De kerk is meer dan werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kerk is meer dan werk"

Transcriptie

1 De kerk is meer dan werk Katern Behoefte aan uitwisseling over pastoraat Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Missionaire kansen in kerkloze stadswijk Pionieren is oog hebben voor het kleine Handvatten bij het zoeken naar nieuwe ambtsdragers

2 2 De kerk is meer dan werk Als lezer van dit katern bent u ongetwijfeld op een of andere manier werkzaam in de kerk. Dat geeft vreugde en energie maar ook zorg. Soms draait het in de kerk om onszelf en de organisatie: kerkenraad, dominee, gebouw, financiën. Er moet van alles, en steeds minder vrijwilligers moeten steeds meer doen. De agenda s raken overvol en de vreugde verdwijnt. De gemeenteadviseurs van de Protestantse Kerk komen in hun contacten met plaatselijke gemeenten in aanraking met die zorg, maar gelukkig ook met de mooie kanten van het werken in de kerk. Zij zijn vaak betrokken bij de basiszaken. In dit katern vertellen vijf van hen wat zij tegenkomen in gemeenten als het gaat om de basiszaken van de kerk. Theo van Stuijvenberg laat zien hoe een gemeente zich specifiek richt op de bewoners van een nieuwe stadswijk, Anneloes Steglich vertelt hoe gemeenten elkaar kunnen helpen bij het zoeken naar nieuwe vormen van pastoraat, Simon Drost brengt een missionair initiatief voor het voetlicht, Joke Steeneveld geeft aan wat belangrijk is bij het zoeken naar nieuwe ambtsdragers, en ik laat zien hoe diaconieën er samen achter komen wat allemaal goed gaat en waar ze wellicht nog niet aan toe zijn gekomen. Samen met ambtsdragers, met leden van werkgroepen en met gemeenteleden proberen gemeenteadviseurs het basiswerk vorm en inhoud te geven, waardoor de kerk dat kan zijn waar Jezus over sprak: mensen bijeen in Gods naam, om de lofzang te zingen op Gods liefde, om met compassie te werken aan vrede, recht en gerechtigheid. Werken in de kerk betekent samen met anderen ontdekken waar het in het leven om draait, namelijk dat wij mensen van God zijn. Dat verbindt ons als gelovige mensen en dat maakt dat mensen zich geroepen voelen in de kerk aan het werk te gaan. En of het nu gaat om pastoraat of missionair werk, jeugdwerk, diaconie of kerkmuziek, met elkaar zoeken mensen naar hedendaagse vormen waarmee ze gestalte kunnen geven aan dat wat zij geloven dat belangrijk is: de zorg voor de gemeente als gemeenschap en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar roeping. Het besef dat de kerk meer is dan de organisatie maakt de zorgen die er zijn niet altijd minder maar wel beheersbaar. Atie de Vos gemeenteadviseur voor de classes Peel en Kempenland, Den Bosch en de Réunion Wallonne Minder wordt meer Het gaat erom de kerk weer te ontdekken als dat waar Jezus over sprak: mensen bijeen in Zijn naam, in het geloof dat Hijzelf als de Levende in hun midden is. Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?, zeiden twee leerlingen tegen elkaar nadat ze met de opgestane Heer aan tafel hadden gezeten. ( ) Soms wordt het minder: minder mensen, minder dominee, minder geld. Dat doet pijn. En toch kan dat oog geven voor het echte meer : het levende Woord van de Heer, de nabijheid van een God van liefde die ons aan elkaar geeft. Soms moeten we zelfs durven loslaten. Loslaten of durven stoppen met dat waar we ons mee bezighouden. Een paar dingen goed doen met een vrolijk hart is beter dan veel dingen doen met een bezwaard gemoed. Minder is dan meer. Jezus heeft ons de kerk niet aangedaan als een molensteen om de nek, maar als een gave die ons vreugde geeft. (Uit De hartslag van het leven, visienota van de Protestantse Kerk)

3 Behoefte aan uitwisseling over pastoraat 3 Tijdens de bezinningsdag van een kerkenraad in de classis Walcheren verzuchtte een van de ouderlingen: Hoe doen andere gemeenten dat toch, pastoraat met steeds minder ambtsdragers? Deze verzuchting leidde tot de vraag waarom er wel een classicaal werkverband bestaat waar diakenen ervaringen uitwisselen maar geen pastoraal werkverband waar ouderlingen ervaringen kunnen delen. Tijdens een vergadering van de classis ontbreekt de tijd voor diepgaande uitwisseling over het pastoraat in de gemeenten. De kerkelijke gemeente is in verandering. Enerzijds ervaren kerkenraden dat het traditionele huisbezoek soms niet meer op prijs gesteld wordt, anderzijds komt men handen tekort voor het bezoekwerk aan ouderen. Vergrijzing en terugloop van ledentallen zetten kerkenraden aan om creatief te zoeken naar nieuwe wegen om randkerkelijken bij de gemeente te blijven betrekken. Pastoraat krijgt nieuwe vormen zoals groothuisbezoek, gemeente groeigroepen, themabijeenkomsten en lotgenotencontacten. Hier en daar wordt geëxperimenteerd met digitaal pastoraat om jongeren te bereiken. Waarom horen we zo weinig hoe onze buurgemeenten het doen? Ik besloot de behoefte aan regelmatige uitwisseling tussen gemeenten over pastoraat niet te negeren maar in te brengen in de classisvergadering. Het Breed Moderamen van de classis ontving het idee om een onderling gesprek over pastoraat tussen gemeenten in de classis te organiseren enthousiast. In de eerstvolgende classisvergadering werd de belangstelling gepolst. Dit gaf voldoende aanleiding om mij als gemeenteadviseur opdracht te geven een classisbrede ontmoeting rond pastoraat voor te bereiden. De kosten konden gedekt worden uit de financiële reserve van de classis. Het Breed Mode- ramen verzorgde de uitnodigingen, de voorzitter de opening. Uit de opkomst tweederde van de gemeenten was vertegenwoordigd bleek wel hoe groot de behoefte was aan deze uitwisseling. Wordt vervolgd Door middel van een vragenspel werd een eerste indruk verkregen over de verschillen tussen gemeenten in de wijze waarop pastoraat georganiseerd is. De ene gemeente legt zich vooral toe op pastoraat in crisissituaties, een andere op pastoraat aan ouderen, weer een andere houdt zich specifiek met jeugdpastoraat bezig. Zo passeerden in de speelse kennismakingsronde verschillende vormen van pastoraat de revue. Aansluitend gaf ik als gemeenteadviseur een korte presentatie over nieuwe wegen in het gemeentepastoraat aan de hand van de pastorale handreiking Verbinding en Aandacht.* Daarna vond in groepen, met vertegenwoordigers van zes tot acht gemeenten, een uitwisseling plaats over veranderingen, kansen en knelpunten in het gemeentepastoraat. Op verzoek van de deelnemers krijgt de avond dit najaar een vervolg. Op de agenda staat dan de uitwisseling van ervaringen met groepspastoraat en het pastoraat aan jonge gemeenteleden. Ook is de vraag gesteld om van gedachten te wisselen over het pastoraat aan ouderen in verzorgingshuizen. Vaak blijven ouderen ingeschreven in de gemeente waar zij vandaan komen, maar maken gebruik van de pastorale zorg van de ontvangende gemeente. Dat brengt kosten met zich mee waar geen inkomsten tegenover staan. Zo nodigt ook de zakelijke kant van het pastoraat uit tot overleg tussen de gemeenten. Classis Walcheren legt in haar beleid voor de komende jaren de nadruk op het kerkelijk gesprek tussen gemeenten. Naast inhoudelijke bespreking van vraagstukken rond samenwerking en de visienota De Hartslag van het leven past het initiatief om ontmoetingen over pastoraat te organiseren in dat beleid. Als gemeenteadviseur geef ik daar ondersteuning aan. Anneloes Steglich-Lentz gemeenteadviseur in de classis Walcheren * De pastorale handreiking Verbinding en aandacht is voor 4,50 te koop. Meer informatie zie > handreikingen. (c) Alice-Marie Archer

4 4 Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Hoe komen we toe aan onze bijbelse opdracht tot het doen van recht en gerechtigheid? Diakenen uit drie kleine gemeenten in het zuiden van ons land met volop aandacht voor hun diaconale taken vroegen zich af of ze van nog meer betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Er verandert zoveel in onze samenleving dat het goed is af en toe pas op de plaats te maken. De diakenen bedachten om samen met mij als gemeenteadviseur het spel Diaconaat op de kaart * te spelen. Zo zat ik met zes diakenen aan tafel rond een groot magnetisch bordspel met afbeeldingen in drie ringen: de ring van de kerk, van de buurt (of de regio) en van de wereldwijde samenleving. Verder zijn er dertien symbolen van diaconale doelgroepen en vijf kleinere symbolen die vormen van betrokkenheid aanduiden. De diakenen gaven aan met welke doelgroepen ze contact hebben en op welke manier hun betrokkenheid bij die doelgroep vorm krijgt. Tijdens het neerleggen van de symbolen ontstond al spelend en pratend een overzicht van het huidige diaconale werk in de regio. Enthousiast worden De diakenen kwamen erachter dat er vanuit de drie kleine diaconieën veel meer gebeurt dan ze dachten, en dat bepaalde doelgroepen door anderen in de gemeente bereikt worden. In twee van de drie gemeenten doet een groep mensen regelmatig bezoekwerk in de gevangenis in de regio, dus ook de doelgroep gedetineerden kreeg een plek op het bordspel. Diakenen hoeven niet alles zelf te doen, maar zij moeten wel het overzicht hebben van wat wel én niet gebeurt vanuit de gemeente. Dan kunnen ze daarna met elkaar bespreken welke vervolgstappen nodig zijn en wie die stappen gaat zetten. Het zicht krijgen op het totaal van het diaconale werk in en vanuit deze drie gemeenten bracht een heel enthousiaste sfeer in de groep. De diakenen voelden zich gewaardeerd en geïnspireerd, kwamen met nieuwe plannen, hadden plezier met elkaar. Werk van maken Bij de bespreking ontdekten de diakenen dat ze niet toekomen aan belangenbehartiging, aan het helpen onder protest. En ze kennen allemaal wel de situaties die daarom vragen. Met z n zessen ontdekken ze al snel dat een van hen de specifieke kennis en vaardigheden in huis heeft om met onder andere de ambtenaren van de burgerlijke gemeente in gesprek te gaan over het ontbreken van zorg en aandacht voor de kinderen van gedetineerden. Besloten wordt dat deze diaken daar werk van gaat maken, en dat zal terugkoppelen naar het groepje van zes. Ook de thema s duurzaamheid en natuur en milieu krijgen nog geen aandacht. Twee diakenen uit twee gemeenten gaan daar samen een plan voor schrijven, want het zijn wel onderwerpen waarvoor meer aandacht zou moeten zijn in hun gemeenten, vinden ze. De energie die dat kost wordt verdeeld, kennis wordt gedeeld, en dat alles bij elkaar creëert enthousiasme en vitaliteit. Over een half jaar spreken we weer af. We bekijken dan wat al gelukt is en waar de diakenen mee verder zullen gaan: samen op weg naar het land van recht en vrede voor iedereen. Atie de Vos gemeenteadviseur voor de classes Peel en Kempenland, Den Bosch en de Réunion Wallonne * Diaconaat op de kaart is niet te koop. U kunt uw gemeenteadviseur uitnodigen voor een gesprek waarbij gebruikgemaakt wordt van de spelmethode. Zie voor contact

5 Missionaire kansen in kerkloze stadswijk 5 Geen enkele gemeente kan eromheen: de roep om een missionaire gemeente te zijn. De Protestantse Gemeente Spijkenisse wil daar graag concreet aan werken en besluit iets te gaan doen voor de bewoners van de wijk Maaswijk, een wijk zonder kerkgebouw. Biedt dat extra kansen? Maaswijk is een goede wijk in Spijkenisse tegen het water van de Brielse Maas. Naast huurwoningen staan er dure vrijstaande woningen. Maaswijk is ook een beetje een slaapwijk. Behalve ouderen zijn er overdag weinig mensen actief in de wijk zelf; ze werken elders. Zowel de protestantse wijkgemeente de Kern in Spijkenisse als de naburige protestantse gemeente in Hekelingen hebben leden die in Maaswijk wonen. Met de meesten van hen is geen contact. De predikanten Rein Brand en Klaas Waterlander besloten eind 2011 (extra) aandacht te gaan geven aan de bewoners van Maaswijk, onder het motto de mensen opzoeken waar ze zich bevinden, en ingegeven door de landelijke oproep om missionaire gemeente te zijn. Waar begin je? Er werd een bijeenkomst georganiseerd waar ik als gemeenteadviseur bij werd uitgenodigd. Als gemeenteadviseur luister ik en probeer de juiste vragen te stellen. Verder kan ik over gemeenteervaringen van elders vertellen, en over het nodige draagvlak van kerkenraad en gemeente. Het was een spannende bijeenkomst. Want waar ga je beginnen? Op wie ga je je richten? Op iedereen in de wijk of eerst op de kerkleden? Maaswijk telt niet één kerkgebouw, van welke denominatie dan ook. Biedt dat juist extra kansen? En waarmee gaan we de mensen benaderen? We stelden dat de activiteit in ieder geval passend moest zijn voor deze Maaswijkbewoners, en dat de activiteit plaats moest vinden in de wijk zelf. De locatie werd de christelijke basisschool, het thema werd ziekte en gezondheid, iets waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. De link met het boek Daar word je beter van* van Piet Schelling was snel gelegd. Het boek vormt een goede ingang om met mensen in contact te komen over diepere vragen. Besloten werd om eerst diegenen uit te nodigen die wel lid zijn van de kerk, maar niet betrokken. Er werd een aansprekende uitnodigingsbrief gemaakt en bezorgd bij circa zeventig adressen. Zeven mensen bleken geïnteresseerd voor de bijeenkomst, met iemand anders ontstond een pastoraal contact. Tijdens de bijeenkomst leidden de aanwezige pastores het thema kort in. Het kringgesprek vervolgens was intensief en openhartig. Vooral de waaromvraag kwam ter sprake. Het lied van Job van Stef Bos sloot goed aan. De deelnemers gaven aan belangstelling te hebben om meerdere keren per jaar bij elkaar te komen. We zien verwachtingsvol uit naar het vervolg. De eigen gemeente In de voorbereiding bespraken we ook de rol van de eigen, vaste gemeenteleden en kerkenraden. Hoe kun je hen bij dit initiatief betrekken? Hoe worden zij ook aangeraakt? Brand en Waterlander stelden voor om de kerkenraad en de gemeente te vragen zelf ook te bidden voor dit werk. Theo van Stuijvenberg gemeenteadviseur in de classes Brielle en Zierikzee * Het boek is niet meer in de verkoop maar de auteur heeft zelf nog een aantal exemplaren die u voor de sterk gereduceerde prijs van 5,50 bij hem kunt kopen, excl. verzendkosten. U kunt de bestelling plaatsen via U kunt hem ook benaderen voor informatie of een lezing over het thema.

6 6 Pionieren is oog hebben voor het kleine In haar rapport Gericht naar toekomst sprak de Protestantse Gemeente Breda zich uit om voluit missionair te zijn. Met een aantal gemotiveerde kerkenraadsleden en predikanten werd een plan ontworpen waarin mensen en middelen werden ingezet om een nieuwe vorm van kerk-zijn te ontwikkelen. De kerkenraad wilde aansluiten bij de snelle ontwikkelingen in deze tijd en met name nieuwe doelgroepen aanspreken. Het project Noorderlicht is speerpunt van deze visieontwikkeling. Het wil een verbinding leggen tussen het alledaagse en het heilige, het gewone en het meer dan gewone. Noorderlicht wil dit praktisch vormgeven door op twee sporen te gaan zitten: via het digitale spoor op noorderlichtbreda.nl en fysiek offline met maandelijkse vieringen in de binnenstad op zaterdagmiddag om uur. Er wordt dus gewerkt aan de opbouw van twee soorten gemeenschappen die in de praktijk in elkaar kunnen overlopen. Richting bepalen In de pionierssituatie (2011) werd mij als gemeenteadviseur gevraagd enige tijd te komen adviseren in een begeleidingsgroepje voor de twee predikanten. Na een paar keer vergaderen had ik een beeld van de voorgeschiedenis en de situatie waarin het project zich toen bevond. Pionieren is avontuurlijk, maar niet altijd aangenaam. Zeker niet wanneer mooie volzinnen moeten worden vertaald in harde praktijk. Op zo n tocht wordt de kaart ook wel eens verkeerd gelezen, je komt terecht in een impasse, reisgenoten willen verschillende kanten op of haken af, je mist support vanuit het thuisfront. Intensieve gesprekken zijn dan nodig, soms om opnieuw te definiëren waarmee je bezig bent. Enkele gesprekspunten uit een notitie die ik schreef om met de groep richting te bepalen: De pionier doet ontdekkingen, in het veld en bij zichzelf. Op welke manier communiceert deze hierover met de kerkenraad en de gemeente? Welke effecten heeft dit op de gemeente? Missionair bewustzijn moet in de harten en hoofden van de kerkenraadsleden landen maar ook bij gemeenteleden. Is bij hen een gevoel van urgentie aanwezig? Hoe moedig je hen aan om met de blik van een buitenstaander te kijken naar het eigen gemeentewerk en de erediensten? Een digitale missie is voor de oudere generatie niet zo tastbaar. Goodwill vraagt een zorgvuldige verslaglegging over de resultaten. Communiceren via sociale media met nieuwe doelgroepen vraagt nogal wat deskundigheid en tijdsinzet. Je weet niet wat je kunt verwachten, je weet niet wie er binnenkomen, en in welke gradatie zij betrokken willen zijn. Kortom: het is pionieren in het voorland van de kerk. Wat hebben we nodig om in deze situatie adequaat te communiceren? In zo n situatie kun je eigenlijk spreken van een nieuwe los-vaste gemeenschap in wording: niet de reeds aanwezige leden zijn doelgroep, maar totaal nieuwe mensen. Je komt in een soort zendingssituatie waarin een andere taal nodig is, met andere gewoonten en communicatiemiddelen. Dat heeft consequenties, bijvoorbeeld voor de vormgeving en voorbereiding van bijeenkomsten. Leerproces Missionair pionieren is dus een leerproces dat nooit af is. Wie gaat voor de grote getallen en het snelle succes zal gauw teleurgesteld raken. Je moet oog hebben voor het kleine dat groots kan zijn. Fouten en mislukkingen hoeven niet negatief te zijn. Rugdekking en draagkracht moeten komen van een gemeente met geloof en lef. Simon Drost gemeenteadviseur in de classes Heusden- Almkerk, West-Brabant en Limburg De website van Noorderlicht kreeg in 2011 de Gouden Webfish Award. Zie

7 Handvatten bij het zoeken naar nieuwe ambtsdragers 7 Regelmatig hoor ik gemeenten verzuchten dat het hen niet lukt nieuwe ambtsdragers te vinden. Plaatsen in de kerkenraad blijven onbezet en de bestuurskracht vermindert. De overgebleven ambtsdragers proberen zo goed en zo kwaad als het gaat de taken erbij te nemen. Ze voelen zich daardoor vaak overvraagd. Ziehier het begin van een neerwaartse spiraal. Hoe kunnen kerkenraden hiermee omgaan? Een paar handvatten. In de plaatselijke regeling die elke gemeente heeft, is vastgesteld hoeveel ambtsdragers er moeten zijn en welke verdeling er is tussen de ambten. Als de ambtstermijn van één of meer ambtsdragers ten einde loopt, begint de zoektocht naar vervangers. De gemeente wordt gevraagd namen in te dienen van geschikte kandidaten. In de kleine gemeenten in Zeeland waar ik als gemeenteadviseur werk, gaat de kerkenraad dan meestal op pad. Aan de hand van de lijst die naar aanleiding van de voordrachten wordt samengesteld, wordt aan mensen gevraagd of zij een ambt willen aanvaarden. Soms lukt dat, soms niet. In het laatste geval kan het gebeuren dat het onderwerp vacatures de agenda van de kerkenraadsvergadering blijft beheersen. Mijn voorstel is: spreek af dat er eens in de twee jaar verkiezingen zijn voor de kerkenraad. Dan wordt de aandacht van kerkenraad en gemeente gericht op de wisselingen en de tussentijds ontstane vacatures. Tot die tijd wordt er niet over gesproken. Dat helpt om op een nieuwe manier naar het onderwerp te kijken. Werk aan een goed klimaat Wat moet er in de tussentijd met het werk dat blijft liggen? Soms lijkt het erop dat de kerkenraad vindt dat het zijn probleem is als er vacatures zijn. Dat is niet zo. De gemeente heeft immers ingestemd met de plaatselijke regeling en met het daarin genoemde aantal ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester. En het beleidsplan beschrijft de plannen van de gemeente: waartoe zij zich geroepen voelt en hoe zij daar gestalte aan geeft. De kerkenraad coördineert, stimuleert en faciliteert het werk. Daarover is hij voortdurend met de gemeente in gesprek, letterlijk op gemeentevergaderingen of tijdens de koffie, maar ook via berichten in het kerkblad of bij de mededelingen op zondag. Zo wordt de afstand tussen gemeente en kerkenraad heel klein, zodat het maar een kleine stap is naar de andere kant. Van pluche is immers al lang geen sprake meer. Ga uit van de gaven van mensen Verrassend wordt het als nieuwe ambtsdragers ontdekken dat er ruimte is voor hun persoonlijke kleur aan het ambt. Waarom zou een nieuwe ambtsdrager verder moeten met het werk van zijn of haar voorganger? Misschien is het mogelijk om binnen het team het takenpakket anders in te delen. Misschien kan bepaald werk een poosje op een laag pitje staan, tot zich iemand met passie voor dat stuk werk aandient. Mensen gedijen het beste als ze doen waar ze goed in zijn. En als mensen iets willen bijleren op het terrein van hun ambt, biedt het Toerustingscentrum van de Protestantse Kerk cursussen aan op vrijwel elk denkbaar gebied. Joke Steeneveld gemeenteadviseur in de classes Goes en Zeeuws-Vlaanderen Op een nieuwe manier naar het onderwerp kijken Deskundigheidsbevordering Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie is het professionele instituut voor scholing van de vrijwilligers en betaalde krachten van de Protestantse Kerk. Het organiseert, ontwikkelt en coördineert cursussen met het oog op deskundigheidsbevordering. Op vindt u het complete aanbod aan cursussen, trainingen en landelijke toerustingsdagen.

8 8 Dienstverlening op maat Gemeenteadviseurs zijn het gezicht van de dienstverlening door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Ze bieden advies en begeleiding op maat aan, voor elke gemeente die daar behoefte aan heeft. Ook geven zij cursussen aan het kader van plaatselijke gemeenten. De gemeenteadviseur beschikt over een brede kennis op veel terreinen van het kerkelijk leven. Als er meer specialistische kennis nodig is, kan de gemeenteadviseur doorverwijzen naar collega s die gespecialiseerd zijn op een werkterrein. Op vindt u de gemeenteadviseur die bij uw gemeente en classis hoort. U kunt ook contact opnemen met de Servicedesk van de Protestantse Kerk, (030) Cursussen voor ambtsdragers en andere vrijwilligers De Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk gemeenten gebruik kunnen maken van het cursusaanbod van de gemeenteadviseurs en van het Toerustingscentrum. Daarom worden alle basis- en vervolgcursussen gesubsidieerd vanuit de Solidariteitskas. Voor de basiscursussen wordt alleen een vergoeding voor cursusmateriaal en andere bijkomende kosten gevraagd. Voor vervolgcursussen wordt slechts een kwart van de feitelijke kosten gerekend. Zie voor het cursusaanbod van het Toerustingscentrum, Informatie over werkvelden binnen de kerk In elke kerkelijke gemeente zetten mensen zich in voor het reilen en zeilen van de gemeente. Op > actief in de kerk > werkvelden vindt u informatie over verschillende activiteiten, functies en taken voor mensen die actief zijn binnen de gemeente. De werkvelden zijn gerubriceerd in Communicatie, Diaconaat, Eredienst en Kerkmuziek, Gemeenteopbouw, Interreligieuze dialoog, Jeugdwerk, Kerk en Israël, Kerkbeheer, Mediteren, Migrantenkerken, Missionair Werk, Ontmoeting met moslims en Pastoraat. Daar vindt u ook de materialen die zijn verschenen bij de verschillende werkvelden, vaak met een verwijzing naar de webwinkel. De uitgaven zijn te bestellen via of (030) Daar vindt u ook meer informatie over de inhoud. Uitgaven voor het geloofsgesprek De kerk is een gemeenschap waar geloof wordt gedeeld. Dat gaat niet vanzelf en is niet altijd makkelijk. Hieronder enkele uitgaven die geschikt zijn als materiaal voor het voeren van het geloofsgesprek. Alle uitgaven bevatten daartoe een gesprekshandreiking. dvd bij Camera loopt! In korte filmfragmenten vertellen mensen openhartig over geloofsonderwerpen als bidden, keuzes maken en de dood. dvd Tien vrouw sterk Tien afleveringen van sterke vrouwen in het tv-programma Het Vermoeden. 15,00 10,00 Geef een gezicht aan elkaar Boekje en dvd met portretten die uitdagen om de ontmoeting met de (vreemde) ander in onze samenleving aan te gaan. Compassie Zeven mensen over compassie, met korte overwegingen, een Bijbeltekst, een gedicht en een gebed. Handreikingen Maken het mogelijk de thema s geloof, hoop en liefde op verschillende plekken te bespreken, o.a. in gesprekskringen en bij openingen van vergaderingen. 5,00 6,50 4,50

Beleidsplan waarin opgenomen: visie op en organisatie van het pastoraat in de Protestantse Wijkgemeente (i.w.) te Kampen

Beleidsplan waarin opgenomen: visie op en organisatie van het pastoraat in de Protestantse Wijkgemeente (i.w.) te Kampen Beleidsplan waarin opgenomen: visie op en organisatie van het pastoraat in de Protestantse Wijkgemeente (i.w.) te Kampen Zoals vastgesteld door de wijkkerkenraad op 9 februari 2015 0 Inhoudsopgave 2 Inleiding

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn / Ridderveld Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Vastgesteld

Nadere informatie

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje?

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje? Inleiding Onze samenwerkings gemeente NGK en GKV Neede e.o. is op weg van een samenwerkings gemeente naar een gemeente met miniwijken. Dit is voor ons een nieuwe ontwikkeling en om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht?

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht? CONCEPT PLAATSELIJKE REGELING ALGEMENE KERKENRAAD PGM Vooraf: In het Beleidsplan 2015 hebben we onder woorden gebracht wat voor kerk wij willen zijn. Die omschrijving wordt hier nogmaals weergegeven. Wat

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Het gaat om de plaatselijke gemeente Dienstverlening brengt de kerk in beweging

Het gaat om de plaatselijke gemeente Dienstverlening brengt de kerk in beweging Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 165 - december 2008 Het gaat om de plaatselijke gemeente Dienstverlening brengt de kerk in beweging katern met o.a. één jaar dienstverlening nieuwe stijl:

Nadere informatie

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente Maranathakerk 2013 2018 Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht?

Wat voor kerk willen we zijn en wat is onze opdracht? CONCEPT PLAATSELIJKE REGELING NICOLAASWIJKGEMEENTE (werktitel) Vooraf: In het beleidsplan 2015 hebben we onder woorden gebracht wat voor kerk wij willen zijn. Die omschrijving wordt hier nogmaals aangegeven.

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek

We sluiten deze suggesties af met enkele methodische tips. Als bijlage 1 is een schematische samenvatting opgenomen. Mogelijkheden tot gesprek Suggesties voor het classicaal gesprek naar aanleiding van de pastorale handreiking Spreken over God van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Inleiding Voorjaar 2011 publiceerde de

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard Beleidsplan 2015-2020 Protestantse Gemeente te Burdaard Inhoud Voorwoord...3 2. Inleiding...4 3. Missie en visie, gemeente-zijn in Burdaard...5 4. Beleidsonderwerpen...6 4.1 Organisatie...6 4.2 Ontmoeting

Nadere informatie

Een boekje open over kerkelijk vergaderen

Een boekje open over kerkelijk vergaderen In dit boekje worden onderwerpen belicht die te maken hebben met vergaderen in kerkelijk verband. Praktijkgericht wil het beter zicht geven op wat er speelt aan processen, wetmatigheden, rollen en thema

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid

Beleidsplan Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Beleidsplan 2015-2019 Protestantse Gemeente Terneuzen Wijkgemeente Zuid Inleiding Dit beleidsplan van de wijkgemeente Zuid van de Protestantse Gemeente Terneuzen beschrijft de doelstellingen die wij, onder

Nadere informatie

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden Beleidsplan voor de periode 2013-2017 Als Hoeksteengemeente willen we met dit beleidsplan een richtlijn geven voor het leven van de Hoeksteengemeente in de komende vier jaar. Uitgangspunt van dit beleidsplan

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN JEUGDWERK

BELEIDSPLAN JEUGDWERK BELEIDSPLAN JEUGDWERK VISIE Al jarenlang is de visie van Reflection als volgt gedefinieerd: Het is de visie van Reflection om de jeugd van 4 t/m 24 jaar GOD en ELKAAR (beter) te laten leren kennen, op

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Onze kerk en haar toekomst

Onze kerk en haar toekomst Onze kerk en haar toekomst Wat is de toekomst van onze kerk? De Protestantse Gemeente Haarlem (PGH), bestaande uit de kerkgemeenschappen van de Ontmoetingskerk, de Bavo/Nieuwe Kerk en de Oosterkerk, werkt

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Onderweg naar de kerk van de toekomst. Toelichting voor de Gemeentevergadering van de Gereformeerde kerk te Ermelo op 19 maart 2013

Onderweg naar de kerk van de toekomst. Toelichting voor de Gemeentevergadering van de Gereformeerde kerk te Ermelo op 19 maart 2013 Onderweg naar de kerk van de toekomst Toelichting voor de Gemeentevergadering van de Gereformeerde kerk te Ermelo op 19 maart 2013 Missie Matteüs 22: 37 39 Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en

Nadere informatie

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Visie Wij willen een gemeente zijn waarin: we persoonlijk voelen hoe het evangelie van Jezus Christus ons bezielt in veelkleurigheid

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort Inhoud Paragraaf Inhoud Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland Telefoonnummer: 0118-606720

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020)

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) Beleidsplan Protestantse Gemeente de Boskapel te Groenekan (2016 2020) 1. Het profiel van de gemeente. De Protestantse Gemeente te Groenekan is in de vijftiger jaren begonnen als hervormde lidmatenkring

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God.

De Herberg komt naar u toe. We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. De Herberg komt naar u toe We zijn niet alleen. Over omzien naar elkaar en samen opzien naar God. Omdat de Herberg een verlengstuk van de plaatselijke gemeente is, is het van belang dat gemeenten weten

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

bidden luisteren dienen

bidden luisteren dienen bidden luisteren dienen Visie en missie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Nijkerk-West 2015 Gemeente van Christus zijn in deze tijd. In het afgelopen jaar heeft een breed samengestelde groep van gemeenteleden

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE ADVENTSKERKGEMEENTE DEEL UITMAKEND VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 1. UITGANGSPUNT

BELEIDSPLAN VAN DE ADVENTSKERKGEMEENTE DEEL UITMAKEND VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 1. UITGANGSPUNT BELEIDSPLAN 2014-2018 VAN DE ADVENTSKERKGEMEENTE DEEL UITMAKEND VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 1. UITGANGSPUNT Wij zijn een pluriforme gemeente: jongeren én ouderen, oudgedienden én nieuwkomers,

Nadere informatie

ANBI. Diaconie van de Hervormde gemeente Westerlee - Heiligerlee. Telefoonnummer Adres kerkgebouw: Provincialeweg 72

ANBI. Diaconie van de Hervormde gemeente Westerlee - Heiligerlee. Telefoonnummer Adres kerkgebouw: Provincialeweg 72 ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Leeswijzer resultaten enquête Kerk op weg naar 2025

Leeswijzer resultaten enquête Kerk op weg naar 2025 Leeswijzer resultaten enquête Kerk op weg naar 2025 Pag. 2 tot en met 30: resultaten (rechte tellingen) Pag. 31 tot en met 57: originele vragenlijst Houdt bij het lezen en analyseren van de resultaten

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING BELEIDSPLAN 2015-2020 Zien - Bewogen worden - in Beweging komen Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020 1 Visie Als PGO hebben we om

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers in de Nederlands Gereformeerde Kerken. 1. Inleiding Deze gedragscode is opgesteld op verzoek van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2014

ACTIVITEITENPLAN 2014 ACTIVITEITENPLAN 2014 1 Vieren - Aantrekkelijke dienst; communicatie via moderne audiovisuele middelen, positieve en hartelijke sfeer; - Herkenbare ochtenddienst afgewisseld door andere vormen van diensten;

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CLASSICALE VERGADERING VAN GOES

BELEIDSPLAN CLASSICALE VERGADERING VAN GOES BELEIDSPLAN CLASSICALE VERGADERING VAN GOES 2014-2018 - 1 - VOORAF. 1. Beleid wil zeggen dat we nadenken over wat we doen. Een plan omschrijft wat we willen gaan doen / bereiken. In ons beleidsplan geven

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012

Terugblik en Toekomst. 18 april 2012 Terugblik en Toekomst 18 april 2012 De GEMEENTE van Wijhe Gemeente God, Jezus, HGeest, Bijbel Samenleving: dorp, verenigingen, werk, school, geboorte, dood, ziekte, feesten Kerntaken Gemeente Vieren Pastoraat

Nadere informatie

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis. Hoofdstuk 9 en 10 aangepast ( )

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis. Hoofdstuk 9 en 10 aangepast ( ) College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis ANBI gegevens Hoofdstuk 9 en 10 aangepast (24-06-2016) 1. Formele naam van de Kerkelijke Gemeente: Hervormde Gemeente Pernis

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 1. DE GOEDE HERDERKERK De Goede Herderkerk van Epe is een hervormde

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland

EBG NOORD-HOLLAND. Beleidsplan 2016-2020. Oudstenraad EBG Noord-Holland EBG NOORD-HOLLAND Beleidsplan 2016-2020 Oudstenraad EBG Noord-Holland 12 december 2015 Inhoudsopgave Wie zijn wij... 2 Organisatie... 3 Cultuur van EBG Noord-Holland... 4 Waar staan wij voor... 5 Wat willen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Scherpenzeel-Munnekeburen e.o. Goedgekeurd door de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters

Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Scherpenzeel-Munnekeburen e.o. Goedgekeurd door de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Scherpenzeel-Munnekeburen e.o. Goedgekeurd door de Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters op 16 september 2015 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

PREDIKANT (M/V) De gemeente

PREDIKANT (M/V) De gemeente PREDIKANT (M/V) Vrijzinnig protestantse gemeente Open Pastoraat Het Open Pastoraat is de vrijzinnig protestantse gemeente in Gorinchem. Binnen het Open Pastoraat is er ruimte voor je persoonlijke zoektocht

Nadere informatie

Een plan voor de toekomst

Een plan voor de toekomst Een plan voor de toekomst Historie Kerkenraad 24-11-2010 Beleidsplan 2011-2015 Twee werkvelden met bezettingsprobleem Kerkenraad 22-01-2011 - brainstormsessie Uitkomsten Brainstormsessie positief naar

Nadere informatie

ONTWIKKELING PASTORALE STRUCTUUR

ONTWIKKELING PASTORALE STRUCTUUR Deze presentatie is in basis gebruikt voor de communicatie in de gemeente over het werken in kringen. Voor publicatie is deze op enkele punten aangepast. ONTWIKKELING PASTORALE STRUCTUUR Presentatie t.b.v.

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.

Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. Samenvatting Beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. In dit plan wordt beschreven hoe er de komende jaren gewerkt kan worden aan de opbouw van de gemeente en op welke

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1)

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Scriba OHG Scriba OHH Scriba BWK A. Moes J. Ringenier A. Eilander Aria 17, 8265 RP Kampen Ballade 26, 8265 SB Kampen Havikskruid 16,

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 1. Inleiding. Dit is het beleidsplan voor 2016-2020 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente van Bussum. Het plan vormt een richtlijn

Nadere informatie