Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep"

Transcriptie

1 Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

2 Inhoudsopgave VOORWOORD UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR VAN HET CONCERN Juridische structuur Organisatorische structuur KERNGEGEVENS Kernactiviteiten Doelgroepen Werkgebied Cliënten, productie en medewerkers GOVERNANCE BESTUUR Raad van Toezicht Raad van Bestuur Governance-code BEDRIJFSVOERING Algemeen Beleid en Control Risicobeheersing MEDEZEGGENSCHAPSTRUCTUUR Cliëntenraad Ondernemingsraad Ethische Commissie VISIE, BELEID EN PRESTATIES MEERJARENBELEID Vastgoedstrategie Contourennota ALGEMEEN BELEID VERSLAGJAAR Realisatie ALGEMEEN KWALITEITSBELEID Gehanteerde kwaliteitsmanagement systeem Certificaten Kwaliteit van informatie en registratie en gegevensbeveiliging Kwaliteit van gebouwen KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN CLIËNTEN Kwaliteit van zorg Toegankelijkheid van de zorg Cliëntveiligheid Klachten Inspectie voor de gezondheidszorg

3 4.5 KWALITEIT TEN AANZIEN VAN MEDEWERKERS Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Kwaliteit van het personeel Beschikbaarheid van personeel SAMENLEVING EN BELANGHEBBENDEN Afstemming ketenpartners Vrijwilligersbeleid De schatkist van FC Twente Week van de zorg FINANCIEEL BELEID Omzet en resultaat Financiële positie Financieringsbehoeften Vooruitzichten...35 SLOTWOORD...37 AFKORTINGENLIJST

4 Voorwoord Terwijl begin 2014 de eerste voorzichtige signalen zichtbaar worden van herstel van de economie, staat de zorg aan de vooravond van ingrijpende stelselveranderingen en 2014 vormen in dat opzicht de opmaat naar de jaren waarin de effecten van die stelselveranderingen in volle omvang merkbaar zullen worden. De wereld van kwetsbare burgers met een ondersteunings-en zorgbehoefte is aan het veranderen. Mensen die zichzelf in deze maatschappij niet goed alleen staande kunnen houden. Die een beetje of veel ondersteuning/zorg nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen of mee te doen in de maatschappij. Carintreggeland verandert met die behoeften van clienten mee. Medewerkers en vrijwilligers verbonden aan Carintreggeland kunnen en willen die ondersteuning en zorg bieden. Daar zijn we trots op. Carintreggeland heeft enkele jaren geleden een nieuwe visie op wonen geformuleerd en vertaald in nieuwe woonconcepten. Eind 2013 zien we in ons werkgebied op veel plekken deze nieuwe concepten zich in rap tempo voltrekken. Eltheto in Rijssen, St. Elisatbeth in Delden, Sloetsweg en Handelstraat in Hengelo, Eugeria in Almelo en De Wheehof in Goor. Initiatieven die bijdragen aan goede cliëntenzorg en die beantwoorden aan toekomstige vragen van onze cliënten en hun directe relaties. Carintreggeland is voor veel mensen bekend en altijd dicht in de buurt. In het verslagjaar is opnieuw gebleken hoe belangrijk het is om als organisatie goed mee te kunnen bewegen met de behoeften van de client. Ook Carintreggeland merkt de tendens, die ook landelijk zichtbaar is, dat de vraag, zowel intramuraal als extramuraal onder druk staat en we creatieve oplossingen moeten vinden om leegstand als gevolg van scheiden van wonen en zorg te voorkomen en actief moeten inzetten op het vergroten van ons marktaandeel. Het is de kunst om goed te luisteren naar mensen. Wat zij vragen is immers niet altijd waar zij behoefte aan hebben en wat zij nodig hebben. We houden onze blik breed en kijken naar wat echt nodig is. Dat is per definitie niet hetzelfde als kijken wat we zelf in huis hebben. Dat betekent vindingrijk zijn. Wat kan een sociaal netwerk oplossen of een algemene voorziening? We zoeken ook actief naar partijen waarmee we clienten zo integraal mogelijk kunnen ondersteunen. Sturing en beheersing vragen onze volle aandacht maar ook durf en het signaleren en benutten van kansen. Loslaten, samenwerken, verantwoordelijkheid geven en nemen. Veel ontwikkelingen en veel onzekerheid maar daarentegen ook een grote mate van cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid. De goede vorderingen die worden gemaakt met de kleinschalige teams. De ruimte die we geven aan de ontwikkeling van talenten in de organisatie, de groei van de medezeggenschapsorganen, onze betrokkenheid en verankering in de lokale gemeenschappen, onze positie als belangrijke werkgever in de regio. Onze visie op vrijwilligers en mantelzorgers. De investeringen in relaties met stakeholders zoals gemeenten, zorgaanbieders, clientenorganisaties en verzekeraars. We sluiten 2013 positief af. Dit jaar heeft ons duidelijk gemaakt, dat we alert moeten zijn en scherp moeten voorsorteren op de grote veranderingen. Hoe die veranderingen ook uitpakken. Wat niet verandert is onze aanwezigheid bij grote groepen kwetsbare burgers. Vanuit eigen kracht en uitgaande van cliënten in regie, bouwen wij actief verder, samen met anderen aan goede zorg, wonen en welzijn. Raad van Bestuur Mevrouw J.G. Mengerink-Hogevonder Namens de Raad van Toezicht De heer F. Linnebank, voorzitter 4

5 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Met ingang van 1 januari 2013 (jaarrekening 2012) is de Regeling Verslaglegging WTZi (RVW) gewijzigd. De veranderingen leiden er toe dat voor een deel van de zorginstellingen, wettelijk gezien zowel op basis van de RVW als Titel 9 Boek 2 BW, geen verplichting meer bestaat een jaarverslag (directieverslag) of verslag van de Raad van Toezicht op te stellen en te publiceren bij de jaarrekening. Als maatschappelijk ondernemer kiest Carintreggeland er voor een bestuursverslag op te stellen en te publiceren. Voor de inhoud en structuur van dit verslag is gebruik gemaakt van het format Jaarverantwoording Zorginstellingen 2011, zoals aangereikt door het ministerie van VWS. De verslagperiode betreft het boekjaar De reikwijdte betreft de rechtspersoon stichting Carint-Reggeland Groep te Hengelo. Als werknaam wordt Carintreggeland gehanteerd, afgekort CR. De aan CR verbonden rechtspersonen, komen in de samenhang met activiteiten van CR ook aan bod. Met dit verslag legt Carintreggeland zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af over het verslagjaar DigiMV maakt onderdeel uit van de jaarverantwoording. Bij DigiMV is aanvullende informatie met betrekking tot de kern- en productiegegevens van de organisatie aangeleverd, gebaseerd op landelijk vastgestelde indicatoren. De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen Regeling Verslaglegging WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) de kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). De jaarrekening bevat informatie over meerdere rechtspersonen. Binnen de consolidatie zijn alle rechtspersonen betrokken waarover feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan worden uitgeoefend door het bestuur van CR. De jaarrekening en het bestuursverslag zijn openbaar en raadpleegbaar via Het bestuursverslag is vastgesteld door de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 22 april 2014 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 22 april De accountantsverklaring is opgenomen bij de jaarrekening. 5

6 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam vastleggende rechtspersoon: Stichting Carint-Reggeland Groep Adres: Boortorenweg 20 Postcode: 7554 RS Plaats: Hengelo Telefoonnummer: Nummer Kamer van Koophandel: adres: Website: 2.2 Structuur van het concern Juridische structuur Binnen de consolidatie stichting Carint-Reggeland Groep zijn al die rechtspersonen betrokken waarin feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur van Carintreggeland. Per 31 december 2013 betreft het de navolgende rechtspersonen: Figuur 1: Juridische structuur stichting Carint-Reggeland Groep Stichting Carint-Reggeland Groep Stichting Welzijn Ouderen Stichting Leonardus Hospice Stichting Leendert Vriel, Hengelo Izit 10,7 % Twinta Wonen BV 100 % Twinta Beheer BV 100 % Dienstengroep Centraal Twente BV 100 % Twinta Projectontwikkeling BV 100 % Meld & Zorg Centrale BV 100 % Twinta Participaties BV 100 % Naviva Kraamzorg BV 19,92 % Zorgzuster Twente BV 100 % HCNON BV* 25 % HCNON BV is niet opgenomen in de jaarrekening 2013, vanwege faillissement van de BV. Daar dit nog niet geheel is afgewikkeld bestaat de BV juridisch gezien nog en is daarom wel opgenomen in dit organigram. 6

7 2.2.2 Organisatorische structuur CR is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De functionele structuur is weergegeven in onderstaand organigram. In 2013 zijn de kolommen Concernbeleid & Ontwikkeling en Personeelsbeleid & Ontwikkeling samengevoegd tot de kolom Beleid & Ontwikkeling. In afwijking tot het jaar 2012 is bijzondere zorg schematisch als 1 kolom weergegeven. Figuur 2: Functionele structuur Stichting Carint Reggeland Groep (ultimo 2012) Raad van Toezicht Raad van Bestuur Cliëntenraad Ondernemingsraad Bestuurssecretaris Informatiemanager Risk- and Compliance Officer Strateeg Innovator Beleid & Ontwikkeling Wonen Aanvullende Bijzondere Zorg Maatschappelijke Bedrijfsvoering Diensten Ontwikkeling 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten Carintreggeland is een sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen, welzijn en zorg. CR biedt de volgende AWBZ-functies: persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf op grond van de AWBZ. Ook levert CR eerstelijns voorzieningen (zorgverzekeringswet) en activiteiten in het kader van maatschappelijke ontwikkeling (gemeentelijke subsidies). In de private sfeer wordt via de ledenservice een groot aantal services aangeboden Doelgroepen Tot de doelgroepen van Carintreggeland (ouderenzorg met een focus op het zwaardere zorgsegment) horen : cliënten met somatische aandoening of beperking; cliënten met psychogeriatrische aandoening of beperking; cliënten met een psychiatrische aandoening; cliënten met een lichamelijke handicap; cliënten met psychosociale problemen. 7

8 Werkgebied Het geografische werkgebied van CR omvat primair de 14 Twentse gemeentes. Het totaal aantal inwoners van deze gemeentes in 2013 was ruim inwoners. CR heeft productieafspraken in het kader van de AWBZ met de Zorgkantoor-regio s Twente en Arnhem. Uitbreiding wordt gezocht in aangrenzende gemeenten. CR heeft 24 locaties waar intramurale zorg wordt geleverd. In de gehele regio worden thuiszorg en andere ondersteunende diensten aangeboden. Figuur 3: Werkgebied van Carintreggeland Cliënten, productie en medewerkers In onderstaande tabel is een overzicht van de kerngegevens van de organisatie weergegeven. Tabel 1 Kerngegevens VVT exclusief Jeugdgezondheidszorg Zorg Aantal intramurale cliënten Aantal extramurale cliënten (incl. cliënten dagactiviteiten en WMO) Aantal beschikbare bedden/plaatsen verblijfszorg Aantal dagen met zorg en verblijf Aantal uren extramurale productie (excl. Dagactiviteiten en WMO) Dagactiviteit basis dagdelen Medewerkers In loondienst incl. oproepkrachten* FTE s (gemiddeld) ** Ziekteverzuim excl. zwangerschap 7,6 % 6,1 % 5,4 % 5,4 % *op basis van aantal contracten ** op basis van contracturen 8

9 3. Governance 3.1 Bestuur De Raad van Bestuur van Carintreggeland is verantwoordelijk voor en belast met het bestuur van de organisatie. De Raad van Bestuur legt conform wat daarover statutair is bepaald, verantwoording af aan de Raad van Toezicht Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) bestond in het verslagjaar uit zeven personen met uiteenlopende achtergronden en uit diverse kennisgebieden. Per 1 januari 2013 zijn 2 nieuwe leden aangesteld. Tabel 2: Samenstelling en commissies Raad van Toezicht ultimo 2013 Naam Functie Installatie Aftredend De heer F. Linnebank Voorzitter Raad van Toezicht niet herbenoembaar De heer drs. J.M.H. van der Meer RA Lid Raad van Toezicht Lid financiële commissie niet herbenoembaar De heer W. Briggeman Lid Raad van Toezicht Lid financiële commissie niet herbenoembaar Mevr. drs. J.H. van Beusichem Lid Raad van Toezicht niet herbenoembaar De heer F. van Vessem Vice voorzitter (voordracht CCR) Lid remuneratie commissie niet herbenoembaar Mevr. dr. L. Kater MBA Lid Raad van Toezicht Lid remuneratie commissie herbenoembaar Mevr. dr. H. te Grotenhuis Lid Raad van Toezicht herbenoembaar Met deze samenstelling wordt voorzien in kennis m.b.t. Zorg- en welzijnsector: dhr. F. Linnebank, dhr. F. van Vessem Financieel: dhr. J. van der Meer, dhr. W. Briggeman Vastgoed: mw. H. van Beusichem, dhr. J. van der Meer Sociaal-Juridisch : mevr. L. Kater Bedrijfskundig: mevr. H. te Grotenhuis, dhr. W. Briggeman Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht. In deze Wet zijn onder meer bepalingen opgenomen ten aanzien van de evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen in de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Met betrekking tot de zetelverdeling van de leden van de Raad van Toezicht wordt aan de Wet Bestuur en Toezicht voldaan. Ultimo 2013 bestond de Raad van Toezicht uit vier mannen en drie vrouwen. Gezien het feit dat bij Carintreggeland sprake is van een éénhoofdige Raad van Bestuur kan niet aan een evenwichtige verdeling binnen de RvB worden voldaan. Carintreggeland hanteert geen streefcijfers voor vrouwen in de Raad of andere specifieke doelgroepen, maar bij werving en selectie streeft CR wel naar een evenwichtige samenstelling in relatie tot de doelstellingen van de organisatie. 9

10 In het verslagjaar hebben vijf reguliere RvT vergaderingen plaatsgevonden. Deze zijn bijgewoond door alle leden van de RvT, de RvB en de bestuurssecretaris. Bij de financiële onderwerpen, zoals begroting en jaarrekening was tevens de directeur bedrijfsvoering aanwezig. De accountant geeft toelichting aan de RvT over het accountantsverslag en de managementletter. Naast de reguliere vergaderingen heeft de RvT themabijeenkomsten bijgewoond met regiegroep en clustermanagers. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar aan een overlegvergadering van de OR en de CCr deelgenomen. Toezichthoudende rol De verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is verankerd in de statuten van de stichting, het reglement Raad van Toezicht, het reglement Raad van Bestuur en het informatieprotocol. De informatieverstrekking van het bestuur aan de Raad van Toezicht richt zich vooral op het strategisch beleidsniveau en is gerelateerd aan de uiteindelijke doelen/beoogde effecten van CR. Commissies en werkzaamheden De RvT kent een financiële commissie en een remuneratiecommissie. Beide bestaan uit twee leden van de RvT. Tabel 3: Relevante (neven-) functies Raad van Toezicht ultimo 2013 Huidige functie Relevante nevenfuncties De heer F. Linnebank N.v.t. Lid Raad van Toezicht Ambulance Oost te Hengelo Voorzitter Raad van Toezicht Tactus Verslavingszorg te Deventer De heer W. Briggeman N.v.t. Lid gemeenteraad gemeente Haaksbergen Lid regioraad Regio Twente Lid RvC Rabobank Enschede-Haaksbergen Mevrouw drs. J.H. van Beusichem Directeur Regio Veenendaal bij Zorggroep Charim De heer F. van Vessem N.v.t. Lid RvT JP van den Bentstichting Deventer Lid RvT Noordermaat Assen Voorzitter RvT Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Zwolle De heer drs. J.M.H. van der Meer RA Mevrouw dr. L. Kater MBA N.v.t. Directeur Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn, Hogeschool Windesheim Lid RvC SWZ Zwolle, tevens voorzitter auditcommissie Lid RVT Bestuursstichting Lentis, tevens voorzitter auditcommissie Bestuur/penningmeester Alliance Française Twente Bestuur/penningmeester Vrienden van het Rijksmuseum Twente Lid RvC Countus Group B.V. tevens voorzitter auditcommissie Lid RvC van De Woonmensen KWZA te Apeldoorn Vice voorzitter Raad van Toezicht De Passerel in Apeldoorn Mevrouw dr. H. te Grotenhuis Adviespraktijk 'Prachttrajecten' Lid Nederlands bestuur Lectorium Rosicrucianum 10

11 Bezoldiging Raad van Toezicht De toezichthouders ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding, gebaseerd op de beloningscode van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders ( NVTZ). Deze vergoeding wordt gepubliceerd in de jaarrekening Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestond het gehele verslagjaar uit één persoon, mevrouw J.G. Mengerink-Hogevonder. De Raad van Bestuur verstrekt aan de Raad van Toezicht periodieke bestuursrapportages waarin o.a. verslag wordt gedaan van ontwikkelingen risicomanagement, financiële kwartaalcijfers, ontwikkelingen m.b.t. resultaatgebieden benoemd in strategienota en kadernota. Verder komen aan de orde risicodossiers, waaronder cliëntveiligheid en kwaliteit, bouwontwikkelingen, ICT-beleid en voorts al hetgeen het bestuur noodzakelijk acht te rapporteren. In geval van (ernstige) incidenten wordt de Raad van Toezicht via de voorzitter direct in kennis gesteld. Ten aanzien van nevenfuncties van de Raad van Bestuur geldt dat, alvorens dergelijke functies aanvaard worden, hierover eerst melding wordt gemaakt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beoordeelt of er sprake is van mogelijke conflicterende belangen ten opzichte van de hoofdfunctie. Tabel 4: Raad van Bestuur en nevenfuncties in 2013 Naam Bestuursfunctie Relevante nevenfuncties Mevrouw J.G. Mengerink-Hogevonder Raad van Bestuur Voorzitter Stichting Kans voor een Kind Lid Raad van Advies TNO centrum zorg en bouw Lid Commissie KOS Actiz Voorzitter RvC IZIT Voorzitter Raad van Toezicht OSG Hengelo Bezoldiging Raad van Bestuur Met ingang van 1 juli 2009 hanteert de Raad van Toezicht, op advies van de remuneratiecommissie, voor de honorering van de bestuurders van CR de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ) van de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD) en Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). De Raad van Toezicht respecteert hierbij overeenkomstig de BBZ, de inhoud van de arbeidsovereenkomsten die voor de inwerkingtreding van de BBZ op basis van de oude regelingen tot stand zijn gekomen. De functiegegevens en arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn opgenomen in de jaarrekening. Besturingsreglement Carintreggeland heeft in 2013 haar besturingsfilosofie vastgesteld. De besturingsfilosofie geeft aan hoe Carintreggeland wordt bestuurd, haar rollen en bevoegdheden invult en hoe de verschillende niveaus in de organisatie zich, voor wat betreft die besturing, tot elkaar verhouden. De besturingsfilosofie van Carintreggeland is: decentraal wat kan en centraal wat moet. Carintreggeland wil verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen en kiest voor kleine teams die een hoge mate van zelforganisatie hebben. De individuele medewerkers hebben een grote mate van zelfstandigheid om vorm en inhoud te geven aan hun werk. Als professionals nemen ze dagelijks veel 11

12 beslissingen die van invloed zijn op het resultaat. Het is niet mogelijk en niet wenselijk om dit te standaardiseren en te protocolleren. Zingeving, autonomie en capabel zijn, is belangrijk voor mensen om tot een optimale prestatie te komen. Carintreggeland vraagt meer verantwoordelijkheid van iedereen: Medewerkers die staan voor hun zaak, vertrouwen hebben in zichzelf, die gaan voor resultaat en die zorgen voor oplossingen als het tegenzit. Om dit te ondersteunen geldt voor Carintreggeland dat medewerkers/teams in staat worden gesteld om te beoordelen wat binnen hun terrein, competenties en bevoegdheden ligt. Ligt het buiten hun eigen terrein, competenties en bevoegdheden, dan mag hierover niet zelf worden besloten, tenzij is aangegeven dat het wel mag. Iets wat nadrukkelijk op een centraler niveau ligt, wordt in alle gevallen doorverwezen. In het kader van uniformiteit geldt dat keuzes voor wie of welk niveau waarvoor bevoegd is, voor alle onderdelen van de gehele Carintreggeland organisatie gelijk zijn. De besturingsinrichting van Carintreggeland is gebaseerd op basis van lijnsturing. De resultaatverantwoordelijke eenheden leggen, op basis van gemandateerde bevoegdheden, opdrachten en toegewezen middelen, verantwoording af over geleverde prestaties. Aan alle opgedragen werkzaamheden ligt een concrete opdracht van een bevoegde opdrachtgever ten grondslag. Elke manager en medewerker hebben een resultaatverantwoordelijkheid en functioneren als eigenaar van deze verantwoordelijkheid en mede-eigenaar van het geheel. We melden geen problemen of knelpunten zonder oplossingsrichting. De resultaatverantwoordelijken werken samen waarbij vakspecialismen ten dienste staan aan een gezamenlijk resultaat Governance-code CR hanteert de principes overeenkomstig de Zorgbrede Governance Code. De code geldt tevens als basis voor de verantwoording in het jaardocument. De statuten en de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn hierop afgestemd en dienen als leidraad voor bestuur en toezicht. De Raad van Bestuur heeft een integriteitsgedragscode vastgesteld om op basis hiervan meer expliciet aandacht te besteden aan het integriteitsbewustzijn binnen de organisatie. Onderdeel hiervan is een klokkenluidersregeling. De code beschrijft de kernwaarden van CR en de wijze waarop werkgever en werknemer inhoud geven aan het begrip integriteit. De code is bespreekbaar gemaakt in de werkoverleggen op de verschillende niveaus in de organisatie. De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de code. 3.2 Bedrijfsvoering Algemeen Zorgverzekeraars /zorgkantoren / gemeenten vragen steeds meer inzicht in geleverde prestaties, waarbij het mogelijk moet zijn om prestaties uniform aan te leveren zodat vergelijking mogelijk is. Dit stelt specifieke eisen aan de bedrijfsvoering. Mede door het tempo van wijzigingen en de late bekendmaking van definitieve besluiten wordt er veel gevraagd van de inrichting van de bedrijfsvoering. Carintreggeland staat voor de uitdaging om de bedrijfsprocessen meer te stroomlijnen om de ontwikkelingen in de zorg tijdig te zien, daarop in te kunnen spelen en daarmee risico s te verminderen. 12

13 3.2.2 Beleid en Control Binnen CR zijn er verschillende beheerssystemen aanwezig, zoals de managementinformatie, de HKZ, de controle in het kader van de kaderregeling AO/IC en de planning en control cyclus (P&C). Deze systemen zijn beschreven en geborgd. CR hanteert een P&C-cyclus en een planningskalender. Deze zijn het middel voor de beheersing van de doelstelling van het concern. Goed onderbouwde plannen en monitoring maken het mogelijk dat bestuur en management in een vroeg stadium in staat zijn tot het nemen van (bij-)sturingsmaatregelen, zodat de organisatie en haar doelstellingen worden bestuurd en beheerst, kortom in control is. De Kaderregeling AO/IC is conform de wet- en regelgeving ingevoerd. Er is een controle protocol met daarin een risicobeoordeling. Wekelijks wordt er gerapporteerd aan de Risk&Compliance Officer. Uitgebreide maandelijkse exploitatierapportages geven de benodigde informatie om tijdig te kunnen bijsturen en financiële risico s te vermijden. In 2013 heeft conform de regeling NR-CA Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ zorgaanbieders een interne controle productregistratie plaatsgevonden. Analyse van de foutrapportages leert dat het percentage fouten tussen de 0 en 0,9% ligt. De geconstateerde fouten zijn invoerfouten, er zijn geen systeemfouten geconstateerd. Door de on-hold lijst die geïntroduceerd is in 2013 wordt alleen 100% correcte registratie gedeclareerd via de AW319. Door analyse van foute invoer op de on-holdlijst kan registratie verfijnd worden. Naast integrale controle op productiegegevens heeft controle op aanwezigheid van contracten en zorgplannen plaatsgevonden waarbij steekproefsgewijs ongeveer 400 dossiers zijn gecontroleerd, verdeeld over cliënten met verblijf, dagbesteding of thuiszorg. Bij deze cliënten heeft ook controle op de productie plaatsgevonden. Er zijn bij deze controle geen onvolkomenheden geconstateerd Risicobeheersing Risicomanagement krijgt in de zorgsector steeds meer de aandacht die het verdient. Dit is vooral het gevolg van de grote veranderingen in de zorg. Deels is dat het gevolg van de introductie van marktwerking binnen de zorg waardoor zorgaanbieders steeds meer risico s in de bedrijfsvoering gaan lopen. Deels is het ook een maatschappelijke en politieke trend dat risico s zoveel mogelijk vermeden dienen te worden. Risicobeheersing is ook een terugkerend onderwerp in de verslaglegging van de accountant. Het signaleren van risico s maakt binnen CR onderdeel uit van het kwaliteitssysteem en is geïntegreerd in verschillende systemen. Beheersing van de risico s is belegd in de lijnorganisatie. In dit verslag gaan we in op de volgende risicogebieden: 1.Wet-en regelgeving Op het vlak van wonen, zorg en welzijn gaat er veel veranderen. De stapeling van de vele wijzigingen en het tempo waarin dit gebeurt, leiden tot veel onzekerheid voor de organisaties. Te meer daar deze wijzigingen gepaard gaan met forse budgetreducties. Hervorming van de AWBZ, Veranderingen in de WMO, het scheiden van de financiering van wonen en zorg, de invoering van de Participatiewet, de Wet Langdurige Zorg en de nieuwe Jeugdwet stellen de organisatie voor forse uitdagingen. De zich wijzigende marktdynamiek en de 13

14 onduidelijkheden over de invoering van de nieuwe wetgeving en de uitvoering daarvan door partijen leiden tot onzekerheden voor zowel cliënten als organisaties. 2. Financiële risico s De transitie van AWBZ naar WMO en het onder de verantwoordelijkheid brengen van gemeenten, gaat gepaard met budgetreducties. Ook de onderdelen vanuit de AWBZ die worden overgeheveld naar de ziektekostenverzekeraars zullen als gevolg van beperkingen van het basispakket onder druk komen te staan. Het scheiden van wonen en zorg en de capaciteitsreductie van intramurale plaatsen, dragen risico s van leegstand in zich. Het risicoprofiel van zorgorganisaties neemt tegen deze achtergrond toe. De resultaatontwikkelingen dienen zich te voltrekken binnen de met de banken gemaakte financieringsafspraken rond de nieuwbouw. Op basis van de meerjarenbegroting is dit haalbaar. CR zal de komende jaren vooral moeten inzetten op verdere flexibilisering van de kosten ( personele kosten) het meebewegen van de kosten met productieontwikkeling en gedegen financieel beleid. Tevens zal behoud en uitbreiding van marktaandeel noodzakelijk zijn. De risico s worden voldoende beheerst via de P&C-cyclus. De RvT wordt via de bestuursrapportages geïnformeerd over de risico s en de maatregelen die worden getroffen. 3. Samenwerking CR kiest er voor een brede zorgaanbieder te zijn. Wonen, welzijn en zorg zijn de kernactiviteiten van CR. Gelet op de veranderende markt en visie op zorg en welzijn, is CR zich ervan bewust dat het noodzakelijk is met regionale partijen samen te werken via ketensamenwerking en zo tot een optimaal aanbod te komen. De noodzakelijke samenwerking vraagt om een expliciet en goed onderbouwd portfoliobeleid en een goed onderhouden relatiebeheer. 4. Arbeidsmarkt en personeel Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid verandert o.a. het ontslagrecht, wordt de duur van de WW bekort en krijgen flex-werkers meer rechten. Ook de nieuwe Ziektewet leidt tot extra verplichtingen voor de werkgever. Voor CR is met name het creëren van een passende flexibele schil om op die manier mee te bewegen met fluctuaties in de productie van groot belang. Een aantal jaren geleden werd nog algemeen aangenomen dat er op termijn te weinig personeel in de zorg zou zijn. Nu worden organisaties steeds vaker gedwongen om preventief personeel te ontslaan vanwege grote onzekerheden. Knelpunten op het vlak van HR hebben voor CR te maken met een lage deeltijdfactor en een hoog verlooppercentage. Via strategische personeelsplanning moet dit risico worden beheerst. 5. ICT Als zorginstelling zijn wij verantwoordelijk voor zorg en welzijn van onze cliënten. Het leveren van kwaliteit staat bij het uitvoeren van deze taak voorop. Om deze kwaliteit aan cliënten en andere betrokkenen te kunnen bieden is een betrouwbare informatievoorziening essentieel. De betrouwbaarheid van de informatievoorziening moet zijn gewaarborgd ongeacht de vorm, dus zowel handmatig, bv. in de zorgovereenkomsten als geautomatiseerd denk aan het gebruik van het elektronisch cliëntendossier, internet en . Uitgebreide aandacht voor beveiliging van de opslag, verwerking en uitwisseling van informatie is continu vereist. 14

15 CR ontwikkelt hiertoe informatiebeveiligingsbeleid. Informatiebeveiliging betreft het samenhangend stelsel van maatregelen dat zich richt op het blijvende realiseren van een optimaal niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en informatiesystemen. Doel van dit beleid is de doelstellingen en uitgangspunten met betrekking tot informatiebeveiliging binnen CR vast te stellen en vast te leggen. Hiermee vormt het beleid de leidraad voor alle betrokkenen bij informatiebeveiliging binnen Carintreggeland. Het informatiebeveiligingsbeleid is in concept gereed en zal begin 2014 kunnen worden vastgesteld. Het printbeleid, het wachtwoordbeleid en het beleid toegang serverruimte, als uitwerking van het informatiebeveiligingsbeleid, zijn in concept gereed. Met het opstellen van het beleid wordt invulling gegeven aan de hoofdstukken 5, beveiligingsbeleid en 6, organiseren van informatiebeveiliging, van de NEN-norm 7510, Informatiebeveiliging in de zorg, van het Nederland Normalisatie Instituut. 6. Integraal veiligheidsmanagementsysteem Het integraal veiligheidsmanagementsysteem gericht op een integraal en samenhangend veiligheidsbeleid is in concept gereed en zal in 2014 kunnen worden vastgesteld. De veiligheid van de cliëntenzorg heeft permanente aandacht en omvat meerdere gebieden zoals o.a. meldingen incidenten, voedselveiligheid volgens de HACCP en infectiepreventie-aanpak. In het kader van brandveiligheid gebouwen heeft er in 2013 heeft een update plaatsgevonden van de risicoinventarisatie. Het rapport betreft een inventarisatie van de stand van zaken naar bedrijfshulpverlening (BHV) en brandveiligheid. Het rapport beschrijft de risico s en adviseert over de te nemen maatregelen. In het rapport zijn de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten in onderlinge samenhang beoordeeld. Naar aanleiding van de update 2013 concludeert de RvB dat de gebouwen op het vlak van BHV en brandveiligheid in orde zijn, dan wel dat afdoende maatregelen gericht op verbetering in uitvoering zijn. 7. Fraudebeleid CR voert een preventief beleid gericht op het tegengaan van fraude. In de financiële systemen is een afdoende scheiding in functies geborgd. CR kent een integriteitscode met klokkenluidersregeling. De werking van de processen wordt in het kader van de PDCA-cyclus getoetst. De accountant informeert, voordat de jaarrekening wordt goedgekeurd, jaarlijks actief bij de RvT of deze signalen heeft ontvangen die zouden kunnen wijzen op frauduleuze handelingen. 3.3 Medezeggenschapstructuur De medezeggenschap van het personeel is georganiseerd door middel van een ondernemingsraad bestaande uit 9 personen. De bestuurder van CR trad op als bestuurder in de zin van de WOR voor de ondernemingsraad. De medezeggenschap van cliënten is georganiseerd via een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden, waarbij locaties en thuiszorg per regio een eigen cliëntenraad kennen. Daarnaast is er sprake in een aantal regio s van Locale Adviesraden (Lars). De doelstelling van deze raden is het betrekken van de plaatselijke gemeenschap bij de gang van zaken in de organisatie en daarmee het creëren van maatschappelijk draagvlak. 15

16 3.3.1 Cliëntenraad In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen kent CR cliëntenraden. Naast de centrale cliëntenraad (CCR) is er sprake van 19 lokale cliëntenraden. Alle lokale cliëntenraden samen tellen rond de 110 leden. De centrale cliëntenraad bestond ultimo 2013 uit 10 leden. Uitgegaan is van een regionale en disciplinaire verdeling waardoor de centrale cliëntenraad veertien leden kan omvatten. De Raad van Bestuur voert het overleg met de centrale cliëntenraad. Het overleg met de lokale cliëntenraden wordt gevoerd met clustermanagers of directeuren. De raad beschikte in 2013 over een extern onafhankelijk voorzitter en een extern ambtelijk secretaris. De leden van de (centrale)cliëntenraad ontvangen een vaste vergoeding per maand en daarnaast de vergoeding voor noodzakelijk te maken kosten. In 2013 hebben de cliëntenraden belangrijke stappen gezet gericht op toekomstbestendige medezeggenschap. De discussie die eind 2013 nog niet is afgerond beweegt zich in de richting van een medezeggenschapstructuur die aansluit bij de structuur van de organisatie. Ook wordt nagedacht over een actievere participatie van cliënten in het kader van de kleinschalige woonstructuur. De gedachtevorming hierover zal in 2014 verder inhoud krijgen. Carintreggeland is aangesloten bij de landelijke commissievertrouwenslieden. In 2013 waren alle lokale cliëntenraden inclusief de Centrale Cliëntenraad via een collectief lidmaatschap aangesloten bij de LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden). Tabel 5: Adviezen uitgebracht door de Centrale Cliëntenraad Advies Gevraagd*/ongevraagd Uitkomst Concernbegroting 2013 Gevraagd Positief advies Benoeming lid klachtencommissie Gevraagd Positief advies HACCP certificering Gevraagd Positief advies (voedselveiligheidssysteem) Voedingsconcepten passend bij nieuwe Gevraagd Positief advies woonconcepten Scheiden wonen en zorg Gevraagd Positief advies Aanpassing kledingbeleid ongevraagd Voorstel mbt thuiszorg medewerkers Uitbreiding functie welzijnsmakelaar ongevraagd Positief advies *gevraagde adviezen zijn adviezen conform WMCZ Besproken (beleids-)onderwerpen zijn onder meer: Beleid medicijnverstrekking; Voortgang bouwplannen; Elektronisch cliëntdossier en mobiel cliëntenportaal; Preventie en veiligheid op locaties; Uitkomsten cliënttevredenheid/kwaliteit van zorg CQ index; Gevolgen regeerakkoord. 16

17 3.3.2 Ondernemingsraad Door de ondernemingsraad is in overleg met het bestuur een nieuwe medezeggenschapsstructuur ontwikkeld die aansluit bij de nieuwe organisatiestructuur. Deze nieuwe structuur is in 2013 doorgevoerd. Er zijn geen onderdeelscommissies meer maar een centrale ondernemingsraad bestaande uit negen personen. De leden worden volgens het personenstelsel gekozen. De negen leden van de OR zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Daarnaast heeft de OR vier aandachtsvelden vastgesteld waarover het zijn werkzaamheden verdeelt: financieel beleid, strategisch beleid, personeelsbeleid en economisch beleid. Deze beleidsonderdelen noemt de OR portefeuilles en iedere portefeuille wordt ondergebracht bij twee leden van de OR. Per portefeuille worden medewerkers gevraagd om zich als participant aan te melden. Het gaat dan om medewerkers met veel vakkennis of expertise over bepaalde onderwerpen. De uitvoerbaarheid hiervan wordt gedurende een pilot van een jaar nader onderzocht. Tabel 6: Formeel uitgebrachte adviezen in het kader van de WOR Advies/instemming Uitkomst + reactie bestuurder Invoering VOG Positief advies Beleid Schuldhulpverlening Positief advies Procedure functioneringsgesprekken Positief advies Reorganisatie Cocon Positief advies Introductie concept Zorgzuster Positief advies Beleid sociale media Positief advies Reorganisatieplan project Deventer Positief advies Herinrichting kolom Concernbeleid en ontwikkeling Instemming Besluit herpositionering MO kolom Instemming Besproken (beleid-)onderwerpen zijn onder meer: Contractenbeleid; Inzet uitzendkrachten; Extra bevoegdheden ondernemingsraad; Communicatie omtrent kwartiermakersplannen; Big (her) registratie; Procedure huismeester; Voortgang ICT strategieplan; Vrijwilligersbeleid Ethische Commissie Los van de formele medezeggenschapsorganen kent CR ook een Ethische Commissie. Ethische vragen uit de praktijk die overstijgend zijn en een algemeen belang van de organisatie dienen, worden door de Raad van Bestuur ter advisering voorgelegd aan de Ethische Commissie. Ook kan de commissie ongevraagd adviezen uitbrengen. In 2013 vergaderde de commissie vijf keer, daarnaast heeft de commissie locaties van Carintreggeland bezocht en gesprekken met medewerkers gevoerd om tot een zorgvuldige advisering te komen. 17

18 In het verslagjaar zijn door de commissie adviezen uitgebracht over Gebruik sociale media; Vrijwilligersbeleid; Hervorming langdurige zorg. 18

19 4. Visie, beleid en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Het Strategisch Meerjarenbeleid voor Carintreggeland is richtinggevend voor de visie en het beleid. Gewenste en gedeelde waarden zijn daarin: een brede zorgopvatting: mensen laten meedoen in / met het leven ; topkwaliteit in alle schakels; zowel interventie als preventie; initiatiefrijk: dichtbij de cliënt en in de buurt; respect voor persoonlijke waarden. Carintreggeland werkt vanuit de missie: Wij voegen waarde toe aan de kwaliteit van leven van onze klanten CR heeft haar ambities uitgewerkt in vier programmalijnen: cliënt, samenleving, medewerker en organisatie: 1. Carintreggeland levert en regelt adequaat en naar wens de klantvraag en deze diensten zijn kwalitatief van hoog niveau; 2. Carintreggeland is in dorpen en wijken zichtbaar aanwezig, levert een bijdrage aan de sociale leefbaarheid en gaat duurzame relaties aan met partners; 3. Carintreggeland heeft medewerkers die deskundig en trots zijn en is aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers; 4. Carintreggeland is een gezonde onderneming met een uitstekend imago en op alle perspectieven (klant, medewerker, financieel, innovatie) best practice. Per programmalijn is het gewenste resultaat in 2015 beschreven. Hiervoor zijn per programmalijn indicatoren benoemd Vastgoedstrategie Naast het meerjarenbeleid heeft Carintreggeland in 2011 haar vastgoedstrategie vastgesteld. De vastgoedstrategie richt zich op het met elkaar afstemmen van vraag en aanbod op het terrein van zorg, wonen en welzijn. Hierbij spelen kleinschaligheid en oog voor de menselijke maat (buurt, wijk en kernniveau) een belangrijke rol, maar ook continuïteit (financiële haalbaarheid, duurzame en creatieve oplossingen) en regievoering over zorgtoewijzing aan huidige capaciteiten en beoogde capaciteitsontwikkeling. Daarnaast heeft Carintreggeland haar beleidskaders voor het wonen van de diverse doelgroepen geconcretiseerd in bouwstenen. De bouwstenen zijn zo opgesteld dat deze zeer flexibel inzetbaar zijn voor de verschillende doelgroepen. Er is veel aandacht uitgegaan naar de kwaliteit, ombouwbaarheid en courantheid in woonconcepten. In 2013 heeft een heroverweging plaatsgevonden van de vastgoedstrategie. Er is een toetsingskader opgesteld dat als hulpmiddel dient om per locatie te toetsen of het locatiebeleid in het kader van scheiden van wonen en zorg passend is binnen deze strategie. Aan de hand van de elementen klant, maatschappij, financieel, processen en innovatie/groei, is benoemd welke uitgangspunten van invloed zijn voor de manier waarop het scheiden van wonen en zorg wordt toegepast op de betreffende locatie. 19

20 4.1.2 Contourennota In 2011 heeft Carintreggeland een heroriëntatie uitgevoerd met als doel te komen tot een toekomstbestendige organisatiestructuur met een levensduur van minimaal vijf jaar. Deze organisatiestructuur is ondersteunend aan de strategische doelstelling zoals verwoord in de strategienota. De bestaande organisatiestructuur belemmerde Carintreggeland om slagvaardig, flexibel en klantgestuurd te kunnen opereren. Ook gaf het te weinig ruimte aan onze professionals als het gaat om zelfstandig werken en verantwoordelijkheid kunnen nemen. Om medewerkers blijvend aan Carintreggeland te binden, willen we de professional in positie zetten. Minder bureaucratie en meer resultaatgerichtheid zijn daarbij kernthema s. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Naast de uitvoering van de programmalijnen uit het meerjarenbeleid heeft Carintreggeland verder inhoud gegeven aan de transitie die in 2012 in gang is gezet, om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. De transitie is in 2013 goed op stoom gekomen op basis van de geformuleerde uitgangspunten in de contourennota "Krachtig en Kansrijk". De kolommen hebben daadkrachtig uitvoering gegeven aan de inrichtingsplannen van hun kolommen en teams. Besloten is om de geplande evaluatie van de transitie iets naar voren te halen van september 2014 naar het voorjaar De reden hiervoor zijn de zich snel voltrekkende externe veranderingen, de heroverweging van de kolom concernbeleid& ontwikkeling en het vertrek van een van de twee directeuren Bijzondere Zorg. Na het vertrek van de directeur van de kolom concernbeleid & ontwikkeling zijn wij op basis van een nadere analyse tot de conclusie gekomen dat een afzonderlijke kolom concernbeleid in het licht van de toekomstige ontwikkelingen geen toekomstperspectief heeft. Betreffende diensten zijn ondergebracht bij de kolom Personeelsbeleid en ontwikkeling. De naamgeving van de kolom is gewijzigd in Beleid & Ontwikkeling. In het verslagjaar heeft Carintreggeland nader stil gestaan bij de gevolgen van de aanstaande stelselwijziging. Veel is daarbij onduidelijk. Wat in elk geval wel duidelijk is, is dat CR te maken krijgt met een substantiële budgetreductie. Het zal niet alleen de tariefscomponent betreffen, maar ook een volumecomponent en aanvullend zal de samenstelling van de productportfolio onder invloed van financiers gaan wijzigen. Een risico-inventarisatie in het kader van de transitie, heeft opgeleverd dat met name de positionering van de MO-activiteiten om een nadere beschouwing vragen. Carintreggeland heeft het krachtenveld binnen het MO-domein in kaart gebracht en verschillende scenario s en concepten belicht. Op basis hiervan zijn wij tot de conclusie gekomen dat de dominante zorgvraag leidend is voor de core-business van Carintreggeland en dat de seniore leeftijdscategorie dominant is. Onze kerntaak betreft de ouderenzorg met een focus op het zwaardere zorgsegment. Voor wat betreft de activiteiten van de kolom MO is besloten om de activiteiten die niet tot de kernactiviteiten gerekend kunnen worden, een projectstatus te geven. Dit betekent dat gedurende de projectfase deze activiteiten zich moeten bewijzen of zij bedrijfseconomisch verantwoord kunnen worden uitgevoerd, of van zodanige strategische meerwaarde zijn voor de organisatie dat deze behouden moeten blijven. Activiteiten die hieraan niet voldoen worden afgestoten. Ook op het vlak van de dagbesteding, en lagere ZZP s hebben heroverwegingen plaatsgevonden vooruitlopend op de door de overheid voorgenomen stelselwijzigingen. Deze heroverwegingen zullen in 2014 tot keuzes leiden. In het kader van de uitvoering van het vastgoedbeleid zijn de volgende stappen gezet: o Het vaststellen van een addendum vastgoedstrategie dat als visie, beleid- en toetsingskader dient; 20

21 o Er is een vastgoedmonitor ontwikkeld waarin de capaciteitsvaststelling en prognose zijn opgenomen op basis van een beleidsrichting per locatie; o Er is een ontwikkeldocument opgesteld t.b.v. welzijn-,woon- en zorgdiensten het extramuraal wonen met zorg in nabijheid; o De gevolgen voor de cliënten zijn (voorlopig) in beeld gebracht; o De personele gevolgen zijn (voorlopig) in beeld gebracht; o De gevolgen voor de organisatie zijn in beeld gebracht; o Er zijn aanzetten gemaakt voor locaties die met het scheiden van wonen en zorg te maken krijgen. Begin 2014 volgt de nadere uitwerking per locatie. Op woensdag 14 augustus heeft minister Blok van Wonen en Rijksdiensten, op initiatief van de gemeente Hengelo, een werkbezoek gebracht aan Hengelo. De gemeente maakte gebruik van onze locatie het Woolde/Hiebendaal. Samen met Welbions, RIBW, Trivium Meulenbelt Zorg zijn actuele thema s rond wonen en zorg besproken. Met name het scheiden van wonen en zorg en het tempo waarin is onderwerp van gedachtewisseling geweest. De minister heeft wethouder mevrouw Oude Alink en de RvB uitgenodigd dit op een ander moment nog verder toe te lichten. Het initiatief dat Carintreggeland enige jaren geleden in Deventer heeft genomen, om een nieuw zorgwelzijnsconcept te ontwikkelen op projectbasis, is einde 2013 beëindigd. Gezien de potentie in het volume, de effecten van het regeerakkoord, de verwachte gemeentelijke bezuinigingen en het minimale zorgapparaat wat nodig is, is overwogen dat voortzetting van het concept van dienstverlening in Deventer onvoldoende levensvatbaar is. Zowel de cliënttevredenheid als de medewerkerstevredenheid waren hoog te noemen. Ook was er vertrouwen bij zowel het Zorgkantoor en gemeente. Ondanks dat, konden geen lange termijn toezeggingen worden gedaan en was er daardoor onvoldoende basis om de dienstverlening te continueren. De cliënten zijn overgedragen aan andere aanbieders. Het personeel heeft binnen Carintreggeland, dan wel elders, werk gevonden. CR heeft ingeschreven op de aanbesteding AWBZ 2014 van de zorgkantoorregio s Twente en Arnhem (Menzis). In beide gevallen heeft CR gegund gekregen. Verder zijn er contracten afgesloten met zorgverzekeraars over eerstelijnsactiviteiten, geriatrische revalidatiezorg en medisch specialistische verpleegkundige thuiszorg. Met verschillende gemeenten zijn de overeenkomsten betreffende bemiddeling huishoudelijke hulp verlengd. Met een aantal (kleinere) zorgorganisaties heeft CR op hun verzoek een afspraak gemaakt m.b.t. onderaannemerschap inzake hun overproductie. CR ontwikkelt een visie op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er is een voorlopige verkenning naar thema s in het kader van duurzaamheid uitgevoerd. De volgende thema s zijn daarin naar voren gekomen: mobiliteit, energie/co2, arbeid, eindproduct en afvalverwerking. Het thema duurzaamheid zal in 2014 centraal staan. CR heeft het beleid sociale media vastgesteld. Sociale media zijn de online-ondersteuning van communicatie van en naar Carintreggeland. Carintreggeland kan haar zichtbaarheid en bereik vergroten door deel te nemen aan sociale media die voor de doelgroepen relevant zijn en/of worden. Sociale media vormen voor Carintreggeland, met bijna 5000 medewerkers en 3000 vrijwilligers, een toegangspoort tot veel kennis en netwerken die voor medewerkers aantrekkelijk zijn voor hun eigen en daarmee automatische ook de organisatieontwikkeling. Met sociale media zal ook het relatiebeheer naar stakeholders en de leden van Carintreggeland een stimulans krijgen. Belangen of wensen van cliënten stroken soms niet met wettelijke regels en protocollen. Carintreggeland boog zich over die vraag tijdens het themajaar veiligheid in vertrouwen. Vanuit ons streven naar 21

22 transparantie en open dialoog met cliënten, medewerkers en stakeholders hebben we het aangedurfd dit lastige thema bespreekbaar te maken. Na de aftrap in november 2012 voor relaties, volgden in april 2013 de managers en partners als gemeenten, ziekenhuizen en huisartsen, in de zomer cliënten en familieleden en in het najaar medewerkers en vrijwilligers. Dilemma s bleken soms echte dilemma s, bleek tijdens de debatten. Belangrijkste conclusie is dat dilemma s bespreekbaar gemaakt moeten worden. We moeten duidelijk zijn over wat de klant kan verwachten. We moeten grenzen durven aangeven. Donna (ondersteuning jonge moeders), Atlas (ondersteuning jonge vaders) en Cocon ( kinderopvang 0-4 jarigen) werden uitgevoerd door de kolom Maatschappelijke Ontwikkeling. De onderdelen werden gefinancierd door de gemeente Hengelo en boden integrale ondersteuning aan jonge gezinnen in een achterstandsituatie. De werkzaamheden werden, met uitzondering van Cocon geïndiceerd en gefinancierd door de gemeente Hengelo. Binnen de gemeente Hengelo, zijn nieuwe beleidskeuzes gemaakt die directe invloed hebben op de financiering en het aantal indicaties van DAC. Per 1 januari 2013 is tevens de wetgeving rondom de kinderopvang, op met name het financiële gebied gewijzigd. Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft CR deze onderdelen gereorganiseerd en de activiteiten beëindigd Realisatie 2013 In de kaderbrief 2013 is per programmalijn beschreven wat de doelstellingen zijn voor Per kolom wordt gemonitord in hoeverre zij aan de gestelde doelen hebben voldaan. Enkele inspanningen per programmalijn in 2013 zijn: Programmalijn 1-cliënt Carintreggeland levert en/of regelt het In het hele werkgebied zijn CR teams ingevoerd conform de in 2012 vastgestelde contourennota. Er zijn pilots gestart m.b.t. sociale media zodat zowel medewerkers als klanten toegang kunnen krijgen tot diensten van CR. Het Servicebureau Maatschappelijke Ontwikkeling is operationeel. Klanten uit de regio worden met hun vragen over WMO diensten en thuisbegeleiding (AWBZ) door professionals bij het SMO geholpen. M.b.t. specifieke doelgroepen is de Keten CVA is doorontwikkeld tot een Twentse keten. Samenwerking met OCON is verder geoperationaliseerd. voorbereidingen t.b.v. een integrale samenwerking met het oog op de transitiejeugdzorg per 2015 zijn gestart. De dienstverlening van IDA (interculturele diensten voor en door allochtonen) is uitgebreid in Programmalijn 2 - samenleving Meedoen in de wijk Via de taskforce SWZ (scheiden wonen en zorg) is een plan van aanpak gemaakt voor bouw- en zorgdiensten. Per locatie is een omzettingsplan in het kader van extramuralisering of verzwaring. Het projectbureau Bouw begeleidt de bouwprojecten van het vastgoedplan. Enkele gerealiseerde activiteiten zijn: de Wheehof in Goor; fase 3 (oplevering) van Eltheto in Rijssen, start nieuwbouw van St. Elisabeth, start sloop Eugeria, tijdelijke huisvesting in de Klokkenbelt te Almelo en het vlot trekken van initiatief om te komen tot een gezondheidscentrum in Markelo. Op diverse plaatsen in wijken heeft CR ontmoetingsruimtes. Beleid wordt verder ontwikkeld om vanuit eigen locaties of gezondheidscentra een steunpunt in de wijk te krijgen. 22

23 Programmalijn 3 -medewerker Ondernemend en trots Nieuwe organisatie-inrichting geeft teams bijzondere zorg meer regelruimte. Binnen MO kolom zijn in overleg met de gemeenten integrale teams samengesteld. Op basis van de uitkomsten van het Medewerkers Tevredenheids Onderzoek zijn verbeterplannen opgesteld. Alle medewerkers hebben toegang tot Vief! Activiteiten. Clustermanagers worden gecoacht in hun nieuwe rol Sociale media wordt ingezet bij Care-flex Tweede jaargang talentontwikkelprogramma is in 2013 gestart In samenwerking met ROC van Twente en het Carmel college is een implementatieplan geschreven voor doorlopende leerlijn. Programmalijn 4. - organisatie Gezond ondernemen Zorginkoop 2013 naar behoren afgerond. Inmiddels oriëntatie op welzijn/zorginkoop 2015 t.a.v. gemeentes, zorgkantoor en zorgverzekeraars. Wet en regelgeving wordt gevolgd en eventuele gevolgen worden in geschat en hierop wordt geanticipeerd. Door kolom bedrijfsvoering worden aanpassingen in de zorgadministratie voorbereid zodat voldaan kan worden aan de wijzigingen in t.g.v. overheveling van AWBZ zorg naar zorgverzekeraar en gemeente en de consequenties van scheiden van wonen en zorg. Bouwactiviteiten worden nauwlettend gemonitord en waar nodig bijgesteld. 4.3 Algemeen Kwaliteitsbeleid Gehanteerde kwaliteitsmanagement systeem Carintreggeland hanteert het HKZ kwaliteitsmanagementsysteem. De VVT evenals Voedingsvoorlichting & Dieetadvisering, en Bemiddeling zijn gecertificeerd volgens de HKZ-norm. Het Algemeen Maatschappelijk werk en de Stichting Welzijn Ouderen Hengelo zijn in 2012 van de HKZ certificering afgestapt omdat de cyclus van de gemeenten onvoldoende aansloot bij de cyclus die de organisatie als geheel hanteerde. In 2013 heeft een externe audit op de HKZ normen plaatsgevonden. Ook hebben er interne audits plaatsgevonden op basis van de HKZ normen. Bij de interne audits zijn de normen voor verantwoorde zorg als leidraad in de audits meegenomen en zijn er accenten gelegd op een aantal onderwerpen die extra aandacht behoeven zoals bij de verzorgingshuiszorg de verbeterplannen; primair proces; VIM resultaten; functioneringsgesprekken; dossiervoering; medicatiebeleid; hygiëne en infectiepreventie en de calamiteitenprocedure. De MO kolom heeft in 2013 meegewerkt aan een pilot effectmeting van Actiz. Deze pilot is eind 2013 beëindigd met een positief resultaat. Het instrument (Effectenster) is inmiddels aangeschaft en wordt in 2014 in de werkprocessen geïmplementeerd. 23

24 Certificaten CR is een HKZ gecertificeerde organisatie. In 2013 is de certificatie na externe audit bevestigd. Carintreggeland maakt gebruik van een geaccrediteerd extern bureau voor de controle op de voedselveiligheid, op basis van de HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) regelgeving. Op basis van de rapportages worden verbeteringen uitgevoerd. De systematiek is geborgd Kwaliteit van informatie en registratie en gegevensbeveiliging Naast het onder reeds genoemde informatiebeveiligingsbeleid heeft CR ook afspraken gemaakt met ketenpartners over veilige uitwisseling van gegevens. In 2013 is door een aantal zorgaanbieders in Twente een Convenant uitwisseling patiëntgegevens gesloten. In Twente werken zorgaanbieders al geruime tijd samen aan elektronische informatie-uitwisseling. Dit doen zij binnen ZorgNetOost. ZorgNetOost biedt vanuit een brede infrastructuur diensten aan, die communicatie en informatie-uitwisseling in de zorgketens mogelijk maken. ZorgNetOost (ZNO) wordt onder regie van IZIT ontwikkeld. Toegang tot de diensten gebeurt via het ZNO ZorgPortaal. Onderdeel van dit convenant is de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ). Deze code wordt onderhouden door het Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), inclusief haar federatiepartners en het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz). Met dit convenant willen de ondertekenende partijen benadrukken dat zij zich zullen inspannen om de in de Gedragscode EGIZ beschreven regels en normen toe te passen op de elektronische informatie-uitwisseling die in het kader van ZorgNetOost plaats vindt Kwaliteit van gebouwen In 2011 heeft CR het strategisch vastgoedplan vastgesteld waarin het strategisch kader waarbinnen de vastgoedinitiatieven worden omschreven, is bepaald. Het regeringsbeleid ten aanzien de consequenties van scheiden van wonen en zorg vraagt een aanvullend kader en een strategische heroverweging als basis voor de te maken beleidskeuzes. Daar waar nodig worden keuzes gemaakt om het vastgoedbeleid te stroomlijnen met het regeringsbeleid. Het vastgoedplan voorziet ook in het onderhoud van locaties en gewenste toekomstige aanpassingen. De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland heeft haar goedkeuring gegeven aan het oordeel van de visitatiecommissie over Twinta Wonen. Brandveiligheid Alle CR locaties voldoen aan de eisen die de brandweer stelt aan de ruimten ten aanzien van brandveiligheid. Alle locaties beschikken over ontruimingsplattegronden en blusapparatuur worden conform voorschriften gekeurd. Op basis van de periodieke update van de risico-inventarisatie brandveiligheid en de daarin beschreven maatregelen heeft de RvB vastgesteld dat de panden in control zijn in relatie tot vereisten en vergunningen en is de benodigde formatie hierop afgestemd. 24

25 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Het is van belang om de mening en de ervaringen van de cliënt te onderzoeken en op basis daarvan verbeteringen in de zorg en dienstverlening aan te brengen. Minimaal één keer per half jaar wordt de zorg en dienstverlening met de cliënt geëvalueerd en op basis daarvan wordt de zorg (zo nodig) bijgesteld Kwaliteit van zorg De klantwaardering wordt onderzocht middels de CQ index meting (cliënt-ervaringsonderzoek). In 2013 is deze CQ index meting op de extramurale zorg uitgevoerd. Middels deze gestandaardiseerde methodiek wordt de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief in kaart gebracht. De CQ index wordt minimaal 1 x per 2 jaar herhaald. CR laat jaarlijks een cliëntonderzoek uitvoeren, jaarlijks afwisselend de extramurale en intramurale zorg. De cliëntenraden worden betrokken bij de klantwaarderingsonderzoeken en in de gelegenheid gesteld aanvullende onderzoeksvragen te formuleren. De CQ vragenlijst voor de thuiszorg bevatte 21 vragen onderverdeeld in vijf thema s: bejegening, lichamelijke verzorging, kwaliteit van zorgverleners, inspraak en informatie. De score varieert van 1 tot 4. De score 4 duidt op een positieve score, de score 1 duidt op een negatieve score. In onderstaande tabel is de score van CR weergegeven versus de score van de spiegelgroep. CR scoort op het thema kwaliteit zorgverleners hoger dan de spiegelgroep. De overige thema s scoren vrijwel gelijk (verschil < 0,10 punten) aan de spiegelgroep. Op concernniveau scoort het thema inspraak met 3,31 (16% negatief) relatief het laagst. Tabel 7: Gemiddelde score thema CQ index Thema CQ index Carintreggeland Thuiszorg score 2013 Spiegelgroep Thuiszorg score 2013 Verschil Carintreggeland Spiegelgroep Bejegening 3,63 3,57 0,06 Lichamelijke verzorging 3,36 3,35 0,01 Kwaliteit zorgverleners 3,64 3,54 0,10 Inspraak 3,31 3,24 0,07 Informatie 3,47 3,48-0,01 Bron: Eindrapport Ervaren kwaliteit thuiszorg Carintreggeland, meting 2013; drs. WE Deen van bureau Deen &van der Zwan, maart Naast de klantwaardering middels de CQ index wordt ook de kwaliteit van de zorginhoudelijke indicatoren gemeten, de ZI score. In 2013 zijn in 24 intramurale locaties de zorginhoudelijke indicatoren gemeten. Daarnaast zijn in vier regio s de zorginhoudelijke indicatoren gemeten bij cliënten die zorg thuis ontvangen. De zorginhoudelijke indicatoren worden vanaf 2008 jaarlijks gemeten in de verschillende zorgcentra en bij de cliënten die thuiszorg ontvangen. Van vrijwel alle organisatorische eenheden is een prestatiedocument / kwaliteitsdocument beschikbaar van de jaren 2008, 2009, 2010 en De meting van 2011 is door CR niet geaccordeerd in verband met de geconstateerde registratie onbetrouwbaarheid. 25

26 Uit de data blijkt dat CR op concernniveau op veel indicatoren vooruitgang heeft geboekt ten opzichte van 2010 en De meeste indicatoren scoren beter dan het landelijk gemiddelde (2012) met uitzondering van de indicator antipsychotica. Voor de intramurale zorg geldt dat de uitvoering en opvolging van de risicosignalering ruim boven de 90% ligt. Voor de extramurale zorg geldt dat bij gemiddeld 15% van de cliënten geen risicosignalering wordt uitgevoerd. Wel is er in 94% van de gevallen sprake van adequate opvolging Toegankelijkheid van de zorg Bereikbaarheid CR is toegankelijk via servicepunten, loketten, recepties van verzorgings- en verpleeghuizen. CR is zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar via de Meld- & Zorgcentrale. Er is een contract afgesloten met een uitwijkcentrale die in geval van calamiteit de bereikbaarheid garandeert. De medewerkers van de Meld & Zorgcentrale kunnen op korte termijn zorg voor de cliënt regelen. CR biedt thuiszorgcliënten de mogelijkheid gebruik te maken van het Clavisio sleutelsysteem. Dit stelt de organisatie in staat een einde te maken aan risicovol sleutelbeheer, en tijdwinst te boeken hetgeen de zorg ten goede komt. Het systeem voorziet in het aanbrengen van een compacte sleutelkluis bij de woning van de cliënt. In de kluis bevindt zich de sleutel van de woning van de cliënt. Carintreggeland voorziet haar cliënten van veel informatie via haar website. Voor de bouwinitiatieven is er een aparte website beschikbaar (www.carintreggelandbouwt.nl). In 2013 is een begin gemaakt met de uitvoering van het social mediabeleid. Carintreggeland vindt het belangrijk om de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor haar cliënten te vergroten. Carintreggeland is inmiddels actief op facebook ( het aantal volgers was eind ), twitter ( 900 volgers) en linkedin ( 100 leden). De RvB is akkoord gegaan met de invoering van het mobiel ECD. Dit betreft het hanteren ( raadplegen en bewerken) van een elektronisch cliëntendossier vanaf een i-pad mini. De pilot die in de eerste helft van 2013 is uitgevoerd heeft zodanige positieve resultaten opgeleverd dat besloten is om het ECD verder te ontwikkelen en uit te rollen voor alle thuiszorgteams. De introductie van het mobiele ECD zal primair kwaliteitsverhogend werken Cliëntveiligheid In het kader van het interne toezicht is er in het bijzonder toegezien op: systematiek zorgplan en cliëntdossier; medicatie; zorginhoudelijke veiligheid van cliënten; fysieke veiligheid van cliënten; VIM (veilig incidenten melden). Systematiek zorgplan en zorgdossier: 26

27 Tijdens interne audits zijn de dossiers beoordeeld op de HKZ-normen en is onderzocht of aan de kwaliteitseisen werd voldaan. De kwaliteit van de dossiers met betrekking tot onder meer de doelstelling, het onderhoud van het zorgplan, de evaluatie en de toestemming van de cliënt is daarbij onderwerp van aandacht geweest. Waar nodig zijn verbeteringen uitgevoerd. Medicatieveiligheid: De medicatieveiligheid was in 2012 een speerpunt. Een werkgroep heeft de implementatie van een nieuwe werkwijze ten aanzien van medicijndistributie nauwlettend gevolgd via o.a. interne audits. Effecten hiervan zijn zichtbaar in de waarden over 2012 en In onderstaand staafdiagram is het percentage weergegeven dat incidenten voorkomen op concernniveau (donkerblauw-intramuraal) en de landelijke gemiddelde score (roze en licht oranje). De lijndiagram correspondeert met de waarden op de rechter as en geeft het absolute aantal medicijn incidenten weer voor CR. Figuur 4: Trendanalyse CarintReggeland medicijnanalyse Bron: Analyse zorginhoudelijke indicatoren; drs. WE Deen van bureau Deen &van der Zwan, maart 2014 Zorginhoudelijke veiligheid: Verantwoorde zorg: Carintreggeland voldoet aan de normen voor verantwoorde zorg. Cliënten van Carintreggeland hebben een individueel zorg- en leefplan/behandelplan. Voor de intramurale zorg is een ECD in gebruik genomen, voor de extramurale zorg is het gebruik van het ECD in 2013 voorbereid. Iedere cliënt heeft een eerst verantwoordelijke verzorgende die een regiefunctie in de zorg vervult en verantwoordelijk is voor de continuïteit van de zorgverlening. Fysieke veiligheid Meting van zorginhoudelijke indicatoren (ZI); De zorginhoudelijke indicatoren werden in 2013 in alle intramurale locaties gemeten en in 4 regio s bij cliënten die zorg thuis ontvangen. Het aanleveren van de gegevens is gedigitaliseerd en de gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd. Infectiepreventie: CR maakt gebruik van een permanente infectiepreventiecommissie. 27

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong

Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Jaarverantwoording zorginstellingen 2010 Jaardocument Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 4 2. Profiel van de organisatie..

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V.

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V. Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie