Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport Bazel II Pilaar III

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010. Bazel II Pilaar III"

Transcriptie

1 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2010 Bazel II Pilaar III

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Toepassingskader Kapitaalmanagement BinckBank Kapitaaltoereikendheid BinckBank Belangrijkste ontwikkelingen Europese Bankenrichtlijnen & BinckBank 7 3. Overzicht Risico Management BinckBank Strategische risico s Risicoprofiel BinckBank Organisatie van het risicobeheer Uitvoering van risicobeheer Vermogensscheiding Juridische structuur Risicobeheerafdelingen en commissies Toezicht op activiteiten Kapitaalstructuur Berekening eigen vermogen en aanwezig Tier I vermogen Berekening van de kapitaalvereisten onder Pilaar I en Pilaar II Kapitaalmanagement Kapitaalstrategie Interne kapitaaldoelstellingen Financiering van het dividendprogramma Raamwerk voor kapitaalmanagement Beschrijving relevante risico s, modellen en beheersingsmaatregelen Enterprise Risk Management Beheersing van het kredietrisico Beheersing van het marktrisico Operationeel risico Beheersing van het operationeel risico Beheersing van het operationeel ICT risico Beheersing van tegenpartijrisico Beheersing van het businessrisico Beheersing van het renterisico Beheersing van het liquiditeitsrisico Het integriteitsrisico Productspecifieke risico s Stresstesten Uitkomsten recente stresstesten en maximale stress scenario Kapitaaltoereikendheid inclusief 2e ronde-effect Uitkomsten Europese stresstest 39 2 Risicorapport 2010

3 1 Inleiding 1.1 Toepassingskader Dit Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport (Pilaar III) bevat alle relevante informatie om het risico profiel en de kapitaaltoereikendheid van BinckBank N.V. (BinckBank) te kunnen beoordelen. Deze publicatie voldoet aan de eisen van het Bazel II raamwerk, voortkomend uit de CRD-richtlijnen (Capital Requirements Directive) van de Europese Unie welke in Nederland is verwerkt in de Wet financieel toezicht (Wft). Uitgangspunt voor de toepassing van Bazel II is de consolidatiekring van BinckBank zoals vastgesteld in de jaarrekening onder IFRS (International Financial Reporting Standards). Het Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport van BinckBank wordt minimaal 1 maal per jaar openbaar gemaakt op haar website (www.binck.com). Het rapport wordt vaker gepubliceerd indien marktomstandigheden dit vereisen. BinckBank heeft ervoor gekozen de reguliere jaarlijkse rapportage te publiceren naar de stand van zaken per 30 september van elk jaar. Het toetsingsvermogen en de kapitaaltoereikendheid van BinckBank onder Pilaar I en Pilaar II worden naast dit rapport ook gepubliceerd in de kwartaalberichten en jaarverslagen. 1.2 Kapitaalmanagement BinckBank Het kapitaalmanagement van BinckBank is gericht op het handhaven van een solide solvabiliteitspositie, waarbij continu gezocht wordt naar een goede balans tussen de hoeveelheid kapitaal die wordt aangehouden en de risico s die worden gelopen in een snel groeiend bedrijf. Sinds de introductie van Bazel II (2008) hanteert BinckBank voor het beoordelen van de toereikendheid van haar kapitaal de complementaire methode. Dit houdt in dat naast de voorgeschreven minimale kapitaalseisen onder Pilaar I (kredietrisico, marktrisico en operationeel risico) ook kapitaal aangehouden dient te worden voor complementaire risico s die door BinckBank worden onderkend zoals renterisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, marginrisico en tegenpartijrisico. De toereikendheid van deze interne kapitaalseis onder Pilaar II wordt op periodieke basis getoetst en kan leiden tot hogere of lagere interne kapitaalsvereisten. Dit toetsingsproces staat bekend als het ICAAP (Internal Capital Adequacy Assesment Process). Uit het ICAAP volgt het door BinckBank bepaalde interne toezichtskapitaal (ICAAP kapitaal). De uitkomst van het ICAAP wordt uitgedrukt in de Pilaar II solvabiliteitsratio. Als interne kapitaaldoelstelling hanteert BinckBank een Pilaar II solvabiliteitsratio tussen 12% en 20%. 3 Risicorapport Kapitaaltoereikendheid BinckBank BinckBank beoordeelt continu de toereikendheid van haar vermogen. Gedurende het afgelopen jaar kwam hieruit naar voren dat, als gevolg van de groei van de bedrijfsactiviteiten, de risico s onder Pilaar I & II verder zijn toegenomen. Ondanks de groei van het benodigd kapitaal onder Pilaar I & II is, als gevolg van de sterke stijging van het Tier I vermogen de solvabiliteitsratio toegenomen van 12,5% naar 14,1% per 30 september Het huidige Tier I vermogen is toereikend om de groei van onze activiteiten te continueren en maakt BinckBank weerbaar voor perioden van financiële stress. De toereikendheid van het kapitaal wordt maandelijks beoordeeld op basis van de uitkomsten voor het benodigde kapitaal onder Pilaar I & II en het uitvoeren van een vaste set aan stresstesten. De uitkomsten van de stresstest per 30 september 2010 staan beschreven in hoofdstuk 7 Stresstesten. De uitkomsten geven inzage in de toereikendheid van het kapitaal en de mate waarin BinckBank haar activiteiten kan voortzetten nadat een stress scenario zich heeft voltrokken. Dit zogenoemde 2 e ronde-effect leidt tot een daling van de BIS ratio naar 12,4% en een daling van de solvabiliteitsratio naar 8,4%. Dit betekent dat BinckBank onder het vastgestelde maximale stress scenario nog steeds voldoende kapitaal heeft om haar activiteiten te continueren.

4 1.4 Belangrijkste ontwikkelingen 2010 Het afgelopen jaar stond in het teken van de uitbreiding van het Governance Risk Compliance Framework en de implementatie van het productgoedkeuringsproces conform de Code Banken. Dit betekent dat nieuwe producten en diensten pas geïntroduceerd mogen worden na goedkeuring door de Operationele Risico Commissie. Daarbij wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de risico s van het product versus het risicoprofiel/risicohouding van BinckBank en de mate waarin wij voldoen aan de zorgplicht jegens onze klanten. Daarnaast is er een afzonderlijke Risico- en Productontwikkeling Commissie ingesteld die advies geeft aan de Raad van Commissarissen (RvC) over onder andere substantiële wijzigingen van het risicoprofiel van de bank in het kader van nieuwe producten, diensten, wetgeving etc. In 2010 heeft BinckBank de kapitaalseis voor het operationele risico onder Pilaar I gewijzigd. Tot en met het eerste kwartaal 2010 was BinckBank verplicht kapitaal aan te houden (op basis van de Basic Indicator Approach) van 15% van de operationele baten van het voorgaande boekjaar. Deze strikte maatregel (o.a. als gevolg van de overname van Alex) is niet langer van toepassing. BinckBank past vanaf 30 juni 2010 de Basic Indicator Approach toe op basis van de gemiddelde operationele baten van de drie voorgaande boekjaren. Deze wijziging heeft tot een lager kapitaalsbeslag voor het operationeel risico onder Pilaar I geleid. In 2010 is het beleggingsbeleid geherstructureerd wat tot mutaties in de beleggingsportefeuille heeft geleid. Exposures naar landen zoals Spanje en Ierland zijn hierbij afgebouwd en de vrijkomende middelen zijn geherinvesteerd in met name Duitse Öffentliche Pfandbriefe. In 2010 heeft BinckBank vrijwillig deelgenomen aan de Europese stresstest voor Europese banken welke is ontwikkeld door het Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders (BCBS). De uitkomsten hiervan zijn voor BinckBank positief. De solvabiliteitsratio neemt zelfs onder de gedefinieerde stress scenario s de komende jaren toe als gevolg van de afschrijving op de immateriële vaste activa, welke een positief effect heeft op het Tier I vermogen. De uitkomsten van de Europese stresstest voor Europese banken worden in paragraaf 7.3 verder toegelicht. Opbouw Tier I vermogen en Solvabiliteitsratio Per 30 september 2010 beschikt BinckBank over een gezonde vermogens- en liquiditeitspositie. Het totaal eigen vermogen van BinckBank ultimo september 2010 bedroeg 461,9 miljoen. Het kernvermogen kwam uit op 126,3 miljoen en het totaal aanwezige Tier 1 vermogen is in het afgelopen jaar met 33,2 miljoen gegroeid naar 124,2 miljoen. Onderstaand overzicht toont de opbouw van het eigen vermogen en Tier I vermogen. Berekening eigen vermogen en aanwezige Tier 1 vermogen 4 Risicorapport 2010 (x 1.000) 30 september september 2009 YTD Gestort en geplaatst kapitaal % Agioreserve % Ingekochte eigen aandelen (3.335) (13.592) -75% Overige reserves % Onverdeeld resultaat % Totaal eigen vermogen % Af: goodwill ( ) ( ) 0% Af: overige immateriële vaste activa ( ) ( ) -14% Af: reserve reële waarde (682) (16.339) -96% Af: reservering dividend (10.794) (11.837) -9% Kernvermogen % Af: aftrekpost financiële deelnemingen (2.048) (1.590) 29% Totaal aanwezig vermogen - Tier %

5 Het totaal eigen vermogen is het afgelopen jaar gedaald met 2% met name als gevolg van waardemutaties in de reserve reële waarde, welke onderdeel uitmaakt van de rubriek Overige reserves. Het Tier I vermogen is echter niet gevoelig voor mutaties in deze reserve, aangezien deze bij de berekening van het totaal aanwezige vermogen in mindering wordt gebracht. Het Tier I vermogen steeg met 28,2 miljoen als gevolg van de afschrijvingen op de immateriële vaste activa en ingehouden winsten. De solvabiliteitsratio steeg van 12,5% naar 14,1% ten opzichte van ultimo september 2009 en de BIS-ratio nam toe van 19,6% naar 22,0%. De wijzigingen in het Tier I vermogen en het benodigd kapitaal worden in de volgende tabel verder toegelicht. Solvabiliteitsratio s onder Pilaar I & Pilaar II (x 1.000) 30 september september 2009 YTD Totaal aanwezig vermogen- Tier % Totaal benodigd kapitaal Pilaar I + II % Pilaar I benodigd kapitaal % Kredietrisico % Marktrisico % Operationeel risico % Pilaar II benodigd kapitaal % Renterisico % Liquiditeitsrisico % Totaal Kredietrisico Pilaar II % - Concentratierisico % - Marginrisico % - Tegenpartijrisico % Operationeelrisico mark-up % 5 Risicorapport 2010 Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar I) % Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar II) % Pilaar I BIS-ratio 22,0% 19,6% Pilaar II solvabiliteitsratio 14,1% 12,5% Pilaar I benodigd kapitaal Het totaal benodigd kapitaal onder Pilaar I is in de periode van 30 september 2009 naar 30 september 2010 gestegen met 22% tot 45,2 miljoen. Deze stijging kan met name verklaard worden door de herstructurering van de beleggingsportefeuille waaronder de afbouw van de exposure in Spanje en Ierland op staats- of staatsgegarandeerde obligaties. De totale exposure op deze landen is teruggebracht van 402 miljoen naar 75 miljoen ultimo september De vrijgekomen middelen zijn geherinvesteerd in gedekte obligaties welke gereguleerd zijn door de Duitse overheid (Öffentliche Pfandbriefe). Deze Öffentliche Pfandbriefe hebben een solvabiliteitsweging van 10% terwijl de solvabiliteitsweging op Spaans en Iers staats(gegarandeerde) obligaties een weging hadden van 0%. Daarnaast heeft BinckBank een gestegen kapitaalsbeslag uit hoofde van investeringen in materiële vaste activa, waaronder het nieuwe kantoorpand. Dit verklaart in grote mate de mutatie van het kredietrisico over het afgelopen jaar.

6 Het kapitaalsbeslag voor het operationele risico per 30 september 2010 wordt berekend als 15% over de gemiddelde operationele baten van de voorgaande drie boekjaren, zijnde 164,4 miljoen (2007: 158,1 miljoen, 2008: 149,0 miljoen, 2009: 186,2 miljoen). Het kapitaalsbeslag voor het operationele risisco per 30 september 2009 wordt berekend als 15% over de operationele baten van het voorgaande boekjaar, zijnde 149,0 miljoen. Pilaar II benodigd kapitaal Onder Pilaar II dient BinckBank meer kapitaal aan te houden (20%) voor o.a. toegenomen rente-, liquiditeitsen kredietrisico s. Het renterisico nam toe met 0,8 miljoen doordat de omvang van de beleggings portefeuille met 3,8% steeg naar 1,8 miljard en de duration toenam van 1,10 per 30 september 2009 naar 1,28 per 30 september Het kredietrisico onder Pilaar II drukt het risico uit op klantenportefeuilles en tegenpartijen. Hierbij maken we een onderscheid naar concentratie- en marginrisico s als het gaat om klantportefeuilles. Daarnaast onderscheidt BinckBank het tegenpartijrisico dat zij heeft bij de uitvoering van orders voor haar klanten. Het kredietrisico is in het afgelopen jaar toegenomen met 4,7 miljoen voornamelijk door substiantiële verhogingen van de concentraties in portefeuilles van onze klanten. Het concentratierisico is het afgelopen jaar gestegen als gevolg van een sterke stijging van de portefeuille effectenkredieten en een stijging van de marginverplichtingen van onze klanten. De concentraties bij onze klanten komen vooral voor in de aandelen ING Groep NV, Aegon NV, Royal Dutch Shell Plc en ArcelorMittal. Het kapitaalsbeslag voor het concentratierisico komt per 30 september 2010 uit op 7,6 miljoen en voor het marginrisico op 3,7 miljoen. De operationele risico mark-up onder Pilaar II reflecteert de additionele kapitaalseis als gevolg van de groei van de omzet in 2010 en bedraagt 1,6 miljoen. In 2009 was deze opslag hoger ( 3,9 miljoen) omdat zij gebaseerd was op de groei van de operationele baten in 2009 welke sterker was dan de groei in Risicorapport 2010

7 2 Europese Bankenrichtlijnen & BinckBank Bazel II nader uitgelegd De bankenrichtlijn Bazel II omvat kapitaalseisen voor banken. Het doel van het kapitaalakkoord Bazel II is om banken richtlijnen te bieden waarmee zij kunnen vaststellen hoeveel kapitaal zij minimaal opzij moeten zetten om onverwachte verliezen op te vangen die voortvloeien uit hun financiële en operationele risico s. De richtlijn is op 1 januari 2007 van kracht geworden en is door BinckBank vanaf 1 januari 2008 ingevoerd. Bazel II is ontwikkeld door het Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders, dat bestaat uit vertegenwoordigers van centrale banken en toezichthoudende instanties uit 13 verschillende landen, die regelmatig bijeenkomen in Bazel, Zwitserland. De richtlijnen zijn in de Europese Unie geïmplementeerd door middel van de CRD-richtlijnen (Capital Requirements Directive) 2006/48/EC en 2006/49/EC. Vrijwel alle EU-lidstaten hebben deze richtlijn inmiddels in hun nationale wetgeving geïntegreerd. In Nederland is deze richtlijn verwerkt in de Wet financieel toezicht (Wft) en lagere regelgeving. Het belang van kapitaal Banken staan met hun dagelijkse activiteiten bloot aan verschillende risico s. Risico houdt de waarschijn lijkheid in dat een bepaalde gebeurtenis tot verlies kan leiden voor een bank. Banken dienen kapitaal aan te houden om mogelijke verliezen die voortvloeien uit een zeer slecht scenario op te vangen, zodat zij, wanneer geconfronteerd met dergelijke verliezen, toch hun activiteiten kunnen voortzetten. Drie pilaren Bazel II berust op drie pilaren, die banken in hun geheel moeten implementeren: Pilaar I: minimum kapitaalseisen, Pilaar II: toezicht en Pilaar III: marktwerking. Pilaar I biedt richtlijnen voor de berekening van het kapitaal dat een bank volgens toezichthouders minimaal moet aanhouden voor krediet-, markt- en operationele risico s. Bazel II geeft banken de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal methodes waarmee de minimum kapitaalseisen worden berekend. Deze methodes kunnen variëren van relatief eenvoudig tot uiterst geavanceerd. Pilaar II biedt aanvullende richtlijnen aan de hand waarvan op basis van bank specifieke scenario s de solvabiliteit van een bank verder wordt beoordeeld. Uitgangspunt is de berekening van het kapitaal dat de bank zelf minimaal nodig denkt te hebben om al haar risico s te dekken waarbij niet alleen gekeken wordt naar de standaard risico s onder Pilaar I. Dit wordt het ICAAP (Internal Capital Adequacy Assesment Process ) kapitaal genoemd. Dit wordt vervolgens vergeleken met het beschikbare kapitaal van de bank. Banken dienen vervolgens uitgaande van dit ICAAP kapitaal te bewerkstelligen dat zij te allen tijde over voldoende kapitaal beschikken. Pilaar II biedt ook uitgangspunten voor de toezichthouders op basis waarvan het kapitaalbeheer binnen een bank wordt beoordeeld. Pilaar III biedt richtlijnen voor rapportage aan de buitenwereld over de risico s die een bank loopt en het kapitaal dat de bank beschikbaar heeft om onverwachte verliezen voortvloeiende uit deze risico s te dekken. 7 Risicorapport 2010 Reikwijdte en tijdpad Bazel II is van toepassing op BinckBank en al haar buitenlandse branches en dochterondernemingen. In onderstaande tabel wordt inzage gegeven in de entiteiten die door BinckBank worden geconsolideerd volgens Bazel II en IFRS.

8 Bazel II consolidatiekring IFRS consolidatie Bazel II consolidatie BinckBank NV (incl buitenlandse branches) ja ja Binck België NV ja ja Binck Bewaarbedrijf BV ja ja Syntel Beheer BV ja ja Fintegration BV ja ja Syntel BV ja ja TOM Holding BV nee nee BeFrank NV nee nee Recente ontwikkelingen kapitaalseisen Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders Het Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders ontwikkelt een nieuwe bankenrichtlijn welke tot doel heeft de Europese banken weerbaarder te maken in perioden van financiële stress. Op 12 september 2010 heeft een expertgroep voor het Bazelse Comité voorstellen gepubliceerd die een aanzienlijke verhoging van de kapitaalvereisten behelzen. Deze hervormingen, samen met de invoering van een mondiale liquiditeitstandaard vormen de kern van de wereldwijde financiële hervormingsagenda en zal worden voorgelegd aan de G20-top in november De belangrijkste ontwikkelingen zijn als volgt: 1. Toename eisen hardheid kapitaal 2. Toename Tier I kapitaalseisen 3. Aanhouden anti-cyclische kapitaalbuffers 4. Introductie leverage ratio 5. Introductie liquiditeitratio s Hieronder wordt de impact voor BinckBank op hoofdlijnen nader toegelicht. Ad1 Toename eisen hardheid kapitaal Het kapitaal van banken kan bestaan uit Tier I, Tier II en Tier III kapitaal. Het Tier I kapitaal wordt hierbij als sterkste geclassificeerd aangezien het met name uit eigen vermogen en ingehouden winsten bestaat. Onder de nieuwe bankenrichtlijn worden strengere eisen aan kapitaalsinstrumenten gesteld voor meetelling als Tier I of Tier II vermogen. Tier III instrumenten worden uitgefaseerd. BinckBank is alleen gefinancierd met Tier I vermogen en heeft een ruime kapitaalbuffer. 8 Risicorapport 2010 Ad2 Toename Tier I kapitaalseisen Het pakket hervormingen zal leiden tot een verhoging van het minimale kernkapitaal van 2% naar 4,5%. Bovenop de 4,5% moet een bank nog een extra buffer aanleggen van 2,5%, die moet bestaan uit Tier I vermogen. Weliswaar mag een bank in tijden van crisis interen op deze buffer, maar dat mag alleen als er geen dividend wordt uitgekeerd. Dat scenario zal een bank willen voorkomen, dus in de praktijk moet een bank 7% Tier I vermogen hebben (vanaf 2019), waar het nu slechts 2% is. Aangezien BinckBank alleen gefinancierd wordt met Tier I vermogen en een BIS-ratio van 22% heeft per 30 september 2010, is er naar verwachting geen extra Tier I vermogen benodigd. Ad3 Aanhouden anti-cyclische kapitaalbuffers Bovenop de nieuwe norm van 7% komt een anti-cyclische buffer. In tijden van hoogconjunctuur moet een maximum van 2,5% worden aangehouden. Gemiddeld over de economische cyclus betekent dat een extra eis van 1,25%. Voor dit kapitaal zijn de hardheidseisen minder hoog. Het uitgangspunt is om extra kapitaal te

9 reserveren in tijden van financiële voorspoed. Gelet op de huidige BIS-ratio van 22% zal BinckBank naar verwachting vooralsnog geen aanvullende reserveringen behoeven te doen. Ad4 Introductie leverage ratio Het Bazelse Comité introduceert de leverage ratio bovenop de kapitaalseisen voor de risicogewogen activa. Deze leverage ratio geeft de verhouding weer tussen het Tier I vermogen en de bruto exposure op on- en off balance kredietverlening door banken zonder rekening te houden met enige vorm van risicoweging. In de toekomst mogen banken een exposure hebben van maximaal 33 keer hun eigen vermogen. De verwachting is dat het Bazelse Comité per 1 januari 2018 deze ratio zal toepassen. Op dit moment ligt de leverage ratio van BinckBank ruimschoots binnen deze norm. Ad5 Introductie liquiditeitsratio s Het doel van de liquidity coverage ratio is om op korte termijn de veerkracht van de liquiditeit van een bank te bevorderen door ervoor te zorgen dat er voldoende hoge kwaliteit liquide activa worden aangehouden om een acute stress-scenario voor de duur van een maand te overleven. Voor BinckBank geldt dat het beleggingsbeleid zodanig is ingericht dat er voldoende liquide beleggingen aanwezig zijn om te voldoen aan de verzwaarde liquiditeitseisen. Op basis van een eerste inventarisatie blijkt dat BinckBank een liquiditeitsratio heeft van 700% ten opzichte van de richtlijn van 100% die door het Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders gesteld wordt. De net stable funding ratio toetst de mate waarin een bank haar funding inzet voor on- en off balance activiteiten rekeninghoudend met liquiditeitsrisico factoren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen stabiele en minder stabiele vormen van funding om een inschatting te maken van de omvang van de stabiele funding. De stabiele funding wordt afgezet tegen de on- en off balance activiteiten waarbij een risicoafweging wordt gemaakt naar liquiditeitsaspecten. De uitkomst van de net stable funding ratio geeft een inschatting van de beschikbare funding versus de benodigde funding. BinckBank voldoet ruimschoots aan deze eis aangezien zij uitkomt op een net stable funding ratio die 200% is van de naar verwachting voorgeschreven liquiditeitseis. In de volgende tabel worden de nieuwe ontwikkelingen in de tijd uiteengezet. Phase-in arrangements (shading indicates transition periods) (All dates are as of 1 January) Leverage ratio Supervisory monitoring Supervisory monitoring Parallel run 1 January January 2017 Disclosure starts 1 January 2015 Migration to Pillar 1 9 Risicorapport 2010 Minimum common equity capital ratio(after increased deductions) 3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Capital conservation buffer 0,625% 1,250% 1,875% 2,500% Minimum common equity plus capital conservation buffer 3,5% 4,0% 4,5% 5,125% 5,750% 6,375% 7,0% Phase in of deductions from CET1 (inc. amounts exceeding the limit for DTAs, MSRs and financials) 20% 40% 60% 80% 100% 100% Minimum Tier 1 capital 4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Minimum total capital (BIS-ratio) 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% Minimum total capital plus conservation buffer 8,0% 8,0% 8,0% 8,625% 9,250% 9,875% 10,5% Capital instruments that no longer qualify as non-core Tier 1 or Tier 2 capital Phased out over 10-year horizon beginning 2013 Liquidity coverage ratio Net stable funding ratio Observation period begins Observation period begins Introduce minimum standard Introduce minimum standard

10 Samenvatting Het Bazelse Comité voor Bankentoezichthouders zal naar verwachting de komende jaren meer duidelijkheid gaan geven over de verdere invulling van de nieuwe kapitaals- en liquiditeitseisen. Indien er een definitief besluit genomen is of er belangrijke ontwikkelingen zijn welke invloed hebben op de kapitaalspositie van BinckBank dan zal dit worden behandeld in toekomstige kapitaaltoereikendheid & risicorapportages. De hierboven beschreven nieuwe kapitaalseisen zijn dan ook slechts een indicatieve uiteenzetting van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kapitaalseisen. 10 Risicorapport 2010

11 3 Overzicht Risico Management BinckBank BinckBank onderneemt op basis van een gezond evenwicht tussen risico, rendement en kapitaal en streeft er naar om op een bewuste en verantwoorde manier risico s aan te gaan. Daarbij wordt gestreefd naar een gematigd risicoprofiel. Onze primaire focus op online brokerage, ons geautomatiseerd vermogensbeheer en het aanbieden van een simpel spaarproduct beperken ons risicoprofiel. Daarnaast beschikt BinckBank over een Governance Risk Compliance Framework waarmee op basis van vooraf vastgestelde risicomaatstaven het risicoprofiel wordt gestuurd. 3.1 Strategische risico s Internationale economische (conjuncturele) omstandigheden en de nasleep van de kredietcrisis beïnvloeden financiële markten wereldwijd en daarmee het resultaat van de activiteiten van BinckBank. Onder andere dalende handelsvolumes kunnen resulteren in lagere inkomsten uit provisies. BinckBank is actief in een zeer competitieve omgeving waarin concurrenten, veelal grote financiële instellingen, een grote naamsbekendheid en ruimere financiële middelen hebben. BinckBank levert grote inspanningen en doet substantiële investeringen om bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten aan te trekken. Tekortkomingen uit hoofde van ongunstige bedrijfsbesluiten, slechte uitvoering van bedrijfsbesluiten en onvoldoende response op veranderingen in het ondernemingsklimaat in het algemeen en de voor de onderneming relevante markten in het bijzonder kunnen negatieve effecten hebben op het bedrijfsresultaat en vermogen van BinckBank. BinckBank is, evenals andere bancaire instellingen, afhankelijk van het vertrouwen van particuliere klanten. Haar jonge bestaan, de absolute omvang van het eigen vermogen, haar beursnotering en het grote aantal klanten maakt BinckBank niet minder gevoelig voor vertrouwenskwesties. Dit dient dan ook in alle gevallen voorkomen te worden en leidt onder andere tot risico mijdend gedrag op financieel gebied. 3.2 Risicoprofiel BinckBank BinckBank heeft een wezenlijk ander risicoprofiel vergeleken met een traditionele Nederlandse bank. De bancaire activiteiten van BinckBank zijn relatief eenvoudig en betreffen het afwikkelen van transacties voor de klant, het verstrekken van kredieten (effectenkredieten) op onderpand van eenvoudig liquideerbare effectenportefeuilles, het faciliteren van betalingsverkeer naar vaste tegenrekeningen bij andere bancaire instellingen en het rentebedrijf met betrekking tot de door klanten toevertrouwde middelen alsmede het uitvoeren van beleggingsadvies en vermogensbeheer. Deze activiteiten zijn in algemene zin te typeren als activiteiten met een relatief laag risico. De afwikkeling van transacties daarentegen is een complex proces. Jaarlijks verwerkt BinckBank miljoenen administratieve transacties voor meer dan rekeninghouders in een zeer groot aantal producten op meerdere handelsplatformen via brokers en beurslidmaatschappen van BinckBank. Dit samen met de grote IT afhankelijkheid brengt een relatief groot operationeel risico met zich mee. 11 Risicorapport 2010 % van totaal Pilaar I risico 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Marktrisico Kredietrisico Operationeel risico BinckBank Nederlandse grootbank

12 Liquiditeitspositie De klanten van BinckBank openen een rekening bij BinckBank om te beleggen. In de praktijk zien we dat gemiddeld 5%-15% van het toevertrouwde vermogen liquide wordt aangehouden. BinckBank beschikt daarom over een zeer ruime liquiditeitspositie. De liquiditeiten worden ingezet voor lopende settlements, het afdekken van de marginverplichtingen van de klantenposities tegenover de clearingorganisatie en ter financiering van verstrekte effectenkredieten. De overtollige liquiditeiten worden door BinckBank op een verantwoorde en risicomijdende manier in de markt uitgezet middels beleggingen in vastrentende waarden en daggelden. 3.3 Organisatie van het risicobeheer Risico management is in de huidige organisatie geconcentreerd rondom de bestuursvoorzitter (CEO) en de Chief Financial Officer (CFO), samen sturen zij de diverse afdelingen betrokken bij het beheer van risico s aan. Elk van deze afdelingen heeft een eigen statuut waarin taken en verantwoordelijkheden inzake risicobeheer zijn vastgelegd. Deze statuten zijn op elkaar afgestemd om te voorkomen dat er doublures dan wel lacunes in het samenstel van risicobeheersing mechanismen zitten. Tevens is door een scheiding aan te brengen tussen rapportagelijnen de onafhankelijkheid van de diverse functies/afdelingen gewaarborgd. Het Governance Risk Compliance Framework ziet er als volgt uit: Raad van Commissarissen Audit Commissie Risico- en Productontwikkeling Commissie Toezichthouders (DNB/AFM/CBFA/AMF) Bestuur BinckBank Business Units Retail Marketing & Sales Operations ICT Professional Services Treasury Commissie Operationele Risico Commissie Risico Management (escalatie RPC) Finance & Control Compliance (escalatie AC) Internal Control Krediet Commissie IAD (escalatie AC) Externe Accountant 12 Risicorapport 2010 Treasury Information Security (escalatie bestuursvoorzitter) 1ste lijn of defense 2e lijn of defense 3e lijn of defense BinckBank opereert volgens het three lines of defense principe, waarbij de business units primair verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de risico s. De eerstelijns afdelingen worden daarin ondersteund en gecontroleerd door tweedelijns gespecialiseerde afdelingen als Risico Management, Finance & Control, Compliance, Internal Control en Information Security. De Interne Accountants Dienst (IAD) vormt de derde lijn of defense. De Audit Commissie, Risico- en Productontwikkeling Commissie en de RvC vormen samen met de externe toezichthouders en externe accountant de laatste schakel in het Governance Risk Compliance Framework.

13 3.4 Uitvoering van risicobeheer Risicobeoordeling Het Bestuur zorgt er voor dat jaarlijks een systematische analyse van de risico s wordt uitgevoerd die gericht is op het identificeren, analyseren en beoordelen van alle risico s. De afdeling Risico Management faciliteert het Bestuur bij deze risico analyse. De uitkomsten van de risico analyse worden besproken in het Bestuursoverleg, de Risico- en Productontwikkeling Commissie en in het overleg met de RvC. Indien noodzakelijk wordt aan de hand van de uitkomsten van de risico analyse het beleid en business plan bijgesteld. De resultaten van de risico analyse vormen de input voor de planning van de Interne Accountants Dienst. BinckBank beschikt over een Interne Accountants Dienst die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van interne onderzoeken naar de opzet en werking van ingestelde interne controle- en risicobeheersmaatregelen. Op basis van de risico analyse wordt een intern audit programma opgesteld met als uitgangspunt dat alle geïdentificeerde risicogebieden voor alle bedrijfsonderdelen in een periode van drie jaar aan interne audit onderworpen worden. Het voornoemde audit programma wordt vastgesteld door de Audit Commissie. Onderdeel van het audit schema zijn zogenaamde follow-up audits waar, door de Interne Accountants Dienst wordt onderzocht, of de benodigde actie is ondernomen betreffende de in eerdere controle onderzoeken naar voren gekomen gebreken c.q. aandachtsgebieden. Jaarlijks verzorgt de Interne Accountants Dienst een update van de risicoanalyse op basis van nieuwe activiteiten c.q. procedures en bevindingen. De Interne Accountants Dienst rapporteert haar bevindingen aan de verantwoordelijke leidinggevende, het Bestuur en de Audit Commissie. Risicobeoordeling middels product goedkeuringsproces Producten die het product goedkeuringsproces binnen de bank doorlopen worden niet op de markt gebracht of gedistribueerd zonder een zorgvuldige afweging van de risico s door de risicomanagementfunctie binnen de bank en zorgvuldige toetsing van alle relevante aspecten, waaronder de zorgplicht jegens de klant. De Interne Accountants Dienst controleert of opzet, bestaan en werking van het proces effectief zijn en informeert het Bestuur, de Risico- en Productontwikkeling Commissie en de RvC omtrent de uitkomsten hiervan. De Operationele Risico Commissie beoordeelt en geeft haar finale goedkeuring over producten die het product goedkeuringsproces binnen de bank doorlopen op eventuele materiële wijzigingen in de risicobereidheid van BinckBank. De Operationele Risico Commissie heeft de bevoegdheid om nader onderzoek in te stellen om aanvullende maatregelen te treffen om materiële risico s binnen de bank te mitigeren. Nieuwe producten en diensten worden niet op de markt gebracht zonder een finale goedkeuring door de Operationele Risico Commissie. 13 Risicorapport 2010 Risicobeheersing BinckBank heeft in 2008 het interne risicobeheersingsysteem, vastgelegd in een Governance Risk Compliance database, in productie genomen. De processen, risico s en beheersmaatregelen zijn in 2010 volledig opgevoerd in deze applicatie en faciliteren een transparante vastlegging van de effectiviteit van de geïdentificeerde beheersmaatregelen. Daarnaast worden de Krediet Commissie en Operationele Risico Commissie maandelijks geïnformeerd omtrent de effectiviteit van de risicobeheersing. In geval van ineffectiviteit van de controls worden direct maatregelen genomen om eventuele gebreken op te lossen. Op de agenda van de Audit Commissie wordt de effectiviteit van de risicobeheersing nogmaals onder de aandacht gebracht en toegelicht door de manager IAD. 3.5 Vermogensscheiding BinckBank is wettelijk verplicht om adequate maatregelen te treffen ter bescherming van de rechten van haar klanten op financiële instrumenten. Deze maatregelen dienen ervoor te zorgen dat de financiële instrumenten van klanten niet in een eventuele failliete boedel van BinckBank vallen. Dit wordt ook wel vermogensscheiding genoemd. Nederlandse banken kunnen er voor kiezen om de rechten van hun klanten te beschermen door het oprichten van een separate juridische entiteit, ook wel bewaarbedrijf genoemd of

14 door het bewaren van financiële instrumenten via het systeem van de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Bij het oprichten van een bewaarbedrijf wordt vermogensscheiding bereikt doordat de effecten van klanten eigendom van het bewaarbedrijf zijn en doordat het bewaarbedrijf geen andere activiteiten mag verrichten dan het bewaren van effecten. Klanten hebben een verbintenisrechtelijke vordering op het bewaarbedrijf tot uitlevering van de hoeveelheid effecten waar ze recht op hebben. Indien banken ervoor kiezen om de effecten van hun klanten via het systeem van de Wge te bewaren, wordt vermogensscheiding bereikt doordat de via dit systeem bewaarde effecten wettelijk (mede-)eigendom zijn van de diverse klanten. Hiertoe is wel vereist dat de betreffende financiële instrumenten door Euroclear Nederland zijn aangemerkt als effecten in de zin van de Wge en dat ze worden aangehouden via een aangesloten instelling van Euroclear Nederland. BinckBank heeft er bij het label Binck voor gekozen om de rechten van klanten op financiële instrumenten te beschermen door deze onder te brengen in de aparte entiteit Bewaarbedrijf BinckBank B.V. BinckBank heeft er bij het label Alex voor gekozen om de door de vorige eigenaar van Alex, Rabobank Nederland, gekozen vermogensscheidingsregeling voort te zetten. Hierdoor worden de rechten van de klanten van het label Alex beschermd via de wettelijke bescherming van de Wge, voor zover het gaat om effecten als bedoeld in de Wge. Voor zover het gaat om rechten op niet-wge effecten, worden de rechten van klanten op financiële instrumenten beschermd door deze effecten onder te brengen in Bewaarbedrijf BinckBank B.V. De door Euroclear aangemerkte Wge-effecten voor klanten van het label Alex worden door BinckBank aangehouden bij de aangesloten instelling ABN Amro Bank. BinckBank heeft er voor gekozen om bij de effecten die op naam van het bewaarbedrijf staan, gebruik te maken van derde bewaarders. BinckBank maakt alleen gebruik van derde bewaarders die ook over een adequate vermogensscheidingsregeling beschikken en die voldoende deskundig zijn en over een goede marktreputatie beschikken. De derivatenposities en toevertrouwde middelen van klanten vallen buiten de hiervoor toegelichte vermogensscheidingsregelingen. Toevertrouwde middelen vallen in Nederland onder het depositogarantiestelsel en zijn tot een bedrag van per rekeninghouder per bank door de Nederlandse Staat gegarandeerd. De afspraken over de garanties en rechten en verplichtingen van BinckBank en haar bewaarbedrijf ten opzichte van haar klanten liggen vast in een klantenovereenkomst die voor BinckBank getekend is door het Bestuur van BinckBank. De afspraken zijn waar nodig gespecificeerd in bijlagen, die een integraal onderdeel uitmaken van het contract. 14 Risicorapport Juridische structuur BinckBank is een aan NYSE-Euronext Amsterdam genoteerde naamloze vennootschap. BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochtermaatschappijen en één actieve buitenlandse dochtermaatschappij. BinckBank beschikt over alle benodigde vergunningen. Voorts heeft BinckBank een bijkantoor in België, Frankrijk en Spanje. De geldstromen aangaande deze bijkantoren worden centraal vanuit de afdeling Treasury gereguleerd. Treasury waarborgt voor ieder bijkantoor voortdurend voldoende liquiditeit waarmee klanten in alle landen op ieder moment over hun liquiditeiten kunnen beschikken. BinckBank staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank ( DNB ) als de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ). De buitenlandse dochter Binck België N.V. en buitenlandse branches zijn onderworpen aan lokale toezichthouders inzake gedragstoezicht het prudentiële toezicht wordt uitgevoerd door DNB. De activiteiten van Accion N.V. zijn gestaakt in 2009 vanwege de moeilijke economische omstandigheden.

15 Overzicht juridische structuur BinckBank BinckBank N.V. 39% 100% 50% 50% 100% 100% Accion N.V.* Bink België N.V. BeFrank N.V. TOM Holding B.V. BinckBank N.V. België Branch Bewaarbedrijf BinckBank B.V. Syntel Beheer B.V. 100% 100% TOM B.V. BinckBank N.V. Frankrijk Branch Fintegration B.V. 100% 100% TOM Broker B.V. BinckBank N.V. Spanje Branch Syntel B.V. * Accion N.V. is in liquidatie 3.7 Risicobeheerafdelingen en commissies BinckBank beschikt over een organisatorische structuur waarbij functiescheidingen zijn gewaarborgd. Tevens zijn er een aantal overlegstructuren c.q. afdelingen die nauw bij de beheersing van bepaalde soorten risico s zijn betrokken. De belangrijkste worden hieronder verder toegelicht. Treasury Commissie De Treasury Commissie richt zich met name op beheersing van het liquiditeitsrisico, kredietrisico van de beleggingsportefeuille en het marktrisico (rente- en valutarisico) en bepaalt het beleggingsbeleid ten behoeve van het rentebedrijf. Dit betreft zaken als de strategische allocatie van vrij beschikbare middelen over de beleggingsportefeuille en de bepaling van de liquide aan te houden middelen. Met betrekking tot de liquide aan te houden middelen worden zaken behandeld als uitzettingen van daggelden, de hierbij te hanteren risicomaatstaf (ratings) en de maximale exposure per tegenpartij en per sector. Tevens vindt hier beheersing van het valutarisico plaats. Stortingen en onttrekkingen aan de beleggingsportefeuille worden maandelijks vastgesteld in de Treasury Commissie. De Treasury Commissie bestaat uit de Bestuursvoorzitter, de CFO, de Treasury Manager, de Risk Manager en de Group Controller. Operationele Risico Commissie Operationeel Risico Management is belegd in de Operationele Risico Commissie. In de Operationele Risico Commissie zitten vertegenwoordigers van het lijnmanagement en specialistische staven. Dit orgaan beheerst de risico s die verband houden met het gedrag van mensen en de inrichting van bedrijfsprocessen, te denken valt aan information security risico, juridische risico s en compliance aangelegenheden. Belangrijke taken zijn het nemen van beslissingen op het gebied van een integere en beheerste bedrijfsvoering, het coördineren en stimuleren van de beheersing van de operationele risico s en de inrichting van de belangrijkste bedrijfsprocessen. Het kader van normen en richtlijnen waarbinnen besluitvorming plaatsvindt wordt uitgewerkt door specialistische staven die het lijnmanagement ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het uitwerken van beleid. Daarnaast verleent deze commissie haar finale goedkeuring omtrent de introductie van nieuwe producten zoals in de Code Banken is beschreven. 15 Risicorapport 2010 Krediet Commissie BinckBank heeft een Krediet Commissie, deze commissie richt zich met name op beheersing van het kredietrisico op klantportefeuilles waaronder concentratie-, margin- en het tegenpartijrisico. De Krediet Commissie bestaat uit de Bestuursvoorzitter, CFO, de Risk Manager en de Group Controller. Vertegenwoordigers van de business units kunnen worden uitgenodigd. In de vergadering van de Krediet Commissie worden onderwerpen behandeld als: het beleid inzake bevoorschotting van effectenkredieten, marginverplichtingen, bankgaranties en verpande rekeningen. De Risk Manager heeft een escalatiemogelijkheid naar de Risico- en Productontwikkeling Commissie.

16 Afdeling Risico Management De afdeling Risico Management is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het in de Krediet Commissie vastgestelde beleid inzake beheersing van het krediet- en marktrisico en rapporteert direct aan de CFO, de Krediet Commissie en de Operationele Risico Commissie. Op basis van wettelijk vastgestelde normen is het kredietrisicobeleid vastgesteld inzake concentraties in uitstaande kredieten, tekortenbeheer, toereikendheid margineisen, bevoorschottingsbeleid en controle op tegenpartijrisico. Risico Management hanteert risicomodellen die veelvuldig worden toegepast door beleggingsondernemingen met gebruikmaking van Value-at-Risk, duration, haircutmethode en stresstests. Afdeling Finance & Control De afdeling Finance & Control is belast met het tijdig administreren en rapporteren van financiële gegevens aan interne en externe belanghebbenden. Hieronder vallen alle verplichte rapportages aan De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten. De afdeling Finance & Control rapporteert rechtstreeks aan het Bestuur (CFO). Afdeling Compliance Compliance is belast met de controle op de naleving van toepasselijke gedragscodes en op de naleving van relevante effectenrechtelijke wet- en regelgeving en richt zich met name op de beheersing van het integriteit risico. Met het van toepassing zijn van een gedragscode, insider trading reglement en klokkenluidersregeling benadrukt BinckBank de hoog in het vaandel gedragen waarden als integriteit en betrouwbaarheid. Het Bestuur heeft de afdeling Compliance de bevoegdheid gegeven om binnen het gehele verantwoordingsgebied direct kennis te mogen nemen van alle informatie en alle beschikbare hulpmiddelen te mogen benutten die naar het inzicht van Compliance van belang zijn voor de uitvoering van haar taken. Tevens stelt het Bestuur de afdeling Compliance voldoende middelen ter beschikking zodat zij haar werkzaamheden op verantwoorde en deskundige wijze kan verrichten. Compliance rapporteert aan de Bestuursvoorzitter en heeft een escalatiemogelijkheid naar de Audit Commissie. Bevindingen van Compliance worden in de Audit Commissie besproken. Afdeling Interne Controle Het doel van de afdeling Interne Controle is een bijdrage leveren aan de verbetering van de bedrijfsvoering. De afdeling Interne Controle richt zich op het ondersteunen van de business bij het vastleggen van de AO/IC en op controle op het bestaan en de werking van de risicobeheersingsmaatregelen. Sinds 2009 werkt de afdeling Interne Controle met BinckBank s interne risicobeheersingsysteem, de zogenoemde Governance Risk Compliance database. Het werkterrein van de afdeling Interne Controle bevat alle operationele processen van alle onderdelen van BinckBank. 16 Risicorapport 2010 Afdeling Information Security BinckBank beschikt over een afdeling Information Security, deze afdeling is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het informatiebeveiligingsbeleid. De afdeling Information Security heeft een escalatiemogelijkheid naar de bestuursvoorzitter. Interne Accountants Dienst (IAD) De IAD is een onafhankelijke functie die los staat van de lijn en de interne controle die in de diverse onderdelen van de bedrijfsprocessen is geïntegreerd. Het doel van de IAD is een bijdrage leveren aan de verbetering van de bedrijfsvoering door het onderzoeken en beoordelen van de beheersing van kritische processen. Het werkterrein van de IAD omvat alle activiteiten en alle onderdelen van BinckBank, welke minimaal eens in de drie jaar object van onderzoek zullen zijn. Het controleplan is gebaseerd op een risicoanalyse. Vanuit het bestuur is de portefeuille van Internal Audit belegd bij de bestuursvoorzitter. De IAD rapporteert zowel aan de bestuursvoorzitter als aan de Audit Commissie.

17 Informatie en Communicatie Jaarlijks stelt het Bestuur een businessplan op waarin de strategie, de doelstellingen en de verwachte risico s worden behandeld. Dit businessplan wordt allereerst ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd. Na goedkeuring krijgen de verantwoordelijke afdelingshoofden een presentatie van de strategie en doel stellingen op hoofdlijnen en de specifieke doelstellingen voor hun eigen afdeling. Deze doelstellingen zijn standaard onderdeel van het functieprofiel van voornoemde afdelingshoofden. Maandelijks wordt de financiële voortgang van BinckBank besproken aan de hand van de managementrapportage in het Bestuursoverleg. Hier komen onder andere naar voren: winst- en verliesrekening en balans van de afgelopen maand en het lopende jaar en ten opzichte van budget. Aan de hand van voornoemde besprekingen wordt het beleid getoetst, beoordeeld en waar nodig bijgesteld. 3.8 Toezicht op activiteiten Externe toezichthouders BinckBank is een aan NYSE-Euronext Amsterdam genoteerde naamloze vennootschap. BinckBank staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank (DNB) als de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor haar buitenlandse activiteiten is BinckBank onderworpen aan lokale toezichthouders. Raad van Commissarissen (RvC) BinckBank kent een two tier Bestuursstructuur. Dit betekent dat de uitvoerende taak en de toezichthoudende taak respectievelijk is toebedeeld aan het Bestuur en de RvC van BinckBank. BinckBank is van oordeel dat deze structuur een adequaat systeem van checks and balances bevordert, waarbij het Bestuur verantwoordelijk is voor het dagelijks besturen van de onderneming en de korte, middellange en de lange termijn strategie van de onderneming, terwijl de RvC toezicht houdt op het Bestuur en haar advies verstrekt. De RvC bespreekt jaarlijks de strategie en de risico s verbonden aan de onderneming en beoordeelt aan de hand van rapportages de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controle systemen. Audit Commissie BinckBank beschikt over een Audit Commissie. De activiteiten van de Audit Commissie omvatten het toezicht op de opzet en werking van het stelsel van interne controle en risico beheersingsmaatregelen, de opvolging van de door de externe accountant gedane aanbevelingen en het functioneren van de Interne Accountants Dienst. Het toezicht op de financiële informatie voorziening door de vennootschap geschiedt door de RvC. 17 Risicorapport 2010 Risico- en Productontwikkeling Commissie De Risico- en Productontwikkeling Commissie adviseert de RvC onder andere over de inhoud van het risicoprofiel en de risicobereidheid van BinckBank. Daarnaast houdt zij toezicht op de toereikendheid van de liquiditeit en het kapitaal alsmede het vaststellen, toetsen en analyseren van nieuwe producten of aanpassingen van bestaande producten en diensten ten aanzien van de zorgplicht jegens de klant. Verder heeft de Risico- en Productontwikkeling Commissie als taak het signaleren, analyseren en adviseren van alle overige materiële risico s van BinckBank.

18 4 Kapitaalstructuur BinckBank houdt kapitaal aan ter dekking van risico s. De hoeveelheid en kwaliteit van het gereserveerde kapitaal bij BinckBank wordt bepaald op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS) en bepalingen zoals vastgelegd in de Europese CRD-richtlijnen welke zijn opgenomen in de Wft. 4.1 Berekening eigen vermogen en aanwezig Tier I vermogen Het eigen vermogen van BinckBank bestaat uit: gestort en geplaatst aandelenkapitaal, agioreserve, in voorgaande boekjaren ingehouden winsten en het resultaat over het lopende boekjaar. Ingekochte eigen aandelen worden in mindering gebracht op het eigen vermogen. Ter berekening van het kernvermogen worden de posten goodwill, immateriële vaste activa, reserve reële waarde en de reservering voor nog uit te keren dividend in mindering gebracht op het eigen vermogen. Ter berekening van het totaal aanwezige Tier I vermogen wordt de post deelnemingen in financiële instellingen met een belang van groter dan 10% in aftrek gebracht op het kernvermogen. Het volgende overzicht verschaft inzicht in de opbouw van het eigen vermogen en kernvermogen per 30 september Berekening eigen vermogen en aanwezige Tier I vermogen (x 1.000) 30 september september 2009 YTD Gestort en geplaatst kapitaal % Agioreserve % Ingekochte eigen aandelen (3.335) (13.592) -75% Overige reserves % Onverdeeld resultaat % Totaal eigen vermogen % Af: goodwill ( ) ( ) 0% Af: overige immateriële vaste activa ( ) ( ) -14% Af: reserve reële waarde (682) (16.339) -96% Af: reservering dividend (10.794) (11.837) -9% 18 Risicorapport 2010 Kernvermogen % Af: aftrekpost financiële deelnemingen (2.048) (1.590) 29% Totaal aanwezig vermogen - Tier % Totaal benodigd kapitaal - Pilaar I % Totaal benodigd kapitaal - Pilaar I + II % 4.2 Berekening van de kapitaalsvereisten onder Pilaar I & Pilaar II Het minimum voor het onder Pilaar I aan te houden vermogen (de zogenaamde BIS ratio) voor banken bedraagt 8%. Bazel II kent verschillende benaderingen voor de implementatie van de eisen onder Pilaar I ten aanzien van krediet-, markt- en operationele risico s. BinckBank past de standardised approach toe voor het krediet- en het marktrisico. Hierbij maakt zij gebruik van risicowegingen en credit risk mitigation techniques zoals aangegeven door de toezichthouder. Voor het operationeel risico hanteert BinckBank de basic indicator approach, waarbij zij een kapitaalreservering doet van 15% van de gemiddelde operationele baten over de voorgaande drie boekjaren. De tweede Pilaar van het Bazel II akkoord omvat het proces

19 waarmee banken de toereikendheid van hun interne kapitaal beoordelen, het zogenaamde Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) en de beoordeling van dat proces door de toezicht houder, het zogeheten Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Uit het ICAAP volgt het door BinckBank gehanteerde interne toezichtkapitaal (ICAAP kapitaal). Het ICAAP kapitaal is de uitkomst van de interne kapitaalsberekeningen van BinckBank voor alle voor de onderneming relevante risico s en komt tot uiting in de Pilaar II solvabiliteitsratio. De interne minimale kapitaalseis voor de Pilaar II solvabiliteitsratio voor BinckBank lag gedurende 2010 op 12%. Solvabiliteitsratio s onder Pilaar I & Pilaar II (x 1.000) 30 september september 2009 YTD Totaal aanwezig vermogen-tier I % Totaal benodigd kapitaal Pilaar I + II % Pilaar I benodigd kapitaal % Kredietrisico % Marktrisico % Operationeel risico % Pilaar II benodigd kapitaal % Renterisico % Liquiditeitsrisico % Totaal Kredietrisico Pillar II % - Concentratierisico % - Marginrisico % - Tegenpartijrisico % Operationeel risico mark-up % Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar I) % Kapitaal overschot/ tekort (Pilaar II) % 19 Risicorapport 2010 Pilaar I BIS-ratio 22,0% 19,6% Pilaar II solvabiliteitsratio 14,1% 12,5% BinckBank hanteert voor de bepaling van het ICAAP kapitaal de complementaire methode wat inhoudt dat er naast de voorgeschreven minimale kapitaalseisen onder Pilaar I ook nog kapitaal aangehouden wordt voor complementaire risico s die door BinckBank worden onderkend. Per 30 september 2010 heeft BinckBank opnieuw de toereikendheid van haar kapitaal beoordeeld. Hieruit kwam naar voren dat de kapitaalseis voor het operationele risico onder Pilaar I & II niet is gestegen over het afgelopen jaar. Dit wordt verklaard doordat enerzijds het operationele risico per 30 juni 2010 nu wordt berekend op basis van de gemiddelde operationele baten over de drie voorgaande boekjaren (voorheen laatste boekjaar) en anderzijds doordat de operationele mark-up voor 2010 lager is uitgevallen als gevolg van de afvlakkende groei van de operationele baten. Per saldo bleef het kapitaalsbeslag voor het operationele risico onder Pilaar I & II gelijk. Onder Pilaar II dient BinckBank meer kapitaal aan te houden voor o.a. toegenomen concentratie- en marginrisico s op de klantportefeuilles. Tegenover de stijging van het benodigd kapitaal met 21% onder Pilaar I & II naar 70,4 miljoen staat een sterke toename van het Tier I vermogen. De solvabiliteitsratio is hierdoor ten opzichte van ultimo september 2009 toegenomen van 12,5% naar 14,1%.

20 Het SREP-kapitaal is de uitkomst van de dialoog tussen DNB en BinckBank en weerspiegelt het gewenste kapitaal uit oogpunt van extern toezicht, hierbij kan het ICAAP-kapitaal eventueel door de toezichthouder worden vermeerderd met prudentiële opslagen. In het eerste negen maanden van 2010 bestonden er geen verschillen tussen het ICAAP-kapitaal en het SREP-kapitaal waardoor BinckBank geen prudentiële opslag heeft gekregen van de toezichthouder. Overzicht kapitaalstructuur BinckBank EUR (x 1.000) Interne kapitaalsvereiste onder Pilaar II Minimum kapitaal (8% BIS) Q Q Q Q Q Q Q Q Pilaar I Pilaar II Stress test Aanwezig kapitaal Kredietrisico Oprisk mark-up Maximaal Stress scenario Operationeel risico Liquiditeitsrisico Tier I Kapitaal Renterisico Pilaar I Kapitaal 20 Risicorapport 2010

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI)

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) Duurzaamheidverslag BinckBank 2010 Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) 2 Inhoudsopgave 1 Over BinckBank 3 1.1 Strategie en analyse 3 1.2 Organisatieprofiel

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Argenta Spaarbank nv. Beeld?

Argenta Spaarbank nv. Beeld? Argenta Spaarbank nv Beeld? 2012 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2012 3 1. Inleiding 5 1.1. Profiel Argenta Spaarbank 5 1.2 Toepassingskader 5 1.3. Basel II

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2011 3 1. Inleiding 5 2. Risk management 6 2.1. Financieel risico 7 2.2 Liquiditeitsrisico 9 2.3.

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave e 78 miljoen Gecorrigeerde nettowinst 2009 373.574 Rekeningen eind 2009 9,6 miljoen Transacties in 2009 Over BinckBank 2 Profiel BinckBank 3 Kerncijfers 4 Bericht van

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Oude Versie (herzien per juli '15)

Oude Versie (herzien per juli '15) De wettelijke verplichtingen van de accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een financiële onderneming of een pensioenfonds 31 oktober 2008 1 Versie 1.3 Datum: 31 oktober 2008 Herzien:

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Financial Services december 2007. EYe Finance. on Informatiebulletin voor financiële ondernemingen

Financial Services december 2007. EYe Finance. on Informatiebulletin voor financiële ondernemingen Financial Services december 2007 EYe Finance on Informatiebulletin voor financiële ondernemingen Solvency II, operationele risico s en IT Herverzekeraars onder toezicht AO/IC-verklaring beleggingsinstellingen

Nadere informatie