Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2"

Transcriptie

1 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014

2 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households, samen met 6 andere Europese partners uit 5 landen. Het project startte op 15 april 2011 en eindigt op 15 februari Meer info op onze projectwebsite Omdat de energiescan in Vlaanderen sedert 2007 is ingebed in het sociaal energiebeleid ten aanzien van kwetsbare groepen focust deze conceptpaper op concrete aanbevelingen ter verbetering en bijsturing van de energiescans en bij uitbreiding van het sociaal dakisolatieproject (SDIP) als instrument in de strijd tegen energiearmoede. De aanbevelingen vloeien voort uit het pilootproject dat KOMOSIE opzette in het kader van EC-Linc en waarin 13 Energiesnoeiersbedrijven zich engageerden. Dit liet ons toe de instrumenten te evalueren op basis van ruim 200 dossiers. Deze concept paper situeert eerst de energiescans en SDIP als antwoord op het energiearmoedevraagstuk. Daarna worden concrete aanbevelingen en suggesties geformuleerd. Tot slot werden de belangrijkste stakeholders in kaart gebracht en zoomen we in op de financieringsnoden en bronnen. Inhoudsopgave INLEIDING EN SITUERING... 2 INHOUDSOPGAVE ENERGIEARMOEDE IN VLAANDEREN ENERGIEARMOEDE GEDEFINIEERD FACTS & FIGURES DE ENERGIESCAN ALS ANTWOORD ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE INHOUD EN DE UITVOERING VAN DE ENERGIESCAN SUGGESTIES EN AANBEVELINGEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIESCAN HET SOCIAAL DAKISOLATIEPROJECT (SDIP) ALS ANTWOORD ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE INHOUD EN DE UITVOERING VAN SDIP SUGGESTIES EN AANBEVELINGEN TER VERBETERING VAN SDIP STAKEHOLDERKAART TOELEIDERS (OCMW S, MAATSCHAPPELIJK WERKERS, ) ENERGIESNOEIERSBEDRIJVEN DISTRIBUTIENETBEHEERDER OVERHEID FINANCIERING FINANCIERINGSBRONNEN FINANCIERINGSNODEN Energiearmoede in Vlaanderen 1.1. Energiearmoede geinieerd Een éénduidige en duidelijke initie voor energiearmoede is er nog niet in België. Daarom wordt voorlopig meestal de initie gehanteerd die in het Verenigd Koninkrijk gebruikelijk is. Volgens die initie is een

3 Pagina: 3/12 huishouden energiearm wanneer meer dan 10% van het inkomen van een huishouden aan energie wordt gespendeerd om in de woonkamer 21 C en in de overige kamers 18 C te kunnen hebben. Energiearmoede wordt in de praktijk vaak pas zichtbaar en problematisch wanneer de bewoner betalingsproblemen krijgt om zijn rekeningen (voor energie of andere) te betalen. Zo worden evenwel belangrijke groepen huishoudens uit het oog verloren. Nl. zij die o.w.v. een beperkt budget al preventief hun energieverbruik (moeten) verminderen en zodoende hun levenskwaliteit (sterk) beperken maar hierdoor wel voorkomen dat ze hun energiefactuur niet meer kunnen betalen Facts & figures Mede doordat het begrip energiearmoede voorlopig ongeinieerd blijft in België en Vlaanderen, zijn er geen precieze gegevens beschikbaar over het aantal huishoudens die zich in een situatie van energiearmoede bevinden. Wel toont de studie energiearmoede in België aan dat het aandeel van de energieuitgaven in het totale gezinsbudget in de jaren sterk zijn toegenomen. Het kwantificeren van de diverse prioritaire doelgroepen die volgens het Energiebesluit artikel 6.4.1/8 recht hebben op een energiescan, geeft wel een zeker indicatie van de grootte van de huishoudens die zich in energiearmoede bevinden, alhoewel een onderscheid gemaakt moet worden tussen doelgroepen die zich reeds in de situatie van energiearmoede bevinden (bijv. personen met een budgetmeter, personen die voor het LAC uitgenodigd worden, personen in schuldbemiddeling ) enerzijds en doelgroepen die een verhoogd risico op energiearmoede hebben, zonder evenwel reeds in situatie van e-armoede te zitten anderzijds (bijv. beschermde klanten, personen met RVV-statuut, huurders van een woning bij een OCMW, lokaal bestuur, sociaal verhuurkantoor Hieronder vindt u het overzicht van de prioritaire doelgroepen voor de huishoudelijke energiescans in Vlaanderen en het aantal huishoudens die binnen deze doelgroep vallen. Een nuance is dat doorgaans bepaalde van deze huishoudens tot meer dan 1 doelgroep kunnen behoren. Daarom maken we geen totaalsom van de diverse doelgroepen. Dit zou immers een vertekend beeld geven. Bijv. een beschermd afnemer die een huurwoning via het sociaal verhuurkantoor huurt. Of een huishouden met een budgetmeter aardgas heeft kan ook een budgetmeter voor elektriciteit hebben. Doelgroep/categorie Aantal personen (in Bron/opmerking Vlaanderen?) 1. Beschermde klanten Gezinnen die recht hebben op de sociale maximumprijzen a Kabinet Minister Van Den Bossche elektriciteit 2. Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit of voor elektriciteit, VREG, statistiek voor 2012 gas werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC) voor aardgas 3. Personen met een actieve budgetmeter elektriciteit of aardgas voor elektriciteit VREG, statistiek voor voor aardga 4. De doelgroep van meest behoeftigen van het Fonds Ter Reductie van de globale Energiekost), nl. Personen die recht hebben op een verhoogde tussenkomst van de ziekteverzekering of het Omnio-statuut kregen ± ? Personen die in schuldbemiddeling zitten (bijv. via OCMW of CAW) en de verwarmingsfactuur moeilijk kunnen betalen. Personen in begeleiding van OCMW voor hulp voor onbetaalde facturen voor gas en elektriciteit. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan ,47 (verhoogd met 3.140,77 per persoon ten laste) 5. Huurders van een woning bij het OCMW, lokaal bestuur, sociaal verhuurkantoor 6. Huurders van een woning bij een sociale huisvestingsmaatschappij 6. Huurders met een geregistreerde huurprijs van max. 450 per maand (of 500 in centrumsteden, grootsteden, of gemeenten in Vlabinvestgebied) Personen in schuldbemiddeling of collectieve schuldregeling ± Niet gekend ± Stijging verwacht tot in komende jaren ± Stijging van 2 a woningen verwacht per jaar Niet gekend

4 Pagina: 4/12 Relatief aandeel t.o.v. totale bevolking Enkele cijfers geven een inzicht in het relatieve aandeel van energiearmoede t.o.v. de totale bevolking in Vlaanderen 1 Het % huishoudens die beleverd werden door hun netbeheerder o.w.v. betalingsproblemen bij hun commerciële leverancier bedroeg in 2010: 2,91% voor elektriciteit, 3,42% voor gas. Het % huishoudens die een uitnodiging ontvangen voor de LAC (lokale adviescommissie) in het kader van een verzoek door de netbeheerder tot afsluiting van de elektriciteits- of aardgastoevoer bedroeg in 2010: 1,11% voor elektriciteit en 1,75% voor gas. Uit recente cijfers van de FOD economie 2 blijkt dat 1 op de 10 gezinnen in België (een equivalent van ) te kampen heeft met energiearmoede. Dat betekent volgens het onderzoek dat zij moeite hebben om hun woning degelijk te verwarmen. Trends Ondanks dat het huishoudelijk energieverbruik langzaam maar zeker daalde in de afgelopen 10 jaren, is de algemene energiearmoede gestegen, vooral omwille van de stijgende energieprijzen. De diverse statistieken van de VREG geven aan dat de aantallen jaar na jaar stijgen voor bijv. het aantal huishoudens die over een actieve budgetmeter beschikken, het aantal klanten die door een netbeheerder beleverd worden enz. 2. De energiescan als antwoord 2.1. Algemene toelichting bij de inhoud en de uitvoering van de energiescan Sedert 2007 schuift de Vlaamse Overheid de energiescan naar voren als één van de instrumenten in de strijd tegen energiearmoede. Deze huishoudelijke energiescan is gratis voor bovengenoemde doelgroepen. We kunnen zeggen dat de energiescan 5 verschillende resultaatsgebieden heeft: 1. Gedrag/zuinig omspringen met energie; 2. De keuze van de juiste energieleverancier; 3. Kleine ingrepen zoals spaarlampen, spaardouchekop, timer op keukenboiler, etc.; 4. Het vervangen van energieverslindende toestellen door een energiezuinig exemplaar; 5. Structurele maatregelen aan de woning (dakisolatie, HR-beglazing, efficiënte ketel) De energiescan speelt rechtstreeks in op de eerste 3 resultaatsdomeinen en onrechtstreeks (via advies op maat) ook op de overige 2 en is dus een bijzonder zinvol instrument in de strijd tegen energiearmoede. Dankzij een wijziging aan de minimale criteria van zowel de basis- als opvolgscan wordt de impact van de energiescans en de rol die het instrument kan spelen in de strijd tegen energiearmoede nog belangrijker. Een basis energiescan omvat een eenvoudige doorlichting van de energiesituatie van de woning. De bewoner krijgt energietips, de premies worden overlopen, een leveranciersvergelijking voor gas en/of elektriciteit wordt uitgevoerd en er wordt een pakket energiebesparende maatregelen. Naast deze basisscan zijn er ook nog 2 types van opvolgtrajecten mogelijk. De inhoud van de OSt1 is vanaf 1 februari 2014 grondig gewijzigd zodat deze scan een traject is geworden op maat van de kwetsbare doelgroep. Hiermee wordt al deels ingespeeld op de behoefte van langduriger trajecten voor de doelgroep. In de OSt1 worden minstens 4 van de 6 modules toegepast. De 6 modules zijn: 1. Het actief begeleiden van de bewoner bij het overschakelen naar een nieuwe energieleverancier 2. De uitvoering van tijdsintensieve kleine energiebesparende maatregelen 3. Toelichten van sociale rechten en energiepremies 4. Evaluatie en herhaling van de tips uit de basisscan 5. Onderzoek na vaststelling van abnormaal verbruik 6. Controle van de energiefactuur 1 Rapport van de VREG van 31 mei 2011 met statistieken m.b.t. huishoudelijke afnemers i.k.v. art. 5.7/1. van het Energiebesluit.: 2 Cijfers uit huishoudbudgetonderzoek FOD financiën, 2010

5 Pagina: 5/12 De opvolgscan type 2 (OSt2) kan worden toegepast bij woningen waar geen dakisolatie, dubbele beglazing of energiezuinige ketel aanwezig is maar waar de bereidheid aanwezig is om deze ingrepen te laten uitvoeren. Deze opvolgscan omvat een begeleiding van het huishouden in het proces om dakisolatie, superisolerende beglazing of een efficiënte ketel te installeren. In meer dan 75% van de Vlaamse gemeenten zijn Energiesnoeiers (ES) de uitvoerders van de energiescans. De grote troef van de sociale economie als partner voor de uitvoering van de huishoudelijke energiescans is hun laagdrempeligheid. Het bereik van/de toeleiding naar de kwetsbare huishoudens blijft wel een aandachtspunt. Eens de ES toegang hebben tot de adressen, kunnen ze wel op een zeer toegankelijke en laagdrempelige manier inspelen op de doelgroep Suggesties en aanbevelingen ter verbetering van de energiescan INHOUD EN TRAJECT Het pilootproject en de evaluatie ervan wijzen uit dat de energiescan effectief is en zeker een impact heeft op de energiefactuur. De grote meerderheid van de begunstigden werd in de praktijk aangezet tot gedragsverandering en erkennen de impact die ze zelf hebben. Bovendien is de tevredenheid relatief hoog. Toch zijn er diverse mogelijkheden en suggesties om de energiescans nog effectiever te maken, vooral in functie van de kwetsbare doelgroep waarop hij nu uitsluitend gericht is. Een groot deel van de ES vindt het belangrijk om meer langdurige begeleiding te kunnen geven na de energiescan. De wijzigingen aan het traject basis- opvolgscan die sinds 2014 zijn doorgevoerd, komen deels tegemoet aan die vraag. Toch is er voor de meest kwetsbare groepen nood aan intensievere, langduriger trajecten op maat om blijvende gedragsverandering en besparing te realiseren. De kracht van herhaling mag zeker bij deze doelgroep niet onderschat worden. HULPMIDDELEN EN INFO VOOR ENERGIESCANNERS De wijzigingen aan de energiescans zijn zeker gunstig in die zin dat duidelijk inspanningen worden geleverd om het traject inhoudelijk aan te passen aan de doelgroep waarop het gericht is. Toch merken we dat op dit moment de voorwaarden om deze energiescans in te vullen en volgens de vooropgestelde kwaliteit uit te voeren nog niet altijd zijn ingevuld: De V-test is onderdeel geworden van de basisscan en het opvolgen van abnormaal verbruik onderdeel van de OSt1. De praktijk leert dat vaak geen energiefactuur aanwezig is tijdens de scan waardoor de uitvoering van deze modules in het gedrang komt. Om daaraan tegemoet te komen en de mogelijkheden te creëren om deze stappen te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat energiescanners rechtstreeks bij de DNB de verbruiksgegevens kunnen raadplegen. Dit gebeurt bij voorkeur via een rechtstreeks telefoonnummer en contactpersoon waarlangs de verbruiksgegevens rechtstreeks worden doorgegeven. Het monitoren van mogelijks energieverslindende toestellen veronderstelt het gebruik van energiemeters of gelijkaardige monitoringstools (bijv. plugwise). Elk scanbedrijf moet dus voldoende energiemeters ter beschikking hebben om bijv. over in periode van 2 weken OSt1 te kunnen uitvoeren bij verschillende huishoudens. Het is de verantwoordelijkheid van de DNB om deze nood in te vullen gezien de DNB de voorwaarden moet scheppen waaronder de scanbedrijven aan de minimale criteria kunnen voldoen. OPLEIDING VOOR ENERGIESCANNERS Voorlopig is de opleiding voor energiescanners veelal gericht op technische vaardigheden. Die zijn belangrijk maar zeker niet de enige competenties waarover een energiescanner moet beschikken. Met name sociale en communicatieve vaardigheden worden belangrijker. Alsook een zekere sociale draagkracht bij de energiescanner die dagelijks geconfronteerd wordt met soms schrijnende armoedesituaties. Een (aanvullende) opleiding voor energiescanners gericht op deze bijkomende soft skills is met andere woorden onmisbaar. In een gelijkaardig project in Duitsland (de StrumSparCheck) krijgen energiescanners zelfs een opleiding van 1 week, specifiek gericht op communicatievaardigheden t.a.v. de doelgroep. De realiteit waarin energiescanners moeten werken verandert snel. Bijna jaarlijks worden premies aangepast, wijzigen sociale rechten t.a.v. de doelgroep, etc. Een eenmalige opleiding tot energiescanner is daarom vaak niet voldoende om de technische kennis op een voldoende hoog niveau te houden. Het is daarom aangewezen dat energiescanners ifv continue bijscholing de mogelijkheid krijgen om de opleiding meerdere keren te volgen en/of een aanvullende opleiding te kunnen volgen.

6 Pagina: 6/12 HET SPAARPAKKET Tijdens de basis- en opvolgscan kan een spaarpakket ter waarde van 20 worden geplaatst. De te installeren maatregelen hebben zeker en vast hun effect. Toch is het nodig het spaarpakket op regelmatige basis te evalueren om te zoeken hoe de samenstelling ervan kan verbeterd worden: Spaarlampen worden steeds minder relevant door het verbod op de verkoop van gloeilampen. Tegelijkertijd worden reflectorlampen/ledlampen relevanter. De uitbreiding van het gamma van kleine maatregelen, bijv. naar extra waterbesparende materialen is zinvol. Dat al tijdens de basisscan een uitgebreider pakket geplaatst kan worden, is alvast een stap in de goede richting. DE TOELEIDING Een goede samenwerking tussen energiescanbedrijven en intermediairen is van essentieel belang voor het welslagen van het project. Toeleiders die direct contact hebben met bepaalde deelcategorieën moeten op een eenvoudige manier adressen kunnen doorgeven aan de uitvoerders van de energiescan. De doorbraak die er eind 2013 gekomen is en waardoor scanbedrijven mits afsluiten van een overeenkomst aanspraak kunnen maken op de adressen beschikbaar bij de DNB, is in dit kader een grote sprong vooruit. Ook met andere toeleiders zouden er gelijkaardige overeenkomsten gesloten/samenwerkingen geïnitieerd kunnen worden. Bijkomende communicatie-inspanningen blijven belangrijk om de doelgroep te bereiken. De energieconsulenten van de ES zullen hiervoor heel wat inspanningen doen. Opnieuw staat of valt het welslagen van deze inspanningen wel met een goede samenwerking met toeleiders die de kanalen hebben om de boodschap tot bij de doelgroep te krijgen. We denken bijv. aan het ruim verspreiden van het telefoonnummer, het publiceren van artikels, afficheren van posters,. Nu de energiescans zijn voorbehouden voor kwetsbare doelgroepen, komen energiescanners regelmatig in complexe situaties terecht. Het is daarom nuttig en nodig dat de energiescanners extra informatie krijgen (van toeleiders) in verband met de sociale en woonsituatie van de klanten. De tools om dit op een gebruiksvriendelijke manier te organiseren moeten worden voorzien. We denken dan bijv. aan het toevoegen van energiefacturen of andere extra gegevens aan het aanvraagformulier via en Los van externe toeleiders kunnen ook energiescanbedrijven zelf de toeleiding optimaliseren. We leren immers dat het feit dat de energiescan gratis is en dat er een gratis spaarpakket wordt geplaatst de belangrijkste motivatie is van klanten om een energiescan aan te vragen. Het is dus belangrijk dat scanbedrijven dit goed benadrukken bij het werven van klanten (bijv. bij het telefonisch contacteren van de adressen die ter beschikking worden gesteld via de netbeheerders). Ook het effect van mond-aan-mond reclame blijkt groot te zijn. De zichtbaarheid van de ES indien er in wijken met meerdere doelgroepen wordt gescand is daarom ook zeer belangrijk. Op die manier wordt namelijk de nieuwsgierigheid en interesse opgewekt. SYNERGIËN MET AANVERWANTE MAATREGELEN Vanaf 1 juni 2014 zijn ook de watermaatschappijen verplicht een gratis waterscan aan te bieden aan beschermde afnemers. Hoewel deze waterscan sterk aansluit bij de huishoudelijke energiescan (zowel qua inhoud als qua doelgroep), wordt samenwerking vanuit het beleid niet aangemoedigd waardoor er in de praktijk kansen worden gemist. Niet alleen wordt zo de beschikbare kennis en expertise bij energiescanners (laagdrempelig advies aan kwetsbare huishoudens en installatie kleine maatregelen) niet benut, ook gaan mogelijke voordelen op vlak van het kosten-efficiënt organiseren van de huishoudelijke energie- en waterscan helemaal verloren. 3. Het sociaal dakisolatieproject (SDIP) als antwoord 3.1. Algemene toelichting bij de inhoud en de uitvoering van SDIP Sinds 2012 organiseert en ondersteunt de Vlaamse Overheid het Sociaal dakisolatieproject. Dit project moet een hefboom zijn voor grotere energiebesparende investeringen voor de meest kwetsbare doelgroepen op de

7 Pagina: 7/12 private huurmarkt. Uit onderzoek 3 blijkt immers dat energiearmoede in de hand wordt gewerkt doordat de meest kwetsbare huishoudens in de minst aangepaste woningen wonen. Met SDIP worden de pijlen uitdrukkelijk gericht op de huurmarkt omdat in deze groep de laagste investeringsbereidheid is, wegens de zogenoemde split-incentive. SDIP houdt in dat wanneer eigenaars die op de private huurmarkt een woning verhuren aan personen die tot de prioritaire doelgroep behoren, het dak van die woning laten isoleren, zij daarvoor een premie kunnen krijgen van 23/m². Voorwaarde is wel dat het proces begeleidt wordt door een projectpromotor. De premie dient met andere woorden ook als compensatie voor de kosten en de tijd voor de begeleiding. De projectpromotor ontlast de eigenaar en de huurder van de administratieve rompslomp en praktische beslommeringen. Hij/zij faciliteert afspraken en verzorgt de contacten met eigenaar en huurder, stelt een vakbekwame aannemer aan, vraagt de premie aan, doet een kwaliteitscontrole, etc. In ruil voor de begeleiding en de extra hoge premie engageert de eigenaar zich om: De huurprijs niet te verhogen als gevolg van de isolatiewerken Het huurcontract niet op te zeggen voor het einde van de contractueel bepaalde huurperiode Een eventueel restbedrag voor de uitvoering van de werken te financieren Verspreid over heel Vlaanderen treden 16 ES-bedrijven op als projectpromotor. Sommigen onder hen voeren zelf ook isolatiewerken uit, anderen werken voor de uitvoering van de werken samen met externe aannemers. De meeste ES-bedrijven die optreden als promotor combineren de twee: ze voeren zelf de eenvoudige isolatiewerken uit aan hellende daken en zoldervloeren en doen een beroep op externe aannemers voor de meer complexe werken Suggesties en aanbevelingen ter verbetering van SDIP DE MAATREGEL Er zijn een aantal knelpunten eigen aan SDIP zelf waardoor de maatregel voorlopig nog niet tot het verhoopte resultaat heeft geleid 4. In de praktijk zien we dat de SDIP premie vnl. een impuls heeft gegeven voor het isoleren van zoldervloeren en eenvoudige hellende daken. Voor deze meer eenvoudige werken is de premie van 23 inderdaad vaak een voldoende stimulans om over te gaan tot de uitvoering van de werken. Voor meer complexe werken blijkt de hoogte van de premie niet toereikend. Wanneer er bijv. sprake is van een plat dak of er moeten grondige dakrenovatiewerken gebeuren alvorens het dak goed geïsoleerd kan worden, lopen de kosten al snel op. Voor die daken werkt een premie van 23/m² niet voldoende stimulerend. Hieraan kan tegemoet gekomen worden door bijv. een getrapte premie ifv de complexiteit van de werken, de mogelijkheid om ook voor huurwoningen een renovatiepremie aan te vragen of strengere maatregelen t.a.v. eigenaars die geen inspanningen leveren. De doelgroep voor SDIP is bewust afgebakend tot de groep van kwetsbare huurders omdat hier het probleem van de split incentive speelt en er daarom van wordt uitgegaan dat deze woningen zullen achterblijven. Toch zal dit niet voldoende zijn om effectief de doelstellingen van het ERP 2020 te realiseren. Naast personen in kwetsbare posities die noodgedwongen een woning huren, zijn er ook heel wat eigenaars in een maatschappelijk kwetsbare positie. Zij genieten niet van het belastingsvoordeel voor dakisolatie en hebben zonder extra stimulerende maatregelen onvoldoende middelen om te investeren in hun woning. Het risico is dus dat net deze groep in de minst aangepaste woningen blijft wonen en daardoor ook verder verzeilen in energiearmoede. Het is belangrijk dat het proces waar mogelijk zo veel mogelijk vereenvoudigd wordt. Zo kan bijv. het aanvraagformulier geëvalueerd worden, transparantie gecreëerd worden in de doelgroepomschrijving t.a.v. eigenaars (cfr. uitbreiding doelgroep naar huurders met een geregistreerde huurprijs van max. 450), etc. Elke partij die dit wenst kan projectpromotor SDIP worden. Zo wordt een belangrijk conflict in de hand gewerkt tussen de taken die de projectpromotor op zou moeten nemen en het belang dat een aannemer heeft om de werken te kunnen uitvoeren. Een projectpromotor moet immers instaan voor de nodige kwaliteit. Tegelijkertijd hebben aannemers die de werken willen uitvoeren er alle belang bij dat de offerte die ze indienen 3 Toelichting resultaten van het huishoudbudgetonderzoek FOD financiën, De minister van energie stelde als doel om in SDIP dossiers te laten uitvoeren. Die doelstelling werd niet gehaald.

8 Pagina: 8/12 laag is. En dat gaat soms ten koste van de kwaliteit. Dit probleem stelt zich niet wanneer ES de werken uitvoeren gezien zij werken volgens het kwaliteitskader van KOMOSIE en opgevolgd worden door de isolatiecoach van VDAB. Indien er bij aannemers die niet volgens bepaalde kwaliteitsrichtlijnen moeten werken geen extra toezicht is op de kwaliteit (door een externe projectpromotor) dreigt de prijs te primeren op de kwaliteit. Een voorbeeld: een aannemer maakt offerte op voor de uitvoering van dakisolatie met harde isolatieplaten op de kepers, zonder daarbij isolatie te voorzien tussen de kepers. Volgens algemeen geldende kwaliteitsvereisten is dit uit den boze. De projectpromotor vraagt daarom aan de aannemer om een nieuwe offerte op te maken waarin dit wel voorzien wordt. Dankzij de projectpromotor kunnen de offertes dus op een objectieve manier vergeleken worden. Doordat er geen minimale kwaliteitsvereisten worden voorgeschreven en er nauwelijks controle is op de kwaliteit van uitvoering van de werken, dreigen sommige werken m.a.w. niet volgens de nodige basiskwaliteit te worden uitgevoerd. DE UITVOERDER Ook de manier waarop de projectpromotoren georganiseerd zijn en/of zich in het kader van dit project moeten organiseren, bepaalt mee het succes van de SDIP maatregel. Hoe meer deeltaken van SDIP en dakisolatie in eigen beheer gebeuren of hoe meer partners ingebed zijn in de eigen organisatie, hoe vlotter de samenwerking. De samenwerking met externe aannemers verloopt immers niet altijd heel eenvoudig. Redenen daarvoor zijn een lage respons op offertevragen, complexere financieeladministratieve afhandeling van de premie, etc. We zien dat projectpromotoren die zelf ook isolatiewerken uitvoeren, beduidend meer SDIP dossiers afhandelen dan zij die zelf niet of minder isoleren. Dit heeft te maken met: Het feit dat de extra administratie voor promotoren die zelf ook isoleren eerder beperkt is. Enkel het premieaanvraagformulier is uitgebreider en de offerte moet overeengekomen worden met de verhuurdereigenaar i.p.v. met de bewoner. Het feit dat ES die via sociale tewerkstelling tewerkgesteld zijn binnen de organisatie via de uitvoering van isolatiewerken in het kader van SDIP aan de slag kunnen. Dit is minder het geval indien SDIP dossiers enkel administratief werk met zich meebrengen en minder uitmonden in concrete opdrachten. Deze factoren hebben ook een impact op de mate waarin de SDIP activiteit binnen de organisatie wordt uitgebouwd als kernactiviteit. Regelmatige uitwisseling van ervaringen en best practices tussen projectpromotoren waarin aandacht is voor de drempels (bijv. samenwerking met externe reguliere aannemers) en waardoor kleinere SDIP promotoren kunnen leren van de grotere, versterkt de positie van de sector. Afhankelijk van de beschikbare tijd en middelen kan KOMOSIE hierin een ondersteunende rol opnemen. TOELEIDING EN PARTNERS Tenslotte is toeleiding en samenwerking met intermediairen een cruciale succesfactor. Ook voor SDIP zou er een vlotte doorstroom van adressen moeten zijn dankzij samenwerking op lokaal en bovenlokaal niveau. Daarnaast zijn er specifiek voor SDIP ook grotere communicatie-inspanningen nodig op Vlaams niveau. En dit rechtstreeks naar de doelgroep maar vooral ook naar eigenaars en intermediairen met een doorverwijsrol. De SDIP maatregelen is op dit moment immers onvoldoende gekend bij de doelgroep. Dat geldt eveneens voor de risico s die eigenaars lopen die onvoldoende inspanningen leveren (cfr. strafpunten vanaf 2015, onbewoonbaar vanaf 2020). De onbekendheid bij eigenaars staat een grote stijging van het aantal SDIP dossiers in de weg. De energieconsulenten van de ES zullen daarom de komende jaren ook inspanningen leveren om dit te verbeteren. Zij kunnen dit evenwel niet zonder de steun van partners op Vlaams en (boven)lokaal niveau. 4. Stakeholderkaart Naast uitvoerders en opdrachtgevers zijn er verschillende andere stakeholders betrokken in het verhaal van de energiescans en SDIP. Zij hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden en belangen bij een goed functioneren van de maatregelen.

9 4.1. Toeleiders (OCMW s, maatschappelijk werkers, ) VERANTWOORDELIJKHEDEN Pagina: 9/12 Een belangrijk aandachtspunt is de toeleiding van adressen. De doelgroep vindt vaak zelf niet de weg tot de dienstverlening waar hij recht op heeft. Het is daarom belangrijk dat toeleiders die rechtstreeks in contact staan met de doelgroep hen doorverwijzen naar de ES/uitvoerders van de energiescan/sdip. Afhankelijk van de subdoelgroep, staan een of meerdere toeleiders rechtstreeks in contact met de begunstigde huishoudens. Deze toeleiders moeten maximaal ondersteund en gestimuleerd worden om mensen te informeren over het aanbod van de gratis huishoudelijke energiescan en hen door te verwijzen. De toeleiding kan opgenomen worden in enkele standaardprocedures van de toeleider in kwestie en verloopt het best via een rechtstreeks contact tussen het energiescanbedrijf en de toeleider. Het overzicht hieronder toont per doelgroep welke toeleider een rechtstreekse link heeft met de subgroep: Doelgroep/categorie Toeleider met toegang tot de doelgroep 1. Beschermde klanten Gezinnen die recht hebben op de sociale maximumprijzen elektriciteit DNB OCMW 2. Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit of gas werd ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC) DNB OCMW 3. Personen met een actieve budgetmeter elektriciteit of aardgas DNB OCMW 4. De doelgroep van meest behoeftigen van het Fonds Ter Reductie van de globale Energiekost), nl. Personen die recht hebben op een verhoogde tussenkomst van de mutualiteiten ziekteverzekering of het Omnio-statuut kregen Personen die in schuldbemiddeling zitten (bijv. via OCMW of CAW) en de verwarmingsfactuur moeilijk kunnen betalen. OCMW CAW Personen in begeleiding van OCMW voor hulp voor onbetaalde OCMW facturen voor gas en elektriciteit. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan ,47 (verhoogd met 3.140,77 per persoon ten laste) OCMW armoedeverenigingen 5. Huurders van een woning bij het OCMW, lokaal bestuur, sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij OCMW SVK/SHM 6. Huurders met een geïndexeerde huurprijs van max. 450 per maand (of 500 in centrumsteden, grootsteden, of gemeenten in Vlabinvestgebied) Eigenaarssyndicaten Huurdersbonden SUCCESFACTOREN Om te ondersteunen dat toeleiders maximaal samenwerken met ES en doelgroepen systematisch toeleiden naar de energiescan, is het belangrijk dat die toeleiding op een eenvoudige manier kan gebeuren. Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van het standaard aanvraagformulier van ES of van het aanvraagformulier voor toeleiders op en Om deze tools gebruiksvriendelijker en bruikbaarder te maken is het aangewezen een mogelijkheid te voorzien om extra informatie toe te voegen aan de aanvraag. Een degelijke terugkoppeling van ES naar de toeleider zorgt ervoor dat het vertrouwen groeit en de toeleider ook de meerwaarde van de energiescan of ruimer de ES kan inschatten. Het ES-bedrijf rapporteert m.a.w. idealiter over elk dossier dat werd doorgegeven door een bepaalde toeleider. Dit moet zeker niet via ingewikkelde formulieren. Vaak volstaat een standaard checklist van 1 A4 of zelfs een korte mail. Deze eenvoudige maar systematische manier van rapporteren maakt dat een toeleider gestimuleerd wordt om adressen door te (blijven) geven. VOORDELEN VOOR DE TOELEIDER Heel wat cliënten van toeleiders kampen met energieproblemen. Dit is echter veelal niet de expertise van bijv. de betrokken maatschappelijk werker en in de multiproblematiek van de bewoner ook niet de eerste prioriteit voor de toeleider. Toch kan het voor de doelgroep een belangrijke hulp betekenen. Dat

10 Pagina: 10/12 professionele energiescanners een energiescans kunnen uitvoeren is zowel ontlastend voor de toeleider als voor de doelgroep zelf. Elk OCMW krijgt middelen ter beschikking van het energiefonds. Zij zetten die middelen vaak in om tussen te komen in de betaling van achterstallige facturen (curatieve aanpak). Er wordt echter in toenemende mate gevraagd aan de OCMW s om de middelen uit het energiefonds preventief in te zetten. De energiescan, SDIP en een eventueel aanvullend aanbod van de ES zijn dan geschikte instrumenten. Bewoners/cliënten worden gesensibiliseerd over de impact die ze zelf hebben op hun energieverbruik en verzeilen niet in een passieve houding Energiesnoeiersbedrijven VERANTWOORDELIJKHEDEN Milieuondernemingen in de sociale economie (ES-bedrijven) zijn een ideale partner voor de uitvoering van de huishoudelijke energiescans. Zij hebben dan wel de verantwoordelijkheid om: De energiescans op een kwalitatief hoogstaande en organisatorisch laagdrempelige manier te organiseren. Ze worden hiervoor ondersteund door de koepel KOMOSIE vzw die op regelmatige basis uitwisseling van ervaringen voorziet, tools ontwikkelt en ter beschikking stelt, etc. Ook de ES-bedrijven zelf hebben de verantwoordelijkheid om als nodig aanvullende opleiding te organiseren voor medewerkers of de noden daartoe minstens te signaleren bij de DNB/KOMOSIE. Een samenwerking/partnerschap uit te bouwen met toeleiders en dit ook warm te houden. Dit kan door een degelijke terugkoppeling over de energiescans, een jaarlijks overleg, etc. o De ES-bedrijven kunnen in dit kader een modelovereenkomst afsluiten met de gemeenten en OCMW s. Die overeenkomst bevat modaliteiten over toeleiding en rapportering en ondersteunt het partnerschap. VVSG ondersteunt dat OCMW s en gemeenten deze overeenkomsten afsluiten met het ES-bedrijf. o De ES-bedrijven gaan het engagement aan om te rapporteren over de aanpak van de adressen die ze krijgen via de DNB. Bij voorkeur nemen ze dat engagement ook op t.a.v. andere toeleiders. VOORDELEN VOOR HET ES-BEDRIJF De energieniche biedt heel wat mogelijkheden voor sociale tewerkstelling. Dit beperkt zich niet enkel tot de huishoudelijke energiescan maar bijv. ook aanverwante activiteiten in de energieniche zoals het plaatsen van dakisolatie, het uitvoeren van een uitgebreid pakket kleine energiebesparende maatregelen, etc. Het uitbouwen van sociale tewerkstelling binnen de energieniche gericht op kwetsbare doelgroepen vereist wel een grote investering in het aangaan van partnerschappen en het warm houden van de samenwerking met belangrijke toeleiders Distributienetbeheerder In Vlaanderen behoren de huishoudelijke energiescans tot de sociale openbare dienstverplichtingen van de DNB, Eandis en Infrax. VERANTWOORDELIJKHEDEN De netbeheerders hebben een verantwoordelijkheid om de voorwaarden te scheppen om de energiescans op een kwalitatief hoogstaande wijze uit te voeren. Zij hebben een rol in het organiseren van kwalitatieve opleiding en het ter beschikking stellen van de nodige tools (bijv. energiemeters, meterkaarten, kleine maatregelen, software, rapportagetools, etc.) opdat de energiescanbedrijf de energiescans kunnen invullen volgens de vooropgestelde minimale criteria. Dit zou de ES-bedrijven ook in staat moeten stellen om de scans en SDIP uit te voeren binnen een professioneel kader. D.w.z. dat de DNB de ES-bedrijven ook in staat moet stellen om met intermediairen samen te werken ifv toeleiding (door bijv. een aanvraagformulier te voorzien op of en een degelijke rapportagetool in de software). De netbeheerder is ook een toeleider. Ze hebben toegang tot enkele belangrijke doelgroepcategoriën (zie eerder). Dankzij het besluit dat eind 2013 werd goedgekeurd, kunnen DNB adresgegevens van de bij hen gekende doelgroepen doorgeven aan de scanbedrijven en SDIP promotoren die hierover een overeenkomst afsloten met de DNB. Belangrijk is dat deze gegevenstransfer op een voor de betrokken partijen gebruiksvriendelijke en bruikbare manier gebeurt. D.w.z.:

11 Pagina: 11/12 o De DNB staat in voor het samenstellen van zo volledig mogelijke lijsten met zo maximaal mogelijke contactgegevens. o De gegevens bevatten waar mogelijk extra relevante informatie voor de uitvoering van de energiescans. Met name de aanduiding van de doelgroepcategorie beschermde afnemer is belangrijk in functie van de uitvoering van module 3 van OSt1 en de toelichting van de premieregeling in de basisscan. Om de gegevenstransfer zo vlot mogelijk te laten verlopen, werkte KOMOSIE in samenspraak met de DNB, VEA en de ES een model adressenflow uit. VOORDELEN VOOR DE NETBEHEERDER De netbeheerder voldoet met beperkte inspanningen aan de aan hem opgelegde sociale openbare dienstverplichtingen van de Vlaamse Overheid. De energiescan en SDIP zorgen ervoor dat er: o Minder klanten gedropt worden door hun commerciële leverancier o Meer gedropte klanten terug kunnen overschakelen naar een commerciële leverancier 4.4. Overheid Ook de (Vlaamse) overheid heeft natuurlijk belangen en verantwoordelijkheden m.b.t. de maatregelen energiescan en SDIP. Zij voorziet het nodige budget en legt eventuele bijkomende bepalingen op inzake de te nemen initiatieven teneinde de prioritaire doelgroep te bereiken. Ook op vlak van communicatie en sensibilisering draagt de Vlaamse Overheid een belangrijke verantwoordelijkheid. Als we bijv. vaststellen dat heel wat eigenaars onvoldoende op de hoogte zijn van de sancties die hen te wachten staan indien ze geen initiatief nemen om hun woning energiezuiniger te renoveren, is het een opdracht van de overheid om ervoor te zorgen dat deze boodschap de doelgroep bereikt. 5. Financiering 5.1. Financieringsbronnen De opdrachtgevende overheid is verantwoordelijk voor de financiering van de huishoudelijke energiescans. Er wordt voor de uitvoering van de energiescans door de Vlaamse Overheid een forfaitaire vergoeding van 200 per uitgevoerde energiescan voorzien voor de DNB. Deze vergoeding is incl. spaarpakket t.w.v. gemiddeld 20 per scan. Voor de uitvoering van SDIP wordt door de Vlaamse Overheid aan de elektriciteitsdistributienetbeheerder een vergoeding toegekend. De minister bepaalt de manier waarop de vergoeding wordt berekend, evenals de hoogte van de vergoeding Financieringsnoden ENERGIESCANS Het is van groot belang dat de energiescan gratis is voor de begunstigde, kwetsbare huishoudens. Naarmate de energiescans meer en meer toegespitst worden op kwetsbare huishoudens en de minimale criteria wijzigen in functie van een aanpak die meer en meer op maat is van de doelgroep, worden de financieringsnoden wel groter. Dit heeft te maken met: Het is moeilijker om bij de doelgroep binnen te geraken. Dit leidt tot meer dead-ends zonder vergoeding. Eens toegang tot het huishouden verworven is, vraagt het huisbezoek extra tijd omdat de scanner bij de doelgroep trager doorheen de informatie moet gaan tijdens de energiescan en tijd moet nemen om een vertrouwensband met de bewoner(s) te creëren. De ES-bedrijven doen zelf heel wat extra inspanningen om de doelgroep te bereiken. Zij bezoeken persoonlijk de talrijke potentiële doorverwijzers en geven infosessies rechtstreeks aan de doelgroepen of voor de medewerkers die contact hebben met de doelgroep (bvb. maatschappelijk werkers van OCMW s). De wijzigingen in de initie van de basisscan en OSt1 vergen heel wat extra tijd van de scanners. De nieuwe basisscan omvat bijv. 2 bijkomende modules en de mogelijkheid voor plaatsing van 8 kleine e-

12 SDIP CONCEPT FOR CONTINUATION OF THE ENERGY CHECKS Pagina: 12/12 besparende materialen i.p.v. 4 terwijl de OSt1 volledig in functie staat van een optimale begeleiding van de doelgroep. Dit vraag bijkomende competenties en zeker ook meer tijd dan de opvolgscan zoals die tot op heden gekend is. Zoals gezegd is de premie voor SDIP van 23/m² voldoende hoog om een stimulerend effect te realiseren voor het isoleren van zoldervloeren en eenvoudige hellende daken. De premie is echter ontoereikend om ook eigenaars van woningen waar complexere werken nodig zijn aan te zetten om over te gaan tot een investering. Dat is bijv. bij platte daken of daken waar grotere dakrenovatiewerken nodig zijn alvorens er geïsoleerd kan worden. In die gevallen is het hogere premie nodig, wil deze echte een stimulerend effect genereren. De premie is enerzijds een tegemoetkoming voor de tijd en kosten voor de begeleiding door de projectpromotor en anderzijds een extra hoge stimulans voor eigenaars. Deze constructie brengt een aantal aandachtspunten met zich mee: Het is belangrijk dat steeds duidelijk gecommuniceerd wordt dat de premie niet integraal wordt door gestort naar de eigenaar van de woning maar dat een deel ervan naar de projectpromotor vloeit. Dossiers die afgebroken worden vóór de werken zijn uitgevoerd, zijn niet kosteloos voor de projectpromotor. In die gevallen levert hij/zij dus veel onbezoldigd werk. Idealiter wordt er daarom ook een gedeeltelijke premie voorzien voor dossiers die niet volledig worden afgerond of wordt een onderscheid gemaakt tussen een premie voor de begeleiding en een premie voor de uitvoering van de werken.

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

Leidraad voor uitvoerders van energiescans en SDIP promotoren EC-LINC (D6.4), feb. 2014

Leidraad voor uitvoerders van energiescans en SDIP promotoren EC-LINC (D6.4), feb. 2014 Inleiding Deze nota is onderdeel van het Europese project EC-LINC (Energy Checks for Low Income Housholds) waaraan KOMOSIE deelnam samen met 6 andere Europese partners uit 5 landen. Het project liep van

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Welkom Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-premies focus op beschermde afnemers Huishoudelijke energiescans Nieuwe doelgroep Nieuwe inhoud Sociaal dakisolatieproject

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL

BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL 5 Business lines BODEM MILIEU GEO TECHNIEK ENERGIE AFVAL E20 Energieadviseurs Energiescans E20 Antwerpen Timothy Geerts Ruben Theunynck 04/02/2017 Energiescans 1.

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

Persmoment 06/12/2017

Persmoment 06/12/2017 Persmoment 06/12/2017 Communicatiecampagne naar kwetsbare gezinnen VREG uw gids op de energiemarkt Agenda Voorstelling communicatiecampagne (VREG) Waarop letten als je wil veranderen van contract of leverancier

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid

Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid REG-premieaanvraag 2013 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid Aanvraag en uitvoering enkel door projectpromotor

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

EC-LINC project D.5.2. Rapport voor stakeholders. Resultaten van de evaluatie van het project en het pilootproject

EC-LINC project D.5.2. Rapport voor stakeholders. Resultaten van de evaluatie van het project en het pilootproject EC-LINC project D.5.2. Rapport voor stakeholders Resultaten van de evaluatie van het project en het pilootproject Etienne Rubens, met medewerking van Tine Van Rumst en An Coninx 19/01/2014 Pagina: 2/31

Nadere informatie

Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid

Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid Aanvraag en uitvoering enkel door projectpromotor

Nadere informatie

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg vzw helpt zijn huurders bij het verlagen van hun energiefactuur door

Nadere informatie

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Case Energiesnoeiers Event Sociale Economie stimuleren via overheidsopdrachten: illusie of nabije toekomst? 29 september

Nadere informatie

Energiezuinig en duurzaam wonen Levenslang en aanpasbaar wonen Een aanbod van Goed Wonen

Energiezuinig en duurzaam wonen Levenslang en aanpasbaar wonen Een aanbod van Goed Wonen Energiezuinig en duurzaam wonen Levenslang en aanpasbaar wonen Een aanbod van Goed Wonen Organisatie Goed-Wonen Motivatie om uw woning energiezuinig te maken Motivatie voor energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

Premiebedrag. 23 euro per m²

Premiebedrag. 23 euro per m² REG 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid Premiebedrag 23 per m² Aanvraag

Nadere informatie

Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016.

Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016. Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016. Advies Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen armoede & Steunpunt

Nadere informatie

LAC. Inspiratie LAC water. Voorkom waterarmoede. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting

LAC. Inspiratie LAC water. Voorkom waterarmoede. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting Maak afspraken met de watermaatschappijen Organiseer je LAC-zitting Ken de WATER-rechten en plichten van je klant Vermijd afsluitingen Maak een draaiboek voor je interne werking LAC Bied nazorg Betrek

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C133 zittingsjaar 2015-2016 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 24 februari 2016 2 Commissievergadering

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

Werken aan woonkwaliteit vanuit energieperspectief Studiedag Boeverbos Beter wonen voor iedereen Inge Vervaecke, Stafmedewerker Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen Valerie Vanhoutte, Energiesnoeiers

Nadere informatie

Evaluatie huishoudelijke energiescan

Evaluatie huishoudelijke energiescan Evaluatie huishoudelijke energiescan Maart 2017 www.energiesparen.be INHOUD Aanleiding voor de evaluatie van de energiescan... 3 Wettelijke basis en financiering van de energiescans... 4 2.1. Energiebesluit

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2 BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN MAART 2011 2011/003 Project dakisolatie samenwerking met Eandis 03/2011 2011/004 Tewerkstelling gediplomeerde verzorgenden in de woonzorgcentra

Nadere informatie

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1593 Brus sel, 21 april 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden

Nadere informatie

REG. Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid

REG. Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid Art.nr. 43950 : REGpremie sociale dakisolatie 2012 REG-premieaanvraag 2012 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning

Nadere informatie

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013

Warmer wonen. Werkgroep premies. 20 juni 2013 Warmer wonen Werkgroep premies 20 juni 2013 Uitgenodigd Isabel Tremerie ; Ciska Vereecke; david debosschere; Daevy Debeuf ; Catherine.Christiaens; christof libbrecht; pieter Decruynaere; Fien Vandeghinste;

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

De sociale. openbaredienstverplichtingen en de energiescans

De sociale. openbaredienstverplichtingen en de energiescans Briefadvies De sociale openbaredienstverplichtingen en de energiescans Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de sociale

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Energieprijs en energiearmoede

Energieprijs en energiearmoede 1 Energieprijs en energiearmoede Een artikel van het Trefpunt Economie - een publicatie van de FOD Economie Voorgesteld in november 2013 op het 20 e congres van de Franstalige economen Auteurs: Bonnard,

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen?

Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Energie in het Grote Woononderzoek 2013 Hoe evolueert de energiekwaliteit van de Vlaamse woningen? Griet Verbeeck & Wesley Ceulemans Universiteit Hasselt Studiedag De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark,

Nadere informatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie De Burenpremie / Collectieve Renovatie Inhoudstafel Algemene vragen Wat is een burenpremie? Wat is een collectief renovatieproject? Waar vind ik meer informatie over de burenpremie? Deelnemen aan een project

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017)

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN

Nadere informatie

Aanpak en preventie van waterarmoede in Wetteren

Aanpak en preventie van waterarmoede in Wetteren Aanpak en preventie van waterarmoede in Wetteren Aanbevelingen aan OCMW en Farys 19 juni 2017 1. BEPERKTE TOEGANG TOT DE WATERMETER Het valt op dat heel wat mensen beperkte toegang tot hun watermeter hebben.

Nadere informatie

Sociale huisvesting Renovatieplanning ERP 2020

Sociale huisvesting Renovatieplanning ERP 2020 Sociale huisvesting Renovatieplanning ERP 2020 VMSW Afdeling PROJECTEN Ir Bernard Wallyn Aanleiding Strategische doelstelling Vlaamse Regering In 2020 zijn er in Vlaanderen geen energieverslindende woningen

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN)

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren.

Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren. Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren. Op de private huurmarkt Opbouwwerk = outreachend werken dmv huisbezoeken en contacten met

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

2. Op welke manier/via welke criteria worden de ingediende dossiers door de dnb s gecontroleerd?

2. Op welke manier/via welke criteria worden de ingediende dossiers door de dnb s gecontroleerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 204 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 27 februari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Premies

Nadere informatie

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid - workshop- SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid 26/11/2010 VEA - Brussel Situering Consumptie, mobiliteit, voeding, werk,, maar zeker ook wonen vragen ENERGIE aangeboden via vrije markt energiearmoede =

Nadere informatie

Een eerlijke energiefactuur

Een eerlijke energiefactuur Een eerlijke energiefactuur Samenvatting: De energiefactuur van de Vlamingen is een tweede belastingbrief geworden. De Vlaamse regering kiest er onder het mom van besparingen steeds vaker voor beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Resultaten warmtescan door Mario Verhellen Toelichting door Bruno Tuybens, burgemeester Zwalm en federaal sp.a volksvertegenwoordiger Toelichting

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

Behoeftenonderzoek sociaal beleid in Boortmeerbeek. Samenvatting

Behoeftenonderzoek sociaal beleid in Boortmeerbeek. Samenvatting Behoeftenonderzoek sociaal beleid in Boortmeerbeek Samenvatting Het sociaal behoeftenonderzoek werd uitgevoerd door GfK Significant aan de hand van een vragenlijst. Deze werd opgebouwd rond de volgende

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen

Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen Eerste versie langetermijnvisie grondige renovatie van woningen 1 Kenmerken Vlaams woningenbestand Overgrote meerderheid individuele woningen, elke woning quasi anders. Oud met slechte energieprestatie.

Nadere informatie

LAC. Inspiratie LAC water. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting

LAC. Inspiratie LAC water. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting Maak afspraken met de watermaatschappijen Organiseer je LAC-zitting Ken de WATER-rechten en plichten van je klant Vermijd afsluitingen Maak een draaiboek voor je interne werking LAC Bied nazorg Betrek

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

REG Verhoogde tussenkomst voor sociale energie efficiëntie projecten in een private huurwoning of -wooneenheid BENO PASS

REG Verhoogde tussenkomst voor sociale energie efficiëntie projecten in een private huurwoning of -wooneenheid BENO PASS REG 2017 REG-premieaanvraag 2017 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Verhoogde tussenkomst voor sociale energie efficiëntie projecten in een private huurwoning of -wooneenheid Aanvraag en uitvoering

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Energierenovatiecoach EcoHuis Antwerpen

Energierenovatiecoach EcoHuis Antwerpen Energierenovatiecoach EcoHuis Antwerpen EcoHuis Antwerpen Centrum duurzaam (ver)bouwen, wonen en leven van de stad Antwerpen EcoHuis Antwerpen (EHA) = onderdeel van bedrijf Stadsontwikkeling, afdeling

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Aanvraag en uitvoering van dak- of zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsbeglazing

Aanvraag en uitvoering van dak- of zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsbeglazing Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Verhoogde tussenkomst voor sociale energie-efficiëntieprojecten in een private huurwoning of -wooneenheid Aanvraag en uitvoering van dak-

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex Stuk 1753 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 13 juni 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex betreffende energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Er is slechts een beperkte oplaadmogelijkheid tijdens het weekend. In het werkingsgebied van Infrax is er dan zelfs geen enkele oplaadmogelijkheid.

Er is slechts een beperkte oplaadmogelijkheid tijdens het weekend. In het werkingsgebied van Infrax is er dan zelfs geen enkele oplaadmogelijkheid. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 september 2014 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

Welkom. De netbeheerder en de OCMW s: samen tegen energiearmoede

Welkom. De netbeheerder en de OCMW s: samen tegen energiearmoede Welkom De netbeheerder en de OCMW s: samen tegen energiearmoede Energiearmoede? In Vlaanderen formele noch unieke definitie voor energiearmoede Totale woonlast (incl. verzekering, onderhoud, belastingen,

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 BULLETIN 11 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends 11/2013 2013/020 Gratis energiescan 11/2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends

Nadere informatie

Een schatting van het aantal huishoudens in Energie Armoede

Een schatting van het aantal huishoudens in Energie Armoede De energiekwaliteit van het Vlaamse woningenpark Een schatting van het aantal huishoudens in Energie Armoede Bart Delbeke Brussel, maandag 28 september 2015 Inhoud 1. Introductie Energie Armoede 2. Administratieve

Nadere informatie

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

Aanvraag en uitvoering van dak- of zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsbeglazing

Aanvraag en uitvoering van dak- of zoldervloerisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsbeglazing Premieaanvraag 2017 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be Verhoogde tussenkomst

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

THERM SARKING PREMIE GIDS 17

THERM SARKING PREMIE GIDS 17 IS THERM SARKING PREMIE GIDS 17 10 11 12 2016 DAKISOLATIE OP HET HOOGSTE NIVEAU IS THERM VOORWOORD In 2017 verandert er heel wat op vlak van subsidies en voordelen. Zo heeft de regering onder meer beslist

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie