2.4 Omgaan met pestgedrag (Deboutte, 1995) Sociale vaardigheden van de psychotische patiënt (Cuyvers, 2001) Weerbaarheid van de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.4 Omgaan met pestgedrag (Deboutte, 1995)... 49 2.5 Sociale vaardigheden van de psychotische patiënt (Cuyvers, 2001)... 50 2.6 Weerbaarheid van de"

Transcriptie

1

2 Inhoud Inhoud... 3 Voorwoord... 6 Verklarende woordenlijst (Jochems and Joosten, 2006, Finlay and Zinkstok, 2008).. 7 Samenvatting... 9 Abstract Inleiding THEORETISCH DEEL Psychosen Inleiding Wat is een psychose? (Cuyvers, 2001) Algemene kenmerken van een psychose (Brunklaus, 1996) Soorten psychosen (Cuyvers, 2001) Schizofrenie (Cuyvers, 2001) Niet-schizofrene psychosen (Cuyvers, 2001) Behandeling psychosen (Coene and Kollaard, 2004) Besluit De psychotische patiënt als slachtoffer van pestgedrag Inleiding Een oorzaak van het pestgedrag : stigmatisering (Catthoor et al., 2003b) Wat is een stigma? Ontstaan van een stigma Ontstaan van het stigma van de psychiatrische patiënt Verklaring van stigmatisering door de labelling theory (Scheff en Link) Enkele opvallende resultaten uit onderzoeken naar de effecten van stigmatisering Reactie van de psychiatrische patiënt op de stigmatisering (Catthoor et al., 2003a) Mogelijke oplossingen voor het verminderen van het stigma (Catthoor et al., 2003a) Stigmatisering en het risico om gepest te worden Vormen van pesten (Emmerechts, 1999) Lichamelijke agressie(van Tuijl and Thunnissen, 2009) (van Weeghel et al., 2009) Sociale uitsluiting (Grausgruber et al., 2007)... 47

3 2.4 Omgaan met pestgedrag (Deboutte, 1995) Sociale vaardigheden van de psychotische patiënt (Cuyvers, 2001) Weerbaarheid van de psychotische patiënt (Emmerechts, 1999) Besluit Aanpak van het pestprobleem Inleiding Mogelijkheden voor de hulpverlener(deboutte, 1995) Libermanmodules(Knegtering et al., 2003) De Goldsteinmethode (Muris et al., 1992) Conclusie Taak van de ergotherapeut (Kinébanian and Le Granse, 2006) Een ergotherapeut richt zich steeds op de activiteiten in het dagelijks leven van de patiënt Een ergotherapeut werkt steeds vanuit een holistische mensvisie(kinébanian and Le Granse, 2006) Een ergotherapeut gebruikt steeds activiteiten om zijn doelstellingen te bereiken (Finlay and Zinkstok, 2008) Besluit Algemeen besluit theoretisch deel PRAKTISCH DEEL De ergotherapeutische methodiek: (Finlay and Zinkstok, 2008) Inleiding Therapeutische situatie De relationele omgeving De materiële omgeving Tijdstip en tijdsduur Sociaal culturele omstandigheden De therapeutische relatie (Finlay and Zinkstok, 2008) Keuze van het theoretisch kader of behandelmethode De situatie en het soort activiteit De activiteit Vragenlijst 1: pesten Cursus sociale vaardigheidsessies rond pesten Vragenlijst 2: evaluatie van de sessies Besluit

4 6 Verslaggeving van de sessies Inleiding Overzicht data en tijdstippen Casussen van de vaste deelnemers Verslag aankondiging sociale vaardigheidsessies rond pesten Verslag sessie Verslag sessie Verslag sessie Verslag sessie Verslag afname vragenlijst Besluit Besluit praktisch deel Slotconclusie Literatuurlijst Lijst van tabellen Lijst van figuren Lijst van bijlagen I. Bijlage: activiteitenaanbod II. Bijlage: weekschema van het activiteitencentrum

5 Voorwoord In het afgelopen jaar ben ik niet altijd even aangenaam geweest voor mijn omgeving. Menig persoon heb ik soms wat afgesnauwd. Toch zijn er aantal mensen die steeds aan mijn zijde zijn blijven staan. Ik ben hen enorm dankbaar voor alles wat ze voor mij hebben gedaan. Eerst en vooral wil ik mijn ouders bedanken voor alle steun en liefde die ze ook in het afgelopen jaar hebben gegeven. Bedankt om er steeds voor mij te zijn en om in mij te blijven geloven, ook op de momenten waarop ik het geloof in mezelf kwijt was. Papa, bedankt om dit eindwerk te doorworstelen op zoek naar spel- en grammaticafouten. Mama, bedankt voor alles. Vervolgens wil ik mijn vriend bedanken voor alles wat hij ook dit jaar voor mij heeft gedaan. Bedankt voor je troostende schouder, je bemoedigende woorden, je kleine attenties en vooral je onvoorwaardelijke liefde. Ik wil ook mijn broer bedanken voor alle technische hulp en goede raad. Verder wil ik nog mijn promotor Veerle Dufait bedanken voor alle tijd en energie die ze in de begeleiding van mijn eindwerk heeft gestoken. Bedankt voor de schouderklopjes, de goede raad en de bemoedigende woorden. Ook mijn interne promotor, Siska Vandemaele, verdient een welgemeende dankjewel. Bedankt voor alles wat u voor mij heeft gedaan. Bedankt voor uw heldere visie op de zaken en voor de vele uren, energie en werk die in de begeleiding van dit eindwerk en de bijhorende stage heeft gestoken. Ik bedank ook Sharon Missinne om dit eindwerk te lezen en te becommentariëren, zelfs op de momenten dat ze het erg druk had. Ten slotte wil ik iedereen, waaronder mijn vriendinnen en familie, bedanken die mij in het afgelopen jaar heeft gesteund.

6 Verklarende woordenlijst (Jochems and Joosten, 2006, Finlay and Zinkstok, 2008) Affectiviteit: de eigenschap gebeurtenissen te beleven waardoor bepaalde gevoelens worden opgewekt, de mogelijkheid om emoties uit te drukken door middel van nonverbale taal bijvoorbeeld via de mimiek. Antipsychotica: medicatie ter behandeling van psychosen. Betrekkingswaan: waan waarbij iemand meent dat neutrale of voor anderen bedoelde opmerkingen eigenlijk bedoeld zijn als negatieve toespeling op de eigen persoon. CET: cognitive enhancement therapy, therapievorm die een verandering van denkwijze en van gewoonten beoogt, uitgaande van het idee dat de manier waarop iemand zijn ervaringen inhoud geeft, bepalend is voor de stemming en het gedrag. Controlewaan: waan waarbij de betrokkene het idee heeft dat zijn gedachten gevoelens of gedrag door anderen worden gecontroleerd. Consequent: in overeenstemming met principes of voorafgaande handelingen. Copingstijl: aanpassing aan relatief moeilijke omstandigheden (stresssituaties), de cognitieve en gedragsmatige inspanningen die een persoon verricht bij dreigende overbelasting. Defectueus: beschadigd, onvolledig. Discrimineren: op een andere manier behandelen. ECT: elektroconvulsietherapie of elektroschoktherapie. Eclectisch: van verschillende wijzen van behandeling het beste kiezen. Escaleren: zich uitbreiden en intensiveren. Etnische minderheid: een volk die in de minderheid is in een bepaald land. Bijvoorbeeld Turken in België. Extrapiramidale symptomen: hiermee worden de problemen in het bewegen van de patiënt bedoeld. Grootheidswaan: de waan waarbij iemand ervan overtuigd is dat hij over een groot talent beschikt, dat hij almachtig is en dus boven de andere mensen staat. Hypochondrische waan: de waan waarbij iemand ervan overtuigd is dat hij een ernstige ziekte heeft.

7 Inductoren: een stof die een biologisch proces op gang brengt. In het kader van dit eindwerk verwijst de inductor naar een persoon die een proces op gang brengt. Jaloersheidswaan: het idee door de partner bedrogen te worden. Latent: verborgen. Manisch: ziekelijke neiging, drift, onbedwingbare lust. Narcose: verdoving. Neurocognitieve stoornissen: stoornissen in de waarneming, aandacht, geheugen en probleemoplossend vermogen. Organisch: lichamelijk. Ph D: academische graad van doctor, iemand die doctoreert. Praecoxgevoel: het vreemde gevoel dat een buitenstaander ervaart wanneer hij een psychotische patiënt ziet glimlachen zonder dat er hiervoor een aanleiding is. Prognose: voorspelling omtrent het verdere verloop van de ziekte. Referentiekader: een algemene oriëntatie of een verzameling van ideeën die de grondslag vormt voor de praktijk van de psychotherapie. Sociale cognitie: denken over de sociale werkelijkheid bijvoorbeeld de theory of mind.

8 Samenvatting Pestgeest weg! Sociale vaardigheidssessies als middel om de psychotische patiënt te leren omgaan met pestgedrag. Sleutelwoorden Psychose, pesten, sociale vaardigheidssessies De psychotische patiënt heeft het niet altijd gemakkelijk om zich staande te houden in de maatschappij. Door zijn beperkte sociale vaardigheden en de stigmatisering door maatschappij, is hij een gemakkelijk prooi voor pestkoppen. Sociale uitsluiting en lichamelijk agressie zijn twee vormen waarmee een pestkop de psychotische patiënt kan belagen. Pesten is een probleem dat zich voordoet in het dagelijks leven van de patiënt. De aanpak van dit probleem is dus een kolfje naar de hand van een ergotherapeut. Als toekomstig ergotherapeut wil ik ervoor zorgen dat de psychotische patiënt op een adequate manier met het pestgedrag kan omgaan. Er bestaan diverse therapieën waarmee een hulpverlener een slachtoffer van pestgedrag kan helpen. Een aantal mogelijkheden zijn: sociale vaardigheidstraining of een assertiviteitstraining. Aangezien een psychotische patiënt over weinig sociale vaardigheden beschikt, kies ik ervoor om een sociale vaardigheidstraining aan te bieden. Maar is deze training wel de beste oplossing voor dit probleem? Met andere woorden kan een sociale vaardigheidstraining ervoor zorgen dat de psychotische patiënt beter kan omgaan met pestgedrag? Op deze vraag probeer ik een antwoord te vinden in de praktijk. Eerst en vooral neem ik een vragenlijst af in verband met pesten.de bedoeling van deze vragenlijst is om te achterhalen wie van de psychotische patiënten een pestverleden heeft en of de psychotische patiënt zelf vindt dat hij over voldoende sociale vaardigheden beschikt om met het pesten om te gaan. Daarna geef ik een viertal sessies rond sociale vaardigheden. Elke sessie bevat een theoretisch deel en een praktisch deel. In de eerste sessie wordt wat psychoeducatie gegeven over pesten. Enkele onderwerpen die in de sessies aan bod komen zijn: het verkrijgen van een positief zelfbeeld, een gesprek aanknopen en de grammofoonplaatmethode. Tenslotte neem ik nogmaals een vragenlijst af. De bedoeling van deze vragenlijst is om het resultaat van mijn sessies te achterhalen. De belangrijkste vraag die in deze vragenlijst aan bod komt is de volgende: hebben de sessies de sociale vaardigheden van de psychotische patiënt positief beïnvloed? Uit deze laatste vragenlijst kan ik besluiten dat de psychotische patiënt nu weet hoe hij assertief kan optreden, maar hij kan de transfer van de theorie naar de praktijk nog niet maken. Het aantal sessies en de duur van de sessies blijken nog onvoldoende om een verbetering in de sociale vaardigheden te bewerkstellingen. Een opvolging van de deelnemers is noodzakelijk.

9 Abstract Teaser go! Social skills training as a method to learn the psychotic patient how to deal with bullying. Key words Psychoses, bullying, social skills training It s not always easy for a psychotic patient to keep one s foothold in society. Because of his limited social skills and the stigmatization by society, the psychotic patient is an easy victim for bullies. The bullies endanger the psychotic patient by social isolation and physical aggression. Bullying is a problem within the daily life of the patient. The approach of this problem is right up the street of the occupational therapist. As a intended occupational therapist, I want to make sure that the psychotic patient can handle the bullying in the right way. There are different therapies which a caregiver can use to help the victim of bullying. A few possibilities are: social skills training and an assertiveness training. Because the psychotic patients do not have a lot of social skills, I choose to offer them a social skills training. But is this type of training the right solution for this problem? Can a social skills training make sure that the psychotic patient can handle the bullying in a better way? I try to find an answer to this question in the practice. First of all I let the psychotic patients fill in a questionnaire about bullying. The purpose of this questionnaire is to discover who of the psychotic patients has a bullying history and if the psychotic patient thinks that he has enough social skills to deal with the bullying. Next I give four sessions of social skills training. Each session contains a theoretical part and a practical part. In the first session I give some psycho-education about bullying. A few topics of the sessions are: getting a positive image, starting a conversation and the method of the gramophone record. Finally I give the psychotic patients another questionnaire for them to complete. The purpose of this questionnaire is to find out what the result is of my sessions. The most important question of this questionnaire is if the sessions have a positive effect on the social skills of the psychotic patient. From the last questionnaire I can conclude that the psychotic patient now knows how to act assertively, but he is not able to transfer the theory into practice yet. The amount of sessions and the duration of the sessions appear to be unsatisfactory to realize an amelioration of the social skills. Succession of these patients is necessary.

10 Inleiding Van alle domeinen, die tijdens de opleiding ergotherapie aan bod komen, boeit het domein van de psychiatrie mij het meest. Het menselijk brein heeft iets ondoorgrondelijks. Ik vind het fascinerend om de hersenspinsels van de psychiatrische patiënt te ontdekken en te proberen om deze te ontrafelen zodat ik daarna, toegespitst op de problematiek, een ergotherapeutische visie en behandeling op maat van de patiënt kan uitwerken. Op het moment van de keuze van het eindwerkonderwerp, weet ik het al zeker: wat het onderwerp van mijn eindwerk ook zal worden, het zal kaderen binnen het domein van de psychiatrie. Maar al gauw duikt er een nieuw probleem op: er zijn heel wat verschillende, boeiende pathologieën binnen de psychiatrie. De keuzemogelijkheden zijn erg uitgebreid. In het tweede jaar van de opleiding heb ik stage gelopen in het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart te Ieper. De patiëntenpopulatie waarmee ik tijdens deze stage heb gewerkt bestond er uit mensen met een psychose of een psychotische stoornis. Gedurende deze drie weken, heb ik beetje bij beetje deze pathologie beter leren kennen. Via het contact met de patiënten kreeg ik een beeld van de problemen die zich (kunnen) stellen in de maatschappij. Het is voor de psychotische patiënt niet evident om zich te handhaven in de maatschappij. De samenleving begrijpt de psychotische patiënt niet, ze ziet enkel de bizarre uiterlijke kenmerken of de uitingen van wanen en hallucinaties. Doordat de mens deze aandoening niet kan begrijpen, heeft ze iets mysterieus. De media speelt hier handig op in. Zij propageren steeds een bepaald stereotiep beeld van de psychotische patiënt. Mede hierdoor worden patiënten met deze aandoening gestigmatiseerd. Doordat de psychotische patiënt gestigmatiseerd wordt, heeft hij een hoger risico om gepest te worden. Mensen met een psychose, hebben het zeer moeilijk om vlot sociale contacten te vormen. Hierdoor zullen ze zichzelf niet snel verdedigen indien iemand hen beledigt of bespot. Ik wil hier iets aan doen. Eerst en vooral ga ik op zoek naar concreet cijfermateriaal. Ik wil aan de hand van het cijfermateriaal en de beschikbare literatuur een aantal gegevens achterhalen. Ik wil weten of dit een reëel probleem is en ik niet te snel conclusies trek en hoeveel mensen met een psychose een pestverleden hebben. De belangrijkste vraag is echter hoe ik als toekomstig ergotherapeute deze patiënten kan helpen. Eerst en vooral begin ik een aantal boeken en artikels te lezen rond pesten en rond psychosen. Ik vind heel wat informatie aan de hand van de vakbibliotheek Bohn Stafleu van Loghum en de databank Pubmed. Ik contacteer de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg en zij bezorgen mij eveneens een aantal interessante artikels. Enkele belangrijke bronnen voor dit eindwerk zijn: Zorgboek Schizofrenie (Coene and Kollaard, 2004), Pesten: gedaan ermee! (Deboutte, 1995), psychopathologie (Cuyvers, 2001) en ergotherapie in de psychiatrie (Finlay and Zinkstok, 2008).

11 Ik ontdek dat mensen met een psychose een groter risico lopen om gepest te worden door de stigmatisering van hun aandoening. Indien iemand gepest wordt, is het belangrijk dat deze persoon leert om hier mee om te gaan en op een gepaste wijze kan reageren op pestgedrag. Hier knelt nu juist het schoentje bij psychotische patiënten. Er bestaan een aantal therapieën (onder andere assertiviteitstraining en sociale vaardigheidstraining) waarmee hulpverleners de slachtoffers van pestgedrag leren hoe ze kunnen omgaan met het pesten. Vervolgens vraag ik mij af of een socialevaardigheidscursus de beste manier is om de psychotische patiënt te leren op een positieve manier met het pestgedrag om te gaan. Eenmaal de keuze voor het onderwerp is vastgelegd, kan mijn zoektocht naar een stageplaats beginnen. Na een tijdje zoeken, kom ik bij De Bolster terecht. Dit is een activiteitencentrum voor chronisch psychiatrische patiënten, die naast een aantal creatieve activiteiten ook af en toe sociale vaardigheidssessies aanbiedt. De doelgroep van het activiteitencentrum is een ideale doelgroep om deze sociale vaardigheidssessies aan te bieden en dit omwille van drie redenen. Ten eerste bestaat de doelgroep uit patiënten met een pathologie die op hun sociale vaardigheden drukt (zoals een psychose). Ten tweede staan deze patiënten met hun voeten in de maatschappij. Dit zorgt ervoor dat ze de theorie uit de sociale vaardigheidsessies meteen in de praktijk kunnen oefenen. Tenslotte zijn deze patiënten gemotiveerd tot maatschappelijke integratie. Hun pathologie is min of meer gestabiliseerd en ze wensen opnieuw deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Nadat ik de theorie voor een groot stuk heb uitgewerkt, begin ik aan de uitwerking van het praktische deel. Ik stel mijn sessies zorgvuldig samen en houd hierbij rekening met de ergotherapeutische methodiek. Elk element van de ergotherapeutische methodiek heb ik zorgvuldig gekozen om mijn vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

12 THEORETISCH DEEL 13

13 14 1 Psychosen 1.1 Inleiding De doelgroep van mijn eindwerk bestaat vooral uit psychotische patiënten. In dit hoofdstuk geef ik eerst en vooral wat algemene informatie omtrent deze aandoening. Er is in de loop van de jaren al heel wat over deze aandoening geschreven. Mijn bedoeling is om een algemeen beeld te schetsen van de psychotische patiënt en slechts die informatie weer te geven die relevant is voor dit eindwerk. Eerst en vooral komen de algemene kenmerken van een psychose aan bod. Vervolgens worden de soorten psychosen onder de loep genomen. In dit hoofdstuk wordt er een onderverdeling gemaakt tussen twee soorten psychosen namelijk schizofrenie en niet-schizofrene psychosen. Schizofrenie is de meest bekende soort psychose. In het activiteitencentrum De Bolster zijn de meeste psychotische patiënten schizofreen, vandaar dat er op deze soort wat dieper wordt ingegaan. Ik sluit het hoofdstuk af met de bespreking van de behandeling van de psychotische patiënt en het besluit van dit hoofdstuk. 1.2 Wat is een psychose? (Cuyvers, 2001) Een psychose is een ernstige aandoening, die steeds gepaard gaat met wanen of hallucinaties. Het grootste probleem bij patiënten met een psychose bestaat erin dat deze patiënten de wanen of hallucinaties niet als dusdanig herkennen of ervaren. Ze blijven vasthouden aan deze wanen.

14 Algemene kenmerken van een psychose (Brunklaus, 1996) Een psychose is een toestand waarin de samenhang van de psychische functies (zoals denken, waarnemen en voelen) volledig is verstoord. De psychische functies zijn niet langer op elkaar afgestemd, waardoor alles chaotisch verloopt. Iemand met een psychose is niet in staat om relevante informatie te selecteren uit de grote hoeveelheid aan prikkels die hij ervaart. Hierdoor verliest hij zichzelf. Kort samengevat kunnen we stellen dat er tijdens een psychose een chaos ontstaat in de psyche waardoor alles door elkaar verloopt namelijk het zien, horen, denken en voelen. Aanvankelijk beseft de patiënt dat er iets niet klopt. Hij probeert een houvast te zoeken in de wirwar van prikkels. Hij vindt geen houvast in de logica, daarom neemt hij zijn toevlucht in de fantasie. Een voorbeeld van hoe de fantasie de overhand neemt is een patiënt die ervan overtuigd is dat iemand zijn hersenen uit zijn lichaam zuigt door met hem te praten. Er bestaat hier geen enkele logische verklaring voor. Doordat de patiënt zijn toevlucht zoekt in de fantasie is hij hoe langer hoe minder in staat om logisch te denken. Zelfs voor de meest alledaagse of vertrouwde verschijnselen heeft hij een fantasierijke verklaring die nergens op slaat. De mensen uit zijn omgeving vinden de patiënt bizar. De patiënt maakt een zeer onrustige indruk. Je kunt de manier waarop de psychotische patiënt denkt het best vergelijken met het magisch denken van een kind. Een kind dat magisch denkt is ervan overtuigd dat hij een invloed kan uitoefenen op de alledaagse gebeurtenissen. Een situatie waarin de een kind magisch denkt is wanneer de auto stopt voor de rode lichten. Het kind denkt: groen, groen, groen. Opeens springt het licht op groen. Op dat moment is het kind ervan overtuigd dat het licht door zijn toedoen op groen is gesprongen. Op deze manier denkt ook de psychotische patiënt. Een psychotische toestand wordt gekenmerkt door: - onlogisch denken; - wanen; - hallucinaties (meestal visueel of auditief); - sterk gekleurd gevoelsleven met gevoelens zoals angst, prikkelbaarheid woede of gelukzaligheid; - stoornissen in de aandacht; - bewegingsstoornissen. Niet alle beschreven kenmerken komen samen voor bij een psychotische patiënt. Meestal is er een combinatie van een aantal symptomen. De symptomen komen verder in de theorie aan bod bij de uitleg van schizofrenie.

15 Soorten psychosen (Cuyvers, 2001) Psychosen Functionele Organische Schizofrenie Niet-schizofrene psychosen Gevolg van een hersenstoornis Gevolg van een lichamelijke aandoening Paranoide type Gedesorganiseerde type Schizofrenieforme stoornis Schizoaffectieve stoornis Gevolg van middelengebruik Catatone type Ongedifferentieerd type Kortdurende psychose Gedeelde psychose Resttoestand type Waanstoornis Atypische psychosen Figuur 1: overzicht psychosen

16 - Organische psychose: men spreekt van een organische psychose indien er een organische 1 oorzaak aan de basis ligt van de psychose. Enkele mogelijke organische factoren zijn: middelenmisbruik, stoornissen in de hersenen of somatische aandoeningen. - Functionele psychose: men spreekt van een functionele psychose als er geen aanwijsbare organische factoren aan de basis van de psychose liggen. Een belangrijke factor bij het ontstaan van dit soort psychose is de beleving van een aantal ervaringen Schizofrenie (Cuyvers, 2001) Casus D. Anamnese D. is een man van 47 jaar. Hij bracht zijn kindertijd door in instellingen en had geen contact met zijn ouders. Toen hij negen jaar was, overleed zijn moeder. In de instelling waar hij verbleef, werd hij seksueel misbruikt. Een psycholoog van de instelling vroeg hem om een aantal seksuele dingen uit te proberen en dan verslag uit te brengen bij hem. D. voelde zich hier slecht bij. Hij behaalde een A3-diploma als timmerman. Na zijn middelbare studies ging hij bij het leger. Aanvankelijk ging alles goed. Na een tijdje kwam D. in contact met jongeren die antileger waren en die drugs gebruikten. Hij begon toen zelf drugs te gebruiken. Hij probeerde op eigen houtje af te kicken, maar hij slaagde hier niet in. Hij werd toen voor een tijdje opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis van Gent om af te kicken. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis was hij nog steeds niet helemaal clean. Na enige tijd is hij er uiteindelijk toch in geslaagd om clean te blijven. Zijn druggebruik leidde tot een eerste psychotische opstoot. Hij zag en hoorde dingen die er niet waren. D. was acht jaar gehuwd. Hij hield van zijn vrouw, maar hij hield ook van verschillende andere vrouwen. Hij heeft zijn vrouw een aantal keer bedrogen. Op een bepaald moment, tijdens zijn huwelijk, werd hij verliefd op een islamitische vrouw. De vrouw vroeg aan D. of hij haar toekomst wou voorspellen aan de hand van tarotkaarten. D. deed wat de vrouw vroeg en zag dat haar vader in de toekomst heel wat affaires zou hebben met andere vrouwen. De islamitische vrouw werd heel kwaad. Ze zei dat ze ervoor zou zorgen dat er vreselijke dingen gebeurden met D. en dat ze zijn gedachten zou beïnvloeden. Op dat moment ontstond bij D. de waan dat de vrouw zijn hersenen zou uitzuigen. De relatie met deze vrouw was dus de trigger waardoor zijn tweede psychotische opstoot is ontstaan Zie verklarende woordenlijst blz. 7

17 18 Status praesens Momenteel heeft D. nog steeds last van wanen. De twee meest voorkomende wanen van D. zijn de waan dat hij mensen in stukken zal snijden indien er een mes of schaar in zijn buurt ligt en er toevallig iemand passeert en een waan die te maken heeft met zijn misbruikverleden. Hij is ervan overtuigd dat wanneer hij zich in een groep bevindt, de leden van de groep het onderwerp seksueel misbruik zullen aansnijden. Dit is voor hem te pijnlijk. Daarom begeeft hij zich nooit in een groep. Hij voelt zich aangetrokken tot kleine jongens en heeft soms de drang om stiekem te gaan kijken naar de kinderen op school. Hij is biseksueel en heeft hier rond wel wat problemen. Als een waan bij D. opnieuw de overhand neemt, dan zondert hij zich af. Hij vindt het moeilijk om over zijn misbruikverleden te praten. Hij spreekt het liefst met een vrouw. De reden hiervoor ligt in zijn misbruikverleden. De persoon door wie hij misbruikt werd, was een man. D. hoort nog steeds stemmen, vooral wanneer hij in zijn bed ligt. De stemmen vertellen allerlei slechte dingen over D. Sommige dagen kan hij zich hierover zetten en de stemmen negeren, andere dagen voelt hij zich verdrietig door hetgeen de stemmen zeggen. D. heeft een goed ziekte-inzicht. Hij kan ook goed praten over zijn ziekte. Wanneer hij een waan heeft, dan twijfelt hij soms aan de inhoud. Vaak vermoedt hij dat de inhoud niet klopt. Op dat moment gaat hij naar begeleiding van het activiteitencentrum. Hij vraagt hen of zijn idee een waan is of niet. Vaak bevestigen de begeleidsters dat de inhoud van de waan niet juist is. Dit lijkt D. dan wat op zijn gemak te stellen. D. heeft erg veel last van sociale fobieën. Hij woont in een straat waarin een school is gevestigd. Hij verlaat zijn huis nooit op het moment dat de school begint of eindigt. Op deze momenten zijn er teveel kinderen in de straat waardoor hij erg angstig wordt. Ook winkelen is voor hem een probleem. Wanneer hij wil gaan winkelen, dan moet hij eerst een kalmeringsmiddel nemen. Zijn sociale angsten belemmeren hem in zijn dagelijks leven. Soms is hij zo angstig dat hij zijn huis niet kan verlaten, zelfs wanneer hij een afspraak heeft of naar het activiteitencentrum moet komen. Hij sluit zich vaak op in zijn woning. Ook in het activiteitencentrum zien we dat D. de groep steeds wat vermijdt. Hij zit nooit in de groep, maar steeds aan de buitenkant van de groep. Op de momenten dat het wat drukker wordt in de woonkamer van het activiteitencentrum (zoals bijvoorbeeld bij de opstart) dan loopt D. weg. Hij wil er steeds zeker van zijn dat hij zich kan afzonderen indien nodig. Hij werkt altijd in het crea-atelier omdat daar meestal in een kleine groep wordt gewerkt. Hij wordt erg angstig indien een begeleidster hem voorstelt om te werken in het semi-industrieel atelier, waar heel wat mensen samen zijn. Hij ziet dit meestal echt niet zitten.

18 D. voelt zich depressief en hij denkt vaak aan zelfmoord. Hij zou echter nooit overgaan tot de daad, zegt hij. Hij vindt zijn ziekte zwaar om dragen. Hij heeft het gevoel dat hij niet meetelt in de maatschappij. Kenmerken van schizofrenie die we aantreffen bij D. (Cuyvers, 2001) Bij schizofrenie kunnen we twee soorten symptomen onderscheiden: de positieve symptomen en de negatieve symptomen. Positieve symptomen = extra kenmerken die niet aanwezig zijn bij een gezonde mens: - wanen, - hallucinaties. Negatieve symptomen = kenmerken die bij de gezonde mens wel aanwezig zijn, maar bij de psychotische patiënt minder of niet meer aanwezig zijn: - minder sociale contactname, - functionele beperkingen, - gewijzigde zelfervaring, - verstoord behoefteleven, - verstoorde waarneming, - niet-rationele denkwijze, - afwijkend gedrag, - afvlakking affectiviteit 2. Bij D. treffen we de volgende symptomen aan: - wanen, - hallucinaties, - verminderde sociale contactname, - functionele beperkingen, - gewijzigde zelfervaring, - verstoord behoefteleven, - verstoord waarnemen, - niet- rationele denkwijze Zie verklarende woordenlijst blz. 7

19 20 Wanen D. heeft duidelijk nog vaak last van wanen. Een waan is een foutieve overtuiging die de patiënt heeft en waar hij niet wil van afwijken. Een voorbeeld van een waan van D. is dat de groep het onderwerp seksueel misbruik zal aansnijden van zodra D. zich bij de groep voegt. Deze overtuiging klopt niet. De kans dat iemand uit een groep over dit onderwerp een gesprek begint is erg klein. Niemand weet dat D. een misbruikverleden heeft. Wanneer iemand een waanidee heeft, dan is het voor de mensen uit de omgeving erg moeilijk om de persoon van deze waan af te brengen, zelfs als ze over voldoende bewijsmateriaal beschikken om de waan te ontkrachten. Je kunt dit het best begrijpen door jezelf eens voor te stellen hoe jij zou reageren indien iemand jou zou zeggen dat je niet het kind van je ouders bent. Jij bent er natuurlijk rotsvast van overtuigd dat dit wel zo is. Hoe langer iemand een bepaalde waan heeft, hoe minder hij van deze waan zal afwijken. Een waan kan uit een reëel idee zijn gegroeid zoals uit het idee dat iemand jou kwaad wil doen. Maar er bestaan ook bizarre wanen. Deze wanen vinden hun oorsprong niet in een reëel idee. Uit de casus van D. blijkt dat hij in het verleden een bizarre waan had, namelijk de waan dat zijn islamitische vriendin zijn hersenen kon uitzuigen. De basis van deze waan is onlogisch en niet realistisch vandaar dat ze behoort tot de bizarre wanen. Enkele soorten wanen 3 zijn: - grootheidswaan, - controlewaan, - jaloersheidswaan, - hypochondrische waan. Hallucinaties D. hoort af en toe stemmen die er niet zijn. Deze stemmen heet men auditieve hallucinaties. Auditief verwijst naar het gehoor. Wanneer iemand hallucineert, dan neemt hij iets waar zonder dat er een externe prikkel is. We kunnen verschillende soorten hallucinaties onderscheiden, naargelang de zintuigen waarmee de persoon de hallucinatie waarneemt. 3 Uitleg zie verklarende woordenlijst blz. 7

20 21 Enkele soorten hallucinaties zijn: - auditieve hallucinatie: bijvoorbeeld het horen van stemmen zonder dat er iemand in de kamer is; - tactiele hallucinatie: bijvoorbeeld het voelen van een hand op je schouder, terwijl je alleen bent; - visuele hallucinatie: bijvoorbeeld het zien van geesten die ronddwalen; - olifactorische hallucinatie: bijvoorbeeld vuur ruiken zonder dat er een brandhaard is. De stemmen die D. hoort hebben meestal een goede gehoorskwaliteit. Dit betekent dat hij de stemmen waarneemt alsof iemand echt tegen hem spreekt. Meestal geven de stemmen kritiek op hem en vertellen ze hem dat hij slecht is. Soms lachen ze hem uit. De stemmen spreken hem rechtstreeks toe. Deze vorm van een auditieve hallucinatie is een tweedepersoon hallucinatie. Een patiënt kan echter ook stemmen horen die over hem spreken. Dit heet men derdepersoon hallucinaties. Zelfs een gezonde mens kan af en toe een hallucinatie hebben. Deze hallucinaties komen voor bij het inslapen (hypnagogische hallucinatie) of bij het ontwaken (hypnopompische hallucinatie). De persoon bevindt zich dan in een toestand tussen wakker zijn en slapen waardoor hij dingen waarneemt die er niet zijn. Deze vormen van hallucinaties kun je goed vergelijken met de hallucinaties die de psychotische patient ervaart. Dit waren de positieve symptomen die bij D. aanwezig zijn. Nu bespreek ik de negatieve symptomen waaraan D. lijdt. Verminderde sociale contactname D. heeft erg veel last van sociale fobie. Hij is zo angstig ten opzichte van andere mensen dat hij zich vaak afzondert. Hij zoekt erg weinig contact met anderen. Hij vermijdt plaatsen waar veel volk is zoals de supermarkt. Hij wil er steeds zeker van zijn dat hij zich even kan afzonderen indien de angst te hevig wordt. Hij plaatst zichzelf nooit in een groep, maar zit steeds een beetje afgezonderd buiten de groep. Sociale angst komt erg vaak voor bij schizofrene patiënten. Vlak voor de eerste psychotische opstoot begint de schizofrene patiënt zich steeds meer terug te trekken uit sociale netwerken, uit angst voor de anderen. Dit is voor de omgeving vaak een eerste teken aan de wand. Eenmaal de schizofrene persoon zich volledig heeft teruggetrokken en het sociale netwerk rondom hem is weggevallen, is hij niet meer in staat om nieuwe contacten te leggen. Indien hij toch een poging onderneemt om een contact op te bouwen, dan is de intentie meestal verstoord. Zelfs wanneer de schizofrene patiënt zich niet meteen terugtrekt uit de sociale netwerken, verliest hij zijn sociale contacten. Doordat de kloof tussen zijn wereld en de buitenwereld te groot is geworden, haken de mensen uit zijn omgeving af. Ze kunnen

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV

Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Over rouw- en verlieservaringen van cliënten met schizofrenie en hun behoefte aan begeleiding door de SPV Project M55 Esther Pols Janneke Kessels Marjo Pouls Francien Fredriks Marieta Verhoeven Sandra

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Inleiding Dit werkstuk gaat over Bordeline-persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline genoemd: Een leven waarin alles van een leien dakje gaat, is eerder uitzondering

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Voorwoord blz. 1. Inleiding blz. 2. 1. Wat is hechting? blz. 3. 2. Oorzaken van een hechtingsstoornis blz. 6

Voorwoord blz. 1. Inleiding blz. 2. 1. Wat is hechting? blz. 3. 2. Oorzaken van een hechtingsstoornis blz. 6 Hoe moet ik een kind met een hechtingsstoornis onderwijzen? Geschreven door Patricia Keijzer Stage: p.i.-school de Piloot Pabo Thomas More 30-01-2002 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord blz. 1 Inleiding blz. 2

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag

Marianna en Andrea. PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Marianna en Andrea PROBLEEMGEDRAG, WAT KAN IK DOEN? Omgaan met diagnose-verwant gedrag Inhoud Inleiding... 3 Inhoud... 3 Doel... 3 Doelgroep... 3 Theorie... 4 Wat is probleemgedrag...4 Wanneer ongewenst

Nadere informatie

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek

Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Hier ben ik! M.Sc.- thesis over Gestalttherapie en existentiële angst in relatie tot hechtingsproblematiek Ellie Keizer Schothorstlaan 12, 3207 ZD Spijkenisse Tel: 0181-68 05 23 e-mail: ejkeizer@planet.nl

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

samen zoeken naar balans

samen zoeken naar balans LANDELIJKE DAG PSYCHISCHE GEZONDHEID, 10 OKTOBER 2006 B orderline B ulletin samen zoeken naar balans Van het ene uiterste in het andere een typisch geval van borderline Sommigen mensen menen precies te

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Werken met ernstig meervoudig beperkten

Werken met ernstig meervoudig beperkten Werken met ernstig meervoudig beperkten - Een informatiepakket voor zorgverleners die voor het eerst in aanraking komen met ernstig meervoudig beperkten - Auteur: Begeleiders: Lobke van Breukelen Bert

Nadere informatie

omgaan met autisme in de klas

omgaan met autisme in de klas omgaan met autisme in de klas auteurs: Anny Hermans-Franssen Jos Zuylen kernredactie: Karin van Herpen MesoConsult b.v. Tilburg augustus 2007 september 2007 omgaan met autisme in de klas 2007 MesoConsult

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Hechtingsstoornis. Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman

Hechtingsstoornis. Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman Hechtingsstoornis Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman Hechtingsstoornis Een kind zonder bodem Marianne van Huissteden Mariska van Weenum Susset Diekman Saxion Hogeschool IJselland

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Interacties tussen kinderen

Interacties tussen kinderen DC 34 Interacties tussen kinderen 1 Inleiding Interacties tussen kinderen dragen bij aan de sociaal- affectieve ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Kinderen maken al vanaf dat zij baby zijn contact

Nadere informatie

Herstel. van vertrouwen

Herstel. van vertrouwen Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet Eindscriptie ISSOOH Februari 2010 Herstel van vertrouwen Ferdinand Bijzet 2010, Ferdinand Bijzet Uitgegeven in eigen beheer fj.bijzet@filternet.nl Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie