De positionering van de compliance officer binnen kredietinstellingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De positionering van de compliance officer binnen kredietinstellingen."

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR De positionering van de compliance officer binnen kredietinstellingen. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de bedrijfseconomie Centina Blancke onder leiding van Prof. dr. Ignace De Beelde I

2 Vertrouwelijkheidsclausule PERMISSION Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Centina Blancke II

3 Woord vooraf Deze masterproef is geschreven met als doel het behalen van het masterdiploma Bedrijfseconomie, Afstudeerrichting Bedrijfseconomie aan Universiteit Gent. In dit woord vooraf wil ik een aantal mensen bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun, medewerking en begeleiding. Eerst en vooral wil ik mijn dankbaarheid uiten ten aanzien van alle compliance officers van de kredietinstellingen die wensten deel te nemen aan mijn onderzoek. Verder wil ik ook David Lagrou bedanken. Hij was degene die mijn interesse voor de compliance functie heeft aangewakkerd. Als laatste, wil ik mijn dankbaarheid uiten ten aanzien van mijn promotor Prof. dr. Ignace De Beelde. Hij was altijd bereid om mij te helpen indien ik vragen had in verband met mijn masterproef. III

4 Inhoudstabel Vertrouwelijkheidsclausule... II Woord vooraf... III Inhoudstabel... IV Trefwoorden... VI Inleiding... 1 Hoofdstuk 1: Geschiedenis en Wetgeving Geschiedenis Ontstaanscontext compliance Verschillende invullingen De strijd tegen witwassen Wetgeving Wetgeving inzake Compliance Wetgeving inzake Interne Audit Hoofdstuk 2: Compliance, what s in a name? Inleiding Passieve versus actieve Compliance strategieën De samenwerking tussen de compliance functie en andere departementen binnen de bank De relatie tussen het Marketing en Compliance departement Hoe compliance succesvol implementeren, een theoretische benadering Tendens: Stijgende regelgeving Belangrijke actoren: een ruimer kader Cel voor financiële informatieverwerking Commissie voor het Bank -, Financie - en Assurantiewezen Financial Action Task Force Instituut van Forensische Auditoren Hoofdstuk 3: Onderzoek IV

5 3.1 Inleiding Onderzoeksbevindingen Methodologie Implementatie van de principes volgens de Circulaire D1 2001/13 van 18 December Besluit Besluit Bibliografie... I Bijlage 1: Checklist Interviews... V Bijlage 2: Interviews... VI V

6 Trefwoorden compliance (officer) interne audit risk bankwezen integriteit/ deontologie witwassen (money laundering) corporate governance VI

7 Inleiding Deze masterproef geldt als sluitstuk van mijn gehele universitaire carrière en kan tevens beschouwd worden als de opstap naar mijn toekomstige beroepsgerichte carrière. Denkend in dit perspectief, kwam ik tot het onderwerp van mijn masterproef. Mijn doel was inzichten te verzamelen, die ik nooit zou kunnen vergaren door het louter bestuderen van handboeken en het luisteren naar colleges van professoren. Belangrijk vond ik, met het oog op de toekomst, een onderwerp te kiezen die dicht aanleunde tegen hetgeen ik mijzelf eventueel zou zien doen in de toekomst. Mijn masterproef diende dus een toegevoegde waarde te bieden en dan voornamelijk voor mijzelf. De rode draad doorheen mijn gehele masterproef is de Circulaire D1 2001/13 van 18 December 2001 van de CBFA inzake Compliance. Deze Circulaire was de opstap naar de concrete probleemstelling van mijn masterproef. Na het doornemen van de basisliteratuur inzake de compliance functie bij kredietinstellingen, werd het mij al vlug duidelijk dat een literatuurstudie op zich niet zou volstaan om de nodige antwoorden te vinden op de door mij geformuleerde vragen. Toen kreeg mijn eigen empirisch onderzoek vorm. Algemeen stellend, trachtte ik met deze masterproef na te gaan, hoe de compliance officer gepositioneerd is binnen kredietinstellingen. Aangezien de wetgever op dit vlak voorzag in een Circulaire en slechts algemene principes aanreikte, leek het mij zeer interessant na te gaan hoe kredietinstellingen deze aangereikte principes, rekening houdend met hun specifieke organisatiestructuur, in de praktijk hebben geïmplementeerd. Mijn masterproef bestaat uit drie hoofdstukken. In een eerste inleidende hoofdstuk zal ik uiteenzetten wat het concept compliance in concreto inhoudt. Vertrekkende van een korte evolutieschets van het ontstaan van compliance binnen het bedrijfsleven, zal ik uiteindelijk in hoofdstuk één eindigen met een korte uiteenzetting van de regelgeving inzake de compliance en interne audit functie binnen het bankwezen. Hoofdstuk twee van deze masterproef bestaat uit een theoretische benadering van de positionering van de compliance functie binnen kredietinstellingen. Om de compliance functie te duiden binnen een ruimer geheel, zal ik kort een aantal belangrijke actoren aanhalen in dit hoofdstuk die een belangrijke rol spelen binnen dit gehele kader. 1

8 Het derde en tevens laatste hoofdstuk van deze masterproef, zal gewijd worden aan de verslaggeving van het door mij gevoerde empirische onderzoek binnen kredietinstellingen. Dit hoofdstuk is opgebouwd volgens de principe die geformuleerd zijn in de Circulaire D1 2001/13 van 18 December 2001 van de CBFA inzake Compliance. 2

9 Hoofdstuk 1: Geschiedenis en Wetgeving 1.1 Geschiedenis Ontstaanscontext compliance Het ontstaan van het concept compliance kan gesitueerd worden binnen de context waarin bedrijven bijkomende aandacht kregen voor het zogenaamd groen beleggen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (sociale verantwoordelijkheid, corporate governance,...). In deze periode werd de nadruk gelegd op het respecteren van de regels rond handelen en ondernemen in de markt. Dit concept benadrukt de bereidheid van bedrijven om te voldoen aan hun maatschappelijke plicht. Dit kan het best geïllustreerd worden aan de hand van de Europese corporate governance code, die luidt: comply or explain 2. Dit betekent concreet dat men de regels dient na te leven. Indien men dit niet zou doen, dient men uit te leggen waarom deze regels in de specifieke bedrijfscontext niet worden nageleefd. Compliance is dus concreet een concept waarmee men de gehoorzaamheid van bedrijven meet. De invulling van dit concept varieert nagenoeg van sector tot sector, van land tot land en is afhankelijk van de doelstelling die men nastreeft Verschillende invullingen Deze verschillende invullingen van het concept compliance kunnen mede verklaart worden door het verschil in traditie tussen Angelsaksische landen en continentaal Europa. De eerste ethics and compliance officers verschenen in de Verenigde Staten rond de jaren 70. Dit is reeds veel vroeger dan in continentaal Europa. Het is aan de compliance officer om het compliance programma binnen het bedrijf uit te voeren. Dit compliance programma bestaat uit regels die bedrijven zichzelf vrijwillig opleggen. Dit doet men in het kader van het voorkomen van aansprakelijkheid, ethische inbreuken en negatieve vormen van publiciteit. De omschrijving van het takenpakket van de compliance officer is in deze context dan ook 1 VERHAGE, A., Compliance in de Belgische financiële sector. Of hoe zelfregulering en overheidsregulering in elkaar verstrengeld raken., Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse, Ugent. VERHAGE, A., Het antiwitwascomplex en de interacties met de compliance industrie. Een empirisch onderzoek naar de private actoren in de strijd tegen witwassen. FWO, Ugent, European Corporate Governance Forum 3

10 zeer breed 3. Algemeen kan men dus aannemen dat de compliance functie binnen Angelsaksische landen meer gegroeid is vanuit zelfreguleringsinitiatieven, dit wil dus concreet zeggen, dat deze functie een meer autonome ontwikkeling vanuit het bedrijfsleven kent. In continentaal Europa echter, ontwikkelde de compliance functie zich meer vanuit de wet- en regelgeving die van toepassing is op het bedrijfsleven. De compliance functie binnen continentaal Europa kent dan ook een minder vrijblijvend statuut De strijd tegen witwassen 4 De compliance functie ontstond voornamelijk binnen het Belgische bankwezen vanuit de wetgeving die kadert binnen de strijd tegen witwassen. Om deze ontwikkeling beter te kunnen begrijpen, lijkt het me aangewezen om eerst in het kort even de geschiedenis van de strijd tegen witwassen te kaderen. Eind de jaren 80, werd in de Verenigde Staten het nieuwe misdrijf witwassen ingevoerd in de strafwet van Deze invoering van het misdrijf witwassen in de strafwet van 1986, kan gerelateerd worden aan enerzijds de toegenomen beleidsaandacht die men toen had ten aanzien van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit 5 en anderzijds de economische crisis van Deze crisis bracht nogmaals aan het licht hoe kwetsbaar de financiële markten wel zijn. Witwassen wordt door Interpol als volgt omschreven: Het verbergen of verhullen van de herkomst van illegaal verworven inkomsten zodat ze legaal lijken. Witwassen kan op talloze manieren plaatsvinden, maar doorloopt telkens een aantal fasen 7. Een voorbeeld van een manier om gelden wit te wassen, is de loan-back methode. Bij deze methode maakt men gebruik van het bancaire systeem om geld wit te wassen. Concreet houdt deze methode in dat men het illegaal verworven geld plaatst op een bankrekening bij een bank in een belastingparadijs. Achtereenvolgens sluit men een lening af bij een Belgische bank, waarbij deze illegaal verworven gelden fungeren als onderpand. Vervolgens incasseert men deze 3 Hoofdzakelijk zal de taakomschrijving van de compliance officer zich richten tot milieumaatregelen, arbeidsomstandigheden en regulering van financiële diensten. 4 SPREUTELS, J.P., Tien jaar witwasbestrijding in België en in de wereld, Brussel, Bruylant, 2003, In het bijzonder had men meer aandacht voor de drugshandel, die als grootste bron van illegale inkomsten gold. 6 Bezorgdheid voor de stabiliteit en integriteit van het financiële systeem. 7 Het plaatsen van het geld in het financiële circuit, het omvormen van de fondsen zodat de herkomst niet langer achterhaald kan worden en de integratie in het legale financiële systeem. 4

11 lening die de Belgische bank ter beschikking stelt, maar men lost deze echter niet af, waardoor de Belgische bank deze illegaal verworven gelden, die fungeren als onderpand, aanspreken. Zo worden deze illegaal verworven gelden witgewassen. Een vermoeden van witwassen kan ontstaan door de aard van de transactie (verschillende (internationale) transacties die na elkaar worden uitgevoerd), of door de context waarbinnen de transactie plaatsvindt (bijvoorbeeld de transactie past niet in het profiel van de cliënt). Transacties die verband houden met terrorismefinanciering werden na 9/11 ook hieraan toegevoegd. Begin de jaren 90, werd door de Europese Unie de anti-witwaswetgeving ingevoerd. Deze volgde op de concrete wetgevende initiatieven die de VS en de FATF namen in de jaren 80 in het kader van het bestrijden van witwassen. De Europese implementatie hiervan gebeurde door de invoering van de Europese Richtlijn 91/308/EEG van In België werd deze Europese richtlijn geïmplementeerd door de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. Later werd deze betiteling gewijzigd in: Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In 1988 verspreidde het Basel comité 8 een circulaire rond de preventie van witwassen. Deze circulaire vormde de grondslag voor de initiatieven die door de banksector werden genomen in het kader van de strijd tegen witwassen. In 2005 verspreidde dit comité een andere circulaire met als titel: Compliance and the compliance function in banks. In deze circulaire wordt het concept compliance risico 9 gedefinieerd. Tot deze risico s behoord het concept witwassen. De richtlijnen van deze circulaire kunnen echter niet afgedwongen worden, maar zijn van grote betekenis. De CBFA 10 nam in grote mate de richtlijnen van het Basel comité over in haar eigen circulaires. Elke meldingsplichtige instelling (de banken zijn daar dus een voorbeeld van), diende volgens de antiwitwaswetgeving van 1993, een verantwoordelijke aan te stellen voor de implementatie van deze wetgeving. De precieze invulling hiervan werd overgelaten aan het bedrijf zelf en een structurele basis voor de aanpak van witwassen ontbrak. Ten gevolge hiervan verfijnde de CBFA in 2001 deze verplichting. Men ging deze verantwoordelijke achtereenvolgens de 8 Het Basel comité is een comité die samengesteld is door de nationale en/of centrale banken van een groot aantal landen (waaronder bijvoorbeeld de VS). 9 Het risico van wettelijke of administratieve sancties, materiële financiële verliezen of reputatieschade die een bank kan lijden als gevolg van het niet naleven van wetten, regels, zelfregulerende normen en gedragscodes die van toepassing zijn op de activiteiten van de bank. 10 De toezichthouder van de financiële sector. 5

12 naam compliance officer geven. Het werkdomein van deze laatste werd officieel vastgelegd. De CBFA legde dit werkdomein van de compliance officer vast in de circulaire D1 2001/13 van 18 December Volgens deze circulaire is het de verantwoordelijkheid van de compliance officer om de effectieve toepassing van het integriteitsbeleid van de instelling te bewerkstelligen. Het anti-witwasbeleid is één van de onderdelen van dit integriteitsbeleid. 6

13 1.2 Wetgeving Wetgeving inzake Compliance Volgens Circulaire D1 2001/13 van 18 December 2001 van de CBFA, kan compliance als volgt omschreven worden: Compliance is een onafhankelijke functie binnen de organisatie, gericht op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving door de instelling van de regels die verband houden met de integriteit van het bankieren. Deze regels betreffen zowel deze die voortvloeien uit het beleid van de instelling ter zake, als deze die vervat zijn in het bankstatuut (zijnde de bankwet en de besluiten en reglementen in uitvoering hiervan) alsmede andere wettelijke en reglementaire bepalingen die op de banksector van toepassing zijn. Volgens principe 1 van de Circulaire D1 2001/13 van 18 December 2001, is het de taak van de raad van bestuur 11 om na te gaan of de organisatie beschikt over een aangepaste compliance functie. Hierbij kan men steunen op de periodieke rapportering van het directiecomité. Het directiecomité 12 op zich, staat in voor het uitwerken van het integriteitbeleid in een beleidsnota 13. In deze beleidsnota worden de doelstellingen van de organisatie vastgelegd en worden de risico s die men in dit domein kan onderscheiden, geïdentificeerd en geanalyseerd. Het directiecomité dient de raad van bestuur minstens één maal per jaar in te lichten over de stand van zaken inzake compliance 14. Het is de taak van het directiecomité om maatregelen van interne controle te nemen, zodat alle afdelingen en vestigingen van de instelling duidelijke en ondubbelzinnige functie omschrijvingen en verantwoordelijkheden hebben in het domein van de integriteit van het bankieren 15. Het directiecomité gaat ook ten gepaste tijde na of men bijkomende taken dient toe te vertrouwen aan de compliance cel 16. Hierbij kan het directiecomité eventueel overleg plegen met de raad van bestuur, via het auditcomité. 11 De raad van bestuur oefent het toezicht uit op de organisatie en staat in voor het beheer van het directiecomité. 12 Het directiecomité staat in voor het beheer van de organisatie. 13 Deze dient geregeld geactualiseerd te worden. (Principe 2 van de Circulaire D1 2001/13 van 18 December 2001) 14 Dit kan men eventueel doen via het auditcomité. (Principe 4 van de Circulaire D1 2001/13 van 18 December 2001) 15 Principe 5 van de Circulaire D1 2001/13 van 18 December Dit doet men bijvoorbeeld in functie van de grootte en organisatiestructuur van de compliance cel. 7

14 Het integriteitsbeleid richt zich prioritair tot de volgende domeinen: witwassen (wet van 11 januari 1993); voorkomingsbeleid (circulaire D1 97/10 van ) ; transacties in financiële instrumenten (Boek I, Titel II van de wet van 6 april 1995); handel met voorkennis (wet van 4 december 1990, art. 181 e.v.); koersmanipulatie (wet van 6 april 1995, art. 148, 2 ); naleving van de wetgeving op de privacy (wet van 8 december 1992, fundamenteel gewijzigd bij wet van 11 december 1998); deontologische code inzake verrichtingen voor eigen rekening door medewerkers van de instelling (artikel 62 van de wet van 6 april 1995); onverenigbaarheidsregeling mandaten (artikel 27 van de wet van 22 maart 1993 en deontologische code); domeinen aangeduid door het directiecomité (bv. bepalingen van de wet consumentenkrediet / hypothecair krediet, sociale bepalingen). Het directiecomité zorgt ervoor dat de nodige maatregelen worden genomen voor de uitvoering van het integriteitbeleid van de bank 17. Binnen de organisatie heeft de compliance functie een aangepast statuut. Dit wordt gewaarborgd door een charter dat goedgekeurd dient te worden door het directiecomité en dient bevestigd te worden door de raad van bestuur. Dit statuut moet men ter kennis brengen aan alle medewerkers binnen de bank Zie Circulaire D1 2001/13 van 18 December 2001 voor de maatregelen die van belang zijn binnen het kader van het integriteitbeleid. 18 Dit zowel in België als in het buitenland. 8

15 Het statuut houdt een regeling in voor minstens volgende onderwerpen: de doelstelling, de opdrachten en de taken van de compliance-cel; de plaats in de organisatie, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de cel; de relaties en coördinatie met andere afdelingen binnen de instelling, zoals de interne auditafdeling, de inspectie-afdeling, de juridische afdeling en de veiligheidsafdeling; het initiatiefrecht van de cel; de machtiging om met alle medewerkers gesprekken te voeren, kennis te nemen van alle activiteiten, stukken, bestanden en informatiegegevens van de instelling, inbegrepen de notulen van de advies- en beslissingsorganen, voorzover als nodig voor de uitoefening van de opdracht; de waarborg dat vaststellingen en beoordelingen in het kader van de functie binnen de instelling vrij kunnen uitgedrukt en kenbaar gemaakt worden en zij dus de functie van de compliance-officer en zijn medewerkers niet in het gedrang brengen. De plaats van de compliance cel binnen de organisatie ressorteert rechtstreeks onder een lid van het directiecomité 19. In kleinere kredietinstellingen voert een lid van het directiecomité de compliance functie uit 20. De compliance officer fungeert als het hoofd van de compliance cel. Hij zorgt ervoor dat de principes van de CBFA inzake compliance worden nageleefd. Het is de compliance officer die het compliance charter opstelt. Hij dient tevens op eigen initiatief de voorzitter van de raad van bestuur, de leden van het auditcomité of erkende revisoren te kunnen informeren. Ten gepaste tijde dient onder leiding van het hoofd van de compliance cel, een compliance overleg gepleegd te worden. Dit compliance overleg bestaat achtereenvolgens uit vertegenwoordigers van andere betrokken afdelingen zoals de juridische afdeling, de afdeling fiscale zaken en de interne audit afdeling, als zowel de risico afdelingen zoals bijvoorbeeld de afdeling private banking. Dit overleg tussen deze verschillende actoren kan ervoor zorgen dat 19 De compliance cel maakt dus geen deel uit van de interne audit afdeling. 20 En dit omwille van de omvang en de eventuele risico s waaraan men kan blootgesteld worden. 9

16 de relaties met andere afdelingen geoptimaliseerd worden en kan tevens de uniforme uitvoering van het beleid bevorderen 21. De bijkantoren met enige omvang of met eventuele risicovolle activiteiten, organiseren hun eigen compliance functie overeenkomstig de principes van Circulaire D1 2001/13 van 18 December De dochterondernemingen van de bank die een aparte juridische entiteit hebben dragen zelf de verantwoordelijkheid voor hun compliance functie. Hun compliance cel brengt ten gepaste tijde functioneel verslag uit bij de compliance cel van de moederonderneming Principe 10 van de Circulaire D1 2001/13 van 18 December Het compliance beleid, richtlijnen en instructies worden echter centraal vastgelegd. 10

17 1.2.2 Wetgeving inzake Interne Audit In principe 1 van de Circulaire D1 97/4 van 30 Juni 1997 van de CBFA, staat dat de raad van bestuur verantwoordelijk wordt geacht om na te gaan of de organisatie beschikt over aangepaste interne controlestructuren. Het valt ook onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur om ten allen tijde een positieve houding ten opzichte van controle te stimuleren. Het directiecomité langs de andere kant, is verantwoordelijk voor het opzetten van deze gepaste interne controle. Zij dienen deze interne controlestructuren dan ook minstens één keer per jaar te beoordelen. Bij deze beoordeling steunt men o.a. op de rapportering van de interne audit afdeling. Deze beoordeling heeft betrekking op alle aspecten van de interne controle zoals bijvoorbeeld de doelstellingen, de ingezette middelen, de gebruikte methodes, de vastgestelde zwakheden en de aangepastheid en doeltreffendheid. Achtereenvolgens dient het directiecomité de raad van bestuur minstens één maal per jaar in te lichten over de bestaande stand van zaken 23. Het valt tevens onder de taakbeschrijving van het directiecomité, om de nodige maatregelen te nemen opdat de instelling blijvend kan beschikken over een passende interne audit functie 24. Het onderzoeksveld van de interne audit afdeling reikt verder uit dan deze van de compliance functie. Het onderzoeksveld van de interne audit, heeft betrekking op elke activiteit en elk onderdeel van de instelling 25. Dit wil dus zeggen dat de interne audit afdeling haar opdracht op eigen initiatief, in alle diensten, vestigingen en functies moet kunnen uitoefenen. Zij dienen tevens in de mogelijkheid te worden gesteld om hun vaststellingen vrij te kunnen uitdrukken en kenbaar te maken 26. Volgens de Circulaire D1 97/4 van 30 Juni 1997 kan interne audit als volgt omschreven worden: Interne audit is een onafhankelijke beoordelingsfunctie binnen de organisatie, gericht op het onderzoek en de beoordeling van de goede werking, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de interne controle. Interne audit staat de leden van de organisatie bij in de effectieve uitoefening van hun verantwoordelijkheden en voorziet hen in dit verband van analyses, evaluaties, aanbevelingen, advies en informatie omtrent de onderzochte activiteiten. 23 Principe 2 van de Circulaire D1 97/4 van 30 Juni Principe 3 van de Circulaire D1 97/4 van 30 Juni Principe 6 van de Circulaire D1 97/4 van 30 Juni Principe 4 van de Circulaire D1 97/4 van 30 Juni

18 Men kan volgende soorten interne audit onderscheiden: 1. Financiële audit: Het doel van de financiële audit is het nagaan van de betrouwbaarheid van het boekhoudsysteem en haar financiële rapportering. 2. Compliance audit: De compliance audit gaat de kwaliteit en gepastheid van het systeem na, die instaat voor het in compliance zijn met wetten, procedures en richtlijnen, die in de desbetreffende bank van toepassing zijn. 3. Operationele audit: Gaat de kwaliteit en gepastheid na van andere systemen en procedures, die instaan voor het analyseren van de organisatiestructuren met een kritische ingesteldheid en die de adequaatheid van de gebruikte methodes en middelen evalueren, in relatie tot hun opdracht. 4. Management audit: Bestudeerd hoe adequaat het management risico s voor de bank en controle benaderd in het kader van de doelstellingen van de bank. De interne audit afdeling heeft net zoals de compliance functie een aangepast statuut. Hiërarchisch ressorteert deze afdeling rechtstreeks onder de voorzitter van het directiecomité. Het hoofd van de interne audit afdeling kan rechtstreeks en op eigen initiatief de voorzitter van de raad van bestuur, leden van het auditcomité 27 of erkende revisoren informeren 28. Een begrip dat de interne audit afdeling ten allen tijde centraal dient te plaatsen bij de uitoefening van haar opdrachten is onpartijdigheid. Dit vereist dus o.a. van de interne audit afdeling dat ze zelf aandacht besteden aan het vermijden van belangenconflicten. Zij dienen hun opdrachten zo objectief mogelijk uit te oefenen. Men kan deze objectieven bijvoorbeeld bereiken door aan taakrotatie 29 te doen of bijvoorbeeld te vermijden dat intern gerecruteerde auditors activiteiten of functies auditeren die zij, zeker recent, tevoren zelf uitvoerden. Het begrip onpartijdigheid vereist ook dat de interne audit afdeling niet betrokken wordt bij de operationele organisatie van de instelling. Dit zowel bij het uitwerken, invoeren of zelf 27 Definitie van auditcomité volgens de Circulaire D1 97/4 van 30 Juni 1997: Het auditcomité is een comité opgericht binnen de raad van bestuur, dat samengesteld is uit bestuurders die geen lid zijn van het directiecomité, met als doel het effectieve toezicht door de raad van bestuur te vergemakkelijken. 28 Via het auditcharter krijgt de interne audit afdeling de toestemming voor bovenstaande van het directiecomité. 29 Het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde soort van opdrachten kan tot gewenning leiden, waardoor de kritische ingesteldheid wordt aangetast. 12

19 uitvoeren van maatregelen inzake organisatie en interne controle. Het spreekt voor zich, dat indien dit wel zo zou zijn, de beoordelingsvrijheid van de interne audit afdeling in gedrang zou worden gebracht. Dit belet het directiecomité echter niet, om indien nodig, advies 30 te vragen aan de interne audit afdeling omtrent concrete voorstellen. Maar men dient hierbij wel te benadrukken dat deze adviesverlenende functie van de interne audit afdeling slechts een bijkomende functie is en dus in geen geval de basisopdrachten noch beoordelingsvrijheid van de interne audit afdeling in gedrang mag brengen. In het audit charter van de bank staan de objectieven en kern van het interne audit departement beschreven. De positie die de interne audit inneemt in de organisatie en haar verantwoordelijkheden in relatie tot andere controlefuncties komen in het audit charter tevens aanbod. Het audit charter dient goedgekeurd te worden door het directiecomité van de bank en dient deel uit te maken van een regelmatige evaluatie. In het audit charter geeft het directiecomité de interne audit de toestemming om vrij te communiceren met alle medewerkers van de bank en toegang tot alle informatie die zij nodig acht om haar taak naar behoren te kunnen uitoefenen. Het spreekt natuurlijk voor zich dat het audit charter doorheen de gehele organisatie dient verspreid te worden. De interne audit afdeling heeft volgende bevoegdheden: Evaluatie van de adequaatheid en effectiviteit van de interne controlesystemen Een review van de effectiviteit van risk management procedures en risk assessment methodologiën Controleren van management en financiële informatie systemen en procedures De accuraatheid en betrouwbaarheid van account en financiële rapporteringen nagaan De verschillende bankactiviteiten controleren op hun efficiëntie De systemen evalueren die instaan voor het in compliance zijn met juridische vereisten en gedragscodes, als evenzeer de implementatie nagaan van het beleid van de bank inzake compliance risks. 30 Men kan advies vragen aan de interne audit afdeling omtrent: belangrijke reorganisaties, bij het aanvangen van belangrijke en/of risicovolle nieuwe activiteiten, bij het opzetten van nieuwe vestigingen met risicovolle activiteiten en bij de invoering of reorganisatie van systemen voor risicobeheersing, managementinformatie en informatica. 13

20 Hoofdstuk 2: Compliance, what s in a name? 2.1 Inleiding Het eerste hoofdstuk van mijn masterproef handelde in grote lijnen over de wetgeving inzake compliance en interne audit bij kredietinstellingen in België. Het lijkt me aangewezen om in een tweede hoofdstuk van mijn masterproef wat meer duiding te geven en wat dieper in te gaan op de centrale concepten, principes en verschillende actoren die naar voor kwamen in hoofdstuk één. Concreet betekent dit, dat ik eerst mijn aandacht zal vestigen op het begrip compliance zelf. Aan de hand van de gevonden literatuur inzake compliance bij kredietinstellingen, zal ik het verschil tussen passieve en actieve compliance strategieën verduidelijken. Volgend daarop, zal ik wat dieper ingaan op de positionering die de compliance afdeling inneemt ten opzichte van andere departementen in de bank. Dit wordt uitgewerkt naar het Marketing departement van de bank toe. Achtereenvolgens zal ik een theoretische benadering geven van hoe men compliance succesvol kan implementeren bij kredietinstellingen. Hier zal ik enkele richtlijnen voorop plaatsen die uit de literatuur naar voor kwamen. Een ander punt waarop ik mij zal focussen in dit hoofdstuk is de algemene tendens van stijgende regelgeving die men de laatste jaren ondervind bij ondernemingen in het algemeen en kredietinstellingen in het bijzonder. Afsluitend voor dit hoofdstuk zal ik een aantal belangrijke actoren voor het bankwezen, die van belang zijn in deze context, de revue laten passeren. Deze zijn achtereenvolgens: de cel voor financiële informatieverwerking, de commissie voor het bank -, financie en assurantiewezen, the financial action task force en het instituut van forensische auditoren. 14

21 2.2 Passieve versus actieve Compliance strategieën 31 Het wezenlijke verschil tussen passieve en actieve compliance strategieën is dat deze laatste een meer lange termijn perspectief voor ogen houdt, terwijl de passieve compliance strategieën meer opereren op korte termijn. Dit zie je voornamelijk in het feit dat passieve compliance strategieën voornamelijk reactief te werk gaan en actieve compliance strategieën proactief. Concreet wil dit zeggen dat de response bij passieve compliance strategieën hoofdzakelijk bestaat uit herstel en rapportering, wat dus wil zeggen dat hier de schade al aangericht is en men er louter op reageert, in plaats van het trachten te voorkomen van schade en defecten. Men kan dit dan omschrijven als een after-the-fact evaluatie. Een reden waarom men aan deze manier van werken de voorkeur zou kunnen geven, is dat men zo tijd en kosten probeert te besparen. Volgens mijn inziens, zijn deze zogenaamde voordelen die verbonden zijn aan passieve compliance structuren compleet achterhaalt. Indien men slechts louter zou reageren op deze onregelmatigheden, bespaart men inderdaad tijd en kosten, dit gezegszijnde enkel op vlak van het voorbereidende werk. Indien men deze onregelmatigheden laat doorkomen en laat vestigen, vraagt het meer tijd en werk achteraf, om deze defecten te herstellen. Onregelmatigheden die zich voordoen buiten het gehele procesgebeuren worden daardoor niet gedetecteerd en blijven ongekende risico s. Het spreekt natuurlijk voor zich dat deze onregelmatigheden op hun beurt grote gevolgen kunnen hebben op het interne procesgebeuren van het bankwezen. Deze manier van opereren slaagt er dan ook niet in om een ethisch aanvaarde cultuur te creëren binnen de bank. Er wordt echter niet voorzien in een feedback structuur waardoor men niet consistent te werk kan gaan. Een ander nadeel van passieve compliance structuren te implementeren in plaats van actieve compliance structuren is dat er hier sprake is van zogenaamde verborgen kosten. Met deze worden de informatie technologie kosten bedoeld. Deze worden veroorzaakt doordat men telkens aan ad hoc rapportage doet en er dus geen gestandaardiseerde structuren voorhanden zijn. Het spreekt voor zich dat dit op korte termijn tot lagere kosten lijdt, maar op lange termijn zijn de kosten voor deze manier van werken, aanzienlijk groter dan bij actieve compliance structuren. Actieve compliance is geen technologie op zich, maar implementeert een constructief gebruik van technologieën, om bedrijfsprocessen, stromen en diensten te automatiseren, meten en organiseren. Actieve compliance strategiën vereisen dat er continue verbeteringen aan deze 31 CRUMP, J., Passive vs. Active Compliance, Bank Accounting & Finance, 2007, Vol. 20,

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Mystery shopping in de bank

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2.

Zie ook Mr. R-J.P. Lugard, De Wtt en Rib Wtt: een blik in de tijd, in TvCO 2005-2. De trustbranche en de 3 de antiwitwasrichtlijn Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP door Mr. R-J.P. Lugard 1 1 Inleiding In juni 2008 werd mij gevraagd een

Nadere informatie

Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent.

Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent. Ons engagement op het vlak van deugdelijk bestuur Een bank die haar activiteiten op een professionele en verantwoordelijke manier uitoefent. Medewerkers, aandeelhouders, directie en raad van bestuur: bij

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

PRIORITEREN VAN egovernment

PRIORITEREN VAN egovernment Spoor egovernment PRIORITEREN VAN egovernment Davy JANSSEN Sabine ROTTHIER Kris SNIJKERS Rapport D/2004/10106/020 januari 2004 Algemeen secretariaat - Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H departement bedrijfskunde aalst Bachelorproef Financiële audit & De boekhoudfraude bij L&H Stagebegeleider: Stefanie De Bruyckere Stage-instelling: MVP Accountants & Belastingconsulenten Stagementor: Lieve

Nadere informatie

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader 1. Inleiding In het deel Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van het Verslag wordt met nieuwe bankwet bedoeld het grote project van hervorming van

Nadere informatie

Een onderzoek naar employee performance management in IWT

Een onderzoek naar employee performance management in IWT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Een onderzoek naar employee performance management in IWT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

C. Prudentieel toezicht

C. Prudentieel toezicht C. Prudentieel toezicht 1. ontwikkeling van een meer intensief en inclusief toezicht In de loop van 2012 en 2013 voerde het IMf een volledige en grondige analyse uit van de Belgische financiële sector

Nadere informatie