Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur"

Transcriptie

1 Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg (PvdA), J.A.W. van Diepen-Hoogewerf (D66), L.J. van Diest (GroenLinks), J.F.M. Kamphuis (Hoorns Belang), L.J.A. Wiebes-van den Brink (VVD) en de heren H.G. Bakker (GroenLinks), J.A. de Boer (GroenLinks), H. den Boer (VOCH), P. Brandsen (PvdA), S. Broersma (PvdA), P.J. Bruijns (PvdA), S.W.M. Commandeur (VVD), W. van Hilten (VVD), G. Kamsteeg (PvdA), J.W.A. Kukler (GroenLinks), C.A. van der Maat (VOCH), A. van der Meer (OuderenUnie). S. van der Meer (CDA), M. Pijl (CDA), L.W.H.M. Pinxten (D66), J. van Ossenbruggen (VVD) E.S. Ottens (PvdA), R. Roozeboom (Hoorns Belang), C. Schaap (CDA), A.J. Stam (VOCH), J. van der Tuin (CDA), E.P. Wagemaker (PvdA), A.A.G.M. van de Wijdeven (PvdA) en R. Witteveen (PvdA - gedeeltelijk). Voorzitter Burgemeester dr. G.O. van Veldhuizen Griffier Mevrouw drs. J.F. Kamminga Wethouders Mevrouw C.G. van Weel-Niesten De heren J.H. van Es, mr. F.H. Hansen, A. Helling en R.L.H.C.M. Tonnaer Gemeentesecretaris De heer J.A.M. Bakker Verslag Elise Gieselaar Secretariaatsservice 1. Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is een bijzondere vergadering, niet alleen vanwege het vroege uur, het onderwerp, de rekening en de voorjaarsnota, maar ook vanwege het feit dat vandaag onze nestor waarschijnlijk voor de laatste keer in deze raad aanwezig is. Vanaf deze kant namens ons allemaal, van harte gefeliciteerd en nog vele jaren. Voorts merkt hij op dat hij een aantal bescheiden mededelingen te doen heeft. Als men de agenda bekijkt - hij heeft inmiddels ook al een aantal amendementen ontvangen - dan denkt hij dat men het sneller kan doen dan in de agenda staat. Hij wil nadrukkelijk naar voren brengen dat de vergadering dus ook korter mag duren. Hij heeft van de notuliste begrepen dat zij bandjes heeft meegenomen tot morgenochtend uur, maar hij denkt niet dat men die ambitie deelt. Vorig jaar heeft men de eerste termijn vanaf het katheder gehouden en hij wil dat dit jaar ook weer zo doen. Hij heeft toen in die eerste termijn geen interrupties toegestaan. Dit vond de raad niet prettig en niet levendig. Hij wil die ruimte nu wel geven, maar hij vraagt de raad om hiervan dan wel bescheiden gebruik te maken. Tevens verzoekt hij als men interrumpeert dit via de microfoon te doen, omdat het anders niet op de band komt te staan. Tevens merkt hij op dat de fractievoorzitters weten dat men na deze vergadering nog even bij elkaar komt in het seniorenconvent, conform Brand Meester, om te spreken over de Blauwe Berg. Tenslotte meldt hij dat hij een bericht van verhindering heeft ontvangen van de heren E.J. Fillet (Hoorns Belang), H. van Lunteren (VVD) en J.M. Scholte (OuderenUnie). 2. Vaststelling van de raadsagenda van 29 juni De voorzitter geeft het woord aan de heer Bakker van GroenLinks. De heer Bakker merkt op dat GroenLinks bij nadere bestudering van de agenda tot de conclusie is gekomen dat de volgorde van de agenda niet helemaal logisch is. Het is niet logisch om de 1

2 programmarekening 2004 pas aan het einde van de vergadering te bespreken en daarmee een aantal besluiten pas achteraf te nemen terwijl men bij de bespreking van de voorjaarsnota al een voorzet geeft om het geld uit te geven. Hij stelt daarom voor om agendapunt 6 (Voorstel inzake vaststelling van de Programmarekening 2004 en bijbehorende resultaatbestemmingen) voor de voorjaarsnota te behandelen. Hij heeft daar bovendien ook nog een speciale reden voor, maar die bewaart hij dan nog even als verrassing. Hij hoopt dat de raad daarmee kan instemmen. De voorzitter geeft aan dat hij met de heer Bakker hier voor de vergadering over heeft gesproken en hij moet zeggen dat het gevoel van logica hem wel aanspreekt, ook omdat de psychologie van voorgaande jaren leert dat wanneer men met de voorjaarsnota klaar is, de rekening het ondergeschoven kindje wordt. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Commandeur van de VVD. De heer Commandeur vraagt of dit betekent dat men twee keer een beschouwing krijgt, of dat de fractievoorzitters één verhaal houden en dat alleen de besluitvorming in een andere volgorde wordt gezet. De voorzitter antwoordt dat hij dat laatste geen probleem vindt. Hij begrijpt dat de fracties hierdoor overvallen kunnen worden. De heer Commandeur merkt op dat hij zich kan voorstellen dat de fractievoorzitters afgelopen maandag hun verhaal gereed hadden en dat je hen niet één dag van tevoren met dit soort zaken moet verrassen. De voorzitter merkt op dat hij hierin tegemoet zal komen. Hij vraagt aan de raad of men er bezwaar tegen heeft om de volgorde zo om te draaien. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Van der Tuin van het CDA. De heer Van der Tuin neemt aan dat dit dan gebeurt conform hetgeen de heer Commandeur net aangaf. Voorts wijst hij erop dat het telefoontje gisterenavond om uur hem ook heeft overvallen. Hij vindt dat men zorgvuldigheid naar elkaar moet betrachten, want als je de agenda tien dagen in huis hebt dan heb je voldoende tijd om zaken op de rails te zetten. Misschien is het ook het moment om met elkaar de gehele procedure - en dan denkt hij ook even terug aan de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen - op korte termijn te evalueren, opdat wij daarvan leren en dat wij bij de behandeling van de begroting in november 2005 niet in dezelfde valkuilen vallen. De voorzitter concludeert dat de besluitvorming inzake agendapunt 6 (Voorstel inzake vaststelling van de programmarekening 2004 en bijbehorende resultaatbestemmingen) voor agendapunt 5 (Voorstel inzake vaststelling van de Voorjaarsnota 2005) besproken zal worden. De raadsagenda wordt met inachtneming van bovengenoemde wijziging vastgesteld 3. Spreekrecht burgers. De voorzitter meldt dat er geen burgers zijn die zich voor het spreekrecht burgers hebben aangemeld. 4. a. Eerste lijst van ingekomen stukken. De eerste lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld. b. Tweede lijst van ingekomen stukken. De voorzitter geeft het woord aan de heer Wagemaker van de PvdA. De heer Wagemaker verwijst naar brief 5 (Afschrift brief d.d. 16 juni 2005 namens de fracties van PvdA, GroenLinks en D66 inzake de voortzetting milieueducatie op de kinderboerderijen 2

3 in Hoorn). Het lijkt hem voor de hand liggend dat deze brief op enig moment terugkomt in de commissie. De tweede lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld, met dien verstande dat brief nummer 5 (Afschrift brief d.d. 16 juni 2005 namens de fracties van PvdA, GroenLinks en D66 inzake de voortzetting milieueducatie op de kinderboerderijen in Hoorn) nog aan de orde gesteld zal worden in de commissie. 5. Voorstel inzake vaststelling van de Programmarekening 2004 en bijbehorende resultaatbestemmingen. De voorzitter geeft het woord aan de heer De Boer van GroenLinks. De heer De Boer merkt het volgende op. Geachte aanwezigen, leden van de raad en het college, Namens alle oppositiepartijen die deze raad rijk is mag hij in eerste instantie het woord voeren. Hij spreekt dus namens de OuderenUnie, Hoorns Belang, de VOCH en Groenlinks. Hij constateert dat een enkele partij nog in aantocht is. In Den Haag kennen wij inmiddels de derde woensdag van mei als gehaktdag, de regering legt dan verantwoording af aan de Tweede Kamer over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. En als er niet gefolderd moet worden dan is iedereen daarbij aanwezig. Het leek ons goed om in Hoorn ook een bepaalde insteek voor te staan. Wij noemen dat dan geen gehaktdag, maar wij kwamen bij Hoornse Broederdag, passend bij een stad als Hoorn. Daarbij wil men dat het college verantwoording aflegt middels de productrealisatie en de jaarrekening Zijn verhaal heeft vooral een politieke insteek. Hij kijkt wel deels naar de cijfers, maar het gaat vooral om de politiek. - Hebben wij bereikt wat wij hebben beoogd? - Hebben wij gedaan wat wij daarvoor zouden doen? - Heeft het gekost wat wij dachten dat het zou kosten? Hoornse Broederdag is een stukje verantwoording afleggen en dan straks vooruitkijken. Hij zal per programma één onderwerp aangeven waar de oppositie zeer over te spreken is, wat er goed is gegaan, maar hij zal ook per programma aangeven waar men niet tevreden over is. Uiteindelijk levert dat een eindcijfer voor het college op. Wordt dat een zwaar onvoldoende of studeert dit college cum laude af? Een tussenweg is natuurlijk ook mogelijk, een college wat de kantjes er van afloopt en een mager zesje scoort. Wij zullen het straks allemaal zien. Wij hopen op deze manier een duale inbreng te leveren aan dit onderwerp van de agenda. Het is niet het meest enerverende onderwerp voor politici als wel voor burgers, maar hij probeert er op een andere manier invulling aan te geven. Misschien is er volgend jaar weer een Hoornse Broederdag en hij hoopt dat alle partijen dan meedoen en op deze dag terugkijken wat geweest is. Het is vandaag ook een bijzondere voorjaarsnota omdat het de laatste is voor de verkiezingen. Eenieder zal straks bij de koffie getrakteerd worden op een stukje Hoornse Broeder. De oppositie is de beroerdste niet! Hij slaat een aantal programma s over, want anders wordt het verhaal te lang. Hij wil dan ook beginnen met het programma nul, Algemeen Bestuur. Men is hierbij niet tevreden over de communicatie over de subsidie kinderopvang. Er was vorig jaar onnodig veel paniek in de tent. Een droogvallende en onbewaakte reserve was hiervan de oorzaak. Brandbrieven gingen de deur uit en uiteindelijk liep het hele verhaal binnen een maand weer met een sisser af. Men vindt dit een schoolvoorbeeld van paniekvoetbal, waarbij vooral het publiek in paniek raakt. Een ander punt van de communicatie waar men wel tevreden over is, is het traject over de stadsvisie. Hierbij had iedereen de mogelijkheid om mee te kunnen doen. Van begin tot het einde is dit traject zeer goed opgezet tot en met de uitreiking in de volgende raadsvergadering. Het volgende programma is verkeer, vervoer en waterstaat. Men is ontstemd over de schade die particulieren hebben opgelopen bij parkeerterreinen. Men vindt het zeer onvriendelijk wanneer bezoekers aan de stad Hoorn op deze manier te maken krijgen met schade. Wellicht staat de gemeente 3

4 sterk, maar volgens hem neemt het college de betekenis van het woord gevarendriehoek iets te letterlijk. Het minste wat men zou kunnen doen is die bezoekers een bos bloemen te geven, dan heb je nog een beetje het idee dat er iets aan gedaan wordt. Aan de andere kant is men tevreden over de implementatie van schuifelroutes voor ouderen en minder validen. Langzamerhand wordt Hoorn na elke herinrichting steeds beter begaanbaar voor ouderen en minder validen. Het vierde programma is onderwijs. Men juicht de ontwikkelingen van het ACTA in Hoorn van harte toe. Men heeft er als oppositie ook geld voor over. Het is goed voor een stad als Hoorn wanneer men deze vorm van onderwijs naar Hoorn weet te halen. Een prachtige huisvesting, dus dat ziet men helemaal zitten. Wij gaan niet graag naar de tandarts, maar nu komt de tandarts naar ons en dan komt men er natuurlijk niet onderuit. Dit staat in schril contrast met de ontwikkelingen van het Cluster 4 onderwijs. Men is daar als raad al eigenlijk een paar jaar mee bezig en men vraagt daar op verschillende manieren aandacht voor. De ene keer moet men wachten op de locatie, dan zijn het de cijfers, dan komen er weer nieuwe ontwikkelingen en dan wachten wij weer op de regio. Ondertussen gebeurt er niets. De oppositie vindt dat Hoorn geschikt is voor het Cluster 4 onderwijs en men wil daarbij de wethouder die daarvoor verantwoordelijk is even naar voren halen want hij komt in aanmerking voor het ZMOG-certificaat. Vervolgens overhandigt hij dit certificaat aan wethouder Tonnaer. Vervolgens wenst hij verder te gaan met het programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Het eerste onderwerp waarbij hij een stukje coördinatie en een pro-actieve houding mist is het jeugdbeleid. Hij heeft in dit kader een brief van de PvdA gelezen over de Primajongerengelden, maar hierbij kan ook gedacht worden aan de time-out klas en de GOA-gelden. Regelingen lopen op hun einde en het geld raakt op. Komen er weer nieuwe regelingen? Dit geeft een stukje onduidelijkheid en hij wil graag dat het jeugdbeleid wordt opgenomen bij de bestuursprioriteiten voor het laatste half jaar. De commissie Welzijn en Volksgezondheid heeft in februari 2005 een notitie ontvangen bij de ingekomen stukken. Gelukkig heeft deze commissie het jeugdbeleid zelf op de agenda geplaatst en hij hoopt dat men hiermee samen met het college aan de slag kan gaan. Men is tevreden over het maatwerk armoedebeleid. Mede dankzij de werkgroep armoede is het college met voorstellen gekomen die betrekking hadden op uitbreiding van sport- en cultuurmogelijkheden, juist voor hen die het in de stad nodig hebben. Hij denkt daarom dat het prettig is om in Hoorn te wonen en te werken. Vervolgens wenst hij in te gaan het programma volksgezondheid en milieu en hij wenst hierbij als eerste de milieueducatie te bespreken. Als hij kijkt in de rekeningen dan ziet hij dat er voordelen gehaald worden bij de kapitaals- en personeelslasten ten aanzien van de dierenweiden. Hij denkt dan dat men creatief moet zijn en dat men een klein gedeelte van dat voordeel moet gebruiken om een positieve impuls te geven aan de fusie voor het behoud van de milieueducatie. Probeer als partij daarmee verder te gaan. Voorts is men tevreden over de reactie van het college naar aanleiding van de verontreiniging aan de Marowijne. Het college heeft correct gereageerd onder het motto de vervuiler betaalt. Het is een groot bedrijf waartegen je in verweer moet, maar de snelheid van handelen heeft hem tevreden gestemd. Ten aanzien van het laatste programma, financiering en algemene dekkingsmiddelen, hij slaat het programma ruimtelijke ordening over, komt hij in de stukken bezuinigingen tegen die nog niet zijn ingevuld. Hij vraagt in hoeverre hij het goed begrepen heeft dat het Westfries Museum nu gespaard wordt in de bezuinigingsronde die men vorig jaar met elkaar heeft afgesproken. Het is voor de oppositie in ieder geval onacceptabel als de ene instelling wel moet bezuinigen en de andere niet. Men vraagt zich dan ook af of het nu Jackpot is, een potje van Jack of maakt Jack er een potje van? De oppositie vindt dat het principe van trapop en trapaf voor iedereen geldt. Men is wel tevreden over de begrotingsmarkt en de gehele manier waarop wij vorig jaar toch met elkaar 3,7 miljoen hebben bezuinigd. Hij denkt dat men dit op een open en transparante manier heeft gedaan en dat dit een goed traject is geweest. Men kreeg ook van de instellingen hierop veel positieve reacties. Leuker kunnen wij het niet maken en gemakkelijker ook niet, maar de begrotingsmarkt heeft wel geholpen. Dan komt hij nu bij het eindoordeel. Hebben wij bereikt wat wij hebben beoogd, hebben wij gedaan wat wij daarvoor zouden doen en heeft het gekost wat wij dachten dat het zou kosten? Dit college heeft ambities en praatjes genoeg, maar het is nog maar de vraag wat er allemaal 4

5 waargemaakt kan worden. Wij zien dit college als een moeder die moet rennen om de trein te halen, met achter haar aan een kind op badslippers dat het tempo bijna niet kan bijbenen. Niet elk gezinslid lijkt het hoge tempo te willen of te kunnen volgen. Toch is dit college het eerste in het duale tijdperk en dat zal ongetwijfeld even wennen zijn voor enkelen binnen dit college. Regelmatig zijn er wisselende meerderheden te vinden in de raad die niet aansluiten op de traditionele coalitie. Leuk voor de oppositie, jammer voor het college, maar goed voor het politiek proces. Het valt niet mee als politieke partij om twee van die dikke boeken door te worstelen. Wij moeten ons concentreren op de hoofdlijnen en dat meenemen in onze eindbeoordeling. Echter vooralsnog zijn wij niet overtuigd van een positief resultaat over het geheel. Ons cijfer op dit voorjaarsrapport komt niet hoger dan een 5,3. En dat cijfer is te laag voor een extra kermiscentje van opa en oma. Er moet dus nog wat gebeuren. College, ga dus hard aan de slag op De Blauwe Berg - hier is net als iets over gezegd - met het Cluster 4 onderwijs en maak werk van het jeugdbeleid. Tenslotte las men in de Volkskrant nog een leuke benaming voor dit college; 'Arthur en de Rebellenclub'. De Ouderen Unie, Hoorns Belang, de VOCH en Groenlinks vonden dit een mooie benaming voor dit college en wensen het college de komende maanden veel wijsheid toe! De voorzitter geeft het woord aan de heer Bakker van GroenLinks. De heer Bakker merkt op dat de heer De Boer namens de oppositie iets inhoudelijks gezegd heeft en dat hij nog een paar vragen en opmerkingen heeft over de financiële kwestie van de programmarekening. De heer De Boer heeft al aangegeven dat het beter zou zijn als men wat meer tijd aan de verantwoording zou besteden. Wat is er in het jaar 2004 terechtgekomen van de bezuinigingen? Wat zijn nu de kerntaken van de gemeente? Welke instellingen kunnen geprivatiseerd worden en wat kunnen wij met nieuw voor oud? Hoe werkt het principe van trapop/trapaf in de praktijk? Hij ziet daar in de programmarekening weinig van terug. Hij zou van het college nog antwoord willen hebben op deze vragen. De heer Van Hilten interrumpeert en wenst ter verduidelijking een vraag te stellen. Volgens hem hebben deze vragen betrekking op de voorjaarsnota en niet op de programmabegroting, want anders heeft hij toch het verhaal van de heer De Boer niet goed begrepen. Hij verwacht dat deze vragen straks nadrukkelijk gesteld worden in het kader van het komende half jaar en het zoeken naar ruimtescheppers. Deze vragen hebben volgens hem geen betrekking op de programmarekening De heer Bakker wijst erop dat dit de verantwoording achteraf is, want ook bij de begroting 2004 waren er al bezuinigingstaakstellingen. GroenLinks wil in zijn algemeenheid weten wat daarvan nu feitelijk terecht is gekomen. Voorts merkt hij op dat hij nog een paar vragen heeft. De programmarekening heeft de instemming van de accountant. Ook is er aan de Auditcommissie nog een aantal vragen ter verduidelijking gesteld. Daarbij is opgevallen dat het basisonderwijs het bedrag van 1,7 miljoen aan onderwijsvernieuwingsgelden nog niet heeft uitgegeven. Het college heeft als antwoord gegeven dat de scholen soms wat langer de tijd nodig hebben om de plannen in te dienen. De vraag van GroenLinks is of er inmiddels nu wel plannen worden ingediend en zoniet wat het college eraan doet om dat te bevorderen. Voorts heeft hij nog een vraag. In overleg met de afdeling Financiën stelde GroenLinks nog een vraag met betrekking tot de uitgave van ,- voor het binnenstadsmanagement. Het antwoord was dat dit interne kosten betreffen die niet in het project geraamd zijn. In de voorjaarsnota wordt het nut en de noodzaak van een eenduidig systeem van het tijdschrijven van personeel naar projecten aangegeven. De vraag van GroenLinks is of het gebruikelijk is dat bij alle toekomstige kredietaanvragen er een onderscheid gemaakt gaat worden tussen de inzet van het eigen personeel en externe inzet. Hierbij heeft hij dan nog een concrete vraag, maar dat is eigenlijk een vraag over de voorjaarsnota. Is bijvoorbeeld de ,- die nu gevraagd wordt voor het binnenstadsmanagement alleen voor het eigen personeel? Deze vraag moet eigenlijk bij de voorjaarsnota aan de orde komen. De heer Van der Tuin interrumpeert en signaleert dat het een rommeltje wordt. Wij hadden het net over cijfers, maar als hij de vragen van de heer Bakker beoordeelt dan komt hij niet boven een 5,3. Dit lijken hem allemaal vragen die gesteld hadden kunnen worden in de commissie Bestuur en Middelen. Het zou toch over hoofdlijnen gaan vandaag? Er worden nu allemaal technische vragen gesteld hoe het zit met trapop en trapaf en nog meer van dit soort zaken. Er is een voorstel gedaan met betrekking tot de spreektijden, maar hij weet niet hoe de voorzitter dit allemaal denkt in de hand te houden. Hij vindt het in ieder geval zo erg rommelig worden. De voorzitter merkt op dat het wel zal lukken. 5

6 De heer Bakker merkt op dat hij nog één vraag heeft en één voorstel. GroenLinks gaat op zich akkoord met de bestemming van het resultaat De meeste posten hebben al een bestemming gevonden. Het is echter pas achteraf aan ons duidelijk gemaakt waar die bestemming nu precies naar toe gaat. De vraag is of dit voortaan ook bij het resultaat gemeld kan worden. Tenslotte wenst hij nog even aan te sluiten op het verhaal van de heer De Boer. Hij vindt dat er wat meer tijd besteed moet worden aan de verantwoording van de programmarekening. Het agendapunt naar voren halen en het voor de voorjaarsnota bespreken is een manier, maar volgens GroenLinks zou men daar toch wat ruimer de tijd voor moeten nemen en dan sluit hij zich aan bij het voorstel van de heer Van der Tuin om samen eens te bekijken op welk moment je dan wat meer tijd zou kunnen besteden aan de programmarekening. Wellicht zou men dit de maand daarvoor moeten doen, tijdens een aparte bijeenkomst waarbij dan ook de besluiten genomen worden en de maand daarna de voorjaarsnota behandelen. Dan heeft men in ieder geval ruim de tijd om de programmarekening ook recht te doen aan al het werk dat hieraan besteed is. De voorzitter wenst de programmarekening te behandelen als een gewoon punt. Het college zal daarna in haar eerste termijn zoveel mogelijk antwoord geven op de vragen die gesteld zijn. Op de vragen waarop het college nog geen antwoord kan geven - en de raad zal daar begrip voor moeten hebben - zal men dan wat langer moeten wachten. Vervolgens vraagt hij aan de raad wie in de eerste termijn over de programmarekening nog het woord wenst. Hij geeft het woord aan de heer Van der Maat van de VOCH. De heer Van der Maat meldt dat de VOCH akkoord gaat met de programmarekening 2004, mits de aanbeveling in het rapport van Deloitte met grote nauwkeurigheid wordt opgevolgd. De invoering van kwaliteitssystemen en projectmatig werken dienen met grote voortvarendheid ter hand genomen te worden om de risico s tot een minimum te beperken. De resultaatbestemmingen één tot en met zes heeft de volledige instemming van de VOCH. De VOCH wenst het college veel wijsheid toe voor het komende jaar. De voorzitter geeft het woord aan de heer S. van der Meer van het CDA. De heer S. van der Meer meldt dat het CDA akkoord kan gaan met de voorstellen ten behoeve van de programmarekening Even terugkijkend op de rekening zelf vindt het CDA vooral de risicoparagraaf zorgwekkend. Men is dan ook blij dat het college eigenlijk min of meer voorstelt om de algemene reserve op een wat hoger bedrag dan die 10 miljoen vast te stellen. Het CDA zal daar later nog op terugkomen bij de behandeling van de voorjaarsnota. Hij wil nog even reageren op het betoog van GroenLinks. Zij hebben een analyse gegeven van het beleid van het afgelopen jaar en hebben dit gedegen voorbereid. Zij zullen hierin waarschijnlijk veel tijd gestoken hebben. Vervolgens hebben zij gisterenavond om uur aan de fractievoorzitters gevraagd of zij akkoord konden gaan met het veranderen van de agenda. Het CDA heeft ook gekeken naar wat het college gedaan heeft en het CDA komt tot een ruime voldoende. Dit college heeft veel zaken goed opgepakt en zij heeft daadkracht en transparantie getoond. Hij denkt dat als de oppositie ook deze transparantie zou tonen en gewoon op een vooraf ruim afgesproken tijdstip zou voorstellen om dit anders te gaan aanpakken, dit niet het speeltje van de oppositie geweest zou zijn, maar dan had de gehele raad aan dit debat mee kunnen doen en had men samen een inhoudelijke analyse kunnen geven over het beleid zoals het college dat het afgelopen jaar gevoerd heeft. Op deze manier is dit het speeltje van de oppositie; voor dit jaar mogen zij spelen, maar misschien dat men voor volgend jaar samen kan beslissen hoe men de rekening zal gaan aanpakken. De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Hilten van de VVD. De heer Van Hilten wil, omdat hij nu toch officieel op dit agendapunt zijn commentaar moet geven, zijn bijdrage graag in tweeën verdelen. Hij had in zijn eerste termijn inzake de behandeling van de voorjaarsnota, de programmarekening meegenomen. De VVD kan akkoord gaan met de voorliggende programmarekening, de bestemmingen die daarin voorgesteld worden en de dotatie aan de algemene reserve. Tevens merkt hij op dat hij ten aanzien van de controlerende taak in afwachting is van een stuk evaluatie hoe men dit straks gaat doen, omdat je volgens hem niet op één moment de controlerende taak kan toepassen. Hij vindt dat - en zo heeft hij dat ook verwoord bij de voorjaarsnota - als een programmaonderdeel is afgerond, je op dat moment je waardering moet geven en dat men dit niet op één moment kan doen. Hij wil hierbij als voorbeeld noemen dat als beleidsnota s doorgeschoven worden deze dan een onvoldoende krijgen, terwijl men niet de achterliggende reden daarvan weet. Een 6

7 stadsvisie die perfect verlopen is zou je waarderen met een negen en een andere beleidsnotitie zou je dan misschien wel met een drie moeten waarderen, terwijl hij dan de achterliggende reden niet weet. In die zin zou hij toch als VVD willen bepleiten om op dat moment je mening kenbaar te maken, want wat voor zin heeft het om driekwart jaar later nog iets af te schieten, terwijl je het beter op dat moment had kunnen doen. Recapitulerend, de VVD gaat akkoord met de voorliggende programmarekening en wil later bij een evaluatie nog eens praten over de controlerende taak en wanneer nu het ijkpunt is. De voorzitter geeft het woord aan de heer Wagemaker van de PvdA. De heer Wagemaker meldt dat hij gisterenavond niet om uur is gebeld, maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met het feit dat hij elders aanwezig was. Hij was dus helemaal niet op de hoogte van het feit dat er iets gewijzigd zou zijn. De PvdA gaat akkoord met de programmarekening. De PvdA deelt de opmerkingen van de verschillende partijen als het gaat om meer duidelijkheid van het college in de voorfase, waardoor je wat directer en adequater kan reageren op de stukken. Nu is het toch iedere keer vaak vragen naar bepaalde zaken. Daar krijg je dan een antwoord op en dan moet je dit ook weer terugkoppelen in je eigen fractie. Dit kost gewoon veel extra werk. Voorts merkt hij op dat de heer Van der Tuin net heeft aangegeven dat het goed zou zijn om een en ander nog eens te evalueren en hij denkt - en dit betreft overigens de gehele aanpak van de voorjaarsnota - dat men de wijze van werken iedere keer moet evalueren. Ook denkt hij dat men nog veel kan leren, want dit is zijn ervaring van de afgelopen vier weken, omdat het een behoorlijk arbeidsintensief proces is geweest en hij hier en daar wel eens dacht dat hij zijn tijd wel beter zou kunnen besteden. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Kamphuis van Hoorns Belang. Mevrouw Kamphuis meldt dat zij heel kort kan zijn, want er zijn heel wat opmerkingen gemaakt. Hoorns Belang gaat akkoord met de programmarekening. De voorzitter geeft het woord aan de heer Pinxten van D66. De heer Pinxten meldt dat D66 ook akkoord gaat met de programmarekening en de inhoud van het vaststellingsbesluit. Er is zojuist in zijn ogen een aantal ware zaken opgemerkt door de heer Wagemaker van de PvdA en de heer Van Hilten van de VVD die hem in ieder geval wel in positieve zin aan het denken zet over hoe men een en ander beter zou kunnen aanpakken. D66 is zeer tevreden over de geleverde prestaties van het college. Wat D66 betreft is het dus geen 5,3, maar een cijfer dat aanzienlijk hoger ligt in de bovenste regionen. Degenen die kritiek hebben op het college dan wel de coalitie, zou hij eens willen adviseren om naast de programmarekening nog eens een keer het collegeakkoord te lezen en goed te kijken wat daar allemaal in staat en wat daarvan inmiddels is gerealiseerd. De voorzitter constateert dat alle fracties nu in eerste termijn over de programmarekening hebben gesproken. Hij zou aan de wethouder financiën willen vragen of hij nu bij machte is op de vragen en opmerkingen van de raad te reageren. Wethouder Van Es merkt op dat hij er zich niet aan zal wagen om ook een cijfer aan de raad te geven. Vervolgens merkt hij op dat er een aantal vragen is gesteld en dat hij zal proberen deze beantwoorden. Allereerst zijn de voordelen van de dierenweiden genoemd, waarbij gelijk een link werd gelegd met een initiatief middels een brief. Bij zijn weten kent hij deze voordelen niet en hij weet ook niet waar deze informatie vandaan komt. Komt het uit de programmarekening of de productenrekening? De raad heeft dit jaar ook het boek ontvangen van de producten dat officieel niet aan de raad verstrekt wordt, hetgeen dit jaar wel gebeurd is. De heer De Boer interrumpeert en wijst erop dat dit op bladzijde 92 van de productrealisatie 2004 staat. Hier staat dat de personeelslasten ,- en de kapitaalslasten ,- zijn. Wethouder Van Es wijst erop dat het grote probleem met de rekening is dat deze laat zien hoe het gegaan is in vergelijking met de begroting. Als men dan denkt op het ene product een voordeel te hebben, zeker als het gaat om personeelskosten - dan is het heel vaak zo dat men op een ander product een nadeel tegenkomt. Er wordt hier gewerkt met het systeem van tijdschrijven. Er wordt in de begroting ingeschat hoeveel uur aan een bepaald product besteed wordt - die mensen zijn gewoon bij de gemeente in dienst - en als ze die uren niet op dat product hebben geschreven, dan hebben ze het op een 7

8 ander product geschreven en daar vindt men dan weer een nadeel. Als men hem vraagt of er ,- over is in het totaal van de begroting, dan is het antwoord neen. Het is niet eenvoudig om te spreken van voordelen, vooral als het gaat om personeelslasten die te maken hebben met uren schrijven. Bij hem is het zo dat aan het product dierenweiden minder uren zijn besteed, maar dat dit voor de gemeente absoluut geen voordeel met zich meebrengt. Ook kan het best zo zijn dat het jaar daarop er weer meer uren aan besteed worden en dan is het een nadeel en dan zal hij de raad ongetwijfeld ook niet horen of hij op dit product extra zou willen bezuinigen. Het museum doet gewoon mee in de operatie Jackpot en dit is ook gewoon ingeboekt. Als het gevoelen van de raad is dat er nog meer informatie zou moeten komen over de voortgang van de bezuinigingsvoorstellen dan is dat mogelijk. In de voorjaarsnota - hij weet de bladzijden niet uit zijn hoofd - ziet men natuurlijk wel een exposé van wat er allemaal geregeld is en ook komt men in de voorjaarsnota een aantal punten tegen - bij wijzigingen op grond van de begroting november dat een aantal bezuinigingen niet gerealiseerd is. Er is toen gezegd dat men van ,- naar nul zou moeten gaan en toen werd men er een paar weken later, vooral uit de welzijnssfeer, op geattendeerd - en dit had natuurlijk eerder moeten gebeuren - dat op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht je een instelling niet zo maar kunt korten. Dat is bestuurlijk onfatsoenlijk en het is in deze voorjaarsnota gecorrigeerd. De informatie over de voortgang van de operaties Jackpot is bij het college beschikbaar en als de raad behoefte heeft aan nog meer informatie dan kan deze gegeven worden. Grosso modo is het zo dat de bezuinigingen die door de raad vastgesteld zijn in november 2004 voor 85/90% gerealiseerd worden, behoudens een paar uitzonderingen. Aan de andere kant heeft hij natuurlijk ook altijd gezegd dat het een beetje ingaan is op het trapop en trapaf principe. Men heeft dit voor externe instellingen met elkaar afgesproken, maar de eerlijkheid gebiedt natuurlijk wel te zeggen dat het voor de ene instelling gemakkelijker is dan voor de andere. Hij ziet de heer Commandeur en er schiet hem opeens een zwembad te binnen. Een zwembad is afhankelijk van de inkomsten die de bezoekers genereren. Als het aantal bezoekers gelijk blijft zou je op een gegeven moment met rede kunnen zeggen dat gewoon het principe van trapop en trapaf gerealiseerd wordt. Maar als men als wethouder, college of raad geconfronteerd wordt met teruglopende bezoekersaantallen - dit geldt overigens ook voor een aantal andere instellingen die daarvan afhankelijk zijn - dan komt toch de vraag aan de orde welk principe de prioriteit heeft. De bezuiniging? Dit betekent gewoon dat zo n instelling een paar dagen dicht moet of dat de voorziening ophoudt te bestaan. Dit zijn wel zaken waar men mogelijk mee geconfronteerd wordt. Bij een gesubsidieerde instelling die niet afhankelijk is van inkomsten, kan men op een gegeven moment zeggen dat men dat in de bedrijfsvoering moet regelen. De toekomst zal moeten uitwijzen of dat overal op die manier van toepassing zou kunnen zijn. Dit is in ieder geval bij de veiligheidsregio gelukt. Hij gaat nu niet uitgebreid in op de kerntaken van de gemeente. In de negentiger jaren heeft men die sessie gedaan. Als hij het heel simpel namens het college mag zeggen dan is alles wat het college doet een kerntaak, tenzij de raad anders beslist. Als de raad vindt dat iets geen kerntaak is, dan hoort hij dat graag. Een voorbeeld, waarover in deze raad wel eens discussie is geweest, is dat het college op een gegeven moment heeft gezegd dat men het verhuren en het in eigendom hebben van panden niet als een kerntaak beschouwt. Dit heeft geleid tot het afstoten van panden aan Hendrick de Keyser, Intermaris en Stichting Stadsherstel. Dit zou je als gemeente gewoon niet moeten blijven doen, maar die discussie heeft men met elkaar goed gevoerd. Ten aanzien van de opmerkingen inzake de privatisering van instellingen wijst hij erop dat het woord privatisering heel erg breed is. Er is wel met elkaar afgesproken dat zaken zoals de schouwburg en musea verder op afstand gezet worden. Je zou het privatiseren kunnen noemen, maar het is natuurlijk wel zo dat er altijd een relatie zal blijven bestaan tussen de lokale overheid en dat soort instellingen. In feite is Stichting Netwerk een private instelling, maar kan niet bestaan zonder de gemeente. Of dit andersom ook zo is, dat geeft hij de raad graag in overweging. Vervolgens wenst hij nog iets te zeggen over nieuw voor oud. In feite kan men de bezuinigingen daaronder scharen en zijn heel veel zaken - bijvoorbeeld als men panden gaat afstoten en daarmee efficiencywinst bereikt in beheer en men dat geld weer op een andere manier gaat inzetten - een vorm van nieuw voor oud. Hij denkt dat als daar echt behoefte aan is, de raad daarover een keer in de commissie Bestuur en Middelen of in een themabijeenkomst met elkaar van gedachten kan wisselen. Het tijdschrijven is een heel bijzonder fenomeen in Hoorn. Het is zo dat vooral in de harde sector de 8

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 302 1 Samenstelling: Leden: Van der Staaij (SGP), Smeets (PvdA), voorzitter, Smilde (CDA), Koşer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie