Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur"

Transcriptie

1 Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg (PvdA), J.A.W. van Diepen-Hoogewerf (D66), L.J. van Diest (GroenLinks), J.F.M. Kamphuis (Hoorns Belang), L.J.A. Wiebes-van den Brink (VVD) en de heren H.G. Bakker (GroenLinks), J.A. de Boer (GroenLinks), H. den Boer (VOCH), P. Brandsen (PvdA), S. Broersma (PvdA), P.J. Bruijns (PvdA), S.W.M. Commandeur (VVD), W. van Hilten (VVD), G. Kamsteeg (PvdA), J.W.A. Kukler (GroenLinks), C.A. van der Maat (VOCH), A. van der Meer (OuderenUnie). S. van der Meer (CDA), M. Pijl (CDA), L.W.H.M. Pinxten (D66), J. van Ossenbruggen (VVD) E.S. Ottens (PvdA), R. Roozeboom (Hoorns Belang), C. Schaap (CDA), A.J. Stam (VOCH), J. van der Tuin (CDA), E.P. Wagemaker (PvdA), A.A.G.M. van de Wijdeven (PvdA) en R. Witteveen (PvdA - gedeeltelijk). Voorzitter Burgemeester dr. G.O. van Veldhuizen Griffier Mevrouw drs. J.F. Kamminga Wethouders Mevrouw C.G. van Weel-Niesten De heren J.H. van Es, mr. F.H. Hansen, A. Helling en R.L.H.C.M. Tonnaer Gemeentesecretaris De heer J.A.M. Bakker Verslag Elise Gieselaar Secretariaatsservice 1. Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is een bijzondere vergadering, niet alleen vanwege het vroege uur, het onderwerp, de rekening en de voorjaarsnota, maar ook vanwege het feit dat vandaag onze nestor waarschijnlijk voor de laatste keer in deze raad aanwezig is. Vanaf deze kant namens ons allemaal, van harte gefeliciteerd en nog vele jaren. Voorts merkt hij op dat hij een aantal bescheiden mededelingen te doen heeft. Als men de agenda bekijkt - hij heeft inmiddels ook al een aantal amendementen ontvangen - dan denkt hij dat men het sneller kan doen dan in de agenda staat. Hij wil nadrukkelijk naar voren brengen dat de vergadering dus ook korter mag duren. Hij heeft van de notuliste begrepen dat zij bandjes heeft meegenomen tot morgenochtend uur, maar hij denkt niet dat men die ambitie deelt. Vorig jaar heeft men de eerste termijn vanaf het katheder gehouden en hij wil dat dit jaar ook weer zo doen. Hij heeft toen in die eerste termijn geen interrupties toegestaan. Dit vond de raad niet prettig en niet levendig. Hij wil die ruimte nu wel geven, maar hij vraagt de raad om hiervan dan wel bescheiden gebruik te maken. Tevens verzoekt hij als men interrumpeert dit via de microfoon te doen, omdat het anders niet op de band komt te staan. Tevens merkt hij op dat de fractievoorzitters weten dat men na deze vergadering nog even bij elkaar komt in het seniorenconvent, conform Brand Meester, om te spreken over de Blauwe Berg. Tenslotte meldt hij dat hij een bericht van verhindering heeft ontvangen van de heren E.J. Fillet (Hoorns Belang), H. van Lunteren (VVD) en J.M. Scholte (OuderenUnie). 2. Vaststelling van de raadsagenda van 29 juni De voorzitter geeft het woord aan de heer Bakker van GroenLinks. De heer Bakker merkt op dat GroenLinks bij nadere bestudering van de agenda tot de conclusie is gekomen dat de volgorde van de agenda niet helemaal logisch is. Het is niet logisch om de 1

2 programmarekening 2004 pas aan het einde van de vergadering te bespreken en daarmee een aantal besluiten pas achteraf te nemen terwijl men bij de bespreking van de voorjaarsnota al een voorzet geeft om het geld uit te geven. Hij stelt daarom voor om agendapunt 6 (Voorstel inzake vaststelling van de Programmarekening 2004 en bijbehorende resultaatbestemmingen) voor de voorjaarsnota te behandelen. Hij heeft daar bovendien ook nog een speciale reden voor, maar die bewaart hij dan nog even als verrassing. Hij hoopt dat de raad daarmee kan instemmen. De voorzitter geeft aan dat hij met de heer Bakker hier voor de vergadering over heeft gesproken en hij moet zeggen dat het gevoel van logica hem wel aanspreekt, ook omdat de psychologie van voorgaande jaren leert dat wanneer men met de voorjaarsnota klaar is, de rekening het ondergeschoven kindje wordt. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Commandeur van de VVD. De heer Commandeur vraagt of dit betekent dat men twee keer een beschouwing krijgt, of dat de fractievoorzitters één verhaal houden en dat alleen de besluitvorming in een andere volgorde wordt gezet. De voorzitter antwoordt dat hij dat laatste geen probleem vindt. Hij begrijpt dat de fracties hierdoor overvallen kunnen worden. De heer Commandeur merkt op dat hij zich kan voorstellen dat de fractievoorzitters afgelopen maandag hun verhaal gereed hadden en dat je hen niet één dag van tevoren met dit soort zaken moet verrassen. De voorzitter merkt op dat hij hierin tegemoet zal komen. Hij vraagt aan de raad of men er bezwaar tegen heeft om de volgorde zo om te draaien. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Van der Tuin van het CDA. De heer Van der Tuin neemt aan dat dit dan gebeurt conform hetgeen de heer Commandeur net aangaf. Voorts wijst hij erop dat het telefoontje gisterenavond om uur hem ook heeft overvallen. Hij vindt dat men zorgvuldigheid naar elkaar moet betrachten, want als je de agenda tien dagen in huis hebt dan heb je voldoende tijd om zaken op de rails te zetten. Misschien is het ook het moment om met elkaar de gehele procedure - en dan denkt hij ook even terug aan de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen - op korte termijn te evalueren, opdat wij daarvan leren en dat wij bij de behandeling van de begroting in november 2005 niet in dezelfde valkuilen vallen. De voorzitter concludeert dat de besluitvorming inzake agendapunt 6 (Voorstel inzake vaststelling van de programmarekening 2004 en bijbehorende resultaatbestemmingen) voor agendapunt 5 (Voorstel inzake vaststelling van de Voorjaarsnota 2005) besproken zal worden. De raadsagenda wordt met inachtneming van bovengenoemde wijziging vastgesteld 3. Spreekrecht burgers. De voorzitter meldt dat er geen burgers zijn die zich voor het spreekrecht burgers hebben aangemeld. 4. a. Eerste lijst van ingekomen stukken. De eerste lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. b. Tweede lijst van ingekomen stukken. De voorzitter geeft het woord aan de heer Wagemaker van de PvdA. De heer Wagemaker verwijst naar brief 5 (Afschrift brief d.d. 16 juni 2005 namens de fracties van PvdA, GroenLinks en D66 inzake de voortzetting milieueducatie op de kinderboerderijen 2

3 in Hoorn). Het lijkt hem voor de hand liggend dat deze brief op enig moment terugkomt in de commissie. De tweede lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld, met dien verstande dat brief nummer 5 (Afschrift brief d.d. 16 juni 2005 namens de fracties van PvdA, GroenLinks en D66 inzake de voortzetting milieueducatie op de kinderboerderijen in Hoorn) nog aan de orde gesteld zal worden in de commissie. 5. Voorstel inzake vaststelling van de Programmarekening 2004 en bijbehorende resultaatbestemmingen. De voorzitter geeft het woord aan de heer De Boer van GroenLinks. De heer De Boer merkt het volgende op. Geachte aanwezigen, leden van de raad en het college, Namens alle oppositiepartijen die deze raad rijk is mag hij in eerste instantie het woord voeren. Hij spreekt dus namens de OuderenUnie, Hoorns Belang, de VOCH en Groenlinks. Hij constateert dat een enkele partij nog in aantocht is. In Den Haag kennen wij inmiddels de derde woensdag van mei als gehaktdag, de regering legt dan verantwoording af aan de Tweede Kamer over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. En als er niet gefolderd moet worden dan is iedereen daarbij aanwezig. Het leek ons goed om in Hoorn ook een bepaalde insteek voor te staan. Wij noemen dat dan geen gehaktdag, maar wij kwamen bij Hoornse Broederdag, passend bij een stad als Hoorn. Daarbij wil men dat het college verantwoording aflegt middels de productrealisatie en de jaarrekening Zijn verhaal heeft vooral een politieke insteek. Hij kijkt wel deels naar de cijfers, maar het gaat vooral om de politiek. - Hebben wij bereikt wat wij hebben beoogd? - Hebben wij gedaan wat wij daarvoor zouden doen? - Heeft het gekost wat wij dachten dat het zou kosten? Hoornse Broederdag is een stukje verantwoording afleggen en dan straks vooruitkijken. Hij zal per programma één onderwerp aangeven waar de oppositie zeer over te spreken is, wat er goed is gegaan, maar hij zal ook per programma aangeven waar men niet tevreden over is. Uiteindelijk levert dat een eindcijfer voor het college op. Wordt dat een zwaar onvoldoende of studeert dit college cum laude af? Een tussenweg is natuurlijk ook mogelijk, een college wat de kantjes er van afloopt en een mager zesje scoort. Wij zullen het straks allemaal zien. Wij hopen op deze manier een duale inbreng te leveren aan dit onderwerp van de agenda. Het is niet het meest enerverende onderwerp voor politici als wel voor burgers, maar hij probeert er op een andere manier invulling aan te geven. Misschien is er volgend jaar weer een Hoornse Broederdag en hij hoopt dat alle partijen dan meedoen en op deze dag terugkijken wat geweest is. Het is vandaag ook een bijzondere voorjaarsnota omdat het de laatste is voor de verkiezingen. Eenieder zal straks bij de koffie getrakteerd worden op een stukje Hoornse Broeder. De oppositie is de beroerdste niet! Hij slaat een aantal programma s over, want anders wordt het verhaal te lang. Hij wil dan ook beginnen met het programma nul, Algemeen Bestuur. Men is hierbij niet tevreden over de communicatie over de subsidie kinderopvang. Er was vorig jaar onnodig veel paniek in de tent. Een droogvallende en onbewaakte reserve was hiervan de oorzaak. Brandbrieven gingen de deur uit en uiteindelijk liep het hele verhaal binnen een maand weer met een sisser af. Men vindt dit een schoolvoorbeeld van paniekvoetbal, waarbij vooral het publiek in paniek raakt. Een ander punt van de communicatie waar men wel tevreden over is, is het traject over de stadsvisie. Hierbij had iedereen de mogelijkheid om mee te kunnen doen. Van begin tot het einde is dit traject zeer goed opgezet tot en met de uitreiking in de volgende raadsvergadering. Het volgende programma is verkeer, vervoer en waterstaat. Men is ontstemd over de schade die particulieren hebben opgelopen bij parkeerterreinen. Men vindt het zeer onvriendelijk wanneer bezoekers aan de stad Hoorn op deze manier te maken krijgen met schade. Wellicht staat de gemeente 3

4 sterk, maar volgens hem neemt het college de betekenis van het woord gevarendriehoek iets te letterlijk. Het minste wat men zou kunnen doen is die bezoekers een bos bloemen te geven, dan heb je nog een beetje het idee dat er iets aan gedaan wordt. Aan de andere kant is men tevreden over de implementatie van schuifelroutes voor ouderen en minder validen. Langzamerhand wordt Hoorn na elke herinrichting steeds beter begaanbaar voor ouderen en minder validen. Het vierde programma is onderwijs. Men juicht de ontwikkelingen van het ACTA in Hoorn van harte toe. Men heeft er als oppositie ook geld voor over. Het is goed voor een stad als Hoorn wanneer men deze vorm van onderwijs naar Hoorn weet te halen. Een prachtige huisvesting, dus dat ziet men helemaal zitten. Wij gaan niet graag naar de tandarts, maar nu komt de tandarts naar ons en dan komt men er natuurlijk niet onderuit. Dit staat in schril contrast met de ontwikkelingen van het Cluster 4 onderwijs. Men is daar als raad al eigenlijk een paar jaar mee bezig en men vraagt daar op verschillende manieren aandacht voor. De ene keer moet men wachten op de locatie, dan zijn het de cijfers, dan komen er weer nieuwe ontwikkelingen en dan wachten wij weer op de regio. Ondertussen gebeurt er niets. De oppositie vindt dat Hoorn geschikt is voor het Cluster 4 onderwijs en men wil daarbij de wethouder die daarvoor verantwoordelijk is even naar voren halen want hij komt in aanmerking voor het ZMOG-certificaat. Vervolgens overhandigt hij dit certificaat aan wethouder Tonnaer. Vervolgens wenst hij verder te gaan met het programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Het eerste onderwerp waarbij hij een stukje coördinatie en een pro-actieve houding mist is het jeugdbeleid. Hij heeft in dit kader een brief van de PvdA gelezen over de Primajongerengelden, maar hierbij kan ook gedacht worden aan de time-out klas en de GOA-gelden. Regelingen lopen op hun einde en het geld raakt op. Komen er weer nieuwe regelingen? Dit geeft een stukje onduidelijkheid en hij wil graag dat het jeugdbeleid wordt opgenomen bij de bestuursprioriteiten voor het laatste half jaar. De commissie Welzijn en Volksgezondheid heeft in februari 2005 een notitie ontvangen bij de ingekomen stukken. Gelukkig heeft deze commissie het jeugdbeleid zelf op de agenda geplaatst en hij hoopt dat men hiermee samen met het college aan de slag kan gaan. Men is tevreden over het maatwerk armoedebeleid. Mede dankzij de werkgroep armoede is het college met voorstellen gekomen die betrekking hadden op uitbreiding van sport- en cultuurmogelijkheden, juist voor hen die het in de stad nodig hebben. Hij denkt daarom dat het prettig is om in Hoorn te wonen en te werken. Vervolgens wenst hij in te gaan het programma volksgezondheid en milieu en hij wenst hierbij als eerste de milieueducatie te bespreken. Als hij kijkt in de rekeningen dan ziet hij dat er voordelen gehaald worden bij de kapitaals- en personeelslasten ten aanzien van de dierenweiden. Hij denkt dan dat men creatief moet zijn en dat men een klein gedeelte van dat voordeel moet gebruiken om een positieve impuls te geven aan de fusie voor het behoud van de milieueducatie. Probeer als partij daarmee verder te gaan. Voorts is men tevreden over de reactie van het college naar aanleiding van de verontreiniging aan de Marowijne. Het college heeft correct gereageerd onder het motto de vervuiler betaalt. Het is een groot bedrijf waartegen je in verweer moet, maar de snelheid van handelen heeft hem tevreden gestemd. Ten aanzien van het laatste programma, financiering en algemene dekkingsmiddelen, hij slaat het programma ruimtelijke ordening over, komt hij in de stukken bezuinigingen tegen die nog niet zijn ingevuld. Hij vraagt in hoeverre hij het goed begrepen heeft dat het Westfries Museum nu gespaard wordt in de bezuinigingsronde die men vorig jaar met elkaar heeft afgesproken. Het is voor de oppositie in ieder geval onacceptabel als de ene instelling wel moet bezuinigen en de andere niet. Men vraagt zich dan ook af of het nu Jackpot is, een potje van Jack of maakt Jack er een potje van? De oppositie vindt dat het principe van trapop en trapaf voor iedereen geldt. Men is wel tevreden over de begrotingsmarkt en de gehele manier waarop wij vorig jaar toch met elkaar 3,7 miljoen hebben bezuinigd. Hij denkt dat men dit op een open en transparante manier heeft gedaan en dat dit een goed traject is geweest. Men kreeg ook van de instellingen hierop veel positieve reacties. Leuker kunnen wij het niet maken en gemakkelijker ook niet, maar de begrotingsmarkt heeft wel geholpen. Dan komt hij nu bij het eindoordeel. Hebben wij bereikt wat wij hebben beoogd, hebben wij gedaan wat wij daarvoor zouden doen en heeft het gekost wat wij dachten dat het zou kosten? Dit college heeft ambities en praatjes genoeg, maar het is nog maar de vraag wat er allemaal 4

5 waargemaakt kan worden. Wij zien dit college als een moeder die moet rennen om de trein te halen, met achter haar aan een kind op badslippers dat het tempo bijna niet kan bijbenen. Niet elk gezinslid lijkt het hoge tempo te willen of te kunnen volgen. Toch is dit college het eerste in het duale tijdperk en dat zal ongetwijfeld even wennen zijn voor enkelen binnen dit college. Regelmatig zijn er wisselende meerderheden te vinden in de raad die niet aansluiten op de traditionele coalitie. Leuk voor de oppositie, jammer voor het college, maar goed voor het politiek proces. Het valt niet mee als politieke partij om twee van die dikke boeken door te worstelen. Wij moeten ons concentreren op de hoofdlijnen en dat meenemen in onze eindbeoordeling. Echter vooralsnog zijn wij niet overtuigd van een positief resultaat over het geheel. Ons cijfer op dit voorjaarsrapport komt niet hoger dan een 5,3. En dat cijfer is te laag voor een extra kermiscentje van opa en oma. Er moet dus nog wat gebeuren. College, ga dus hard aan de slag op De Blauwe Berg - hier is net als iets over gezegd - met het Cluster 4 onderwijs en maak werk van het jeugdbeleid. Tenslotte las men in de Volkskrant nog een leuke benaming voor dit college; 'Arthur en de Rebellenclub'. De Ouderen Unie, Hoorns Belang, de VOCH en Groenlinks vonden dit een mooie benaming voor dit college en wensen het college de komende maanden veel wijsheid toe! De voorzitter geeft het woord aan de heer Bakker van GroenLinks. De heer Bakker merkt op dat de heer De Boer namens de oppositie iets inhoudelijks gezegd heeft en dat hij nog een paar vragen en opmerkingen heeft over de financiële kwestie van de programmarekening. De heer De Boer heeft al aangegeven dat het beter zou zijn als men wat meer tijd aan de verantwoording zou besteden. Wat is er in het jaar 2004 terechtgekomen van de bezuinigingen? Wat zijn nu de kerntaken van de gemeente? Welke instellingen kunnen geprivatiseerd worden en wat kunnen wij met nieuw voor oud? Hoe werkt het principe van trapop/trapaf in de praktijk? Hij ziet daar in de programmarekening weinig van terug. Hij zou van het college nog antwoord willen hebben op deze vragen. De heer Van Hilten interrumpeert en wenst ter verduidelijking een vraag te stellen. Volgens hem hebben deze vragen betrekking op de voorjaarsnota en niet op de programmabegroting, want anders heeft hij toch het verhaal van de heer De Boer niet goed begrepen. Hij verwacht dat deze vragen straks nadrukkelijk gesteld worden in het kader van het komende half jaar en het zoeken naar ruimtescheppers. Deze vragen hebben volgens hem geen betrekking op de programmarekening De heer Bakker wijst erop dat dit de verantwoording achteraf is, want ook bij de begroting 2004 waren er al bezuinigingstaakstellingen. GroenLinks wil in zijn algemeenheid weten wat daarvan nu feitelijk terecht is gekomen. Voorts merkt hij op dat hij nog een paar vragen heeft. De programmarekening heeft de instemming van de accountant. Ook is er aan de Auditcommissie nog een aantal vragen ter verduidelijking gesteld. Daarbij is opgevallen dat het basisonderwijs het bedrag van 1,7 miljoen aan onderwijsvernieuwingsgelden nog niet heeft uitgegeven. Het college heeft als antwoord gegeven dat de scholen soms wat langer de tijd nodig hebben om de plannen in te dienen. De vraag van GroenLinks is of er inmiddels nu wel plannen worden ingediend en zoniet wat het college eraan doet om dat te bevorderen. Voorts heeft hij nog een vraag. In overleg met de afdeling Financiën stelde GroenLinks nog een vraag met betrekking tot de uitgave van ,- voor het binnenstadsmanagement. Het antwoord was dat dit interne kosten betreffen die niet in het project geraamd zijn. In de voorjaarsnota wordt het nut en de noodzaak van een eenduidig systeem van het tijdschrijven van personeel naar projecten aangegeven. De vraag van GroenLinks is of het gebruikelijk is dat bij alle toekomstige kredietaanvragen er een onderscheid gemaakt gaat worden tussen de inzet van het eigen personeel en externe inzet. Hierbij heeft hij dan nog een concrete vraag, maar dat is eigenlijk een vraag over de voorjaarsnota. Is bijvoorbeeld de ,- die nu gevraagd wordt voor het binnenstadsmanagement alleen voor het eigen personeel? Deze vraag moet eigenlijk bij de voorjaarsnota aan de orde komen. De heer Van der Tuin interrumpeert en signaleert dat het een rommeltje wordt. Wij hadden het net over cijfers, maar als hij de vragen van de heer Bakker beoordeelt dan komt hij niet boven een 5,3. Dit lijken hem allemaal vragen die gesteld hadden kunnen worden in de commissie Bestuur en Middelen. Het zou toch over hoofdlijnen gaan vandaag? Er worden nu allemaal technische vragen gesteld hoe het zit met trapop en trapaf en nog meer van dit soort zaken. Er is een voorstel gedaan met betrekking tot de spreektijden, maar hij weet niet hoe de voorzitter dit allemaal denkt in de hand te houden. Hij vindt het in ieder geval zo erg rommelig worden. De voorzitter merkt op dat het wel zal lukken. 5

6 De heer Bakker merkt op dat hij nog één vraag heeft en één voorstel. GroenLinks gaat op zich akkoord met de bestemming van het resultaat De meeste posten hebben al een bestemming gevonden. Het is echter pas achteraf aan ons duidelijk gemaakt waar die bestemming nu precies naar toe gaat. De vraag is of dit voortaan ook bij het resultaat gemeld kan worden. Tenslotte wenst hij nog even aan te sluiten op het verhaal van de heer De Boer. Hij vindt dat er wat meer tijd besteed moet worden aan de verantwoording van de programmarekening. Het agendapunt naar voren halen en het voor de voorjaarsnota bespreken is een manier, maar volgens GroenLinks zou men daar toch wat ruimer de tijd voor moeten nemen en dan sluit hij zich aan bij het voorstel van de heer Van der Tuin om samen eens te bekijken op welk moment je dan wat meer tijd zou kunnen besteden aan de programmarekening. Wellicht zou men dit de maand daarvoor moeten doen, tijdens een aparte bijeenkomst waarbij dan ook de besluiten genomen worden en de maand daarna de voorjaarsnota behandelen. Dan heeft men in ieder geval ruim de tijd om de programmarekening ook recht te doen aan al het werk dat hieraan besteed is. De voorzitter wenst de programmarekening te behandelen als een gewoon punt. Het college zal daarna in haar eerste termijn zoveel mogelijk antwoord geven op de vragen die gesteld zijn. Op de vragen waarop het college nog geen antwoord kan geven - en de raad zal daar begrip voor moeten hebben - zal men dan wat langer moeten wachten. Vervolgens vraagt hij aan de raad wie in de eerste termijn over de programmarekening nog het woord wenst. Hij geeft het woord aan de heer Van der Maat van de VOCH. De heer Van der Maat meldt dat de VOCH akkoord gaat met de programmarekening 2004, mits de aanbeveling in het rapport van Deloitte met grote nauwkeurigheid wordt opgevolgd. De invoering van kwaliteitssystemen en projectmatig werken dienen met grote voortvarendheid ter hand genomen te worden om de risico s tot een minimum te beperken. De resultaatbestemmingen één tot en met zes heeft de volledige instemming van de VOCH. De VOCH wenst het college veel wijsheid toe voor het komende jaar. De voorzitter geeft het woord aan de heer S. van der Meer van het CDA. De heer S. van der Meer meldt dat het CDA akkoord kan gaan met de voorstellen ten behoeve van de programmarekening Even terugkijkend op de rekening zelf vindt het CDA vooral de risicoparagraaf zorgwekkend. Men is dan ook blij dat het college eigenlijk min of meer voorstelt om de algemene reserve op een wat hoger bedrag dan die 10 miljoen vast te stellen. Het CDA zal daar later nog op terugkomen bij de behandeling van de voorjaarsnota. Hij wil nog even reageren op het betoog van GroenLinks. Zij hebben een analyse gegeven van het beleid van het afgelopen jaar en hebben dit gedegen voorbereid. Zij zullen hierin waarschijnlijk veel tijd gestoken hebben. Vervolgens hebben zij gisterenavond om uur aan de fractievoorzitters gevraagd of zij akkoord konden gaan met het veranderen van de agenda. Het CDA heeft ook gekeken naar wat het college gedaan heeft en het CDA komt tot een ruime voldoende. Dit college heeft veel zaken goed opgepakt en zij heeft daadkracht en transparantie getoond. Hij denkt dat als de oppositie ook deze transparantie zou tonen en gewoon op een vooraf ruim afgesproken tijdstip zou voorstellen om dit anders te gaan aanpakken, dit niet het speeltje van de oppositie geweest zou zijn, maar dan had de gehele raad aan dit debat mee kunnen doen en had men samen een inhoudelijke analyse kunnen geven over het beleid zoals het college dat het afgelopen jaar gevoerd heeft. Op deze manier is dit het speeltje van de oppositie; voor dit jaar mogen zij spelen, maar misschien dat men voor volgend jaar samen kan beslissen hoe men de rekening zal gaan aanpakken. De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Hilten van de VVD. De heer Van Hilten wil, omdat hij nu toch officieel op dit agendapunt zijn commentaar moet geven, zijn bijdrage graag in tweeën verdelen. Hij had in zijn eerste termijn inzake de behandeling van de voorjaarsnota, de programmarekening meegenomen. De VVD kan akkoord gaan met de voorliggende programmarekening, de bestemmingen die daarin voorgesteld worden en de dotatie aan de algemene reserve. Tevens merkt hij op dat hij ten aanzien van de controlerende taak in afwachting is van een stuk evaluatie hoe men dit straks gaat doen, omdat je volgens hem niet op één moment de controlerende taak kan toepassen. Hij vindt dat - en zo heeft hij dat ook verwoord bij de voorjaarsnota - als een programmaonderdeel is afgerond, je op dat moment je waardering moet geven en dat men dit niet op één moment kan doen. Hij wil hierbij als voorbeeld noemen dat als beleidsnota s doorgeschoven worden deze dan een onvoldoende krijgen, terwijl men niet de achterliggende reden daarvan weet. Een 6

7 stadsvisie die perfect verlopen is zou je waarderen met een negen en een andere beleidsnotitie zou je dan misschien wel met een drie moeten waarderen, terwijl hij dan de achterliggende reden niet weet. In die zin zou hij toch als VVD willen bepleiten om op dat moment je mening kenbaar te maken, want wat voor zin heeft het om driekwart jaar later nog iets af te schieten, terwijl je het beter op dat moment had kunnen doen. Recapitulerend, de VVD gaat akkoord met de voorliggende programmarekening en wil later bij een evaluatie nog eens praten over de controlerende taak en wanneer nu het ijkpunt is. De voorzitter geeft het woord aan de heer Wagemaker van de PvdA. De heer Wagemaker meldt dat hij gisterenavond niet om uur is gebeld, maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met het feit dat hij elders aanwezig was. Hij was dus helemaal niet op de hoogte van het feit dat er iets gewijzigd zou zijn. De PvdA gaat akkoord met de programmarekening. De PvdA deelt de opmerkingen van de verschillende partijen als het gaat om meer duidelijkheid van het college in de voorfase, waardoor je wat directer en adequater kan reageren op de stukken. Nu is het toch iedere keer vaak vragen naar bepaalde zaken. Daar krijg je dan een antwoord op en dan moet je dit ook weer terugkoppelen in je eigen fractie. Dit kost gewoon veel extra werk. Voorts merkt hij op dat de heer Van der Tuin net heeft aangegeven dat het goed zou zijn om een en ander nog eens te evalueren en hij denkt - en dit betreft overigens de gehele aanpak van de voorjaarsnota - dat men de wijze van werken iedere keer moet evalueren. Ook denkt hij dat men nog veel kan leren, want dit is zijn ervaring van de afgelopen vier weken, omdat het een behoorlijk arbeidsintensief proces is geweest en hij hier en daar wel eens dacht dat hij zijn tijd wel beter zou kunnen besteden. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Kamphuis van Hoorns Belang. Mevrouw Kamphuis meldt dat zij heel kort kan zijn, want er zijn heel wat opmerkingen gemaakt. Hoorns Belang gaat akkoord met de programmarekening. De voorzitter geeft het woord aan de heer Pinxten van D66. De heer Pinxten meldt dat D66 ook akkoord gaat met de programmarekening en de inhoud van het vaststellingsbesluit. Er is zojuist in zijn ogen een aantal ware zaken opgemerkt door de heer Wagemaker van de PvdA en de heer Van Hilten van de VVD die hem in ieder geval wel in positieve zin aan het denken zet over hoe men een en ander beter zou kunnen aanpakken. D66 is zeer tevreden over de geleverde prestaties van het college. Wat D66 betreft is het dus geen 5,3, maar een cijfer dat aanzienlijk hoger ligt in de bovenste regionen. Degenen die kritiek hebben op het college dan wel de coalitie, zou hij eens willen adviseren om naast de programmarekening nog eens een keer het collegeakkoord te lezen en goed te kijken wat daar allemaal in staat en wat daarvan inmiddels is gerealiseerd. De voorzitter constateert dat alle fracties nu in eerste termijn over de programmarekening hebben gesproken. Hij zou aan de wethouder financiën willen vragen of hij nu bij machte is op de vragen en opmerkingen van de raad te reageren. Wethouder Van Es merkt op dat hij er zich niet aan zal wagen om ook een cijfer aan de raad te geven. Vervolgens merkt hij op dat er een aantal vragen is gesteld en dat hij zal proberen deze beantwoorden. Allereerst zijn de voordelen van de dierenweiden genoemd, waarbij gelijk een link werd gelegd met een initiatief middels een brief. Bij zijn weten kent hij deze voordelen niet en hij weet ook niet waar deze informatie vandaan komt. Komt het uit de programmarekening of de productenrekening? De raad heeft dit jaar ook het boek ontvangen van de producten dat officieel niet aan de raad verstrekt wordt, hetgeen dit jaar wel gebeurd is. De heer De Boer interrumpeert en wijst erop dat dit op bladzijde 92 van de productrealisatie 2004 staat. Hier staat dat de personeelslasten ,- en de kapitaalslasten ,- zijn. Wethouder Van Es wijst erop dat het grote probleem met de rekening is dat deze laat zien hoe het gegaan is in vergelijking met de begroting. Als men dan denkt op het ene product een voordeel te hebben, zeker als het gaat om personeelskosten - dan is het heel vaak zo dat men op een ander product een nadeel tegenkomt. Er wordt hier gewerkt met het systeem van tijdschrijven. Er wordt in de begroting ingeschat hoeveel uur aan een bepaald product besteed wordt - die mensen zijn gewoon bij de gemeente in dienst - en als ze die uren niet op dat product hebben geschreven, dan hebben ze het op een 7

8 ander product geschreven en daar vindt men dan weer een nadeel. Als men hem vraagt of er ,- over is in het totaal van de begroting, dan is het antwoord neen. Het is niet eenvoudig om te spreken van voordelen, vooral als het gaat om personeelslasten die te maken hebben met uren schrijven. Bij hem is het zo dat aan het product dierenweiden minder uren zijn besteed, maar dat dit voor de gemeente absoluut geen voordeel met zich meebrengt. Ook kan het best zo zijn dat het jaar daarop er weer meer uren aan besteed worden en dan is het een nadeel en dan zal hij de raad ongetwijfeld ook niet horen of hij op dit product extra zou willen bezuinigen. Het museum doet gewoon mee in de operatie Jackpot en dit is ook gewoon ingeboekt. Als het gevoelen van de raad is dat er nog meer informatie zou moeten komen over de voortgang van de bezuinigingsvoorstellen dan is dat mogelijk. In de voorjaarsnota - hij weet de bladzijden niet uit zijn hoofd - ziet men natuurlijk wel een exposé van wat er allemaal geregeld is en ook komt men in de voorjaarsnota een aantal punten tegen - bij wijzigingen op grond van de begroting november dat een aantal bezuinigingen niet gerealiseerd is. Er is toen gezegd dat men van ,- naar nul zou moeten gaan en toen werd men er een paar weken later, vooral uit de welzijnssfeer, op geattendeerd - en dit had natuurlijk eerder moeten gebeuren - dat op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht je een instelling niet zo maar kunt korten. Dat is bestuurlijk onfatsoenlijk en het is in deze voorjaarsnota gecorrigeerd. De informatie over de voortgang van de operaties Jackpot is bij het college beschikbaar en als de raad behoefte heeft aan nog meer informatie dan kan deze gegeven worden. Grosso modo is het zo dat de bezuinigingen die door de raad vastgesteld zijn in november 2004 voor 85/90% gerealiseerd worden, behoudens een paar uitzonderingen. Aan de andere kant heeft hij natuurlijk ook altijd gezegd dat het een beetje ingaan is op het trapop en trapaf principe. Men heeft dit voor externe instellingen met elkaar afgesproken, maar de eerlijkheid gebiedt natuurlijk wel te zeggen dat het voor de ene instelling gemakkelijker is dan voor de andere. Hij ziet de heer Commandeur en er schiet hem opeens een zwembad te binnen. Een zwembad is afhankelijk van de inkomsten die de bezoekers genereren. Als het aantal bezoekers gelijk blijft zou je op een gegeven moment met rede kunnen zeggen dat gewoon het principe van trapop en trapaf gerealiseerd wordt. Maar als men als wethouder, college of raad geconfronteerd wordt met teruglopende bezoekersaantallen - dit geldt overigens ook voor een aantal andere instellingen die daarvan afhankelijk zijn - dan komt toch de vraag aan de orde welk principe de prioriteit heeft. De bezuiniging? Dit betekent gewoon dat zo n instelling een paar dagen dicht moet of dat de voorziening ophoudt te bestaan. Dit zijn wel zaken waar men mogelijk mee geconfronteerd wordt. Bij een gesubsidieerde instelling die niet afhankelijk is van inkomsten, kan men op een gegeven moment zeggen dat men dat in de bedrijfsvoering moet regelen. De toekomst zal moeten uitwijzen of dat overal op die manier van toepassing zou kunnen zijn. Dit is in ieder geval bij de veiligheidsregio gelukt. Hij gaat nu niet uitgebreid in op de kerntaken van de gemeente. In de negentiger jaren heeft men die sessie gedaan. Als hij het heel simpel namens het college mag zeggen dan is alles wat het college doet een kerntaak, tenzij de raad anders beslist. Als de raad vindt dat iets geen kerntaak is, dan hoort hij dat graag. Een voorbeeld, waarover in deze raad wel eens discussie is geweest, is dat het college op een gegeven moment heeft gezegd dat men het verhuren en het in eigendom hebben van panden niet als een kerntaak beschouwt. Dit heeft geleid tot het afstoten van panden aan Hendrick de Keyser, Intermaris en Stichting Stadsherstel. Dit zou je als gemeente gewoon niet moeten blijven doen, maar die discussie heeft men met elkaar goed gevoerd. Ten aanzien van de opmerkingen inzake de privatisering van instellingen wijst hij erop dat het woord privatisering heel erg breed is. Er is wel met elkaar afgesproken dat zaken zoals de schouwburg en musea verder op afstand gezet worden. Je zou het privatiseren kunnen noemen, maar het is natuurlijk wel zo dat er altijd een relatie zal blijven bestaan tussen de lokale overheid en dat soort instellingen. In feite is Stichting Netwerk een private instelling, maar kan niet bestaan zonder de gemeente. Of dit andersom ook zo is, dat geeft hij de raad graag in overweging. Vervolgens wenst hij nog iets te zeggen over nieuw voor oud. In feite kan men de bezuinigingen daaronder scharen en zijn heel veel zaken - bijvoorbeeld als men panden gaat afstoten en daarmee efficiencywinst bereikt in beheer en men dat geld weer op een andere manier gaat inzetten - een vorm van nieuw voor oud. Hij denkt dat als daar echt behoefte aan is, de raad daarover een keer in de commissie Bestuur en Middelen of in een themabijeenkomst met elkaar van gedachten kan wisselen. Het tijdschrijven is een heel bijzonder fenomeen in Hoorn. Het is zo dat vooral in de harde sector de 8

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om 20.00 uur. Aanwezig 29 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), E. de Groot

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Aanwezig 27 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA),

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 6 oktober 2004

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 6 oktober 2004 GRIFFIE 1 Verslag BM d.d. 6 oktober 2004 CONCEPT Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 6 oktober 2004 Aanwezig De dames H. Kaplan (PvdA); J.F.M. Kamphuis

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 mei 2007 om uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 mei 2007 om uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 mei 2007 om 20.00 uur Aanwezig 32 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66 - gedeeltelijk), M.J.S. van Berkum-Schouten

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , ,

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , , 1 B&W-vergadering van 31 januari 2017 Zaaknummer : 1404532 Aanwezig : burgemeester de heer J. Nieuwenburg wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer S.R. Bashara secretaris

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 4 oktober 2005 om uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 4 oktober 2005 om uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 4 oktober 2005 om 20.00 uur Aanwezig 28 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), J.A.W. van Diepen-Hoogewerf

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 27 augustus 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 Aanwezig S. Broersma, mw. H. Kaplan, R.J.R.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis.

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 23 november 2005 Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. Aanwezig. E. Ottens (PvdA, voorzitter),

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 1 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DRIMMELEN VAN 28 NOVEMBER 2003 Raad: Aanwezig: Namens Combinatie Algemeen Belang : de raadsleden J. Praat; J. Rullens; P. Meeuwissen; C. Vermeulen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 1 februari 2005 om uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 1 februari 2005 om uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 1 februari 2005 om 20.00 uur Aanwezig 33 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 maart 2005 om 20.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 maart 2005 om 20.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 maart 2005 om 20.00 uur Aanwezig 28 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), J.A.W. van Diepen-Hoogewerf

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 1 oktober 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 1 oktober 2003 GRIFFIE 1 Verslag BM d.d. 1 oktober 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 1 oktober 2003 Aanwezig P.J. Bruins (PvdA); J. van der Tuin, S. van der

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek

Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek Een vrijwillige overeenkomst van raadsleden en raadsfracties over wat te doen bij vermeende integriteitschendingen. januari 2014 Dit

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer Voorwoord Voor u ligt de gedragslijn integriteit van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Deze gedragslijn is een akkoord dat berust op commitment en betrokkenheid van raadsleden. De gedragslijn dient ter

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer, Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

De voorzitter geeft het woord aan de heer Otten van VOCH.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Otten van VOCH. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 4 maart 2003 om 20.00 uur. Aanwezig 31 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest (GroenLinks),

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 [ALGEMENE BESCHOUWINGEN] BIJ DE PERSPECTECTIEVENNOTA 2012 1 Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 Als wij op vakantie gaan schakelen wij meestal onze telefoonbeantwoorder

Nadere informatie

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting :

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting : RAADSVERGADERING Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : R. Hackert Nummer postregistratie : 05.03769/RO Nummer programmabegroting : Aan de gemeenteraad Onderwerp: Overdracht

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 juni 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 juni 2003 GRIFFIE 1 Verslag BM d.d. 5 juni 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 5 juni 2003 Aanwezig P.J. Bruins, E.P. Wagemaker (PvdA); S. van der Meer

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT . 'irt: RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Reg istratien um mer raad 1 204468 Datum: 3 juni 2015 Afdeling / Team Raadsgriffie / Portefeuillehouder: Roald Helm Behandeld door: B.W. Gerdingh Ondenverp: Advies

Nadere informatie