Jaarbericht Zorg en Zekerheid Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2011. Zorg en Zekerheid Groep"

Transcriptie

1 Jaarbericht 2011 Zorg en Zekerheid Groep 1

2 2 Colofon Uitgave OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. Divisie Control Coördinatie Control P&C Tekst en redactie Raad van Bestuur en afdeling Communicatie Vormgeving No Panic the communication factory Drukwerk No Panic the communication factory Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. en Stichting Zorg en Zekerheid Haagse Schouwweg 12 Postbus AK Leiden Telefoon (071)

3 Inhoudsopgave De persoonlijke aandacht van Zorg en Zekerheid 4 Verslag Raad van Bestuur 6 Verslag Raad van Commissarissen 14 Samenstelling bestuursorganen 17 Jaarrekening 3 - Balans 18 - Exploitatierekening 20 Overige gegevens - Controleverklaring 22 Bijlage - Kerncijfers 23

4 De persoonlijke aandacht van Zorg en Zekerheid Ook in 2011 wordt de trend van toenemende zorgkosten voortgezet. Net als alle andere zorgverzekeraars was ook Zorg en Zekerheid genoodzaakt de premie te verhogen. Zorg en Zekerheid kon dankzij o.a. goede inkoopresultaten de premiestijging in 2012 zeer beperkt houden en hierdoor een betere positie in de premielijsten bewerkstelligen. 4

5 Voor de consument werden de kosten desondanks hoger. Niet alleen door de premie, maar ook door een verhoging van het eigen risico. Opnieuw voor meer dan 5% van de markt was het aanleiding om naar goedkopere alternatieven uit te zien. Ondanks de prijzenslag ook dit jaar verschenen weer stuntaanbiedingen in de markt is Zorg en Zekerheid erin geslaagd ook in 2011 haar klanten te behouden. Het zogenaamde weglooppercentage behoort tot het laagste in de markt, waarmee de loyaliteit van onze klanten benadrukt wordt. Betrouwbaarheid, uitstekende service en vooral de persoonlijke benadering zijn daar debet aan. Het daar bovenop kunnen leveren van maatwerk door toegesneden producten en dito dienstverlening in zowel de particuliere als zakelijke markt, heeft ervoor gezorgd dat het aantal verzekerden per saldo opnieuw is gegroeid. Daarbij speelde de oprechte aandacht voor de koopkracht van de klant een belangrijke rol. Zorg en Zekerheid: de beste zorgverzekeraar in de regio. Dat is onze uitgesproken missie, voor nu en in de toekomst. Het betekent een voortdurende inspanning om de hoge klantwaarderingen op kwaliteit van dienstverlening te handhaven. Het betekent een voortdurende inspanning om, met betrekking tot de kosten, scherp aan de wind te zeilen en daarmee de noodzakelijke premiestijging beperkt te houden. En het betekent een voortdurende inspanning het persoonlijk en dichtbij in de praktijk waar te blijven maken, juist ook als de druk van belangrijkste stakeholders zoals de overheid en de concurrentie, toenemen. Het is vooral de persoonlijke aandacht van de medewerkers van Zorg en Zekerheid die het bedrijf zo krachtig maakt. Want juist die aandacht is, evenals het regionale karakter van ons bedrijf, door anderen niet te kopiëren en daarmee uniek in de markt. 5

6 Verslag Raad van Bestuur 6 Het jaar 2011 was een druk maar succesvol jaar. In Europa maar ook in Nederland werd de nationale economie geteisterd door een economische crisis. Na de bankencrisis in 2008 stond in 2011 de schuldencrisis in de Europese landen centraal. Naast het gevaar van faillissement van Griekenland en de val van de euro werden economieën in Europa getroffen door een recessie die zich ook in 2012 voortzet. Ook in Nederland was sprake van een toenemende werkloosheid en stonden onze pensioenen onder druk. In de Nederlandse gezondheidszorg waren de effecten van de recessie eveneens zichtbaar. Naast een oplopend aantal wanbetalers en een toenemend aantal betalingsregelingen was er een toenemende premiedruk, met als gevolg dat klanten meer op prijs selecteerden en zich minder aanvullend gingen verzekeren. De Nederlandse gezondheidszorg was in 2011 in tegenstelling tot het jaar 2010 fors in beweging. Alle uitgestelde veranderingen werden in één keer in 2011 doorgevoerd. Op het gebied van de ziekenhuiszorg sloot de minister in het voorjaar een belangrijk convenant met alle partijen met een maximale groei van de uitgaven van 2,5% voor het jaar Daarnaast werden de DBC s vervangen door de reeds aangekondigde DOT s en werd voor 70% van de producten vrije prijzen ingevoerd per Ook werden vrije tarieven aangekondigd voor de farmacie en de tandheelkunde. De laatste met veel weerstand van zorgverzekeraars omdat vrije tarieven en nieuwe prestatiebeschrijvingen in één keer werden ingevoerd. Op het gebied van de risicoverevening voor zorgverzekeraars werd in 2011 besloten tot afschaffing van de macro-nacalculatie hetgeen tot meer risicodragendheid voor zorgverzekeraars leidt. Ter compensatie werd door de overheid flankerend beleid ingevoerd. Voor Zorg en Zekerheid was 2011 een goed jaar. Op het gebied van de verzekerdenaantallen vond een lichte stijging plaats tot verzekerden begin Een knappe prestatie omdat het prijsimago in 2010 een lichte deuk had opgelopen met onze restitutiepolis. Ook financieel was 2011 een goed jaar. Het jaar werd afgesloten met een positief resultaat van 31 miljoen euro, waaronder een technisch resultaat van 25 miljoen euro. Een belangrijk deel van het resultaat werd gerealiseerd door goede resultaten op het gebied van de zorginkoop. Op alle verstrekkingen maar met name bij farmacie en ziekenhuiszorg werden goede resultaten geboekt waardoor de marktconformiteit van onze zorgkosten vrijwel volledig werd gerealiseerd. Hierdoor kon voor de premie 2012 de laagste premiestijging in de markt worden gerealiseerd. Een ander deel van het resultaat werd gevormd door de verplichte premieopslag voor vereiste reserve in het kader van Solvency II. Op het gebied van de dienstverlening was er sprake van een lichte stijging waardoor het mooie klantcijfer 8 werd gerealiseerd. Snelle uitbetaling van declaraties en goede bereikbaarheid stonden hier borg voor. Een heel goede waardering van de Consumentenbond werd behaald op het gebied van de telefonische bereikbaarheid tijdens de actieperiode, met de op één na kortste wachttijd van de 39 labels in de markt. Een eveneens belangrijke score werd behaald op het gebied van de dienstverlening van de AWBZ, waarbij als enige zorgkantoor het waarmerk drempelvrij.nl werd behaald voor een toegankelijke website. In 2011 werd invulling gegeven aan het Businessplan met o.a. de oplevering van het

7 informatieplan en de invulling van Solvency II. Daarnaast kwam in het voorjaar de langverwachte uitspraak van de staatssecretaris en werd het sein op groen gezet voor een AWBZ voor eigen verzekerden. Verzekerdenmarkt De mobiliteit in de verzekerdenmarkt in de campagne 2011/2012 in Nederland was vergelijkbaar met het vorige jaar en kwam uit op zo n 5,6%. Bij Zorg en Zekerheid was de mobiliteit in de campagneperiode 4,2%, wat opnieuw lager was dan de markt; voor het behoud van de verzekerdenportefeuille een belangrijk feit. De werving in de campagneperiode liep bij Zorg en Zekerheid hier iets op achter, maar werd meer dan gecompenseerd door de winst van verzekerden door het jaar heen. Het verzekerdenaantal nam toe van tot begin De collectivisering van de portefeuille bij Zorg en Zekerheid nam verder toe tot bijna 80%, waarbij de externe instroom op de collectieve portefeuille groter was dan de uitstroom. De combinatie van de uitstekende dienstverlening en de lage netto premie voor de klant heeft hier een positieve uitwerking gehad. Een belangrijk gegeven omdat Zorg en Zekerheid op deze markt sterk is vertegenwoordigd met een evenwichtige verdeling over diverse segmenten. De uitstroom in 2011 was op de individuele markt het sterkst omdat op deze markt de concurrentie met de goedkopere internetpolissen het sterkst is. Een feit dat in de gehele markt bij alle reguliere zorgpolissen zonder korting van toepassing is. Landelijk nam het percentage collectief verzekerd toe tot 68% ( %) en steeg het aantal verzekerden met een internetpolis tot 5%. De polissen in de Nederlandse markt werden vrijwel volledig gepositioneerd vanuit marketingconcepten met nadruk op premie en werden vrijwel niet ingevuld met elementen van selectieve zorgsturing. Opvallend was dat een deel van de stijgers in de markt de vrije artsenkeuze als propositie positioneerde. Selectie op basis van kwaliteit werd landelijk vrijwel hoofdzakelijk toegepast op de zorginkoopmarkt op basis van veelal landelijke kwaliteitscriteria. In de praktijk paste ziekenhuizen hun aanbod hier op aan. Zoals vermeld is er met name door de recessie maar ook door de hoogte van de nominale premie meer nadruk op de premie in de markt. Zorg en Zekerheid kon dankzij o.a. goede inkoopresultaten de premiestijging in 2012 zeer beperkt houden en hierdoor een betere positie in de premielijsten bewerkstelligen. Ook de aanpassing van het kortingenbeleid droeg bij aan betere positie op de ranglijst. Nieuw product dit jaar was de Zorggemakpolis, een polis die voorzichtig werd geïntroduceerd en die op termijn een alternatief kan zijn bij het loslaten van gelegenheidscollectiviteiten. Opnieuw was Zorg en Zekerheid op vele momenten actief in de regio met vele corporate acties. Op het gebied van gezondheidsbevordering, voorlichting, preventie, sport en cultuur werden tal van activiteiten georganiseerd of gesponsord. In het kader van het landelijke JOGG-beleid werd in ons werkgebied als eerste met de gemeente Leiden een convenant afgesloten. Het aantal en het soort gezondheids-checks in de winkels nam in 2011 toe. Op het gebied van sportsponsoring werd in 2011 voor een belangrijk deel gekozen voor de ondersteuning van de breedtesport. De sponsoring van Zorg en Zekerheid Leiden basketball was in 2011 uiterst succesvol met het behalen van het 7

8 8 landskampioenschap. Op het gebied van de voorlichting van onze klanten waren wij in 2011 extra actief met bijeenkomsten op het gebied van voorlichting van het PGB, de op de koffie bijeenkomsten en met een speciale editie van het blad GeZZond op het gebied van koopkracht en gemak. Zorgmarkt De zorgmarkt in Nederland wordt in toenemende mate een onderhandelingsmarkt. Een markt waar, door het loslaten van budgetten en maximumtarieven, met een zeer groot aantal instellingen en individuele aanbieders intensieve individuele onderhandelingen moeten plaatsvinden. Niet alleen de hoeveelheid aanbieders maar ook de complexiteit van de agenda van het overleg vraagt veel onderhandelingstijd van de zorginkopers bij de zorgverzekeraar. De regionale positie van Zorg en Zekerheid maakt dit intensieve onderhandelingsmodel echter makkelijker toepasbaar. Voor een compacte groep verzekerden kan met een overzichtelijk regionaal speelveld intensief overleg gevoerd worden. De combinatie van vrije tarieven en het overzichtelijke regionale speelveld heeft bij Zorg en Zekerheid in 2010 en 2011 geleid tot goede financiële resultaten bij de ziekenhuiszorg en met name bij de farmacie. Bij de ziekenhuiszorg werd in 2011 besloten tot een ingrijpende wijziging van het systeem. Het in 2005 ingevoerde systeem van DBC s met producten werd grondig herzien en vervangen door het systeem van DOT s met producten. Daarnaast werd besloten tot invoering van vrije tarieven voor 70% van de ziekenhuisomzet. De minister sloot in het voorjaar 2011 met alle partijen een convenant met een maximale groei van de kosten met 2,5%. In een markt waarbij maximale tarieven en volumes zijn losgelaten en de zorgplicht naar klanten moet worden nageleefd een lastige opgave. Ook bij de farmacie werd in 2011 besloten tot invoering van volledig vrije tarieven per 1 januari 2012 voor geneesmiddel en prestatiebekostiging. Onderhandelingen in de farmacie worden heden ten dage gevoerd met individuele aanbieders, groothandels, ketens en fabrikanten. In die onderhandelingen spelen de huisartsen als eerste verwijzers een belangrijke rol. Een andere grote verandering in 2011 was de invoering van vrije tarieven en volledig nieuwe prestatiebeschrijvingen in de tandheelkunde. Een experiment zoals de minister aankondigde maar een met grote risico s omdat zorgverzekeraars en klanten worden geconfronteerd met een schaarste aan tandartsen en tot nu toe contractloze periode. Interne organisatie In 2011 vonden veel activiteiten en projecten plaats in het kader van door wet- en regelgeving opgelegde veranderingen. Op het terrein van de AWBZ vonden veel voorbereidende werkzaamheden plaats voor de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden. Zo werden de vervolgstappen gezet op het gebied van cliëntgericht declareren en werd voor de zorgbemiddeling een nieuwe versie van het AZR-systeem ingevoerd. Aan de kant van de Zorgverzekeringswet werd veel tijd gestoken in de voorbereiding van het nieuwe DOT-systeem en werd het digitaal machtigen voor een deel van de verstrekkingen ingevoerd. Veel aandacht in 2011 ging opnieuw uit naar de invoering van Solvency II. Op basis van de in 2010 uitgevoerde Gap-analyse werd in 2011 de implementatie voortgezet. De afdeling Internal Audit is vanaf april 2011 onafhankelijk gepositioneerd onder de Raad van Bestuur. In het door Raad van Bestuur en ACRC

9 goedgekeurde Auditplan 2011 zijn werkzaamheden uitgevoerd op basis van het meerjaren Auditplan. Verder werd op het gebied van risicomanagement een aparte Risk- en Complianceofficer aangesteld en werd de actuariële functie ingevuld. In 2011 zijn de strategische risico s herzien aan de hand van de FIRM methodiek van de DNB. Het risicosysteem en het risicobeleid 2011 werd tot stand gebracht vanuit de nieuw opgerichte Stuurgroep Risicomanagement en werd vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Op het gebied van de klant werd voor de collectieve markt een nieuwe applicatie voor automatische aanen afmelding van verzekerden opgeleverd voor werkgevers. De online verzekeringswinkel voor de individuele klant kende een aantal functionele verbeteringen en was gedurende de campagneperiode goed bereikbaar. In 2011 werden op basis van het Businessplan belangrijke stappen gezet op het gebied van de marktconformiteit van onze premie met de aanpassingen van de kortingenstructuur op de collectieve markt en de goede resultaten op de zorginkoopmarkt. Daarnaast werd een informatieplan opgeleverd. Het ziekteverzuim in de organisatie was opnieuw laag met een percentage van 3,65%. Dit komt mede door intensivering van het verzuimbeleid. Aanvullend verzekerd in 2011 De omvang van het aanvullend pakket van zorgverzekeringen ademt mee met de politieke besluitvorming over het wettelijk verzekerd pakket: de basisverzekering. Voor zorg met een gemiddeld lagere ziektelast als tandheelkunde, fysiotherapie en sommige geneesmiddelen biedt alleen een combinatie van de basisverzekering met een aanvullende verzekering een complete dekking. Daarom past Zorg en Zekerheid voor al haar aanvullende verzekeringen als één van de weinige aanbieders in de markt geen medische selectie toe. In tegenstelling tot het vorige jaar zijn de voorwaarden en vergoedingen van de aanvullende verzekeringen in 2011 behoorlijk gewijzigd. Dit is het gevolg van de beperkingen van de basisverzekering waartoe voor 2011 is besloten. De belangrijkste beperkingen zijn de uitsluiting van de tandheelkunde voor jeugdigen in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar, de uitsluiting van de anticonceptiepil vanaf de leeftijd van 21 jaar en de uitsluiting van de eerste behandelingen fysiotherapie van 9 naar 12 zittingen. Of en hoe wij deze zorg in de aanvullende verzekering vergoeden wordt langs drie lijnen bepaald. De eerste lijn is de behoefte van de klant. Zowel wat door de bril van de klant als wenselijk gezien wordt als overwegingen van medische noodzaak telt hierin mee. Vervolgens worden de gevolgen voor de premie doorgerekend. En tenslotte is de positionering ten opzichte van andere zorgverzekeraars van belang. De wijze van herverzekering kan verschillen per doelgroep en binnen elke doelgroep naar risicovoorkeur. De doelgroepindeling is gemaakt rekening houdend met levensfase en samenstelling van het huishouden en daarmee rekening houdend met verschillende zorgbehoeften. Zo nemen wij geen vergoeding voor anticonceptie en geboortezorg op voor de aanvullende verzekering voor ouderen maar wel een vergoeding voor eigen bijdragen voor thuiszorg. Daarnaast kennen we aanvullende verzekeringen voor een aantal collectiviteiten met speciale wensen. In het bijzonder zijn dat de gemeenten voor verzekerden met een minimum inkomen waarin de bijdragen van gemeenten voor bijzondere medische kosten in is verwerkt. 9

10 10 Om alle groepen en risicovoorkeuren beter te kunnen bedienen zijn er voor 2011 twee nieuwe verzekeringsmogelijkheden geïntroduceerd. De AV-delen tandheelkunde biedt de mogelijkheid om tegen een geringe meerpremie de maximale dekking tandheelkunde in voorkomende situaties samen te voegen. Voor de doelgroep gezinnen is er een tweede gezinspakket opgenomen met een lagere dekking en dito premie. De delen tandheelkunde optie voorziet duidelijk in een behoefte. Het aantal deelnemers groeide van in 2011 naar begin In de vakpers werd de delen optie genomineerd voor het meest vernieuwende product in De herverzekering betekende wel een forse aanslag op de premies. De prijsdruk is dan vooral ook het gevolg van de stijgende uitgaven voor de zorgkosten. Nader onderzoek wees uit dat vooral voor fysiotherapie de dekking en daarmee ook de uitgaven ver boven het landelijk gemiddelde liggen. Om voor de fysiotherapeutische zorg een grotere marktconformiteit te bereiken zijn een tweetal maatregelen getroffen. De onbeperkte dekking voor de aanvullende pakketten met een midden dekking is teruggebracht naar maximaal 28 zittingen per kalenderjaar. En de fysiotherapeuten worden kritisch gevolgd op afwijkende behandelpatronen en werd de tarifering marktconform neerwaarts bijgesteld. De maatregelen hebben zeker bijgedragen aan de verbetering van het financiële resultaat op de aanvullende verzekeringen in De premieontwikkeling voor 2012 hebben we daardoor tot onder de 5% en daarmee onder de landelijke gemiddelde stijging kunnen brengen. In de premie voor 2012 hebben we rekening gehouden met de uitgavenstijging als gevolg van nieuwe overheidsmaatregelen. De meest ingrijpende maatregel is het vrijgeven van de tarieven tandheelkunde. We zullen de tariefontwikkeling in deze sector kritisch blijven volgen of die niet boven de voor ons aanvaardbare grens uitgaat. Ook voor 2012 is het wettelijk pakket verder beperkt. De eerste 20 behandelingen fysiotherapie worden niet meer vergoed uit de hoofdverzekering. De chronische indicaties voor een vergoeding uit de basisverzekering is daarnaast verder ingeperkt (reuma). Op het terrein van de geneesmiddelen is de vergoeding voor maagzuurremmers teruggebracht. Omdat het gebruik van deze middelen veel complicaties in de medische specialistische zorg kunnen voorkomen zijn wij er toe overgegaan het gebruik van de middelen in de aanvullende verzekering op te nemen. De goede financiële resultaten voor zowel de basisals de aanvullende verzekeringen vertaalden zich in een zeer geringe premiestijging in Zorg en Zekerheid biedt daardoor nog steeds tegen zeer gunstige voorwaarden een passende combinatie van basis- en aanvullende zorgverzekeringen aan. Deze combinatie biedt met uitzondering van de AV-basis voor al haar verzekerden, jeugd en volwassenen, dekking voor tandheelkunde. Een groot goed want een goed gebit draagt bij aan een algehele goede lichamelijke conditie. Het percentage verzekerden dat aanvullend verzekerd is, hoewel licht teruggelopen, met 88% nog steeds zeer als hoog te beoordelen. Corporate Governance Zorg en Zekerheid handelt voor al haar drie rechtspersonen conform de uitgangspunten van de op enig moment geldende normen/gedragsregels. Voor 2011 betrof dit de ZN Gedragscode Goed

11 Zorgverzekeraarschap, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars inclusief de bijlage protocol materiële controle en de code Governance Principes Verzekeraars. Zorg en Zekerheid onderschrijft volledig de principes uit deze Governance Code en past deze toe en heeft hiervoor haar reglementen aangepast. Eind 2011 is de ACC (Audit en Compliance Comité) omgevormd tot ACRC (Audit, Compliance en Risk Comité). Op het gebied van risicomanagement zijn in 2011 de strategische risico s herzien aan de hand van de FIRM methodiek van de DNB en is het risicobeheersings-systeem en het risicobeleid vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door het ACRC en de Raad van Commissarissen. Het risicobeheersingssysteem en het risicobeleid zijn tot stand gebracht vanuit de Stuurgroep Risicomanagement waar de Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid zitting in heeft. Per april is de afdeling Internal Audit onafhankelijk gepositioneerd onder de Raad van Bestuur. De afdeling Internal Audit heeft in haar auditplan 2011 werkzaamheden uitgevoerd in het kader van meerjaren Auditplan. In de Governance Principes wordt onder andere aangedrongen op het realiseren van een cultuurverandering binnen de verzekeringsbranche, waarbij de klant centraal staat. Zo moeten verzekeraars op grond van de Governance Principes beschikken over een goed werkend product goedkeuringsproces. Zorg en Zekerheid onderschrijft dit principe (klant centraal) al sinds jaar en dag, hetgeen nadrukkelijk tot uiting komt in het feit dat er geen winstoogmerk is en dat Customer Intimacy de hoofdstrategie van de organisatie is. Ieder lid van de Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid heeft een moreel-ethische verklaring getekend, gebaseerd op de modelverklaring uit de Code. De verklaring is opgenomen op de website van Zorg en Zekerheid. Voor de medewerkers is het Integriteitbeleid van Zorg en Zekerheid opnieuw onder de aandacht gebracht om daar kennis van te nemen en het voor gezien te ondertekenen. Op het gebied van het beloningsbeleid is door de Raad van Commissarissen een Remuneratie Commissie ingesteld die een voorbereidende rol heeft in de besluitvorming van de Raad van Commissarissen op het gebied van het Beloningsbeleid. Zorg en Zekerheid voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid. De Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid ontvangt geen variabele beloning. Voor de medewerkers van Zorg en Zekerheid is in het kader van competentiemanagement een geringe beloning te ontvangen. Op het gebied van de permanente educatie voor leden van de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen is in 2011 een programma gevolgd. De voorzitter van de RvB heeft de advanced management opleiding gevolgd aan de Universiteit van Tilburg in Het lid van de RvB nam deel aan diverse deskundigheidsbijeenkomsten als bestuurder van een financiële instelling. De organisatie heeft eind 2011 afscheid genomen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Wij danken haar voor de langdurige, plezierige en constructieve samenwerking. Vooruitblik 2012 kent reeds bij aanvang een drukke agenda. Op zorginkoopgebied hebben de dossiers ziekenhuiszorg, farmacie en tandheelkunde direct de volle aandacht. De ziekenhuissector is 11

12 12 geconfronteerd met de grootste onzekerheden vanwege een groot aantal nog onbekende variabelen. Een hele belangrijke is het nog ontbreken van deugdelijke prijzen voor de 70% nieuwe DOT-producten. De onderhandelingen over het nieuwe contract met de ziekenhuizen zullen vanwege de complexiteit en het ontbreken van vergelijkingsmateriaal geruime tijd in beslag nemen. Zorg en Zekerheid zal tussentijds haar ziekenhuizen bevoorschotten op basis van onderhanden werk. Een nieuw thema is de taakverdelingsafspraken die ziekenhuizen aan het voorbereiden zijn. Zorg en Zekerheid werkt met haar ziekenhuizen aan een plan hiervoor. De onderhandelingen met farmaceutische aanbieders zijn intensief en complex vanwege de nieuwe situatie van vrije tarieven voor geneesmiddelen en prestaties. Ondanks deze grote opgave heeft Zorg en Zekerheid eind februari met al haar apothekers in het werkgebied een contract afgesloten. Bijzondere en volle aandacht in de pers heeft de tandheelkunde. Allerlei onderzoeksresultaten van diverse partijen rolden vanaf begin januari door de ether. Feit blijft dat het voor de klant onoverzichtelijker en duurder is geworden. Zorg en Zekerheid heeft als één van de weinige zorgverzekeraars haar klanten niet geconfronteerd met marktconforme vergoedingen. De minister zal voor de zomer naar aanleiding van het onderzoek van de NZa uitspraak doen over de voortgang van het experiment tandheelkunde. Vol spanning wordt gewerkt aan het dossier AWBZ voor eigen verzekerden. De in 2010 en 2011 ingezette voorbereidingen aan de kant van de zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn bijna afgerond. De politieke besluitvorming is echter verplaatst en gepland ruim na de zomer. Tussentijds zal echter het besluit genomen moeten worden over invoering per 1 januari aanstaande. Intern zijn we vanaf begin 2012 gestart met de implementatie van het informatieplan annex de bestaande projectenportefeuillle. Een planning is gemaakt met een doorkijk naar Een deel van deze agenda wordt gevormd door externe projecten op basis van wet- en regelgeving zoals Solvency II, AWBZ voor eigen verzekerden en DOT. Op het gebied van de verzekerdenmarkt is begin van het jaar gestart met de evaluatie van de campagne en wordt aansluitend gewerkt aan de voorstellen voor de campagne In 2012 neemt Zorg en Zekerheid haar organisatiekosten onder de loep, dit in samenhang met de consequenties van het vervallen van de zorgkantoorfunctie. Rond de zomer moet hier meer duidelijkheid over zijn. Zorg en Zekerheid heeft in 2011 een goed financieel resultaat geboekt en in 2012 de laagste premiestijging in de markt bewerkstelligd en streeft ernaar deze lijn te kunnen doortrekken naar de campagne 2013.

13 13

14 Verslag Raad van Commissarissen 2011 Het jaar 2011 is opnieuw voor Zorg en Zekerheid een druk jaar geweest. Vele externe veranderingen op basis van wet- en regelgeving werden doorgevoerd. Zo kende de zorginkoopmarkt vele wijzigingen op het gebied van ziekenhuiszorg, farmacie en tandheelkunde. Maar ook op het gebied van de verantwoording speelden nieuwe projecten zoals Solvency II en Risicomanagement. Veel aandacht ging uit naar de klant met een groot aantal corporate acties door het jaar heen en een aantal productaanpassingen aan het einde van het jaar. De drukte van de agenda van de organisatie vertaalde zich ook in een volle agenda van de Raad van Commissarissen. Vele onderwerpen kwamen aan de orde op de agenda van de RvC. De RvC kwam in 2011 achtmaal bijeen waaronder een heisessie. De RvC constateert met genoegen dat het jaar 2011 goed is verlopen. Bij de klanttevredenheid was sprake van een lichte stijging, wat resulteerde tot het klantcijfer 8. Op het gebied van de verzekerdenaantallen was een lichte groei te zien en het jaar werd afgesloten met een goed positief financieel resultaat. 14 Toezichtspunten 2011 In 2011 is de RvC nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het productbeleid van de organisatie. In het voorjaar werd stilgestaan bij het nieuwe internetproduct, de Zorggemakpolis en het nieuwe kortingenbeleid van de collectieve markt. In het najaar werd nadrukkelijk gesproken over de belangrijkste wijzigingen op het gebied van de aanvullende verzekeringen. Risicomanagement kwam uitgebreid aan de orde in de ACRC en de RvC. Op basis van de door de DNB gehanteerde FIRM methodiek werd het risicomanagementsysteem van Zorg en Zekerheid en het risicobeleid 2011 vastgesteld. In 2012 zal aan de hand van een masterclass het thema risicomanagement voor Zorg en Zekerheid verder aan de orde komen. Een ander belangrijk thema in 2011 was de nieuwe Governance Principes voor Verzekeraars. Deze Code werd halverwege 2011 voor zorgverzekeraars ingevoerd nadat deze reeds in 2010 van toepassing was verklaard voor banken en Verzekeraars van het Verbond. De RvC heeft zich door middel van een masterclass uitvoerig laten voorlichten over de nieuwe Code en de consequenties hiervan voor Zorg en Zekerheid. Aan het eind van 2011 heeft de RvC tijdens de jaarlijkse heisessie de reglementen van de RvC en de RvB aangepast aan de Code. Hiermee onderschrijft Zorg en Zekerheid de principes van de Governance Code en past deze toe. De bepalingen ten aanzien van het beheerst beloningsbeleid als neergelegd in de Code Verzekeraars (de Code) worden door Zorg en Zekerheid onderschreven. De bepalingen uit de Code zijn dan ook in de laatste aanpassingen van de Reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen toegepast. Daarbij is ten aanzien van de maximering van de ontslagvergoeding voor leden van de Raad van Bestuur onverkort aangesloten bij de regeling uit de Code. Met dien verstande dat Zorg en Zekerheid van mening is dat bestaande arbeidscontracten en de daarin opgenomen afspraken met de zittende leden van de Raad van Bestuur geëerbiedigd dienen te worden. De bepalingen ten aanzien van het beheerst beloningsbeleid als neergelegd in de Code, onder andere bestaande uit de bepaling ten aanzien van de ontslagvergoeding, worden toegepast voor leden van de Raad van Bestuur die zijn benoemd na 30 november 2011 (de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde reglementen). In het kader van de regeling beheerst beloningsbeleid van de DNB is in het voorjaar het

15 beloningsbeleid van de organisatie in de RvC aan de orde geweest. Zorg en Zekerheid hanteert voor haar bestuurders geen variabele beloningen en voor de medewerkers van Zorg en Zekerheid is in het kader van het competentiemanagement een geringe extra beloning te realiseren. Andere belangrijke onderwerpen op de agenda van de RvC waren de ontwikkelingen van de VRZ en de zorginkoopcombinatie VRZ-Multizorg, de samenstelling van de RvC en de aanpassing van de organisatiekosten in Op het gebied van de financiën werd stilgestaan bij de kwartaalrapportages van de organisatie en de managementletter van de accountant en de premie In aanwezigheid van de accountant werden de jaarstukken 2010 besproken en goedgekeurd. In de jaarlijkse heisessie van de RvC en Raad van Bestuur heeft de RvC zich uitgebreid laten informeren over de marktbenadering 2012, de strategie met betrekking tot de zorginkoop 2012 op het gebied van ziekenhuiszorg, farmacie en tandheelkunde en het integraal risicomanagement. Samenstelling, deskundigheid en zelfevaluatie Eind 2011 heeft de samenstelling van de RvC een verdere verandering ondergaan. Op basis van het vastgestelde rooster van aftreden nam eind 2011 de voorzitter van de Raad van Commissarissen mevrouw O.R. Warning na een bestuursperiode van ruim 30 jaar, waarvan 25 jaar als voorzitter, afscheid van Zorg en Zekerheid. Wij danken mevrouw Warning voor haar grote bijdrage aan Zorg en Zekerheid en de jarenlange deskundige inzet en betrokkenheid. Eind 2011 werd, de heer J.A. Bordewijk tot voorzitter benoemd van de RvC en Ledenraad van Zorg en Zekerheid. Daarnaast verwelkomen wij per 1 september 2011 mevrouw L. Boonekamp als nieuwe commissaris. De RvC heeft de ontwikkelingen binnen de organisatie kunnen volgen via het Audit, Compliance en Risk Comite en door het tweemaal bijwonen van de Overlegvergadering met de Ondernemingsraad. Daarnaast stonden de kwartaalrapportages van de organisatie en de 15

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag 2013 1 Inhoud VOORWOORD > 3 CORPORATE GOVERNANCE > 56 Governancestructuur > 56 LEESWIJZER > 4 Governancestructuur > 56 Risicomanagement > 60 PROFIEL & PRESTATIES

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V.

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V. Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten

Nadere informatie