Prik 1 Het Geluksbudget

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prik 1 Het Geluksbudget"

Transcriptie

1 Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de voordeur zijn problemen om op te lossen. Hoe kunnen mensen verder geholpen worden zodat ze zich gaan inzetten voor de verbetering van hun eigen toekomst en hun buurt? Het Geluksbudget beoogt mensen te prikkelen een stapje te zetten naar meer zelfvertrouwen door een droom of wens waar te maken. De deelnemer bepaalt zelf welke stappen hij wil zetten. In het kort Doel Doelgroep Het waarmaken van een droom of wens om het welzijn te verbeteren. Mensen die hun leven niet op orde hebben, een droom hebben en hierbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Aanleiding In Almelo wordt al enige tijd gewerkt met het PGB (persoonsgebonden budget) Welzijn, een budget voor chronisch zieke mensen. Deze mensen worden met beperkt budget in staat gesteld iets te ondernemen waar ze anders niet aan toe zouden komen. De praktijk leert dat deelnemers aan het PGB-welzijn hun ziekte als minder belastend ervaren omdat ze iets doen waaraan ze plezier beleven. Dat geeft hen nieuwe energie. Veelal leidt de activiteit tot meer sociale contacten. In het PGB welzijn ligt het accent op wat de persoon in kwestie kan en wil en niet op wat iemand niet meer kan. Op deze methodiek wordt voortgeborduurd in het Geluksbudget. Projectleider Uitvoerende organisatie Overige organisaties Budget Geluksbudget Innovatie Gemeente Almelo Gemeente Almelo Scoop Welzijn, Makuya, basisschool De Kubus (voorheen Reigershöfte), Politie Twente (wijkagent de Riet), Maatschappelijk Werk Noord West Twente, de woningcorporaties Beter Wonen en St Joseph, MEE Twente, de Stichting Thuiszorg Noord West Twente euro Maximaal 750 euro per huishouden Mensen uitdagen te dromen, te denken vanuit kansen, waardoor zij meer zelfvertrouwen krijgen. De deelnemer gaat zelf aan de slag met zijn of haar wens. De professionals werken vraaggericht, coachend en leveren maatwerk. pagina 14 I Het Geluksbudget

2 De pijlers van het Geluksbudget Bij het Geluksbudget staat de eigen kracht van de mens centraal. De deelnemer wordt uitgedaagd te dromen. Daarbij bepaalt niet de coach of instelling wat goed is maar de deelnemer zelf. Het Geluksbudget is een middel om mensen over de streep te trekken en de uitvoering van hun droom ter hand te nemen. De gemeente stelt geld ter beschikking om de wens te laten uitkomen. In ruil daarvoor zet de deelnemer een stap om zelf vooruit te komen. Het kan ook zijn dat hij als tegenprestatie iets gaat doen voor anderen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de buurt. Het begin De ideeën voor het Geluksbudget zijn verder uitgewerkt en toegesneden op de wijk Almelo de Riet. Het KennisInstituut Stedelijke Samenleving en de gemeente Almelo hebben onder meer een benen op tafelbijeenkomst georganiseerd om de aanpak van het Geluksbudget te verfijnen. Op deze bijeenkomst hebben deskundigen uit de praktijk en de wetenschap een aantal vragen rond het Geluksbudget besproken en bediscussieerd. Een van de vragen luidde: moeten we criteria aanleggen om deelnemers te selecteren en zo ja welke criteria moeten dat zijn? Het resultaat is dat de gemeente Almelo bewust heeft gekozen voor een experimentele aanpak die gaandeweg aangepast wordt als dat nodig is. Er is geen lijst met criteria gemaakt waaraan deelnemers moeten voldoen. In principe komt iedere bewoner van de Riet die een steuntje in de rug kan gebruiken en die een droom heeft waaraan hij zelf wil werken in aanmerking voor het Geluksbudget. Aanmelders en criteria Mensen die werkzaam zijn voor organisaties in de buurt zoals leerkrachten van de basisschool, de wijkagent, maatschappelijk werkers, en medewerkers van de woningcorporaties, zijn benaderd met de vraag of zij willen meewerken aan het Geluksbudget. Zij hebben veel contacten in de buurt en kennen de bewoners goed. Vandaar dat hen is gevraagd om deelnemers voor te dragen voor het Geluksbudget. In eerste instantie hebben deze partijen aangegeven behoefte te hebben aan criteria voor aanmelding. De projectleider heeft veel energie gestoken in het uitleggen van de experimentele aanpak. Het Geluksbudget I pagina 15

3 Sociale Herovering van de Riet De aanmelding en het vervolg Als een organisatie iemand op het oog heeft om deel te nemen aan het Geluksbudget dan wordt contact gezocht met deze potentiële deelnemer. Het doel van het Geluksbudget en de procedure wordt uitgelegd. Als de persoon in kwestie ervoor voelt om deel te nemen aan het Geluksbudget, wordt het aanmeldingsformulier ingevuld en opgestuurd naar de projectleider. Daarna wordt het huishouden bezocht voor een intake gesprek. Om inzicht te krijgen in de situatie van de deelnemer wordt aan de hand van een lijst met onderwerpen een open gesprek gevoerd met de deelnemer. Ook wordt gesproken over de dromen en wensen die de deelnemer heeft. De dromen en wensen kunnen betrekking hebben op allerlei leefgebieden. Vervolgens wordt in overleg met de projectleider bepaald of het geluksbudget wordt toegewezen. Er wordt een coach gezocht die past bij de deelnemer en zij gaan samen aan de slag. Soms komt de coach uit het netwerk van de deelnemer of is het een hulpverlener waarmee de deelnemer al een vertrouwensband heeft. Voor wensen zoals het uitgeven van een boek of voor een cursus video en fotografie zijn coaches gezocht met specifieke kennis op dat vlak. Deelnemer en coach De coach gaat op bezoek bij de deelnemer. Sommige deelnemers hebben meteen een concreet idee. Anderen hebben meer tijd nodig om werkelijke wensen of dromen te achterhalen. Dat heeft vaak te maken met een negatief beeld dat de deelnemer van zichzelf heeft. Een voorwaarde voor een goed gesprek is een open houding van de coach om het vertrouwen van de deelnemer te winnen. Geen enkele droom of wens is bij voorbaat uitgesloten. Wat zijn de dromen of wensen? In de loop van het leven kunnen passies ondergesneeuwd raken. Dan wordt de deelnemer gevraagd terug te denken aan zijn kindertijd om dromen te achterhalen. Soms zoekt de deelnemer samen met de coach uit waar zijn sterke punten liggen. Als de deelnemer weet wat hij zou willen doen, gaat hij zelf op pad. De coach heeft een ondersteunende rol: hij helpt bij het op gang brengen van het proces en bemoedigt maar neemt niet over. Doordat de deelnemer werkt vanuit zijn sterke punten en competenties en kleine stappen zet neemt zijn zelfvertrouwen toe. Daardoor worden vervolgstappen makkelijker. pagina 16 I Het Geluksbudget

4 Zorgtraject Een aantal deelnemers heeft een zorgtraject nodig. Dan is het de taak van de coach een deelnemer in te lichten over instanties of regelingen bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, de thuiszorg of de Stadsbank. Ook hier wordt gezocht naar een aan-bod op maat. De regie ligt bij de deelnemer en de coach ondersteunt. Budget Voor de uitvoering van een droom of wens is maximaal 750,- per deelnemer of huishouden beschikbaar. In het algemeen worden de rekeningen voor de activiteiten van de deelnemer opgestuurd naar de projectleider die ze vervolgens betaald. In enkele gevallen krijgt de deelnemer een voorschot en worden uitgaven achteraf verant- woord door middel van bonnen. Goede afspraken tussen deelnemer en coach wijzen uit dat dat mogelijk is. Deelnemers dromen In september 2007 zijn de eerste deelnemers van start gegaan met hun Geluksbudget. De dromen en wensen van de deelnemers aan het Geluksbudget lopen zeer uiteen. Uit veel gesprekken die de intaker en de coach hebben gevoerd blijkt dat deelnemers om verschillende redenen een tamelijk geïsoleerd leven leiden. Hier volgen een paar voorbeelden van dromen. Een vrouw heeft maar twee setjes kleren. Ze wil wel graag kleding kopen maar heeft geen geld en bovendien heeft ze last van straatvrees. Zij gaat naar haar werk maar waagt zich verder niet buiten de deur. Ook niet voor kraamvisites of verjaardagen omdat ze dan altijd dezelfde kleren draagt. Zij heeft samen met haar dochter een lijstje gemaakt van kleding die ze nodig heeft. Om de inkopen te doen moet ze de straat op. Ze begint met één boodschap en telkens wordt de winkeltijd opgevoerd. Haar zelfvertrouwen neemt toe. Ze breidt haar activiteiten uit. Ze durft nu weer naar een feestje. Ze heeft ook een cursus yoga gevolgd. Door het Geluksbudget is ze geprikkeld een stap te zetten naar meer zelfvertrouwen. Een oudere vrouw van zestig jaar droomt van leren lezen en schrijven. Zij heeft de lagere school niet afgemaakt en is daarna niet meer in de gelegenheid geweest om een alfabetiseringscursus te Het Geluksbudget I pagina 17

5 Sociale Herovering van de Riet volgen. Zij heeft veel meegemaakt. Zij en haar coach hebben een cursus voor laaggeletterden bij het ROC gevonden. Op deze cursus ontmoet ze lotgenoten. Het Geluks-budget zet ze in voor een visuitrusting. Vissen is haar oude hobby. Voor haar gevoel telt ze weer mee aan de kant van het kanaal. Een vrouw wil graag nieuwe gordijnen. Ze blijkt aan een angststoornis te lijden. Ze heeft daarvoor psychische hulp gekregen en een coachingstraject. Ze heeft zelf tweedehands gordijnen op de kop getikt. Daarnaast heeft ze een jaar lang een cursus tekenen en schilderen gevolgd uit het Geluksbudget als tegenprestatie voor de stappen die ze heeft gezet richting hulp. Een vrouw kan niet aan het werk komen. Zij wil graag beter Nederlands leren spreken en meer contacten onderhouden met anderen. Haar man heeft een psychische stoornis waardoor de situatie thuis niet makkelijk is. Het ROC is voor haar te weinig intensief en daarom heeft ze gezocht naar een privé docent. Dat is mogelijk door het inzetten van het budget. Een vrouw wil graag een laptop, voor zichzelf en haar kinderen. Zij heeft daarvoor geen geld. Ze kan goed djembé spelen. Ze wil die hobby weer op pakken. In ruil voor de laptop die ze krijgt uit het Geluksbudget, geeft ze djembélessen in het buurtcentrum. Een vrouw wil een nieuwe fiets. Zij doet al vrijwilligerswerk in de buurt maar is niet zo weerbaar. In ruil voor de fiets heeft ze bij het maatschappelijk werk een assertiviteitscursus gevolgd. De resultaten van deze cursus worden meteen zichtbaar voor haar buurtgenoten omdat ze beter voor zichzelf kan opkomen. Een vrouw droomt ervan om naar een concert van René Froger te gaan met haar dochter, schoonzoon en zoon. Door financiële problemen kan zij deze wens niet verwezenlijken. Zij heeft ook psychische problemen maar door een vervelende ervaring geen behoefte daar wat aan te doen. In ruil voor concertkaarten heeft ze de stap gezet naar een hulpverlener van eigen keus. pagina 18 I Het Geluksbudget

6 Ervaring van de projectorganisatie Wat zijn de ervaringen van de projectorganisatie met het geluksbudget? De experimentele aanpak, die gaandeweg wordt doorontwikkeld werkt goed. Het project kan snel van start gaan. Het geeft ruimte om dingen uit te proberen. Wel kost het extra tijd om aan de partnerorganisaties uit te leggen wat zo n experimentele aanpak inhoudt. De persoonlijke benadering van de intaker en de coach leveren goede resultaten op. Het geeft de deel-nemers een goed gevoel en het motiveert hen om weer positieve dingen te ondernemen. Ook het zetten van kleine stappen en de focus op competenties van de deelnemers blijkt een sterk punt. Het is van belang dat de intaker en de coach een open houding hebben naar de deelnemer. De afstand tussen de belevingswereld van beleidsmakers en de doelgroep is groot. De doelgroep is vaak bezig met de eerste levensbehoeften. Voor hen is nadenken over een cursus of baan vaak een stap te ver. Het is belangrijk dat aan de deelnemer in het eerste gesprek met aanmelder, maar ook later, duidelijk wordt uitgelegd waar het Geluksbudget over gaat om geen verkeerde verwachtingen te wekken. Discussie Op 11 maart 2009 is een miniconferentie gehouden over de Sociale Herovering van De Riet. In één van de werkgroepen is het Geluksbudget besproken. De volgende discussiepunten en vragen zijn aan bod gekomen. Hoe gaat het nu verder met de deelnemers van het Geluksbudget? De deelnemers aan het Geluksbudget worden na het traject niet meer gevolgd. In sommige gevallen wordt wel gekeken of bijvoorbeeld hulpverlening gecontinueerd kan worden. Zo krijgen een paar mensen nu nog steeds ondersteunende begeleiding van de Thuiszorg. Van de deelnemers aan het Geluksbudget heeft rond 80% ook andere hulp gekregen tijdens het traject. De deelnemers waren vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden. Het Geluksbudget I pagina 19

7 Sociale Herovering van de Riet Wat zijn de criteria om deel te kunnen nemen? In principe komen alle bewoners van De Riet in aanmerking die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deelnemers worden door de partnerinstellingen in de buurt aangemeld. Deze verwijzende partners kijken ook naar motivatie van deelnemers. Veelal zijn mensen voorgedragen die niet uit zichzelf een Geluksbudget zouden aanvragen. Ontstaat er door deze werkwijze meer integraliteit? Ja, maar ook door de WMO groeien organisaties meer naar elkaar toe. De werkwijze van organisaties is meer gericht op meedenken met de deelnemer. Wat kunt u zelf doen en wat kunt u voor een ander doen en waarmee kunnen wij u helpen? Wordt er een contract opgemaakt met de deelnemer? Ja, cliënten moeten het budget terugbetalen als zij de afgesproken activiteit niet uitvoeren. Bij het Geluksbudget heeft die situatie zich niet voorgedaan. Hoeveel huisbezoeken zijn er nodig? Voor de intake worden de deelnemers gemiddeld een tot drie keer bezocht. De bezoeken duren een tot twee uur. Het coachingstraject vergt in het algemeen meer tijd. Standaard is daarvoor twintig uur gereserveerd maar in het ene geval is minder en in het andere geval meer tijd nodig. De eerste coachingsgesprekken duren een tot twee uur en naarmate het traject vordert, wordt de tijd per gesprek korter. Het leveren van maatwerk kost veel tijd en energie maar blijkt wel effectief te zijn. Is men bij het Geluksbudget niet erg streng met het motto voor wat hoort wat? Die mening is men in Almelo niet toegedaan. De plannen die deelnemers hebben gemaakt zijn haalbaar, want ze zijn allemaal uitgevoerd. Dat komt doordat de deelnemers zelf de plannen hebben gemaakt. Het lijkt erop dat er meer vrouwen dan mannen deelnemen aan het project, klopt dat? Hebben mannen geen problemen of hebben vrouwen meer hulp nodig? Het is juist dat meer vrouwen dan mannen hebben deelgenomen aan het Geluksbudget. Het was geen bewuste keuze. Het heeft vermoedelijk met een aantal zaken te maken. Veel deelnemers zijn aangemeld door basisscholen. Vaders komen minder bij de school dan moeders. Verder wonen veel alleenstaande moeders in De Riet. Daarnaast zijn het vaak vrouwen die de aanmelding doen en dat heeft vermoedelijk ook invloed op wie deelneemt. Hoeveel mensen hebben meegedaan aan het Geluksbudget? Het project Geluksbudget is afgesloten en in totaal hebben 65 mensen een intakegesprek gehad. Daarvan zijn 16 mensen voortijdig uitgevallen. De uitvalredenen waren verschillend: gebrek aan motivatie van de deelnemer, verhuizing, doorverwijzing naar een reguliere voorziening, etc. Uiteindelijk hebben 41 mensen hun droom waargemaakt met het Geluksbudget. Is er een vervolg op het Geluksbudget? De methodiek wordt nog steeds gebruikt maar niet specifiek voor bewoners van De Riet. Op dit moment worden 50 mensen met een bijstandsuitkering benaderd. Het gaat om een project dat valt onder het PGB-Welzijn in Almelo. Daarnaast is een proef met gezinscoaches gestart waarin wordt voort-gebouwd op dezelfde methodiek. Hoe houd je de mensen in de gaten? Als er meer dingen aan de hand zijn, wordt doorverwezen naar andere organisaties of instellingen voor structurele hulp. Deze organisaties en instellingen blijven eindverantwoordelijk voor de reguliere hulp aan de wijkbewoners. Deelnemers worden na afsluiting van het Geluksbudget niet verder gevolgd. pagina 20 I Het Geluksbudget

8 Joep Scheffer heeft Gé Stieber en Catrien Convent begeleid bij het uitgeven van hun kinderboek. Zowel Gé als Catrien hadden al eerder een aantal boeken in eigen beheer uitgegeven. Zij wilden met het Geluksbudget het boek dat zij samen hadden geschreven laten uitgeven door een echte uitgever. Na mijn eerste bezoek werd al snel duidelijk wat de bedoeling was. Ik heb aangegeven wat goed was aan het boek en wat verbeterd kon worden bijvoorbeeld kortere zinnen. Het ging tenslotte om een jeugdboek. Zo was er nog een aantal zaken die de auteurs zelf zouden verbeteren. Na een maand kwam ik voor de tweede keer op werkbezoek. Gé en Catrien hadden het manuscript zo aangepast dat het naar de redacteur kon voor lezing en correctie. De auteurs keurden de correcties goed. De tekst ging naar de vormgever die een proef maakte. In overleg met de auteurs werden enkele wijzigingen aangebracht. Het boek kon naar de printer en de tekst is gebonden. Drukken was gezien de beperkte oplage geen optie. Het boek is uitgegeven in het kader van de Sociale Herovering de Riet, een gemeentelijk project. De gemeente stelde voor het boek cadeau te doen aan de leerlingen van groep 8 van de basisschool in de Riet. De leerlingen waren ook aanwezig bij de boekpresentatie in het wijkcentrum De Schöppe. Ze waren blij met het boek. Bij de presentatie waren ook mensen van de krant. De auteurs hebben hun boek gesigneerd. Het werd een gezellige middag. Gé Stieber en Catrien Convent waren zeer tevreden over het resultaat. Het boek is te koop in de boekwinkels in Almelo. Lidy Noorman van Makuya en coach voor het Geluksbudget. Als coach heb ik tot nu toe vijftien mensen begeleid die een Geluksbudget hebben aangevraagd en gekregen. Ik vind het een geweldig initiatief. Ik ben van mening dat je op deze manier kijkt naar datgene wat mensen wel kunnen, en niet naar wat ze niet kunnen. Fantastisch. Je kijkt naar hun passie, naar hun eigen kracht. Vanuit die kracht kunnen de mensen groeien en hun eigen leven richting geven. Zo heb ik onder andere een mevrouw begeleid die een eigen naaiatelier is begonnen in De Riet: Mijntje Haaksmeester. Zij heeft sinds kort haar eigen atelier aan huis. Ze helpt mensen met het maken van hun eigen kleding en gaat binnenkort workshops geven bij Alexandra (gesloten inrichting voor jeugdzorg red.). Mijntje raakte geïnspireerd door het boek Alle dagen schuld, praktijkverhalen over armoede, van Mirjam Pool. Voor de mensen die in dat boek worden beschreven, dáár wil zij het voor doen. Zo zijn er nog tientallen voorbeelden te geven. Dankzij het Geluksbudget worden mensen enthousiast gemaakt. Zij worden gestimuleerd om hun leven een andere draai te geven. En er is vaak maar weinig nodig om dat te bereiken. Het Geluksbudget I pagina 21

9 Sociale Herovering van de Riet pagina 22 I Het Geluksbudget

10 Reflectie Geluksbudget: Doel of middel? Ap van Straaten, Project- en methodiekontwikkeling Raster Welzijn Het verhaal van de viskoffer. Een verhaal zo klaar als een klontje: een man wordt getroffen door een hersenbloeding. Daarna wordt ie nooit meer de oude en een regelmatige bezoeker van het medisch circuit. Ook financieel wordt ie hard getroffen. Uit het Geluksbudget van de gemeente Almelo zoeker van het medisch circuit. Ook financieel krijgt ie een bedrag waarmee een viskoffer en wordt ie hard getroffen. Op een dag komt er hengel kan worden aangeschaft. Sindsdien vist iemand langs. Zomaar een man die geïnteresseerd ie dagelijks en bezoekt het medisch circuit alleen is. Een gesprekje voor het huis op het bankje. Over nog voor de griepprik. koetjes en kalfjes. In de weken erop praten de Hier is geen speld tussen te krijgen: iedereen mannen nog een aantal keren. Ze maken samen snapt de enorme winst voor de man zelf, voor zijn een reis terug door het leven. Van alles komt ter omgeving en ook voor de samenleving. Leve het sprake, ook het vissen. Dat was vroeger, dertig Almelose wondermiddel: het Geluksbudget. jaar geleden, zijn grote liefde. Vele gesprekken later: de man is op andere gedachten gekomen. Kort daarop sprak ik de - zeer betrokken-projectleider. De raad had zojuist besloten om 100 extra staat voor de deur. Hij zou het liefst zijn grote De reis terug is gemaakt en de reis in de toekomst Geluksbudgetten beschikbaar te stellen voor een hobby weer oppakken. Daar heeft hij nu tijd voor. bepaalde wijk. Het Almelose Dagblad maakte er Zijn vrouw en zoon stimuleren hem daarin. een groot artikel van: extra geld voor 100 huis- Met zijn zoon koopt ie een hengel en een viskoffer. houdens aan de onderkant van de samen- Wel een uitgave, vakantiegeld bijna weg... maar leving. De vertaling in de wijk volgde snel: er toch. Hij kan vissen. vooral voor zorgen dat je dat budget niet kreeg. Een week later schuift zijn wekelijkse gesprekspartner weer aan. Die maakt zijn dag helemaal Er dreigde een soort loosers-imago. De opgave voor de projectleider werd dan ook: hoe vind ik goed met het bericht dat de viskoffer betaald 100 huishoudens. Het wondermiddel was tot doel wordt door de gemeente. Die vindt het namelijk verheven en het resultaat het wegzetten van het belangrijk dat ook mensen met een ziekte of een wondermiddel. handicap zoveel mogelijk mee kunnen doen aan Terug naar de viskoffer. Het verhaal is waarschijnlijk anders en veel genuanceerder: een man wordt aan activiteiten, door hobby s te kunnen blijven de samenleving. Bijvoorbeeld door mee te doen getroffen door een hersenbloeding. Daarna wordt uitoefenen, door de krant te kunnen blijven lezen ie nooit meer de oude en een regelmatige be- En als geld een hobbel is dan kan de gemeente bijpassen. Da s mooi, mompelt de man, want je had natuurlijk wel begrepen dat die aanschaf van de viskoffer eigenlijk niet kon. Zal mijn vrouw ook blij mee zijn. Kunnen we toch een paar dagen op vakantie. Het wondermiddel is misschien wel die niet nader genoemde gemeenteman (of vrouw). Hoe kreeg hij de man op een reis terug, hoe bracht hij m op de gedachte van het oppakken van een oude hobby, hoe motiveerde hij m? Bood hij aandacht en troost, wist hij precies op het goede moment vissen er uit te lichten als mogelijke attractor voor de toekomst? Welke set aan instrumenten gebruikte hij om de motivatie tot handelen te prikkelen? En hoe lang hield hij de mogelijkheid van het inzetten van extra geld voor zich? Het wonder is dat hij durfde te vertrouwen op een wonder, op de chaos theorie van kleine gebeurtenissen en grote gevolgen. Het Geluksbudget I pagina 23

11 Sociale Herovering van de Riet Prik 2 Buurtrestaurant Het Buurtrestaurant is een plek waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Het is een laagdrempelige gelegenheid waar voor weinig geld een gezonde maaltijd kan worden gebruikt. In het kort Doel Doelgroep Projectleider Stuurgroep Betrokken organisaties Sociale cohesie vergroten, tegengaan van vereenzaming, betaalbare en gezonde voeding serveren, eetpatronen veranderen. (Seniore) buurtbewoners. Gemeente Almelo Gemeente Almelo waaronder afdeling Stedelijk Beheer en Thuiszorg Noord West Twente. ZorgAccent/Thuiszorg Noord West Twente, ROC van Twente, Stichting Aveleijn, Brede Buurtschool de Kubus. Aanleiding Uit gesprekken met wijkfunctionarissen in De Riet is naar voren gekomen dat sommige, veelal oudere, bewoners eenzaam zijn en geïsoleerd leven. Dat is ook de bevinding van Scoop Ouderenwerk. Medewerkers van Scoop hebben met alle ouderen in de buurt een persoonlijk gesprek gevoerd. Dat is de aanleiding om een buurtrestaurant op te zetten, immers dat is een geschikte plaats om elkaar ongedwongen te ontmoeten. Uitgangspunten en partners Een restaurant vóór en dóór de buurt was het uitgangspunt van dit deelproject. Het restaurant geeft de buurtbewoners een kans om eens uit eten te gaan en elkaar te ontmoeten. Het is de bedoeling dat het restaurant ook na de projectperiode blijft Budget euro Looptijd September januari 2009 Openingstijden Locatie Dinsdag van tot uur en uur tot uur Wijkcentrum de Schöppe Aantal plaatsen Prijs maaltijd Innovatie Driegangenmenu voor 5,50 euro Vitale coalitie van samenwerkende partners pagina 24 I Buurtrestaurant

12 bestaan. Daarom is bij de opzet zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande faciliteiten en is samenwerking gezocht met instanties die al in de buurt werkzaam zijn. Zo is er in De Riet een wijkcentrum, de Schöppe; een woonzorgzone en zorgcentrum van Thuiszorg Noord West Twente; een Brede Buurtschool (BBS) met allerlei buitenschoolse activiteiten, onder meer smaak- en kooklessen. Met deze partners is het restaurant opgezet. Daarnaast is contact gezocht met het ROC van Twente in Almelo met de vraag of zij stagiaires willen inzetten in het restaurant en de keuken. Deze organisaties hebben elk vanuit hun eigen doelstellingen belang bij een Buurtrestaurant. Zij hebben samen het Buurtrestaurant ontwikkeld. Accommodatie Het wijkcentrum de Schöppe is al een centraal punt in de wijk waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. Het is daardoor een natuurlijke plaats voor het Buurtrestaurant. Een van de ruimtes in de Schöppe is opnieuw geschilderd en ingericht. In de ruimte kunnen maximaal 40 gasten worden ontvangen. De inrichting (losse tafels) is zo dat het geheel gemakkelijk is om te bouwen voor andere activiteiten. De keuken De bestaande keuken in de Schöppe is vanwege hygiëne-eisen vervangen door een nieuwe keuken en keukeninrichting. Deze investering van ruim euro is bekostigd met subsidiegeld van het Rijk (Pechtoldgeld), de gemeente Almelo en de Brede Basisschool. Vrijwilligers hebben de keuken geïnstalleerd. De keuken wordt ook gebruikt door Brede Basissschool voor smaak- en kooklessen en voor andere activiteiten. De locatiemanager van de Schöppe beheert ook het Buurtrestaurant. Hij heeft de algemene leiding, houdt werkoverleg met de medewerkers en is het aanspreekpunt van de gasten. Een van de medewerkers van het wijkcentrum bleek een volwaardig koksdiploma te hebben. Hij kookt nu in het Buurtrestaurant. Thuiszorg Noord West Twente Het Buurtrestaurant sluit goed aan bij de ontwikkeling van de woonzorgzone van Thuiszorg Noord West Twente. De Thuiszorg Noord `West Twente wil het welzijn in de buurt bevorderen en vereenzaming van bewoners tegengaan. TNWT Buurtrestaurant I pagina 25

13 Sociale Herovering van de Riet pagina 26 I Buurtrestaurant

14 heeft een zorgcentrum (de Koppel) in De Riet. Op basis van dit gezamenlijke belang is nauw samengewerkt. Zo adviseert de kok van het zorgcentrum het Buurtrestaurant over het menu en de inkoop. Hij fungeert ook als achtervang als de kok van Buurtrestaurant ziek is. Een medewerker van Thuiszorg Noord West Twente maakt deel uit van de stuurgroep Buurtrestaurant. ROC- stagiaires, cliënten Aveleijn en vrijwilligers uit de buurt Het restaurant voorziet in stageplaatsen voor leerlingen van de afdeling Facilitair van het ROC van Twente. Twee leerlingen helpen mee in de keuken en in het restaurant. Ook cliënten van Aveleijn (instelling voor volwassenen met een verstandelijk handicap) dragen een steentje bij. Belangrijk zijn de vrijwilligers uit de buurt die meehelpen. Alle medewerkers van het Buurtrestaurant hebben bedrijfskleding. Zij helpen met de voorbereiding van de maaltijd, stellen samen met de kok het maandmenu samen en leren HACCP-bewust (eisen t.a.v. de hygiëne) te werken. De gemeente Almelo is gedurende de periode van de Sociale Herovering projectleider van het Buurtrestaurant. Daarnaast is een medewerker van de afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente Almelo partner in het Buurtrestaurant omdat de accommodatie onder deze dienst valt. Gasten, maaltijd Het restaurant is in september 2007 feestelijk geopend door de wethouder. Sindsdien is het elke dinsdag open, afgezien van de schoolvakanties. De gasten komen vooral uit De Riet maar ook uit omliggende buurten. Het restaurant wordt goed bezocht. s Avonds zijn er tussen de 20 en 30 gasten. Het aantal gasten voor de lunch ligt lager. Ondertussen is een vast groepje bezoekers ontstaan van veelal oudere mensen. Zij hebben elkaar in het buurtrestaurant leren kennen en eten regelmatig samen. Sommige gasten komen wat eerder om een aperitief te drinken. De maaltijd bestaat uit drie gangen. Het eerste jaar zijn vooral Hollandse maaltijden voorgeschoteld. De kok experimenteert nu ook met gerechten uit andere gebieden. Dat valt in goede aarde. In verband met de inkoop moeten gasten zich tevoren aanmelden. Financiering De kosten van het Buurtrestaurant zijn het eerste jaar betaald uit het budget van de Sociale Herovering van De Riet. Het salaris van de kok wordt betaald door de gemeente. De kosten voor het gebruik van de ruimte in wijkcentrum de Schöppe worden niet in rekening gebracht. Voor het overige is het de bedoeling dat het Buurtrestaurant kostenneutraal gaat opereren. Ervaring projectorganisatie Het Buurtrestaurant loopt enige tijd en de bij het project betrokken partijen hebben een aantal leerpunten benoemd. Concurrentiebeding De horeca-ondernemers waren aanvankelijk niet gecharmeerd van het voornemen een buurtrestaurant op te zetten. Zij zagen het als een vorm van gesubsidieerde concurrentie. De gemeente Almelo heeft overlegd met het Horecaplatform en afgesproken dat het Buurtrestaurant één werkdag per week geopend is. Het Buurtrestaurant bedient een andere doelgroep dan de reguliere horeca. Vrijwilligers Het personeel van het Buurtrestaurant bestaat voor een deel uit vrijwilligers. Het vergt doorlopende inspanning om het aantal vrijwilligers op peil te houden. Promotie en beheer De doelgroep van het restaurant wordt actief benaderd. De woningcorporatie AWS Beter Wonen heeft een prijsvraag uitgeschreven. De winnaars van de prijsvraag kregen een dinerbon voor het Buurtrestaurant. Voorts wordt het menu van week tot week gevarieerd. Aandacht voor gastvrijheid en gezelligheid blijven van belang evenals aandacht voor de hygiëne en de veiligheidseisen. Vitale coalitie betrokken professionals De bij het Buurtrestaurant betrokken professionals zijn toegewijd aan de buurt en de buurtbewoners. Ze kennen elkaar goed en weten elkaar te vinden als het nodig is. Het ontwikkelen en in stand houden van het Buurtrestaurant vergt durf en vraagt de deelnemende partijen om te denken buiten de kaders, de taken en de rollen van de eigen organisatie. Zij beschikken over een flinke portie creativiteit om oplossingen te bedenken voor problemen die zich gaandeweg voordoen. Buurtrestaurant I pagina 27

15 Sociale Herovering van de Riet Gewoon beginnen Het Buurtrestaurant is vrij snel van start gegaan en heeft het concept gaandeweg ontwikkeld. Vervolg en Inbedding Het project de Sociale Herovering is geëindigd in het najaar van 2008 maar het Buurtrestaurant blijft bestaan. Het is nu een reguliere activiteit geworden in het wijkcentrum. De afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente Almelo en de Thuiszorg Noord West Twente vormen tezamen de stuurgroep voor het Buurtrestaurant. De locatiemanager van het wijkcentrum houdt de dagelijkse leiding voor de accommodatie en ook de kok en de vrijwilligers blijven werkzaam in het Buurtrestaurant. Discussie Op 11 maart 2009 is een miniconferentie gehouden over de Sociale herovering van De Riet. In één van de werkgroepen is het Buurtrestaurant besproken. De volgende zaken zijn aan de orde gekomen. Zijn de doelen die gesteld zijn aan het begin van het project gehaald? Door het Buurtrestaurant is er een ontmoetingspunt in de wijk. Mensen die bij elkaar in de straat woonden kenden elkaar niet altijd. Het mooiste voorbeeld is een ouder stel dat elkaar heeft leren kennen in het Buurtrestaurant! Is er een stamtafel in het Buurtrestaurant? Met een stamtafel komen bewoners makkelijker met elkaar in gesprek Er is geen stamtafel maar een opstelling met losse tafeltjes. Zo kan alles snel omgebouwd worden voor een andere activiteit. De tafeltjes kunnen wel aan elkaar geschoven worden tot grotere tafels. Wat is de meerwaarde van een buurtrestaurant ten opzichte van een commerciële horecavoorziening, bijvoorbeeld een buurtcafé? Mensen die het Buurtrestaurant bezoeken, komen vrijwel nooit in reguliere restaurants vanwege de prijzen. Een paar bewoners van De Riet helpen in het buurtrestaurant maar de kok en de beheerder hebben de leiding. Waarom krijgen bewoners geen grotere rol? Door de HACCP-eisen die gesteld worden aan het Buurtrestaurant is het lastig zaken aan de bewoners over te laten. Het bereiden en bewaren van voedsel moet aan strenge eisen voldoen. Hoe weet de kok of zijn maaltijd in goede aarde valt? De kok loopt vaak door het restaurant. Maaltijdwensen en reacties komen ook binnen bij de bediening en worden doorgegeven aan de kok. Stel ik wil met mijn straat een bijeenkomst organiseren om elkaar beter te leren kennen. Kan ik dan gebruik maken van het Buurtrestaurant? Daarover zijn afspraken te maken maar dan moet de kok er wel bij zijn, ook weer in verband met de hygiëne-eisen. Hoe hou je een coalitie van verschillende partijen/ organisaties in stand? Gedreven mensen die een gezamenlijk doel nastreven, daar gaat het om. Maar dat kan tegelijkertijd een zwak punt worden als een van de betrokken professionals uitvalt bijvoorbeeld vanwege ander werk. Wie neemt zijn of haar taak dan over? Het tweede jaar dat het Buurtrestaurant actief was kreeg de begeleider van de ROCstagiaires andere taken. Daarmee viel het contact met het ROC weg en hebben een jaar lang geen stagieaires van het ROC gewerkt in het Buurtrestaurant. Om de coalitie in stand te houden is het nodig dat iemand van de betrokken partijen dit soort leemten signaleert en actie onderneemt. Wanneer de projectfase is afgelopen verdient het aanbeveling te zorgen voor een goede inbedding in de betrokken organisaties zodat het succes van het Buurtrestaurant minder afhankelijk wordt van personele wisselingen. pagina 28 I Buurtrestaurant

16 Mevrouw Kamp en mevrouw Klein Elhorst-Kamp, Gasten Buurtrestaurant Mevrouw Kamp en haar schoonzuster mevrouw Klein Elhorst-Kamp gaan met nog drie andere vriendinnen elke dinsdag rond het middaguur naar De Schöppe voor de warme maaltijd. Ze wachten op elkaar op de hoek van straat en gaan gezamenlijk naar het buurtrestaurant. De dames zijn rond de tachtig. Van oudsher zijn ze gewend om tussen de middag warm te eten. Bovendien: s Middags zijn we altijd te druk met allerlei dingen en hebben we geen tijd hebben om te koken. Ach, s avonds een boterhammetje is niets mis mee, toch? Bij de Schöppe staat hun tafel voor vijf personen al klaar. Zij eten altijd met veel smaak. Als er wat overblijft dan krijgen ze de restje in een bakje van de keuken mee naar huis. Ook dat zijn zij gewend. Niks weggooien. Als het restaurant vaker open zou zijn, zouden de dames meer gebruik maken van het buurtrestaurant. Geertje Telgenhof, vrijwilliger Buurtrestaurant Mevrouw Geertje Telgenhof vertelt: Vanaf het eerste uur draai ik mee in de keuken maar vooral in de bediening van het buurtrestaurant De Riet. Ik ben de eerste vrijwilliger van het buurtrestaurant. Tot nu toe heb ik geen moment spijt van mijn vrijwilligerswerk in het buurtrestaurant. Door het restaurant heb ik leuke contacten met (oudere) buurtbewoners. Je leert in het restaurant goed met mensen om te gaan. Het is gewoon erg fijn om iets voor de bewoners in de wijk te betekenen. Van de leerlingen van het ROC van Twente, die ook meehelpen in het buurtrestaurant, heb ik tips gekregen hoe ik beter kan serveren. Buurtrestaurant I pagina 29

17 Sociale Herovering van de Riet Reflectie Buurtrestaurant Maarten Witteveen, Directeur SVWO/Arcon In de Almelose wijk De Riet zien we een cumulatie voelen voor hun eigen omgeving, deze uitnodigt van problemen onder verschillende leeftijds- en voor contact, er aandacht is voor gezondheid bevolkingsgroepen. De gemeente wil voor de en voeding dan volgt ook aandacht voor eigen bewoners van De Riet iets extra s doen. De vraag persoonlijke ontwikkelkansen en werk. De leefbaarheid van de wijk zal verbeteren wanneer is gesteld hoe een bijdrage geleverd kan worden aan de problemen in De Riet waarbij bewoners aangeboden activiteiten verloedering, apathie van gelijktijdig een handelingsperspectief geboden bewoners en kansloosheid tegengaan. wordt? Sociale cohesie en individuele kansen ontstaan niet vanzelf, die moet je organiseren is Het is enerzijds een bijdrage aan het leefbaarder het idee achter de initiatieven in het kader van De maken van een wijk en aan de andere kant een Sociale Herovering van Almelo de Riet. Bewoners sfeer creëren waarbij mensen kansen gaan zien moet mogelijkheden geboden worden om zelf ook voor hun eigen toekomst. de handen uit de mouwen te steken in de wijk. De activiteiten in de wijk moeten een bijdrage Wanneer mensen zich verantwoordelijk gaan leveren aan het op orde brengen van het eigen leven van buurtbewoners. De gedachte is dat wanneer mensen hun eigen leven op orde hebben zij ook wat doen voor hun eigen buurt. Een van de activiteiten in de wijk die door de gemeente is georganiseerd is het buurtrestaurant. Kort gezegd is het buurtrestaurant een gelegenheid waar mensen (met een smalle beurs) voor een klein bedrag van een gezonde maaltijd kunnen genieten. Maar het buurtrestaurant is vooral ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Het restaurant is een keer per week open en is een samenwerking van het ROC, het wijkcentrum, Thuiszorg Noord West Twente, woonzorgcentrum de Koppel en de gemeente. Vrijwilligers uit de buurt bemannen het restaurant. Zij treffen de voorbereidingen, koken onder beheer van een gediplomeerd kok, bedienen pagina 30 I Buurtrestaurant

18 de gasten, ruimen af en ruimen op. Een restaurant waar aandacht is voor gezond eten voor weinig geld. Het buurtrestaurant is daarnaast een ontmoetingsplek in de wijk. In het buurtrestaurant en op basisscholen worden bovendien kooklessen gegeven aan kinderen. Wat zijn nu de ervaringen van dit initiatief? Duidelijk is dat het restaurant een belangrijke functie heeft als ontmoetingsplaats en dan vooral een actieve ontmoetingsplaats. Geen hangplek, maar een activiteit waar samen gewerkt wordt aan het klaar maken van maaltijden. Het kent een product waar de mensen die er aan meehelpen om dit product te bereiden trots op kunnen zijn. In die zin draagt het bij aan zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van mensen. Ook is er door de aanwezigheid van een professioneel kok aandacht voor kennis rond voeding en hygiëne. Er wordt gesproken over het belang van verse producten, het eten van voldoende groente en variatie in voedingspatronen. Ook wordt aandacht besteed aan hygiëne bij de bereiding en de opslag van etenswaar. Op die manier wordt kennis doorgegeven die ook thuis gebruikt kan worden en kan leiden tot het veranderen van eenzijdige eetpatronen. In de workshop 11 maart 2009 doet zich een discussie voor over de grote mate van protocollering bij de bereiding van het eten en de aanwezigheid van een professioneel kok die uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid draagt. De vraag wordt gesteld hoe zich dat verhoudt met de doelstelling om mensen zelf verantwoordelijk te laten zijn voor de activiteiten in de buurt. De voordelen van de aanwezigheid van een kok zijn duidelijk: Er is continuïteit. Er is kennis over de belangrijke hygiëne eisen en de financiën zijn in vertrouwde handen. Maar de vraag is of buurtbewoners ook zelf niet kunnen zorgen voor die continuïteit, hygiëne eisen en financiën? Vanuit de professionals wordt veel nadruk gelegd op de ingewikkeldheid van protocollen rond de hygiëne ook in relatie tot de samenwerking met het ROC en de eisen die aan het ROC gesteld worden. Bijvoorbeeld de eis dat er een gecertificeerd kok aanwezig moet zijn. Maar dat neemt niet weg dat dit geen argument moet worden om buurtbewoners buiten de verantwoordelijke taken te houden. Alleen voorbereiden, bedienen en schoonmaken is niet voldoende en kan buurtbewoners terugduwen in de apathische en afwachtende, volgende rol die juist met de activiteit doorbroken moest worden. Beter is initiatief en ideeën van buurtbewoners juist positief te waarderen en stimuleren. In de verdere doorontwikkeling van het restaurant zal dit onderwerp zeker het belangrijkste item blijken te zijn. Wanneer de professionals in staat zullen zijn zich meer ondersteunend op te stellen in plaats van de taken voor zichzelf te claimen zal het restaurant zijn belangrijke functies blijven houden. Het mag niet zo zijn dat de protocollen rondom hygiëne als argument worden ingebracht om belangrijke verantwoordelijkheden bij buurtbewoners weg te houden. Als dat gebeurt dan zal blijken dat het restaurant geen bijdrage gaat leveren aan de doelstelling van de Sociale Herovering ; het organiseren van activiteiten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk en verloedering, apathie van bewoners en kansloosheid tegengaan. Buurtrestaurant I pagina 31

19 Sociale Herovering van de Riet Prik 3 Smaak- en kooklessen Snoep en patat zijn lekker maar niet zo gezond. Tijdens de smaak- en kooklessen kunnen kinderen proeven dat gezond eten ook lekker kan zijn. Ze maken zelf allerlei gerechtjes klaar. In het kort Doel Doelgroep Projectleider Uitvoerende organisatie Betrokken organisaties Het voedingsgedrag van kinderen en hun ouders beïnvloeden door kinderen te laten koken en proeven Kinderen van jaar die in De Riet wonen die niet aan Brede Buurtschool activiteiten deelnemen. Gemeente Almelo Scoop Welzijn Almelo Buurtrestaurant, Basisschool De Egbertus/Radboudschool Aanleiding Deze prik is een extra impuls om het voedingsgedrag van kinderen en hun ouders te beïnvloeden en sluit aan bij prik 2 het Buurtrestaurant. Op de Brede Buurtschool in De Riet worden al smaaken kooklessen gegeven als verlengde schooldagactiviteit. De lessen die in het kader van de Sociale Herovering worden gegeven zijn voor kinderen die niet op de Brede Basisschool zitten. Scoop Welzijn is gevraagd de lessen uit te werken en te verzorgen. Een medewerkster van Scoop heeft de andere basisschool in De Riet bezocht en de kinderen verteld wat de smaak- en kooklessen inhouden. Vijfentwintig kinderen hebben zich spontaan aangemeld. De lessen worden gegeven in de keuken van het Buurtrestaurant in De Riet. Budget Aantal kinderen Duur traject euro Drie trajecten in totaal 35 kinderen weken pagina 32 I Smaak- en kooklessen

20 Lesonderdelen Tijdens het lesprogramma komt aan de orde: Wat is smaak? De kinderen doen verschillende smaakproefjes; Kennismaking met de schijf van vijf; Ingrediënten inkopen in de supermarkt om een gezonde maaltijd te maken; Zelf leren koken; De voor- en nadelen van vers en kant-en-klaar producten. De kinderen maken een verse soep en vergelijken de smaak met soep uit blik; De kinderen maken samen met de kok van het Buurtrestaurant een maaltijd in het Buurtrestaurant en helpen met de bediening. Zij maken ook de menukaarten. Levensecht leren, zelf doen en ervaren De eerste serie smaak- en kooklessen bestaat uit een klassikaal gedeelte en een gedeelte waarin leerlingen proefjes doen of koken. De kinderen vinden het veel lijken op leren op school en willen liever meteen aan de slag in de keuken. In de twee en derde serie smaak- en kooklessen is het programma aangepast. Elke week wordt iets lekkers gekookt. Tussen de bedrijven door, bijvoorbeeld als iets in de oven staat, doen de kinderen proefjes en smaaktesten. Op die manier komt de leerinhoud spelenderwijs aan de orde. In het kader van levensecht leren zijn de kinderen op bezoek geweest bij een biologische boerderij. Ze hebben zelf allerlei groenten van het land gehaald. Veel animo voor lessen Het animo voor de smaak- en kooklessen is groot. Aan de eerste en tweede serie hebben respectievelijk 13 en 14 kinderen meegedaan. In verband met de keuken is het optimale aantal kinderen acht. Kinderen, maar ook ouders reageren positief. Twee ouders hebben zich na de eerste serie aangemeld als vrijwilliger. Zij helpen de jongerenwerkster die de smaak- en kooklessen geeft. Leerervaringen projectorganisatie Na een hele dag school willen kinderen vooral doen. Flexibiliteit in de opzet en de uitvoering van het lesprogramma is belangrijk. Smaak- en kooklessen I pagina 33

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008

S T A G E in de S T A D. Gemeenteraad Dordrecht. Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 S T A G E in de S T A D Gemeenteraad Dordrecht Februari 2008 Gemeenteraad Dordrecht Raadsperiode 2006-2010 'deel 3' S T A G E in de S T A D Geachte lezer, Voor u ligt een bijzonder verslag Stage in de

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie