Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport Bazel II Pilaar III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010. Bazel II Pilaar III"

Transcriptie

1 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010 Bazel II Pilaar III

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Toepassingskader Kapitaalmanagement BinckBank Kapitaaltoereikendheid BinckBank Belangrijkste ontwikkelingen Europese Bankenrichtlijnen & BinckBank 7 3. Overzicht Risico Management BinckBank Strategische risico s Risicoprofiel BinckBank Organisatie van het risicobeheer Uitvoering van risicobeheer Vermogensscheiding Juridische structuur Risicobeheerafdelingen en commissies Toezicht op activiteiten Kapitaalstructuur Berekening eigen vermogen en aanwezig Tier I vermogen Berekening van de kapitaalvereisten onder Pilaar I en Pilaar II Kapitaalmanagement Kapitaalstrategie Interne kapitaaldoelstellingen Financiering van het dividendprogramma Raamwerk voor kapitaalmanagement Beschrijving relevante risico s, modellen en beheersingsmaatregelen Enterprise Risk Management Beheersing van het kredietrisico Beheersing van het marktrisico Operationeel risico Beheersing van het operationeel risico Beheersing van het operationeel ICT risico Beheersing van tegenpartijrisico Beheersing van het businessrisico Beheersing van het renterisico Beheersing van het liquiditeitsrisico Het integriteitsrisico Productspecifieke risico s Stresstesten Uitkomsten recente stresstesten en maximale stress scenario Kapitaaltoereikendheid inclusief 2e ronde-effect Uitkomsten Europese stresstest 39 2 Risicorapport 2010

3 1 Inleiding 1.1 Toepassingskader Dit Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport (Pilaar III) bevat alle relevante informatie om het risico profiel en de kapitaaltoereikendheid van BinckBank N.V. (BinckBank) te kunnen beoordelen. Deze publicatie voldoet aan de eisen van het Bazel II raamwerk, voortkomend uit de CRD-richtlijnen (Capital Requirements Directive) van de Europese Unie welke in Nederland is verwerkt in de Wet financieel toezicht (Wft). Uitgangspunt voor de toepassing van Bazel II is de consolidatiekring van BinckBank zoals vastgesteld in de jaarrekening onder IFRS (International Financial Reporting Standards). Het Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport van BinckBank wordt minimaal 1 maal per jaar openbaar gemaakt op haar website (www.binck.com). Het rapport wordt vaker gepubliceerd indien marktomstandigheden dit vereisen. BinckBank heeft ervoor gekozen de reguliere jaarlijkse rapportage te publiceren naar de stand van zaken per 30 september van elk jaar. Het toetsingsvermogen en de kapitaaltoereikendheid van BinckBank onder Pilaar I en Pilaar II worden naast dit rapport ook gepubliceerd in de kwartaalberichten en jaarverslagen. 1.2 Kapitaalmanagement BinckBank Het kapitaalmanagement van BinckBank is gericht op het handhaven van een solide solvabiliteitspositie, waarbij continu gezocht wordt naar een goede balans tussen de hoeveelheid kapitaal die wordt aangehouden en de risico s die worden gelopen in een snel groeiend bedrijf. Sinds de introductie van Bazel II (2008) hanteert BinckBank voor het beoordelen van de toereikendheid van haar kapitaal de complementaire methode. Dit houdt in dat naast de voorgeschreven minimale kapitaalseisen onder Pilaar I (kredietrisico, marktrisico en operationeel risico) ook kapitaal aangehouden dient te worden voor complementaire risico s die door BinckBank worden onderkend zoals renterisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, marginrisico en tegenpartijrisico. De toereikendheid van deze interne kapitaalseis onder Pilaar II wordt op periodieke basis getoetst en kan leiden tot hogere of lagere interne kapitaalsvereisten. Dit toetsingsproces staat bekend als het ICAAP (Internal Capital Adequacy Assesment Process). Uit het ICAAP volgt het door BinckBank bepaalde interne toezichtskapitaal (ICAAP kapitaal). De uitkomst van het ICAAP wordt uitgedrukt in de Pilaar II solvabiliteitsratio. Als interne kapitaaldoelstelling hanteert BinckBank een Pilaar II solvabiliteitsratio tussen 12% en 20%. 3 Risicorapport Kapitaaltoereikendheid BinckBank BinckBank beoordeelt continu de toereikendheid van haar vermogen. Gedurende het afgelopen jaar kwam hieruit naar voren dat, als gevolg van de groei van de bedrijfsactiviteiten, de risico s onder Pilaar I & II verder zijn toegenomen. Ondanks de groei van het benodigd kapitaal onder Pilaar I & II is, als gevolg van de sterke stijging van het Tier I vermogen de solvabiliteitsratio toegenomen van 12,5% naar 14,1% per 30 september Het huidige Tier I vermogen is toereikend om de groei van onze activiteiten te continueren en maakt BinckBank weerbaar voor perioden van financiële stress. De toereikendheid van het kapitaal wordt maandelijks beoordeeld op basis van de uitkomsten voor het benodigde kapitaal onder Pilaar I & II en het uitvoeren van een vaste set aan stresstesten. De uitkomsten van de stresstest per 30 september 2010 staan beschreven in hoofdstuk 7 Stresstesten. De uitkomsten geven inzage in de toereikendheid van het kapitaal en de mate waarin BinckBank haar activiteiten kan voortzetten nadat een stress scenario zich heeft voltrokken. Dit zogenoemde 2 e ronde-effect leidt tot een daling van de BIS ratio naar 12,4% en een daling van de solvabiliteitsratio naar 8,4%. Dit betekent dat BinckBank onder het vastgestelde maximale stress scenario nog steeds voldoende kapitaal heeft om haar activiteiten te continueren.

4 1.4 Belangrijkste ontwikkelingen 2010 Het afgelopen jaar stond in het teken van de uitbreiding van het Governance Risk Compliance Framework en de implementatie van het productgoedkeuringsproces conform de Code Banken. Dit betekent dat nieuwe producten en diensten pas geïntroduceerd mogen worden na goedkeuring door de Operationele Risico Commissie. Daarbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de risico s van het product versus het risicoprofiel/risicohouding van BinckBank en de mate waarin wij voldoen aan de zorgplicht jegens onze klanten. Daarnaast is er een afzonderlijke Risico- en Productontwikkeling Commissie ingesteld die advies geeft aan de Raad van Commissarissen (RvC) over onder andere substantiële wijzigingen van het risicoprofiel van de bank in het kader van nieuwe producten, diensten, wetgeving etc. In 2010 heeft BinckBank de kapitaalseis voor het operationele risico onder Pilaar I gewijzigd. Tot en met het eerste kwartaal 2010 was BinckBank verplicht kapitaal aan te houden (op basis van de Basic Indicator Approach) van 15% van de operationele baten van het voorgaande boekjaar. Deze strikte maatregel (o.a. als gevolg van de overname van Alex) is niet langer van toepassing. BinckBank past vanaf 30 juni 2010 de Basic Indicator Approach toe op basis van de gemiddelde operationele baten van de drie voorgaande boekjaren. Deze wijziging heeft tot een lager kapitaalsbeslag voor het operationeel risico onder Pilaar I geleid. In 2010 is het beleggingsbeleid geherstructureerd wat tot mutaties in de beleggingsportefeuille heeft geleid. Exposures naar landen zoals Spanje en Ierland zijn hierbij afgebouwd en de vrijkomende middelen zijn geherinvesteerd in met name Duitse Öffentliche Pfandbriefe. In 2010 heeft BinckBank vrijwillig deelgenomen aan de Europese stresstest voor Europese banken welke is ontwikkeld door het Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders (BCBS). De uitkomsten hiervan zijn voor BinckBank positief. De solvabiliteitsratio neemt zelfs onder de gedefinieerde stress scenario s de komende jaren toe als gevolg van de afschrijving op de immateriële vaste activa, welke een positief effect heeft op het Tier I vermogen. De uitkomsten van de Europese stresstest voor Europese banken worden in paragraaf 7.3 verder toegelicht. Opbouw Tier I vermogen en Solvabiliteitsratio Per 30 september 2010 beschikt BinckBank over een gezonde vermogens- en liquiditeitspositie. Het totaal eigen vermogen van BinckBank ultimo september 2010 bedroeg 461,9 miljoen. Het kernvermogen kwam uit op 126,3 miljoen en het totaal aanwezige Tier 1 vermogen is in het afgelopen jaar met 33,2 miljoen gegroeid naar 124,2 miljoen. Onderstaand overzicht toont de opbouw van het eigen vermogen en Tier I vermogen. Berekening eigen vermogen en aanwezige Tier 1 vermogen 4 Risicorapport 2010 (x 1.000) 30 september september 2009 YTD Gestort en geplaatst kapitaal % Agioreserve % Ingekochte eigen aandelen (3.335) (13.592) -75% Overige reserves % Onverdeeld resultaat % Totaal eigen vermogen % Af: goodwill ( ) ( ) 0% Af: overige immateriële vaste activa ( ) ( ) -14% Af: reserve reële waarde (682) (16.339) -96% Af: reservering dividend (10.794) (11.837) -9% Kernvermogen % Af: aftrekpost financiële deelnemingen (2.048) (1.590) 29% Totaal aanwezig vermogen - Tier %

5 Het totaal eigen vermogen is het afgelopen jaar gedaald met 2% met name als gevolg van waardemutaties in de reserve reële waarde, welke onderdeel uitmaakt van de rubriek Overige reserves. Het Tier I vermogen is echter niet gevoelig voor mutaties in deze reserve, aangezien deze bij de berekening van het totaal aanwezige vermogen in mindering wordt gebracht. Het Tier I vermogen steeg met 28,2 miljoen als gevolg van de afschrijvingen op de immateriële vaste activa en ingehouden winsten. De solvabiliteitsratio steeg van 12,5% naar 14,1% ten opzichte van ultimo september 2009 en de BIS-ratio nam toe van 19,6% naar 22,0%. De wijzigingen in het Tier I vermogen en het benodigd kapitaal worden in de volgende tabel verder toegelicht. Solvabiliteitsratio s onder Pilaar I & Pilaar II (x 1.000) 30 september september 2009 YTD Totaal aanwezig vermogen- Tier % Totaal benodigd kapitaal Pilaar I + II % Pilaar I benodigd kapitaal % Kredietrisico % Marktrisico % Operationeel risico % Pilaar II benodigd kapitaal % Renterisico % Liquiditeitsrisico % Totaal Kredietrisico Pilaar II % - Concentratierisico % - Marginrisico % - Tegenpartijrisico % Operationeelrisico mark-up % 5 Risicorapport 2010 Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar I) % Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar II) % Pilaar I BIS-ratio 22,0% 19,6% Pilaar II solvabiliteitsratio 14,1% 12,5% Pilaar I benodigd kapitaal Het totaal benodigd kapitaal onder Pilaar I is in de periode van 30 september 2009 naar 30 september 2010 gestegen met 22% tot 45,2 miljoen. Deze stijging kan met name verklaard worden door de herstructurering van de beleggingsportefeuille waaronder de afbouw van de exposure in Spanje en Ierland op staats- of staatsgegarandeerde obligaties. De totale exposure op deze landen is teruggebracht van 402 miljoen naar 75 miljoen ultimo september De vrijgekomen middelen zijn geherinvesteerd in gedekte obligaties welke gereguleerd zijn door de Duitse overheid (Öffentliche Pfandbriefe). Deze Öffentliche Pfandbriefe hebben een solvabiliteitsweging van 10% terwijl de solvabiliteitsweging op Spaans en Iers staats(gegarandeerde) obligaties een weging hadden van 0%. Daarnaast heeft BinckBank een gestegen kapitaalsbeslag uit hoofde van investeringen in materiële vaste activa, waaronder het nieuwe kantoorpand. Dit verklaart in grote mate de mutatie van het kredietrisico over het afgelopen jaar.

6 Het kapitaalsbeslag voor het operationele risico per 30 september 2010 wordt berekend als 15% over de gemiddelde operationele baten van de voorgaande drie boekjaren, zijnde 164,4 miljoen (2007: 158,1 miljoen, 2008: 149,0 miljoen, 2009: 186,2 miljoen). Het kapitaalsbeslag voor het operationele risisco per 30 september 2009 wordt berekend als 15% over de operationele baten van het voorgaande boekjaar, zijnde 149,0 miljoen. Pilaar II benodigd kapitaal Onder Pilaar II dient BinckBank meer kapitaal aan te houden (20%) voor o.a. toegenomen rente-, liquiditeitsen kredietrisico s. Het renterisico nam toe met 0,8 miljoen doordat de omvang van de beleggings portefeuille met 3,8% steeg naar 1,8 miljard en de duration toenam van 1,10 per 30 september 2009 naar 1,28 per 30 september Het kredietrisico onder Pilaar II drukt het risico uit op klantenportefeuilles en tegenpartijen. Hierbij maken we een onderscheid naar concentratie- en marginrisico s als het gaat om klantportefeuilles. Daarnaast onderscheidt BinckBank het tegenpartijrisico dat zij heeft bij de uitvoering van orders voor haar klanten. Het kredietrisico is in het afgelopen jaar toegenomen met 4,7 miljoen voornamelijk door substiantiële verhogingen van de concentraties in portefeuilles van onze klanten. Het concentratierisico is het afgelopen jaar gestegen als gevolg van een sterke stijging van de portefeuille effectenkredieten en een stijging van de marginverplichtingen van onze klanten. De concentraties bij onze klanten komen vooral voor in de aandelen ING Groep NV, Aegon NV, Royal Dutch Shell Plc en ArcelorMittal. Het kapitaalsbeslag voor het concentratierisico komt per 30 september 2010 uit op 7,6 miljoen en voor het marginrisico op 3,7 miljoen. De operationele risico mark-up onder Pilaar II reflecteert de additionele kapitaalseis als gevolg van de groei van de omzet in 2010 en bedraagt 1,6 miljoen. In 2009 was deze opslag hoger ( 3,9 miljoen) omdat zij gebaseerd was op de groei van de operationele baten in 2009 welke sterker was dan de groei in Risicorapport 2010

7 2 Europese Bankenrichtlijnen & BinckBank Bazel II nader uitgelegd De bankenrichtlijn Bazel II omvat kapitaalseisen voor banken. Het doel van het kapitaalakkoord Bazel II is om banken richtlijnen te bieden waarmee zij kunnen vaststellen hoeveel kapitaal zij minimaal opzij moeten zetten om onverwachte verliezen op te vangen die voortvloeien uit hun financiële en operationele risico s. De richtlijn is op 1 januari 2007 van kracht geworden en is door BinckBank vanaf 1 januari 2008 ingevoerd. Bazel II is ontwikkeld door het Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders, dat bestaat uit vertegenwoordigers van centrale banken en toezichthoudende instanties uit 13 verschillende landen, die regelmatig bijeenkomen in Bazel, Zwitserland. De richtlijnen zijn in de Europese Unie geïmplementeerd door middel van de CRD-richtlijnen (Capital Requirements Directive) 2006/48/EC en 2006/49/EC. Vrijwel alle EU-lidstaten hebben deze richtlijn inmiddels in hun nationale wetgeving geïntegreerd. In Nederland is deze richtlijn verwerkt in de Wet financieel toezicht (Wft) en lagere regelgeving. Het belang van kapitaal Banken staan met hun dagelijkse activiteiten bloot aan verschillende risico s. Risico houdt de waarschijn lijkheid in dat een bepaalde gebeurtenis tot verlies kan leiden voor een bank. Banken dienen kapitaal aan te houden om mogelijke verliezen die voortvloeien uit een zeer slecht scenario op te vangen, zodat zij, wanneer geconfronteerd met dergelijke verliezen, toch hun activiteiten kunnen voortzetten. Drie pilaren Bazel II berust op drie pilaren, die banken in hun geheel moeten implementeren: Pilaar I: minimum kapitaalseisen, Pilaar II: toezicht en Pilaar III: marktwerking. Pilaar I biedt richtlijnen voor de berekening van het kapitaal dat een bank volgens toezichthouders minimaal moet aanhouden voor krediet-, markt- en operationele risico s. Bazel II geeft banken de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal methodes waarmee de minimum kapitaalseisen worden berekend. Deze methodes kunnen variëren van relatief eenvoudig tot uiterst geavanceerd. Pilaar II biedt aanvullende richtlijnen aan de hand waarvan op basis van bank specifieke scenario s de solvabiliteit van een bank verder wordt beoordeeld. Uitgangspunt is de berekening van het kapitaal dat de bank zelf minimaal nodig denkt te hebben om al haar risico s te dekken waarbij niet alleen gekeken wordt naar de standaard risico s onder Pilaar I. Dit wordt het ICAAP (Internal Capital Adequacy Assesment Process ) kapitaal genoemd. Dit wordt vervolgens vergeleken met het beschikbare kapitaal van de bank. Banken dienen vervolgens uitgaande van dit ICAAP kapitaal te bewerkstelligen dat zij te allen tijde over voldoende kapitaal beschikken. Pilaar II biedt ook uitgangspunten voor de toezichthouders op basis waarvan het kapitaalbeheer binnen een bank wordt beoordeeld. Pilaar III biedt richtlijnen voor rapportage aan de buitenwereld over de risico s die een bank loopt en het kapitaal dat de bank beschikbaar heeft om onverwachte verliezen voortvloeiende uit deze risico s te dekken. 7 Risicorapport 2010 Reikwijdte en tijdpad Bazel II is van toepassing op BinckBank en al haar buitenlandse branches en dochterondernemingen. In onderstaande tabel wordt inzage gegeven in de entiteiten die door BinckBank worden geconsolideerd volgens Bazel II en IFRS.

8 Bazel II consolidatiekring IFRS consolidatie Bazel II consolidatie BinckBank NV (incl buitenlandse branches) ja ja Binck België NV ja ja Binck Bewaarbedrijf BV ja ja Syntel Beheer BV ja ja Fintegration BV ja ja Syntel BV ja ja TOM Holding BV nee nee BeFrank NV nee nee Recente ontwikkelingen kapitaalseisen Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders Het Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders ontwikkelt een nieuwe bankenrichtlijn welke tot doel heeft de Europese banken weerbaarder te maken in perioden van financiële stress. Op 12 september 2010 heeft een expertgroep voor het Bazelse Comité voorstellen gepubliceerd die een aanzienlijke verhoging van de kapitaalvereisten behelzen. Deze hervormingen, samen met de invoering van een mondiale liquiditeitstandaard vormen de kern van de wereldwijde financiële hervormingsagenda en zal worden voorgelegd aan de G20-top in november De belangrijkste ontwikkelingen zijn als volgt: 1. Toename eisen hardheid kapitaal 2. Toename Tier I kapitaalseisen 3. Aanhouden anti-cyclische kapitaalbuffers 4. Introductie leverage ratio 5. Introductie liquiditeitratio s Hieronder wordt de impact voor BinckBank op hoofdlijnen nader toegelicht. Ad1 Toename eisen hardheid kapitaal Het kapitaal van banken kan bestaan uit Tier I, Tier II en Tier III kapitaal. Het Tier I kapitaal wordt hierbij als sterkste geclassificeerd aangezien het met name uit eigen vermogen en ingehouden winsten bestaat. Onder de nieuwe bankenrichtlijn worden strengere eisen aan kapitaalsinstrumenten gesteld voor meetelling als Tier I of Tier II vermogen. Tier III instrumenten worden uitgefaseerd. BinckBank is alleen gefinancierd met Tier I vermogen en heeft een ruime kapitaalbuffer. 8 Risicorapport 2010 Ad2 Toename Tier I kapitaalseisen Het pakket hervormingen zal leiden tot een verhoging van het minimale kernkapitaal van 2% naar 4,5%. Bovenop de 4,5% moet een bank nog een extra buffer aanleggen van 2,5%, die moet bestaan uit Tier I vermogen. Weliswaar mag een bank in tijden van crisis interen op deze buffer, maar dat mag alleen als er geen dividend wordt uitgekeerd. Dat scenario zal een bank willen voorkomen, dus in de praktijk moet een bank 7% Tier I vermogen hebben (vanaf 2019), waar het nu slechts 2% is. Aangezien BinckBank alleen gefinancierd wordt met Tier I vermogen en een BIS-ratio van 22% heeft per 30 september 2010, is er naar verwachting geen extra Tier I vermogen benodigd. Ad3 Aanhouden anti-cyclische kapitaalbuffers Bovenop de nieuwe norm van 7% komt een anti-cyclische buffer. In tijden van hoogconjunctuur moet een maximum van 2,5% worden aangehouden. Gemiddeld over de economische cyclus betekent dat een extra eis van 1,25%. Voor dit kapitaal zijn de hardheidseisen minder hoog. Het uitgangspunt is om extra kapitaal te

9 reserveren in tijden van financiële voorspoed. Gelet op de huidige BIS-ratio van 22% zal BinckBank naar verwachting vooralsnog geen aanvullende reserveringen behoeven te doen. Ad4 Introductie leverage ratio Het Bazelse Comité introduceert de leverage ratio bovenop de kapitaalseisen voor de risicogewogen activa. Deze leverage ratio geeft de verhouding weer tussen het Tier I vermogen en de bruto exposure op on- en off balance kredietverlening door banken zonder rekening te houden met enige vorm van risicoweging. In de toekomst mogen banken een exposure hebben van maximaal 33 keer hun eigen vermogen. De verwachting is dat het Bazelse Comité per 1 januari 2018 deze ratio zal toepassen. Op dit moment ligt de leverage ratio van BinckBank ruimschoots binnen deze norm. Ad5 Introductie liquiditeitsratio s Het doel van de liquidity coverage ratio is om op korte termijn de veerkracht van de liquiditeit van een bank te bevorderen door ervoor te zorgen dat er voldoende hoge kwaliteit liquide activa worden aangehouden om een acute stress-scenario voor de duur van een maand te overleven. Voor BinckBank geldt dat het beleggingsbeleid zodanig is ingericht dat er voldoende liquide beleggingen aanwezig zijn om te voldoen aan de verzwaarde liquiditeitseisen. Op basis van een eerste inventarisatie blijkt dat BinckBank een liquiditeitsratio heeft van 700% ten opzichte van de richtlijn van 100% die door het Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders gesteld wordt. De net stable funding ratio toetst de mate waarin een bank haar funding inzet voor on- en off balance activiteiten rekeninghoudend met liquiditeitsrisico factoren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen stabiele en minder stabiele vormen van funding om een inschatting te maken van de omvang van de stabiele funding. De stabiele funding wordt afgezet tegen de on- en off balance activiteiten waarbij een risicoafweging wordt gemaakt naar liquiditeitsaspecten. De uitkomst van de net stable funding ratio geeft een inschatting van de beschikbare funding versus de benodigde funding. BinckBank voldoet ruimschoots aan deze eis aangezien zij uitkomt op een net stable funding ratio die 200% is van de naar verwachting voorgeschreven liquiditeitseis. In de volgende tabel worden de nieuwe ontwikkelingen in de tijd uiteengezet. Phase-in arrangements (shading indicates transition periods) (All dates are as of 1 January) Leverage ratio Supervisory monitoring Supervisory monitoring Parallel run 1 January January 2017 Disclosure starts 1 January 2015 Migration to Pillar 1 9 Risicorapport 2010 Minimum common equity capital ratio(after increased deductions) 3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Capital conservation buffer 0,625% 1,250% 1,875% 2,500% Minimum common equity plus capital conservation buffer 3,5% 4,0% 4,5% 5,125% 5,750% 6,375% 7,0% Phase in of deductions from CET1 (inc. amounts exceeding the limit for DTAs, MSRs and financials) 20% 40% 60% 80% 100% 100% Minimum Tier 1 capital 4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Minimum total capital (BIS-ratio) 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% Minimum total capital plus conservation buffer 8,0% 8,0% 8,0% 8,625% 9,250% 9,875% 10,5% Capital instruments that no longer qualify as non-core Tier 1 or Tier 2 capital Phased out over 10-year horizon beginning 2013 Liquidity coverage ratio Net stable funding ratio Observation period begins Observation period begins Introduce minimum standard Introduce minimum standard

10 Samenvatting Het Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders zal naar verwachting de komende jaren meer duidelijkheid gaan geven over de verdere invulling van de nieuwe kapitaals- en liquiditeitseisen. Indien er een definitief besluit genomen is of er belangrijke ontwikkelingen zijn welke invloed hebben op de kapitaalspositie van BinckBank dan zal dit worden behandeld in toekomstige kapitaaltoereikendheid & risicorapportages. De hierboven beschreven nieuwe kapitaalseisen zijn dan ook slechts een indicatieve uiteenzetting van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kapitaalseisen. 10 Risicorapport 2010

11 3 Overzicht Risico Management BinckBank BinckBank onderneemt op basis van een gezond evenwicht tussen risico, rendement en kapitaal en streeft er naar om op een bewuste en verantwoorde manier risico s aan te gaan. Daarbij wordt gestreefd naar een gematigd risicoprofiel. Onze primaire focus op online brokerage, ons geautomatiseerd vermogensbeheer en het aanbieden van een simpel spaarproduct beperken ons risicoprofiel. Daarnaast beschikt BinckBank over een Governance Risk Compliance Framework waarmee op basis van vooraf vastgestelde risicomaatstaven het risicoprofiel wordt gestuurd. 3.1 Strategische risico s Internationale economische (conjuncturele) omstandigheden en de nasleep van de kredietcrisis beïnvloeden financiële markten wereldwijd en daarmee het resultaat van de activiteiten van BinckBank. Onder andere dalende handelsvolumes kunnen resulteren in lagere inkomsten uit provisies. BinckBank is actief in een zeer competitieve omgeving waarin concurrenten, veelal grote financiële instellingen, een grote naamsbekendheid en ruimere financiële middelen hebben. BinckBank levert grote inspanningen en doet substantiële investeringen om bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten aan te trekken. Tekortkomingen uit hoofde van ongunstige bedrijfsbesluiten, slechte uitvoering van bedrijfsbesluiten en onvoldoende response op veranderingen in het ondernemingsklimaat in het algemeen en de voor de onderneming relevante markten in het bijzonder kunnen negatieve effecten hebben op het bedrijfsresultaat en vermogen van BinckBank. BinckBank is, evenals andere bancaire instellingen, afhankelijk van het vertrouwen van particuliere klanten. Haar jonge bestaan, de absolute omvang van het eigen vermogen, haar beursnotering en het grote aantal klanten maakt BinckBank niet minder gevoelig voor vertrouwenskwesties. Dit dient dan ook in alle gevallen voorkomen te worden en leidt onder andere tot risico mijdend gedrag op financieel gebied. 3.2 Risicoprofiel BinckBank BinckBank heeft een wezenlijk ander risicoprofiel vergeleken met een traditionele Nederlandse bank. De bancaire activiteiten van BinckBank zijn relatief eenvoudig en betreffen het afwikkelen van transacties voor de klant, het verstrekken van kredieten (effectenkredieten) op onderpand van eenvoudig liquideerbare effectenportefeuilles, het faciliteren van betalingsverkeer naar vaste tegenrekeningen bij andere bancaire instellingen en het rentebedrijf met betrekking tot de door klanten toevertrouwde middelen alsmede het uitvoeren van beleggingsadvies en vermogensbeheer. Deze activiteiten zijn in algemene zin te typeren als activiteiten met een relatief laag risico. De afwikkeling van transacties daarentegen is een complex proces. Jaarlijks verwerkt BinckBank miljoenen administratieve transacties voor meer dan rekeninghouders in een zeer groot aantal producten op meerdere handelsplatformen via brokers en beurslidmaatschappen van BinckBank. Dit samen met de grote IT afhankelijkheid brengt een relatief groot operationeel risico met zich mee. 11 Risicorapport 2010 % van totaal Pilaar I risico 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Marktrisico Kredietrisico Operationeel risico BinckBank Nederlandse grootbank

12 Liquiditeitspositie De klanten van BinckBank openen een rekening bij BinckBank om te beleggen. In de praktijk zien we dat gemiddeld 5%-15% van het toevertrouwde vermogen liquide wordt aangehouden. BinckBank beschikt daarom over een zeer ruime liquiditeitspositie. De liquiditeiten worden ingezet voor lopende settlements, het afdekken van de marginverplichtingen van de klantenposities tegenover de clearingorganisatie en ter financiering van verstrekte effectenkredieten. De overtollige liquiditeiten worden door BinckBank op een verantwoorde en risicomijdende manier in de markt uitgezet middels beleggingen in vastrentende waarden en daggelden. 3.3 Organisatie van het risicobeheer Risico management is in de huidige organisatie geconcentreerd rondom de bestuursvoorzitter (CEO) en de Chief Financial Officer (CFO), samen sturen zij de diverse afdelingen betrokken bij het beheer van risico s aan. Elk van deze afdelingen heeft een eigen statuut waarin taken en verantwoordelijkheden inzake risicobeheer zijn vastgelegd. Deze statuten zijn op elkaar afgestemd om te voorkomen dat er doublures dan wel lacunes in het samenstel van risicobeheersing mechanismen zitten. Tevens is door een scheiding aan te brengen tussen rapportagelijnen de onafhankelijkheid van de diverse functies/afdelingen gewaarborgd. Het Governance Risk Compliance Framework ziet er als volgt uit: Raad van Commissarissen Audit Commissie Risico- en Productontwikkeling Commissie Toezichthouders (DNB/AFM/CBFA/AMF) Bestuur BinckBank Business Units Retail Marketing & Sales Operations ICT Professional Services Treasury Commissie Operationele Risico Commissie Risico Management (escalatie RPC) Finance & Control Compliance (escalatie AC) Internal Control Krediet Commissie IAD (escalatie AC) Externe Accountant 12 Risicorapport 2010 Treasury Information Security (escalatie bestuursvoorzitter) 1ste lijn of defense 2e lijn of defense 3e lijn of defense BinckBank opereert volgens het three lines of defense principe, waarbij de business units primair verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de risico s. De eerstelijns afdelingen worden daarin ondersteund en gecontroleerd door tweedelijns gespecialiseerde afdelingen als Risico Management, Finance & Control, Compliance, Internal Control en Information Security. De Interne Accountants Dienst (IAD) vormt de derde lijn of defense. De Audit Commissie, Risico- en Productontwikkeling Commissie en de RvC vormen samen met de externe toezichthouders en externe accountant de laatste schakel in het Governance Risk Compliance Framework.

13 3.4 Uitvoering van risicobeheer Risicobeoordeling Het Bestuur zorgt er voor dat jaarlijks een systematische analyse van de risico s wordt uitgevoerd die gericht is op het identificeren, analyseren en beoordelen van alle risico s. De afdeling Risico Management faciliteert het Bestuur bij deze risico analyse. De uitkomsten van de risico analyse worden besproken in het Bestuursoverleg, de Risico- en Productontwikkeling Commissie en in het overleg met de RvC. Indien noodzakelijk wordt aan de hand van de uitkomsten van de risico analyse het beleid en business plan bijgesteld. De resultaten van de risico analyse vormen de input voor de planning van de Interne Accountants Dienst. BinckBank beschikt over een Interne Accountants Dienst die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van interne onderzoeken naar de opzet en werking van ingestelde interne controle- en risicobeheersmaatregelen. Op basis van de risico analyse wordt een intern audit programma opgesteld met als uitgangspunt dat alle geïdentificeerde risicogebieden voor alle bedrijfsonderdelen in een periode van drie jaar aan interne audit onderworpen worden. Het voornoemde audit programma wordt vastgesteld door de Audit Commissie. Onderdeel van het audit schema zijn zogenaamde follow-up audits waar, door de Interne Accountants Dienst wordt onderzocht, of de benodigde actie is ondernomen betreffende de in eerdere controle onderzoeken naar voren gekomen gebreken c.q. aandachtsgebieden. Jaarlijks verzorgt de Interne Accountants Dienst een update van de risicoanalyse op basis van nieuwe activiteiten c.q. procedures en bevindingen. De Interne Accountants Dienst rapporteert haar bevindingen aan de verantwoordelijke leidinggevende, het Bestuur en de Audit Commissie. Risicobeoordeling middels product goedkeuringsproces Producten die het product goedkeuringsproces binnen de bank doorlopen worden niet op de markt gebracht of gedistribueerd zonder een zorgvuldige afweging van de risico s door de risicomanagementfunctie binnen de bank en zorgvuldige toetsing van alle relevante aspecten, waaronder de zorgplicht jegens de klant. De Interne Accountants Dienst controleert of opzet, bestaan en werking van het proces effectief zijn en informeert het Bestuur, de Risico- en Productontwikkeling Commissie en de RvC omtrent de uitkomsten hiervan. De Operationele Risico Commissie beoordeelt en geeft haar finale goedkeuring over producten die het product goedkeuringsproces binnen de bank doorlopen op eventuele materiële wijzigingen in de risicobereidheid van BinckBank. De Operationele Risico Commissie heeft de bevoegdheid om nader onderzoek in te stellen om aanvullende maatregelen te treffen om materiële risico s binnen de bank te mitigeren. Nieuwe producten en diensten worden niet op de markt gebracht zonder een finale goedkeuring door de Operationele Risico Commissie. 13 Risicorapport 2010 Risicobeheersing BinckBank heeft in 2008 het interne risicobeheersingsysteem, vastgelegd in een Governance Risk Compliance database, in productie genomen. De processen, risico s en beheersmaatregelen zijn in 2010 volledig opgevoerd in deze applicatie en faciliteren een transparante vastlegging van de effectiviteit van de geïdentificeerde beheersmaatregelen. Daarnaast worden de Krediet Commissie en Operationele Risico Commissie maandelijks geïnformeerd omtrent de effectiviteit van de risicobeheersing. In geval van ineffectiviteit van de controls worden direct maatregelen genomen om eventuele gebreken op te lossen. Op de agenda van de Audit Commissie wordt de effectiviteit van de risicobeheersing nogmaals onder de aandacht gebracht en toegelicht door de manager IAD. 3.5 Vermogensscheiding BinckBank is wettelijk verplicht om adequate maatregelen te treffen ter bescherming van de rechten van haar klanten op financiële instrumenten. Deze maatregelen dienen ervoor te zorgen dat de financiële instrumenten van klanten niet in een eventuele failliete boedel van BinckBank vallen. Dit wordt ook wel vermogensscheiding genoemd. Nederlandse banken kunnen er voor kiezen om de rechten van hun klanten te beschermen door het oprichten van een separate juridische entiteit, ook wel bewaarbedrijf genoemd of

14 door het bewaren van financiële instrumenten via het systeem van de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Bij het oprichten van een bewaarbedrijf wordt vermogensscheiding bereikt doordat de effecten van klanten eigendom van het bewaarbedrijf zijn en doordat het bewaarbedrijf geen andere activiteiten mag verrichten dan het bewaren van effecten. Klanten hebben een verbintenisrechtelijke vordering op het bewaarbedrijf tot uitlevering van de hoeveelheid effecten waar ze recht op hebben. Indien banken ervoor kiezen om de effecten van hun klanten via het systeem van de Wge te bewaren, wordt vermogensscheiding bereikt doordat de via dit systeem bewaarde effecten wettelijk (mede-)eigendom zijn van de diverse klanten. Hiertoe is wel vereist dat de betreffende financiële instrumenten door Euroclear Nederland zijn aangemerkt als effecten in de zin van de Wge en dat ze worden aangehouden via een aangesloten instelling van Euroclear Nederland. BinckBank heeft er bij het label Binck voor gekozen om de rechten van klanten op financiële instrumenten te beschermen door deze onder te brengen in de aparte entiteit Bewaarbedrijf BinckBank B.V. BinckBank heeft er bij het label Alex voor gekozen om de door de vorige eigenaar van Alex, Rabobank Nederland, gekozen vermogensscheidingsregeling voort te zetten. Hierdoor worden de rechten van de klanten van het label Alex beschermd via de wettelijke bescherming van de Wge, voor zover het gaat om effecten als bedoeld in de Wge. Voor zover het gaat om rechten op niet-wge effecten, worden de rechten van klanten op financiële instrumenten beschermd door deze effecten onder te brengen in Bewaarbedrijf BinckBank B.V. De door Euroclear aangemerkte Wge-effecten voor klanten van het label Alex worden door BinckBank aangehouden bij de aangesloten instelling ABN Amro Bank. BinckBank heeft er voor gekozen om bij de effecten die op naam van het bewaarbedrijf staan, gebruik te maken van derde bewaarders. BinckBank maakt alleen gebruik van derde bewaarders die ook over een adequate vermogensscheidingsregeling beschikken en die voldoende deskundig zijn en over een goede marktreputatie beschikken. De derivatenposities en toevertrouwde middelen van klanten vallen buiten de hiervoor toegelichte vermogensscheidingsregelingen. Toevertrouwde middelen vallen in Nederland onder het depositogarantiestelsel en zijn tot een bedrag van per rekeninghouder per bank door de Nederlandse Staat gegarandeerd. De afspraken over de garanties en rechten en verplichtingen van BinckBank en haar bewaarbedrijf ten opzichte van haar klanten liggen vast in een klantenovereenkomst die voor BinckBank getekend is door het Bestuur van BinckBank. De afspraken zijn waar nodig gespecificeerd in bijlagen, die een integraal onderdeel uitmaken van het contract. 14 Risicorapport Juridische structuur BinckBank is een aan NYSE-Euronext Amsterdam genoteerde naamloze vennootschap. BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochtermaatschappijen en één actieve buitenlandse dochtermaatschappij. BinckBank beschikt over alle benodigde vergunningen. Voorts heeft BinckBank een bijkantoor in België, Frankrijk en Spanje. De geldstromen aangaande deze bijkantoren worden centraal vanuit de afdeling Treasury gereguleerd. Treasury waarborgt voor ieder bijkantoor voortdurend voldoende liquiditeit waarmee klanten in alle landen op ieder moment over hun liquiditeiten kunnen beschikken. BinckBank staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank ( DNB ) als de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ). De buitenlandse dochter Binck België N.V. en buitenlandse branches zijn onderworpen aan lokale toezichthouders inzake gedragstoezicht het prudentiële toezicht wordt uitgevoerd door DNB. De activiteiten van Accion N.V. zijn gestaakt in 2009 vanwege de moeilijke economische omstandigheden.

15 Overzicht juridische structuur BinckBank BinckBank N.V. 39% 100% 50% 50% 100% 100% Accion N.V.* Bink België N.V. BeFrank N.V. TOM Holding B.V. BinckBank N.V. België Branch Bewaarbedrijf BinckBank B.V. Syntel Beheer B.V. 100% 100% TOM B.V. BinckBank N.V. Frankrijk Branch Fintegration B.V. 100% 100% TOM Broker B.V. BinckBank N.V. Spanje Branch Syntel B.V. * Accion N.V. is in liquidatie 3.7 Risicobeheerafdelingen en commissies BinckBank beschikt over een organisatorische structuur waarbij functiescheidingen zijn gewaarborgd. Tevens zijn er een aantal overlegstructuren c.q. afdelingen die nauw bij de beheersing van bepaalde soorten risico s zijn betrokken. De belangrijkste worden hieronder verder toegelicht. Treasury Commissie De Treasury Commissie richt zich met name op beheersing van het liquiditeitsrisico, kredietrisico van de beleggingsportefeuille en het marktrisico (rente- en valutarisico) en bepaalt het beleggingsbeleid ten behoeve van het rentebedrijf. Dit betreft zaken als de strategische allocatie van vrij beschikbare middelen over de beleggingsportefeuille en de bepaling van de liquide aan te houden middelen. Met betrekking tot de liquide aan te houden middelen worden zaken behandeld als uitzettingen van daggelden, de hierbij te hanteren risicomaatstaf (ratings) en de maximale exposure per tegenpartij en per sector. Tevens vindt hier beheersing van het valutarisico plaats. Stortingen en onttrekkingen aan de beleggingsportefeuille worden maandelijks vastgesteld in de Treasury Commissie. De Treasury Commissie bestaat uit de Bestuursvoorzitter, de CFO, de Treasury Manager, de Risk Manager en de Group Controller. Operationele Risico Commissie Operationeel Risico Management is belegd in de Operationele Risico Commissie. In de Operationele Risico Commissie zitten vertegenwoordigers van het lijnmanagement en specialistische staven. Dit orgaan beheerst de risico s die verband houden met het gedrag van mensen en de inrichting van bedrijfsprocessen, te denken valt aan information security risico, juridische risico s en compliance aangelegenheden. Belangrijke taken zijn het nemen van beslissingen op het gebied van een integere en beheerste bedrijfsvoering, het coördineren en stimuleren van de beheersing van de operationele risico s en de inrichting van de belangrijkste bedrijfsprocessen. Het kader van normen en richtlijnen waarbinnen besluitvorming plaatsvindt wordt uitgewerkt door specialistische staven die het lijnmanagement ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het uitwerken van beleid. Daarnaast verleent deze commissie haar finale goedkeuring omtrent de introductie van nieuwe producten zoals in de Code Banken is beschreven. 15 Risicorapport 2010 Krediet Commissie BinckBank heeft een Krediet Commissie, deze commissie richt zich met name op beheersing van het kredietrisico op klantportefeuilles waaronder concentratie-, margin- en het tegenpartijrisico. De Krediet Commissie bestaat uit de Bestuursvoorzitter, CFO, de Risk Manager en de Group Controller. Vertegenwoordigers van de business units kunnen worden uitgenodigd. In de vergadering van de Krediet Commissie worden onderwerpen behandeld als: het beleid inzake bevoorschotting van effectenkredieten, marginverplichtingen, bankgaranties en verpande rekeningen. De Risk Manager heeft een escalatiemogelijkheid naar de Risico- en Productontwikkeling Commissie.

16 Afdeling Risico Management De afdeling Risico Management is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het in de Krediet Commissie vastgestelde beleid inzake beheersing van het krediet- en marktrisico en rapporteert direct aan de CFO, de Krediet Commissie en de Operationele Risico Commissie. Op basis van wettelijk vastgestelde normen is het kredietrisicobeleid vastgesteld inzake concentraties in uitstaande kredieten, tekortenbeheer, toereikendheid margineisen, bevoorschottingsbeleid en controle op tegenpartijrisico. Risico Management hanteert risicomodellen die veelvuldig worden toegepast door beleggingsondernemingen met gebruikmaking van Value-at-Risk, duration, haircutmethode en stresstests. Afdeling Finance & Control De afdeling Finance & Control is belast met het tijdig administreren en rapporteren van financiële gegevens aan interne en externe belanghebbenden. Hieronder vallen alle verplichte rapportages aan De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten. De afdeling Finance & Control rapporteert rechtstreeks aan het Bestuur (CFO). Afdeling Compliance Compliance is belast met de controle op de naleving van toepasselijke gedragscodes en op de naleving van relevante effectenrechtelijke wet- en regelgeving en richt zich met name op de beheersing van het integriteit risico. Met het van toepassing zijn van een gedragscode, insider trading reglement en klokkenluidersregeling benadrukt BinckBank de hoog in het vaandel gedragen waarden als integriteit en betrouwbaarheid. Het Bestuur heeft de afdeling Compliance de bevoegdheid gegeven om binnen het gehele verantwoordingsgebied direct kennis te mogen nemen van alle informatie en alle beschikbare hulpmiddelen te mogen benutten die naar het inzicht van Compliance van belang zijn voor de uitvoering van haar taken. Tevens stelt het Bestuur de afdeling Compliance voldoende middelen ter beschikking zodat zij haar werkzaamheden op verantwoorde en deskundige wijze kan verrichten. Compliance rapporteert aan de Bestuursvoorzitter en heeft een escalatiemogelijkheid naar de Audit Commissie. Bevindingen van Compliance worden in de Audit Commissie besproken. Afdeling Interne Controle Het doel van de afdeling Interne Controle is een bijdrage leveren aan de verbetering van de bedrijfsvoering. De afdeling Interne Controle richt zich op het ondersteunen van de business bij het vastleggen van de AO/IC en op controle op het bestaan en de werking van de risicobeheersingsmaatregelen. Sinds 2009 werkt de afdeling Interne Controle met BinckBank s interne risicobeheersingsysteem, de zogenoemde Governance Risk Compliance database. Het werkterrein van de afdeling Interne Controle bevat alle operationele processen van alle onderdelen van BinckBank. 16 Risicorapport 2010 Afdeling Information Security BinckBank beschikt over een afdeling Information Security, deze afdeling is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het informatiebeveiligingsbeleid. De afdeling Information Security heeft een escalatiemogelijkheid naar de bestuursvoorzitter. Interne Accountants Dienst (IAD) De IAD is een onafhankelijke functie die los staat van de lijn en de interne controle die in de diverse onderdelen van de bedrijfsprocessen is geïntegreerd. Het doel van de IAD is een bijdrage leveren aan de verbetering van de bedrijfsvoering door het onderzoeken en beoordelen van de beheersing van kritische processen. Het werkterrein van de IAD omvat alle activiteiten en alle onderdelen van BinckBank, welke minimaal eens in de drie jaar object van onderzoek zullen zijn. Het controleplan is gebaseerd op een risicoanalyse. Vanuit het bestuur is de portefeuille van Internal Audit belegd bij de bestuursvoorzitter. De IAD rapporteert zowel aan de bestuursvoorzitter als aan de Audit Commissie.

17 Informatie en Communicatie Jaarlijks stelt het Bestuur een businessplan op waarin de strategie, de doelstellingen en de verwachte risico s worden behandeld. Dit businessplan wordt allereerst ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd. Na goedkeuring krijgen de verantwoordelijke afdelingshoofden een presentatie van de strategie en doel stellingen op hoofdlijnen en de specifieke doelstellingen voor hun eigen afdeling. Deze doelstellingen zijn standaard onderdeel van het functieprofiel van voornoemde afdelingshoofden. Maandelijks wordt de financiële voortgang van BinckBank besproken aan de hand van de managementrapportage in het Bestuursoverleg. Hier komen onder andere naar voren: winst- en verliesrekening en balans van de afgelopen maand en het lopende jaar en ten opzichte van budget. Aan de hand van voornoemde besprekingen wordt het beleid getoetst, beoordeeld en waar nodig bijgesteld. 3.8 Toezicht op activiteiten Externe toezichthouders BinckBank is een aan NYSE-Euronext Amsterdam genoteerde naamloze vennootschap. BinckBank staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank (DNB) als de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor haar buitenlandse activiteiten is BinckBank onderworpen aan lokale toezichthouders. Raad van Commissarissen (RvC) BinckBank kent een two tier Bestuursstructuur. Dit betekent dat de uitvoerende taak en de toezichthoudende taak respectievelijk is toebedeeld aan het Bestuur en de RvC van BinckBank. BinckBank is van oordeel dat deze structuur een adequaat systeem van checks and balances bevordert, waarbij het Bestuur verantwoordelijk is voor het dagelijks besturen van de onderneming en de korte, middellange en de lange termijn strategie van de onderneming, terwijl de RvC toezicht houdt op het Bestuur en haar advies verstrekt. De RvC bespreekt jaarlijks de strategie en de risico s verbonden aan de onderneming en beoordeelt aan de hand van rapportages de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controle systemen. Audit Commissie BinckBank beschikt over een Audit Commissie. De activiteiten van de Audit Commissie omvatten het toezicht op de opzet en werking van het stelsel van interne controle en risico beheersingsmaatregelen, de opvolging van de door de externe accountant gedane aanbevelingen en het functioneren van de Interne Accountants Dienst. Het toezicht op de financiële informatie voorziening door de vennootschap geschiedt door de RvC. 17 Risicorapport 2010 Risico- en Productontwikkeling Commissie De Risico- en Productontwikkeling Commissie adviseert de RvC onder andere over de inhoud van het risicoprofiel en de risicobereidheid van BinckBank. Daarnaast houdt zij toezicht op de toereikendheid van de liquiditeit en het kapitaal alsmede het vaststellen, toetsen en analyseren van nieuwe producten of aanpassingen van bestaande producten en diensten ten aanzien van de zorgplicht jegens de klant. Verder heeft de Risico- en Productontwikkeling Commissie als taak het signaleren, analyseren en adviseren van alle overige materiële risico s van BinckBank.

18 4 Kapitaalstructuur BinckBank houdt kapitaal aan ter dekking van risico s. De hoeveelheid en kwaliteit van het gereserveerde kapitaal bij BinckBank wordt bepaald op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS) en bepalingen zoals vastgelegd in de Europese CRD-richtlijnen welke zijn opgenomen in de Wft. 4.1 Berekening eigen vermogen en aanwezig Tier I vermogen Het eigen vermogen van BinckBank bestaat uit: gestort en geplaatst aandelenkapitaal, agioreserve, in voorgaande boekjaren ingehouden winsten en het resultaat over het lopende boekjaar. Ingekochte eigen aandelen worden in mindering gebracht op het eigen vermogen. Ter berekening van het kernvermogen worden de posten goodwill, immateriële vaste activa, reserve reële waarde en de reservering voor nog uit te keren dividend in mindering gebracht op het eigen vermogen. Ter berekening van het totaal aanwezige Tier I vermogen wordt de post deelnemingen in financiële instellingen met een belang van groter dan 10% in aftrek gebracht op het kernvermogen. Het volgende overzicht verschaft inzicht in de opbouw van het eigen vermogen en kernvermogen per 30 september Berekening eigen vermogen en aanwezige Tier I vermogen (x 1.000) 30 september september 2009 YTD Gestort en geplaatst kapitaal % Agioreserve % Ingekochte eigen aandelen (3.335) (13.592) -75% Overige reserves % Onverdeeld resultaat % Totaal eigen vermogen % Af: goodwill ( ) ( ) 0% Af: overige immateriële vaste activa ( ) ( ) -14% Af: reserve reële waarde (682) (16.339) -96% Af: reservering dividend (10.794) (11.837) -9% 18 Risicorapport 2010 Kernvermogen % Af: aftrekpost financiële deelnemingen (2.048) (1.590) 29% Totaal aanwezig vermogen - Tier % Totaal benodigd kapitaal - Pilaar I % Totaal benodigd kapitaal - Pilaar I + II % 4.2 Berekening van de kapitaalsvereisten onder Pilaar I & Pilaar II Het minimum voor het onder Pilaar I aan te houden vermogen (de zogenaamde BIS ratio) voor banken bedraagt 8%. Bazel II kent verschillende benaderingen voor de implementatie van de eisen onder Pilaar I ten aanzien van krediet-, markt- en operationele risico s. BinckBank past de standardised approach toe voor het krediet- en het marktrisico. Hierbij maakt zij gebruik van risicowegingen en credit risk mitigation techniques zoals aangegeven door de toezichthouder. Voor het operationeel risico hanteert BinckBank de basic indicator approach, waarbij zij een kapitaalreservering doet van 15% van de gemiddelde operationele baten over de voorgaande drie boekjaren. De tweede Pilaar van het Bazel II akkoord omvat het proces

19 waarmee banken de toereikendheid van hun interne kapitaal beoordelen, het zogenaamde Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) en de beoordeling van dat proces door de toezicht houder, het zogeheten Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Uit het ICAAP volgt het door BinckBank gehanteerde interne toezichtkapitaal (ICAAP kapitaal). Het ICAAP kapitaal is de uitkomst van de interne kapitaalsberekeningen van BinckBank voor alle voor de onderneming relevante risico s en komt tot uiting in de Pilaar II solvabiliteitsratio. De interne minimale kapitaalseis voor de Pilaar II solvabiliteitsratio voor BinckBank lag gedurende 2010 op 12%. Solvabiliteitsratio s onder Pilaar I & Pilaar II (x 1.000) 30 september september 2009 YTD Totaal aanwezig vermogen-tier I % Totaal benodigd kapitaal Pilaar I + II % Pilaar I benodigd kapitaal % Kredietrisico % Marktrisico % Operationeel risico % Pilaar II benodigd kapitaal % Renterisico % Liquiditeitsrisico % Totaal Kredietrisico Pillar II % - Concentratierisico % - Marginrisico % - Tegenpartijrisico % Operationeel risico mark-up % Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar I) % Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar II) % 19 Risicorapport 2010 Pilaar I BIS-ratio 22,0% 19,6% Pilaar II solvabiliteitsratio 14,1% 12,5% BinckBank hanteert voor de bepaling van het ICAAP kapitaal de complementaire methode wat inhoudt dat er naast de voorgeschreven minimale kapitaalseisen onder Pilaar I ook nog kapitaal aangehouden wordt voor complementaire risico s die door BinckBank worden onderkend. Per 30 september 2010 heeft BinckBank opnieuw de toereikendheid van haar kapitaal beoordeeld. Hieruit kwam naar voren dat de kapitaalseis voor het operationele risico onder Pilaar I & II niet is gestegen over het afgelopen jaar. Dit wordt verklaard doordat enerzijds het operationele risico per 30 juni 2010 nu wordt berekend op basis van de gemiddelde operationele baten over de drie voorgaande boekjaren (voorheen laatste boekjaar) en anderzijds doordat de operationele mark-up voor 2010 lager is uitgevallen als gevolg van de afvlakkende groei van de operationele baten. Per saldo bleef het kapitaalsbeslag voor het operationele risico onder Pilaar I & II gelijk. Onder Pilaar II dient BinckBank meer kapitaal aan te houden voor o.a. toegenomen concentratie- en marginrisico s op de klantportefeuilles. Tegenover de stijging van het benodigd kapitaal met 21% onder Pilaar I & II naar 70,4 miljoen staat een sterke toename van het Tier I vermogen. De solvabiliteitsratio is hierdoor ten opzichte van ultimo september 2009 toegenomen van 12,5% naar 14,1%.

20 Het SREP-kapitaal is de uitkomst van de dialoog tussen DNB en BinckBank en weerspiegelt het gewenste kapitaal uit oogpunt van extern toezicht, hierbij kan het ICAAP-kapitaal eventueel door de toezichthouder worden vermeerderd met prudentiële opslagen. In het eerste negen maanden van 2010 bestonden er geen verschillen tussen het ICAAP-kapitaal en het SREP-kapitaal waardoor BinckBank geen prudentiële opslag heeft gekregen van de toezichthouder. Overzicht kapitaalstructuur BinckBank EUR (x 1.000) Interne kapitaalsvereiste onder Pilaar II Minimum kapitaal (8% BIS) Q Q Q Q Q Q Q Q Pilaar I Pilaar II Stress test Aanwezig kapitaal Kredietrisico Oprisk mark-up Maximaal Stress scenario Operationeel risico Liquiditeitsrisico Tier I Kapitaal Renterisico Pilaar I Kapitaal 20 Risicorapport 2010

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Basel III. nota. info

Basel III. nota. info info nota Basel III Basel Committee on Banking Supervision Wat? Het Baselcomité werd in 1974 opgericht door de gouverneurs van 10 centrale banken, waaronder de Belgische. Aanleiding was het faillissement

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

ICAAP Bewust van uw risico s. Alex Poel 18 mei 2010

ICAAP Bewust van uw risico s. Alex Poel 18 mei 2010 ICAAP Alex Poel 18 mei 2010 Inhoud 1. ICAAP algemeen 2. De uitgangspunten (vertaald) 3. Het ICAAP uitvoeren 4. De risico s 5. Enkele voorbeelden 6. Wat kan ICAAP voor u betekenen 1. ICAAP algemeen (1)

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Datum 8 april 2010. Betreft: Liquiditeitstoezicht. Geachte heer/mevrouw,

Datum 8 april 2010. Betreft: Liquiditeitstoezicht. Geachte heer/mevrouw, Amsterdam Postbus 98 1000 AB Amsterdam Drs. H.J. Brouwer Directie Aan de instellingen zoals bedoeld in de artikelen 2:11, 2:12 en 2:13, eerste lid, artikel 2:19, artikel 3:111, eerste lid, en artikel 2:96

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

AvA BinckBank N.V. 26 april 2010

AvA BinckBank N.V. 26 april 2010 AvA BinckBank N.V. 26 april 2010 1. Opening Dhr. Scholtes Agenda Opening Presentatie jaarverslag 2009 Aandeelhoudersbesluiten Rondvraag Sluiting 3 2. Presentatie jaarverslag 2009 Dhr. Beentjes Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

De solvabiliteitsratio van het Nederlandse bankwezen

De solvabiliteitsratio van het Nederlandse bankwezen De onrust op de financiële markten heeft tot verscherpte aandacht geleid voor de solvabiliteit van banken, de mate waarin hun vermogen de mogelijke verliezen op (risicogewogen) activa dekt en een voldoende

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2008 BinckBank sterk in derde kwartaal 2008 Gecorrigeerde netto winst in derde kwartaal 14,7 miljoen en 46,1 miljoen in de eerste 9 maanden 2008 Aanhoudende groei; aantal

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding?

Wat was de aanleiding voor de AFM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? & wijzigingen Nrgfo Wft op het vlak van vermogensscheiding Wat was de aanleiding voor de FM om onderzoek te doen naar vermogensscheiding? Nationale ontwikkelingen in combinatie met nieuwe regelgeving als

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF 1. Bij welke activiteit handelt een bank NIET op de financiële markten? A. Bij activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie. B. Bij activiteiten

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 39 4.2 ONTWIKKELINGEN WET- EN REGELGEVING De wet- en regelgeving voor zowel prudentiële regels

Nadere informatie

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II

Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Risicomanagement functie verzekeraars onder Solvency II Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM) Vastgesteld door: Commissie Enterprise Risk Management (ERM)

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening 28 april 2016 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 30 april 2015) INHOUDSOPGAVE 1 Bestuursverslag 2014 3 2 Beschrijving van de voornaamste

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

RISICO- EN PRODUCT- ONTWIKKELING COMMISSIE REGLEMENT

RISICO- EN PRODUCT- ONTWIKKELING COMMISSIE REGLEMENT RISICO- EN PRODUCT- ONTWIKKELING COMMISSIE REGLEMENT REGLEMENT RISICO- EN PRODUCTONTWIKKELING COMMISSIE BINCKBANK N.V. Dit reglement ('Reglement') is, na verkregen goedkeuring door de raad van commissarissen

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2014 3 Beschrijving van de voornaamste risico s, het risicobeheer en de bestuursorganen 4 Enkelvoudige balans per 31

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening

ABN AMRO Groenbank B.V. Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening Enkelvoudige halfjaarlijkse jaarrekening 1 september 2015 ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Directieverslag per 30 juni 2015 3 2 Beschrijving

Nadere informatie

Risk Management Charter

Risk Management Charter Rapport Risk Management Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Contactpersoon H.R. Noordam / A. Graafland T 070 3750 811/471 hans.noordam@ bngbank.nl agnes.graafland@

Nadere informatie

Uitkomsten DNB macro-stresstest zomer 2009

Uitkomsten DNB macro-stresstest zomer 2009 Uitkomsten DNB macro-stresstest zomer 2009 Stresstesting wordt door DNB al een aantal jaren gebruikt als instrument voor het financiële stabiliteitsbeleid en het prudentiële toezicht. Deze zomer is opnieuw

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMITTEE Distributie Audit, Risk & Compliance Committee leden Raad van Commissarissen Kempen & Co Directie Kempen & Co N.V. Hoofd interne accountantsdienst Hoofd compliance

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2011

Derde kwartaalbericht 2011 Derde kwartaalbericht 2011 Gecorrigeerde nettowinst FY11 Q3 18,5 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,25) Gecorrigeerde nettowinst FY11 YTD 51,6 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,70) Het aantal transacties steeg in

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarstukken 2015

Rapport inzake de jaarstukken 2015 Rapport inzake de jaarstukken 2015 Valkenburg (ZH), 2 mei 2016 Dit rapport heeft 17 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Directieverslag 2015 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars

CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars CONCEPT DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Good Practice Kapitaalbeleid kleine verzekeraars Good Practice van De Nederlandsche Bank N.V. van [DATUM] 2014, houdende een leidraad met betrekking tot het kapitaalbeleid

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V.

ABN AMRO Groenbank B.V. ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2014 (bevat aanpassingen op stukken gedeponeerd dd 28 augustus 2014) INHOUDSOPGAVE Directieverslag

Nadere informatie

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT

AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5. Audit Charter TenneT AUTEUR Corporate Control VERSIE finale versie 31 oktober 2012 PAGINA 1 van 5 Audit Charter TenneT PAGINA 2 van 5 1. Selectie en werving van de accountant De AC stelt de selectiecriteria vast op voordracht

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico

Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico - 1 - Aanvraagformulier voor het gebruik van een interne modellenmethode voor de berekening van de solvabiliteitseisen voor het kredietrisico MEI 2008 - 2 - De aanvraag DNB kan een financiële onderneming

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Nederlandse banken doorstaan Europese stresstest goed

Nederlandse banken doorstaan Europese stresstest goed Nederlandse banken doorstaan Europese stresstest goed 23 juli 2010 De vier Nederlandse banken die in samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB) hebben deelgenomen aan de stresstest van het Europese Comité

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

De financiële sector & NV HVC

De financiële sector & NV HVC De financiële sector & NV HVC 30 januari 2013 Alkmaar Agenda 1. Financiële Crisis 2. Financiële sector 3. Financiering 4. NV HVC 5. Conclusie BNG PowerPoint-template - diverse toepassingen 1 Financiële

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010

Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Vervolg solvabiliteitsrichtlijnen DNB vanaf 2010 Ontwikkelde oplossingen voor FOV-leden Out of the box actuaries and risk professionals 1 SOLVENCY II In 2012 zal de Europese Commissie (EC) het huidige

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Belfius slaagt met glans voor de comprehensive Versie 1 19 assessment 08 12:00 (CA) van de ECB Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 26 oktober 2014 Soliditeit van Belfius bevestigd

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Jos de Groot, Assurance Organisaties van openbaar belang (OOBs) dienen een auditcommissie in te stellen of als alternatief hiervoor

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Gelet op artikel 165, tweede lid, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Gelet op artikel 165, tweede lid, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. SKPO: Financiën / blad 1 Treasury Statuut De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o., hierna te noemen Stichting heeft op 01-07-2008 dit Treasury

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties; Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. van [PM datum] betreffende het Internal Capital Adequacy Assessment Process, bedoeld in artikel 3:17, tweede lid onderdeel c van de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie