bulletin Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bulletin Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 WEA Nieuwsbrief juli 2013 nummer 3 Bedrijfspand minder waard Pagina 2 Echtscheiding en hypotheek pagina 3 Subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop pagina 8 Fors aantal ingrepen arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt gemaakt met werkgevers- en werknemersorganisaties: het sociaal akkoord. Werkgevers moeten rekenen op wijzigingen in onder meer het ontslagrecht, de WW en het pensioen van de werknemer. De op 1 maart aangekondigde extra bezuinigingen voor 2014 van 4,3 miljard gaan voorlopig niet door, op voorwaarde dat de economie tijdig en voldoende aantrekt. Onderstaand hebben wij de belangrijkste afspraken uit het sociaal akkoord voor u op een rij gezet. Ontslag De ontslagbescherming blijft tot 2016 ongewijzigd. Vanaf dat jaar wordt de kantonrechter de route voor ontslag bij een arbeidsconflict. De UWV-route wordt bewandeld voor ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen of bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De ontslagvergoeding krijgt een andere opzet. Per gewerkt dienstjaar wordt 1/3e maandsalaris als transitievergoeding opgebouwd. Deze vergoeding biedt de werknemer de kans om nieuw werk te vinden, mocht ontslag aan de orde zijn. Vanaf het tiende dienstjaar bedraagt de vergoeding een half maandsalaris per dienstjaar. Voor vijftigplussers die tien jaar of langer in dienst zijn op 1 januari 2016, is deze opbouw hoger (tussen 2016 tot 2020). De transitievergoeding bedraagt maximaal , of voor mensen die meer verdienen, maximaal een jaarsalaris. WW Vanaf 2016 wordt de WW geleidelijk aan verkort naar twee jaar. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao aanvullende WW afspreken. De WW-premies gaan vanaf 1 januari 2014 structureel met 1,3 mrd omhoog. Dit is een lastenverzwaring voor werkgevers. Lees verder op volgende pagina >

2 WEA Nieuwsbrief juli 2013 nummer 3 Help, mijn bedrijfspand is minder waard De crisis in de vastgoedsector is niet voorbijgegaan aan bedrijfspanden. Grote kans dat de waarde van uw pand al is gedaald of dat u straks geconfronteerd wordt met een waardedaling van uw onroerend goed, of dat nu in eigen gebruik is of verhuurd. Het kan verstandig zijn om eens te kijken hoe uw bedrijfspand op de balans staat. Met een juiste waardering in de boeken kunt u (tijdelijk) belastinggeld besparen. Vervolg van pagina 1 Pensioenopbouw Het maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentage voor een pensioenvoorziening wordt voor nieuwe pensioenopbouw per 2015 met 0,4% verlaagd. Bovendien vervalt vanaf die datum de fiscale facilitering van pensioen boven een pensioengevend loon van per jaar. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben tot 1 juni 2013 de tijd om hierop aanvullingen of alternatieven te bedenken. Flexwerkers Vanaf 2015 wordt ook de positie van flexwerkers versterkt. Het aantal tijdelijke contracten dat kan worden afgesloten, wordt beperkt, waardoor werknemers met een tijdelijk contract sneller in aanmerking komen voor een vast contract. Ook komt er een verbod op nulurencontracten in de zorg. Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, waarbij mensen die geen arbeidsovereenkomst hebben maar op basis van een opdrachtovereenkomst werken, onder het wettelijk minimumloon gaan vallen. Het sociaal akkoord bevat nog vele andere maatregelen die hier niet zijn genoemd, zoals het schrappen van het verplichte quotum voor arbeidsgehandicapten. Het kabinet zal alle maatregelen uit het akkoord omzetten in wetgeving en deze voor het najaar naar de Kamer sturen. Waardering bedrijfspand Doorgaans worden bedrijfspanden gewaardeerd op de historische kostprijs (aanschafprijs) verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. Daarbij moet u rekening houden met een economische gebruiksduur van het pand en een restwaarde. Sinds 2007 gelden er bovendien strengere afschrijvingsregels, die de afschrijving op uw bedrijfspand aanzienlijk beperken. U mag namelijk nog maar afschrijven tot aan de bodemwaarde van het bedrijfspand. Voor een pand in eigen gebruik geldt een bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde. Bij een beleggingspand (een aan een derde verhuurd pand) is de bodemwaarde zelfs gelijk aan de WOZ-waarde, waardoor afschrijving in deze tijd niet of nauwelijks nog mogelijk is. Tip: Wanneer u een gebouw verhuurt (ter beschikking stelt aan een derde), geldt de bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde alleen als het pand voor ten minste 70% wordt verhuurd. Waardedaling Is de waarde van uw bedrijfspand door de huidige crisis op de vastgoedmarkt sterk gedaald, dan kunt u overwegen om het pand af te waarderen tot op de lagere bedrijfswaarde. Hierdoor kunt u in het jaar van afwaardering eenmalig fiscaal een verlies nemen, waardoor u in dat jaar minder belasting betaalt. Bij afwaardering van een bedrijfspand op de lagere bedrijfswaarde gelden overigens wel diverse regels. Zo moet bij het bepalen van de bedrijfswaarde van een pand in eigen gebruik worden uitgegaan van de going-concernwaarde: dit is de waarde die een koper bij een mogelijke verkoop van de onderneming aan het pand zou toekennen als hij de onderneming in zijn geheel zou voortzetten. Bij beleggingspanden en voorraadpanden gelden weer andere regels voor waardering op de lagere bedrijfswaarde. Het is aan te raden om bij afwaardering op de lagere bedrijfswaarde dit te onderbouwen met een taxatie. Bovendien moet u er rekening mee houden dat u in ieder geval tijdelijk niet meer kunt afschrijven op het bedrijfspand. Het fiscale resultaat van uw bedrijf zal hierdoor de komende jaren weer toenemen. Stijgt het pand weer in waarde, dan moet de afwaardering worden teruggenomen. U moet dan weer opwaarderen tot de boekwaarde die zou zijn bereikt zonder dat gebruik is gemaakt van de eerdere afwaardering op de lagere bedrijfswaarde. Ook deze stijging vormt extra fiscale winst. Of afwaardering op de lagere bedrijfswaarde voor u een aantrekkelijke optie is, is afhankelijk van de situatie en de extra kosten (zoals taxatiekosten) die hiermee gemoeid zijn. Laat u daarom goed voorlichten door uw WEA-adviseur. 2

3 Echtscheiding kan gevolgen hebben voor uw hypotheek Per 1 januari van dit jaar zijn de regels voor hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Voortaan krijgt u alleen nog renteaftrek voor een nieuwe hypotheek als u deze in dertig jaar minimaal volgens een annuïtair schema volledig aflost. Met deze nieuwe regels krijgt u mogelijk ook te maken in geval van echtscheiding. Renteaftrek bij een nieuwe lening Gaat u scheiden en was u in gemeenschap van goederen gehuwd, dan komt de helft van de woning en de schuld aan u toe en de andere helft aan uw expartner. Neemt u uw deel van de op 31 december 2012 reeds bestaande schuld mee naar bijvoorbeeld een nieuwe woning, dan kunt u de rente over dat deel in beginsel gewoon in aftrek blijven brengen en hoeft u niet verplicht af te lossen. Moet u meer lenen voor de nieuwe woning, dan geldt voor deze extra lening uiteraard wel de nieuwe aflossingseis voor behoud van renteaftrek. Blijft u in de woning en moet u een nieuwe lening afsluiten om uw ex-partner uit te kopen, dan gelden de nieuwe regels eveneens voor zowel de overgenomen hypotheekschuld van uw expartner als voor het te financieren deel van diens overwaarde. Dat betekent een wettelijke aflossingverplichting om in aanmerking te kunnen komen voor renteaftrek. Dit is niet het geval als u vóór 1 januari 2013 een echtscheidingsconvenant heeft getekend waarin staat dat u uw ex-partner uitkoopt. De lening die u hiervoor afsluit, hoeft niet te voldoen aan de nieuwe regels, mits de eigenwoningschuld in 2013 op uw naam wordt gesteld. Echtscheidingsregeling De echtscheidingsregeling in de inkomstenbelasting is niet veranderd. Blijft uw ex-partner in de woning wonen, dan mag u tot maximaal twee jaar na uw vertrek de door u betaalde rente op de eigenwoningschuld in aftrek brengen, ondanks dat de woning niet langer uw hoofdverblijf is. Tegemoetkoming bij restschuld Het kan natuurlijk ook zo zijn dat, al dan niet gedwongen door de echtscheiding, de woning moet worden verkocht. Door de crisis op de woningmarkt is het goed mogelijk dat u en uw ex-partner na verkoop van de eigen woning blijven zitten met een restschuld. Heeft u hierna geen eigen woning meer, dan kunt u toch de rente op deze schuld nog maximaal tien jaar in aftrek brengen. De restschuld moet dan wel zijn ontstaan vóór 1 januari Vertrekt u beiden uit de woning en staat de woning sindsdien (leeg) te koop, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de verhuisregeling. De woning blijft dan nog enkele jaren aangemerkt als eigen woning, zodat u voorlopig nog hypotheekrente op uw deel van de eigenwoningschuld in aftrek kunt brengen. Kapitaalverzekering voor aflossing eigenwoningschuld En dan is er bij echtscheiding nog een tegemoetkoming voor als u een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) in het verleden heeft afgesloten. U mag in dat geval de gespaarde gelden vroegtijdig opnemen en toch gebruikmaken van de vrijstellingen die gelden voor een KEW, SEW of BEW. Voorwaarde is wel dat u het ontvangen bedrag gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld. 3

4 WEA Nieuwsbrief juli 2013 nummer 3 U ii t g e ll ii c h t WEA Deltaland Sneller en efficiënter advies door digitaal klantenportal Twee jaar geleden schetste Hans Siemens in zijn boek Geruisloos naar de top het beeld van de groei van onder andere WEA Accountants en Adviseurs in het midden- en kleinbedrijf (MKB). De auteur gaf aan dat de van oorsprong agrarische accountantsondernemingen voorlopers zijn op automatiseringsgebied en mede daardoor kansen pakken in het MKB. Tijd om twee jaar later eens te kijken hoe het er voor staat. We doen deze update bij WEA Deltaland en spreken af met de vennoten Jan Kees Zegers en Mark van Tol in Oud- Beijerland. Zegers: Twee jaar geleden gaf ik in Geruisloos naar de top aan dat automatisering in de accountantswereld de normaalste zaak van de wereld is. Belastingaangiften gaan al jaren digitaal en wij hebben ons in lijn daarvan doorontwikkeld. In 2011 zijn we hier bij WEA Deltaland met een klantenportal begonnen. De klant logt in, via een toegangscode, in zijn digitale administratie en kan daar stukken inzien en deponeren. Zowel de klant als wij werken in dat dossier. Ook kunnen we elkaar vragen stellen en deze beantwoorden op momenten dat dit het beste uitkomt. Ervaring leert dat dat goed past bij de manier van werken van een ondernemer. Verandering Het werk op onze kantoren verandert sterk, vervolgt van Tol. Productie van cijfers wordt in toenemende mate door de computer overgenomen. Digitale facturen van toeleveranciers worden ingevoerd in de portal, maar ook gegevens van de bank, komen rechtstreeks naar ons toe om automatisch verwerkt te worden in de administratie van de klant. Wij zijn alleen in beeld om die gegevens te controleren. Contact met de klant om de gegevens te analyseren is hoofdzaak. Vanuit onze opleidingen leerden we gegevens te verzamelen, ordenen en rubriceren om te kunnen adviseren. Verzamelen, ordenen en rubriceren gebeurt in toenemende mate door het leggen van koppelingen tussen computersystemen. Het accent van ons werk komt dus sterker op advisering te liggen. Contact met de klant en met hem of haar de cijfers analyseren is de hoofdzaak. De administratie van de klant is door de digitalisering actueler. Cijfers zijn veel sneller beschikbaar. Dat weten de banken ook en zij eisen, bijvoorbeeld bij financieringsvraagstukken, vaak al twee weken na de afloop van een periode de actuele cijfers. Zegers vult aan: Dat betekent ook dat we andere eisen stellen aan nieuwe medewerkers. Kennis van accountancy of fiscaliteit moet worden aangevuld met communicatieve - en andere sociale vaardigheden. Het gaat er om dat wij met de toenemende actuele informatie vanuit de systemen het gesprek aangaan met de klant. Wat betekenen de cijfers, waar zijn verbeteringen mogelijk, waar liggen kansen, hoe doet de klant het ten opzichte van collega s? Dat zijn de vragen waarop we met de klant antwoorden zoeken. Dit alles op basis van de actuele informatie uit de portaladministratie. Voortgang Van Tol: De klantenportal is er vooral om gegevens te delen in twee richtingen. Nu ligt het accent vooral nog bij ons. We zetten zaken klaar in de administratie van de klant en sturen een sms of mail waarin we melden dat dit het geval is. Vervolgens haalt de klant zaken zoals zijn jaarrekening, tussentijds verslag of belastingaangifte op en accordeert, indien nodig, de stukken digitaal. We verwachten dat klanten in de toekomst in toenemende mate zelf dingen neerzetten op de portal. Steeds meer klanten herkennen het gemak om op deze manier de cijfers goed voor elkaar te hebben. Cruciaal voor de portal is de koppeling van de beschikbare 4

5 systemen aan elkaar. In de koppeling van bijvoorbeeld online boekhoudsystemen aan online bankieren zijn de laatste jaren goede stappen gezet. Er zijn standaarden ontwikkeld die het met elkaar praten van systemen goed mogelijk maken waarbij de privacy wordt gewaarborgd. Via die zogenaamde SBR-standaard kunnen we vanuit de portal goed communiceren met bijvoorbeeld de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, het CBS en de banken. Deze organisaties eisen dat klanten digitaal communiceren met hen. Wij verzorgen dat en zorgen er tevens voor dat de benodigde koppelingen van systemen aan de standaardnormen voldoen. De ondernemer hoeft zich hier niet in te verdiepen en kan zich richten op het eigenlijke werk van zijn of haar bedrijf. Wij investeren ook in het realiseren van de juiste koppelingen. Zo zitten we, namens de branche, in het overleg met de melkveehouderij en onderhouden we goede contacten met de uitgevers van leidende systemen in de markt, zoals Accountview voor online boekhouden en Loket.nl voor salarisen personeelsadministratie. Actueler en sneller Door de portal kunnen we sneller en makkelijker over informatie beschikken, stelt Zegers. We zitten veel dichter op de actuele reële situatie van de ondernemer. Hierdoor kunnen we sneller en efficiënter adviseren en samen met de klant anticiperen op ontwikkelingen. Door de automatisering kost het verzamelen, ordenen en rubriceren van informatie minder tijd en minder arbeid. Hierdoor komt er meer tijd vrij voor actueel advies. Dat betekent een verschuiving van de werkzaamheden op accountantskantoren. Je hebt minder mensen nodig en juist mensen die het adviseren in de genen hebben. De grote bulk aan werk verdwijnt en maakt plaats voor advieswerk op maat per klant, op basis van alle data die beschikbaar is. Het aantal vestigingen van accountantskantoren zal in mijn ogen dan ook teruglopen. Minder kantoren maar wel centraal in een regio om direct contact met de klant te onderhouden vanuit een nog betere actuele adviesrol. Wij merken dat onze klanten die aanpak rond adviseren erg waarderen. Voor nadere informatie: 5

6 WEA Nieuwsbrief juli 2013 nummer 3 WEA nieuws Open dagen WEA Naaldwijk Vlnr: Jos van Kester en Henry Zwinkels van WEA Naaldwijk met de winnaars van het coachingtraject: Ab van Heijningen en Marco Blom. Op 24 en 31 mei 2013 zette WEA Naaldwijk in navolging op de startersdagen van eerder dit jaar, haar deuren weer open voor bestaande en potentiële klanten. Tijdens de open dagen werden ondernemers uitgedaagd om hun zakelijke idee te laten toetsen. Deelnemers maakten kans op een coachingtraject ter waarde van 5.000,. Adviseurs van WEA Naaldwijk toetsten verschillende ideeën op haalbaarheid. Tijdens de gesprekken traden adviseurs op als onafhankelijk klankbord en werd samen met de ondernemer een idee of visie uitgewerkt met concrete doelen. Vervolgens analyseerden de mensen van WEA Naaldwijk het verdienmodel van het idee en het te verwachten rendement werd onder de loep genomen. Hierbij werd ook het aanbod om te helpen bij de financiering vanuit het grote WEA netwerk meegenomen. Na afloop van de open dagen kwam de winnaar van het coachingtraject door loting vast te staan. Winnaar werd het idee van Ab van Heijningen en Marco Blom met hun nieuw op te richten onderneming IQcomfort Telecom. Na de bekendmaking is er direct gestart met het uitstippelen van de route richting een goede start van de onderneming. IQcomfort Telecom, gefeliciteerd. Andere opvallende ideeën waren het idee Samen Tuinen van Frank de Boer en het idee dekleinelette tjescoach van Joke Breel Juridisch Advies. In de volgende editie van het WEA Bulletin worden de ideeën nader toegelicht. Voor de ondernemers en de adviseurs van WEA Naaldwijk zijn het zeer inspirerende dagen geweest. Blijf WEA Naaldwijk volgen voor nieuwe open dagen! Afscheid Ria Streefland Op maandag 27 mei 2013 heeft WEA Midden Holland Gouda feestelijk afscheid genomen van haar fiscale collega en medewerkster Ria Streefland, die na 45 jaar dienstverband, met pensioen is gegaan. Jubilea Deze keer kunnen we melding maken van diverse jubilea. We noemen eerst vijf medewerkers die 12,5 jaar werkzaam zijn bij WEA: : de heer A.C. Berrevoets, vestiging Zierikzee : mevrouw S.A. Hangoor, vestiging Hulst : de heer J. Sanderse, vestiging Goes : de heer B.P. Wesselingh, vestiging Gouda : de heer drs. M.J van Doorne RA, WEA Audit We hadden verder een jubilea van 25 jaar: : mevrouw C.C.M. Schaalje-van den Broeke, vestiging Oostburg s Middags was er een geanimeerde bijeenkomst met klanten; s avonds hebben we deze mijlpaal gevierd middels een diner met collega s. Eén en ander vond plaats in Flora Holland/ brasserie ROOS te Boskoop. Voorts zelfs een jubilea van 40 jaar: : mevrouw J.M. Overbeeke, vestiging Goes Vanaf deze plaats feliciteren wij hen van harte met deze jubilea! 6

7 Voorkom hogere eigen bijdrage AWBZ en WMO Vanaf 1 januari 2013 is de eigen bijdrage AWBZ en WMO voor mensen met vermogen verhoogd. Vanaf die datum telt 12% van uw vermogen mee voor de vaststelling van uw eigen bijdrage. Gelukkig zijn er mogelijkheden om een hoge eigen bijdrage te voorkomen. Zorg echter wel dat u zich tijdig voorbereidt! De eigen bijdrage wordt namelijk berekend over uw inkomen en vermogen van twee jaar eerder. AWBZ en WMO U kunt niet alleen te maken krijgen met een eigen bijdrage AWBZ bij opname in een AWBZ-instelling, maar ook bij verpleegkundige zorg en/of hulp bij het wassen en aankleden thuis. Krijgt u hulp bij het huishouden thuis, dan valt dit onder de WMO. Bij opname in een AWBZ-instelling geldt tijdens de eerste zes maanden de lage eigen bijdrage. Daarna geldt meestal de hoge eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage bedraagt in ,5% van uw bijdrage-inkomen (maximaal 797,80 per maand). De hoge eigen bijdrage bedraagt 8,5% van uw bijdrage-inkomen (maximaal 2.189,20 per maand). Bij hulp thuis geldt er een maximale periodebijdrage per vier weken, welke afhankelijk is van uw bijdrage-inkomen. Vermogensbijtelling De eigen bijdrage wordt onder meer berekend aan de hand van uw verzamelinkomen. Dit betekent dat uw inkomen uit box 1, 2 en 3 meetelt voor uw eigen bijdrage. Naast 4% van uw vermogen dat al in het verzamelinkomen zit, wordt vanaf 1 januari 2013 echter ook nog 8% van uw vermogen bij uw bijdrage-inkomen opgeteld. Twee jaar terug Voor de bepaling van uw eigen bijdrage wordt uitgegaan van het verzamelinkomen van twee jaar eerder. Dit betekent dat voor uw eigen bijdrage in 2013 uw verzamelinkomen 2011 van belang is. Dit verzamelinkomen wordt vervolgens verhoogd met 8% van uw vermogen in box 3 per 1 januari Peiljaarwijziging Wanneer deze terugwerkende kracht nadelig voor u is, kunt u onder voorwaarden vragen om een peiljaarwijziging. De eigen bijdrage wordt dan berekend aan de hand van uw inkomen gedurende het lopende jaar en uw vermogen per 1 januari van dat jaar. Informeer bij uw adviseur naar de voorwaarden voor een peiljaarwijziging. Tip: Het verzoek om peiljaarwijziging moet uiterlijk gedaan worden binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar! Verlaging bijdrage-inkomen Er zijn diverse mogelijkheden om uw vermogen en daarmee uw bijdrageinkomen te verlagen. Denk daarbij aan schenking, aflossing van een overbedelingsschuld of het onderbrengen van vermogen in een bv. Uw WEA-adviseur kan u hierover meer vertellen. Verlaging van uw vermogen in 2013 heeft pas effect op uw vermogen per 1 januari Het effect voor uw eigen bijdrage treedt daarom in principe pas in werking vanaf Een peiljaarwijziging kan deze inwerkingtreding mogelijk vervroegen naar Kinderopvangtoeslag aanvragen kan nog Ouders die in 2012 en 2013 de kinderopvangtoeslag niet op tijd hebben aangevraagd waardoor zij minder geld ontvingen dan wanneer zij hun aanvraag eerder hadden ingediend, krijgen alsnog de mogelijkheid de toeslag voor die jaren aan te vragen. Sommige ouders hebben namelijk een afwijzing gekregen, omdat zij met terugwerkende kracht een aanvraag hebben ingediend die verder teruggaat dan één maand. Deze beperking wordt dus voor 2012 en 2013 tijdelijk afgeschaft. Kinderopvangtoeslag is alsnog aan te vragen via mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2014 geldt er een nieuwe regel: kinderopvangtoeslag wordt dan toegekend vanaf de maand waarin de ouder de aanvraag doet en de drie maanden daarvoor. 7

8 WEA Nieuwsbrief juli 2013 nummer 3 Colofon Subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop Vanaf 1 juli 2013 is de subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld. Wilt u uw asbestdak saneren en hiervoor in de plaats zonnepanelen plaatsen? Dan kunt u, naast de reeds bestaande fiscale voordelen, nu ook subsidie krijgen voor het saneren van het asbest. Bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. WEA Bulletin is een periodieke uitgave van WEA Accountants & Adviseurs. WEA is lid van het SRA en deze uitgave is in samenwerking met het SRA tot stand gekomen. De verschijningsfrequentie is vier keer per jaar en wordt gezonden aan cliënten en relaties. Website: Periode De meeste provincies stellen de regeling open van 1 juli 2013 t/m 1 september Alleen de provincie Flevoland (1 september) en de provincie Gelderland (1 oktober) stellen de regeling later open. Wilt u subsidie aanvragen? Wees er dan op tijd bij, voor deze regeling geldt Wie het eerst komt, het eerst maalt. Subsidiebedrag De subsidie die u kunt krijgen bedraagt 3 per m 2 asbestdak dat u verwijdert. Het maximale subsidiebedrag dat u kunt ontvangen is Voorwaarden U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie: u bent een agrarische ondernemer met een minimum SO (Standaard opbrengst) van Als professioneel ondernemer zult u gemakkelijk aan deze eis kunnen voldoen; u moet minimaal 400 m 2 asbest verwijderen; u plaatst zonnepanelen, die een minimaal geïnstalleerd vermogen van 15 kw piek hebben; u moet een asbestinventarisatierapport laten opmaken. Asbestverwijdering U kunt alleen subsidie aanvragen voor de verwijdering van asbest aan de buitenkant van het gebouw (dak, gevel, dakgoot). Niet in aanmerking komen o.a. ventilatiekokers, asbest rondom verwarmingsbuizen en dakbeschot. U moet het gehele asbestdak van een gebouw verwijderen. Heeft u meerdere gebouwen? Dan mag u er wel voor kiezen om van één gebouw het asbestdak te verwijderen. Zonnepanelen plaatsen U hoeft de zonnepanelen niet te plaatsen op het dak dat u saneert, maar u moet deze wel plaatsen op gebouwen binnen hetzelfde bouwblok. Aanvragen Bij de aanvraag moet u een aantal bijlagen meesturen. Hiermee toont u aan of u aan de voorwaarden voldoet: gegevens van meest recente Gecombineerde Opgave, i.v.m. de minimale SO-eis; een asbestinventarisatierapportage; een getekende offerte voor het verwijderen van asbest; een getekende offerte voor het plaatsen van de zonnepanelen; de noodzakelijke vergunningen of meldingen; Machtiging U kunt uw WEA-adviseur machtigen voor het aanvragen van de subsidie. Hiervoor moet u een machtigingsformulier invullen. Fiscale regelingen U kunt deze subsidie combineren de fiscale regelingen MIA, VAMIL en EIA. Het fiscale voordeel zal in veel gevallen de hoogte van de subsidie overstijgen. Informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij uw WEA-adviseur. Ook is er een website (www.asbestvanhetdak.nl) met de meest recente informatie over deze regeling. Redactie: WEA Groep, Shyla Jopse Postbus 30, 4460 AA GOES Tel Eindredactie: Henk Kramer Communicatie, Goes Maatschap WEA Noord-Holland MIDDENMEER: Tel UITGEEST: Tel WEA Randstad B.V. HOOFDDORP: Tel Maatschap WEA Midden-Holland GOUDA: Tel Maatschap WEA Naaldwijk Tel Maatschap WEA Deltaland BRIELLE: Tel MIDDELHARNIS: Tel GROOT-AMMERS: Tel OUD-BEIJERLAND: Tel Maatschap WEA Zeeland GOES: Tel MIDDELBURG: Tel OOSTBURG: Tel ZIERIKZEE: Tel HULST: Tel Maatschap WEA Roosendaal Tel

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Maart 2013 Jaargang 17 Nr. 54 In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 NIEUWSBRIEF Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 In gesprek met René Balvers van Ingenieursburo Balvers over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat oproept. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Ondernemersaftrek pagina 2 Werkkostenregeling pagina 3 Renteloze lening pagina 6. Testament om erfbelasting uit te stellen

Ondernemersaftrek pagina 2 Werkkostenregeling pagina 3 Renteloze lening pagina 6. Testament om erfbelasting uit te stellen WEA Nieuwsbrief mei 2010 nummer 2 Ondernemersaftrek pagina 2 Werkkostenregeling pagina 3 Renteloze lening pagina 6 Testament om erfbelasting uit te stellen Er zijn verschillende redenen om een testament

Nadere informatie

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2013 3 Flexwerkers: betalen per oproep 4 Haal een zakelijke auto tijdig naar privé 6 Voor het Goede Doel 10 Help: mijn eigen bijdrage

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat?

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Reemedie is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Scannen = boekhouden Kantoornieuws.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010

SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 SRA-NIEUWSBRIEF TWEEDE KWARTAAL 2010 Amersfoort, mei 2010 Hoewel aan de inhoud van deze brochure uiterste zorg is besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijke onvolledigheid

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 3. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. 3. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 3 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl

Fiscaal Actueel. Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2010 - nummer 2 Industrieweg 6 Postbus 61 3360 AB Sliedrecht T 0184-42 04 36 www.atenta.nl Ook in crisistijd kunt u het urencriterium behalen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie