTTO VERGUNNING LOTTO 2017-2021 (Geconsolideerde versie 21-09-2017) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 23 december 2016, kenmerk 10509, inzake de verlening van een vergunning tot

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie