Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf"

Transcriptie

1 Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans)

2 Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Tilburg/Woerden, april 2010 drs. J. van Haaf (IVA) drs. C. Hoogeveen (Van Montfoort) drs. M. Bruinsma (IVA) Met medewerking van: drs. R. Pranger (IVA) dr. S. Khonraad (Avans) Dit onderzoek werd uitgevoerd door IVA Beleidsonderzoek en Advies in samenwerking met Van Montfoort en het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool.

3 ii Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Uitgever: IVA Warandelaan 2 Postbus LE Tilburg Telefoonnummer: Telefax: ISBN: IVA is gelieerd aan de UvT 2010 IVA/VM/Avans Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IVA. Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning bij artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

4 IVA beleidsonderzoek en advies - Adviesbureau Van Montfoort/Collegio Avans hogeschool iii Inhoudsopgave 1 Management samenvatting Inleiding Aanleiding en onderzoeksvragen Onderzoeksverantwoording Leeswijzer Korte schets van het huis Opzet Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Visie, doel en uitgangspunten Keuze voor thema s Ontwikkeling aantallen in casusoverleg Samenwerking in het RVML Vraag 1: Gerealiseerde samenwerkingsafspraken en ontstane werkwijze Samenwerkingspartners Activiteiten Aansturing van het RVML Vraag 2: Oordeel over efficiency en effectiviteit van de samenwerking Het oordeel van professionals over samenwerking Het oordeel van bestuurders over samenwerking Vraag 3: Regievoering door gemeenten Vraag 4: Duurzaamheid van de basis voor samenwerking Werkwijze casusoverleggen Informatiehuishouding in het kader van de casusoverleggen Casusoverleggen Thema Jeugd Thema Huiselijk Geweld Thema Veelplegers Thema Nazorg Beantwoording van de onderzoeksvragen met betrekking tot werkwijze...53

5 iv Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Vraag 5: Gekozen maatregelen ten aanzien van besproken plegers Vraag 6: Nakomen van afspraken en tenuitvoerlegging van maatregelen Vraag 7: Verhouding van maatregelen vóór 2006 en nu Vraag 8: Ervaren manco s in het huidige aanbod van maatregelen Vraag 9: Consistentie van beleid ten aanzien van plegers woonachtig in verschillende gemeenten Vraag 10: Monitoring van beoogde gedragsveranderingen Vraag 11: Aannames met betrekking tot effectiviteit van handelen Vraag 12: Uitdragen van resultaten van het RVML richting bewoners van het werkgebied Meerwaarde Wat is het meerwerk voor professionals? Meerwerk en meerwaarde per kernpartner Politie Openbaar Ministerie Raad voor de Kinderbescherming Maatschappelijk werk Leerplichtambtenaar Bureau Jeugdzorg Halt Slachtofferhulp Nederland Reclassering/Novadic-Kentron Geestelijke Gezondheidszorg Woningcorporaties Dienst Justitiële Inrichtingen Conclusies en aanbevelingen Algemeen beeld Samenwerking Oordeel over de samenwerking Efficiency en effectiviteit van de samenwerking Regie en sturing Sturingsstructuur en regierol van gemeenten Een solide basis voor samenwerking: een nieuw convenant Interne organisatie Personele afvaardiging Externe profilering Informatie delen Resultaten: meerwaarde en doelbereik Tot slot: de basis voor een uitvoeringsplan...77

6 IVA beleidsonderzoek en advies - Adviesbureau Van Montfoort/Collegio Avans hogeschool v Bijlage 1: Respondenten...79 Bijlage 2: Geraadpleegde bronnen...83 Bijlage 3: Interviewleidraad professionals casusoverleg...87

7

8 IVA beleidsonderzoek en advies - Adviesbureau Van Montfoort/Collegio Avans hogeschool 1 1 Management samenvatting Het Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf In 2007 zijn de partners in het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML) een vierjarig samenwerkingsconvenant aangegaan met als doel recidive van criminaliteit en overlastgevoelens in de regio tegen te gaan. Het veiligheidshuis omvat de organisatie van deze bovenlokale samenwerking en afstemming. De vorm waarin dit gebeurt, is het samenbrengen van professionals in structurele casusoverleggen ten aanzien van de thema s veelplegers, huiselijk geweld, risicojeugd en exgedetineerden. Het beheer en de exploitatie van het veiligheidshuis is ondergebracht in een stichting. Een aantal van de kernpartners heeft werkplekken op een gedeelde fysieke locatie waardoor professionals ook buiten de casusoverleggen om face-toface contact onderhouden en informatie uitwisselen. De fysieke locatie beschikt over faciliteiten zoals spreekkamers en beveiliging waardoor activiteiten als het ontvangen van cliënten en houden van TOM-zittingen binnen de context van het veiligheidshuis kunnen plaatsvinden. Evaluatie Nu het RVML in deze vorm ruim drie jaar operationeel is, willen de partners terug- en vooruitkijken. Het onderhavige onderzoek brengt in kaart (i) welke stappen er tot op heden gezet zijn om de samenwerking de gewenste vorm te geven en (ii) wat hiermee bereikt is. Op basis van deze terugblik worden aanbevelingen geformuleerd voor de verdere ontwikkeling van het veiligheidshuis. Er zijn verschillende methoden toegepast; er zijn onder meer korte en lange interviews uitgevoerd met in totaal 30 personen. Meerwaarde De vraag naar de meerwaarde en het doelbereik van het RVML is bij alle partners actueel. Betrokkenen en hun stakeholders stellen zich nadrukkelijk de vraag wat concreet de bijdrage van het veiligheidshuis is (of kan zijn) aan het veiliger maken van het gebied Maas en Leijgraaf. In deze fase van ontwikkeling van Nederlandse veiligheidshuizen is op deze vraag echter nog geen bevredigend antwoord te geven. Wel zijn er eerste (positieve) evaluatieresultaten met betrekking tot het casusoverleg Nazorg van het RVML, waaruit blijkt dat de aanpak op dit front leidt tot een lage detentierecidive in de regio (11% versus 34% landelijk). Ten aanzien van de andere casusoverleggen is echter niet geïnvesteerd in het meten van doelbereik in de verschillende deelnemende gemeenten. Net als bij veel andere veiligheidshuizen zien de partners in het RVML wel het belang van het evalueren van resultaten, maar zijn er nog geen evaluatiecriteria bepaald. Hier komen we straks nog op terug. Allereerst wordt - in de nu volgende paragrafen - ingegaan op de organisatorische meerwaarde

9 2 Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf van samenwerking in het veiligheidshuis, zoals deze in de evaluatie naar voren is gekomen. We zien in deze evaluatie dat er onder de overgrote meerderheid van professionals die samenwerken in het veiligheidshuis veel draagvlak bestaat voor deze werkwijze. Professionals ervaren dat cliënten beter worden bediend en dat er daarnaast ook voor de eigen organisatie meerwaarde voortkomt uit de samenwerking. We noemen enkele elementen van deze meerwaarde. Allereerst zien we dat deelnemende partijen in het veiligheidhuis een cultuur hebben ontwikkeld waarin professionals iets voor elkaar willen doen. De gedeelde locatie biedt voor kernpartners de mogelijkheid direct bij elkaar binnen te lopen voor informatie of afstemming op casusniveau. Verder hebben partijen meer kennis gekregen van elkaars werkwijzen sinds de samenwerking in het RVML. Professionals aan de zorgkant geven aan dat er voorheen minder kennis was van de werkwijzen van politie en justitie. Andersom weten functionarissen aan de opsporingskant nu beter hoe taken van bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland, maatschappelijk werkers, jeugdpreventiewerkers, GGZmedewerkers zich tot elkaar verhouden. Het brengt belangrijke tijdwinst met zich mee als partners die zich met dezelfde doelgroep bezighouden weten wat ze aan elkaar hebben en wat ze van elkaar wel en ook niet kunnen verwachten. Hoewel hierin nog verdere verbetering mogelijk is (uitbreiding van deze kennis van deelnemende professionals naar de BackOffice) is hierin wel al een stap gezet. Het feit dat beter, sneller en gemakkelijker informatie wordt uitgewisseld is ook een indicatie van meerwaarde van de samenwerking. Wat betreft de meerwaarde van en voor specifieke kernpartners verwijzen we voor een volledig overzicht naar de rapportage. Op deze plaats een korte presentatie van de voornaamste waarnemingen. Allereerst de vaststelling dat de politiemedewerkers in het veiligheidshuis voor partners fungeren als structureel aanwezig en toegankelijk informatiepunt en vraagbaak op zaaksniveau. Het elkaar kennen en vertrouwen is hierbij wel een randvoorwaarde. Informatie wordt vooral verstrekt aan partners die fysiek binnenlopen. Elkaar zien en ontmoeten (in het RVML) is daarom een tweede belangrijke randvoorwaarde. Verder biedt het veiligheidshuis het Openbaar Ministerie de mogelijkheid de druk op de strafrechtsketen te beperken bijvoorbeeld door vroegtijdige interventie bij huiselijk geweld en wordt de kwaliteit van de afdoening beter als zorgpartners hier (informatie/expertise) een bijdrage leveren. Meerwaarde voor de Raad voor de Kinderbescherming is dat de informatiepositie van medewerkers van de Raad wordt versterkt door de informatie-uitwisseling in het RVML en rondom het casusoverleg. En Bureau Jeugdzorg, zo blijkt uit haar eigen onderzoek, heeft in ruim een kwart tot de helft van alle besproken casussen informatie waarvan een deel relevant is voor een goede aanpak. Maatschappelijk werkers krijgen door de samenwerking in het casusoverleg veel meer informatie bij de benadering van nieuwe cliënten. Ook bij de overige partijen biedt het RVML meerwaarde. 1 1 In het rapport wordt in paragraaf 6.2 uitgebreid ingegaan op de meerwaarde voor afzonderlijke partijen waarbij ook leerplicht, Halt, Slachtofferhulp Nederland, Reclassering, Novadic-Kentron, GGZ, woningcorporaties en de justitiële inrichtingen aan de orde komen.

10 IVA beleidsonderzoek en advies - Adviesbureau Van Montfoort/Collegio Avans hogeschool 3 Tegenover deze meerwaarde staat ook meerwerk doordat professionals tijd besteden aan reistijd, deelname en voorbereiding in de casusoverleggen. Het viel buiten het bestek van deze evaluatie om dit meerwerk volledig voor alle deelnemende partijen in kaart te brengen. Op basis van de informatie die in dit onderzoek naar voren komt lijkt het er in grote lijnen op dat het meerwerk voor partijen in het licht van de hiervoor geschetste meerwaarde als acceptabel wordt gezien. Stevig fundament Met betrekking tot de samenwerking concluderen we dat er na drie jaar pionieren en bouwen een huis met stevige fundering staat. Belangrijke keuzes die op dit moment voorliggen, betreffen de verdere inrichting en het borgen van goed onderhoud. Op de drie kernonderdelen van deze evaluatie, te weten samenwerking, regievoering & sturing en informatiedeling, zijn verschillende aanknopingspunten te zien voor verbetering. Per onderdeel leggen we in het vervolg van deze samenvatting de focus op hoe de verdere ontwikkeling van het veiligheidshuis kan worden aangepakt. We vatten hiertoe per onderdeel de belangrijkste aanbevelingen uit deze evaluatie samen. Aanknopingspunten voor verbetering Samenwerking: Er is een breed gedeelde mening dat betrokken partijen zowel op het niveau van de werkvloer als op beleidsniveau tevreden zijn over de onderlinge samenwerking. Op managementniveau zien we wel enige reserve als het gaat om de verhouding tussen de investering in het RVML versus de opbrengsten ervan. Omdat de traditionele werkwijze binnen en tussen organisaties blijft bestaan naast het samenwerken in casusoverleggen, is efficiëntie nog niet optimaal. Naast efficiëntie (snelheid en alleen benodigde partijen) moet voor elke in het RVML belegde thematiek voldoende ruimte bestaan voor diepgang om de effectiviteit van de samenwerking te bewaken. We bevelen aan om: In een nieuw convenant voor de komende jaren gezamenlijke doelen vast te leggen. De bijdrage hieraan van partners op zowel beleids- als uitvoerend niveau moet periodiek geëvalueerd worden. Per organisatie het aantal uren en werkzaamheden in het kader van de samenwerking in kaart te brengen. In de discussie hierover moet niet alleen het organisatiebelang meegenomen worden maar ook de bijdrage aan de gemeenschappelijke doelen. Te zoeken naar manieren waarop de samenwerking in casusoverleggen kan integreren in de traditionele werkwijzen van en tussen organisaties. De kernpartners zouden ervoor moeten zorgen dat tenminste één functionaris op de werkvloer zich nadrukkelijk verbonden voelt met het RVML, hier veelvuldig aanwezig is en die het RVML binnen de eigen organisatie voortdurend uitdraagt en positioneert. Per thema periodiek nieuwe afspraken te maken omtrent (i) de manier waarop elke partner deelneemt aan het casusoverleg (structureel of op afroep; wie is de voorzitter); (ii) de manier waarop de initiële agenda van te bespreken personen in het overleg moet worden bepaald en (iii) de wijze waarop in en buiten het

11 4 Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf casusoverleg om in complexe casus inhoudelijke verdieping gerealiseerd kan worden; (iv) de wijze waarop zorg aan repressie wordt gekoppeld. Regievoering en sturing: Er is in de stuurgroep op zodanige wijze samengewerkt dat het commitment hier nog steeds groot is. Wel zien we dat de sturing op onderdelen niet heeft voldaan aan de verwachtingen. Doordat de taakverdeling tussen coördinator/directeur en stuurgroep onvoldoende duidelijk was verliepen besluitvormingsprocessen niet altijd effectief. Er waren soms verschillende beelden over de status van beslissingen hetgeen ook samenhangt met het feit dat er verschillende gremia naast elkaar opereren (stuurgroep RVML, AJB, APJ) 2. Het lukte de stuurgroep mede hierdoor ook niet zich te beperken tot sturen op hoofdlijnen. Er werden in de pioniersfase van de eerste drie jaar teveel operationele problemen op stuurgroepniveau aan de orde gesteld om zich te kunnen beperken tot het in stand houden van het huis. Met betrekking tot de sturing doet zich verder een paradox voor. Enerzijds is het RVML op het gebied van beheer en organisatie een eigenstandige organisatie, anderzijds moet naar buiten toe steeds nadrukkelijk duidelijk gemaakt worden dat het gaat om een samenwerkingsverband van verschillende partijen. In de samenwerking tussen de verschillende partners zien we deze paradox terug: voor effectieve samenwerking is het nodig dat intern de betrokkenheid (en dus het draagvlak) van deze verschillende partijen als onderdeel van hetzelfde 'huis' juist wordt versterkt terwijl tegelijkertijd ook de toegankelijkheid voor vele partners voorop dient te staan. Hoewel de regierol van gemeenten op een aantal punten duidelijk terug te zien is, kan deze op het niveau van beleidsambtenaren nog nader ingevuld worden. Ook de betrokkenheid van het middenkader van de andere partners moet verder georganiseerd worden. Om effectief te kunnen vergaderen heeft de stuurgroep behoefte aan breder gedragen beleidsvoorbereiding. We bevelen aan om: Alle organisaties op beleidsniveau personen te laten benoemen die gemandateerd zijn om samen met de directeur/coördinator besluitvorming voor te bereiden. Hier is het van belang dat naast het gemeentelijk beleidsveld veiligheid binnen het thema jeugd voldoende aandacht is voor betrokkenheid van het beleidsveld jeugd. Op stuurgroepniveau vast te stellen wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn van de coördinator/directeur van het veiligheidshuis, inclusief de bijbehorende verantwoordingslijn. Daarnaast de voorzitters van de overleggen beter te positioneren, inclusief hun adviserende rol richting de coördinator/directeur. Tevens op stuurgroepniveau vast te stellen wat de route is waarlangs nieuwe items of andersoortige veranderingen in het veiligheidshuis kunnen worden ingebracht, zodat ieder weet langs welke weg het huis verder wordt uitgebouwd. Een communicatiebeleid te ontwikkelen om draagvlak te versterken op de niveaus van professionals, middenkader en bestuur. 2 AJB = Arrondissementaal Justitieel Beraad; APJ = Arrondissementaal Platform Jeugd

12 IVA beleidsonderzoek en advies - Adviesbureau Van Montfoort/Collegio Avans hogeschool 5 Informatiedeling: In het RVML is de afgelopen jaren een werkwijze ontstaan waarbij structureel zorg en repressie zijn verbonden. De belangrijkste verdienste van de samenwerking is het feit dat in individuele casussen de informatie wordt gedeeld die moet worden gedeeld om een adequate aanpak te kunnen afspreken. Toch blijven onduidelijkheden ontstaan op het niveau van het praten over en vastleggen van casuïstiek. Bovendien wordt de ambitie om informatieknooppunt te zijn nog onvoldoende gerealiseerd. We bevelen aan om: Tot slot Een privacyprotocol op te stellen waarbij mogelijkheden in plaats van beperkingen leidend zijn en professionals zelf actief meedenken. Het protocol (enkelvoud, professionals hebben geen behoefte aan meerdere protocollen) moeten kort, simpel en duidelijk aangeven wat de professional wel en niet mag. Duidelijke keuzes te maken in het informatieproces: Welke casussen wel en welke niet? Bij welk soort casussen is het nodig beperkt dossierinformatie toegankelijk vast te leggen? Op basis hiervan en vanuit het privacyprotocol afspraken te maken over dossieraanleg, -beheer en raadpleging. De uitvoering van deze afspraken te beleggen bij personeel dat over de juiste competenties beschikt. Relevante beleidsinformatie over de thematiek van het veiligheidshuis vanuit verschillende kanten samen te brengen. Zowel op initiatief van de partners die deze expertise deels al in huis hebben als door scherpere gerichtheid van het RVML en de stuurgroep hierop. In het begin van deze samenvatting hebben we gesteld dat op het niveau van effecten (verbetering veiligheid) geen conclusies getrokken kunnen worden. Een uitzondering hierop vormen de eerste resultaten van het casusoverleg Nazorg waarbij wel een relatie gelegd kan worden tussen inzet en effect. Het kunnen aantonen van de impact van prestaties is ook ten aanzien van de andere casusoverleggen echter van groot belang. Het kan het bestaan van het huis (verder) legitimeren om zo het samenwerkingsverband op de langere termijn veilig te stellen. Hierbij is met name kwalitatief onderzoek van belang gericht op het duiden van de lokale doorwerking van besluiten binnen de casusoverleggen op verschillende niveaus: ten aanzien van de besproken personen (evaluatie van gedragsverandering), de aandacht voor waargenomen gedragsproblematieken (wat is het beeld van problematieken, de casussen overziende) en de efficiëntie van de aanpak van veiligheidsproblemen (wat zijn suggesties voor beter op grond van de ervaringen van alle partners in het Veiligheidshuis). De focus lag in de afgelopen jaren - die door betrokkenen als pioniersjaren getypeerd worden op ontwikkeling van het werkproces. Op zich aan elkaar committeren, elkaar leren kennen en informatie en werkzaamheden delen. Dit zijn de randvoorwaarden waaronder successen bereikt kunnen worden. Het is echter noodzakelijk om bij de verdere uitbouw van het veiligheidshuis de behoefte aan inzicht in concrete resultaten en het effect centraler te gaan stellen. Hieraan kan een gezamenlijk en gedragen uitvoeringsplan bijdragen als hierin ook reële ambities voor de monitoring en evaluatie van effecten worden opgenomen. Dit biedt in de toekomst naast

13 6 Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf zicht op meerwaarde van samenwerking dan ook mogelijk zicht op het effect van de samenwerking in het RVML op vermindering van recidive. Op deze manier kan dan duidelijker wat de bijdrage van het RVML is aan verbetering van de veiligheid in de regio Maas en Leijgraaf.

14 IVA beleidsonderzoek en advies - Adviesbureau Van Montfoort/Collegio Avans hogeschool 7 2 Inleiding 2.1 Aanleiding en onderzoeksvragen Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML) is nu ruim drie jaar operationeel onder regie van gemeenten. In die periode is er voldoende ervaring opgedaan met deze organisatiewijze om een evaluatie van de effectiviteit en efficiëntie van haar bedrijfsvoering interessant te maken. De stuurgroep van het RVML heeft een consortium van externe onderzoeksbureaus 3 gevraagd deze evaluatie te verrichten. De voorliggende rapportage beschrijft de bevindingen en aanbevelingen van de onderzoekers. Als startpunt van de evaluatie is door de stuurgroep gevraagd om een interactieve evaluatie, resulterend in concrete aanbevelingen op de vijf uitgangspunten. Hiermee wordt verwezen naar de vijf uitgangspunten die bij start van het RVML werden geformuleerd en waaraan voldaan moet worden, wil men in staat zijn om de algemene doelstelling die het RVML zich stelt, te halen. Die algemene doelstelling van het veiligheidshuis is: Het in operationele zin voorkomen van recidive van criminaliteit en overlastgevoelens door een effectieve en efficiënte ketenaanpak met bovenlokale samenwerking en afstemming tussen gemeenten, justitie, politie en ketenpartners, waarbij persoonsgerichte afspraken tot stand komen. 4 Het veiligheidshuis omvat de organisatie van deze bovenlokale samenwerking en afstemming, onder meer door het samenbrengen van professionals in structurele casusoverleggen ten aanzien van veelplegers, situaties van huiselijk geweld, risicojeugd en ex-gedetineerden. De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig: 1) Ten eerste betreft het een procesevaluatie, waarbij in kaart is gebracht wat is ondernomen binnen het RVML om de vijf centrale uitgangspunten te realiseren. Deze zijn als volgt: a) Een slimme combinatie tussen preventieve, repressieve, curatieve én proactieve aanpak van (potentiële) plegers van criminele activiteiten. b) Zorgaanbod naast justitiële middelen c) Een efficiënte en effectieve samenwerking tussen partijen; d) Een duurzame en gemeenschappelijke samenwerking; e) Regievoering door gemeenten, 3 Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool, IVA beleidsonderzoek en bureau Van Montfoort 4 Hezelburght. (2006).

15 8 Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf 2) Het tweede doel is het nader duiden van de resultaten van deze investeringen. Dit omvat het evalueren van het bereik van de investeringen in relatie tot de primaire doelstelling (het voorkomen van recidive en overlastgevoelens door middel van een gezamenlijke persoonsgerichte aanpak) en het op basis van deze evaluatie formuleren van aanbevelingen voor de toekomstige bedrijfsvoering. De onderzoeksdoelstellingen zijn vertaald in de volgende vragen: Gericht op het evalueren van het proces, deel 1: samenwerking: 1. Hoe verloopt de samenwerking tussen de betrokken partijen in het Veiligheidshuis: welke samenwerkingsafspraken zijn gerealiseerd, welke werkwijze is vervolgens ontstaan, wat zijn daarbij nieuwe verbanden en wat is de achtergrond van gemaakte keuzen en invullingen? 2. Hoe wordt de samenwerking tussen partijen door betrokkenen beoordeeld waar het gaat om efficiency en effectiviteit: heeft het Veiligheidshuis voor c.q. volgens hen meerwaarde en worden de juiste zaken ingebracht; wat gaat goed en wat kan beter? 3. Wat is de gewenste c.q. de gerealiseerde rol van de betrokken gemeenten in het Veiligheidshuis? (Hoe wordt de gewenste regierol vormgegeven, waaruit blijkt de regievoering, en welke bevoegdheden zijn vastgelegd?) En is er tevredenheid over de gemaakte keuzen en de uitvoering ervan? 4. Is de basis voor samenwerking solide/duurzaam te noemen? Gericht op het evalueren van het proces, deel 2: werkwijze: 5. Voor welke maatregelen werd in 2009 gekozen ten aanzien van de in het Veiligheidshuis besproken plegers? (onderscheiden naar justitiële maatregelen en zorgmaatregelen, met als mogelijke focus: preventief, repressief, curatief of proactief); 6. Wat is bekend over de tenuitvoerlegging van maatregelen? (Hoe verliep de realisatie van afspraken? Gingen rechters akkoord met voorgestelde aanpakken?) 7. Hoe verhoudt het palet van genomen maatregelen zich tot het palet van maatregelen vóór Met als meer specifieke subvraag: is bekend of nu vaker dan voorheen (voor realisatie van het Veiligheidshuis) zorginterventies worden ingezet op plegers, naast of na justitiële interventies? 8. Ervaren de partijen in het Veiligheidshuis manco s in het huidige aanbod van maatregelen, bezien vanuit de doelstelling van het voorkomen van recidive? 9. Is sprake van een consistent beleid ten aanzien van plegers woonachtig in verschillende gemeenten? (ter voorkoming van een mogelijk waterbedeffect ).

16 IVA beleidsonderzoek en advies - Adviesbureau Van Montfoort/Collegio Avans hogeschool 9 Gericht op het evalueren van resultaten: 10. Hoe wordt de realisatie van de beoogde gedragsverandering gemonitord ten aanzien van de plegers die besproken zijn in het Veiligheidshuis? Welke gegevens zijn er bij het Veiligheidshuis beschikbaar over de acceptatie van zorg, over de terugval in crimineel gedrag en over het al dan niet opvolgen van afspraken met de Reclassering? 11. Wat zijn aannames met betrekking tot de effectiviteit van handelen en welke mogelijke bewijsvoering draagt men daar zelf voor aan of is er op basis van beschikbare evaluaties elders aan te dragen? 12. Hoe worden de resultaten (en dan met name de successen van de aanpak) van het Veiligheidshuis uitgedragen richting de bewoners van het werkgebied van het Veiligheidshuis met het oog op reductie van onveiligheidsgevoelens? Gericht op het formuleren van aanbevelingen: 13. Welke knelpunten zijn bij de evaluatie van het Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf naar voren gekomen, die een efficiënte en effectieve werkwijze (gericht op het behalen van de vijf centrale uitgangspunten) in de weg staan? 14. Wat zijn de achtergronden van deze knelpunten en wat zijn mogelijke wijzen om de bedrijfsvoering te verbeteren? 2.2 Onderzoeksverantwoording Er zijn in het onderzoek vijf verschillende methoden toegepast: 1. Documentanalyse 2. Secundaire analyse interviews 3. Interviews 5 4. Groepsdiscussie in verbeterpanels 5. Registratiegegevens Ad 1. Documentanalyse Er is gestart met het analyseren van de belangrijkste beschikbare bronnen over de activiteiten van het RVML en de afzonderlijke partners in de afgelopen drie jaar. Dit onderdeel is vervolgens gedurende de gehele looptijd van het onderzoek voortgezet omdat in elke fase weer nieuwe bronnen werden aangeleverd, bijvoorbeeld tijdens interviews. De geanalyseerde documenten 6 : Jaarverslagen RVML Beleidsstukken RVML (visie RVML, jaarplannen) Evaluaties RVML mbt thema s (jeugd, nazorg) 5 Een overzicht van respondenten vindt u in de bijlage. 6 De rapporten en publicaties vindt u in de bijlage.

17 10 Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Notulen stuurgroep Notities ten behoeve van de stuurgroep (verbeterplannen CRJ-jeugd) Overige stukken stuurgroep (verslagen overleg over financiën, financiële overzichten) Visie OM (regionaal en landelijk) Intern onderzoek BJZ m.b.t. deelname in RVML Publicaties veiligheidshuizen elders in Nederland Ad 2. Secundaire analyse interviews Bij de aanvang van de evaluatie lag er reeds een rapportage van twee studenten van de AVANS Hogeschool, de knelpuntennotitie van Seegers en Theloesen. Omdat in dit onderzoek een eerste poging was ondernomen de werkwijze van het RVML tegen het licht te houden zijn alle gespreksverslagen in het kader van de onderhavige evaluatie geanalyseerd. Theloesen en Seegers hebben op operationeel, tactisch en strategisch niveau de sterke en zwakke punten in kaart getracht te brengen. In alle interviews hebben beide studenten met betrokken op de drie niveaus gesproken over doelen, doelbereik, sterke punten, zwakke punten en verbeterpunten. De gespreksverslagen zijn systematisch opgezet en waren grotendeels van voldoende niveau voor toepassing in de analyse. Deels bieden de antwoorden van respondenten op de vragen van Theloesen en Seegers zicht op de onderzoeksvragen in onderhavige evaluatie. Onduidelijkheden in de verslagen konden veelal worden gecontroleerd en verdiept in de interviews omdat veel respondenten ook in onderhavige evaluatie werden betrokken. De gespreksverslagen betreffen interviews met 40 personen waarvan 14 op operationeel niveau en 36 op tactisch/strategisch niveau. Er werden 13 stuurgroepleden geïnterviewd. In totaal werden 14 verschillende 7 partijen betrokken. Ad 3. Interviews Voor deze evaluatie zijn interviews (lange variant) uitgevoerd met in totaal 22 functionarissen, van wie 12 op beleidsniveau en tien op operationeel niveau. Daarnaast zijn korte (meest telefonische) interviews uitgevoerd met nog eens 8 personen (2 beleid, 6 operationeel). Er is gekozen voor individuele interviews in plaats bijvoorbeeld het uitzetten van een enquête onder betrokkenen omdat de factoren die van belang zijn niet goed gemeten kunnen worden in voorgestructureerde vragen met schriftelijke beantwoording. Bij samenwerking zijn zoveel verschillende vormen mogelijk (binnen of buiten casusoverleg, met personen binnen en buiten het veiligheidshuis, de thema s overlappen gedeeltelijk, etc.) dat doorvragen in interviews noodzakelijk is en mede op basis van ervaringen in eerdere onderzoeken in veiligheidshuizen de voorkeur verdient boven een enquête. Uitgangspunt was alle kernpartners vertegenwoordigd te hebben. We hebben bij de selectie niet alleen gezorgd voor een evenwichtige verdeling over thema s, maar ook zijn enkele organisaties die in het voorafgaande onderzoek niet of weinig deelnamen in deze evaluatie sterker vertegenwoordigd (Bureau Jeugdzorg, de voorzitters van de 7 Als gemeenten als afzonderlijke partijen worden beschouwd gaat het om 20 verschillende partijen.

18 IVA beleidsonderzoek en advies - Adviesbureau Van Montfoort/Collegio Avans hogeschool 11 casusoverleggen). De interviews waren semi-gestructureerd en zijn gevoerd aan de hand van een itemlist gebaseerd op de onderzoeksvragen (zie bijlage). Naast enkele individuele interviews op locatie waren op vijf interviewdagen de onderzoekers steeds een hele dag in het RVML aanwezig, waardoor hier ook observaties en korte wandelganggesprekken gevoerd konden worden. Er is bij de interviews toegewerkt naar een verzadigingspunt: het punt waarop geen nieuwe geluiden of meningen meer naar voren werden gebracht die niet al bekend waren uit andere bronnen. Ad 4. Groepsdiscussie verbeterpanels De evaluatie is afgesloten met toetsing van de resultaten in twee verbeterpanels. 8 In het eerste verbeterpanel met de stuurgroepleden (tien leden namen deel) is ingegaan op het onderwerp sturing en organisatie. Sterke en verbeterpunten in de sturingsstructuur zijn hierin bediscussieerd. Het verbeterpanel met professionals is uitgevoerd met negen professionals van acht verschillende organisaties. Er zijn professionals betrokken bij het verbeterpanel 9 die nog niet eerder in het onderzoek betrokken waren om het beeld zo compleet en breed mogelijk te maken. Ad 5. Registratiegegevens In het RVML is een beknopte analyse uitgevoerd van de mogelijkheden van het PIXsysteem. Er is geen databestand met output geanalyseerd omdat genereren van data of overzichten uit het PIX-systeem nog niet mogelijk is. Tenslotte werd het concepteindrapport beoordeeld door een ingestelde meeleescommissie als laatste toets op volledigheid. 2.3 Leeswijzer In hoofdstuk 3 schetsen we kort de opzet en visie die bij de totstandkoming van het RVML geformuleerd zijn. Deze vormen de context waarbinnen de samenwerking verder vorm gegeven is. De onderzoeksvragen die betrekking hebben op samenwerking komen in hoofdstuk 4 aan bod. De werkwijze die in het RVML gehanteerd wordt, staat centraal in hoofdstuk 5 waarna in hoofdstuk 6 in kaart wordt gebracht welke 8 Naast een panel met de stuurgroep waren aanvankelijk 3 verbeterpanels (1 per thema) gepland. In plaats hiervan is gekozen voor 1 panel met professionals van verschillende thema s. Reden hiervoor was het feit dat in de laatste fase van de interviews bleek dat weinig nieuwe informatie naar voren kwam. Het had in die fase van het onderzoek meer zin nader te investeren in het goed in kaart brengen van enkele actuele onderwerpen in het RVML zoals de splitsing van het casusoverleg jeugd en de discussie over financiën. Ook is de documentenanalyse doorlopend tot het eind van het onderzoek uitgevoerd in plaats van een korte analyse bij de start van de evaluatie. 9 Twee van de negen deelnemers zijn tevens geïnterviewd; en eveneens van twee van de negen deelnemers zijn gespreksverslagen geanalyseerd uit het onderzoek van Theloesen en Seegers.

19 12 Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf meerwaarde deze werkwijze heeft. In hoofdstuk 7 formuleren we ten slotte onze conclusies en aanbevelingen.

20 IVA beleidsonderzoek en advies - Adviesbureau Van Montfoort/Collegio Avans hogeschool 13 3 Korte schets van het huis 3.1 Opzet Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Het RVML is gevestigd in Oss en bestaat in haar huidige vorm vanaf 1 januari Voor die tijd bestond er een naar het Tilburgs Veiligheidshuis model doorontwikkelde Justitie in de Buurt vestiging onder projectleiderschap van het Openbaar Ministerie. Het beheer van het RVML is vanaf 1 januari 2007 overgenomen door dertien gemeenten 10 vanuit hun regiefunctie voor integrale veiligheid en de overtuiging dat het RVML zorg draagt voor de verbetering van de lokale veiligheid en leefbaarheid in elk van de 13 deelnemende gemeenten. De samenwerking tussen deze gemeenten en externe partners 11 is bezegeld in een convenant dat op 27 juni 2007 ondertekend is (RVML, 2007). In dit convenant wordt de volgende opzet van het RVML uiteengezet: Aan de samenwerking tussen partijen wordt inhoud gegeven in een fysieke locatie waar partners werkplekken kunnen huren, overleg met partners en cliënten plaats kan vinden, TOM-zittingen 12 gehouden kunnen worden en centrale administratie en inhoudelijke coördinatie geregeld en gehuisvest worden; De Stuurgroep Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn, draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid; De Stichting Beheer- en Exploitatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf wordt gevormd door de 13 deelnemende gemeenten, stelt huisvesting ter beschikking en draagt zorg voor de exploitatie, het betalen van de kosten die samen hangen met de exploitatie en het in stand houden van het RVML. Er wordt een coördinator aangesteld die verantwoordelijkheid draagt voor de bovengenoemde stichting. De samenwerking wordt voor de eerste keer aangegaan voor een periode van 4 jaar te weten 2007 tot en met Bij het uitvoeren van deze evaluatie is het RVML dus drie jaar operationeel. De partners die zich in het convenant aan het RVML gecommitteerd hebben, zijn op dit moment allemaal nog betrokken. Daarnaast hebben zich op operationeel niveau en in de stuurgroep nieuwe partners aangesloten 13. Met deze nieuwe partners zijn geen convenanten of andere formele 10 Te weten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill en St. Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden, en Veghel 11 Openbaar Ministerie 's Hertogenbosch, Politie Brabant-Noord, districten Land van Cuijk, Leijgraaf en Maasland, Novadic-Kentron, Raad voor de Kinderbescherming, regio Noord en Zuidoost Brabant, Reclassering Nederland, regio 's Hertogenbosch, Slachtofferhulp Nederland, Maatschappelijk Werk voor Maasland en district de Leijgraaf, Stichting Maatschappelijk Werk district Land van Cuijk, Halt Oost Brabant, GGZ Oost Brabant, Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. 12 Taakstraf Openbaar Ministerie 13 Juvans, steunpunt huiselijk geweld, Bureau schadebemiddeling, Brabant Wonen, Panein Wonen, Mooiland Maasland, Vivaan, Optimisd, MEE, Stichting Dichterbij, Dienst Justitiële Inrichtingen, Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis.

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis. Maas en Leijgraaf. Tilburg/Woerden, april 2010

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis. Maas en Leijgraaf. Tilburg/Woerden, april 2010 Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Tilburg/Woerden, april 2010 drs. J. van Haaf (IVA) drs. C. Hoogeveen (Van Montfoort) drs. M. Bruinsma (IVA) Met medewerking van: drs. R. Pranger (IVA)

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Kadernota en begroting 2018

Kadernota en begroting 2018 Kadernota en begroting 2018 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat

Nadere informatie

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Kadernota 2015 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat in op de ontwikkelingen

Nadere informatie

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Concept 18-12-2006 Bijlage 2 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Gemeente Bernheze Gemeente Boekel Gemeente Boxmeer Gemeente Cuijk Gemeente Grave Gemeente Landerd Gemeente Lith Gemeente Maasdonk

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 6 februari Aanleiding

Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 6 februari Aanleiding Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met: 1) het Visiedocument Regionaal veiligheidshuis Maas en Leijgraaf; 2) de in het visiedocument opgenomen financieringsstructuur en begroting van het

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden.

Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de deelname aan het project Nazorg aan ex-gedetineerden. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2008 Aanleiding In maart

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden

Raadsvergadering : 15 december Agendapunt : 10. Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Raadsvergadering : 15 december 2008 Agendapunt : 10 Onderwerp : Nazorg ex-gedetineerden Samenvatting voorstel In maart 2006 heeft het Ministerie van Justitie aan alle gemeenten in Nederland verzocht om

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda De Convenantpartners; Gemeente Gouda Openbaar Ministerie Politie Hollands-Midden Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Reclassering Nederland

Nadere informatie

Kadernota Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Kadernota Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Kadernota 2017 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat in op de ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE

VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE VEILIGHEIDSHUIS KERKRADE toelichting op werkwijze en resultaten in 2010 ten behoeve van gemeente Gulpen-Wittem ronde tafel 17 maart 2011 inhoud van deze presentatie wat doet het Veiligheidshuis Kerkrade?

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Begroting Incl. vooruitblik

Begroting Incl. vooruitblik Begroting 2017 Incl. vooruitblik 2018-2020 Inhoudsopgave 1. Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf in het kort... 3 2. Begroting 2017 en vooruitblik 2018-2020... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Slim investeren in de toekomst

Slim investeren in de toekomst Stichtingen, Vennootschappen en verenigingen 1. Museum voor Religieuze Kunst Museum voor Religieuze Kunst www.museumvoorreligieuzekunst.nl Stichting De stichting heeft ten doel in de gemeente een museum,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden De Kernpartners: Gemeente Den Haag Gemeente Delft Gemeente Zoetermeer Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Westland Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jaarverslag 2009 & Activiteitenplan 2010/2011

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jaarverslag 2009 & Activiteitenplan 2010/2011 JAARVERSLAG & ACTIVITEITENPLAN 2010-2011 Jaarverslag & Activiteitenplan 2010/2011 Voorwoord Als voorzitter van de Stuurgroep mag ik u hierbij het inmiddels alweer derde Jaarverslag en Activiteitenplan

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland

Convenant Veilige School convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland convenant School & Veiligheid Schouwen-Duiveland 1 Inhoudsopgave: Uitgangspunten convenant Veilige School... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Alle partijen... 4 Gemeente... 4 School... 4 Politie... 5 Openbaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Over pionieren, borgen en doorontwikkelen

JAARVERSLAG 2010. Over pionieren, borgen en doorontwikkelen JAARVERSLAG Over pionieren, borgen en doorontwikkelen Voorwoord Het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML) blijft zich ontwikkelen. De tijd van pionieren is voorbij, heeft in het teken van

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 1. Inleiding: van transitie naar borging 2. Management op orde 3. Extra aandacht, onder andere middels pilots en projecten 4. Werktafel model borgen 5. Top X Veiligheidshuis

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan 2008-2011 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) INLEIDING De Seniorenraad heeft van het College van burgemeester en wethouders van Boxmeer het verzoek

Nadere informatie

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Aanpassingen convenant veiligheidshuis periode 2011-2014. Bestuurlijke aspecten Stellers W. Hoefnagel/ A. t Hardt Versie:21 januari 2010 Uitgangspunt voor de aanpassingen zijn: 1. Verlenging samenwerking

Nadere informatie

Programmaboek Themamiddag. Ketens risicojeugd sluitend verbinden. 7 april 2011

Programmaboek Themamiddag. Ketens risicojeugd sluitend verbinden. 7 april 2011 Programmaboek Themamiddag Ketens risicojeugd sluitend verbinden 7 april 2011 P A R T N E R S P R Ö P P E R DENKERS EN DOENERS VOOR DE PUBLIEKE ZAAK PROGRAMMA THEMAMIDDAG Introductie Donderdag 7 april 2011

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

Samenvatting evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld

Samenvatting evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld Samenvatting evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld In 2006 werd het interdepartementale beleidsprogramma eergerelateerd geweld gestart. Het programma omvatte vier thema's: maatschappelijke

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar

Nadere informatie

Jaarverslag. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf RIS 2014-366

Jaarverslag. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf RIS 2014-366 Jaarverslag 2013 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf RIS 2014-366 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2013 waarin verantwoording wordt afgelegd over de resultaten van het Regionale Veiligheidshuis

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG

LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Rapportage LEERWIJZER JEUGD UITKOMSTEN VAN EEN ENQUÊTE ONDER DE BEZOEKERS VAN HET CONGRES TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG Aan Deelnemers congres Toekomst van de Jeugdzorg Van Partners+Pröpper drs. Mark Rouw,

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 4 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin NWN gemeenten 4 december 2008 Opstellers: Sevgi Tunali Bianca de Ruiter Thea Rietveld Frits Knijff Frans de Clercq Partijen, a. Gemeente Maassluis, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jaarverslag 2007 & Activiteitenplan 2008/2009

Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jaarverslag 2007 & Activiteitenplan 2008/2009 JAARVERSLAG 2007 & ACTIVITEITENPLAN 2008-2009 Voorwoord Als voorzitter van de Stuurgroep mag ik u hierbij het eerste Jaarverslag en Activiteitenplan van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Politie en Veiligheidsregio Twente

Politie en Veiligheidsregio Twente Introductie Wilma van Raalte Veiligheidsregio Twente Programmamanager CO24 Politie en Veiligheidsregio Twente Brede taakopvatting: rampen en grootschalige incidenten, maar ook: samenwerken in het (sociaal)

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven Bijlage Conclusies en aandachtspunten van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) naar aanleiding van de zelfevaluatie door de gemeente van het actieplan Versterking Ketenregie SPILcentra Eindhoven (29 april

Nadere informatie

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES 26 APRIL 2006 CONTEXT EN AANLEIDING Sinds maart 2003 is de Wet dualisering provinciebestuur van kracht. Mede in dit kader heeft het Presidium van

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en 3 vindt 5 2 : Instrument 6 Aannames

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel

raadsvoorstel voorstel raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-04129 / Aansluiting Veiligheidshuis portefeuillehouder J.B. Waaijer afdeling Bestuur en Strategie opgesteld door D. Pronk datum/voorstel nr 28 oktober 2014 / CB-14-584

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Aanpak: Sociale wijkteams Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een gezin met chronische

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

meerdere keren op het JCO besproken wordt, zal het aantal besproken personen waarschijnlijk lager dan zijn.

meerdere keren op het JCO besproken wordt, zal het aantal besproken personen waarschijnlijk lager dan zijn. Samenvatting Context onderzoek Een kernthema van het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' is de aanpak van de jeugdcriminaliteit. Dit thema is nader geconcretiseerd in het Actieprogramma

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen De gebiedsgebonden aanpak van overlast en criminaliteit krijgt steeds meer aandacht bij gemeenten en ook door de veiligheidshuizen is deze manier van werken

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving

Aanpak: Frontlineteam. Beschrijving Aanpak: Frontlineteam De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04 Nieuwsbrief Geachte lezer, Er is een mijlpaal bereikt: in april wordt het Veiligheidshuis regio Alkmaar volledig operationeel! De casusoverleggen veelplegers en risicojongeren vormen daarbij het sluitstuk.

Nadere informatie

Jaarverslag. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Jaarverslag. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jaarverslag 2015 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Inleiding Voor u ligt het directieverslag van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf waarin de visie wordt gegeven op de jaarrekening

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

Model Bestuursconvenant September 2009

Model Bestuursconvenant September 2009 Model Bestuursconvenant September 2009 Partijen bij dit convenant zijn: A I Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (XX), gevestigd te (XX) ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Justine Verschoor Januari 2017 1 Inleiding Vanaf maart 2015 is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidshuis op Bonaire met de

Nadere informatie

Integrale aanpak uitbuiting. Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord

Integrale aanpak uitbuiting. Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord Integrale aanpak uitbuiting Integrale (programmatische) aanpak van mensenhandel in NoordHolland Noord Traject integrale aanpak uitbuiting In de periode 2009 2011 zijn in de integrale (programmatische)

Nadere informatie

KIND & jeugd Noordoost Brabant

KIND & jeugd Noordoost Brabant KIND & jeugd bant a r B t s o Noordo nleiding Kind&Jeugd Oost Brabant in transformatie Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Vanaf die datum valt de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsversterker Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Wat levert het op? Als organisatie: - Betere resultaten door effectief samenwerken en een gezamenlijke focus

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Stand van zaken april/mei 2014 Uitvraag op verzoek van de regioburgemeesters Inhoud Inleiding 2 Werken volgens het Landelijk Kader 3 Wordt er gewerkt volgens het Landelijk

Nadere informatie