Besluit Corporate Governance verklaring Hieronder volgt de verklaring van Corio N.V. zoals vereist volgens het Besluit Corporate Governance.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit Corporate Governance verklaring Hieronder volgt de verklaring van Corio N.V. zoals vereist volgens het Besluit Corporate Governance."

Transcriptie

1 Besluit Corporate Governance verklaring Hieronder volgt de verklaring van Corio N.V. zoals vereist volgens het Besluit Corporate Governance. Naleving Corporte Governance Code Een checklist waaraan valt af te lezen in welke mate Corio op dit moment de principes en best practice bepalingen naleeft is aangehecht als appendix. In het hoofdstuk Corporate Governance van het jaarverslag van Corio wordt een samenvatting gegeven van de corporate governance-structuur van Corio. De tekst van de Corporate Governance Code kunt u vinden op de website van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code Kenmerken interne beheer- en controlesysteem Corio stuurt haar bedrijfsactiviteiten aan vanuit een holding, die onder leiding staat van de Raad van Bestuur en de volgende functies omvat: Investor Relations, Public Relations, Strategy & Asset Allocation, Treasury, Finance & Control, Legal & Compliance, Information Management, Tax, Risk Management en Human Resources. De feitelijke bedrijfsvoering valt uiteen in vijf business units, die direct gekoppeld zijn aan de landen/regio s waarin Corio actief is. De business units zijn binnen hun eigen werkgebied verantwoordelijk voor alle operationele functies. Corio is sterk decentraal georganiseerd en kan daardoor snel en adequaat reageren op veranderende marktomstandigheden, kansen benutten en risico s vroegtijdig signaleren. De bedrijfsprocessen zijn naar lokale omstandigheden en inzichten ingericht. Het management is volledig in huis georganiseerd, waardoor marktinformatie snel en ongefilterd wordt opgepakt. Dat geldt voor de primaire processen zoals aanen verkoop, verhuur en beheer van de winkelcentra alsook voor de ondersteunende processen. Het management van de business unit bewaakt de effectiviteit en efficiency van deze processen. Aan de holding wordt op maandelijke basis gerapporteerd over KPI s en op kwartaalbasis over de afgelopen periode en de forecast voor de rest van het jaar. Deze rapportages zijn gebaseerd op goedgekeurde jaarbegrotingen en investeringsvoorstellen en zijn in overeenstemming met de Corio accounting manual. Corio beschikt over een gestructureerd en proactief risicomanagementsysteem. De vennootschap heeft een risicobeheersingsraamwerk ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het Committee of Sponsoring Organizations van de Treadway Commission (COSO). In dat raamwerk ligt de nadruk op de materiële strategische, operationele, compliance en financiële verslagleggingsrisico s. Alle business units en de holding doorlopen aan de hand van dit raamwerk een systematisch proces waarmee de risico s en beheersing daarvan worden gesignaleerd en geëvalueerd. Waar nodig wordt de beheersing van de risico s verbeterd. Het management van iedere business unit ondertekent jaarlijks een zogenoemde letter of representation (LOR). Deze LOR omvat naast verklaringen over de financiële rapportage ook verklaringen ten aanzien van risicobeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen, integriteit, naleving van de gedragscode, het handboek voor de verslaglegging, en andere wet- en regelgeving. Daarnaast wordt een gezamenlijke LOR afgegeven door de holdingfuncties. Door deze processen zijn de risico s en verbeterpunten voor de interne beheersing transparant. Er kunnen zich echter altijd omstandigheden voordoen waarin niet eerder gesignaleerde risico s aan het licht komen of waarin de impact van de gesignaleerde risico s ernstiger is dan eerder werd ingeschat De strategie wordt jaarlijks in overleg met de Raad van Commissarissen door de Raad van Bestuur geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Besluiten zijn gebaseerd op de strategie en worden door de Raad van Bestuur goedgekeurd. In bijzondere gevallen, die nader zijn omschreven in het reglement voor de Raad van Bestuur, is de goedkeuring vereist van de Raad van Commissarissen. Alle besluitvorming van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen wordt vastgelegd in notulen. 1

2 Functioneren van de aandeelhoudersvergadering Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden ofwel door de Raad van Bestuur ofwel door de Raad van Commissarissen belegd. Er wordt ten minste eenmaal per jaar een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden waarop het jaarverslag wordt besproken, de jaarrekening wordt goedgekeurd, wordt beslist over de bestemming van de winst, de goedkeuring van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid (décharge van bestuurders) en van het door de Raad van Commissarissen uitgevoerde toezicht (décharge van commissarissen) in stemming worden gebracht, en waarop er over benoemingen bij vacatures en over eventuele andere zaken besluiten worden genomen. De goedkeuring van de aandeelhouders is noodzakelijk voor besluiten met een aanmerkelijke invloed op de vennootschap en haar risicoprofiel. In overeenstemming met de statuten van de vennootschap zal/zullen de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen tevens door aandeelhouders op de agenda geplaatste moties voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Houders van aandelen met een totale nominale waarde van ten minste 10 miljoen kunnen de Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen verzoeken om een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen. Aandeelhouders hebben het recht op het uitbrengen van één stem voor elk aandeel dat ze in bezit hebben en kunnen indien nodig bij volmacht stemmen. Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten nadrukkelijk een grotere meerderheid voorschrijven. Om aandeelhouders die per volmacht wensen te stemmen voldoende gelegenheid te bieden om een grondige analyse uit te voeren, worden de agenda en de daarmee samenhangende documentatie op z n laatst 15 kalenderdagen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders beschikbaar gesteld via de website en op het bezoekadres van Corio. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voorzien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van alle vereiste informatie, tenzij een zwaarwegend belang van de vennootschap iets anders voorschrijft. Samenstelling en functioneren van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap. Dit betekent dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, het bepalen van de bedrijfsstrategie en het -beleid en voor de daarmee samenhangende ontwikkeling van de resultaten. De Raad van Bestuur is hiervoor verantwoording verschuldigd aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Commissarissen heeft op zijn beurt weer een verantwoordingsplicht jegens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste twee bestuurders, die door de Raad van Commissarissen worden benoemd nadat eerst het advies van de Ondernemingsraad is ingewonnen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op de hoogte is gesteld. De Raad van Commissarissen kan tevens een van de bestuurders benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, wat bij Corio inderdaad is gebeurd. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal bestuurders. Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en hun zittingstermijn eindigt vier jaar nadat ze zijn benoemd, op de dag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tenzij ze eerder aftreden. De Raad van Bestuur bestaat sinds 2008 uit drie leden, namelijk de heer G. Groener (CEO), de heer J. Haars (CFO) en de heer F. Fontaine. De heer Haars heeft op 4 december aangegeven met pensioen te willen en zal bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2010 zijn functie van CFO neerleggen. Corio is direct na de aankondiging op zoek gegaan naar een opvolger en hoopt deze zo snel mogelijk te kunnen benoemen. Raad van Commissarissen De rol van de Raad van Commissarissen is om toezicht uit te oefenen op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene ontwikkelingen binnen de vennootschap en de daarmee samenhangende activiteiten, alsmede om de Raad van Bestuur met advies bij te staan. De Raad van Commissarissen is 2

3 verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen prestaties en bestaat uit ten minste drie leden. De leden van de Raad van Commissarissen worden (her)benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Ondernemingsraad mogen personen voordragen voor benoeming tot de Raad van Commissarissen. Leden van de Raad van Commissarissen treden op zijn laatst af per de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders vier jaar na de datum van hun (her)benoeming. Een lid van de Raad van Commissarissen heeft maximaal twaalf jaar zitting in de raad. Het beloningsniveau van de leden van de Raad van Commissarissen wordt bepaald door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen bestaat uit de heer B. Vos (voorzitter), de heer R. van der Meer (vicevoorzitter), de heer W. Borgdorff (lid), de heer Doijer (lid) en de heer Beijer (lid). Commissies De Raad van Commissarissen heeft uit zijn leden een auditcommissie (bestaande uit de heer R. van der Meer (voorzitter), de heer B. Vos en de heer D. Doijer), een remuneratiecommissie (bestaande uit de heer W. Borgdorff (voorzitter), de heer G. Beijer en de heer D. Doijer) en een selectiecommissie (bestaande uit de heer B. Vos (voorzitter), de heer G. Beijer en de heer D. Doijer) benoemd. De taakopdracht van deze commissies is om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren als onderdeel van het besluitvormingsproces van de Raad van Commissarissen. Er zijn voor iedere commissie specifieke regels opgesteld, die zijn terug te vinden op de website van Corio (www.corioeu.com). Nadere informatie in de zin van artikel 10 overnamerichtlijn Corio heeft een maatschappelijk kapitaal van verdeeld in aandelen met een nominale waarde van 10. Per aandeel kan één stem worden uitgebracht. Op basis van de wettelijke regeling inzake melding van zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen heeft Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) een deelneming in Corio van 36,59% op basis van een melding van substantiële deelneming per 1 november Een wijziging van een substantiële deelneming hoeft niet te worden gemeld tenzij de drempelwaarde van 40% of 30% wordt bereikt of overschreden, dan wel wanneer een deelneming onder deze drempelwaarden zakt. ABP heeft Corio geïnformeerd dat het belang van ABP in de vennootschap ultimo ,65% bedroeg. Corio is een structuurvennootschap. Dat houdt in dat de leden van de Raad van Bestuur door de Raad van Commissarissen worden benoemd na kennisname van het advies van de Ondernemingsraad en na kennisgeving aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Leden van de Raad van Bestuur kunnen door de Raad van Commissarissen worden ontslagen na kennisname van het advies van de Ondernemingsraad maar niet dan nadat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is gehoord. Commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Ondernemingsraad kunnen aan de Raad van Commissarissen de benoeming van bepaalde personen aanbevelen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan het vertrouwen in de Raad van Commissarissen opzeggen bij volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen die ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Een dergelijke motie van wantrouwen is reden voor het onmiddellijke ontslag van de Raad van Commissarissen. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam kan daarnaast ook op verzoek van de vennootschap, een afgevaardigde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of de Ondernemingsraad een individueel lid van de Raad van Commissarissen op juridische gronden ontslag aanzeggen. Corio is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal als bedoeld in artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat de bestuurders met goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd zijn tot uitgifte en inkoop van aandelen. Een besluit tot statutenwijziging, ontbinding, juridische fusie 3

4 en juridische splitsing kan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders slechts worden genomen op voorstel van de Raad van Commissarissen. In de langlopende leningovereenkomsten van Corio is de bepaling opgenomen dat de geldverstrekkers bij een wijziging van de zeggenschap bij Corio de mogelijkheid hebben de verstrekte leningen vervroegd op te eisen. Dit zou onder meer het geval kunnen zijn na een overname. 4

5 APPENDIX Checklist Corporate Governance Code 2010 Naleving en handhaving van de code es I.1 Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk jaarverslag besproken I.2 Substantiële wijzigingen in de corporate governance structuur worden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) voorgelegd Het bestuur II.1.1 Benoeming bestuurders voor 4 jaar II.1.2 Onderwerpen waarvoor RvC goedkeuring nodig is II.1.3.a Risicoanalyse doelstellingen onderneming II.1.3.b Gedragscode II.1.3.c Handleiding financiële verslaglegging II.1.3.d Systeem van interne rapportage II.1.4 Beschrijving risicobeheersingsystemen II.1.5 Verklaring ten aanzien van verslaggevingrisico s en risicobeheersingsystemen II.1.6 Gevoeligheidsanalyse in jaarverslag II.1.7 Klokkenluiderbescherming II.1.8 Goedkeuring commissariaten RvB-leden II.1.9 Responstijd RvB voor agenderingsrecht aandeelhouder welke kan leiden tot een strategie wijziging II.1.10 Betrokkenheid RvC bij overnameproces II.1.11 Bespreking met RvC bij verzoek concurrerende bieder in geval van een overnamebod Bezoldiging II.2.1 Analyse door RvC mogelijke uitkomsten variabele bezoldigingscomponenten II.2.2 Vaststelling bezoldiging RvB aan de hand van scenarioanalyses en beloningsverhoudingen II.2.3 Benodigde overwegingen bij vaststelling hoogte en structuur bezoldiging RvB II.2.4 Opties de eerste drie jaar na toekenning niet uitoefenen. Aantal opties afhankelijk van realisatie doelen. II.2.5 Lock-up aandelen uit aandelenregeling II.2.6 Minimum uitoefenprijs 5

6 II.2.7 Verbod op aanpassing voorwaarden opties II.2.8 Ontslagvergoeding 1 (respectievelijk 2) maal het vaste jaarsalaris II.2.9 Geen leningen aan bestuurders Vaststelling en openbaarmaking bezoldiging II.2.10 Mogelijkheid RvC toegekende voorwaardelijke variabele bezoldigingscomponent beneden-of bovenwaarts aan te passen. II.2.11 Mogelijkheid RvC tot terugvordering variabele bezoldiging II.2.12 Remuneratierapport II.2.13 Informatievereisten remuneratierapport II.2.14 Onverwijlde openbaarmaking belangrijkste elementen contract bestuurder bij benoeming II.2.15 Verantwoording bijzondere vergoeding in het remuneratierapport Tegenstrijdige belangen II.3.1.a Bestuurder treedt niet in concurrentie met vennootschap II.3.1.b Bestuurder heeft geen materiële schenkingen aan familieleden gedaan II.3.1.c Bestuurder verstrekt geen ongerechtvaardigde voordelen aan derden II.3.1.d Bestuurder heeft zichzelf en familie geen zakelijke kansen gegeven II.3.2 Melding tegenstrijdige belangen II.3.3 Niet participeren in besluitvorming betreffende situaties met tegenstrijdige belangen II.3.4 Tegenstrijdige-belangensituaties worden brancheconform afgehandeld Raad van Commissarissen Taak en werkwijze III.1.1 Taakverdeling RvC in reglement dat op website wordt geplaatst III.1.2 Opname verslag RvC in jaarverslag III.1.3 Gegevens leden RvC in jaarverslag III.1.4 Tussentijds aftreden leden RvC bij onvoldoende functioneren III.1.5 Absentiemelding leden RvC III.1.6 Takenpakket toezichthoudende functie RvC III.1.7 Overleg RvC buiten aanwezigheid RvB III.1.8 RvC vergadering strategie III.1.9 Informatiewinning RvC voor uitoefening taak 6

7 Onafhankelijkheid III.2.1 Maximaal één lid van de RvC afhankelijk III.2.2.a Commissaris is afgelopen 5 jaar geen bestuurder/werknemer van vennootschap geweest III.2.2.b Commissaris ontvangt geen andere vergoeding dan als lid RvC III.2.2.c III.2.2.d Commissaris heeft een jaar voorafgaand aan benoeming geen belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap gehad Commissaris is geen bestuurslid van een vennootschap waarvan een lid van de RvB van de vennootschap commissaris is III.2.2.e Commissaris heeft geen belang van ten minste 10 procent in de vennootschap III.2.2.f III.2.2.g Commissaris is geen bestuurder of commissaris bij een rechtspersoon die ten minste 10 procent in de vennootschap heeft Commissaris is niet de afgelopen 12 maanden tijdelijk bestuurder van de vennootschap geweest III.2.3 Onafhankelijkheidsmelding Deskundigheid en samenstelling III.3.1 Profielschets RvC Beoordeling in 2010 III.3.2 Aanwezigheid financieel expert III.3.3 Aanwezigheid introductieprogramma III.3.4 Aantal commissariaten leden RvC III.3.5 Zittingsduur leden RvC maximaal 3 maal 4 jaar III.3.6 Rooster van aftreden Voorzitter Raad van Commissarissen en secretaris van de vennootschap III.4.1.a Toezicht op het volgen van opleidingsprogramma III.4.1.b Toezicht op tijdige ontvangst informatie III.4.1.c Toezicht op voldoende tijd voor beraadslaging III.4.1.d Toezicht op functioneren van commissies van RvC III.4.1.e Toezicht op voeren functioneringsgesprek leden RvC en RvB III.4.1.f Toezicht opdat RvC een vicevoorzitter kiest III.4.1.g Waarborging contacten RvC en RvB met de ondernemingsraad III.4.2 Voorzitter RvC is geen voormalig directeur van de vennootschap III.4.3 Waarborging toezicht door secretaris van de vennootschap. Secretaris wordt benoemd en ontslagen door RvB na goedkeuring van RvC III.4.4 Vervanging voorzitter door vice-voorzitter 7

8 Samenstelling en rol drie kerncommissies van de Raad van Commissarissen III.5.1 RvC stelt voor iedere commissie een reglement op III.5.2 Verslag RvC vermeldt de samenstelling commissies, aantal vergaderingen en besproken onderwerpen III.5.3 RvC ontvangt commissieverslagen Audit commissie (AC) III.5.4.a Toezicht risciobeheersings- en IT-systemen III.5.4.b Toezicht op financiële informatieverschaffing III.5.4.c Toezicht op opvolging aanbevelingen externe accountant III.5.4.d Toezicht op de interne accountantsdienst III.5.4.e Toezicht op taxplanning III.5.4.f Toezicht op de relatie met de externe accountant III.5.4.g De financiering van de vennootschap III.5.4.h IT-toepassingen III.5.5 AC is eerste aanspreekpunt van de externe accountant III.5.6 Voorzitter AC is geen voorzitter RvC of voormalig directeur van de vennootschap III.5.7 AC heeft ten minste 1 financieel expert in haar midden III.5.8 AC bepaalt wie haar vergaderingen bijwoont III.5.9 AC overlegt ten minste 1 maal per jaar zonder aanwezigheid RvB Remuneratiecommissie (RC) III.5.10.a RC doet voorstel aan RvC over te voeren bezoldigingsbeleid III.5.10.b RC doet voorstel aan RvC bezoldiging individuele bestuurders III.5.10.c RC stelt remuneratierapport op conform best practice bepaling II.2.9 III.5.11 III.5.12 III.5.13 Voorzitter RC is geen voorzitter RvC, voormalig directeur van de vennootschap of bestuurder bij een andere beursgenoteerde vennootschap In RC neemt maximaal 1 commissaris zitting die bij een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap bestuurder is Remuneratieadviseur remuneratiecommissie verstrekt geen advies aan bestuurders 8

9 Selectiecommissie III.5.14.a Opstellen selectiecriteria en benoemingsprocedures commissarissen en bestuurders III.5.14.b Beoordeling omvang en samenstelling RvC en bestuur III.5.14.c Functioneringsbeoordeling commissarissen en bestuurders III.5.14.d Voorstellen voor (her)benoemingen III.5.14.e Toezicht op het beleid van het bestuur inzake benoemingsprocedures hoger management Tegenstrijdige belangen III.6.1 A Een commissaris meldt een tegenstrijdig belang terstond aan voorzitter RvC III.6.2 A III.6.3 III.6.4 Een commissaris neemt niet deel aan discussie en besluitvorming met betrekking tot een tegenstrijdig belang Tegenstrijdige-belangentransacties vinden op brancheconforme condities plaats Transacties met ten minste 10% aandeelhouders vinden op brancheconforme condities plaats en vergen goedkeuring RvC III.6.5 Reglement RvC bevat regeling tegenstrijdige belangen III.6.6 Een gedelegeerd commissaris heeft niet meer rechten dan een commissaris III.6.7 Een commissaris die bestuurstaken op zich neemt treedt uit de RvC Bezoldiging III.7.1 Een commissaris heeft geen opties op aandelen van de vennootschap III.7.2 Aandelenbezit in de vennootschap is ter belegging op de lange termijn III.7.3 De vennootschap verstrekt geen persoonlijke leningen aan commissarissen One tier bestuursstructuur III.8.1 Voorzitter bestuur niet belast (of geweest) met dagelijkse gang van zaken. III.8.2 III.8.2 Voorzitter bestuur is verantwoordelijk voor samenstelling en functioneren RvB III.8.3 Bestuur past III.5 van deze code toe III.8.4 Meerderheid bestuur is met dagelijkse gang van zaken belast Aandeelhouders IV.1.1 Versterkte meerderheidseis afwijking bindende voordracht commissaris of bestuurder kan door AVA teniet worden gedaan bij niet-structuur vennootschap n.v.t IV.1.2 Stemrecht financieringsprefs is gebaseerd op reële kapitaalinbreng IV.1.3 Openbaarmaking standpuntbepaling bij onderhandse biedingen op bedrijfsonderdelen van de vennootschap 9

10 IV.1.4 Dividendbeleid wordt als apart punt op de agenda geplaatst IV.1.5 Voorstel tot uitkeren van dividend wordt als apart punt op de agenda geplaatst IV.1.6 Decharge RvB en RvC worden als aparte punten op de agenda geplaatst IV.1.7 Vennootschap bepaalt registratiedatum voor stem- en vergaderrechten IV.1.8 Voorzitter van de AVA is verantwoordelijk voor een goede vergaderorde Certificering van aandelen IV.2.1 Administratiekantoor heeft vertrouwen van certificaathouders en is onafhankelijk van de vennootschap IV.2.2 Bestuurders administratiekantoor worden benoemd door het bestuur van het administratiekantoor IV.2.3 Maximum periode benoeming bestuurders is 3 maal 4 jaar IV.2.4 Bestuur administratiekantoor is aanwezig op AVA IV.2.5 Vennootschap verstrekt administratiekantoor geen openbare informatie IV.2.6 Administratiekantoor houdt bij uitoefening stemrechten primair rekening met belangen certificaathouders IV.2.7 Administratiekantoor doet verslag van zijn activiteiten IV.2.8 Verslag dient aan een aantal eisen te voldoen IV.2.9 Administratiekantoor verleent desgevraagd stemvolmachten aan certificaathouders Informatieverschaffing / logistiek AVA IV.3.1 Analistenbijeenkomsten en persconferenties worden aangekondigd en zijn door middel van webcasting of conference call te volgen IV.3.2 Beoordeling analistenrapporten vooraf vindt slechts plaats naar feitelijke onjuistheden IV.3.3 Vennootschap verstrekt geen vergoeding voor opmaken analistenrapporten IV.3.4 Geen analistenbijeenkomsten e.d. kort voor publicatie reguliere financiële informatie IV.3.5 RvC en bestuur verstrekken AVA alle informatie tenzij een zwaarwichtig belang zich daartegen verzet IV.3.6 De vennootschap plaatst alle wettelijk te publiceren informatie op een afzonderlijk deel van de website IV.3.7 Vermelding welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming op de AVA agenda IV.3.8 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de AVA wordt schriftelijk toegelicht IV.3.9 Materiële wijzigingen in de statuten en voorstellen tot benoeming bestuurders 10

11 en commissarissen afzonderlijk voorgelegd aan de AVA IV.3.10 AVA-notulen uiterlijk 3 maanden na AVA openbaar, daarna vaststelling RvC IV.3.11 IV.3.12 Bestuur geeft overzicht beschermingsmaatregelen en geeft aan onder welke omstandigheden deze worden ingezet Mogelijkheid aandeelhouders om stemvolmachten te verstrekken aan een onafhankelijke derde IV.3.13 Beleid inzake bilaterale contracten met aandeelhouders op website Verantwoordelijkheid institutionele beleggers (IB ers) IV.4.1 IB ers publiceren jaarlijks stemrechtbeleid op website IV.4.2 IB ers rapporteren jaarlijks stemrechtbeleid op website IV.4.3 IB ers publiceren per kwartaal hoe zij op AVA s in concrete gevallen hebben gestemd Verantwoordelijkheid van aandeelhouders IV.4.4 Aandeelhouder oefent agenderingsrecht slechts uit na overleg met RvB n.v.t IV.4.5 Een aandeelhouder stemt naar eigen inzicht IV.4.6 Aandeelhouder licht zijn geagendeerd onderwerp ter vergadering toe Audit van de financiële verslaglegging en de rol van de accountant Financiële verslaglegging V.1.1 RvC houdt toezicht op procedure van opstellen en publiceren van financiële berichten V.1.2 V.1.3 AC beoordeelt hoe de externe accountant bij de financiële berichtgeving wordt betrokken De RvB is verantwoordelijk voor interne procedures die ervoor zorgen dat de RvB tijdig over devolledige en juiste informatie beschikt Benoeming, beloning en beoordeling externe accountant V.2.1 Externe accountant woont AVA bij en kan daarbij worden bevraagd V.2.2 RvB en AC rapporteren jaarlijks aan RvC over relatie met externe accountant V.2.3 RvB en AC beoordelen externe accountant eenmaal in de 4 jaar Interne auditfunctie V.3.1 Externe accountant en AC stellen werkplan interne accountant op V.3.2 V.3.3 Interne auditor heeft toegang tot externe accountant en voorzitter van de auditcommissie Bij ontbreken interne auditfunctie jaarlijkse evaluatie door auditcommissie of een dergelijke functie nodig is 11

12 Relatie en communicatie externe accountant met organen van de vennootschap V.4.1 De externe accountant woont RvC-vergadering bij waarin het verslag van het onderzoek van dejaarrekening en de goedkeuring daarvan worden besproken V.4.2 Voorzitter AC kan externe accountant verzoeken om vergadering AC bij te wonen V.4.3.a Indelingseisen 2:393 lid 4BW verslag m.b.t. accountantscontrole V.4.3.b Indelingseisen 2:393 lid 4BW verslag m.b.t. financiële cijfers V.4.3.c Indelingseisen 2:393 lid 4BW verslag m.b.t. interne risicobeheersings- en controlesystemen 12

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van Code 2016 Code 2008 1. Lange termijn waardecreatie Principe 1.1 Lange termijn waardecreatie Grotendeels nieuw, gedeeltelijk terug te vinden in de Preambule (lange termijn samenwerkingsverband, onder 7).

Nadere informatie

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 Voorwoord 11 Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1.1 Strategie voor lange termijn waardecreatie

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Toepassen Stijging Uitleg

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

II.1.4 II.1.5 II.1.6 II.1.7. Comply

II.1.4 II.1.5 II.1.6 II.1.7. Comply Naleving en handhaving van de Corporate Governance Code or explain De hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap worden elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Remuneratiecommissie Reglement Remuneratiecommissie 12 mei 2017 REGLEMENT VOOR DE REMUNERATIECOMMISSIE DEFINITIES EN INTERPRETATIE Aandeelhouders Aandelen Algemene Vergadering Corporate Governance Code Raad van Bestuur Raad

Nadere informatie

De afweging van belangen van alle stakeholders vormt een belangrijke basis voor het ondernemingsbeleid.

De afweging van belangen van alle stakeholders vormt een belangrijke basis voor het ondernemingsbeleid. 48 Corporate Governance Neways onderschrijft de principes van corporate governance en deugdelijk ondernemingsbestuur. We hechten aan de beginselen van integriteit, verantwoording en transparantie en de

Nadere informatie

PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN CORPORATE GOVERNANCE CODE 2008

PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN CORPORATE GOVERNANCE CODE 2008 PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN CORPORATE GOVERNANCE CODE 2008 BEST PRACTICE BEPALINGEN VAN DE CORPORATE GOVERNANCE CODE I. Naleving en handhaving van de code I.1 De hoofdlijnen van de corporate

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

Corporate Governance Corporate governance structuur

Corporate Governance Corporate governance structuur Corporate Governance DPA Group N.V. ( DPA ) is een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Amsterdam en een two-tier bestuursstructuur. DPA is sinds 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De corporate

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V.

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring 2015 Batenburg Techniek N.V. 1 van 10 I. Gedragscodes 1.1 Mededeling over de naleving van de principes en best practice

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen.

Overnamerichtlijn. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Overnamerichtlijn De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van de vennootschap, het

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE

VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE Dit is een verklaring inzake corporate governance zoals bedoeld in artikel 2a van het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag van (effectief)

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013),

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), Reglement voor de Directie van Sligro Food Group N.V. Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), 1. Definities In dit

Nadere informatie

Governancestructuur Patrimonium woonservice

Governancestructuur Patrimonium woonservice Governancestructuur Patrimonium woonservice Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder verantwoorden wij ons over de toepassing van de code. Per onderdeel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van Accell Group N.V. ("Accell Group") op 23 februari

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen USG People N.V.

Reglement Raad van Commissarissen USG People N.V. Reglement Raad van Commissarissen USG People N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 9 mei 2006 en laatstelijk gewijzigd december 2014. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk I: Samenstelling

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 In onderstaande tabel zijn de best practice bepalingen opgenomen uit de Nederlandse Corporate Governance Code zoals deze na de aanpassingen

Nadere informatie

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...6 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...6 5. DIVERSEN...6 2/7 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen Inhoudsopgave Blz. Artikel 1 3 Artikel 2 4 Artikel 3 4 Artikel 4 4 Artikel 5 5 2 Reglement van de audit commissie van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 29 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel I Samenstelling en deskundigheid van de Raad

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V.

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V. Artikel 1. Toepasselijkheid... 2 Artikel 2. Samenstelling Remuneratiecommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Remuneratiecommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 4 Artikel 5. Informatie... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN Vastgesteld door de RvB op 10 november 2014 Goedgekeurd door de RvC op 8 oktober 2014, conform artikel 13.3 van de Statuten 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

HEIJMANS N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN HEIJMANS N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Vastgesteld door de RvC op 29 januari 2014 1 29 januari 2014 INHOUD Blz. Inleiding... 3 Hoofdstuk I Samenstelling RvC; functies; commissies... 3 1. Profielschets

Nadere informatie

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V. De ingevolge artikel 1, eerste lid van het Besluit artikel 10 Overnamerichtlijn vereiste informatie is hierna opgenomen. Artikel 1 lid 1a, de kapitaalstructuur van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap )

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Reglement voor de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 november 2004. 1 Reglement Dit

Nadere informatie

Corporate governance. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance.

Corporate governance. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. 60 Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Het corporate governancebeleid, inclusief de daarbij behorende

Nadere informatie

Corporate Governance Structuur

Corporate Governance Structuur Corporate Governance DPA streeft naar een bestuursstructuur die recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving. Hierbij vormt de Nederlandse

Nadere informatie

Best Practice Bepaling I.1 Best Practice Bepaling I.2 Best Practice Bepaling II.1.1

Best Practice Bepaling I.1 Best Practice Bepaling I.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Best Practice Bepaling I.1 De hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap worden elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze code zijn genoemd, in een apart hoofdstuk

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KONINKLIJKE TEN CATE NV Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 1. DEFINITIES In dit Reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Best Practice Bepaling I.1 Best Practice Bepaling I.2 Best Practice Bepaling II.1.1

Best Practice Bepaling I.1 Best Practice Bepaling I.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Best Practice Bepaling I.1 De hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de vennootschap worden elk jaar, mede aan de hand van de principes die in deze code zijn genoemd, in een apart hoofdstuk

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN I.

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Comply. Minimaal 1x per jaar wordt het onderwerp Code corporate governance geagendeerd voor de RvC-vergadering.

Comply. Minimaal 1x per jaar wordt het onderwerp Code corporate governance geagendeerd voor de RvC-vergadering. I. Code corporate governance 2015 Naleving en handhaving van de Code corporate governance 2015 TELEGRAAF MEDIA GROEP Comply or explain Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Pagina 1 van 8 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 en vastgesteld door de Raad van

Nadere informatie

Reglement RvC Reglement Directie Jaarverslag. Reglement RvC Reglement Directie Agenda AvA

Reglement RvC Reglement Directie Jaarverslag. Reglement RvC Reglement Directie Agenda AvA I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en de naleving van deze code. Zij leggen

Nadere informatie

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: maart 2016

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: maart 2016 NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: maart 2016 In onderstaande tabel zijn de best practice bepalingen opgenomen uit de Nederlandse Corporate Governance Code zoals deze na de aanpassingen door

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

VAN LANSCHOT N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN LANSCHOT N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Laatstelijk na goedkeuring RvC gewijzigd op 17 december 2015 1 INHOUD Blz. Inleiding... 3 Hoofdstuk I Samenstelling RvC; functies; commissies... 3 1.

Nadere informatie

Corporate Governance code SRO

Corporate Governance code SRO Corporate Governance code SRO Preambule Achtergrond 1. NV SRO is een maatschappelijk gedreven onderneming, vooral gericht op het uitvoeren van overheidsbeleid op het gebied van sport en maatschappelijk

Nadere informatie

POSTNL N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

POSTNL N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN POSTNL N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Aangenomen door de Raad van Commissarissen op 1 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding; Definities... 3 Hoofdstuk I Samenstelling van de Raad van Commissarissen;

Nadere informatie

GRONTMIJ N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

GRONTMIJ N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN GRONTMIJ N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2004 Voor het laatste gewijzigd door de RvC op 7 november 2007 Dit reglement moet waar nodig aangevuld worden met de

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van AND International Publishers N.V. op 15 april 2010 en goedgekeurd door de

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

(VOLLEDIGE) TOEPASSING VOLLEDIGE IN. Jaarverslag NV. Reglement RvC

(VOLLEDIGE) TOEPASSING VOLLEDIGE IN. Jaarverslag NV. Reglement RvC ONDERWERP CODE BASIS OF (VOLLEDIGE) GEEN OF NIET LEG UIT WAAROM UITWERKING TOEPASSING VOLLEDIGE IN TOEPASSING IN HOEVERRE GEEN TOEPASSING I Naleving en handhaving van de Code I.1 De hoofdlijnen van de

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Overzicht Code Corporate Governance Code Heijmans per 26 februari 2015

Overzicht Code Corporate Governance Code Heijmans per 26 februari 2015 Overzicht Code Corporate Governance Code Heijmans per 26 februari 2015 In het jaarverslag van 2014 heeft Heijmans verantwoording afgelegd over haar governance structuur en de mate waarin deze overeenkomt

Nadere informatie