Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018"

Transcriptie

1 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland Wat wij gaan doen is doen waar we goed in zijn en dát gaan we beter doen Dagelijks bestuur SWV 22 januari 2013 Format Derksen&Hoogeboom Februari 2014, M.van Zanten, brondocument

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord Missie, visie, doelstellingen en ambitie... 8 Wat zegt de wet? Missie van het samenwerkingsverband Visie van het samenwerkingsverband Doelstellingen Ambitie Organisatie van het samenwerkingsverband Wat zegt de wet? Stichting Samenwerkingsverband vo Waterland (2707) Aangesloten besturen Bestuur en Toezicht Het samenwerkingsverband in getallen Wat zegt de wet? Kengetallen leerlingen Kengetallen leerlingen per vestiging met een LWOO en/of LGF beschikking Kengetallen leerlingen deelnemend aan VSO binnen en buiten de regio Conclusies Schoolondersteuningsprofielen op de scholen Wat zegt de wet? Nadere begripsomschrijving De ontwikkeling van schoolondersteuningsprofielen Inventarisatie en analyse Vijf velden voor onderwijsondersteuning voorbereiding Karakterisering en indeling van de scholen

3 4.3 Conclusies Algemeen Karakterisering en ambities van de scholen in regio Waterland Aanvullende voorzieningen buiten regio Waterland: Doelgroep scholen van stichting ORION, regio Amsterdam voorzieningen voor blinde en slechtziende leerlingen (cluster 1) Voorzieningen voor Dove en slechthorende leerlingen/leerlingen met een auditieve en communicatieve beperking (cluster 2) Voorzieningen voor leerlingen met epileptische en aanverwante neurologische aandoeningen Ondersteuning voor zieke kinderen Doelgroepen waarvoor het aanbod nog niet sluitend is Facilitering docenten (nog) beter toegerust Stimulans ontwikkel en implementatieactiviteiten scholen Toezicht houden Actiepunten periode Wanneer extra ondersteuning nodig is Wat zegt de wet? Basisondersteuning en extra ondersteuning Procedure Toeleiding extra ondersteuning Uitgangspunten Voorwaarden voorafgaand Ondersteuningsarrangementen Lichte ondersteuningsarrangementen Zware ondersteuningsarrangementen Toewijzen van ondersteuning Zo min mogelijk bureaucratie Werken met een ontwikkelingsperspectief Vaststelling, bijstelling en betrokkenheid van de ouders Registratie en Toezicht inspectie

4 5.5 Toelaatbaarheidsverklaringen Permanente Commissie Leerlingzorg Procedure en het beleid over terug en overplaatsing van leerlingen, bij wie de toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs is verstreken Toezicht Afspraken met het Samenwerkingsverband Primair onderwijs In verband met beroep en bezwaar Voorzieningen in het samenwerkingsverband Wat zegt de wet? Uitgangspunten van het samenwerkingsverband VO Waterland bij de inrichting van voorzieningen Ondersteuningscontinuüm: voorzieningen Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) Waterland Huidige en nieuwe positie lwoo en PrO Wat zegt de wet? Relatie samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs Waterland en lwoo / pro Inzet opgebouwde expertise en financiering Samenwerken met samenwerkingsverband Primair onderwijs Waterland Wat zegt de wet? Protocol Waterlandse Overstap Digitaal overdrachtdossier Protocol Dyslexie Samenwerking in het kader van de overgangssituatie ten behoeve van leerlingen in groep 7 en 8 van het primair onderwijs of speciaal onderwijs Samenwerken met ouders Wat zegt de wet? Uitgangspunten Zorgplicht Aanmelding en toelating van leerlingen Schoolondersteuningsprofiel Ondersteuningsplanraad

5 9.1.5 Ontwikkelingsperspectief Betrokkenheid ouders bij leerlingbespreking, zorg en adviesteam en de PCL In geval van conflict en geschil Relatie met gemeenten, instellingen jeugdhulp en overige partners Wat zegt de wet? Uitgangspunt Onderdeel van een netwerk en integraal werken Afstemming met gemeenten en ketenpartners van het onderwijs Gemeenschappelijke visie en concept Concrete afspraken Relatie met de 6 gemeenten en Op Overeenstemming Gericht Overleg(oogo) Regionaal OOGO Procedure Verdeling, besteding en toewijzing van middelen Wat zegt de wet? Middelen samenwerkingsverband Waterland Besteding en resultaat Samenstelling van de begroting Kwaliteitszorg en borging in het samenwerkingsverband Wat zegt de wet? Uitwerking toezichtkader inspectie Kwaliteit van het schoolonderteuningsprofiel Kwaliteit van het regionale netwerk versterken en borgen van de kwaliteit van het samenwerkingsverband Communicatie Bijlagen

6 VOORWOORD Geachte Inspecteur van het onderwijs (en alle betrokkenen bij samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland), Dit ondersteuningsplan is tot stand gekomen met inbreng van veel betrokkenen van het samenwerkingsverband en onze partnerorganisaties. Dit was mogelijk door enorme inzet van velen. Het resultaat is de som van alle samenwerking: bestuurders, medewerkers, zorgcoördinatoren en intern begeleiders, medezeggenschapsraden van de scholen, de ondersteuningsplanraad in oprichting, wethouders, collega s van het primair onderwijs, vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW, de Inspectie, een jurist, een notaris, enz. Al deze mensen hebben zich ingespannen om mee te denken en mee te ontwikkelen. In september 2013 zijn de stichtingsstatuten van het bestaande samenwerkingsverband VO Waterland aangepast aan de nieuwe wetgeving, hebben schoolbesturen uit de regio (speciaal en regulier voortgezet onderwijs) zich formeel aangesloten en volgde de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Vóór eind oktober 2013 lag de aanvraag voor een BRIN-nummer bij DUO en nu, leggen we het eerste ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband aan u voor. In dit ondersteuningsplan wordt de koers van samenwerkingsverband VO Waterland beschreven. De nieuwe wet is hierbij het kader. Vanaf augustus 2014 werken we met een vierjarig ondersteuningsplan, een meerjarenbegroting en een jaarlijks activiteitenplan. Dit plan is op 14 maart 2014 besproken met de wethouders van de zes gemeenten in de Regio Waterland en heeft op 4 maart 2014 instemming gekregen van de Ondersteuningsplanraad van ons SWV. Het plan is vastgesteld voor vier jaar en zal tussentijds geëvalueerd en geactualiseerd worden. De ervaringen in de eerste jaren zullen ons leren of we op de goede weg zijn of dat we in overleg met elkaar onderdelen moeten door ontwikkelen of aanpassen. Een eerste algehele evaluatie is gepland in het najaar van Het aantal leerlingen dat in onze SWV-regio woont is, ten opzichte van andere samenwerkingsverbanden, klein. Het geld waar we over beschikken voor ondersteuning van leerlingen is daardoor beperkt. Een beperkt budget betekent dat we een beperkt aantal voorzieningen kunnen inrichten. Samenwerking en een hoge mate van flexibiliteit tussen de voorzieningen blijft voorwaarde om al onze leerlingen een zo passend mogelijke onderwijsplek te kunnen bieden. We hebben afgelopen jaren laten zien dat we in onze regio (meer dan landelijk gemiddeld) in staat zijn om leerlingen binnen regulier onderwijs te ondersteunen. Ons speciaal onderwijs staat hoog op de kwaliteitslijsten. Kortom, we hebben onderwijs waar we trots op zijn en willen niet meer, maar beter! Kwalitatief goed onderwijs, ondersteuning voor wie dat nodig heeft en zoveel mogelijk thuisnabij, voor al onze huidige en toekomstige leerlingen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dit bereiken als we met elkaar met dezelfde gedrevenheid blijven samenwerken, van elkaar blijven leren en elkaars kritische vriend durven te zijn, wetende dat we samen sterk staan. Namens het bestuur van Stichting Regionaal Samenwerkingsverband VO Waterland, Marianne van Zanten Directeur 6

7 Leeswijzer Gebruik van terminologie Aangesloten wordt bij het gebruik van begrippen uit wetgeving en referentiekader (versie januari 2013). Het zijn dezelfde begrippen die ook gebruikt worden op de website: In het licht van de voor alle partijen nieuwe wetgeving Passend onderwijs is t.b.v. de bespreking van dit eerste ondersteuningsplan met gemeenten en ondernemingsraad de relevante wet tekst, voor zover die beschikbaar is, bij de verschillende onderdelen opgenomen. Dit document is derhalve te beschouwen als brondocument. Na vaststelling zal, ten behoeve van de leesbaarheid, van dit verslag een publieksversie verschijnen met daarin de hoofdlijnen. 7

8 1 MISSIE, VISIE, DOELSTELLINGEN EN AMBITIE WAT ZEGT DE WET? In artikel 17a, lid 2 van de wet op het voortgezet onderwijs wordt het volgende doel omschreven: Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, bedoeld in de vorige volzin, te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 1.1 MISSIE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND Passend onderwijs, (zoveel mogelijk thuisnabij) voor elke leerling 1.2 VISIE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND Het bestuur heeft de visie van het samenwerkingsverband op de volgende manier samengevat: - Elke leerling heeft recht op een optimale en ononderbroken leerontwikkeling waarbij de leerling zich goed voelt en met respect en waardering behandeld wordt. Passend onderwijs, zo veel mogelijk thuisnabij, geeft daar het beste uitzicht op. - Om zo passend mogelijk onderwijs voor alle leerlingen in alle onderwijssoorten in de regio Waterland te realiseren is intensieve samenwerking nodig tussen reguliere en speciale onderwijsvoorzieningen en met alle partijen die mede de ontwikkeling van de leerling begeleiden. - Samenwerking tussen partijen is het meest gebaat bij een effectieve regie die transparant is, en waarbij ieder respect heeft voor de aanvullende kwaliteiten en de eigen identiteit van elke samenwerkingspartner. - Gezamenlijke innovatie is nodig om de samenwerking rondom leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte effectiever te maken. - Kwaliteit staat voorop. We verbeteren die door van elkaar te leren en elkaars kritische vriend te zijn. - Bij eventuele veranderingen van leerlingenstromen en de daarmee gepaard gaande verschuiving van de behoefte aan expertise/ menskracht en middelen zijn de schoolbesturen bereid dat te doen wat nodig is om expertise van elkaars (ondersteunende) medewerkers te behouden, met behoud van rechtspositie. - De ambities met Passend Onderwijs vallen binnen het kader van wet- en regelgeving. - Deelname en betrokkenheid van alle partners in het onderwijsveld binnen de regio is voorwaarde om te komen tot zo passend mogelijk onderwijs. Door een transparante organisatie, open communicatie en systematische evaluatie van de effectiviteit, rechtmatigheid en doelmatigheid, kunnen we continu werken aan verbeteringen. Door openheid en transparantie kunnen innovatieve gedachten een kans krijgen om deze nieuwe ontwikkeling te doen slagen. 8

9 1.3 DOELSTELLINGEN Het samenwerkingsverband stelt zich de volgende doelen: - het aantal 1 leerlingen dat wordt verwezen naar het speciaal onderwijs niet te laten stijgen; - scholen te verbinden op basis van wederzijds vertrouwen. Om hier uitdrukking aan te geven heeft het bestuur statutair vastgelegd dat bestuursbesluiten op basis van consensus worden vastgesteld; - een dekkende ondersteuningsstructuur te realiseren; - gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leerlingstromen waar te maken; - samen te werken met samenwerkingsverband primair onderwijs en mbo en; - samen te werken met partners als gemeenten en instellingen voor zorg en jeugdhulpverlening; - samen te werken met onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met visuele en dove en slechthorende kinderen (zogenaamde voorzieningen cluster 1 en 2) ; zodat leerlingen zo dicht mogelijk bij huis in het reguliere onderwijs het onderwijs volgen - resultaatgericht te werken. 1.4 AMBITIE alle leerlingen naar school, geen thuiszitters; geen leerling tussen wal en schip; iedere leerling op de juiste plaats; zoveel mogelijk thuisnabij een passend onderwijsaanbod aan alle leerlingen, talentontwikkeling van alle leerlingen; tegemoet komen aan de voorkeur van leerlingen voor een school binnen de eigen regio; gezamenlijke verantwoordelijkheid van besturen voor de schoolloopbaan van alle leerlingen, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorgplicht, samenwerken in en om de school, versterken van de kwaliteit van het primaire proces en de professionaliteit van de leraar, versterken en verbreden van de basis ondersteuningsvaardigheden van alle scholen, versterken positie van ouders. En dit alles komt tot stand door samen te werken en elkaar te helpen de kwaliteit continu te verbeteren. De opdracht om zorg te dragen voor onderwijs op maat en voor iedere leerling een passende onderwijsplaats is zo groot dat samenwerking noodzaak is en blijft. Onze gemiddelde uitstroom van leerlingen van regulier naar speciaal onderwijs is vergeleken bij de landelijke norm al laag, maar dat wil niet zeggen dat we het daar bij moeten laten zitten. We moeten niet beter willen zijn dan anderen, we moeten beter willen zijn dan we zelf nu zijn Stuurgroepoverleg 10 januari Passend onderwijs voor elke leerling is altijd het uitgangspunt. De ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling is leidend bij het vaststellen of een leerling van het speciaal onderwijs gebruik maakt of niet. 9

10 2 ORGANISATIE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND WAT ZEGT DE WET? - In artikel 17a, lid 4 van de wet op het voortgezet onderwijs is de verplichting van een rechtsvorm aangegeven; - In artikel 17a, lid 2 en lid 5 wordt aangegeven welke bevoegde gezagen deelnemen of kunnen deelnemen aan een samenwerkingsverband. Daarnaast bevat de wet een aantal artikelen, dat impliciet een beroep doet op de organisatiekwaliteit van het samenwerkingsverband. 2.1 STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO WATERLAND (2707) De schoolbesturen van de voortgezet(speciaal) onderwijs scholen in de regio Waterland hebben gekozen voor continuering en aansluiting bij de reeds bestaande stichting regionaal samenwerkingsverband VO/VSO Waterland. Naast de besturen van scholen met een locatie in de regio Waterland heeft het bestuur van Stichting Orion, speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Amsterdam, zich bij het samenwerkingsverband aangesloten. Tot en met november 2013 is gewerkt aan aanpassingen van de statuten, zijn aansluitingsovereenkomsten met alle aan te sluiten besturen vastgesteld en ondertekend, is een managementmandaat vastgesteld en zijn verschillende reglementen, conform de aanwijzingen in de wet en het referentiekader vastgesteld. Op 18 oktober 2013 is de akte statutenwijziging (Bijlage1) verleden voor mr. R. Collenteur, toegevoegd notaris in het protocol van mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam. (WOT, nalevingstoezicht N2) 2.2 AANGESLOTEN BESTUREN De volgende schoolbesturen maken onderdeel uit van het samenwerkingsverband: 1. Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, zijnde het bevoegd gezag van het Don Bosco College te Volendam; brinnummer 20GS, (VMBO, HAVO, VWO); 2. Stichting Clusius College, zijnde het bevoegd gezag van het Clusius College locatie Purmerend, brinnummer 25EF, (VMBO); 3. Stichting Atlas College, zijnde het bevoegd gezag van De Triade locatie Edam; brinnummer 25DA, (VMBO en onderbouw HAVO/VWO); 4. Stichting Purmerendse ScholenGroep, zijnde het bevoegd gezag van de Purmerendse ScholenGroep te Purmerend met SG W.J. Bladergroen, SG Gerrit Rietveld, SG Antoni Gaudi, SG Nelson Mandela, Jan van Egmond Lyceum en Da Vinci College te Purmerend, brinnummer 01EO, (Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO); 5. Stichting Zaam, zijnde het bevoegd gezag van het Bernard Nieuwentijt College te Monnickendam; brinnummer 17VF04 (VMBO); 6. Stichting Altra, zijnde het bevoegd gezag van het VSO Altra College locatie Purmerend; brinnummer 17IQ12 ; 7. Stichting OPSO, zijnde het bevoegd gezag van de OSVO Martin Luther Kingschool te Purmerend, brinnummer 15DZ00, (ZMLK); 10

11 (WOT, nalevingstoezicht N1) 8. Stichting Orion, zijnde het bevoegd gezag van VSO Kingmaschool (Orion College Noord, Zuidoost en West), De Wetering (Orion College Zuid), Mytylschool en Tyltylschool te Amsterdam, brinnummer21en00, 21EJ0020WUOO, 20WV00. Alle hierboven vermelde besturen hebben een vertegenwoordiger afgevaardigd om zitting te nemen in het bestuur van het samenwerkingsverband. 2.3 BESTUUR EN TOEZICHT Het bestuur heeft gekozen voor een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht, het zogenaamde one tier model. Binnen het bestuur zijn de taken en bevoegdheden verdeeld in een algemeen bestuur: zijnde het toezichthoudend, niet-uitvoerend, deel van het bestuur; en een dagelijks bestuur, zijnde het uitvoerend deel van het bestuur. Daarnaast kent de stichting een directeur (niet zijnde een directeur-bestuurder), die belast is met door het dagelijks bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden. Binnen de stichting is een stuurgroep ingesteld van schoolleiders van alle scholen. De stuurgroep is samen met de directeur beleidsvoorbereidend en heeft een adviserende rol aan het bestuur. algemeen bestuur / toezichthouders 11

12 Hiërarchische opbouw van het samenwerkingsverband algemeen bestuur toezichthouders opr In bijlage 2 is een overzicht opgenomen met daarin de namen van de verschillende functionarissen. 12

13 3 HET SAMENWERKINGSVERBAND IN GETALLEN WAT ZEGT DE WET? Er is geen direct artikel in de wet dat een fundament geeft aan dit artikel. Voor de beleidsbepaling zijn de gegevens in dit hoofdstuk van groot belang. We hebben immers de opdracht om te komen tot een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen met een focus op een gedecentraliseerd beleid dat direct aansluit bij de ondersteuningsstructuur in de regio. 3.1 KENGETALLEN LEERLINGEN Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de kengetallen die door het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gepubliceerd zijn (peilmoment juli 2013). Het aantal leerlingen (VO) dat woonachtig is de regio Waterland is LEERLINGEN (aantal) teldatum LWOO PRO overig VO totaal VO vso cat 1 vso cat 2 vso cat 3 vso totaal teldatum CLUSTER 4 RUGZAKKEN LG MG LZ ZMLK totaal rugzakken DEELNAME % VO2707 LWOO PRO ,26% 2,77% ,22% 2,83% ,76% 3,13% Landelijk lwoo pro ,13% 2,75% ,42% 2,76% ,69% 2,85% 13

14 DEELNAME % VO2707 vso cat 1 vso cat 2 vso cat 3 vso totaal rugzakken ,43% 0,10% 0,18% 2,72% 1,22% ,61% 0,09% 0,17% 2,88% 1,51% ,47% 0,12% 0,19% 2,78% 1,51% Landelijk vso cat 1 vso cat 2 vso cat 3 vso totaal rugzakken ,88% 0,11% 0,28% 3,28% 1,64% ,98% 0,11% 0,30% 3,39% 1,84% ,07% 0,11% 0,31% 3,50% 2,08% 3.2 KENGETALLEN LEERLINGEN PER VESTIGING MET EEN LWOO EN/OF LGF BESCHIKKING Aantal leerling gebonden financiering- geïndiceerde leerlingen per 1 oktober 2011 en 2012 (exclusief cluster 1 en 2) School Don Bosco College Jan van Egmond lyceum Da Vinci College De Triade 4 8 Clusius College SG W.J. Bladergroen, praktijkonderwijs en vmbo-lwoo SG Antoni Gaudí 5 5 SG Gerrit Rietveld (tot augustus 2013 CvB) 6 4 SG Nelson Mandela 3 4 Bernard Nieuwentijt College 7 8 gebruikte afkortingen LWOO PRO Overig VO VSO Cat 1 Cat 2 Cat 3 LG MG LZ Cluster 3/ ZMLK Cluster 4 LGF/rugzak SWV leerweg ondersteunend onderwijs praktijk onderwijs (regulier) voortgezet onderwijs voortgezet speciaal onderwijs voorheen: zeer moeilijk lerende, langdurig zieke kinderen, epilepsie, cluster 4; voorheen: lichamelijk gehandicapt; voorheen: meervoudig gehandicapt bekostigingscategorie. vso Cat ; vso Cat ; vso Cat lichamelijk gehandicapt meervoudig gehandicapt langdurig ziek voorzieningen voor/zeer moeilijk lerende kinderen voorzieningen voor/ kinderen met gedrags- en of psychiatrische problematiek leerling gebonden financiering samenwerkingsverband 14

15 Grafiek Percentage leerlingen met een LGF per vestiging, regio en landelijk 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% KENGETALLEN LEERLINGEN DEELNEMEND AAN VSO BINNEN EN BUITEN DE REGIO Stand van zaken (peilmoment juli 2013, bron Leerlingen woonachtig en deelnemend aan VSO binnen Waterland BRINVEST Naam Plaats Naam bevoegd gezag cat 1 cat 2 cat 3 Eindtotaal 15DZ00 O.S.V.O. M.L. Kingschool Purmerend Stichting OPSO Purmerend IQ12 Altra College WaterlandPurmerend Stichting Altra Totaal leerlingen woonachtig in Waterland en deelnemend aan VSO buiten Waterland, aangesloten bij SWV VO Waterland BRINVEST Naam Plaats Naam bevoegd gezag cat 1 cat 2 cat 3 Eindtotaal 20WV00 Tyltylschool Amsterdam Zuidoost Stichting Orion EN00 Kingmaschool VSO ZMLK Amsterdam Stichting Orion EN03 Kingmaschool VSO ZMLK Amsterdam Stichting Orion IQ17 Altra College/Zaanstreek Krommenie Stichting Altra IQ00 Altra College Amsterdam Stichting Altra IQ05 Altra College Bascule AMC Amsterdam Zuidoost Stichting Altra IQ15 Altra College/Bascule Extern Amsterdam Zuidoost Stichting Altra IQ07 Altra College Noord Amsterdam Stichting Altra IQ06 Altra Coll Bascule Konijnenstr Amsterdam Stichting Altra 1 1 Totaal

16 Leerlingen uit de regio waterland die deelnemen aan VSO buiten regio/ SWV VO Waterland BRINVEST Naam Plaats Naam bevoegd gezag cat 1 cat 2 cat 3 Eindtotaal 02YP00 Mytylsch De Trappenberg Huizen De Kleine Prins, Sticht. S.O OZ00 P.I school Hondsberg Oisterwijk Stichting Saltho onderwijs PE00 De Waterlelie Cruquius Stg. Epilepsie Instell. Ned MI00 Heliomare Onderwijs Wijk aan Zee Stichting Heliomare Onderwijs WX00 De Alk Alkmaar Stichting Heliomare Onderwijs GJ00 De Eenhoorn zmlk Hoorn Stichting Leerzaam ZJ00 Opb sch zmok De Spinaker Alkmaar Stichting Ronduit KI00 Dynamica Onderwijs Koog aan de Zaan Stichting Zaan Primair QB00 O.G. Heldringschool Amsterdam Stg. Kolom. Stg. v. Spec. Ond UA00 Alphons Laudyschool Amsterdam Stg. Kolom. Stg. v. Spec. Ond ZJ02 De Spinaker Zwaag Stichting Ronduit ZJ03 Opb sch zmok De Spinaker Heerhugowaard Stichting Ronduit ZJ07 Opb sch zmok De Spinaker Heerhugowaard Stichting Ronduit 1 1 Totaal CONCLUSIES - Er wonen circa 9000 leerlingen in de regio. Ongeveer 1500 leerlingen volgt onderwijs bij een reguliere VO school buiten de regio Waterland. - Het percentage LWOO leerlingen is ten opzichte van het landelijk percentage iets hoger: 11,7% in 2011 t.o.v. landelijk 10% en 10,66% in 2012 t.o.v. 10,69. - Het aantal leerlingen met een leerling gebonden financiering is in Waterland iets lager dan landelijk: LGF landelijk: 1,84% in 2011 en 1,92% in 2012, Waterland: 1,51% in 2011 en Het aantal plaatsingen in VSO is in Waterland ook lager dan het landelijk gemiddelde: 2011 landelijk: 3,44%, 2012: 3,50%, Waterland 2011: 2,88% en 2012: 2,78% % van de VSO leerlingen zit op een school binnen de Regio Waterland onderdeel uitmakend van het SWV VO Waterland % van de VSO leerlingen zit op een school in Amsterdam waarvan het bestuur is aangesloten bij het SWV VO Waterland % van de VSO leerlingen zit op een school buiten de regio/niet aangesloten bij het SWV VO Waterland. - Lichamelijk gehandicapte- en meervoudig gehandicapte leerlingen zijn veelal aangewezen op voorzieningen (ver) buiten de eigen regio. 16

17 4 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN OP DE SCHOLEN WAT ZEGT DE WET? De wet passend onderwijs geeft aan dat iedere school een schoolondersteuningsprofiel moet hebben. Dit ondersteuningsprofiel dient gepubliceerd te worden zodat ouders/verzorgers zich kunnen informeren. De school geeft in haar ondersteuningsprofiel aan welke maatregelen genomen worden voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven (artikel 1, lid 2). Het profiel wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld door het bevoegd gezag. De medezeggenschapsraad van de school heeft een adviesrecht bij de vaststelling. 4.1 NADERE BEGRIPSOMSCHRIJVING De afgelopen jaren zijn diverse omschrijvingen in omloop geweest voor het schoolondersteuningsprofiel en de verschillende vormen van ondersteuning. We sluiten aan bij de tekst in het Referentiekader Passend Onderwijs (versie januari 2013, BASISONDERSTEUNING Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school eventueel samen met ketenpartners- planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. EXTRA ONDERSTEUNING Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen vallen onder de extra ondersteuning. Binnen de extra ondersteuning worden verschillende typeringen voor het aanbod gebruikt, zoals breedte- en diepteondersteuning, lichte en zware ondersteuning en een indeling in verschillende, in zwaarte variërende, ondersteuningsarrangementen. Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is, komen in aanmerking voor extra ondersteuning. Dit kan in de vorm van bovenschoolse voorzieningen in het samenwerkingsverband, het vso of de geïndiceerde jeugdhulpverlening. Er zijn verschillende soorten onderwijsarrangementen en -voorzieningen mogelijk, eventueel in combinatie met instellingen voor jeugdhulp. 4.2 DE ONTWIKKELING VAN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN VOORBEREIDING: INVENTARISATIE EN ANALYSE Gespreid in de periode Juni 2011 Februari 2013 hebben auditoren van de M&O groep alle scholen binnen het samenwerkingsverband bezocht en daarvan aan de scholen en het samenwerkingsverband verslag gedaan. In de audits is gekeken naar de match tussen de onderwijsbehoeften 3 van de leerlingen uit de voedingsgebieden van de scholen met het 2 Dit hoofdstuk is voor een groot deel gebaseerd op het Overkoepelend rapport IVO Samenwerkingsverband VO Waterland (d.d. april 2012 met aanvullingen in januari 2013, M&O groep, rapporteur Alfons Timmerhuis). Voor inzage: 3 De onderwijsbehoefte is de instructie en ondersteuning die de leerling in de onderwijssituatie nodig heeft om een volgende stap te kunnen maken in het eigen proces van cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. 17

18 onderwijsaanbod van de scholen. Deze match tussen vraag en aanbod is in kaart gebracht in termen van kenmerken van het ondersteuningsaanbod VIJF VELDEN VOOR ONDERWIJSONDERSTEUNING Het profiel van het ondersteuningsaanbod van een reguliere school wordt bepaald door het onderwijsconcept en vijf velden voor onderwijsondersteuning. Bij het onderwijsconcept is gekeken naar de mate waarin de scholen met diversiteit te maken hebben en hoe zij daarmee omgaan. Dit laatste omvat aspecten als de inrichting van het onderwijs, de dialoog over ondersteuning en aanpassingen i.v.m. speciale onderwijsbehoeften. De vijf velden omvatten het volgende: 1. Hoeveelheid aandacht/handen in de klas: veel reguliere scholen hebben op dit moment een onderwijssetting waarin zij zich primair richten op groepen. Zij doen dit inmiddels vaak wel op een zodanig adaptieve wijze dat leerlingen met individuele handelingsplannen goed opgenomen worden in het groepsonderwijs. Er zijn echter verschillen tussen scholen. Sommige scholen slagen erin om extra handen in de klas te krijgen door bv. de inzet van de rugzak, stagiaires of vrijwilligers. Bij het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is het evident dat er meer handen voor leerlingen beschikbaar zijn. 2. Aangepast lesmateriaal: reguliere scholen werken meestal met lesmethoden die uitgaan van een gemiddelde leerling, met differentiatiemateriaal voor de leerlingen die extra uitleg of extra uitdaging nodig hebben. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften hebben soms aangepast materiaal nodig: een ringleiding voor slechthorende kinderen, duidelijke schema's voor kinderen die structuur nodig hebben e.d.. Scholen verschillen in de mate waarin zij materialen beschikbaar hebben voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 3. Aanpassingen in de ruimtelijke omgeving: passend onderwijs vraagt voor nogal wat leerlingen aanpassingen in de ruimtelijke omgeving. Sommige leerlingen hebben af en toe of regelmatig een 'time out' nodig. Andere leerlingen hebben veel behoefte aan fysieke bezigheden en dan zijn er ook nog leerlingen voor wie ruimte nodig is voor verzorging of paramedische behandeling. Tenslotte zijn er leerlingen die behoefte hebben aan een pedagogische omgeving waarin zij rust, overzicht en duidelijkheid vinden door veel structuur, duidelijke regels en strikte begeleiding. Binnen lang niet alle schoolgebouwen kan datgene wat gevraagd wordt voor deze leerlingen ook geboden worden. 4. Expertise: de mate waarin de leerkracht en/of het team kennis van en ervaring met stoornissen en beperkingen hebben. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen teamexpertise en individuele expertise. Onder teamexpertise willen we expertise verstaan die geïntegreerd is in de teamaanpak en geïnternaliseerd in het handelen van alle medewerkers. Onder individuele expertise verstaan wij bij één of meer interne of externe collega's/partners aanwezige expertise. 5. De samenwerking met externe organisaties: voor sommige leerlingen is het van doorslaggevend belang of de school intensief samenwerkt met externe instanties zoals jeugdzorg, revalidatie of geestelijke gezondheidszorg. Op dit veld zijn de verschillen tussen de scholen groot, zowel voor wat betreft de onderwijsbehoeften van de leerlingen in het voedingsgebied van de school, als voor wat betreft het ondersteuningsaanbod van de school. 4 Het gaat hier nadrukkelijk om een moment opname, met als resultaat een startfoto van alle scholen in het samenwerkingsverband. De situatie in een school kan van dag tot dag verschillend zijn. Deze startfoto heeft de aanzet gegeven tot de uitwerkingen van de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen zoals vanaf augustus 2014 voorgeschreven. 18

19 4.2.3 VOORBEREIDING KARAKTERISERING EN INDELING VAN DE SCHOLEN De indeling van een school op een ondersteuningsprofiel voor wat betreft het schoolondersteuningsconcept wordt bepaald door het niveau van de dialoog en het niveau waarop aanpassingen ingezet worden. In het licht van Passend Onderwijs kunnen vier ondersteuningsprofielen binnen het regulier voortgezet onderwijs worden onderscheiden, te weten: - de netwerkschool - de begeleidingsschool - de dialoogschool en - de integratieschool. Scholen voor speciaal onderwijs worden aangeduid als doelgroepschool. Onder de vierdeling van schoolprofielen voor de reguliere scholen ligt een dimensie die loopt van gesegregeerd ( exclusie ) naar geïntegreerd onderwijs ( inclusie.) Met andere woorden: de netwerkschool profiteert adequaat en optimaal van de geïnstitutionaliseerde speciale (onderwijs)ondersteuning binnen andere instellingen, zoveel mogelijk gelegen in de directe omgeving van de school. Deze speciale (onderwijs-)ondersteuning is aanwezig in andere speciale scholen of in gespecialiseerde zorginstellingen, zoals een revalidatiecentrum. Op de integratieschool daarentegen is in principe alle speciale onderwijsondersteuning in huis aanwezig om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te kunnen handhaven. Mede door een vaste partnerrelatie met zorginstellingen buiten het onderwijs, zoals, bijvoorbeeld, een revalidatiecentrum, kan passend onderwijs geboden worden. De scholen, aangesloten bij het samenwerkingsverband VO Waterland, hebben naar aanleiding van de conclusies van de audit de ondersteuningsprofielen benaderd vanuit een ontwikkelingsperspectief waarbij de netwerkschool als beginfase en de integratieschool als eindfase werd gezien. De aanduiding netwerkschool zegt iets over de weloverwogen keuze van de school om meer of minder leerlingen met behoefte aan onderwijsondersteuning zelf onderwijs te bieden en geeft geen indicatie over de kwaliteit van de school. Informatie over het schoolondersteuningsconcept en de vijf velden is in de audit verzameld door: - een beperkte documentenanalyse (o.a. inspectierapporten, ondersteuningsplan samenwerkingsverband, website school); - een interview/gesprek met een aantal sleutelfiguren (schoolleiding, zorgcoördinator en docenten) binnen de school aan de hand van een open lijst met aandachtspunten en vragen; - gerichte observaties in groepen, ter ondersteuning van de bevindingen over het gehanteerde onderwijsconcept en het daarbij horende klassenmanagement; - een gesprek met het schoolteam waarin de opvattingen rond en het draagvlak voor het onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften aan de orde komt. GROTE EN KLEINE SCHOLEN Een aantal scholen is groot te noemen. Het Jan van Egmond Lyceum en het Don Bosco College zijn de grootste scholen met een leerlingenaantal dat varieert tussen 1500 en Daarna volgt het Da 19

20 Vinci College met leerlingen. Een viertal scholen valt middelgroot te noemen: Atlas college Triade en het Clusius College ( leerlingen), SG Antoni Gaudí en SG Nelson Mandela ( leerlingen). SG Gerrit Rietveld ( ) en SG W.J. Bladergroen ( leerlingen) en het Bernard Nieuwentijt College ( leerlingen) zijn relatief kleinschalige scholen. De twee scholen voor speciaal onderwijs, Altra en Martin Luther Kingschool zijn met circa 75 leerlingen in verhouding tot de overige scholen klein te noemen. Een kanttekening hierbij, SG Antoni Gaudí en SG Nelson Mandela zitten in hetzelfde gebouw, waardoor leerlingen en docenten de kleinschaligheid in mindere mate zullen ervaren. IN HOEVERRE HEBBEN DE SCHOLEN TE MAKEN MET VERSCHILLEN TUSSEN DE LEERLINGEN? Er zijn veel verschillen tussen leerlingen denkbaar. Sommige verschillen hebben niet of nauwelijks invloed op de inrichting en het effect van het onderwijs, andere juist wel. Over het algemeen richten de scholen binnen het samenwerkingsverband VO Waterland zich in hun onderwijs op de meest voorkomende kenmerken van leerlingen. Leerlingen met afwijkende kenmerken moeten hierbij proberen aan te haken of er worden uitzonderingen voor deze leerlingen gemaakt. Dit laatste kan een school slechts in beperkte mate aan. In het kader van passend onderwijs hebben alle scholen in Waterland uitgesproken zich in te gaan spannen om de missie Passend Onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij voor alle leerlingen voor een zo groot mogelijke groep leerlingen te realiseren. Binnen alle scholen heeft men de ambitie om het aanbod daar waar mogelijk geschikt te maken voor leerlingen met verschillende kenmerken. Bij relevante verschillen denken we, in het kader van passend onderwijs, met name aan verschillen in leermogelijkheden, leerstijlen, leervaardigheden, motivatie, werkhouding, culturele en gezinsachtergronden en gedrag. Ook het hebben van een lichamelijke of verstandelijke beperking levert verschillen op waar in het onderwijs rekening mee moet worden gehouden. Verschillen op bovengenoemde kenmerken leiden over het algemeen tot (extra) ondersteuningsvragen van leerlingen. Diversiteit van leren wordt binnen de scholen voor voortgezet onderwijs beperkt door selectie bij instroom in leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs. Bij de instroom wordt in Waterland gebruik gemaakt van het advies van de basisschool en van de gegevens met betrekking tot de leervorderingen (CITO leerling volgsysteem en Drempelonderzoek) en de intelligentie, Nederlands Intelligentie Onderzoek (NIO). Het CITO leerling volgsysteem en Drempelonderzoek meten wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO toets bepaalt welke capaciteiten leerlingen hebben (de mogelijke schoolprestaties). Beiden kunnen gebruikt worden voor het kiezen van een vervolgopleiding. In het algemeen komen de uitslagen goed met elkaar overeen, maar dat hoeft niet. Naast deze gegevens is bij instroom van belang wat de wens van de leerling en ouders is en wordt van elke leerling een sociaal-emotionele vragenlijst afgenomen. De resultaten op de sociaal-emotionele vragenlijst geeft een indicatie van de ondersteuningsbehoefte van de leerling op de gebieden motivatie, zelfvertrouwen (positieve en negatieve faalangst) en doorzettingsvermogen. In de regio Waterland zien we de laagste NIO-score bij instroom in het praktijkonderwijs (49) en de lwoo-groepen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bij het Don Bosco College (80) en SG W.J.Bladergroen (66). Verder zien we, uiteraard, dat de vmbo-scholen leerlingen laten instromen met een lager niveau dan het havo-vwo. Doorgaans gaat het om een instroomniveau vanaf 90. De scholen voor havo-vwo laten leerlingen instromen vanaf een NIO-score van circa 105. Veruit het laagste niveau van leren treffen we aan bij VSO de Martin Luther King. Veel leerlingen stromen in vanuit de so-afdeling. Toelaatbaar zijn leerlingen met een zogenaamde mg- en zmlindicatie 5. Bij een mg-indicatie kan het intelligentieniveau zo laag zijn dat dit bij instroom niet gemeten 5 Mg indicatie: Beschikking toelaatbaarheid tot (V)SO of Leerlinggebonden financiering cluster 3 i.v.m. meervoudige handicap zml indicatie: Beschikking toelaatbaarheid tot (V)SO i.v.m. zeer moeilijk lerend oude stijl, dit wordt i.v.m. 20

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lia van Meegen Schoolondersteuningsprofiel februari 2012 Wat staat in de wetsvoorstellen? Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Wat is een ondersteuningsplan? Wat is een ondersteuningsplanraad? Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht

Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht, pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Definitief Datum : 10-03-2014 Status : instemming MR dd 24-03-2014 Inhoudsopgave : 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 2.3

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017

Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep. schooljaar 2016-2017 Procedure overstap primair voortgezet onderwijs voor de scholen van de Purmerendse ScholenGroep schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. De opleidingen en scholen van de Purmerendse ScholenGroep...

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken!

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken! Uitwerkingen ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van het SWV staat op hodlijnen aangegeven hoe procedures op hodlijnen verlopen. Deze toelichting is een uitwerking van de in het ondersteuningsplan

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht PCL Extra steun Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht Inleiding: Het samenwerkingsverband heeft in zijn ondersteuningsplan passend onderwijs vastgelegd hoe het de doelstelling van passend

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Protocol ondersteuningstoewijzing 1 mei 2016 Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs heeft een regionaal samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Handreiking. Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers

Handreiking. Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers Handreiking steunpunt Ouders, schoolondersteuningsprofiel en Floor Kaspers December 2013 Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder schoolondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 02UV03 Gereformeerde Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

Schoolondersteuningsprofiel. 02UV03 Gereformeerde Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo Schoolondersteuningsprofiel 02UV03 Gereformeerde Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND PRE MASTER SEN. Nummer 7, februari 2012 INHOUD NIEUWSBRIEF:

SAMENWERKINGSVERBAND WATERLAND PRE MASTER SEN. Nummer 7, februari 2012 INHOUD NIEUWSBRIEF: Nummer 7, februari 2012 INHOUD NIEUWSBRIEF: In deze nieuwsbrief van het samenwerkingsverband willen we u informeren over: - Nieuwe cursus: activerend leren - Steunpunt Autisme Noord-Holland - Vraag en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool Schoolondersteuningsprofiel 15WU00 Albertine Agnesschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Juni Model Ondersteuningsplan

Juni Model Ondersteuningsplan Juni 2012 Model Ondersteuningsplan In schooljaar 2012-2013 zijn activiteiten gericht op de inhoudelijke voorbereiding op passend onderwijs: vormgeven aan de swv s, inrichten van de ondersteuningsplanraad,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo)

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo) Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 1 Uitstroom naar het vo 6

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Onderwijstypen vo 7 december 2016

Onderwijstypen vo 7 december 2016 Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 Uitstroom naar het vo 6 jaar

Nadere informatie

Beleidsnotitie Basisondersteuning Samenwerkingsverband V(S)O Eemland. April 2013

Beleidsnotitie Basisondersteuning Samenwerkingsverband V(S)O Eemland. April 2013 Beleidsnotitie Basisondersteuning Samenwerkingsverband V(S)O Eemland April 2013 1. Inleiding In deze beleidsnotitie wordt uiteengezet welke afspraken het samenwerkingsverband VO-VSO Eemland maakt over

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Passend onderwijs in de regio

Passend onderwijs in de regio Passend onderwijs in de regio Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Tilburg e.o., nu nog volop in de voorbereidingsfase, wordt dan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt:

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt: Toelatingsbeleid Stedelijk Dalton College Alkmaar 1 Onze school Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een openbare brede scholengemeenschap die de volgende schoolsoorten aanbiedt: - vwo - havo - vmbo

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs

KWALITEITSKAART. Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband PO, VO, SBO & (V)SO. Passend onderwijs KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO, VO, SBO & (V)SO Toewijzing en leerlingstromen binnen het samenwerkingsverband Deze kwaliteitskaart bevat de belangrijkste informatie rond toewijzing en leerlingstromen

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

Verandert de wereld op 1 augustus 2014??

Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Passend Onderwijs voor alle leerlingen? Alle jongeren succesvol op school Onderwijs dat past bij ieders talenten en beperkingen Regionale Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Ondersteuningsprofiel Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel 2012-2013 van Piter Jelles YnSicht. Dit profiel maakt inzichtelijk welke ondersteuning wij als school

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN SWV VO 24 01 m.b.t. integratie LWOO en PRO in passend onderwijs PASSEND ONDERWIJS ALMERE Vastgesteld door bestuur d.d. 25 09 2015 Ondersteuningsplanraad d.d. 24 09 2015 Bijlage:

Nadere informatie

OBS Giessen-Oudekerk

OBS Giessen-Oudekerk School-ondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 EC-Rotonde Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 1 Inhoud. Versie 2015-2016 1. Inleiding. 3 2. Schoolgegevens. 3 3. Visie

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

De actuele kaart van het samenwerkingsverband

De actuele kaart van het samenwerkingsverband De actuele kaart van het samenwerkingsverband Bevindingen externe audit Schoolondersteuningsprofielen Bron: Rapportage AUDIT ONDERSTEUNINGSAANBOD IVO versie regionale indeling swv PLEIN 013 (po 30-04 Tilburg

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte?

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte? Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte? Waar op te letten bij de overstap van PO naar VO Programma Wat is een ondersteuningsbehoefte Wanneer te adviseren Kernprocedure en tijdpad Mogelijkheden

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Bernulphusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Bernulphusschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15TG00 OBS De TWA Fisken

Schoolondersteuningsprofiel. 15TG00 OBS De TWA Fisken Schoolondersteuningsprofiel 15TG00 OBS De TWA Fisken Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2015 PO VO 2015-2016 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING De wet Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Informatie voor ouders en leerkrachten Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland Informatie voor ouders en leerkrachten Wat verandert? Nieuwe wet Passend Onderwijs op 1-8-2014 Het rugzakje verdwijnt Scholen (schoolbesturen) krijgen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie