Familiecultuur maakt plaats voor marktdenken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Familiecultuur maakt plaats voor marktdenken"

Transcriptie

1 Familiecultuur maakt plaats voor marktdenken Personeel Zorg en Welzijn verandert niet vanzelf mee In deze bijdrage geven de auteurs inzicht in de complexiteit en gelaagdheid van de arbeidsmarkt en personeelsvoorziening in de sector Zorg en Welzijn. Tevens reiken zij een denkkader aan waarmee instellingen een handelingsperspectief kunnen creëren. Een en ander is gericht op de sector Zorg en Welzijn, maar de inzichten en het denkkader zijn ook voor andere sectoren interessant. Ruim een op de zeven werkenden in ons land is actief in de sector Zorg en Welzijn. In crisistijd bleek de sector vaak de belangrijkste en enige banenmotor in ons land. De sector Zorg en Welzijn onderscheidt zich op een aantal vlakken van andere sectoren. Zo is 83% van de werkenden vrouw (tegen 45% economiebreed); de werkenden zijn relatief hoog opgeleid en de sector kent veel deeltijders. De omvang van de sector verviervoudigde in veertig jaar tijd: ze groeide van werkenden in 1970 tot ruim 1,3 miljoen nu. Momenteel volgen bijna een opleiding voor Zorg en Welzijn. Maar anderzijds staat net als in andere bedrijfstakken een forse vergrijzingproblematiek voor de deur. De Zorg- en Welzijnssector staat aan de vooravond van een van de grootste uitdagingen in haar bestaan: het huidige hoge niveau van zorg- en dienstverlening handhaven en borgen voor de toekomst bij een door de vergrijzing groeiende zorgvraag en een krimpende beroepsbevolking. Tegelijkertijd wordt zij geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingsplannen! Dit betekent een noodzaak tot investeren in innovatie, bijvoorbeeld in nieuwe zorgconcepten, efficiënter werken en in het zorgen voor voldoende en vooral gekwalificeerd zorgpersoneel. Hoe Zorg- en Welzijnsinstellingen om kunnen gaan met deze opgave laat schema 1, over Personeel & Organisatievraagstukken zien. Het geeft een beeld van de samenhang tussen de verschillende aspecten die meespelen bij vraag en aanbod van personeel zoals wij (de auteurs) die zien en vormt daarmee ons denkkader. Bouwstenen. De kracht van het model ligt in het benaderen van het arbeidsmarkt- en personeelsvraagstuk en het ontwikkelen van een handelingsperspectief vanuit de samenhang tussen alle systeemaspecten. De organisatiekoers: vormt het startpunt. Het gaat hier over het bepalen van doelen (richting en positie) en over de strategie (de weg waarlangs de doelen worden bereikt). Wil je bijvoorbeeld een medisch technisch topziekenhuis zijn of ga je voor zo een algemeen buurtziekenhuis dicht bij de mensen? Op basis van de koers wordt het zorgaanbod bepaald: de soort en hoeveelheid zorg die een organisatie levert of wil leveren en de manier waarop die zorg wordt ingevuld. De organisatie-inrichting en procesinrichting zeggen iets over de wijze waarop de taken zijn verdeeld tussen verschillende organisatieonderdelen en groepen beroepsbeoefenaren en over de wijze waarop de zorgprocessen zijn ingericht. Schema 1: Personeel en organisatievraagstukken Bron: De Prieële, Van der Windt, & Van der Velde 2011 Personeelsinzet : Vervolgens kun je de benodigde personeelsinzet/formatie bepalen: de medewerkers die nodig zijn om het gewenste zorgaanbod te leveren. Dit heeft een kwantitatieve en een kwalitatieve component: hoeveel mensen heb je nu en straks nodig en welk gedrag en competenties horen daarbij. Personeel (interne arbeidsmarkt) : Wanneer helder is hoeveel medewerkers van welke kwaliteit er nodig zijn is het zaak te kijken welke medewerkers er in huis zijn. wat zijn hun competenties, hoe zit het met verloop, ziekteverzuim en productiviteit. Maar ook vraagstukken als medewerkerstevredenheid, betrokkenheid bij de organisatie en bij het werk worden hierin meegenomen. (Externe) arbeidsmarkt: Daarnaast is het zaak om de (regionale) arbeidsmarkt waar de organisatie mee te maken heeft in kaart te brengen: wat is het (toekomstig) aanbod van personeel (kwantitatief en kwalitatief), de demografische ontwikkelingen en hoe ziet de medewerker van de toekomst er uit. Woord : Willem van der Windt, Edwin de Prieëlle e.a. 44

2 Doelgroepen Informatie Mogelijkheid 1: Mogelijkheid 2a Mogelijkheid 2b: Zelf opleiden Scholieren aantrekken Ervaren personen van elders Scholieren uit Voortgezet Onderwijs (VMBO/ HAVO) Mensen die nu geen werk hebben (bv. UWV/ re-integratie) Mensen die in ander beroep werkzaam zijn Prognose uitstroom voortgezet onderwijs Werkloosheidcijfers CBS/ UWV Werkenden in regio per bedrijfstak naar leeftijd (CBS) Studierendement van opleidingen (Cfi) cholieren uit Voortgezet Onderwijs (VMBO/ HAVO). Aantallen leerlingen in opleiding (Cfi) Stagemonitor (Calibris) Schema 2: Doelgroepen en informatiebronnen HRM-beleid: Er is nu bekend wat nodig is om de juiste zorg te leveren, wat er in huis is en wat er in de markt aanwezig is. De match levert zicht op overlap, discrepantie, onmogelijkheden en mogelijkheden op. Bij HRM beleid gaat het om het beïnvloeden van in- door- en uitstroom van medewerkers door het gericht inzetten van HR-instrumenten, zoals arbeidsmarktcommunicatie, talentmanagement en het mede vormgeven van de beroepsopleidingen. In het vervolg van dit artikel richten we ons op het onderste deel van het schema: de interne, externe arbeidsmarkt. De centrale vraag is: hoe kan een organisatie een samenhangend inzicht creëren in de benodigde formatie samenhangend met de interne en externe arbeidsmarkt, die de basis is voor het maken van keuzes in de wijze van personeelsvoorziening? Raming uitstroom uit opleiding de komende jaren (RegioMarge) Werkenden in eigen en andere branches Structuur werkgelegenheid (RegioMarge) Werkenden in regio in branches naar leeftijd (PGGM) Processtappen. Over de arbeidsmarkt in de Zorgsector is veel bekend. Voor zorginstellingen is dan ook vooral de vraag: hoe hanteer ik al die informatie en hoe geef ik betekenis aan al deze informatie, welke mogelijke oplossingrichtingen zijn er, welke activiteiten en doelgroepen horen daarbij en welke onderzoekinformatie is er over deze oplossingsrichting (regionaal) beschikbaar. Antwoorden op deze vragen geven zicht op waar kansen en waar bedreigingen liggen. Op grond daarvan kunnen beleidsmatig keuzes gemaakt worden. Intern kijken. Wanneer een zorginstelling zijn formatieplaatsenplan afzet tegen het personeel in huis is de ervaring dat er meestal een gap, een discrepantie bestaat tussen dat wat nodig/gewenst is en dat wat beschikbaar is: In kwantitatief opzicht (groei werkgelegenheid en vervangingsvraag; doorgaans 2-3% groei en 8% verloop), waardoor jaarlijks grosso modo zeker 10% nieuw personeel aangetrokken moet worden. Het betreft gemiddelden. Specifieke beroepsgroepen kunnen hiervan afwijken. In kwalitatief opzicht (voldoen de attitu- Groei werkgelegenheid en vervangingsvraag. Jaarlijks 10% nieuw personeel nodig. de en vaardigheden van medewerkers nog?). Om die gap te overbruggen, is het nodig de beschikbare informatie over de organisatie te analyseren: Is ons verloop/verzuim niet te hoog? Waarom vertrekken medewerkers en hadden ze voor de organisatie behouden kunnen blijven? Hebben we een scholingsplan en loop- baanperspectieven voor zittend personeel? Kunnen talenten in de organisatie groei- en naar de gewenste kennis en vaardigheden? Kan ik stagiaires interesseren voor func- ties binnen de organisatie? Extern kijken. De volgende stap is om de externe arbeidsmarkt te bekijken. Wij richten ons in deze uitwerking op specifieke Zorg en Welzijnsfuncties waarvoor een beroepsopleiding noodzakelijk is. Om de toekomstige personeelsvoorziening te realiseren is er voor zorginstellingen een aantal handelingsperspectieven, uitgesplitst in schema 2 en hieronder toegelicht. Mogelijkheid 1: Het aantrekken en zelf (onder eigen regie) opleiden van nog niet gekwalificeerd personeel, bijvoorbeeld via een BBL (beroepsbegeleidende leerweg). Mogelijkheid 2a: afgestudeerde scholieren aantrekken (bv. uit de dagvariant). Zorginstellingen hebben hier geen primaire verantwoordelijkheid, maar kunnen scholen wel ondersteunen. Vooral het aanbieden van voldoende stages van niveau is van groot belang. Overigens ook een mogelijkheid om binding te creëren! Mogelijkheid 2b: Personen met (enige) ervaring aantrekken vanuit andere instellingen. RegioMarge is een arbeidsmarktmodel waarmee voor 23 regio s voor verpleegkundig, verzorgend en sociaalagogisch personeel per branche berekend wordt hoe vraag en aanbod zich de komende jaren ontwikkelen. Het model bevat gegevens over alle relevante opleidingen van genoemde beroepsgroepen die landelijk totaal ruim werkenden omvat. Bij elke mogelijkheid horen andere doelgroepen. Er is er dus behoefte aan een verscheidenheid aan informatie om te bepalen hoe kansrijk een mogelijkheid is. Een belangrijk uitgangspunt is dat de arbeidsmarkt sterk regionaal wordt bepaald. Voor instellingen is het dan ook van belang goed zicht te hebben op haar regionale markt. Met behulp van RegioMarge kan voor 23 regio s in Nederland berekend worden hoe vraag en aanbod binnen de sector er naar verwachting de komende jaren uit- >> 45

3 >> Figuur 1: Xxx zien. Figuur 1 geeft een voorbeeld van de uitkomsten op landelijk niveau. Figuur 2: Cultuurtypes volgens Bremer et al. (2008) Bron: Cameron & Quinn, Vraag en aanbod. Meestal is men al blij wanneer men bij de personeelsvoorziening kwantiteiten in kaart gebracht heeft. Niet alleen de formele opleiding en ervaring is echter van belang, maar ook de normen en waarden die men hanteert zijn belangrijk, zeker voor beroepen waarbij men veel met patiënten omgaat. Er is in de zorgsector weinig systematisch en op enige schaal onderzoek naar dit aspect gedaan. We geven twee voorbeelden van onderzoek dat én specifiek op de zorg is gericht én enige omvang en dus reikwijdte heeft. Adviesbureau Kikker Groep (Bremer et al., 2008) heeft recent onderzoek gedaan naar de cultuur van de gezondheidszorg in Nederland. Hiertoe werden ruim medewerkers uit de zorg geënquêteerd. Voor het onderzoek werd uitgegaan van het model in figuur 2 dat vier cultuurtypes onderscheidt, gebaseerd op het model van concurrerende waarden (Cameron & Quinn, 1999). De onderscheiden cultuurtypes zijn: Familie: een vriendelijke werkomgeving waar mensen veel gemeen hebben; Hiërarchie: Een zeer geformaliseerde en gestructureerde werkomgeving, gericht op efficiëntie; Markt: Een resultaatgerichte, competitieve organisatie waarin afronding van het werk telt; Adhocratie: Een dynamische, ondernemende en creatieve werkomgeving. De familiecultuur is de overheersende cultuur van de huidige Nederlandse gezondheidszorg, zo blijkt uit het onderzoek. Op de tweede plaats komt de hiërarchische cultuur, gevolgd door de adhocratie. Marktcultuur is het minst sterk aanwezig. Wanneer we kijken naar de gewenste cultuur, dan zien we dat men behoefte heeft aan familiecultuur en adhocratie. De huidige ontwikkelingen in de Zorg vragen echter een meer marktgerichte en ondernemende cultuur. Er is dus een behoorlijke frictie tussen de huidige cultuur in de Zorg, de gewenste cultuur en de cultuur die bij de veranderende omstandigheden past. Volgens de onderzoekers van de Kikkergroep spelen in de verandering naar de benodigde cultuur de Leidinggevenden een centrale rol. Toekomstige werknemer. De werknemer in is een andere dan de huidige werknemer. Onderzoek van Prismant/ Motivaction (Van der Kwartel e.a., 2009) laat zien dat de beroepsbevolking in een andere oriëntatie in waarden en normen heeft. Prismant/Motivaction baseren zich op wensen, behoeften en verwachtingen van mensen ten aanzien van werk in het algemeen en van het werken in de gezondheidszorg in het bijzonder. Het zichtbaar maken hiervan in een complexe en snel veranderende samenleving gebeurt op basis van Mentality, een onderzoeksmodel dat mensen per generatie groepeert naar sociale milieus die ieder een bepaalde levensinstelling en persoonlijke waarden weerspiegelen. In het Mentalitymodel worden acht van dergelijke sociale milieus onderscheiden (zie schema 3). De percentages geven aan hoe de acht sociale milieus zijn vertegenwoordigd in 2008 (onder jarigen). In iedere generatie zijn deze acht sociale milieus vertegenwoordigd, maar in opeenvolgende generaties verandert de samenstelling van de vertegenwoordiging. Enkele voorbeelden van verschuivingen in waardeoriëntaties zijn dat er een afname plaatsvindt van het aandeel traditionele burgers en dat in de jongste generatie (geboren na 1981) het aandeel moderne burgerij afneemt met zo n 15%, waar het in eerdere generaties zo n 25% kende. Er vanuit gaande dat Mentality-milieus over de jaren heen stabiel zijn (dus dat mensen in hetzelfde Mentality-milieu blijven), kunnen we een blik werpen op de verdeling van de beroepsbevolking in. Hierbij kunnen we in tabel 1 alleen een voorspelling doen van de beroepsbevolking die in de leeftijd van 34 tot 70 jaar heeft bereikt. Van de toekomstige jongere beroepsbevolking weten we immers niet hoe de Mentality-milieus verdeeld zullen zijn. Wanneer we kijken naar de verschuivingen door de generaties heen, dan zijn opwaarts mobielen en gemaksgeoriënteerden de 46

4 Acht sociale milieus (Van der Kwartel e.a., 2009) traditionele burgerij (16%): de moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen; moderne burgerij (22%): de conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten; gemaksgeoriënteerden (10%): de impulsieve en passieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven; opwaarts mobielen (13%): de carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning; nieuwe conservatieven (8%): de liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die alle ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwing; kosmopolieten (10%): de open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten; postmaterialisten (10%): de maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, zich verzetten tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu; postmoderne hedonisten (11%): de pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. Schema 3: Sociale milieus in Nederland en hun verdeling onder 15- tot 80-jarigen Bron: Motivaction sterkst groeiende milieus onder jongere generaties. Als deze trend doorzet, dan kunnen we onder de totale potentiële beroepsbevolking een groter aandeel van deze twee milieus verwachten (opnieuw tabel 1). Onder de huidige werknemers in Zorg en Welzijn komen juist veel meer postmaterialisten en traditionele burgers voor. De opwaarts mobielen en gemaksgeoriënteerden zijn hier juist ondervertegenwoordigd. De sector zal zich er op moeten beraden Mentality-milieu Zorg en WJK 2009 Beroepsbevolking hoe ook deze categorieën aan te trekken zijn en behouden; anders beperkt men zich tot een (te) klein deel van het aanbod op de arbeidsmarkt. Markt. Zoals we al aangaven kennen de huidige medewerkers binnen zorginstellingen een sterke familiecultuur en behoren zij tot de postmaterialisten en traditionele burgerij. Zij passen goed in de huidige formele en gestructureerde zorginstellingen. tm 43 jaar jaar Moderne burgerij Opwaarts mobielen Postmaterialisten Nieuwe conservatieven Traditionele burgerij Kosmopolieten Postmoderne hedonisten Gemaksgeoriënteerden Totaal jaar Tabel 1 : Voorspelling van de verdeling van Mentality-milieus onder de potentiële beroepsbevolking in de leeftijd van 34 t/m 69 jaar in en samenstelling van zorg en welzijn in 2009 in % Bron: Motivaction/Prismant Echter, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen vragen een marktgerichte en ondernemende cultuur waar resultaatgerichtheid, competitie en ondernemerschap centraal staan. De nieuwe generatie (opwaartsmobielen en gemaksgeoriënteerden) sluiten aan op deze ontwikkelingen. Deze nieuwe medewerker zal zich nu moeilijk kunnen vinden in een traditionele en idealistische werkomgeving. Deze kwalitatieve analyse geeft dan ook kleur en gelaagdheid aan het arbeidsmarkten personeelsvoorzieningsvraagstuk. Het houdt in dat organisaties niet alleen moeten nadenken over hoeveel en welke functies zij straks nodig hebben. Instellingen zullen ook bewust moeten nadenken over welk type medewerker (houding/gedrag) de organisatie helpt bij het realiseren van haar doelen en waar en hoe zij deze groep gericht vinden, aanspreken en behouden voor de organisatie. Onze vooronderstelling is dat de uit deze attitude voortkomende handelingsperspectieven een meer robuuste en structurele bijdrage leveren aan de zorg voor voldoende en vooral gekwalificeerd personeel. Literatuurlijst Bremer, M.M.W., M.E. Lamers, K. Burm: Nationaal Onderzoek Zorgcultuur, Kikkergroep, Olst, 1 oktober 2008 Cameron, K., & Quinn, R. (1999). Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur. Academic Service: Den Haag. Kwartel, A.J.J. van der, J. Hendriks, W. van der Windt, S. van Montfort, F. van Berkel, L. Gijsbers (2009): ZorgWerk en ZorgWerkers in de Z-generatie als wenkend toekomstperspectief, Prismant/Motivaction, Utrecht/Amsterdam. Prieëlle, E., de, Velde, F., Van der, Smeets, R., & Leijten, T. (2010). HRM in de zorg onderbelicht: tijd voor een krachtige impuls. Tijdschrift voor HRM, 3, Uitgeverij Van Vliet: Sassenheim. Windt, W. van der., F. van der Velde en A. van der Kwartel (2009) Arbeid in Zorg en Welzijn Stand van zaken en vooruitblik voor de sector Zorg en WJK. Prismant, Utrecht. Windt, W., van der., Smeets, R.C.K.H., & Arnold, E. (2009). RegioMarge De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaalagogen Prismant: Utrecht. Dhr. E. de Prieëlle MCM is HR professional bij de Cortex Group. Dr. R. Smeets en drs. W. van der Windt zijn senior onderzoeker bij Kiwa Prismant. 47

5 48

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Doelgroepen voor duurzame energie Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Waarden versus sociodemografie 1975 Amsterdam Tv-presentatrice 1975 Amsterdam Tv-presentatrice Eva Jinek Sophie Hilbrand Kennismaking

Nadere informatie

Doelgroepen voor duurzame energie

Doelgroepen voor duurzame energie Doelgroepen voor duurzame energie Apeldoorn, 15 januari Jorrit Hoekstra Sander Metaal Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 1 Tijden veranderen Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 2 Waarden versus sociodemografie

Nadere informatie

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Tussen dromen en daden het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Vertrouwen in bedrijven neemt af Ik wantrouw de goede bedoelingen van bedrijven. Q 05 3,5 36 33 4 5 Q 04 3,4

Nadere informatie

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Motivaction ConceptScore Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Thuisbezorging en Pick Up Points winnen aan populariteit Hoe vaak laat jij de dagelijkse boodschappen thuisbezorgen of haal je deze

Nadere informatie

Social intelligence sleutel tot duurzaamheidsdoorbraak in Nederland

Social intelligence sleutel tot duurzaamheidsdoorbraak in Nederland PERSBERICHT Utrecht, 11 oktober 2013 Social intelligence sleutel tot duurzaamheidsdoorbraak in Nederland Motivaction presenteert onderzoek naar rol duurzaamheidsprofessionals Een duurzaamheidsdoorbraak

Nadere informatie

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet Draagvlak participatiesamenleving is geen

Nadere informatie

Conclusies: leefstijlscore

Conclusies: leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.8 : Veenbrand speelt een rol bij de hele bevolking Bij iets meer dan de helft van de bevolking is er sprake van een veenbrand van slechte leefgewoonten: een opeenstapeling

Nadere informatie

Marketing voor energiecoöperaties. Juriaan Jansen, Servicepunt Hier Opgewekt Milieufederatie Noord-Holland

Marketing voor energiecoöperaties. Juriaan Jansen, Servicepunt Hier Opgewekt Milieufederatie Noord-Holland Marketing voor energiecoöperaties Juriaan Jansen, Servicepunt Hier Opgewekt Milieufederatie Noord-Holland Marketing Wat is marketing? Welke strategie is kansrijk? Wie is mijn doelgroep? Wat is mijn boodschap?

Nadere informatie

Arbeid in Zorg en Welzijn

Arbeid in Zorg en Welzijn Arbeid in Zorg en Welzijn Stand van zaken en vooruitblik voor de sector Zorg en de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang 2009 Arbeid in Zorg en Welzijn 2009 Willem

Nadere informatie

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.1 PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Presentatie 27 januari 2011 Peter Jobsen Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.2 Aanleiding

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Bijeenkomst 29 januari 2009 Willem van der Windt Pagina 1 Doel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

Crowdfunding vertrouwen in de economie

Crowdfunding vertrouwen in de economie & Crowdfunding vertrouwen in de economie Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en Motivaction en gepubliceerd op 8 oktober 2013. Copyright Douw&Koren en Motivaction Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Ray Anderson-lezing, MVO Nederland en Interface Door: Martijn Lampert, research director Motivaction

Ray Anderson-lezing, MVO Nederland en Interface Door: Martijn Lampert, research director Motivaction Koploper op doodlopende weg of trending topic? Social intelligence essentieel voor duurzaamheidsdoorbraak in Nederland Duurzaamheidsvoorhoede blijft achter als change maker Dit is de samenvatting van de

Nadere informatie

Mentality model. Achtergrond. Leefstijlscore. Subjectieve gezondheidsbeleving. Motivaties en omgevingsfactoren. Mentality. Verdieping leefstijlscore

Mentality model. Achtergrond. Leefstijlscore. Subjectieve gezondheidsbeleving. Motivaties en omgevingsfactoren. Mentality. Verdieping leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.64 Achtergrond Conclusies Leefstijlscore Verdieping leefstijlscore Subjectieve gezondheidsbeleving Motivaties en omgevingsfactoren Mentality model Mentality Nationale Leefstijlbarometer

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Inhoudsopgave 3 Doelgroepen 8 Minder zelfredzame zorgcliënten 14 Pragmatische zorgcliënten 22 Maatschappijkritische zorgcliënten

Nadere informatie

Management summary Energiezuinig wonen in de Biezenakker

Management summary Energiezuinig wonen in de Biezenakker Management summary Energiezuinig wonen in de Biezenakker Aanleiding van het traject Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk de Biezenakker in Ulft heeft de Gemeente Oude IJsselstreek als doelstelling om

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Milieufederatie Noord- Holland: Marketinglessen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Milieufederatie Noord- Holland: Marketinglessen Organisatie: Datum: Locatie: Gastspreker: Presentatie: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen samen met de Milieufederatie Noord- Holland 06 maart 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Juriaan Jansen

Nadere informatie

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Goedemorgen Marian Spier Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communica,e en designmanagement Didac,ek, pedagogiek Organisa,epsychologie Werk Communica,e adviseur Manager interac,ve

Nadere informatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie Cultuurproef Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie De cultuurproef Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt

Nadere informatie

Doelgroep-denken; zet je leden centraal. Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1

Doelgroep-denken; zet je leden centraal. Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1 Doelgroep-denken; zet je leden centraal Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1 Wie zijn wij? Ik squash, omdat ik dan kan spelen wanneer ik wil en het is een lekkere adrenalinekick. Ik heb

Nadere informatie

Nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek

Nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek Nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.1 / 28-1-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam 27 januari 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden definitief rapport Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 398 CC Bunnik T 3 75 7 Juni 21 F 3 75 71

Nadere informatie

Rapport voor: Connie Cultuur. Datum invoer 07-06 - 2011. info@onlinetalentmanager.com. 1 Online Talent Manager Connie Cultuur / OXNQE

Rapport voor: Connie Cultuur. Datum invoer 07-06 - 2011. info@onlinetalentmanager.com. 1 Online Talent Manager Connie Cultuur / OXNQE Rapport voor: Connie Cultuur Datum invoer 07-06 - 2011 E-mail info@onlinetalentmanager.com 1 Online Talent Manager Connie Cultuur / OXNQE Inleiding U heeft online een (aantal) test(s) van Online Talent

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Voedingscentrum. Quickscan 2015: eetpatronen van verschillende sociale milieus, duurzaamheid en voedselverspilling 10-6-2015

Voedingscentrum. Quickscan 2015: eetpatronen van verschillende sociale milieus, duurzaamheid en voedselverspilling 10-6-2015 Quickscan 2015: eetpatronen van verschillende sociale milieus, duurzaamheid en voedselverspilling Voedingscentrum Rapportage Auteurs: Cecilia Keuchenius en Bram van der Lelij Project Z6086 10-6-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang. Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang. Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het

Nadere informatie

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Calibris 2009 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Colofon Onderzoek en rapportage door: - Calibris - Rijnland Advies Januari 2010 Calibris 2009 Inhoudsopgave pagina 1. Samenvatting

Nadere informatie

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Lesbrief Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Inleiding Het aantrekkelijke van loopbaan en burgerschap is dat het voortdurend in beweging is. Onze samenleving is dynamisch; er vinden continu veranderingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Zorg voor mensen, mensen voor de zorg Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Inhoudsopgave 1. Inleiding: De noodzaak om het arbeidsaanbod van zorgpersoneel

Nadere informatie

Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw

Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15 Glastuinbouw 1 Leeswijzer Dit rapport bevat de resultaten van het imago-onderzoek naar de glastuinbouwsector,

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

Hoe kan het dat mijn collega van dezelfde afdeling een ander OCAI-profiel van onze organisatie krijgt?

Hoe kan het dat mijn collega van dezelfde afdeling een ander OCAI-profiel van onze organisatie krijgt? Veelgestelde vragen Over de uitslag Hoe kan het dat mijn collega van dezelfde afdeling een ander OCAI-profiel van onze organisatie krijgt? De test meet hoe u de werkcultuur beoordeelt in uw organisatie.

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Algemene en categorale ziekenhuizen. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Algemene en categorale ziekenhuizen. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Algemene en categorale ziekenhuizen Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Arbeidsmarkt en vakmanschap Arbeidsmarkt en vakmanschap Symposium Spelen met Talent Avans Hogeschool, s-hertogenbosch 16.45-17.30 uur Gerard Evers dr. Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur

Nadere informatie

Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek -

Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek - Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek - Amsterdam, 24 oktober 2014 drs. Bram van der Lelij Samenvatting De Nederlandse verzorgingsstaat

Nadere informatie

OCAI. veelgestelde vragen

OCAI. veelgestelde vragen OCAI veelgestelde vragen OCAI, veelgestelde vragen OCAI online Vrouwenlaan 106 8017 HS Zwolle 038-2301503 www.ocai-online.nl OCAI online, september 2008 3 [ Over de uitslag Hoe kan het dat mijn collega

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie April, 2016

Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie April, 2016 Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie Inzicht in waardering en vertrouwen van consumenten in de Nederlandse levensmiddelenindustrie April, 2016 Rapportage Auteurs: Clasine van der Wal & Sanne Bovendeert

Nadere informatie

ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction

ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction Innoveren met de ConceptFactory De ConceptFactory biedt verschillende oplossingen

Nadere informatie

FACTSHEET AMSTERDAMSE ARBEIDSMARKT IN DE ZORG

FACTSHEET AMSTERDAMSE ARBEIDSMARKT IN DE ZORG FACTSHEET AMSTERDAMSE ARBEIDSMARKT IN DE ZORG In opdracht van PAO Versie 13 mei 2011 Inhoud 1. Waarom een factheet 2. Omvang en structuur van de sector 3. Vraag naar arbeid 4. Aanbod van arbeid 5. Knelpunten

Nadere informatie

DE VERANDER- KRACHT VAN NEDERLAND

DE VERANDER- KRACHT VAN NEDERLAND DE VERANDER- KRACHT VAN NEDERLAND Oproep van kabinet om te veranderen levert nog geen veranderkracht op in de samenleving. ONDERZOEKSRAPPORT, JAARGANG 2013 IN SAMENWERKING MET 1 DE VERANDER- KRACHT VAN

Nadere informatie

Factsheet Kinderopvang

Factsheet Kinderopvang Factsheet Kinderopvang Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

de Zorg & Techniek combinatie

de Zorg & Techniek combinatie de Zorg & Techniek combinatie Door Zorg met Techniek te combineren, wordt de zorgsector aantrekkelijker voor jongens en mannen. Een manier waarop dit gedaan zou kunnen worden is het creëren van nieuwe

Nadere informatie

SOC bijeenkomst, 26 november 2014

SOC bijeenkomst, 26 november 2014 1 Stijlvol Ouder Jeannette Dijkman Anders kijken naar ouder worden Onderzoek, marketing, communicatie, seniorenmakelaar Inhoud: Algemene trends en toekomstperspectief Demografische ontwikkelingen De nieuwe

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie

Een brede kijk op de belangstelling voor kunst en cultuur een eerste verkenning

Een brede kijk op de belangstelling voor kunst en cultuur een eerste verkenning bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Een brede kijk op de belangstelling

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten. Dung Ngo MSc 15 december 2010

Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten. Dung Ngo MSc 15 december 2010 Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten Dung Ngo MSc 15 december 2010 Achtergrond van het onderzoek Levensverwachting in NL laatste jaren met >2 jaar toegenomen Echter, vergeleken

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 december 2008 Betreft Arbeidsmarktbrief 2008

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 december 2008 Betreft Arbeidsmarktbrief 2008 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1 Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie Zorg en Welzijn West Brabant Januari 2012, versie 0.1 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Algemene cijfers Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn... 6 2.1 Omvang arbeidsmarkt...

Nadere informatie

VELE TINTEN, MAAR GEEN GRIJS

VELE TINTEN, MAAR GEEN GRIJS VELE TINTEN, MAAR GEEN GRIJS Utrecht, juni 2013 Kiwa Carity Wij zijn Kiwa Carity, een veertigtal experts, adviseurs en onderzoekers die vanuit eigen kennis en kunde als één team werken aan verbetering

Nadere informatie

Verpleegkunde, een beroep om trots op te zijn

Verpleegkunde, een beroep om trots op te zijn Dossier Elsbeth Arnold, Ineke Bloemendaal, André van der Kwartel, Raymond Smeets, Francisca van der Velde & Willem van der Windt Medewerkers van Kiwa Prismant zetten in dit dossier een aantal feiten over

Nadere informatie

Welkom in mijn achtertuin. Burgerschapsstijlen en voorzieningen voor dak- en thuislozen. Presentatie. Leeuwarden 19 Maart 2010

Welkom in mijn achtertuin. Burgerschapsstijlen en voorzieningen voor dak- en thuislozen. Presentatie. Leeuwarden 19 Maart 2010 Welkom in mijn achtertuin 21-03-2010 / P.1 Welkom in mijn achtertuin Presentatie Burgerschapsstijlen en voorzieningen voor dak- en thuislozen Leeuwarden 19 Maart 2010 Welkom in mijn achtertuin 21-03-2010

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

Het Organizational Culture Assessment Instrument ofwel OCAI

Het Organizational Culture Assessment Instrument ofwel OCAI Het Organizational Culture Assessment Instrument ofwel OCAI Het 'Organizational Culture Assessment Instrument' (kortweg: OCAI) van Kim Cameron en Robert Quinn is een gevalideerde onderzoeksmethode om organisatiecultuur

Nadere informatie

artijn Lampert otivaction

artijn Lampert otivaction Wie is mijn leerling/student? e grenzeloze generatie en de gevolgen voor het onderwijs artijn Lampert otivaction Achtergrond grenzeloze generatie Nederland ontwikkelt langs nieuwe lijnen Toenemende complexiteit

Nadere informatie

elimineer De Burger!

elimineer De Burger! elimineer De Burger! (tegenover de Tweede Kamer in Den Haag) When the winds of change are blowing some people are building shelters, while others are building windmills (Chinees gezegde) Compactere overheid,

Nadere informatie

Stappenplan Strategische Personeelsplanning

Stappenplan Strategische Personeelsplanning Stappenplan Strategische Personeelsplanning Stap 1: Breng het gewenste toekomstig personeelbestand in kaart. Stap 3: Analyseer het spanningsveld tussen het huidige en gewenste personeelsbestand Stap 4:

Nadere informatie

Binden, boeien en behouden van medewerkers in complexe tijden

Binden, boeien en behouden van medewerkers in complexe tijden Binden, boeien en behouden van medewerkers in complexe tijden Klant over Exitonderzoek: Door ons strategisch HR-beleid meer te richten op doorgroeien binnen onze eigen organisatie, kunnen we medewerkers

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan Annette de Groot, directeur Utrechtzorg Erna Laclé, projectleider sectorplan IVVU, 8 september 2015 Missie Utrechtzorg Bijdragen

Nadere informatie

Meerlanden/ Spa Groep Mensontwikkeling en Sectorplan Ambor. Marlies van der Greft (Meerlanden) Wouter Jansen (Spa/ NVRD)

Meerlanden/ Spa Groep Mensontwikkeling en Sectorplan Ambor. Marlies van der Greft (Meerlanden) Wouter Jansen (Spa/ NVRD) Meerlanden/ Spa Groep Mensontwikkeling en Sectorplan Ambor Marlies van der Greft (Meerlanden) Wouter Jansen (Spa/ NVRD) Meerlanden: ambities 2012-2016 Samen meer waarde creëren: Meer mogelijkheden voor

Nadere informatie

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid

Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid Maikel Volkerink Jules Theeuwes Utrecht, 10 oktober 2012 www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 SEO Economisch Onderzoek Onafhankelijk

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Sr Projectmanager ICT UWV- Business Services. carolien.glasbergen@uwv.nl. Twitter: CarolienGl

Het Nieuwe Werken. Sr Projectmanager ICT UWV- Business Services. carolien.glasbergen@uwv.nl. Twitter: CarolienGl Het Nieuwe Werken Sr Projectmanager ICT UWV- Business Services carolien.glasbergen@uwv.nl Twitter: CarolienGl Wat is het eigenlijk? Plaats, tijdsonafhankelijk Resultaatgericht Vertrouwen Mandaat Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het

Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het Advies aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake cybersecurity in het onderwijs en het bedrijfsleven. 3 Excellenties, De wereld digitaliseert in hoog

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Verpleegkundigen aan het werk 1)

Verpleegkundigen aan het werk 1) Verpleegkundigen aan het werk 1) Alex Hellenthal Als door de vergrijzing de zorgvraag toeneemt en het zorgaanbod juist krimpt, kan er een tekort ontstaan aan verpleegkundigen. Dit artikel besteedt daarom

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2014 Betreft Beroep en opleiding verpleegkundige

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2014 Betreft Beroep en opleiding verpleegkundige > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Organizational Culture Assessment Instrument

Organizational Culture Assessment Instrument Rapport Organizational Culture Assessment Instrument sector Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen deelprofiel (niet)leidinggevenden 18 mei 2010 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

We nemen jullie graag mee

We nemen jullie graag mee Maak de arbeidsmarkt transparant voor jongeren met een psychische arbeidsbeperking Ervaringen uit het veld en nieuwe innovaties. Leila Breden Productontwikkelaar CTC/ psycholoog UWV Werkbedrijf Quint Dozel

Nadere informatie

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn. Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Strategische personeelsplanning in stapjes Het hoeft niet groots en meeslepend te zijn Tekst: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Negentien gemeenten in West-Brabant willen in 2017 één gezamenlijke

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN KWARTAAL 2011-3 ViaZorg, november 2011 Inhoud Inleiding... 3 Werkgelegenheid... 4 Personeelskenmerken... 5 Trend aantal werkzame personen... 5 Aantal werkzame

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief

Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief - Werkzame preventie door het leven heen - (To Do or not To Do) Openbare les Ton Bakker lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief 9 oktober

Nadere informatie

Gedragstests algemeen

Gedragstests algemeen Gedragstests algemeen COMMUNICATIESTIJLEN NORM: B3Lft1 TIJD: 00:12:04 minuten LOOPBAANWAARDEN NORM: B3Lft1 TIJD: 00:17:19 minuten Expressief 7 ============== Directief 5 ========== Nadenkend 3 ====== Vriendelijk

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam

duurzame inzetbaarheid Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam De feiten en mythen van werkvermogen en duurzame inzetbaarheid Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam Het gaat uitstekend met ons.. 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64

Nadere informatie

NOTITIE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG HOEKSCHE WAARD

NOTITIE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG HOEKSCHE WAARD NOTITIE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG HOEKSCHE WAARD Inleiding Op 1 januari 2003 is de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid in werking getreden. De gewijzigde wet verplicht gemeenten om elke

Nadere informatie

vinger aan de pols van werkend Nederland

vinger aan de pols van werkend Nederland Innovaties voor Gezond en Veilig Werken IMPLEMENTATION AND EVALUATION OSH POLICIES NEA: vinger aan de pols van werkend Nederland De NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden is het grootste iodieke onderzoek

Nadere informatie