Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018"

Transcriptie

1 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland Wat wij gaan doen is doen waar we goed in zijn en dát gaan we beter doen Dagelijks bestuur SWV 22 januari 2013 Format Derksen&Hoogeboom Februari 2014, M.van Zanten, brondocument

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord Missie, visie, doelstellingen en ambitie... 8 Wat zegt de wet? Missie van het samenwerkingsverband Visie van het samenwerkingsverband Doelstellingen Ambitie Organisatie van het samenwerkingsverband Wat zegt de wet? Stichting Samenwerkingsverband vo Waterland (2707) Aangesloten besturen Bestuur en Toezicht Het samenwerkingsverband in getallen Wat zegt de wet? Kengetallen leerlingen Kengetallen leerlingen per vestiging met een LWOO en/of LGF beschikking Kengetallen leerlingen deelnemend aan VSO binnen en buiten de regio Conclusies Schoolondersteuningsprofielen op de scholen Wat zegt de wet? Nadere begripsomschrijving De ontwikkeling van schoolondersteuningsprofielen Inventarisatie en analyse Vijf velden voor onderwijsondersteuning voorbereiding Karakterisering en indeling van de scholen

3 4.3 Conclusies Algemeen Karakterisering en ambities van de scholen in regio Waterland Aanvullende voorzieningen buiten regio Waterland: Doelgroep scholen van stichting ORION, regio Amsterdam voorzieningen voor blinde en slechtziende leerlingen (cluster 1) Voorzieningen voor Dove en slechthorende leerlingen/leerlingen met een auditieve en communicatieve beperking (cluster 2) Voorzieningen voor leerlingen met epileptische en aanverwante neurologische aandoeningen Ondersteuning voor zieke kinderen Doelgroepen waarvoor het aanbod nog niet sluitend is Facilitering docenten (nog) beter toegerust Stimulans ontwikkel en implementatieactiviteiten scholen Toezicht houden Actiepunten periode Wanneer extra ondersteuning nodig is Wat zegt de wet? Basisondersteuning en extra ondersteuning Procedure Toeleiding extra ondersteuning Uitgangspunten Voorwaarden voorafgaand Ondersteuningsarrangementen Lichte ondersteuningsarrangementen Zware ondersteuningsarrangementen Toewijzen van ondersteuning Zo min mogelijk bureaucratie Werken met een ontwikkelingsperspectief Vaststelling, bijstelling en betrokkenheid van de ouders Registratie en Toezicht inspectie

4 5.5 Toelaatbaarheidsverklaringen Permanente Commissie Leerlingzorg Procedure en het beleid over terug en overplaatsing van leerlingen, bij wie de toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs is verstreken Toezicht Afspraken met het Samenwerkingsverband Primair onderwijs In verband met beroep en bezwaar Voorzieningen in het samenwerkingsverband Wat zegt de wet? Uitgangspunten van het samenwerkingsverband VO Waterland bij de inrichting van voorzieningen Ondersteuningscontinuüm: voorzieningen Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) Waterland Huidige en nieuwe positie lwoo en PrO Wat zegt de wet? Relatie samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs Waterland en lwoo / pro Inzet opgebouwde expertise en financiering Samenwerken met samenwerkingsverband Primair onderwijs Waterland Wat zegt de wet? Protocol Waterlandse Overstap Digitaal overdrachtdossier Protocol Dyslexie Samenwerking in het kader van de overgangssituatie ten behoeve van leerlingen in groep 7 en 8 van het primair onderwijs of speciaal onderwijs Samenwerken met ouders Wat zegt de wet? Uitgangspunten Zorgplicht Aanmelding en toelating van leerlingen Schoolondersteuningsprofiel Ondersteuningsplanraad

5 9.1.5 Ontwikkelingsperspectief Betrokkenheid ouders bij leerlingbespreking, zorg en adviesteam en de PCL In geval van conflict en geschil Relatie met gemeenten, instellingen jeugdhulp en overige partners Wat zegt de wet? Uitgangspunt Onderdeel van een netwerk en integraal werken Afstemming met gemeenten en ketenpartners van het onderwijs Gemeenschappelijke visie en concept Concrete afspraken Relatie met de 6 gemeenten en Op Overeenstemming Gericht Overleg(oogo) Regionaal OOGO Procedure Verdeling, besteding en toewijzing van middelen Wat zegt de wet? Middelen samenwerkingsverband Waterland Besteding en resultaat Samenstelling van de begroting Kwaliteitszorg en borging in het samenwerkingsverband Wat zegt de wet? Uitwerking toezichtkader inspectie Kwaliteit van het schoolonderteuningsprofiel Kwaliteit van het regionale netwerk versterken en borgen van de kwaliteit van het samenwerkingsverband Communicatie Bijlagen

6 VOORWOORD Geachte Inspecteur van het onderwijs (en alle betrokkenen bij samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland), Dit ondersteuningsplan is tot stand gekomen met inbreng van veel betrokkenen van het samenwerkingsverband en onze partnerorganisaties. Dit was mogelijk door enorme inzet van velen. Het resultaat is de som van alle samenwerking: bestuurders, medewerkers, zorgcoördinatoren en intern begeleiders, medezeggenschapsraden van de scholen, de ondersteuningsplanraad in oprichting, wethouders, collega s van het primair onderwijs, vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW, de Inspectie, een jurist, een notaris, enz. Al deze mensen hebben zich ingespannen om mee te denken en mee te ontwikkelen. In september 2013 zijn de stichtingsstatuten van het bestaande samenwerkingsverband VO Waterland aangepast aan de nieuwe wetgeving, hebben schoolbesturen uit de regio (speciaal en regulier voortgezet onderwijs) zich formeel aangesloten en volgde de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Vóór eind oktober 2013 lag de aanvraag voor een BRIN-nummer bij DUO en nu, leggen we het eerste ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband aan u voor. In dit ondersteuningsplan wordt de koers van samenwerkingsverband VO Waterland beschreven. De nieuwe wet is hierbij het kader. Vanaf augustus 2014 werken we met een vierjarig ondersteuningsplan, een meerjarenbegroting en een jaarlijks activiteitenplan. Dit plan is op 14 maart 2014 besproken met de wethouders van de zes gemeenten in de Regio Waterland en heeft op 4 maart 2014 instemming gekregen van de Ondersteuningsplanraad van ons SWV. Het plan is vastgesteld voor vier jaar en zal tussentijds geëvalueerd en geactualiseerd worden. De ervaringen in de eerste jaren zullen ons leren of we op de goede weg zijn of dat we in overleg met elkaar onderdelen moeten door ontwikkelen of aanpassen. Een eerste algehele evaluatie is gepland in het najaar van Het aantal leerlingen dat in onze SWV-regio woont is, ten opzichte van andere samenwerkingsverbanden, klein. Het geld waar we over beschikken voor ondersteuning van leerlingen is daardoor beperkt. Een beperkt budget betekent dat we een beperkt aantal voorzieningen kunnen inrichten. Samenwerking en een hoge mate van flexibiliteit tussen de voorzieningen blijft voorwaarde om al onze leerlingen een zo passend mogelijke onderwijsplek te kunnen bieden. We hebben afgelopen jaren laten zien dat we in onze regio (meer dan landelijk gemiddeld) in staat zijn om leerlingen binnen regulier onderwijs te ondersteunen. Ons speciaal onderwijs staat hoog op de kwaliteitslijsten. Kortom, we hebben onderwijs waar we trots op zijn en willen niet meer, maar beter! Kwalitatief goed onderwijs, ondersteuning voor wie dat nodig heeft en zoveel mogelijk thuisnabij, voor al onze huidige en toekomstige leerlingen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dit bereiken als we met elkaar met dezelfde gedrevenheid blijven samenwerken, van elkaar blijven leren en elkaars kritische vriend durven te zijn, wetende dat we samen sterk staan. Namens het bestuur van Stichting Regionaal Samenwerkingsverband VO Waterland, Marianne van Zanten Directeur 6

7 Leeswijzer Gebruik van terminologie Aangesloten wordt bij het gebruik van begrippen uit wetgeving en referentiekader (versie januari 2013). Het zijn dezelfde begrippen die ook gebruikt worden op de website: In het licht van de voor alle partijen nieuwe wetgeving Passend onderwijs is t.b.v. de bespreking van dit eerste ondersteuningsplan met gemeenten en ondernemingsraad de relevante wet tekst, voor zover die beschikbaar is, bij de verschillende onderdelen opgenomen. Dit document is derhalve te beschouwen als brondocument. Na vaststelling zal, ten behoeve van de leesbaarheid, van dit verslag een publieksversie verschijnen met daarin de hoofdlijnen. 7

8 1 MISSIE, VISIE, DOELSTELLINGEN EN AMBITIE WAT ZEGT DE WET? In artikel 17a, lid 2 van de wet op het voortgezet onderwijs wordt het volgende doel omschreven: Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, bedoeld in de vorige volzin, te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 1.1 MISSIE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND Passend onderwijs, (zoveel mogelijk thuisnabij) voor elke leerling 1.2 VISIE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND Het bestuur heeft de visie van het samenwerkingsverband op de volgende manier samengevat: - Elke leerling heeft recht op een optimale en ononderbroken leerontwikkeling waarbij de leerling zich goed voelt en met respect en waardering behandeld wordt. Passend onderwijs, zo veel mogelijk thuisnabij, geeft daar het beste uitzicht op. - Om zo passend mogelijk onderwijs voor alle leerlingen in alle onderwijssoorten in de regio Waterland te realiseren is intensieve samenwerking nodig tussen reguliere en speciale onderwijsvoorzieningen en met alle partijen die mede de ontwikkeling van de leerling begeleiden. - Samenwerking tussen partijen is het meest gebaat bij een effectieve regie die transparant is, en waarbij ieder respect heeft voor de aanvullende kwaliteiten en de eigen identiteit van elke samenwerkingspartner. - Gezamenlijke innovatie is nodig om de samenwerking rondom leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte effectiever te maken. - Kwaliteit staat voorop. We verbeteren die door van elkaar te leren en elkaars kritische vriend te zijn. - Bij eventuele veranderingen van leerlingenstromen en de daarmee gepaard gaande verschuiving van de behoefte aan expertise/ menskracht en middelen zijn de schoolbesturen bereid dat te doen wat nodig is om expertise van elkaars (ondersteunende) medewerkers te behouden, met behoud van rechtspositie. - De ambities met Passend Onderwijs vallen binnen het kader van wet- en regelgeving. - Deelname en betrokkenheid van alle partners in het onderwijsveld binnen de regio is voorwaarde om te komen tot zo passend mogelijk onderwijs. Door een transparante organisatie, open communicatie en systematische evaluatie van de effectiviteit, rechtmatigheid en doelmatigheid, kunnen we continu werken aan verbeteringen. Door openheid en transparantie kunnen innovatieve gedachten een kans krijgen om deze nieuwe ontwikkeling te doen slagen. 8

9 1.3 DOELSTELLINGEN Het samenwerkingsverband stelt zich de volgende doelen: - het aantal 1 leerlingen dat wordt verwezen naar het speciaal onderwijs niet te laten stijgen; - scholen te verbinden op basis van wederzijds vertrouwen. Om hier uitdrukking aan te geven heeft het bestuur statutair vastgelegd dat bestuursbesluiten op basis van consensus worden vastgesteld; - een dekkende ondersteuningsstructuur te realiseren; - gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leerlingstromen waar te maken; - samen te werken met samenwerkingsverband primair onderwijs en mbo en; - samen te werken met partners als gemeenten en instellingen voor zorg en jeugdhulpverlening; - samen te werken met onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met visuele en dove en slechthorende kinderen (zogenaamde voorzieningen cluster 1 en 2) ; zodat leerlingen zo dicht mogelijk bij huis in het reguliere onderwijs het onderwijs volgen - resultaatgericht te werken. 1.4 AMBITIE alle leerlingen naar school, geen thuiszitters; geen leerling tussen wal en schip; iedere leerling op de juiste plaats; zoveel mogelijk thuisnabij een passend onderwijsaanbod aan alle leerlingen, talentontwikkeling van alle leerlingen; tegemoet komen aan de voorkeur van leerlingen voor een school binnen de eigen regio; gezamenlijke verantwoordelijkheid van besturen voor de schoolloopbaan van alle leerlingen, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorgplicht, samenwerken in en om de school, versterken van de kwaliteit van het primaire proces en de professionaliteit van de leraar, versterken en verbreden van de basis ondersteuningsvaardigheden van alle scholen, versterken positie van ouders. En dit alles komt tot stand door samen te werken en elkaar te helpen de kwaliteit continu te verbeteren. De opdracht om zorg te dragen voor onderwijs op maat en voor iedere leerling een passende onderwijsplaats is zo groot dat samenwerking noodzaak is en blijft. Onze gemiddelde uitstroom van leerlingen van regulier naar speciaal onderwijs is vergeleken bij de landelijke norm al laag, maar dat wil niet zeggen dat we het daar bij moeten laten zitten. We moeten niet beter willen zijn dan anderen, we moeten beter willen zijn dan we zelf nu zijn Stuurgroepoverleg 10 januari Passend onderwijs voor elke leerling is altijd het uitgangspunt. De ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling is leidend bij het vaststellen of een leerling van het speciaal onderwijs gebruik maakt of niet. 9

10 2 ORGANISATIE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND WAT ZEGT DE WET? - In artikel 17a, lid 4 van de wet op het voortgezet onderwijs is de verplichting van een rechtsvorm aangegeven; - In artikel 17a, lid 2 en lid 5 wordt aangegeven welke bevoegde gezagen deelnemen of kunnen deelnemen aan een samenwerkingsverband. Daarnaast bevat de wet een aantal artikelen, dat impliciet een beroep doet op de organisatiekwaliteit van het samenwerkingsverband. 2.1 STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO WATERLAND (2707) De schoolbesturen van de voortgezet(speciaal) onderwijs scholen in de regio Waterland hebben gekozen voor continuering en aansluiting bij de reeds bestaande stichting regionaal samenwerkingsverband VO/VSO Waterland. Naast de besturen van scholen met een locatie in de regio Waterland heeft het bestuur van Stichting Orion, speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Amsterdam, zich bij het samenwerkingsverband aangesloten. Tot en met november 2013 is gewerkt aan aanpassingen van de statuten, zijn aansluitingsovereenkomsten met alle aan te sluiten besturen vastgesteld en ondertekend, is een managementmandaat vastgesteld en zijn verschillende reglementen, conform de aanwijzingen in de wet en het referentiekader vastgesteld. Op 18 oktober 2013 is de akte statutenwijziging (Bijlage1) verleden voor mr. R. Collenteur, toegevoegd notaris in het protocol van mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam. (WOT, nalevingstoezicht N2) 2.2 AANGESLOTEN BESTUREN De volgende schoolbesturen maken onderdeel uit van het samenwerkingsverband: 1. Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, zijnde het bevoegd gezag van het Don Bosco College te Volendam; brinnummer 20GS, (VMBO, HAVO, VWO); 2. Stichting Clusius College, zijnde het bevoegd gezag van het Clusius College locatie Purmerend, brinnummer 25EF, (VMBO); 3. Stichting Atlas College, zijnde het bevoegd gezag van De Triade locatie Edam; brinnummer 25DA, (VMBO en onderbouw HAVO/VWO); 4. Stichting Purmerendse ScholenGroep, zijnde het bevoegd gezag van de Purmerendse ScholenGroep te Purmerend met SG W.J. Bladergroen, SG Gerrit Rietveld, SG Antoni Gaudi, SG Nelson Mandela, Jan van Egmond Lyceum en Da Vinci College te Purmerend, brinnummer 01EO, (Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO); 5. Stichting Zaam, zijnde het bevoegd gezag van het Bernard Nieuwentijt College te Monnickendam; brinnummer 17VF04 (VMBO); 6. Stichting Altra, zijnde het bevoegd gezag van het VSO Altra College locatie Purmerend; brinnummer 17IQ12 ; 7. Stichting OPSO, zijnde het bevoegd gezag van de OSVO Martin Luther Kingschool te Purmerend, brinnummer 15DZ00, (ZMLK); 10

11 (WOT, nalevingstoezicht N1) 8. Stichting Orion, zijnde het bevoegd gezag van VSO Kingmaschool (Orion College Noord, Zuidoost en West), De Wetering (Orion College Zuid), Mytylschool en Tyltylschool te Amsterdam, brinnummer21en00, 21EJ0020WUOO, 20WV00. Alle hierboven vermelde besturen hebben een vertegenwoordiger afgevaardigd om zitting te nemen in het bestuur van het samenwerkingsverband. 2.3 BESTUUR EN TOEZICHT Het bestuur heeft gekozen voor een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht, het zogenaamde one tier model. Binnen het bestuur zijn de taken en bevoegdheden verdeeld in een algemeen bestuur: zijnde het toezichthoudend, niet-uitvoerend, deel van het bestuur; en een dagelijks bestuur, zijnde het uitvoerend deel van het bestuur. Daarnaast kent de stichting een directeur (niet zijnde een directeur-bestuurder), die belast is met door het dagelijks bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden. Binnen de stichting is een stuurgroep ingesteld van schoolleiders van alle scholen. De stuurgroep is samen met de directeur beleidsvoorbereidend en heeft een adviserende rol aan het bestuur. algemeen bestuur / toezichthouders 11

12 Hiërarchische opbouw van het samenwerkingsverband algemeen bestuur toezichthouders opr In bijlage 2 is een overzicht opgenomen met daarin de namen van de verschillende functionarissen. 12

13 3 HET SAMENWERKINGSVERBAND IN GETALLEN WAT ZEGT DE WET? Er is geen direct artikel in de wet dat een fundament geeft aan dit artikel. Voor de beleidsbepaling zijn de gegevens in dit hoofdstuk van groot belang. We hebben immers de opdracht om te komen tot een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen met een focus op een gedecentraliseerd beleid dat direct aansluit bij de ondersteuningsstructuur in de regio. 3.1 KENGETALLEN LEERLINGEN Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van de kengetallen die door het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gepubliceerd zijn (peilmoment juli 2013). Het aantal leerlingen (VO) dat woonachtig is de regio Waterland is LEERLINGEN (aantal) teldatum LWOO PRO overig VO totaal VO vso cat 1 vso cat 2 vso cat 3 vso totaal teldatum CLUSTER 4 RUGZAKKEN LG MG LZ ZMLK totaal rugzakken DEELNAME % VO2707 LWOO PRO ,26% 2,77% ,22% 2,83% ,76% 3,13% Landelijk lwoo pro ,13% 2,75% ,42% 2,76% ,69% 2,85% 13

14 DEELNAME % VO2707 vso cat 1 vso cat 2 vso cat 3 vso totaal rugzakken ,43% 0,10% 0,18% 2,72% 1,22% ,61% 0,09% 0,17% 2,88% 1,51% ,47% 0,12% 0,19% 2,78% 1,51% Landelijk vso cat 1 vso cat 2 vso cat 3 vso totaal rugzakken ,88% 0,11% 0,28% 3,28% 1,64% ,98% 0,11% 0,30% 3,39% 1,84% ,07% 0,11% 0,31% 3,50% 2,08% 3.2 KENGETALLEN LEERLINGEN PER VESTIGING MET EEN LWOO EN/OF LGF BESCHIKKING Aantal leerling gebonden financiering- geïndiceerde leerlingen per 1 oktober 2011 en 2012 (exclusief cluster 1 en 2) School Don Bosco College Jan van Egmond lyceum Da Vinci College De Triade 4 8 Clusius College SG W.J. Bladergroen, praktijkonderwijs en vmbo-lwoo SG Antoni Gaudí 5 5 SG Gerrit Rietveld (tot augustus 2013 CvB) 6 4 SG Nelson Mandela 3 4 Bernard Nieuwentijt College 7 8 gebruikte afkortingen LWOO PRO Overig VO VSO Cat 1 Cat 2 Cat 3 LG MG LZ Cluster 3/ ZMLK Cluster 4 LGF/rugzak SWV leerweg ondersteunend onderwijs praktijk onderwijs (regulier) voortgezet onderwijs voortgezet speciaal onderwijs voorheen: zeer moeilijk lerende, langdurig zieke kinderen, epilepsie, cluster 4; voorheen: lichamelijk gehandicapt; voorheen: meervoudig gehandicapt bekostigingscategorie. vso Cat ; vso Cat ; vso Cat lichamelijk gehandicapt meervoudig gehandicapt langdurig ziek voorzieningen voor/zeer moeilijk lerende kinderen voorzieningen voor/ kinderen met gedrags- en of psychiatrische problematiek leerling gebonden financiering samenwerkingsverband 14

15 Grafiek Percentage leerlingen met een LGF per vestiging, regio en landelijk 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% KENGETALLEN LEERLINGEN DEELNEMEND AAN VSO BINNEN EN BUITEN DE REGIO Stand van zaken (peilmoment juli 2013, bron Leerlingen woonachtig en deelnemend aan VSO binnen Waterland BRINVEST Naam Plaats Naam bevoegd gezag cat 1 cat 2 cat 3 Eindtotaal 15DZ00 O.S.V.O. M.L. Kingschool Purmerend Stichting OPSO Purmerend IQ12 Altra College WaterlandPurmerend Stichting Altra Totaal leerlingen woonachtig in Waterland en deelnemend aan VSO buiten Waterland, aangesloten bij SWV VO Waterland BRINVEST Naam Plaats Naam bevoegd gezag cat 1 cat 2 cat 3 Eindtotaal 20WV00 Tyltylschool Amsterdam Zuidoost Stichting Orion EN00 Kingmaschool VSO ZMLK Amsterdam Stichting Orion EN03 Kingmaschool VSO ZMLK Amsterdam Stichting Orion IQ17 Altra College/Zaanstreek Krommenie Stichting Altra IQ00 Altra College Amsterdam Stichting Altra IQ05 Altra College Bascule AMC Amsterdam Zuidoost Stichting Altra IQ15 Altra College/Bascule Extern Amsterdam Zuidoost Stichting Altra IQ07 Altra College Noord Amsterdam Stichting Altra IQ06 Altra Coll Bascule Konijnenstr Amsterdam Stichting Altra 1 1 Totaal

16 Leerlingen uit de regio waterland die deelnemen aan VSO buiten regio/ SWV VO Waterland BRINVEST Naam Plaats Naam bevoegd gezag cat 1 cat 2 cat 3 Eindtotaal 02YP00 Mytylsch De Trappenberg Huizen De Kleine Prins, Sticht. S.O OZ00 P.I school Hondsberg Oisterwijk Stichting Saltho onderwijs PE00 De Waterlelie Cruquius Stg. Epilepsie Instell. Ned MI00 Heliomare Onderwijs Wijk aan Zee Stichting Heliomare Onderwijs WX00 De Alk Alkmaar Stichting Heliomare Onderwijs GJ00 De Eenhoorn zmlk Hoorn Stichting Leerzaam ZJ00 Opb sch zmok De Spinaker Alkmaar Stichting Ronduit KI00 Dynamica Onderwijs Koog aan de Zaan Stichting Zaan Primair QB00 O.G. Heldringschool Amsterdam Stg. Kolom. Stg. v. Spec. Ond UA00 Alphons Laudyschool Amsterdam Stg. Kolom. Stg. v. Spec. Ond ZJ02 De Spinaker Zwaag Stichting Ronduit ZJ03 Opb sch zmok De Spinaker Heerhugowaard Stichting Ronduit ZJ07 Opb sch zmok De Spinaker Heerhugowaard Stichting Ronduit 1 1 Totaal CONCLUSIES - Er wonen circa 9000 leerlingen in de regio. Ongeveer 1500 leerlingen volgt onderwijs bij een reguliere VO school buiten de regio Waterland. - Het percentage LWOO leerlingen is ten opzichte van het landelijk percentage iets hoger: 11,7% in 2011 t.o.v. landelijk 10% en 10,66% in 2012 t.o.v. 10,69. - Het aantal leerlingen met een leerling gebonden financiering is in Waterland iets lager dan landelijk: LGF landelijk: 1,84% in 2011 en 1,92% in 2012, Waterland: 1,51% in 2011 en Het aantal plaatsingen in VSO is in Waterland ook lager dan het landelijk gemiddelde: 2011 landelijk: 3,44%, 2012: 3,50%, Waterland 2011: 2,88% en 2012: 2,78% % van de VSO leerlingen zit op een school binnen de Regio Waterland onderdeel uitmakend van het SWV VO Waterland % van de VSO leerlingen zit op een school in Amsterdam waarvan het bestuur is aangesloten bij het SWV VO Waterland % van de VSO leerlingen zit op een school buiten de regio/niet aangesloten bij het SWV VO Waterland. - Lichamelijk gehandicapte- en meervoudig gehandicapte leerlingen zijn veelal aangewezen op voorzieningen (ver) buiten de eigen regio. 16

17 4 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN OP DE SCHOLEN WAT ZEGT DE WET? De wet passend onderwijs geeft aan dat iedere school een schoolondersteuningsprofiel moet hebben. Dit ondersteuningsprofiel dient gepubliceerd te worden zodat ouders/verzorgers zich kunnen informeren. De school geeft in haar ondersteuningsprofiel aan welke maatregelen genomen worden voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven (artikel 1, lid 2). Het profiel wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld door het bevoegd gezag. De medezeggenschapsraad van de school heeft een adviesrecht bij de vaststelling. 4.1 NADERE BEGRIPSOMSCHRIJVING De afgelopen jaren zijn diverse omschrijvingen in omloop geweest voor het schoolondersteuningsprofiel en de verschillende vormen van ondersteuning. We sluiten aan bij de tekst in het Referentiekader Passend Onderwijs (versie januari 2013, BASISONDERSTEUNING Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school eventueel samen met ketenpartners- planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. EXTRA ONDERSTEUNING Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen vallen onder de extra ondersteuning. Binnen de extra ondersteuning worden verschillende typeringen voor het aanbod gebruikt, zoals breedte- en diepteondersteuning, lichte en zware ondersteuning en een indeling in verschillende, in zwaarte variërende, ondersteuningsarrangementen. Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is, komen in aanmerking voor extra ondersteuning. Dit kan in de vorm van bovenschoolse voorzieningen in het samenwerkingsverband, het vso of de geïndiceerde jeugdhulpverlening. Er zijn verschillende soorten onderwijsarrangementen en -voorzieningen mogelijk, eventueel in combinatie met instellingen voor jeugdhulp. 4.2 DE ONTWIKKELING VAN SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIELEN VOORBEREIDING: INVENTARISATIE EN ANALYSE Gespreid in de periode Juni 2011 Februari 2013 hebben auditoren van de M&O groep alle scholen binnen het samenwerkingsverband bezocht en daarvan aan de scholen en het samenwerkingsverband verslag gedaan. In de audits is gekeken naar de match tussen de onderwijsbehoeften 3 van de leerlingen uit de voedingsgebieden van de scholen met het 2 Dit hoofdstuk is voor een groot deel gebaseerd op het Overkoepelend rapport IVO Samenwerkingsverband VO Waterland (d.d. april 2012 met aanvullingen in januari 2013, M&O groep, rapporteur Alfons Timmerhuis). Voor inzage: 3 De onderwijsbehoefte is de instructie en ondersteuning die de leerling in de onderwijssituatie nodig heeft om een volgende stap te kunnen maken in het eigen proces van cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. 17

18 onderwijsaanbod van de scholen. Deze match tussen vraag en aanbod is in kaart gebracht in termen van kenmerken van het ondersteuningsaanbod VIJF VELDEN VOOR ONDERWIJSONDERSTEUNING Het profiel van het ondersteuningsaanbod van een reguliere school wordt bepaald door het onderwijsconcept en vijf velden voor onderwijsondersteuning. Bij het onderwijsconcept is gekeken naar de mate waarin de scholen met diversiteit te maken hebben en hoe zij daarmee omgaan. Dit laatste omvat aspecten als de inrichting van het onderwijs, de dialoog over ondersteuning en aanpassingen i.v.m. speciale onderwijsbehoeften. De vijf velden omvatten het volgende: 1. Hoeveelheid aandacht/handen in de klas: veel reguliere scholen hebben op dit moment een onderwijssetting waarin zij zich primair richten op groepen. Zij doen dit inmiddels vaak wel op een zodanig adaptieve wijze dat leerlingen met individuele handelingsplannen goed opgenomen worden in het groepsonderwijs. Er zijn echter verschillen tussen scholen. Sommige scholen slagen erin om extra handen in de klas te krijgen door bv. de inzet van de rugzak, stagiaires of vrijwilligers. Bij het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is het evident dat er meer handen voor leerlingen beschikbaar zijn. 2. Aangepast lesmateriaal: reguliere scholen werken meestal met lesmethoden die uitgaan van een gemiddelde leerling, met differentiatiemateriaal voor de leerlingen die extra uitleg of extra uitdaging nodig hebben. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften hebben soms aangepast materiaal nodig: een ringleiding voor slechthorende kinderen, duidelijke schema's voor kinderen die structuur nodig hebben e.d.. Scholen verschillen in de mate waarin zij materialen beschikbaar hebben voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 3. Aanpassingen in de ruimtelijke omgeving: passend onderwijs vraagt voor nogal wat leerlingen aanpassingen in de ruimtelijke omgeving. Sommige leerlingen hebben af en toe of regelmatig een 'time out' nodig. Andere leerlingen hebben veel behoefte aan fysieke bezigheden en dan zijn er ook nog leerlingen voor wie ruimte nodig is voor verzorging of paramedische behandeling. Tenslotte zijn er leerlingen die behoefte hebben aan een pedagogische omgeving waarin zij rust, overzicht en duidelijkheid vinden door veel structuur, duidelijke regels en strikte begeleiding. Binnen lang niet alle schoolgebouwen kan datgene wat gevraagd wordt voor deze leerlingen ook geboden worden. 4. Expertise: de mate waarin de leerkracht en/of het team kennis van en ervaring met stoornissen en beperkingen hebben. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen teamexpertise en individuele expertise. Onder teamexpertise willen we expertise verstaan die geïntegreerd is in de teamaanpak en geïnternaliseerd in het handelen van alle medewerkers. Onder individuele expertise verstaan wij bij één of meer interne of externe collega's/partners aanwezige expertise. 5. De samenwerking met externe organisaties: voor sommige leerlingen is het van doorslaggevend belang of de school intensief samenwerkt met externe instanties zoals jeugdzorg, revalidatie of geestelijke gezondheidszorg. Op dit veld zijn de verschillen tussen de scholen groot, zowel voor wat betreft de onderwijsbehoeften van de leerlingen in het voedingsgebied van de school, als voor wat betreft het ondersteuningsaanbod van de school. 4 Het gaat hier nadrukkelijk om een moment opname, met als resultaat een startfoto van alle scholen in het samenwerkingsverband. De situatie in een school kan van dag tot dag verschillend zijn. Deze startfoto heeft de aanzet gegeven tot de uitwerkingen van de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen zoals vanaf augustus 2014 voorgeschreven. 18

19 4.2.3 VOORBEREIDING KARAKTERISERING EN INDELING VAN DE SCHOLEN De indeling van een school op een ondersteuningsprofiel voor wat betreft het schoolondersteuningsconcept wordt bepaald door het niveau van de dialoog en het niveau waarop aanpassingen ingezet worden. In het licht van Passend Onderwijs kunnen vier ondersteuningsprofielen binnen het regulier voortgezet onderwijs worden onderscheiden, te weten: - de netwerkschool - de begeleidingsschool - de dialoogschool en - de integratieschool. Scholen voor speciaal onderwijs worden aangeduid als doelgroepschool. Onder de vierdeling van schoolprofielen voor de reguliere scholen ligt een dimensie die loopt van gesegregeerd ( exclusie ) naar geïntegreerd onderwijs ( inclusie.) Met andere woorden: de netwerkschool profiteert adequaat en optimaal van de geïnstitutionaliseerde speciale (onderwijs)ondersteuning binnen andere instellingen, zoveel mogelijk gelegen in de directe omgeving van de school. Deze speciale (onderwijs-)ondersteuning is aanwezig in andere speciale scholen of in gespecialiseerde zorginstellingen, zoals een revalidatiecentrum. Op de integratieschool daarentegen is in principe alle speciale onderwijsondersteuning in huis aanwezig om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te kunnen handhaven. Mede door een vaste partnerrelatie met zorginstellingen buiten het onderwijs, zoals, bijvoorbeeld, een revalidatiecentrum, kan passend onderwijs geboden worden. De scholen, aangesloten bij het samenwerkingsverband VO Waterland, hebben naar aanleiding van de conclusies van de audit de ondersteuningsprofielen benaderd vanuit een ontwikkelingsperspectief waarbij de netwerkschool als beginfase en de integratieschool als eindfase werd gezien. De aanduiding netwerkschool zegt iets over de weloverwogen keuze van de school om meer of minder leerlingen met behoefte aan onderwijsondersteuning zelf onderwijs te bieden en geeft geen indicatie over de kwaliteit van de school. Informatie over het schoolondersteuningsconcept en de vijf velden is in de audit verzameld door: - een beperkte documentenanalyse (o.a. inspectierapporten, ondersteuningsplan samenwerkingsverband, website school); - een interview/gesprek met een aantal sleutelfiguren (schoolleiding, zorgcoördinator en docenten) binnen de school aan de hand van een open lijst met aandachtspunten en vragen; - gerichte observaties in groepen, ter ondersteuning van de bevindingen over het gehanteerde onderwijsconcept en het daarbij horende klassenmanagement; - een gesprek met het schoolteam waarin de opvattingen rond en het draagvlak voor het onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften aan de orde komt. GROTE EN KLEINE SCHOLEN Een aantal scholen is groot te noemen. Het Jan van Egmond Lyceum en het Don Bosco College zijn de grootste scholen met een leerlingenaantal dat varieert tussen 1500 en Daarna volgt het Da 19

20 Vinci College met leerlingen. Een viertal scholen valt middelgroot te noemen: Atlas college Triade en het Clusius College ( leerlingen), SG Antoni Gaudí en SG Nelson Mandela ( leerlingen). SG Gerrit Rietveld ( ) en SG W.J. Bladergroen ( leerlingen) en het Bernard Nieuwentijt College ( leerlingen) zijn relatief kleinschalige scholen. De twee scholen voor speciaal onderwijs, Altra en Martin Luther Kingschool zijn met circa 75 leerlingen in verhouding tot de overige scholen klein te noemen. Een kanttekening hierbij, SG Antoni Gaudí en SG Nelson Mandela zitten in hetzelfde gebouw, waardoor leerlingen en docenten de kleinschaligheid in mindere mate zullen ervaren. IN HOEVERRE HEBBEN DE SCHOLEN TE MAKEN MET VERSCHILLEN TUSSEN DE LEERLINGEN? Er zijn veel verschillen tussen leerlingen denkbaar. Sommige verschillen hebben niet of nauwelijks invloed op de inrichting en het effect van het onderwijs, andere juist wel. Over het algemeen richten de scholen binnen het samenwerkingsverband VO Waterland zich in hun onderwijs op de meest voorkomende kenmerken van leerlingen. Leerlingen met afwijkende kenmerken moeten hierbij proberen aan te haken of er worden uitzonderingen voor deze leerlingen gemaakt. Dit laatste kan een school slechts in beperkte mate aan. In het kader van passend onderwijs hebben alle scholen in Waterland uitgesproken zich in te gaan spannen om de missie Passend Onderwijs zoveel mogelijk thuisnabij voor alle leerlingen voor een zo groot mogelijke groep leerlingen te realiseren. Binnen alle scholen heeft men de ambitie om het aanbod daar waar mogelijk geschikt te maken voor leerlingen met verschillende kenmerken. Bij relevante verschillen denken we, in het kader van passend onderwijs, met name aan verschillen in leermogelijkheden, leerstijlen, leervaardigheden, motivatie, werkhouding, culturele en gezinsachtergronden en gedrag. Ook het hebben van een lichamelijke of verstandelijke beperking levert verschillen op waar in het onderwijs rekening mee moet worden gehouden. Verschillen op bovengenoemde kenmerken leiden over het algemeen tot (extra) ondersteuningsvragen van leerlingen. Diversiteit van leren wordt binnen de scholen voor voortgezet onderwijs beperkt door selectie bij instroom in leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs. Bij de instroom wordt in Waterland gebruik gemaakt van het advies van de basisschool en van de gegevens met betrekking tot de leervorderingen (CITO leerling volgsysteem en Drempelonderzoek) en de intelligentie, Nederlands Intelligentie Onderzoek (NIO). Het CITO leerling volgsysteem en Drempelonderzoek meten wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO toets bepaalt welke capaciteiten leerlingen hebben (de mogelijke schoolprestaties). Beiden kunnen gebruikt worden voor het kiezen van een vervolgopleiding. In het algemeen komen de uitslagen goed met elkaar overeen, maar dat hoeft niet. Naast deze gegevens is bij instroom van belang wat de wens van de leerling en ouders is en wordt van elke leerling een sociaal-emotionele vragenlijst afgenomen. De resultaten op de sociaal-emotionele vragenlijst geeft een indicatie van de ondersteuningsbehoefte van de leerling op de gebieden motivatie, zelfvertrouwen (positieve en negatieve faalangst) en doorzettingsvermogen. In de regio Waterland zien we de laagste NIO-score bij instroom in het praktijkonderwijs (49) en de lwoo-groepen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bij het Don Bosco College (80) en SG W.J.Bladergroen (66). Verder zien we, uiteraard, dat de vmbo-scholen leerlingen laten instromen met een lager niveau dan het havo-vwo. Doorgaans gaat het om een instroomniveau vanaf 90. De scholen voor havo-vwo laten leerlingen instromen vanaf een NIO-score van circa 105. Veruit het laagste niveau van leren treffen we aan bij VSO de Martin Luther King. Veel leerlingen stromen in vanuit de so-afdeling. Toelaatbaar zijn leerlingen met een zogenaamde mg- en zmlindicatie 5. Bij een mg-indicatie kan het intelligentieniveau zo laag zijn dat dit bij instroom niet gemeten 5 Mg indicatie: Beschikking toelaatbaarheid tot (V)SO of Leerlinggebonden financiering cluster 3 i.v.m. meervoudige handicap zml indicatie: Beschikking toelaatbaarheid tot (V)SO i.v.m. zeer moeilijk lerend oude stijl, dit wordt i.v.m. 20

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014 Jaarthema: Wat heb ík er aan 1 Inhoud Algemene gegevens... 4 Voorwoord College van Bestuur... 7 1 Beleid en organisatie... 10 2 Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen...

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie