Voortgangsrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport 2011-2012"

Transcriptie

1 Voortgangsrapport

2 P. 2

3 Voortgangsrapport Inleiding en situering. P.4 1. Verslag actieplan P.6 SD 1. Vormingplus Limburg ontwikkelt een breed en evenwichtig vormingsaanbod. SD 2. Vormingplus Limburg bouwt de samenwerking met SCW-organisaties en organisaties uit de belendende sectoren uit en zet in op samenwerking en netwerking. SD 3. Vormingplus Limburg ontwikkelt een exclusief aanbod (d.w.z een aparte benadering op maat) naar kansengroepen SD 4. Vormingplus Limburg ontwikkelt een inclusief aanbod (d.w.z. een benadering binnen het open aanbod) naar doelgroepen die we moeilijker bereiken in het reguliere aanbod. SD 5. Vormingplus Limburg werkt mee aan deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. SD 6. Vormingplus Limburg ontwikkelt een regionaal aanbod gespreid over de provincie. SD 7. Vormingplus Limburg maakt het vormingsaanbod bekend over de provincie. SD 8. Vormingplus Limburg besteedt aandacht aan een kwaliteitsvolle werking op alle niveaus van de organisatie. SD 9. Het Vormingplus huis biedt ruimte voor ontmoeting voor individuen en organisaties. 2. Planning acties P.20 SD 1. Vormingplus Limburg ontwikkelt een breed en evenwichtig vormingsaanbod. SD 2. Vormingplus Limburg bouwt de samenwerking met SCW-organisaties en organisaties uit de belendende sectoren uit en zet in op samenwerking en netwerking. SD 3. Vormingplus Limburg ontwikkelt een exclusief aanbod (d.w.z een aparte benadering op maat) naar kansengroepen SD 4. Vormingplus Limburg ontwikkelt een inclusief aanbod (d.w.z. een benadering binnen het open aanbod) naar doelgroepen die we moeilijker bereiken in het reguliere aanbod. SD 5. Vormingplus Limburg werkt mee aan deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. SD 6. Vormingplus Limburg ontwikkelt een regionaal aanbod gespreid over de provincie. SD 7. Vormingplus Limburg maakt het vormingsaanbod bekend over de provincie. SD 8. Vormingplus Limburg besteedt aandacht aan een kwaliteitsvolle werking op alle niveaus van de organisatie. SD 9. Het Vormingplus huis biedt ruimte voor ontmoeting voor individuen en organisaties. 3. Verhouding tot de beoordelingselementen. P.33 BE1. We bereiken een breed publiek. BE2. We bereiken kansengroepen rechtstreeks, of via multiplicatoren. BE3. We spreiden het aanbod over de regio. BE4. We maken het aanbod bekend. BE5. We hebben een divers aanbod BE6. We hebben een maatschappelijk verantwoord aanbod. BE7. We hebben aangepaste infrastructuur. BE8. We werken aan de professionele uitbouw van de organisatie. BE9. We doen aan netwerkvorming. BE10. We werken samen met gespecialiseerde instellingen. BE11. We dragen bij tot het overleg met volkshogescholen uit andere regio s. BE12. We vullen de culturele functie in. BE13. We vullen de gemeenschapsvormende functie in. BE14. We realiseren een aantal uren en programma s. BE15. We hebben aandacht voor diversiteit met specifieke aandacht voor interculturaliteit. BE16. We besteden aandacht aan kwaliteits. 4. Overzicht eigen aanbod P Bijlagen. P.98 Bijlage 5.1. Registratie vormingsvragen Bijlage 5.2. Gemeentelijke contacten Bijlage 5.3. Overzicht van samenwerkende partners Bijlage 5.4. Organogram Vormingplus Limburg. Bijlage 5.5. Vormingsfiches. P. 3

4 P. 4

5 INLEIDING EN SITUERING Door de drastische besparingen op de subsidies van de volkshogescholen door de Vlaamse overheid, en door de decreetwijziging in de opdracht van de volkshogescholen, staat de werking ook bij Vormingplus Limburg in 2011 in het teken van het vinden van een nieuw evenwicht. Bij het bekend maken van de voorgestelde beslissingen in oktober 2010 hopen we nog om via sensibilisering, actie en overleg tot een aanvaardbare oplossing te komen. In 2010 hebben we na een intense planningsinspanning met alle betrokkenen een beleidsplan gemaakt voor Dat beleidsplan is half 2010 ingediend bij de Vlaamse overheid. Dat diezelfde overheid enkele maanden later beslist om én de opdracht én de financiële middelen fors te wijzigen, is moeilijk te geloven en te aanvaarden. Vrij vlug wordt echter duidelijk dat de voorgenomen beslissingen onverkort uitgevoerd worden. De eerste uitdaging voor 2011 bestaat er in om de werking en het beleidsplan aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het decreet, en aan de verminderde financiële mogelijkheden. Onze besprekingen worden op de Algemene Vergadering van Vormingplus Limburg op 7 maart 2011 afgerond. Het aangepaste beleidsplan staat in het voortgangsrapport , evenals het actieplan voor Tegelijk maken we afspraken om tot een nieuw evenwicht te komen: - We verminderen het administratieve personeel nog eens met 1 voltijdse functie. Deze vermindering was gepland, maar nu voeren we ze versneld door. Op administratief vlak gaan we zo van 6 medewerkers begin 2010 naar 4 medewerkers nu. Dit leidt tot een nieuwe taakverdeling en tot heel wat aanpassingen voor alle administratieve collega s. Ook voor de vormingswerkers, die zelf verantwoordelijk worden voor het registreren van hun vormingsactiviteiten in het computerprogramma scarabee. - We verminderen het aantal vormingswerkers met 3,2 vte. We vullen de voorgenomen vervanging van 1,8 vormingswerkers niet in, alsook de vermindering in tijdsduur van een voltijdse vormingswerker naar 3/5 de, en de bevallingsrust van een andere vormingswerker. En als einde 2010 een vormingswerker ontslag neemt omwille van verhuis, vervangen we haar niet. De taken en opdrachten die zo vrij komen, schrappen we niet, maar verdelen we in afspraak met de collega s vormingswerkers. - Door de vermindering van het aantal vormingswerkers en het niet schrappen van educatieve taken, verminderen we noodgedwongen de beschikbare tijd voor de onderscheiden vormingsopdrachten. Dit leidt tot een te verwachten vermindering van vormingsactiviteiten, vormingsuren en deelnames in 2011 en nadien. Deze vermindering doet zich niet dadelijk voor, omdat eerder geplande vormingsactiviteiten doorgaan. In de opvolging zien we geen vermindering in de eerste helft van het jaar 2011, wel nadien. - Om deze vermindering van vormingsactiviteiten binnen de perken te houden, besteden we meer aandacht dan eerst gepland aan persoonsgerichte vorming in vergelijking met maatschappelijke vorming. In het oorspronkelijke beleidsplan is het de doelstelling om te streven naar een beter evenwicht. Deze aanpak bevat ook een financiële overweging: voor maatschappelijke vorming is de deelnemersbijdrage lager, en de rekrutering moeilijker. We besteden meer aandacht aan vormingsactiviteiten die zelfbedruipend zijn. - We verminderen de maximale vergoeding voor freelance medewerkers, en vragen hen zelf in te staan voor de teksten die ze ter beschikking stellen aan de deelnemers. - We doen meer beroep op vrijwilligers voor activiteiten die (bijna) gratis zijn voor deelnemers. - We verhogen de deelnemersbijdrage met 1 per vormingssessie. We blijven de verminderde bijdrage hanteren, en stemmen in de toepassing af op andere Vormingplussen. - We hanteren de norm van het minimum aantal deelnemers strikter dan voordien. Dit leidt mee tot een toename van het aantal annuleringen. - We ontwikkelen verschillende formules in de samenwerking met partners, waarbij vormingskosten deels gespreid worden over de deelnemende organisaties. We bespreken de verschillende mogelijkheden en komen tot nieuwe afspraken. We werken procedures uit om dit allemaal organisatorisch en administratief op te volgen. We besteden in 2011 heel wat inspanningen en creativiteit om al deze afspraken te vertalen in nieuwe werkprocessen, die de dagdagelijkse praktijk vorm geven en overzichtelijk houden. Door de ingrijpende overheidsbeslissingen waren we genoodzaakt om de werking op zoveel vlakken tegelijk in vraag te stellen. Dat we dit hebben kunnen aanpakken met de ganse groep van medewerkers en bestuurders, met een positieve blik op de toekomst, verklaart het deugddoende resultaat. Daarop bouwen we verder in Het onverhoopte financiële resultaat voor 2011, en de bijkomende middelen vanaf 2012 als gevolg van de dac- herverdeling en er voor dat we in 2012 de geplande aanwervingen van 2010 kunnen realiseren. Zo herstellen we de inspanningen naar kansengroepen. Zo knopen we terug aan bij de ambitie uit ons oorspronkelijke beleidsplan, om een beter evenwicht te realiseren tussen persoonlijke en maatschappelijke vorming. P. 5

6 P. 6

7 VERSLAG ACTIEPLAN is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode en van het nieuwe beleidsplan van Vormingplus Limburg. Het oorspronkelijke beleidsplan hebben we, als gevolg van de besparingen door de Vlaamse overheid, aangepast. Het nieuwe beleidsplan is opgenomen in het voortgangsrapport , en omvat de strategische doelstellingen (SD), die uitgangspunt zijn voor onze werking. Hier geven we verslag van de acties die we uitgevoerd hebben in het kader van het actieplan 2011, om de strategische en de operationele doelstellingen (OD) te realiseren. SD 1. Vormingplus Limburg ontwikkelt een breed en evenwichtig vormingsaanbod. OD 1.1. Vormingplus Limburg t voor een open vormingsaanbod voor een breed publiek. We hebben aandacht voor het verder zetten van goede vormingsactiviteiten. We spelen in op nieuwe inhouden, op lokale, regionale en provinciale thema s, op de actualiteit, op evenementen. Actie tot Vormingplus Limburg organiseert activiteiten in het thema computer en, creativiteit en, gezondheid en, leren over kunst, milieu en natuur, opvoeding, persoon en s, samenleving, wetenschap, zingeving en filosofie. Voor de verslaggeving van deze actie hanteren we vanaf het begin van deze nieuwe beleidsperiode de nieuwe rubricering van Prettig Geleerd en van Uit in Vlaanderen. Op die manier zijn de gegevens vergelijkbaar over de jaren heen, en met de andere volkshogescholen. Zo komen we tot de 10 rubrieken van thema s. Deze indeling wijkt af van de opdeling die we voorstelden in het voortgangsrapport , zonder evenwel aan de inhoud te wijzigen. Actie Gegevens vormingsaanbod en innovatie. Rubrieken Vormingsactiviteiten aantal % aantal nieuwe % nieuwe % aantal per rubriek activiteiten aantal activiteiten activiteiten activiteiten computer en creativiteit en hobby gezondheid en leren over kunst milieu en natuur opvoeding persoon en s samenleving wetenschap en zingeving en filosofie Totaal Het aanbieden van een open aanbod aan vormingsactiviteiten voor een breed publiek is één van de belangrijke opdrachten van Vormingplus Limburg. Toch zijn het aantal gerealiseerde vormingsactiviteiten in 2011 verminderd in vergelijking met Door de ingrijpende vermindering van het aantal vormingswerkers is die vermindering moeilijk te vermijden. In cijfers uitgedrukt leidt de vermindering met 32% aan vormingswerkers ( 3,2 vte op een totaal van 10,10 vte vormingswerkers) tot een vermindering van 13% vormingsactiviteiten. Dit globale jaarcijfer dient wel genuanceerd. Uit een tussentijdse opvolging van het eerste semester van 2011 blijkt dat het aantal activiteiten op dat moment vergelijkbaar is met Het vooruit plannen van vormingsactiviteiten maakt dat de vermindering in de tweede jaarhelft plaatsvindt, en procentueel over het jaar bekeken groter zal zijn in In de vergelijking vallen 2 rubrieken op met een serieuze vermindering van het aantal activiteiten, namelijk gezondheid en en persoon en. Deze vermindering is deels gepland zie verder OD 1.2. Deze vermindering heeft ook te maken met een verminderde vraag naar deze thema s vanuit de culturele en gemeenschapscentra. En omdat de culturele en gemeenschapscentra onze belangrijkste partners in deze samenwerking zijn, zien we een duidelijke daling in deze rubrieken die we niet hebben kunnen opvangen met nieuwe partners. Deze vermindering heeft ook te maken met een andere werkwijze in de samenwerking met de culturele centra en de gemeenschapscentra. Daardoor hebben we minder activiteiten in samenwerking met deze partners gerealiseerd zie tabel 9B. Een vierde reden is de verminderde personeelsinzet voor die thema s. Zo is de vormingswerker voor persoon en ( Annelies Braeken) tijdens haar zwangerschap niet vervangen; de collega voor gezondheid ( Kristien Smets) heeft Annelies voor die periode vervangen. Samen met de toenemende vragen rond populaire cultuur blijft er zo minder ruimte voor gezondheid en persoon en. P. 7

8 Vergeleken met het aantal nieuwe activiteiten realiseren we in 2011 in totaal 22% vernieuwende activiteiten. De personeelsvermindering bij de vormingswerkers, en het ververdelen en inwerken in de vrijkomende opdrachten heeft de ruimte voor vernieuwing in 2011 feitelijk beperkt. Het vernieuwen van vormingsactiviteiten, inspelen op nieuwe noden en behoeften, op blinde vlekken, is een belangrijke doelstelling die we blijven beklemtonen. OD 1.2. Vormingplus Limburg streeft naar persoonsgericht en naar maatschappelijk gericht vormingsaanbod. Actie Vormingplus Limburg organiseert activiteiten over de maatschappelijke dimensie van gezondheid en welzijnthema s. We organiseren in verhouding veel vormingsactiviteiten over gezondheid en. In het zoeken naar een beter evenwicht tussen persoonsgericht en maatschappijgericht vormingswerk kiezen we voor deze thema s om daarover meer maatschappijgerichte vormingsactiviteiten te realiseren: - In het kader van Fit in je hoofd, de Vlaamse actie voor preventie van zelfdoding bieden we de vormingsactiviteiten uit de portfolio aan de plaatselijke welzijnsraden en welzijnsdiensten aan. In deze actie besteden we ook aandacht voor de problematiek van ouderen, via de vorming gelukkig en gezond ouder worden voor Over problemen van jongeren organiseren we de vormingsactiviteiten gehoorschade bij jongeren en van concentratieproblemen tot ADHD. - Vorming over fibromyalgie. - Vorming mindfull eating over gezonde eetgewoonten. - Vorming over orgaandonaties. - Infocyclus Leren scheiden : 1x in voorjaar en 1x in najaar 2011 (rond echtscheiding). - Infoavonden rond pleeg. - Quo Vadis, een tentoonstelling en aansluitend een vorming over familiaal geweld. Actie Vormingplus Limburg vermindert vormingsactiviteiten, die gebaseerd zijn op nietwetenschappelijke basis ( esoterie). Vorming gebaseerd op niet-wetenschappelijke basis is vrij succesvol en wordt veel gevraagd. Omwille van het specifieke karakter, en de vragen die baarbij gesteld worden vanuit wetenschappelijke hoek, bouwen we dat aanbod af. - In 2011 organiseren we 143 activiteiten in het kader van het thema gezondheid en voeding waarvan 4 esoterisch. In dezelfde periode van 2010 waren er dat 243, waarvan 12 esoterisch. - In 2011 organiseren we 90 activiteiten in het kader van het thema persoonlijke groei en welzijn (ruim gezien) waarvan 1 esoterisch. In dezelfde periode van 2010 waren er dat 110, waarvan 6 esoterisch. OD 1.3. Vormingplus Limburg gebruikt diverse werkvormen. Actie Vormingplus Limburg hanteert verschillende methodische werkmethoden in het werken met groepen met voldoende aandacht voor actieve werkmethoden (vb. uitstappen, actieve kunstbeleving, ). Actieve werkvormen en doe- activiteiten spreken een ander publiek aan dan praatactiviteiten. Daarom besteden we daar expliciet aandacht aan: - Bezoek achter de schermen van het Jessa ziekenhuis. - Ter plaatse kennismaken met de hamam. - Bezoek achter de schermen van het dierenasiel van Sint-Truiden. - Beleef het Offerfeest en Beleef het Suikerfeest: Turkse en Marokkaanse gezinnen nodigen Vlaamse gezinnen thuis uit om het offerfeest of het Suikerfeest mee te beleven. - Tentoonstelling als onderdeel van een cursus creatief schilderen. De begeleider spoort deelnemers aan zelf hun werk tentoon te stellen als deel van het creatieve proces. - Begeleid bezoek aan de tentoonstelling Schoon Volk, aan het Stadmus, aan het Magrittemuseum. - Bezoek aan het mooiste dorpje van Vlaanderen, Oud-Rekem. - Uitstappen naar de Marollen in Brussel, naar de Joodse buurt in Antwerpen, naar Luik, naar Namen. - In de workshop de voordelen van digitalisering komen senioren met hun kleinkinderen spelen op de Nintendo Wii. - Quo Vadis, een tentoonstelling rond het thema familiaal geweld. - Wandelingen met als thema vleermuis; midzomerwandeling; mindfull wandelen voor stiltezoekers. - Bezoek aan een kruidentuin; een bedrijfsbezoek aan het Remo stort. - Bedrijfsbezoek fietsenfabrikant Ridley en aan fietskledingfabrikant BioRacer. Het aantal actieve werkvormen en doe-activiteiten is in verhouding tot het totale aanbod toegenomen. Dit bespreken we verder onder beoordelingselement 5. P. 8

9 SD 2. Vormingplus Limburg bouwt de samenwerking met SCW-organisaties en organisaties uit de belendende sectoren uit en zet in op samenwerking en netwerking. In vergelijking met het oorspronkelijke beleidsplan waar nog sprake is van coördinatie en afstemming, leggen we nu het accent op samenwerking en netwerking, conform het gewijzigde decreet. OD 2.1. Vormingplus Limburg werkt samen met partners en organisaties uit het SCvW en de belendende sectoren. Actie Vormingplus Limburg werkt samen met partners en organisaties uit het SCvW en de belendende sectoren over de thema s zoals vermeld onder OD1.1. We besteden veel aandacht aan samenwerking en netwerking om het regionale vormingswerk te versterken en het bereik te verbreden. En met resultaat, het globale overzicht, bespreken we verder onder beoordelingselement 9 en 10. Hier besteden we aandacht aan enkele opvallende of nieuwe samenwerkingen voor 2011: - Samen met AIF, een koepel van migrantenzelforganisaties, organiseren we de vorming beter leren communiceren voor leden van de raad van bestuur. - Met de LOGO s ( Lokaal GezondheidsOverleg) en de provincie Limburg organiseren we in het kader van de Fit in je hoofd campagne van de Vlaamse overheid op gemeentelijk vlak cursussen en workshops die kaderen in het Vlaams suïcidepreventieprogramma - Samen met de mutualiteit CM over gehoorschade bij jongeren en fibromyalgie. - Met CAW Sonar organiseren we 1x in het voorjaar en 1x in het najaar 2011 de infocyclus Leren scheiden rond het thema echtscheiding. - Met Pleeg Limburg 2 keer een infoavond rond pleeg. - We maken onze activiteiten rond opvoeding ook bekend via de website van het provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning, via promotiekanalen van de VCOV (koepel vanouderverenigingen) en via de opvoedingswinkels in Limburg. - Samen met De Maakbare Mens over orgaandonatie, en met UPV over Wat zit er in uw bloed? - Met de Okra academie realiseren we een nieuwe samenwerking in de gemeente Kortessem rond het thema gezond en zinvol ouder worden. - Voor ouderen organiseren we de vorming liefde en seksualiteit bij ouderen in Zonhoven, met het inschakelen van verschillende lokale organisaties en het verspreiden van het infoboekje De liefde maakt een klein bed groot. - We organiseren 8 activiteiten ism de Limburgse KWB-afdelingen. Via het startfeest van KWB Limburg wordt het aangepaste aanbod voorgesteld rond digitalisering, culinaire workshops en fietsen. - Samen met vzw Perspectief ( vereniging vluchtelingen) organiseren we een tentoonstelling waar deelnemers aan de cursus schilderen hun werken presenteren. - Tijdens de Week van de Amateurkunsten realiseren we een groepstentoonstelling met cursisten van Doppahuis vzw en van Vormingplus Limburg. - Het project Wel-zijn, Vrouw-zijn i.s.m.de dienst Welzijn van de stad Hasselt. - Dar-Es-Salaam i.s.m. Motief vzw, PRIC, KMS, en Internationaal Comité vzw. OD 2.2. Vormingplus Limburg detecteert vormingsbehoeften en zoekt naar samenwerking en afstemming op basis van deze behoeften. Actie Vormingplus Limburg onderzoekt de behoeften rond maatschappelijk thema s tijdens gesprekken met de partnerorganisaties. Nieuwe vormingsactiviteiten komen zomaar niet tot stand. Ze zijn het resultaat van de kennis van de vormingswerker over de behoeften aan vorming over zijn thema s. Belangrijk daarin zijn gesprekken met organisaties die op dat terrein actief zijn. In besprekingen gaat het over die behoeften aan vorming. Tot op heden hebben we geen registratiesysteem om de resultaten van die gesprekken bij te houden, omwille van de administratieve belasting. Met alle culturele centra en gemeenschapscentra in Limburg hebben we jaarlijks minstens 1 contact, waarin we afspreken welke vormingen we samen organiseren in het volgende werkjaar. Deze programmatie is deels gebaseerd op de behoeften aan vorming zoals die plaatselijk worden ingeschat en deels door de inbreng van onze vormingswerkers. Eveneens is er een overleg met de dienstencentra waarmee we samenwerken om te komen tot een juiste inschatting van de vormingsbehoeften en vragen die er leven. P. 9

10 SD 3. Vormingplus Limburg ontwikkelt een exclusief aanbod (een aparte benadering op maat) naar kansengroepen OD 3.1. Vormingplus Limburg organiseert een aanbod op maat van kansengroepen. Door het vertrek van de vormingswerker voor mensen in armoede en laaggeschoolden (Zita Rommelaere), die omwille van de besparingen niet vervangen is, is de personeelsinzet voor deze doelstelling met een derde verminderd in Door de bevallingsrust van de vormingswerker voor etnisch culturele minderheden (Ellen Frissaer) die vervangen is door Joeri Essers voor de groepen van vriendentaal zijn de mogelijkheden verder verminderd. Daardoor hebben we ernaar gestreefd om het geplande te realiseren, maar zijn f weinig bijkomende activiteiten ontwikkeld. Actie In 2011 maken we een portfolio met een aanbod specifiek voor kansengroepen. Er wordt op zoek gegaan naar geschikte freelancers om de activiteiten uit de portfolio te realiseren. Deze portfolio kan dan vanaf 2012 verspreid worden. Deze actie is gerealiseerd. We ontwikkelen een portfolio met aangepaste vormingsactiviteiten. Na het einde van de bevallingsrust van Ellen Frissaer (15 januari 2012) wordt deze portfolio eerst verspreid bij de OCMW s van Limburg, nadien ook bij andere organisaties die werken met deze doelgroepen. Actie Vormingplus Limburg gaat maximaal in op vormingsvragen voor kansengroepen: voor gedetineerden van de gevangenis van Hasselt, een train-de-trainer voor fietslessen aan allochtone vrouwen, een vorming/uitstap met moeders van een basisschool, vluchtelingen aan het woord, een ontmoeting tussen studenten en vluchtelingen. Deze acties zijn gedeeltelijk gerealiseerd: - Voor gedetineerden van de gevangenis van Hasselt hebben we een oproep gedaan om als vrijwilliger vormingsactiviteiten te begeleiden. Een tiental geïnteresseerden nemen contact op en daarvan zijn 5 personen geselecteerd. Door personeelswijzigingen bij een partnerorganisatie heeft deze actie vertraging opgelopen, en zijn de effectieve vormingsactiviteiten noodgedwongen verschoven naar We hebben gesprekken gevoerd om samen met de fietsersbond een project leren fietsen op te starten. Nadat de fietsersbond afhaakt, hebben we zelf een oproep gedaan naar vrijwillige lesgevers ivm fietslessen. We hebben afspraken gemaakt met Vlabus vzw om in de toekomst samen verder te werken. - In maart maken we een uitstap naar Brussel met 26 allochtone moeders van een basisschool uit Heusden-Zolder. Ze brengen een bezoek aan het Vlaams Parlement, waar ze ontvangen werden door de burgemeester van hun gemeente. Aansluitend ontmoeten ze een groep Marokkaanse moeders uit Brussel. - We organiseren Coupe Mélange, een uitwisselingsproject tussen studenten van de KHLim en inburgeraars. Daarbij bereiken we 14 studenten en 9 nieuwkomers. OD 3.2. Vormingplus Limburg werkt samen met de Limburgse integratiediensten. Actie Vormingplus Limburg breidt het project vriendentaal uit. Eind 2011 zijn er 15 groepen en bereiken we 400 anderstaligen. Hiervoor werken we samen met de Limburgse integratiediensten. In 2011 begeleiden we samen met de lokale integratiediensten en de Provinciale Iintegratiedienst 13 groepen in Limburg: één groep in Beringen, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Leopoldsburg, Lommel, Neerpelt/Overpelt en twee groepen in Hasselt, Heusden-Zolder en Maasmechelen. Van de 13 groepen zijn er 3 opgestart in het jaar 2011: de groep in Beringen, Leopoldsburg en een vrouwengroep in Maasmechelen. In totaal bereiken we 454 anderstaligen en 79 vrijwilligers. OD 3.3. Vormingplus Limburg werkt samen met OCMW s, met de welzijnssector en met organisaties, die zich richten op kansengroepen in Limburg. Actie Vormingplus Limburg zet het project Weer Stralen voort samen met het OCMW Beringen. In 2011 is er een nieuwe groep gestart met Weer stralen. De groep van 2010 heeft na algemene vraag van de deelnemers in 2011 een vervolg gekregen en kregen vijf extra vormingssessies. Actie Vormingplus Limburg werkt samen met De Brug vzw, met het Trefpunt Armoede, en met Welzijnsschakels en Welzijns. - Met De Brug vzw, een vereniging van armen in Hasselt, organiseren we vorming voor hun vrijwilligers. In 2011 hebben we hen doorverwezen naar een gespecialiseerde vormingsinstelling omwille van de specifieke vraag. - We hebben regelmatig contacten met het Trefpunt Armoede om de behoeftes te onderzoeken van verenigingen waar armen het woord nemen. We zijn met ons aanbod ook aanwezig op de manifestatie van 17 oktober. - Met Welzijns organiseren we 4 Warme Babbels, gespreksavonden aan huis over armoede en wat dat concreet betekent voor de betrokkenen. - Met Welzijnsschakels organiseren we twee thematische leesavonden over de publicatie In vrije val, Armoede in België. P. 10

11 - Samen met het OCMW van Beringen en vzw De Draaischijf (een vereniging waar armen het woord nemen) organiseren we een waterproject. - Met het OCMW van Lanaken organiseren we Uitgerookt, een rookstopcursus. OD 3.4. Vormingplus Limburg werkt samen met het opbouwwerk. Actie Vormingplus Limburg werkt samen met Rimo ( Vrouwen kleuren hun leven, In dialoog met de buitenwereld De goed gevoel stoel ) en met Stebo ( Samen sterk ). - Het langlopend vormingsproject Vrouwen kleuren hun leven organiseren we samen met Rimo in Houthalen. Zie bijlage vormingsfiche De gesprekken met Stebo Genk hebben niet geleid tot samenwerking. Daarom hebben we het project voorgesteld aan de stad Hasselt dienst Welzijn. Het wordt uitgevoerd onder de naam Wel-zijn, Vrouw-zijn. Zie bijlage vormingsfiche Met RIMO organiseren we In dialoog met de buitenwereld, een vorming rond communicatie voor de vrijwilligers van de Limburgse verenigingen waar armen het woord nemen. OD 3.5. Vormingplus Limburg organiseert vormingsactiviteiten in wijken, gekenmerkt door een hoog percentage kansengroepen. Actie Vormingplus Limburg werkt in de wijken Sledderlo (fietsproject), Meulenberg ( lokale buurtwinkel) en Halhei ( aangepaste vorming). Deze actie is omwille van personeelsvermindering beperkt gerealiseerd: - In Meulenberg organiseren we de vorming Vrouwen kleuren hun leven (zie hoger) en 2 basiscursussen Leren computeren. - In Sledderlo is het fietsproject niet kunnen doorgaan, omdat we geen geschikte lesgever hebben. We zoeken verder naar een oplossing. - In Halhei heeft de verantwoordelijke van de buurtwerking een andere taak gekregen binnen de gemeentelijke administratie, waardoor de contacten stilgevallen zijn. P. 11

12 SD 4. Vormingplus Limburg ontwikkelt een inclusief aanbod (d.w.z. een benadering binnen het open aanbod) naar doelgroepen die we moeilijker bereiken in het reguliere aanbod. In vergelijking met het oorspronkelijke beleidsplan beperken we ons in het bijgestuurde beleidsplan tot de kortgeschoolden en de digitalisering voor senioren. Aan de andere groepen besteden we aandacht in onze globale werking. Door de besparingen hebben we de voorgenomen aanwerving van een vormingswerker die deels een opdracht heeft voor de groep van de kortgeschoolden niet kunnen realiseren. In 2012 hopen we deze aanwerving wel te kunnen realiseren, met het inzetten van de financiële middelen van de DAC herverdeling, aangevuld met eigen middelen om tot een voltijdse functie te komen. OD 4.1. Vormingplus Limburg ontwikkelt een inclusief aanbod naar kortgeschoolden. Actie Vormingplus Limburg organiseert basisvormingen met een direct, praktisch nut voor de deelnemers. Deze actie ligt in het verlengde van de actie onder , waarbij we streven naar een diversiteit van werkvormen. Hier zetten we nog een stap verder en zoeken naar actieve werkvormen en doe- activiteiten die afgestemd zijn op kortgeschoolden: - Elektriciteit voor beginnende klussers. - Zelf aan de slag met borstel en kwast. - Kleur in het interieur. - Eerste hulp bij auto-ongemakken. - Koken voor mannen. - Klussen voor klunzen. - Make-up en huidanalyse. - Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb (10 stappenplan voor een persoonlijk time-management). - goedkope lening voor werkzoekenden. OD 4.2. Vormingplus Limburg ontwikkelt een inclusief aanbod naar senioren. Actie Vormingplus Limburg ontwikkelt activiteiten rond digitale geletterdheid en zet het project Technosenioren verder. Met de term Technosenioren bedoelen we seniorenlesgevers rond digitalisering. Ze worden opgevolgd, ondersteund en ingezet door Vormingplus Limburg. In 2011 waren er 7 Technosenioren actief binnen de provincie. Samen hebben ze 193 vormingssessies gegeven aan 236 verschillende senioren. De nadruk ligt in 2011 sterk op de cursus Senioren leren computeren. De lesinhoud werd geupdated en uitgebreid. Ook zijn de nodige voorbereidingen gedaan om het vormingsaanbod uit te breiden. Zo zijn al vormingen rond Facebook, digitale fotografie en fotobewerking gegeven door Technosenioren. Deze uitbreiding wordt verder gezet in In september 2011 hebben we een vast computerlokaal in gebruik genomen bij Vormingplus Limburg. Dat heeft een positief effect op het vormingsaanbod. In het najaar 2011 hebben we een specifiek portfolio opgesteld met geschikte vormingen voor dienstencentra. Daarbij ligt de klemtoon op digitale geletterdheid, maar we hebben zo ook andere vormingen gepromoot. Er zijn een vijftigtal activiteiten opgenomen, verdeeld over 6 thema s. De effecten hiervan zullen in 2012 merkbaar zijn. P. 12

13 SD 5. Vormingplus Limburg werkt mee aan deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. In vergelijking met het oorspronkelijke beleidsplan beperken we in het bijgestuurde beleidsplan de ambitie naar vrijwilligers, niet meer naar intermediairen. De aandacht voor multiplicatoren, die van betekenis zijn voor kansengroepen, volgen we onrechtstreeks op. OD 5.1. Vormingplus Limburg waarborgt deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers die werken met kansengroepen. Actie Vormingplus Limburg biedt aan de vrijwilligers van het project VriendENtaal opleiding aan, aangevuld met een digitaal platform. - Voor de vrijwilligers van vriendentaal organiseren we in 2011 twee vormingsmomenten. In het voorjaar krijgen vrijwilligers uitleg van een medewerker van het Centrum voor Taal en Onderwijs over hoe gesprekken te stimuleren, hoe mensen taal leren, wat ze aan het praten brengt, In het najaar organiseren we een uitwisselingsmoment en gaan we dieper in op het profiel van de deelnemers van vriendentaal. - In het najaar organiseert de provincie Limburg vormingsnamiddagen over nieuwe leermiddelen Nederlands. - Op vraag van de vrijwilligers organiseren we intervisiegesprekken. De vrijwilligers van vriendentaal Dilsen- Stokkem maken hiervan gebruik en o.l.v. een psycholoog worden 4 intervisiegesprekken georganiseerd. - Begeleiders hebben toegang tot een digitaal platform waar men de nodige info over vriendentaal vindt, alsook interessante thema s voor de gesprekmomenten met nieuwkomers. OD 5.2. Vormingplus Limburg organiseert de Limburgse Vrijwilligersacademie, verantwoordelijk voor een educatief aanbod basisvorming rond verschillende thema s. Het aanbod richt zich zowel naar groepen vrijwilligers als naar individuen die leiding geven aan vrijwilligers. Actie Vormingplus Limburg stelt haar expertise ter beschikking om andere Vormingpluscentra te ondersteunen bij de oprichting van een eigen vrijwilligersacademie. We hebben deelgenomen aan een eerste verkennend gesprek met de verschillende Steunpunten Vrijwilligerswerk in het voorjaar van Op dat moment is naast onze eigen vrijwilligersacademie, ook de vrijwilligersacademie van V+ Gent-Eeklo actief. Nu start men ook in Vlaams Brabant met een vrijwilligersacademie. Actie We waarborgen een minimum van 150 vormingsuren semi-open vormingsactiviteiten over thema s uit het aanbod van de vrijwilligersacademie. In totaal hebben we in vormingen georganiseerd binnen de vrijwilligersacademie, en 368,25 vormingsuren, waarvan 132,5u voor het project 100x meer senioren vrijwilliger. Het aantal vormingen is ongeveer constant gebleven in vergelijking met 2010, los van het project 100 maal meer senioren vrijwilliger. De stijging in vormingsuren heeft te maken met meer langerlopende cursussen. Zo komen we tot een stijging van 199 uur in 2010 naar 235,75 uur in De thema s die veel gevraagd zijn in 2011 zijn vormingen rond communicatie, wetgeving (statuut vrijwilliger, vzw-wetgeving ) vergaderen en omgaan met vertrouwelijke info. De terugkerende thema s zoals verenigingscommunicatie, eventmanagement en werken met vrijwilligers zijn in vergelijkbare mate aangevraagd als in de voorgaande jaren. Actie We breiden het aanbod van de vrijwilligersacademie uit met vormingen, o.a. rond het thema digitalisering, en het project 100x meer senioren vrijwilliger. - In de vormingskrant editie zomer en najaar doen we een oproep voor nieuwe freelancers. Daar komt heel wat reactie op. Hun aanbod maken we bekend op de website. Afhankelijk van de binnenkomende vragen zetten we de nieuwe freelancers in. Concreet doen we nu beroep op Hans Gils voor de thema s die verband houden met vzwwetgeving, en Debby Nivelle voor eventmanagement, en promotie van activiteiten. - We organiseren 2 keer een cursus voor vrijwilligers over digitalisering, namelijk foto s bewerken en online zetten, telkens in samenwerking met de Gezinsbond. - Het project 100x meer senioren vrijwilliger wordt een succes. We organiseren 45 samenkomsten, goed voor 132,5 vormingsuren. Actie Vormingplus Limburg maakt het aanbod van de vrijwilligersacademie bekend in Limburg, via haar eigen kanalen, maar ook door de verdere ontwikkeling en het onderhouden van de website van de vrijwilligersacademie en het uitbrengen van een halfjaarlijkse e-zine rond thema s, onderwerpen, nieuwtjes en vormingen die verband houden met vrijwilligerswerk. - De website is volledig operationeel en onderhouden. - De e-zine is gepland voor najaar 2011, maar door de personeelswissel op de communicatiedienst is de e-zine uitgesteld tot P. 13

14 SD 6. Vormingplus Limburg ontwikkelt een regionaal aanbod gespreid over de provincie. OD 6.1. Vormingplus Limburg waarborgt spreiding van het vormingsaanbod om een zo groot mogelijk publieksbereik te realiseren. Actie Elke educatieve medewerker is verantwoordelijke voor de contacten met partners en sleutelfiguren in een aantal steden en/of gemeenten. Elke gemeente heeft zo een contactpersoon. In het kader van een optimale spreiding en ondersteuning van het lokale vormingswerk hebben we in 2010 aan elke Limburgse gemeente een vormingswerker als contactpersoon toegewezen. ( zie actie van het actieplan 2010) De planning voor 2011 was om in elke gemeente via systematische samenwerking met minstens één van de plaatselijke diensten als cc/gc, cubelco, culturele dienst, dienstencentrum, bibliotheek of met lokale vormingorganisaties te streven naar een aangepast vormingsaanbod. Door de personeelsverminderingen hebben we deze verdeling in 2011 moeten aanpassen, waardoor de voorgenomen actie in elke gemeenten een minimaal contact niet altijd gerealiseerd is. Toch hebben we in 2011 in heel wat Limburgse gemeenten contact genomen, dikwijls met resultaat of met vervolgafspraken. Zie daarvoor bijlage 2. Actie Vormingplus Limburg gaat in op aanvragen voor vormingsactiviteiten van zowel nieuwe als gekende organisaties in Limburg. Binnenkomende vormingsvragen krijgen veel aandacht. Het is de verwachting en de praktijk bij de vormingswerkers om in te gaan op vragen van derden, en samen een passend vormingsactiviteit te organiseren. Dit geldt zeker bij vragen die kunnen leiden tot een nieuwe activiteit, tot een moeilijk te bereiken doelgroep, tot een maatschappelijke vormingsactiviteit, tot het inspelen op een blinde vlek, in een gemeente waar we nog niet zo actief zijn. Om deze vragen in kaart te brengen, en transparanter op te volgen ontwikkelen we samen met Vormingplus Oost - Brabant een uitbreiding van ons computersysteem scarabee. De ontwikkeling van deze module is omwille van de besparingen in 2011 vertraagd. Het gevolg is dat we voor 2011 geen beeld hebben van de vormingsactiviteiten die we ontwikkelen op vraag. Om dubbelwerk te vermijden hebben we immers afgesproken om vanaf 2011 alleen de binnenkomende vragen in een apart schema te noteren die we opvolgen met het geven van informatie, of doorverwijzen. In bijlage 1 vind je die vormingsvragen, en de opvolging in termen van informatieverstrekking of doorverwijzing. P. 14

15 SD 7. Vormingplus Limburg maakt het vormingsaanbod bekend over de provincie. In vergelijking met het oorspronkelijke beleidsplan, waar nog sprake is van communicatie over het gecoördineerde aanbod, leggen we nu het accent op het eigen aanbod. Consequent met het gewijzigde decreet. In 2011 is Sarah De Ceuster als communicatieverantwoordelijk opgevolgd door Peter van Meer. Deze wijziging heeft de geplande activiteiten in de uitvoering beïnvloed. OD 7.1. Vormingplus Limburg bereikt een doorsnee publiek. Actie We behouden de Vormingplus-krant. De wijziging van de vormingsbrochure naar de vormingskrant behouden we in We hebben ook wel reacties van mensen die zeggen dat ze de brochure missen. Maar tegenover de voordelen (kost, laagdrempeligheid, verfrissende layout) lijkt dat niet op te wegen. Andere vormingplussen maken plannen om ons voorbeeld te volgen en ook over te schakelen op dergelijke vormingskrant. Actie We stellen een verspreidingsplan op voor de Vormingplus-krant, en verhogen gradueel de oplage. In het kader van het verspreidingsplan om de oplage te verhogen hebben we actie ondernomen in Kortessem. Eerst heeft de vormingswerker via gemeentelijke contacten een aangepast vormingsaanbod ontwikkeld met 12 vormingsactiviteiten die ter plaatse doorgaan begin Dat vormingsaanbod hebben we in een aparte brochure voorgesteld en huis aan huis verspreid. Daarbij besteden we aandacht om geïnteresseerden te motiveren om in te schrijven op onze vormingskrant en op ons e-zine. We zijn gestart in Kortessem. Indien succesvol breiden we deze actie ze uit naar andere gemeenten. Actie We voorzien aparte communicatie voor moeilijk bereikbare doelgroepen (flyers, ). Voor verschillende activiteiten hebben we een specifiek ontwikkelde flyer ontworpen en verspreid op gerichte plaatsen. Bijvoorbeeld naar senioren verspreid via de markt (senioren leren computeren), en naar jongeren Leef als een koning...denk als een schooier op festivals. OD 7.2. Vormingplus Limburg verhoogt haar naamsbekendheid naar partnerorganisaties. Actie We ontwikkelen een e-zine naar organisaties en partners om hen te informeren en samenwerking te stimuleren. Deze actie is niet gerealiseerd omwille van de personeelswissel. In 2012 bekijken hoe we dat in praktijk het best realiseren. OD 7.3. Vormingplus Limburg stelt een persplan op. Actie7.3.1 We stellen een perslijst samen, die jaarlijks wordt geactualiseerd. De perslijst is gedeeltelijk geactualiseerd. We werken verder af in Actie We kiezen de evenementen/nieuwe cursussen of acties waarover we een persbericht sturen. Vanaf het najaar hebben we voor een aantal activiteiten aparte persacties voorzien. Volgende voorbeelden zijn opgenomen door de pers: Lezing Liefde, intimiteit en seksualiteit bij ouderen, G1000, De intelligente verleider, tentoonstelling De brug overbruggen. OD 7.4. Vormingplus Limburg werkt doelgroepgericht. Actie We behouden de website voor de Vrijwilligersacademie, als platform voor alle vrijwilligers. Deze actie is gerealiseerd. In 2011 is deze website regelmatig bijgewerkt. De website is een interessant middel om de Vrijwilligersacademie te promoten. Actie We schakelen digitale communicatiemiddelen (facebook) in om meer jongvolwassenen te bereiken. We onderhouden de facebookpagina van Vormingplus Limburg om mensen vertrouwd te maken met onze activiteiten. We stimuleren collega s, die facebook gebruiken, om op hun eigen facebook onze vormingsactiviteiten bekend te maken bij vrienden. P. 15

16 Actie We zijn aanwezig op een aantal beurzen per jaar. Dit wordt jaarlijks herbekeken in functie van de te bereiken doelgroepen. We zijn aanwezig op de Cultuurbeurs in Hasselt. En op het Afro-Latino festival in Bree. In Kortessem nemen we deel aan Ladies day met een specifieke stand waar de klemtoon vooral ligt op vrouwelijke thema s. OD 7.5. Vormingplus Limburg verbetert de informatie en communicatie naar het publiek. Actie We hanteren een eenvoudig taalgebruik voor onze communicatie. De aanbevelingen van de gevolgde vorming met een redactielid van Wablieft over een eenvoudig taalgebruik passen we in de praktijk toe. Bovendien worden alle teksten geredigeerd door de communicatieverantwoordelijke. Hij besteedt aandacht aan een duidelijke titel en een vlotte een eenvoudige omschrijving van de inhoud van de vormingsactiviteit. Hij bewaakt de huisstijl. Actie We zijn aanwezig in minimum 10 gemeentelijke infoblaadjes om inwoners te informeren over ons aanbod. Deze actie is niet gerealiseerd omwille van personeelswissel. We bekijken hoe we dat aanpakken in Actie De communicatieverantwoordelijke ontwerpt vaste sjablonen voor e-zine, PowerPoint, waar vormingswerkers mee aan de slag kunnen. In de praktijk is het aangewezen dat de communicatieverantwoordelijke de opmaak van de e-zine zelf in handen neemt en beheert, want anders gaat de eenduidigheid en de huisstijl verloren. Actie Vormingplus Limburg heeft een werkgroep die de communicatiebeleid verbetert en actualiseert. We hebben een redactiegroep die regelmatig samenkomt om vooruit te plannen welke vormingsactiviteiten op welke manier best in de aandacht (pers, sociale media, website, ) komen. P. 16

17 SD 8. Vormingplus Limburg besteedt aandacht aan een kwaliteitsvolle werking op alle niveaus van de organisatie. OD 8.1. Vormingplus Limburg past zijn organisatiestructuur aan, als gevolg van de vermindering van de Vlaamse subsidies. Actie We sturen de taakverdeling van de administratieve medewerkers bij als gevolg van de vermindering van het aantal medewerkers. We volgen de taakbelasting op, we noteren de knelpunten en sturen bij waar nodig. Door de vermindering van het aantal administratieve medewerkers van 6 in 2010 naar 4 begin 2011 komen we tot een nieuwe taakverdeling en tot heel wat aanpassingen voor alle administratieve collega s. Begin 2011 stelt de directie een nieuwe taakverdeling voor. Dit voorstel wordt besproken, aangepast en in praktijk gebracht. We spreken een proefperiode van 6 maanden af. Tijdens de proefperiode sturen we bij en op het einde van de proefperiode hebben we een definitieve taakverdeling. Op basis van die taakverdeling passen we de functiekaarten aan. Actie We sturen de taakverdeling van de vormingswerkers bij als gevolg van de vermindering van het aantal medewerkers. We volgen de taakbelasting op, en sturen bij waar nodig. We verminderen het aantal vormingswerkers met 3,2 vte. En we vervangen Annelies Braeken tijdens haar bevallingsrust niet. De taken en opdrachten die zo vrij komen, schrappen we niet, maar verdelen we in afspraak met de collega s vormingswerkers. Door de drastische vermindering van het aantal vormingswerkers met 32% ( 3,2 vte op een totaal van 10,10 vte vormingswerkers) en het niet schrappen van educatieve taken, verminderen we noodgedwongen de beschikbare tijd voor de onderscheiden vormingsopdrachten. Deze situatie blijft niet zo. Met de inzet van DAC middelen kunnen een bijkomende aanwerving realiseren. We starten einde 2011 dan ook met een aanwervingprocedure. Actie We sturen het gevoerde prijzenbeleid bij en spreken nieuwe afspraken af naar deelnemersgelden, vergoedingen voor freelancers, kostendeling met partnerorganisaties. We volgen de afspraken op en sturen bij waar nodig. - We verhogen de deelnemersbijdrage met 1 per vormingssessie. We blijven de verminderde bijdrage hanteren, en stemmen in de toepassing af op andere Vormingplussen. - We verminderen de maximale vergoeding voor freelance medewerkers, en vragen hen zelf in te staan voor de teksten die ze ter beschikking stellen aan de deelnemers. - We doen meer beroep op vrijwilligers voor activiteiten die (bijna) gratis zijn voor deelnemers. - We hanteren de norm van het minimum aantal deelnemers strikter dan voordien. - We ontwikkelen verschillende formules in de samenwerking met partners, waarbij vormingskosten gespreid worden over de deelnemende organisaties. We stellen de verschillende formules voor aan de partnerorganisaties en komen tot nieuwe afspraken. We werken procedures uit om deze verschillende formules inhoudelijk en administratief op te volgen. Actie We volgen de uitvoering van het actieplan 2011 op en sturen bij waar nodig. In de loop van het jaar volgen we de uitvoering van het actieplan 2011 op. De gegevens van de eerste jaarhelft vullen we in, zodat duidelijk wordt waar we moeten bijsturen. Uit de gegevens op dat ogenblijk blijkt dat we vergelijkbare resultaten hebben op het vlak van vormingsactiviteiten als in Nu blijkt dat de ontwikkelingen in de tweede jaarhelft een heel ander beeld tonen. Om beter op te volgen is het wenselijk om de uitvoering van het actieplan in de toekomst per trimester op te volgen. OD 8.2. We realiseren verbeterprojecten die instaan voor de kwaliteits. Actie Vormingswerkers geven hun vormingsactiviteiten zelf in scarabee in. We volgen het proces op, noteren systematisch problemen bij uitvoering,en zoeken naar oplossingen. Vormingswerkers worden zelf verantwoordelijk voor het rechtstreeks ingeven en registreren van hun vormingsactiviteiten in het computerprogramma scarabee. Daarmee schrappen we dubbel werk. Vroeger werden vormingsactiviteiten door de vormingswerker ingebracht in een excell schema, dat nadien door de administratie in scarabee ingebracht wordt. Nu gebeurt het rechtstreeks in scarabee, wat tijdwinst oplevert. Door de versnelde vermindering van het aantal administratieve medewerkers hebben we deze actie versneld uitgevoerd. Dat t voor extra problemen. De bedoeling was immers om deze nieuwe werkwijze in te voeren nadat deze werkwijze vergemakkelijkt wordt via de aanpassing van scarabee door de préscarabe. Hierop hebben we nu niet kunnen wachten. P. 17

18 Om deze verandering in de werkwijze mogelijk te maken is een draaiboek uitgewerkt, waarin de te volgen werkwijze op een transparante manier voorgesteld wordt. Er zijn standaarddocumenten ontwikkeld. Vanuit de administratie is groepsmatige en individuele ondersteuning geboden aan de vormingswerkers. Inge Schops blijft vanuit de administratie het registreren in scarabee opvolgen en controleert per kwartaal de ingebrachte gegevens en signaleert tekorten aan de vormingswerkers. Actie We onderzoeken de (financiële) haalbaarheid van een uitbreiding van scarabee met een prescarabee - module. Die module maakt het mogelijk dat de vormingswerkers de registratie van al hun activiteiten systematischer en efficiënter realiseren. Om onze werking duidelijker in kaart te brengen, en transparanter op te volgen hebben we nood aan een uitbreiding van ons computerprogramma scarabee. Samen met Vormingplus Oost - Brabant werken we aan de prescarabee, ondertussen module cursusvoorbereiding genoemd. Via deze aanpassing wordt het mogelijk om de verschillende stappen die we zetten bij het uitwerken en organiseren van vormingsactiviteiten direct in te geven in het systeem en beter op te volgen en zichtbaar te maken. De ontwikkeling van deze module is omwille van de besparingen in 2011 opnieuw vertraagd. We vervangen sneller dan voorzien een aantal traag werkende PC s. Voor onze communicatieopdracht kopen we een grafisch sterke laptop aan. Actie We hanteren een rappelsysteem om de niet- betalingen vanuit het systeem op te volgen. We verfijnen het systeem en halen de (begin)fouten er uit. Deze actie is gerealiseerd. Verder werken we mee aan een module herinneringsmail om deelnemers tijdig te herinneren bij de start van een activiteit. Actie We werken verder aan het opmaken van functiekaarten, competentieprofielen en evaluatiecriteria. We spreken af op welke wijze we dit toepassen. Deze actie deels gerealiseerd. Door de taakverschuivingen hebben we de functiekaarten moeten aanpassen. In 2012 zetten we deze actie verder. Actie We evalueren de aangepaste werkwijze van aansturing van het team. We spreken af hoe we verder werken. De aanpassing van de aansturing van het team realiseren we. We vormen drie deelteams met telkens een procescoördinator. De vormingswerkers vormen twee groepen: een eerste groep die eerder persoonlijke thema s ontwikkelt; en de tweede groep die eerder werkt rond maatschappelijke thema s. De procescoördinator bewaakt het efficiënter inzetten van mensen en middelen, het afstemmen van thema s om overlappingen te voorkomen en het opvolgen van afspraken en te realiseren normen. Uit de evaluatie blijkt dat deze werkwijze positief beoordeeld wordt. De administratieve medewerkers vormen een derde groep, met een coördinator die de administratieve werking afstemt tussen de verschillende administratieve medewerkers enerzijds en met de vormingswerkers anderzijds. Doordat de taakverdeling van de administratieven grondig aangepast dient te worden omwille van de vermindering van het administratief team met één personeelslid, is de aansturing geen eenvoudige operatie en vraagt opvolging en bijsturing. Na een proefperiode van 6 maanden worden de afspraken positief beoordeeld en gecontinueerd. We passen het organogram aan. Zie bijlage 4. Actie We realiseren de verbouwing van het gebouw. We gebruiken budgetvriendelijke en duurzame oplossingen. De aangekondigde besparingen en voor vertraging in het uitwerken van de verbouwingsplannen. Onze Raad van Bestuur wil eerst zekerheid hebben over de financiële situatie. Nadat het begin 2011 duidelijk wordt dat we onze plannen kunnen realiseren, nemen we opnieuw contact met ons architectenbureau A2O, en maken afspraken om verder te werken. De uitwerking van de plannen loopt nu door de architecten vertraging op. De architect van A20, die ons dossier opvolgde, blijft niet verantwoordelijk voor ons dossier. We krijgen een andere architect toegewezen, die zich in het dossier moet inwerken. We hernemen de besprekingen en dringen aan om verder te werken. Einde 2011 zijn alle afspraken gemaakt om het dossier verder te kunnen uitwerken in P. 18

19 SD 9. Het Vormingplus huis biedt ruimte voor ontmoeting voor individuen en organisaties. OD 9.1. Vormingplus Limburg maakt van zijn infrastructuur (patio en inkomhal) een uitnodigende ruimte, waar ontmoeting en vorming plaatsvinden. Actie 9.1. We onderzoeken de (financiële) haalbaarheid om de patio en de inkomhal verder aan te passen tot een uitnodigende ruimte, waar ontmoeting en vorming plaatsvinden. De aanpassing van de patio en de inkomhal kan gerealiseerd worden, nadat de verbouwingen van de voorgevel gerealiseerd zijn. Ondertussen gebruiken we de patio als tentoonstellingsruimte voor activiteiten die zoveel mogelijk aansluiten bij onze vormingen: - Tijdens de Week van de Amateurkunsten organiseren wij een tentoonstelling ism vzw Doppahuis voor hun deelnemers en voor deelnemers aan workshops van Vormingplus Limburg. - Quo Vadis, een tentoonstelling van kunstenares Fran Kusters rond het thema familiaal geweld en aansluitend een lezing over de familiekroniek De vingerafdruk van een engel, het literair debuut van Frans Kusters. Het boek is een fictief verhaal over een gezin waar familiaal geweld plaatsvindt. - Tentoonstelling over de Filippijnen. - Foto s over watervoorzieningen in Nicaragua. - Tentoonstelling kunstenares Hilde Corstjens. - Fototentoonstelling Francis Leyssens. P. 19

20 P. 20

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie