ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP DE HOOGT OUD-TURNHOUT. 2 Overlopen adviezen en formuleren aanpassingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP DE HOOGT OUD-TURNHOUT. 2 Overlopen adviezen en formuleren aanpassingen"

Transcriptie

1 ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP DE HOOGT OUD-TURNHOUT 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP De Hoogt te Oud-Turnhout in het kader van de plan- MER screening, werd aangetekend verstuurd op 18/08/2010 naar volgende adviesinstanties (cf. omzendbrief LNE/2007) Aangeschreven instanties RO Antwerpen Onroerend erfgoed RO Vlaanderen RO Antwerpen Deputatie van de provincie Antwerpen Agentschap voor Natuur en Bos BLOSO Agentschap Wonen Vlaanderen Departement MOW Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling LNE Afdeling Land en Bodembescherming LNE Afdeling Lucht, hinder, risicobeheer VMM Afdeling operationeel waterbeleid 20/09/2010 werd en herinneringsbrief verstuurd om de ontbrekende adviezen op te vragen. Alle adviezen werden ontvangen. 2 Overlopen adviezen en formuleren aanpassingen 2.1 RO Antwerpen onroerend erfgoed Archeologisch Erfgoed Ruimte en Erfgoed is van mening dat de discipline archeologie onvoldoende werd onderzocht en dat de toekomstige ontwikkelingen in de plangebieden wel degelijk milieueffecten kunnen genereren m.b.t. het archeologisch erfgoed. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) werd niet geconsulteerd, noch werd er contact opgenomen met de Archeologische Dienst van de Antwerpse Kempen (ADAK) om de gekende archeologische vindplaatsen in de omgeving van het plangebied in kaart te brengen. Zo werden o.a. de recente opgravingscampagnes van de ADAK aan de Bentel, aan de overzijde van de Steenweg op Oosthoven over het hoofd gezien. De archeologische sites aan de Blokken en de Hoge Beemden werden genegeerd. Gelet op de reeds gekende archeologische sites in de buurt, de topografische situatie en de bodemkundige gegevens is de kans zeer groot dat er ook in het plangebied archeologische sites aanwezig zijn. De invulling van de huidige open ruimte met nieuwe sportterreinen, recreatiegebieden en woningen gaan gepaard met ingrepen in de bodem die het evt. aanwezige archeologisch erfgoed zullen beschadigen en vernielen. Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed is dan ook van oordeel dat een archeologisch vooronderzoek dient voorzien te worden als milderende maatregel. Landschappelijk Erfgoed Geen opmerkingen Monumentaal Erfgoed Geen opmerkingen Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen IOK plangroep 1

2 Conclusie Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed geeft een ongunstig advies voor de discipline archeologie. De discipline dient degelijk te worden onderzocht met raadpleging van de CAI, historische kaarten, bodemkaarten en literatuur. Tevens dient de ADAK te worden gecontacteerd. Naar aanleiding van voorliggende advies werd contact opgenomen met ADAK. Hieronder vindt U het advies van ADAK. 2.2 Bijkomend advies inzake archeologie ADAK Archeologische verwachting Het plangebied van De Hoogt bevindt zich, zoals het toponiem aangeeft op een hoge rug die uitkijkt op de vallei van de Aa. Dergelijke locaties zijn van oudsher aantrekkingspolen voor bewoning van in de bronstijd tot aan de Late Middeleeuwen. Bovendien is het gebied volgens de bodemkaart afgedekt met een dikke antropogene humus-a horizont, hetgeen in de kempen vaak kan gerelateerd worden aan plaggenbemesting. Vanaf de Late Middeleeuwen werd de humeuze cultuurlaag van de akkerlanden opgehoogd door middel van plaggen, waarvan een gedeelte tevens eerst als strooisellaag diende in de potstallen. Deze bodems zorgen voor een goede bewaring van de aanwezige archeologische sporen en zijn tevens een indicator voor de goede landbouwgronden. Hierdoor is er voor het gehele gebied een hoge tot zeer hoge trefkans van archeologische sporen met een goede bewaring. Archeologische vindplaatsen Deze hoge archeologische verwachting van het gebied kan worden geïllustreerd aan de hand van de naburige site Bentel (CAI ; ), waarbij in het gedeelte van IOK over de gehele 14 hectare archeologische sporen werden vastgesteld, waarvan er uiteindelijk 4,7 ha werd geselecteerd voor verder onderzoek. Het gaat hier om sporen uit de ijzertijd, de Romeinse tijd, de vroege en de volle middeleeuwen. Ten zuiden hiervan werd recentelijk bij onderzoek in de uitbreidingszone van MIKO begraving uit de Romeinse tijd en bewoning uit de volle middeleeuwen vastgesteld in een zone van minimaal 1,5 ha. Net op de rand van het plangebied is tevens een melding in de CAI bekend van vondsten gedaan tijdens het verbreden van de Aa (CAI ). Het gaat hier om scherven van enkele potten uit de Late Bronstijd. In dezelfde omgeving werden bovendien herhaaldelijk vuurstenen artefacten gevonden, daterend uit het laat-paleolithicum, het mesolithicum en het neolithicum. Ten zuiden van het plangebied werden tijdens opgravingen aan de Sint-Bavokerk bewoning uit de vroege en de volle middeleeuwen en de ijzertijd (950918) aangetroffen. Milderende maatregelen In eerste plaats dienen alle werken met ingreep in de bodem tot een minimum worden beperkt. Zo kan bij de aanleg van de sportvelden worden geopteerd om alleen de bestaande topografie te nivelleren waarbij het niveauverschil maximaal 30 cm bedraagt en de grond te verdichten. Tevens dient hierbij te worden afgezien van een intensief drainagesysteem. In die zones waar ingrepen in de bodem dieper dan 30 cm bedraagt, dient voorafgaandelijk aan de werken een prospectie met ingreep in de bodem te worden uitgevoerd. Aangezien het gebied afgedekt is met een plaggendek, is het niet mogelijk om via veldprospectie vondsten te verzamelen die een indicatie kunnen geven van archeologische bewoning. Ook karterend onderzoek door middel van boringen kan geen uitsluitsel geven. 2 IOK plangroep Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen

3 Deze prospectie in de bodem kan het beste zo vroeg mogelijk in de planningsfase worden uitgevoerd om een eventuele wijziging in de plannen of het uitvoeren van een archeologische opgraving mogelijk te maken. Verwerking advies Volgende randvoorwaarde zal worden opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP: Overeenkomstig het geldende decreet en de uitvoeringsbesluiten houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, dient voorafgaandelijk contact opgenomen te worden met het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed zodat de nodige stappen voor een archeologisch vooronderzoek kunnen georganiseerd worden en tijdens de geplande werken controles kunnen uitgeoefend worden op eventuele archeologische vondsten. De milderende maatregelen inzake ingrepen in de bodem zullen verder meegenomen worden in het RUP. In functie van het RUP zal nagegaan worden in welke mate ingrepen in de bodem die dieper dan 30cm zullen plaatsvinden binnen het plangebied reeds gekend zijn en op welke termijn (korte, middellange, lange) deze zullen plaatsvinden. Op deze manier kan bij de uitvoering van het RUP door het gemeentebestuur ingeschat worden wanneer een archeologische opgraving noodzakelijk is. 2.3 Agentschap RO Vlaanderen RO Antwerpen ruimtelijke ordening beknopte weergave RSV De uitbreiding van het bestaande recreatiegebied is in overeenstemming met de principes van gedeconcentreerde bundeling zoals vooropgesteld in het RSV. Er dient echter voor gezorgd te worden dat dergelijke initiatieven in het buitengebied verenigbaar zijn met de planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos. Het plangebied is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. Hierbij wordt verwezen naar de omzendbrief RO/2010/01 van 07 mei De nodige acties om het planologisch evenwicht te herstellen dienen genomen te worden. Het uiteindelijke RUP-dossier dient de reële behoefte aan bijkomend recreatiegebied aan te tonen. Verder dient een degelijk onderbouwde verantwoording deel uit te maken van het dossier, conform de bovenvermelde omzendbrief, met inbegrip van de mogelijke flankerende maatregelen, waaronder planologische compensatie van het aangesneden herbevestigde agrarische gebied. GRS De beekvalleien zijn uiterst interessante gebieden vanwege de mogelijkheid tot dubbele betekenis: zij kunnen enerzijds een belangrijke natuurverbindingswaarde op zich nemen en daarnaast ook een recreatieve taak vervullen. Beide kunnen in evenwicht met elkaar ontwikkeld worden maar vragen om afstemming en afweging. Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen IOK plangroep 3

4 Het RUP-dossier dient het onderbouwd onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van het bestaande sportcomplex en de nieuwe voorzieningen te bevatten en aan te tonen dat er een betere landschappelijke inpassing wordt nagestreefd. Ruimtelijke effecten De screening maakt een voldoende inschatting van de aanzienlijkheid van de milieu-effecten op de ruimtelijke ordening. Een verdere uitdieping van het milieueffectenonderzoek in het kader van een planmer is vanuit ruimtelijk oogpunt niet vereist. In de verdere procedure van het RUP dienen de remediërende maatregelen op gepaste wijze ingevuld te worden. De screening maakte een voldoende inschatting van de aanzienlijkheid van de milieu-effecten. Het RUP dossier dient een onderbouwd onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van het bestaande sportcomplex te bevatten. Hierbij dient een betere landschappelijke inpassing te worden nagestreefd. Binnen het RUP wordt ook de behoefte aan bijkomend recreatiegebied aangetoond. Het RUP moet voldoen aan de omzendbrief RO/2010/01 in het kader van de herbevestigde agrarische gebieden. 2.4 Provincie Antwerpen Ruimtelijke ordening Op de plenaire vergadering zal nagegaan worden of het RUP in overeenstemming is met het RSPA en het GRS. Erfgoed Het aspect archeologisch erfgoed is onderbelicht in dit rapport. Gezien de omvang van het plangebied en de aard van de geplande werkzaamheden is het aangeraden voorafgaand aan de werkzaamheden een archeologische toets door middel van een vooronderzoek uit te voeren. Vanaf de concrete planningsfase van ruimtelijke ontwikkelingen met ingrepen in de bodem kan contact opgenomen worden met de archeologen van de Archeologische dienst Antwerpse Kempen te Turnhout of met de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen. Landschap en erfgoed Het dossier moet nagaan of er elementen uit het plangebied zijn opgenomen in de landschapskaart. De kaart is te raadplegen via de website van de provincie: Buurt- en voetwegen In het dossier moet nagegaan worden welke buurt- en voetwegen zich in en in de omgeving van het plangebied bevinden. Het aspect archeologie zal verder uitgewerkt worden in het RUP. Er werd contact opgenomen met ADAK. Volgende randvoorwaarde zal worden opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP: Overeenkomstig het geldende decreet en de uitvoeringsbesluiten houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, dient voorafgaandelijk contact opgenomen te worden met het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed zodat de nodige stappen voor een archeologisch vooronderzoek kunnen georganiseerd worden en tijdens de geplande werken controles kunnen uitgeoefend worden op eventuele archeologische vondsten. 4 IOK plangroep Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen

5 Figuur 1: Landschapskaart Het plangebied wordt gekenmerkt door een plaggenbodem. De zone langs de Aa bestaat uit een veensubtraat. Op enkele plaatsen komt ook historisch constant grasland voor. De landschapskaart zal opgenomen worden in de toelichtingsnota van het RUP. De buurt- en voetwegen die zich in de omgeving van het plangebied bevinden zullen weergegeven worden op het plan juridische en feitelijke toestand van het RUP. 2.5 Agentschap voor Natuur en Bos Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de screeningsnota m.b.t. het bovenvernoemde RUP doorgenomen en verwacht voor wat het aspect fauna en flora betreft geen aanzienlijke milieueffecten die de opmaak van een planmer rechtvaardigen. Het Agentschap doet momenteel wel geen verdere uitspraak over de eventuele planopties en hun stedenbouwkundige voorschriften. Deze zullen in een latere fase bekeken worden. Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen IOK plangroep 5

6 2.6 Bloso beknopte weergave BMX-piste Bloso geeft aan dat reeds in deze fase van het onderzoek goed moet afgewogen worden of er behoeften zijn. Bloso merkt immers dat vele gemeenten plannen hebben om een BMX-piste aan te leggen. Hierbij wordt verwezen naar de reeds in gebruik zijnde pistes in Ravels en Dessel. Conclusie We hebben geen opmerkingen bij de inschatting van de mogelijke milieu-effecten. Bloso wenst opgenomen te worden als adviesverlenend instantie bij het verder verloop van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 2.7 Agentschap Wonen Vlaanderen beknopte weergave Wonen Vlaanderen merkt op dat de mogelijke milieueffecten voldoende beschreven werden voor wat betreft de sector wonen. Dit advies beperkt zich tot het aspect wonen. 2.8 Departement MOW Het departement Mobiliteit en Openbare Werken kan de resultaten van de voorliggende screeningsnota onderschrijven. Het betreft een gecoördineerd advies van de afdelingen Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid en Algemeen Beleid. Verwerking adviezen en aanpassingen 2.9 Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Herbevestigd agrarisch gebied Zone 2 van het plangebied is volledig weergegeven binnen het herbevestigd agrarisch gebied Oosthoven en Laks. Dit betekent dat hierop de omzendbrief RO/2010/01 van toepassing is, waarin bepaalde maatregelen worden gekoppeld aan gemeentelijke en provinciale planningsinitiatieven. Elementen die in deze verantwoording minstens aan bod moeten komen zijn: 6 IOK plangroep Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen

7 Onderzoek naar de alternatieve locaties Onderzoek naar de impact op de ruimtelijke-functionele samenhang van de agrarische structuur Onderzoek naar de mogelijk flankerende maatregelen voor landbouw (bv. voorstellen voor planologische ruil of het ter beschikking stellen van bruikbare ruilgrond, ) In voorliggend document is aan de twee eerste voorwaarden voldaan, maar wordt te weinig concreet ingegaan op de derde voorwaarde. Bij de verdere uitwerking van het plan dient derhalve meer duidelijkheid te zijn over de te nemen flankerende maatregelen. Bovendien dient duidelijker te worden aangegeven dat minstens één betrokken landbouwer (Hoeveakker bvba) een zeer aanzienlijk effect opzijn bedrijfvoering zal ondervinden door het voorliggend plan. Daarnaast dient de gemeente ook de nodige acties op te nemen om het planologisch evenwicht te herstellen, en het verlies aan landbouwgrond elders te compenseren. Conclusie De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling geeft een voorwaardelijk positief advies. Zij acht de opmaak van een planmer niet noodzakelijk. Als voorwaarde stelt zij echter wel dat voormelde opmerkingen verder worden uitgewerkt in het screeningsdocument. Voorliggende opmerking hebben geen betrekking op milieu-aspecten. Om deze reden dienen ze niet noodzakelijk deel uit te maken van het screeningsdossier. In het RUP zal rekening gehouden worden met de omzendbrief RO2010/ LNE Afdeling Land en bodembescherming, Ondergrond, natuurlijke rijkdommen In het onderhavig GRUP is het aspect bodembescherming beknopt maar correct beschreven. De beoordeling van de effecten zoals verstoring van de bodemlagen, de wijziging van het natuurlijk reliëf en de verstoring van de bodemwaterhuishouding worden voldoende juist uitgewerkt. Aldus kan gesteld worden, voor wat het aspect bodem en ondergrond betreft, dat de beschrijving van de milieueffecten ons inziens op een passende wijze is uitgevoerd, en dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn LNE afdeling Lucht, Hinder en risicobeheer De dienst Hinder en Risicobeheer heeft hieromtrent geen opmerkingen VMM De percelen die deel uitmaken van de screeningsnota zijn volgens de watertoetskaarten niet overstromingsgevoelig, deels infiltratiegevoelig en weinig tot matig gevoelig voor grondwaterstroming. Mogelijke schadelijke effecten op het grondwater zouden kunnen ontstaan als Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen IOK plangroep 7

8 gevolg van veranderingen in infiltratie van hemelwater, kwaliteitsverlies van grondwater en de wijziging in grondwaterstroming. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten is van toepassing. Ook moet voldaan worden aan art van Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater, doelstelling 6 opgenomen in art 5 van het decreet integraal waterbeleid en het concept vasthouden-bergen-afvoeren dat opgenomen is in de waterbeleidsnota en de bekkenbeheerplannen. Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. Er wordt gevraagd de volgorde die in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening wordt opgelegd te respecteren, namelijk eerst hergebruik, vervolgens infiltratie en tot slot buffering met vertraagde afvoer. Het RUP geeft aan dat het overtollig regenwater ter plaatse moet infiltreren. Met betrekking tot de waterkwaliteit wordt in het RUP aangegeven dat afvalwater niet ongezuiverd mag geloosd worden. Door de ligging in centraal gebied worden de toekomstige gebouwen ook aangesloten op de riolering. In het besluit wordt aangegeven dat de aansluiting onderzocht moet worden. De reden hiervoor is niet duidelijk. Met betrekking tot grondwaterstromingen gaat VMM Afdeling Water ervan uit dat het RUP geen aanleiding vormt voor de aanleg van grote ondergrondse constructies. Er worden op basis van voorliggende informatie geen significante effecten verwacht. Indien er bij de verdere uitwerking toch grote ondergrondse constructies worden voorzien, kan de VMM steeds bijkomende maatregelen adviseren. Tot slot dient het RUP afgestemd te worden op het deelbekkenbeheerplan Kleine Nete en Aa en dan vooral actie 10-12_18. Deze actie heeft betrekking op de Aa in Oud-Turnhout en het regionaal stedelijk gebied Turnhout. De actie beoogt de herwaardering van de Aa als landschappelijk waardevol element in het stedelijk en als drager van de natuurlijke structuur (nat verbindingsgebied). Hierdoor kan de belevingswaarde van water in het stedelijk landschap vergroten. In dat opzicht lijkt het eveneens aangeraden om de zone tussen de Hoge Beemdenstraat en de lager gelegen en natte alluviale gronden van de Aa te vrijwaren om een droogtrekking te vermijden. Voor de Bentel-en t Hoogloop wordt bij voorkeur eveneens een voldoende ruime zone voorzien. Tot slot willen we er op wijzen dat alle maatregelen die genomen worden in functie van waterbeheersing dienen te voldoen aan de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid en dat bij uitvoering de technieken van natuurtechnische milieubouw moeten gerespecteerd worden. De screeningsnota wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid indien het aspect waterkwaliteit wordt behandeld en de maatregelen voor de verschillende bedrijven worden afgestemd op elkaar. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, de Vlarem en de milieuwetgeving zijn steeds van toepassing. De prioriteiten zoals weergegeven in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening worden gehanteerd. Dit principe zal ook opgenomen worden in de algemene bepalingen van het RUP. Met betrekking tot waterkwaliteit wordt inderdaad volgend besluit opgenomen in het verzoek tot raadpleging: bij vergunningverlening moet worden toegekeken dat de kwaliteit van het grondwater niet in gevaar wordt gebracht. Het eventuele afvalwater mag niet ongezuiverd worden geloosd: aansluiting op de riolering dient onderzocht en indien dit niet mogelijk is, voor deze constructies voorzien in een oplossing ter plaatse. 8 IOK plangroep Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen

9 Figuur 2: Zoneringsplan Het klopt inderdaad dat het plangebied deel uitmaakt van een centraal gebied. Binnen de uitbreiding van de sportzone kan aangesloten worden op de bestaande riolering (centraal gebied). Bij de vergunningverlening zal hierop toegekeken worden. Bovenstaande alinea uit het verzoek tot raadpleging dient geschrapt te worden. Het effect op de ondergrondse waterstromen is inderdaad te verwaarlozen aangezien het RUP geen aanleiding vormt voor de realisatie van grote ondergrondse constructies. Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen IOK plangroep 9

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

BETREFT: plan MER screening

BETREFT: plan MER screening Vlaamse overheid Adviezen en Vergunningen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 63 2018 ANTWERPEN T 03 224 63 14 aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be Stad Antwerpen Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling Francis

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP SPORTCENTRUM BRASEL IN DESSEL DOSSIERNUMMER OHPL1283

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP SPORTCENTRUM BRASEL IN DESSEL DOSSIERNUMMER OHPL1283 VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP SPORTCENTRUM BRASEL IN DESSEL DOSSIERNUMMER OHPL1283 1 Proces verzoek tot raadpleging 1.1 Overzicht proces Voor het RUP Sportcentrum Brasel werd een verzoek

Nadere informatie

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota

OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota OUD-TURNHOUT RUP De Hoogt Aanvulling screeningsnota December 2010 COLOFON Opdrachtgever: Turnhout Project: RUP De Hoogt Opdrachthouder: Projectteam: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n de R U P s V r o e

Nadere informatie

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING. 1 Provincie Antwerpen Dienst Ruimtelijke Planning RUP KLEINHANDELSZONE VEJA VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING Adviesinstanties en uitgebrachte adviezen Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP in het kader van de planmer screening werd op 8

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Oude kanaalarm Puurs

Nadere informatie

Onderzoek naar milieueffectrapportage. Gemeentelijk RUP voorzieningenconcentratie Testelt Scherpenheuvel-Zichem. Aanvullende nota

Onderzoek naar milieueffectrapportage. Gemeentelijk RUP voorzieningenconcentratie Testelt Scherpenheuvel-Zichem. Aanvullende nota Onderzoek naar milieueffectrapportage Gemeentelijk RUP voorzieningenconcentratie Testelt Scherpenheuvel-Zichem Aanvullende nota Colofon Project: Aanvullende nota bij de screeningsnota: Gemeentelijk RUP

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

N O T A B E T R E F F E N D E D E B E H A N D E L I N G V A N D E WOONWIJKEN L U T T E R Z E L E

N O T A B E T R E F F E N D E D E B E H A N D E L I N G V A N D E WOONWIJKEN L U T T E R Z E L E N O T A B E T R E F F E N D E D E B E H A N D E L I N G V A N D E A D V I E Z E N I N K A D E R V A N H E T O N D E R Z O E K T O T M I L I E U E F F E C T R A P P O R T A G E V A N H E T R U P WOONWIJKEN

Nadere informatie

Overzicht uitgebracht adviezen screening PRUP Reconversie verblijfsrecreatie Berlare fase 2

Overzicht uitgebracht adviezen screening PRUP Reconversie verblijfsrecreatie Berlare fase 2 Overzicht uitgebracht adviezen screening PRUP Reconversie verblijfsrecreatie Berlare fase 2 Datum ontvangst advies dienst Mer: 04/06/2014, dossiernummer: SCRPL14097 Datum verzending screening naar adviesinstanties:

Nadere informatie

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout

Betreft: Advies over de planmer-screening met betrekking tot wijziging RUP zonevreemd bedrijf Nieuwmoer te Kalmthout Aanvrager: gemeente Kalmthout Vlaamse Overheid Koning Albert II laan 20 bus 16 1000 BRUSSEL T 02 214 21 11 F 02 553 21 05 www.vmm.be Urbis et Terra Schaffensestraat 3 3290 DIEST uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 2/2/2017

Nadere informatie

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING

VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING GEMEENTE HEIST-OP-DEN-BERG RUP KERN WIEKEVORST VERWERKING ADVIEZEN VERZOEK TOT RAADPLEGING Dossiernr. SCRPL17072 Adviesinstanties en uitgebrachte adviezen Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Kern

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Veedijk te Turnhout.

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Veedijk te Turnhout. Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke"

Geïntegreerd advies bij het Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke" 1. Adviesvraag : De adviesvraag ten behoeve van het verzoek tot raadpleging voor het "RUP regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Verslag plenaire vergadering 29 juni 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P O p s p

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: Dossiernummer SCRPL16197 In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: provinciebestuur Vlaams-Brabant;

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P B & B (dossiernummer:

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning vergadering van 23 februari 2017 aanwezig Briers Jan, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander Versnick Geert Hertog Peter Dauwe Jozef Bruggeman Hilde Couckuyt

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 januari 2014 betreffende het onroerend erfgoed;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 januari 2014 betreffende het onroerend erfgoed; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Scheldepolders Hingene in Bornem DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Vlaamse

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Afbakeningslijn Heist-op-den-

Nadere informatie

Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: fax: Website: SCHOOT

Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: fax: Website:  SCHOOT Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo tel: 013 66 17 15 fax: 013 67 36 93 Website: www.tessenderlo.be SCREENING VAN DE PLAN-MER-PLICHT GEINTEGREERD ADVIES GEMEENTELIJK RUP SCHOOT Ilgatlaan

Nadere informatie

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Zonevreemde sportterreinen te Erpe-Mere (OHPL0840)

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Zonevreemde sportterreinen te Erpe-Mere (OHPL0840) Overzicht adviezen planmer-screening RUP Zonevreemde sportterreinen te Erpe-Mere (OHPL0840) De in vet gemarkeerde cijfers verwijzen naar een wederwoord op het ontvangen advies, te vinden aan het einde

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 februari 2018 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Afbakening kleinstedelijk

Nadere informatie

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel

Locatie OPZ, Stelenseweg, Geel Programma van Maatregelen Auteur: J.A.G. van Rooij (veldwerkleider) Autorisatie: P. Hazen (OE/ERK/Archeoloog/2015/00072) 1 Inleiding Op het terrein van het OPZ in Geel, is een vijftal nieuwe gebouwen gepland,

Nadere informatie

Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies.

Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies. Het bodemdecreet, in voege sinds 1 juni 2008, voorziet niet dat er door de OVAM advies wordt verleend bij de opmaak van BPA s en/of MER-studies. Concreet kan in dit dossier verwezen worden naar de bodemattesten

Nadere informatie

p r o v tn c I e Limburg

p r o v tn c I e Limburg 201 7-05-1 I p r o v tn c I e Limburg D rectie omgeving College van burgemeester en schepenen Kazernestraat 13 38OO SINT-TRUIDEN Ruimtelijke elanning en Beleid Geacht college BetreÍt: uw vezoek tot raadpleging

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

Situering van de watertoets in het Decreet Integraal Waterbeleid

Situering van de watertoets in het Decreet Integraal Waterbeleid Situering van de watertoets in het Decreet Integraal Waterbeleid Filip Raymaekers VMM afdeling Operationeel Waterbeheer Voorzitter CIW Werkgroep Watertoets Situering van de watertoets in het Decreet Integraal

Nadere informatie

2 2 FEB Provincie: West-Vlaanderen. Gemeente: Kortrijk, 1ste afdeling, sectie G

2 2 FEB Provincie: West-Vlaanderen. Gemeente: Kortrijk, 1ste afdeling, sectie G Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van het huis De Croone in Kortrijk Provincie: West-Vlaanderen Gemeente: Kortrijk,

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke)

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) Bureauonderzoek 2016I81 Landschappelijk booronderzoek 2016I121 Nazareth 2016 Colofon Opdrachtgever: Waterwegen

Nadere informatie

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin -

Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Gemeente Brasschaat Verkaveling Het Leeg - Rietbeemden - Advies Aquafin - Januari 2011 K. Van Hul, Bekkenverantwoordelijke Beneden-Schelde G. Defloor, Projectleider Projectbeheer OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad d a t u m z i t t i n g a g e n d a p u n t n r. 28/03/2011 Openbare vergadering 13 a a n w e z i g Marcel Verschueren, voorzitter gemeenteraad Arnold Van Aperen, burgemeester Tinne

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 januari 2014 betreffende het onroerend erfgoed;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 januari 2014 betreffende het onroerend erfgoed; Besluit van de Vlaamse Regering houdende voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Openruimtegebieden Beneden-Nete DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Vlaamse Codex

Nadere informatie

Brabantnet sneltram A12

Brabantnet sneltram A12 VR 2017 1702 DOC.0153/7 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet sneltram A12 1 0 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet - sneltram A12 de ontwerpers Veerle Van Hassel

Nadere informatie

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout

Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout Overzicht adviezen planmer-screening RUP Herlokalisatie voetbalplein Linkhout De in vet gemarkeerde cijfers verwijzen naar een wederwoord op het ontvangen advies, te vinden aan het einde van de nota. Instantie

Nadere informatie

Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften. Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus

Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften. Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus VR 2018 1409 DOC.1020/5BIS Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften Bijlage II Stedenbouwkundige

Nadere informatie

R.U.P. GROOT-MOLENVELD HERZIENING B.P.A. n 46

R.U.P. GROOT-MOLENVELD HERZIENING B.P.A. n 46 R.U.P. GROOT-MOLENVELD HERZIENING B.P.A. n 46 Verzoek tot raadpleging AANVULLENDE NOTA Gemeente Grimbergen februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1 LIJST VAN AAN TE SCHRIJVEN INSTANTIES...3 2 KOPIJ ONTVANGEN ADVIEZEN...4

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 maart 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Gewestelijk RUP - Duffel, Lier en Sint-Katelijne-Waver

Nadere informatie

Schiervelde te Roeselare (gem. Roeselare) Programma van Maatregelen

Schiervelde te Roeselare (gem. Roeselare) Programma van Maatregelen Schiervelde te Roeselare (gem. Roeselare) Programma van Maatregelen T. Deville en S. Houbrechts ArcheoPro Rapporten 243 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Programma van maatregelen voor vrijgave...

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: Dossiernummer: SCRPL15224 In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: provincie Vlaams-Brabant dienst

Nadere informatie

M. e.r.-screening

M. e.r.-screening RUP Nanove gedeeltelijke herziening 1. O VERLEG EN INSPRAAK 1. 1. M. e.r.-screening Dossiernummer SCRPL15 1.1.1. Advies dienst MER De dienst MER formuleerde in zijn contact op 3/3/15 een aantal opmerkingen

Nadere informatie

Omschrijving: een hoogtenederzetting uit de ijzertijd op de Kesselberg, Koningsstraat zonder nummer

Omschrijving: een hoogtenederzetting uit de ijzertijd op de Kesselberg, Koningsstraat zonder nummer Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en de bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als archeologische site van een hoogtenederzetting uit de ijzertijd op de Kesselberg, in Leuven

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Ruimtelijke ordening. Uitvoering RSPA : PRUP Oude

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 februari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Planologisch attest Rijmenants nv te Wuustwezel

Nadere informatie

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst)

Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) RAAP België - Rapport 035 Ranst Vaartstraat, Pomuni Trade (gemeente Ranst) Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2016L20 Landschappelijk booronderzoek 2016L21

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied HEIKEN VORSELAAR

Ontwerp startbeslissing signaalgebied HEIKEN VORSELAAR Ontwerp startbeslissing signaalgebied HEIKEN VORSELAAR STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door Vlaamse Regering dd 14/1/2014 LEESWIJZER Op 24 januari 2014 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de vervolgstappen

Nadere informatie

aadde d d e nnd d u m

aadde d d e nnd d u m addendum Inleiding Naar aanleiding van het verzoek tot raadpleging voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) de Vloei werden een aantal adviezen ontvangen. De adviezen van het agentschap Ruimte

Nadere informatie

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën:

3. Hoeveel van het WUG op het gewestplan valt onder de volgende categorieën: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LYDIA PEETERS datum: 1 december 2016 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden - Ontwikkeling

Nadere informatie

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument met overgangszone van domein het Puthof in Leuven (Wilsele) Provincie: Vlaams-Brabant Gemeente:

Nadere informatie

Eeklo RUP Stedelijk inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat Samenvatting adviezen screeningsnota Verloop. 2. Samenvatting adviezen

Eeklo RUP Stedelijk inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat Samenvatting adviezen screeningsnota Verloop. 2. Samenvatting adviezen Eeklo RUP Stedelijk inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat Samenvatting adviezen screeningsnota 25-01-2016 1. Verloop Op 04-12-2015 werden de opmerkingen van de Dienst Mer ontvangen. Het document werd op

Nadere informatie

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN AG ENTSCHAP ONDERNEMEN Limburg Corda Campus Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt T 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be MAVA T.a.v. Shana Van Hove Gorislaan 49 1820

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Watertoets. Waterzorg waarborgen in vergunning

Watertoets. Waterzorg waarborgen in vergunning Watertoets Waterzorg waarborgen in vergunning Evergem 1845, atlas buurtwegen Evergem 2012: Google maps Maatschappelijke evolutie? In de jaren 1960-1970 werd de vallei van de Hindeplas stelselmatig volgebouwd

Nadere informatie

Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt. Geosted bvba 91/101

Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt. Geosted bvba 91/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Geosted bvba 91/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Geosted bvba 92/101 Toelichtingsnota RUP Reppel te Bocholt Bijlage 1: advies van ANB van 6 december 2011

Nadere informatie

De evaluatie van het instrument watertoets Filip Raymaekers Voorzitter CIW Werkgroep Watertoets

De evaluatie van het instrument watertoets Filip Raymaekers Voorzitter CIW Werkgroep Watertoets De evaluatie van het instrument watertoets Filip Raymaekers Voorzitter CIW Werkgroep Watertoets De evaluatie van het instrument watertoets 1. Situering van de watertoets 2. Eerste evaluatie in 2010 en

Nadere informatie

RUP SINT - KATHARINASTRAAT TOELICHTINGSNOTA

RUP SINT - KATHARINASTRAAT TOELICHTINGSNOTA RUP SINT - KATHARINASTRAAT TOELICHTINGSNOTA ONTWERP Mei 2011 Inhoudsopgave 1 AANLEIDING VAN HET RUP... 3 2 SITUERING VAN HET RUP... 3 3 PLANNINGSCONTEXT... 4 3.1 Relatie met het gemeentelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Workshop C Van advies naar waterparagraaf

Workshop C Van advies naar waterparagraaf Workshop C Van advies naar waterparagraaf Mark Cromheecke Directie Ruimte, Provincie Oost-Vlaanderen Robin De Smedt Departement RWO Kracht van het advies Verplicht/niet verplicht Bindend/niet bindend Motiveringsplicht

Nadere informatie

Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen)

Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen) Stationsplein (Beveren-Waas, Oost-Vlaanderen) Projectcode: 2017F324 Juni 2017 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 maart 2018 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Gewestelijk RUP - Beerse, Brecht, Malle, Merksplas,

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P Z o n e

Nadere informatie

Departement Landbouw en Visserij AANGETEKEND Tritel Ilgatlaan 23 3500 Hasselt Duurzame Landbouwontwikkeling Ellips, 6e verdieping Koning Albert II-laan, 35, bus 40 1030 Brussel Tel. 02 552 78 70 Fax 02

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: Dossiernummer: SCRPL16184 In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Project/onderwerp RUP Paalsteenlaan - Van Kerckemstraat - Plenaire vergadering verslag Ons kenmerk Datum 23/05/2016 Provincie Limburg

Project/onderwerp RUP Paalsteenlaan - Van Kerckemstraat - Plenaire vergadering verslag Ons kenmerk Datum 23/05/2016 Provincie Limburg VERSLAG Project/onderwerp RUP Paalsteenlaan - Van Kerckemstraat - Plenaire vergadering verslag Ons kenmerk 2302633017 Datum 23/05/2016 Plaats Provincie Limburg Bijlagen Adviezen van: Ruimte Vlaanderen

Nadere informatie

Kamerstraat te Hechtel (gem. Hechtel- Eksel) Programma van Maatregelen

Kamerstraat te Hechtel (gem. Hechtel- Eksel) Programma van Maatregelen ArcheoPro Rapporten 249 Kamerstraat te Hechtel (gem. Hechtel- Eksel) Programma van Maatregelen G. De Nutte en T. Deville 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Programma van Maatregelen voor vrijgave...2

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 BRUSSEL Tel (02)553 80 79 Fax (02)553 80 75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Objectnummer: 4.01/31005/ Dossiernummer: 4.001/31005/ Omschrijving:

Objectnummer: 4.01/31005/ Dossiernummer: 4.001/31005/ Omschrijving: . I Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monument van hakhoutperceel zogenaamd 'Blauwe Torenbosje' in Brugge (Sint-Pieters) Provincie:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9180 MOERBEKE.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9180 MOERBEKE. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9180 MOERBEKE. Openbare zitting van 31 januari 2017. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht- S. Poppe,

Nadere informatie

Verzoek tot ontheffing van het opstellen van een project-mer: Ontheffingsbeslissing. Project:

Verzoek tot ontheffing van het opstellen van een project-mer: Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Dienst Mer Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 80 79 - Fax (02)553 80 75 www.mervlaanderen.be Verzoek tot ontheffing van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 14.11.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 68251 VLAAMSE OVERHEID N. 2011 2948 [C 2011/35922] 14 OKTOBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen)

Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen) Brouwerijsite (Kortemark, West-Vlaanderen) Projectcode: 2016I229 November 2016 ARCHEOLOGIENOTA BUREAUONDERZOEK (FASE 0) DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Colofon Ruben Willaert bvba 8200 Sint-Michiels-Brugge

Nadere informatie

Verkaveling De Bos te Heist-op-den- Berg (gem. Heist-op-den-Berg) Programma van Maatregelen

Verkaveling De Bos te Heist-op-den- Berg (gem. Heist-op-den-Berg) Programma van Maatregelen Verkaveling De Bos te Heist-op-den- Berg (gem. Heist-op-den-Berg) Programma van Maatregelen G. De Nutte en T. Deville ArcheoPro Rapporten 224 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Programma van Maatregelen

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

PROCESNOTA RUP BEKINA PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: KLUISBERGEN. Dossier nr RUP BEKINA DE ONTWERPERS:

PROCESNOTA RUP BEKINA PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: KLUISBERGEN. Dossier nr RUP BEKINA DE ONTWERPERS: PROCESNOTA RUP BEKINA PROVINCIE: OOST-VLAANDEREN GEMEENTE: KLUISBERGEN Dossier nr 45060- RUP BEKINA OPDRACHTGEVER DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR Gemeente Kluisbergen 13/08/18 26/10/18 13/12/18 Opmaak

Nadere informatie

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE PLAN-MER SCREENINGSNOTA (deel II kaartenbundel) Adviesverlening en begeleiding Ruimtelijke ordening Januari 2015 (ontheffingsaanvraag) Projectnr. IL: 506.016 MER-dossiernr.:

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Turnhout - Hoveniersstraat

Programma van maatregelen: Turnhout - Hoveniersstraat Programma van maatregelen: Turnhout - Hoveniersstraat Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/6 Uitvoering RSPA : PRUP Langveld Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

Plenaire vergadering RUP Harelbeke Bavikhove dorp West voorontwerp

Plenaire vergadering RUP Harelbeke Bavikhove dorp West voorontwerp Vergaderingsverslag dossier 20180607-u-HAR- verslag plenaire vergadering bestand Stad Harelbeke plaats 01/06/2018 Datum Plenaire vergadering RUP Harelbeke Bavikhove dorp West voorontwerp Overeenkomstig

Nadere informatie

Dennenstraat te Eksel (gem. Hechtel-Eksel) Programma van Maatregelen

Dennenstraat te Eksel (gem. Hechtel-Eksel) Programma van Maatregelen Dennenstraat te Eksel (gem. Hechtel-Eksel) Programma van Maatregelen G. De Nutte, T. Deville en S. Houbrechts ArcheoPro Rapporten 371 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Programma van Maatregelen

Nadere informatie

Openluchtrecreatieve verblijven PRUP Molenzijdse Heide (Merksplas) en Hof van Eeden / t Heultje (Westerlo)

Openluchtrecreatieve verblijven PRUP Molenzijdse Heide (Merksplas) en Hof van Eeden / t Heultje (Westerlo) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Project-MER

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Realisatie kunstwerk Bestemming Drachten Markeringspunt Noord 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een kunstwerk

Nadere informatie

Buitengebied e wijziging (Broekstraat 23 Wehl)

Buitengebied e wijziging (Broekstraat 23 Wehl) Buitengebied 2002 23e wijziging (Broekstraat 23 Wehl) Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Aanleiding en doel 3 Hoofdstuk 2 Plangebied 4 Hoofdstuk 3 Ruimtelijke - en milieuaspecten 5 Hoofdstuk 4 Landschappelijke

Nadere informatie

-! _--,24. *'ìlìyl?"ilffi:.î. \ Zitting deputatie, 22/05/2014. Ruimtelijke Planning. 2 6-05- zciîtt

-! _--,24. *'ìlìyl?ilffi:.î. \ Zitting deputatie, 22/05/2014. Ruimtelijke Planning. 2 6-05- zciîtt -! _--,24 *'ìlìyl?"ilffi:.î STAD D KSil il 2 6-05- zciîtt Ruimtelijke Planning AANGETEKEND Aan het college van burgemeester en schepenen PlA Grote Markt 6 8600 Diksmuide Sint-Andries, 22 mei 2Ot4 Onze

Nadere informatie

Integraal waterbeleid op bedrijventerreinen In ontwikkeling: GRB Veedijk te Turnhout In planfase: nieuwe en bestaande bedrijventerreinen

Integraal waterbeleid op bedrijventerreinen In ontwikkeling: GRB Veedijk te Turnhout In planfase: nieuwe en bestaande bedrijventerreinen oktober 2013 1 Integraal waterbeleid op bedrijventerreinen In ontwikkeling: GRB Veedijk te Turnhout In planfase: nieuwe en bestaande bedrijventerreinen Water in transitie 22 oktober 2013 oktober 2013 2

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN DE CRITERIA UIT HOOFDSTUK 5.2 VAN DE CODE VAN GOEDE PRATIJK

INTERPRETATIE VAN DE CRITERIA UIT HOOFDSTUK 5.2 VAN DE CODE VAN GOEDE PRATIJK INTERPRETATIE VAN DE CRITERIA UIT HOOFDSTUK 5.2 VAN DE CODE VAN GOEDE PRATIJK Vraagstelling: Moet men steeds eerst de hoogstwaarschijnlijke aan- of afwezigheid van een archeologische site aantonen alvorens

Nadere informatie

Ministerieel besluit houdende de uitbreiding van het erkend natuurreservaat Heidebos (nr. E-147)

Ministerieel besluit houdende de uitbreiding van het erkend natuurreservaat Heidebos (nr. E-147) ~\".. \ Vlaa~se 'l~ \ Regenng Ministerieel besluit houdende de uitbreiding van het erkend natuurreservaat Heidebos (nr. E-147) DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het Bosdecreet

Nadere informatie

Objectnummer: 4.01/44021/ dossiernummer: 4.001/44021/ Omschrijving:

Objectnummer: 4.01/44021/ dossiernummer: 4.001/44021/ Omschrijving: Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van de voormalige Sint-Gerardusschool in Gent Provincie: Oost-Vlaanderen Gemeente: Gent, 8ste

Nadere informatie

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011 RUP SION bijlage 5: aanvullende watertoets Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan stad Lier 04 mei 2011 RUP SION LIER BIJLAGE 5 aanvullende watertoets dd. 04.05.2011 PAGINA 2 / 10 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Uitbreiding Gemeentelijke begraafplaats Sint-Bernardusstraat (Fase 4) Hechtel-Eksel

Uitbreiding Gemeentelijke begraafplaats Sint-Bernardusstraat (Fase 4) Hechtel-Eksel RAAP België - Rapport 019 Uitbreiding Gemeentelijke begraafplaats Sint-Bernardusstraat (Fase 4) Hechtel-Eksel Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2016H206

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel , gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel , gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011; Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf t Kriekske te Halle DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Vlaamse

Nadere informatie