ZORGPROGRAMMAGIDS TRIVIUMLINDENHOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGPROGRAMMAGIDS TRIVIUMLINDENHOF"

Transcriptie

1 ZORGPROGRAMMAGIDS TRIVIUMLINDENHOF Rotterdam, 18 maart 2011

2 1

3 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 4 I. Overzicht Zorgprogramma s Jeugdhulp 6 1. Jeugdhulp thuis: individuele ambulante jeugdhulp 7 Ambulante Pedagogische Gezinsbegeleiding (0-18 jaar) Opvoeden NU (2-12 jaar) Tripio (0-16 jaar) Triple P (0-12 jaar) Video Home Training/ Video Interactie Begeleiding (0-18 jaar) Diabolo (o-18 jaar) Vertrektraining (15-18 jaar) Foyer de Jeunesse (16-18+) Individuele begeleiding (12-18 jaar) Individuele begeleiding Diabolo (0-18 jaar) 2. Jeugdhulp thuis: individuele ambulante jeugdhulp crisis 9 Families First (0-18 jaar) Ambulante Spoedhulp (0-18 jaar) 3. Jeugdhulp op locatie bij TriviumLindenhof 10 Assist (11-18 jaar) Speltherapie (4-12 jaar) Omgangsbegeleiding (0-12 jaar) 4. Groepsjeugdhulp 12 Diverse vaardigheidstrainingen voor kinderen en jongeren (4-18 jaar) Diverse opvoedcursussen voor ouders (0-18 jaar) II. Overzicht Zorgprogramma s Verblijf deeltijd Observatiediagnostiek met verblijf deeltijd Dagbehandeling 0 tot 7 jaar 16 Reguliere dagbehandeling Dagbehandeling voor kinderen met een Autistisch Spectrum Stoornis Observatie en kortdurende behandeling Ouder-Kind-Groep (0-2 jaar; 0-5 jaar) 3. Dagbehandeling 5 tot 12 jaar 18 Dagbehandeling 4. Dagbehandeling 12 jaar en ouder 20 Dagbehandeling jaar niet-schoolgaande jeugd Dagbehandeling jaar schoolgaande jeugd III. Overzicht Zorgprogramma s Verblijf 24 uurs Observatiediagnostiek met 24-uurs verblijf Behandelgroep 25 Behandelgroep 4-12 jaar (Samen met Thuis en Systeemgroep) Behandelgroep 4-14 jaar (Perspectiefgroep) Behandelgroep 6-14 jaar Behandelgroep jaar Behandelgroep jaar 3. Behandelgroep zwaar 27 Behandelgroep zwaar (12-17 jaar) 4. Crisisopvang 29 Crisisopvang jongere jeugd (4-12 jaar) Crisisopvang-plus jongere jeugd (4-12 jaar) Crisisopvang oudere jeugd (12-18 jaar) 5. Fasehuis 31 fasehuis met in/of naastwonend mentor (16-20 jaar) fasehuis individuele begeleiding (16-20 jaar) 6. Kamertraining 33 Kamertraining (16-20 jaar) Begeleid Wonen (16-20 jaar) 7. Gezinshuis 35 2

4 3

5 INLEIDING Waarom dit overzicht? TriviumLindenhof is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in de Stadsregio Rotterdam en in de regio Zuid-Holland Zuid. Dit overzicht van onze zorgprogramma s is opgesteld ten behoeve van de beide financierende overheden en completeert de subsidieaanvraag voor het boekjaar Ook zal dit overzicht worden voorgelegd aan de Bureaus Jeugdzorg, ter ondersteuning van het indicatieproces. Naast de geïndiceerde zorg zijn er binnen de organisatie enkele projecten/programma s die niet vanuit de doeluitkering jeugdzorg worden gefinancierd. Deze zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Wat wordt verstaan onder een zorgprogramma? In het overleg van bestuurders van de Zuid-Hollandse jeugdzorginstellingen met de Provincie is uitgegaan van de definitie, die is opgenomen in de subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland: een zorgprogramma is een combinatie van verschillende zorgvormen (in de functies verblijf, jeugdhulp en observatiediagnostiek) van een individuele, gecombineerd tot een aanbod dat tegemoet komt aan de behoeften van een bepaalde doelgroep, gekwantificeerd in aantallen bekostigingseenheden. (Zie Provinciaal blad van Zuid-Holland, 18 juni 2010). Toelichting op het overzicht Naast een korte beschrijving van elk zorgprogramma zijn bijbehorende bekostigingseenheden opgenomen. Er is gestreefd naar uniformering van taalgebruik en eenduidige formuleringen van overeenkomstige zorgprogramma s. In de bijlage Zorgprogramma structuur TriviumLindenhof is het overzicht schematisch weegegeven. Er is een onderverdeling gemaakt naar het verzorgingsgebied Stadsregio Rotterdam en het verzorgingsgebied Zuid-Holland Zuid, analoog aan beide deelbegrotingen. De uniformering van gehanteerde zorgprogramma s is nog niet voltooid. Specificatie van de bijbehorende bekostigingseenheden is daarom uitgewerkt per verzorgingsgebied. De interne Regiegroep Werkontwikkeling Zorgprogramma s werkt aan instellingsbrede harmonisatie en doorontwikkeling van de zorgprogramma s. Naast pxq vormt de invoering van evidence based methoden een belangrijke leidraad. Achtergronden van de hulp van TriviumLindenhof Missie en visie Onze missie is: het bieden van specialistische hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders als opgroeien en opvoeden niet (meer) vanzelf gaan. De hulp is erop gericht dat cliënten zelfstandig vorm kunnen geven aan het gewone leven in het eigen netwerk. Onze visie op hulp is gebaseerd op drie principes: - Het kind maakt onlosmakelijk deel uit van het gezin - Wij gaan uit van mogelijkheden en krachten van cliënten - Wij bieden hulp die helpt Vanuit deze missie en visie komen een aantal centrale pijlers naar voren, die ten grondslag liggen aan de hulpverleningsmethodiek van TriviumLindenhof: 1. Competentiegericht werken De hulpverlening van TriviumLindenhof is sterk gericht op empowerment, dat wil zeggen op het uitbreiden en versterken van de competenties van de jeugdige en zijn ouders, zodat zij leren om op adequate wijze en op eigen kracht met moeilijke situaties in het dagelijks leven om te gaan. Medewerkers handelen vanuit het vertrouwen dat jeugdige en ouders zelf de kracht in zich hebben om te veranderen. Competentiegerichte Hulpverlening en Management (CHM) is leidraad voor het professioneel handelen. Alle nieuwe medewerkers ontvangen een basistraining CHM en ook het zittende personeel wordt regelmatig bijgeschoold. Het competentiegericht werken loopt als een rode draad door al onze hulpverleningstrajecten. Voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen is het van belang dat er een goede balans is tussen de uit te voeren taken en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Ieder kind volgt bepaalde 4

6 fasen in de ontwikkeling en ook het ouderschap en opvoedvaardigheden van ouders ontwikkelen zich in de tijd. Zijn de taken voor ouder of kind te zwaar of zijn de vaardigheden te gering, dan raakt de balans verstoord en ontstaan achterstanden in de ontwikkeling van het kind. In dialoog met de cliënt en op basis van een competentieanalyse wordt een hulpaanbod gedaan, zodat dit evenwicht zich kan herstellen. 2. Gezinsgericht werken Een belangrijk uitgangspunt in de hulpverlening van Triviumlindenhof is dat een jeugdige onlosmakelijk verbonden is met zijn gezin en netwerk. De problemen waarvoor de zorg van TriviumLindenhof wordt ingeschakeld, bekijken we altijd binnen de gehele sociale context van de aangemelde jeugdige. Vaak is een verwevenheid van kind-, ouder- en gezinsfactoren oorzaak van de ontstane problemen. De zorg richt zich niet alleen op de jeugdige, maar op het gehele gezin. Er wordt in het handelen aangesloten bij de systeembenadering. Kerngedachte hiervan is dat ieder individu een onderdeel is van een groep individuen, van een systeem. In dit systeem, het gezin, is er sprake van wederzijdse beïnvloeding van gedrag. 3. Bieden van effectieve hulp TriviumLindenhof stelt zich ten doel effectieve hulp te bieden aan cliënten. Op verschillende manieren wordt hieraan gewerkt: middels het invoeren van evidence-based methoden, via praktijkgestuurd onderzoek beschrijven en onderbouwen van het bestaande cureaanbod en aan de hand van algemene en specifieke werkzame factoren doorontwikkelen van het care-aanbod. Ten behoeve van de inhoudelijke werkontwikkeling van zorgprogramma s is het model Werkontwikkeling zorgprogramma s vastgesteld. Het doel hiervan is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het zorgaanbod volgens een cyclisch model van planning en evaluatie. Middels een plan voor effectmonitoring worden de effecten van de hulp systematisch gemeten en gemonitord. Een onderdeel hiervan vormt het rapporteren op prestatie-indicatoren. Diverse vragenlijsten worden hiervoor ingezet. Dit resulteert in voortdurende verbetering van het hulpaanbod, en het verantwoording kunnen afleggen aan de samenleving. Cliëntroute Elk hulpverleningsproces verloopt volgens erkende methoden en met de cliënt besproken stappen, vastgelegd in een zogenaamde cliëntroute. Centraal staat het hulpverleningsplan dat op grond van het indicatiebesluit van het Bureau Jeugdzorg en de kennismaking met elke cliënt wordt opgesteld en regelmatig geëvalueerd. Het bevat de doelstellingen en afspraken over de te volgen weg, in te zetten methoden en activiteiten. Zorgcoördinatie en trajectbegeleiding Vaak maken cliënten gebruik van zorgprogramma s, die bestaan uit meerdere zorgvormen, tegelijkertijd of achtereenvolgens. Dit is altijd het geval bij de verblijfsfuncties (verblijf deeltijd en 24 uurs-verblijf), waarbij naast verblijf van de jeugdige sprake is van jeugdhulp, in de vorm van begeleiding van het gezin. Ook combinaties van jeugdhulp komen voor (individuele jeugdhulp in de vorm van gezinsbegeleiding en groepsjeugdhulp in de vorm van een training). Als zorgprogramma s achtereenvolgens of tegelijkertijd worden ingezet, spreken we van een hulptraject. Hierbij is het van groot belang dat de samenhang en continuïteit in het hulpverleningsproces bewaakt wordt en dat de hulp onderling goed afgestemd wordt. Binnen TriviumLindenhof worden jeugdigen en ouders 1 begeleid door een vaste contactpersoon. Dit is een ambulant hulpverlener die het gehele hulptraject binnen TriviumLindenhof begeleidt en ervoor zorgt dat het volledige proces van start tot afsluiting van de hulp gecoördineerd verloopt. Als de jeugdige en de ouders ook gebruik maken van hulp buiten TriviumLindenhof, coördineert de ambulant hulpverlener op indicatie de gehele zorg rond de cliënt. Aanmelding en contact over/met cliënten TriviumLindenhof biedt voornamelijk geïndiceerde jeugdzorg. Aanmeldingen verlopen via de Bureaus Jeugdzorg. TriviumLindenhof beschikt over opnamecoördinatoren die in verband met de indicatiebesluiten en het te organiseren vervolg als eerste het contact met de Bureaus Jeugdzorg onderhouden. Na de start van de hulp verloopt het contact vooral via de ambulant hulpverleners. 1 Ten behoeve van de leesbaarheid wordt in dit document gesproken over ouders. Daarmee worden ook verzorgers bedoeld. 5

7 I. OVERZICHT ZORGPROGRAMMA S JEUGDHULP TriviumLindenhof biedt programma s jeugdhulp, die te categoriseren zijn in: - Jeugdhulp Thuis: individuele ambulante jeugdhulp - Jeugdhulp Thuis Crisis: individuele ambulante jeugdhulp crisis - Jeugdhulp bij de Zorgaanbieder: individuele jeugdhulp op één van de locaties van TriviumLindenhof; - Jeugdhulp Groep: jeugdhulp in groepsverband in de vorm van trainingen of cursussen op één van de locaties van TriviumLindenhof. In dit hoofdstuk leest u meer over de ambulante Jeugdhulpprogramma s van TriviumLindenhof, die autonoom aangeboden worden. Bij TriviumLindenhof is jeugdhulp daarnaast altijd onderdeel van de programma s voor Verblijf. Daarover leest u meer in hoofdstuk 2 en 3. 6

8 1.1. JEUGDHULP THUIS: INDIVIDUELE AMBULANTE JEUGDHULP Algemeen Onder Jeugdhulp Thuis vallen verschillende ambulante zorgprogramma s. Een aantal daarvan is specifiek bedoeld voor gezinnen, een aantal andere programma s is gericht op het individuele kind, of de jongere. Hoewel de activiteiten hoofdzakelijk in de eigen leefomgeving van de cliënt plaats vinden, zullen er ook afspraken zijn op locatie bij TriviumLindenhof. Er is zodoende altijd sprake van een combinatie van jeugdhulp thuis en jeugdhulp op locatie. Typering Zorgprogramma s voor gezinnen De zorgprogramma s voor Gezinnen zijn in algemene zin gericht op het verbeteren van het functioneren van het gezinssysteem en op het behandelen en begeleiden van de jeugdige. Versterking van de opvoedingscompetenties, van het zelfoplossend vermogen en verbetering van interactie en communicatie staan centraal. Meestal is er sprake van een complex samenspel van factoren. De relaties zijn verstoord, ouders voelen zich pedagogisch onmachtig of er doen zich bijzondere omstandigheden en problemen voor, die met de jeugdige(n) zelf te maken hebben. Deze leiden tot (versterking van) ontwikkelings- en gedragsproblematiek van één of meer kinderen uit het gezin. Begeleiding van het gezin kan ook worden ingezet als voortzetting van deeltijd- of 24uursverblijf niet langer nodig is, maar het gezin nog wel extra steun nodig heeft. Typering Zorgprogramma s voor jongeren Voor jongeren met psycho-sociale problematiek is er individuele begeleiding mogelijk, die zich op de eerste plaats richt op de eigen hulpvraag en problematiek van de jongere en in mindere mate op de gezinssituatie en opvoedvaardigheden van de ouders. Binnen deze zorgprogramma s wordt uiteraard goede afstemming gezocht met de ouders. Naar de jongeren toe is de begeleiding vooral gericht op de ontwikkeling van sociale en praktische vaardigheden, het versterken van de weerbaarheid, de deelname aan onderwijs en perspectiefontwikkeling. Voor jongeren vanaf 15 jaar is het opbouwen van een eigen sociaal netwerk en toewerken naar zelfstandig wonen aan de orde. Doelgroep Zoals hierboven aangegeven richten de ambulante zorgprogramma s zich op gezinnen, kinderen en/of jongeren met doorgaans complexe, meervoudige problematiek. Afhankelijk van de doelen richten de diverse zorgprogramma s zich op te onderscheiden doelgroepen. In algemene zin gaat het om gezinnen waarbij sprake is van een combinatie van opvoedings- en gedragsproblemen. Werkwijze Er is bij alle zorgprogramma s sprake van een gestructureerde, fasegewijze aanpak. In de eerste fase worden de doelen uit het indicatiebesluit, die ouders en jeugdigen willen bereiken met de hulpverlening, met hen besproken en zonodig bijgesteld. De doelen en de afspraken die worden gemaakt over de uitvoering van de hulp worden opgenomen in het hulpverleningsplan. Tijdens de hulpverlening worden de vorderingen ten aanzien van de doelen regelmatig geëvalueerd en vindt eventueel bijstelling van het plan plaats. De hulp wordt afgesloten met een eindevaluatie waarin de doelen geëvalueerd worden. Bij de kortdurende hulp vanuit Opvoeden NU en Vertrektraining wordt deze fasering in sneller tempo doorlopen. Intensiteit en duur De duur van de kortdurende intensieve varianten zoals Opvoeden NU en Vertrektraining is tien weken. De overige programma s duren gemiddeld zes maanden. 7

9 Standaard wordt geleverd Zorgaanspraken Bekostigingseenheden Omschrijving SRR ZHZ Jeugdhulp thuis JH2A JH2A Ambulante specialistische jeugdhulp Jeugdhulp op locatie JH2B JH2B Specialistische jeugdhulp bij de Jeugdhulp op locatie JH3B JH3B Therapeutische jeugdhulp bij de Jeugdhulp groep JH2-D JH2-D Specialistische groepsjeugdhulp zwaar Zorgprogramma s Gezinsbegeleiding - Ambulante Pedagogische Gezinsbegeleiding (APG; SRR 0-18 jaar en ZHZ 0-18 jaar) - Opvoeden NU (Kortdurende intensieve gezinsinterventie in de thuissituatie; 2-12 jaar) (SRR) - Tripio (Online hulpverlening voor ouders van kinderen tot 16 jaar) (SRR)(op termijn ook in ZHZ) - Triple P (Positief Opvoedprogramma voor ouders van kinderen tot 12 jaar) (ZHZ) - Video Home Training (VHT)/ Video Interactie Begeleiding (VIB; 0-18 jaar) (SRR en ZHZ) - Diabolo (gezinsbehandeling voor gezinnen met kinderen met diabetes of andere chronische problematiek 0-18 jaar) (ZHZ) Zorgprogramma s voor Jongeren - Vertrektraining (15 tot 18 jaar; voor jongeren die binnenkort zelfstandig gaan wonen) (ZHZ) - Foyer de Jeunesse (16 tot 18+; voor jongeren, die al zelfstandig wonen)(zhz) - Individuele begeleiding (12-18 jaar; voor jongeren met psycho-sociale problematiek) (SRR en ZHZ) - Individuele begeleiding Diabolo (0-18 jaar; voor kinderen en jongeren met diabetes) (ZHZ) De zorgprogramma s zijn beschikbaar vanuit de locaties Stadsregio Rotterdam: - Burg. Meineszlaan te Rotterdam en Oostzeedijk te Rotterdam (APG Noord) - Goereesestraat te Rotterdam en Perengaard te Spijkenisse (APG Zuid) - Noordvest te Schiedam (APG NWN) Regio Zuid-Holland Zuid: - Noordendijk te Dordrecht (APG Dordrecht) - Papeterspad te Dordrecht (APG Dordrecht) - Driemanschapslaan te Gorinchem (APG Oost) - Steenenstraat te Oud-Beijerland (APG West en Triple P) 8

10 1.2. JEUGDHULP THUIS: INDIVIDUELE AMBULANTE JEUGDHULP CRISIS Algemeen Individuele Ambulante Jeugdhulp Crisis kent twee varianten: - Families First - Ambulante Spoedhulp. Het gaat om gezinnen in een zeer ernstige crisissituatie, waarbij uithuisplaatsing en/of plaatsing in 24-uurs-crisisopvang van de kinderen dreigt. De hulp is outreachend, intensief en activerend en meestal ook zeer praktisch van aard. Bij beide varianten wordt in de eerste vier weken gewerkt zonder indicatie. Typering Zorgprogramma s Families First is bedoeld voor gezinnen die in een acute crisissituatie verkeren, waardoor uithuisplaatsing dreigt. Ambulante Spoedhulp is voor gezinnen die in een crisissituatie verkeren. In het gezin spelen (acute) problemen bij opvoedingssituaties; verdere escalatie dreigt. Doelstelling van de zorgprogramma s is het voorkomen van uithuisplaatsing, het terugdringen en hanteerbaar maken van de gezinscrisis, het bieden van veiligheid en structuur, het versterken van het probleemoplossend vermogen van de gezinsleden, het verhelderen van de problematiek en van mogelijkheden voor vervolghulp. Doelgroep Jeugdhulp Crisis is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar, die in een acute crisissituatie verkeren. De crisissituaties zijn zeer verschillend naar aard en oorzaak. Ouders hebben geen overwicht meer over hun kinderen, de kinderen krijgen onvoldoende zorg, aandacht, rust en het lukt, om welke reden dan ook, niet om verbetering in de situatie te brengen. De veiligheid van de kinderen of andere gezinsleden is in het geding. Werkwijze Kenmerkend voor beide zorgprogramma s is dat binnen 24 uur na aanmelding gestart wordt met de hulpverlening. Eerst wordt nagegaan hoe het komt dat de balans tussen taken en vaardigheden in het gezin is verstoord. Dat geldt zowel voor ieder gezinslid persoonlijk als voor het gezin als geheel. Op deze manier wordt duidelijk wat de krachten en de aandachtspunten zijn van het gezin en de gezinsleden. Binnen drie dagen zijn de hulpdoelen geformuleerd en is het hulpverleningsplan opgesteld. Na twee weken vindt een tussenevaluatie plaats en wordt het vervolg besproken. Na vier weken is de eindevaluatie. Mogelijkheden voor vervolghulp zijn bekend en worden in gang gezet. Intensiteit en duur Gedurende 4 weken is een ambulant hulpverlener minimaal 7 uur per week in het gezin op tijden die aansluiten bij de agenda van het gezin. Daarnaast is er een bereikbaarheidsregeling, waardoor het gezin 24 uur per dag en alle dagen van de week contact kan opnemen met deze medewerker. Standaard wordt geleverd Zorgaanspraken Bekostigingseenheden Omschrijving SRR ZHZ Jeugdhulp thuis JH3-A JH3-A Ambulante therapeutische jeugdhulp Jeugdhulp op locatie JH2-B JH2-B Specialistische jeugdhulp bij de Jeugdhulp thuis JH4-A JH4-A Jeugdhulp crisis Zorgprogramma s - Families First (ZHZ) - Ambulante Spoedhulp (SRR) Het zorgprogramma is beschikbaar op de locaties Stadsregio Rotterdam: - Ambulante Spoedhulp te Rotterdam (SRR) Regio Zuid-Holland Zuid: - Families First te Dordrecht (ZHZ) 1.3. JEUGDHULP OP LOCATIE BIJ TRIVIUMLINDENHOF 9

11 Algemeen Jeugdhulp op locatie bij TriviumLindenhof wordt geboden in drie verschillende zorgprogramma s: - Assist - Speltherapie - Omgangsbegeleiding Hoewel de hieronder beschreven zorgprogramma s hoofdzakelijk op locatie bij TriviumLindenhof plaats vinden, zullen er daarnaast ook afspraken gemaakt worden in de thuissituatie van de cliënt. Er is zodoende altijd sprake van een combinatie van jeugdhulp op locatie en jeugdhulp thuis. Typering Zorgprogramma s - Assist Assist is een zorgprogramma voor jongeren uit de stadsregio Rotterdam en hun ouders. Het programma is opgebouwd uit verschillende modules, die naar keuze kunnen worden ingezet. Het gaat om individuele begeleiding van de jongere op locatie van TriviumLindenhof en/of thuis, gezinsbegeleiding al dan niet in de thuissituatie, een keuze uit diverse vaardigheidstrainingen en zo nodig een opvoedcursus voor ouders. De volgende trainingen kunnen worden aangeboden in het kader van Assist: Vrienden programma Studie training/huiswerktraining Zelfverzorgingstraining Schoolovergang training Sociale vaardigheidstraining Daarnaast kunnen jeugdigen deelnemen aan de reguliere trainingen van de APG-afdelingen (zie Groepsjeugdhulp op pagina 10). Groepsjeugdhulp wordt altijd geïndiceerd. - Speltherapie Speltherapie is bedoeld voor kinderen, die hun ervaringen onvoldoende kunnen verwerken, waardoor hun ontwikkeling wordt belemmerd. De behandeling van de kinderen vindt plaats op locatie bij TriviumLindenhof. Met de ouders zijn regelmatig gesprekken, zodat de vorderingen van het kind ook in het gezin kunnen worden voortgezet. Deze gesprekken zijn wekelijks of tweewekelijks, meestal bij het gezin thuis. - Omgangsbegeleiding Omgangsbegeleiding is voor gezinnen, die na scheiding geen goede omgangsregeling hebben kunnen treffen. De omgangsbegeleiding bestaat uit twee onderdelen: bemiddelingsgesprekken met de beide ouders en begeleide omgang van de niet-verzorgende ouder met het kind. De afspraken voor omgangsbegeleiding zijn grotendeels op locatie bij TriviumLindenhof. Vaak wordt de omgangsbegeleiding opgelegd door de kinderrechter. Doelgroepen - Assist: jongeren van jaar en hun ouders, die in de dagelijkse omgang met zichzelf, met elkaar en/of met anderen problemen ervaren. - Speltherapie: kinderen van 4 tot ca. 12 jaar, die hulp nodig hebben bij het verwerken van (traumatische) ervaringen. - Omgangsbegeleiding: gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, die na scheiding geen goede omgangsregeling hebben kunnen treffen. Werkwijze Er is bij alle zorgprogramma s sprake van een gestructureerde, fasegewijze aanpak. In de eerste fase worden de doelen uit het indicatiebesluit, die ouders en jongeren willen bereiken met de hulpverlening, met hen besproken en zonodig bijgesteld. De hulpverleningsdoelen worden opgenomen in het hulpverleningsplan. Ook worden afspraken gemaakt over de in te zetten hulpvormen en de planning daarvan in de tijd. Tijdens de hulpverlening worden de vorderingen ten aanzien van de doelen regelmatig geëvalueerd en vindt eventueel bijstelling van het plan plaats. De hulp wordt afgesloten met een eindevaluatie waarin de doelen geëvalueerd worden. Intensiteit en duur Assist duurt gemiddeld 6 maanden, speltherapie 6 tot 12 maanden en omgangsbegeleiding 6 maanden. De intensiteit verschilt per programma. Bij Assist gaat het in de opbouwfase om een intensiever traject, dat geleidelijk aan minder intensief wordt. Bij speltherapie gaat het om wekelijks een spelsessie met daarbij aanvullende oudergesprekken. 10

12 Standaard wordt geleverd Zorgaanspraken Bekostigingseenheden Omschrijving SRR ZHZ Jeugdhulp thuis JH2-A JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp Jeugdhulp op locatie JH2-B JH2-B Specialistische jeugdhulp bij de Jeugdhulp op locatie JH3-B JH3-B Therapeutische jeugdhulp bij de Jeugdhulp groep JH2-D JH3-B Specialistische groepsjeugdhulp zwaar Zorgprogramma s - Assist (11-18 jaar; SRR) - Speltherapie (4 tot 12 jaar; ZHZ) - Omgangsbegeleiding (0-12 jaar; ZHZ) Deze zorgprogramma s zijn beschikbaar op de locaties Stadsregio Rotterdam: - Oostzeedijk te Rotterdam (Assist APG Noord) - Goereesestraat te Rotterdam (Assist APG Zuid) - Perengaard te Spijkenisse(Assist APG Zuid) - Nieuwe Waterweg Noord (Assist APG NWN binnenkort beschikbaar) Regio Zuid-Holland Zuid: - Noordendijk te Dordrecht (Speltherapie) - Driemanschapslaan te Gorinchem (Speltherapie) - Van Schendelstraat te Dordrecht (Omgangsbegeleiding) 11

13 1.4. GROEPSJEUGDHULP Algemeen Het zorgprogramma Groepsjeugdhulp bevat een breed scala aan groepstrainingen voor kinderen en jongeren en opvoedcursussen voor ouders op een locatie van TriviumLindenhof, gecombineerd met individuele gesprekken. De trainingen en cursussen kunnen autonoom worden aangeboden, maar worden veelal ook aangeboden ter aanvulling op andere zorgprogramma s. Individuele gesprekken, al dan niet op locatie van TriviumLindenhof, zijn onderdeel van het zorgprogramma Groepsjeugdhulp. Het is daarom noodzakelijk om naast Jeugdhulp groep ook Jeugdhulp thuis en Jeugdhulp bij de te indiceren. Daarnaast kan Groepsjeugdhulp ook in combinatie met verblijf deeltijd en 24-uurs-verblijf worden aangeboden. Typering zorgprogramma 2 Het aanbod is zeer gevarieerd, zodat flexibel op de vraag van cliënten kan worden ingespeeld. In algemene zin kan gesteld dat de trainingen en cursussen zich richten op competentievergroting. Veel van de cursussen en trainingen zijn evidence based. Voorbeelden van groepstrainingen voor kinderen en jongeren: - Minder boos en opstandig (4-12 jaar; SRR) - Rots en Water (9-18 jaar; SRR en ZHZ) - Girls' Talk (vanaf 12 jaar; SRR) - Love limits (SRR) - STOP 4-7 (4-7 jaar; SRR en ZHZ) - Remweg (6-16 jaar) - Sociale Vaardigheidstraining (SRR en ZHZ) - Weerbaarheidstraining (12-18 jaar; SRR en ZHZ) - Kameleon voor jeugdigen in een echtscheidingssituatie (6-10jaar, jaar en jaar; ZHZ) - OKEE-training voor ouders en kinderen in een echtscheidingssituatie (SRR) Cursussen voor ouders: - Opvoeden & Zo (4-12 jaar; SRR) - Positief omgaan met je kind (0-12 jaar; ZHZ) - Beter omgaan met pubers (12-18 jaar; SRR en ZHZ) - Cursus Peuter in zicht (2-3 jaar; SRR) - Nieuwe partners, nieuwe kinderen (nieuw samengestelde gezinnen) (SRR) Doelgroep De doelgroepen verschillen onderling per specifieke werkvorm en zijn in aparte beschrijvingen terug te vinden. Werkwijze De trainingen en cursussen verlopen volgens een vast programma met een vast aantal bijeenkomsten. Voor de trainingen, waarvoor dat vereist is, beschikt TriviumLindenhof over gecertificeerde trainers. Eerst wordt met iedere cliënt een hulpverleningsplan opgesteld, waarin de eigen doelen worden vastgesteld; daarmee wordt recht gedaan aan de eigenheid van kind en gezin en wordt de aanpak op de individuele hulpvraag toegespitst. De hulp wordt afgesloten met een eindevaluatie waarin de doelen geëvalueerd worden. Intensiteit en duur Al naar gelang het aantal aanmeldingen wordt een groep gestart. Het gaat doorgaans om wekelijkse bijeenkomsten, gespreid over zes tot tien weken. 2 Het cursus-en trainingsaanbod zal in de loop van 2011 worden doorontwikkeld. 12

14 Standaard wordt geleverd Indicatiecategorieën Bekostigingseenheden Omschrijving SRR ZHZ Jeugdhulp thuis JH2-A JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp Jeugdhulp op locatie JH2-B JH2-B Specialistische jeugdhulp bij de Jeugdhulp op locatie JH3-B JH3-B Therapeutische jeugdhulp bij de Jeugdhulp groep JH2-D JH2-D Specialistische groepsjeugdhulp zwaar Zorgprogramma s - Diverse opvoedcursussen voor ouders (4-12 jaar SRR; 0-12 jaar ZHZ, jaar; SRR en ZHZ) - Diverse groepstrainingen voor kinderen en jongeren in diverse leeftijdsgroepen (0-18 jaar; SRR en ZHZ) De zorgprogramma s zijn beschikbaar op de locaties Stadsregio Rotterdam: - Burg. Meineszlaan te Rotterdam en Oostzeedijk te Rotterdam (APG Noord) - Goereesestraat te Rotterdam (APG Zuid) - Perengaard te Spijkenisse (APG Zuid) - Noordvest te Schiedam (APG NWN) Regio Zuid-Holland Zuid: - Noordendijk te Dordrecht (APG Dordrecht) - Driemanschapslaan te Gorinchem (APG Oost) - Steenenstraat te Oud-Beijerland (APG West) 13

15 II. OVERZICHT ZORGPROGRAMMA S VERBLIJF DEELTIJD Op verschillende locaties in de Stadsregio Rotterdam en in de Regio Zuid-Holland Zuid heeft TriviumLindenhof zorgprogramma's met verblijf in deeltijd, aangeduid met Dagbehandeling. Kenmerkend voor dagbehandeling is het realiseren van een pedagogisch klimaat, waarbinnen kinderen en jongeren een optimale leeromgeving wordt geboden. Naast de dagelijkse opvang in de groep wordt er individueel met de jeugdige gewerkt en zijn er, al dan niet op locatie van TriviumLindenhof, ondersteunende gesprekken met de ouders. Ook kunnen er groepstrainingen worden aangeboden. Dagbehandeling wordt op diverse locaties in de Stadsregio en in Zuid-Holland Zuid uitgevoerd, onderverdeeld in de volgende categorieën: - Observatiediagnostiek Deeltijd 0-18 jaar; - Dagbehandeling 0 tot 7 jaar; - Dagbehandeling 5 12 jaar; - Dagbehandeling 12 jaar en ouder. Observatiediagnostiek Deeltijd wordt altijd geïndiceerd als traject, gekoppeld aan een bekostigingseenheid Verblijf Deeltijd. Over Observatiediagnostiek met 24-uurs Verblijf leest u in Hoofdstuk 3. Dagbehandeling wordt op diverse locaties aangeboden aan diverse leeftijdsgroepen. Dagbehandeling, oftewel Verblijf Deeltijd wordt altijd aangeboden in combinatie met Jeugdhulp. Er is voor elke cliënt een ambulant hulpverlener, die het zorgaanbod voor de cliënt coördineert en jeugdhulp biedt aan jeugdige en gezin. 14

16 2.1. OBSERVATIEDIAGNOSTIEK DEELTIJD Algemeen Bij Observatiediagnostiek Deeltijd wordt gebruik gemaakt van de capaciteit Dagbehandeling in de regio Zuid-Holland Zuid. Als na screening door Bureau Jeugdzorg niet duidelijk is wat er met de jeugdige en de opvoedingssituatie aan de hand is, vindt op indicatie van Bureau Jeugdzorg nader onderzoek plaats, waarbij de problemen, mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige en het gezin in beeld worden gebracht. Op basis daarvan wordt een advies opgesteld over de in te zetten zorg. Het advies wordt met ouders en jeugdige besproken en aan Bureau Jeugdzorg gerapporteerd. Typering zorgprogramma Het programma kan bestaan uit de volgende onderzoeken: - anamnese; - observatie van de jeugdige in de behandelgroep, spelobservatie, psychomotore observatie; - screening van het functioneren aan de hand van testmateriaal, niveaubepalend onderzoek; - gezinsobservatie, onderzoek naar de pedagogische vaardigheden van de ouders en het functioneren van de jeugdige thuis; - ouder/kind interacties (o.a. met gebruik van VIB opname); - onderzoek naar het functioneren op school; - zo nodig kinderpsychiatrisch consult (GGZ), psychologisch onderzoek (GGZ), medisch consult (kinderarts), logopedisch onderzoek. Doelgroep Het gaat om jeugdigen van 3 tot 18 jaar. Voor het Bureau Jeugdzorg is niet goed vast te stellen wat er precies met hen en met het gezin aan de hand is en welke zorg daarbij het beste aansluit. Werkwijze De jeugdigen zijn voor observatie minimaal 3 dagen per week aanwezig in de groep voor dagbehandeling. Bij aanvang wordt in overleg met ouders en jeugdige een plan met observatiedoelen opgesteld. Behandelcoördinator, pedagogisch medewerkers en ambulant hulpverlener zijn bij de uitvoering betrokken. De observatie wordt beëindigd met een advies over in te zetten zorg. Intensiteit en duur Observatiediagnostiek duurt 6 weken met de mogelijkheid tot verlenging met 6 weken. Standaard wordt geleverd: Zorgaanspraken Bekostigingseenheden Omschrijving ZHZ Verblijf deeltijd VF1 Dagbehandeling Observatiediagnostiek OD Bij en bij jeugdige thuis Zorgprogramma - Observatiediagnostiek deeltijd Dit zorgprogramma is beschikbaar op de locaties: Regio Zuid-Holland Zuid: - Noordendijk te Dordrecht - Maasstraat te Dordrecht (de Loods) - Steenenstraat te Oud-Beijerland - Van Schendelstraat te Dordrecht - Driemanschapslaan te Gorinchem - Zoomwijcklaan te Oud-Beijerland - Singel te Dordrecht 15

17 2.2. DAGBEHANDELING 0 TOT 7 JAAR Algemeen Het zorgprogramma biedt een integrale vorm van orthopedagogische hulp met deeltijdverblijf en behandeling, zowel individueel als in groepsverband. Ouder- en gezinsbegeleiding maken deel uit van het programma, ter versterking van de competenties van ouders en de opvoedingssituatie. Ter voorbereiding op het onderwijs wordt nauw met school samen gewerkt. Typering zorgprogramma Dagbehandeling voor jeugdigen van 0-7 jaar en hun gezin is een aanbod dat wordt ingezet bij vragen rondom complexe ontwikkelings- en gedragsproblematiek van de jeugdige en/of een problematische opvoedingssituatie. De integrale vorm van behandeling die wordt geboden bestaat uit: behandeling van de jeugdige op verschillende ontwikkelingsgebieden, observatie en diagnostiek. In teamverband werken pedagogisch medewerkers samen met de ambulant hulpverlener onder leiding van de behandelcoördinator. Er wordt zowel op locatie bij TriviumLindenhof als in de thuissituatie met ouders en kind gewerkt. Soms en indien noodzakelijk worden ook andere specialisten ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld een logopedist, fysiotherapeut, psychomotore therapeut, verpleegkundige of kinderarts. Er is een duidelijke dagelijkse routine, er wordt gewerkt aan het aanleren van nieuwe vaardigheden en er vinden specifieke individuele activiteiten plaats met bijvoorbeeld taalprogramma s, trainingen zindelijkheid, zelfredzaamheid, sociale en praktische vaardigheden, enz. Ouders worden intensief betrokken. Naast ouder/gezinsbegeleiding vindt coaching in de interactie tussen de gezinsleden plaats. Video Home Training of Video Interactie Begeleiding kan daarbij een hulpmiddel zijn. Binnen elke locatie voor dagbehandeling zijn reguliere, heterogene groepen, waarin maximaal 9 kinderen verblijven. Daarnaast zijn er op een aantal locaties kleine groepen met een specialistisch karakter: - groepen voor kinderen met een Autistisch Spectrum Stoornis (ASS). Binnen de ASS-groepen zijn zowel het pedagogisch klimaat als de kindgerichte activiteiten aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen (SRR en ZHZ). - een kleine groep voor specifieke observatie en kortdurende behandeling. Naast observatie in de groep vindt ook observatie thuis en op school of kinderdagverblijf plaats. In de observatiegroep verblijft het kind zes weken tot maximaal 6 maanden, minimaal twee dagdelen per week (SRR). - Ouder-kind-Groepen voor ouders en (zeer) jonge kinderen. In de Ouder-kind-Groepen zijn de ouders altijd samen met het kind aanwezig en wordt gewerkt aan verbetering van de interactie tussen ouder en kind en vergroting van ouderschapsvaardigheden (SRR en ZHZ). Doelgroep De dagbehandeling 0-7 is er voor kinderen van 0 tot 7 jaar met problemen in hun ontwikkeling en/of gedrag, en hun ouders. De problemen in de opvoeding en in het gezin zijn van dien aard dat uitsluitend ambulante hulp niet volstaat. Voor reguliere voorzieningen, zoals kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of basisschool geeft het kind te veel problemen. Voor zover er sprake is van verstandelijke of lichamelijke handicaps wordt vooraf nagegaan of deze geen belemmering vormen voor de uitvoering van het zorgprogramma. Werkwijze Er is sprake van een gestructureerde, fasegewijze aanpak. In de eerste fase worden de doelen uit het indicatiebesluit, die ouders willen bereiken met de hulpverlening, met hen besproken en zonodig bijgesteld. De hulpverleningsdoelen worden opgenomen in het hulpverleningsplan. Ook worden afspraken gemaakt over de in te zetten hulpvormen en de planning daarvan in de tijd. Tijdens de hulpverlening worden de vorderingen ten aanzien van de doelen regelmatig geëvalueerd en vindt eventueel bijstelling van het plan plaats. De hulp wordt afgesloten met een eindevaluatie waarin de doelen geëvalueerd worden. Intensiteit en duur Het kind is minimaal 4 dagdelen per week in de groep voor dagbehandeling. Het zorgprogramma heeft in de Drechtsteden een gemiddelde behandelduur van 9 maanden; in de Stadsregio is dit één tot anderhalf jaar. 16

18 Standaard wordt geleverd Zorgaanspraken Bekostigingseenheden Omschrijving SRR ZHZ Verblijf deeltijd VF1 VF1 Dagbehandeling Jeugdhulp thuis JH2-A JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp Jeugdhulp op locatie JH2-B JH2-B Specialistische jeugdhulp bij Jeugdhulp op locatie JH3-B JH3-B Therapeutische jeugdhulp bij Jeugdhulp groep JH2-D JH2-D Specialistische groepsjeugdhulp zwaar Zorgprogramma s binnen dagbehandeling Reguliere dagbehandeling (0-7 jaar; SRR en ZHZ) - Dagbehandeling voor kinderen met een Autistisch Spectrum Stoornis (SRR en ZHZ) - Observatie en kortdurende behandeling (SRR) - Ouder-Kind-Groep (SRR 0-5 jaar; ZHZ 0-2 jaar) Dit zorgprogramma is beschikbaar op de locaties Stadsregio Rotterdam: - Kamerlingh Onnesstraat te Vlaardingen Regio Zuid-Holland Zuid: - Van Schendelstraat te Dordrecht - Driemanschapslaan te Gorinchem 17

19 2.3. DAGBEHANDELING 5 TOT 12 JAAR Algemeen Dit zorgprogramma biedt integrale orthopedagogische hulpverlening, bestaande uit intensieve individuele behandeling en behandeling na schooltijd in groepsverband. In het programma neemt gezins- en ouderbegeleiding een belangrijke plaats in, gericht op het helpen oplossen van de problemen in het gezin en het versterken van de opvoedingscompetenties. Ook schoolbegeleiding maakt deel uit van het zorgprogramma om het functioneren op school te bevorderen. De locaties voor dagbehandeling maken gebruik van diverse trainingsprogramma s, welke bij de start van de hulpverlening nader worden toegelicht. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de reguliere trainingen van TriviumLindenhof (Zie Groepsjeugdhulp op pagina 10). Typering zorgprogramma Het pedagogisch klimaat van de dagbehandeling biedt een optimale leeromgeving aan de kinderen. De groepen hebben een maximum van 9 kinderen. Er wordt in teamverband samengewerkt door pedagogisch medewerker en ambulant hulpverlener onder leiding van de behandelcoördinator. De aanpak is groepsgewijs en individueel. Het gezin wordt intensief begeleid, zowel in de thuissituatie als op locatie van TriviumLindenhof. Video Home Training/Video Interactie Begeleiding kan daarbij een hulpmiddel zijn. De school neemt een belangrijke plaats in, zowel voor een goede afstemming als voor wederzijdse advisering en ondersteuning. Soms en zo nodig worden specialisten, zoals bijvoorbeeld een kinderarts, geraadpleegd. In de groep is sprake van een duidelijke dagelijkse routine, waar nieuwe vaardigheden worden geleerd. Er wordt getraind in interactievaardigheden, in het probleemoplossend vermogen, het vergroten van de weerbaarheid, verminderen van impulsief en druk gedrag. Er is ruime aandacht voor de individuele behoeften van kinderen, ondermeer door individuele begeleiding en het inzetten van individuele trainingsprograma s. Voor de ouders zijn er oudertrainingen en thema-bijeenkomsten. Doel is de ouders meer inzicht te geven in het eigen functioneren als opvoeder, in beïnvloedingsmogelijkheden in de gezinssituatie en in adequate toepassing daarvan. Doelgroep Het gaat om jeugdigen van 5 tot 12 jaar met ontwikkelings-,gedrags- en emotionele problemen en hun ouders. De problemen uiten zich onder meer in moeilijk te hanteren gedrag, (leer)problemen op school en in het contact met leeftijdsgenootjes. In het gezin zijn er problemen, onder meer in de omgang met elkaar. Ouders voelen zich overbelast en zijn tijdelijk niet in staat zelfstandig en volledig hun opvoedingstaak uit te voeren. Werkwijze Er is sprake van een gestructureerde, fasegewijze aanpak. In de eerste fase worden de doelen uit het indicatiebesluit, die ouders en jongeren willen bereiken met de hulpverlening, met hen besproken en zonodig bijgesteld. De hulpverleningsdoelen worden opgenomen in het hulpverleningsplan. Ook worden afspraken gemaakt over de in te zetten hulpvormen en de planning daarvan in de tijd. Tijdens de hulpverlening worden de vorderingen ten aanzien van de doelen regelmatig geëvalueerd en vindt eventueel bijstelling van het plan plaats. De hulp wordt afgesloten met een eindevaluatie waarin de doelen geëvalueerd worden. Intensiteit en duur Deelname van de jeugdige aan de dagbehandeling na schooltijd is bij de start (de eerste maanden) minimaal 3 dagen. Daarna hangt het af van de ontwikkelingen bij kind en ouders en de fase in de behandeling. De gemiddelde duur van het zorgprogramma is één jaar. 18

20 Standaard wordt geleverd Zorgaanspraken Bekostigingseenheden Omschrijving SRR ZHZ Verblijf deeltijd VF1 VF1 Dagbehandeling Jeugdhulp thuis JH2-A JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp Jeugdhulp op locatie JH2-B JH2-B Specialistische jeugdhulp bij Jeugdhulp op locatie JH3-B JH3-B Therapeutische jeugdhulp bij Jeugdhulp groep JH2-D JH2-D Specialistische groepsjeugdhulp zwaar Zorgprogramma - Dagbehandeling 5-12 jaar (SRR en ZHZ) Dit zorgprogramma is beschikbaar op de locaties Stadsregio Rotterdam: - Boomgaardhoekseweg te Hoogvliet - Swammerdamsingel te Schiedam - Spalandlaan te Vlaardingen - Dopheide A en B te Rotterdam - Jericholaan te Rotterdam - Aspergedreef te Rotterdam - Persijnstraat te Rotterdam - Randweg te Rotterdam - Boergoensevliet te Rotterdam Regio Zuid-Holland Zuid: - Singel te Dordrecht - Zoomwijcklaan te Oud-Beijerland - Driemanschapslaan te Gorinchem 19

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen TRIVIUMLINDENHOF Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen DAGBEHANDELING 0-7 JAAR VLAARDINGEN Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen Dagbehandeling 0-7 jaar wordt ingezet bij vragen rondom complexe ontwikkelings-

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen.

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen. Werkgebied Regio Midden en Zuid Kennemerland met de gemeenten: Velsen Beverwijk Heemskerk Uitgeest Haarlem Heemstede Bloemendaal / Bennebroek Haarlemmerliede Zandvoort Locaties Missie: OCK het Spalier

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Hulpverlening Lijn5 LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Informatie voor ouders en verzorgers van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Kom verder! www.ln5.nl standelijke

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling)

Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling) Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling) Zorgaanspraak: jeugdhulp thuis Zorgaanbieder: Pactum jeugd- en opvoedhulp Doelgroep Deze module is bedoeld voor de ouder(s) en/ of verzorger(s)

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD

PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD Individuele begeleiding 2017 PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD Perceel Categorie 2015 2016 Productnaam 2015-2016

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Zorgmodule Intensief Kort Ambulant

Zorgmodule Intensief Kort Ambulant Zorgmodule Intensief Kort Ambulant Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Jeugdhulp Thuis Individueel Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit in Gelderland-Zuid woonachtige gezinnen waarvan één of

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk Informatie voor professionals Crisisopvanggroep de Uitwijk Wat biedt de Uitwijk? De Uitwijk is een crisisopvanggroep van Trias voor zes tot tien kinderen/ jongeren. Het gaat om normaal begaafde jongens

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

Zorgprogrammering Als je van jezelf vindt dat iedereen naar je moet luisteren, heb je vaak niet zoveel te vertellen.

Zorgprogrammering Als je van jezelf vindt dat iedereen naar je moet luisteren, heb je vaak niet zoveel te vertellen. Zorgprogrammering Jeugdhulp Friesland Jeroen van Oijen Als je van jezelf vindt dat iedereen naar je moet luisteren, heb je vaak niet zoveel te vertellen. Binnen de Jeugdzorg worden complexe problemen behandeld,

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

Bij Juvent staan kinderen op nummer 1! JEUGD & OPVOEDHULP ZEELAND

Bij Juvent staan kinderen op nummer 1! JEUGD & OPVOEDHULP ZEELAND Bij Juvent staan kinderen op nummer 1! JEUGD & OPVOEDHULP ZEELAND Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Wie we zijn en wat we doen Ieder kind verdient het om zo veilig en prettig mogelijk op te groeien en

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Campus Alphen aan den Rijn

Campus Alphen aan den Rijn Campus Alphen aan den Rijn Met Cardea kun je verder! Campus ALPHEN AAN DEN RIJN Hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Dr. Leo Kannerhuis Brabant

Dr. Leo Kannerhuis Brabant Dr. Leo Kannerhuis Brabant Expertisecentrum voor autisme Informatie voor huisartsen, medisch specialisten, zorgpartners en wijkteams Ieder kind met autisme is anders. Daarom besteden we bij de behandeling

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Met Cardea kun je verder!

Met Cardea kun je verder! Campus Leiderdorp Met Cardea kun je verder! Campus Leiderdorp Hulp aan jonge kinderen en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit tot problemen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Meer over ambulante zorg

Meer over ambulante zorg Meer over ambulante zorg Ambulante zorg U heeft contact met een medewerker van de ambulante zorg van Maashorst. Wat doet deze medewerker precies en wat kan hij voor u betekenen? Wat is ambulante zorg?

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

Zorgmodule Gezin Centraal

Zorgmodule Gezin Centraal Zorgmodule Gezin Centraal Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Jeugdhulp thuis individueel Entréa HULPVRAAG Doelgroepen Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar woonachtig in de regio Nijmegen en Rivierenland.

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)... 2 1.2 Inhoud en doelgroep... 2 1.3 Beoogd eindresultaat... 3 1.4 Werkwijze... 3 1.5 Aanpak... 3 1.6 Door wie... 4 1.7 Duur... 4 1.8 Waar... 4 1.9 Op welke

Nadere informatie

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1 Nr Hoofdgroep Product beschrijving 1 Time-outvoorziening/ tussenvoorziening Time-outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 38520 0-18 Preventieve voorzieningen bedoeld voor jongeren die even tot rust moeten

Nadere informatie

Meer over 24-uurs zorg

Meer over 24-uurs zorg Meer over 24-uurs zorg Voor wie is 24-uurs zorg? De 24-uurs zorg is er voor kinderen en jeugdigen (tot zestien jaar) die niet thuis kunnen of mogen wonen. Het gaat om normaal begaafde kinderen en jeugdigen

Nadere informatie

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Kind. & gezinsondersteuning bij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Kind & gezinsondersteuning bij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

B e h a n d e l i n g j e u g d

B e h a n d e l i n g j e u g d Behandeling jeugd B e h a n d e l i n g j e u g d m e t e e n l i c h t e v e r s t a n d e l i j k e b e p e r k i n g Arnold (13 jaar) heeft een intelligentiequotiënt van 65 en ADHD. Vanaf zijn twaalfde

Nadere informatie

Training Niveau 4: Groep 0-12 jaar

Training Niveau 4: Groep 0-12 jaar Niveau 4: Groep 0-12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep 0-12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining voor

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P niveau 4 Groep Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD STEPPING STONES 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Stepping Stones 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullende omschrijving ingekochte producten Jeugdhulp. Versie 1 Datum 04 januari 2016

Bijlage 1 Aanvullende omschrijving ingekochte producten Jeugdhulp. Versie 1 Datum 04 januari 2016 Bijlage 1 Aanvullende omschrijving ingekochte producten Jeugdhulp Versie 1 Datum 04 januari 2016 Inleiding Dit document bevat aanvullende omschrijvingen van de ingekochte jeugdhulpproducten voor de regio

Nadere informatie

Welkom bij De Hondsberg

Welkom bij De Hondsberg Welkom bij De Hondsberg Inhoud 7 Een eerste kennismaking met De Hondsberg Voor wie is De Hondsberg? Veel deskundigheid Onze werkwijze Het multidisciplinaire team 9 Samen kijken we verder Observatie en

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Jeugdhulpaanbod van Advanced Therapy

Jeugdhulpaanbod van Advanced Therapy Jeugdhulpaanbod van Advanced Therapy Inhoudsopgave 1. Jeugdhulp niveau 1... 2 2. Jeugdhulp niveau 2... 2 3. Jeugdhulp niveau 3... 3 4. Ouderschapsbemiddeling... 4 5. Partnerschap verdwijnt maar ouderschap

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullende omschrijving ingekochte producten Jeugdhulp. Versie 3 Datum 22 januari 2016

Bijlage 1 Aanvullende omschrijving ingekochte producten Jeugdhulp. Versie 3 Datum 22 januari 2016 Bijlage 1 Aanvullende omschrijving ingekochte producten Jeugdhulp Versie 3 Datum 22 januari 2016 Inleiding Dit document bevat aanvullende omschrijvingen van de ingekochte jeugdhulpproducten voor de regio

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

Aanbod van omgangsbegeleiding/ -bemiddeling in West Veluwe

Aanbod van omgangsbegeleiding/ -bemiddeling in West Veluwe Aanbod van omgangsbegeleiding/ -bemiddeling in West Veluwe Kinderen en echtscheiding Kinderen hebben recht op regelmatig contact met beide ouders. Ook wanneer de ouders gescheiden zijn of niet meer samenleven.

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Campus Katwijk. Met Cardea kun je verder!

Campus Katwijk. Met Cardea kun je verder! Campus Katwijk Met Cardea kun je verder! Campus Katwijk Hulp aan jonge kinderen en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit tot problemen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals Inhoudsopgave 1. Wat is de Koppeling? - Problematiek van de doelgroep - Doelstellingen 2. Behandeling en methodiek - Behandeling - Methodiek - Geïndiceerde behandeling van

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: STANDAARD TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple

Nadere informatie

TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS

TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS Algemene beschrijving De training Triple P Family Transitions biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P 0 12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P niveau 4 Groep 0 12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

CAMPUS OUDERE JEUGD. Met Cardea kun je verder!

CAMPUS OUDERE JEUGD. Met Cardea kun je verder! CAMPUS OUDERE JEUGD Met Cardea kun je verder! Campus OUDERE JEUGD Hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit tot problemen.

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak!

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Behandelcentrum Kinderen Verder met autisme Het Behandelcentrum Kinderen In ons Behandelcentrum Kinderen bieden wij een gespecialiseerd en

Nadere informatie

AMBULANT HULPVERLENERS IAG/GEZINSCOACHES (voor 25 tot 32 uur per week voor bepaalde tijd)

AMBULANT HULPVERLENERS IAG/GEZINSCOACHES (voor 25 tot 32 uur per week voor bepaalde tijd) Interne en externe oproep Afdeling Ambulant Noord Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen,

Nadere informatie

Zonder ouders géén behandeling! Els Verweij, gedragswetenschapper BOBY en Marjolijn Tiggelman, gezinsbegeleider BOBY

Zonder ouders géén behandeling! Els Verweij, gedragswetenschapper BOBY en Marjolijn Tiggelman, gezinsbegeleider BOBY Zonder ouders géén behandeling! Els Verweij, gedragswetenschapper BOBY en Marjolijn Tiggelman, gezinsbegeleider BOBY BOBY: dagbehandeling en begeleiding in de thuissituatie voor kinderen van 0-4 jaar en

Nadere informatie

Zorgprogramma s en zorgpaden Ambiq

Zorgprogramma s en zorgpaden Ambiq Zorgprogramma s en zorgpaden Ambiq 1. DIAGNOSTIEK 2. VEILIGHEID 3. OPVOEDEN EN OPGROEIEN 4. ONTWIKKELING NAAR ZELFSTANDIGHEID 5. BEHOUD VAN ZELFSTANDIGHEID 1.1 Basis Diagnostiek 2.1 Spoed 3.1 Enkelvoudig

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

BIJLAGE 4: Beleidsdocument. 1. Indeling zorgfuncties

BIJLAGE 4: Beleidsdocument. 1. Indeling zorgfuncties BIJLAGE 4: Beleidsdocument 1. Indeling zorgfuncties In de inkoopstrategie is een nieuwe indeling van zorgfuncties beschreven: Ambulante Jeugdhulp Jeugdhulp uitgevoerd door de JGT s (zonder verblijf) Ambulante

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Ambulante Zorg Utrecht Onderzoek - behandeling - training voor ouders, kinderen en jongeren met een auditieve of communicatieve beperking

Ambulante Zorg Utrecht Onderzoek - behandeling - training voor ouders, kinderen en jongeren met een auditieve of communicatieve beperking O007_Amb Zorg Utrecht 08-04-2008 12:02 Pagina 1 Ambulante Zorg Utrecht Onderzoek - behandeling - training voor ouders, kinderen en jongeren met een auditieve of communicatieve beperking O007_Amb Zorg Utrecht

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief

Contextbegeleiding laagintensief Contextbegeleiding laagintensief Functie Omschrijving Status Code Begeleiding De laagdrempelige, laagintensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. 10 Voor Toekomst. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel. 050-3172670, Fax.

Modules Jeugdzorg. 10 Voor Toekomst. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel. 050-3172670, Fax. Modules Jeugdzorg 10 Voor Toekomst INHOUD Visie Deze module is bedoeld voor jeugdigen en kinderen, die in een bedreigde gezinssituatie wonen, waarbij dusdanige complexe problematiek speelt dat inzet van

Nadere informatie

wij denken in mogelijkheden

wij denken in mogelijkheden wij denken in mogelijkheden Het strand Wat zou ik graag een mier willen zijn Simpel en klein Dan zou ik in het zand willen verdwalen Tot een nieuwe belevenis mij zal ophalen Wandelen over bergen zand Lopen

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

CAMPUS OUDERE JEUGD _CAR_oudere jeugd.indd :07:12

CAMPUS OUDERE JEUGD _CAR_oudere jeugd.indd :07:12 CAMPUS OUDERE JEUGD 3 campus oudere jeugd HULP VOOR JONGEREN VANAF 12 JAAR OPVOEDEN VALT NIET ALTIJD MEE. ZEKER NIET MET EEN KIND IN DE PUBERTEIT. JONGEREN KUNNEN PROBLEMEN HEBBEN OP SCHOOL, BIJ HUN BAANTJE,

Nadere informatie

Behoefte aan begeleiding vanwege een lichamelijke beperking.

Behoefte aan begeleiding vanwege een lichamelijke beperking. Bijlage 4 Ondersteuningsprofielen Jeugd (vooralsnog concept) Sociaal Domein Fryslân Profiel 1 Behoefte aan het verbeteren van psychosociaal functioneren jeugdige en verbeteren van gezinscommunicatie. Profiel

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: een interventie (groepsschematherapie) gericht op verminderen van borderline symptomen op herstelt niveau, het terugdringen van bijkomende psychische stoornissen, zinvolle

Nadere informatie

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Behandeling in de eigen leefomgeving. GezinsFACT Sommige gezinnen komen door een opeenstapeling van negatieve factoren, waaronder het complexe probleemgedrag

Nadere informatie

H100 Dagbesteding 32T14 118 Groepshulp licht 32T08 119 Groepshulp middel 32T08 120 groepshulp zwaar 32T08 201 individuele jeugdhulp licht 32T07 202

H100 Dagbesteding 32T14 118 Groepshulp licht 32T08 119 Groepshulp middel 32T08 120 groepshulp zwaar 32T08 201 individuele jeugdhulp licht 32T07 202 productcode omschrijving Toewijzing H100 Dagbesteding 32T14 118 Groepshulp licht 32T08 119 Groepshulp middel 32T08 120 groepshulp zwaar 32T08 201 individuele jeugdhulp licht 32T07 202 individuele jeugdhulp

Nadere informatie