When IT gets closer to business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "When IT gets closer to business"

Transcriptie

1 When IT gets closer to business Jaarverslag 2012

2 Wie is M-team? M-team levert hooggespecialiseerde informaticadiensten voor de gezondheidsverzekeringen. Onze teams van analisten, ontwikkelaars, projectleiders en netwerk- of systeemingenieurs zorgen er onder andere voor dat de elektronische verwerking van uitkeringendossiers en van de terugbetaling van zorg optimaal verloopt. Onze klanten, en tegelijk eigenaars, zijn de onafhankelijke, liberale en neutrale ziekenfondsen en hun respectieve landsbonden. Deze spelers in de ziekenfondssector wilden hun informaticaontwikkeling centraliseren en delen, het beheer van hun infrastructuren en informaticamateriaal rationaliseren en gezamenlijk aankopen doen. Via M-team voegen de ziekenfondsactoren hun middelen samen: menselijke middelen met hoge toegevoegde waarde, en financiële middelen die overeenstemmen met hun ambities. missie M-teams missie is de medewerkers en de klanten van de onafhankelijke, liberale en neutrale ziekenfondsen en hun respectieve landsbonden een betrouwbare en beveiligde toegang te bieden tot de informaticatoepassingen waarmee ze hun gezondheidsverzekeringen beheren. M-team verbindt zich er ook toe deze ziekenfondsen te begeleiden bij de ontwikkeling en het onderhoud van informatiesystemen. Met deze systemen kunnen de ziekenfondsen enerzijds soepel inspelen op wettelijke evoluties, en anderzijds het dienstverleningsniveau aan hun klanten verhogen door nieuwe technologieën te implementeren. visie M-team doet meer dan de operationele informaticatools beheren en onderhouden: in nauwe samenwerking met de businessverantwoordelijken profileert M-team zich als een echte partner in de ontwikkelingsprojecten van zijn klanten. M-team wil zo de enige integrator voor informaticadiensten en -projecten worden voor alle gemeenschappelijke behoeften van zijn klanten. waarden M-team is een vereniging zonder winstoogmerk en staat exclusief ten dienste van een ziekenfondssector in rechtstreeks contact met de burger die essentiële vragen stelt over gezondheid, welzijn en solidariteit. M-team draagt de volgende bedrijfswaarden hoog in het vaandel: respect: zowel bij interne communicatie als naar de klant; respect voor de ander, voor zichzelf en voor de omgeving. solidariteit: dit principe, dat de hoeksteen vormt van de sector waarin M-team actief is, komt intern tot uiting in het teamwerk en in de manier waarop zowel succes als moeilijkheden gedeeld worden. innovatie: onze teams zetten alles op innovatie, opdat de technologie werkelijke toegevoegde waarde zou bieden voor de klanten. engagement: eenieder draagt verantwoordelijkheid bij de verwezenlijking van zowel individuele als gemeenschappelijke doelstellingen. integriteit: M-team verwacht eerlijkheid en oprechtheid van zijn medewerkers. Voor de relaties tussen M-team en zijn klanten geldt hetzelfde. De complexiteit van de omgevingen waarin we werken, vereist totale transparantie. 4 - M-team Jaarverslag 2012

3 Kerncijfers mensen gebruiken onze diensten 25 % van de Belgische bevolking is lid van onze ziekenfondsen beschikbaarheid van de servers contactpunten/ agentschappen 223 medewerkers elektronische stromen per jaar meer dan 50 internetsites gehost bij M-team oproepen naar de Service Desk geleverde werkaanvragen

4 Onze klanten-eigenaars 3 landsbonden, 24 ziekenfondsen 200 Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen 203 Vlaams en Neutraal Ziekenfonds 206 Symbio - Neutrale Mutualiteit 216 Mutualité Neutre du Hainaut 226 Mutualité Neutre de la Santé 228 Mutualia - Mutualité Neutre 232 Munalux - Mutualité Neutre 235 Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen 400 Landsbond van Liberale Mutualiteiten 401 Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen 403 Mutualité Libérale du Brabant 404 Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen 407 Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen 409 Mutualité Libérale Hainaut-Namur 413 Mutualité Libérale Hainaut-Ouest 414 Mutualité Libérale Liège 415 Liberale Mutualiteit Limburg 417 Liberale Mutualiteit - Vlaams Gewest 418 Mutualité Libérale du Luxembourg 500 Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 501 OZ Onafhankelijk Ziekenfonds 506 Omnimut - Mutualité Libre de Wallonie 509 Euromut - Onafhankelijk Ziekenfonds 515 Freie Krankenkasse 516 Securex - Onafhankelijk Ziekenfonds 526 Partena - Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen 527 Partenamut - Mutualité Libre

5 Doorslaggevende overgangsperiode U zult merken dat het verslag dat u in handen heeft, vaak handelt over transformatie, organisatie, toenadering en afstemming. Waar 2011 gekenmerkt werd door een gezonde invraagstelling, stond 2012 in het teken van een reeks moedige beslissingen met de bedoeling de relaties tussen M-team en zijn klanten te dynamiseren. We hebben veel energie gestoken in de optimalisering van onze governance en de oprichting van nieuwe beslissingsorganen met duidelijke verantwoordelijkheden. Er is dus veel sprake van nieuwe oprechtere en directere samenwerkingsmodellen tussen de informatica- leverancier en de business- klant. De focus ligt eerder op menselijke relaties dan op codelijnen. Het verslag probeert niet de uitdagingen van de toenadering tussen business en IT te verdoezelen, en dat is nu net zijn verdienste was inderdaad het begin van een cruciale overgangsperiode met een proactieve, performante en duurzame informatica voor de landsbonden en ziekenfondsen als eindpunt. Christian Roulling, chairman van M-team 2012 stond in het teken van een reeks moedige beslissingen met de bedoeling de relaties tussen M-team en zijn klanten te dynamiseren. Toenadering tussen business en informatica Transformation plan Businessdomeinen Uitkeringen en Financieel Beheer Geneeskundige verzorging Klantenbeheer FOA/Bedrijfsbusiness Operations, Customer & Enterprise Services Onze interne diensten Governance M-team Jaarverslag 2012

6 Het jaar van de toenadering tussen business en informatica De ziekenfondswereld heeft nood aan soepele en aanpasbare informatica om het hoofd te kunnen bieden aan de talrijke uitdagingen. Die flexibiliteit is pas mogelijk als de communicatie tussen vraag (de businessexperten van de landsbonden en de ziekenfondsen) en aanbod (de IT-specialisten van M-team) optimaal verloopt. In dit dubbelinterview onderzoeken Xavier Brenez, general director van de Landsbond van Onafhankelijke Zieken fondsen, en Jean-Paul Adans, managing director van M-team, de uitdagingen die de toenadering tussen business en IT met zich brengt. M-team is niet langer eenvoudigweg uitvoerder, maar een technologische partner die in dialoog treedt met de klant om de prioriteiten vast te leggen en de beschikbare middelen te optimaliseren. Jean-Paul Adans, managing director van M-team Hoe zult u zich 2012 herinneren? Jean-Paul Adans: We hebben, samen met onze klanten, een concreet begin gemaakt van een transformatieplan, dat ervoor moet zorgen dat onze informaticaoplossingen beter beantwoorden aan de businessbehoeften van de landsbonden en de ziekenfondsen. De toenadering krijgt vorm dankzij een aantal organisatorische veranderingen. De voornaamste daarvan is de oprichting van gemeenschappelijke beslissingsorganen voor business en IT. We zijn afgestapt van een indirect organisatiemodel met drie partijen (waarbij het departement IT Demand van de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen optrad als schakel tussen de businessbehoeften van de ziekenfondsen en onze ITresources), en hebben gekozen voor rechtstreekse communicatie tussen business en IT. In 2012 heeft de ontzuiling van de teams al bemoedigende vruchten afgeworpen. Xavier Brenez: In 2012 is inderdaad het startschot gegeven om de informaticateams van M-team en onze businessexperten heel concreet bij elkaar te brengen. De mensen hebben weer zin om samen te werken. Dat is een basisvereiste om samen flexibele en proactieve software te ontwerpen, die in staat is het hoofd te bieden aan de talrijke uitdagingen in onze sector: we kampen met een beperkt budget op een achtergrond van regionalisering van de sociale zekerheid, we moeten proactief zijn in het beheer van de verzorging, de aangeslotenen verwachten veel van de nieuwe communicatiekanalen,... Onze ziekenfondsen willen van informatica niet alleen een groeifactor maken, maar ook een kenmerk dat ons onderscheidt van de anderen. Wat houdt deze transformatie in voor de eigenlijke opdracht van M-team? Jean-Paul Adans: M-team is niet langer eenvoudigweg uitvoerder van de IT-lastenboeken. Het is een technologische partner geworden, die in dialoog treedt met de klant om de prioriteiten vast te leggen en de beschikbare middelen te optimaliseren. We moeten onze verantwoordelijkheid opnemen door raad te geven en oplossingen aan te bevelen die voldoen aan de behoeften van de klant, zowel wat betreft duurzaamheid als budgetbeheersing. Xavier Brenez: Onze manier van werken was op een eindpunt aanbeland. De IT begreep de businessvereisten 2 - M-team Jaarverslag 2012

7 De mensen hebben weer zin om samen te werken. Xavier Brenez, general director van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen niet goed, en de business had geen duidelijk zicht op de vooruitgang in de informaticaprojecten. De ziekenfondsen hebben een moedige beslissing genomen: hun corebusinessprocessen harmoniseren. Het nieuwe samenwerkingsmodel TOM (Target Operating Model), dat we samen met M-team op poten zetten, is gericht op duidelijke doelstellingen en definieert beter de verantwoordelijkheden. Dit model moet ons in staat stellen de projecten efficiënter te beheren. Naast de uitdagingen voor governance en organisatie waarover u het zonet gehad heeft, stond 2012 ook in het teken van een fundamentele technologische keuze, die borg staat voor de voortdurende evolutie van de informaticasystemen... Jean-Paul Adans: We hebben inderdaad besloten om ons toepassingenpark geleidelijk aan te laten evolueren naar marktsoftware. Dit project, dat Steam gedoopt werd, zal de komende jaren veel energie opslorpen. De nieuwe technologie beoogt schaalvoordelen door de onderhoudskost voor onze eigen, ouder wordende informatica te drukken. Maar bovenal geeft ze ons een rijkere en flexibelere functionele architectuur, waarvan onze klanten rechtstreeks voordeel genieten. Xavier Brenez: De hervorming van de M-teaminformatica op basis van beproefde software is een voorwaarde om het voortbestaan van onze informatica veilig te stellen. Bovendien wordt het zo gemakkelijker om de verschillende toepassingen van alle leden te harmoniseren. Ziekenfondsen zullen dan namelijk onderling componenten kunnen delen en hergebruiken, die wij geconfigureerd hebben volgens onze eigen businessbehoeften. 3 - M-team Jaarverslag 2012

8 Transformation plan Transformatie rijmt op simplificatie M-team en zijn klanten hebben in 2012 concreet de eerste vruchten kunnen plukken van een strategisch plan, het zogeheten Transformation plan. Dit plan wil de IT-capaciteiten van M-team nog meer afstemmen op de businessbehoeften van de landsbonden en ziekenfondsen, en een flexibelere informatica bouwen die gericht is op de toekomstige uitdagingen. Er werd dus besloten om af te stappen van een drieledig organisatiemodel, waarbij het departement IT Demand van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ) de informatica-aanvragen van alle leden van de vzw centraliseerde. In plaats daarvan evolueert het bedrijf naar een structuur op twee pijlers: businessdepartementen enerzijds, Centrale IT anderzijds. Om de nieuwe organisatie van een transparante governance te 4 - M-team Jaarverslag 2012

9 voorzien, zijn er beslissingsorganen opgericht. Procedures werden hertekend voor meer efficiëntie, en de eerste teams zijn samengesteld. De doelstellingen zijn duidelijk: directere communicatie, verduidelijking van de verantwoordelijkheden, een gemeenschappelijke methodologie en tot slot een vereenvoudigd beheer van de projecten met een controle van a tot z. Dit Transformation plan steunt op twee grote krachtlijnen. Er is het programma TOM (Target Operating Model het nieuwe operationele model), dat een efficiëntere governance van de Centrale IT beoogt. En daarnaast moet het programma Steam de werkmethodes en businessprocessen van de landsbonden en de ziekenfondsen harmoniseren zodat ze geleidelijk aan opgenomen kunnen worden in een standaardsoftwareoplossing. Dit is een werk van lange adem, waarvan de eerste mijlpalen in 2012 uitgezet zijn. Dankzij een enorme mobilisatie van de Organisatie hebben we de eerste beslissende stappen gezet naar een nieuw kader voor samenwerking (TOM). Hierdoor wordt elke actor zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en komen business en IT nader tot elkaar. In 2013 moeten we dit bekrachtigen! Gérard Purnode, Strategy & Transformation director (M-team) We waren gewend om elk in ons eigen hoekje te werken. Dankzij Steam kunnen we een aantal standaardprocessen delen met elkaar zodat de Organisatie efficiënter wordt. Valérie Nys, executive director, head of Steam program (MLOZ) 5 - M-team Jaarverslag 2012

10 We zijn geëvolueerd van reactief naar anticipatief projectbeheer. Serge Noblet, head of Project Management team (M-team) De IT begrijpt het doel van de ontwikkelingen beter, en de business heeft meer inzicht in de technische implicaties van zijn aanvragen. Giuseppe Di Leto, business unit Operations & Expertise director (MLOZ) Op naar meer efficiëntie en samenhang voor de governance De steeds veranderende context van de ziekenfondswereld, doorspekt met de institutionele veranderingen die zich aankondigen, vereist een proactieve informatica die op haar beurt steunt op een efficiënte en coherente governance. Dat is de opdracht van het programma TOM, dat de business- en IT-teams op elkaar moet afstemmen. Voortaan is de Centrale IT systematisch vertegenwoordigd in de beslissingsorganen van de business. De businessgerichte comités, die Platformen (Operations, Customer Experience en Finance) en Ateliers (businessdomeinen) gedoopt werden, omvatten nu ook een aspect IT (IT Review Board). Fysiek dichter bij elkaar In dezelfde trant is ook in het dagelijks leven werk gemaakt van een nauwere samenwerking tussen de businessexperten en de ontwikkelingsteams. Concreet werken de businessexperten van de ziekenfondssector een dag per week letterlijk in het hart van de Centrale IT. De toenadering tussen business- en IT-competenties heeft in 2012 vorm gekregen door heel wat initiatieven. Voor de departementen Architecture, PMO en Project Management (PM) zijn gemengde teams samengesteld, waarin experten van zowel de vraag als het aanbod zitten. Voor projectbeheer is er nu inderdaad een gemengd team volledig operationeel. Dat team staat in voor het end-to-endbeheer van de projecten en stelt voor elk project één enkele projectleider aan, die erop 6 - M-team Jaarverslag 2012

11 Het vertrouwen is hersteld. Samenwerken is efficiënter dan concurreren. Bernard Bolle, Application Services director (M-team) toeziet dat business en IT dezelfde prioriteiten delen. Het team rapporteert regelmatig aan het bevoegde beslissingsorgaan, dat zo nodig snel corrigerende maatregelen mag treffen. De doelmatigheid van dit nieuwe team werd al in verschillende projecten bewezen, bijvoorbeeld Landsbond in Herfunderingen en Sociaal dossier. Zijn grootste verdienste is dat het de business een beter zicht geeft op de lopende informaticaprojecten. Wat betreft de ontwikkelingsteams loopt de structuur van de afdeling Application Services (AS) van M-team nu gelijk met de businessdomeinen. De verantwoordelijken van beide partijen werken hand in hand in tandems aan de sturing van de ontwikkelingen. Die nauwe samenwerking bevordert de rechtstreekse communicatie tussen vraag en aanbod, zorgt voor een beter begrip van de wederzijdse behoeften en garandeert een eenduidig projectbeheer van begin tot eind. Beheer van de aanvraag en reporting voortaan gestandaardiseerd Een grote organisatorische vooruitgang van 2012 is de implementering van een levenscyclus voor het beheer van de aanvraag. De bedoeling hiervan is het evenwicht te bewaren tussen de vraag en de gebruikte middelen, om het proces voor het merendeel van de gevallen te verlichten. De formalisering van de levenscyclus van de aanvraag hangt nauw samen met de toepassing van principes voor portfoliobeheer, die nu algemeen verplicht is. Ze moeten het verantwoordelijkheids- 7 - M-team Jaarverslag 2012

12 Wat betreft de transparantie is grote vooruitgang geboekt. De maandelijkse reporting geeft ons een duidelijk zicht op de stand van zaken van de projecten. Jacques Allein, Operations & Expertise director (MLOZ) We hebben de tools en processen geïmplementeerd die structuur zullen geven aan de afstemming van de businessvraag op het IT-aanbod wordt het jaar van de praktijk. Jean-François Monty, Portfolio & Project manager (M-team) gevoel aanwakkeren van alle actoren en alle governancestructuren, zodat die zorgvuldig omspringen met de beschikbare middelen. De beslissingsorganen (Platformen en Ateliers), waarin landsbonden, zieken fondsen en M-team vertegenwoordigd zijn, werken bewust binnen de grenzen van het budget dat hen toegekend werd. De dubbele structurering van het aanvraagbeheer, zowel op operationeel als op budgettair niveau, biedt de mogelijkheid om de projecten beter te prioriteren en een transparante en gestandaardiseerde reporting op te stellen voor M-teams klanten. Gerichte begeleiding Een organisatorische transformatie zoals TOM die beoogt, heeft ui t eraard een impact op de volledige Organisatie. Er werden dan ook gestructureerde communicatie- en opleidingsplannen op touw gezet. De komende maanden willen we vooral de structuur voor beslissingname en projectbeheer in tandems uitbreiden naar alle businessdomeinen. Qua opvolgingstools is eind 2012 besloten om in een eerste fase te migreren naar een eengemaakte versie van de reportingsoftware Planview, zodat iedereen hetzelfde beeld heeft van de werkelijkheid. Aangezien M-team veel belang hecht aan proactiviteit, werkt het aan een meldingssysteem dat de projectverantwoordelijken waarschuwt als het toegekende budget overschreden dreigt te worden. Informatiebeveiliging In het kader van het programma TOM, en de beveiliging en de integriteit van de gegevens die daarmee gepaard gaan, heeft het team Information Security Management met het project Aegis alle klantentoepassingen in kaart gebracht die de M-teamdatabase bijwerken. Als gevolg van deze studie werd de beveiliging in het mainframe opgevoerd. 8 - M-team Jaarverslag 2012

13 De drie businessdoelstellingen van Steam De IT van de toekomst voorbereiden De nieuwe TOM-organisatie wil de business- en IT-competenties op elkaar afstemmen. Die afstemming is een basisvereiste voor de diepgaande hervorming van onze informatica, die flexibeler en gestandaardiseerder moet zijn om voordeel op te leveren op het vlak van beheer en kostprijs. Het programma Steam vormt de tweede hoofdlijn van ons Transformation plan. Het verkent het terrein voor een performante en duurzame informatica, die op geharmoniseerde businessprocessen is gebouwd. In overleg met zijn klanten heeft M-team in 2012 besloten om zijn ouder wordende toepassingenpark geleidelijk aan te migreren naar aangekochte software, die meer garantie biedt op evolutiviteit en duurzaamheid. Het zou immers een dure aangelegenheid geweest zijn om de miljoenen lijnen bestaande code (in RPG-taal) te herschrijven en op te kuisen, opdat ze zouden aansluiten bij toekomstige performantievereisten. Bovendien verloste die investering ons nog niet van een in-house -omgeving, waarin weinig parametrisering mogelijk is. De ziekenfondsen vragen echter steeds meer naar een open en reactief toepassingenplatform waarin ze hun eigen toepassingen gemakkelijk kunnen integreren. Sluitende tests In mei 2012 is het team Steam opgericht: een comité van experten waarin zowel business- als M-teamvertegenwoordigers zitten. Zijn eerste opdracht was om op de markt een standaardsoftwaresuite te selecteren. De suite moest behoorlijk flexibel en parametriseerbaar zijn, zodat ze gemakkelijk aan te passen was aan de specifieke kenmerken van de ziekenfondswereld en, in sommige gevallen, rekening hield met de bijzonderheden van elke actor. De keuze is gevallen op een modulaire oplossing die haar sporen al verdiend had in de verzekeringensector en die grotendeels beantwoordt aan de behoeften van de ziekenfondswereld. De specifieke kenmerken van de sector moeten geconfigureerd of zelfs ontwikkeld worden. De software in kwestie werd getest met een Proof of Concept op de producten van de VMOB (verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand), en die tests waren positief. Het pad naar de implementering in 2013 is dus helemaal geëffend. Validering door de ziekenfondsen Het team Steam rapporteert aan een college van directeurs (Steering Committee), dat op zijn beurt verslag uitbrengt aan de Investment Board. Daarnaast zijn er de task forces, met daarin businessexperten uit de ziekenfondsen, die de aanbevelingen van Steam analyseren en valideren. In eerste instantie concentreert het programma zich op de harmonisering van de businessprocessen, als voorbereiding op een progressieve migratie naar de nieuwe software. Een aantal transversale en gemeenschappelijke businessdomeinen (VMOB, VP en AV) worden vooraf geanalyseerd. Bovendien komt er een gestructureerd change management in de entiteiten die aansluiten bij het programma Steam. Steam is hoofdzakelijk een businessproject. We willen onze beheerders een betere tool bieden zodat ze hun taken efficiënter kunnen uitvoeren. Valérie Nys, executive director, head of Steam program (MLOZ) De herziening van de informatica op basis van parametriseerbare standaardsoftware heeft drie doelstellingen. Kostenvermindering: harmonisering van de processen leidt tot productiviteitswinst voor de business, terwijl aan ITzijde de onderhoudskosten zullen dalen. Meer flexibiliteit voor de business: met een parametriseerbare oplossing kunnen de ziekenfondsen zich sneller aanpassen aan de marktevoluties en hun time-to-market inkorten. Middel tot differentiëring: als de ziekenfondsen beschikken over een geschikt platform voor moderne technologieën (webservices, ShaaS enzovoort), kunnen ze hun aangeslotenen nieuwe diensten aanbieden die het verschil zullen maken, bijvoorbeeld op het vlak van mobiel internet. 9 - M-team Jaarverslag 2012

14 Businessdomeinen Nauw verbonden met de uitdagingen van de business Dankzij een groot aantal projecten, die M-team in nauwe samenwerking met de functioneel analisten van onze klanten heeft verwezenlijkt, hebben de vier businessdomeinen zich in 2012 kunnen aanpassen aan een bijzonder dynamische technische en businessomgeving. De wettelijke wijzigingen waren wederom legio, en de termijnen krap. Bovendien hebben de ziekenfondsactoren, in een economische context waar je vaak meer moet met minder, nood aan tools waarmee ze hun dagelijks beheer kunnen optimaliseren. Wat betreft de architectuur ten slotte, openen de nieuwe webtechnologieën de deur voor een vlottere communicatie in het volledige ecosysteem dat de geneeskundige verzorging vormt. Hiervoor moeten wel heel wat toepassingen samen met de functioneel analisten herzien worden. Op de volgende pagina s leest u meer over de grootste uitdagingen en onze voornaamste verwezenlijkingen, domein per domein. Op strategisch vlak heeft het Transformation plan, dat de werkwijze van M-team hervormt, in 2012 al vruchten afgeworpen in bepaalde businessdomeinen. Het toepassingendomein Klantenbeheer heeft bijvoorbeeld een voorsprong bij de zeer concrete toenadering tussen de businessexperten van de klanten en de technische experten van M-team. De voordelen daarvan bleven niet uit: beter begrip van de wederzijdse behoeften, duidelijk zicht op de planning van de resources, en meer motivatie in de teams. De andere businessdomeinen gaan dezelfde weg. Soms volstaat het om de nauwe samenwerking business-it die al bestaat, simpelweg nog meer te structureren. Door de businessresources en de IT-resources op elkaar af te stemmen, neemt de efficiëntie toe. En dát is een basisvereiste om onze toepassingendomeinen flexibeler te maken M-team Jaarverslag 2012

15 Ariane Mollu, business unit manager Terugvorderingen, Ledenverdediging en Regionale materies (MLOZ) Hussein Karmali, domain manager Klantenbeheer (M-team) Giovanna Caruso, domain manager Uitkeringen en Financieel Beheer (M-team) Dominique Wattier, business unit manager Productie Geneeskundige verzorging (MLOZ) Jérôme Devadder, business unit manager Uitkeringen en Financieel Beheer (MLOZ) Valérie Deschrynmakers, business unit manager Klantenbeheer (MLOZ) Benoît Tortora, domain manager Geneeskundige verzorging (M-team) Dirk Claus, domain manager Enterprise Components (M-team) Dominique Alexandre, business unit manager Medische dossiers (MLOZ) Renaud Boverie, business unit manager Geneeskundige verzorging en Internationale verdragen (MLOZ) 11 - M-team Jaarverslag 2012

16 Uitkeringen en Financieel Beheer Het businessdomein Uitkeringen zorgt voor de uitbetaling van de vervangingsinkomens van de aangeslotenen: arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, moederschaps- en vaderschapsrust, adoptieverlof, borstvoedingsperiode enzovoort. Elke dag zorgen de teams ervoor dat elke aangeslotene op het juiste moment het bedrag krijgt waarop hij recht heeft, afhankelijk van de persoonlijke informatie uit de sociale zekerheid. Cruciaal is de snelheid waarmee uitbetaald wordt, steeds vaker in de vorm van een voorschot: de vervangingsinkomens vormen vaak het enige inkomen van personen in moeilijkheden. Het sociale doel is hier nog nadrukkelijker aanwezig dan in andere departementen. Het transversale toepassingendomein Financieel Beheer levert wettelijke en boekhoudkundige diensten aan alle businessdomeinen van de landsbonden (Geneeskundige verzorging, Klantenbeheer, Verzekerbaarheid en Uitkeringen). Om historische redenen wordt het samen met Uitkeringen geleid. Een andere functie van dit toepassingendomein is het beheer van geschillen binnen een landsbond. Het vormt dan een interface voor de aangeslotenen (bijvoorbeeld door fiscale attesten uit te reiken) en voor de interne geschillendiensten van de ziekenfondsen. Het domein heeft ook de officiële opdracht om rapporten en statistieken te leveren aan de controle-instanties. Steeds meer bezuinigingen rondom Het RIZIV neigt steeds meer naar een sanctiebeleid ten opzichte van ziekenfondsen die niet voldoen aan een aantal vereisten over correct budgetbeheer. Om de dossiers zo zuinig mogelijk te kunnen beheren, hebben de ziekenfondsen efficiëntere informaticatools nodig. Het gaat erom meteen al het juiste bedrag uit te betalen en zo dure correcties te vermijden. Hiervoor put het ziekenfonds uit zo n vijftien verschillende informatiebronnen. We moeten de toevloed aan wettelijke wijzigingen integreren, en tegelijkertijd nieuwe toepassingen ontwikkelen die ons proactieve beheer verbeteren. Jérôme Devadder, business unit manager Uitkeringen en Financieel Beheer (MLOZ) Steeds vaker wordt de informatie elektronisch uitgewisseld met de officiële bronnen. De papieren stromen verdwijnen dus stilaan M-team Jaarverslag 2012

17 Voortaan worden problemen ruim op voorhand opgespoord. Giovanna Caruso, domain manager Uitkeringen en Financieel Beheer (M-team) Dankzij de geïnformatiseerde gegevensuitwisseling zijn de controleroutines van de wettelijke instanties efficiënter. Maar dat houdt in dat ook de ziekenfondsen zich grondig moeten aanpassen: de informaticaprogramma s moeten herzien worden en op businessvlak is er nood aan operational guides. Dankzij die guides kunnen de businessexperten zich gemakkelijker aanpassen, de veranderingen documenteren en vooral: ze door en door begrijpen. De domeinen Uitkeringen en Financieel Beheer hebben een bijzonderheid die hun dagelijks beheer alleen maar moeilijker maakt: ze zijn in hoge mate afhankelijk van standaarden of elektronische stromen die van bovenaf opgelegd zijn, door het RIZIV of door de overkoepelende verzekeringsinstelling, waarbij de christelijke en de socialistische ziekenfondsen hun volle gewicht in de schaal gooien. In die context stond 2012 voor Uitkeringen vooral in het teken van uitgebreide onderhoudswerken aan de wettelijke toepassingen, en van de synchronisatie tussen de Jade- en de RPG-omgevingen. Het departement Financieel Beheer haalde dan weer voordeel uit de opstart van nieuwe projecten, bijvoorbeeld SEPA of Branco (Hospitalia). Wettelijk onderhoud werkloosheid In 2012 stonden de kranten bol van de nieuwe wettelijke bepalingen over de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Die nieuwigheid had een zware impact op het toepassingenpark van Uitkeringen, dat volledig aangepast moest worden. Uitkeringen moest niet alleen een deel van de backoffice herschrijven, maar ook zijn verbindingssysteem (front-end) aanpassen aan de nieuwe informatiestroom die de werkloosheidsinstellingen ingevoerd hebben. Daarnaast moesten de toepassingen van het domein Uitkeringen afgestemd worden op verschillende aanpassingen en herwaarderingen in de moederschapsrust en de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Zowel de ongeschiktheidscategorieën als de berekeningswijze zijn veranderd, waardoor de toepassingen volledig herschreven moesten worden. Synchronisatie tussen Jade en RPG Het toepassingenpark van M-team steunt op twee infrastructuren: een recente in Java, die Jade werd gedoopt, en een oudere in RPG. Een groot deel van de M-teamresources van het domein Uitkeringen werkte aan de synchronisatie van die twee omgevingen. Het doel was een automatische interface te maken tussen de Jade-toepassingen en de RPGomgeving, zodat de businessgebruiker de informatie geen twee keer hoeft in te voeren wanneer hij van de ene omgeving naar de andere gaat. Deze interface is in 2012 aanzienlijk verbeterd en geoptimaliseerd. SEPA In het domein Financieel Beheer zijn heel wat projecten van start gegaan in SEPA is beslist een van de meest opvallende. Dit project moet de boekhoudkundige en financiële toepassingen van de landsbonden compatibel maken met het eengemaakte Europese betaalsysteem SEPA. Hospitalia Voor de hospitalisatieverzekeringen (Hospitalia) is al in 2011 het project Branco opgestart in het kader van de nieuwe wettelijke en boekhoudkundige vereisten voor verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand (VMOB s). Dit project is afgerond in Het optimaliseert het beheer van de binnenkomende betalingen van personen die aangesloten zijn bij de aanvullende verzekeringen. Zowel de controle van de verzekerbaarheid van de aangeslotenen als de opvolging van slechte betalers verloopt nu eenvoudiger. De komst van de Europese domiciliëring brengt heel wat uitdagingen met zich. Daarom hebben wij vrijwillig de rol van pilootziekenfonds in het project SEPA op ons genomen. Marc Soenens, Financiële dienst - Mutualité Libérale du Hainaut- Ouest Ik vond de manier waarop het team van de Centrale IT dit project geleid heeft, bijzonder aangenaam. We hebben onze ideeën, bedenkingen en ervaringen met alle betrokken actoren kunnen uitwisselen in een sfeer van echt partnership M-team Jaarverslag 2012

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 www.smals.be Inhoud 3 4 6 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 20 22 23 23 25 26 28 29 48 49 50 51 53 57 59 60 61 62 64 64 64 65 Voorwoord UP-site: Klaar voor de toekomst ICT voor Werk,

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS CRM 2.0 Wat is de link tussen sociale media en CRM? Elektronische aangifte Vlotter via

Nadere informatie

De Post Jaarverslag 2003. our future

De Post Jaarverslag 2003. our future De Post Jaarverslag 2003 WE BUILD our future INHOUD INLEIDING DE VOORWAARDEN V OOR SUCCES FINANCIEEL VERSLAG GESPREK MET DE VOORZITTER EN DE CEO 3 -------- ACTIVITEITEN VAN DE POST 6 -------- DE MIJLPALEN

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen 21 E E N I N I T I A T I E F V A N E R N S T & Y O U N G I N S A M E N W E R K I N G M E T D E T I J D E N L E C H O l 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 2 Van techniek naar business Interview met Andy Deprez,

Nadere informatie

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010

ACTIVITEITENRAPPORT. Fedict Activiteitenrapport 2010 ACTIVITEITENRAPPORT Fedict Activiteitenrapport 2010 2010 Fedict Activiteitenrapport 2010 p. 3 Inhoud Voorwoord 4 Een organisatie in beweging 9 1. Naar een Federale Overheidsdienst ICT 12 2. Naar een koepel

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware CrossRoad Unlock your business potential Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware GMI group bewijst haar competenties in ERP, business intelligence en workflow bij bouwbedrijf Galère Slanke administratie

Nadere informatie

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6

inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6 inzicht INTERVIEW 2-3 Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l NOVEMBER 2007 EACCOUNTING 4 Focus op internetboekhouden EFINANCIALS

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

JAARVERSLAG 2005. Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG 2005 Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Mission statement Het CIBG is de Instelling van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Wie ontwart dit kluwen?

Wie ontwart dit kluwen? nieuwsbrief oktober 2014 - nr 5 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Wie ontwart dit kluwen? 3 Voorwoord: Vera zet ambitie om in resultaat 4 Virtuele centrumstad Pajot/TARL 5 Tevredenheidsenquête

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s

!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s 2006 T h o u g h t Leadership!@# Een ERP in een KMO: een utopie of realiteit? Ernst & Young-studie over ERP-oplossingen voor KMO s S e c t i o n or Chapter T i t l e Inhoud Vo o r wo ord 1. I n l e i d

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Business continuity Hou rekening met bedreigingen Exitproces Denk na over mogelijke uitstap

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Dossier 5 IT trends die u niet mag missen Business Magazine for top ICT Professionals Q4 / oktober 2009 Els Demeester CEO Tech Data Benelux Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Cloud computing:

Nadere informatie