JAARVERSLAG Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College

2 Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC Horizon College? 1.1 Onze kernactiviteit...p Structuur en organisatie...p Centrale medezeggenschap...p. 11 H2 Beleid Missie, visie en doelstellingen 2.1 Onze Missie...p Visie...p Doelstellingen...p. 13 H3 Steeds beter onderwijs Projecten Competentiegericht onderwijs...p Talen met Ambitie...p Doorstroom vmbo-mbo-hbo...p Onderwijskwaliteit...p Internationalisering...p. 18 H4 Onderwijs in beeld Prestaties 2009 per sector 4.1 Economie...p Techniek...p Welzijn & Educatie...p Gezondheidszorg...p Handel & Dienstverlening...p Purmerend...p Facilitair Bedrijf...p Bestuurs- en Managementondersteuning...p. 34 H5..Onze deelnemers Aantallen, verhoudingen en kenmerken 5.1 Gediplomeerde en ongediplomeerde uitstroom in het kort...p Deelnemers beroepsonderwijs in aantallen...p Deelnemers en hun kenmerken...p Aantal bekostigbare diploma s...p Inschrijvingen Educatie...p. 48 jaarverslag

3 jaarverslag

4 Verder bouwen aan goed onderwijs Woord vooraf College van Bestuur Verdere verbetering van de kwaliteit van onderwijs stond ook in 2009 hoog op de agenda. Meten is weten was daarbij een belangrijk speerpunt. Peilen wat onze deelnemers ervan vinden, op basis daarvan het onderwijs continu verbeteren en docenten en praktijkbegeleiders trainen. Uit de resultaten blijkt opnieuw dat de meeste deelnemers en docenten positief zijn over de invoering van het onderwijs dat gebaseerd is op de nieuwe door de Rijksoverheid vastgestelde eisen aan het beroep ( Competentiegerichte kwalificaties). Deze nieuwe eisen stellen ook andere eisen aan de organisatie van dit onderwijs. We blijven hard bezig om ook deze punten te verbeteren. Goede basis voor groei De afgelopen jaren hebben we voor een vruchtbare basis gezorgd in de vorm van gezonde. financiën, personeelsvoorzieningen en huisvesting. Met dit als fundament beheerste in 2009 net als in de komende jaren de groei naar nog beter onderwijs de beleidsagenda. Veel aandacht heeft ook het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Door een scala van maatregelen en extra ondersteuning proberen. we deelnemers die zonder diploma dreigen uit te vallen binnen de schoolmuren te houden. Het is duidelijk geworden dat dit alleen kan door een gezamenlijke aanpak met alle ketenpartners. Toenemende druk op onderwijs We zijn een gezond college en daar zijn wij trots op. We merken echter wel dat de druk op het onderwijs meer en meer toeneemt. Doordat wij financieel gezond zijn kunnen wij nog aan de nieuw eisen van de Rijksoverheid voldoen.. Dit gaat echter wel ten koste van onze aangelegde reserves. Dit is een zorg voor veel roc s, Wij hopen dat ook de rijksoverheid deze problematiek onderkent. Alleen dan kunnen we de. toekomst voor het MBO in onze regio met vertrouwen tegemoet zien. Purmerend We vinden het belangrijk om onze deelnemers dicht bij huis mbo-onderwijs te bieden en ze daarbij veel keuzemogelijkheden te geven. Dit geldt ook voor de regio Waterland. In hebben we daarom de een locatie in Purmerend geopend. De deelnemersaantallen zijn in 2009 aanzienlijk gegroeid en de eerste diploma s zijn er uitgereikt. Met deze resultaten timmeren wij ook de komende jaren verder aan de weg in. deze regio. Intentie tot fusie met het ROC Regio College In september 2008 hebben wij onze intentie om 6 jaarverslag 2009

5 te fuseren met het ROC Regio College bekend gemaakt. Met een fusie wilden we verdere groei realiseren in deelnemersaantallen en kwaliteit. Dit fusievoornemen is in 2009 verder uitgewerkt. Na onderzoek van de mogelijkheden en het draagvlak hebben wij eind 2009 besloten om. de fusie niet door te zetten. Werken aan goede relaties met bedrijfsleven Om er voor te zorgen dat ons onderwijs aansluit bij de beroepspraktijk is een goede binding met het bedrijfsleven van levensbelang. Wij hebben goede banden met het bedrijfsleven. Bij de uitvoering van het onderwijs hebben we dat met alle leermeesters en leerbedrijven in onze regio. Veel bedrijven houden ons ook scherp door met onze mee te werken in bedrijfsadviescommissies Ook hebben docenten de gelegenheid zelf stage te lopen in het bedrijfsleven. Ook op die manier betrekken wij het bedrijfsleven uit de regio bij ons onderwijs. Alkmaar, 28 juni (L) René van Schalkwijk, Lid College van Bestuur (R) John van de Langenberg, Voorzitter College van Bestuur jaarverslag

6 Inleiding Met dit jaarverslag verantwoordt het Horizon College zich over zijn functioneren. Het is een publicatie die bedoeld is voor al onze relaties: onze deelnemers en hun ouders, onze medewerkers, maar ook onze partners in het regionale bedrijfsleven, bij (overheids)instellingen en bij gemeenten. De eerste twee hoofdstukken in dit jaarverslag zijn inleidend: we schetsen ons profiel en ons beleid. De rest van het jaarverslag kent drie. delen: Onderwijs, Personeel en Financieel...In het eerste deel, over onderwijs, komen de belangrijkste projecten aan de orde (hoofdstuk 3) en bespreken we hoe het de verschillende onderwijssectoren is vergaan (hoofdstuk 4). Dit deel wordt afgesloten met een overzicht van de kengetallen over onze deelnemers (hoofdstuk 5)...In het deel over personeel leest u hoe er voor het Horizon College uitzag in sociaal opzicht (hoofdstuk 6) en vindt u de kengetallen van het personeel (hoofdstuk 7)...In het derde, financiële gedeelte kunt u lezen hoe we in 2009 onze innovatiebudgetten. hebben besteed (hoofdstuk 8) en geven we helderheid in bekostiging in het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hoofdstuk 9). In de laatste hoofdstukken kunt u lezen hoe 2009 er voor het Horizon College uitzag in cijfers en wat onze verwachtingen zijn. 8 jaarverslag 2009

7 Verantwoording Raad van Toezicht Ook dit jaar gaat het goed met het Horizon College, zo stelt de Raad van Toezicht vast. De raad spreekt vooral zijn waardering uit voor de inzet en de resultaten op het gebied van onderwijsinhoudelijke thema s. In 2009 is de Raad van Toezicht vijf keer regulier bijeengekomen, steeds in aanwezigheid van het College van Bestuur. Wat heeft de Raad van Toezicht in 2009 gedaan? De Raad van Toezicht heeft de begroting van 2009 en de jaarrekening van 2008 vastgesteld, als deel van zijn primaire taken. Daarnaast heeft de raad zich onder andere laten informeren over de in- en uitstroomgegevens, het werknemerstevredenheidsonderzoek, de verdere invoering van het CGO, de uitkomsten van de docentenenquête CGO en de huisvestingssituatie. De raad benadrukt het belang van de samenwerking. tussen het Horizon College en het bedrijfsleven en de instellingen. In het algemeen stelt de raad vast dat het. Horizon College net als in 2007 en in control is. De raad concludeert dat het beleid financieel op orde is, evenals de solvabiliteit. Nog altijd onderkent de raad de zorgen van het College van Bestuur over de teruglopende overheidsgelden en de toenemende druk op het. onderwijs die daarmee gepaard gaat. In 2008 heeft de Raad van Toezicht het College van. Bestuur opdracht gegeven om in 2010 een sluitende begroting te realiseren (uitgezonderd het volgens projectplan ingecalculeerde verlies voor de sector Purmerend). Een groot deel van 2009 heeft ook voor de Raad van Toezicht in het teken gestaan van de fusieplannen met het ROC Regio College. De Raad heeft daarover een aantal malen overlegd met. de Raad van Toezicht van het Regio College, en heeft het College van Bestuur gesteund in het besluit om te stoppen met de fusieactiviteiten. Overleg met de Centrale Medezeggenschapsraad De secretaris van de Raad van Toezicht overlegt periodiek met de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Evenals de Raad van Toezicht onderschrijft de CMR het belang van voldoende aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en van een sterkere relatie tussen onderwijs en. bedrijfsleven. Tijdens het jaarlijks overleg heeft de Raad van Toezicht met de CMR onder andere gesproken over de financiële situatie van het Horizon College, de voorgenomen fusie en de invoering van het CGO. Code Governance In 2006 is de Code Governance gestart: een richtlijn voor de manier waarop een raad van toezicht moet toezien op zijn instituut. Met ingang van 2009 is er vernieuwde wetgeving voor de Code Governance van kracht. In 2010 wordt de implementatie van deze code uitgewerkt. Raad van Toezicht: samenstelling 2009 De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2009 veranderd. De raad heeft als nieuw lid de heer Karemaker verwelkomd. Dhr. H.M.W. ter Heegde (voorzitter) Dhr. E.J. Lücke (penningmeester)..dhr. M.C. van der Jagt. (secretaris en tevens vicevoorzitter) Mevr E. de Bruijn (lid) Mevr. W. Stokvis (lid)..dhr. P. Karemaker (lid),. aangetreden per 1 januari 2009 jaarverslag

8 1 Profiel Wat is het ROC Horizon College? Wat doet het Horizon College (paragraaf 1.1), wat is onze organisatiestructuur (paragraaf 1.2), en hoe zit de centrale medezeggenschap in elkaar (paragraaf 1.3)? 1.1 Onze kernactiviteit Het Horizon College is een regionaal opleidingencentrum (ROC) dat gevestigd is in Noord-. Kennemerland en West-Friesland. Het bestaat sinds 1998 en is met ongeveer deelnemers (zowel jongeren als volwassenen) en ruim medewerkers de grootste onderwijsinstelling boven het Noordzeekanaal. Statutair zijn we gevestigd in Alkmaar. We hebben gunstig gelegen vestigingen in Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn; in 2008 hebben we een vierde locatie geopend in Purmerend. Het Horizon College draagt kennis, kunde en vaardigheden over en draagt daardoor bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van inwoners, ondernemers en werkgevers boven het Noordzeekanaal. Wij bieden een uiteenlopend pakket aan opleidingen in het beroepsonderwijs en in volwasseneneducatie. In het beroepsonderwijs bieden wij opleidingen in de richtingen techniek, economie, handel en dienstverlening,. welzijn en zorg. Er zijn in totaal 250 opleidingen op verschillende niveaus en in verschillende leerwegen. Het onderdeel Educatie biedt naast. educatieve opleidingen ook beroepsgerichte. educatie en inburgeringscursussen. Ook verzorgen we opleidingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO): VMBO, HAVO en VWO. Naast de door de landelijke en gemeentelijke overheid bekostigde opleidingen biedt het Horizon College een pakket aan contractactivi.teiten voor het bedrijfsleven. De meeste van onze deelnemers zijn na hun opleiding direct inzetbaar voor de arbeidsmarkt. Zij vinden vooral werk in het midden- en kleinbedrijf. In overleg met deze bedrijven, maar ook met arbeidsmarktinstanties, gemeenten en landelijke organen, verbeteren we voortdurend ons onderwijsaanbod. Juridische structuur De rechtspersoonlijkheid van het Horizon College is een stichting. De Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord-Kennemerland/West-Friesland (Horizon College) is in 1996 opgericht. Met ingang van 2009 is er voor de Code Governance vernieuwde wetgeving van kracht. 10 jaarverslag 2009

9 1.2 Structuur en organisatie Bestuur leidt daarnaast twee ondersteunende sectoren, die op hun beurt elk worden aangestuurd door een directeur: de stafafdeling Be- De Raad van Toezicht is het bevoegd gezag van het Horizon College. Deze heeft zijn taken. stuurs- en Managementondersteuning (BMO) vergaand overgedragen aan het College van. en het Facilitair Bedrijf. De directeur van de. Bestuur, bestaande uit mr. J.H.G. van de Langenberg (voorzitter) en drs. R.W.F. van Schalkwijk stafafdeling BMO is ook bestuurssecretaris. (lid). De samenstelling van het College van. Belastbaar inkomen College van Bestuur en Bestuur is in 2009 niet gewijzigd. Raad van Toezicht Het Horizon College valt onder de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancier- De vijf onderwijssectoren die het Horizon College rijk is, staan onder leiding van het College van de Topinkomens (de WOPT). Deze wet regelt Bestuur. Aan het hoofd van elke sector staat een dat bepaalde organisaties de gegevens openbaar moeten maken van functionarissen van sectordirecteur die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderwijs. Een zesde onderwijssector is Purmerend. Het College van. ministersalaris. De beloning van de leden wie de beloning uitstijgt boven het gemiddelde van Organigram Raad van Toezicht College van Bestuur CMR BMO Controller Facilitair Bedrijf ons College van Bestuur stijgt niet uit boven. dit grensbedrag. De leden van de Raad van. Toezicht krijgen voor hun werkzaamheden. vacatiegeld. 1.3 Centrale medezeggenschap Hoe zit de Centrale Medezeggenschapsraad van het Horizon College in elkaar en hoe werkt deze samen met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht? Hoe werkt de Centrale Medezeggenschapsraad? De leden van de CMR komen wekelijks in vergaderingen of commissies bijeen. De commissies bereiden voor wat er tijdens vergaderingen wordt besproken. Verder overlegt de CMR met het. College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Samenwerken met het College van Bestuur De CMR overlegt maandelijks met het College van Bestuur. Hierbij komen alle actuele beleidszaken aan de orde. Door verschillen in belang en rol ontstaan er tussen de CMR en het College van Bestuur soms grondige verschillen van. mening. Het College van Bestuur streeft, via een constructieve opstelling, samen met de CMR naar een optimaal resultaat. Sector Economie Sector Gezondheidszorg Sector Handel & Dienstverlening Sector Techniek Sector Welzijn & Educatie Sector Purmerend Samenwerken met de Raad van Toezicht Minstens eenmaal per jaar komen de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de CMR bijeen om elkaar te informeren over elkaars werkwijze en standpunten. jaarverslag

10 2 Beleid Missie, visie en doelstellingen Welke missie, visie en doelstellingen heeft het Horizon College? Onze missie komt aan bod in paragraaf 2.1, in paragraaf 2.2 onze visie en in paragraaf 2.3 de doelstellingen. 2.1 Onze missie Het Horizon College wil kennis, kunde en. vaardigheden overdragen via onderwijs- en adviesactiviteiten,..voor inwoners, ondernemers en werknemers boven het Noordzeekanaal,..om de professionele en persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken die zij verlangen,..hun duurzame positie op de arbeidsmarkt. te ondersteunen, e.n zo uiteindelijk de sociaaleconomische. ontwikkeling van de regio te stimuleren...de leerstof is helder en de deelnemer ziet het belang van de leerstof in...we bieden de leerstof efficiënt, effectief en realistisch aan...traditionele inzichten die hun betekenis. hebben bewezen, houden we in ere...onderwijs leent zich niet voor een dogmatische benadering, maar vraagt om een rationele. instelling. 2.2 Onze visie De basis van het onderwijs bij het Horizon College is het rationeel-sociaal constructivisme. Dat houdt in dat we in ons onderwijs werken met de volgende uitgangspunten...mensen bouwen kennis en kunde altijd op eerdere ervaringen. Uitgaan van het bekende. is daarom de basis voor het gehele leerproces...in het leren is de sociale context heel. belangrijk. 12 jaarverslag 2009

11 2.3 Onze doelstellingen Het Horizon College streeft er voortdurend naar om de kwaliteit van zijn opleidingen te verbeteren en deze op één lijn te brengen met de toekomstige beroepspraktijk. Wij zijn een professionele organisatie waarbij onze deelnemers in elk opzicht centraal staan. Wij begeleiden onze deelnemers nauwkeurig en voorkomen hiermee dat ze uitvallen. Deze begeleiding is van groot. belang in een tijd waarin deelnemers bestookt worden met indrukken en het voor adolescenten moeilijk is goede keuzes te maken. Het Horizon College streeft daarnaast naar een sterke regionale verankering. Wij besteden dan ook veel aandacht aan samenwerken met het bedrijfsleven en andere partijen in het beroepenveld. jaarverslag

12 14 jaarverslag 2009 Deel 2 Onderwijs

13 3 Steeds beter onderwijs Projecten 2009 Het Horizon College staat voor onderwijs van hoge kwaliteit. We stellen de deelnemer centraal. En we werken intensief samen met collega s; zowel uit de regio als op nationaal en internationaal niveau. Ook in 2009 hebben we weer geïnvesteerd in competentiegericht onderwijs (paragraaf 3.1). Daarnaast hebben we het omvangrijke project Talen met Ambitie afgerond, waardoor deelnemers beter voorbereid zijn op de toekomst (paragraaf 3.2). Ook hebben we opnieuw aandacht besteed aan de keten vmbo-mbo-hbo (paragraaf 3.3) en de kwaliteitsontwikkeling op ons college (paragraaf 3.4). Tot slot hebben we ook in 2009 weer hard gewerkt aan internationale samenwerking en contacten (paragraaf 3.5). 3.1 Competentiegericht onderwijs In 2009 hebben de onderwijssectoren de verdere ontwikkeling van het competentiegericht onderwijs ter hand genomen. Het Horizon College als geheel ligt kwantitatief en kwalitatief goed op koers. Op een enkele opleiding na zijn inmiddels alle deelnemers ingeschreven in opleidingen gebaseerd op de competentiegerichte kwalificatiedossiers. Uit de Benchmark MBO 2009 blijkt dat we tot de top 5 in Nederland behoren als het gaat om instellingssucces (diplomarendement). Een aandachtspunt uit de projectfase was nog. de verbetering van de zogenoemde onderwijs- en examenregeling (OER). De OER moest deelnemersgerichter, leesbaarder en dienstverlenender worden. Dat hebben we dit jaar bereikt door de Handleiding Onderwijs te ontwikkelen, een soort dienstverleningsovereenkomst. In dit document staat in begrijpelijke taal wat een deelnemer van het Horizon College mag verwachten als hij zich inschrijft voor een opleiding. Ook staat erin. beschreven wat het Horizon College verwacht van de deelnemers. 3.2 Talen met Ambitie In het afgelopen jaar is het project Talen met Ambitie afgerond, een project dat in 2006 was opgestart. In dat jaar stelde de Onderwijsraad vast dat ruim de helft van de mbo-deelnemers onvoldoende taalvaardigheid beschikte om goed te functioneren op school en in de beroepspraktijk. Met ons project hebben wij dit probleem aangepakt. Hoe is de situatie nu? Taalbeheersing voorop We streven ernaar dat onze deelnemers de. verschillende taalvaardigheden in de Nederlandse taal en in de moderne vreemde talen goed jaarverslag

14 beheersen, waardoor zij:..lesmateriaal goed begrijpen en daardoor het onderwijs goed kunnen volgen;..goed communiceren met docenten en. mededeelnemers;..goed functioneren in de beroepspraktijk;..met succes kunnen doorstromen naar vervolgopleidingen;..minder vroegtijdig uitvallen;..goed kunnen functioneren als burger. Vereiste taalniveaus Wat is het verdere resultaat van het project? In het kwalificatiedossier van elke opleiding aan het Horizon College is nu een taalprofiel opgenomen zowel voor Nederlands als voor de moderne vreemde talen. Hierin staat het vereiste eindniveau voor de taalvaardigheden lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Instromende vmbo-deelnemers maken aan het begin van hun opleiding een instaptoets, waarbij alle vaardigheden worden getoetst. Ligt het niveau veel lager dan het vereiste, dan wordt de leerling direct doorverwezen naar een maatwerkondersteuningstraject. Hoe nu verder? In 2010 beschrijven we de verdere afronding van ons taalbeleid en het ontwikkelen en implementeren van beleid voor rekenen en wiskunde in. het Instellingsplan Intensivering Nederlandse Taal en Rekenen Horizon College We bieden dit begin april 2010 aan de staatssecretaris aan. Het plan is erop gericht het. onderwijs en de deelnemers voor te bereiden. op de landelijke examens die vanaf 2014, om te beginnen voor de niveau 4-opleidingen, worden ingevoerd. 3.3 Doorstroom vmbo-mbo-hbo De deelnemers op het Horizon College komen vooral uit het vmbo-onderwijs. Wij werken nauw samen met vmbo-scholen in de regio om vmboleerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de overgang naar het Horizon College. Ook in 2009 hebben we daartoe bezoekdagen voor. vmbo ers georganiseerd, deelnemers geholpen zich te oriënteren op het mbo aan de hand van hun vmbo-sectorwerkstuk, en gewerkt met zogenoemde doorstroomdossiers. Ook werken we samen met vmbo-scholen in de regio om het onderwijsaanbod van de vmboscholen beter af te stemmen op het aanbod van het Horizon College. Daarnaast hebben we ook in 2009 weer structurele contacten onderhouden met de beide hbo-instellingen in Noord-Holland: INHolland en de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is het Horizon College contactschool in de regio s Noord-Kennemerland en West- Friesland voor de tijdelijke subsidieregelingen van het ministerie van OCW. Samen met het Clusius College en alle scholen binnen het voortgezet onderwijs hebben we in 2009 plannen. uitgevoerd en ontwikkeld om meer leerlingen en deelnemers hun opleiding af te laten maken en een diploma te laten behalen. 3.4 Onderwijskwaliteit Het Horizon College doet veel aan kwaliteitsontwikkeling, zo ook in Het voert te ver om op deze plaats aan alle activiteiten aandacht te geven. We concentreren ons hier daarom op de tevredenheid van onze deelnemers, het oordeel van de Onderwijsinspectie, en op de klachten die we hebben gekregen in Deelnemerstevredenheid In het najaar van 2009 hebben we onder onze deelnemers een groot tevredenheidsonderzoek gehouden. Over de hele linie zien we een stijgende tevredenheid. Vooral op het gebied van toetsen en examens, organisatie en beroepspraktijkvorming (bpv) is er zelfs sprake van een forse stijging. De scores zijn voldoende tot ruim voldoende; alleen het onderdeel organisatie blijft nog wat achter. Dit hangt waarschijnlijk samen met de lage score op de vraag over het oplossen van afwezigheid van een docent. Kwaliteitsonderzoeken Onderwijsinspectie In maart 2009 heeft de Inspectie van het Onderwijs 33 basisarrangementen en vier opleidingen onderzocht. Bij alle vier opleidingen was het. oordeel na onderzoek positief en werd een basisarrangement vastgesteld. De inspectie gaf aan dat zij geen signalen (ernstige klachten) had ontvangen. Onze verantwoordingsinformatie vond zij, hoewel nog niet helemaal inzichtelijk, systematisch en transparant; omvang en samenhang vond zij verbeterd. 16 jaarverslag 2009

15 Figuur 3.1 Ontwikkeling deelnemerstevredenheid Horizon College tussen 2001 en Voorjaar 2008 Najaar 2008 Mei 2009 Najaar 2009 Onderwijs Begeleiding Organisatie Toetsen en examens Gebouwen en voorzieningen Veiligheid BPV Opleiding totaal De Inspectie heeft ook de melding en registratie van schoolverzuim zonder geldige reden onderzocht. De inspectie constateerde dat het Horizon College verschillende bouwstenen heeft gelegd om de verzuimmeldingen goed te stroomlijnen, maar dat het aantal meldingen nog tekortschiet. onderzocht. In alle gevallen was het oordeel. ruim voldoende. Tot slot heeft de Onderwijsinspectie ook de. kwaliteit van onze EVC-procedures gecontroleerd. Na haar onderzoek in het najaar van 2009 heeft zij onze bevoegdheid om ervaringscertificaten uit te geven voor een jaar verlengd. Verder heeft de Onderwijsinspectie zich in februari 2009 landelijk gebogen over de invoering van CGO bij de opleiding Doktersassistent. De inspectie vindt het positief dat, na een periode waarin professionele ontwikkeling en zelfsturing van deelnemers te veel doel op zich waren, er nu weer meer structuur en een strakkere organisatie geboden worden. De inspectie heeft in 2009 ook scherp gelet op de realisatie van de onderwijstijd. Binnen het Horizon College werd dit in 2009 vijf keer. Deelnemerstevredenheid 2009 wat valt op? Deelnemers zijn uitermate tevreden over de inschrijfprocedure en de intake...over de sfeer en contacten met docenten en mede- deelnemers zijn verreweg de meeste. deelnemers tevreden. Driekwart vindt dat er onvoldoende leuke activiteiten worden georganiseerd..de bpv scoort op alle vragen flink boven het minimum, vooral als het gaat om het leereffect ervan...deelnemers zijn tevreden over de gebouwen en voorzieningen. Vooral de kantine en het ondersteunend personeel scoren goed. Het aantal computers is bij enkele sectoren een probleem. Onze deelnemers voelen zich veilig op school: zij geven dit een ruime voldoende. jaarverslag

16 Kwaliteitskeurmerk voor het Horizon College Als eerste onderwijsinstelling in Nederland heeft het Horizon College het EFQM-certificaat. Recognition for Excellence*** behaald (EFQM staat voor European Foundation of Quality. Management). Ook hebben we het INK-verbetercertificaat binnengesleept. Deze certificaten. werden behaald na een audit door het INK (Instituut voor Nederlandse Kwaliteit).. Enkele bevindingen uit het auditrapport: Gediplomeerden komen goed toegerust op de arbeidsmarkt...de docenten van het Horizon College hebben een grote professionele gedrevenheid om. deelnemers optimaal te laten presteren binnen CGO...Het Horizon College heeft een duidelijke visie op haar omgeving en haar eigen waarden.. Deze visie is uitgewerkt in onderwijs, organisatie, ontwikkeling van mensen en in. een gedragscode voor deelnemers en medewerkers. Het getuigt van lef en vertrouwen dat het Horizon College als eerste roc CGO heeft ingevoerd. Figuur 3.2 Onderwerpen waarover klachten zijn ingediend in 2008 en 2009 Klachten Het Horizon College ziet klachten als een gratis advies. Geregistreerde klachten vormen immers een belangrijke informatiebron over de tevredenheid over het Horizon College van alle partijen die bij ons betrokken zijn. Denk hierbij aan deelnemers, ouders, docenten, bedrijven, het afnemend en toeleverend onderwijs en de gemeente. Wij hebben onze klachtenregeling zo ingericht dat het eenvoudig is om een klacht in te dienen: via de website of schriftelijk in een van de klachtenbussen die overal hangen. In 2009 zijn er Horizonbreed 355 klachten ingediend. Dit waren er 88 meer dan het jaar ervoor. Het is niet duidelijk of er meer klachten zijn. omdat er meer reden tot klagen is, of omdat de klachtenregeling beter bekend is geworden.. We hebben geprobeerd alle klachten op te lossen en om eventueel verbetertrajecten te starten. Onderwerp klacht Instroom 6 3 Onderwijs 5 67 Organisatie Begeleiding 7 12 Beroepspraktijkvorming Examens Facilitaire zaken (incl. ICT) Overige Totaal Internationalisering in 2009 Het Horizon College en zijn partners in binnenen buitenland vinden het belangrijk dat deelnemers en docenten tijdens hun opleiding ervaring opdoen in het buitenland. Dit kan een fysieke ervaring zijn (stage of studie), of een virtuele (samenwerking op afstand). Ook betrekken wij onze deelnemers bij de ontvangst van gasten uit het buitenland. Zij kunnen hiermee competenties halen op het gebied van hun beroep,. moderne vreemde talen en Leren Loopbaan. en Burgerschap (LLB). 18 jaarverslag 2009

17 Hoogtepunten in 2009 waren:..het Horizon College, het ID College en het Clusius College hebben in september 2009 hun samenwerking bekrachtigd door een gezamenlijke beleidsnota te tekenen. Zij werken als een consortium samen in CHIC, een organisatie die zich actief bezighoudt met stages in het buitenland. De gezamenlijke beleidsnotitie zorgt ervoor dat de drie colleges hechter en intensiever samenwerken, zowel op het niveau van beleid als in de operationalisering. Hierdoor kunnen we de mobiliteit voor deelnemers en docenten steeds efficiënter en effectiever organiseren...in september 2009 heeft het Horizon College samen met het ID College en het Clusius College (het CHIC consortium) het zogenoemde Certificate of Excellence in Mobility ontvangen op basis van het uitgevoerde beleid rondom mobiliteit en stages in het buitenland. Dit certificaat garandeert subsidies tot en met 2013 en maakt planning op langere termijn mogelijk. Vanaf september 2006 tot januari 2010 zijn bijna deelnemers gesubsidieerd op stage geweest. Via samenwerking op afstand en ongesubsidieerde stages schatten we het totaal aan deelnemers die in het buitenland via CHIC ervaring hebben opgedaan op circa Het Horizon College doet tot september 2010 mee aan het internationale project EUCIN- MOVE Obstacles in Mobility. Hierin werken we samen obstakels weg in de mobiliteit, die worden ervaren in de partnerlanden van CHIC. Doel van het project: het bedrijfsleven in eigen land toegankelijker maken voor buitenlandse stagiairs...de sectoren Techniek, Handel & Dienstverlening en Economie doen tot september 2010 mee aan het internationale project POOLS-T. In dit project worden software-instrumenten ontwikkeld en getest voor het onderwijs in moderne vreemde talen...een belangrijke ontwikkeling die steeds meer vorm krijgt, is de inbedding van internationalisering als context in het competentiegericht onderwijs. Internationale stages zorgen ervoor dat beroepscompetenties worden gevalideerd. Onze onderwijssectoren hebben in procedures ontwikkeld om de te leren moderne vreemde talen en LLB-competenties te identificeren en te valideren. jaarverslag

18 4 Onderwijs in beeld Prestaties 2009 per sector Wat zijn per onderwijssector de belangrijkste onderwijsontwikkelingen geweest in 2009? Lees in dit hoofdstuk meer over de sectoren Economie (paragraaf 4.1), Techniek (paragraaf 4.2), Welzijn & Educatie (paragraaf 4.3), Handel & Dienstverlening (paragraaf 4.4), Gezondheidszorg (paragraaf 4.5) en Purmerend (paragraaf 4.6). Aan het eind van dit hoofdstuk vindt u ook informatie over de ondersteunende sectoren Facilitair Bedrijf (paragraaf 4.7) en Bestuurs- en Managementondersteuning (paragraaf 4.8). 4.1 Sector Economie De sector Economie heeft zich in 2009 vooral ingespannen om de onderwijsvernieuwing het competentiegericht onderwijs te consolideren. Met gepaste trots kunnen we zeggen dat dit overwegend is gelukt. Wel was er de nodige turbulentie: het Horizon College stond in het teken van een geplande fusie. We moesten aanzienlijk bezuinigen en er waren flinke verschuivingen in het management, zowel qua organisatievorm als qua bezetting. Groeien en bezuinigen Er was dus de noodzaak om de uitgaven te beperken: door de bezuinigingen moesten we een aantal mensen laten gaan. Gelukkig is er geen sprake geweest van gedwongen ontslagen: de personeelsreductie is helemaal gerealiseerd via natuurlijk verloop. Ook materieel hebben we bezuinigd door een deel van de lesruimtes en computers af te stoten. In augustus 2009 werden we verrast door een flinke groei van ons aantal deelnemers: er meldden zich maar liefst ruim 200 meer deelnemers aan dan in het jaar daarvoor. Een stijging van bijna 10 procent. Met dit grotere aantal deelnemers zijn de effecten van onze bezuinigingen een continue uitdaging in onze planning en. organisatie. Met minder docenten, minder. lesruimte en minder computers moesten we meer deelnemers opvangen. Ons onderwijs en de waardering hiervoor Op de tevredenheidsonderzoeken die we in 2009 onder onze deelnemers hebben gehouden, kwam een grote respons, waardoor we een representatief beeld hebben van de waardering die de deelnemers hebben van ons onderwijs. We zijn er trots op dat er een stijgende lijn zichtbaar is in de waarderingscijfers. Al onze opleidingen zijn nu competentiegericht. Op grond van evaluaties en tevredenheidsonderzoeken hebben we de programma s aangepast: 20 jaarverslag 2009

19 in vrijwel alle opleidingen is de verhouding. tussen begeleid en onbegeleid leren veranderd. Er wordt nu meer tijd en aandacht besteed aan instructie. De positieve effecten hiervan zijn duidelijk merkbaar, zowel uit de tevredenheidsgesprekken die de leden van het management voeren met vertegenwoordigers van opleidingen als uit de schriftelijke enquêtes blijkt een toenemende tevredenheid. Vrijwel alle opleidingen hebben inmiddels ook competentiegericht geëxamineerd. De finale. beoordeling van de deelnemers gebeurt via een proeve van bekwaamheid (de pvb ). Ook de deelnemers zien dit als een belangrijke, officiële en spannende gebeurtenis. Begeleiding: een aanval op de uitval Ons beleid om het aantal voortijdige uitvallers verder te beperken, werpt zijn vruchten af.. We constateren dan ook met trots dat onze sector dit jaar de doelstelling van het convenant met het ministerie van Onderwijs heeft gehaald. We registreren nauwkeurige wie present is;. zoals afgesproken melden we verzuim ook via het voor alle MBO-scholen landelijk ingestelde meldpunt voor verzuim, het zgn. verzuimloket. Hierdoor worden relevante betrokken instanties (Leerplicht; IBG) direct geïnformeerd als er. uitval dreigt. Alle opleidingsteams besteden in de beginfase van elk onderwijstraject veel aandacht aan de beroepsmotivatie van iedere leerling: is dit wat hij/zij echt wil? Waar liggen de beste perspectieven voor hem of haar? Bij twijfel wordt er in. samenspraak met de leerling gezocht naar een andere, betere keus. Hiermee voorkomen we dat veel deelnemers onnodig uitvallen. De Inspectie, kwaliteit en rendement Uit onderzoek van de Inspectie in 2008 kwamen positieve waardering voor de kwaliteit van ons onderwijs, de examinering en de begeleiding als aandachtspunten naar voren. Daarnaast verdiende het rendement van twee van onze opleidingen, ICT niveau 2 en ICT niveau 3, speciale aandacht. Het docententeam van deze ICT-opleidingen heeft hierop een gedegen plan van aanpak geschreven en uitgevoerd. Inmiddels is een duidelijk stijgende lijn te zien in de rendementscijfers, d.w.z.: het percentage deelnemers dat. met een diploma de school verlaat is gestegen. Ons kwaliteitsbeleid Continu kwaliteitsbeleid vinden wij zeer belangrijk. Daarom besteden wij veel aandacht aan tevredenheidsonderzoeken, zowel over de kwaliteit van ons onderwijs en onze voorzieningen als over de praktijkcomponent: de beroepspraktijkvorming (bpv, de vroegere stage). Uit de resultaten van alle onderzoeken blijkt over 2009 weder.om een verbetering, onder andere uit. hogere waarderingscijfers voor de kwaliteit van het onderwijs en van de Beroepspraktijkvorming. voor ons een bewijs dat we op de goede weg zijn. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken hebben we besproken met onze deelnemers. Punten waarop zij kritiek hadden,. hebben geleid tot verbeteracties, bijvoorbeeld:. de hoeveelheid instructie die voor bepaalde vakken wordt gegeven is vergroot. Ook de deskundigheid van ons personeel bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs. Het competentiegericht onderwijs vereist van onze docenten soms een ander soort rol dan ze gewend zijn. Deze omslag hebben zij veelal al gemaakt. Wij investeren veel in ondersteuning en scholing om dit te optimaliseren. Zo ook in 2009: er is (o.a.)een traject gestart in het vormgeven van projectonderwijs en de rol die de docent hier ale procesbegeleider in heeft; met alle docenten samen is er een studiemiddag geweest over taalonderwijs en het belang van taal in alle vakken. Opmerkelijke groei versnelde opleiding Marketing & Communicatie Evenals in 2008 is vooral het aantal aanmeldingen voor de zogenoemde uniformberoepen (Orde & Veiligheid en Vrede & Veiligheid) gestegen. Daarnaast blijft er een opmerkelijke groei in de belangstelling voor de versnelde opleidingen die voorbereiden op het hbo, vooral voor Marketing & Communicatie. In alle overige opleidingen zien we dat het aantal deelnemers stabiliseert. Samenwerking met het bedrijfsleven Onze samenwerking met het bedrijfsleven is in 2009 uitstekend verlopen. De waarderingscijfers die gegeven worden in de bpv-enquête, met jaarverslag

20 name voor: de informatie de school vooraf. verstrekt; de wijze waarop de afspraken worden nagekomen en de samenwerking in het algemeen,zijn opnieuw gestegen, zowel die. van de bedrijven als die van onze deelnemers. We zijn in 2009 blijven samenwerken met de klankbordgroepen van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die deskundig zijn op het gebied van specifieke opleidingen. Samen hebben we onder meer de inrichting en structuur van onze opleidingen besproken. Daarnaast zijn de vertegenwoordigers een belangrijke rol blijven spelen bij de competentiebeoordeling van onze deelnemers, vooral bij proeven van bekwaamheid. In Hoorn en Alkmaar hebben we weer Bedrijvencontactmiddagen georganiseerd. Uit het hoge bezoekersaantal en de positieve waardering voor deze bijeenkomsten blijkt dat deze samenwerking voor beide partijen zinvol is. Wat er in de pijplijn zat Het plan was om in 2009 een of meer BBL-trajecten uit te voeren, vooral voor commercieel bank- en verzekeringsmedewerkers en administrateurs. Dit plan hebben we in 2009 niet gerealiseerd. Het opzetten van deze BBL-trajecten was alleen mogelijk in nauwe samenwerking met bedrijven waarvoor de wereldwijde crisis duidelijk voelbaar was. Internationalisering in Economie Door de bezuinigingen hebben wij er noodgedwongen voor gekozen de docentenfaciliteiten stop te zetten die bedoeld waren voor hun activiteiten op het gebied van internationalisering. Ondanks dat hebben..21 deelnemers uit verschillende studierichtingen stage gelopen in het buitenland (Groot- Brittannië, Finland en Duitsland);..de deelnemers van de opleiding AKA (arbeidsmarktgekwalificeerd assistent) op niveau 1 in Hoorn buitenlandse gasten ontvangen en. verzorgd. Ook hebben zij een buitenlandse stagiair ingezet voor baliewerkzaamheden;..de deelnemers van de opleiding Juridische Dienstverlening studiereizen gemaakt naar Istanbul en Brussel;..deelnemers van de opleiding Vrede en Veiligheid een training gevolgd in Duitsland;..enkele docenten een werkbezoek gebracht aan een collega-school in Finland. 4.2 Sector Techniek De sector Techniek heeft zich in 2009 beziggehouden met reorganiseren, het opleidingsaanbod reduceren, en innoveren. Reorganisatie De sector Techniek is het jaar 2009 begonnen de plannen uit zijn reorganisatieplan uit te voeren: Standaard functiebouwwerk. We hebben een standaard functiebouwwerk gevormd om de personele kosten van de. sector in de toekomst beheersbaar te houden. BOL opleidingen samenvoegen. Vanaf schooljaar ronden alle derde- en vierdejaars BOL-deelnemers (niveau 4) hun opleiding af op één locatie, namelijk de locatie Hoorn. Het gaat om de opleidingen Bouwkunde/Infratechniek, Elektrotechniek en. Werktuigbouwkunde. AVO-werkplaats. Vanaf schooljaar krijgen alle deelnemers de AVO-vakken verzorgd vanuit de AVO-werkplaats. Het gaat om Nederlands, Engels, Duits, LLB, wiskunde en natuurkunde. In 2009 hebben we het curriculum en de. onderwijsmethodiek gestandaardiseerd. Kredietcrisis: merkbare gevolgen Voor de sector Techniek zijn de effecten van de kredietcrisis goed merkbaar. Zo hebben voornamelijk de BBL-deelnemers in 2009 problemen gehad om een leerwerkplek te vinden. Binnen de bouwopleidingen is een grote groep deelnemers overgeplaatst van een opleiding via het BBLtraject naar een opleiding via de BOL-leerweg. Ook zijn onze deelnemersaantallen licht. teruggelopen. Opleidingsaanbod: minder divers, maar beter In 2009 heeft het management de diversiteit in zijn opleidingsaanbod teruggebracht. Dit om de beheerslast terug te brengen en gerichter te. kunnen werken aan beter onderwijs. Verder. hebben we de opleiding Landbouwmechanisatie afgestoten. De opleidingen van niveau 1 hebben we ondergebracht bij de daarvoor verantwoordelijke sectoren. Tot slot heeft het team Vormgeving de goedkeuring gekregen om de opleiding Grafische Vormgeving te gaan ontwikkelen. 22 jaarverslag 2009

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Inleiding In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt heeft EIM onderzoek gedaan naar de meerwaarde van diversiteitsbeleid in het onderwijs.

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Horizon College Alkmaar pagina 1

Horizon College Alkmaar pagina 1 Horizon College Alkmaar pagina 1 Horizon College: workshops voor ouders Samen werk maken van je opleiding. Dat is het leidend principe van het ROC Horizon College. Jacqueline Koutstaal, stafmedewerker

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Deel 1 Onderwijs

jaarverslag 2010 Deel 1 Onderwijs jaarverslag 2010 Deel 1 Onderwijs Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 4 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 7 H1 Profiel Over het ROC Horizon College 1.1 Onze kernactiviteit...p. 8 1.2 Structuur

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend 2015-2016 2012-2013 Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa Opleidingen Purmerend 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Deel 1 Onderwijs

JAARVERSLAG. Deel 1 Onderwijs JAARVERSLAG 2008 Deel 1 Onderwijs Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 Hoofdstuk 1 Profiel Wat is het ROC Horizon College? 1.1 Wat we

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006 OCenW-Regelingen Bestemd voor: een insteling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8. van de

Nadere informatie

Matrix. Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen. voor EVC-kandidaat

Matrix. Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen. voor EVC-kandidaat Matrix Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen voor EVC-kandidaat Inleiding Op 1 augustus 2010 is de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht gegaan, waarmee een gemeenschappelijke

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Plenair Debat. 34184 Profielen Vmbo

Plenair Debat. 34184 Profielen Vmbo Kamerlid: Straus Fractiecommissie: OCW 34184 Profielen Vmbo Plenair Debat Het vmbo voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het sluit niet aan bij het vervolg onderwijs en al helemaal niet bij de

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 Horizon en QRM BV ROC Horizon College, sectoren Gezondheidszorg en Welzijn en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! EVC Trajecten

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verslag van werkzaamheden... 3 3. Risico s volgens bevoegd gezag... 4 4. RMC meldingen... 5 5. Jaarverslag... 5 6. Kwaliteitsverbeteringen...

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel te Arnhem Pedagogisch Werk definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127711 H3478332/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER8 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Assistent operator Cohort 2009 Crebocode 90450 Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : 42009 DTBOL : Niveau

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag BVE/IenI/2006-43667

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag BVE/IenI/2006-43667 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk BVE/IenI/2006-43667 Onderwerp Inspectierapport 'Nederlands in het mbo' Bijlage(n) Rapport

Nadere informatie