Jaarbericht Zorg en Zekerheid Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2011. Zorg en Zekerheid Groep"

Transcriptie

1 Jaarbericht 2011 Zorg en Zekerheid Groep 1

2 2 Colofon Uitgave OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. Divisie Control Coördinatie Control P&C Tekst en redactie Raad van Bestuur en afdeling Communicatie Vormgeving No Panic the communication factory Drukwerk No Panic the communication factory Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. en Stichting Zorg en Zekerheid Haagse Schouwweg 12 Postbus AK Leiden Telefoon (071)

3 Inhoudsopgave De persoonlijke aandacht van Zorg en Zekerheid 4 Verslag Raad van Bestuur 6 Verslag Raad van Commissarissen 14 Samenstelling bestuursorganen 17 Jaarrekening 3 - Balans 18 - Exploitatierekening 20 Overige gegevens - Controleverklaring 22 Bijlage - Kerncijfers 23

4 De persoonlijke aandacht van Zorg en Zekerheid Ook in 2011 wordt de trend van toenemende zorgkosten voortgezet. Net als alle andere zorgverzekeraars was ook Zorg en Zekerheid genoodzaakt de premie te verhogen. Zorg en Zekerheid kon dankzij o.a. goede inkoopresultaten de premiestijging in 2012 zeer beperkt houden en hierdoor een betere positie in de premielijsten bewerkstelligen. 4

5 Voor de consument werden de kosten desondanks hoger. Niet alleen door de premie, maar ook door een verhoging van het eigen risico. Opnieuw voor meer dan 5% van de markt was het aanleiding om naar goedkopere alternatieven uit te zien. Ondanks de prijzenslag ook dit jaar verschenen weer stuntaanbiedingen in de markt is Zorg en Zekerheid erin geslaagd ook in 2011 haar klanten te behouden. Het zogenaamde weglooppercentage behoort tot het laagste in de markt, waarmee de loyaliteit van onze klanten benadrukt wordt. Betrouwbaarheid, uitstekende service en vooral de persoonlijke benadering zijn daar debet aan. Het daar bovenop kunnen leveren van maatwerk door toegesneden producten en dito dienstverlening in zowel de particuliere als zakelijke markt, heeft ervoor gezorgd dat het aantal verzekerden per saldo opnieuw is gegroeid. Daarbij speelde de oprechte aandacht voor de koopkracht van de klant een belangrijke rol. Zorg en Zekerheid: de beste zorgverzekeraar in de regio. Dat is onze uitgesproken missie, voor nu en in de toekomst. Het betekent een voortdurende inspanning om de hoge klantwaarderingen op kwaliteit van dienstverlening te handhaven. Het betekent een voortdurende inspanning om, met betrekking tot de kosten, scherp aan de wind te zeilen en daarmee de noodzakelijke premiestijging beperkt te houden. En het betekent een voortdurende inspanning het persoonlijk en dichtbij in de praktijk waar te blijven maken, juist ook als de druk van belangrijkste stakeholders zoals de overheid en de concurrentie, toenemen. Het is vooral de persoonlijke aandacht van de medewerkers van Zorg en Zekerheid die het bedrijf zo krachtig maakt. Want juist die aandacht is, evenals het regionale karakter van ons bedrijf, door anderen niet te kopiëren en daarmee uniek in de markt. 5

6 Verslag Raad van Bestuur 6 Het jaar 2011 was een druk maar succesvol jaar. In Europa maar ook in Nederland werd de nationale economie geteisterd door een economische crisis. Na de bankencrisis in 2008 stond in 2011 de schuldencrisis in de Europese landen centraal. Naast het gevaar van faillissement van Griekenland en de val van de euro werden economieën in Europa getroffen door een recessie die zich ook in 2012 voortzet. Ook in Nederland was sprake van een toenemende werkloosheid en stonden onze pensioenen onder druk. In de Nederlandse gezondheidszorg waren de effecten van de recessie eveneens zichtbaar. Naast een oplopend aantal wanbetalers en een toenemend aantal betalingsregelingen was er een toenemende premiedruk, met als gevolg dat klanten meer op prijs selecteerden en zich minder aanvullend gingen verzekeren. De Nederlandse gezondheidszorg was in 2011 in tegenstelling tot het jaar 2010 fors in beweging. Alle uitgestelde veranderingen werden in één keer in 2011 doorgevoerd. Op het gebied van de ziekenhuiszorg sloot de minister in het voorjaar een belangrijk convenant met alle partijen met een maximale groei van de uitgaven van 2,5% voor het jaar Daarnaast werden de DBC s vervangen door de reeds aangekondigde DOT s en werd voor 70% van de producten vrije prijzen ingevoerd per Ook werden vrije tarieven aangekondigd voor de farmacie en de tandheelkunde. De laatste met veel weerstand van zorgverzekeraars omdat vrije tarieven en nieuwe prestatiebeschrijvingen in één keer werden ingevoerd. Op het gebied van de risicoverevening voor zorgverzekeraars werd in 2011 besloten tot afschaffing van de macro-nacalculatie hetgeen tot meer risicodragendheid voor zorgverzekeraars leidt. Ter compensatie werd door de overheid flankerend beleid ingevoerd. Voor Zorg en Zekerheid was 2011 een goed jaar. Op het gebied van de verzekerdenaantallen vond een lichte stijging plaats tot verzekerden begin Een knappe prestatie omdat het prijsimago in 2010 een lichte deuk had opgelopen met onze restitutiepolis. Ook financieel was 2011 een goed jaar. Het jaar werd afgesloten met een positief resultaat van 31 miljoen euro, waaronder een technisch resultaat van 25 miljoen euro. Een belangrijk deel van het resultaat werd gerealiseerd door goede resultaten op het gebied van de zorginkoop. Op alle verstrekkingen maar met name bij farmacie en ziekenhuiszorg werden goede resultaten geboekt waardoor de marktconformiteit van onze zorgkosten vrijwel volledig werd gerealiseerd. Hierdoor kon voor de premie 2012 de laagste premiestijging in de markt worden gerealiseerd. Een ander deel van het resultaat werd gevormd door de verplichte premieopslag voor vereiste reserve in het kader van Solvency II. Op het gebied van de dienstverlening was er sprake van een lichte stijging waardoor het mooie klantcijfer 8 werd gerealiseerd. Snelle uitbetaling van declaraties en goede bereikbaarheid stonden hier borg voor. Een heel goede waardering van de Consumentenbond werd behaald op het gebied van de telefonische bereikbaarheid tijdens de actieperiode, met de op één na kortste wachttijd van de 39 labels in de markt. Een eveneens belangrijke score werd behaald op het gebied van de dienstverlening van de AWBZ, waarbij als enige zorgkantoor het waarmerk drempelvrij.nl werd behaald voor een toegankelijke website. In 2011 werd invulling gegeven aan het Businessplan met o.a. de oplevering van het

7 informatieplan en de invulling van Solvency II. Daarnaast kwam in het voorjaar de langverwachte uitspraak van de staatssecretaris en werd het sein op groen gezet voor een AWBZ voor eigen verzekerden. Verzekerdenmarkt De mobiliteit in de verzekerdenmarkt in de campagne 2011/2012 in Nederland was vergelijkbaar met het vorige jaar en kwam uit op zo n 5,6%. Bij Zorg en Zekerheid was de mobiliteit in de campagneperiode 4,2%, wat opnieuw lager was dan de markt; voor het behoud van de verzekerdenportefeuille een belangrijk feit. De werving in de campagneperiode liep bij Zorg en Zekerheid hier iets op achter, maar werd meer dan gecompenseerd door de winst van verzekerden door het jaar heen. Het verzekerdenaantal nam toe van tot begin De collectivisering van de portefeuille bij Zorg en Zekerheid nam verder toe tot bijna 80%, waarbij de externe instroom op de collectieve portefeuille groter was dan de uitstroom. De combinatie van de uitstekende dienstverlening en de lage netto premie voor de klant heeft hier een positieve uitwerking gehad. Een belangrijk gegeven omdat Zorg en Zekerheid op deze markt sterk is vertegenwoordigd met een evenwichtige verdeling over diverse segmenten. De uitstroom in 2011 was op de individuele markt het sterkst omdat op deze markt de concurrentie met de goedkopere internetpolissen het sterkst is. Een feit dat in de gehele markt bij alle reguliere zorgpolissen zonder korting van toepassing is. Landelijk nam het percentage collectief verzekerd toe tot 68% ( %) en steeg het aantal verzekerden met een internetpolis tot 5%. De polissen in de Nederlandse markt werden vrijwel volledig gepositioneerd vanuit marketingconcepten met nadruk op premie en werden vrijwel niet ingevuld met elementen van selectieve zorgsturing. Opvallend was dat een deel van de stijgers in de markt de vrije artsenkeuze als propositie positioneerde. Selectie op basis van kwaliteit werd landelijk vrijwel hoofdzakelijk toegepast op de zorginkoopmarkt op basis van veelal landelijke kwaliteitscriteria. In de praktijk paste ziekenhuizen hun aanbod hier op aan. Zoals vermeld is er met name door de recessie maar ook door de hoogte van de nominale premie meer nadruk op de premie in de markt. Zorg en Zekerheid kon dankzij o.a. goede inkoopresultaten de premiestijging in 2012 zeer beperkt houden en hierdoor een betere positie in de premielijsten bewerkstelligen. Ook de aanpassing van het kortingenbeleid droeg bij aan betere positie op de ranglijst. Nieuw product dit jaar was de Zorggemakpolis, een polis die voorzichtig werd geïntroduceerd en die op termijn een alternatief kan zijn bij het loslaten van gelegenheidscollectiviteiten. Opnieuw was Zorg en Zekerheid op vele momenten actief in de regio met vele corporate acties. Op het gebied van gezondheidsbevordering, voorlichting, preventie, sport en cultuur werden tal van activiteiten georganiseerd of gesponsord. In het kader van het landelijke JOGG-beleid werd in ons werkgebied als eerste met de gemeente Leiden een convenant afgesloten. Het aantal en het soort gezondheids-checks in de winkels nam in 2011 toe. Op het gebied van sportsponsoring werd in 2011 voor een belangrijk deel gekozen voor de ondersteuning van de breedtesport. De sponsoring van Zorg en Zekerheid Leiden basketball was in 2011 uiterst succesvol met het behalen van het 7

8 8 landskampioenschap. Op het gebied van de voorlichting van onze klanten waren wij in 2011 extra actief met bijeenkomsten op het gebied van voorlichting van het PGB, de op de koffie bijeenkomsten en met een speciale editie van het blad GeZZond op het gebied van koopkracht en gemak. Zorgmarkt De zorgmarkt in Nederland wordt in toenemende mate een onderhandelingsmarkt. Een markt waar, door het loslaten van budgetten en maximumtarieven, met een zeer groot aantal instellingen en individuele aanbieders intensieve individuele onderhandelingen moeten plaatsvinden. Niet alleen de hoeveelheid aanbieders maar ook de complexiteit van de agenda van het overleg vraagt veel onderhandelingstijd van de zorginkopers bij de zorgverzekeraar. De regionale positie van Zorg en Zekerheid maakt dit intensieve onderhandelingsmodel echter makkelijker toepasbaar. Voor een compacte groep verzekerden kan met een overzichtelijk regionaal speelveld intensief overleg gevoerd worden. De combinatie van vrije tarieven en het overzichtelijke regionale speelveld heeft bij Zorg en Zekerheid in 2010 en 2011 geleid tot goede financiële resultaten bij de ziekenhuiszorg en met name bij de farmacie. Bij de ziekenhuiszorg werd in 2011 besloten tot een ingrijpende wijziging van het systeem. Het in 2005 ingevoerde systeem van DBC s met producten werd grondig herzien en vervangen door het systeem van DOT s met producten. Daarnaast werd besloten tot invoering van vrije tarieven voor 70% van de ziekenhuisomzet. De minister sloot in het voorjaar 2011 met alle partijen een convenant met een maximale groei van de kosten met 2,5%. In een markt waarbij maximale tarieven en volumes zijn losgelaten en de zorgplicht naar klanten moet worden nageleefd een lastige opgave. Ook bij de farmacie werd in 2011 besloten tot invoering van volledig vrije tarieven per 1 januari 2012 voor geneesmiddel en prestatiebekostiging. Onderhandelingen in de farmacie worden heden ten dage gevoerd met individuele aanbieders, groothandels, ketens en fabrikanten. In die onderhandelingen spelen de huisartsen als eerste verwijzers een belangrijke rol. Een andere grote verandering in 2011 was de invoering van vrije tarieven en volledig nieuwe prestatiebeschrijvingen in de tandheelkunde. Een experiment zoals de minister aankondigde maar een met grote risico s omdat zorgverzekeraars en klanten worden geconfronteerd met een schaarste aan tandartsen en tot nu toe contractloze periode. Interne organisatie In 2011 vonden veel activiteiten en projecten plaats in het kader van door wet- en regelgeving opgelegde veranderingen. Op het terrein van de AWBZ vonden veel voorbereidende werkzaamheden plaats voor de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden. Zo werden de vervolgstappen gezet op het gebied van cliëntgericht declareren en werd voor de zorgbemiddeling een nieuwe versie van het AZR-systeem ingevoerd. Aan de kant van de Zorgverzekeringswet werd veel tijd gestoken in de voorbereiding van het nieuwe DOT-systeem en werd het digitaal machtigen voor een deel van de verstrekkingen ingevoerd. Veel aandacht in 2011 ging opnieuw uit naar de invoering van Solvency II. Op basis van de in 2010 uitgevoerde Gap-analyse werd in 2011 de implementatie voortgezet. De afdeling Internal Audit is vanaf april 2011 onafhankelijk gepositioneerd onder de Raad van Bestuur. In het door Raad van Bestuur en ACRC

9 goedgekeurde Auditplan 2011 zijn werkzaamheden uitgevoerd op basis van het meerjaren Auditplan. Verder werd op het gebied van risicomanagement een aparte Risk- en Complianceofficer aangesteld en werd de actuariële functie ingevuld. In 2011 zijn de strategische risico s herzien aan de hand van de FIRM methodiek van de DNB. Het risicosysteem en het risicobeleid 2011 werd tot stand gebracht vanuit de nieuw opgerichte Stuurgroep Risicomanagement en werd vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Op het gebied van de klant werd voor de collectieve markt een nieuwe applicatie voor automatische aanen afmelding van verzekerden opgeleverd voor werkgevers. De online verzekeringswinkel voor de individuele klant kende een aantal functionele verbeteringen en was gedurende de campagneperiode goed bereikbaar. In 2011 werden op basis van het Businessplan belangrijke stappen gezet op het gebied van de marktconformiteit van onze premie met de aanpassingen van de kortingenstructuur op de collectieve markt en de goede resultaten op de zorginkoopmarkt. Daarnaast werd een informatieplan opgeleverd. Het ziekteverzuim in de organisatie was opnieuw laag met een percentage van 3,65%. Dit komt mede door intensivering van het verzuimbeleid. Aanvullend verzekerd in 2011 De omvang van het aanvullend pakket van zorgverzekeringen ademt mee met de politieke besluitvorming over het wettelijk verzekerd pakket: de basisverzekering. Voor zorg met een gemiddeld lagere ziektelast als tandheelkunde, fysiotherapie en sommige geneesmiddelen biedt alleen een combinatie van de basisverzekering met een aanvullende verzekering een complete dekking. Daarom past Zorg en Zekerheid voor al haar aanvullende verzekeringen als één van de weinige aanbieders in de markt geen medische selectie toe. In tegenstelling tot het vorige jaar zijn de voorwaarden en vergoedingen van de aanvullende verzekeringen in 2011 behoorlijk gewijzigd. Dit is het gevolg van de beperkingen van de basisverzekering waartoe voor 2011 is besloten. De belangrijkste beperkingen zijn de uitsluiting van de tandheelkunde voor jeugdigen in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar, de uitsluiting van de anticonceptiepil vanaf de leeftijd van 21 jaar en de uitsluiting van de eerste behandelingen fysiotherapie van 9 naar 12 zittingen. Of en hoe wij deze zorg in de aanvullende verzekering vergoeden wordt langs drie lijnen bepaald. De eerste lijn is de behoefte van de klant. Zowel wat door de bril van de klant als wenselijk gezien wordt als overwegingen van medische noodzaak telt hierin mee. Vervolgens worden de gevolgen voor de premie doorgerekend. En tenslotte is de positionering ten opzichte van andere zorgverzekeraars van belang. De wijze van herverzekering kan verschillen per doelgroep en binnen elke doelgroep naar risicovoorkeur. De doelgroepindeling is gemaakt rekening houdend met levensfase en samenstelling van het huishouden en daarmee rekening houdend met verschillende zorgbehoeften. Zo nemen wij geen vergoeding voor anticonceptie en geboortezorg op voor de aanvullende verzekering voor ouderen maar wel een vergoeding voor eigen bijdragen voor thuiszorg. Daarnaast kennen we aanvullende verzekeringen voor een aantal collectiviteiten met speciale wensen. In het bijzonder zijn dat de gemeenten voor verzekerden met een minimum inkomen waarin de bijdragen van gemeenten voor bijzondere medische kosten in is verwerkt. 9

10 10 Om alle groepen en risicovoorkeuren beter te kunnen bedienen zijn er voor 2011 twee nieuwe verzekeringsmogelijkheden geïntroduceerd. De AV-delen tandheelkunde biedt de mogelijkheid om tegen een geringe meerpremie de maximale dekking tandheelkunde in voorkomende situaties samen te voegen. Voor de doelgroep gezinnen is er een tweede gezinspakket opgenomen met een lagere dekking en dito premie. De delen tandheelkunde optie voorziet duidelijk in een behoefte. Het aantal deelnemers groeide van in 2011 naar begin In de vakpers werd de delen optie genomineerd voor het meest vernieuwende product in De herverzekering betekende wel een forse aanslag op de premies. De prijsdruk is dan vooral ook het gevolg van de stijgende uitgaven voor de zorgkosten. Nader onderzoek wees uit dat vooral voor fysiotherapie de dekking en daarmee ook de uitgaven ver boven het landelijk gemiddelde liggen. Om voor de fysiotherapeutische zorg een grotere marktconformiteit te bereiken zijn een tweetal maatregelen getroffen. De onbeperkte dekking voor de aanvullende pakketten met een midden dekking is teruggebracht naar maximaal 28 zittingen per kalenderjaar. En de fysiotherapeuten worden kritisch gevolgd op afwijkende behandelpatronen en werd de tarifering marktconform neerwaarts bijgesteld. De maatregelen hebben zeker bijgedragen aan de verbetering van het financiële resultaat op de aanvullende verzekeringen in De premieontwikkeling voor 2012 hebben we daardoor tot onder de 5% en daarmee onder de landelijke gemiddelde stijging kunnen brengen. In de premie voor 2012 hebben we rekening gehouden met de uitgavenstijging als gevolg van nieuwe overheidsmaatregelen. De meest ingrijpende maatregel is het vrijgeven van de tarieven tandheelkunde. We zullen de tariefontwikkeling in deze sector kritisch blijven volgen of die niet boven de voor ons aanvaardbare grens uitgaat. Ook voor 2012 is het wettelijk pakket verder beperkt. De eerste 20 behandelingen fysiotherapie worden niet meer vergoed uit de hoofdverzekering. De chronische indicaties voor een vergoeding uit de basisverzekering is daarnaast verder ingeperkt (reuma). Op het terrein van de geneesmiddelen is de vergoeding voor maagzuurremmers teruggebracht. Omdat het gebruik van deze middelen veel complicaties in de medische specialistische zorg kunnen voorkomen zijn wij er toe overgegaan het gebruik van de middelen in de aanvullende verzekering op te nemen. De goede financiële resultaten voor zowel de basisals de aanvullende verzekeringen vertaalden zich in een zeer geringe premiestijging in Zorg en Zekerheid biedt daardoor nog steeds tegen zeer gunstige voorwaarden een passende combinatie van basis- en aanvullende zorgverzekeringen aan. Deze combinatie biedt met uitzondering van de AV-basis voor al haar verzekerden, jeugd en volwassenen, dekking voor tandheelkunde. Een groot goed want een goed gebit draagt bij aan een algehele goede lichamelijke conditie. Het percentage verzekerden dat aanvullend verzekerd is, hoewel licht teruggelopen, met 88% nog steeds zeer als hoog te beoordelen. Corporate Governance Zorg en Zekerheid handelt voor al haar drie rechtspersonen conform de uitgangspunten van de op enig moment geldende normen/gedragsregels. Voor 2011 betrof dit de ZN Gedragscode Goed

11 Zorgverzekeraarschap, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars inclusief de bijlage protocol materiële controle en de code Governance Principes Verzekeraars. Zorg en Zekerheid onderschrijft volledig de principes uit deze Governance Code en past deze toe en heeft hiervoor haar reglementen aangepast. Eind 2011 is de ACC (Audit en Compliance Comité) omgevormd tot ACRC (Audit, Compliance en Risk Comité). Op het gebied van risicomanagement zijn in 2011 de strategische risico s herzien aan de hand van de FIRM methodiek van de DNB en is het risicobeheersings-systeem en het risicobeleid vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door het ACRC en de Raad van Commissarissen. Het risicobeheersingssysteem en het risicobeleid zijn tot stand gebracht vanuit de Stuurgroep Risicomanagement waar de Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid zitting in heeft. Per april is de afdeling Internal Audit onafhankelijk gepositioneerd onder de Raad van Bestuur. De afdeling Internal Audit heeft in haar auditplan 2011 werkzaamheden uitgevoerd in het kader van meerjaren Auditplan. In de Governance Principes wordt onder andere aangedrongen op het realiseren van een cultuurverandering binnen de verzekeringsbranche, waarbij de klant centraal staat. Zo moeten verzekeraars op grond van de Governance Principes beschikken over een goed werkend product goedkeuringsproces. Zorg en Zekerheid onderschrijft dit principe (klant centraal) al sinds jaar en dag, hetgeen nadrukkelijk tot uiting komt in het feit dat er geen winstoogmerk is en dat Customer Intimacy de hoofdstrategie van de organisatie is. Ieder lid van de Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid heeft een moreel-ethische verklaring getekend, gebaseerd op de modelverklaring uit de Code. De verklaring is opgenomen op de website van Zorg en Zekerheid. Voor de medewerkers is het Integriteitbeleid van Zorg en Zekerheid opnieuw onder de aandacht gebracht om daar kennis van te nemen en het voor gezien te ondertekenen. Op het gebied van het beloningsbeleid is door de Raad van Commissarissen een Remuneratie Commissie ingesteld die een voorbereidende rol heeft in de besluitvorming van de Raad van Commissarissen op het gebied van het Beloningsbeleid. Zorg en Zekerheid voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. De Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid ontvangt geen variabele beloning. Voor de medewerkers van Zorg en Zekerheid is in het kader van competentiemanagement een geringe beloning te ontvangen. Op het gebied van de permanente educatie voor leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen is in 2011 een programma gevolgd. De voorzitter van de RvB heeft de advanced management opleiding gevolgd aan de Universiteit van Tilburg in Het lid van de RvB nam deel aan diverse deskundigheidsbijeenkomsten als bestuurder van een financiële instelling. De organisatie heeft eind 2011 afscheid genomen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Wij danken haar voor de langdurige, plezierige en constructieve samenwerking. Vooruitblik 2012 kent reeds bij aanvang een drukke agenda. Op zorginkoopgebied hebben de dossiers ziekenhuiszorg, farmacie en tandheelkunde direct de volle aandacht. De ziekenhuissector is 11

12 12 geconfronteerd met de grootste onzekerheden vanwege een groot aantal nog onbekende variabelen. Een hele belangrijke is het nog ontbreken van deugdelijke prijzen voor de 70% nieuwe DOT-producten. De onderhandelingen over het nieuwe contract met de ziekenhuizen zullen vanwege de complexiteit en het ontbreken van vergelijkingsmateriaal geruime tijd in beslag nemen. Zorg en Zekerheid zal tussentijds haar ziekenhuizen bevoorschotten op basis van onderhanden werk. Een nieuw thema is de taakverdelingsafspraken die ziekenhuizen aan het voorbereiden zijn. Zorg en Zekerheid werkt met haar ziekenhuizen aan een plan hiervoor. De onderhandelingen met farmaceutische aanbieders zijn intensief en complex vanwege de nieuwe situatie van vrije tarieven voor geneesmiddelen en prestaties. Ondanks deze grote opgave heeft Zorg en Zekerheid eind februari met al haar apothekers in het werkgebied een contract afgesloten. Bijzondere en volle aandacht in de pers heeft de tandheelkunde. Allerlei onderzoeksresultaten van diverse partijen rolden vanaf begin januari door de ether. Feit blijft dat het voor de klant onoverzichtelijker en duurder is geworden. Zorg en Zekerheid heeft als één van de weinige zorgverzekeraars haar klanten niet geconfronteerd met marktconforme vergoedingen. De minister zal voor de zomer naar aanleiding van het onderzoek van de NZa uitspraak doen over de voortgang van het experiment tandheelkunde. Vol spanning wordt gewerkt aan het dossier AWBZ voor eigen verzekerden. De in 2010 en 2011 ingezette voorbereidingen aan de kant van de zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn bijna afgerond. De politieke besluitvorming is echter verplaatst en gepland ruim na de zomer. Tussentijds zal echter het besluit genomen moeten worden over invoering per 1 januari aanstaande. Intern zijn we vanaf begin 2012 gestart met de implementatie van het informatieplan annex de bestaande projectenportefeuillle. Een planning is gemaakt met een doorkijk naar Een deel van deze agenda wordt gevormd door externe projecten op basis van wet- en regelgeving zoals Solvency II, AWBZ voor eigen verzekerden en DOT. Op het gebied van de verzekerdenmarkt is begin van het jaar gestart met de evaluatie van de campagne en wordt aansluitend gewerkt aan de voorstellen voor de campagne In 2012 neemt Zorg en Zekerheid haar organisatiekosten onder de loep, dit in samenhang met de consequenties van het vervallen van de zorgkantoorfunctie. Rond de zomer moet hier meer duidelijkheid over zijn. Zorg en Zekerheid heeft in 2011 een goed financieel resultaat geboekt en in 2012 de laagste premiestijging in de markt bewerkstelligd en streeft ernaar deze lijn te kunnen doortrekken naar de campagne 2013.

13 13

14 Verslag Raad van Commissarissen 2011 Het jaar 2011 is opnieuw voor Zorg en Zekerheid een druk jaar geweest. Vele externe veranderingen op basis van wet- en regelgeving werden doorgevoerd. Zo kende de zorginkoopmarkt vele wijzigingen op het gebied van ziekenhuiszorg, farmacie en tandheelkunde. Maar ook op het gebied van de verantwoording speelden nieuwe projecten zoals Solvency II en Risicomanagement. Veel aandacht ging uit naar de klant met een groot aantal corporate acties door het jaar heen en een aantal productaanpassingen aan het einde van het jaar. De drukte van de agenda van de organisatie vertaalde zich ook in een volle agenda van de Raad van Commissarissen. Vele onderwerpen kwamen aan de orde op de agenda van de RvC. De RvC kwam in 2011 achtmaal bijeen waaronder een heisessie. De RvC constateert met genoegen dat het jaar 2011 goed is verlopen. Bij de klanttevredenheid was sprake van een lichte stijging, wat resulteerde tot het klantcijfer 8. Op het gebied van de verzekerdenaantallen was een lichte groei te zien en het jaar werd afgesloten met een goed positief financieel resultaat. 14 Toezichtspunten 2011 In 2011 is de RvC nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het productbeleid van de organisatie. In het voorjaar werd stilgestaan bij het nieuwe internetproduct, de Zorggemakpolis en het nieuwe kortingenbeleid van de collectieve markt. In het najaar werd nadrukkelijk gesproken over de belangrijkste wijzigingen op het gebied van de aanvullende verzekeringen. Risicomanagement kwam uitgebreid aan de orde in de ACRC en de RvC. Op basis van de door de DNB gehanteerde FIRM methodiek werd het risicomanagementsysteem van Zorg en Zekerheid en het risicobeleid 2011 vastgesteld. In 2012 zal aan de hand van een masterclass het thema risicomanagement voor Zorg en Zekerheid verder aan de orde komen. Een ander belangrijk thema in 2011 was de nieuwe Governance Principes voor Verzekeraars. Deze Code werd halverwege 2011 voor zorgverzekeraars ingevoerd nadat deze reeds in 2010 van toepassing was verklaard voor banken en Verzekeraars van het Verbond. De RvC heeft zich door middel van een masterclass uitvoerig laten voorlichten over de nieuwe Code en de consequenties hiervan voor Zorg en Zekerheid. Aan het eind van 2011 heeft de RvC tijdens de jaarlijkse heisessie de reglementen van de RvC en de RvB aangepast aan de Code. Hiermee onderschrijft Zorg en Zekerheid de principes van de Governance Code en past deze toe. De bepalingen ten aanzien van het beheerst beloningsbeleid als neergelegd in de Code Verzekeraars (de Code) worden door Zorg en Zekerheid onderschreven. De bepalingen uit de Code zijn dan ook in de laatste aanpassingen van de Reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen toegepast. Daarbij is ten aanzien van de maximering van de ontslagvergoeding voor leden van de Raad van Bestuur onverkort aangesloten bij de regeling uit de Code. Met dien verstande dat Zorg en Zekerheid van mening is dat bestaande arbeidscontracten en de daarin opgenomen afspraken met de zittende leden van de Raad van Bestuur geëerbiedigd dienen te worden. De bepalingen ten aanzien van het beheerst beloningsbeleid als neergelegd in de Code, onder andere bestaande uit de bepaling ten aanzien van de ontslagvergoeding, worden toegepast voor leden van de Raad van Bestuur die zijn benoemd na 30 november 2011 (de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde reglementen). In het kader van de regeling beheerst beloningsbeleid van de DNB is in het voorjaar het

15 beloningsbeleid van de organisatie in de RvC aan de orde geweest. Zorg en Zekerheid hanteert voor haar bestuurders geen variabele beloningen en voor de medewerkers van Zorg en Zekerheid is in het kader van het competentiemanagement een geringe extra beloning te realiseren. Andere belangrijke onderwerpen op de agenda van de RvC waren de ontwikkelingen van de VRZ en de zorginkoopcombinatie VRZ-Multizorg, de samenstelling van de RvC en de aanpassing van de organisatiekosten in Op het gebied van de financiën werd stilgestaan bij de kwartaalrapportages van de organisatie en de managementletter van de accountant en de premie In aanwezigheid van de accountant werden de jaarstukken 2010 besproken en goedgekeurd. In de jaarlijkse heisessie van de RvC en Raad van Bestuur heeft de RvC zich uitgebreid laten informeren over de marktbenadering 2012, de strategie met betrekking tot de zorginkoop 2012 op het gebied van ziekenhuiszorg, farmacie en tandheelkunde en het integraal risicomanagement. Samenstelling, deskundigheid en zelfevaluatie Eind 2011 heeft de samenstelling van de RvC een verdere verandering ondergaan. Op basis van het vastgestelde rooster van aftreden nam eind 2011 de voorzitter van de Raad van Commissarissen mevrouw O.R. Warning na een bestuursperiode van ruim 30 jaar, waarvan 25 jaar als voorzitter, afscheid van Zorg en Zekerheid. Wij danken mevrouw Warning voor haar grote bijdrage aan Zorg en Zekerheid en de jarenlange deskundige inzet en betrokkenheid. Eind 2011 werd, de heer J.A. Bordewijk tot voorzitter benoemd van de RvC en Ledenraad van Zorg en Zekerheid. Daarnaast verwelkomen wij per 1 september 2011 mevrouw L. Boonekamp als nieuwe commissaris. De RvC heeft de ontwikkelingen binnen de organisatie kunnen volgen via het Audit, Compliance en Risk Comite en door het tweemaal bijwonen van de Overlegvergadering met de Ondernemingsraad. Daarnaast stonden de kwartaalrapportages van de organisatie en de 15

16 16 verslagen van de Raad van Bestuur en het managementteam op de agenda van de RvC. De voorzitter van de RvC heeft in 2011 negenmaal de vergadering van de Raad van Bestuur bijgewoond. De RvC hield in 2011 haar deskundigheid op peil met een masterclass op het gebied van Governance. In 2012 zal een masterclass op het gebied van Risicomanagement worden gevolgd. Eind 2011 werd door de RvC het functioneren van de Raad van Bestuur en het functioneren van de RvC in aparte vergaderingen besproken. De RvC heeft besloten de driejaarlijkse externe begeleiding van de zelfevaluatie aan het eind van 2012 te laten plaatsvinden. Verslag Audit, Compliance en Risk Comite In het kader van de Governance Code is eind 2011 de ACC (Audit en Compliance Comité) omgevormd tot ACRC (Audit, Compliance en Risk Comité). In 2011 is het Audit, Compliance en Risk Comite vier maal bijeen geweest. De diverse verantwoordingsdocumenten van de organisatie, het accountantsverslag en de managementletter van de accountant zijn voorafgaand aan de bespreking in de RvC besproken in het Audit, Compliance en Risk Comité. Verder zijn bij iedere vergadering de kwartaalrapportages van de organisatie en de voortgangsrapportage van de afdeling Internal Audit en de kwartaalrapportage van de Risk- en Compliance-officer besproken. Centraal op de agenda van iedere vergadering stond de voortgang van de implementatie van Solvency II. Het comité ziet dat de implementatie van dit traject voorspoedig verloopt. Een ander belangrijk thema in 2011 was het risicomanagementsysteem bij Zorg en Zekerheid. De strategische risico s van Zorg en Zekerheid werden herzien aan de hand van de door DNB gehanteerde FIRM methodiek. Het risicosysteem en het risicobeleid 2011 werden besproken en akkoord bevonden. Het Audit, Compliance en Risk Comité constateert dat het niveau van de verantwoording goed is en het verantwoordingsproces goed en tijdig verlopen is. Remuneratiecommissie Op basis van de Governance Code heeft de RvC begin 2011 een Remuneratiecommissie ingesteld met een eigen reglement De Commissie kent drie leden waaronder de voorzitter van de RvC. De remuneratiecommissie kwam in 2011 eenmaal bijeen. In deze vergadering werd de doelstelling van de commissie besproken en werd de beloning van een hoger managementlid besproken. De Ledenraad De Ledenraad is het hoogste orgaan van Zorg en Zekerheid. De Ledenraad heeft in 2011 viermaal vergaderd. De Ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter van de RvC. Eind 2012 nam de voorzitter mevrouw O.R. Warning met veel lof afscheid van de Ledenraad. Mevrouw Warning wordt als voorzitter opgevolgd door de heer J. A. Bordewijk die tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Zorg en Zekerheid is. In 2011 zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Jaarstukken 2010; Sociaal Jaarverslag 2010; Eindejaarscampagne Zorg en Zekerheid; Samenstelling RvC; Begroting beheerskosten; Product- en premiebeleid 2012; VRZ en inkoopcombinatie VRZ-Multizorg; Fraudebeleid Zorg en Zekerheid.

17 Samenstelling bestuurlijke en toezichthoudende organen gedurende het jaar 2011 OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. Raad van Commissarissen Mevrouw L.C.M. Boonekamp (per 1 september 2011) Stolwijk De heer J.A. Bordewijk Bleiswijk De heer U.W. Joustra Den Haag De heer J.D. de Klein Houten Mevrouw J.C.W. Vlug Voorschoten De heer P. Woudstra (secretaris) Wassenaar Mevrouw O.R. Warning (voorzitter) Aalsmeer Raad van Bestuur De heer A.M. van Houten (voorzitter) Leiden De heer H.H.B. Limberger Amstelveen Ledenraad Mevrouw E. de Boer-Weening Voorschoten Mevrouw T.J.A. van Goozen Hoogmade Mevrouw M. Gorthuis-Buschman Hoofddorp De heer J. Gravekamp Valkenburg ZH Mevrouw M. Groenheide Hoofddorp De heer J.S.J. de Groot Noordwijkerhout Mevrouw N.S. de Groot Den Haag De heer H. Huizer Leidschendam De heer A. de Jong Katwijk De heer J.P. Ketel Amstelveen Mevrouw G.M. Klapper-Dane Alphen a/d Rijn Mevrouw L.A. Korting Mevrouw Y.A.T. Kruyer Mevrouw N.E. van der Meulen De heer B.M.M. Niersman De heer J.G.A. Sirks De heer C. Smit De heer W.H. Steenvoorden Mevrouw J. van Toorn-de Jong De heer L. van Toorn Mevrouw A.C. Veltman De heer C.J. van der Wiel Oegstgeest Utrecht Mijdrecht Noordwijk Voorschoten Hoofddorp Noordwijkerhout Abbenes Abbenes Leiden Voorhout Stichting Zorg en Zekerheid Raad van Commissarissen Mevrouw L.C.M. Boonekamp (per 1 september 2011) Stolwijk De heer J.A. Bordewijk Bleiswijk De heer U.W. Joustra Den Haag De heer J.D. de Klein Houten Mevrouw J.C.W. Vlug Voorschoten De heer P. Woudstra (secretaris) Wassenaar Mevrouw O.R. Warning (voorzitter) Aalsmeer Raad van Bestuur De heer A.M. van Houten (voorzitter) Leiden De heer H.H.B. Limberger Amstelveen 17

18 Jaarrekening (verkort) Balans per 31 december in duizenden euro s, na resultaatbestemming Activa 31 december december 2010 Immateriële vaste activa Beleggingen Vorderingen CVZ Premie debiteuren Overige vorderingen Materiële vaste activa Liquide middelen Overlopende activa

19 Passiva 31 december december 2010 Eigen vermogen Wettelijke reserves Niet wettelijke reserves Totaal Eigen vermogen Technische voorzieningen Overige voorzieningen Langlopende schulden - - Kortlopende schulden Overlopende passiva

20 Exploitatierekening in duizenden euro s Baten Premieopbrengsten incl.herverzekering Bijdragen CVZ Wijziging voorziening premies - - Bijdragen CAK Toegerekende opbrengst uit beleggingen Overige opbrengsten Lasten Schade ZVW eigen rekening Schade Zorgkantoren Schade Aanvullende verzekeringen Wijziging voorziening te betalen schaden Bedrijfskosten Overige kosten Technisch resultaat Opbrengsten beleggingen Andere baten Andere lasten Niet Technisch resultaat Belastingen - - Exploitatieresultaat

Zorg en Zekerheid Groep

Zorg en Zekerheid Groep 1 Jaarbericht 2012 Zorg en Zekerheid Groep 2 Colofon Uitgave OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. Divisie Control Coördinatie Control P&C Tekst en redactie Raad van Bestuur en de afdeling Comminicatie

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Preventie Persoonlijk

Preventie Persoonlijk Dichtbij Preventie Persoonlijk Jaarbericht 2009 Zorg en Zekerheid Groep Doorlopend actief in uw regio Jaarbericht 2009 Zorg en Zekerheid Groep Leiden Inhoudsopgave Zorg en Zekerheid in top3 7 Verslag Raad

Nadere informatie

Vertrouwen Klantgericht

Vertrouwen Klantgericht Zorg Vertrouwen Klantgericht Jaarbericht 2008 Zorg en Zekerheid Groep 1 Weten wat u beweegt Jaarbericht 2008 Zorg en Zekerheid Groep Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Bestuur 6 Samenstelling bestuurlijke

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2010 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Inhoudsopgave Voorwoord De premies Uw verzekering in 2010 Het eigen risico Onze website 3 4 5 6 7 Natasja

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 100222-Bijsl Welkom b21 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt DSW? 4 Uw basisverzekering in 2010 5 De premies 6 Onze website 7 Gemakkelijk overstappen!

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector Speciaal voor de publieke

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Groningen Seaports 70457-E/2015-12 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd informatie voor de particulier individuele oplossingen goed verzekerd, zorgeloos leven Avéro Achmea kent twee soorten basisverzekeringen. Avéro Achmea gaat uit van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DSW - goed voor je 4. De premies 5. Uw verzekering in 2013 6. Vergoedingen 7. Het eigen risico 8. Onze website 10

Inhoudsopgave. DSW - goed voor je 4. De premies 5. Uw verzekering in 2013 6. Vergoedingen 7. Het eigen risico 8. Onze website 10 100222-BIJ DSW01-2013 2 Inhoudsopgave DSW - goed voor je 4 De premies 5 Uw verzekering in 2013 6 Vergoedingen 7 Het eigen risico 8 Onze website 10 3 DSW goed voor je Solidariteit DSW vaart een eigen koers

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Havenbedrijf Rotterdam NV 70457-D/2014-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Delta Lloyd biedt in 2016 de volgende basisverzekering aan: Zorgverzekering Restitutie. Hier wordt de rekening

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014

Sien gevestigd te Gorinchem. Verkorte Jaarrekening 2014 Sien gevestigd te Gorinchem Verkorte Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 1 Inleiding In deze notitie worden berekeningen gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de bedragen die zijn opgenomen in de Regeling risicoverevening 2014. In de risicoverevening

Nadere informatie

De zorg verandert, het werk van de CRA ook? Paulien Nieuwendijk april 2012

De zorg verandert, het werk van de CRA ook? Paulien Nieuwendijk april 2012 De zorg verandert, het werk van de CRA ook? 1 Paulien Nieuwendijk april 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. De zorgmarkt hoe ziet die markt eruit? 2. De stijging van de zorgkosten 3. Kostenbeheersing;

Nadere informatie

De Rijksbegroting voor dokters

De Rijksbegroting voor dokters Medisch Contact Live 11 december 2013 De Rijksbegroting voor dokters Marco Varkevisser Universitair hoofddocent Economie en Beleid van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: varkevisser@bmg.eur.nl

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Jaarverslag 2013 Inhoud Verslag van het bestuur 2 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting op balans 7 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor MSD 70457-H/2014-11 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..

De Raad van State gehoord (advies van.., nummer ); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van.. Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het vervangen van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

Uw verzekering in 2013

Uw verzekering in 2013 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2013 100222-Bij SH01-2013 Marion Banken Holland = Gezondheid = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

Postbus AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Jaarverslag 2012 Inhoud Verslag van het bestuur 2 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting op balans 7 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Uw verzekering in 2012

Uw verzekering in 2012 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2012 100222-Bij SH01-2012 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Aldien Poll 10 december 2014 Jan van Es Instituut waarom Evolutie Zorgsysteem gezondheid proces Stervensbegeleidin g Antibiotica,

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Welkom. bij Stad Holland

Welkom. bij Stad Holland Welkom bij Stad Holland Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Stad Holland Zorgverzekeraar is een intermediairverzekeraar. Dat wil zeggen dat wij voor de verkoop van onze producten nauw samenwerken

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Stichting Zorg en Zekerheid

Stichting Zorg en Zekerheid 1 Jaarbericht Zorg 2014 en Zekerheid Groep 2014 Stichting Zorg en Zekerheid Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur 3 2 Verslag Raad van Commissarissen 12 3 Commercie: Het is tijd voor elkaar 15 4 Zorginkoop

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com)

Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com) Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com) Jaarlijks gaan ongeveer 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 810 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! DSW - Goed voor je! 4. Wat biedt DSW? 5. De premies 6. Uw verzekering in 2013 7.

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! DSW - Goed voor je! 4. Wat biedt DSW? 5. De premies 6. Uw verzekering in 2013 7. 100222-BIJ DSW00-2013 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2013 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars

Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Toelichting op de toepassing van de Governance Principes Verzekeraars Univé Groningen Inhoud 1 Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars... 3 2 Raad van Commissarissen... 4 2.1 Samenstelling

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

De VNG verlengt de gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij IZA met één jaar. De huidige collectiviteit loopt daarmee tot 1 januari 2013.

De VNG verlengt de gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij IZA met één jaar. De huidige collectiviteit loopt daarmee tot 1 januari 2013. Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft verlenging collectieve zorgverzekering uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201002650 CvA/LOGA 11/02 Lbr: 11/002 bijlage(n)

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Workshop Mijn zorgverzekering

Workshop Mijn zorgverzekering Workshop Mijn zorgverzekering Welkom! Even voorstellen: Mark Salm, PCOB-adviseur van RISK Henrica de Vries, manager Communicatie & Marketing PCOB Programma workshop Korte kennisquiz Voorlichting Overstappen,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies 1 1. INLEIDING Aanleiding Het huidige zorgstelsel bestaat in 2016 exact 10 jaar. Sinds de invoering hiervan heeft het aantal zorgcollectiviteiten een vlucht genomen. De idee achter de collectiviteiten

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

10 jaar Zvw: een evaluatie

10 jaar Zvw: een evaluatie 10 jaar Zvw: een evaluatie Masterclass NieuweZorg 3.0, 11 februari 2016 Wim Groot Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft.

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Let op! Niet iedere collectieve zorgverzekering is goed genoeg voor u en uw medewerkers! Check al uw offertes op de volgende

Nadere informatie

RAPPORT. Over het jaar van: Stichting Mondzorg en Parkinson Reinier van Kampenhoutlaan HS OEGSTGEEST

RAPPORT. Over het jaar van: Stichting Mondzorg en Parkinson Reinier van Kampenhoutlaan HS OEGSTGEEST RAPPORT Over het jaar 2014 van: Reinier van Kampenhoutlaan 6 2342 HS OEGSTGEEST INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 JAARREKENING 4 Balans per

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 Rapportage Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 - Betalingsregelingen eigen risico Zvw - Sturing met eigen risico 13 mei 2014 Rapport evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en

Nadere informatie

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ

Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof. arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Zorgverzekering en Publieke Gezondheid: Een paar apart? Geert van Hoof arts Maatschappij en Gezondheid medisch adviseur Medisch Advies Groep CZ Presentatie RAC, 29 september 2014 Voorstellen Geert van

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2016

Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Sinds 2014 publiceren zorgverzekeraars hun jaarcijfers voor de basisverzekering volgens een uniform format. Hierdoor geven zij verzekerden

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Een scan van de belangrijkste indicatoren juni 2010 Inhoud Vooraf 4 Samenvatting 5 Inleiding 5 Marktstructuur 5 Marktgedrag 6 Marktaandelen 6 Verzekerdenmobiliteit

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra EXCLUSIEF VOOR DE UMC S Uw zorgverzekering in 2013 De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering speciaal voor u UMC Zorgverzekering

Nadere informatie

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Inleiding RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Dit reglement maakt onderdeel uit van de modelovereenkomst zorgverzekering op basis van zorg in natura, de Zorg-op-maatpolis,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

De Zorgverzekering: Enige Verzekeringseconomische Opmerkingen

De Zorgverzekering: Enige Verzekeringseconomische Opmerkingen De Zorgverzekering: Enige Verzekeringseconomische Opmerkingen Prof. dr. Roger J. A. Laeven Amsterdam School of Economics University of Amsterdam, EURANDOM, ACIS, CentER and Netspar KNAW Amsterdam 15 maart

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2015 Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat wordt vergoed? 12 OHRA Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO

CORRECTIEBRIEF NO-CLAIM 2006-2007... 4 EIGEN RISICO CORRECTIEBRIEF... 2 1. Waarom heb ik deze brief ontvangen?... 2 2. Hoe is de correctie tot stand gekomen, ik vind deze onterecht... 2 3. Ik wil duidelijkheid over die gecorrigeerde nota, kan ik een kopie

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Project: 0468 In opdracht van: Zorgverzekeraars Nederland Auteur: Philip Mokveld/Marieke Smit Datum: 23 mei 2007 Vektis BV Sparrenheuvel 18 3708

Nadere informatie

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier.

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier. Brochure 2014 1 2 Politie Zorgpolis Politiemensen hebben een speciaal beroep. De Politie Zorgpolis (PZP) is een verzekering op maat voor de politie. Of u nu uitvoerend, administratief, ondersteunend medewerker

Nadere informatie

BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 7

BS&F Nieuwsbrief December e jaargang - nummer 7 BS&F Nieuwsbrief December 2009-7e jaargang - nummer 7 Recente ontwikkelingen rond de zorgverzekering 1. Inleiding Het is inmiddels een traditie dat we u aan het eind van het jaar een doorkijkje bieden

Nadere informatie

Wat splitst Klink ons in de maag?

Wat splitst Klink ons in de maag? Wat splitst Klink ons in de maag? Materiaal om over na te denken Stelling Huisartsen hebben koudwatervrees, want na de vorige herziening zijn ze ook meer gaan verdienen 3 Overheidsbeleid Zorg Nieuwe Bekostiging,

Nadere informatie

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN JAARVERSLAG OVER 2013 2014 Rob Koster Advies en Administratie 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Beoordelingsverklaring van de accountant n.v.t Jaarverslag bestuur Jaarverslag bestuur

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie