en dus heb ik meteen maar even zaken gedaan.het was "Geen probleem! Je bent mocht vememen,dat door een veóouwing 'o lmlx' vooeráalt ofeeituuro!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en dus heb ik meteen maar even zaken gedaan.het was "Geen probleem! Je bent mocht vememen,dat door een veóouwing 'o lmlx' vooeráalt ofeeituuro!"

Transcriptie

1 'Kritische Kreten'is een artikel van Hans van der Schaaf.Hans is lid van onze verenigingen in het vierde kwartaal van 2002 naar Kreta vertrokken om er te gaanwerken. Voor een paarjaar dacht hii. De redactie van de Mylos onwing afgelopen iaar via zijn Kritische kreten. Lees en geniet van zijn ervaringen daar. 25 november2002: Yeó ooq QíÀorUoul lk weet niet of je bovenslaandekan lezen,maar er 'dag mijn vrienden'. Met enige staat in het Grieks trots presenteerik jullie mijn eerste'kritischekreet'. Helaasnog zonder foto's, want ik heb problemen met het inladen daarvan. Waarschijnlijk een kabelprobleem;er wordt mij een nieuwe toegestuurden hopelijkgaathet dan wel goed.nog even geduld dus. Verder probeerde ik een soort krantenindelingte maken, maar daar ben ik mee opgehouden,want het werd tekíueel gezien een zootje. DE REIS NAAR KRETA Een paar dagenvoor de afuaartbleek mijn bedoeld k^itischevervoermiddelde basalel<waliteitíoetstoch niette kunnendoorstaan.drt betekendedat binnen zeer korte tijd een alternatief gehuurd moest worden. Het werd een Fiat Ducato.Welnu, alsje ooit nog eens iemand nodig hebt om zo'n ding volstrektoptimaalin te pakken,bel gerust.ledereen, ook hier,snaptniet hoe het me is geluktal m'n zooi daarinhierte krijgen.de reiszelf gingvoorspoedig. De herfst in Zwrtserlandwas erg mooi, al die gele berken op de bergen gaven een apart sfeertje. Daamasloeghet weer om, in positievezin;de eerste avond zaten we in Noord ltalië alweer buiten te eten.na onze ovemachtingdrraren een file bij Milaan warenwe op t1d op de boot vanancona naarpatras. Buitenop het dekgeslapen. De golvengledenonder ons weg in jullie richting.de volgendedag waren we om 13.00uur in Patrasen ook weer zeer ruim op tijd voor de boot Piraeus-lraklio. Na een ontbijt in het centrum gingenwe maar eens richting mijn toekomstige werlgever, om te horen waar deze voor mij een onderkomenin Archaneshad geregeld. Dat wist ik namelijknog steedsniet. MIJN ONDERKOMEN OP KRETA Tja, mijn onder*omen. In het voorjaar had ik zeven weken oo Kreta vertoefd. Onder andere om te solliciteren,op te treden op de Ficosser-conferentie en een ondertomen in de buurt van lraldiote vinden. Dat laatíe was het snelstgeregeld,dacht ik Voor het congreswas ik ondergebrachtbij wienden van Christos,in de buurt van lraklio en aanzee.ze haddenaooartementenover ALt U UD I.IORDTVÁN VEREdt6t]t6 en dus heb ik meteen maar even zaken gedaan.het was "Geen probleem! Je bent 6n[)ilt1t6Bt - 6BtE(Bt1ÁltD KOÍ'1T()P welkom," Dat had ik dus mooi geregeld. DEZEPIáAT' EEII 'ÏKXER I{ET UW Totdat ik anderhalve maand van tevoren ]VIÁII BI ATIRE'E}I KRIJ Í U mocht vememen,dat door een veóouwing 'o lmlx' vooeráalt ofeeituuro! deze ootie was vervallen.nu kan zoiets natuudijkattijdgebeuren,maargewoon even meedenken hoe dat dan anders vorm te geven,dat zit er dan niet bij."signomi,me ti na kanoume."dus:ik hadeen probleem.lk hebtoen ChriÍos gebeld en die zou voor mij wel iets in Archanes regelen, want daar was mijn eerste opdracht.het puntwas alleendat hij de betreffende huisaftspas informeerde over d[ probleem op de avond dat ik in Noord ltalië al lekkerbuiten aan de risotto zat. Beetje kort dag dus. Ook voor een huisartsin Griekenland.Bij aankomstop Kreta was 'spiti' voor mij. Christos zat in het er dus geen burtenlandmet de mobiel uit en niemandwist verder ergensvan.kodom: ikwas helemaalin Gnekenland. Omdat de verhuisbusdrie dagen later weer (eeg) terug moestnaarnederland,moesterwat gebeuren. Gelukkigkon ikviadezelfdewienden,die mij hadden moeten laten vallen,een'kampeer'-onderkomen kijgen: primitieí maarmijn spullenstondenvoorlopig veiligen droog. Mijn verblryfmaaktedeel uit van een 'kippendorple', zo'n 400 meter (volgensmijn GPSsysteem)boven zee en 4 kilometer ten zuiden van waar ik eerí zou wonen. Het was het winteronderkomen van de moeder van één van de vrienden. Normaal woont moederop de Lasithi-hoogte, maar dat is's winterswat koud. lk kon daarduswel even blijven,maarniet te langen daarhad ik ook helemaal geen zin in. Intussenwerd door de huisarts in Archanes ijverig doorgezocht naar een plek voor mij. Daar kv,ramechter niet zoveel van terecht en nadat ik een paar keer op het gezondheidscentrum in Archaneswas geweest begreep ik dat ook wel: volle wachtkamerstot laat in de middag.dat zou dus niet lukken.om een langveóaal kort te maken:

2 6e z?onrn4en,n;"l"7lonj danlcrj eigen inrtiatiefen wat hulp van de universiteitzit ik nu in een nieuwewoningin het centrum van Archanes. Niet al te lang, want hoewel er nietsmis is met de woning is het niet helemaal wat ik wil. Het is weliswaarbuiten Fddio, maarik zit toch Iiever wat meer bij zee en niet weer op 400 meter hoogte. Dit hoofdstuk is dus nog niet afgesloten. DE GRIEKSE PAPIERWINKELMEITODE Als je in Nederland ergens opnier.rwbegin! moet je ook eerst door een papierwinkel heen. Maar dat geheel ligt meestal op je bureau te wachten om ondertekendte worden. Of anderskomt er wel een attent iemand van Personeelszaken langs.nu weet ik al enigetijd dat dit in Griekenland allemaalwat andersgaat,maarsomsheeft een mens een hoop bij te leren.eenvan mijn hoogíe orioriteiten was het verkdjgen van een auto. Tweedehandsis hier relatief duur omdat Grieken hun auto tot op de draad oprijden,dusde keuzevooreen nieuwe was snel gemaakt. Het werd een Peugeot 206 XS, klein,maar pittig.precres wat in het Grieke verkeer werkt. Zo'n auto moet natuurlijk geregiíreerd worden alsde jouwe. Daar heb je twee dingen voor nodig: een verblijfsvergunningen een SoÍi-nummer(A,F.M.op z'n Griek). lkwerd ven /ezennaarhet juiíe 'down-town' kantoor in lrakiio, aan het El Greco-park. Na drie loketten werd mij uitgelegddat ik hiervoor in het nieuwe gebouw in de buurt van Knossosmoestzijn. Dat heeft me bij elkaar een hele werkdag gekoí en daar staat hier niemand raar van te kijken. Met andere noodzakelijkeformaliteitengaat het al net zo. Op het politiebureaukekenze 'wat me aan met een blik van: kom je hier doen?'.ze veruvezenme naar de toeristenpolitie, die mij naar de emigratiedienst verweesen dezezette me op het spoor nzar d e v r e e m d e l i n g e n p o l i t iien d e h a v e n. Historisch gezien natuurlijk niet zo'n rare plaag, maar in het vliegtuigtijdperkkom je daar niet direct op. De dienstdoendeagent hoorde mij aan en vertelde mij terug te komen metvijfpasfoto's.datwas dne dagen later het geval.nee, ik moeí ook nog een papier hebbenwaaruit bleekdat ik hier werk lk keeg dat een week later. Het werd gelezen,maarer moest nog een stempelop o milos van de universiteiten ik kreeg nu ook nóg drie formulierenmee,die ingewld moesten wonden.bovendienmoest ik niet één maar twéé kopieën van mijn paspoort inleveren. Op dat stempelwacht ik nu nog.misschien volgendeweek. lk ben aan dit gedoe inmiddelsminíens twee dagen en liters benzinekwiyt.wat mij opvatt,is dat niemand weet hoe iets precies zit, ook niet met W::::::::::::: ::: t:.qií regelen,dan is de kansgroot dat dit helemaal onder op de stapelkomt. En van die stapel blijft iederedagwel wat liggen.toen ik mijn Sofi-nummerhad,kon ik naarde garageom m'n auto oo te halen.lk had van tevoren 's aangekondigddat morgens vroeg zou komen.toen ik om 9.45 uur od de íoeo venvelkomdmet Íond, werd ik vriendeliik koe en vervolgensgebeurdeer helemaal -4 *lh betrekkng tot de processenwaar men zelf 'Den 'weet deel van uhmaakt. xero'. ik niet'. is dan ook een standaardantwoord hier. En men weet het echt niet. ledereenis urtsluitend op zijn eigen bedoenin(e gericht en wat er verder in de wereld gebeurt,tja, dat is niet belangrijk Je ziet dat op deze wijze een vracht aan eneqgie,kansenen kwalitert verloren gaat, gewoon omdat niemand precies weet hoe het zit en.je dus steeds opnieuw het wiel moet uitvinden.eén van 'dat de hooglerarenhier zegt Gneken niet kunnen organiseren'.lk beírijd dat: het openbaarvervoer loopt hier voortreffelijk daar is over nagedacht.maarverder lijkt alles 'aan de achterkant'te worden gemanaged: op het moment dat de gebeuftenisoptreedt, alsde persooner is,enz..nu hoeft dat geen probleem te zijn, als je over voldoende middelen,ruimte,tijd, etc.beschikt.maardat is bepaald niet altijd het geval hier. Wat je ziet, is,dat de mensendie aan het eind van de keten zitten - hiërarchischof functioneel - alleoperationeleíress op hun nek kijgen. Ze komen niet toe aan hun eigenlijkwerk en moetendat dan in hun wije tijd doen.als zo iemand dan ook nog voor zo'n rare Hollander allerlei oraktischzaken moet niets.dat duurdezo even,het was inmiddels overtienen,toen ik de verkoperer opmerkzaam od maakte dat ik om half twaalf in Archanesdiende te zryn.of men wat kon helpendatte latenlukken.er kwam beweging in het geheel. De auto stond achter in de showroom en moest dus langs diverse anderenaarbuiten.dat luktein een halfuur. Vervolgensmoest hij in de garagenog rijklaar gemaaktworden, maar ook dat was in een half uur klaar.intussenwerd ik naar een kamertje gebracht om de verzekeringte regelen.nu had ik dat met Babisurtvoerig doorgelopen,dus ik dachtdat drt al geregeld was.lk kom dus dat kamertjebinnen,wordt allervnendelijkst toegeknikt,maar weer met 'wat die blik van: kom je hier doen?'.het duurde een half uur om dat, wat we een week geledenbesprokenhadden,in een polrs om te zetten.inmiddelswas het halft.'." i maar de auto stond voor. lk kreegee- :::' beknopteurtleghoe een en ande-.'.:'.-.: en kon weg. Weliswaarzonde-.:-::.:-olaten.maardat kanhier.de n^::: - - :: :.. :^ gedraaid, duser zatwat benzrre ^ r- at '..:' ik de hellingafreed sloe: ' 3í e.' :':.: helemaalnietsmeer.een.a.rde mor^::-': werd er met een brommer e oo uit peí..' :

3 om een plasticflesvol benzinete halen.dat was 20 minr-rtenlater geíkst. Om tien voor twaalf mocht ik dan toch echt weg. Gelukkig ligt ertegenwoordig een attematiefvoor de weg langsknossosnaararchanes.lk was er daardoor om kwart over twaalf. Om er vervolgensachterte komen dat de afspraak niet doorging.maria kon niet omdat er nog patiënten in de wachtkamer zaten en Christos,tja, die had wat dingen die waren urtgelopenomdat er zoveeltussendoorwas gekomen. Omdat ik mrln nieuwe auto wilde inrijden en Gai(Gijsop z'n Hollands,maardat isvoor Grieken niet uit te spreken) uit Holland overkwam, waren we samen richting westkuí gegaan.ruim 200 kilometer over redelijkewegen,behalvedan het laatstestuk dat smalen bochtig is,met direct naaí je de helling,die een paar honderd meter naar beneden loopt. Het hoosde en weerlichtte op dat moment als een gek Als je die weg niet kent gaatdat niet goed.na een weekend onder vrienden te zijn geweest,ging ik z o n d a g m i d d a gt e r u g. O p d e s n e l w e g Kissamou- Chania kwamen mij op enig moment twee politiejeepstegemoet. Vijf minuten later had ik ze achter me aan,met zwaailichten al. lk ging netjesde 'berm' in om ze langste laten, maar nee, ze kwamen voor mijl (?x##l?)of ik wel even wilde Íoppen! Of dit wel mijn auto was. En of ik wel evende papierenwilde latenzien.moet je voorstellen:staat er een jeep voor je en achterje. Met daannacht man in ME-tenue. Ze beginnenin de kortste tijd je hele auto binnenstebuitente keren.ener Íaan er wat op afstandjou in de gaten te houden of je geen rare dingen gaat doen. Om een lang verhaalkortte maken,het bleekdat een dag daarvoor eenzelíde auto gestolen was. En toen zagenze mij zonder kentekenplatenop de weg. Dat was natuurlijkverdacht.lk kon ze ookwel oveftuigendat het mijn auto was, maar ik had dat ene papier dus niet wat ik paskijg als ik... nou ja, zie boven.lk moest dus mee naar het bureau,want de wet wzrs ovedreden.onder begeleiding vaneenjeep voor en achtermrlnaarchaniagereden,waar we om half vier oo het bureau aankwamen. Daar werd proces-verbaalopgemaakt.lk verteldenogmaalshet hele verhaalen men geloofde mij. Maar wie zou dan de verantwoordelijkheidnemenvoor de beslissing om mij weg te Íuren? Omdat de chef er niet was, werd zaak aan de verkeerspolitie ove even. Daar moest ik tamelijk lang op wachten, want die waren met een groot ongevalbezig.maar goed, half zes kwam de betreffendeverantwoordelijkebinnen.hij en zijncollega'smaaktenal wij snelduidelijkdat ze het allemaalmaar onzin vonden.'het is zijn auto, hrl heeft een rijbewijsen de ar-rtois 3 verzekerd!'.intussenhad ik ze verteld dat ik in Nederlandookvoorde politiehadgewerkt en dat ik het allemaalwel begreep.maarwie zou nou de beslissingnemen dat ik weer 'lefteros' was. lk heb toen met vrienden gebeld, die ik het hele verhaal vertelde. Zij 'hotemetoot' kendeneen bij de polrtiehier in Chania.Laterhoordeikdatze hem meteen hadden gebeld, maar hij was niet thuis geweest. Hij zat in Athene, maar ze kegen het nummer van zijn mobiettje. Zij wiíen hierdoor eerder dan ik dat het orobleem opgelost zou worden. Om kwart voor acht kon ik vertrekken.lk bedankteiedereenvoor de collegiale gastvrijheid,waar ze om moesten lachen.intussenheb ik het betreffende papier nog steeds niet, maar wel een kopie van een papier waarop alle nummersvan de auto aanmijn naamwonden gekoppeld.lk ben dus een stapjeverder. ARCHANES Nu wat over mijn huidige woonplaats. Per half novemberwoon ik in Archanes,in een opnieuw opgetrokken woning. De grootouders van Yiorgos woonden er vroeger. Archanesheeft volgensmij eenzelfderelatie met lraklioalsharenmet Groningen.Alleen in dit geval,zeer letterlijk boven de rook van haklio. Het is een gemeente van ongeveer 4500 inwoners,bestaandeuit twee dorpen, en ligt in een kom van een aantalbergen op een hoogte van zo'n 400 meter. Als je er over de nieuwe weg heen rijdt, moet je aan het einde daarvanrechts en meteen weer link. Je rijdt op dat punt langseen indrukwekkend - volgensmij - ooriogsmonument. de weg drie kilometer af en komt dan Jerijdt 'Kato in Archanes',en na weer een kilometer 'Pano in Archanes',het hoofddorp. Daar woon ik Je volgt de weg rechtdoor en op?onrn4en.r"tl r?fekenla nd gegeven moment moet je rechtsaf naar beneden, rechtdoor is ver"bodenom in te rijden. Na 50 meter zie je rechtseen kleine kerk linkseen straatjewat er op het eerste gezicht niet uitziet Odos Psaradaki. Twintig meter van de hoek zie je link een geel comolex. In het eerste deel woon ik Het huisnummerismij onbekend.het huiszelfis een tweekamerwoning met badkamer, gelegenaaneen binnenplaats met tuin. Het geheeliszeermodem Griek en voomamelijk ingericht op de hete zomer. Dat betekent dikke muren, tegenwoordig niet meer van dikke natuurstenen,maar modeme licht's gewichtisolerendebakproducten. Zomers zal heteffectwelgoed zijn,maarmomenteel ishetwat minder.vooralomdatdebedoelde verwarming nog niet is aangebracht.maar die komt volgendewee( hoor ik nu al meer dan dne weken. De weg naar benedengaat hierna naar links en maakt een soort eenrichtingscirkelrond het centrum van het dorp. Na weer ongeveer 150 meter zie je links het gezondheidscentrumwat momenteel mijn bijzondereaandachtheeft. Na weer ongeveerzo'n afíand kom je op de 'kendrikr platia',het dorpsplein.rechtszrln de nodige tavemes. Dan door de smalle hoofdstraat weer terug, waar een aantal verrassendmoderne winkels en mooie KretenzerDandenstaan.Het dorp is relatief welvarenddanlal de wijn. Het ishierdruiven, 'Armandidruivenen nog eensdruiven.de wijnproducentzit bij mij om de hoek en in de omgeving[<cmje nog een aantalbekende namen tegen. Over het verbouwen is nagedacht(de verkeersaderdie ik hieóoven beschreeí kent richting haklio en de haven een hoog alcoholpromillage en je ziet dat ze erwerkvan maken.)kortom,ikzit hiergoed en koop dezelfdedozenwijn alsbij mijngriek

4 ?onrn4en,ni"l"-nlon) in Lltrechl Alleenwd zeveneuro per vijf liter goedkoper.tip: Lidakis,rood, droog, 1998,biologischsamengesteld. Kost hier zeveneuro.misschien te verkijgenbijrrgokrs Arnsterdomsestrootweg 88, Utreàt tel: t 3ó90. VERHUIZEN NAAR ARCHANES 4 De werkplek drie behangrollenbreed maar redelijkdiep,w.rs zo heet en vochtigwas dat m'n bril onmiddellijkbesloeg.door de mist heen ontwaarde ik een ouder echtoaar,dat mij verzekerde dat ik mijn was gerust aan hun zorgen kon toevertrouwen. Het was gelukl Toen ik mijn was hlram ophalen, woegen ze me waar ik woonde enzo. Het bleek dat ze al veel van me wisten. Vooral lk moest dus binnen een maand weer verhuizen,maar hoe doe je dat hier? Yioqgoskendewel een verhuizer,maar : die kon alleen op zondag. Gelukkig.i.il l'l kende Gai iemand in lraklio die il misschienwd weer iemandkendemet een geschikteauto, want even een bus huren,lukt hier niet. "Oh, dat is geen probleem!" Hij belt, maar zonder resultaat.we moesten zaterdag maar om negenuur hier zijn,dan zou hij het geregeld hebben. We waren er de volgende dag op tijd en men was inderdaad aanwezig."over wat voor auto beschikt u?" was mijn eerste belangrijkevraag. Het bleek zo'n 'Japanner te zijn.en daarin moest alles in één keer mee, inclusiefzijn slechte humeur. Dat werd dus nik, we zijn verder gaan zoeken. Via een andere kennis lukte het om rond half elf dezelfde ochtend iemand met een grote zandauto te charteren en dat hebben we maar gedaan.nikos was een alleraardigste man,hij vond hetwel grappicallemaal.en hoewel hij vaker verhuisde,was zijn inschattingvan hoe dat mijn spullen moest, toch wat optimistisch.de laadoppervlaktevan zijn auto was weliswaargroter dan die van mijn bus hierheen, maar een bus kun je opzij en naarboven volbouwen. Bij een open auto gaatdat niet. Koftom, mijn mijn hoeveelheidboeken is hier blijkbaar logistieketrukendoosmoeí weer open, Het bijzonder. En dat terwijl ik de helft in ging er allemaalmaar net op. En de veertig Nederland heb achtergelaten.zij bleek een meter touw die ik uit Nederland had goede vriendin van de moeder van Yiorgos meegenomen,lcwamnu goed van pas.nikos te zijn en was op de hoogte van mijn en Gd gingen met de verhuisautomee, ik aanwezigheidin Archanes,zoalswaarschijn Iijk reed er met de mijneachteraanom de lading inmiddelsvelen, te bewaken. Na een uur waren we in Archanes. Het was redelijk warm, dus we }VAT KRITISCHE SCHETSJES 's hebbendaaraardigwat alyeetverloren,mztar Markt zaterdagsis er in lrakliomarkt. Het ik was onder dak rechter gedeette van de tweebaansavenue van de oude haven,langsde nieuwe tot aan DE WASSERETTE Alikamassosis daar dan beschikbaarvoor. lk had Yiorgos gevraagd of Archanes een Dit betekent dat de hele avenueen directe wasserette had.ja, die was er. Hij had mij omgevingtot vnjplaatsisverhevenvoor alles geduid waar die ongeveer moest zijn,lk ben wat (nog) beweegt,mechanischoforganisch. er een Daarkeer naar wezen zoeken,maar En van beide soorten zie je de meest kon nietsvindenwat in mrlnbeeldvan zo'n uiteenlopendevormen. Het is hier dan bedrijf paste. Dus nog een keer gevraagd. werkehlkchaos.of beten de som van allerlei Dit keer tekende hij het me uit vlak bij de toevalligebrownse bewegingen. 'farmakio' daar zat er toch echt één. Weer De Íoplichten zijn urtgezet,want in deze gezocht En nu,toevallig of niet, zag ik via de situatie zouden ze uitsluitend aan resultaat openstaandedeur allerleitextiel in plastic het tegenovergesteldevan hun bedoeling verpakt aan een rek hangen.lk naar binnen. opleveren.kortom, alsje wilt weten wat de evolutie zo adn (positieve) resultaten heeft opgeleverd moet je deze marlctomgeving zeker eens bezoeken. lk vergat die zaterdagmarkttot nu toe iedere keer. De nieuwe weg van Archanesloopt rechtdoor haklioin en komt dan vervolgensop deze markt url Eenmaaldaar is er geen weg terug. lk zat er de laatstetijd nog wel eens tussen. In die situatiemoet ie alleswat in Nederlandals een verkeersverbod geldt terzijde schuiven,want anders loopt de boel echt vast.het gaatweliswaarlangzaam, maar het gaat. En zonder stress.de markt zelf is vooral groente- en fruitmarkt,maar ook kieding,tassenen prullariaz1nerte koop.vandaagvallen vooral de kaíanjes en wollen sokken op. Het moet hier blijkbaarwintergaan worden, Het ge"t l: Chaniamag dan niet zo groot zijn als Faklio,het centrum doet wat autoverkeer betreft niet onder voor de hoofdstad. Ook hier grote parkeerproblemen.hoewel link en rechts van de weg het par4<eerveóod duidelijkíaat aangegeven, íaan beide kanten van de weg vol geparkeerd. Volgensmij is dit de reden dat ze het centrum van eenrichtingsverkeer h e b b e n v o o r z i e n.d a n k u n j e t e n minste nog in een richtingrijden!op een gegevenmoment liep ikdaarweer. Het verkeersbeeld was volstrekt vertrouwd, maar nu toch iets anders: tussende rij linksen rechtsíond ook midden op de weg een auto geparkeerd! Voor een bank Men moest zeker even iets regelen.enjawel hoor. Daar kwam een oolitieauto aanen die kon dus niet verder. Evende sireneaangezet en in'no-time'stondde eigenaarvan de auto buiten.hij maaktewat vageexcusesen reed zijn auto weg door gewoon een blokje om te rijdenen zijn auto op preciesdezelfdeplek te parkeren.kon hij zijn zaa(es aftrandelen. De kansdat erweer een politieautoaanzou komen was nu natuurliikverwaarloosbaar. Het gezag2: Als je in Cesium met de bus aankomt,rijd je over de nieuwe hoofdstraat binnen.bij het plein gaat de bus dan rechts nchtingoude hoofdstraaten oude dorpsplein, waar nu het busstationis.er rsdaarniet al te veel ruimte, dus is voor de taxi's een eigen parkeem-rimtegemaakl lk zat daar in het voorjaar met wienden wat te drinken toen het volgende tafereel zich ontrolde: de plaatselijke dorpsagentliep wat rond op het plein,veel was er niet te doen. Op een gegevenmoment k\ /am een 'Japanner'het pleinop rijden.dit voeéuigwerd ver^volgens wat los uit de pols op het taxigebeuren geparkeerd,voor de neus van onze aient.

5 Vervolgensstapte er een Kretenzer uit van een leeftijdwaaraanje zag,dat het de zoon van de agenthad kunnenzijn. Hij begonde bestuurderer voorzichtigjesattent op te makendat zijn voertuigtoch niet daarstond waar dat de bedoelingwas. Met een gebaar van diepe minachting,ondertrteldmet een aantal opmerkingen dat dit toch je reinste bullshitwas,gaf de bestuurder uiting aan de tcwaliteitvan dit poltiewerk Hij zou over vijf minutenterug zijn, dus even nietzeuren.vervolgensliep hrlweg.de agent reageerde niet, keek op zijn horloge, wachtte precies vijf minuten en bliestoen op zijn fluit. Hij wachtte nog even, maar begon toen toch een bon te schnjven.hij nam daar alletijd voor. Tijdens dit schrijfproceskeerde de bestuurderterug,stapte in zijn auto en reed weg zonder wat voor agent dan ook maarte zien. De bon werd niet afgeschreven. Het gezag 3: Voor buitenlanders hebbenze hier in Gnekenland'Athens News'. Het is een weekblad dat naast een tv-gidsneutraalgetint nieuwsgeeft over gebeurtenissenin Griekenlanden daarbuiten.in die van 22-l l-2002sïàat een artikel waarin het njgedrag van 'bikers' in Athene aan de orde wordt gesteld:men rijdt tegenwoordig ook gewoon over de stoep. Als ik eerlijk ben, moet ik toegevendat ik dit ook wel eensheb gedaan.ging ik met de fiets naar lraklio - ook daar staat de boel somsflinkdichtgebouwd- en dan is een Íoepje pikkenbest handig.maar met een motor is dattoch wat anders. ln het artikelwordt de politie gevraagd waarom ze er niets aan doet. De chef beklaagtzichover de pnoriteitendie hij moet stellen en het Gneke (rij)gedrag:grieken zijn gewoon 'unruly'.wat heet. DE LAATSTE ZATERDAGMIDDAGIN NOVEMBER Hij isongeveeranderhalvekilometerlangen duidelijkis twee fasengebouwd.het begin is bryhetvenetiaansefort aande oude haven. lk heb het over de Diervan de nieuwehaven van lraklio.het eeríe deel is duidelijkvan oudere kwaliteitdan het tweede deel,het is lager en heeft de hulp nodig van enorrne 'kraaienpoten' betonnen om de zee te weers[aan.het tweede deel is van solider 'Carla kwaliteit. en Peter' hebben oo 25 september1977hun naam in hettoen nog vloeibarebeton kunnenzetten.verder heeft graffrtiook hier zrln intree gedaan,de eerste isalthansaangebrachthet ziet er voor graffrti niet slecht uit en voorlopig is er ruimte genoeg.maarvoor hoelang?den xero. Op zo'n zaterdagmiddag buiten het seizoenis het nonin4en 5 er zeer rustig.jeziet er voomamelijkmannen met vishengels. En een eenzamegriekse(!) jogger.hier is waarschijnlijk de enigeplaats in lraklio waar je kunt lopen zonder voortdurendop je hoedete hoevenzijnvoor auto's.halverwegede pier kunje naarboven, waar het laatst gebouwde gedeette begint. Je loopt dan ongeveer vier meter boven zeeniveau.het pad is ongeveer 2,5 meter,r,;. k.-nlo n J dus misschienkun je ze daar bestellen: De eerste is van Viki Moscholiou:Anichto Vivlio,liveopgenomen en alle betere nummers staan er oo. Haar stem doet denken aan Piaf of Belou,ouik! De tweede is ook bijzondeneen doos met vrjf cd'svan Koías Moundakis,de Menuhin van de lira. Er zrt een alleraardigí boe(e bij over de maeíro en de teksten van de zang. 'Rare De titel is: ('bijzondere'dus) live recordings'en kost hier 43 euro. Toekomstigetrp: Dalarastreedt binnenkort 'live' op met Marinellaen dat moet volgensmij een klapperworden.geen idee wanneer drt uitkomt REGEN Het is natuurlijkzeer on-grieksom het over regen te hebben, maar we hebbenhier inmiddelswat fone buien gehad.je ziet dan wat dat doet in combinatiemet de temperatuur(nog steeds 15 tot 23 graden).mijn uit Nederland meegenomenbieslook is alvaí begonnenuit te lopen.zo ook de reí: allesis nu groen en geel.als je momenteelrondrijdt,lijkthet landschap eerder op Wales dan Griekenland. Alleende olijíbomenpassenniet in dat beeld. Vanwege de heuvelachtigheid komen er met buien soms forse stromenlos,die dan dwarsover de weg gaan,stenen en grond achterlatend.je moet daar dus goed uitkijken,nu was het al zo dat als iemand een paar honderd meter'up-street'zijnauto aan het wassenis,jij dat kan weten gezien de stroom die bij jou langskomt. Met een forse bui worden dat stromen.als je dan autorrjdt,zie je niets door de breed.tot mijn veróazingliggener allerlei hoeveelheidboegwater die dat oplevert. En wijendeíelletjes,maardat isbij naderinzien dan het zicht als het donker is: vanwegede te begrijpen:het is er ruíig en van beneden schaanestraatveriichtingrijdt iedereen met af ziet niemandje. Bovende wrjkalikamassos groot licht. Dimmen bij tegemoetkomend laat een grote zwerm, ik denk spreeuwen, verkeer behoort niet tot het Íandaard zien tot welke wonderbaarlijkevormen zo'n repertoire.als het dan ook nog regent wordt geheelkankomen:een geweldigeshow net autorijdeneen kakofosie('fos' is Gneksvoor een driedimensionalescreensaver.ineens 'licht')waarje raarvanwondl Dat iswd even vertrekkenze 'en masse'richtinghet westen. wennen. Terug br.1 het fort zie ik drie katten plotseling op een wat oudere man op een crossfiets SINTERKLAAS met hengelafrennen.ze hebben duidelijk Op 6 decemberheeftagiosnikoalos/heilige eenzelfdegenetischformaat. Hij roept ze bij Nicolaashier zijn naamdag.afhankelijkvan hun naam.wat bhlkl hrj voert ze het afual het belang beperkt dit feestelijkegebeuren dat hq van zijn visactiviteitenoverhoudt. lk zich tot de mensendie Nicolaasheten of denk dagehlk,want ze zien er goed uit. Hem zoals in Archanes, ook tot een aantal kennen en vertrouwen ze. Mijn eerdere instantiesin het dom. Nicolaasis hier de toenaderingenwerden met fanatiekgeblaas heiligemet'de zee' in zijn portefeuille.wat afgewimpeld.brengeerí maarvis,dan botert ze daarin Archanesnou Dreciesmee hebben het vanzelfwel. is mij niet duidelijklk heb hier uitgelegdwat het bij onsvoor feestisen onder de collega's MUZIEK TIPS speculaasuitgedeeld,wat men erg lekker Een paar muziektipsvoor de liefhebber.(lk vond. lk kon er alleenniet achterkomenwat heb dit ook aan Het GnekseEi/onds d, speculaas in het Griek is.

6 ï,onrn4en,ni"lu"nlon) Na een paardagenregenis het vandaagtoch weer mooi weer. Dat heeft Sinterklaastoch maar goed geregeld.er ligt voor het eerí weersneeuwoo de Psiloritis. Maardie is ook meer dan 1700meter hoog.zelfzit ik tijdens de lunch buiten, nog met opgestroopte mouwen van de zon te genieten. Dimitri verteh mij een paar dagen later dienst te hebben in het gezondheidscentrumergens hoog op de Psilorrtis,De weerman had sneeuw voorspeld en dat betekent dus een aantal dagen dienst, want dan kom je eenvoudigniet weg. De voorspellingvan het slechte weer klopte overigens. Veel regen en vocht zijn het gevolg én geen warm water, want ik heb nog steeds geen centraleverwarmingmet bijbehorende voorzieningen. KERST Natuudrjk vieren ze hier kerst. De cuhuur wordt nog steeds ster^kbepaald door de GrieksOrthodoxe Kerk (echt nog met een hooftletter). Maar,onderweg van de universiteit naar Archanes is een planten- en pottenwinkel,waar op dit moment kerstbomen in de aanbiedingzijn - waar halen ze die hier vandaan?- en ook vedichte plastic kerstmannen in alledeimaten.de verlichte kitsch heeft wel wat ln Archaneszelf is oo diverse plaatsen kerstverlichtingaangebracht.maar bepaald minder overdadigdan soms in Nededand. Dat ik toch naar Nederland ga met de kerstis niet voor iedereenbegijpelijk Jebent er net! lk weet intussendat de ociële baan waar hier ik hier voor kwam, aan mijn neusvooóij is gegaan.omdat ik ouder dan 35 ben en geenocieeldiploma'griek'kon overhandigen.beide redenen kloppen niet. De eerste niet vanwege de Europese wet tegen discriminatieop grond van leeftijd. En de tweede niet omdat diezelfde Europese wet alleen zo streng wordt toegepast bij immigrantendie banenhebbenals huisarts, leraar e.d.,die meteen en rechtstreek met de bevolkingvan doen lc"ijgen.de meer beleidsmatigenkijgen gewoon twee jaar of zo de tijd in deze zin aan hun verplichtingen te voldoen. lk ken oo een Nederlandse universiteit een Grieke hoogleraar die na twee jaar nog geen woord Nederlands spreekt!waarschijnlijkwist degenein Athene hier allemaalnieg van en heeft zich aan het formeel opgegevenegehouden.zo gaatdat (ook) hier soms.men is nu wel bezigvoor mij iets anderste regelen,maar of dat gaat lukken?lk heb zo mijntwijfeb. Eenen ander betekent dat mijn volgende líeet over 'Systimata' zal gan, Grieke systemen.daar kan ik dus wd wat over zeggeninmiddels. ó Voor jullie geruststelling: het weer is zeer herfstachtighier de laatstetijd, maar met zo nu en dan een zeer mooie dag zodat je meteen weer buiten kunt zitten. Dan is het voor mij weer helemaalkreta. ZOMAAR EEN KRITISCHE ZATERDAG Het is vandaag zaterdagen ik ben sinds gistermiddagweer in mijn dorp op WestKreta Tijdens een gesprek in de avond bij de open haard hadden we het over een bouwkundige kwestie, wat waarschijnlijkin z'n essentieeen fakeorobleemis.het betrof de huurwoning van een van de bewoners hier. Gai en ik besloten het er m;ër eens met Nikos overte hebben.nikos is een wat apart type. Hij woont buiten het dorp een paarhonderd meter lager.tegenwoordiglon je er over asfalt komen. Hij is architect van beroep, studeerde daarvoor in Amerika, en heeft met eigen handen een bouwval daar omgetoverd tot een fraai ecologisch verantwoord onderkomen. Met een dito uitzichtover olijfooomgaarden en de zee.het enige dat herinnert aan mensen hier, is een klein wit kerkje. Misschienwijd ik nog eens een verhaalaan Nikos zijn kunstwerk lkwas er al eens eerder geweeí en verwachtte daarom bij aankomst een stel honden, dat als belangrijke werkzaamheid heeft aan weemden hun uitstekendedentaletoeíand te tonen, uiteraard met bijbehorendveóaal geweld.het is dus zaak even te roepen dat je er bent, zodat Nikos de honden kan vertellen dat de werkzaamheden gestopt kunnenworden. Bij aankomstechter geen honden, ook niet na roepen.hij is er waarschijnlijk niet.toch maar even kijken. We doen het hek open en tot onze verbazingkomt er een uiterst vriendelijkepup op ons af met daarachter Nikos. Hij had ons wel gehoord, m:tar was bezig kaaste maken. Hartstikke leuk dat je langskomt. Gai kende hij nog niet. Nadat ook Gai het huis had gezienzijn we buiten gaan zrtten. Ondanks I februari en de krachtigewind is buiten zitten geen probleem.tolangde zon 's schrjnttenminste.het is morgens uur en dus trjd voor een zygote (raki),oh.lvenen de zelfgemaaktekaas.de pup vermaaktzich intussenmet de poes en de kippen of komt met enige nadnrk bij ons aandachtvragen. Na eerst de zaken weer eens aan elkaar gepraatte hebben,kwam het bouwkundige probleem aande onde.het is inderdaadgeen probleem. En indien wel, dan zijn er nog andere oplossingen, zie het huis van Nikos. Tijdens het derde glas komen ineens 'Aardgas'en zijn metgezellinhet pad op, even 'buurten', Aardgas is ook zo'n type die je blijkbaaralleenhier tegenkomt. Eigenlijkgewoon boer,heeft hij een inmiddelstien jaar lopend project afgesloten. Hij beschikt nu, in een schitterende en toeristvrije omgeving, 'hotel' (Aria Fissen, over een slaatop het Intemet) met vier kamersen twee appartementen en wacht nu op gasten.tijdens het bor-rwenis hij een keer van het dak gevallenen brak beide benen.volgensde behandelend artszou het nooit meerwat met hem worden, maar hij is het lopende vooóeeld om je niet al te veel van medische prognoses aan te trekken. Aardgashad ik een maand geleden nog gezien,maar toen was het maar even, want hij zat midden in de olijvenoogst.nu had hij genoegtijd, dus toen wij bij Nikos opstapten, vroeg hij ons naar zijn hotel te rijden om verder te praten. Hij had een uitstekende stifado en wijn gebruikklaar, of we die dan meteen maar even wilden komen keuren. De stifadoging op en de wijn was ook uitstekend,het weer was inmiddelsaan het omslaan.bij aankomst in het dorp wervelde het a,rrerk bijna op grijphoogte door het dal. Kort daarop regende het alseen gek Weer om rond het haardwurte gaanzitten,dat was gezellig.tot Gai [<wammeldendat het de bedoelingwas 's dat we avonds in de andere tavema wat kwamen nuttigen, gewoon daarom. Dat hebbenwe gedaan.binnenzaten Stellios,zijn vrouw en zoon, en nog vier dorpelingen. Twee daarvankende ik goed, een helemaal niet en de ander door het oaasfeesteerder dit jaar een beetje;de dorps-papas.ook hier was het vuur in de open haard aangenaam hoog, maar door de harde wind werd een deel van de rook en de barbecueluchtterug de ruimte ingeslagen.voor rokers een normale omgeving,maarvoor anderentoch wat minder. Men deed een raam open, de gigantischeafzuiglcapging aan en weg was het. Wijn en barbecuevleeswaren ruim aanwezig.het'bor.rwprobleem'was inmiddels in het hele dom bekenden moest dus ook

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen.

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen. 1 weekje Nog maar 1 week. Nu wordt het serieus. Gister hebben we de auto "proef-gepakt". Alle spullen die we nu niet meer nodig hebben hier zijn al in de auto gebleven. We hebben gemerkt dat we erg veel

Nadere informatie

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren Interview 5-5-2009 met een gehuwde vrouw met 5 kinderen: Int: Hoe gaat het met je? A: Ja, een beetje druk, tijd voor de kinderen, ik heb vijf dochters. Ja, eh, ja eh, mijn oudste dochter is bijna 8, ik

Nadere informatie

Mag ik ook voor mezelf zorgen?

Mag ik ook voor mezelf zorgen? Mag ik ook voor mezelf zorgen? Biedt inspiratie voor het beter worden vanuit eigen kracht. Cora Postema Met deze verhalen van onze eigen ervaringen in de zorg wil ik mensen inspireren om goed voor zichzelf

Nadere informatie

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Sanela Hasanbegovic heeft in haar leven heel wat meegemaakt. Ze kreeg niet alleen te maken met de keiharde praktijk van migratiebeheersing, maar ook met patriarchaal

Nadere informatie

Dit boek gaat over. door

Dit boek gaat over. door Dit boek gaat over door 1 2 Inhoud 04) Voorwoord 05) Onvrede 12) Spanje 2012 17) Wonen 23) Registro de la Propiedad & Catastro 24) Scholen 30) Gezondheidszorg 33) Biertje? 35) Shoppen 39) Werken 41) Beleggen

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014

Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt. oktober 2014 Ik kom van ver Verhalen uit de internationale Transvaalbuurt oktober 2014 Inhoudsopgave Het project Ik Kom Van Ver blz. 5 De Transvaalbuurt in cijfers blz. 7 Buitenlanders blz. 9 Elizabeth Wales blz. 11

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver!

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! 1. Anoniem, Bewoners Camelot. Wordt je als bewoner fatsoenlijk

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

Als een koning zo rijk

Als een koning zo rijk Joanna Beem Als een koning zo rijk Deel 1 van de trilogie ROZEN VOOR MARIANNE Dit is een uitgave van Booklight dienstverlenende uitgeverij Zie voor een overzicht van al onze titels (ook als e-book) www.booklight.nl

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Voor ieder kind een (t)huis. Het recht op onderdak voor illegale kinderen in Nederland

Voor ieder kind een (t)huis. Het recht op onderdak voor illegale kinderen in Nederland Voor ieder kind een (t)huis Het recht op onderdak voor illegale kinderen in Nederland Recht op een (t)huis De brochure Recht op een (t)huis is geschreven ter illustratie van de klacht die Defence for Children

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

De crisis in een nieuw jasje

De crisis in een nieuw jasje Huurdersmagazine Zesde jaargang maart 2013 nummer 1 Jij een broek, ik een trui In de ruilwinkel is alles voor nop over de kabinetsplannen Ik ben er behoorlijk pissig over Wonen voor 800 in het centrum

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller.

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller. Voor de regisseur OORLOG ZONDER VRIENDEN is een moeilijk stuk om te spelen. Het stelt hoge eisen aan de spelers, de regisseur, de zaal, de belichting en de attributen en de kleding. Lees dus dit eerst,

Nadere informatie

Colofon. Inhoud. nummer 1 1

Colofon. Inhoud. nummer 1 1 olofon De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit der Technische

Nadere informatie

ook vaak een gesprekje aan te gaan. Als oudste zus is er Nancy van vijfentwintig jaar, spreekt goed Engels en studeert economie. Zij zal later vaak

ook vaak een gesprekje aan te gaan. Als oudste zus is er Nancy van vijfentwintig jaar, spreekt goed Engels en studeert economie. Zij zal later vaak Caïro for one week. Vrijdag: Er is geen raamstoel meer vrij. zegt de in het blauw geklede baliemedewerkster. Ik neem genoegen met een plek ergens in het midden. Het toestel vertrekt s avonds om acht uur

Nadere informatie