Ing. d.d.: 20 MRT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ing. d.d.: 20 MRT 2013"

Transcriptie

1 5, prc Humanitas Ing. d.d.: 20 MRT 2013 afdeling Groningen Corr.nr.: Zaakr1r,: Akerkhof ZZ 22 Aid.: 9711 JB Groningen Groningen, maart 2013 Geachte relatie, Hierbij zenden wij u het Jaarverslag 2012 van Humanitas, afdeling Groningenstad. Teveris is een factsheet bijgesloten. Met dit verslag en de fadtsheet wil het bestuur van de afdeling hear relaties inzicht geven in de diverse actmteiten,die worden uitgevoerd:-wij hopen dat dit verslag met belangstelling wordt gelezen stellen opmerkingen zeer op prijs. Met vriendelijke groet, Kees Akkerman, voorzitter Humanitas afdeling Groningen i id vaii Flu manistischi., ell ANel Carz

2 Afdeling Groningen stad Gegevens jaarverslag 2012 Sterker clan e denkt Hurtlariaci5i ti voot mensen die het evt..4n!net in hun et:ntje redden Zij vinden.aeun in een van de octivitott:n projec ten van& deling varierend van m iatjt,i-con taten bij inburgering tot het door bieken van rerra..,1-1 heid. En v.in,i(tivitott.11 vooi kindeien t n tot aon louwvelwerking Die aanpak werkt. Jiailijk tven orizi goed getioinfe vriii1]iyeu. hi. t zeltvertiou wen teruia Jan meni:en om op eiden kiacht Jon hun rattlatie te andei en. Da t na ht wonit di.nzt nfeii herrn per pal 111,4h:chi: en e rnotionc.,,teuri gehojen Jon v&nc11i1ki ide gioepen halpvrager ;. Vrijwilligers stonden in 2; keer rnensen bij die een steuntje in de rug goed konden gebruiken. Daarvan waren er hulpvragen in de Vrijwillige Thuishulp, hulpacties bij de Hulpdiensten hulpvragen via het Spreekuur, ondersteuningscontacten in de mantelzorg, steun- en inforrnatiecontacten via het Meld- en informatiepunt (MIP) en 244 overige hulpvragen. Wat ons alien hint Het prettige gevoel dot je iet voor een andel betekent en ven zinvolle bijdrage levert aan de maatschappij. Humanitas werkt dichthij mensen; door heel Nedtlland zijn 90 lokale afdelingen te vinden Zij worden ondersteund door viji dist] ktskantoren en ten landelijk bureau. De Hurnanitaswawden Hoe verschillend onze projecten ook zijn,ze voldoen altijd aan de Hurnanitas-waarden: behoud van regie over eigen leven gelijkwaardigheid verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander betrokken en vraaggericht. Op basis van deze waarden voeren we ons werk uit vrijwilligers Scholing en training vrijwilligers Vnjwilligers van Humanitas warden goed toegerust voor de onderaeuning die ze bieden. leder jaar zorgt de afdeling voor individuele ondersteuning en scholingsprogrannrnas. En daarnaast, ism. het district en de Hurnanitas Academie, ook cursus- en trainingsprogramma s. themabijeenkomsten en masterclasses. Persoonlijk De dienstverlening is veelal kleinschalig en persoonlijk. De contacten van mens tot mens zijn zowel stedelijk als in wijken georganiseerd. In i. Groninger wijken wordt binnen Buurtwelzijn met de instellingen Stiel en MJD samengewerkt. De Steun- en informatiepunten (Stips) vormen de uitvalsbasis.

3 Activiteiten en kengetallen 2012 Afdeling Groningen stad Hurnanitas afdeling Groningen stad organiseert ongeveer 30 activiteiten en projecten verdeeld over verschillende prograrnmalijnen. De peildatum voor het aantal vrijwilligers is i januan Het aantal deelnemers en koppelingen heat betrekking op het gehele jaar Jeugd en gezin Meedoen in de maatschappij Eenzaarnbeid en isolernent! Kindervakantieweken Hulp bij thuisadministratie Oppasrnaatjes - Maatschappelijke begeleiding Logeerrnaatjes migranten/ Vluchtelingencoaches 1,? 11 it Jongerenmaatjes Spreekuur migranten Home-Start Taalcoaches Voorleesvrijwilligers Taalondersteuning Coach2B T win Steun aan jonge rnantelzorgers - Begeleide Omgans Regeling (BOR) Uit de Min Topclub \`I,, " - 1: [Ai V-1,1L Aantal vinjwilligets 185 Aantal vrijwilligers 494 Aantal deelnemels/ Aantal deelnemers/ koppelintlen 438 koppelingen 1280 Aantal clienten Spreekuur Actief ouder worden Vriendschappelijk huisbezoek ouderen en chronisch zieken Vriendschappelijk huisbezoek dementerenden Levensboek Stedelijk Steunpunt Mantelzorg Mantelzorgonclersteuning in wijken Netwerkcoaches Vrijwillige Hulpdiensten Cornputermaatjes / Rouw en verlies Gasthuis Groningen Steun bij rouw Vrijwilligeternnnaletbuishulp Aantal vrijwiiligers 129 Aantal deelnemers/ koppelingen 88 Overige Humanitas Groningen stad Akerkhof 22 ZZ 9711 JB Groningen telefoon: (MIP) Internet: Aantal vrijwilligers 410 Aantal deelnemers/ koppelingen 426 Aantal acties Hulpdiensten Aantal geregistreerde mantelzorgers Meld- en Informatiepunt MIP Bestuur, magazine Humens, Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, PR, Maatschappelijke stages Aantal vrijwilligers 32 Aantal contacten MIP Gesteund dooi._:_191 41POWL;:f NATIONALES POSTCODE LOTERIJIR ANBI CBq GOEDE DOLLEN PartnerorganIsaties solidar 412,1timarii.sIschetic sterker dan je denkt KvK Februari ao13/ Brom jaarcfjfers 2012Afdelingi Groningen clad

4 Jaarverslag 2012 Akerkhof ZZ JB Groningen Telefoon: (050) 312 6o oo

5 Missie Humanitas Nederland Humanitas is een Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsophouw. Humanitas staat voor een samenleving waarin pleats is voor iedereen en waarin mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf en anderen. Gelijkwaardigheid, betrokkenheld en regle over elgen leven staan daarbij centraal. Humanitas signaleert maatschappelijke behoeftes en neemt daarop initiatieven om een vernieuwend en toegankelijk aanbod aan activiteiten te ontwikkelen. Bij Humanitas Nederland werken duizenden vrijwilligers en beroepskrachten. 02 laarverslog 2012 Hurnanitas,4fdeling Groningen

6 Voor u ilgt het verslag van de activiteiten van Humanitas Groningen Stad, U zult erin lezen dat het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de Groninger samenleving is gegroeid naar bijna Deze vrijwilligers zijn actief in 30 projecten. Vrljwiliigere coördinatoren vervullen daarbij de verbindende rol tussen vraag en aanbod. Zij blijken ook uitstekend in staat om de vrijwilligers aan elkaar te binden. Onze beroepskrachten garanderen dat de vrijwilligers professioneel getralnd en ondersteund worden. De vrljwilllgers en professionals vormen met elkaar een krachtige en professioneel ingerlchte werkorganisatie. Bij Humanitas Groningen Stad werken vrijwilligers en beroepskrachten nauw met elkaar semen, ongeacht levensovertuiging, opleiding, cultuur a sociaaleconomische achtergrond. Voor sommige vrijwilligers zijn persoonlijke ervaringen de drijfveer om vrijwilliger te worden, voor anderen zijn dat bijvoorbeeld gemeenschapszin en saamhorigheid. Allen doen dat vanuit eigen kracht, en ieder zet zich voor de medemens in met zijn of haar unieke geschiedenis, ervaring en kwaliteiten. We ondersteunen mensen bij het hervinden van de regie over het eigen leven. Ons vraaggerichte aanbod op de gebieden welzijn, wonen en zorg zijn daarbij onze pijlers. Door het stevige netwerk dat we in Groningen hebben opgebouwd met andere welzijnsorganisaties en met de politiek waren we in 2012 uitstekend in staat ons werk te doen. Lezing van dit jaarverslag zal duidelijk maken dat de cijfers en feiten het beeld bevestigen. We stellen vast dat de kwaliteitseisen die zowel vrijwilligers, hulpvragers als subsidiegevers aan ons stellen, steeds hoger worden. We zorgen voor een optimale match tussen vrijwilliger en hulpvragen. Onze vrijwilligers worden professioneel ondersteund. We zlen ook een groei in het aantal professionals dat naast hun bean of wanneer ze hun werkende bestaan hebben bedindigd, als vrijwilliger aciief zijn. Verder meldt zich een groeiend aantal studenten aan als vrijwilliger, terwijl ook mensen uit het bedrijfsleven steeds rneer betrokkenheid tonen bij het vrijwilligerswerk van Human itas. Enkele cijfers: Het aantal ondersteuningscontacten tussen vrijwilligers en mantelzorgers steeg met 20 %. Steeds meer bereiken we daarbij ook nieuwe doelgroepen zoais allochtone mantelzorgers en jonge mantelzorgers. Door de wijkaanpak in het kader van Buurtwelzijn blijken we steeds beter in staat onze ondersteuningsactiviteiten onder de aandacht te brengen en te realiseren. Het aantal vragen op administratief en rinancieel terrein neemt eveneens toe. Denk daarbij aan de projecten Thuisadministratie en het Migrantenspreekuur. Een groei met respectievelijk bijna 100 koppelingen tot 560 koppelingen per jeer en 2827 hulpvragen. Het Taalcafé bleek in 2012 in een groeiende behoefte te voorzien. Wekelijks ontmoeten ongeveer migranten en vrijwiltigers elkaar in de tuinzaal van Hurnanitas voor eon gesprek, een spelletje en een drankje; een levendige ontmoetingsmiddag waarin over en weer contacten worden gelegd. Voor en door jongeren kennen we de Maatjesprojecten en de Voorleesvrijwilligers. Maar was u ook bekend met onze nlaatjes voor mensen met TBS en Vriendschappelijk huisbezoek voor ouderen, dementerenden en chronisch zieken? En wist u dat tal van vrijwilligers zich ook in 2012 weer hebben ingezet als Taalcoach en Netwerkcoach? Ons werk doet er dus toe. De dreigende rnaatschappelijke tweedeling, toename van sociaal isolement de groeiende groep mensen die zonder ondersteuning in ernstige problemen raken, illustreren deze behoefte. De ontwikkelingen rond AWBZ en WMO maken de opgave en de uitdaging die we aan onszelf stellen, extra groot. Humanitas Groningen Stad blijft doen wat ze moet doen, ook in het nieuwe jeer! Namens het bestuur van Humanitas Groningen Stad wens ik u veel leesplezier. Kees Akkerman Voorzitter Humanitas afdeling Groningen stad laorversfacj 2012 Hurnonitos Afdeling Groningen 03

7 Inhoudsopgave Activiteiten Humanitas Afdeling Groningen stad Vrijwilligersbeleid Kerterrein Jeugdwelzijn Kernterrein Maatschappelijke participatie Elk kind telt Vallen en opstaan Oud en redzaam Afdeling Groningen Kindervakantieweken pag. 06 pag. 09 PR en werving pag. 07 Ondersteuningsaanbod Home-Start pag. 07 pag. 10 Binding Voorleesvrijwilligers peg. 07 pag. 10 Vrijwillige coôrdinatoren Coach2B pag. 07 pag. 11 Meld- en informatiepunt Twin (MIP) Humanitas pag. 11 pag. 07 Jonge Mantelzorgers Maatschappelijke Stages peg. 12 peg. 08 Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) pag. 08 Thuisadministratie pag. 14 Oppas- en logeermaatjes Alleen en samen pag. 09 Maatjes met een psychiatrische achtergrond pag. 15 Vriendschapskringen voor mensen met een verstandelijke beperking/ autisme of aanverwante stoornis/adhd pag. 16 Maatschappelijke begelelding/ Vluchtelingencoaches pag. 16 Spreekuur peg. 17 Taalcoaches en Taalondersteuning pag. 18 Stedelljke coördinatie mantelzorgondersteuning pag. 19 Ondersteuning Cluster Mantelzorg van het WMO-platform pag. 20 Organisatie Stedelijk Steunpunt Mantelzorg en Mantelzorgondersteuning in wilken peg. 21 Stedelijk Steunpunt Mantelzorg peg. 21 Mantelzorgondersteuning en vrijwillige thulshulp in de wljken pag. 23 Hulpdiensten peg. 24 Vrlendschappelijk bezoekwerk ouderen, chronisch zieken, dementerenden en BZW-ers peg. 25 Project Netwerkvrijwilligers Een netwerk, sarnen sterkl peg. 27 Computermaatjes pag Jaarverslog 2012 Numanitas Afdeling GronFngen

8 0 Very/v(1(er! en verder Gasthuis Groningen pag. 28 Vrijwillige Terminale Thuishulp pag Steun bij Rouw pag Rechtmafigheid en doelmatigheid inkomsten pag. 30 Koppelingen Tabel 1 Koppelingen Vrijwillige Thuishuip pag. 31 label 2 Koppelingen overige projecten pag. 31 Vrijwilligers label 3 Totaal aantal vrijwilligers pig. 32 Tabei 4 Vrijwilligers vrijwillige thuishulp pag. 32 Tabel 5 Vrijwilligers Multicultureei pag.33 label 6 Vrijwilligers overige projecten pag. 33 Hulpvragen label 7 Spreekuur multicultureel 2012 peg. 34 label 8 Registratie MIP 2012 pag. 35 label 9 Verciering stadjerspassen 2012 pag. 36 Tabe110 Geregistreerde manteizorgers pag. 37 label 11 Hulpvragen viiwillige thuishuip pag. 37 label 12 Huipvragen overige projecten pag. 37 Bijlagen Wijktabellen Tabel 13 Active en nieuwe onclersteunings contacten mantelzorg per wijk pag. 38 Tabel 14 Aantal en soort Mantelzorgcontacten per wijk pag. 39 Tabel 15 Aantal vrijwilligers mantelzorgondersteuning per stadsdeel pag. 39 Tabel 16 Aantal (uitgevoerde) hulpvragen van de hulpdiensten per wijk pag. 40 Tabel 17 Aantal hulpdienstvrijwilligers per wijk pag. 40 Tabel 18 Aantal koppelingen Vriendschappelijk Bezoekwerk per stadsdeel pag. 41 Tabel 19 Aantal vrijwilligers Vriendschappelijk Bezoekwerk per stadsdeel pag. 41 Tabei 20 Aantal hulpvragen Vriendschappeiijk Bezoekwerk per stadsdeel pag. 41 Joarverslay 2o12 Flumanitas Afd6ing Groningen 05

9 06 Wijwilligersbeleid Onze samenleving doet via de Wet Meatschappelijke Ondersteuning (WMO) een groter beroep op de eigen verantwoorde- Irjkheid van mensen om voor zichzelf te zorgen Tegehilsertijd stmuleert de overheld burgers om anderen in hun omgeving, die het (even) niet alleen redden, te helpen De gemeente Groningen doet dit nadrukkelijk door onderrneer het (georganiseerd) vnjwaligerswerk te bevorderen Humanitas, als grootste vnjwilligersorganisatie in de stad, wordt mede door gemeentelijke dragon in staat gesteld op vele terreinen hear vnjwilligerswerk in te zetten De uitdaging voor Hurnanitas is tevens rnee te denken over de rnogelijkheden en de grertzen van het vnjwilligerswerk Er zijn op een aantal beleidsterreinen grote veranderingen ( transities ) gaande, waarbij het beroep op burgers en het vnjwilligerswerk voorop staat Een van de doelen is het terugdringen van overmatige (specialistische) professionele hulpverlentng Hunnanitas wil graag. vanuit haar bigondere posate als vnjwaligersorcianisatie, betrokken worden bij de discussie over deze beleidsverandenngen Dat geldt met alieen voor de verandering in het kader van AWBZ/WMO, rnaar buvoorbeeld ook voor de decentralisatie en transitie van de Jeugdzorg Meer algemeen ontwikkelt de gemeente Groningen momenteel een nieuw vnjwilligersbeleid Maatschappelijke ontwikkelingen (zoals een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid van burgers en de bezuinigingen) nopen hiertoe De gemeente betrekt hierbij de organisaties die met vrimilligers werken. Voor het vervoig is dit ook belangnjk orn draagvlak te verwerven voor (nieuwe) vnjwillige inzet en de barging van de kwaliteit van het vnjwilligerswerk De matieven van vnjwilligers zrin divers en daarrnee hun behoefte aan ondersteuning ook Te denken valt bijvoorbeeld aan de vnjwillrgers die graag verschillende en kortdurende activitetten %/Olen uitvoeren Daarnaast zkin er vnjwilligers die werkervaring op willen doen of in het kader van een opleiding/studie praktisch aan de slag willen Het soort vnjwilligers evenals hun behoeftes zijn ook meer divers, denk bijvoorbeeld aan iongeren en allochtonen. Dit vereist andere wervingsmethoden, andere manieren van communiceren en maatwerk in de ondersteunrng Joartrers/ag 2012 Flunionitcis Afdeling Groningen In het kader van het maatschappelijk betrokken ondernemen, stellen steeds vaker bedniven en organisaties hun werknemers in de gelegenheid om vnjwilligerswerk te doen. Dit stelt bijzondere eisen aan de organisatie. want het betekent dat er nog meer maatwerk geleverd moet warden en een grotere cloorstroming van vnjwilligers betekent een gratere zorg voor continuiteit Afcleling Groningen De afdeling Groningen stad is, ook landelijk gezien, een grote Humanitasafdeling. De talrijke activiteiten in de afdeling worden dagelijks uitgevoerd door honderden vrijwilligers. Op de peildatum van 31/12/2012 waren er 1390 (een jeer eerder 1268) vrijwilligers actief. Gedurende het hele jaar waren er 1922 (vorig jaar 1887) vrijwilligers actief. Dat betekent dat per jaar ongeveer 1/3 deel van het vrijwilligersbestand zich vernieuwt. Voor een deel hangt dit semen met de veranderende opvatting over vrijwilligerswerk (kortere periode van binding en meer verschillende werkzaamheden). Ook de groei van het aantal jonge vrijwilligers (met name studenten) speelt een rol; de nieuwe opvatting over vrijwilligerswerk gaat zeker voor hen op. Het vraagt van de organisatie dus een grote inspanning om het aantal vrijwilligers op peil te houden. Dat er desondanks sprake is van een groei is een mooi resultaat. in de organisatie van het vrijwilligerswerk vervullen ongeveer 80 vrijwillige coördinatoren een belangrijke rol. Zij zorgen voor de intake van hulpvragers en de koppeling van hulpvragers en vrijwilligers. Daarnaast vormen zij in de uitvoering het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers. Tevens zien we dat vrijwillige coördinatoren steeds vaker betrokken zijn bij overige organisatorische werkzaarnheden zoals werving, publiciteit, netwerkoverleg ad. De vrijwilligers warden in 2012 beroepsmatig ondersteund door zo n 20 coardinatoren vrijwilligerswerk (15 fte). Het afdelingsbestuur bestond per 31/12/2012 uit de volgende leden: Kees Akkerman, voorzitter Jerryt van den Born, penningmeester Rina Koning, socretaris Deborah Meijer Marzena Podemska Suzan de Jong Rein Zwierstra Isabella Magioncalda Jolijn Boringa

10 Jaaruersiag PR en werving De toenemende vraag om ondersteuning en het grate aantal vrijwilligers dat dearvoor nodig is betekent voor de organisatie dat er een continu en uitgekiend PR- en wervingsbeleld gevoerd moet warden. Hierbij neemt de tweewekefijkse voorlichting voor nieuwe (kandidaativrijwilligers bij Humanitas een belangrijke pleats in. PR en werving vindt verder pleats via de vernieuwde website, advertenties,spotjes op OOG TV, Stips, informatiemarkten en lezingen. De stedelijke advertentiecampagne Alvast Bedankt rond de informeie zorg en manteizargondersteuning levert naast nieuwe vrijwilligers ook veel publicitelt op. Het afdelingsmagazine Humens komt vier keer per jaar uit en Mantelzorgondersteuning en Taalondersteuning verzorgen regelmatig Nieuwsbrieven. Inmiddels wordt ook op kleine schaal gebruik gemaakt van sociale media. Bij al deze activiteiten zijn vrijwilligers betrokken. Ondersteuningsaanbod Ondersteuning van vrijwilligers vindt op diverse manieren pleats. Zowel beroepskrachten als vrijwillige coordinatoren hebben hierin een taak. Vrijwillige coordinatoren werken nieuwe vrijwilligers in en ondersteunen hen in de uitvoering. Beroepskrachten verzorgen een introductiebijeenkomst, vervolgcursussen en themabijeenkomsten. Er Ran ook gebruik gemaakt warden van de Humanitasacademie, het scholingsaanbod van het district en de Masterclasses van het Landelijk Bureau. In het kader van het Kennisplein wordt, semen met andere stedelijke instellingen, een uitgebreid cursusprograrnma aangeboden. Uitwisseling van ervaringen vindt individueel (met vrijwillige coordlnator of beroepskracht) en groepsgewijs pleats. Binding Binding van vrijwilligers speelt een belangrijke rol, temeer daar steeds meer vrijwilligers een voorkeur hebben voor kortstondige vrijwilligerstaken. Vier keer per jaar ontvangen vrijwilligers het afdelingsblad Humens. Jaarlijks nodigt het bestuur de vrijwillige coordinatoren uit voor een als zeer waardevol ervaren informele ontrnoeting. Tijdens een etentje warden contacten onderhouden en wordt informatie uitgewisseld. Aan het eind van het seizoen wordt voor vrijwilligers van Humanitas een groots zomerfeest georganiseerd. Tenslotte worden binnen vrijwel alle activiteiten en projecten regelmatig informatieve en op binding gerichte activiteiten georganiseerd. Jaarlijks warden jubilea gevierd binnen de afdeling. Vrijwilligers die vijf jaar of tien jaar als vrijwilliger bij Hurnanitas actief zijn, warden uitgenodlgd voor een feestelijke bijeenkomst. Ook wordt gevierd wanneer een activiteit of project jubileert. Vrijwillige coardinatoren Vrijwillige coordinatoren vervullen een spilfunctie in de Humanitas organisatie. In de stad zijn gedurende het jaar ongeveer 80 mensen in die functie actief. Zij ziirt het kader onder de vrijwilligers. Zij doen veelal de intake van hulpvragers, doen de koppelingen en dragen bij aan de werving van vrijwilligers. De tijdsinvestering van vrijwillige coordinatoren bedraagt 4 tot 8 uur per week. In sommige projecten wordt structureel meer tijd geinvesteerd. Meld- en informatiepunt (MIP) Humanitas Vrijwilligers zijn niet aileen actief in de uitvoering, maar spelen ook een belangrijke rol in de organisatie zoals bij het Meld- en Informaliepunt van Humanitas (MIP). Het M1P, dat van maandag tim vrijdag van 9.00 tot uur door vrijwinigers wordt bemend, draagt zorg voor alle binnenkomende aanvragen orn informatie en ondersteuning. Dagelijks worden hulpvragen voor de verschillende projecten van Humanitas aangenomen, maar ook wordt aan mensen telefonisch emotionele en praktische steun geboden. Het is een basisfunctie voor de stad wat betreft Vrijwillige Thuishuip en Mantelzorg. Daarnaast vervult het MIP oak de front-office voor de overige activiteiten van Humanitas, inclusief het Spreekuur. In 2012 hebben vrijwilligers van het M1P 8490 telefonische gesprekken afgehandeld, 1423 bezoekers gehad en s (een grote toename to.v. vorig jaar). Er zijn in totaal 1010 hulpvragen geregistreerd (ongeveer gelijk aan vorig jaar). Steeds meer mensen stellen hun vraag via de website of rechtstreeks via . Opvallend is de toename van het aantal contacten met potentiele vrijwilligers (761, een toename van 20%). Dit jaar hebben 207 manteizorgers een Stadjerspas bij het M1P afgehaald Hurnanitas AfdeNno Groningen 07

11 Maatschappelijke Stages Humanitas heeft met het Wessel Gansfort College opnieuw een tiental stagiaires begeieid in het kader van Maatschappe- Iijke stages. De stagiaires maken kennis met diverse onderdelen en voeren kleine activiteiten uit. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) Steeds meer bedrijven willen hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij tot uitdrukking brengen. Soms door de eigen werknemers in de gelegenheid te stellen in de tijd van de baas vrijwilligerswerk te doen. Werknemers van de Rabobank en Ordina coachen jongeren respectievelijk van de Simon van Hasseltschool en de Leon van Gelderschooi. In 2012 hebben vrijwilligers van de Taalondersteuning van Humanitas een Taalsymposium georganiseerd met als doel am bedrijven en organisaties te bewegen om deze activiteit te sponsoren. Dit leverde structureel contact op met een achttal bedrijven en tevens een eerste aardige financi6le bijdrage aan het project. In het verslagjaar heeft Humanitas opnieuw deelgenornen aan de Beursvloer. Heins viel het resultaat dit keer wat tegen. Met studentenvereniging Albertus Magnus wordt op verschillende manieren samengewerkt. Bij de eerstejaarsintroductie warden soms sponsoracties vow. Humanitasactivitelten op touw gezet, maar oak organiseren studenten van Albertus activiteiten voor kinderen. Kernterrein jeugdwelzijn Jongeren geven aan graag in contact te when komen met teeftijdgenoten Steeds meer kinderen en jongeren komen om verschillende redenen in de knel, komen wemig de deur uit, ondervinden probtemen met zoeken naar hun identiteit, hebben een verstoorde relate met hun ouders en/of vinden weinig aansluiting leeftijdgenoten Ouders/verzorgers en gezinnen met kinderen met een beperking of een contactof gedragsstoornis ztin vaak zwaar belast Verder blijkt uit onderzoek dat een op de zeven kinderen in Groningen oogroeit in gezinnen die verkeren in armoedige omstandigheden De activiteiten hebben betrekking op diverse leeftudsgroepen en terreinen Er ziln activiteiten voor jonge kinderen en gezinnen (Voorleesvnjwilligers Home-Start) en voor kinderen en jongeren (Vakantieweken, Coach2B. Twin, Oppas-, Logeer en Jongerenmaatjes Jonge Mantelzorgers Vnendschapskringen) De Begeleide omgangsregeling (BOR) wordt vanuit het district georganiseerd Hurnanitas werkt ook op het gebied van jeugd en gezin in toenemende mate samen met andere organisaties en instellingen. zoals scholen en instellingen betrokken bij de Centre voor Jeugd en Gezin De loepassing van de uitgangspunten van de WMO en de verandenngen als gevolg van de transitie Jeugdzorg betekent ons inziens dat er een grotere rol is weggelegd voor het georganiseerd vnjwilligerswerk als van Humanitas Doelstellingen Ondersteuning bieden bij de zorg voor kinderen en jongeren, ongeacht hun teeftijd. ornstandigheden, nationaliteit of handicap. Het bevorderen van contacten tussen jongeren onderling Jongeren activeren am meatschappelijk te participeren 08 Joaruersiag 2012 Hunumitas Afdeling Groningen

12 Elk kind telt Kindervakantieweken Kinderen in de stad Groningen die om medische, sociale of financitle redenen niet op vakantie kunnen wordt een vakantieweek aangeboden. Een provinciale districtswerkgroep organiseert de zomerkampen, de afdeling draagt zorg voor de werving van de deelnemers. Resultaten Resultaten Werkplan Gerealiseerd Werk plan Gerealiseerd Ontwikkelingen De vakantieweek in Bakkeveen was een groot succes. De bekostiging van het aantal kindplaatsen wordt mede mogelijk gemaakt door een particulier fonds. Zodoende hoeft de hoogte van de ouderbijdrage geen belemmering te vormen voor deelname van kinderen. Oppas- en logeermaatjes Het project Oppasmaatjes biedt hulp aan ouders met kinderen met een handicap, kinderen met contact- of gedragsstoornissen of ouders die om andere redenen een time-out kunnen gebruiken. Een vrijwillige oppasmaatje komt wekelijks bij een gezin thuis om semen met ééri van de kinderen uit het gezin een leuke activiteit te ondernemen. Bij Logeermaatjes ontvangt een logeergezin kinderen in het gezin. Verder worden jongeren begeleid die binnen de beschermde muren van een inrichting wonen. Vrijwilligers ondernemen met hen activiteiten buiten de instelling en ondersteunen de jongeren op die manier bij een goede terugkeer in de reguliere semen-!eying. Aanvragen voor Oppas- en logeermaatjes komen vaak binnen via hulpverleningsinstanties die al bij het gezin betrokken zijn, zoals MEE, Elker, Jeugdzorg, NOVO. Ontwikkelingen Wat betreft het aantal koppelingen is er sprake van een lichte stijging (45 koppelingen tegenover 38 vorig jaar).het grootste deel van de aanvragen voor eon oppasof iogeermaatje betreft kinderen met een contact- of gedragsstoornis. Aanvragen wear het een kind betreft met een licharnelijke of verstandelijke beperking zijn er weinig. Het valt op dat in het hulpvragende gezin vaak meerdere problemen spelen (financien, opvoedvragen, eigen beperking bij de ouder). En wat veel voorkomt is een soms schrijnend beperkt sociaal netwerk: de ouder(s) hebben geen familie of vrienden die kunnen in- of bijspringen. Ondanks de stijging in aanvragen zijn er oak meer aanvragen die niet gehonoreerd/ doorverwezen/ niet tot stand gekomen zijn. Dit heeft nogal eens te maken met de complexe gezinssituaties. Soms is er dan bijvoorbeeld na de aanvraag geen contact meer met een gezin te krijgen of wordt de aanvraag ingetrokken. Bij complexere aanvragen is er ook meer overleg en wordt er meer doorverirezen (ook binnen Hurnanitas). In het komende jaar willen we ons inzetten om de samenwerking met de CJG s te versterken. We willen het aanbod beter op elkaar afstemmen en de doelgroep nog beter bereiken. In het vrijwilligersbestand hebben zich, zoals elk jaar, )aaruers* 2012 Humanitas Afdeiing Groningen 09

13 weer veel wisselingen voorgedaan. Het grootste deel van de uitvoerende vrijwiltigers zijn studenten, die zich gedurende een jaar inzetten en daarna weer andere dingen willen gaan doen. Voor de functie van vrijwillig coordinator zijn het vaak werkzoekenden die zich willen inzetten om zo hun c.v. te kunnen aanvullen met ervaring in het vrijwilligerswerk. Het levert veel verloop op. Er wordt nu met name bij het team vrijwillige coordinatoren geprobeerd meer stabiliteit en continufteit te bewerkstellingen. Home-Start Vanaf september 2012 biedt Humanitas met het project Home-Start (opvoedings) ondersteuning, vriendschappelijk contact en praktische hulp aan gezinnen met jonge kinderen. Home-Start wil ouders stimuleren de kracht te (her)vinden om moeilike situaties het hoofd te bieden, (weer) grip te krijgen op het eigen leven en plezier te ervaren bij de opvoeding van de kinderen. Wekelijks brengt een ervaren opvoeder het gezin een bezoek am precies die ondersteuning te bieden die het gezin nodig heeft; iemand die echt luistert of een handje helpt bij het aanpakken van de problemen. Het project is gestart in de wijken Oosterpark of Groningen Zuid. Resu!teen Ontwikkelingen Home-Start is in Groningen good begonnen. De werving en training van de vrijwilligers loopt voorspoedig; in februari 2013 gaat een tweede groep vrijwilligers deelnemen aan de training. Ook de gezinnen weten Home-Start te vinden. Er zijn (bijna) 6 gezinnen gekoppeld aan een vrijwilliger van Home-Start. De verwijzers die in aanraking komen met de potentiele gezinnen en horen van Home-Start zijn enthousiast over dit aanbod. Vier van de zes gezinnen zijn belast met langdurige, zware problematiek. We zullen alert moeten zijn op de doelgroep die we willen bereiken; niet zozeer de multi problem gezinnen maar de gezinnen met lichte (opvoedings) ondersteuningsvragen. Ook gezinnen die niet in de Oosterparkwijk of Groningen Zuid wonen, weten Home- Start te vinden. Het is wellicht wenselijk om Home-Start in de hele gemeente te gaan aanbieden. Veel vrijwilligers zijn op zoek naar een vaste bean. De (werk) ervaring voor Home-Start kan hun kens op betaald werk vergroten. Er bestaat een grote kans op veel verloop onder de vrijwilligers. Voorleesvrijwilligers Werkplan Gerealiseerd 2-C7) i e ar: Vrijwilligers lezen kinderen thuis voor in gezinnen waar de ouders zelf niet (goed) in staat zijn om hun kinderen voor te lezen. De bedoeling is dat kinderen spelenderwijs warden geholpen in hun taalontwikkeling en kennis rnaken met het plezier in lezen. Daarnaast worden de ouders betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en kunnen zij ondersteuning krijgen van de vrijwilliger bij het aanmelden van de kinderen bij voorschoolse activiteiten. Ook worden de ouders gestimuleerd om zelf hun kinderen voor te lezen. Vi gaitit:z2/ Dit project beschikt over weinig financiële middelen. Dit heeft consequenties voor de begeleidingscapaciteit van de beroepskracht; er wordt een groter beroep gedaan op de inzet van vrijwillige colirdinatoren. Bekostiging: eigen middelen en een aantal bijdragen van fondsen. 10 Joarverslag 2012 Hurnonitos Afdeiing Groningen

14 Resultaten Werkplan Gerealiseerd Coach2B Het project Coach2B is gericht op jongeren die nog maar kart speciaal anderwijs volgen, maar die op school om uiteenlopende redenen problemen ondervinden. Daardoor dreigen zij al op jonge leeftijd buiten de boot te vallen. Het project wil risicojongeren, een positief rolmodel bieden door de inzet van een mentor of coach. Hij of zij kan de jongere in een persoonlijk contact steunen, stimuleren en individuele aandacht geven. Daarmee wil het project een kleine positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze jongeren. In een traject zijn een vijftal medewerkers van een bedrijf actief als coach, elk voor een leerling van de school. In een achttal ontmoetingen warden door coach en leerling activiteiten ondernomen.de kosten van de activiteiten zijn voor rekening van het betrokken bedrijf. Resultaten Werkplan Gerealiseerd Jaaruerslag Ontwikkelingen De meeste aanvragen warden gedaan door migrantengezinnen; een aantal wordt gedaan door expats, gezinnen die tijdelijk in Nederland wonen. Steeds meer kinderen worden aangemeld via de school, waar de kinderen vaak al extra aandacht krijgen op taalgebied, in de vorm van VVE. Hierin wordt gezocht near samenwerking met het onderwijs. De meeste aanvragen van hulpvragers komen uit de wijken Paddepoel en Selwerd; daarnaast uit de Korrewegwijk en de Wijert. In 2012 zijn alle basisscholen en de CJG s in Groningen aangeschreven om het Voorleesproject ander de aandacht te brengen. Kinderen die worden aangemeld zitten met name in het basisonderwijs. In de toekornst zou de werving zich meer kunnen richten op jongere kinderen, bijvoorbeeld bij consultatiebureaus, kinderopvang en peuterspeelzalen. Binnen het team hebben dit jaar nogal wat wisselingen plaatsgehad. De vaste projectcoordinator werd ziek en tijdelijk vervangen en ook binnen de vrijwillige coordinatoren was sprake van een aantal wisselingen. Dit heeft z n invloed gehad op de continutteit. Ontwikkelingen In het kader van het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen zijn opnieuw een aantal coachingtrajecten uitgevoerd. De Rabobank heeft 4 coaches ingezet bij 4 leerlingen van de Simon van Hasseltschool. Ordina deed hetzelfde bij 4 leerlingen van de Leon van Gelderschool. De coaches ondernamen met de jongeren gedurende een aantal maanden allerlei buitenschoolse activiteiten, die aansluiten bij de interesse van de jongeren. De calkdinatie werd verricht door twee vrijwillige coordinatoren van Humanitas. Rabobank en Ordina willen de samenwerking met Humanitas en de scholen in 2013 voortzetten. Twin Het maatjesproject T win richt zich op het ondersteunen van kinderen die opgroeien in gezinnen in rnoeilijke (armoedige) standigheden, Het betreft niet alleen een tekort aan financiele middelen, maar ook een tekort aan aandacht en stimulans voor kinderen en jongeren. Extra aandacht krijgen de kinderen en jongeren in de vorm van steun, advies en vriendschap. Een vrijwilliger (de T winner) onderneemt 2012 Humanitas AfaeIio Groningen

15 semen met een kind of jongere, gedurende maximaal anderhalfjaar, leuke activiteiten teneinde een positieve bijdrage te leveren aan hun leefwereld. Het project wordt gefinancierd door de gemeente in het kader van het vervolg op het Armoedebeleid. De bijdrage t.o.v. vorige jaren is echter beperkter, wat consequenties heeft voor de (betaaide) ondersteuning. Er wordt een groter beroep gedaan op vrijwillige coordinatoren. Tegelijk is de de omvang van het project enigszins naar beneden bijgesteld, Resuttaten Werkplan Gerealiseerd Veel van de vrijwilligers die zich aanmelden zijn student. Een aanta/ van hen volgt een theoretische studie en heeft behoefte aan praktijkervaring. Via school warden ze dan ook vaak verwezen naar het Twin project. Er zijn ook aspirant vrijwilligers die inmiddels zijn afgestudeerd en op zoek zijn near werk. In de tussentijd willen ze graag actief zijn. Het project vraagt echter wel om de Inzet van een jaar en dit blijkt soms toch reden om van het project af te zien. Jonge mantelzorgers Het bieden van ondersteuning aan Jonge Mantelzorgers (thulswonende jongeren van 12 tot 24 jaar) is van wezenlijk belang voor hun ontwikkeling. Veel jongeren voeren dagelijks mantelzorgactiviteiten uit, wearmee zij een grote last hebben te dragen. Het proces van herkenning, erkenning, informatie en advies, overnemen van zorgtaken, hulpveriening, ontspanning en lotgenotencontacten vraagt om goede ondersteuning. Kortdurende ondersteuning gebeurt door vrijwilligers. Voor langduriger maatjescontacten wordt verwezen near T win, het maatjesproject van Humanitas. Eventueel wordt doorverwezen naar andere gespecialiseerde vormen van hulp. Naast individuele contacten worden er regelmatig (lotgenoten-)activiteiten georganiseerd. Ook een gezamenlijke vakantieweek behoort hiertoe. Resultaten Werkplan Gerealiseerd Ontwikkelingen Bij een aantal aanvragen is sprake van een dermate complexe problematiek dat deze te zwaar is voor Twin. Voor zover mogelijk worden deze uitgevoerd door het project Oppasmaatjes. Het project vraagt soms veel van vrijwilligers. Zo is in een aantal gezinnen een sterk vermoeden van verwaarlozing. De (vrijwillig) coordinator houdt dan de vinger aan de pols. Wat de deelnerners betreft gaat het doorgaans om kinderen van 6 tot 12 jean Het afgelopen jaar zijn ook een aantal oudere kinderen aangemeld. Een aantal hulpvragen betrof huiswerkbegeleiding. Ontwikkelingen Het project JMZ krijgt steeds meer vorm. Inmiddels zijn er 45 jonge mantelzorgers geregistreerd. In de aanloopfase werd veel door de coordinator ontwikkeld en uitgevoerd. Nu nemen vrijwilligers steeds meer taken op zich. Bijna de gehele uitvoering 12 Jaarverslag 2012 Humanitas Afdeling Gronin9en

16 wordt door 8 enthousiaste en gedreven vrijwillige coördinatoren gedaan. De projectcoärdinator kan zich nu meer bezighouden met de ondersteuning en facilitering van de vrijwilligers en het onderhouden en versterken van de networkcontacten. Naast individuele contacten word er eke twee maand een activiteit georganiseerd. De leeftijdsverschillen binnen de groep zijn zo groot (van 9 tot 20 jaar) dat er inmiddels is besloten om activiteiten apart voor de jonge en de wat oudere kinderen te organiseren. Nieuw is de organisatie van een vakantieweek voor jonge mantelzorgers, welke in augustus heeft pleats gevonden. Ook de organisatie en uitvoering van de vakantieweek lag in handen van de vrijwilligers. De jonge mantelzorgers waren er even helemaal uit en hebben genoten. Dat laatste gold oak voor de vrijwilligers. Opvallend was dat er een aantal jonge mantelzorgers bereikt zijn door de uitgifte van de gratis Stadjerspas. De pas (wordt nu een waarderingskaart) kan actiever Ingezet warden om jonge mantelzorgers te bereiken. In het netwerk van zorgaanbieders/ketenpartners wordt kennis over mantelzorg en andere relevante projecten van Humanitas gedeeld. Er is weer een Expertmeeting georganiseerd en langzamerhand krijgen de netwerkpartners meer aandacht voor de doelgroep jonge mantelzorgers. Weliswaar ontstaat er enige erkenning voor de positie van deze groep jongeren, maar het zal nog een kwestie van lenge adem zijn voordat dit voldoende zal zijn. De vrijwilligers hebben in het afgelopen jaar een lespakket ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen en voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. lmmers uit onderzoek blijkt dat er in elke klas van 30 kinderen 3 jonge mantelzorgers zitten. De eerste aanzetten zijn gedaan om scholen er toe te bewegen om deze les te laten verzorgen door de vrijwilligers. Er is inmiddels één keer een les verzorgd. Verder wordt er gebruik gemaakt van Twitter en Facebook waarmee o.a. de (activiteiten voor) jonge mantelzorgers onder de aandacht worden gebracht. De toekomstige professionele ondersteuning van het project Jonge Manteizorgers is een punt van aandacht en zorg. In 2012 is er een beroep op fondswerving gedaan am het project voor de komende jaren verder te ontwikkelen. In 2015 komen gemeentes nadrukkelijk in beeld, zij zullen dan verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg. Kernterrein Maatschappelijke partidpatie Veel mensen hebben om uiteenlopende redenen nauwelijks een sociaal netwerk am op terug te vallen Sociaal isolement wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door werkloosheid en armoede. maar vooral door het ontbreken van zinvolle sociale contaeten Mensen die met kunren rekenen op steun uit hun omgeving bij het verwerken van tegenslagen ontwikkelen een negatief zelfbeeld en komen vaak in een vicreuze cirkel terecht waar zij op eigen kracht moeihjk uitkomen Er verandert veel op het terrein van de sociale zekerheid en zorg Het overheidsbeleid is gencht op marktwerking en eigen verantwoordelijkheid Dit zien we oak terug in de verandenngen t a v de Wet Werk en Bijstand WWB), de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning iwm0) en de Wet Inburgering Een aantal voorzieningen in het kader van de AWBZ Din verdwenen en de gemeenten voorzien met de WMO met automatisch in goede vervangende voorzieningen Ook de Persoonsgebonden Budgetten (Pgb s) zijn in de regel ontoereikend Er is meer aandacht voor de groep Mantelzorgers. mode door toodoen van de WMO Mantelzorgers zijn vaak zeer gebonden els gevolg van de dagelijkse hull) en ondersteuning the zij bieden aan emend uit de persoonlijke omgeving Deze groep neemt over het algemeer aen heel gelsoleerde positie in Ook Humanitas merkt dat in de huichge maatschappij sprake is van toenemende armoede Da uit zich o a in het felt dat een grater aantal mensen een beroep doet op de voedselbank en op schuldsanenng Tevens leidt het verscherpte vreemdelingenbeleid van de overheid, naast afnemende tolerantie voor migranten in onze maatschappij tot toenemend isolement van deze bevolkingsgroep. Toenemend isolement wordt ook waargenomen bij en door ouderen. Jaarverslag 2010 liumanitas Afdeling Groningen 13

17 Deze ontwikkehngen zorgen ervoor dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op Humanitas voor zorg en ondersteuning en het doorbreken van isolement De vragen komen zowel van mensen die nog thus wonen alsook van mensen die in een installing verblven Betekenisvolle contacten met een vnjwilliger het isolement doorbreken Dit geldt voor biivoorbeeld nuisbezoek projecten en maatjescontacten mensen met psychiatrische klachten, chronisch zieken, (ex-) dehnquenten en allochtonen Doelstellingen Het doorbreken van sociaal isolement door het bieden van betekenisvolle contacten Resulteten Werkplan Gerealiseerd Het ondersteunen van mensen die hun leven nog met. niet of niet moor zelfstandig vorm kunnen geven Een bijdrage leveren aan de sarnenhang in het totale aanbod van wonen, zorg en welzijn Vallen en opstaan Thuisadministratie Het aantal mensen dat moeite heeft met het invullen van formulieren of het op orde brengen en houden van hun administratie is groat. Ook het verantwoord omgaan met geld wordt een steeds groter probleem. Tevens vragen steeds meer mensen andersteuning bij de dossiervorming ter voorbereiding van een eventuele schuldenregeling bij de Gerneentelijke Kredietbank (GKB). Humanitas kan een steuntje in de rug bieden door de inzet van vrijwilligers die de hulpvrager kunnen ondersteunen. Naast de GKB wordt veel samengewerkt met MJD en andere hulpverleningsinstellingen. Daarbij gaat het vooral om een goede onderlinge verwijzing tussen de vrijwillige ondersteuning van Humanitas en de hulpverlening, wearvoor beroepskrachten verantwoordelijk zijn. Ontwikkelingen Het aantal koppelingen van vrijwilligers aan hulpvragers is ook dit jaar weer toegenomen. Maar deels wordt het cijfer beinvloed door een aanpassing in de registratie. Voorafgaande aan een eventuele koppeling van een hulpvrager aan een vrijwilliger vindt een intakegesprek pleats door een vrijwillige coordinator. Vaak kan de hulpvrager in dit gesprek echter al geholpen worden; dit wordt nu ook meegenomen in de registratie van het aantal koppelingen. Door de recessie neemt het aantal vrijwilligers toe dat (tijdelijk) werkeloos is en zich actief in wil zetten bij de Thuisadministratie. Deze vrijwilligers beschikken over veel tijd, maar op het moment dat ze een baan vinden, zijn ze vaak ook vrij snel weer uit beeld. Het is dan ook belangrijk om snel te anticiperen op (in potentie geschikte) vrijwilligers en doze in te zetten zolang ze beschikbaar zijn. Dit vergt een nieuwe werkwijze t.a.v. de begeleiding van doze nieuwelingen. Door de vrijwillige coordinatoren wordt gekeken naar ieders kwaliteiten en op basis hiervan vindt coaching pleats met als leidraad: leren terwiji je ingezet wordt. Uit een door een tweetal vrijwilligers gehouden enquète onder de vrijwilligers is gebleken dat er behoefte is aan het delen 14 JaaruersFag 2012 Htenonitas Afdelb Groningth

18 van kennis, aan coaching en een kennis bank. Dat heeft geresulteerd in bovengenoemde veranderde werkwijze en (naast 0 de bestaande scholing) in het organiseren van een tweemaandelijkse instuif, waarin vrijwilligers hun kennis en ervaring kunnen delen. Tevens is een groep vrijwiliigers bee zig om te kijken naar andere vormen voor het beter delen van inhoudeiiike kennis. Er is sprake van goede samenwerking met GKB (frontoffice, budgetbeheer). Meer vrijwilligers hebben aangegeven interesse te hebben in het ondersteunen van mensen die na een schuldsanering weer op eigen benen moeten leren staan. Deze vorm van ondersteuning zal ook ter hand worden genomen. Daarnaast is er good contact met MJD, MEE. Lentis, VNN, Voedselbank, Sun, Jimmy s Belastingdienst, Goudgoed, Toevluchtsoord, de Skips en wordt deelgenomen aan het overleg over Gemeentelijke Armoedebeleid. De bezuinigingen zorgen voor verminderde inzet van beroepskrachten van hulpverle- ningsorganisaties. Veel instanties verwijzen daardoor hulpvragers door near de Thuisadministratie van Humanitas. Hierdoor neemt het aantal cornplexe hulpvra- gen toe. We assisteren hulpvragers dear waar mogelijk en blijven daarbij altijd onze autonomie, eigen werkwijze en uitgangspunten hanteren. Alleen en samen Maatjes met een psychiatrische achtergrond Veel mensen met een psychiatrische ach- tergrond lopen het gevaar in een sociaal isolement te geraken. Door vrijwilligers als maatje in te zetten wordt getracht dit te doorbreken. Daarnaast is de activiteit gericht op het bevorderen van sociale redzaamheid en het (mede)organiseren en van een sociaal network. Een onderdeel van Maatjes is Studiemaatjes, waarbij studenten met een psychiatrische achtergrond, die het moeilijk vinden om alleen te studeren, dit semen met iemand enders kunnen gaan doen. Een ander onderdeel van het Maatjes- project betreft pati4nten van de Van Mesdagkliniek (MS) die op onbegeleid verlof mogen. Zij worden in de gelegenheid gesteld sarnen met een maatje buiten de muren van de instelling een contact te onderhouden en activiteiten te ondernemen. 0 Resultaten Werkplan Gerealiseerd Ontwikkelingen Evenals voorgaande jaren is oak in 2012 het project iets gegroeid. Ook moeilijk bemiddelbare deelnemers kunnen inmiddels vrij snel (binnen 2 maanden) gekoppeld warden aan een maatje. De 5 vrijwillige coordinatoren hebben hun handen vol gehad aan de intakes en kennismakingen bij de deelnemers thuis. Gezien de doelgroep in dit project is het tot stand brengen van een koppeling niet altijd even eenvoudig. Het vraagt over het algerneen veel tijd, geduld en doorzettingsvermogen. Met de Van Mesdag Kliniek is het afgelopen jaar veel contact geweest; er zijn 12 koppels actief geweest. Omdat het hierbij gaat om patienten die op onbegeleid verlof mogen vinden de activiteiten dan ook veelal buiten de kliniek pleats. Bij de Studiemaatjes zijn slechts 13 koppels actief, terwiji er ook weinig aanrneldingen zijn. Veel studenten geven echter aan wel een studiegenoot te willen helpen. Een werkgroepje zal daarom onderzoeken wat het aanbod voor studiebegeleiding is in de stad en of er nog wel behoefte is aan dit project. Is dit toch het geval dan zal worden bekeken op welke Jaaruerstag 2012 Humcmitas Afdeling Groningen 15

19 manier het project dan onder de aandacht moet warden gebracht. In het kader van bewegen en ontmoeten is er semen met De Wissel", het Activiteiten Centrum van Lentis, een wandel- en fietsprogramma opgesteld. Van maart september 1 x per maand op de zaterdagmiddag. ledereen die bij het maatjesproject betrokken is, kan hieraan meedoen. Hoewel er vanuit het rnaatjesproject nog niet erg veel gebruik wordt gemaakt van het aanbod, wordt het in 2013 voortgezet. Tijdens vrijwilligersbijeenkomsten komt vaak near voren dat vrijwilligers tegen zaken aanlopen waarmee ze niet zo goecl raad weten. Daarom is de brochure Wegwijs in de psychiatrie geschreven. We hopen vrijwilligers hiermee wat inzicht te geven in een bepaalde ziekte of stoornis en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Resultaten Werkplan Gerealiseerd Vriendschapskringen voor mensen met een verstandelijke beperking/autisme of aanverwante stoornis/adhd Er zijn 4 Vriendschapskringen voor verschillende doelgroepen: 1)twee Vriendschapskringen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. 2) een Vriendschapskring voor (jong-) volwassenen met autisme of aanverwante stoornis. 3) een Vriendschapskring voor rnensen met adhd, de Brainstormsoos. De afgelopen jaren is de woonsituatie van mensen met een verstandelijke handicap aan het veranderen. Men woont minder in instituten, maar meer individueel of in kleine groepjes buiten de traditionele instellingen. De begeleiding en ondersteuning zijn niet meer de gehele dag in de onmiddellijke nabijheid aanwezig. Vaak worden er vaste afspraken voor de begeleidingstijden aan huis gemaakt en moet men voor contacten tussendoor zelf naar een steunpunt of lets dergelijks. Het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en het vinden van zinvolle tijdsbesteding is echter niet voor ledereen even gernakkelijk. Om vereenzaming te voorkomen en in de behoefte aan activiteiten buiten de traditionele instituten of een thuissituatie te voorzien, zijn de Vriendschapskringen actief. Ontwikkelingen Er zijn twee Vriendschapskringen voor mensen met een licht verstandelijke beperking: een voor mensen met een wat hager en een voor mensen met een wat lager niveau. Er zijn een aantal activiteiten zoals festiviteiten waaraan deelnemers van beide groepen deelnemen. Omdat alle deelnemers van deze groepen een dagbesteding hebben vinden de activiteiten s avonds of in het weekend plaats.verder wordt er gekeken hoe de Vriendschapskringen betrokken kunnen worden bij wijkactiviteiten en contacten met wijkbewoners. Maatschappelijke begeleiding/ Vluchtelingencoaches Oak in 2012 werd door Humanitas Multicultureel rnaatschappelijke begeleiding geboden aan vluchtelingen die zich vanuit een AZC voor het eerst regulier binnen de gemeente vestigden. De vluchtelingen warden begeleid vanaf het moment dat men een status ontvangt en woonruimte zoekt, tot het moment dat men gevestigd is en alle praktische zaken hieromtrent zijn geregeld. Daarna kan men gebruik blijven maken van de spreekuren en andere diensten van Hurnanitas. Gedurende de eerste drie tot zes maanden krijgt eike nieuwe vluchteling een persoonlijke coach toegewezen die ondersteuning biedt bij het kiezen en inrichten van een waning, het regelen van allerlei praktische zaken, voorlichting omtrent regels en voorzienin- 16 Jaaruerslag 2012 Humonitas Afdeling Groningen

20 gen, het inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven, en het wegwijs geraken in de gemeente. het Spreekuur toegankelijk voor andere migranten voor wie het formele inburgeringtraject reeds is afgesloten. Resultaten Werkplan Gerealiseerd Het Spreekuur vindt 5 x in de week pleats, op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag van uur en op donderdag- en vrijdagochtend van uur. Bij specifieke problematiek worden clienten doorverwezen naar de geeigende instellingen als VluchtelingenWerk, MJD, Juridisch Loket, Jeugdzorg, Sozawe en Groninger Kredietbank. Ook worden clienten doorverwezen naar andere Humanitasprojecten zoals de Thuisadministratie, Taalondersteuning of het Steunpunt Mantelzorg. Resultaten Werkplan Gerealiseerd Ontwikkelingen De regelgeving rond de huisvesting voor vluchtelingen is gewijzigd. Mocht men voorheen zelf op zoek gaan near een woning in Nederland, nu bepaafde de COA naar welke gemeente een vluchteling uitgeplaatst werd. Pas nadat de COA een statushouder aan de gemeente Groningen had gekoppeld, en de gemeente deze koppefing had bevestigd, kon de procedure voor huisvesting in gang worden gezet. Een verschil is dat Humanitas de mensen actief moet uitnodigen voor kennismaking en inschrijving in Woningnet, waar men voorheen zelf near Groningen kwam om zich te rnelden. Tot dusver heeft dat niet voor problemen af belemmeringen gezorgd. Van het totaal aantal van ruim 80 begeleide vluchtelingen komt het grootste aantal uit Somalie (30), Syrie (8) en Eritrea 1110 (7). De vluchtelingen zijn uit 20 verschillen- de fanden afkomstig. Spreekuur Het Inloopspreekuur voor migranten bij Hu- manitas biedt vluchtelingen maatschappelijke begeleiding tijdens hun eerste periode van verblijf in Groningen. ledere vluchteling met een verblijfsstatus kon bij het Spreek- uur terecht met vragen op velerlei gebied. Het Spreekuur is van onschatbare waarde voor de MaatschappeIijke begeleiding van vluchtelingen zoafs we die in opdracht van de gemeente uitvoeren. Tegelijk blijft Ontwikkelingen Het aantal bezoekers laat een kleine afname zien van 167 to.v. vorig jaar ook het aantal hulpvragen is met ongeveer 200 afgenomen. De meeste vragen werden gesteld over het kwijtschelden van de waterschapslasten en de gemeentelijke belastingen. Verder waren er veel vragen over de toeslagen en DigiD, terwiji er oak opvallend veel naar de OV chfpkaart werd gevraagd. Bij het dagelijkse spreekuur zijn cook een aantal tolken betrokken. Het gaat om de volgende talen: Arabisch, Somalisch, Koerdisch, Frans en Pools. Jaaruerslag 2012 Hurnanitas Afdeling Groningen

humanitas Jaarverslag 2012 Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.

humanitas Jaarverslag 2012 Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen. humanitas Jaarverslag 2012 Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een Nederlandse vereniging

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2013 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2013 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag 2013 Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Humanitas Groningen Stad

Humanitas Groningen Stad Humanitas Groningen Stad projecten & activiteiten Vrijwilligers bieden een steuntje in de rug,...waarna mensen zelfstandig weer verder kunnen. Mantelzorgondersteuning Opvoeden & Opgroeien Steunpunt Mantelzorg

Nadere informatie

Humanitas Groningen Stad

Humanitas Groningen Stad Humanitas Groningen Stad projecten & activiteiten Onze vrijwilligers geven mensen tijdelijk een steuntje in de rug, waarna ze zelfstandig weer verder kunnen. 2.962 vrijwilligers per jaar 34 projecten 6.029

Nadere informatie

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013 Humanitas Afdeling Assen Jaarverslag 2013 Algemeen Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 13.800

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel Introductie In de gemeente Sint-Michielsgestel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Afdeling t Hoogeland

Afdeling t Hoogeland Gemeenten Bedum, Winsum, De Marne, Ten Boer en Eemsmond Afdeling t Hoogeland VAN MENS TOT MENS Thuisadministratie Taalondersteuning Vriendschappelijk Huisbezoek Eem Doun Begeleide Omgangs Regeling (BOR)

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel Introductie In de gemeente Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST Wie zijn wij? In het Netwerk Vrijwillige Thuishulp werken een tiental organisaties

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN

Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN Indebuurt033 SAMEN WERKEN AAN EEN LEEFBARE BUURT. EEN PLEK WAAR IEDEREEN MEETELT EN MEEDOET. MET RUIMTE VOOR EIGEN INITIATIEF EN ONDERSTEUNING VOOR WIE DAT NODIG HEEFT. OPGROEIEN EN OPVOEDEN Speelt er

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge Introductie VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van weekendopvang voor gezinnen met kinderen met een stoornis

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies

Vrijwillige Professionals. Individueel Advies Vrijwillige Professionals Individueel Advies Wie zijn wij Kennisoverdracht is het sleutelwoord binnen het Gilde! Zo n 400 vrijwilligers van Gilde Den Haag zetten zich met hun kennis, kunde en (levens)

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

rapportage 2013 Administratieve diensten

rapportage 2013 Administratieve diensten rapportage 2013 Administratieve diensten Inleiding administratieve hulp 2013 door ZorgDat Onderstaand de resultaten over de uitvoering van het project Administratieve Hulp. Dit project is onderdeel van

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan Hoofdlijnen beleidsplan Doelstelling (statutair) De stichting heeft ten doel, middels de inzet van professionele krachten en vrijwilligers, het uitvoeren, ondersteunen en/of stimuleren, coördineren, begeleiden

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Projectplan Maatjesproject Gorinchem. Humanitas afdeling Gorinchem e.o.

Projectplan Maatjesproject Gorinchem. Humanitas afdeling Gorinchem e.o. Projectplan 2016 2018 Maatjesproject Gorinchem Humanitas afdeling Gorinchem e.o. Projectplan 2016-2018 Maatjesactiviteit Gorinchem INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Doel en doelgroep... 4 3. Werkwijze... 5 4.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Oss

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Oss Algemeen VluchtelingenWerk WOBB VluchtelingenWerk Oss begeleidde in 2014 alle vluchtelingen die in de gemeentes Oss en Maasdonk een woning kregen toegewezen. Het doel van onze begeleiding is het zelfredzaam

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen.

Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Stichting Breder is een zorgaanbieder die hulp biedt aan kinderen, tieners, volwassenen en gezinnen. Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning en zijn altijd bereid om mee te denken over wat bij

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN OVERZICHT ORGANISATIES DIE INFORMELE ZORG & ONDERSTEUNING BIEDEN IN AMSTERDAM CENTRUM Per oktober 2016 ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN PROBLEEMGEBIED Hulp bij de thuis administratie,

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang Kennismaking Elise Schutte Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel Den Haag Samaan Samaan Syrische vluchteling Verblijft op dit moment in de noodopvang Wat zouden jullie graag willen

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG - CONCLUSIES Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Werkplan en begroting 2017

Werkplan en begroting 2017 Werkplan en begroting 2017 Inleiding Hieronder staat een korte beschrijving van de activiteiten van Humanitas voor 2017, met daarbij vervolgens een inschatting van de aantallen. Daarna wordt inzicht geboden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie