Elke jubilaris is bijzonder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elke jubilaris is bijzonder"

Transcriptie

1 50 jaar winst voor Nederland De Lotto jaarverslag 2011 Elke jubilaris is bijzonder

2 Elke jubilaris is bijzonder 2011 is niet alleen het jubileumjaar van De Lotto maar ook van vele breedtesporters, topsporters en vrijwilligers. Met hun jarenlange vasthoudendheid, prestaties en acties versterken zij het werk van De Lotto. Samen leveren we een concrete en onderscheidende bijdrage aan het sportieve, maatschappelijke en culturele klimaat in ons land. Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

3 Missie De Lotto wil op maatschappelijk verantwoorde wijze, middels haar kansspelproducten, consumenten laten bijdragen aan de ontwikkeling van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid in Nederland. Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

4 Inhoud Raad van Commissarissen Lotto Balans Directie Toto Exploitatierekening Bestuurlijke samenstelling Krasloten Controleverklaring Verdeling van de netto-opbrengst en afdracht aan beneficianten Maatschappelijke verantwoordelijkheid Lucky Day Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

5 verslag Raad van Commissarissen Directie Bestuurlijke samenstelling Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

6 We doen het samen bij De Lotto Fazia Ally, receptioniste bij De Lotto De Lotto vierde in 2011 haar 50-jarig jubileum. Ter ere van dit jubileum gaf De Lotto een bijzonder jubileumboek uit en was er een speciale jubileumviering. Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

7 De Lotto viert 50-jarig jubileum uur Z.K.H. de Prins van Oranje arriveert bij het World Forum in Den Haag, de feestelijke jubileumlocatie van De Lotto uur Humberto Tan in gesprek met Pieter van den Hoogenband, Nederlands beste zwemmer ooit en hoofdambassadeur van De Lotto. pieter: De Lotto is van onschatbare waarde voor de sport uur De jubileumgasten genieten van een muzikaal intermezzo door Edsilia Rombley uur Z.K.H. de Prins van Oranje ontvangt als eerste het jubileumboek Trots van De Lotto uur Z.K.H. de Prins van Oranje heeft voor vertrek graag nog even een onderonsje met de topsporters.

8 verslag raad van commissarissen Directie Bestuurlijke samenstelling Na afloop van ieder jaar informeert de Raad u zoals te doen gebruikelijk over de gebeurtenissen en resultaten was echter een zeer bijzonder jaar vanwege de viering van het vijftigjarig bestaan van De Lotto. Na het inwerkingtreden van de nieuwe loterijwet op 1 november 1961 was vanaf dat moment de Stichting Nationale Sporttotalisator (SNS) formeel verantwoordelijk voor de daarna alom bekend geworden sporttoto in Nederland. In 1974 werd daar het lottospel aan toegevoegd en uiteindelijk in 1994 de krasloterij. Dit laatste in een aparte vergunning. Vanaf de start heeft de stichting zich als doel gesteld om via de verkoop van een verantwoord kansspel financiële middelen te vergaren ten behoeve van instellingen op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijk welzijn en de volksgezondheid. In de jaren na haar oprichting vervulde ze zo een belangrijke taak in de samenlevingsopbouw na de verwoestende kracht van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook nu nog is onze organisatie van bijzondere betekenis voor de financiering van vele maatschappelijke doelen en in het bijzonder de sport. Er was daarom alle aanleiding om het jubileum in december in het World Forum in Den Haag op feestelijke wijze te vieren. Het was een bijzonder genoegen dat Z.K.H. prins Willem-Alexander hierbij aanwezig was en het jubileumboek in ontvangst nam. Het verheugt de Raad dat de omzet die de laatste jaren werd gerealiseerd in het jubileumjaar 2011 kon worden vastgehouden. Dit ondanks onder andere toenemende problemen in het winkelkanaal vanwege een stagnerende economische groei. Ten opzichte van 2010 was er sprake van zowel consolidatie van de omzet in 2011 als ook consolidatie van het netto resultaat. Voor de gedetailleerde financiële verantwoording verwijzen wij u naar het betreffende hoofdstuk in dit jaarverslag. Het gehele resultaat komt ten goede aan de sport en diverse goede doelen op het gebied van cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid.

9 verslag raad van commissarissen Directie Bestuurlijke samenstelling Het jaar 2011 was voor de Nederlandse vergunninghouders in het algemeen en voor De Lotto in het bijzonder een belangrijk jaar. Op 19 maart werd de Tweede Kamer voor het eerst via een beleidsbrief geïnformeerd over de plannen van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en zijn collega van Financiën betreffende een modernisering van het kansspelbeleid. De essentie van dit nieuwe beleid is het bevorderen van marktwerking door voor meer partijen het mogelijk te maken een vergunning te krijgen. Deels wordt het nieuwe beleid gemotiveerd door de behoefte grensoverschrijdend illegaal aanbod te reguleren. Opvallend is dat zowel bij de oprichting van onze stichting alsook bijvoorbeeld in de tachtiger jaren van de vorige eeuw fundamentele wetswijzigingen werden doorgevoerd vanwege, zoals dat werd genoemd, internationale infiltratie en illegaal gokken. De nieuwe plannen raken De Lotto direct. Zo begrijpen wij dat er sprake is van een spoedige introductie van online kansspelen. Ook sportweddenschappen, waarvan De Lotto tot op heden de enige vergunninghouder is, is onderdeel van deze plannen. Dit zou betekenen dat op korte termijn geen sprake meer is van een monopolie en wij ons moeten voorbereiden op zware concurrentie van ondermeer tot nu toe illegaal opererende aanbieders. Dat er iets moet veranderen staat buiten kijf. De Lotto kan zich immers onder de huidige vergunningsvoorwaarden nauwelijks meten met het zeer uitgebreide illegale aanbod. Er is daarom een verzoek gericht aan de staatssecretaris om de huidige Beschikking Sporttotalisator zodanig te verruimen dat De Lotto een verantwoord alternatief kan bieden. Een dergelijke verruiming wordt overigens ondersteund door jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Naar verwachting zal in het jaar 2012 duidelijk worden wat de concrete plannen zijn met betrekking tot online kansspelen. Een nog verdergaand voorstel betreft de invoering van een transparante gunningprocedure voor loterijen. Alle bestaande vergunningen worden slechts verlengd tot 31 december Bedoeling is dat per 1 januari 2015 het nieuwe stelsel van start gaat. Ondanks de vergaande consequenties voor De Lotto en haar collegavergunninghouders is tot op heden nog geen detail bekend van de concrete uitwerking van deze plannen of wetsvoorstellen. De invoering van de Kansspelautoriteit die daarbij een belangrijke rol moet gaat spelen was al in 2010 voorzien maar wordt pas per 1 april 2012 gerealiseerd. Bovendien wordt opgemerkt dat de periode vanaf het moment van het ter perse gaan van dit verslag en de invoering van het nieuwe stelsel inmiddels nog slechts tweeënhalf jaar bedraagt. Los van de uitkomst van het proces van politieke besluitvorming doet zich de vraag voor of de praktische uitvoering van aanbesteding tot en met de start van nieuwe aanbieders per 1 januari 2015 haalbaar is.

10 verslag raad van commissarissen Directie Bestuurlijke samenstelling Bij de voorstellen voor de introductie van een transparante gunningprocedure doet zich de vraag voor naar de noodzaak van deze plannen. Uit cijfers blijkt dat de effectiviteit van de drie grote Nederlandse loterijen, te weten: Staatsloterij, Nationale Goede Doelen Loterijen en De Lotto met hun diversiteit aan aantrekkelijke spelsoorten groot is. Nationale en Europese jurisprudentie leert dat er in Nederland sprake is van een verantwoord Europaproof kansspelbeleid. Vermeldenswaard is dat van iedere euro inleg bij de Nederlandse loterijen na aftrek van prijzengeld en kosten er gemiddeld 38 eurocent als resultaat overblijft ten gunste van onze samenleving. In de vorm van afdracht aan de staat, kansspelbelasting en afdracht aan goede doelen en de sport. In 2011 werd zo een resultaat van ongeveer 750 miljoen gerealiseerd. De opbrengst steekt gunstig af ten opzichte van onze Europese collega s met een gemiddelde opbrengst van bijna 31 eurocent per ingelegde euro. We kunnen slechts vaststellen dat we het bepaald niet slecht doen in Nederland. Daarom is de vraag relevant of dit voor onze samenleving in alle opzichten zo profijtelijke loterijstelsel op de helling moet. De Raad van de Europese Unie heeft ruim een jaar geleden in een resolutie krachtig benadrukt dat bij voorstellen en initiatieven voor gewijzigd beleid het grote belang van de financiering van maatschappelijke activiteiten door de opbrengst uit loterijen in acht moet worden genomen. In het Nederlandse parlement leven ook fundamentele vragen over de nieuwe plannen. De Tweede Kamer heeft een zeer kritische houding die is terug te vinden in de vele moties die daarover in 2011 zijn aangenomen. Deze moties geven weer dat men zich in ieder geval verzet tegen een vergaande liberalisering van de kansspelen. Hoe het ook zij, De Lotto bereidt zich voor op een diepgaande discussie waarbij ook de ontvangers van loterijgelden moeten worden betrokken. Om deze reden is De Lotto daarom toegetreden tot het Goededoelen platform om zich in gezamenlijkheid voor te bereiden op het komende debat. Het had overigens kunnen zijn dat door een uitspraak van de Raad van State in de Betfair - zaak een invoering van een transparante gunningprocedure onvermijdelijk was geworden. Ik roep in herinnering het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap over de (Nederlandse) Betfair-zaak van 3 juni 2010, naar aanleiding van de verwijzing door de Raad van State. Het Hof oordeelde dat, kort samengevat, in beginsel bij het verlenen (of verlengen) van een vergunning concurrentie mogelijk moet zijn. Het Hof noemt echter twee uitzonderingen waarbij deze verplichting niet van toepassing is. Ten eerste als er sprake is van een openbare exploitant wiens beheer onder rechtstreeks toezicht staat van de Staat. Ten tweede bij een particuliere exploitant op wiens activiteiten de overheid een strenge controle kan uitoefenen. Het ministerie van (Veiligheid en) Justitie heeft altijd betoogd dat bij de voortzetting van

11 verslag raad van commissarissen de procedure bij de Raad van State goed kan worden verdedigd dat De Lotto tot de door het Hof geformuleerde uitzonderingscategorieën behoort, en dat er daarom geen plicht bestaat tot het oproepen van mededinging bij het verlenen van een nieuwe vergunning. Directie Bestuurlijke samenstelling De Raad van State deed uitspraak op 23 maart 2011 en concludeerde verrassend dat De Lotto niet kon worden beschouwd als een particuliere exploitant waarop een sterke controle door de overheid kan worden uitgeoefend, zoals bedoeld in het arrest. Een verrassende uitspraak waarbij de Raad van State een direct causaal verband legde tussen het door het Hof gewenste strenge toezicht en de governance - structuur van De Lotto. Alle andere mogelijkheden van controle werden daarbij terzijde gelegd. Voor De Lotto deed zich onmiddellijk een probleem voor vanwege de aanstaande verlenging van de Beschikking Instantloterij per 1 mei Ook zou de lopende Beschikking Sporttotalisator ter discussie komen te staan. De oplossing voor het ontstane probleem is gevonden in de aanstelling van een extra commissaris die is benoemd door de minister, gehoord hebbende het NOC*NSF en de Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland (ALN). Naast de reguliere werkzaamheden als commissaris is bij deze functionaris sprake van specifieke bevoegdheden ten aanzien van de besluitvorming voor zover die de uitvoering van het vigerende kansspelbeleid door De Lotto betreft. Deze aanpassing leidde tot een statutenwijziging. Na afronding van deze procedure kon de staatssecretaris overgaan tot het definitief verstrekken van de Beschikking Instantloterij tot januari Door het kunnen uitvoeren van deze noodzakelijke reparatie kan worden vastgesteld dat er binnen de kaders van het huidige Nederlandse kansspelstelsel een juridisch aanvaardbare oplossing mogelijk blijft als alternatief voor de plicht tot het instellen van een transparante gunningprocedure voor de loterijen. Bij het ter perse gaan van dit verslag is ook de Hoge Raad tot een uitspraak gekomen naar aanleiding van het Arrest van het Hof van Justitie van de EU in de (Nederlandse) Ladbrokes - zaak. Een uitspraak die het Nederlandse kansspelbeleid als consistent beoordeelt en daarmee de overheid alle mogelijkheden biedt illegaal aanbod via internet rechtmatig te weren. De ratio van het bestaan van De Lotto is al vijftig jaar het verzorgen van financiële middelen voor de belangrijke maatschappelijke activiteiten van haar beneficianten. Dat doen we door het aanbieden van leuke kansspelen binnen de kaders van een verantwoord kansspelbeleid. We willen dit graag voortzetten en we zijn er van

12 verslag raad van commissarissen Directie Bestuurlijke samenstelling overtuigd dat we ook de komende jaren een goede bijdrage kunnen blijven leveren. In dat licht zien wij de komende discussies met vertrouwen tegemoet. Rest mij nog u het volgende te melden. In het jubileumjaar 2011 vonden vijf reguliere vergaderingen plaats. Aanvullend werden twee extra vergaderingen gehouden vanwege de consequenties van het Betfair-arrest. Ook werd een extra vergadering gehouden vanwege de introductie van een fundamentele spelwijziging. Tevens vertegenwoordigden leden de Raad in de vergaderingen van de Beneficiantenraad die in het jaar 2011 viermaal bijeenkwam waarvan twee maal telefonisch. De Raad heeft specifieke taken die verband houden met het risicobeheer van De Lotto, de kwaliteit van de interne beheersing en sturing, de kwaliteit van de interne en externe informatievoorziening en de naleving van wet- en regelgeving ondergebracht bij het Audit Committee. De leden J.G. van der Werf (voorzitter) en L.F.M. Dahlhaus kwamen in 2011 vijf maal bijeen en hebben hun bevindingen gerapporteerd aan de voltallige Raad. Naar aanleiding van een eerder besluit van de Raad over de invoering van de functie van Compliance officer is daartoe in het voorjaar van 2011 een Charter vastgesteld en ondertekend door de voorzitter van de Raad en de algemeen directeur. De Raad dankt de directie en medewerkers van De Lotto voor hun inzet in het afgelopen jaar. hans alders Voorzitter Raad van Commissarissen

13 verslag Raad van Commissarissen directie Bestuurlijke samenstelling Het afgelopen jaar is een dynamisch jaar geweest waarin De Lotto 50 jaar bestond en de economische alsmede politieke situatie voor veel turbulentie in de Nederlandse kansspelomgeving hebben gezorgd. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de kansspelomzet in Nederland voor het tweede opeenvolgende jaar is gedaald. De totale omzet en het resultaat van De Lotto zijn, ondanks het negatieve marktsentiment, vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van 2010 met een omzet van 348 miljoen en een resultaat van 81 miljoen. De Nederlandse economie groeide in de eerste helft van 2011 in vergelijking met 2010, maar is in de tweede helft van 2011 gekrompen met circa 0,4%, hetgeen met name het gevolg is van een verder gedaald consumentenvertrouwen en bestedingspatroon. Het retail bezoek bij de belangrijkste verkopers van loterijproducten (tabak en gemak) is in 2011 met 9% gedaald, hetgeen de verkopen negatief heeft beïnvloed. Daarnaast zijn consumenten kritischer geworden ten aanzien van vaste uitgaven en is het aantal abonnementen, in algemene zin, sterk afgenomen. Bij De Lotto is, naast de continuering van Customer Intimacy, blijvende aandacht voor het verbeteren van (operationele) processen en aandacht voor het personeel. In het verlengde hiervan is een nieuw functioneringsen beoordelingssysteem opgezet waarbij er meer aandacht voor de individuele ontwikkeling van de medewerker is. Binnen de afdeling ICT & Operations is er verdere invulling gegeven aan de regiefunctie vanuit De Lotto met

14 verslag Raad van Commissarissen directie Bestuurlijke samenstelling betrekking tot externe partners. Om nog meer het accent te leggen op het centraal stellen van alle klantgroepen, is vanaf mei een geïntegreerde Klantenservice gestart, in plaats van een aparte service voor retailers en klanten. Dit heeft reeds in 2011 geleid tot een verbeterde waardering van de Klantenservice door onze klanten en retailers. Ten aanzien van de benodigde certificeringen is er in samenwerking met de accountant een goedkeurende ISEA verklaring gekomen en is het ISO-WLA certificaat behaald. Verder is er binnen de afdeling Financiën op 1 december een nieuwe Financieel Directeur gestart. Verder is er afgelopen jaar, in samenwerking met het Audit Committee (AC), een Compliance Charter opgesteld waarin, naast algemene compliancy met betrekking tot de bestaande wet- en regelgeving, een aantal specifieke onderwerpen zijn benoemd. Zoals beschreven in het verslag van de Raad van Commissarissen heeft De Lotto haar governance-structuur aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 23 maart 2011 in de Betfair-zaak. Daartoe is een extra commissaris benoemd door de minister van Veiligheid & Justitie. Na de afronding van dit proces is de staatssecretaris overgegaan tot het definitief verstrekken van de Beschikking Instantloterij tot januari Met uitzondering van Toto hebben alle producten in 2011 geleden onder de huidige economische situatie en de daarmee samenhangende daling van het aantal winkelbezoeken. Lotto heeft de groei van 2010 niet kunnen vasthouden en is met 4% in omzet gedaald hetgeen volledig aan de daling van de winkelverkoop toe te schrijven is. In september is de nieuwe product propositie van start gegaan met 4 keer een gegarandeerde Jackpot per jaar en een verbeterd prijzenpakket in combinatie met een prijsverhoging van Lotto naar 2,00. Krasloten worden hoofdzakelijk in winkels verkocht en het product heeft als gevolg hiervan te maken gehad met een daling van bijna 4%. Afgelopen jaar is de samenwerking met Scientific Games van start gegaan waarvan naar verwachting de resultaten in 2012 zichtbaar zullen worden. Er zijn in 2011 meer Krasloten verkocht dan in 2010, maar tegen een lager gemiddeld bedrag waardoor de omzet lager is ten opzichte van Lucky Day heeft een minder goed jaar gehad met een omzetdaling van circa 5% hetgeen bij zowel de winkel- als abonnee-omzet zichtbaar was.

15 verslag Raad van Commissarissen directie Bestuurlijke samenstelling Toto heeft een omzetstijging van 29% laten zien hetgeen deels te maken heeft gehad met een verbeterd productaanbod, zoals een aantal additionele spelopties en een betere afstemming met de doelgroep. Relatief gezien is de omzet via internet gestegen ten opzichte van de winkelomzet. In totaal werden er ruim 40.1 miljoen prijzen geïnd met een totaalbedrag van miljoen. Over dit prijzengeld is 21.6 miljoen aan kansspelbelasting afgedragen. In 2011 is verder 78.9 miljoen betaald 1 aan 19 beneficianten. Namens het management en alle medewerkers van De Lotto wil ik aangeven dat wij er als organisatie alles aan zullen doen om, met inachtneming van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, in 2012 een zo goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen. Met het oog op de economische situatie en lagere consumentenbestedingen is het belangrijk om de juiste keuzes te maken waarbij de (keuze van de) consument centraal gesteld zal worden. Met de komst van Eurojackpot zal de positionering, identiteit en relevantie van de producten nog duidelijker moeten zijn om zodoende voldoende onderscheidend te zijn in een concurrerende omgeving. In 2011 is middels Customer Intimacy invulling gegeven aan de visie om meer vanuit de klantengroepen naar alle producten en processen te kijken om zodoende logischer, efficiënter en klantgerichter te kunnen werken. De voorlopig positieve resultaten, op de nieuw ingerichte Klantenservice, geven aan dat De Lotto hiermee een duidelijk stap in de goede richting heeft gezet voor de toekomst waarin klanten steeds sneller en makkelijker contact zoeken. De ambities van De Lotto voor 2012 vragen een maximale inzet van alle medewerkers en relaties van De Lotto. Via deze weg wil ik alle medewerkers en relaties van De Lotto bedanken voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid in Ik kijk uit naar een nieuw jaar met vele uitdagingen voor De Lotto. harrie linders Algemeen Directeur ¹ Dit bedrag wijkt af van het behaalde nettoresultaat in 2011 omdat het de afdracht van het vierde kwartaal in 2010 t/m het derde kwartaal in 2011 betreft. De afdracht van het vierde kwartaal 2011 wordt na het vaststellen van de jaarrekening afgedragen.

16 verslag Raad van Commissarissen Directie bestuurlijke samenstelling beneficiantenraad raad van commissarissen management team namens noc*nsf P.J. Groenenboom - waarnemend voorzitter vanaf 1 april 2010 G. Dielessen J.W. Hoogendoorn namens stichting aanwending loterijgelden nederland J.C. van Deth R.C. van der Giessen J. Ch. L. Kuiper onafhankelijk voorzitter J.G.M. Alders namens noc*nsf J.G. van der Werf A.M. van Westerloo namens stichting aanwending loterijgelden nederland L.F.M. Dahlhaus H.R. Okkens voorzitter H.C.L. Linders, Algemeen Directeur F.J. Bijman, Commercieel Directeur C.B.M. Lurvink, Financieel Directeur - toegetreden 1 december 2011 M.M. Geense, Financieel Directeur - afgetreden 1 juli 2011 J. Reesink, Directeur ICT & Operations T. Veenstra, Directeur namens ministerie van veiligheid en justitie P.W.L. Russell - toegetreden 23 september 2011

17 producten in beeld Lotto Toto Krasloten Lucky Day Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

18 We kwamen jarenlang elk weekend bij elkaar om lekker te sporten. Korfbal werd ons leven. Annie de Vos (links) en Tjaak Blokker (rechts) Deze bijzondere jubilarissen werden in het zonnetje gezet ter ere van hun 75-jarig jubileum bij korfbalclub Synergo in Utrecht. Ze ontvingen een KNKV-speldje, een mooi boek over 75 jaar Tjaak en Annie en heel veel bloemen.

19

20 producten in beeld lotto Toto Krasloten Lucky Day Met een nieuwe presentator, Jeroen van der Boom, maakten kandidaten kans om 1 miljoen te winnen. Het publiek dat bestond uit zo n honderd Lottospelers kon ook meespelen en iedereen uit het publiek ging gegarandeerd met een mooie prijs naar huis. Ook is Lotto in april 2011 overgegaan naar een nieuwe campagne: Zaterdag kun je miljonair zijn. De doelstelling van deze campagne was om naast instrumentele communicatie, namelijk voor 2,00 kans op miljoenen, het merk verder te laden. De Lottoballen kwamen hierbij op een sympathieke manier tot leven en er werden verhalen van winnende spelers getoond. In de eerste spot was bijvoorbeeld te zien hoe een Lottospeler zijn genummerde ballen bedankt voor de miljoenen die hij heeft gewonnen met Lotto. Maar er is meer gebeurd in In september is Lotto gestart met een vernieuwde propositie waarbij het prijzenschema is verbeterd en op 15 oktober 2011 werd de Jackpot gegarandeerd uitgekeerd. Via een aftelcampagne werkte deze campagne toe naar het gegarandeerd vallen moment. De Jackpot van 26 miljoen werd aan negen winnaars uitgekeerd. De vernieuwde propositie wordt mogelijk gemaakt door een prijsverhoging van Lotto van 1,50 naar 2,00. De omzet is mede door de economische neergang in 2011 met 3,8% gedaald ten opzichte van 2010 naar 217,8 miljoen. winnaars Lotto heeft in 2011 aan maar liefst 18 mensen minimaal 1 miljoen bruto uitgekeerd. Er werden in totaal ruim 26,8 miljoen prijzen geïnd met een totaalbedrag van 88,9 miljoen.

21 producten in beeld Lotto toto Krasloten Lucky Day Toto heeft een uitstekend jaar achter de rug, waarbij een omzetstijging van 29% werd gerealiseerd. Deze stijging is grotendeels toe te wijzen aan de productverbeteringen in 2010 en de nieuwe productwijzigingen per september In september 2011 is een compleet nieuw betting- en riskmanagementsysteem geïmplementeerd, met als gevolg dat er een nieuw spelformulier in de winkel is geïntroduceerd en een nieuwe website is gelanceerd. Meer aandacht voor retailers, die sterk zijn in de verkoop van Toto, heeft eveneens een positief effect gehad op de omzet. Het hernieuwde partnership met Voetbal International heeft een positief effect op de merkbekendheid en heeft de speelintentie verhoogd. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is in augustus gestart met een amateurvoetbalprogramma met als doel educatie en activatie van nieuwe spelers van amateurclubs. Daarnaast is in het vierde kwartaal gestart met de uitrol van een social media strategie gericht op educatie en activatie van nieuwe en bestaande spelers in aanloop naar het EK en het seizoen Ondanks de groei verdwijnt een groot deel van de Nederlandse marktomzet naar het buitenland waar illegale aanbieders ongehinderd veel meer spelopties en betere quoteringen kunnen aanbieden. winnaars In 2011 werden er iets minder dan prijzen geïnd met een gezamenlijk geldbedrag van bijna 25,3 miljoen.

22 producten in beeld Lotto Toto krasloten Lucky Day Mede als gevolg van de economische situatie en het teruglopende retailbezoek is de omzet van 62,6 miljoen in 2010 naar 60,1 miljoen in 2011 gedaald. Ondanks de omzetdaling zijn er afgelopen jaar meer Krasloten verkocht hetgeen te maken heeft met een hogere frequentie van nieuwe Krasloten naast de altijd zichtbare basisloten. Na de benoeming van een geselecteerde groep retailers tot Krasloten Specialisten in 2010, is in 2011 gestart met de uitbreiding van het assortiment bij deze Krasloten Specialisten om de zichtbaarheid van het product verder te ondersteunen en hiermee een bredere groep spelers te bereiken. Het succesvolle December Kalender Kraslot vierde in 2011 haar 10-jarig bestaan. In 2002 introduceerde Krasloten haar eerste December Kalender met het unieke principe van de adventkalender. Vanaf 2002 zijn er in totaal veertien December Kalender hoofdprijzen gevallen. winnaars In 2011 telde Krasloten bijna 7,6 miljoen geïnde prijzen met een gezamenlijk geldbedrag van ruim 39,9 miljoen.

23 producten in beeld Lotto Toto Krasloten lucky day In 2011 heeft Lucky Day haar strategie van 2010 voortgezet: werken aan meer bekendheid en sympathie van het merk. Quintis Ristie, het boegbeeld van Lucky Day, werd ook in 2011 weer gebruikt om de merkbekendheid te vergroten en de band tussen de spelers en Lucky Day te versterken. Quintis is consistent ingezet voor alle communicatie vanuit het merk Lucky Day om zo als relatief onbekend merk binnen de kansspelmarkt de herkenbaarheid te vergroten. De trekking van Lucky Day is in 2011 teruggekomen op de televisiezender RTL7. Dit om de winbeleving te versterken bij de speler, maar ook om de merkbekendheid onder een grotere doelgroep te vergroten. Het televisieplatform was een startpunt voor verdere acties vanuit Lucky Day met een sterke doorvertaling naar online communicatie. Op de winkelvloer hebben diverse kortingsacties plaatsgevonden met als doelstelling om nieuwe spelers aan te trekken en vaste spelers te belonen. De omzet is in 2011 met 5,3% gedaald ten opzichte van 2010 naar 30,8 miljoen. winnaars In 2011 telde Lucky Day bijna 5,2 miljoen geïnde prijzen met een gezamenlijk geldbedrag van ruim 16 miljoen.

24 Balans Exploitatierekening Controleverklaring Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

25 Met 100 interlands heb ik iets bereikt. Het is een jubileum. Rogier Hofman Jubilaris en hockeyer Rogier Hofman speelde zijn 100 ste interland voor Nederland. Na afloop van de wedstrijd ontving hij ter ere van zijn jubileum een, zoals bij de hockey gebruikelijk, geborduurde badjas en uiteraard bloemen. Zonder support geen ontwikkeling Jaarverslag van De Lotto 2010

26 Foto: Frank Rozendaal

27 financiële informatie BALANS BALANS OP 31 DECEMBER 2011 (NA WINSTBESTEMMING) Exploitatierekening (Alle bedragen x 1.000,-) (Alle bedragen x 1.000,-) ACTIVA PASSIVA Controleverklaring VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Materiële vaste activa Financiële vaste activa Continuïteitsreserve Overig eigen vermogen Egalisatierekening prijzen Winnaars meerjarige - - prijzen VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Voorraden Overlopende activa VLOTTENDE PASSIVA Vooruit ontvangen inleg Te betalen prijzen Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva Overige kortlopende - 3 schulden Liquide middelen Totaal vlottende passiva Totaal vlottende activa Nog af te dragen aan goede doelen TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA

28 financiële informatie Balans EXPLOITATIEREKENING OVER 2011 EXPLOITATIEREKENING (Alle bedragen x 1.000,-) Controleverklaring OMZET Af: Prijzen Af: Directe verkoopkosten NETTO VERKOPEN Marketing- en verkoopkosten Kosten technische infrastructuur Personeelskosten Verwervingskosten Overige bedrijfskosten SOM EXPLOITATIEKOSTEN EXPLOITATIERESULTAAT Af: vorming continuïteitsreserve Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Het resultaat van 2011 zal, evenals in 2010, volledig worden uitgekeerd aan de beneficianten van De Lotto.

29 financiële informatie Balans Exploitatierekening CONTROLE- VERKLARING Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan Stichting de Nationale Sporttotalisator De in dit De Lotto Jaarverslag 2011 opgenomen balans op 31 december 2011 en exploitatierekening over 2011 van Stichting de Nationale Sporttotalisator te Den Haag (hierna de financiële informatie ) zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening over het boekjaar 2011 van Stichting de Nationale Sporttotalisator. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 18 april Desbetreffende jaarrekening en deze financiële informatie bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 18 april De financiële informatie bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 BW. Het kennisnemen van de financiële informatie kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting de Nationale Sporttotalisator. VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële informatie in overeenstemming met de gecontroleerde jaarrekening over het boekjaar 2011 van Stichting de Nationale Sporttotalisator en voor een zodanig interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de financiële informatie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële informatie op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële informatie geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de financiële informatie. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de financiële informatie een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal

Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Ontvangst van speciale gasten bij een wedstrijd van het Nederlands elftal INHOUDSOPGAVE 1 Over de Nederlandse Staatsloterij 7 2 Staatsloterij en de directie 15 3 Bericht

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Maart 2014

JAARVERSLAG. Maart 2014 JAARVERSLAG Maart 2014 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2013 FEIEN & CIJFERS EBIDA EBIDA MARGIN EBI 27% 3% 2012: 47,9 MIO EURO 2012: 12% 2012: 7,8 MIO EURO 2011: 50,1 MIO EURO 2011: 12%

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013 PF x Pensioenfederatie Jaarverslag 2013 X X 1 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is

Nadere informatie

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie