locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb"

Transcriptie

1 locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

2 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg LA Zaltbommel Telefoon (0418) Fax (0418) In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken we de mannelijke voornaamwoorden. Daar waar hij geschreven staat kan ook zij gelezen worden. Website Colofon: Tekst: Drost Tekstproduktie, Zaltbommel Fotografie: Gerrit Groeneveld, Zaltbommel Vormgeving: Twin Media bv, Culemborg 2014 Drost Tekstproduktie

3 3 Inhoud Inhoud Voorwoord Welkom Eén school, twee locaties Onze leerlingen doen het goed! Onderwijs en opvoeding Een veilige school Onderwijstijd Vijf afdelingen, vier deelscholen Toelating tot de brugklas Onderwijs Brugklasprofielen: sport, kunst en allround Taal en rekenen Nadere kennismaking met de school Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Sectoren en afdelingen Cijfers, rapporten en leerlingprofielen Overgaan, blijven zitten of doorstromen Begeleiding Passend onderwijs Mentor Decaan Begeleidingslessen Opvang door een pedagogisch medewerker Onderwijs en begeleiding bij ziekte Hulp bij (leer)problemen Zorgteam Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Activiteiten Workshop dans Scholenontmoeting met de Felix-Nussbaum-Schule Examenfeest Gala-avond Overige lesgebonden buitenschoolse activiteiten Ouders Informatievoorziening Medezeggenschap Kosten Schoolboeken, andere leermiddelen, excursies en werkweken Vrijwillige bijdragen: diversen, ouderfonds en calamiteitenfonds Gedragscode Schoolkosten Verzekeringen Voorbeeld ouderbijdrageovereenkomst Cijfers en tabellen Aantal leerlingen per woonplaats Examenresultaten 2013 Examenresultaten 2014 Instroom, uitstroom en doorstroom Lessentabel Doorstromen in het voortgezet onderwijs

4 4 Voorwoord Voorwoord Het Cambium College is een moderne school met een onderwijsaanbod dat past bij deze tijd. In deze digitale schoolgids vindt u informatie over ons onderwijsaanbod, de begeleiding van de leerlingen, diverse activiteiten en zaken als school boeken en de ouderbijdrage. In de (papieren) ouderkalender vindt u praktische informa tie zoals de adressen van onze medewerkers, lestijden, vakantiedata en adressen van belangrijke partners van onze school. Het Cambium College is opgedeeld in kleinere eenheden, de deelscholen. Maar of uw zoon of dochter nu BB, KB, TL, havo of vwo doet: in alle gevallen geldt dat wij uw kind zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs. Daar kunt u op vertrouwen en ons ook op aanspreken! Nu waren de resultaten van onze leerlingen, op voor de Inspectie van het Onderwijs belangrijke meetpunten, in de afgelopen periode minder goed dan het landelijk gemiddelde. Uiteraard trekken wij ons dat aan. Op verschillende manieren zijn we bezig om goed en degelijk onderwijs te (blijven) bieden, waarbij we voor een aanscherping zorgen door onder meer de doorlopende begeleiding van leerlingen die dat nodig hebben ook in het kader van passend onderwijs, didactische en vakinhoudelijke scholing van docenten en speciale examentrainingen voor eindexamenleerlingen. In de komende periode krijgen we te maken met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Er is nu al meer aandacht voor taal en rekenen en in het schooljaar zal de bovenbouw van het vmbo anders georganiseerd zijn. We komen daar tegen die tijd op terug. Tot slot wil ik u en uw zoon of dochter een prettig en leerzaam schooljaar toewensen en vooral veel succes. Want of het nu een brugjaar of een eindexamenjaar betreft: elk schooljaar heeft zijn eigen verrassingen, uitdagingen en is altijd ook spannend. Dat geldt voor onze leerlingen, maar ook voor u als ouder. En mocht u vragen, wensen of suggesties hebben: neem dan zeker contact met ons op. Wij staan u graag te woord. W.A. van der Veer, rector

5 5 Welkom Welkom bij het Cambium College Het Cambium College in Zaltbommel is een brede, openbare school voor voortgezet onderwijs. Ook van buiten de Bommelerwaard trekken leerlingen naar het Cambium. Het is een prettige, laagdrempelige, veilige en goed bereikbare school die de leerlingen veel kansen biedt. Zij kunnen zich bij ons optimaal voorbereiden op een vervolgopleiding. Afhankelijk van de schoolsoort is dit een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, soms gecombineerd met werk, het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. Eén school, twee locaties Het Cambium College heeft twee locaties: De Waard aan de Oude Bosscheweg en Buys Ballot aan de Courtine. Locatie De Waard telt ongeveer 400 leerlingen die vmbo-bb of vmbo-kb volgen. Er werken ongeveer 35 docenten en een onderwijsondersteunend team van 5 personen. Op de locatie Buys Ballot volgen circa 1400 leerlingen vmbo-tl, havo of vwo. Er werken ongeveer 105 docenten en een onderwijsondersteunend team van ruim 30 personen. Veel docenten hebben naast hun werk als leraar ook andere taken. Zo zijn er mentoren, decanen, leerlingbegeleiders, leerlingcoördinatoren, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen en tal van mensen met een aparte taak die geen officiële titel heeft. Beide locaties zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur. Onze leerlingen doen het goed! Successen laten zich vaak meten en vertalen in getallen, maar het echte succes zijn onze leerlingen, zij zijn de ambassadeurs van onze school. Adeldom verplicht is een oud gezegde dat ons erg aanspreekt. Wij kiezen voor kwaliteit door degelijk en goed onderwijs. Maar kwaliteit komt nooit vanzelf. Daar werken we hard aan, want kwaliteit moet je onderhouden, elke dag opnieuw. Wij werken graag samen met leerlingen, ouders/verzorgers en collega s van basisscholen aan de

6 6 Welkom kwaliteit van onze school. Een school waar het voor leerlingen en medewerkers goed toeven is. Een school om trots op te zijn. Onderwijs en opvoeding Leerlingen, docenten en ouders maken met elkaar de school. U kent uw kind(eren) beter dan wij en we hebben elkaar nodig om het onderwijs te laten slagen. Daarom zullen we er alles aan doen om u zo goed mogelijk te informeren over de vorderingen en ook over de eventuele struikelblokken. Wij stellen het op prijs als u op uw beurt ons op de hoogte stelt van bijzonderheden en vermeldenswaardige ervaringen. Naast een onderwijstaak hebben we ook ruimte voor een opvoedende taak. Hoewel de leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en werk en we ze daarop ook aanspreken, begeleiden we ze wel. We streven naar een optimaal evenwicht tussen belangrijke individuele vrijheden en de noodzaak van regels. Streng zijn we niet, maar wat we hebben afgesproken en soms: wat we eisen moet gebeuren. Daarvoor is een veilige omgeving een belangrijke voorwaarde. Een veilige school Veiligheid op school is een belangrijk onderwerp. We vinden het van groot belang dat leerlingen en medewerkers zich bij ons veilig en vertrouwd voelen. Elke klas heeft een eigen klassenmentor, we hebben pedagogisch medewerkers voor leerlingenzaken, medewerkers die toezicht houden op alles wat zich in en op de buitenterreinen van de school afspeelt en er zijn elk lesuur absentencontroles. De school kan in voorkomende gevallen een beroep doen op externe hulpverleners. We hanteren het Verdrag van het Cambium, besteden veel aandacht aan pestpreventie en werken aan de hand van het Convenant Veilige School. Verdrag van het Cambium In het Verdrag van het Cambium staat dat we: wangedrag zoveel mogelijk voorkomen; leerlingen die er het slachtoffer van worden waar mogelijk helpen; en tegen hen die zich er schuldig aan maken duidelijke maatregelen nemen, in overeenstemming met het leerlingenstatuut. Met wangedrag bedoelen we pesten, discriminatie, uitlokking van onderlinge tegenstelling of strijd, lichamelijk geweld, intimidatie (lichamelijk of geestelijk), seksuele intimidatie, fraude, aantasting van eigendommen van anderen en diefstal. De school belooft bovendien maatregelen te nemen tegen hen die zich schuldig maken aan het in bezit hebben van, gebruiken van, onder invloed zijn van of handelen in drugs en alcohol, vervuiling of vernieling binnen de schoolgebouwen of in de omgeving van de schoolgebouwen en roken binnen de gebouwen. De school meldt wangedrag altijd bij de politie en doet, afhankelijk van aard en zwaarte ervan, aangifte.

7 7 Welkom Het Verdrag van het Cambium geldt voor leerlingen en medewerkers en we verwachten van hen dat zij het onderschrijven. We vertrouwen erop dat u de school hierin wilt ondersteunen. Handhaving van de geest van het verdrag zien wij als een belangrijke taak. Immers, wie zich veilig voelt, kan goed leren. Herstelrecht na pesten Het Cambium College neemt duidelijk stelling tegen pesten. Op De Waard werken we sinds kort met de groepsgerichte methode Herstelrecht. In de klas ben je verantwoor- Bij kortdurend ziekteverlof van een docent, worden de lessen overgenomen door een andere docent. In geval van langdurige ziekte van een docent probeert de school zo snel mogelijk een vervanger te vinden. In de tussentijd hanteren we de kaasschaafdelijk voor elkaar. Soms gebeurt er iets. Wat is er precies gebeurd? Wie hebben daar schade van ondervonden? Hoe gaan we dat herstellen? Elke pester moet aangeven hoe hij denkt weer in de klas te kunnen functioneren. Deze methode werpt zijn vruchten af. Er zijn inmiddels twee docenten opgeleid tot herstelrechtcoördinator. Over de aanpak van digitaal pesten vindt u informatie op Convenant Veilige School Het Cambium College en praktijkschool De Brug hebben met de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, de politie en het openbaar ministerie een overeenkomst gesloten met als belangrijkste doel: kinderen op het goede spoor houden. In het convenant staat hoe we als school omgaan met allerlei ongewenst of strafbaar gedrag zoals lichamelijk of verbaal geweld, diefstal, discriminatie of drugsbezit, vernieling maar ook schoolverzuim. Een paar keer per jaar krijgt elke locatie bezoek van een schoolagent, een vertrouwd persoon met wie de leerlingen kunnen praten en die bepaalde leerlingen zo nodig bijstuurt. Onderwijstijd Alle leerlingen hebben in hun schoolloopbaan recht op een bepaalde hoeveelheid onderwijstijd. In de onderbouw is dat meer dan in de bovenbouw. Het Cambium College stelt alles in het werk om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. "Wij stellen alles in het werk om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen" check de website

8 8 Welkom methode : de leerlingen krijgen van alle lessen wat minder. Vijf afdelingen, vier deelscholen Het Cambium College biedt vijf onderwijsvormen: vmbo-bb = basisberoepsgerichte leerweg; vmbo-kb = kaderberoepsgerichte leerweg; vmbo-tl = theoretische leerweg; havo = hoger algemeen vormend onderwijs; vwo = voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Wij hebben het onderwijs verdeeld over vier deelscholen. Het vmbo (BB en KB) staat onder leiding van een locatiedirecteur. TL, havo en vwo staan elk onder leiding van een conrector. Uw kind volgt de BB of de KB. In deze schoolgids vindt u hierover allerhande informatie. In het schoolgebouw aan de Oude Bosscheweg zijn de theorielokalen van de BB-leerlingen op een andere verdieping dan de theorielokalen van de KB-leerlingen. Bij de praktijkvakken zitten de BB- en KB-leerlingen bij elkaar. Het gebouw heeft een sfeervolle hal en een aula waar ook kan worden gegeten. Er is een beperkt assortiment broodjes, soep, frisdranken en snacks verkrijgbaar. De leerlingen kunnen in de pauzes naar buiten, maar mogen het schoolplein niet verlaten. Mediatheek De school heeft een goed geoutilleerde mediatheek. Hier kunnen de leerlingen de boeken vinden die zij graag willen lezen en de boeken die zij nodig hebben voor het vak Nederlands. Ook is er een kleine collectie luisterboeken beschikbaar voor dyslectische leerlingen. De mediatheek is te bereiken via de website en via een app en is geopend van tot uur. Toelating tot de brugklas Wanneer het advies van de basisschool overeenstemt met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS), wordt uw kind automatisch toegelaten tot de geadviseerde brugklas. Met een zogenoemd drempelonderzoek gaan wij na welke leerlingen achterstanden hebben en dus in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Dat is extra taal- en rekenonderwijs en wordt bij ons op school gegeven. Wanneer advies en LVS niet met elkaar overeenstemmen, zijn er verschillende mogelijkheden. Meestal kunnen we na overleg met de basisschool alsnog een beslissing nemen over de toelating tot een bepaalde

9 9 Welkom brugklas. In andere gevallen buigt de plaatsingscommissie zich over alle gegevens. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van het Cambium College, Praktijkschool De Brug en het basisonderwijs. De plaatsingscommissie probeert de leerling zo goed mogelijk in overeenstemming met zijn aanleg en capaciteiten te plaatsen. Tegen de beslissing van de plaatsingscommissie is beroep mogelijk door een onafhankelijke test te laten verrichten. De uitslag van deze test is bindend.

10 10 Onderwijs Onderwijs Is uw kind graag bezig met zijn handen? Dan is het bij ons helemaal op zijn plaats. Onze leerlingen leren vooral door te doen. Het vmbo is een moderne en gedegen voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met alleen leren of met de combinatie leren en werken. Dit gebeurt bij vakken als Mens en Natuur, techniek en beeldende vorming, en natuurlijk ook bij de praktijkvakken en de theorielessen. In de klassen 1 en 2 is ongeveer de helft van de vakken een doe-vak. Het aantal praktijklessen in de klassen 3 en 4 loopt uiteen van 12 tot 15 uur per week. De theorie staat heel dicht bij de praktische opdrachten die leerlingen moeten uitvoeren. Heel belangrijk daarbij is het zelfstandig leren werken. Brugklasprofielen: sport, kunst en allround Het woord brug in brugklas slaat op de overbrugging van het gat tussen de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs, waar de manier van leren heel anders is. De brugklasmentor begeleidt de leerling hierbij. Het Cambium College heeft uitdagende brugklassen. De leerlingen (BB én KB) kunnen kiezen uit een van de drie profielen: sport, kunst en allround. Alle leerlingen volgen 27 uur het normale programma en daarnaast hebben ze 5 profieluren: sport, kunst of allround. Voor extra materialen, sportkleding en activiteiten in de sportklas en de kunstklas betaalt u circa 100,- extra. Sportprofiel In het sportprofiel (prlo) krijgt de leerling elke week een aantal lesuren waarin sport de belangrijkste plaats inneemt. In de sportklas maakt hij kennis met sporten zoals hockey, volleybal, honkbal en zelfverdediging. Daarnaast zijn er buiten het gewone lesrooster om nog extra sportactiviteiten zoals trainingen, voetbal- of basketbalwedstrijden bezoeken, clinics en excursies. Kunstprofiel Het kunstprofiel is voor leerlingen die toneel, muziek en dans leuk vinden. Zij houden ook van tekenen, schilderen en handenarbeid. Naast lef hebben zij doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel. En ze werken graag en goed samen. Hun profielvakken (prkv) zijn drama, waarbij aandacht wordt besteed aan toneel, muziek

11 11 Onderwijs en dans, en tekenen, schilderen en handvaardigheid. Allroundprofiel De meeste leerlingen hebben gekozen voor het allroundprofiel. Zij kunnen zich op allerlei gebieden verder ontplooien. Dat klopt helemaal met het woord allround, want dat betekent veelzijdig en gevarieerd. De leerlingen krijgen onder de noemer prtv verschillende vakken zoals techniek, beeldende vorming en mediawijsheid. "Taal en rekenen zijn hele belangrijke basisvakken" check de website Taal en rekenen De overheid heeft de Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen vastgesteld. In het referentiekader staat wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Het referentiekader is een leidraad voor onze docenten en ons onderwijsprogramma. geen aparte les op het rooster. In de lessen Nederlands besteden we aandacht aan de vier domeinen van taal. In klas 1BB, 1KB en in klas 2BB is er een extra ondersteuningsles voor leerlingen die moeite hebben met taal. Daarnaast wordt er bij elk vak taalbewust les gegeven. Dat betekent dat we ons bewust zijn van het feit dat het goed beheersen van taal onmisbaar is voor het leren en het vergaren van kennis. Voor rekenen is er een rekentoets aan het einde van klas 3. In dit schooljaar telt de uitslag nog niet mee in de slaag-/zakregeling. Wel krijgen de leerlingen een bijlage bij de cijferlijst met daarop hun rekencijfer. In klas 1 t/m 3 krijgen de leerlingen wekelijks een rekenles. In klas 4 krijgen alleen leerlingen rekenles die aan het einde van klas 3 niet het 2F-niveau beheersen. Alle vmbo-leerlingen horen aan het einde van hun schoolloopbaan voor taal en rekenen referentieniveau 2F te beheersen. Voor taal geldt dat het eindexamen Nederlands is geënt op referentieniveau 2F. Daar moeten de leerlingen laten zien dat ze voldoen aan de eisen. Voor taal staat er Nadere kennismaking met de school Op de introductiedag, vóór de zomervakantie, heeft uw kind al kennisgemaakt met de mentor van zijn klas. Ook u hebt, tijdens het huisbezoek, de brugklasmentor waarschijnlijk al ontmoet.

12 12 Onderwijs praktijkvakken. Zij zitten in kleine klassen. Een klein team van docenten verzorgt hun lessen, zodat de leerlingen in een vertrouwde sfeer kunnen leren. Na klas 2 gaan de leerlingen naar de afdeling die het beste bij hen past. Bijna alle leerlingen behalen na klas 4 hun BB-diploma en kunnen daarmee doorstromen naar het mbo (niveau 2). In de eerste schoolweken volgen de leerlingen een introductieprogramma. Er zijn diverse spellen en bezigheden, waaronder een kennismaking met de school, het leren invullen van de agenda en sportieve activiteiten gericht op samenwerking. Ze gaan ook een paar dagen op kamp om op een plezierige wijze kennis te maken met elkaar en de docenten. Voor de docenten zijn deze dagen vaak een bron van informatie, waarmee zij de rest van het jaar hun voordeel kunnen doen bij de begeleiding van de leerlingen. Basisberoepsgerichte leerweg Deze leerweg, de BB, is er voor leerlingen die het beste leren aan de hand van de Kaderberoepsgerichte leerweg De KB is bedoeld voor leerlingen die meer theorie aan kunnen, en is ook van een hoger niveau. Een deel van de lesstof leren ze vanuit de praktijkvakken. We noemen dat ook wel praktisch-theoretische oefening. De leerlingen krijgen per week 12 uur les in beroepsgerichte vakken. Met deze leerweg kunnen zij naar niveau 3-4 van het mbo. Sectoren en afdelingen Het Cambium biedt drie van de vier sectoren in het beroepsonderwijs, namelijk: De sector Economie: de afdelingen Handel en Administratie. De sector Techniek: de afdeling Techniek breed (inclusief ICT-route). De sector Zorg en Welzijn: de afdeling Zorg en Welzijn breed. Om tot een goede keuze te komen, werken de leerlingen in klas 2 aan een keuzemodule in de mentorlessen en op het rooster staan 2 lessen afdelingsoriëntatie per week.

13 13 Onderwijs Bij alle sectoren horen verplichte sectorvakken. Deze beroepsgerichte vakken vormen, afhankelijk van de gekozen leerweg, de helft tot tweederde deel van het totale aantal lesuren. Naast de beroepsgerichte vakken krijgen alle leerlingen Nederlands, Engels, maatschappijleer, kunstvakken en lichamelijke opvoeding als verplichte examenvakken. Afhankelijk van de gekozen afdeling, kunnen zij daarnaast nog een keuze maken uit wiskunde, natuurkunde/ scheikunde, biologie, Duits, economie of geschiedenis. "De leerlingen kijken in bedrijven en organisaties en doen daar ook stages" check de website Cijfers, rapporten en leerlingprofielen In een reglement is vastgelegd aan welke eisen een leerling aan het eind van een cursus moet voldoen om bevorderd te worden naar een volgend leerjaar. Door het geven van cijfers kunnen we vaststellen of een leerling de leerdoelen naar behoren heeft behaald en of wij zelf, als school, onze onderwijsdoelen hebben bereikt. De leerlingen maken toetsen, schriftelijke overhoringen en andersoortige tests die cijfers opleveren zoals spreekbeurten en Om de leerlingen al tijdens hun opleiding kennis te laten maken met hun toekomstige werk zijn er verschillende stages. In klas 3 oriënteren ze zich aan de hand van opdrachten en stages op verschillende beroepen en beroepsrichtingen die aansluiten op de gekozen sector en afdeling. Ook in klas 4 lopen ze enkele weken stage. Leerlingen die al weten wat zij willen, proberen we een gerichte beroepsstage aan te bieden. Leerlingen die zover nog niet zijn, laten we juist zoveel mogelijk verschillende beroepsrichtingen bezoeken.

14 14 Onderwijs praktische opdrachten. Vooraf wordt vastgesteld wat de waarde van het cijfer zal zijn ten opzichte van andere cijfers. We werken met een systeem van doortellen van cijfers. De cijfers die behaald worden blijven het hele schooljaar staan. Rapporten geven dus een tussenstand aan. De leerlingen krijgen elk schooljaar drie keer een rapport. De mentor en de docenten bekijken bij welk profiel uw kind het beste past als het gaat om zijn sterke en minder sterke kanten op het gebied van werkhouding, oplossingsge- richtheid en zelfstandigheid. Bij elk rapport ontvangt u een niet-cognitief rapport dat aangeeft hoe het gaat met de inzet, werkhouding en zelfstandigheid van uw kind. Overgaan, blijven zitten of doorstromen Leerlingen die aan het eind van een leerjaar aan de bevorderingseisen voldoen, gaan over naar het volgende leerjaar. Dat geldt voor verreweg de meeste leerlingen van onze school. Leerlingen bij wie dit, om wat voor reden dan ook, niet lukt, kunnen blijven zitten. In voorkomende gevallen zal de mentor dit met de leerling en zijn ouders bespreken. Doorstromen naar een andere afdeling is per schooltype en doorstroommogelijkheid aan voorwaarden gebonden. Wanneer dit voor een leerling aan de orde is, krijgt hij de nodige informatie mee naar huis. Overleg met de mentor, en vaak ook de decaan, is in geval van doorstromen noodzakelijk. Bij het bespreken van de mogelijkheden voor een leerling kijken we niet alleen naar de behaalde cijfers. We gebruiken ook de leerlingprofielen om een leerling op de juiste plaats te krijgen.

15 15 Begeleiding Begeleiding Om onze leerlingen zo goed mogelijk door het voortgezet onderwijs te kunnen loodsen, bieden we verschillende vormen van begeleiding, variërend van de normale leerlingenbegeleiding tot meer specifieke hulp. De mentor heeft een spilfunctie bij de begeleiding van leerlingen. Voor een leerling die op school onverhoopt vastloopt, kan de mentor het zorgteam inschakelen. Wij stellen alles in het werk om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Voor het vmbo en de onderbouw van havo en vwo heeft de school een reboundvoorziening, waar leerlingen die daarvoor in aanmerking komen een intensief begeleidingstraject kunnen volgen. Passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Het Cambium College is onderdeel van het samenwerkingsverband de Meierij. De Meierij en de school hebben een ondersteuningsplan waarin het zorgaanbod en het basisondersteuningsprofiel worden be- schreven. Voor het zorgplan van de school kunt u inloggen op het besloten gedeelte van onze website. Mentor Alle klassen hebben een mentor die allerlei zaken met ze bespreekt. Dit zijn onder meer de kennismaking met de gewoonten en gebruiken op school, studiebegeleiding en het aanleren van studievaardigheden. Dat laatste gebeurt tijdens de mentorles- sen. Voor klas 1 en 2 maken we daarbij gebruik van de methode Tumult. Samen met u volgt de mentor de resultaten en het welbevinden van het kind. De mentor bouwt met de leerlingen een vertrouwensband op en werkt in geval van pesten met de methode Herstelrecht. De mentor bereidt de leerlingbesprekingen met het klassenteam voor en is voorzitter van de rapportvergadering van zijn klas.

16 16 Begeleiding Hij praat met en luistert naar de leerlingen, biedt ondersteuning bij (leer)problemen en behartigt in voorkomende gevallen hun belangen. Verder bemoeit de mentor zich met leerlingen die de schoolregels (herhaaldelijk) overtreden en met leerlingen die hulp nodig hebben, of dat nu binnen of buiten de school is. De mentor zal indien nodig en gewenst ook één of meer gesprekken met u voeren. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met de mentor. Dat kan via ons telefoonnummer, (0418) , of via het adres van de mentor. U vindt dit in de ouderkalender. Decaan De decaan begeleidt de leerlingen van de onderbouw bij het kiezen van een afdeling en het daarbij behorende keuzevak. In de bovenbouw helpt de decaan de leerlingen bij het kiezen van een passende vervolgopleiding. Begeleidingslessen Alle brugklassers en alle tweedeklassers van de BB krijgen eens per week zogenoemde begeleidingslessen. Docenten, leerlingbegeleiders en bijvoorbeeld de counselor geven dan extra hulp aan leerlingen die deze hulp goed kunnen gebruiken. Leerlingen die deze ondersteuning niet nodig hebben, krijgen dan begeleiding bij het maken van een powerpointpresentatie of meer diepgaande lessen over een onderwerp dat hen interesseert. Opvang door een pedagogisch medewerker De pedagogisch medewerker houdt de absenten bij en informeert mentoren over eventuele bijzonderheden in verband met ziekte of afwezigheid van leerlingen. Daarnaast vangt de pedagogisch medewerker leerlingen op die uit de les zijn gestuurd. Hij luistert, laat de leerling stoom afblazen en zo nodig tot rust komen. Vervolgens meldt de leerling zich weer bij de docent die hem verwijderd heeft. Deze maakt nadere afspraken met de leerling en past zo nodig een strafmaatregel toe. De pedagogisch medewerkers werken nauw samen met en onder verantwoordelijkheid van de locatiedirecteur. Onderwijs en begeleiding bij ziekte Wanneer een leerling regelmatig of langdurig ziek is en daardoor niet naar school kan komen, bekijken we samen met de ouders hoe we het onderwijs kunnen voortzetten. Daarbij houden we zo goed mogelijk rekening met de ziekte van het kind. Minstens zo belangrijk vinden wij het dat de leerling contact blijft houden met zijn klasgenoten en mentor. Zo nodig schakelen we een

17 17 Begeleiding consulent Onderwijsondersteuning zieke leerlingen in via Marant Educatieve Diensten in Tiel. Voor meer informatie kunt u ook eens kijken op de website van het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs. Hulp bij (leer)problemen Sommige leerlingen krijgen tijdens hun schoolloopbaan met (leer)problemen te maken. Soms zijn die op de basisschool ook al gesignaleerd, soms duiken ze pas in het voortgezet onderwijs op. Wanneer ze een soepele leerroute blokkeren, moet er iets aan worden gedaan. Een leerling kan bijvoorbeeld hulp krijgen van de mentor of een van onze dyslexiespecialisten. Leerlingen bij wie door een deskundige is vastgesteld dat zij dyslectisch zijn, kunnen op basis van ons dyslexieprotocol bovendien gebruikmaken van extra mogelijkheden, bijvoorbeeld meer tijd en het gebruik van hulpmiddelen bij proefwerken en examens. Het dyslexieprotocol staat op de website. Tevens vindt u er de beoordelingsrichtlijnen voor de moderne vreemde talen en het vak Nederlands. Daarnaast biedt de school: begeleiding door de counselor; opvang door een vertrouwenspersoon; schoolmaatschappelijk werk; training Bewust omgaan met faalangst ; training Sociale vaardigheden ; training Weerbaarheid meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Namen en bereikbaarheidsgegevens staan in de ouderkalender. Begeleiding door de counselor Allerlei omstandigheden, binnen en buiten school, kunnen het goed functioneren van een leerling in de weg zitten. Soms leidt dit tot tegenvallende leerresultaten of tot problemen die misschien geen effect hebben op het schoolwerk, maar wel zwaar wegen. Leerlingen die hiermee te maken hebben, en die behoefte hebben aan deskundige begeleiding, kunnen hiervoor terecht bij een speciaal opgeleide docent, de counselor. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Zo nodig verwijst hij een leerling naar professionele hulpverlening buiten de school. Opvang door een vertrouwenspersoon Een leerling die op school onverhoopt te maken krijgen met ongewenste seksuele intimiteiten en/of intimidatie (door medeleerlingen of medewerkers van de school), adviseren wij dringend dit te melden bij de vertrouwenspersoon. Deze zal in overleg met de leerling eventuele vervolgacties in gang zetten. Schoolmaatschappelijk werk Het schoolmaatschappelijk werk ondersteunt de school op het gebied van leerlingenzorg, maar is er vooral voor leerlingen met problemen op school. Deze problemen kunnen met school te maken hebben en ook met thuis of met anderen. Meestal ver-

18 18 Begeleiding wijst de mentor, decaan of vertrouwenspersoon de leerling naar het schoolmaatschappelijk werk. Een leerling kan ook zelf een afspraak maken of eerst eens kennismaken tijdens het inloopspreekuur op school. Vaak zijn enkele gesprekken genoeg om weer verder te kunnen. Soms is er meer en/of andere hulp nodig. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Scholen kunnen dan een beroep doen op de speciale jeugdteams van de gemeenten. Training Bewust omgaan met faalangst Een leerling die slechter presteert dan op grond van aanleg en inzet verwacht mag worden, zou wel eens last kunnen hebben van negatieve faalangst. Om te leren omgaan met de spanningen die een toets of examen met zich meebrengt, kan een faalangstreductietraining ook wel Bewust omgaan met faalangst genoemd uitkomst bieden. De training bestaat uit tien bijeenkomsten van twee uur, waaronder twee terugkombijeenkomsten, en wordt gegeven door speciaal daarvoor opgeleide Cambium-docenten. De school overlegt met de ouders over deelname. Training Sociale vaardigheden Door het volgen van de training Sociale vaardigheden leren leerlingen makkelijker omgaan met klasgenoten, maar ook met mensen buiten de school. Vooral leerlingen die gepest zijn, kunnen baat hebben bij een dergelijke training. Vooraf vindt overleg plaats met de ouders. Training Weerbaarheid Deze training helpt leerlingen zich sterker te voelen en beter op te komen voor zichzelf. Wij werken voor deze training samen met LOKI Weerbaarheid. Deelname wordt vooraf met de ouders besproken. Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld De overheid verplicht het onderwijs een meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld te gebruiken. Deze meldcode bestaat uit een stappenplan waarin staat wat de school moet doen bij (vermoedens van) mishandeling en geweld. Het doel van de meldcode is kinderen en jongeren hiertegen te beschermen, mishandeling en geweld zo snel mogelijk te stoppen en de school te ondersteunen bij deze complexe problematiek. Onze vertrouwenspersoon speelt hierbij in voorkomende gevallen een rol. Zorgteam Het zorgteam stelt voor iedere leerling die speciale begeleiding nodig heeft een ontwikkelingsplan op. Voor de docenten en deels ook voor de ouders vormen de adviezen die hierin staan een leidraad voor de dagelijkse praktijk. In voorkomende gevallen kan het team zich laten adviseren door een deskundige van buitenaf. Het zorgteam

19 19 Begeleiding staat onder leiding van de zorgcoördinator en bestaat verder de leerlingcoördinatoren en de betreffende mentor. We gaan kort in op begeleiding door het zorgteam en aanmelding bij het Zorg Advies Team. "Het zorgteam zorgt voor leerlingen die speciale begeleiding nodig hebben" check de website Begeleiding door het zorgteam Het zorgteam stelt voor iedere leerling die speciale begeleiding nodig heeft een begeleidingsplan op. Voor de docenten en deels ook voor de ouders vormen de adviezen die hierin staan een leidraad voor de dagelijkse praktijk. Het zorgteam staat onder leiding van de zorgcoördinator. Voor leerlingen met een bepaalde beperking of handicap krijgt de school extra geld van de overheid. Het is met name de leerlingenbegeleider die de schoolloopbaan van deze leerlingen in goede banen leidt. Aanmelding bij het Zorg Advies Team Als er sprake is van meervoudige problemen, kan het zorgteam een leerling inbrengen in het Zorg Advies Team (ZAT). Doel daarvan is om externe deskundigen advies te vragen hoe de school en eventueel ook de ouders/verzorgers verder kunnen met de problematiek van de leerling. Het ZAT bestaat vanuit de school uit de zorgcoördinator van de betreffende locatie en van buiten de school uit de consulent Leerplichtzaken, een schoolmaatschappelijk werker, een medewerker van Bureau Jeugdzorg en de schoolarts. Het ZAT komt geregeld bijeen om ingebrachte leerlingen te bespreken. Ouders geven van te voren toestemming en krijgen na afloop te horen wat er besproken is binnen het ZAT en welk advies er is uitgebracht. Is de leerling ouder dan 16 jaar, dan moet hij ook zelf het toestemmingsformulier ondertekenen. Adviezen van het ZAT zoals het volgen van een cursus of training of het deelnemen aan een of meer individuele gesprekken zijn niet vrijblijvend. Wij gaan er vanuit dat ouders en/of leerling zich hieraan houden. Alle leden van het ZAT hebben geheimhoudingsplicht. In bijzondere omstandigheden wordt een leerling naar hulpverlening buiten de school verwezen. Een overzicht hiervan vindt u in de ouderkalender.

20 20 Begeleiding Voorkomen van voortijdig schoolverlaten Wij stellen alles in het werk om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. We gaan nader in op de reboundvoorziening, de bovenschoolse voorziening en de VSV-mentor. Rebound op het Cambium Voor het vmbo en de onderbouw van havo en vwo heeft de school een reboundvoorziening, waar leerlingen die daarvoor in aanmerking komen een intensief begeleidingstraject kunnen volgen. De plaatsing van leerlingen binnen deze voorziening verloopt via de AdviesCommissie Toewijzing (ACT) van De Meierij. De rebound bevindt zich op de locatie Buys Ballot. De docenten van deze time-outvoorziening fungeren als persoonlijke coach van de leerlingen en coördineren alle contacten met en over hen. Gedurende enige tijd krijgen de leerlingen een intensief begeleidingstraject. Zij volgen het onderwijsprogramma dat nodig is om hun diploma te kunnen halen. Daarnaast krijgen zij les in conflicthantering, agressiebeheersing en bijvoorbeeld assertiviteitstraining (want ook stille leerlingen kunnen buiten de boot dreigen te vallen). Het is overigens onze ervaring dat juist de com- binatie van drukke en stille leerlingen goed werkt. Ook de ouders van de leerlingen die naar de rebound gaan krijgen begeleiding, bijvoorbeeld van het (school)maatschappelijk werk. Verwijzing naar Bureau Jeugdzorg of andere vormen van hulpverlening is mogelijk. Als de leerling weer terug kan naar zijn eigen klas, bespreken we met zijn klasgenoten en docenten hoe we dit tot een succes kunnen maken. De rebound is bedoeld voor circa 15 leerlingen van de onderbouw, dat wil zeggen: tot en met klas 3. Bovenschoolse voorziening Is de rebound onverhoopt geen succes, dan kan de leerling deelnemen aan de bovenschoolse voorziening (BSV): intensieve opvang en begeleiding door speciaal getrainde docenten van De Meierij in Den Bosch. Er zal alles aan worden gedaan om de leerlingen die hier terechtkomen door te geleiden naar een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 of voor te bereiden op een reguliere baan. Er wordt veel aandacht besteed aan beroeps oriëntatie, omgangsvormen en je houden aan afspraken, en zaken als leren solliciteren. VSV-mentor De VSV-mentor (een speciale mentor voor voortijdige schoolverlaters) begeleidt leerlingen die voortijdig het Cambium dreigen te verlaten. Deze begeleiding bestaat uit overleg met ouders, leerling, leerplichtconsulent en medewerkers van andere instanties om te zorgen dat de leerling geplaatst kan worden op een passende vervolgopleiding. Ook leerlingen met een vmbo-diploma (dat is nog geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt) die dreigen uit te vallen op het mbo worden, in overleg met de leerplichtconsulent, begeleid naar bijvoorbeeld een andere opleiding.

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning

schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning schoolgids 2013-2014 Openbare scholengemeenschap voor atheneum, havo, HTL, vmbo en leerwegondersteuning inhoud 3 Voorwoord 28 Financiële zaken 4 Schooltijden en vakanties 31 Verzekeringen, aansprakelijkheid

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie