ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP DE HOOGT OUD-TURNHOUT. 2 Overlopen adviezen en formuleren aanpassingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP DE HOOGT OUD-TURNHOUT. 2 Overlopen adviezen en formuleren aanpassingen"

Transcriptie

1 ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP DE HOOGT OUD-TURNHOUT 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP De Hoogt te Oud-Turnhout in het kader van de plan- MER screening, werd aangetekend verstuurd op 18/08/2010 naar volgende adviesinstanties (cf. omzendbrief LNE/2007) Aangeschreven instanties RO Antwerpen Onroerend erfgoed RO Vlaanderen RO Antwerpen Deputatie van de provincie Antwerpen Agentschap voor Natuur en Bos BLOSO Agentschap Wonen Vlaanderen Departement MOW Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling LNE Afdeling Land en Bodembescherming LNE Afdeling Lucht, hinder, risicobeheer VMM Afdeling operationeel waterbeleid 20/09/2010 werd en herinneringsbrief verstuurd om de ontbrekende adviezen op te vragen. Alle adviezen werden ontvangen. 2 Overlopen adviezen en formuleren aanpassingen 2.1 RO Antwerpen onroerend erfgoed Archeologisch Erfgoed Ruimte en Erfgoed is van mening dat de discipline archeologie onvoldoende werd onderzocht en dat de toekomstige ontwikkelingen in de plangebieden wel degelijk milieueffecten kunnen genereren m.b.t. het archeologisch erfgoed. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) werd niet geconsulteerd, noch werd er contact opgenomen met de Archeologische Dienst van de Antwerpse Kempen (ADAK) om de gekende archeologische vindplaatsen in de omgeving van het plangebied in kaart te brengen. Zo werden o.a. de recente opgravingscampagnes van de ADAK aan de Bentel, aan de overzijde van de Steenweg op Oosthoven over het hoofd gezien. De archeologische sites aan de Blokken en de Hoge Beemden werden genegeerd. Gelet op de reeds gekende archeologische sites in de buurt, de topografische situatie en de bodemkundige gegevens is de kans zeer groot dat er ook in het plangebied archeologische sites aanwezig zijn. De invulling van de huidige open ruimte met nieuwe sportterreinen, recreatiegebieden en woningen gaan gepaard met ingrepen in de bodem die het evt. aanwezige archeologisch erfgoed zullen beschadigen en vernielen. Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed is dan ook van oordeel dat een archeologisch vooronderzoek dient voorzien te worden als milderende maatregel. Landschappelijk Erfgoed Geen opmerkingen Monumentaal Erfgoed Geen opmerkingen Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen IOK plangroep 1

2 Conclusie Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed geeft een ongunstig advies voor de discipline archeologie. De discipline dient degelijk te worden onderzocht met raadpleging van de CAI, historische kaarten, bodemkaarten en literatuur. Tevens dient de ADAK te worden gecontacteerd. Naar aanleiding van voorliggende advies werd contact opgenomen met ADAK. Hieronder vindt U het advies van ADAK. 2.2 Bijkomend advies inzake archeologie ADAK Archeologische verwachting Het plangebied van De Hoogt bevindt zich, zoals het toponiem aangeeft op een hoge rug die uitkijkt op de vallei van de Aa. Dergelijke locaties zijn van oudsher aantrekkingspolen voor bewoning van in de bronstijd tot aan de Late Middeleeuwen. Bovendien is het gebied volgens de bodemkaart afgedekt met een dikke antropogene humus-a horizont, hetgeen in de kempen vaak kan gerelateerd worden aan plaggenbemesting. Vanaf de Late Middeleeuwen werd de humeuze cultuurlaag van de akkerlanden opgehoogd door middel van plaggen, waarvan een gedeelte tevens eerst als strooisellaag diende in de potstallen. Deze bodems zorgen voor een goede bewaring van de aanwezige archeologische sporen en zijn tevens een indicator voor de goede landbouwgronden. Hierdoor is er voor het gehele gebied een hoge tot zeer hoge trefkans van archeologische sporen met een goede bewaring. Archeologische vindplaatsen Deze hoge archeologische verwachting van het gebied kan worden geïllustreerd aan de hand van de naburige site Bentel (CAI ; ), waarbij in het gedeelte van IOK over de gehele 14 hectare archeologische sporen werden vastgesteld, waarvan er uiteindelijk 4,7 ha werd geselecteerd voor verder onderzoek. Het gaat hier om sporen uit de ijzertijd, de Romeinse tijd, de vroege en de volle middeleeuwen. Ten zuiden hiervan werd recentelijk bij onderzoek in de uitbreidingszone van MIKO begraving uit de Romeinse tijd en bewoning uit de volle middeleeuwen vastgesteld in een zone van minimaal 1,5 ha. Net op de rand van het plangebied is tevens een melding in de CAI bekend van vondsten gedaan tijdens het verbreden van de Aa (CAI ). Het gaat hier om scherven van enkele potten uit de Late Bronstijd. In dezelfde omgeving werden bovendien herhaaldelijk vuurstenen artefacten gevonden, daterend uit het laat-paleolithicum, het mesolithicum en het neolithicum. Ten zuiden van het plangebied werden tijdens opgravingen aan de Sint-Bavokerk bewoning uit de vroege en de volle middeleeuwen en de ijzertijd (950918) aangetroffen. Milderende maatregelen In eerste plaats dienen alle werken met ingreep in de bodem tot een minimum worden beperkt. Zo kan bij de aanleg van de sportvelden worden geopteerd om alleen de bestaande topografie te nivelleren waarbij het niveauverschil maximaal 30 cm bedraagt en de grond te verdichten. Tevens dient hierbij te worden afgezien van een intensief drainagesysteem. In die zones waar ingrepen in de bodem dieper dan 30 cm bedraagt, dient voorafgaandelijk aan de werken een prospectie met ingreep in de bodem te worden uitgevoerd. Aangezien het gebied afgedekt is met een plaggendek, is het niet mogelijk om via veldprospectie vondsten te verzamelen die een indicatie kunnen geven van archeologische bewoning. Ook karterend onderzoek door middel van boringen kan geen uitsluitsel geven. 2 IOK plangroep Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen

3 Deze prospectie in de bodem kan het beste zo vroeg mogelijk in de planningsfase worden uitgevoerd om een eventuele wijziging in de plannen of het uitvoeren van een archeologische opgraving mogelijk te maken. Verwerking advies Volgende randvoorwaarde zal worden opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP: Overeenkomstig het geldende decreet en de uitvoeringsbesluiten houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, dient voorafgaandelijk contact opgenomen te worden met het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed zodat de nodige stappen voor een archeologisch vooronderzoek kunnen georganiseerd worden en tijdens de geplande werken controles kunnen uitgeoefend worden op eventuele archeologische vondsten. De milderende maatregelen inzake ingrepen in de bodem zullen verder meegenomen worden in het RUP. In functie van het RUP zal nagegaan worden in welke mate ingrepen in de bodem die dieper dan 30cm zullen plaatsvinden binnen het plangebied reeds gekend zijn en op welke termijn (korte, middellange, lange) deze zullen plaatsvinden. Op deze manier kan bij de uitvoering van het RUP door het gemeentebestuur ingeschat worden wanneer een archeologische opgraving noodzakelijk is. 2.3 Agentschap RO Vlaanderen RO Antwerpen ruimtelijke ordening beknopte weergave RSV De uitbreiding van het bestaande recreatiegebied is in overeenstemming met de principes van gedeconcentreerde bundeling zoals vooropgesteld in het RSV. Er dient echter voor gezorgd te worden dat dergelijke initiatieven in het buitengebied verenigbaar zijn met de planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos. Het plangebied is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. Hierbij wordt verwezen naar de omzendbrief RO/2010/01 van 07 mei De nodige acties om het planologisch evenwicht te herstellen dienen genomen te worden. Het uiteindelijke RUP-dossier dient de reële behoefte aan bijkomend recreatiegebied aan te tonen. Verder dient een degelijk onderbouwde verantwoording deel uit te maken van het dossier, conform de bovenvermelde omzendbrief, met inbegrip van de mogelijke flankerende maatregelen, waaronder planologische compensatie van het aangesneden herbevestigde agrarische gebied. GRS De beekvalleien zijn uiterst interessante gebieden vanwege de mogelijkheid tot dubbele betekenis: zij kunnen enerzijds een belangrijke natuurverbindingswaarde op zich nemen en daarnaast ook een recreatieve taak vervullen. Beide kunnen in evenwicht met elkaar ontwikkeld worden maar vragen om afstemming en afweging. Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen IOK plangroep 3

4 Het RUP-dossier dient het onderbouwd onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van het bestaande sportcomplex en de nieuwe voorzieningen te bevatten en aan te tonen dat er een betere landschappelijke inpassing wordt nagestreefd. Ruimtelijke effecten De screening maakt een voldoende inschatting van de aanzienlijkheid van de milieu-effecten op de ruimtelijke ordening. Een verdere uitdieping van het milieueffectenonderzoek in het kader van een planmer is vanuit ruimtelijk oogpunt niet vereist. In de verdere procedure van het RUP dienen de remediërende maatregelen op gepaste wijze ingevuld te worden. De screening maakte een voldoende inschatting van de aanzienlijkheid van de milieu-effecten. Het RUP dossier dient een onderbouwd onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van het bestaande sportcomplex te bevatten. Hierbij dient een betere landschappelijke inpassing te worden nagestreefd. Binnen het RUP wordt ook de behoefte aan bijkomend recreatiegebied aangetoond. Het RUP moet voldoen aan de omzendbrief RO/2010/01 in het kader van de herbevestigde agrarische gebieden. 2.4 Provincie Antwerpen Ruimtelijke ordening Op de plenaire vergadering zal nagegaan worden of het RUP in overeenstemming is met het RSPA en het GRS. Erfgoed Het aspect archeologisch erfgoed is onderbelicht in dit rapport. Gezien de omvang van het plangebied en de aard van de geplande werkzaamheden is het aangeraden voorafgaand aan de werkzaamheden een archeologische toets door middel van een vooronderzoek uit te voeren. Vanaf de concrete planningsfase van ruimtelijke ontwikkelingen met ingrepen in de bodem kan contact opgenomen worden met de archeologen van de Archeologische dienst Antwerpse Kempen te Turnhout of met de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen. Landschap en erfgoed Het dossier moet nagaan of er elementen uit het plangebied zijn opgenomen in de landschapskaart. De kaart is te raadplegen via de website van de provincie: Buurt- en voetwegen In het dossier moet nagegaan worden welke buurt- en voetwegen zich in en in de omgeving van het plangebied bevinden. Het aspect archeologie zal verder uitgewerkt worden in het RUP. Er werd contact opgenomen met ADAK. Volgende randvoorwaarde zal worden opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP: Overeenkomstig het geldende decreet en de uitvoeringsbesluiten houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, dient voorafgaandelijk contact opgenomen te worden met het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed zodat de nodige stappen voor een archeologisch vooronderzoek kunnen georganiseerd worden en tijdens de geplande werken controles kunnen uitgeoefend worden op eventuele archeologische vondsten. 4 IOK plangroep Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen

5 Figuur 1: Landschapskaart Het plangebied wordt gekenmerkt door een plaggenbodem. De zone langs de Aa bestaat uit een veensubtraat. Op enkele plaatsen komt ook historisch constant grasland voor. De landschapskaart zal opgenomen worden in de toelichtingsnota van het RUP. De buurt- en voetwegen die zich in de omgeving van het plangebied bevinden zullen weergegeven worden op het plan juridische en feitelijke toestand van het RUP. 2.5 Agentschap voor Natuur en Bos Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de screeningsnota m.b.t. het bovenvernoemde RUP doorgenomen en verwacht voor wat het aspect fauna en flora betreft geen aanzienlijke milieueffecten die de opmaak van een planmer rechtvaardigen. Het Agentschap doet momenteel wel geen verdere uitspraak over de eventuele planopties en hun stedenbouwkundige voorschriften. Deze zullen in een latere fase bekeken worden. Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen IOK plangroep 5

6 2.6 Bloso beknopte weergave BMX-piste Bloso geeft aan dat reeds in deze fase van het onderzoek goed moet afgewogen worden of er behoeften zijn. Bloso merkt immers dat vele gemeenten plannen hebben om een BMX-piste aan te leggen. Hierbij wordt verwezen naar de reeds in gebruik zijnde pistes in Ravels en Dessel. Conclusie We hebben geen opmerkingen bij de inschatting van de mogelijke milieu-effecten. Bloso wenst opgenomen te worden als adviesverlenend instantie bij het verder verloop van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 2.7 Agentschap Wonen Vlaanderen beknopte weergave Wonen Vlaanderen merkt op dat de mogelijke milieueffecten voldoende beschreven werden voor wat betreft de sector wonen. Dit advies beperkt zich tot het aspect wonen. 2.8 Departement MOW Het departement Mobiliteit en Openbare Werken kan de resultaten van de voorliggende screeningsnota onderschrijven. Het betreft een gecoördineerd advies van de afdelingen Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid en Algemeen Beleid. Verwerking adviezen en aanpassingen 2.9 Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Herbevestigd agrarisch gebied Zone 2 van het plangebied is volledig weergegeven binnen het herbevestigd agrarisch gebied Oosthoven en Laks. Dit betekent dat hierop de omzendbrief RO/2010/01 van toepassing is, waarin bepaalde maatregelen worden gekoppeld aan gemeentelijke en provinciale planningsinitiatieven. Elementen die in deze verantwoording minstens aan bod moeten komen zijn: 6 IOK plangroep Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen

7 Onderzoek naar de alternatieve locaties Onderzoek naar de impact op de ruimtelijke-functionele samenhang van de agrarische structuur Onderzoek naar de mogelijk flankerende maatregelen voor landbouw (bv. voorstellen voor planologische ruil of het ter beschikking stellen van bruikbare ruilgrond, ) In voorliggend document is aan de twee eerste voorwaarden voldaan, maar wordt te weinig concreet ingegaan op de derde voorwaarde. Bij de verdere uitwerking van het plan dient derhalve meer duidelijkheid te zijn over de te nemen flankerende maatregelen. Bovendien dient duidelijker te worden aangegeven dat minstens één betrokken landbouwer (Hoeveakker bvba) een zeer aanzienlijk effect opzijn bedrijfvoering zal ondervinden door het voorliggend plan. Daarnaast dient de gemeente ook de nodige acties op te nemen om het planologisch evenwicht te herstellen, en het verlies aan landbouwgrond elders te compenseren. Conclusie De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling geeft een voorwaardelijk positief advies. Zij acht de opmaak van een planmer niet noodzakelijk. Als voorwaarde stelt zij echter wel dat voormelde opmerkingen verder worden uitgewerkt in het screeningsdocument. Voorliggende opmerking hebben geen betrekking op milieu-aspecten. Om deze reden dienen ze niet noodzakelijk deel uit te maken van het screeningsdossier. In het RUP zal rekening gehouden worden met de omzendbrief RO2010/ LNE Afdeling Land en bodembescherming, Ondergrond, natuurlijke rijkdommen In het onderhavig GRUP is het aspect bodembescherming beknopt maar correct beschreven. De beoordeling van de effecten zoals verstoring van de bodemlagen, de wijziging van het natuurlijk reliëf en de verstoring van de bodemwaterhuishouding worden voldoende juist uitgewerkt. Aldus kan gesteld worden, voor wat het aspect bodem en ondergrond betreft, dat de beschrijving van de milieueffecten ons inziens op een passende wijze is uitgevoerd, en dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn LNE afdeling Lucht, Hinder en risicobeheer De dienst Hinder en Risicobeheer heeft hieromtrent geen opmerkingen VMM De percelen die deel uitmaken van de screeningsnota zijn volgens de watertoetskaarten niet overstromingsgevoelig, deels infiltratiegevoelig en weinig tot matig gevoelig voor grondwaterstroming. Mogelijke schadelijke effecten op het grondwater zouden kunnen ontstaan als Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen IOK plangroep 7

8 gevolg van veranderingen in infiltratie van hemelwater, kwaliteitsverlies van grondwater en de wijziging in grondwaterstroming. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten is van toepassing. Ook moet voldaan worden aan art van Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater, doelstelling 6 opgenomen in art 5 van het decreet integraal waterbeleid en het concept vasthouden-bergen-afvoeren dat opgenomen is in de waterbeleidsnota en de bekkenbeheerplannen. Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. Er wordt gevraagd de volgorde die in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening wordt opgelegd te respecteren, namelijk eerst hergebruik, vervolgens infiltratie en tot slot buffering met vertraagde afvoer. Het RUP geeft aan dat het overtollig regenwater ter plaatse moet infiltreren. Met betrekking tot de waterkwaliteit wordt in het RUP aangegeven dat afvalwater niet ongezuiverd mag geloosd worden. Door de ligging in centraal gebied worden de toekomstige gebouwen ook aangesloten op de riolering. In het besluit wordt aangegeven dat de aansluiting onderzocht moet worden. De reden hiervoor is niet duidelijk. Met betrekking tot grondwaterstromingen gaat VMM Afdeling Water ervan uit dat het RUP geen aanleiding vormt voor de aanleg van grote ondergrondse constructies. Er worden op basis van voorliggende informatie geen significante effecten verwacht. Indien er bij de verdere uitwerking toch grote ondergrondse constructies worden voorzien, kan de VMM steeds bijkomende maatregelen adviseren. Tot slot dient het RUP afgestemd te worden op het deelbekkenbeheerplan Kleine Nete en Aa en dan vooral actie 10-12_18. Deze actie heeft betrekking op de Aa in Oud-Turnhout en het regionaal stedelijk gebied Turnhout. De actie beoogt de herwaardering van de Aa als landschappelijk waardevol element in het stedelijk en als drager van de natuurlijke structuur (nat verbindingsgebied). Hierdoor kan de belevingswaarde van water in het stedelijk landschap vergroten. In dat opzicht lijkt het eveneens aangeraden om de zone tussen de Hoge Beemdenstraat en de lager gelegen en natte alluviale gronden van de Aa te vrijwaren om een droogtrekking te vermijden. Voor de Bentel-en t Hoogloop wordt bij voorkeur eveneens een voldoende ruime zone voorzien. Tot slot willen we er op wijzen dat alle maatregelen die genomen worden in functie van waterbeheersing dienen te voldoen aan de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid en dat bij uitvoering de technieken van natuurtechnische milieubouw moeten gerespecteerd worden. De screeningsnota wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid indien het aspect waterkwaliteit wordt behandeld en de maatregelen voor de verschillende bedrijven worden afgestemd op elkaar. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, de Vlarem en de milieuwetgeving zijn steeds van toepassing. De prioriteiten zoals weergegeven in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening worden gehanteerd. Dit principe zal ook opgenomen worden in de algemene bepalingen van het RUP. Met betrekking tot waterkwaliteit wordt inderdaad volgend besluit opgenomen in het verzoek tot raadpleging: bij vergunningverlening moet worden toegekeken dat de kwaliteit van het grondwater niet in gevaar wordt gebracht. Het eventuele afvalwater mag niet ongezuiverd worden geloosd: aansluiting op de riolering dient onderzocht en indien dit niet mogelijk is, voor deze constructies voorzien in een oplossing ter plaatse. 8 IOK plangroep Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen

9 Figuur 2: Zoneringsplan Het klopt inderdaad dat het plangebied deel uitmaakt van een centraal gebied. Binnen de uitbreiding van de sportzone kan aangesloten worden op de bestaande riolering (centraal gebied). Bij de vergunningverlening zal hierop toegekeken worden. Bovenstaande alinea uit het verzoek tot raadpleging dient geschrapt te worden. Het effect op de ondergrondse waterstromen is inderdaad te verwaarlozen aangezien het RUP geen aanleiding vormt voor de realisatie van grote ondergrondse constructies. Oud-Turnhout RUP De Hoogt verwerking adviezen IOK plangroep 9

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke"

Geïntegreerd advies bij het Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke Geïntegreerd advies bij het "Verzoek tot raadpleging voor het RUP regionaal bedrijventerrein Eke" 1. Adviesvraag : De adviesvraag ten behoeve van het verzoek tot raadpleging voor het "RUP regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P O p s p

Nadere informatie

Situering van de watertoets in het Decreet Integraal Waterbeleid

Situering van de watertoets in het Decreet Integraal Waterbeleid Situering van de watertoets in het Decreet Integraal Waterbeleid Filip Raymaekers VMM afdeling Operationeel Waterbeheer Voorzitter CIW Werkgroep Watertoets Situering van de watertoets in het Decreet Integraal

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN AG ENTSCHAP ONDERNEMEN Limburg Corda Campus Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt T 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be MAVA T.a.v. Shana Van Hove Gorislaan 49 1820

Nadere informatie

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011

RUP SION. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. bijlage 5: aanvullende watertoets. stad Lier. 04 mei 2011 RUP SION bijlage 5: aanvullende watertoets Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan stad Lier 04 mei 2011 RUP SION LIER BIJLAGE 5 aanvullende watertoets dd. 04.05.2011 PAGINA 2 / 10 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

-! _--,24. *'ìlìyl?"ilffi:.î. \ Zitting deputatie, 22/05/2014. Ruimtelijke Planning. 2 6-05- zciîtt

-! _--,24. *'ìlìyl?ilffi:.î. \ Zitting deputatie, 22/05/2014. Ruimtelijke Planning. 2 6-05- zciîtt -! _--,24 *'ìlìyl?"ilffi:.î STAD D KSil il 2 6-05- zciîtt Ruimtelijke Planning AANGETEKEND Aan het college van burgemeester en schepenen PlA Grote Markt 6 8600 Diksmuide Sint-Andries, 22 mei 2Ot4 Onze

Nadere informatie

Contactgegevens Marc Brion nnarc.brion@rwo.vlaanderen.be

Contactgegevens Marc Brion nnarc.brion@rwo.vlaanderen.be A AFIN nv 3-0/" /-y «3 onroerend erf-i ^ ^goed ^ ^ ^ ^ AQUAFIN Dijkstraat 8 2630 AARTSELAAR Uw bericht van 30/06/2015 Uw kenmerk 8.00/2/GSA.805254 Betreft: Contactgegevens Marc Brion nnarc.brion@rwo.vlaanderen.be

Nadere informatie

Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt

Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt SCREENING VAN DE PLAN-MER-PLICHT GEINTEGREERD ADVIES PROVINCIAAL RUP Herbestemming

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

Integraal waterbeleid op bedrijventerreinen In ontwikkeling: GRB Veedijk te Turnhout In planfase: nieuwe en bestaande bedrijventerreinen

Integraal waterbeleid op bedrijventerreinen In ontwikkeling: GRB Veedijk te Turnhout In planfase: nieuwe en bestaande bedrijventerreinen oktober 2013 1 Integraal waterbeleid op bedrijventerreinen In ontwikkeling: GRB Veedijk te Turnhout In planfase: nieuwe en bestaande bedrijventerreinen Water in transitie 22 oktober 2013 oktober 2013 2

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat Nota bta /nvd auteur u war 004/ NVD-ddc dossier 20080826 screeningsnota warmolenstraat.doc bestand 29 augustus 2008 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P U i t b

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 6 februari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Hof Van Eeden - 't Heultje Westerlo

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

INFOSESSIE ARCHEOLOGIETRAJECT...

INFOSESSIE ARCHEOLOGIETRAJECT... INFOSESSIE ARCHEOLOGIETRAJECT...... INHOUD Verwelkoming Wieland De Meyer Inleiding Jan Decorte Toelichting nieuw archeologietraject Sam De Decker Vragenronde Netwerkmoment...... ARCHEO7 Kennisopbouw Ondersteuning

Nadere informatie

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich

Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein 8 te Kontich Kessel-Lo, 2011 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 77 Het archeologisch vooronderzoek aan het Gemeenteplein

Nadere informatie

V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013

V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013 V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013 Advies gevraagd aan: - Provincie Limburg, directie Ruimte, Ruimtelijke Planning en Beleid (advies 26.03.2013)

Nadere informatie

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005.

Het besluit treedt in werking op 1 februari 2005. besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

ZORGCAMPUS DE MAEYER Verzoek tot raadpleging (screening) gemeente Zemst januari 2011. Begeleidende nota

ZORGCAMPUS DE MAEYER Verzoek tot raadpleging (screening) gemeente Zemst januari 2011. Begeleidende nota ZORGCAMPUS DE MAEYER Verzoek tot raadpleging (screening) gemeente Zemst januari 2011 Begeleidende nota 1. Situering: In het kader van het onderzoek tot milieueffectenrapportage RUP17 De Maeyer werd op

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST

Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST Ontwerp startbeslissing signaalgebied IMMERZEELDREEF AALST STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 8/05/2015 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied invulling aan

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Planologisch Attest Deboel - Smets. Gemeente Turnhout

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Planologisch Attest Deboel - Smets. Gemeente Turnhout ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Planologisch Attest Deboel - Smets Gemeente Turnhout Inhoud A. Samenvatting van het dossier... 2 A.1. Situering... 2 A.2. Korte- en langetermijnbehoefte...

Nadere informatie

RUP 'SPORTSTADION WERVIKSTRAAT'

RUP 'SPORTSTADION WERVIKSTRAAT' RUP 'SPORTSTADION WERVIKSTRAAT' Onderzoek tot m.e.r. Stad Wervik, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik Grontmij Vlaanderen Gent, 5 augustus 2010 Verantwoording Titel : RUP 'SPORTSTADION WERVIKSTRAAT' Subtitel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout

Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat te Meerhout Kessel-Lo, 2010 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 45 Het archeologisch vooronderzoek aan de Heibloemstraat

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie 1 Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel T. secretariaat:

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Golfterrein Sint-Gillis-Waas

Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Golfterrein Sint-Gillis-Waas Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Golfterrein Sint-Gillis-Waas DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke

Nadere informatie

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T 0032 2 211 56 40 F 0032 2 211 56 00 info@vlinter.be www.vlinter.be Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke Inleiding Het planologisch attest is een document waarin de bevoegde overheid aangeeft of

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. HERBESTEMMING NAAR GRB IN FUNCTIE VAN HET PLANOLOGISCH

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaar telt 6 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP Clusters

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? SCHEMA GEEN PLANMER GEEN PLAN-MER Fase 1: DEFINITIE? Neen Ja Fase 2: TOEPASSINGSGEBIED? Neen Ja Fase 3: VAN RECHTSWEGE? Neen Ja SCREENING PLAN-MER

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer. Actorenoverleg 27/02/2012

Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer. Actorenoverleg 27/02/2012 Toetsing signaalgebieden Uitvoering actie A4 bekkenbeheerplan Demer Actorenoverleg 27/02/2012 1 - Inleiding - Bekkenbeheerplan Demer: actie A4 Inventariseren van het effectieve bodemgebruik in zones bestemd

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding Onroerenderfgoeddecreet 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed Inleiding 1 Onroerend erfgoed 3 Onroerenderfgoedzorg in partnerschap Regeerakkoord : samenwerking tussen overheidsdiensten wordt

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

Zulte. Voorontwerp RUP Herziening RUP Woonzone Klooster Machelen. Verzoek tot raadpleging. Gent 19 09 2011

Zulte. Voorontwerp RUP Herziening RUP Woonzone Klooster Machelen. Verzoek tot raadpleging. Gent 19 09 2011 Zulte Voorontwerp RUP Herziening RUP Woonzone Klooster Machelen Verzoek tot raadpleging Gent 19 09 2011 Zulte Voorontwerp RUP Herziening RUP Woonzone Klooster Machelen Verzoek tot raadpleging Gent 19 09

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen

Collegevoorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen College Onderwerp: V200700988 aanvraag van verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten met betrekking tot de vrijstellingsprocedure ten behoeve van de uitbreiding van de woning aan de Inlaagdijk

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. VRAAG NAAR BEPERKTE UITBREIDING PLANGEBIED... 3 III. DIFFERENTIATIE

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied

Nadere informatie

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie.

U neemt een vergunde mestopslag in gebruik die hoort bij een bestaande (leegstaande) exploitatie. FAQ s opslag van vaste dierlijke op landbouwgrond 1. Wat is vaste dierlijke mest? Onder vaste dierlijke mest wordt verstaan: champost stalmest vaste fractie na het scheiden van dierlijke mest dierlijke

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp

Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo, 2009 Studiebureau Archeologie bvba Archeo-rapport 1 Archeologisch vooronderzoek van het Berkenhof te Opvelp Kessel-Lo,

Nadere informatie

Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg

Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg Zienswijze: Stichting Univé Rechtshulp namens de bewoner(s) van het perceel Almaatsweg 11, Benneveld Ad 1. Appellant geeft

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Plan-MER-screening RUP Broekzijde Stad Turnhout

Plan-MER-screening RUP Broekzijde Stad Turnhout Plan-MER-screening RUP Broekzijde Stad Turnhout COLOFON Opdracht: Plan-MER-screening RUP Broekzijde Opdrachtgever: Stadsbestuur Turnhout Dienst ruimtelijke ordening Campus Blairon 200 2300 Turnhout Opdrachthouder:

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Optimalisatie Tangebeekcollector (22.229) Initiatiefnemer:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Optimalisatie Tangebeekcollector (22.229) Initiatiefnemer: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden stuk ingediend op 1440 (2011-2012) Nr. 1 20 januari 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Marc Vanden Bussche en Bart Tommelein, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Karlos

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: Verzamelnaam

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN RUP Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN December 2010 COLOFON Projectleider Maud Coppenrath Ontwerper Arcadis Belgium Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne Secretariaat

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Gemeente Haarlem Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Om archeologisch erfgoed te beschermen, kan bij een vergunningsaanvraag een waardestellend

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

Initiatiefnemer: Provinciebestuur Vlaams-Brabant. Dienst Ruimtelijke Ordening Provincieplein 1 3010 Leuven. 15 juli 2011 PLIR-0008-GK

Initiatiefnemer: Provinciebestuur Vlaams-Brabant. Dienst Ruimtelijke Ordening Provincieplein 1 3010 Leuven. 15 juli 2011 PLIR-0008-GK Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Goedkeuring van de

Nadere informatie

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1.

Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). Figuur 1. Een Archeologisch Bureauonderzoek voor het bestemmingsplan De Grift 3 in Nieuwleusen (gemeente Dalfsen, Overijssel). (Steekproef 2006-03/18, ISSN 1871-269X) Inleiding Voor De Lange, Bureau voor Stedebouw

Nadere informatie

Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat!

Archeo(rapport!289!! Het! archeologisch! vooronderzoek! aan! de! Lage! Kaart! te! Brasschaat! Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek aan de Lage Kaart te Brasschaat AnneliesDeRaymaeker&MaartenSmeets Kessel(Lo,2015 StudiebureauArcheologiebvba Archeo(rapport289 Het archeologisch vooronderzoek

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

A. Samenvatting van het dossier

A. Samenvatting van het dossier ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Regiostelplaats Antwerpen-Oost Antwerpen/Wijnegem A. Samenvatting van het dossier A.1. Situering Het voorliggend

Nadere informatie