I VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS. Follo w-up bevindingen derivatenonderzoek. Stichting Portaal. t.a.v. het bestuur. Postbus GE UTRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS. Follo w-up bevindingen derivatenonderzoek. Stichting Portaal. t.a.v. het bestuur. Postbus 2211 3500 GE UTRECHT"

Transcriptie

1 3500 GE UTRECHT Postbus 2211 t.a.v. het bestuur Stichting Portaal [0117 e mail leletoon Internet Bi i rn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg AC Baarn Postbus 107 GESTELD RIJ BE5IUITCENTRALE FONDS VOOR DEVOLRSHUISVESTING (STAATSRLAD 19R8, 483). )Cv k 5,i J3 zi4 BIC INGBNL2A IBAN NL12 INGB sprake van een toereikende liquiditeitsbuffer. In 2013 heeft CFV bij Portaal de interne organisatie met betrekking tot derivaten onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek hebben ertoe geleid dat in augustus met betrekking tot de interne beheersing van derivaten en de vereiste 2%liquiditeitsbuffer. Eind 2012 was er benoemd met betrekking tot u treasurystatuut, de evaluatie, terugbrengen van risico s uit hoofde van derivaten gereed gekomen. Op 30 september heeft CFV met het bestuur en de RvC de uitkomsten van het rapport besproken. eigen evaluatie is om te leren en het interne toezicht te versterken. In 2014 is de evaluatie intern toezicht breackclauses en de extern adviseur, waarvan CFV de opvolging wil vaststellen. intern toezicht met betrekking tot de ontstane derivatenproblematiek. Belangrijkste doelstelling van deze Portaal heeft gedurende de periode van verscherpt toezicht ( ) effectieve maatregelen genomen Portaal heeft in het najaar van 2013 aan ConQuestor de opdracht gegeven voor een brede evaluatie van het 2013 het verscherpt toezicht is opgeheven. Hierbij zijn nog wel een aantal bevindingen c.q. aanbevelingen Follo wup bevindingen derivatenonderzoek Followup Implementatie Opzet Beoordeling 2014 van het risicomanagement van het bezuinigingsplan en de reorganisatie In de Toezichtbrief 2013 heeft CFV met Portaal de volgende toezichtafspraken gemaakt voor 2014: Het bij uw corporatie uitgevoerde onderzoek geeft CFV aanleiding tot de volgende opmerkingen: Financieel risicobeheer bevindingen derivatenonderzoek maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen. Het onderzoek door CFV vindt plaats aan de hand van signalen. In de Beleidsregels 2014 van CFV normen kunt u terecht op de website van CFV (www.cfv.nl). continuïteit van een corporatie. Die terreinen zijn: kwaliteit financiële verantwoording, behoud staan de signalen per toezichtterrein vermeld. Voor een toelichting op de toezichtaanpak en gehanteerde De beoordeling richt zich op een zestal toezichtterreinen die van invloed kunnen zijn op de financiële 1. Beoordeling CFV risicogericht onderzoek gedaan. In deze brief treft u de resultaten van het onderzoek aan. ingediende prognosegegevens , uw verantwoordingsgegevens 2013 en andere informatie heeft van uw corporatie en brengt daarover advies uit aan de minister voor Wonen en Rijksdienst. Op basis van uw OP grond van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh) beoordeelt CFV jaarlijks de financiële continuïteit Geacht bestuur, Baarn, 11 november 2014 Toezichtbrief 2014 Onderwerp FB2014CFV31075L0117 Ons kenmerk I VOLKSHUISVESTING

2 beheersingsmaatregelen: cruciale schakels steunden te veel op een keten van vertrouwen. Tot slot wordt in organisatiebreed risicobewustzijn. Portaal heeft inmiddels maatregelen genomen om de cultuur om te harte neemt. buigen en het risicobewustzijn te vergroten. CFV acht het van belang dat Portaal deze aanbevelingen ter de evaluatie ingegaan op een aantal te verbeteren cultuuraspecten teneinde te komen tot een gedragen aanbevelingen hebben betrekking op het verbeteren van de interne beheersing. CFV heeft in 2012 reeds aanbevelingen gedaan om te komen tot verbetering van de interne beheersing. Deze aanbevelingen heeft verwachtingen afweken van wat er in werkelijkheid nodig was bij de vastgestelde processen en interne Portaal adequaat overgenomen en inmiddels geïmplementeerd. Verder blijkt uit de evaluatie dat de risicobewustzijn bij Portaal worden als belangrijkste oorzaken genoemd. De in de evaluatie genoemde is geweest. De cultuur (te veel vanuit vertrouwen gehandeld en elkaar niet aanspreken) en een laag De hoofdconclusie van deze evaluatie is dat bij Portaal, zowel de Organisatie alsmede het intern toezicht naïef succes zijn geëlimineerd aan te geven of deze maatregelen effectief zijn geweest en de toezichtbelemmerende bepalingen met derivatencontracten als toereikend heeft beoordeeld. CFV heeft u gevraagd om uiterlijk per 31 december de door u geformuleerde maatregelen voor het elimineren van toezichtbelemmerende bepalingen in Bij brief van 15 mei (kenmerk WK/DE/14.276/L0117) heeft CFV u op de hoogte gebracht van het feit dat CFV Artikel 10 beleidsregels derivaten Liguiditeit wijzen wij u op het belang van eigenstandige en professionele oordeelsvorming in zowel de raad van bestuur 2015 bij Portaal. Implementatie van het bezuinigingsplan en de reorganisatie hebben plaatsgevonden en vanaf begin 2015 werkt iedereen volgens de nieuwe structuur. Gedurende 2015 veranderingen grote impact hebben op de organisatie en door de raad kritisch worden gevolgd. verder in praktijk wordt gebracht. Dit is één van de maatregelen om de governance (intern toezicht) te versterken. het intern toezicht (checks en balances) ook relevant voor andere besluitvormingsprocessen. In dit kader het risicomanagement en versterking van intern toezicht in de praktijk werkt. beoordeelt, acht CFV het van belang dat het bestuur en de RvC gedurende het veranderingsproces in control Opzet van het risicomanagement de Governance Risk Compliancefunctie (GRC). Portaal gaf daarbij aan dat recentelijk een directe escalatielijn praktijk nog verder vorm en inhoud krijgen. CFV hecht eraan dat de uitwerking hiervan in de komende tijd is opgezet tussen de manager GRC en de RvC. De feitelijke invulling van deze communicatieljn moet in de risicobewustzijn. In het gesprek van 30 september is gesproken over het belang van de onafhankelijkheid van krijgt volgens Portaal de interne controle een kwaliteitsimpuls. Daarnaast is Portaal gestart met de Portaal heeft in 2014 gewerkt aan de uniformering van de processen bij de regiobedrijven. Op deze wijze wordt het nieuwe ERPsysteem geïmplementeerd. In het gesprek van 30september geeft de RvC aan dat deze implementatie van het risicomanagement, waarmee invulling wordt gegeven aan de harde kant van maatregelen zijn genomen, zoals bij de gevolgen van de Novelle. CFV wil via onsite toezicht vaststellen hoe ingezette reorganisatie, de komst van een nieuw ERPsysteem en de ingezette procesverbeteringen positief procesverbeteringen worden gedragen door alle delen van de organisatie. CFV volgt deze ontwikkelingen in is. CFV vraagt tevens aandacht voor de wijze waarop Portaal waarborgt dat de voorgaande Portaal staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende organisatorische veranderingen. Alhoewel CFV de als de RvC bij majeure beleidsontwikkelingen. Portaal geeft aan dat hiervoor op diverse gebieden inmiddels Zoals blijkt uit de aanbevelingen van de evaluatie intern toezicht derivaten is de vormgeving en inbedding van In 2014 is een aanvang gemaakt met de implementatie van het nieuwe Portaal. De plaatsingsgesprekken eigen rol van Portaal is geweest bij het ontstaan van de derivatenproblematiek. Thans is CFV samen met Portaal nog over enkele specifieke aspecten van het ontstaan van de derivatenproblematiek erkent en hier ook lering uit trekt naar de toekomst toe. In het gesprek op 30 september heeft Portaal aangegeven dat Portaal het belangrijk vindt om van de evaluatie te Ieren wat de derivatenproblematiek in overleg. van belang dat bestuur en de RvC de eigen verantwoordelijkheid bij het ontstaan van de bevat tot het aanschaffen van de in 2012 bij Portaal aangetroffen derivatenportefeuille. CFV vindt het echter als een groen stoplicht. CFV heeft aan Portaal aangegeven dat de betreffende brief geen aanmoediging In de evaluatie wordt naast andere externe factoren en omstandigheden een brief van CFV (2007) genoemd j VOLKSHUISVESTING

3 CFV CFV Per 1januari 2015 heeft Portaal een nieuwe voorzitter van de RvC. CFV plant in het voorjaar van 2015 proactief over de verschillende ontwikkelingen, zoals de voortgang van de reorganisatie, de veranderingen in control zijn. Hierover wordt u op een later tijdstip nader geïnformeerd. en de cultuur) om vaststellen op welke wijze Portaal waarborgt dat de bovengenoemde organisatorische implementatie van het ERPsysteem en de GRCrapportages. volgt de bovenstaande ontwikkelingen in 2015 kritisch. In overleg informeert Portaal CFV gericht en start in 2015 een onsite onderzoek (interne beheersing, het risicomanagement, de interne controle CFV maakt met Portaal de volgende toezichtafspraken: De hiervoor beschreven beoordeling geeft CFV geen aanleiding tot het doen van interventies. 2. Interventies 2014 Bijlage: Kengetallen Toezicht dr. J. Jelier RA 7ral Fonds Volkshuisvesting Cei Mti ndelijke groet, informeren. publiceert deze brief op zijn website. Ik verzoek u de voor uw organisatie relevante stakeholders hierover te CFV informeert de minister en uw raad van commissarissen over de resultaten van zijn onderzoek en Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder mevrouw W.M. Koelewijn RA. toezichtkader onderwerp van gesprek zal zijn. een kennismakingsgesprek met de nieuwe voorzitter, waarbij het door de raad gehanteerde VOLKSHUISVESTING

4 1_inrit.. Itijiage 1 Stichting Pottial (Loi17) te Utrecht Ratlo s Toezichtveld Llquidltiil er, liri.incieriog 1k.11 WW In ) 6(1V 201.t Progrtoue periode nlgnalerlrigsrrortn corporatie rector prognuteperiod,. T,), 1) ii 1,0 1» 1,0 1,1 1,, li 1,4 1.ti 1,1) 1 rsw,ij,i, Nor,i,ri,,I,s, huid (Ii y»rliio,r,rili,,,i (0 t 1 000,) IIV(v,nlk.Ii,,iv,.111)6» o1»ioil.,tr w.,.,nd.io.) (oh ukiw., iii,, Ii,..) TV (Ir, w t IV.6, 1,1,) is t,., /1/t 41.4 /1),, 4, i../.4 II,, 4,,,) ri,,t).11.)t Tot,iclitveld rolv,rbiliteit en dra,,gkrad,t verniogen Vu!k.In,i,vr vrrru )n n (o t 1.000, siljk iii (t t 1 000, VoIk,l,u6,v, irlijk 0110W 0 p ri w.r vrlruo»0)6, (th witt, 0 v,ritiri, r,, oi,,l ( rit).gt,tltratit buil), r M,rkIti,h,i M ii to cor,, Ii ti,j, O(irr.iti ittt. I tisloe ioi,,,,i list,,) (J()»l.t) irl.itklw rudi vjrl 8 Buffet totaal ii., krtrioirt vi r.,, r,»iilu id (iii t) voiksiittisvr st. ljk t oploit..tiewaarde 10h Iii» 1.l )0,024 1.Ti,,.,ttl 14.9)., i.) 1, ,,.1.3) ,4 11h,).) ) ,4. ) 4)4,41), [ io.4)i) /04. )) ? i 100.0,? 1:1 7,?,) 11.4)0 list, 1)4.41,. 7.0/), 4 i/.1 1 /001,0 IXtt,i,04 701,40 7,1.1w).0014, ) 1,1.04 IT Ontwikkeling Volkrhulroestelljk oermogen en boiler 1 II , [0,11 Voikslu,i,vesteitik verreocen Tuezlchtvetd behoud maatichlappehijk gebonden vermogen h(atstroomteahtatle Kaultronmprognone (prijspeil 2013) gen,iddehd Netto b,dri iii uren»swoir v,rh,iu irun),, [1(3) t)torjiorulir 1.i, i ,4Iit t Vrnl,oor,, Tli id ttito / , ) 1,11 ). n n.ij,r:iis,rr,rni 1w»r,t v,,li,,nn,nhi,,l, 0 rorporili» i.i,,,o» i.00,» S.1)7 Ii gwrr rrr tirdrjfswaatde van opreedin (tol) naar g niformeerd t,i0i i,i/,» ,7 1.,),_tl.3_ht!,1._ Til, OpiS,i Vt fl Ïo,Ïr,Tsw,,.,r,Ï, )tirir( V, rkooj,jiiirl, I, uill, Rri.i)ph.i_er_.. I,orns,htiiii is),,, : V rltuonrli rsl,r tflng (,ri,iiil,,tiii,,,,l, In diijlsw.t.tiilt i4 ) l 1, ), Effectgeünifrrrntt de hridrjftwt.trdc Dm6 N,t ldirtit Tot», ) Gr undorrnr, rnl, hi.rlrijlsw.irndt.400,4e,» 00.1) ,. MVA.tneopIoI.tiit Loi 4/ thied_eo[r4irruio,iielurtlrljlsw.r.i,cii in.,iii,.[i/ LOO. l,,,jas 4.,1»0r»li)),0.llii 110,11

5 510 aal vastgoed in exploitatie Enketvoudge balans 2013 Totaal immateriele vaste activa Materiële Vaste actina Onroerende eo roerende raken ten dienste oan de exploitatie totaal irraleriele oaste actioa Onroerende zaken oerkocht onder ooorwaarslen, Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie ,862 Vastgoed in onlwikkeli, estemdxxosereri exploitatie Totaal vaste activa, 3 010, linaro cle xaste artixa totaal vgredbeleggingen Sorraal vastgoed in exploitatie_gekwali3icerrsdalsvaslgoedbeleg,,, (orrrsnercieel xastgned in enploitalie Vastgoedbeleggingen 68,921 Vr o ts Activa Opgave Vhv.euploitatie Marktwaarde Op revlabrlrteituwaarde/nominale schuld öjolkskuisvestelijke exploitatie waarde/marktwaarde Direct rendement (in %) TOtAAL PASSIVA KortIonersdescdeschi,lden totaal Overig Idenaankredietrnslellinen_ Kortlopende schulden ende schu Iden totaal_ Overige schulden (mci. aan groepsmaatschappijen) 5,0 4, ,6 1,5 4,0 Vho eoplx itasie Marktwaarde , VOV.ver plicht ingen leningen overheid en kredietinstellingen Langlopende_schulden Voorzieningen en egalisatierekening Eigen_vermogen Pass ina totaal Activa / l.ii 1xirte rssiddelen Ellr rterr totaal nxrderingeo totaal olr,ttende astioa , l,it,ral voorraden Vme?terrde art,aa Stichting Portaal (10117) te Utrecht

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties

www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties 18 januari 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013

ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 ONDERZOEK VERSLAGGEVING 2013 NEDERLANDSE PUBLIEK AANGEBODEN BELEGGINGSFONDSEN Regelgeving De meeste beheerders geven aan wat voor het fonds de gevolgen zijn van nieuwe regelgeving. Uitbesteding Risico

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting en conclusies... 3 2.

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie