Familiecultuur maakt plaats voor marktdenken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Familiecultuur maakt plaats voor marktdenken"

Transcriptie

1 Familiecultuur maakt plaats voor marktdenken Personeel Zorg en Welzijn verandert niet vanzelf mee In deze bijdrage geven de auteurs inzicht in de complexiteit en gelaagdheid van de arbeidsmarkt en personeelsvoorziening in de sector Zorg en Welzijn. Tevens reiken zij een denkkader aan waarmee instellingen een handelingsperspectief kunnen creëren. Een en ander is gericht op de sector Zorg en Welzijn, maar de inzichten en het denkkader zijn ook voor andere sectoren interessant. Ruim een op de zeven werkenden in ons land is actief in de sector Zorg en Welzijn. In crisistijd bleek de sector vaak de belangrijkste en enige banenmotor in ons land. De sector Zorg en Welzijn onderscheidt zich op een aantal vlakken van andere sectoren. Zo is 83% van de werkenden vrouw (tegen 45% economiebreed); de werkenden zijn relatief hoog opgeleid en de sector kent veel deeltijders. De omvang van de sector verviervoudigde in veertig jaar tijd: ze groeide van werkenden in 1970 tot ruim 1,3 miljoen nu. Momenteel volgen bijna een opleiding voor Zorg en Welzijn. Maar anderzijds staat net als in andere bedrijfstakken een forse vergrijzingproblematiek voor de deur. De Zorg- en Welzijnssector staat aan de vooravond van een van de grootste uitdagingen in haar bestaan: het huidige hoge niveau van zorg- en dienstverlening handhaven en borgen voor de toekomst bij een door de vergrijzing groeiende zorgvraag en een krimpende beroepsbevolking. Tegelijkertijd wordt zij geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingsplannen! Dit betekent een noodzaak tot investeren in innovatie, bijvoorbeeld in nieuwe zorgconcepten, efficiënter werken en in het zorgen voor voldoende en vooral gekwalificeerd zorgpersoneel. Hoe Zorg- en Welzijnsinstellingen om kunnen gaan met deze opgave laat schema 1, over Personeel & Organisatievraagstukken zien. Het geeft een beeld van de samenhang tussen de verschillende aspecten die meespelen bij vraag en aanbod van personeel zoals wij (de auteurs) die zien en vormt daarmee ons denkkader. Bouwstenen. De kracht van het model ligt in het benaderen van het arbeidsmarkt- en personeelsvraagstuk en het ontwikkelen van een handelingsperspectief vanuit de samenhang tussen alle systeemaspecten. De organisatiekoers: vormt het startpunt. Het gaat hier over het bepalen van doelen (richting en positie) en over de strategie (de weg waarlangs de doelen worden bereikt). Wil je bijvoorbeeld een medisch technisch topziekenhuis zijn of ga je voor zo een algemeen buurtziekenhuis dicht bij de mensen? Op basis van de koers wordt het zorgaanbod bepaald: de soort en hoeveelheid zorg die een organisatie levert of wil leveren en de manier waarop die zorg wordt ingevuld. De organisatie-inrichting en procesinrichting zeggen iets over de wijze waarop de taken zijn verdeeld tussen verschillende organisatieonderdelen en groepen beroepsbeoefenaren en over de wijze waarop de zorgprocessen zijn ingericht. Schema 1: Personeel en organisatievraagstukken Bron: De Prieële, Van der Windt, & Van der Velde 2011 Personeelsinzet : Vervolgens kun je de benodigde personeelsinzet/formatie bepalen: de medewerkers die nodig zijn om het gewenste zorgaanbod te leveren. Dit heeft een kwantitatieve en een kwalitatieve component: hoeveel mensen heb je nu en straks nodig en welk gedrag en competenties horen daarbij. Personeel (interne arbeidsmarkt) : Wanneer helder is hoeveel medewerkers van welke kwaliteit er nodig zijn is het zaak te kijken welke medewerkers er in huis zijn. wat zijn hun competenties, hoe zit het met verloop, ziekteverzuim en productiviteit. Maar ook vraagstukken als medewerkerstevredenheid, betrokkenheid bij de organisatie en bij het werk worden hierin meegenomen. (Externe) arbeidsmarkt: Daarnaast is het zaak om de (regionale) arbeidsmarkt waar de organisatie mee te maken heeft in kaart te brengen: wat is het (toekomstig) aanbod van personeel (kwantitatief en kwalitatief), de demografische ontwikkelingen en hoe ziet de medewerker van de toekomst er uit. Woord : Willem van der Windt, Edwin de Prieëlle e.a. 44

2 Doelgroepen Informatie Mogelijkheid 1: Mogelijkheid 2a Mogelijkheid 2b: Zelf opleiden Scholieren aantrekken Ervaren personen van elders Scholieren uit Voortgezet Onderwijs (VMBO/ HAVO) Mensen die nu geen werk hebben (bv. UWV/ re-integratie) Mensen die in ander beroep werkzaam zijn Prognose uitstroom voortgezet onderwijs Werkloosheidcijfers CBS/ UWV Werkenden in regio per bedrijfstak naar leeftijd (CBS) Studierendement van opleidingen (Cfi) cholieren uit Voortgezet Onderwijs (VMBO/ HAVO). Aantallen leerlingen in opleiding (Cfi) Stagemonitor (Calibris) Schema 2: Doelgroepen en informatiebronnen HRM-beleid: Er is nu bekend wat nodig is om de juiste zorg te leveren, wat er in huis is en wat er in de markt aanwezig is. De match levert zicht op overlap, discrepantie, onmogelijkheden en mogelijkheden op. Bij HRM beleid gaat het om het beïnvloeden van in- door- en uitstroom van medewerkers door het gericht inzetten van HR-instrumenten, zoals arbeidsmarktcommunicatie, talentmanagement en het mede vormgeven van de beroepsopleidingen. In het vervolg van dit artikel richten we ons op het onderste deel van het schema: de interne, externe arbeidsmarkt. De centrale vraag is: hoe kan een organisatie een samenhangend inzicht creëren in de benodigde formatie samenhangend met de interne en externe arbeidsmarkt, die de basis is voor het maken van keuzes in de wijze van personeelsvoorziening? Raming uitstroom uit opleiding de komende jaren (RegioMarge) Werkenden in eigen en andere branches Structuur werkgelegenheid (RegioMarge) Werkenden in regio in branches naar leeftijd (PGGM) Processtappen. Over de arbeidsmarkt in de Zorgsector is veel bekend. Voor zorginstellingen is dan ook vooral de vraag: hoe hanteer ik al die informatie en hoe geef ik betekenis aan al deze informatie, welke mogelijke oplossingrichtingen zijn er, welke activiteiten en doelgroepen horen daarbij en welke onderzoekinformatie is er over deze oplossingsrichting (regionaal) beschikbaar. Antwoorden op deze vragen geven zicht op waar kansen en waar bedreigingen liggen. Op grond daarvan kunnen beleidsmatig keuzes gemaakt worden. Intern kijken. Wanneer een zorginstelling zijn formatieplaatsenplan afzet tegen het personeel in huis is de ervaring dat er meestal een gap, een discrepantie bestaat tussen dat wat nodig/gewenst is en dat wat beschikbaar is: In kwantitatief opzicht (groei werkgelegenheid en vervangingsvraag; doorgaans 2-3% groei en 8% verloop), waardoor jaarlijks grosso modo zeker 10% nieuw personeel aangetrokken moet worden. Het betreft gemiddelden. Specifieke beroepsgroepen kunnen hiervan afwijken. In kwalitatief opzicht (voldoen de attitu- Groei werkgelegenheid en vervangingsvraag. Jaarlijks 10% nieuw personeel nodig. de en vaardigheden van medewerkers nog?). Om die gap te overbruggen, is het nodig de beschikbare informatie over de organisatie te analyseren: Is ons verloop/verzuim niet te hoog? Waarom vertrekken medewerkers en hadden ze voor de organisatie behouden kunnen blijven? Hebben we een scholingsplan en loop- baanperspectieven voor zittend personeel? Kunnen talenten in de organisatie groei- en naar de gewenste kennis en vaardigheden? Kan ik stagiaires interesseren voor func- ties binnen de organisatie? Extern kijken. De volgende stap is om de externe arbeidsmarkt te bekijken. Wij richten ons in deze uitwerking op specifieke Zorg en Welzijnsfuncties waarvoor een beroepsopleiding noodzakelijk is. Om de toekomstige personeelsvoorziening te realiseren is er voor zorginstellingen een aantal handelingsperspectieven, uitgesplitst in schema 2 en hieronder toegelicht. Mogelijkheid 1: Het aantrekken en zelf (onder eigen regie) opleiden van nog niet gekwalificeerd personeel, bijvoorbeeld via een BBL (beroepsbegeleidende leerweg). Mogelijkheid 2a: afgestudeerde scholieren aantrekken (bv. uit de dagvariant). Zorginstellingen hebben hier geen primaire verantwoordelijkheid, maar kunnen scholen wel ondersteunen. Vooral het aanbieden van voldoende stages van niveau is van groot belang. Overigens ook een mogelijkheid om binding te creëren! Mogelijkheid 2b: Personen met (enige) ervaring aantrekken vanuit andere instellingen. RegioMarge is een arbeidsmarktmodel waarmee voor 23 regio s voor verpleegkundig, verzorgend en sociaalagogisch personeel per branche berekend wordt hoe vraag en aanbod zich de komende jaren ontwikkelen. Het model bevat gegevens over alle relevante opleidingen van genoemde beroepsgroepen die landelijk totaal ruim werkenden omvat. Bij elke mogelijkheid horen andere doelgroepen. Er is er dus behoefte aan een verscheidenheid aan informatie om te bepalen hoe kansrijk een mogelijkheid is. Een belangrijk uitgangspunt is dat de arbeidsmarkt sterk regionaal wordt bepaald. Voor instellingen is het dan ook van belang goed zicht te hebben op haar regionale markt. Met behulp van RegioMarge kan voor 23 regio s in Nederland berekend worden hoe vraag en aanbod binnen de sector er naar verwachting de komende jaren uit- >> 45

3 >> Figuur 1: Xxx zien. Figuur 1 geeft een voorbeeld van de uitkomsten op landelijk niveau. Figuur 2: Cultuurtypes volgens Bremer et al. (2008) Bron: Cameron & Quinn, Vraag en aanbod. Meestal is men al blij wanneer men bij de personeelsvoorziening kwantiteiten in kaart gebracht heeft. Niet alleen de formele opleiding en ervaring is echter van belang, maar ook de normen en waarden die men hanteert zijn belangrijk, zeker voor beroepen waarbij men veel met patiënten omgaat. Er is in de zorgsector weinig systematisch en op enige schaal onderzoek naar dit aspect gedaan. We geven twee voorbeelden van onderzoek dat én specifiek op de zorg is gericht én enige omvang en dus reikwijdte heeft. Adviesbureau Kikker Groep (Bremer et al., 2008) heeft recent onderzoek gedaan naar de cultuur van de gezondheidszorg in Nederland. Hiertoe werden ruim medewerkers uit de zorg geënquêteerd. Voor het onderzoek werd uitgegaan van het model in figuur 2 dat vier cultuurtypes onderscheidt, gebaseerd op het model van concurrerende waarden (Cameron & Quinn, 1999). De onderscheiden cultuurtypes zijn: Familie: een vriendelijke werkomgeving waar mensen veel gemeen hebben; Hiërarchie: Een zeer geformaliseerde en gestructureerde werkomgeving, gericht op efficiëntie; Markt: Een resultaatgerichte, competitieve organisatie waarin afronding van het werk telt; Adhocratie: Een dynamische, ondernemende en creatieve werkomgeving. De familiecultuur is de overheersende cultuur van de huidige Nederlandse gezondheidszorg, zo blijkt uit het onderzoek. Op de tweede plaats komt de hiërarchische cultuur, gevolgd door de adhocratie. Marktcultuur is het minst sterk aanwezig. Wanneer we kijken naar de gewenste cultuur, dan zien we dat men behoefte heeft aan familiecultuur en adhocratie. De huidige ontwikkelingen in de Zorg vragen echter een meer marktgerichte en ondernemende cultuur. Er is dus een behoorlijke frictie tussen de huidige cultuur in de Zorg, de gewenste cultuur en de cultuur die bij de veranderende omstandigheden past. Volgens de onderzoekers van de Kikkergroep spelen in de verandering naar de benodigde cultuur de Leidinggevenden een centrale rol. Toekomstige werknemer. De werknemer in is een andere dan de huidige werknemer. Onderzoek van Prismant/ Motivaction (Van der Kwartel e.a., 2009) laat zien dat de beroepsbevolking in een andere oriëntatie in waarden en normen heeft. Prismant/Motivaction baseren zich op wensen, behoeften en verwachtingen van mensen ten aanzien van werk in het algemeen en van het werken in de gezondheidszorg in het bijzonder. Het zichtbaar maken hiervan in een complexe en snel veranderende samenleving gebeurt op basis van Mentality, een onderzoeksmodel dat mensen per generatie groepeert naar sociale milieus die ieder een bepaalde levensinstelling en persoonlijke waarden weerspiegelen. In het Mentalitymodel worden acht van dergelijke sociale milieus onderscheiden (zie schema 3). De percentages geven aan hoe de acht sociale milieus zijn vertegenwoordigd in 2008 (onder jarigen). In iedere generatie zijn deze acht sociale milieus vertegenwoordigd, maar in opeenvolgende generaties verandert de samenstelling van de vertegenwoordiging. Enkele voorbeelden van verschuivingen in waardeoriëntaties zijn dat er een afname plaatsvindt van het aandeel traditionele burgers en dat in de jongste generatie (geboren na 1981) het aandeel moderne burgerij afneemt met zo n 15%, waar het in eerdere generaties zo n 25% kende. Er vanuit gaande dat Mentality-milieus over de jaren heen stabiel zijn (dus dat mensen in hetzelfde Mentality-milieu blijven), kunnen we een blik werpen op de verdeling van de beroepsbevolking in. Hierbij kunnen we in tabel 1 alleen een voorspelling doen van de beroepsbevolking die in de leeftijd van 34 tot 70 jaar heeft bereikt. Van de toekomstige jongere beroepsbevolking weten we immers niet hoe de Mentality-milieus verdeeld zullen zijn. Wanneer we kijken naar de verschuivingen door de generaties heen, dan zijn opwaarts mobielen en gemaksgeoriënteerden de 46

4 Acht sociale milieus (Van der Kwartel e.a., 2009) traditionele burgerij (16%): de moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen; moderne burgerij (22%): de conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten; gemaksgeoriënteerden (10%): de impulsieve en passieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven; opwaarts mobielen (13%): de carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning; nieuwe conservatieven (8%): de liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die alle ruimte wil geven aan technologische ontwikkeling, maar zich verzet tegen sociale en culturele vernieuwing; kosmopolieten (10%): de open en kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten; postmaterialisten (10%): de maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, zich verzetten tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu; postmoderne hedonisten (11%): de pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden. Schema 3: Sociale milieus in Nederland en hun verdeling onder 15- tot 80-jarigen Bron: Motivaction sterkst groeiende milieus onder jongere generaties. Als deze trend doorzet, dan kunnen we onder de totale potentiële beroepsbevolking een groter aandeel van deze twee milieus verwachten (opnieuw tabel 1). Onder de huidige werknemers in Zorg en Welzijn komen juist veel meer postmaterialisten en traditionele burgers voor. De opwaarts mobielen en gemaksgeoriënteerden zijn hier juist ondervertegenwoordigd. De sector zal zich er op moeten beraden Mentality-milieu Zorg en WJK 2009 Beroepsbevolking hoe ook deze categorieën aan te trekken zijn en behouden; anders beperkt men zich tot een (te) klein deel van het aanbod op de arbeidsmarkt. Markt. Zoals we al aangaven kennen de huidige medewerkers binnen zorginstellingen een sterke familiecultuur en behoren zij tot de postmaterialisten en traditionele burgerij. Zij passen goed in de huidige formele en gestructureerde zorginstellingen. tm 43 jaar jaar Moderne burgerij Opwaarts mobielen Postmaterialisten Nieuwe conservatieven Traditionele burgerij Kosmopolieten Postmoderne hedonisten Gemaksgeoriënteerden Totaal jaar Tabel 1 : Voorspelling van de verdeling van Mentality-milieus onder de potentiële beroepsbevolking in de leeftijd van 34 t/m 69 jaar in en samenstelling van zorg en welzijn in 2009 in % Bron: Motivaction/Prismant Echter, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen vragen een marktgerichte en ondernemende cultuur waar resultaatgerichtheid, competitie en ondernemerschap centraal staan. De nieuwe generatie (opwaartsmobielen en gemaksgeoriënteerden) sluiten aan op deze ontwikkelingen. Deze nieuwe medewerker zal zich nu moeilijk kunnen vinden in een traditionele en idealistische werkomgeving. Deze kwalitatieve analyse geeft dan ook kleur en gelaagdheid aan het arbeidsmarkten personeelsvoorzieningsvraagstuk. Het houdt in dat organisaties niet alleen moeten nadenken over hoeveel en welke functies zij straks nodig hebben. Instellingen zullen ook bewust moeten nadenken over welk type medewerker (houding/gedrag) de organisatie helpt bij het realiseren van haar doelen en waar en hoe zij deze groep gericht vinden, aanspreken en behouden voor de organisatie. Onze vooronderstelling is dat de uit deze attitude voortkomende handelingsperspectieven een meer robuuste en structurele bijdrage leveren aan de zorg voor voldoende en vooral gekwalificeerd personeel. Literatuurlijst Bremer, M.M.W., M.E. Lamers, K. Burm: Nationaal Onderzoek Zorgcultuur, Kikkergroep, Olst, 1 oktober 2008 Cameron, K., & Quinn, R. (1999). Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur. Academic Service: Den Haag. Kwartel, A.J.J. van der, J. Hendriks, W. van der Windt, S. van Montfort, F. van Berkel, L. Gijsbers (2009): ZorgWerk en ZorgWerkers in de Z-generatie als wenkend toekomstperspectief, Prismant/Motivaction, Utrecht/Amsterdam. Prieëlle, E., de, Velde, F., Van der, Smeets, R., & Leijten, T. (2010). HRM in de zorg onderbelicht: tijd voor een krachtige impuls. Tijdschrift voor HRM, 3, Uitgeverij Van Vliet: Sassenheim. Windt, W. van der., F. van der Velde en A. van der Kwartel (2009) Arbeid in Zorg en Welzijn Stand van zaken en vooruitblik voor de sector Zorg en WJK. Prismant, Utrecht. Windt, W., van der., Smeets, R.C.K.H., & Arnold, E. (2009). RegioMarge De arbeidsmarkt van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaalagogen Prismant: Utrecht. Dhr. E. de Prieëlle MCM is HR professional bij de Cortex Group. Dr. R. Smeets en drs. W. van der Windt zijn senior onderzoeker bij Kiwa Prismant. 47

5 48

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1

Doelgroepen voor duurzame energie. Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Doelgroepen voor duurzame energie Kennismaking Mentality 22-5-2013 1 Waarden versus sociodemografie 1975 Amsterdam Tv-presentatrice 1975 Amsterdam Tv-presentatrice Eva Jinek Sophie Hilbrand Kennismaking

Nadere informatie

Op weg naar 2030: verandering in waarden vormt de toekomst

Op weg naar 2030: verandering in waarden vormt de toekomst Regiobureau Alblasserwaard Vijfheerenlanden / P.1 / 22-6-2011 / P.1 Op weg naar 2030: verandering in waarden vormt de toekomst Presentatie 21 juni 2011 Projectnummer

Nadere informatie

Doelgroepen voor duurzame energie

Doelgroepen voor duurzame energie Doelgroepen voor duurzame energie Apeldoorn, 15 januari Jorrit Hoekstra Sander Metaal Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 1 Tijden veranderen Duurzame Energie Mentality 24-1-2013 2 Waarden versus sociodemografie

Nadere informatie

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening

Tussen dromen en daden. het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Tussen dromen en daden het perspectief van de consument op duurzame financiële dienstverlening Vertrouwen in bedrijven neemt af Ik wantrouw de goede bedoelingen van bedrijven. Q 05 3,5 36 33 4 5 Q 04 3,4

Nadere informatie

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen

Motivaction ConceptScore. Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Motivaction ConceptScore Onderzoek nieuwe methoden boodschappen doen Thuisbezorging en Pick Up Points winnen aan populariteit Hoe vaak laat jij de dagelijkse boodschappen thuisbezorgen of haal je deze

Nadere informatie

Onderzoeksdoelstelling en probleemstelling

Onderzoeksdoelstelling en probleemstelling Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.1 Onderzoeksdoelstelling en Het doel van het onderzoek is: De oplevering van een gedetailleerde doelgroepomschrijving voor een nieuw aanbod van klassieke

Nadere informatie

Segmenteren, Doelgroep Bepalen, Positioneren. Het afstemmen van een product of dienst op de behoefte vanuit de markt.

Segmenteren, Doelgroep Bepalen, Positioneren. Het afstemmen van een product of dienst op de behoefte vanuit de markt. Segmenteren, Doelgroep Bepalen, Positioneren Het afstemmen van een product of dienst op de behoefte vanuit de markt. Segmentatie Discriminatie in de marketing Doel van segmentatie Inzicht krijgen in mogelijkheden

Nadere informatie

Social intelligence sleutel tot duurzaamheidsdoorbraak in Nederland

Social intelligence sleutel tot duurzaamheidsdoorbraak in Nederland PERSBERICHT Utrecht, 11 oktober 2013 Social intelligence sleutel tot duurzaamheidsdoorbraak in Nederland Motivaction presenteert onderzoek naar rol duurzaamheidsprofessionals Een duurzaamheidsdoorbraak

Nadere informatie

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet Draagvlak participatiesamenleving is geen

Nadere informatie

Conclusies: leefstijlscore

Conclusies: leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.8 : Veenbrand speelt een rol bij de hele bevolking Bij iets meer dan de helft van de bevolking is er sprake van een veenbrand van slechte leefgewoonten: een opeenstapeling

Nadere informatie

Doelgroepen. Kennismaking Mentality

Doelgroepen. Kennismaking Mentality Doelgroepen Kennismaking Mentality 19-11-2013 1 Tijden veranderen Kennismaking Mentality 19-11-2013 2 Waarden versus sociodemografie 1975 Amsterdam Tv-presentatrice 1975 Amsterdam Tv-presentatrice Eva

Nadere informatie

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven

PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.1 PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven Presentatie 27 januari 2011 Peter Jobsen Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.2 Aanleiding

Nadere informatie

Marketing voor energiecoöperaties. Juriaan Jansen, Servicepunt Hier Opgewekt Milieufederatie Noord-Holland

Marketing voor energiecoöperaties. Juriaan Jansen, Servicepunt Hier Opgewekt Milieufederatie Noord-Holland Marketing voor energiecoöperaties Juriaan Jansen, Servicepunt Hier Opgewekt Milieufederatie Noord-Holland Marketing Wat is marketing? Welke strategie is kansrijk? Wie is mijn doelgroep? Wat is mijn boodschap?

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Bijeenkomst 29 januari 2009 Willem van der Windt Pagina 1 Doel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl

Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl Peiling EnschedePanel december 2009 30 maart 2010 In december 2009 hebben alle panelleden een vragenlijst ontvangen over levenswaarden/levensinstelling. In

Nadere informatie

Arbeid in Zorg en Welzijn

Arbeid in Zorg en Welzijn Arbeid in Zorg en Welzijn Stand van zaken en vooruitblik voor de sector Zorg en de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang 2009 Arbeid in Zorg en Welzijn 2009 Willem

Nadere informatie

Crowdfunding vertrouwen in de economie

Crowdfunding vertrouwen in de economie & Crowdfunding vertrouwen in de economie Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en Motivaction en gepubliceerd op 8 oktober 2013. Copyright Douw&Koren en Motivaction Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Ray Anderson-lezing, MVO Nederland en Interface Door: Martijn Lampert, research director Motivaction

Ray Anderson-lezing, MVO Nederland en Interface Door: Martijn Lampert, research director Motivaction Koploper op doodlopende weg of trending topic? Social intelligence essentieel voor duurzaamheidsdoorbraak in Nederland Duurzaamheidsvoorhoede blijft achter als change maker Dit is de samenvatting van de

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg ns ge es e W cc ld suerhaa h Masterclass Strategisch arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg De gehandicaptenzorg wordt geconfronteerd

Nadere informatie

Mentality model. Achtergrond. Leefstijlscore. Subjectieve gezondheidsbeleving. Motivaties en omgevingsfactoren. Mentality. Verdieping leefstijlscore

Mentality model. Achtergrond. Leefstijlscore. Subjectieve gezondheidsbeleving. Motivaties en omgevingsfactoren. Mentality. Verdieping leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.64 Achtergrond Conclusies Leefstijlscore Verdieping leefstijlscore Subjectieve gezondheidsbeleving Motivaties en omgevingsfactoren Mentality model Mentality Nationale Leefstijlbarometer

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg De gehandicaptenzorg staat voor enkele uitdagingen als we kijken

Nadere informatie

Doelgroep-denken; zet je leden centraal. Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1

Doelgroep-denken; zet je leden centraal. Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1 Doelgroep-denken; zet je leden centraal Presentatie Motivaction Congres SportService Zwolle 1 Wie zijn wij? Ik squash, omdat ik dan kan spelen wanneer ik wil en het is een lekkere adrenalinekick. Ik heb

Nadere informatie

Factsheet Nederlanders over het verzet

Factsheet Nederlanders over het verzet Factsheet Nederlanders over het verzet Ikrame Azaaj, MSc. Roos Thijssen, MSc. 12-12-2017 Projectnummer B2264 Inhoudsopgave Achtergrond 3 Associaties bij verzet Informatievergaring Informatiebehoefte 4

Nadere informatie

EDM. Peter Weyers. Van data naar daden. Mentality ijkpersonen Nijmegen Standvast Wonen

EDM. Peter Weyers. Van data naar daden. Mentality ijkpersonen Nijmegen Standvast Wonen EDM Peter Weyers Van data naar daden Zorgmijders Wat is Wijk in Beeld? WiB en Zorgmijders Van data naar daden Zorgmijders zijn: Sociaal kwetsbare mensen die vanuit de optiek van professionele hulpverleners

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Goedemorgen Marian Spier Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communica,e en designmanagement Didac,ek, pedagogiek Organisa,epsychologie Werk Communica,e adviseur Manager interac,ve

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Inhoudsopgave 3 Doelgroepen 8 Minder zelfredzame zorgcliënten 14 Pragmatische zorgcliënten 22 Maatschappijkritische zorgcliënten

Nadere informatie

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Lesbrief Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Inleiding Het aantrekkelijke van loopbaan en burgerschap is dat het voortdurend in beweging is. Onze samenleving is dynamisch; er vinden continu veranderingen

Nadere informatie

Leefstijlen en betrokkenheid Provincie Flevoland

Leefstijlen en betrokkenheid Provincie Flevoland Leefstijlen en betrokkenheid Provincie Flevoland Presentatie Pieter Paul Verheggen & Willemijn Bot Motivaction 1 Anders naar burgers kijken: waarden versus sociodemografie 1978 Vrouw Hoog opgeleid Amsterdam

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

Management summary Energiezuinig wonen in de Biezenakker

Management summary Energiezuinig wonen in de Biezenakker Management summary Energiezuinig wonen in de Biezenakker Aanleiding van het traject Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk de Biezenakker in Ulft heeft de Gemeente Oude IJsselstreek als doelstelling om

Nadere informatie

De economische situatie

De economische situatie 1. In hoeverre bent u tevreden over uw huidige persoonlijke leefsituatie? U kunt uw tevredenheid uitdrukken door middel van een cijfer van 1 tot en met 100. (100 is zeer tevreden, 50 is neutraal en 1 is

Nadere informatie

- Factsheet - Verkenning van de beleving. van het asielzoekersvraagstuk. in Nederland

- Factsheet - Verkenning van de beleving. van het asielzoekersvraagstuk. in Nederland bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl - Factsheet - Verkenning van de beleving van het

Nadere informatie

OCAI. veelgestelde vragen

OCAI. veelgestelde vragen OCAI veelgestelde vragen OCAI, veelgestelde vragen OCAI online Vrouwenlaan 106 8017 HS Zwolle 038-2301503 www.ocai-online.nl OCAI online, september 2008 3 [ Over de uitslag Hoe kan het dat mijn collega

Nadere informatie

Gebiedsanalyse gemeente Den Haag

Gebiedsanalyse gemeente Den Haag bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Gebiedsanalyse gemeente Den

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Strategarbeidsmarktbeleid 2012+.indd 1 s en s g We cce ld suerhaa h 26-04-12 09:46 Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de

Nadere informatie

Segmenteren, Doelgroep Bepalen, Positioneren

Segmenteren, Doelgroep Bepalen, Positioneren Segmenteren, Doelgroep Bepalen, Positioneren Het afstemmen van een product of dienst op de behoefte vanuit de markt. Segmentatie Discriminatie in de marketing Doel van segmentatie Inzicht krijgen in mogelijkheden

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Milieufederatie Noord- Holland: Marketinglessen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Milieufederatie Noord- Holland: Marketinglessen Organisatie: Datum: Locatie: Gastspreker: Presentatie: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen samen met de Milieufederatie Noord- Holland 06 maart 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Juriaan Jansen

Nadere informatie

De Toekomst van Vrijwilligerswerk Cecilia Keuchenius MSc. Research manager

De Toekomst van Vrijwilligerswerk Cecilia Keuchenius MSc. Research manager De Toekomst van Vrijwilligerswerk Cecilia Keuchenius MSc. Research manager C.Keuchenius@motivaction.nl 020 58 98 270 Circa 4 á 5 op de 10 Nederlanders doen vrijwilligerswerk Hoog opgeleid Gemiddeld inkomen

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

Hoe kan het dat mijn collega van dezelfde afdeling een ander OCAI-profiel van onze organisatie krijgt?

Hoe kan het dat mijn collega van dezelfde afdeling een ander OCAI-profiel van onze organisatie krijgt? Veelgestelde vragen Over de uitslag Hoe kan het dat mijn collega van dezelfde afdeling een ander OCAI-profiel van onze organisatie krijgt? De test meet hoe u de werkcultuur beoordeelt in uw organisatie.

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden definitief rapport Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 398 CC Bunnik T 3 75 7 Juni 21 F 3 75 71

Nadere informatie

Grafimediabranche: 10 kerncijfers Age Unlimited

Grafimediabranche: 10 kerncijfers Age Unlimited Grafimediabranche: 1 kerncijfers Age Unlimited Januari 24 Drs. Jos Teunen Figuur 1 45% Structuur Grafimediabranche Veel kleine bedrijven, werkgelegenheid vooral bij midden- en grootbedrijf bedrijven werkzame

Nadere informatie

SOC bijeenkomst, 26 november 2014

SOC bijeenkomst, 26 november 2014 1 Stijlvol Ouder Jeannette Dijkman Anders kijken naar ouder worden Onderzoek, marketing, communicatie, seniorenmakelaar Inhoud: Algemene trends en toekomstperspectief Demografische ontwikkelingen De nieuwe

Nadere informatie

Intentieverklaring Versie:

Intentieverklaring Versie: Intentieverklaring Versie: 27-03-2018 1) Het regionale actieplan De vraag naar personeel in zorg en welzijn stijgt. De instroom is op dit moment onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

Nadere informatie

elimineer De Burger!

elimineer De Burger! elimineer De Burger! (tegenover de Tweede Kamer in Den Haag) Geen Tijdperk van Veranderingen, maar een Verandering van Tijdperken (Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans, Erasmus Universiteit) ondertussen, in Nederland

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Even voorstellen 2 Wat is er aan de hand? 3 De media zijn verdeeld 4 De bevolking is verdeeld 5 De bevolking is verdeeld 6 Verdeling Nederlanders 15-80 jaar (13 mln) 7 Waarden versus Sociodemografie. Amsterdam

Nadere informatie

Hout stoken: lust of last? Milieu Centraal Rapportage Auteurs: Ikrame Azaaj, Jasper Visscher, Sibolt Mulder Project Z6422

Hout stoken: lust of last? Milieu Centraal Rapportage Auteurs: Ikrame Azaaj, Jasper Visscher, Sibolt Mulder Project Z6422 Hout stoken: lust of last? Milieu Centraal Rapportage Auteurs: Ikrame Azaaj, Jasper Visscher, Sibolt Mulder Project Z6422 20-7-2015 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3-4 Conclusies

Nadere informatie

de Zorg & Techniek combinatie

de Zorg & Techniek combinatie de Zorg & Techniek combinatie Door Zorg met Techniek te combineren, wordt de zorgsector aantrekkelijker voor jongens en mannen. Een manier waarop dit gedaan zou kunnen worden is het creëren van nieuwe

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid GGD

Arbeidsmarktbeleid GGD Arbeidsmarktbeleid GGD Opdrachtgever: GGD Nederland Utrecht, oktober 2011 Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal informeren,

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg en welzijn

Ontwikkelingen in zorg en welzijn Ontwikkelingen in zorg en welzijn Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt? De sector van zorg en welzijn verandert. In de media wordt vaak het accent gelegd op economische motieven, maar de stijgende zorgkosten

Nadere informatie

+,)%-(%#'%,,$%.#%/,$.0

+,)%-(%#'%,,$%.#%/,$.0 !"#$%"&&'()#**#$! +,)%-(%#'%,,$%.#%/,$.0 " De media zijn verdeeld 4 De bevolking is verdeeld 5 De bevolking is verdeeld 6 8,,'% 9,,'&2% 8#$),*-):0 & !#$%6&')#%7#(;/-#.#$-(#'.#*-$7%?#.#'*,$.#'(%@ABCD%4,,'%E@F%2*$G

Nadere informatie

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Gemeenteraad Gorinchem toelichting op deel II van de visie Aanleiding - Uitwerking op Visie 2030 Open, voor elkaar - Oude visie is gedateerd - Provincie

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie

Cultuurproef. Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie Cultuurproef Krijg inzicht in de cultuur van uw organisatie De cultuurproef Met de Cultuurproef kunt u de cultuur van uw organisatie in kaart brengen. Via een vragenlijst en een cultuurmodel onderzoekt

Nadere informatie

Voedingscentrum. Quickscan 2015: eetpatronen van verschillende sociale milieus, duurzaamheid en voedselverspilling 10-6-2015

Voedingscentrum. Quickscan 2015: eetpatronen van verschillende sociale milieus, duurzaamheid en voedselverspilling 10-6-2015 Quickscan 2015: eetpatronen van verschillende sociale milieus, duurzaamheid en voedselverspilling Voedingscentrum Rapportage Auteurs: Cecilia Keuchenius en Bram van der Lelij Project Z6086 10-6-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport voor: Connie Cultuur. Datum invoer 07-06 - 2011. info@onlinetalentmanager.com. 1 Online Talent Manager Connie Cultuur / OXNQE

Rapport voor: Connie Cultuur. Datum invoer 07-06 - 2011. info@onlinetalentmanager.com. 1 Online Talent Manager Connie Cultuur / OXNQE Rapport voor: Connie Cultuur Datum invoer 07-06 - 2011 E-mail info@onlinetalentmanager.com 1 Online Talent Manager Connie Cultuur / OXNQE Inleiding U heeft online een (aantal) test(s) van Online Talent

Nadere informatie

Nudge Finance Leadership Challenge

Nudge Finance Leadership Challenge Nudge Finance Leadership Challenge Extra informatie Wat is de Nudge Finance Leadership Challenge? De Nudge Finance Leadership Challenge is een ontwikkeltraject met een competitie voor de jonge leiders

Nadere informatie

Nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek

Nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek Nieuwe doelgroepen voor klassieke muziek Nieuwe doelgroep klassieke muziek / januari 2010 / P.1 / 28-1-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam 27 januari 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

Stappenplan Strategische Personeelsplanning

Stappenplan Strategische Personeelsplanning Stappenplan Strategische Personeelsplanning Stap 1: Breng het gewenste toekomstig personeelbestand in kaart. Stap 3: Analyseer het spanningsveld tussen het huidige en gewenste personeelsbestand Stap 4:

Nadere informatie

Mentaliteitstrends 2013

Mentaliteitstrends 2013 Mentaliteitstrends 2013 Motivaction-trendmeting: basics De basis: Motivaction meet sinds 1998 sociaal-culturele onderstromen in de samenleving Jaarlijks steekproef schriftelijke vragenlijst aan huis Nederlandse

Nadere informatie

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Calibris 2009 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Colofon Onderzoek en rapportage door: - Calibris - Rijnland Advies Januari 2010 Calibris 2009 Inhoudsopgave pagina 1. Samenvatting

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Zorg voor mensen, mensen voor de zorg Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Inhoudsopgave 1. Inleiding: De noodzaak om het arbeidsaanbod van zorgpersoneel

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg en welzijn

Ontwikkelingen in zorg en welzijn Ontwikkelingen in zorg en welzijn Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt? Algemeen De sector zorg en welzijn verandert. In de media wordt vaak het accent gelegd op economische motieven, maar de stijgende

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang. Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang. Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het

Nadere informatie

artijn Lampert otivaction

artijn Lampert otivaction Wie is mijn leerling/student? e grenzeloze generatie en de gevolgen voor het onderwijs artijn Lampert otivaction Achtergrond grenzeloze generatie Nederland ontwikkelt langs nieuwe lijnen Toenemende complexiteit

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

DE VERANDER- KRACHT VAN NEDERLAND

DE VERANDER- KRACHT VAN NEDERLAND DE VERANDER- KRACHT VAN NEDERLAND Oproep van kabinet om te veranderen levert nog geen veranderkracht op in de samenleving. ONDERZOEKSRAPPORT, JAARGANG 2013 IN SAMENWERKING MET 1 DE VERANDER- KRACHT VAN

Nadere informatie

OVER SPP DOEL VAN SPP

OVER SPP DOEL VAN SPP OVER SPP DOEL VAN SPP Strategische PersoneelsPlanning (SPP) heeft tot doel het bieden van inzicht in de toekomstige arbeidsvoorzieningsvraagstukken van uw organisatie c.q. een onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten. Dung Ngo MSc 15 december 2010

Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten. Dung Ngo MSc 15 december 2010 Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten Dung Ngo MSc 15 december 2010 Achtergrond van het onderzoek Levensverwachting in NL laatste jaren met >2 jaar toegenomen Echter, vergeleken

Nadere informatie

Hoe kies je je eerste wijk?

Hoe kies je je eerste wijk? Hoe kies je je eerste wijk? Presentatie ten behoeve van de training Wonen zonder aardgas Marco Sodderland m.sodderland@motivaction.nl 9 april 2018 Project B2787 Achtergrond Aardgasvrij maken van wijken

Nadere informatie

Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek -

Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek - Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat? - Factsheet publieksonderzoek - Amsterdam, 24 oktober 2014 drs. Bram van der Lelij Samenvatting De Nederlandse verzorgingsstaat

Nadere informatie

We nemen jullie graag mee

We nemen jullie graag mee Maak de arbeidsmarkt transparant voor jongeren met een psychische arbeidsbeperking Ervaringen uit het veld en nieuwe innovaties. Leila Breden Productontwikkelaar CTC/ psycholoog UWV Werkbedrijf Quint Dozel

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan! Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan! Lastige Arbeidsmarkt Krappe arbeidsmarkt: goed en adequaat opgeleid personeel is lasting te krijgen. Druk op mensen is hoog (werkdruk,

Nadere informatie

ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction

ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction Innoveren met de ConceptFactory De ConceptFactory biedt verschillende oplossingen

Nadere informatie

Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw

Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15 Glastuinbouw 1 Leeswijzer Dit rapport bevat de resultaten van het imago-onderzoek naar de glastuinbouwsector,

Nadere informatie

Facts & Figures Flevoland

Facts & Figures Flevoland Facts & Figures Flevoland Prognose van leerlingaantallen In Flevoland wordt er een krimp verwacht van het totale leerlingenaantal op het vmbo. Dit gaat over de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte,

Nadere informatie

Groene Lunch, MediaGroen. Gerard van der Werf Daan Damen

Groene Lunch, MediaGroen. Gerard van der Werf Daan Damen Groene Lunch, MediaGroen Gerard van der Werf Daan Damen Wat is er aan de hand? 2 De media zijn verdeeld 3 De bevolking is verdeeld 4 De bevolking is verdeeld 5 Verdeling Nederlanders 15-80 jaar (13 mln)

Nadere informatie

Meerjarenplan O&O-fonds GGZ

Meerjarenplan O&O-fonds GGZ Meerjarenplan O&O-fonds GGZ 2016-2018 Versie 5: 24 mei 2016_definitief Pagina 1 van 8 Inhoud 1. Inleiding... 3 a. Personeel... 3 b. Bestuurlijke en arbeidsmarktontwikkelingen... 4 c. Uitdagingen... 4 d.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Arbeidsmarkt en vakmanschap Arbeidsmarkt en vakmanschap Symposium Spelen met Talent Avans Hogeschool, s-hertogenbosch 16.45-17.30 uur Gerard Evers dr. Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel?

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; kan dat wel? 1 Waar wil ik het over hebben? Het MBO De arbeidsmarkt Jongeren Waar hebben wij het over als we het hebben over aansluiting? Mijn conclusies 2 Het MBO

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Facts & Figures Utrecht

Facts & Figures Utrecht Facts & Figures Utrecht Prognose van leerlingaantallen In Utrecht wordt er een krimp verwacht van het totale leerlingenaantal op het vmbo. Dit gaat over de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoretische-

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Factsheet Kinderopvang

Factsheet Kinderopvang Factsheet Kinderopvang Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Regio Utrecht

Regio Utrecht Kengetallen Arbeidsmarkt en Opleiding Thuiszorg Regio Utrecht 2006-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001

Nadere informatie

Facts & Figures Utrecht

Facts & Figures Utrecht Facts & Figures Utrecht Prognose van leerlingaantallen In provincie Utrecht wordt er een krimp verwacht van het totale leerlingenaantal op het vmbo. Dit gaat over de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte,

Nadere informatie

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen 2011, nr. 5 Panel V&V 50-plussers in de zorg: loopbaanbegeleiding en maatwerk Werken in de zorg is interessant,

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie