Ing. d.d.: 20 MRT 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ing. d.d.: 20 MRT 2013"

Transcriptie

1 5, prc Humanitas Ing. d.d.: 20 MRT 2013 afdeling Groningen Corr.nr.: Zaakr1r,: Akerkhof ZZ 22 Aid.: 9711 JB Groningen Groningen, maart 2013 Geachte relatie, Hierbij zenden wij u het Jaarverslag 2012 van Humanitas, afdeling Groningenstad. Teveris is een factsheet bijgesloten. Met dit verslag en de fadtsheet wil het bestuur van de afdeling hear relaties inzicht geven in de diverse actmteiten,die worden uitgevoerd:-wij hopen dat dit verslag met belangstelling wordt gelezen stellen opmerkingen zeer op prijs. Met vriendelijke groet, Kees Akkerman, voorzitter Humanitas afdeling Groningen i id vaii Flu manistischi., ell ANel Carz

2 Afdeling Groningen stad Gegevens jaarverslag 2012 Sterker clan e denkt Hurtlariaci5i ti voot mensen die het evt..4n!net in hun et:ntje redden Zij vinden.aeun in een van de octivitott:n projec ten van& deling varierend van m iatjt,i-con taten bij inburgering tot het door bieken van rerra..,1-1 heid. En v.in,i(tivitott.11 vooi kindeien t n tot aon louwvelwerking Die aanpak werkt. Jiailijk tven orizi goed getioinfe vriii1]iyeu. hi. t zeltvertiou wen teruia Jan meni:en om op eiden kiacht Jon hun rattlatie te andei en. Da t na ht wonit di.nzt nfeii herrn per pal 111,4h:chi: en e rnotionc.,,teuri gehojen Jon v&nc11i1ki ide gioepen halpvrager ;. Vrijwilligers stonden in 2; keer rnensen bij die een steuntje in de rug goed konden gebruiken. Daarvan waren er hulpvragen in de Vrijwillige Thuishulp, hulpacties bij de Hulpdiensten hulpvragen via het Spreekuur, ondersteuningscontacten in de mantelzorg, steun- en inforrnatiecontacten via het Meld- en informatiepunt (MIP) en 244 overige hulpvragen. Wat ons alien hint Het prettige gevoel dot je iet voor een andel betekent en ven zinvolle bijdrage levert aan de maatschappij. Humanitas werkt dichthij mensen; door heel Nedtlland zijn 90 lokale afdelingen te vinden Zij worden ondersteund door viji dist] ktskantoren en ten landelijk bureau. De Hurnanitaswawden Hoe verschillend onze projecten ook zijn,ze voldoen altijd aan de Hurnanitas-waarden: behoud van regie over eigen leven gelijkwaardigheid verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander betrokken en vraaggericht. Op basis van deze waarden voeren we ons werk uit vrijwilligers Scholing en training vrijwilligers Vnjwilligers van Humanitas warden goed toegerust voor de onderaeuning die ze bieden. leder jaar zorgt de afdeling voor individuele ondersteuning en scholingsprogrannrnas. En daarnaast, ism. het district en de Hurnanitas Academie, ook cursus- en trainingsprogramma s. themabijeenkomsten en masterclasses. Persoonlijk De dienstverlening is veelal kleinschalig en persoonlijk. De contacten van mens tot mens zijn zowel stedelijk als in wijken georganiseerd. In i. Groninger wijken wordt binnen Buurtwelzijn met de instellingen Stiel en MJD samengewerkt. De Steun- en informatiepunten (Stips) vormen de uitvalsbasis.

3 Activiteiten en kengetallen 2012 Afdeling Groningen stad Hurnanitas afdeling Groningen stad organiseert ongeveer 30 activiteiten en projecten verdeeld over verschillende prograrnmalijnen. De peildatum voor het aantal vrijwilligers is i januan Het aantal deelnemers en koppelingen heat betrekking op het gehele jaar Jeugd en gezin Meedoen in de maatschappij Eenzaarnbeid en isolernent! Kindervakantieweken Hulp bij thuisadministratie Oppasrnaatjes - Maatschappelijke begeleiding Logeerrnaatjes migranten/ Vluchtelingencoaches 1,? 11 it Jongerenmaatjes Spreekuur migranten Home-Start Taalcoaches Voorleesvrijwilligers Taalondersteuning Coach2B T win Steun aan jonge rnantelzorgers - Begeleide Omgans Regeling (BOR) Uit de Min Topclub \`I,, " - 1: [Ai V-1,1L Aantal vinjwilligets 185 Aantal vrijwilligers 494 Aantal deelnemels/ Aantal deelnemers/ koppelintlen 438 koppelingen 1280 Aantal clienten Spreekuur Actief ouder worden Vriendschappelijk huisbezoek ouderen en chronisch zieken Vriendschappelijk huisbezoek dementerenden Levensboek Stedelijk Steunpunt Mantelzorg Mantelzorgonclersteuning in wijken Netwerkcoaches Vrijwillige Hulpdiensten Cornputermaatjes / Rouw en verlies Gasthuis Groningen Steun bij rouw Vrijwilligeternnnaletbuishulp Aantal vrijwiiligers 129 Aantal deelnemers/ koppelingen 88 Overige Humanitas Groningen stad Akerkhof 22 ZZ 9711 JB Groningen telefoon: (MIP) Internet: Aantal vrijwilligers 410 Aantal deelnemers/ koppelingen 426 Aantal acties Hulpdiensten Aantal geregistreerde mantelzorgers Meld- en Informatiepunt MIP Bestuur, magazine Humens, Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, PR, Maatschappelijke stages Aantal vrijwilligers 32 Aantal contacten MIP Gesteund dooi._:_191 41POWL;:f NATIONALES POSTCODE LOTERIJIR ANBI CBq GOEDE DOLLEN PartnerorganIsaties solidar 412,1timarii.sIschetic sterker dan je denkt KvK Februari ao13/ Brom jaarcfjfers 2012Afdelingi Groningen clad

4 Jaarverslag 2012 Akerkhof ZZ JB Groningen Telefoon: (050) 312 6o oo

5 Missie Humanitas Nederland Humanitas is een Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsophouw. Humanitas staat voor een samenleving waarin pleats is voor iedereen en waarin mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf en anderen. Gelijkwaardigheid, betrokkenheld en regle over elgen leven staan daarbij centraal. Humanitas signaleert maatschappelijke behoeftes en neemt daarop initiatieven om een vernieuwend en toegankelijk aanbod aan activiteiten te ontwikkelen. Bij Humanitas Nederland werken duizenden vrijwilligers en beroepskrachten. 02 laarverslog 2012 Hurnanitas,4fdeling Groningen

6 Voor u ilgt het verslag van de activiteiten van Humanitas Groningen Stad, U zult erin lezen dat het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor de Groninger samenleving is gegroeid naar bijna Deze vrijwilligers zijn actief in 30 projecten. Vrljwiliigere coördinatoren vervullen daarbij de verbindende rol tussen vraag en aanbod. Zij blijken ook uitstekend in staat om de vrijwilligers aan elkaar te binden. Onze beroepskrachten garanderen dat de vrijwilligers professioneel getralnd en ondersteund worden. De vrljwilllgers en professionals vormen met elkaar een krachtige en professioneel ingerlchte werkorganisatie. Bij Humanitas Groningen Stad werken vrijwilligers en beroepskrachten nauw met elkaar semen, ongeacht levensovertuiging, opleiding, cultuur a sociaaleconomische achtergrond. Voor sommige vrijwilligers zijn persoonlijke ervaringen de drijfveer om vrijwilliger te worden, voor anderen zijn dat bijvoorbeeld gemeenschapszin en saamhorigheid. Allen doen dat vanuit eigen kracht, en ieder zet zich voor de medemens in met zijn of haar unieke geschiedenis, ervaring en kwaliteiten. We ondersteunen mensen bij het hervinden van de regie over het eigen leven. Ons vraaggerichte aanbod op de gebieden welzijn, wonen en zorg zijn daarbij onze pijlers. Door het stevige netwerk dat we in Groningen hebben opgebouwd met andere welzijnsorganisaties en met de politiek waren we in 2012 uitstekend in staat ons werk te doen. Lezing van dit jaarverslag zal duidelijk maken dat de cijfers en feiten het beeld bevestigen. We stellen vast dat de kwaliteitseisen die zowel vrijwilligers, hulpvragers als subsidiegevers aan ons stellen, steeds hoger worden. We zorgen voor een optimale match tussen vrijwilliger en hulpvragen. Onze vrijwilligers worden professioneel ondersteund. We zlen ook een groei in het aantal professionals dat naast hun bean of wanneer ze hun werkende bestaan hebben bedindigd, als vrijwilliger aciief zijn. Verder meldt zich een groeiend aantal studenten aan als vrijwilliger, terwijl ook mensen uit het bedrijfsleven steeds rneer betrokkenheid tonen bij het vrijwilligerswerk van Human itas. Enkele cijfers: Het aantal ondersteuningscontacten tussen vrijwilligers en mantelzorgers steeg met 20 %. Steeds meer bereiken we daarbij ook nieuwe doelgroepen zoais allochtone mantelzorgers en jonge mantelzorgers. Door de wijkaanpak in het kader van Buurtwelzijn blijken we steeds beter in staat onze ondersteuningsactiviteiten onder de aandacht te brengen en te realiseren. Het aantal vragen op administratief en rinancieel terrein neemt eveneens toe. Denk daarbij aan de projecten Thuisadministratie en het Migrantenspreekuur. Een groei met respectievelijk bijna 100 koppelingen tot 560 koppelingen per jeer en 2827 hulpvragen. Het Taalcafé bleek in 2012 in een groeiende behoefte te voorzien. Wekelijks ontmoeten ongeveer migranten en vrijwiltigers elkaar in de tuinzaal van Hurnanitas voor eon gesprek, een spelletje en een drankje; een levendige ontmoetingsmiddag waarin over en weer contacten worden gelegd. Voor en door jongeren kennen we de Maatjesprojecten en de Voorleesvrijwilligers. Maar was u ook bekend met onze nlaatjes voor mensen met TBS en Vriendschappelijk huisbezoek voor ouderen, dementerenden en chronisch zieken? En wist u dat tal van vrijwilligers zich ook in 2012 weer hebben ingezet als Taalcoach en Netwerkcoach? Ons werk doet er dus toe. De dreigende rnaatschappelijke tweedeling, toename van sociaal isolement de groeiende groep mensen die zonder ondersteuning in ernstige problemen raken, illustreren deze behoefte. De ontwikkelingen rond AWBZ en WMO maken de opgave en de uitdaging die we aan onszelf stellen, extra groot. Humanitas Groningen Stad blijft doen wat ze moet doen, ook in het nieuwe jeer! Namens het bestuur van Humanitas Groningen Stad wens ik u veel leesplezier. Kees Akkerman Voorzitter Humanitas afdeling Groningen stad laorversfacj 2012 Hurnonitos Afdeling Groningen 03

7 Inhoudsopgave Activiteiten Humanitas Afdeling Groningen stad Vrijwilligersbeleid Kerterrein Jeugdwelzijn Kernterrein Maatschappelijke participatie Elk kind telt Vallen en opstaan Oud en redzaam Afdeling Groningen Kindervakantieweken pag. 06 pag. 09 PR en werving pag. 07 Ondersteuningsaanbod Home-Start pag. 07 pag. 10 Binding Voorleesvrijwilligers peg. 07 pag. 10 Vrijwillige coôrdinatoren Coach2B pag. 07 pag. 11 Meld- en informatiepunt Twin (MIP) Humanitas pag. 11 pag. 07 Jonge Mantelzorgers Maatschappelijke Stages peg. 12 peg. 08 Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) pag. 08 Thuisadministratie pag. 14 Oppas- en logeermaatjes Alleen en samen pag. 09 Maatjes met een psychiatrische achtergrond pag. 15 Vriendschapskringen voor mensen met een verstandelijke beperking/ autisme of aanverwante stoornis/adhd pag. 16 Maatschappelijke begelelding/ Vluchtelingencoaches pag. 16 Spreekuur peg. 17 Taalcoaches en Taalondersteuning pag. 18 Stedelljke coördinatie mantelzorgondersteuning pag. 19 Ondersteuning Cluster Mantelzorg van het WMO-platform pag. 20 Organisatie Stedelijk Steunpunt Mantelzorg en Mantelzorgondersteuning in wilken peg. 21 Stedelijk Steunpunt Mantelzorg peg. 21 Mantelzorgondersteuning en vrijwillige thulshulp in de wljken pag. 23 Hulpdiensten peg. 24 Vrlendschappelijk bezoekwerk ouderen, chronisch zieken, dementerenden en BZW-ers peg. 25 Project Netwerkvrijwilligers Een netwerk, sarnen sterkl peg. 27 Computermaatjes pag Jaarverslog 2012 Numanitas Afdeling GronFngen

8 0 Very/v(1(er! en verder Gasthuis Groningen pag. 28 Vrijwillige Terminale Thuishulp pag Steun bij Rouw pag Rechtmafigheid en doelmatigheid inkomsten pag. 30 Koppelingen Tabel 1 Koppelingen Vrijwillige Thuishuip pag. 31 label 2 Koppelingen overige projecten pag. 31 Vrijwilligers label 3 Totaal aantal vrijwilligers pig. 32 Tabei 4 Vrijwilligers vrijwillige thuishulp pag. 32 Tabel 5 Vrijwilligers Multicultureei pag.33 label 6 Vrijwilligers overige projecten pag. 33 Hulpvragen label 7 Spreekuur multicultureel 2012 peg. 34 label 8 Registratie MIP 2012 pag. 35 label 9 Verciering stadjerspassen 2012 pag. 36 Tabe110 Geregistreerde manteizorgers pag. 37 label 11 Hulpvragen viiwillige thuishuip pag. 37 label 12 Huipvragen overige projecten pag. 37 Bijlagen Wijktabellen Tabel 13 Active en nieuwe onclersteunings contacten mantelzorg per wijk pag. 38 Tabel 14 Aantal en soort Mantelzorgcontacten per wijk pag. 39 Tabel 15 Aantal vrijwilligers mantelzorgondersteuning per stadsdeel pag. 39 Tabel 16 Aantal (uitgevoerde) hulpvragen van de hulpdiensten per wijk pag. 40 Tabel 17 Aantal hulpdienstvrijwilligers per wijk pag. 40 Tabel 18 Aantal koppelingen Vriendschappelijk Bezoekwerk per stadsdeel pag. 41 Tabel 19 Aantal vrijwilligers Vriendschappelijk Bezoekwerk per stadsdeel pag. 41 Tabei 20 Aantal hulpvragen Vriendschappeiijk Bezoekwerk per stadsdeel pag. 41 Joarverslay 2o12 Flumanitas Afd6ing Groningen 05

9 06 Wijwilligersbeleid Onze samenleving doet via de Wet Meatschappelijke Ondersteuning (WMO) een groter beroep op de eigen verantwoorde- Irjkheid van mensen om voor zichzelf te zorgen Tegehilsertijd stmuleert de overheld burgers om anderen in hun omgeving, die het (even) niet alleen redden, te helpen De gemeente Groningen doet dit nadrukkelijk door onderrneer het (georganiseerd) vnjwaligerswerk te bevorderen Humanitas, als grootste vnjwilligersorganisatie in de stad, wordt mede door gemeentelijke dragon in staat gesteld op vele terreinen hear vnjwilligerswerk in te zetten De uitdaging voor Hurnanitas is tevens rnee te denken over de rnogelijkheden en de grertzen van het vnjwilligerswerk Er zijn op een aantal beleidsterreinen grote veranderingen ( transities ) gaande, waarbij het beroep op burgers en het vnjwilligerswerk voorop staat Een van de doelen is het terugdringen van overmatige (specialistische) professionele hulpverlentng Hunnanitas wil graag. vanuit haar bigondere posate als vnjwaligersorcianisatie, betrokken worden bij de discussie over deze beleidsverandenngen Dat geldt met alieen voor de verandering in het kader van AWBZ/WMO, rnaar buvoorbeeld ook voor de decentralisatie en transitie van de Jeugdzorg Meer algemeen ontwikkelt de gemeente Groningen momenteel een nieuw vnjwilligersbeleid Maatschappelijke ontwikkelingen (zoals een groter beroep op eigen verantwoordelijkheid van burgers en de bezuinigingen) nopen hiertoe De gemeente betrekt hierbij de organisaties die met vrimilligers werken. Voor het vervoig is dit ook belangnjk orn draagvlak te verwerven voor (nieuwe) vnjwillige inzet en de barging van de kwaliteit van het vnjwilligerswerk De matieven van vnjwilligers zrin divers en daarrnee hun behoefte aan ondersteuning ook Te denken valt bijvoorbeeld aan de vnjwillrgers die graag verschillende en kortdurende activitetten %/Olen uitvoeren Daarnaast zkin er vnjwilligers die werkervaring op willen doen of in het kader van een opleiding/studie praktisch aan de slag willen Het soort vnjwilligers evenals hun behoeftes zijn ook meer divers, denk bijvoorbeeld aan iongeren en allochtonen. Dit vereist andere wervingsmethoden, andere manieren van communiceren en maatwerk in de ondersteunrng Joartrers/ag 2012 Flunionitcis Afdeling Groningen In het kader van het maatschappelijk betrokken ondernemen, stellen steeds vaker bedniven en organisaties hun werknemers in de gelegenheid om vnjwilligerswerk te doen. Dit stelt bijzondere eisen aan de organisatie. want het betekent dat er nog meer maatwerk geleverd moet warden en een grotere cloorstroming van vnjwilligers betekent een gratere zorg voor continuiteit Afcleling Groningen De afdeling Groningen stad is, ook landelijk gezien, een grote Humanitasafdeling. De talrijke activiteiten in de afdeling worden dagelijks uitgevoerd door honderden vrijwilligers. Op de peildatum van 31/12/2012 waren er 1390 (een jeer eerder 1268) vrijwilligers actief. Gedurende het hele jaar waren er 1922 (vorig jaar 1887) vrijwilligers actief. Dat betekent dat per jaar ongeveer 1/3 deel van het vrijwilligersbestand zich vernieuwt. Voor een deel hangt dit semen met de veranderende opvatting over vrijwilligerswerk (kortere periode van binding en meer verschillende werkzaamheden). Ook de groei van het aantal jonge vrijwilligers (met name studenten) speelt een rol; de nieuwe opvatting over vrijwilligerswerk gaat zeker voor hen op. Het vraagt van de organisatie dus een grote inspanning om het aantal vrijwilligers op peil te houden. Dat er desondanks sprake is van een groei is een mooi resultaat. in de organisatie van het vrijwilligerswerk vervullen ongeveer 80 vrijwillige coördinatoren een belangrijke rol. Zij zorgen voor de intake van hulpvragers en de koppeling van hulpvragers en vrijwilligers. Daarnaast vormen zij in de uitvoering het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers. Tevens zien we dat vrijwillige coördinatoren steeds vaker betrokken zijn bij overige organisatorische werkzaarnheden zoals werving, publiciteit, netwerkoverleg ad. De vrijwilligers warden in 2012 beroepsmatig ondersteund door zo n 20 coardinatoren vrijwilligerswerk (15 fte). Het afdelingsbestuur bestond per 31/12/2012 uit de volgende leden: Kees Akkerman, voorzitter Jerryt van den Born, penningmeester Rina Koning, socretaris Deborah Meijer Marzena Podemska Suzan de Jong Rein Zwierstra Isabella Magioncalda Jolijn Boringa

10 Jaaruersiag PR en werving De toenemende vraag om ondersteuning en het grate aantal vrijwilligers dat dearvoor nodig is betekent voor de organisatie dat er een continu en uitgekiend PR- en wervingsbeleld gevoerd moet warden. Hierbij neemt de tweewekefijkse voorlichting voor nieuwe (kandidaativrijwilligers bij Humanitas een belangrijke pleats in. PR en werving vindt verder pleats via de vernieuwde website, advertenties,spotjes op OOG TV, Stips, informatiemarkten en lezingen. De stedelijke advertentiecampagne Alvast Bedankt rond de informeie zorg en manteizargondersteuning levert naast nieuwe vrijwilligers ook veel publicitelt op. Het afdelingsmagazine Humens komt vier keer per jaar uit en Mantelzorgondersteuning en Taalondersteuning verzorgen regelmatig Nieuwsbrieven. Inmiddels wordt ook op kleine schaal gebruik gemaakt van sociale media. Bij al deze activiteiten zijn vrijwilligers betrokken. Ondersteuningsaanbod Ondersteuning van vrijwilligers vindt op diverse manieren pleats. Zowel beroepskrachten als vrijwillige coordinatoren hebben hierin een taak. Vrijwillige coordinatoren werken nieuwe vrijwilligers in en ondersteunen hen in de uitvoering. Beroepskrachten verzorgen een introductiebijeenkomst, vervolgcursussen en themabijeenkomsten. Er Ran ook gebruik gemaakt warden van de Humanitasacademie, het scholingsaanbod van het district en de Masterclasses van het Landelijk Bureau. In het kader van het Kennisplein wordt, semen met andere stedelijke instellingen, een uitgebreid cursusprograrnma aangeboden. Uitwisseling van ervaringen vindt individueel (met vrijwillige coordlnator of beroepskracht) en groepsgewijs pleats. Binding Binding van vrijwilligers speelt een belangrijke rol, temeer daar steeds meer vrijwilligers een voorkeur hebben voor kortstondige vrijwilligerstaken. Vier keer per jaar ontvangen vrijwilligers het afdelingsblad Humens. Jaarlijks nodigt het bestuur de vrijwillige coordinatoren uit voor een als zeer waardevol ervaren informele ontrnoeting. Tijdens een etentje warden contacten onderhouden en wordt informatie uitgewisseld. Aan het eind van het seizoen wordt voor vrijwilligers van Humanitas een groots zomerfeest georganiseerd. Tenslotte worden binnen vrijwel alle activiteiten en projecten regelmatig informatieve en op binding gerichte activiteiten georganiseerd. Jaarlijks warden jubilea gevierd binnen de afdeling. Vrijwilligers die vijf jaar of tien jaar als vrijwilliger bij Hurnanitas actief zijn, warden uitgenodlgd voor een feestelijke bijeenkomst. Ook wordt gevierd wanneer een activiteit of project jubileert. Vrijwillige coardinatoren Vrijwillige coordinatoren vervullen een spilfunctie in de Humanitas organisatie. In de stad zijn gedurende het jaar ongeveer 80 mensen in die functie actief. Zij ziirt het kader onder de vrijwilligers. Zij doen veelal de intake van hulpvragers, doen de koppelingen en dragen bij aan de werving van vrijwilligers. De tijdsinvestering van vrijwillige coordinatoren bedraagt 4 tot 8 uur per week. In sommige projecten wordt structureel meer tijd geinvesteerd. Meld- en informatiepunt (MIP) Humanitas Vrijwilligers zijn niet aileen actief in de uitvoering, maar spelen ook een belangrijke rol in de organisatie zoals bij het Meld- en Informaliepunt van Humanitas (MIP). Het M1P, dat van maandag tim vrijdag van 9.00 tot uur door vrijwinigers wordt bemend, draagt zorg voor alle binnenkomende aanvragen orn informatie en ondersteuning. Dagelijks worden hulpvragen voor de verschillende projecten van Humanitas aangenomen, maar ook wordt aan mensen telefonisch emotionele en praktische steun geboden. Het is een basisfunctie voor de stad wat betreft Vrijwillige Thuishuip en Mantelzorg. Daarnaast vervult het MIP oak de front-office voor de overige activiteiten van Humanitas, inclusief het Spreekuur. In 2012 hebben vrijwilligers van het M1P 8490 telefonische gesprekken afgehandeld, 1423 bezoekers gehad en s (een grote toename to.v. vorig jaar). Er zijn in totaal 1010 hulpvragen geregistreerd (ongeveer gelijk aan vorig jaar). Steeds meer mensen stellen hun vraag via de website of rechtstreeks via . Opvallend is de toename van het aantal contacten met potentiele vrijwilligers (761, een toename van 20%). Dit jaar hebben 207 manteizorgers een Stadjerspas bij het M1P afgehaald Hurnanitas AfdeNno Groningen 07

11 Maatschappelijke Stages Humanitas heeft met het Wessel Gansfort College opnieuw een tiental stagiaires begeieid in het kader van Maatschappe- Iijke stages. De stagiaires maken kennis met diverse onderdelen en voeren kleine activiteiten uit. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) Steeds meer bedrijven willen hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij tot uitdrukking brengen. Soms door de eigen werknemers in de gelegenheid te stellen in de tijd van de baas vrijwilligerswerk te doen. Werknemers van de Rabobank en Ordina coachen jongeren respectievelijk van de Simon van Hasseltschool en de Leon van Gelderschooi. In 2012 hebben vrijwilligers van de Taalondersteuning van Humanitas een Taalsymposium georganiseerd met als doel am bedrijven en organisaties te bewegen om deze activiteit te sponsoren. Dit leverde structureel contact op met een achttal bedrijven en tevens een eerste aardige financi6le bijdrage aan het project. In het verslagjaar heeft Humanitas opnieuw deelgenornen aan de Beursvloer. Heins viel het resultaat dit keer wat tegen. Met studentenvereniging Albertus Magnus wordt op verschillende manieren samengewerkt. Bij de eerstejaarsintroductie warden soms sponsoracties vow. Humanitasactivitelten op touw gezet, maar oak organiseren studenten van Albertus activiteiten voor kinderen. Kernterrein jeugdwelzijn Jongeren geven aan graag in contact te when komen met teeftijdgenoten Steeds meer kinderen en jongeren komen om verschillende redenen in de knel, komen wemig de deur uit, ondervinden probtemen met zoeken naar hun identiteit, hebben een verstoorde relate met hun ouders en/of vinden weinig aansluiting leeftijdgenoten Ouders/verzorgers en gezinnen met kinderen met een beperking of een contactof gedragsstoornis ztin vaak zwaar belast Verder blijkt uit onderzoek dat een op de zeven kinderen in Groningen oogroeit in gezinnen die verkeren in armoedige omstandigheden De activiteiten hebben betrekking op diverse leeftudsgroepen en terreinen Er ziln activiteiten voor jonge kinderen en gezinnen (Voorleesvnjwilligers Home-Start) en voor kinderen en jongeren (Vakantieweken, Coach2B. Twin, Oppas-, Logeer en Jongerenmaatjes Jonge Mantelzorgers Vnendschapskringen) De Begeleide omgangsregeling (BOR) wordt vanuit het district georganiseerd Hurnanitas werkt ook op het gebied van jeugd en gezin in toenemende mate samen met andere organisaties en instellingen. zoals scholen en instellingen betrokken bij de Centre voor Jeugd en Gezin De loepassing van de uitgangspunten van de WMO en de verandenngen als gevolg van de transitie Jeugdzorg betekent ons inziens dat er een grotere rol is weggelegd voor het georganiseerd vnjwilligerswerk als van Humanitas Doelstellingen Ondersteuning bieden bij de zorg voor kinderen en jongeren, ongeacht hun teeftijd. ornstandigheden, nationaliteit of handicap. Het bevorderen van contacten tussen jongeren onderling Jongeren activeren am meatschappelijk te participeren 08 Joaruersiag 2012 Hunumitas Afdeling Groningen

12 Elk kind telt Kindervakantieweken Kinderen in de stad Groningen die om medische, sociale of financitle redenen niet op vakantie kunnen wordt een vakantieweek aangeboden. Een provinciale districtswerkgroep organiseert de zomerkampen, de afdeling draagt zorg voor de werving van de deelnemers. Resultaten Resultaten Werkplan Gerealiseerd Werk plan Gerealiseerd Ontwikkelingen De vakantieweek in Bakkeveen was een groot succes. De bekostiging van het aantal kindplaatsen wordt mede mogelijk gemaakt door een particulier fonds. Zodoende hoeft de hoogte van de ouderbijdrage geen belemmering te vormen voor deelname van kinderen. Oppas- en logeermaatjes Het project Oppasmaatjes biedt hulp aan ouders met kinderen met een handicap, kinderen met contact- of gedragsstoornissen of ouders die om andere redenen een time-out kunnen gebruiken. Een vrijwillige oppasmaatje komt wekelijks bij een gezin thuis om semen met ééri van de kinderen uit het gezin een leuke activiteit te ondernemen. Bij Logeermaatjes ontvangt een logeergezin kinderen in het gezin. Verder worden jongeren begeleid die binnen de beschermde muren van een inrichting wonen. Vrijwilligers ondernemen met hen activiteiten buiten de instelling en ondersteunen de jongeren op die manier bij een goede terugkeer in de reguliere semen-!eying. Aanvragen voor Oppas- en logeermaatjes komen vaak binnen via hulpverleningsinstanties die al bij het gezin betrokken zijn, zoals MEE, Elker, Jeugdzorg, NOVO. Ontwikkelingen Wat betreft het aantal koppelingen is er sprake van een lichte stijging (45 koppelingen tegenover 38 vorig jaar).het grootste deel van de aanvragen voor eon oppasof iogeermaatje betreft kinderen met een contact- of gedragsstoornis. Aanvragen wear het een kind betreft met een licharnelijke of verstandelijke beperking zijn er weinig. Het valt op dat in het hulpvragende gezin vaak meerdere problemen spelen (financien, opvoedvragen, eigen beperking bij de ouder). En wat veel voorkomt is een soms schrijnend beperkt sociaal netwerk: de ouder(s) hebben geen familie of vrienden die kunnen in- of bijspringen. Ondanks de stijging in aanvragen zijn er oak meer aanvragen die niet gehonoreerd/ doorverwezen/ niet tot stand gekomen zijn. Dit heeft nogal eens te maken met de complexe gezinssituaties. Soms is er dan bijvoorbeeld na de aanvraag geen contact meer met een gezin te krijgen of wordt de aanvraag ingetrokken. Bij complexere aanvragen is er ook meer overleg en wordt er meer doorverirezen (ook binnen Hurnanitas). In het komende jaar willen we ons inzetten om de samenwerking met de CJG s te versterken. We willen het aanbod beter op elkaar afstemmen en de doelgroep nog beter bereiken. In het vrijwilligersbestand hebben zich, zoals elk jaar, )aaruers* 2012 Humanitas Afdeiing Groningen 09

13 weer veel wisselingen voorgedaan. Het grootste deel van de uitvoerende vrijwiltigers zijn studenten, die zich gedurende een jaar inzetten en daarna weer andere dingen willen gaan doen. Voor de functie van vrijwillig coordinator zijn het vaak werkzoekenden die zich willen inzetten om zo hun c.v. te kunnen aanvullen met ervaring in het vrijwilligerswerk. Het levert veel verloop op. Er wordt nu met name bij het team vrijwillige coordinatoren geprobeerd meer stabiliteit en continufteit te bewerkstellingen. Home-Start Vanaf september 2012 biedt Humanitas met het project Home-Start (opvoedings) ondersteuning, vriendschappelijk contact en praktische hulp aan gezinnen met jonge kinderen. Home-Start wil ouders stimuleren de kracht te (her)vinden om moeilike situaties het hoofd te bieden, (weer) grip te krijgen op het eigen leven en plezier te ervaren bij de opvoeding van de kinderen. Wekelijks brengt een ervaren opvoeder het gezin een bezoek am precies die ondersteuning te bieden die het gezin nodig heeft; iemand die echt luistert of een handje helpt bij het aanpakken van de problemen. Het project is gestart in de wijken Oosterpark of Groningen Zuid. Resu!teen Ontwikkelingen Home-Start is in Groningen good begonnen. De werving en training van de vrijwilligers loopt voorspoedig; in februari 2013 gaat een tweede groep vrijwilligers deelnemen aan de training. Ook de gezinnen weten Home-Start te vinden. Er zijn (bijna) 6 gezinnen gekoppeld aan een vrijwilliger van Home-Start. De verwijzers die in aanraking komen met de potentiele gezinnen en horen van Home-Start zijn enthousiast over dit aanbod. Vier van de zes gezinnen zijn belast met langdurige, zware problematiek. We zullen alert moeten zijn op de doelgroep die we willen bereiken; niet zozeer de multi problem gezinnen maar de gezinnen met lichte (opvoedings) ondersteuningsvragen. Ook gezinnen die niet in de Oosterparkwijk of Groningen Zuid wonen, weten Home- Start te vinden. Het is wellicht wenselijk om Home-Start in de hele gemeente te gaan aanbieden. Veel vrijwilligers zijn op zoek naar een vaste bean. De (werk) ervaring voor Home-Start kan hun kens op betaald werk vergroten. Er bestaat een grote kans op veel verloop onder de vrijwilligers. Voorleesvrijwilligers Werkplan Gerealiseerd 2-C7) i e ar: Vrijwilligers lezen kinderen thuis voor in gezinnen waar de ouders zelf niet (goed) in staat zijn om hun kinderen voor te lezen. De bedoeling is dat kinderen spelenderwijs warden geholpen in hun taalontwikkeling en kennis rnaken met het plezier in lezen. Daarnaast worden de ouders betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en kunnen zij ondersteuning krijgen van de vrijwilliger bij het aanmelden van de kinderen bij voorschoolse activiteiten. Ook worden de ouders gestimuleerd om zelf hun kinderen voor te lezen. Vi gaitit:z2/ Dit project beschikt over weinig financiële middelen. Dit heeft consequenties voor de begeleidingscapaciteit van de beroepskracht; er wordt een groter beroep gedaan op de inzet van vrijwillige colirdinatoren. Bekostiging: eigen middelen en een aantal bijdragen van fondsen. 10 Joarverslag 2012 Hurnonitos Afdeiing Groningen

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie