When IT gets closer to business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "When IT gets closer to business"

Transcriptie

1 When IT gets closer to business Jaarverslag 2012

2 Wie is M-team? M-team levert hooggespecialiseerde informaticadiensten voor de gezondheidsverzekeringen. Onze teams van analisten, ontwikkelaars, projectleiders en netwerk- of systeemingenieurs zorgen er onder andere voor dat de elektronische verwerking van uitkeringendossiers en van de terugbetaling van zorg optimaal verloopt. Onze klanten, en tegelijk eigenaars, zijn de onafhankelijke, liberale en neutrale ziekenfondsen en hun respectieve landsbonden. Deze spelers in de ziekenfondssector wilden hun informaticaontwikkeling centraliseren en delen, het beheer van hun infrastructuren en informaticamateriaal rationaliseren en gezamenlijk aankopen doen. Via M-team voegen de ziekenfondsactoren hun middelen samen: menselijke middelen met hoge toegevoegde waarde, en financiële middelen die overeenstemmen met hun ambities. missie M-teams missie is de medewerkers en de klanten van de onafhankelijke, liberale en neutrale ziekenfondsen en hun respectieve landsbonden een betrouwbare en beveiligde toegang te bieden tot de informaticatoepassingen waarmee ze hun gezondheidsverzekeringen beheren. M-team verbindt zich er ook toe deze ziekenfondsen te begeleiden bij de ontwikkeling en het onderhoud van informatiesystemen. Met deze systemen kunnen de ziekenfondsen enerzijds soepel inspelen op wettelijke evoluties, en anderzijds het dienstverleningsniveau aan hun klanten verhogen door nieuwe technologieën te implementeren. visie M-team doet meer dan de operationele informaticatools beheren en onderhouden: in nauwe samenwerking met de businessverantwoordelijken profileert M-team zich als een echte partner in de ontwikkelingsprojecten van zijn klanten. M-team wil zo de enige integrator voor informaticadiensten en -projecten worden voor alle gemeenschappelijke behoeften van zijn klanten. waarden M-team is een vereniging zonder winstoogmerk en staat exclusief ten dienste van een ziekenfondssector in rechtstreeks contact met de burger die essentiële vragen stelt over gezondheid, welzijn en solidariteit. M-team draagt de volgende bedrijfswaarden hoog in het vaandel: respect: zowel bij interne communicatie als naar de klant; respect voor de ander, voor zichzelf en voor de omgeving. solidariteit: dit principe, dat de hoeksteen vormt van de sector waarin M-team actief is, komt intern tot uiting in het teamwerk en in de manier waarop zowel succes als moeilijkheden gedeeld worden. innovatie: onze teams zetten alles op innovatie, opdat de technologie werkelijke toegevoegde waarde zou bieden voor de klanten. engagement: eenieder draagt verantwoordelijkheid bij de verwezenlijking van zowel individuele als gemeenschappelijke doelstellingen. integriteit: M-team verwacht eerlijkheid en oprechtheid van zijn medewerkers. Voor de relaties tussen M-team en zijn klanten geldt hetzelfde. De complexiteit van de omgevingen waarin we werken, vereist totale transparantie. 4 - M-team Jaarverslag 2012

3 Kerncijfers mensen gebruiken onze diensten 25 % van de Belgische bevolking is lid van onze ziekenfondsen beschikbaarheid van de servers contactpunten/ agentschappen 223 medewerkers elektronische stromen per jaar meer dan 50 internetsites gehost bij M-team oproepen naar de Service Desk geleverde werkaanvragen

4 Onze klanten-eigenaars 3 landsbonden, 24 ziekenfondsen 200 Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen 203 Vlaams en Neutraal Ziekenfonds 206 Symbio - Neutrale Mutualiteit 216 Mutualité Neutre du Hainaut 226 Mutualité Neutre de la Santé 228 Mutualia - Mutualité Neutre 232 Munalux - Mutualité Neutre 235 Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen 400 Landsbond van Liberale Mutualiteiten 401 Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen 403 Mutualité Libérale du Brabant 404 Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen 407 Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen 409 Mutualité Libérale Hainaut-Namur 413 Mutualité Libérale Hainaut-Ouest 414 Mutualité Libérale Liège 415 Liberale Mutualiteit Limburg 417 Liberale Mutualiteit - Vlaams Gewest 418 Mutualité Libérale du Luxembourg 500 Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 501 OZ Onafhankelijk Ziekenfonds 506 Omnimut - Mutualité Libre de Wallonie 509 Euromut - Onafhankelijk Ziekenfonds 515 Freie Krankenkasse 516 Securex - Onafhankelijk Ziekenfonds 526 Partena - Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen 527 Partenamut - Mutualité Libre

5 Doorslaggevende overgangsperiode U zult merken dat het verslag dat u in handen heeft, vaak handelt over transformatie, organisatie, toenadering en afstemming. Waar 2011 gekenmerkt werd door een gezonde invraagstelling, stond 2012 in het teken van een reeks moedige beslissingen met de bedoeling de relaties tussen M-team en zijn klanten te dynamiseren. We hebben veel energie gestoken in de optimalisering van onze governance en de oprichting van nieuwe beslissingsorganen met duidelijke verantwoordelijkheden. Er is dus veel sprake van nieuwe oprechtere en directere samenwerkingsmodellen tussen de informatica- leverancier en de business- klant. De focus ligt eerder op menselijke relaties dan op codelijnen. Het verslag probeert niet de uitdagingen van de toenadering tussen business en IT te verdoezelen, en dat is nu net zijn verdienste was inderdaad het begin van een cruciale overgangsperiode met een proactieve, performante en duurzame informatica voor de landsbonden en ziekenfondsen als eindpunt. Christian Roulling, chairman van M-team 2012 stond in het teken van een reeks moedige beslissingen met de bedoeling de relaties tussen M-team en zijn klanten te dynamiseren. Toenadering tussen business en informatica Transformation plan Businessdomeinen Uitkeringen en Financieel Beheer Geneeskundige verzorging Klantenbeheer FOA/Bedrijfsbusiness Operations, Customer & Enterprise Services Onze interne diensten Governance M-team Jaarverslag 2012

6 Het jaar van de toenadering tussen business en informatica De ziekenfondswereld heeft nood aan soepele en aanpasbare informatica om het hoofd te kunnen bieden aan de talrijke uitdagingen. Die flexibiliteit is pas mogelijk als de communicatie tussen vraag (de businessexperten van de landsbonden en de ziekenfondsen) en aanbod (de IT-specialisten van M-team) optimaal verloopt. In dit dubbelinterview onderzoeken Xavier Brenez, general director van de Landsbond van Onafhankelijke Zieken fondsen, en Jean-Paul Adans, managing director van M-team, de uitdagingen die de toenadering tussen business en IT met zich brengt. M-team is niet langer eenvoudigweg uitvoerder, maar een technologische partner die in dialoog treedt met de klant om de prioriteiten vast te leggen en de beschikbare middelen te optimaliseren. Jean-Paul Adans, managing director van M-team Hoe zult u zich 2012 herinneren? Jean-Paul Adans: We hebben, samen met onze klanten, een concreet begin gemaakt van een transformatieplan, dat ervoor moet zorgen dat onze informaticaoplossingen beter beantwoorden aan de businessbehoeften van de landsbonden en de ziekenfondsen. De toenadering krijgt vorm dankzij een aantal organisatorische veranderingen. De voornaamste daarvan is de oprichting van gemeenschappelijke beslissingsorganen voor business en IT. We zijn afgestapt van een indirect organisatiemodel met drie partijen (waarbij het departement IT Demand van de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen optrad als schakel tussen de businessbehoeften van de ziekenfondsen en onze ITresources), en hebben gekozen voor rechtstreekse communicatie tussen business en IT. In 2012 heeft de ontzuiling van de teams al bemoedigende vruchten afgeworpen. Xavier Brenez: In 2012 is inderdaad het startschot gegeven om de informaticateams van M-team en onze businessexperten heel concreet bij elkaar te brengen. De mensen hebben weer zin om samen te werken. Dat is een basisvereiste om samen flexibele en proactieve software te ontwerpen, die in staat is het hoofd te bieden aan de talrijke uitdagingen in onze sector: we kampen met een beperkt budget op een achtergrond van regionalisering van de sociale zekerheid, we moeten proactief zijn in het beheer van de verzorging, de aangeslotenen verwachten veel van de nieuwe communicatiekanalen,... Onze ziekenfondsen willen van informatica niet alleen een groeifactor maken, maar ook een kenmerk dat ons onderscheidt van de anderen. Wat houdt deze transformatie in voor de eigenlijke opdracht van M-team? Jean-Paul Adans: M-team is niet langer eenvoudigweg uitvoerder van de IT-lastenboeken. Het is een technologische partner geworden, die in dialoog treedt met de klant om de prioriteiten vast te leggen en de beschikbare middelen te optimaliseren. We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen door raad te geven en oplossingen aan te bevelen die voldoen aan de behoeften van de klant, zowel wat betreft duurzaamheid als budgetbeheersing. Xavier Brenez: Onze manier van werken was op een eindpunt aanbeland. De IT begreep de businessvereisten 2 - M-team Jaarverslag 2012

7 De mensen hebben weer zin om samen te werken. Xavier Brenez, general director van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen niet goed, en de business had geen duidelijk zicht op de vooruitgang in de informaticaprojecten. De ziekenfondsen hebben een moedige beslissing genomen: hun corebusinessprocessen harmoniseren. Het nieuwe samenwerkingsmodel TOM (Target Operating Model), dat we samen met M-team op poten zetten, is gericht op duidelijke doelstellingen en definieert beter de verantwoordelijkheden. Dit model moet ons in staat stellen de projecten efficiënter te beheren. Naast de uitdagingen voor governance en organisatie waarover u het zonet gehad heeft, stond 2012 ook in het teken van een fundamentele technologische keuze, die borg staat voor de voortdurende evolutie van de informaticasystemen... Jean-Paul Adans: We hebben inderdaad besloten om ons toepassingenpark geleidelijk aan te laten evolueren naar marktsoftware. Dit project, dat Steam gedoopt werd, zal de komende jaren veel energie opslorpen. De nieuwe technologie beoogt schaalvoordelen door de onderhoudskost voor onze eigen, ouder wordende informatica te drukken. Maar bovenal geeft ze ons een rijkere en flexibelere functionele architectuur, waarvan onze klanten rechtstreeks voordeel genieten. Xavier Brenez: De hervorming van de M-teaminformatica op basis van beproefde software is een voorwaarde om het voortbestaan van onze informatica veilig te stellen. Bovendien wordt het zo gemakkelijker om de verschillende toepassingen van alle leden te harmoniseren. Ziekenfondsen zullen dan namelijk onderling componenten kunnen delen en hergebruiken, die wij geconfigureerd hebben volgens onze eigen businessbehoeften. 3 - M-team Jaarverslag 2012

8 Transformation plan Transformatie rijmt op simplificatie M-team en zijn klanten hebben in 2012 concreet de eerste vruchten kunnen plukken van een strategisch plan, het zogeheten Transformation plan. Dit plan wil de IT-capaciteiten van M-team nog meer afstemmen op de businessbehoeften van de landsbonden en ziekenfondsen, en een flexibelere informatica bouwen die gericht is op de toekomstige uitdagingen. Er werd dus besloten om af te stappen van een drieledig organisatiemodel, waarbij het departement IT Demand van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ) de informatica-aanvragen van alle leden van de vzw centraliseerde. In plaats daarvan evolueert het bedrijf naar een structuur op twee pijlers: businessdepartementen enerzijds, Centrale IT anderzijds. Om de nieuwe organisatie van een transparante governance te 4 - M-team Jaarverslag 2012

9 voorzien, zijn er beslissingsorganen opgericht. Procedures werden hertekend voor meer efficiëntie, en de eerste teams zijn samengesteld. De doelstellingen zijn duidelijk: directere communicatie, verduidelijking van de verantwoordelijkheden, een gemeenschappelijke methodologie en tot slot een vereenvoudigd beheer van de projecten met een controle van a tot z. Dit Transformation plan steunt op twee grote krachtlijnen. Er is het programma TOM (Target Operating Model het nieuwe operationele model), dat een efficiëntere governance van de Centrale IT beoogt. En daarnaast moet het programma Steam de werkmethodes en businessprocessen van de landsbonden en de ziekenfondsen harmoniseren zodat ze geleidelijk aan opgenomen kunnen worden in een standaardsoftwareoplossing. Dit is een werk van lange adem, waarvan de eerste mijlpalen in 2012 uitgezet zijn. Dankzij een enorme mobilisatie van de Organisatie hebben we de eerste beslissende stappen gezet naar een nieuw kader voor samenwerking (TOM). Hierdoor wordt elke actor zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en komen business en IT nader tot elkaar. In 2013 moeten we dit bekrachtigen! Gérard Purnode, Strategy & Transformation director (M-team) We waren gewend om elk in ons eigen hoekje te werken. Dankzij Steam kunnen we een aantal standaardprocessen delen met elkaar zodat de Organisatie efficiënter wordt. Valérie Nys, executive director, head of Steam program (MLOZ) 5 - M-team Jaarverslag 2012

10 We zijn geëvolueerd van reactief naar anticipatief projectbeheer. Serge Noblet, head of Project Management team (M-team) De IT begrijpt het doel van de ontwikkelingen beter, en de business heeft meer inzicht in de technische implicaties van zijn aanvragen. Giuseppe Di Leto, business unit Operations & Expertise director (MLOZ) Op naar meer efficiëntie en samenhang voor de governance De steeds veranderende context van de ziekenfondswereld, doorspekt met de institutionele veranderingen die zich aankondigen, vereist een proactieve informatica die op haar beurt steunt op een efficiënte en coherente governance. Dat is de opdracht van het programma TOM, dat de business- en IT-teams op elkaar moet afstemmen. Voortaan is de Centrale IT systematisch vertegenwoordigd in de beslissingsorganen van de business. De businessgerichte comités, die Platformen (Operations, Customer Experience en Finance) en Ateliers (businessdomeinen) gedoopt werden, omvatten nu ook een aspect IT (IT Review Board). Fysiek dichter bij elkaar In dezelfde trant is ook in het dagelijks leven werk gemaakt van een nauwere samenwerking tussen de businessexperten en de ontwikkelingsteams. Concreet werken de businessexperten van de ziekenfondssector een dag per week letterlijk in het hart van de Centrale IT. De toenadering tussen business- en IT-competenties heeft in 2012 vorm gekregen door heel wat initiatieven. Voor de departementen Architecture, PMO en Project Management (PM) zijn gemengde teams samengesteld, waarin experten van zowel de vraag als het aanbod zitten. Voor projectbeheer is er nu inderdaad een gemengd team volledig operationeel. Dat team staat in voor het end-to-endbeheer van de projecten en stelt voor elk project één enkele projectleider aan, die erop 6 - M-team Jaarverslag 2012

11 Het vertrouwen is hersteld. Samenwerken is efficiënter dan concurreren. Bernard Bolle, Application Services director (M-team) toeziet dat business en IT dezelfde prioriteiten delen. Het team rapporteert regelmatig aan het bevoegde beslissingsorgaan, dat zo nodig snel corrigerende maatregelen mag treffen. De doelmatigheid van dit nieuwe team werd al in verschillende projecten bewezen, bijvoorbeeld Landsbond in Herfunderingen en Sociaal dossier. Zijn grootste verdienste is dat het de business een beter zicht geeft op de lopende informaticaprojecten. Wat betreft de ontwikkelingsteams loopt de structuur van de afdeling Application Services (AS) van M-team nu gelijk met de businessdomeinen. De verantwoordelijken van beide partijen werken hand in hand in tandems aan de sturing van de ontwikkelingen. Die nauwe samenwerking bevordert de rechtstreekse communicatie tussen vraag en aanbod, zorgt voor een beter begrip van de wederzijdse behoeften en garandeert een eenduidig projectbeheer van begin tot eind. Beheer van de aanvraag en reporting voortaan gestandaardiseerd Een grote organisatorische vooruitgang van 2012 is de implementering van een levenscyclus voor het beheer van de aanvraag. De bedoeling hiervan is het evenwicht te bewaren tussen de vraag en de gebruikte middelen, om het proces voor het merendeel van de gevallen te verlichten. De formalisering van de levenscyclus van de aanvraag hangt nauw samen met de toepassing van principes voor portfoliobeheer, die nu algemeen verplicht is. Ze moeten het verantwoordelijkheids- 7 - M-team Jaarverslag 2012

12 Wat betreft de transparantie is grote vooruitgang geboekt. De maandelijkse reporting geeft ons een duidelijk zicht op de stand van zaken van de projecten. Jacques Allein, Operations & Expertise director (MLOZ) We hebben de tools en processen geïmplementeerd die structuur zullen geven aan de afstemming van de businessvraag op het IT-aanbod wordt het jaar van de praktijk. Jean-François Monty, Portfolio & Project manager (M-team) gevoel aanwakkeren van alle actoren en alle governancestructuren, zodat die zorgvuldig omspringen met de beschikbare middelen. De beslissingsorganen (Platformen en Ateliers), waarin landsbonden, zieken fondsen en M-team vertegenwoordigd zijn, werken bewust binnen de grenzen van het budget dat hen toegekend werd. De dubbele structurering van het aanvraagbeheer, zowel op operationeel als op budgettair niveau, biedt de mogelijkheid om de projecten beter te prioriteren en een transparante en gestandaardiseerde reporting op te stellen voor M-teams klanten. Gerichte begeleiding Een organisatorische transformatie zoals TOM die beoogt, heeft ui t eraard een impact op de volledige Organisatie. Er werden dan ook gestructureerde communicatie- en opleidingsplannen op touw gezet. De komende maanden willen we vooral de structuur voor beslissingname en projectbeheer in tandems uitbreiden naar alle businessdomeinen. Qua opvolgingstools is eind 2012 besloten om in een eerste fase te migreren naar een eengemaakte versie van de reportingsoftware Planview, zodat iedereen hetzelfde beeld heeft van de werkelijkheid. Aangezien M-team veel belang hecht aan proactiviteit, werkt het aan een meldingssysteem dat de projectverantwoordelijken waarschuwt als het toegekende budget overschreden dreigt te worden. Informatiebeveiliging In het kader van het programma TOM, en de beveiliging en de integriteit van de gegevens die daarmee gepaard gaan, heeft het team Information Security Management met het project Aegis alle klantentoepassingen in kaart gebracht die de M-teamdatabase bijwerken. Als gevolg van deze studie werd de beveiliging in het mainframe opgevoerd. 8 - M-team Jaarverslag 2012

13 De drie businessdoelstellingen van Steam De IT van de toekomst voorbereiden De nieuwe TOM-organisatie wil de business- en IT-competenties op elkaar afstemmen. Die afstemming is een basisvereiste voor de diepgaande hervorming van onze informatica, die flexibeler en gestandaardiseerder moet zijn om voordeel op te leveren op het vlak van beheer en kostprijs. Het programma Steam vormt de tweede hoofdlijn van ons Transformation plan. Het verkent het terrein voor een performante en duurzame informatica, die op geharmoniseerde businessprocessen is gebouwd. In overleg met zijn klanten heeft M-team in 2012 besloten om zijn ouder wordende toepassingenpark geleidelijk aan te migreren naar aangekochte software, die meer garantie biedt op evolutiviteit en duurzaamheid. Het zou immers een dure aangelegenheid geweest zijn om de miljoenen lijnen bestaande code (in RPG-taal) te herschrijven en op te kuisen, opdat ze zouden aansluiten bij toekomstige performantievereisten. Bovendien verloste die investering ons nog niet van een in-house -omgeving, waarin weinig parametrisering mogelijk is. De ziekenfondsen vragen echter steeds meer naar een open en reactief toepassingenplatform waarin ze hun eigen toepassingen gemakkelijk kunnen integreren. Sluitende tests In mei 2012 is het team Steam opgericht: een comité van experten waarin zowel business- als M-teamvertegenwoordigers zitten. Zijn eerste opdracht was om op de markt een standaardsoftwaresuite te selecteren. De suite moest behoorlijk flexibel en parametriseerbaar zijn, zodat ze gemakkelijk aan te passen was aan de specifieke kenmerken van de ziekenfondswereld en, in sommige gevallen, rekening hield met de bijzonderheden van elke actor. De keuze is gevallen op een modulaire oplossing die haar sporen al verdiend had in de verzekeringensector en die grotendeels beantwoordt aan de behoeften van de ziekenfondswereld. De specifieke kenmerken van de sector moeten geconfigureerd of zelfs ontwikkeld worden. De software in kwestie werd getest met een Proof of Concept op de producten van de VMOB (verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand), en die tests waren positief. Het pad naar de implementering in 2013 is dus helemaal geëffend. Validering door de ziekenfondsen Het team Steam rapporteert aan een college van directeurs (Steering Committee), dat op zijn beurt verslag uitbrengt aan de Investment Board. Daarnaast zijn er de task forces, met daarin businessexperten uit de ziekenfondsen, die de aanbevelingen van Steam analyseren en valideren. In eerste instantie concentreert het programma zich op de harmonisering van de businessprocessen, als voorbereiding op een progressieve migratie naar de nieuwe software. Een aantal transversale en gemeenschappelijke businessdomeinen (VMOB, VP en AV) worden vooraf geanalyseerd. Bovendien komt er een gestructureerd change management in de entiteiten die aansluiten bij het programma Steam. Steam is hoofdzakelijk een businessproject. We willen onze beheerders een betere tool bieden zodat ze hun taken efficiënter kunnen uitvoeren. Valérie Nys, executive director, head of Steam program (MLOZ) De herziening van de informatica op basis van parametriseerbare standaardsoftware heeft drie doelstellingen. Kostenvermindering: harmonisering van de processen leidt tot productiviteitswinst voor de business, terwijl aan ITzijde de onderhoudskosten zullen dalen. Meer flexibiliteit voor de business: met een parametriseerbare oplossing kunnen de ziekenfondsen zich sneller aanpassen aan de marktevoluties en hun time-to-market inkorten. Middel tot differentiëring: als de ziekenfondsen beschikken over een geschikt platform voor moderne technologieën (webservices, ShaaS enzovoort), kunnen ze hun aangeslotenen nieuwe diensten aanbieden die het verschil zullen maken, bijvoorbeeld op het vlak van mobiel internet. 9 - M-team Jaarverslag 2012

14 Businessdomeinen Nauw verbonden met de uitdagingen van de business Dankzij een groot aantal projecten, die M-team in nauwe samenwerking met de functioneel analisten van onze klanten heeft verwezenlijkt, hebben de vier businessdomeinen zich in 2012 kunnen aanpassen aan een bijzonder dynamische technische en businessomgeving. De wettelijke wijzigingen waren wederom legio, en de termijnen krap. Bovendien hebben de ziekenfondsactoren, in een economische context waar je vaak meer moet met minder, nood aan tools waarmee ze hun dagelijks beheer kunnen optimaliseren. Wat betreft de architectuur ten slotte, openen de nieuwe webtechnologieën de deur voor een vlottere communicatie in het volledige ecosysteem dat de geneeskundige verzorging vormt. Hiervoor moeten wel heel wat toepassingen samen met de functioneel analisten herzien worden. Op de volgende pagina s leest u meer over de grootste uitdagingen en onze voornaamste verwezenlijkingen, domein per domein. Op strategisch vlak heeft het Transformation plan, dat de werkwijze van M-team hervormt, in 2012 al vruchten afgeworpen in bepaalde businessdomeinen. Het toepassingendomein Klantenbeheer heeft bijvoorbeeld een voorsprong bij de zeer concrete toenadering tussen de businessexperten van de klanten en de technische experten van M-team. De voordelen daarvan bleven niet uit: beter begrip van de wederzijdse behoeften, duidelijk zicht op de planning van de resources, en meer motivatie in de teams. De andere businessdomeinen gaan dezelfde weg. Soms volstaat het om de nauwe samenwerking business-it die al bestaat, simpelweg nog meer te structureren. Door de businessresources en de IT-resources op elkaar af te stemmen, neemt de efficiëntie toe. En dát is een basisvereiste om onze toepassingendomeinen flexibeler te maken M-team Jaarverslag 2012

15 Ariane Mollu, business unit manager Terugvorderingen, Ledenverdediging en Regionale materies (MLOZ) Hussein Karmali, domain manager Klantenbeheer (M-team) Giovanna Caruso, domain manager Uitkeringen en Financieel Beheer (M-team) Dominique Wattier, business unit manager Productie Geneeskundige verzorging (MLOZ) Jérôme Devadder, business unit manager Uitkeringen en Financieel Beheer (MLOZ) Valérie Deschrynmakers, business unit manager Klantenbeheer (MLOZ) Benoît Tortora, domain manager Geneeskundige verzorging (M-team) Dirk Claus, domain manager Enterprise Components (M-team) Dominique Alexandre, business unit manager Medische dossiers (MLOZ) Renaud Boverie, business unit manager Geneeskundige verzorging en Internationale verdragen (MLOZ) 11 - M-team Jaarverslag 2012

16 Uitkeringen en Financieel Beheer Het businessdomein Uitkeringen zorgt voor de uitbetaling van de vervangingsinkomens van de aangeslotenen: arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschaps- en vaderschapsrust, adoptieverlof, borstvoedingsperiode enzovoort. Elke dag zorgen de teams ervoor dat elke aangeslotene op het juiste moment het bedrag krijgt waarop hij recht heeft, afhankelijk van de persoonlijke informatie uit de sociale zekerheid. Cruciaal is de snelheid waarmee uitbetaald wordt, steeds vaker in de vorm van een voorschot: de vervangingsinkomens vormen vaak het enige inkomen van personen in moeilijkheden. Het sociale doel is hier nog nadrukkelijker aanwezig dan in andere departementen. Het transversale toepassingendomein Financieel Beheer levert wettelijke en boekhoudkundige diensten aan alle businessdomeinen van de landsbonden (Geneeskundige verzorging, Klantenbeheer, Verzekerbaarheid en Uitkeringen). Om historische redenen wordt het samen met Uitkeringen geleid. Een andere functie van dit toepassingendomein is het beheer van geschillen binnen een landsbond. Het vormt dan een interface voor de aangeslotenen (bijvoorbeeld door fiscale attesten uit te reiken) en voor de interne geschillendiensten van de ziekenfondsen. Het domein heeft ook de officiële opdracht om rapporten en statistieken te leveren aan de controle-instanties. Steeds meer bezuinigingen rondom Het RIZIV neigt steeds meer naar een sanctiebeleid ten opzichte van ziekenfondsen die niet voldoen aan een aantal vereisten over correct budgetbeheer. Om de dossiers zo zuinig mogelijk te kunnen beheren, hebben de ziekenfondsen efficiëntere informaticatools nodig. Het gaat erom meteen al het juiste bedrag uit te betalen en zo dure correcties te vermijden. Hiervoor put het ziekenfonds uit zo n vijftien verschillende informatiebronnen. We moeten de toevloed aan wettelijke wijzigingen integreren, en tegelijkertijd nieuwe toepassingen ontwikkelen die ons proactieve beheer verbeteren. Jérôme Devadder, business unit manager Uitkeringen en Financieel Beheer (MLOZ) Steeds vaker wordt de informatie elektronisch uitgewisseld met de officiële bronnen. De papieren stromen verdwijnen dus stilaan M-team Jaarverslag 2012

17 Voortaan worden problemen ruim op voorhand opgespoord. Giovanna Caruso, domain manager Uitkeringen en Financieel Beheer (M-team) Dankzij de geïnformatiseerde gegevensuitwisseling zijn de controleroutines van de wettelijke instanties efficiënter. Maar dat houdt in dat ook de ziekenfondsen zich grondig moeten aanpassen: de informaticaprogramma s moeten herzien worden en op businessvlak is er nood aan operational guides. Dankzij die guides kunnen de businessexperten zich gemakkelijker aanpassen, de veranderingen documenteren en vooral: ze door en door begrijpen. De domeinen Uitkeringen en Financieel Beheer hebben een bijzonderheid die hun dagelijks beheer alleen maar moeilijker maakt: ze zijn in hoge mate afhankelijk van standaarden of elektronische stromen die van bovenaf opgelegd zijn, door het RIZIV of door de overkoepelende verzekeringsinstelling, waarbij de christelijke en de socialistische ziekenfondsen hun volle gewicht in de schaal gooien. In die context stond 2012 voor Uitkeringen vooral in het teken van uitgebreide onderhoudswerken aan de wettelijke toepassingen, en van de synchronisatie tussen de Jade- en de RPG-omgevingen. Het departement Financieel Beheer haalde dan weer voordeel uit de opstart van nieuwe projecten, bijvoorbeeld SEPA of Branco (Hospitalia). Wettelijk onderhoud werkloosheid In 2012 stonden de kranten bol van de nieuwe wettelijke bepalingen over de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Die nieuwigheid had een zware impact op het toepassingenpark van Uitkeringen, dat volledig aangepast moest worden. Uitkeringen moest niet alleen een deel van de backoffice herschrijven, maar ook zijn verbindingssysteem (front-end) aanpassen aan de nieuwe informatiestroom die de werkloosheidsinstellingen ingevoerd hebben. Daarnaast moesten de toepassingen van het domein Uitkeringen afgestemd worden op verschillende aanpassingen en herwaarderingen in de moederschapsrust en de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Zowel de ongeschiktheidscategorieën als de berekeningswijze zijn veranderd, waardoor de toepassingen volledig herschreven moesten worden. Synchronisatie tussen Jade en RPG Het toepassingenpark van M-team steunt op twee infrastructuren: een recente in Java, die Jade werd gedoopt, en een oudere in RPG. Een groot deel van de M-teamresources van het domein Uitkeringen werkte aan de synchronisatie van die twee omgevingen. Het doel was een automatische interface te maken tussen de Jade-toepassingen en de RPGomgeving, zodat de businessgebruiker de informatie geen twee keer hoeft in te voeren wanneer hij van de ene omgeving naar de andere gaat. Deze interface is in 2012 aanzienlijk verbeterd en geoptimaliseerd. SEPA In het domein Financieel Beheer zijn heel wat projecten van start gegaan in SEPA is beslist een van de meest opvallende. Dit project moet de boekhoudkundige en financiële toepassingen van de landsbonden compatibel maken met het eengemaakte Europese betaalsysteem SEPA. Hospitalia Voor de hospitalisatieverzekeringen (Hospitalia) is al in 2011 het project Branco opgestart in het kader van de nieuwe wettelijke en boekhoudkundige vereisten voor verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand (VMOB s). Dit project is afgerond in Het optimaliseert het beheer van de binnenkomende betalingen van personen die aangesloten zijn bij de aanvullende verzekeringen. Zowel de controle van de verzekerbaarheid van de aangeslotenen als de opvolging van slechte betalers verloopt nu eenvoudiger. De komst van de Europese domiciliëring brengt heel wat uitdagingen met zich. Daarom hebben wij vrijwillig de rol van pilootziekenfonds in het project SEPA op ons genomen. Marc Soenens, Financiële dienst - Mutualité Libérale du Hainaut- Ouest Ik vond de manier waarop het team van de Centrale IT dit project geleid heeft, bijzonder aangenaam. We hebben onze ideeën, bedenkingen en ervaringen met alle betrokken actoren kunnen uitwisselen in een sfeer van echt partnership M-team Jaarverslag 2012

18 Geneeskundige verzorging Het domein Geneeskundige verzorging omvat het administratieve, wettelijke en (para-) medische beheer van de Verplichte Verzekering. De business units Geneeskundige verzorging slaan een brug tussen de reglementaire (RIZIV) en medische (adviserend geneesheer) aspecten om te bepalen of een persoon daadwerkelijk voldoet aan de medische criteria die gelinkt zijn aan een terugbetaling. MyCareNet Hoofdstuk IV heeft veel resources gemobiliseerd in Dominique Wattier, business unit manager Productie Geneeskundige verzorging (MLOZ) Dominique Alexandre, business unit manager Medische dossiers (MLOZ) Renaud Boverie, business unit manager Geneeskundige verzorging en Internationale verdragen (MLOZ) Net zoals het domein Uitkeringen, evolueert Geneeskundige verzorging in een context die grotendeels beïnvloed wordt door wettelijke wijzigingen. Jaarlijks leiden die tot talrijke aanpassingen van de toepassingen, die de aangeslotene zelden opmerkt maar die toch essentieel zijn voor een efficiënt en conform beheer van de terugbetalingen. Gelukkig wordt de reglementaire complexiteit gecompenseerd door de wil van de controleorganen om de gegevensuitwisseling tussen ziekenfondsen en zorgverstrekkers te vereenvoudigen. Papieren documenten worden geleidelijk aan vervangen door elektronische stromen. De vereenvoudiging van de uitwisseling ten voordele van de patiënt is een van de grote uitdagingen van de rondetafel ehealth van het RIZIV. Optimalisering medisch recht In 2012 was de verbetering van de informatiestromen hét aandachtspunt van het domein Geneeskundige verzorging, wat zich vertaald heeft in twee grote projecten. Het eerste, een project van MLOZ, betreft de optimalisering van het medisch recht (ODM). Bedoeling is de aanvragen tot akkoord adviserend geneesheer centraal te beheren, aangezien de advi M-team Jaarverslag 2012

19 serend geneesheren voortaan voor alle ziekenfondsen ingedeeld worden per regio. Op organisatorisch vlak moeten de verwerkingsprocessen voor de aanvragen geharmoniseerd worden, waarbij het stromen beheersysteem Omni- Flow technische ondersteuning biedt. Deze centralisering heeft in 2012 een sterke impact gehad op het business domein Geneeskundige verzorging. In 2013 vloeien hier concrete gevolgen uit voort voor de ontwikkelingen van M-team. Het tweede grote project werd op nationaal niveau opgelegd aan alle ziekenfondsen en betreft de migratie naar MyCareNet Hoofdstuk IV. Volledig klaar voor MyCareNet Hoofdstuk IV Het project MyCareNet Hoofdstuk IV heeft de meeste resources gemobiliseerd in Ter herinnering: alle ziekenfondsen moeten tegen april 2013 dit platform voor elektronische stromen ter beschikking stellen van de artsen en apothekers die dat wensen. De artsen kunnen online een akkoord aanvragen voor de geneesmiddelen van Hoofdstuk IV waarvoor de adviserend geneesheer de toestemming moet geven (bepaalde antibiotica, behandeling van zweren, zuurstoftherapie, weesziekten enzovoort). In 80 % van de gevallen krijgt de arts onmiddellijk een antwoord. De tijdswinst is een enorm voordeel Bij de verbetering van het dagelijkse beheer van de terugbetalingen zijn belangrijke stappen gezet. Benoît Tortora, domain manager Geneeskundige verzorging (M-team) voor de patiënt omdat die direct zijn geneesmiddel kan afhalen in de dichtstbijzijnde apotheek. Vroeger kon het meerdere weken duren alvorens de adviserend geneesheer zijn akkoord gaf en kwam er heel wat administratieve rompslomp bij kijken. De apothekers kunnen in een paar seconden nagaan of de persoon die een geneesmiddel van Hoofdstuk IV vraagt, het akkoord heeft gekregen van de adviserend geneesheer. En ze weten meteen ook dat het RIZIV hen het geneesmiddel zal terugbetalen. Samen hebben de functionele en technische teams ervoor gezorgd dat het project een pijler voor de sociale zekerheid op tijd klaar is. De volgende maanden wordt het nog uitgebreid naar andere zorgverstrekkers. Technisch gezien werden de toepassingen herschreven omdat de geneesmiddelen niet meer per code gedefinieerd worden maar per hoofdstuk. Ook de infrastructuur en de capaciteit voor de ondersteuning van elektronische uitwisselingen moesten worden aangepakt. Frédéric Suplis, Coördinatie businessdomeinen - Partenamut Dankzij de tool voor automatische regularisatie die het team Geneeskundige verzorging van M-team ontwikkeld heeft, winnen we veel tijd wanneer onze dienst geschillen en toeslagen aanmaakt, bijvoorbeeld wanneer de situatie van een rechthebbende gewijzigd is. Meer autonomie De massa wettelijke aanpassingen en de krappe levertermijnen van MyCareNet lieten weinig ruimte voor andere omvangrijke projecten. Toch verbeterde het dagelijkse beheer van de terugbetalingen in de landsbonden al enigszins dankzij de parametrisering van de referentiebestanden. De bedoeling is dat de landsbondexperten autonomer kunnen werken bij de aanpassing van tariferingsregels. De parametrisering, subdomein per subdomein, ging in 2011 van start en werd uitgebreid in Bovendien hebben de businessanalisten van MLOZ en de ontwikkelingsteams van M-team hiervoor nauw samengewerkt. Al dat manuele werk verloopt nu automatisch, waardoor ons dagelijks werk heel wat gemakkelijker gaat. Er is dus behoorlijk veel return on investment M-team Jaarverslag 2012

20 Klantenbeheer Het toepassingendomein Klantenbeheer beheert alle informatiesystemen voor de verzekerbaarheid van de aangeslotenen, of anders gezegd: het hele beheerproces van de verzekeringscontracten. Hiervoor verzamelt Klantenbeheer gegevens op twee manieren. Enerzijds met beheertools die ter beschikking staan van de ziekenfondsen, en anderzijds met een platform voor de uitwisseling van elektronische gegevens tussen officiële instellingen (KSZ, RSZ, RSVZ, werkloosheidskassen, fiscus, FOD Financiën enzovoort). Valérie Deschrynmakers, business unit manager Klantenbeheer (MLOZ) In onze businesscontext speelden vooral de hervorming van het recht op de verhoogde tegemoetkoming en de bevestiging van de toekomstige afschaffing van de SISkaart een rol. Vervolgens worden die gegevens verwerkt, opgeslagen en ter beschikking gesteld van de ziekenfondsen. De teams Klantenbeheer brengen ook verslag uit bij de openbare instellingen en vervullen de rol van tussen persoon met onder andere de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Zowel qua business als architectuur is Klantenbeheer een verzamelpunt en een leverancier van diensten voor een groot deel van de andere businessdomeinen. Pionier in de toenadering tussen business en IT In 2012 waren de teams Klantenbeheer pioniers in de toenadering tussen business en IT, het doel van het Transformation plan. Multidisciplinaire teams van functioneel analisten, ontwikkelaars, technische en software-ingenieurs werden opgericht rond dezelfde klantenbehoefte. Meerdere malen per week zitten de businessexperten van MLOZ en de technische experten van M-team samen om de transparantie rond de projecten te vergroten en om de wederzijdse uitdagingen beter te begrijpen. kaart (gepland voor 01/01/2014). Deze nieuwe identificatiemethode voor de leden kwam voor het eerst ter sprake in 2012, en de discussie wordt voortgezet in Meerdere communicatiekanalen zullen moeten worden aangepast. De komende maanden zal hard gewerkt worden aan een grondige wijziging van de interfacing van wettelijke gegevens die ter beschikking staan van de geneeskundige verzorging, voor het project MyCareNet Hoofdstuk IV. Op termijn kunnen de ziekenfondsactoren en de zorgverstrekkers dan gemakkelijker gegevens uitwisselen, wat voordelig is voor de rechthebbende. Op architecturaal vlak evolueert het toepassingenpark Klantenbeheer steeds meer naar een Service Oriented Architecture (SOA). Hierbij worden gegevens uitgewisseld met webservices en doorgegeven aan bijvoorbeeld de KSZ. Een van de grootste uitdagingen voor 2013 is het rijksregister en het bisregister te migreren naar een SOA. Enkele belangrijke verwezenlijkingen in 2012: Ariane Mollu, business unit manager Terugvorderingen, Ledenverdediging en Regionale materies (MLOZ) Deze toenadering maakte het gemakkelijker om te analyseren welke impact het zou hebben om de informatiesystemen aan te passen aan de businesscontext. De voornaamste veranderingen in die context waren de herziening van het voordeel van de verhoogde tegemoetkoming en de bevestiging van de vervanging van de SIS-kaart door de elektronische identiteits- DPZ Het Digitaal Platform Zorgverzekering ging in productie. Hiermee worden elektronische gegevens over verzekeringen in het Vlaams gewest uitgewisseld. Nieuwe toepassing Sociaal dossier De regionalisering van de geneeskundige verzorging gaat hand in 16 - M-team Jaarverslag 2012

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners:

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners: ACTUALISERING ROADMAP egezondheid 2013-2018 Actieplan A 14 Mycarenet 1 Aandachtspunten In het kader van dit actieplan worden de volgende aandachtspunten in aanmerking genomen Maatregel / Actie / verbintenis

Nadere informatie

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Opdracht motor en coördinator van het e-government in de sociale sector de KSZ ijvert voor een herziening van de processen en relaties tussen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management

1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Implementatie van het process Problem Management 1/ 5 BE001 13/09/2012 - BDA nummer: 2012-520705 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 14 GIAM Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project GIAM URL van het project - Naam van de projectverantwoordelijke Philippe

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/085 BERAADSLAGING NR. 16/040 VAN 19 APRIL 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EN AAN HET

Nadere informatie

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 1 Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 2 1. Wat is de taak van de ziekenfondsen

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Strategische krachtlijnen voor de informatisering van de Rechterlijke Orde 2012-2014

Strategische krachtlijnen voor de informatisering van de Rechterlijke Orde 2012-2014 Strategische krachtlijnen voor de informatisering van de Rechterlijke Orde 2012-2014 Overzicht Overleg centraal Strategische mijlpalen Conceptuele mijlpalen Technologische keuzes Responsabilisering Optimalisatie

Nadere informatie

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden 18 maart 2013 Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden Afrekenbestand en weigeringen Procedure voor

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Win aan competitiviteit

Win aan competitiviteit Win aan competitiviteit Sage CRM Saleslogix is een volledige oplossing ontworpen om uw commerciële, marketing en service teams de mogelijkheid te bieden om de relaties met uw klanten en prospecten te optimaliseren.

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Expert Facturatie. 1. Functietitel. Expert Facturatie. 2. Doel van de functie

FUNCTIEOMSCHRIJVING. Expert Facturatie. 1. Functietitel. Expert Facturatie. 2. Doel van de functie FUNCTIEOMSCHRIJVING Expert Facturatie 1. Functietitel Expert Facturatie 2. Doel van de functie Als Expert Facturatie binnen het AZ Jan Palfijn Gent, neem je een coördinerende rol op waarbij je de processen

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

egovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe?

egovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe? egovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe? Peter Maes Afdelingshoofd Innovatie en Beleidsondersteuning Kruispuntbank Sociale Zekerheid en ehealth-platform Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld!

SAP Customer Success Story Productie Ecover. SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! SAP Customer Success Story Productie Ecover SAP, inclusief support en maintenance: netjes geregeld! Bedrijf Ecover Sector Productie Producten en diensten Ecologische schoonmaakmiddelen Website www.ecover.com

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard.

UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. UZ BRUSSEL, vlekkeloze communicatie als standaard. Het UZ Brussel is in beweging. Elk jaar worden er 28.000 patiënten opgenomen en vinden er meer dan 400.000 patiëntencontacten plaats. Die gigantische

Nadere informatie

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Lunadoc Lunadoc Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Een archief moet lang ter beschikking blijven, ook al veranderen bepaalde servers en computers. De interface is altijd op maat. Iedere KMO

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport dienstenchequegebruikers. software consultancy training

Onderzoeksrapport dienstenchequegebruikers. software consultancy training Onderzoeksrapport dienstenchequegebruikers software consultancy training Inleiding De dienstencheque vierde onlangs zijn tiende verjaardag. In 2012 waren er bijna 870.000 actieve gebruikers van dienstencheques

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Picture Credit Customer Name, City, State/Country. Used with permission. SAP Customer Success Story Services B2Boost B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Bedrijf

Nadere informatie

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten

DISCIMUS. AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 22 DISCIMUS AgODi : Agentschap voor Onderwijsdiensten 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project URL van het project Naam van de projectverantwoordelijke DISCIMUS

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

24/02/2012. VITO ICT-strategie. MOVI studieavond 16 februari 2012

24/02/2012. VITO ICT-strategie. MOVI studieavond 16 februari 2012 24/02/2012 VITO ICT-strategie MOVI studieavond 16 februari 2012 Onderzoeksorganisatie Onafhankelijk Klantgericht RTO cf. IMEC, VIB, IBBT, TNO, Fraunhofer, VTT, Complementair aan universiteiten en industrie

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur

Workshop Smart Cities 7 mei 2009. Horizon Project: defining midware. Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Horizon Project: defining midware Een visie op de gemeentelijke IT applicatie architectuur Frank Van Hoornweder Commercieel directeur Cevi & Logins Waarnemingen en uitdagingen inzake ICT applicatie-architectuur

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Wat u moet weten over

Wat u moet weten over Om de activering van MyCareNet te plannen en geschikt materiaal te kiezen, gaat u naar het tabblad verbruiksgoederen bestellen van Sabco Ultimate, Sabco Optimum of Sabco New. Wat u moet weten over MyCareNet:

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/205 BERAADSLAGING NR. 12/057 VAN 3 JULI 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal!

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! Sage CRM Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer Innovatie, gebruiksgemak en efficiëntie verenigd CRM Beheer en ontwikkel uw verkoop

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004;

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004; SCSZ/04/26 BERAADSLAGING NR 04/005 VAN 20 FEBRUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING BERAADSLAGINGEN NR 02/115 VAN

Nadere informatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare werken - Inkomenscompensatie In het recentste

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/064 BERAADSLAGING NR 11/042 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

High Performance Workplace - uw toekomstige werkplek -

High Performance Workplace - uw toekomstige werkplek - High Performance Workplace - uw toekomstige werkplek - High Performance Workplace DE DIGITALE WERKPLEK VAN DE TOEKOMST VOOR UW MEDEWERKERS! Ondernemingen beleven spannende tijden. Ze staan onder enorme

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent Informatieveiligheidsconsulent 23 sept 2014 Gent Wie zijn ze wat doen ze? VERANTWOORDELIJKHEDEN INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENTEN Wie moet een informatieveiligheidsconsulent aanstellen? De verplichting

Nadere informatie

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal!

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! Sage CRM Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer Innovatie, gebruiksgemak en efficiëntie verenigd Living Your Business Sage CRM Eenvoud

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

IT-uitdagingen van groeiende KMO s

IT-uitdagingen van groeiende KMO s CHEOPS REPORT IT-uitdagingen van groeiende KMO s KMO s hebben geen kleine problemen 2 Samenvatting De IT-behoeften van KMO s lijken minder ingewikkeld dan de ITuitdagingen waarmee grote ondernemingen of

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/070 BERAADSLAGING NR. 17/037 VAN 18 APRIL 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR HET

Nadere informatie

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ

Elektronisch voorschrift vanaf FAQ Elektronisch voorschrift vanaf 01.01.2017 - FAQ Vanaf 1 januari 2017: - wordt het klassieke papieren voorschrift met 2 barcodes vervangen door een nieuw document bewijs van elektronisch voorschrift (afbeelding

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet!

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet! voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013 Informatieveiligheid omdat het moet! Caroline Vernaillen 25 april 2013 Wie zijn wij o adviseurs van de VTC o De voor het elektronische

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN O5 TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN 5.1. Structuur van de business unit van de dienst ICT 5.1.1. Onderzoek, advies, opportuniteits- en haalbaarheidsstudies betreffende ICT-diensten en oplossingen Om vanaf het

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden

BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden 2 Januari 2017 Alarmering van de bevolking Om ervoor te zorgen dat burgers tijdens een noodsituatie de juiste handelingen stellen, is een efficiënte alarmering

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions. Host: Erik Aalbersberg Accountmanager

Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions. Host: Erik Aalbersberg Accountmanager Welkom Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions Host: Erik Aalbersberg Accountmanager Praktische zaken Gebruik van headset aanbevolen Vragen stellen kan via Aan het einde van het

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/339 BERAADSLAGING NR. 12/112 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie