I VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS. Follo w-up bevindingen derivatenonderzoek. Stichting Portaal. t.a.v. het bestuur. Postbus GE UTRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS. Follo w-up bevindingen derivatenonderzoek. Stichting Portaal. t.a.v. het bestuur. Postbus 2211 3500 GE UTRECHT"

Transcriptie

1 3500 GE UTRECHT Postbus 2211 t.a.v. het bestuur Stichting Portaal [0117 e mail leletoon Internet Bi i rn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg AC Baarn Postbus 107 GESTELD RIJ BE5IUITCENTRALE FONDS VOOR DEVOLRSHUISVESTING (STAATSRLAD 19R8, 483). )Cv k 5,i J3 zi4 BIC INGBNL2A IBAN NL12 INGB sprake van een toereikende liquiditeitsbuffer. In 2013 heeft CFV bij Portaal de interne organisatie met betrekking tot derivaten onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek hebben ertoe geleid dat in augustus met betrekking tot de interne beheersing van derivaten en de vereiste 2%liquiditeitsbuffer. Eind 2012 was er benoemd met betrekking tot u treasurystatuut, de evaluatie, terugbrengen van risico s uit hoofde van derivaten gereed gekomen. Op 30 september heeft CFV met het bestuur en de RvC de uitkomsten van het rapport besproken. eigen evaluatie is om te leren en het interne toezicht te versterken. In 2014 is de evaluatie intern toezicht breackclauses en de extern adviseur, waarvan CFV de opvolging wil vaststellen. intern toezicht met betrekking tot de ontstane derivatenproblematiek. Belangrijkste doelstelling van deze Portaal heeft gedurende de periode van verscherpt toezicht ( ) effectieve maatregelen genomen Portaal heeft in het najaar van 2013 aan ConQuestor de opdracht gegeven voor een brede evaluatie van het 2013 het verscherpt toezicht is opgeheven. Hierbij zijn nog wel een aantal bevindingen c.q. aanbevelingen Follo wup bevindingen derivatenonderzoek Followup Implementatie Opzet Beoordeling 2014 van het risicomanagement van het bezuinigingsplan en de reorganisatie In de Toezichtbrief 2013 heeft CFV met Portaal de volgende toezichtafspraken gemaakt voor 2014: Het bij uw corporatie uitgevoerde onderzoek geeft CFV aanleiding tot de volgende opmerkingen: Financieel risicobeheer bevindingen derivatenonderzoek maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen. Het onderzoek door CFV vindt plaats aan de hand van signalen. In de Beleidsregels 2014 van CFV normen kunt u terecht op de website van CFV ( continuïteit van een corporatie. Die terreinen zijn: kwaliteit financiële verantwoording, behoud staan de signalen per toezichtterrein vermeld. Voor een toelichting op de toezichtaanpak en gehanteerde De beoordeling richt zich op een zestal toezichtterreinen die van invloed kunnen zijn op de financiële 1. Beoordeling CFV risicogericht onderzoek gedaan. In deze brief treft u de resultaten van het onderzoek aan. ingediende prognosegegevens , uw verantwoordingsgegevens 2013 en andere informatie heeft van uw corporatie en brengt daarover advies uit aan de minister voor Wonen en Rijksdienst. Op basis van uw OP grond van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh) beoordeelt CFV jaarlijks de financiële continuïteit Geacht bestuur, Baarn, 11 november 2014 Toezichtbrief 2014 Onderwerp FB2014CFV31075L0117 Ons kenmerk I VOLKSHUISVESTING

2 beheersingsmaatregelen: cruciale schakels steunden te veel op een keten van vertrouwen. Tot slot wordt in organisatiebreed risicobewustzijn. Portaal heeft inmiddels maatregelen genomen om de cultuur om te harte neemt. buigen en het risicobewustzijn te vergroten. CFV acht het van belang dat Portaal deze aanbevelingen ter de evaluatie ingegaan op een aantal te verbeteren cultuuraspecten teneinde te komen tot een gedragen aanbevelingen hebben betrekking op het verbeteren van de interne beheersing. CFV heeft in 2012 reeds aanbevelingen gedaan om te komen tot verbetering van de interne beheersing. Deze aanbevelingen heeft verwachtingen afweken van wat er in werkelijkheid nodig was bij de vastgestelde processen en interne Portaal adequaat overgenomen en inmiddels geïmplementeerd. Verder blijkt uit de evaluatie dat de risicobewustzijn bij Portaal worden als belangrijkste oorzaken genoemd. De in de evaluatie genoemde is geweest. De cultuur (te veel vanuit vertrouwen gehandeld en elkaar niet aanspreken) en een laag De hoofdconclusie van deze evaluatie is dat bij Portaal, zowel de Organisatie alsmede het intern toezicht naïef succes zijn geëlimineerd aan te geven of deze maatregelen effectief zijn geweest en de toezichtbelemmerende bepalingen met derivatencontracten als toereikend heeft beoordeeld. CFV heeft u gevraagd om uiterlijk per 31 december de door u geformuleerde maatregelen voor het elimineren van toezichtbelemmerende bepalingen in Bij brief van 15 mei (kenmerk WK/DE/14.276/L0117) heeft CFV u op de hoogte gebracht van het feit dat CFV Artikel 10 beleidsregels derivaten Liguiditeit wijzen wij u op het belang van eigenstandige en professionele oordeelsvorming in zowel de raad van bestuur 2015 bij Portaal. Implementatie van het bezuinigingsplan en de reorganisatie hebben plaatsgevonden en vanaf begin 2015 werkt iedereen volgens de nieuwe structuur. Gedurende 2015 veranderingen grote impact hebben op de organisatie en door de raad kritisch worden gevolgd. verder in praktijk wordt gebracht. Dit is één van de maatregelen om de governance (intern toezicht) te versterken. het intern toezicht (checks en balances) ook relevant voor andere besluitvormingsprocessen. In dit kader het risicomanagement en versterking van intern toezicht in de praktijk werkt. beoordeelt, acht CFV het van belang dat het bestuur en de RvC gedurende het veranderingsproces in control Opzet van het risicomanagement de Governance Risk Compliancefunctie (GRC). Portaal gaf daarbij aan dat recentelijk een directe escalatielijn praktijk nog verder vorm en inhoud krijgen. CFV hecht eraan dat de uitwerking hiervan in de komende tijd is opgezet tussen de manager GRC en de RvC. De feitelijke invulling van deze communicatieljn moet in de risicobewustzijn. In het gesprek van 30 september is gesproken over het belang van de onafhankelijkheid van krijgt volgens Portaal de interne controle een kwaliteitsimpuls. Daarnaast is Portaal gestart met de Portaal heeft in 2014 gewerkt aan de uniformering van de processen bij de regiobedrijven. Op deze wijze wordt het nieuwe ERPsysteem geïmplementeerd. In het gesprek van 30september geeft de RvC aan dat deze implementatie van het risicomanagement, waarmee invulling wordt gegeven aan de harde kant van maatregelen zijn genomen, zoals bij de gevolgen van de Novelle. CFV wil via onsite toezicht vaststellen hoe ingezette reorganisatie, de komst van een nieuw ERPsysteem en de ingezette procesverbeteringen positief procesverbeteringen worden gedragen door alle delen van de organisatie. CFV volgt deze ontwikkelingen in is. CFV vraagt tevens aandacht voor de wijze waarop Portaal waarborgt dat de voorgaande Portaal staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende organisatorische veranderingen. Alhoewel CFV de als de RvC bij majeure beleidsontwikkelingen. Portaal geeft aan dat hiervoor op diverse gebieden inmiddels Zoals blijkt uit de aanbevelingen van de evaluatie intern toezicht derivaten is de vormgeving en inbedding van In 2014 is een aanvang gemaakt met de implementatie van het nieuwe Portaal. De plaatsingsgesprekken eigen rol van Portaal is geweest bij het ontstaan van de derivatenproblematiek. Thans is CFV samen met Portaal nog over enkele specifieke aspecten van het ontstaan van de derivatenproblematiek erkent en hier ook lering uit trekt naar de toekomst toe. In het gesprek op 30 september heeft Portaal aangegeven dat Portaal het belangrijk vindt om van de evaluatie te Ieren wat de derivatenproblematiek in overleg. van belang dat bestuur en de RvC de eigen verantwoordelijkheid bij het ontstaan van de bevat tot het aanschaffen van de in 2012 bij Portaal aangetroffen derivatenportefeuille. CFV vindt het echter als een groen stoplicht. CFV heeft aan Portaal aangegeven dat de betreffende brief geen aanmoediging In de evaluatie wordt naast andere externe factoren en omstandigheden een brief van CFV (2007) genoemd j VOLKSHUISVESTING

3 CFV CFV Per 1januari 2015 heeft Portaal een nieuwe voorzitter van de RvC. CFV plant in het voorjaar van 2015 proactief over de verschillende ontwikkelingen, zoals de voortgang van de reorganisatie, de veranderingen in control zijn. Hierover wordt u op een later tijdstip nader geïnformeerd. en de cultuur) om vaststellen op welke wijze Portaal waarborgt dat de bovengenoemde organisatorische implementatie van het ERPsysteem en de GRCrapportages. volgt de bovenstaande ontwikkelingen in 2015 kritisch. In overleg informeert Portaal CFV gericht en start in 2015 een onsite onderzoek (interne beheersing, het risicomanagement, de interne controle CFV maakt met Portaal de volgende toezichtafspraken: De hiervoor beschreven beoordeling geeft CFV geen aanleiding tot het doen van interventies. 2. Interventies 2014 Bijlage: Kengetallen Toezicht dr. J. Jelier RA 7ral Fonds Volkshuisvesting Cei Mti ndelijke groet, informeren. publiceert deze brief op zijn website. Ik verzoek u de voor uw organisatie relevante stakeholders hierover te CFV informeert de minister en uw raad van commissarissen over de resultaten van zijn onderzoek en Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder mevrouw W.M. Koelewijn RA. toezichtkader onderwerp van gesprek zal zijn. een kennismakingsgesprek met de nieuwe voorzitter, waarbij het door de raad gehanteerde VOLKSHUISVESTING

4 1_inrit.. Itijiage 1 Stichting Pottial (Loi17) te Utrecht Ratlo s Toezichtveld Llquidltiil er, liri.incieriog 1k.11 WW In ) 6(1V 201.t Progrtoue periode nlgnalerlrigsrrortn corporatie rector prognuteperiod,. T,), 1) ii 1,0 1» 1,0 1,1 1,, li 1,4 1.ti 1,1) 1 rsw,ij,i, Nor,i,ri,,I,s, huid (Ii y»rliio,r,rili,,,i (0 t 1 000,) IIV(v,nlk.Ii,,iv,.111)6» o1»ioil.,tr w.,.,nd.io.) (oh ukiw., iii,, Ii,..) TV (Ir, w t IV.6, 1,1,) is t,., /1/t 41.4 /1),, 4, i../.4 II,, 4,,,) ri,,t).11.)t Tot,iclitveld rolv,rbiliteit en dra,,gkrad,t verniogen Vu!k.In,i,vr vrrru )n n (o t 1.000, siljk iii (t t 1 000, VoIk,l,u6,v, irlijk 0110W 0 p ri w.r vrlruo»0)6, (th witt, 0 v,ritiri, r,, oi,,l ( rit).gt,tltratit buil), r M,rkIti,h,i M ii to cor,, Ii ti,j, O(irr.iti ittt. I tisloe ioi,,,,i list,,) (J()»l.t) irl.itklw rudi vjrl 8 Buffet totaal ii., krtrioirt vi r.,, r,»iilu id (iii t) voiksiittisvr st. ljk t oploit..tiewaarde 10h Iii» 1.l )0,024 1.Ti,,.,ttl 14.9)., i.) 1, ,,.1.3) ,4 11h,).) ) ,4. ) 4)4,41), [ io.4)i) /04. )) ? i 100.0,? 1:1 7,?,) 11.4)0 list, 1)4.41,. 7.0/), 4 i/.1 1 /001,0 IXtt,i,04 701,40 7,1.1w).0014, ) 1,1.04 IT Ontwikkeling Volkrhulroestelljk oermogen en boiler 1 II , [0,11 Voikslu,i,vesteitik verreocen Tuezlchtvetd behoud maatichlappehijk gebonden vermogen h(atstroomteahtatle Kaultronmprognone (prijspeil 2013) gen,iddehd Netto b,dri iii uren»swoir v,rh,iu irun),, [1(3) t)torjiorulir 1.i, i ,4Iit t Vrnl,oor,, Tli id ttito / , ) 1,11 ). n n.ij,r:iis,rr,rni 1w»r,t v,,li,,nn,nhi,,l, 0 rorporili» i.i,,,o» i.00,» S.1)7 Ii gwrr rrr tirdrjfswaatde van opreedin (tol) naar g niformeerd t,i0i i,i/,» ,7 1.,),_tl.3_ht!,1._ Til, OpiS,i Vt fl Ïo,Ïr,Tsw,,.,r,Ï, )tirir( V, rkooj,jiiirl, I, uill, Rri.i)ph.i_er_.. I,orns,htiiii is),,, : V rltuonrli rsl,r tflng (,ri,iiil,,tiii,,,,l, In diijlsw.t.tiilt i4 ) l 1, ), Effectgeünifrrrntt de hridrjftwt.trdc Dm6 N,t ldirtit Tot», ) Gr undorrnr, rnl, hi.rlrijlsw.irndt.400,4e,» 00.1) ,. MVA.tneopIoI.tiit Loi 4/ thied_eo[r4irruio,iielurtlrljlsw.r.i,cii in.,iii,.[i/ LOO. l,,,jas 4.,1»0r»li)),0.llii 110,11

5 510 aal vastgoed in exploitatie Enketvoudge balans 2013 Totaal immateriele vaste activa Materiële Vaste actina Onroerende eo roerende raken ten dienste oan de exploitatie totaal irraleriele oaste actioa Onroerende zaken oerkocht onder ooorwaarslen, Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie ,862 Vastgoed in onlwikkeli, estemdxxosereri exploitatie Totaal vaste activa, 3 010, linaro cle xaste artixa totaal vgredbeleggingen Sorraal vastgoed in exploitatie_gekwali3icerrsdalsvaslgoedbeleg,,, (orrrsnercieel xastgned in enploitalie Vastgoedbeleggingen 68,921 Vr o ts Activa Opgave Vhv.euploitatie Marktwaarde Op revlabrlrteituwaarde/nominale schuld öjolkskuisvestelijke exploitatie waarde/marktwaarde Direct rendement (in %) TOtAAL PASSIVA KortIonersdescdeschi,lden totaal Overig Idenaankredietrnslellinen_ Kortlopende schulden ende schu Iden totaal_ Overige schulden (mci. aan groepsmaatschappijen) 5,0 4, ,6 1,5 4,0 Vho eoplx itasie Marktwaarde , VOV.ver plicht ingen leningen overheid en kredietinstellingen Langlopende_schulden Voorzieningen en egalisatierekening Eigen_vermogen Pass ina totaal Activa / l.ii 1xirte rssiddelen Ellr rterr totaal nxrderingeo totaal olr,ttende astioa , l,it,ral voorraden Vme?terrde art,aa Stichting Portaal (10117) te Utrecht

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING L0045 Domesta t.a.v. de raad van commissarissen Postbus 1120 7801BCEMMEN CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Postbus 107 3740 AC Baarn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 035-69 54 070 Telefax

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING L249 Woningbouwvereniging Volksbelang het bestuur Postbus 276 57 AG HELMOND tav. CENTRAAL FONDS Postbus 17 374AC Barn Bezoe kad res: Oude Utrechtseweg 19 Raam Telefoon 35-69 547 lnrnet www.cfv.nl e-mail

Nadere informatie

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu ilent. - kwaliteit - behoud - financieel - draagkracht www. ilen t. ni 3000 CH ROTTERDAM 3740 AC Oearn Postbus 107 Postbus 2346 tav. het bestuur Oude Iitrechtsoweg 19 Autoriteit woningcorporaties ilaarii

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING L2058 Mitros t.a.v. de raad van commissarissen Postbus 8217 3503 RE UTRECHT CENTRAAL FONDS Postbus 107 3740 AC Baarn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 035-69 54 070 Internet www.cfv.nl e-mail

Nadere informatie

WONEN ZUID 2 7 AÜS. 2015

WONEN ZUID 2 7 AÜS. 2015 ontvangen dd. WONEN ZUID 2 7 AÜS. 2015 Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Jn/rastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baarn L0081 Stichting Wonen Zuid t.a.v. het bestuur

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwaliteit behoud financieel draagkracht Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retourudres Postbus 107 3740 AC Baarn L0008 Transport Woningstichting Openbaar Belang

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING [1704 Woonstichting Land van Altena t.a.v. het bestuur Postbus 75 4255 ZH NIEUWENDIJK NB I CENTRAAL FONDS Postbus 107 3740AC Baarn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 0356954070 lnternet www.cfv.nl

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwaliteit behoud financieel draagkracht Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baarn L1543 Vallei Wonen Transport t.a.v. het bestuur

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. tav. het bestuur. Postbus 35030 3005 DA ROTTERDAM. Ons kenmerk. Onderwerp. Toezichtbrief 2014. Baarn, 16 oktober 2014

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. tav. het bestuur. Postbus 35030 3005 DA ROTTERDAM. Ons kenmerk. Onderwerp. Toezichtbrief 2014. Baarn, 16 oktober 2014 en 3005 DA ROTTERDAM [0993 Bouwvereniging Onze Woning Postbus 35030 tav. het bestuur Internet www.cfv.nl Telefax 035-69 54080 Telefoon 035-69 54070 Baarn Oude Utrechtseweg 19 3740AC Baarn Bezoekadres:

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. aanpak uitwerkt op welke wijze Stichting Trudo zijn beheerapparaat zodanig inricht dat binnen vijfjaar een

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. aanpak uitwerkt op welke wijze Stichting Trudo zijn beheerapparaat zodanig inricht dat binnen vijfjaar een 5600 AJ EINDHOVEN Postbus 360 t.a.v. het bestuur Stichting Trudo LO 527 Telefoon 035-69 54070 e-maii info@cfv.nl Internet www.cfv.ni Oude Utrechtseweg 19 3740AC Baarn Baarn Postbus 107 Bezoekadres GESTELD

Nadere informatie

L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus AC DELDEN. Datum 7 november 2016 Betreft Oordeelsbrief 2016.

L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus AC DELDEN. Datum 7 november 2016 Betreft Oordeelsbrief 2016. > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus 105 7490 AC DELDEN Inspectie Leefomgeving en Transport Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baam L0045 Domesta t.a.v. het bestuur Postbus 1120 7801 BC EMMEN Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VO LKSHU IS VE ST ING. Stichting Yrnere. tav. het bestuur. Postbus 2412 1000 CK AMSTERDAM. Ons kenmerk F82 014-C FV-3 2866- [2070

CENTRAAL FONDS VO LKSHU IS VE ST ING. Stichting Yrnere. tav. het bestuur. Postbus 2412 1000 CK AMSTERDAM. Ons kenmerk F82 014-C FV-3 2866- [2070 1000 CK AMSTERDAM Stichting Yrnere Postbus 2412 tav. het bestuur [2070 emah info@cfv.nl Internet www.cfv.nl Telefoon 035 69 54070 Baarn Oude Utrechtseweg 19 3740AC Baarn Bezoekadres: Postbus 107 1E51ELD

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Laurentius. t.a.v. het bestuur. Postbus 2199 4800 CD BREDA. Ons kenmerk. Onderwerp. Toezichtbrief 2014

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Laurentius. t.a.v. het bestuur. Postbus 2199 4800 CD BREDA. Ons kenmerk. Onderwerp. Toezichtbrief 2014 Laurentius Postbus 2199 4800 CD BREDA t.a.v. het bestuur L1005 Internet www.cfv.nl Telefax 03569 54080 Telefoon 03569 54070 flairn Oude Utrechtseweg 19 3740AC Bairn Bezoekadres: email info6)cfv.nl Postbus

Nadere informatie

Inspectie LeeFomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspectie LeeFomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwaliteit behoud financieel draagkracht Inspectie LeeFomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baarn L2004 D tav. het bestuur Oude Utrechtseweg 19

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van lnftastructunr en Milieu. L0173 Inspectie Leefomgeving en

Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van lnftastructunr en Milieu. L0173 Inspectie Leefomgeving en kwaliteit Baarn www.ilent.ni 7500 BH ENSCHEDE 3740 AC laarn Postbus 1305 Postbus 107 t.av. het bestuur Oude Utrechtseweg 19 RK. Woningstichting Ons Huis Autoriteit woilinqcorporaties Transport L0173 Inspectie

Nadere informatie

De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen?

De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen? De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen? De controller in de Circle of Trust VRC Midzomer Event 19 juni 2014 drs. Daphne Braal*Verhoog Directeur Centraal Fonds

Nadere informatie

Ministerie van Inftastructuur en Milieu

Ministerie van Inftastructuur en Milieu financieel www. leut. ni 3951 CG MAARN 3740AC Baarn Woningbouwvereniging Ma arn Autoriteit woelnqcorporatfes Sportlaan 13 Postbus 107 Baarn t.a.v. het bestuur Oude Utrechtseweçj 19 Transport L1395 Inspectie

Nadere informatie

Autoriteit woningcorporaties. Inspectie Lee[orngeving en Transport

Autoriteit woningcorporaties. Inspectie Lee[orngeving en Transport t.a.v. het bestuur > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg 500 2500 BD Den Haag www.ilenlnl 9765 BL PATERSWOLDE Postbus 16191 inuusrieweg Utrecht

Nadere informatie

Ministerie van lnfrastrucuutr en Milieu

Ministerie van lnfrastrucuutr en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Boom behoud draagkracht Boom www. leo t. nl 5340 AD OSS 3740 AC Baarn t.a.v. het bestuur Oude Utrechtseweg 19 Postbus 151 Postbus 107 Transport Bra ba ntwonen Autoriteit

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Postbus 107 3740AC Baarn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 03569 54070 Telefax 0356954080 Internet www.cfv.ni [2103 emah infocipcfv.ni Woonstichting De Key het bestuur Postbus 2643 1000

Nadere informatie

Inspectie Leeomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. L1924 Inspectie Leefomgeving en. Stichting Vestia

Inspectie Leeomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. L1924 Inspectie Leefomgeving en. Stichting Vestia www. iie ii Lii 3000 81< ROTTERDAM 3140 AC Ilaarn Postbus 107 Postbus 1431 Baarn tav. het bestuur Oude Utreciitseweg 19 Autoriteit woningcorporaties Stichting Vestia Transport L1924 Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Stuknummer: AM2.06095

Stuknummer: AM2.06095 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagefn) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Ontwikkelingen FLO/U201200941 22 juni 2012 woningcorporatiesector

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Ministerie van Inftascruceuur en Milieu

Ministerie van Inftascruceuur en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC i3aern behoud financieel draagkracht ilaarn www. iie 01. ei Postbus 428 PosU)is 107 9500 AK STADSKANAAL 3740 AC Baarn tav. het bestuur Oude Utrechtseweg 19 Christelijke

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw,

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw, > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan: corporatiebestuurder en rvc s Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon Meld- en Informatiecentrum T

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

.1 VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS. Stadgenoot. tav. het bestuur. Postbus 700. Toezichtbrief 2014. Baarn, 6 november 2014.

.1 VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS. Stadgenoot. tav. het bestuur. Postbus 700. Toezichtbrief 2014. Baarn, 6 november 2014. 1000 AS AMSTERDAM Postbus 700 tav. het bestuur Stadgenoot [0124 e-n,ail info@cfv.nl Internet www.cfv.nl Telefoon 035-6954070 Raam Oude Utrechtseweg 19 3740AC Baarn Bezoekadres: Postbus 107 ESTELD BIJ BE5LUITCENTRALE

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen Profielschets Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders HBV Dudok Wonen ERLY the consulting company Datum: januari 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Dudok Wonen & HBV Dudok Wonen Dudok Wonen

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1578 Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam t.a.v. het bestuur Postbus 144 1140 AC MONNICKENDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen.

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen. Toelichting Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen volkshuisvesting Inleiding Met deze beleidsregels wordt nadere invulling gegeven aan de normen inzake beleggingsactiviteiten

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT

JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT JAARREKENING 2014 STICHTING PLUSPUNT WELZIJN te ZANDVOORT INSTELLINGSGEGEVENS Naam instelling : Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Adres : Flemingstraat 55 Postcode / Woonplaats : 2041 VW Zandvoort Telefoon

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1697 Wonen Limburg t.a.v. het bestuur Postbus 1254 6040 KG ROERMOND Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder jaar

Nadere informatie

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Het programmamanagement

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

De minister voor Wonen en Rijksdienst e-mail info@cfv.nl de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG. Geachte minister Blok,

De minister voor Wonen en Rijksdienst e-mail info@cfv.nl de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG. Geachte minister Blok, =. CENTRAAL FONDS Postbus 107 3740AC Raam Bezoekad res Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 035-6954070 Intemnet www.cfv.nl De minister voor Wonen en Rijksdienst e-mail info@cfv.nl de heer drs. S.A. Blok

Nadere informatie

Opdracht aan de commissie inzake kaderstelling en toezicht woningcorporaties. Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Opdracht aan de commissie inzake kaderstelling en toezicht woningcorporaties. Geachte voorzitter en leden van de commissie, Opdracht aan de commissie inzake kaderstelling en toezicht woningcorporaties Geachte voorzitter en leden van de commissie, De afgelopen jaren is het wettelijke stelsel met betrekking tot de woningcorporaties

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10

TOETSINGSKADER VERBINDINGEN. Woonstad Rotterdam. 3-12-2013 1 van 10 TOETSINGSKADER VERBINDINGEN Woonstad Rotterdam 3-12-2013 1 van 10 Inleiding De IAD heeft in het auditprogramma een IC opgenomen op de verbindingen. In 2009/2010 was er, ten gevolge van fusie- en integratiewerkzaamheden,

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1557 Woningstichting Progrez t.a.v. het bestuur Postbus 8008 3301 CA DORDRECHT Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250 gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

3508 AA UTRECHT Postbus BD Den Haag

3508 AA UTRECHT Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeuing en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 DD Den Haag L1909 Stichting Studenten Huisvesting Transport tav. het bestuur Postbus 85042 Utrecht 3508

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten. 1 juli 2017

Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten. 1 juli 2017 Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten 1 juli 2017 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1979 Stichting Stadswonen t.a.v. het bestuur Postbus 4057 3006 AB ROTTERDAM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE

23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE 23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE De huidige Code» Wat is de achtergrond van de Code?» Wat is het doel van de Code?»

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 453 Woningcorporaties Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegei Wonen 2 0 12-246 Contactpersoon Conny Hofstede Telefoon 1383 Fax E-mail C.HofStede@NIEUWEGEIN.NL

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0305 Langedijk Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van een corporatie

Nadere informatie

Model Beleggingsstatuut

Model Beleggingsstatuut Model Beleggingsstatuut Datum: 2 april 2015 Auteur: Paul Minke Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 213 Corporatie in Perspectief L42 Bouwvereniging "Huis en Hof" voor de gemeente Nijmegen Nijmegen Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Meerjarenplan Autoriteit woningcorporaties

Meerjarenplan Autoriteit woningcorporaties Meerjarenplan Autoriteit woningcorporaties 2016-2020 Meerjarenplan Autoriteit woningcorporaties 2016-2020 Datum Januari 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Autoriteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 453 Woningcorporaties Nr. 345 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen

Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014. Erik Terheggen Risicobeheersing en achtervang September / oktober 2014 Erik Terheggen 1. WSW in cijfers 1983 Borginstituut opgericht in 1983 De WSW-borging geldt voor nieuwbouw en renovatie van sociale woningen en maatschappelijk

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. WBO Wonen. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. WBO Wonen. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Profielschets Lid Raad van Commissarissen WBO Wonen ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos WBO Wonen WBO Wonen is een betrokken en maatschappelijk ondernemende organisatie

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport. L2044 Stichting Wonen Wierden-Enter. tav. het bestuur Postbus AE WIERDEN Postbus 16191

Inspectie Leefomgeving en Transport. L2044 Stichting Wonen Wierden-Enter. tav. het bestuur Postbus AE WIERDEN Postbus 16191 Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L2044 Stichting Wonen WierdenEnter Transport tav. het bestuur Postbus 228 Utrecht 7640 AE WIERDEN

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

é kiwys Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport

é kiwys Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport é kiwys Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0641 Stichting Destion t.a.v. voorzitter van de RvC Postbus 199 6590 AD GENNEP Inspectie

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0527 Stichting Trudo t.a.v. het bestuur Postbus 360 5600 AJ EINDHOVEN Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder jaar

Nadere informatie

Visitaties van Raeflex

Visitaties van Raeflex 24 mei 2012 Netwerkbijeenkomst 10 jaar visitatie: Balans tussen leren en verantwoorden Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Gestart

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn Woningmarkt en corporatiesector Johan Conijn Ruimteconferentie PBL 21 mei 2013 Inhoud Woningmarktdebat Positie woningcorporatie Regeer- en woonakkoord DrieKamerModel 2 Woningmarkt Overmatige subsidiering

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen RJ-Uiting 2016-4: Richtlijn Microrechtspersonen Algemeen In oktober 2015 is RJ-Uiting 2015-9 Ontwerp-Richtlijn C2 Microrechtspersonen gepubliceerd. In deze RJ-Uiting 2016-4 zijn de ontvangen commentaren

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

De Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen worden als volgt gewijzigd:

De Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen worden als volgt gewijzigd: Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr. 2013-0000416424, tot wijziging van de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting. De Minister voor

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN:

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN: JAARREKENING 2015 UITGEBRACHT AAN: Stichting Milieu-Educatief Centrum t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan 1 3601 GR KVK NUMMER: 41184853 DATUM: 14 maart 2016 Freen & Co bv Oosterpark 77-78 1092

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage AV/A&M/2001/60552

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage AV/A&M/2001/60552 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88

RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88 RAADSINFORMATIEBRIEF 2012-88 Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4131686 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 juni 2012 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve en M. Tigelaar Programma : 10. Economie en

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie