I VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS. Follo w-up bevindingen derivatenonderzoek. Stichting Portaal. t.a.v. het bestuur. Postbus GE UTRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS. Follo w-up bevindingen derivatenonderzoek. Stichting Portaal. t.a.v. het bestuur. Postbus 2211 3500 GE UTRECHT"

Transcriptie

1 3500 GE UTRECHT Postbus 2211 t.a.v. het bestuur Stichting Portaal [0117 e mail leletoon Internet Bi i rn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg AC Baarn Postbus 107 GESTELD RIJ BE5IUITCENTRALE FONDS VOOR DEVOLRSHUISVESTING (STAATSRLAD 19R8, 483). )Cv k 5,i J3 zi4 BIC INGBNL2A IBAN NL12 INGB sprake van een toereikende liquiditeitsbuffer. In 2013 heeft CFV bij Portaal de interne organisatie met betrekking tot derivaten onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek hebben ertoe geleid dat in augustus met betrekking tot de interne beheersing van derivaten en de vereiste 2%liquiditeitsbuffer. Eind 2012 was er benoemd met betrekking tot u treasurystatuut, de evaluatie, terugbrengen van risico s uit hoofde van derivaten gereed gekomen. Op 30 september heeft CFV met het bestuur en de RvC de uitkomsten van het rapport besproken. eigen evaluatie is om te leren en het interne toezicht te versterken. In 2014 is de evaluatie intern toezicht breackclauses en de extern adviseur, waarvan CFV de opvolging wil vaststellen. intern toezicht met betrekking tot de ontstane derivatenproblematiek. Belangrijkste doelstelling van deze Portaal heeft gedurende de periode van verscherpt toezicht ( ) effectieve maatregelen genomen Portaal heeft in het najaar van 2013 aan ConQuestor de opdracht gegeven voor een brede evaluatie van het 2013 het verscherpt toezicht is opgeheven. Hierbij zijn nog wel een aantal bevindingen c.q. aanbevelingen Follo wup bevindingen derivatenonderzoek Followup Implementatie Opzet Beoordeling 2014 van het risicomanagement van het bezuinigingsplan en de reorganisatie In de Toezichtbrief 2013 heeft CFV met Portaal de volgende toezichtafspraken gemaakt voor 2014: Het bij uw corporatie uitgevoerde onderzoek geeft CFV aanleiding tot de volgende opmerkingen: Financieel risicobeheer bevindingen derivatenonderzoek maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen. Het onderzoek door CFV vindt plaats aan de hand van signalen. In de Beleidsregels 2014 van CFV normen kunt u terecht op de website van CFV (www.cfv.nl). continuïteit van een corporatie. Die terreinen zijn: kwaliteit financiële verantwoording, behoud staan de signalen per toezichtterrein vermeld. Voor een toelichting op de toezichtaanpak en gehanteerde De beoordeling richt zich op een zestal toezichtterreinen die van invloed kunnen zijn op de financiële 1. Beoordeling CFV risicogericht onderzoek gedaan. In deze brief treft u de resultaten van het onderzoek aan. ingediende prognosegegevens , uw verantwoordingsgegevens 2013 en andere informatie heeft van uw corporatie en brengt daarover advies uit aan de minister voor Wonen en Rijksdienst. Op basis van uw OP grond van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh) beoordeelt CFV jaarlijks de financiële continuïteit Geacht bestuur, Baarn, 11 november 2014 Toezichtbrief 2014 Onderwerp FB2014CFV31075L0117 Ons kenmerk I VOLKSHUISVESTING

2 beheersingsmaatregelen: cruciale schakels steunden te veel op een keten van vertrouwen. Tot slot wordt in organisatiebreed risicobewustzijn. Portaal heeft inmiddels maatregelen genomen om de cultuur om te harte neemt. buigen en het risicobewustzijn te vergroten. CFV acht het van belang dat Portaal deze aanbevelingen ter de evaluatie ingegaan op een aantal te verbeteren cultuuraspecten teneinde te komen tot een gedragen aanbevelingen hebben betrekking op het verbeteren van de interne beheersing. CFV heeft in 2012 reeds aanbevelingen gedaan om te komen tot verbetering van de interne beheersing. Deze aanbevelingen heeft verwachtingen afweken van wat er in werkelijkheid nodig was bij de vastgestelde processen en interne Portaal adequaat overgenomen en inmiddels geïmplementeerd. Verder blijkt uit de evaluatie dat de risicobewustzijn bij Portaal worden als belangrijkste oorzaken genoemd. De in de evaluatie genoemde is geweest. De cultuur (te veel vanuit vertrouwen gehandeld en elkaar niet aanspreken) en een laag De hoofdconclusie van deze evaluatie is dat bij Portaal, zowel de Organisatie alsmede het intern toezicht naïef succes zijn geëlimineerd aan te geven of deze maatregelen effectief zijn geweest en de toezichtbelemmerende bepalingen met derivatencontracten als toereikend heeft beoordeeld. CFV heeft u gevraagd om uiterlijk per 31 december de door u geformuleerde maatregelen voor het elimineren van toezichtbelemmerende bepalingen in Bij brief van 15 mei (kenmerk WK/DE/14.276/L0117) heeft CFV u op de hoogte gebracht van het feit dat CFV Artikel 10 beleidsregels derivaten Liguiditeit wijzen wij u op het belang van eigenstandige en professionele oordeelsvorming in zowel de raad van bestuur 2015 bij Portaal. Implementatie van het bezuinigingsplan en de reorganisatie hebben plaatsgevonden en vanaf begin 2015 werkt iedereen volgens de nieuwe structuur. Gedurende 2015 veranderingen grote impact hebben op de organisatie en door de raad kritisch worden gevolgd. verder in praktijk wordt gebracht. Dit is één van de maatregelen om de governance (intern toezicht) te versterken. het intern toezicht (checks en balances) ook relevant voor andere besluitvormingsprocessen. In dit kader het risicomanagement en versterking van intern toezicht in de praktijk werkt. beoordeelt, acht CFV het van belang dat het bestuur en de RvC gedurende het veranderingsproces in control Opzet van het risicomanagement de Governance Risk Compliancefunctie (GRC). Portaal gaf daarbij aan dat recentelijk een directe escalatielijn praktijk nog verder vorm en inhoud krijgen. CFV hecht eraan dat de uitwerking hiervan in de komende tijd is opgezet tussen de manager GRC en de RvC. De feitelijke invulling van deze communicatieljn moet in de risicobewustzijn. In het gesprek van 30 september is gesproken over het belang van de onafhankelijkheid van krijgt volgens Portaal de interne controle een kwaliteitsimpuls. Daarnaast is Portaal gestart met de Portaal heeft in 2014 gewerkt aan de uniformering van de processen bij de regiobedrijven. Op deze wijze wordt het nieuwe ERPsysteem geïmplementeerd. In het gesprek van 30september geeft de RvC aan dat deze implementatie van het risicomanagement, waarmee invulling wordt gegeven aan de harde kant van maatregelen zijn genomen, zoals bij de gevolgen van de Novelle. CFV wil via onsite toezicht vaststellen hoe ingezette reorganisatie, de komst van een nieuw ERPsysteem en de ingezette procesverbeteringen positief procesverbeteringen worden gedragen door alle delen van de organisatie. CFV volgt deze ontwikkelingen in is. CFV vraagt tevens aandacht voor de wijze waarop Portaal waarborgt dat de voorgaande Portaal staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende organisatorische veranderingen. Alhoewel CFV de als de RvC bij majeure beleidsontwikkelingen. Portaal geeft aan dat hiervoor op diverse gebieden inmiddels Zoals blijkt uit de aanbevelingen van de evaluatie intern toezicht derivaten is de vormgeving en inbedding van In 2014 is een aanvang gemaakt met de implementatie van het nieuwe Portaal. De plaatsingsgesprekken eigen rol van Portaal is geweest bij het ontstaan van de derivatenproblematiek. Thans is CFV samen met Portaal nog over enkele specifieke aspecten van het ontstaan van de derivatenproblematiek erkent en hier ook lering uit trekt naar de toekomst toe. In het gesprek op 30 september heeft Portaal aangegeven dat Portaal het belangrijk vindt om van de evaluatie te Ieren wat de derivatenproblematiek in overleg. van belang dat bestuur en de RvC de eigen verantwoordelijkheid bij het ontstaan van de bevat tot het aanschaffen van de in 2012 bij Portaal aangetroffen derivatenportefeuille. CFV vindt het echter als een groen stoplicht. CFV heeft aan Portaal aangegeven dat de betreffende brief geen aanmoediging In de evaluatie wordt naast andere externe factoren en omstandigheden een brief van CFV (2007) genoemd j VOLKSHUISVESTING

3 CFV CFV Per 1januari 2015 heeft Portaal een nieuwe voorzitter van de RvC. CFV plant in het voorjaar van 2015 proactief over de verschillende ontwikkelingen, zoals de voortgang van de reorganisatie, de veranderingen in control zijn. Hierover wordt u op een later tijdstip nader geïnformeerd. en de cultuur) om vaststellen op welke wijze Portaal waarborgt dat de bovengenoemde organisatorische implementatie van het ERPsysteem en de GRCrapportages. volgt de bovenstaande ontwikkelingen in 2015 kritisch. In overleg informeert Portaal CFV gericht en start in 2015 een onsite onderzoek (interne beheersing, het risicomanagement, de interne controle CFV maakt met Portaal de volgende toezichtafspraken: De hiervoor beschreven beoordeling geeft CFV geen aanleiding tot het doen van interventies. 2. Interventies 2014 Bijlage: Kengetallen Toezicht dr. J. Jelier RA 7ral Fonds Volkshuisvesting Cei Mti ndelijke groet, informeren. publiceert deze brief op zijn website. Ik verzoek u de voor uw organisatie relevante stakeholders hierover te CFV informeert de minister en uw raad van commissarissen over de resultaten van zijn onderzoek en Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder mevrouw W.M. Koelewijn RA. toezichtkader onderwerp van gesprek zal zijn. een kennismakingsgesprek met de nieuwe voorzitter, waarbij het door de raad gehanteerde VOLKSHUISVESTING

4 1_inrit.. Itijiage 1 Stichting Pottial (Loi17) te Utrecht Ratlo s Toezichtveld Llquidltiil er, liri.incieriog 1k.11 WW In ) 6(1V 201.t Progrtoue periode nlgnalerlrigsrrortn corporatie rector prognuteperiod,. T,), 1) ii 1,0 1» 1,0 1,1 1,, li 1,4 1.ti 1,1) 1 rsw,ij,i, Nor,i,ri,,I,s, huid (Ii y»rliio,r,rili,,,i (0 t 1 000,) IIV(v,nlk.Ii,,iv,.111)6» o1»ioil.,tr w.,.,nd.io.) (oh ukiw., iii,, Ii,..) TV (Ir, w t IV.6, 1,1,) is t,., /1/t 41.4 /1),, 4, i../.4 II,, 4,,,) ri,,t).11.)t Tot,iclitveld rolv,rbiliteit en dra,,gkrad,t verniogen Vu!k.In,i,vr vrrru )n n (o t 1.000, siljk iii (t t 1 000, VoIk,l,u6,v, irlijk 0110W 0 p ri w.r vrlruo»0)6, (th witt, 0 v,ritiri, r,, oi,,l ( rit).gt,tltratit buil), r M,rkIti,h,i M ii to cor,, Ii ti,j, O(irr.iti ittt. I tisloe ioi,,,,i list,,) (J()»l.t) irl.itklw rudi vjrl 8 Buffet totaal ii., krtrioirt vi r.,, r,»iilu id (iii t) voiksiittisvr st. ljk t oploit..tiewaarde 10h Iii» 1.l )0,024 1.Ti,,.,ttl 14.9)., i.) 1, ,,.1.3) ,4 11h,).) ) ,4. ) 4)4,41), [ io.4)i) /04. )) ? i 100.0,? 1:1 7,?,) 11.4)0 list, 1)4.41,. 7.0/), 4 i/.1 1 /001,0 IXtt,i,04 701,40 7,1.1w).0014, ) 1,1.04 IT Ontwikkeling Volkrhulroestelljk oermogen en boiler 1 II , [0,11 Voikslu,i,vesteitik verreocen Tuezlchtvetd behoud maatichlappehijk gebonden vermogen h(atstroomteahtatle Kaultronmprognone (prijspeil 2013) gen,iddehd Netto b,dri iii uren»swoir v,rh,iu irun),, [1(3) t)torjiorulir 1.i, i ,4Iit t Vrnl,oor,, Tli id ttito / , ) 1,11 ). n n.ij,r:iis,rr,rni 1w»r,t v,,li,,nn,nhi,,l, 0 rorporili» i.i,,,o» i.00,» S.1)7 Ii gwrr rrr tirdrjfswaatde van opreedin (tol) naar g niformeerd t,i0i i,i/,» ,7 1.,),_tl.3_ht!,1._ Til, OpiS,i Vt fl Ïo,Ïr,Tsw,,.,r,Ï, )tirir( V, rkooj,jiiirl, I, uill, Rri.i)ph.i_er_.. I,orns,htiiii is),,, : V rltuonrli rsl,r tflng (,ri,iiil,,tiii,,,,l, In diijlsw.t.tiilt i4 ) l 1, ), Effectgeünifrrrntt de hridrjftwt.trdc Dm6 N,t ldirtit Tot», ) Gr undorrnr, rnl, hi.rlrijlsw.irndt.400,4e,» 00.1) ,. MVA.tneopIoI.tiit Loi 4/ thied_eo[r4irruio,iielurtlrljlsw.r.i,cii in.,iii,.[i/ LOO. l,,,jas 4.,1»0r»li)),0.llii 110,11

5 510 aal vastgoed in exploitatie Enketvoudge balans 2013 Totaal immateriele vaste activa Materiële Vaste actina Onroerende eo roerende raken ten dienste oan de exploitatie totaal irraleriele oaste actioa Onroerende zaken oerkocht onder ooorwaarslen, Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie ,862 Vastgoed in onlwikkeli, estemdxxosereri exploitatie Totaal vaste activa, 3 010, linaro cle xaste artixa totaal vgredbeleggingen Sorraal vastgoed in exploitatie_gekwali3icerrsdalsvaslgoedbeleg,,, (orrrsnercieel xastgned in enploitalie Vastgoedbeleggingen 68,921 Vr o ts Activa Opgave Vhv.euploitatie Marktwaarde Op revlabrlrteituwaarde/nominale schuld öjolkskuisvestelijke exploitatie waarde/marktwaarde Direct rendement (in %) TOtAAL PASSIVA KortIonersdescdeschi,lden totaal Overig Idenaankredietrnslellinen_ Kortlopende schulden ende schu Iden totaal_ Overige schulden (mci. aan groepsmaatschappijen) 5,0 4, ,6 1,5 4,0 Vho eoplx itasie Marktwaarde , VOV.ver plicht ingen leningen overheid en kredietinstellingen Langlopende_schulden Voorzieningen en egalisatierekening Eigen_vermogen Pass ina totaal Activa / l.ii 1xirte rssiddelen Ellr rterr totaal nxrderingeo totaal olr,ttende astioa , l,it,ral voorraden Vme?terrde art,aa Stichting Portaal (10117) te Utrecht

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING L0045 Domesta t.a.v. de raad van commissarissen Postbus 1120 7801BCEMMEN CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Postbus 107 3740 AC Baarn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 035-69 54 070 Telefax

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING L249 Woningbouwvereniging Volksbelang het bestuur Postbus 276 57 AG HELMOND tav. CENTRAAL FONDS Postbus 17 374AC Barn Bezoe kad res: Oude Utrechtseweg 19 Raam Telefoon 35-69 547 lnrnet www.cfv.nl e-mail

Nadere informatie

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu ilent. - kwaliteit - behoud - financieel - draagkracht www. ilen t. ni 3000 CH ROTTERDAM 3740 AC Oearn Postbus 107 Postbus 2346 tav. het bestuur Oude Iitrechtsoweg 19 Autoriteit woningcorporaties ilaarii

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING [1704 Woonstichting Land van Altena t.a.v. het bestuur Postbus 75 4255 ZH NIEUWENDIJK NB I CENTRAAL FONDS Postbus 107 3740AC Baarn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 0356954070 lnternet www.cfv.nl

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. aanpak uitwerkt op welke wijze Stichting Trudo zijn beheerapparaat zodanig inricht dat binnen vijfjaar een

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. aanpak uitwerkt op welke wijze Stichting Trudo zijn beheerapparaat zodanig inricht dat binnen vijfjaar een 5600 AJ EINDHOVEN Postbus 360 t.a.v. het bestuur Stichting Trudo LO 527 Telefoon 035-69 54070 e-maii info@cfv.nl Internet www.cfv.ni Oude Utrechtseweg 19 3740AC Baarn Baarn Postbus 107 Bezoekadres GESTELD

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. tav. het bestuur. Postbus 35030 3005 DA ROTTERDAM. Ons kenmerk. Onderwerp. Toezichtbrief 2014. Baarn, 16 oktober 2014

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. tav. het bestuur. Postbus 35030 3005 DA ROTTERDAM. Ons kenmerk. Onderwerp. Toezichtbrief 2014. Baarn, 16 oktober 2014 en 3005 DA ROTTERDAM [0993 Bouwvereniging Onze Woning Postbus 35030 tav. het bestuur Internet www.cfv.nl Telefax 035-69 54080 Telefoon 035-69 54070 Baarn Oude Utrechtseweg 19 3740AC Baarn Bezoekadres:

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VO LKSHU IS VE ST ING. Stichting Yrnere. tav. het bestuur. Postbus 2412 1000 CK AMSTERDAM. Ons kenmerk F82 014-C FV-3 2866- [2070

CENTRAAL FONDS VO LKSHU IS VE ST ING. Stichting Yrnere. tav. het bestuur. Postbus 2412 1000 CK AMSTERDAM. Ons kenmerk F82 014-C FV-3 2866- [2070 1000 CK AMSTERDAM Stichting Yrnere Postbus 2412 tav. het bestuur [2070 emah info@cfv.nl Internet www.cfv.nl Telefoon 035 69 54070 Baarn Oude Utrechtseweg 19 3740AC Baarn Bezoekadres: Postbus 107 1E51ELD

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van lnftastructunr en Milieu. L0173 Inspectie Leefomgeving en

Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van lnftastructunr en Milieu. L0173 Inspectie Leefomgeving en kwaliteit Baarn www.ilent.ni 7500 BH ENSCHEDE 3740 AC laarn Postbus 1305 Postbus 107 t.av. het bestuur Oude Utrechtseweg 19 RK. Woningstichting Ons Huis Autoriteit woilinqcorporaties Transport L0173 Inspectie

Nadere informatie

De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen?

De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen? De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen? De controller in de Circle of Trust VRC Midzomer Event 19 juni 2014 drs. Daphne Braal*Verhoog Directeur Centraal Fonds

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Laurentius. t.a.v. het bestuur. Postbus 2199 4800 CD BREDA. Ons kenmerk. Onderwerp. Toezichtbrief 2014

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Laurentius. t.a.v. het bestuur. Postbus 2199 4800 CD BREDA. Ons kenmerk. Onderwerp. Toezichtbrief 2014 Laurentius Postbus 2199 4800 CD BREDA t.a.v. het bestuur L1005 Internet www.cfv.nl Telefax 03569 54080 Telefoon 03569 54070 flairn Oude Utrechtseweg 19 3740AC Bairn Bezoekadres: email info6)cfv.nl Postbus

Nadere informatie

Ministerie van lnfrastrucuutr en Milieu

Ministerie van lnfrastrucuutr en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Boom behoud draagkracht Boom www. leo t. nl 5340 AD OSS 3740 AC Baarn t.a.v. het bestuur Oude Utrechtseweg 19 Postbus 151 Postbus 107 Transport Bra ba ntwonen Autoriteit

Nadere informatie

Inspectie Leeomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. L1924 Inspectie Leefomgeving en. Stichting Vestia

Inspectie Leeomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. L1924 Inspectie Leefomgeving en. Stichting Vestia www. iie ii Lii 3000 81< ROTTERDAM 3140 AC Ilaarn Postbus 107 Postbus 1431 Baarn tav. het bestuur Oude Utreciitseweg 19 Autoriteit woningcorporaties Stichting Vestia Transport L1924 Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Stuknummer: AM2.06095

Stuknummer: AM2.06095 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagefn) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Ontwikkelingen FLO/U201200941 22 juni 2012 woningcorporatiesector

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw,

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw, > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan: corporatiebestuurder en rvc s Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon Meld- en Informatiecentrum T

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1578 Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam t.a.v. het bestuur Postbus 144 1140 AC MONNICKENDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

De minister voor Wonen en Rijksdienst e-mail info@cfv.nl de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG. Geachte minister Blok,

De minister voor Wonen en Rijksdienst e-mail info@cfv.nl de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG. Geachte minister Blok, =. CENTRAAL FONDS Postbus 107 3740AC Raam Bezoekad res Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 035-6954070 Intemnet www.cfv.nl De minister voor Wonen en Rijksdienst e-mail info@cfv.nl de heer drs. S.A. Blok

Nadere informatie

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen.

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen. Toelichting Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen volkshuisvesting Inleiding Met deze beleidsregels wordt nadere invulling gegeven aan de normen inzake beleggingsactiviteiten

Nadere informatie

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250 gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Het programmamanagement

Nadere informatie

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10 TOETSINGSKADER VERBINDINGEN Woonstad Rotterdam 3-12-2013 1 van 10 Inleiding De IAD heeft in het auditprogramma een IC opgenomen op de verbindingen. In 2009/2010 was er, ten gevolge van fusie- en integratiewerkzaamheden,

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

.1 VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS. Stadgenoot. tav. het bestuur. Postbus 700. Toezichtbrief 2014. Baarn, 6 november 2014.

.1 VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS. Stadgenoot. tav. het bestuur. Postbus 700. Toezichtbrief 2014. Baarn, 6 november 2014. 1000 AS AMSTERDAM Postbus 700 tav. het bestuur Stadgenoot [0124 e-n,ail info@cfv.nl Internet www.cfv.nl Telefoon 035-6954070 Raam Oude Utrechtseweg 19 3740AC Baarn Bezoekadres: Postbus 107 ESTELD BIJ BE5LUITCENTRALE

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1979 Stichting Stadswonen t.a.v. het bestuur Postbus 4057 3006 AB ROTTERDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT INSTELLINGSGEGEVENS Naam instelling : Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Adres : Flemingstraat 55 Postcode / Woonplaats : 2041 VW Zandvoort Telefoon

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Model Beleggingsstatuut

Model Beleggingsstatuut Model Beleggingsstatuut Datum: 2 april 2015 Auteur: Paul Minke Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegei Wonen 2 0 12-246 Contactpersoon Conny Hofstede Telefoon 1383 Fax E-mail C.HofStede@NIEUWEGEIN.NL

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn Woningmarkt en corporatiesector Johan Conijn Ruimteconferentie PBL 21 mei 2013 Inhoud Woningmarktdebat Positie woningcorporatie Regeer- en woonakkoord DrieKamerModel 2 Woningmarkt Overmatige subsidiering

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014 Erik Terheggen 1. WSW in cijfers 1983 Borginstituut opgericht in 1983 De WSW-borging geldt voor nieuwbouw en renovatie van sociale woningen en maatschappelijk

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage AV/A&M/2001/60552

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage AV/A&M/2001/60552 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015 Zwolle Gabriël de Groot Senior adviseur BNG Advies 17 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken van afwegingen bij

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief

Financieel Statuut 2015 Status: Definitief Financieel Statuut 2015 Status: Definitief 20151230 Financieel statuut 2015 definitief.doc 2 Inhoudsopgave 1. Waarom een financieel statuut... 4 1.1 Uitgangspunten... 4 1.2 Instrumenten... 4 1.3 Relatie

Nadere informatie

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni

.I V{! 1L.I. SF{ L;V[; I11 Ni - Saneringsbe /anviaig Beleids lav. 11)1)1,iiIti(»ifttiiI 1 iv ii Irlif,tt 1 1 ) 1 ((liii [th1tuni fl S 1

Nadere informatie

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 NBA Alert 30 Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 April 2013 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88 RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88 Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4131686 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 juni 2012 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve en M. Tigelaar Programma : 10. Economie en

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen

RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen RJ-Uiting 2015-9: Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen Met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is een nieuwe categorie microrechtspersonen geïntroduceerd. Voor deze nieuwe categorie rechtspersonen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015 Eindhoven Natasja Georgius-van Dijk Adviseur BNG Advies 30 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken

Nadere informatie

5/15/2014. Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014

5/15/2014. Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014 Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 15 mei2014 Stern Groep N.V. Agendapunt 2 Behandelingvan het Verslagvan de Directie over het boekjaar 2013 1 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2013/2014 Durf en Discipline

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij Versie 2015-06 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Onroerende zaken in exploitatie, bestemd voor verkoop Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van voor verkoop bestemde huurwoningen verwijst de richtlijn voor woningcorporaties (RJ 645) naar de richtlijn

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Opleidingen en Trainingen VVCM

Opleidingen en Trainingen VVCM Opleidingen en Trainingen VVCM Even voorstellen 2 Hans Reitsma Ondernemer Bestuurder VVCM Student CCM (inmiddels module 2) De VVCM Circa 1.000 leden Credit Management Evenementen Uitgever Blad De Credit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 059 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT VOOR WONINGCORPORATIES

RISICOMANAGEMENT VOOR WONINGCORPORATIES INTEGRAAL RISICOMANAGEMENT VOOR WONINGCORPORATIES Together you make the difference RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Deel 2 van een drieluik over het belang van goed risicomanagement in de corporatie

Nadere informatie

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst TOEZICHT ONDER SOLVENCY II

(10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst TOEZICHT ONDER SOLVENCY II Klantn 13 juni 1 aam 2013 (10 spatie s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst TOEZICHT ONDER SOLVENCY II INTERN TOEZICHT ONDER SOLVENCY II 01 02 03 04 05 06 07 08 Introductie Cor Ensing

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland Plaats : Houten Bestuursnummer : 40908 Onderzoeksnummer : 248479 Datum onderzoek : 17 september

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

JAARREKEl\ING. te Geldermalsen. 20r4 HERVORMDE GE,MEENTE. van de Diaconie. opgesteld door het college van diakenen

JAARREKEl\ING. te Geldermalsen. 20r4 HERVORMDE GE,MEENTE. van de Diaconie. opgesteld door het college van diakenen JAARREKEl\ING van de Diaconie HERVORMDE GE,MEENTE te Geldermalsen 20r4 opgesteld door het college van diakenen ACTTVA balans per 31 december 2014 2013 00 Vaste actíva Ons Huis Landerijen 10.800 36.935

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap:

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap: Kamer van Koophandel en Fabrieken Afdeling Handelsregister Postbus 6004 4330 LA MIDDELBURG Middelburg, 24 april 2008 Betreft: jaarstukken 2007 ter deponering Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u toekomen

Nadere informatie

Toekomstplan FC Den Bosch

Toekomstplan FC Den Bosch Toekomstplan FC Den Bosch In dit document is een toelichting opgenomen ten aanzien van het toekomstplan om FC Den Bosch weer gezond te maken. Toegelicht wordt hoe de financiële situatie van FC den Bosch

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

PAS conferentie 2015: Close the Gap Corporate Governance en Internal Audit

PAS conferentie 2015: Close the Gap Corporate Governance en Internal Audit PAS conferentie 2015: Close the Gap Corporate Governance en Internal Audit Van commissie Peters naar commissie Van Manen, een statusupdate PAS Conferentie 3 december 2015 Gefeliciteerd! PAS Conferentie

Nadere informatie

ONDERWERP: MAXIMALE GEMEENTELIJKE ACHTERVANG PER CORPORATIE (100% WOZ)

ONDERWERP: MAXIMALE GEMEENTELIJKE ACHTERVANG PER CORPORATIE (100% WOZ) Vragen en antwoorden over het schuld/woz-overzicht Algemene vragen Vragen over de peildatum WOZ-waarde Vragen over de maximale gemeentelijke achtervang per corporatie (100% WOZ) Vragen over de maximale

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

Betreft: Commentaar RJ-Uiting 2010-3: Herziene ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting

Betreft: Commentaar RJ-Uiting 2010-3: Herziene ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting RJ-Comm. 1147 Raad voor de Jaarverslaggeving Per e-mail (rj@rjnet.nl) Raad voor de Jaarverslaggeving Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM Rotterdam, 1 december 2010 Betreft: Commentaar RJ-Uiting

Nadere informatie

Iv3 toetsingsbeleid en begrotingsgegevens EMU

Iv3 toetsingsbeleid en begrotingsgegevens EMU Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 19 lull 2005 Ons kenmerk 2005-0000139706 Colleges van B&W en Provinciale staten Onderdeel DGKB/FOBB inlichtingen J. Nijenhuis T (070)4268603

Nadere informatie