GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET"

Transcriptie

1 GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET 1. Voorstelling van de Groep De geglobaliseerde Groep Landbouwkrediet, of de Bank, is samengesteld uit de NV Landbouwkrediet en haar erkende coöperatieve Kassen, CVBA Lanbokas en SCRL Agricaisse, die samen een Federatie van Kredietinstellingen vormen in de zin van artikel 61 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van de kredietinstellingen. De NV Landbouwkrediet vervult de rol van centrale instelling van de Federatie. De geconsolideerde Groep Landbouwkrediet, of de Groep, is samengesteld uit de Bank en haar dochters, Europabank, Keytrade Bank en Landbouwkrediet Verzekeringen, met hun eigen dochtermaatschappijen en bijkantoor, hetzij EB-Lease voor Europabank en Keytrade Luxembourg en Real Lease en Keytrade Zwitserland (bijkantoor) voor Keytrade Bank, uit de Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet en de herverzekeringsmaatschappij Reagra Luxembourg, voor de Bank. 2. Mission statement Op geconsolideerd niveau, is het mission statement: een groep op mensenmaat zijn, die samengesteld is uit entiteiten die er trots op zijn deel uit te maken van de Groep; zich toeleggen op het bankverzekeren en een alternatief vormen voor de grote banken; steunen op een coöperatieve verankering en op de wil om een sociale rol te spelen in de landbouw. Om deze opdracht te vervullen, wil het management van de Bank de waarde van de Groep Landbouwkrediet optimaliseren voor de cliënten, de medewerkers en de aandeelhouders. Onder optimalisatie van de waarde verstaat men de creatie van maximale waarde, rekening houdend met het feit dat de Bank een belangrijke partner zal blijven van de land- en tuinbouw en een coöperatieve filosofie zal blijven onderschrijven. Op basis van dit algemene objectief kan het mission statement afgeleid worden, enerzijds van de Groep Landbouwkrediet en anderzijds van de verschillende entiteiten van de Groep. Het mission statement van de Groep is via de entiteiten van de Groep een alternatief bieden voor de grote Belgische banken, en dit dankzij het aanbod van een compleet gamma aan financiële bank- en verzekeringsproducten en -diensten. Het Landbouwkrediet zet zijn groei in de rurale wereld verder. Als coöperatieve bank, toegespitst op de proximiteit, moet de bank een geprivilegieerde relatie ontwikkelen met de landbouwers, de particulieren, de zelfstandigen en de kleine ondernemingen en hen alle bank- en verzekeringsproducten aanbieden. Het Landbouwkrediet moet zich ook positioneren op de markt van de middelgrote ondernemingen, als alternatief voor de grote banken, en moet de groei-opportuniteiten die het net van alternatieve kanalen biedt, grijpen, ook in de grote steden. Governance Beginselen 1/8

2 Het mission statement van Europabank, als retailbank, luidt als volgt: de bank moet zich richten tot de steden, de particulieren, de handelaars en de kleine en middelgrote ondernemingen, met een aanbod van consumenten- en bedrijfskredieten, alsook betaalmiddelen met inbegrip van de uitgifte en de commercialisering van betaalkaarten, en leasing en verzekeringsproducten. Europabank moet bovendien de groeiopportuniteiten op de Belgische markt grijpen. Keytrade Bank zet haar positie van marktleider in online brokerage verder, via haar concept van unieke verkoop op deze markt, en dit niet alleen in België, maar ook in het buitenland. Keytrade Bank moet bovendien groeien door haar financieel aanbod van online producten te diversifiëren. Landbouwkrediet Verzekeringen draagt verder bij tot de positionering van de Groep als bankverzekeraar, vertrekkende vanuit een dubbele activiteit: het aanbieden van schuldsaldoverzekeringen en financieringssaldoverzekeringen, alsook de verkoop van financiële verzekeringsproducten, maar met oog voor de uitbreiding van het bestaande gamma. 3. Aandeelhouderstructuur van de Groep Landbouwkrediet, op geglobaliseerd en geconsolideerd niveau Governance Beginselen 2/8

3 3.1. Kapitaalstructuur van de NV Landbouwkrediet De erkende Coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse bezitten, samen met de Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet, een coöperatieve vennootschap die de coördinatie van de activiteiten van de erkende Kassen op zich neemt en die de Kassen vertegenwoordigt bij de NV Landbouwkrediet, 50% van de aandelen. De 50% in het bezit van de Belgische aandeelhouder worden als volgt verdeeld: 45% voor elkeen van de erkende Kassen, Lanbokas en Agricaisse, en 10% op naam van de Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet. De overblijvende 50% van de aandelen van de NV Landbouwkrediet zijn eigendom van de SAS naar Frans recht, Belgium CA. Het aandeelhouderschap van Belgium CA is als volgt samengesteld: 45% voor de Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord de France, 45% voor de Caisse Régionale de Crédit Agricole du Sud Est en 10% voor de SA Crédit Agricole France Structuur van de Groep Landbouwkrediet, op geglobaliseerd en geconsolideerd niveau De voornoemde Federatie van Kredietinstellingen en de verschillende dochterondernemingen, voorgesteld in het schema, vormen samen de Groep Landbouwkrediet op geconsolideerd niveau. Op het niveau van de dochterondernemingen werd, in december 1990, de Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet opgericht. Deze coöperatieve vennootschap neemt de coördinatie op zich evenals de verdediging van de belangen van de Kassen erkend door de NV Landbouwkrediet. In december 1991 werd ook de NV Reagra, een herverzekeringsmaatschappij, opgericht in Luxemburg. De acquisitie van de NV Europabank en haar dochtermaatschappij de NV EB-Lease vond plaats in mei 2004 en die van de NV Keytrade Bank en haar dochtermaatschappijen de NV Keytrade Luxemburg en de NV Real Lease, verliep in verschillende fases van augustus 2005 tot maart De NV Landbouwkrediet Verzekeringen werd opgericht in maart Het bijkantoor Keytrade Zwitserland te Genève werd opgericht in februari Algemene governance beginselen van de Groep Landbouwkrediet Het algemeen beleid en de strategie van de Groep op geconsolideerd niveau worden beslist op het niveau van de NV Landbouwkrediet en elke entiteit van de Groep voert haar eigen commerciële strategie, in het kader van richtlijnen bepaald op het niveau van de Groep. De respectieve Raden van Bestuur streven ernaar de toekomst te verzekeren van de entiteiten waarvan zij het orgaan zijn en het voortbestaan van de Groep te steunen, door een beleid te voeren, gericht op de groei en de optimalisering van de winst, in een langetermijnperspectief, met aandacht voor ethisch bankieren, risicobeheersing en voor een stakeholdersbenadering (de stakeholders zijn de klanten, de aandeelhouders en de medewerkers van de Groep). Governance Beginselen 3/8

4 De Raden van Bestuur van de entiteiten van de Groep zijn verantwoordelijk voor de strategische koers van hun respectieve ondernemingen. De Raad van Bestuur van de Bank is bovendien verantwoordelijk voor de invulling van de groepsstrategie. De Bank promoot de operationele synergieën tussen haar verschillende entiteiten en met haar aandeelhouders. De bank voert een beleid van voorkoming en beheersing van belangenconflicten. Deze belangenconflicten zouden op twee niveaus kunnen ontstaan: enerzijds tussen één of meerdere entiteiten van de Groep en tussen één of andere aandeelhouder, en anderzijds tussen de verschillende entiteiten van de Groep onderling. De Bank wil het nodige evenwicht bewaren in de concrete toekenning van de mandaten in de organen van de verschillende entiteiten van de Groep, onder andere om de beschikbaarheid van alle effectieve leiders van de verschillende entiteiten te garanderen, maar ook om de scheiding van de functies te behouden, zonder welke een gezonde preventie van belangenconflicten niet mogelijk is. De Bank baseert zich hiervoor op het wettelijk en reglementair regime van de onverenigbaarheden, dat ze vertaalt in haar Gedragscode van de externe functies van de leiders van de Bank 5. Algemene governance beginselen van de Bank 5.1. Algemene vergadering van aandeelhouders De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste beslissingsorgaan. Zij wordt gehouden op de vierde donderdag van de maand april om vijftien uur op de maatschappelijke zetel van de Bank. De bevoegdheden en de modaliteiten van bijeenroeping van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen, alsook de organisatievoorwaarden, zijn statutair bepaald. De algemene vergadering heeft o.a. als bijzondere bevoegdheden de benoeming van de bestuurders en commissarissen, de goedkeuring van de jaarrekening en de bepaling van het dividend Raad van Bestuur De Raad van Bestuur legt de doelstellingen en de waarden van de bank vast; hij bepaalt de strategie en het algemeen beleid van de onderneming en de daarmee gepaard gaande activiteiten als financieel en risicobeheer. Hij waakt over het bestaan en het functioneren van de interne controle en oefent toezicht uit op de financiële verslaggeving. De Raad van Bestuur evalueert en bekrachtigt het risicobeheer en het integriteitsbeleid. De Raad van Bestuur telt maximum twaalf bestuurders, buiten de leden die deel uitmaken van het Directiecomité, die van rechtswege leden zijn van de Raad van Bestuur. Bovendien kan de Raad van Bestuur één of meerdere onafhankelijke bestuurders bevatten. Elke bestuurder, uitvoerend of niet, wordt gekozen voor zijn vakbekwaamheid, zijn ervaring, zijn integriteit en zijn capaciteiten inzake beoordeling en overleg in het besturen van een onderneming. De Raad van Bestuur, in zijn geheel beschouwd, moet ook de bekwaamheden en kwaliteiten die van elke bestuurder afzonderlijk worden vereist, in zich verenigen. Governance Beginselen 4/8

5 Elke bestuurder, uitvoerend of niet, moet uitsluitend de objectieven van de Bank nastreven en in alle omstandigheden zijn onafhankelijkheid bewaren inzake oordeel, beslissing en handeling. De bestuurders zijn onderworpen aan de Gedragscodes van de bank met betrekking tot de uitoefening van externe functies van bankleiders, de verrichtigen van de medewerkers op financiële instrumenten voor eigen rekening en de toekenning van kredieten aan leiders van de bank. De Raad van Bestuur heeft in zijn midden gespecialiseerde Comités opgericht met als taak het bijstaan in de uitvoering van zijn opdracht. Dit zijn het Strategisch Comité waarvan de opdracht bestaat in het voorbereiden van de strategie voor de Raad van Bestuur, het Auditcomité waarvan de opdracht is het toezien op de integriteit en de efficiëntie van de interne controle en het risicobeleid, met inbegrip van de interne controle inzake financiële reporting, en het Remuneratiecomité dat belast is met het overmaken aan de Raad van Bestuur van aanbevelingen aangaande de vaststelling, de toepassing en de mogelijke aanpassingen van zijn remuneratiebeleid en het geldelijk statuut van de bestuurders Het Directiecomité De Raad van Bestuur heeft een Directiecomité opgericht aan wie hij de bevoegdheid heeft overgedragen om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en om de vennootschap jegens derden te vertegenwoordigen. De opdracht van het Directiecomité bestaat uit het leiden en beheren van de Bank in het kader van het algemeen beleid, de strategie, de ondernemingsprojecten en de door de Raad van Bestuur vastgestelde of goedgekeurde budgetten. Het Directiecomité is samengesteld uit een Voorzitter, een Ondervoorzitter en maximum vier directeurs; hun functie is voltijds binnen de Bank. De leden van het Directiecomité zijn onderworpen aan de Gedragscodes van de bank met betrekking tot de uitoefening van externe functies van bankleiders, de verrichtingen van de medewerkers op financiële instrumenten voor eigen rekening en de toekenning van kredieten aan leiders van de bank Bezoldigingsbeleid van de effectieve en niet-effectieve leiders De globale bezoldiging van het Directiecomité wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld. Deze globale bezoldiging omvat de functies die door de leden van het Directiecomité binnen de Bank worden waargenomen, alsmede de functies en mandaten in vennootschappen in wiens kapitaal de Bank rechtstreeks of onrechtstreeks belangen bezit. Governance Beginselen 5/8

6 Het Remuneratiecomité evalueert regelmatig de evoluties van de bezoldigingen in de banksector en stelt aan de Raad van Bestuur een gepaste bezoldiging voor. Het Remuneratiecomité stelt bovendien elk jaar een variabele bezoldiging voor, in functie van het economisch resultaat van de Bank, buiten niet-recurrente elementen, ten opzichte van het gewogen eigen vermogen, met uitsluiting van het coöperatief kapitaal. De Algemene Vergadering bepaalt de bezoldiging van de niet-effectieve leiders. Deze bezoldiging wordt door de Raad van Bestuur voorgesteld, op aanbeveling van het Remuneratiecomité Onafhankelijke controlefuncties De Bank heeft onafhankelijke controlefuncties opgericht voor Audit, Compliance en Risk Management. Elk van deze functies heeft een eigen statuut, opgenomen in een oorkonde. Deze functies worden uitgeoefend door medewerkers gekozen op basis van hun integriteit, kennis, bekwaamheid en ervaring. Interne en externe audit De kantoren Deloitte, vertegenwoordigd door de heer Bernard De Meulemeester, en KPMG, vertegenwoordigd door de heer Erik Clinck, optredend als een college, zijn de externe auditoren van de Groep Landbouwkrediet op geglobaliseerd niveau. De commissarissen zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de controle van de financiële situatie en voor de goedkeuring van de geglobaliseerde en geconsolideerde rekeningen van de Bank en de Groep Landbouwkrediet. Het Auditcomité controleert minstens één maal per jaar de prestaties en onafhankelijkheid van de externe auditoren voor rekening van de Raad van Bestuur en brengt hierover verslag uit. De Bank beschikt over een interne auditafdeling. Het is de taak van de interne audit de doeltreffendheid van de bedrijfsprocessen te evalueren en bijsturingen voor te stellen. De opdracht van de interne audit wordt uiteengezet in de Audit-oorkonde. De toezichthouder is de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Integriteitsbeleid In de uitoefening van haar activiteiten wil de Bank een aantal ethische waarden en gedragsnormen verdedigen, die ingeschreven zijn in alle gedragscodes van deontologische aard die van toepassing zijn op de medewerkers van de Bank, van de zetel of van het agentennet. Governance Beginselen 6/8

7 De ondernemingswaarden die door de Bank weerhouden werden, zijn de volgende: - Eerlijkheid en loyauteit In hun relatie met de cliënten zullen de medewerkers in het belang van de cliënten en van de Bank handelen. De medewerkers dienen de cliënten op een juiste en volledige manier te informeren, in het bijzonder wat de gevolgen van de verrichtingen zijn, en dienen elk belangenconflict te vermijden. De medewerkers verbinden er zich toe geen geschenken of bezoldigingen onder welke vorm ook vanwege de cliënten te aanvaarden in het kader van de gebruikelijke bankactiviteiten. - Integriteit en collegialiteit De medewerkers gedragen zich op een betrouwbare manier en leven hun verbintenissen en gegeven woord na. De contacten tussen collega's worden geregeld door collegialiteit, wederzijdse eerbied, een geest van wederzijdse hulp en bijstand, verantwoordelijkheidsgevoel en discretie. - Discretie In hun verhoudingen met de cliënten of de tegenpartijen, zorgen de medewerkers er in het algemeen voor dat ze de vertrouwelijkheid bewaren van elke informatie - interne of andere - die zij zouden bezitten door hun activiteit of die elders verworven is, en in het bijzonder indien deze informatie verband houdt met de tegoeden van de cliënten. - Professionalisme en ijverigheid De medewerkers leven de door de procedures vastgelegde regels na en behandelen enkel de producten/domeinen waarvoor zij gemachtigd zijn. Ze proberen de vastgestelde objectieven te bereiken en hun kennis te verbeteren, onder meer door het delen van hun ervaringen en door deel te nemen aan de aangeboden opleidingen. De bank heeft een integriteitsbeleid uitgewerkt. De doelstelling van het integriteitsbeleid is voorkomen dat de reputatie van de Bank geschaad zou worden, of dat ze financiële verliezen zou lijden of haar vergunning zou verliezen door het niet conform handelen aan de wetten en reglementen die op de financiële sector van toepassing zijn. Het integriteitsbeleid omvat onder meer de voorkoming van het witwassen en de financiering van terrorisme, de naleving van de privacy-wetgeving en de deontologie van de financiële markten. Het integriteitsbeleid werd omschreven in een algemene beleidsnota en in een Compliance-oorkonde die door de Raad van Bestuur werden goedgekeurd. Het integriteitsbeleid wordt gevoerd door een gespecialiseerde Compliance-cel. De Bank hecht groot belang aan het voorkomen van belangenconflicten in de verhoudingen met haar aandeelhouders, haar leiders (al dan niet uitvoerend), haar medewerkers en haar cliënten, en met de verschillende entiteiten van de Groep. Zij zorgt voor procedures die de verschillende belangenconflicten beheersen en zij maakt deze kenbaar aan de betrokken personen, waaronder de cliënteel, zoals bijvoorbeeld in de implementatie van de MiFID-regelgeving. Governance Beginselen 7/8

8 De Bank vindt het heel belangrijk om een snel en afdoend gevolg te geven aan alle klachten van de cliënten. Daarvoor heeft ze een cel opgericht belast met de behandeling van de klachten en een doeltreffende en transparante procedure opgesteld die aan het cliënteel meegedeeld werd door middel van een bericht gehecht aan de rekeninguittreksels en door een publicatie op de website van de Bank. Risk Management De bank heeft een structuur opgezet om de risico s, eigen aan haar activiteit, te beheersen. Een Risk Manager werd aangesteld wiens opdracht is het risicobeheer te coördineren op basis van de Risk Management-oorkonde. Het Risk Management beheerst de financiële en marktrisico s, de kredietrisico s, de operationele, juridische en reglementaire risico s, alsmede de reputatie- en outsourcingrisico s, door middel van specifieke binnen de Bank opgerichte risicocomités. NOVEMBER 2009 Governance Beginselen 8/8

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE 1 Inhoud Inleiding en Algemene informatie 3 Structuur van het kapitaal en het aandeelhouderschap 4 Raad van Bestuur 4 Samenstelling 4 Werking 6 Dagelijks beheer 8 Gedragsregels binnen

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Auditcharter van de groep Dexia

Auditcharter van de groep Dexia Januari 2013 Auditcharter van de groep Dexia Dit charter formuleert de grondbeginselen van de interne auditfunctie binnen de groep Dexia, door de opdrachten, de plaats in het interne controlesysteem, de

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent.

Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent. Ons engagement op het vlak van deugdelijk bestuur Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent. Medewerkers, aandeelhouders, directie en raad van bestuur: bij

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Het risicobeheer van de verzekeringsondernemingen

Het risicobeheer van de verzekeringsondernemingen Circulaire _2008_13 dd. 5 juni 2008 Het risicobeheer van de verzekeringsondernemingen Toepassingsveld: De Belgische verzekeringsondernemingen evenals de bijkantoren van de verzekeringsondernemingen die

Nadere informatie

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9. {) Staalbankiers Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012 Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.2012 - I L1 Staalbankiers Inhoudsopgave 1. Status en inhoud reglement 2. Samenstelling,

Nadere informatie

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen

Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms. www.resilux.com. Verkochte flessen (in miljoenen) Flessen jaarverslag 2013 Verkochte preforms (in miljoenen) Preforms 5000 4869 4500 4282 4362 4000 3890 3500 3483 3168 3000 2860 2643 2500 2067 2000 1952 1670 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728

TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728 TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728 ENKELVOUDIG JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT HET BOEKJAAR 2011 (artikel 96 van het W. Venn.) Geachte aandeelhouders,

Nadere informatie

Referentiecharter. Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten

Referentiecharter. Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten Referentiecharter Aanbevelingen voor Goed Bestuur in de Vlaamse Universiteiten MANAGEMENTSAMENVATTING MANAGEMENTSAMENVATTING Dit referentiecharter ondersteunt artikel 22 van het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie