Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014"

Transcriptie

1 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals) van De Friesland Zorgverzekeraar staat het volgende. Aanvraag Als u een AV Optimaal (Online) heeft en in een kalenderjaar meer dan 36 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie nodig heeft, is vanaf de 37 e behandeling een aanvraag voor verdere behandeling noodzakelijk. Uw behandelaar dient deze aanvraag naar De Friesland te sturen. In deze aanvraag moet de medische noodzaak voor verdere behandeling worden onderbouwd. U heeft pas recht op vergoeding vanaf de 37 e behandeling als De Friesland de aanvraag van de behandelaar heeft goedgekeurd. Let op: Als u wordt behandeld door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoeft deze geen aanvraag voor verdere behandeling in te dienen. In dat geval is de vergoeding namelijk beperkt tot maximaal 36 behandelingen. Aanvrager: De aanvraag wordt ingediend door de behandelaar, deze mogelijkheid bestaat alleen voor gecontracteerde zorgaanbieders (voor behandelingen door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder is de vergoeding beperkt tot maximaal 36 behandelingen). Tijdstip van aanvragen: Aanvragen kunnen maximaal 15 werkdagen voor het bereiken van de vermoedelijke 37 e behandeling ingediend worden (bij 1x per week behandelen na de 34 e zitting, 2x per week behandelen na de 30 e zitting, etc.) Eerder ingediende aanvragen worden afgewezen, aangezien de medische noodzaak voor verdere behandelingen onderbouwd moet worden op basis van de actuele status van de verzekerde. Aanvraagformulier: Het aanvraagformulier is digitaal beschikbaar op de website van De Friesland: Het aanvraagformulier is een PDF document, u kunt dit met een recente Adobe Reader invullen. Het aanvraagformulier kan na het invullen van alle informatie opgeslagen worden op de computer van de behandelaar. Aanvraag indienen: Nadat het aanvraagformulier volledig getypt ingevuld en digitaal ondertekend is, kan deze opgeslagen worden op de computer van de behandelaar. Vervolgens kan via de website het formulier geüpload worden naar De Friesland. Na ontvangst krijgt de aanvrager per een bevestiging van ontvangst met de te verwachten doorlooptijd van de aanvraag. Vanaf pagina drie van dit document geven we uitleg bij het invullen van het aanvraagformulier. Onderbouwing: Ter onderbouwing van de medische noodzaak voor verdere behandeling worden o.a. de volgende items gevraagd: - Gegevens van de verzekerde; - Soort therapie; - Verwijs of directe toegang gegevens; - Behandelplan (SMART), waaruit doelmatigheid en medische noodzaak tot voorzetting blijkt, inclusief geplande verrichtingen en evaluaties; - Eventuele herstel belemmerende factoren; - Verwacht aantal vervolgsessies en frequentie van behandeling; - Aanvullende, relevante medische informatie; - Gegevens van de praktijk. 1

2 Doorlooptijd: Na ontvangst van de aanvraag heeft De Friesland een maximale doorlooptijd van 10 werkdagen voor het goedkeuren of afwijzen van de aanvraag. Deze doorlooptijd voor beoordeling is van toepassing indien er voldoende informatie voorhanden is op het formulier. Indien dit niet het geval is, zal er aanvullende informatie opgevraagd worden bij de behandelaar. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Bijvoorbeeld: behandelplan niet SMART omschreven, geen verrichtingen, handgeschreven, niet ondertekend of per post verstuurd. Uitsluitsel: Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt de verzekerde een brief, waarin het aantal zittingen wordt vermeld. De behandelaar ontvangt een machtiging met daarin het aantal zittingen dat is goedgekeurd. Bij afkeuring van de aanvraag ontvangt de verzekerde een brief, waarin de reden van afwijzing wordt vermeld. De behandelaar ontvangt een kopie van de brief die naar de verzekerde verstuurd is. Bezwaar: Verzekerde: Wanneer u en/of onze verzekerde het niet eens bent/is met het besluit van De Friesland, kan de verzekerde schriftelijk een klacht indienen. Wij wijzen de verzekerde hierop in de brief waarin wij onze reactie geven op de door de behandelend therapeut ingediende aanvraag. Over dit besluit wordt enkel schriftelijk gecommuniceerd. Behandelaar: Indien een behandelaar vragen heeft over de procedure kunnen deze per gesteld worden aan De Friesland via In het geval dat er bij een 3* Plus praktijk sprake zal zijn het opvragen van meer informatie of een afwijzing, zal de paramedisch adviseur van De Friesland telefonisch contact opnemen met de praktijk om hierover in overleg te treden. Bij een gewijzigde medische noodzaak, kunt u opnieuw een aanvraag indienen. Wij verzoeken u de procedure te volgen en het aanvraagformulier vervolgens zo volledig mogelijk in te vullen. Nieuwe patiënt via een andere praktijk: In een enkel geval kan het voorkomen dat u als praktijk een overstappende nieuwe patiënt 1 krijgt van wie de 36 zittingen uit de AV Optimaal reeds zijn verbruikt. Het invullen van een aanvraagformulier zonder intake of onderzoek is dan niet goed mogelijk. De verzekerde heeft zonder een ingediende en geaccordeerde aanvraag geen recht op vergoeding uit de AV Optimaal. In deze gevallen kunt u vooraf contact opnemen met De Friesland. Wij zullen samen met u kijken of we tot een passende oplossing kunnen komen. 1 Hiermee bedoelen we een patiënt die eerder bij een andere praktijk (met andere AGB-code) onder behandeling is geweest en hier is uitbehandeld. 2

3 Uitleg bij het aanvraagformulier Fysiotherapie / Oefentherapie C/M - AV Optimaal (voor Zorgprofessionals) - meer dan 36 behandelingen 2014 Burgerservicenummer: Vult u hier het Burgerservicenummer van uw patiënt in. Het betreft een: Vinkt u hier aan wat van toepassing is. Nieuwe indicatie Vervolgbehandeling 1e 20 zittingen vooruitlopend op de BV* *Basisverzekering Prestatiecode(s) en medische diagnose code(s) van de behandeling: en Vermeld hier welke prestatiecode gebruikt wordt indien u de behandeling voortzet, bijvoorbeeld code 1000 zitting fysiotherapie, 1001 zitting fysiotherapie met uitbehandeling, 2000 zitting oefentherapie Cesar, 1301 groepszitting fysiotherapie 2 personen, etc. Noteer hier welke medische diagnose code (MDC) uit de diagnosecode lijst (DCSPH) u hanteert voor de behandeling. Op de prestatiecode en MDC wordt een eventuele machtiging verstrekt. Verwijsdiagnose / DTF conclusie: Vermeld hier de verwijsdiagnose of DTF conclusie zoals deze in uw EPD geregistreerd staat. Indien er sprake is van een verwijzing, vult u dan tevens het veld naam verwijzer in. Vraagstelling / hulpvraag: Noteer hier de vraagstelling/ hulpvraag waarmee de patiënt bij u is gekomen, zoals deze in uw EPD staat geregistreerd. Verwijs / directe toegang datum: Vermeld hier de datum van de eerste intake van het volledige behandeltraject. Is er tussentijds nog een nieuwe verwijzing of DTF geweest, voeg deze dan ook toe. Naam verwijzer: Noteert u hier, indien van toepassing, de naam en functie van de verwijzer. Behandelplan: Welk hoofd/einddoel heeft u geformuleerd (SMART) en welke (eventuele) bijstellingen worden doorgevoerd om dit eindresultaat te behalen? Noteer hier het SMART behandelplan wat u in samenspraak met uw patiënt heeft opgesteld en vermeld staat in uw EPD. Het SMART behandelplan is opgesteld in een verhalende vorm, niet als opsomming. Als er sprake is van bijstelling van het oorspronkelijke plan omdat het doel bijvoorbeeld niet realistisch, niet haalbaar binnen de gestelde periode of te ambitieus was, verzoeken wij u dit hier te vermelden. Specifiek: Het specifieke doel van uw behandeling uit de hulpvraag van de patiënt, bij voorkeur op participatieniveau. Denk bij het opstellen aan: wat, wie, waar, wanneer, waarom. Meetbaar: De meetbaarheid van het doel in maat en getal, bijvoorbeeld vergelijk tussen T-0 en T-1 (periode) te behalen uitkomst. Acceptabel: Is het gestelde doel, door middel van de gekozen interventie(s), haalbaar voor de patiënt. De A kan ook gelezen worden als Actiegericht, leidend tot het resultaat. 3

4 Realistisch: Is het doel haalbaar, geeft het voldoende vooruitgang. Een doel moet niet te makkelijk zijn maar ook niet te moeilijk. Tijdsgebonden: Binnen welke periode of voor welke datum zal het gestelde doel bereikt worden? De Friesland geeft de voorkeur aan een tijdsgebonden factor korter dan 12 maanden. Welke (eventuele) subdoelen heeft u geformuleerd (SMART) om het benoemde eindresultaat te behalen? Of welk (eventueel) zorgplan heeft u ingezet om de gestelde doelen te bereiken? Indien u werkt met subdoelen of een zorgplan (niet verplicht) kunt u deze hier vermelden. Welke interventies (inclusief verstrekte informatie en adviezen) heeft u tot dusver ingezet (en met welke frequentie)? Vult u hier de aard en inhoud van de gekozen fysiotherapeutische interventies in. Bijvoorbeeld het begeleiden, sturen/oefenen, manuele verrichtingen, etc. Ook ontvangen wij graag expliciet de gegevens over informatie/adviezen, bijvoorbeeld in het kader van zelfmanagement, die u verstrekt aan de patiënt, dan wel aan (een) direct betrokkene(n). Op welke momenten heeft u de behandeling geëvalueerd en wat waren de resultaten hiervan: (omschrijving, data, meetinstrument(en) met maat en getal) Bij voorkeur ontvangen wij als bijlage de evaluatie gegevens van het volledige behandeltraject uit uw EPD. Om het methodisch handelen te kunnen herleiden ontvangen wij graag de evaluatie gegevens van het behandeltraject. Het gaat hierbij om de omschrijving van de evaluatie, op welke momenten heeft u deze uitgevoerd, en welke meetinstrument(en) heeft u hierbij gebruikt (met maat en getal). Bij voorkeur ontvangen wij een bijlage met de evaluatiegegevens van het volledige behandeltraject. Dit kunt u digitaal aanleveren via de website van De Friesland als bijlage bij dit aanvraagformulier. Is er sprake van herstel belemmerende factoren in het behandeltraject of wat is de reden tot voorzetting van behandeling: Wanneer er sprake is van herstel belemmerende factoren bij de patiënt zoals co-morbiditeiten, sociale of maatschappelijke factoren waardoor het behandeldoel niet behaald is binnen 36 zittingen, vermeldt u deze hier. Indien er sprake is geweest van intermitterend behandelen of therapie stops, dan is het relevant om deze hier te vermelden. Graag ontvangen wij de reden tot voorzetting van behandeling. Hoeveel zittingen denkt u nodig te hebben om uw behandeldoel te bereiken: Vermeld het verwachte aantal zittingen dat u nodig denkt te hebben. De Friesland verstrekt in de meeste gevallen extra zittingen tot een maximum van 20. Dit aantal biedt veelal voldoende zittingen tot een volgend evaluatie moment. Bij voorkeur wordt er om de 6 weken tot 3 maanden geëvalueerd. Indien uit de evaluatie blijkt dat er meer zittingen noodzakelijk zijn dan kan de aanvraag, met toevoeging van nieuwe evaluatie gegevens en extra informatie, nogmaals ingediend worden. In welke behandelfrequentie gaat u het traject voortzetten: Noteer hier de frequentie waarin het traject voortgezet gaat worden. Relevant hierin is eventuele afbouw, intermitterend behandelen of therapie stops. Voor welke periode: Vermeld de periode waarin u de extra aangevraagde zittingen gaat inzetten. Met andere woorden, binnen welke periode u het behandeldoel denkt te bereiken. 4

5 Aanvullende, relevante medische informatie: Indien er sprake is van aanvullende of relevante (medische) informatie die van invloed is op het herstel van de patiënt en meegenomen dient te worden in de beoordeling door De Friesland, verzoeken wij u deze hier te vermelden. Indien er sprake is van een hoge kalenderleeftijd, fragiliteit of geriatrische ziektebeelden kunt u een fragiliteitsindex toevoegen als extra informatie. Bijvoorbeeld de criteriumlijst voor behandeling geriatriefysiotherapie van het NVFG, de Groningen Frailty index of de Tilburg Frailty index. Gegevens behandelaar AGB-code praktijk: 3* Plus praktijk bij De Friesland Noteer hier AGB code van de praktijk en vink aan of het een aanvraag van een 3* Plus praktijk betreft. Datum: Vermeld hier de datum van de aanvraag. Handtekening behandelaar 2 : Hier dient u aan te vinken aan dat het formulier naar waarheid is ingevuld. Dit is een verplicht onderdeel. Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld (getypt en niet handgeschreven), ondertekend, via de website van DFZ ingediend te worden: 2 De behandelaar verklaart middels aanvinken dat de bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld. 5

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMA MER MULTIDISCIPLINAIRE EERSTELIJNS REVALIDATIE

ZORGPROGRAMMA MER MULTIDISCIPLINAIRE EERSTELIJNS REVALIDATIE STAC Mens en arbeid HOOFDVESTIGING Antoniusplein 2 4664 BK Lepelstraat T 0164 630 145 F 0164 687 766 E info@stac.nl I www.stac.nl OOK GEVESTIGD IN Tilburg Oudenbosch Goes Breda ZORGPROGRAMMA MER MULTIDISCIPLINAIRE

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden.

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden. HANDLEIDING INHUURDESK ZIGGO Hoe kan ik inloggen? De Inhuurdesk Ziggo is bereikbaar via de volgende internetpagina: http://inhuurdeskziggo.nl. Hier kan je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie