Studierapport Normen voor de beheersing van uitbestede ICT-beheerprocessen. Voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studierapport Normen voor de beheersing van uitbestede ICT-beheerprocessen. Voorwoord"

Transcriptie

1

2 Voorwoord Het is het bestuur van de NOREA - de beroepsorganisatie van IT-auditors - en het bestuur van het Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB) een genoegen u hierbij het studierapport Normen voor de beheersing van uitbestede ICT-beheerprocessen aan te bieden. Dit studierapport is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van NOREA en PvIB. Beide organisaties streven naar verdieping van het vakgebied en één van de middelen daartoe is het stimuleren en faciliteren van werkgroepen die vanuit de samengebrachte ervaring studies verrichten en daarover rapporteren in uiteenlopende vormen, waaronder studierapporten. In het onderhavige geval is een werkgroep Standaard Normenkader Beheersing en Beveiliging (SNBB) actief geweest, die was samengesteld uit leden van NOREA en PvIB, en soms waren deelnemers zelfs van beide organisaties lid. Dit studierapport bevat een normenstelsel dat is te hanteren door de diverse partijen die betrokken zijn bij de beheersing van en verantwoording over ICT-dienstverlening, namelijk: Klantorganisaties (i.e. de opdrachtgever van de serviceorganisatie), bij het vaststellen van hun rapportagebehoeften voor de beheersing van te ontvangen ICT-diensten; Serviceorganisaties, bij het vaststellen van de interne beheersmaatregelen en de rapportagestructuur voor de verantwoording over geleverde ICT-diensten; IT-auditors, zowel in hun attestfunctie bij het rapporteren over uitbestede ICTdiensten, als in hun adviesfunctie als adviseur van klant- of serviceorganisatie. Het initiatief voor de ontwikkeling van dit normenstelsel komt voort uit de behoefte, die breed werd ervaren, aan een gemeenschappelijk normenstelsel dat goed hanteerbaar is bij situaties van uitbestede ICT-beheersprocessen. Het voorliggende studierapport is dan ook primair gericht op deze situaties en is hierin, naar de mening van de werkgroep, vernieuwend ten opzichte van de meest bekende normenstelsels en best-practices (waarop overigens door de werkgroep is voortgebouwd). Om te komen tot een zo groot mogelijk draagvlak voor het normenstelsel is een klankbordgroep samengesteld met een vertegenwoordiging vanuit een groot aantal organisaties. Zo zijn enige tussentijdse producten aan de klankbordgroep voorgelegd en heeft zij ook op het conceptstudierapport kunnen reageren. Het conceptstudierapport is verder besproken in de Commissie Vaktechniek en het Bestuur van NOREA. De diverse reacties zijn vervolgens verwerkt in het nu voorliggende studierapport. Het is nadrukkelijk de bedoeling om dit studierapport als studiemateriaal, zo men wil als een exposure draft te hanteren: om er ervaring mee op te doen, om de bruikbaarheid te toetsen èn om suggesties ter verbetering te doen. Daartoe staat de besturen een periode van 6 maanden voor ogen. De besturen van NOREA en PvIB doen het

3 verzoek aan hun leden en aan andere geïnteresseerde gebruikers om gedurende die periode commentaar op dit product te leveren via de websites van NOREA en/of PvIB, via mail aan de respectievelijke secretariaten of anderszins. Medio 2008 zal worden bezien of naar aanleiding van het ontvangen commentaar een bijstelling van dit rapport wenselijk is, waarbij een statuswijziging van Studierapport naar Handreiking ook in overweging kan worden genomen. Tevens zal dan worden besloten of daadwerkelijk vervolgfasen van deze studie (zie I.2 Opdracht) ter hand zullen worden genomen. De besturen van NOREA en PvIB bedanken de leden van de werkgroep voor de grote inzet en vastberadenheid die zij hebben getoond bij het realiseren van dit studierapport. Een bijzonder woord van dank is verschuldigd aan Tjakko de Boer, die, naast zijn inbreng als werkgroeplid, als Technical Writer veel heeft bijgedragen aan de inhoud, structuur en uniformiteit van de verschillende normen. De werkgroep Standaard Normenkader Beheersing en Beveiliging 1 : Deelnemers Organisatie ir. A.G. Los RE (Bert) Sociale Verzekeringsbank ir. T. de Boer RE CISA CISSP (Tjakko) ITegrity / Deloitte B. Bokhorst RE RA (Bart) Ministerie van Financiën M.M. Buijs RE RI (Maarten) Ministerie van Defensie J.M.A. Conquet RE (Jessica) Getronics PinkRoccade drs. M.M.H. van Ernst RE (Martin) BDO CampsObers W.A.J. Franken RE CISA (Will) Atos Consulting / KPN H.J. Hopman RE (Hans) Getronics PinkRoccade ir. P. Kornelisse RE CISA (Peter) KPMG drs. C.N.M. Maas (Christel) NOREA drs. W.J.A. Olthof (Wilfried) NOREA drs. M.T.J.M. Piels RE (Marc) Postkantoren B.V. E. Pothast RE (Erik) EDP Audit Pool mr. drs. J. Roodnat RE RA (Jan) EDP Audit Pool drs. B.J. van Staveren RE (Bart) UWV drs.ing. N.B. Tewarie RE (Wiedjai) Ministerie van Defensie drs. S.P.W. Verweij RE RA CISA (Stefan) / PriceWaterhouseCoopers ing. L. de Wit RE CISA (Leon) 1 Wanneer één organisatie gedurende de looptijd opeenvolgende vertegenwoording heeft gekend, is dit aangegeven door een schuine streep ( / ) tussen die successievelijke deelnemers; de meest recente deelnemer staat vooraan. Indien een deelnemer gedurende de looptijd meerdere organisaties heeft vertegenwoordigd, is bij de organisaties een analoge notatiewijze gevolgd.

4 Inhoud I Inleiding 5 I.1 De behoefte aan een uniform normenstelsel 5 I.2 Opdracht 6 I.3 Opbouw van het studierapport 6 II Verkenning van het onderzoeksgebied 7 II.1 Aanduiding van de ICT-dienstverlening 7 II.2 Knelpunten tijdens de levenscyclus van een uitbestede dienst 0 II.3 Waarom is geen uniformiteit in de markt ontstaan? III Eigenschappen van het normenstelsel 14 III.1 Eisen aan het normenstelsel1 4 III.2 Kwaliteitscriteria1 4 III.3 Afbakening van het normenstelsel1 4 IV Handleiding voor gebruik van het normenstelsel 16 IV.1 Structuur van het normenstelsel1 6 IV.2 Gebruik van het normenstelsel1 9 V Het normenstelsel voor uitbestede ICT-beheerprocessen 21 1 Generieke beheersaspecten (GEN) 21 2 Service Level Management (SLM) 26 3 Supplier Management (SUP) 30 4 Security Management (SEC) 34 5 Infrastructure Management (INF) 38 6 Access Management (ACC) 42 7 Capacity Management (CAP) 46 8 Availability Management (AVA) 49 9 Continuity Management (CTY) Configuration Management (CON) Change Management (CHA) 60

5 12 Incident Management (INC) Problem Management (PRO) Operations Management (OPS) 70 I Bijlagen 75 Bijlage A: Begrippen 75 Bijlage B: Literatuur 78 Bijlage C: Referenties naar andere normenstelsels 79 4

6 I Inleiding I.1 De behoefte aan een uniform normenstelsel De behoefte aan verantwoording over ICT-beheerprocessen doet zich in principe altijd gelden, zowel bij interne als bij externe ICT-dienstverlening. Bij uitbesteding van ICT-dienstverlening is de diversiteit aan partijen echter groter en is deze behoefte, en de daaruit voortvloeiende behoefte aan een gemeenschappelijk normenstelsel, daardoor sterker. De volgende factoren spelen hierbij een rol: Een klantorganisatie heeft te maken met meerdere leveranciers. Toelichting: Een klantorganisatie kan de ICT-dienstverlening in meerdere percelen opsplitsen, die uiteindelijk aan verschillende leveranciers worden gegund (waaronder eventueel ook interne afdelingen). De klantorganisatie heeft doorgaans bij het opstellen van de eigen verantwoording de behoefte om de verantwoordingen van verschillende leveranciers ook weer bij elkaar te kunnen optellen. De klantorganisatie hecht dus aan uniformiteit van de gebruikte normenstelsels. Een leverancier levert aan meerdere klantorganisaties. Toelichting: Een leverancier heeft doorgaans meerdere klantorganisaties, maar zal in principe proberen om offerten, contracten, audits, service level reports, verantwoordingen en Third Party Mededelingen (TPM) zoveel mogelijk uniform te houden. Immers, het bedrijfsmodel van gespecialiseerde leveranciers is grotendeels gebaseerd op schaalvoordeel door uniforme bedrijfsprocessen. De leverancier heeft dus eveneens een groot belang bij uniformiteit van de gebruikte normenstelsels. Meerdere organisaties werken samen in een keten. Toelichting: Als meerdere organisaties in een keten samenwerken, is voor een totaaloordeel over die keten noodzakelijk dat de verantwoordingen van de individuele organisaties over hun deelbijdrage samenvoegbaar zijn. Ook hier is uniformiteit gewenst. In de praktijk worden de problemen die door hantering van ongelijke normenstelsels ontstaan, ondervangen door onderlinge relaties ( cross-references of mapping ) te leggen van het ene normenstelsel naar het andere. Dit is veelal een handmatig proces, dat ook subjectieve beslissingen vergt en dus in principe aanleiding kan geven tot discussie. Daarnaast is het handmatige proces tijdrovend en inefficiënt. 5

7 I.2 Opdracht De opdrachtgevers voor de ontwikkeling van het normenstelsel, NOREA en het Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB), hebben de volgende opdracht voor het normenstelsel vastgesteld: Ontwikkel een normenstelsel voor de algemene ICT-beheersmaatregelen van (uiteindelijk) alle elementen van ICT-dienstverlening, dat toepasbaar moet zijn in situaties van uitbesteding van ICT-dienstverlening. Ontwikkel dit normenstelsel in samenspraak met en maak het bruikbaar voor: Klantorganisaties van zowel de overheid als het bedrijfsleven; ICT-dienstverleners (intern en extern); IT-auditors (intern en extern). De opdrachtgevers doen de suggestie om de uitwerking gefaseerd ter hand te nemen en te beginnen met de verwerkingsorganisatie. Daarna zou in ieder geval de ontwikkelorganisatie aan de orde moeten komen. Er dient rekening te worden gehouden met reeds bestaande standaarden, zoals CobiT, ITIL en de Code voor Informatiebeveiliging. De oordeelsvorming over de werking valt buiten de opdracht van de werkgroep. De werkgroep dient verder geen onderverdeling te maken in normen voor verschillende risicoklassen 2. Dit zou de complexiteit te zeer vergroten. I.3 Opbouw van het studierapport Het studierapport is, naast deze Inleiding, opgebouwd uit vier delen, die elk uit een aantal hoofdstukken bestaan, en de bijlagen. Deel II is een verkenning van het onderzoeksgebied, waarin relevante begrippen worden toegelicht en waarin achtergronden van de problematiek worden geanalyseerd. Deel III behandelt de eigenschappen die het normenstelsel kenmerken. Deel IV geeft een handleiding voor het gebruik van deze normen. Het normenstelsel zelf wordt uitgewerkt in Deel V. Tenslotte zijn bijlagen opgenomen voor een begrippenlijst, lijst van geraadpleegde literatuur en verwijzingen naar andere bekende normenstelsels. 2 De werkgroep heeft zich gebaseerd op gangbare best practices. Afhankelijk van de risico s die van toepassing zijn voor de serviceorganisatie, dienen (meer of minder) beheersmaatregelen te worden geselecteerd door de serviceorganisatie. 6

8 II Verkenning van het onderzoeksgebied II.1 Aanduiding van de ICT-dienstverlening Klantorganisatie en serviceorganisatie; demand en supply De eisen ( demand ) waaraan de ICT-dienstverlening moet voldoen, zijn primair afkomstig van de gebruikersorganisatie en het management, die deze eisen weer ontlenen aan de eisen van klanten in de buitenwereld. De ontvangende organisatie van ICT-diensten wordt aangeduid met klantorganisatie, opdrachtgever of business. De organisatie, intern of extern, die verantwoordelijk is voor de levering ( supply ) van ICT-diensten aan de klantorganisatie, wordt aangeduid met ICT-serviceorganisatie of kortweg serviceorganisatie. Doorgaans wordt in een Service Level Agreement (SLA), een overeenkomst tussen klantorganisatie en serviceorganisatie, de afstemming geregeld tussen vraag en aanbod van de te leveren diensten (demand en supply). Om aan de Service Level Agreement te kunnen voldoen en deze systematisch te bewaken is binnen de serviceorganisatie een proces Service Level Management ingericht. In organisaties komen verschillende vormen van ICT-dienstverlening voor, die hierna kort worden belicht. ICT-dienstverlening volledig in eigen beheer De meest eenvoudige vorm van ICT-dienstverlening treft men aan, wanneer in de eigen organisatie een serviceorganisatie is ingericht die alles in eigen beheer regelt. Het proces Service Level Management sluit intern, dus binnen de eigen serviceorganisatie zogenaamde Operational Level Agreements (OLA s) af met diverse subprocessen (soms georganiseerd in subafdelingen). Een en ander is geïllustreerd in de navolgende figuur. 7

9 ICT-dienstverlening met (gedeeltelijke) uitbesteding Met de toenemende complexiteit komt het steeds meer voor, dat de serviceorganisatie niet alles meer in eigen beheer regelt, maar bepaalde diensten uitbesteedt aan een externe ICT-dienstverlener (ook wel: externe- of sub-serviceorganisatie of leverancier). Nu formuleert de serviceorganisatie op haar beurt eisen (demands) en sluit een overeenkomst met de leverancier. Deze overeenkomst noemt men ook wel een Underpinning Contract: het is een contract dat ondersteunend is aan de SLA tussen de serviceorganisatie en de klantorganisatie. Om de leverancier en de uitbestede diensten te beheren wordt in de serviceorganisatie het proces Supplier Management ingericht. Men kan zich voorstellen dat de omvang van uitbesteding kan variëren van minimaal (geen Supplier Management) tot maximaal, waarbij de serviceorganisatie zich vrijwel alleen bezighoudt met Supplier Management. In een organisatie zal altijd sprake zijn van een eigen, interne serviceorganisatie, al kan dat in een zeer rudimentaire vorm zijn. ICT-dienstverlening met (gedeeltelijke) uitbesteding is weergegeven in de hierna volgende figuur. 8

10 ICT-dienstverlening door een keten van leveranciers: een recursief model Het is belangrijk om te onderkennen dat het voorgaande schema recursief is: omdat een leverancier zèlf ook een organisatie vormt en omdat een leverancier zelf ook weer diensten kan uitbesteden, komt het schema, en dus ook de begrippen klantorganisatie en (ICT) serviceorganisatie, op verschillende niveaus terug, zoals weergegeven in de volgende figuur. Als gevolg van de recursiviteit worden de underpinning contracts, gezien vanuit het perspectief van de leverancier, vaak ook aangeduid als Service Level Agreement, hetgeen tot spraakverwarring kan leiden. Vanwege de recursiviteit is het normenstelsel in dit studierapport evenzeer van toepassing op elk niveau van recursiviteit. De serviceorganisatie van de leverancier heeft te maken met een complexe klantorganisatie: enerzijds dienen hun diensten te voldoen aan de afspraken vanuit de eigen business, de eigen, interne klant, anderzijds dienen die diensten natuurlijk ook te voldoen aan hetgeen met de externe opdrachtgevers in underpinning contracts is overeengekomen: de externe klant. 9

11 Als gevolg van de recursiviteit worden de underpinning contracts, gezien vanuit het perspectief van de leverancier, vaak ook aangeduid als Service Level Agreement, hetgeen tot spraakverwarring kan leiden. Studierapport Vanwege Normen voor de recursiviteit de beheersing is van het uitbestede normenstelsel ICT-beheerprocessen in deze handreiking evenzeer van toepassing op elk niveau van recursiviteit. II.2 De Service organisatie van de leverancier heeft te maken met een complexe klantorganisatie: enerzijds dienen hun diensten te voldoen aan de afspraken vanuit de eigen business, de eigen, interne klant, anderzijds dienen die diensten natuurlijk ook te voldoen aan hetgeen met de externe opdrachtgevers in underpinning contracts is Knelpunten tijdens de levenscyclus van een uitbestede dienst In de hierna overeengekomen: volgende (beknopte) de externe klant. analyse baseren wij ons op de situatie van een uitbestede dienst en de daarin doorlopen fasen (levenscyclus)

12 Gunning Operatie Fase: Vorm: Vanuit: Aan: / Met: Onderkende knelpunten Request For Information - Request For Proposal Bestek voor ICTdienstverlening Offerte Contract, inclusief Service Level Agreement ICT service management Globale beschrijving Klantorganisatie Meerdere Beheereisen niet van de gevraagde dienstverlening Leveranciers altijd op agenda Het Wat Klantorganisatie Meerdere Mate van detail gedetailleerd, met Leveranciers varieert, service specificatie van levels niet altijd gewenste afdoende concreet ServiceLevels Met enig detail Meerdere Klantorganisatie Mate van detail aangegeven Hoe Leveranciers varieert, service het gevraagde Wat levels niet afdoende conform de concreet gewenste ServiceLevels geleverd kan worden. Kan inclusief de Klantorganisatie Uitverkoren Eisen, rapportages bijlagen zeer Leverancier en providerdossier omvangrijk zijn niet opgenomen in formele afspraken Serviceverzoeken en Klantorganisatie Klantorganisatie Aspecten in service service level en Leveranciers en Leveranciers level-rapportages rapportages ontbreken 11

13 Audit en Assurance Fase: Vorm: Vanuit: Aan: / Met: Onderkende knelpunten Bespreking over Objecten, Auditor van Auditor van Verscheidenheid auditplanning gehanteerde klantorganisatie leverancier aan geselecteerde normenstelsels; objecten en Auditfrequentie gestelde eisen Opstellen Volgens een vaste Leverancier Klantorganisatie Leveranciers en periodieke vorm verschillende Service Level- klantorganisaties Rapportages wensen verschillende rapportages Opstellen Providerdossier Service- en/of Klantorganisatie Provider dient voor verantwoording klantorganisatie meerdere met TPM (en diens klantorganisaties auditor) een dossier op te bouwen Review van TPM Volgens Auditor van Auditor van Verscheidenheid reviewrichtlijnen, klantorganisatie leverancier aan geselecteerde discussie over objecten, control normenstelsels en objectives en weging van wegingen afwijkingen II.3 Waarom is geen uniformiteit in de markt ontstaan? De kernvraag, die moet worden beantwoord om de oplossingsrichting te kunnen bepalen, is waarom de tot nu toe beschikbare normenstelsels niet hebben voorzien in de behoefte van een uniform toegepast normenstelsel. Er kunnen meerdere redenen worden genoemd: De bestaande stelsels worden soms ervaren als te omvangrijk; de stelsels schrijven teveel detailmaatregelen voor en zijn (mede daardoor) minder geschikt voor kleinere organisaties; De bestaande stelsels worden soms ervaren als onoverzichtelijk, hebben een ongeschikte structuur of ongeschikte formuleringen van beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen; De bestaande stelsels zijn teveel geschreven vanuit één visie: die van de auditor, die van de informatiebeveiliger of die van de beheerder van een serviceorganisatie; Sommige organisaties hadden al een eigen benadering voordat bruikbare andere stelsels voorhanden waren en zijn daaraan vast blijven houden; Sommige organisaties geven sowieso de voorkeur aan een eigen benadering, omdat daar meer vertrouwen in bestaat en/of daar meer (intern) draagvlak voor aanwezig wordt geacht. Kijkende naar de thans meest bekende normenstelsels, waaronder CobiT, ISO/IEC 17799:2005 en ISO/IEC 20000, lijkt de belangrijkste reden te zijn, dat deze normen- 12

14 stelsels niet primair zijn opgesteld vanuit een demand-supply benadering: vanuit de behoefte van beheersing c.q. om verantwoording af te leggen tussen een klantorganisatie en een serviceorganisatie. De meeste normenstelsels zijn opgesteld vanuit een interne benadering: vanuit de behoefte van beheersing c.q. om verantwoording af te leggen tussen het management en de eigen ICT-organisatie. 13

15 III Eigenschappen van het normenstelsel III.1 Eisen aan het normenstelsel Er lijkt in de markt duidelijk een behoefte te zijn aan een nieuw uniform normenstelsel voor de onderlinge communicatie tussen klant- en serviceorganisatie, in aanvulling op de reeds bestaande en meer gedetailleerde normenstelsels en best-practices. De eisen voor een dergelijk normenstelsel dienen te zijn: Een overzichtelijke structuur; Vooral beschrijvend wat bereikt moet worden; niet hoe dat bereikt moet worden. (Het hoe is reeds elders in de reeds bestaande normenstelsels uitgebreid beschreven. Volstaan kan worden met een inzichtelijke verwijzing naar deze bronnen); Een wijze van beschrijven die voor organisaties van diverse grootte hanteerbaar is; Eenvoudig te relateren aan thans gebruikte internationale standaarden; Een, bij voorkeur vooraf gegarandeerd, breed draagvlak. III.2 Kwaliteitscriteria Het normenstelsel zal op de volgende kwaliteitscriteria gericht zijn: Beschikbaarheid. De mate waarin het object beschikbaar is en de informatieverwerking ongestoord voortgang kan hebben; Integriteit. De mate waarin het object (d.w.z. in deze situatie: ICT-dienst of ICTmiddel) in overeenstemming is met de afgebeelde werkelijkheid; Vertrouwelijkheid. De mate waarin uitsluitend geautoriseerde gebruikers of apparatuur via geautomatiseerde procedures en beperkte bevoegdheden gebruik maken van ICT-processen; Controleerbaarheid. De mate waarin het mogelijk is kennis te krijgen over de structurering (documentatie) en werking van een object. Tevens omvat dit kwaliteitsaspect de mate waarin het mogelijk is vast te stellen dat de informatieverwerking in overeenstemming is uitgevoerd met de eisen ten aanzien van de overige kwaliteitsaspecten. III.3 Afbakening van het normenstelsel Het normenstelsel richt zich uitsluitend op procesnormen voor de geselecteerde ICTbeheerprocessen, die onderdeel uitmaken van zogenaamde general IT controls. Normen voor producten, zoals technische voorschriften en parametrisering van specifieke ICT-middelen, worden niet beschreven. Deze keuze wil echter niet zeggen, dat dergelijke normen niet van belang zijn bij de beheersing en verantwoording van de ICT-dienstverlening tussen klant- en serviceorganisatie. Integendeel: in de meeste gevallen van ICT-dienstverlening zal dit normenstelsel moeten worden gebruikt naast component-specifieke normen. 14

16 De keuze voor de te beschouwen beheerprocessen is bepaald op basis van een inschatting van die processen van verwerkingsorganisaties (ICT-exploitatie) waarvoor in de markt de grootste behoefte bestaat. De volgende beheerprocessen zijn aldus als relevant bestempeld: Procesacroniem GEN SLM SUP SEC INF ACC CAP AVA CTY CON CHA INC PRO OPS Procestitel Generieke beheersaspecten Service Level Management Supplier Management Security Management Infrastructure Management Access Management Capacity Management Availability Management Continuity Management Configuration Management Change Management Incident Management Problem Management Operations Management Voor een definitie en afbakening van de verschillende processen wordt verwezen naar de hoofdstukken waarin de respectievelijke processen worden behandeld. De keuze behelst, dat niet ieder beheerproces dat in andere normenstelsels en best-practices voorkomt, in de onderhavige normenset is opgenomen. In bijlage C, de referentie naar andere normenstelsels, is aangeduid welke processen niet in deze normenset terugkomen. 15

17 IV Handleiding voor gebruik van het normenstelsel IV.1 Structuur van het normenstelsel Relatie met andere normenstelsels De normen beschrijven zaken op hoofdlijnen. Andere normenstelsels, zoals CobiT, ISO/IEC 17799:2005 en ISO/IEC (met daaronder ITIL), kunnen worden geraadpleegd voor eventueel bij gebruikers gewenste verdere verdieping. De bestaande normenstelsels worden ontsloten door in Bijlage C per proces per beheersdoelstelling te verwijzen naar die bestaande normenstelsels. Iedere organisatie kan naar eigen behoefte de normen verder aanvullen dan wel detailleren op basis van die normenstelsels. Ten aanzien van de kruisverwijzingen tussen de normenstelsels in de bijlagen wordt opgemerkt, dat een verwijzing niet per se inhoudt dat de normen volledig gelijkwaardig zijn of elkaar volledig afdekken. Een opgenomen verwijzing betekent slechts dat de normen gedeeltelijk overlappen of sterk aan elkaar gerelateerd zijn. Generieke beheersaspecten Om redundantie te voorkomen worden bepaalde, algemeen geldende maatregelen, die in principe bij ieder specifiek beheerproces genoemd zouden kunnen worden, niet telkens compleet herhaald. In plaats daarvan is een afzonderlijk deel ( Beheerproces GENeriek) met Generieke normen opgenomen. In de specifieke beheerprocessen is steeds een figuur opgenomen, waardoor de lezer er aan wordt herinnerd, dat bij het specifieke beheerproces twee process flows te onderscheiden zijn: 1. Een buitenste proces bestaande uit een Demming circle (Plan-Do-Check-Act) dat vooral gericht is op voorwaardelijke aspecten van het proces. De cirkel is hier steeds geconcretiseerd door Beleidsplanning (Plan), Uitvoering (Do), Bewaking (Check), Onderhoud (Act), terwijl de activiteit Rapportage is toegevoegd aan de Demming circle. Rapportage vindt feitelijk plaats vanuit Plan-, Do-, Check- èn Actactiviteiten, volgens navolgende figuur. 2. Een binnenste proces dat gericht is op de activiteiten binnen de procesuitvoering zelf. Het binnenste proces is veelal ook een Demming circle voor continue, cyclische processen; soms is het proces een gebeurtenisgeoriënteerd proces. 16

18 rmen voor de beheersing_b.doc Studierapport Normen voor de beheersing van uitbestede ICT-beheerprocessen Indeling van de normen De De indeling van de normen is is grotendeels gebaseerd gebaseerd op het op NOREA het NOREA Studierapport Studierapport 3: Raamwerk 3: voor voor ontwikkeling normenstelsels standaarden, waarbij waarbij de werk-dgroep de volgende zich volgende afwijking afwijking heeft heeft gepermitteerd. Er is per norm niet niet expliciet expliciet benoemd werkgroep zich benoemd op welk kwaliteitsaspect de norm zich richt. Er is gemeend dat de op welk kwaliteitsaspect de norm zich richt. Er is gemeend dat de meeste beheersdoelstellingen zich richten op meerdere van de kwaliteitsaspecten beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, waardoor een expliciete vermelding per beheersdoelstellingen zich richten op meerdere van de kwaliteitsaspecten beschikbaarheid, norm volgens de werkgroep integriteit weinig en vertrouwelijkheid, toevoegde. waardoor een expliciete vermelding per norm volgens de werkgroep weinig toevoegde. Voor ieder proces wordt dezelfde structuur gehanteerd die bestaat uit: Voor ieder proces wordt dezelfde structuur gehanteerd die bestaat uit: 1. Een definitie van het IT-object, hier steeds een ICT-beheerproces; 1. Een definitie van het IT-object, hier steeds een ICT-beheerproces; 2. Een rubriek Toelichting en afbakening; 2. Een rubriek Toelichting en afbakening; Deze rubriek bevat, behalve de toelichting en een afbakening, doorgaans ook een processchema, waarin de volgordelijke activiteiten zijn gegroepeerd. Deze volgorde komt later bij de indeling van de beheersmaatregelen weer terug. Deze rubriek bevat, behalve de toelichting en een afbakening, doorgaans ook een processchema, waarin de volgordelijke activiteiten zijn gegroepeerd. (Deze In volgorde figuur komt wordt later een onderscheid bij indeling gemaakt van tussen de beheersmaatregelen voor een proces specifieke weer terug). beheersmaatregelen (die invulling geven aan voor het proces specifieke beheersdoelstellingen) In de figuur enerzijds wordt een en generieke onderscheid beheersmaatregelen gemaakt tussen anderzijds. voor een proces specifieke Deze beheersmaatregelen generieke beheersmaatregelen (die invulling beschrijven geven maatregelen aan voor het die bij proces ieder specifieke proces beheersdoelstellingen) enerzijds en generieke beheersmaatregelen anderzijds. Deze generieke beheersmaatregelen beschrijven maatregelen die bij ieder proces 17 steeds weer terugkomen. Een voorbeeld hiervan is de training van medewerkers: voor ieder proces moeten de medewerkers geïnstrueerd en/of getraind worden. Het zou tot te veel redundantie leiden om die generieke maatregelen voor ieder

19 steeds weer terugkomen. Een voorbeeld hiervan is de training van medewerkers: voor ieder proces moeten de medewerkers geïnstrueerd en/of getraind worden. Het zou tot te veel redundantie leiden om die generieke maatregelen voor ieder proces opnieuw te behandelen. Daarom is als eerste een generiek proces opgenomen, waarin de generieke beheersdoelstellingen en -maatregelen de revue passeren. 3. Een beschrijving en toelichting van de beheersdoelstellingen, die met een hoofdletter worden aangeduid; 4. Een tabel met de Beheersmaatregelen die invulling moeten geven aan de beheersdoelstellingen. De tabel is ingedeeld volgens de volgordelijke processtappen uit het processchema; De beheersmaatregelen zijn per proces doorlopend genummerd in de kolom Nr. In de kolom Key is met een X aangegeven of de desbetreffende maatregel al dan niet een key-control is. In dit normenstelsel wordt onder een key-control verstaan, dat deze maatregel in iedere organisatie, groot of klein, aanwezig mag worden geacht. Het ontbreken van de maatregel is ongebruikelijk en dient daarom te worden onderbouwd. Hier geldt dus het bekende Comply, or explain! principe. Benadrukt wordt, dat de key-controls niet in iedere situatie afdoende hoeven te zijn om de risico s volledig af te dekken. Elke organisatie dient te evalueren of overige maatregelen nodig zijn in de eigen situatie. In de kolom Doel is door middel van een letter aangegeven op welke beheersdoelstelling de beheersmaatregel betrekking heeft. Tenslotte is in de kolom Vastleggingen een niet-uitputtende suggestie opgenomen voor vormen van vastleggingen waaruit het bestaan en/of de werking van de maatregel zou kunnen blijken. 5. Onder de kop Prestatie-indicatoren wordt een niet-uitputtende suggestie gedaan voor prestatie-indicatoren voor de kwaliteit van het beschouwde proces. Hierbij hebben we ons beperkt tot de prestatie-indicatoren die kunnen worden gebruikt in het afspreken van dienstenniveaus (service levels) tussen klant- en serviceorganisatie. De prestatie-indicatoren zijn onderverdeeld in: Indicatoren die kunnen worden gemeten door de klantorganisatie; over deze indicatoren heeft een klantorganisatie geen onafhankelijke auditrapportage (Third Party Mededeling of TPM) nodig, want de meting gebeurt in eigen beheer; Indicatoren die alleen door de serviceorganisatie kunnen worden gemeten; over deze indicatoren heeft een klantorganisatie wel een TPM nodig. Daarnaast wordt het onderscheid aangegeven of het een Prestatie-indicator is die een inspanningsverplichting (aangegeven door (I) achter de prestatie-indicator) 18

20 verwoordt of dat het een Prestatie-indicator is die een resultaatverplichting (aangegeven door (R) achter de prestatie-indicator) verwoordt. Een uitgebalanceerd overeengekomen Service Levels Agreement bestaat uit beide type Prestatieindicatoren. Andere statistieken over processen zijn buiten beschouwing gelaten. IV.2 Gebruik van het normenstelsel Hoewel de aanleiding voor het ontwikkelde normenstelsel oorspronkelijk was gericht op situaties van uitbesteding, is het normenstelsel eveneens van toepassing in situaties met een interne serviceorganisatie. De normen kunnen door de volgende doelgroepen en op de volgende manieren worden gebruikt: Klantorganisaties Klantorganisaties kunnen de normen gebruiken in de communicatie met serviceorganisaties, om tot heldere afspraken te komen over de dienstverlening, de te realiseren beheersdoelstellingen en dienstenniveaus, en over de scope van een onafhankelijke auditrapportage. Hiertoe dient de klantorganisatie de volgende stappen te doorlopen: Selecteer de relevante uitbestede processen die van toepassing zijn op de uitbestede ICT-diensten; Selecteer de relevante beheersdoelstellingen. (De beheersmaatregelen worden door de serviceorganisatie geselecteerd op basis van de organisatiespecifieke kenmerken en de risico s die van toepassing zijn op de serviceorganisatie); Bepaal de relevante prestatie-indicatoren en bepaal de wenselijke dienstenniveaus; In de overeenkomst met de serviceorganisatie worden de relevante beheersdoelstellingen, prestatie-indicatoren en dienstenniveaus vastgelegd. Serviceorganisaties Serviceorganisaties kunnen de normen op vergelijkbare wijze gebruiken in de communicatie met klantorganisaties. De serviceorganisatie doorloopt de volgende stappen: In de overeenkomst met de klantorganisatie worden de relevante beheersdoelstellingen, prestatie-indicatoren en dienstenniveaus vastgelegd; Voer een risico-analyse uit en selecteer / kies de relevante beheersmaatregelen die nodig zijn om de beheersdoelstellingen te bereiken. IT-auditors IT-auditors kunnen de normen gebruiken bij het uitvoeren van audits voor het afgeven van Third Party Memoranda of mededelingen (TPM s) en interne auditrapportages. De IT-auditor en de klant bepalen gezamenlijk de scope van de audit door het selecteren van: 19

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2012 Product van Logius Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Datum 19 december 2013 Status Definitief Definitief Assurance-rapport en Verantwoording 2012

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT

EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT Versie: 1.6 Datum: 19 mei 2007 De sleutel tot succes? Voorwoord Ter afsluiting van onze studie EDP-audit aan de vrije Universiteit amsterdam

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Assurance verstrekking bij Cloud computing

Assurance verstrekking bij Cloud computing Assurance verstrekking bij Cloud computing leveranciers en klanten In Control Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Gegevens auteur: Ing. Anneke Zuidberg, IT Auditor Univé. Telefoonnummer werk : 06 18656654

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I)

IN.1113519. Gemeente Oosterhout. gemeente QoStefhOUt -7 JUL 2011 ^^^ ^, O^i^O I) w IN.1113519 i Gemeente Oosterhout v gemeente QoStefhOUt ntan9en -7 JUL 2011 ^^^ Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën naar: De gemeeirfera^dsleden ^ " ^ 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr,

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

Beheren en beheersen

Beheren en beheersen Beheren en beheersen Het beheer van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem bij de brandweer Rozen verwelken Schepen vergaan Dus zit niet te melken Maar doe er wat aan (Drs. P) Commandeursscriptie, MCDM 7 e

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Keten Service Library

Keten Service Library Keten Service Library Een naslagwerk voor veilige en robuuste dienstverlening in ketens Productie : CIP Productiejaar : 2013-2014 Opdrachtgever : Ad Reuijl (CIP) Inhoudelijk Co-opdrachtgever : Peter van

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie