Jaarverslag Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Texels Welzijn verstaat de kunst van het verbinden. Het verbinden van vitaliteit en kwetsbaarheid, van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Mensen op Texel wonen, indien zij dat wensen, zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen leefomgeving. De vraag staat centraal. Het resultaat telt. Eenvoudig als het kan, professioneel als het moet. Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning op die momenten dat zij zelf even iets nodig hebben. Kortdurende hulpverlening door het maatschappelijk werk. Een ruim aanbod op het gebied van WonenPlus, 55+ in beweging, voorlichting en preventie, cursussen en activiteiten in het kader van ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Texel, april 2015 Brigitte Hollands

2 Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Dorpswerkers Pagina 7 Maatschappelijk werk Pagina 15 Welzijn breed Pagina Preventie en voorlichting Pagina WonenPlus Pagina Ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling Pagina De Buureton Pagina 31 Vrijwilligers en mantelzorgers Pagina 33 Texels Welzijn: de organisatie Pagina 38 2

3 Inleiding Op 1 januari 2013 was Texels Welzijn een feit. Texels Welzijn als de brede welzijnsorganisatie op Texel waarbinnen de Stichting Welzijn Ouderen Texel (SWOT), Pharos en het maatschappelijk werk zijn samengegaan. En tijdens onze eerste Open Dag op 4 oktober 2014, met haar honderden bezoekers én een welzijnsmarkt met meer dan 35 kramen, mochten we constateren dat de brede welzijnsorganisatie inmiddels stevig geworteld is binnen onze Texelse samenleving, herkenbaar én goed bereikbaar voor iedere burger. Het is Texels Welzijn gelukt het goede van haar voorgangers te behouden en tegelijk nieuwe taken, zoals de rol van de dorpswerker, stevige handen en voeten te geven in ieder dorp op Texel. Breed aanbod De kracht van Texels Welzijn zit in de breedte van haar ruime aanbod van diensten en activiteiten, in de samenhang binnen dit aanbod én de dagelijkse inzet van haar ruim 200 vrijwilligers. De dorswerkers hebben in het afgelopen jaar 392 huisbezoeken gedaan (plus meer dan 140 vervolghuisbezoeken). Zij waren aanwezig bij de wekelijks inloopspreekuren en zij verzorgden negenmaal een thema-ochtend in het kader van preventie en voorlichting in ieder dorp op Texel. Het maatschappelijk werk droeg zorg voor de uitvoering van 168 trajecten kortdurende hulpverlening met als doel het ondersteunen van burgers in het weer zelfstandig oppakken van hun leven. Texels Welzijn kende in 2014 een ruim aanbod aan activiteiten in het kader van 55+ in beweging, WonenPlus (zo werden er maaltijden rondgebracht en maakten burgers 103 maal gebruik van het ziekenvervoer), preventie en voorlichting, sport en spel, muziek en dans, cursussen, schouwburgreizen, het Café Doodgewoon, het mantelzorgpodium,. Daarnaast werden er diverse activiteiten georganiseerd waarbinnen de waardering, werving, toerusting en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers centraal stond. Benchmark Texels Welzijn heeft in 2014 deelgenomen aan de benchmark van haar branche-organisatie MOgroep. In deze benchmark werd Texels Welzijn vergeleken met 362 collegawelzijnsorganisaties in Nederland, waaronder 27 met een zelfde schaalgrootte (< 10 Fte s). In de vergelijking komt Texels Welzijn over de hele linie positief naar voren. Enkele resultaten: Aantal vrijwilligersuren ten opzichte van de betaalde uren binnen Texels Welzijn: 250% hoger dan het landelijk gemiddelde. Aandeel personeelskosten binnen de totale organisatiekosten: 18% lager dan het landelijk gemiddelde. Aandeel overheidssubsidie in totale opbrengsten organisatie: 10% lager dan het landelijk gemiddelde. Kosten in overhead (uren en euro s): 12 % lager dan het landelijk gemiddelde. 3

4 Verbouwing De Buureton Het verbeteren, kwalitatief en kwantitatief, van de mogelijkheden van De Buureton om maatschappelijke initiatieven en activiteiten van Texels Welzijn én de Texelse burger een thuisbasis te bieden. Deze uitdaging, mede aangegaan omdat in Den Burg een dorpshuis ontbreekt, is het uitgangspunt geweest van de verbouwingsplannen die Texels Welzijn in het najaar van 2013 in gang heeft gezet. Door de financiële ondersteuning van Woontij, het Texelfonds en de Stichting Samen Eén kon deze verbouwing in de zomer van 2014 gerealiseerd worden. Texelse mantelzorgers in beeld Bezuinigingen en hervormingen in de zorg leiden ertoe dat steeds meer zorgtaken overgeheveld worden naar mensen zelf en hun directe omgeving. Mensen willen, en moeten ook in toenemende mate, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. Maar wie zijn onze Texels mantelzorgers eigenlijk, hoe gaat het met hen en wat hebben zij nodig? Deze en andere vragen zijn het uitgangspunt geweest voor het onderzoek dat Texels Welzijn, Omring en Geriant in 2014 gehouden hebben onder onze Texelse mantelzorgers. In het kader van dit onderzoek werden er met een honderdtal mantelzorgers persoonlijke gesprekken gevoerd. Gesprekken over hoe het nu eigenlijk met hen zelf gaat, waar ze tegenaan lopen en wat ze zelf nodig hebben. Gesprekken over (dreigende) overbelasting en hun wensen richting toekomst. Op 27 november 2014 werden de resultaten van dit onderzoek, tijdens de jaarlijkse Dag van de Texelse vrijwilliger en mantelzorger gepresenteerd. Eén conclusie uit het onderzoek was in ieder geval glashelder: mantelzorgers willen graag zélf voor hun naasten zorgen. Daarbij willen ze echter wel kunnen rekenen op ondersteuning van anderen op die momenten dat zij zelf even iets nodig hebben. Kunnen rekenen op ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, voldoende dagopvang, respijtzorg, cursussen of een financiële bijdrage. Mantelzorgers willen graag het gevoel krijgen er niet alleen voor te staan. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in 2015 verder uitgewerkt worden in concrete producten door de projectgroep Mantelzorgers in beeld, waarbinnen mantelzorgers en vertegenwoordigers van Texels Welzijn, Geriant en Omring samenwerken. Evaluatie dorpswerker Texel In 2013 is de pilot gestart waarbinnen Texels Welzijn taken voor de gemeente uitvoert, op gekantelde wijze, binnen het kader van de Wmo. Dorpswerkers vormen daarbinnen het eerste aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning én de Wmo. Tevens voeren zij alle eerste gesprekken (het zogenaamde keukentafelgesprek ) met de burger. 4

5 In oktober 2014 heeft het onderzoeksbureau Van Toepassing in opdracht van de gemeente Texel een onafhankelijk evaluatieonderzoek met betrekking tot deze pilot gedaan. Onderzocht werden (als indicatoren) de klanttevredenheid, de Kanteling, de bekendheid van de dorpswerker en de samenwerking tussen dorpswerker en Wmo-medewerker. Als belangrijkste conclusies werden genoemd: Klanttevredenheid Het contact met de dorpswerker wordt door cliënten met een Wmo-vraag als zeer positief gewaardeerd met gemiddeld een 8.4 (landelijk gemiddelde ligt op 7.3). De respondenten waren vooral tevreden over de bereikbaarheid van de dorpswerker, de termijn waarbinnen een huisbezoek werd gebracht, de wijze waarop de dorpswerker het gesprek voerde en werd meegedacht over oplossingen. Kanteling Voor 40% van de eenvoudige Wmo-aanvragen adviseren de dorpswerkers andere oplossingen dan de aanvraag van een Wmo-voorziening. De dorpswerkers vormen door de diversiteit van hun contacten een verbindende schakel tussen burgers en initiatieven vanuit het vrijwilligerswerk enerzijds en de professionele organisaties anderzijds. Hierdoor kunnen ook andere oplossingen dan Wmo-voorzieningen worden geadviseerd. Bekendheid dorpswerker Meer dan twee derde van de Wmo- cliënten is bekend met de meeste vormen van dienstverlening van de dorpswerker. De duidelijkheid over de dorpswerker als toegang voor vragen op het gebied van de Wmo kan nog worden verbeterd. In 16% van de gevallen kwam het eerste contact met de dorpswerker via een andere organisatie tot stand dan de gemeente of Texels Welzijn. Andere organisaties kunnen in die zin een belangrijke functie vervullen als het gaat om toeleiding van burgers naar dorpswerkers. Samenwerking tussen dorpswerker en Wmo-medewerker De samenwerking is goed. Het maandelijkse casusoverleg blijft van belang om over en weer van elkaar te blijven leren. De dorpswerkers hebben al doende voldoende kennis verkregen om hun taak goed uit te voeren en de deskundigheid neemt nog steeds toe. Nog op te merken Het maatschappelijk werk ontwikkelde, op basis van de vele vragen die ze van burgers kreeg over budgetteren, de cursus Omgaan met je geld. Het Consultatiebureau en Texels Welzijn (beide deel uitmakend van het CJG-netwerk) signaleerden dat zij regelmatig kwetsbare gezinnen tegenkwamen die best een steuntje in de rug van een vrijwilliger zouden willen krijgen. En hiermee werd het project Vrijwillige gezinsondersteuning geboren. Inmiddels kan het project rekenen op de inzet van een vijftiental vrijwilligers. Medio 2014 is de nieuwe beweegactiviteit Gezond Natuur Wandelen Texel van start gegaan met het wekelijks organiseren van aantrekkelijke, laagdrempelige en door vrijwilligers (20 personen) begeleide wandelingen. De reizende tentoonstelling 65+ en actief! De eerste jaargang van het seniorenblad Leef-Tijd, een gezamenlijk uitgave van de ANBO en Texels Welzijn, een groot succes gezien de reacties van onze lezers. 5

6 De Sportinstuif Grootouder en kleinkind. Tijdens de kerstvakantie konden kinderen samen met hun grootouders aan allerlei vormen van bewegen doen. Veel tijd en energie werd er verder gestoken in: - De verbouwing van De Buureton (inclusief de Open Dag). - De diverse werk- en procesbijeenkomsten binnen het kader van de transities en het sociaal team. - Het ontwikkelen van een registratiesysteem, dat voldoende aansluit bij de kaders en regelgeving van de gemeente, voor de keukentafelgesprekken zoals die door de dorpswerkers gehouden worden. 6

7 Dorpswerkers Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers op Texel bij vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de Wmo. Om goed bereikbaar te zijn voor burgers is Texels Welzijn iedere week aanwezig in alle dorpen op Texel met een concreet en herkenbaar gezicht: de eigen dorpswerker. Daarnaast is Texels Welzijn iedere werkdag bereikbaar, telefonisch én op haar thuisbasis De Buureton. De dorpswerker denkt mee bij vragen en gaat samen met de burger op zoek naar oplossingen dichtbij en op maat, verbindt en ondersteunt waar nodig bij het snel en makkelijk toegang krijgen tot de diensten, activiteiten of voorzieningen die daar voor nodig zijn. Want de dorpswerker kent de weg in het dorp en op Texel. Voor de gezamenlijk inzet van de dorpswerkers binnen alle dorpen is 40 uur per week beschikbaar. Intro In 2013 Is een pilot gestart waarbinnen Texels Welzijn taken voor de gemeente Texel uitvoert in het kader van de Wmo. Er zijn vier dorpswerkers aangesteld, die het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Texel vormen als het gaat om vragen op het gebied van wonen, welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de Wmo. Bij een vraag brengt de dorpswerker een huisbezoek. In een keukentafelgesprek wordt de vraag verhelderd en worden oplossingsmogelijkheden besproken. Wanneer dit oplossingen zijn in het kader van de Wmo, dan adviseert (zwaarwegend advies) de dorpswerker de Wmoconsulent over de aanvraag van de voorziening. Wanneer het om een andere oplossing gaat, kan de dorpswerker ondersteunen door het geven van informatie, het leggen van contacten, een koppeling te maken met de informele zorg (vrijwilliger, maatje, ), het voeren van enkele ondersteunende gesprekken of het invullen van aanvraagformulieren. Om de ondersteuning te kunnen bieden heeft de dorpswerker contacten met een uitgebreid netwerk van organisaties, zowel professionele organisaties als vrijwilligersorganisaties. Daarnaast kunnen dorpswerkers initiatieven ondersteunen of ontwikkelen die inspelen op veel voorkomende vragen. In 2014 is de pilot werkenderwijs verder uitgewerkt. De dorpswerkers zijn geschoold op kennis van de Wmo en het gekanteld werken, de samenwerking met de afdeling Wmo van de gemeente is vastgesteld, de dorpswerkers hebben gewerkt aan de verdere opbouw van hun netwerk en de bekendheid van de dorpswerkers. De dorpswerkers en Wmoconsulenten hebben naast de telefonische contacten maandelijks werkoverleg voor het bespreken van casussen. De gemeente Texel en Texels Welzijn constateren dan ook samen dat de kritische succesfactoren, zoals beschreven in de Raadsinformatiebrief 043 (2013) gerealiseerd zijn: - De dorpswerkers hebben voldoende kennis van de Wmo. - Er is overeenstemming tussen dorpswerkers en Wmo-medewerkers over de situaties waar afstemming nodig is. - De onderlinge afspraken zijn duidelijk. - Afspraken worden nagekomen. 7

8 - Dorpswerkers onderscheiden zich van Wmo-medewerkers door hun verbindende activiteiten in de nulde lijn. - Wmo-medewerkers kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het keukentafelgesprek zoals gevoerd door dorpswerkers. Evaluatie dorpswerker Texel In oktober 2014 heeft het onderzoeksbureau Van Toepassing in opdracht van de gemeente Texel een onafhankelijk evaluatieonderzoek met betrekking tot deze pilot gedaan. Onderzocht werden (als indicatoren) de klanttevredenheid, de Kanteling, de bekendheid van de dorpswerker en de samenwerking tussen dorpswerker en Wmo-medewerker. Voor de belangrijkste conclusies van dit onderzoek; zie pagina 5 in dit jaarverslag. Spreekuren De dorpswerkers hebben als taak de vragen te verhelderen en de inwoners te ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Zij kunnen door de inwoners rechtstreeks of via Texels Welzijn gebeld worden en zij houden elke week spreekuur in de dorpshuizen. Daarnaast onderhouden ze contacten met diverse organisaties, waardoor inwoners ook vanuit andere organisaties geadviseerd kunnen worden contact met de dorpswerker op te nemen. De inwoners die voor hun vraag nog contact met de gemeente opnemen, worden door de gemeente eveneens naar de dorpswerkers doorgeleid. De dorpswerkers hebben in 2014 gemiddeld spreekuren gehouden in ieder dorp (locatie het eigen dorpshuis) op Texel. Alleen in Oudeschild heeft het spreekuur maar 34 maal doorgang kunnen vinden omdat het dorpshuis in de zomerperiode ruim drie maanden gesloten is. Den Burg kent 5 dagen per week, het jaar rond, een doorlopend spreekuur. De spreekuren vallen in alle dorpen, met uitzondering van Den Burg, samen met de eigen koffie-inloopochtenden van het dorp. Op deze ochtenden zijn er dan gemiddeld ook een bezoekers aanwezig. Dit geeft de dorpswerker de mogelijkheid om wekelijks even in gesprek te gaan over wat er zoal leeft in het dorp. Daarnaast gebruiken de bezoekers zelf dit moment ook regelmatig om hun zorgen te delen, zorgen om zichzelf of juist om een ander. Waar nodig pakt de dorpswerker een dergelijk signaal dan verder op. Daarnaast worden er formulieren meegenomen omdat iemand hulp bij het invullen nodig heeft, worden er vragen over de Wmo gesteld en tal van andere vragen. Verder werd het inloopspreekuur in de buitendorpen ruim 100 maal bezocht door andere bewoners uit het dorp met vragen over ziekenvervoer, formulieren, een alarmeringssysteem, informatie en advies, een rollator voor een toerist, etc. In Den Burg is er in 2014 ruim 500 maal gebruik gemaakt van het dagelijkse inloopspreekuur in De Buureton. En dit alles natuurlijk naast alle dagelijkse telefonische contacten. 8

9 Naast de gewone spreekuren verzorgt de dorpswerker negenmaal per jaar in ieder dorp een thema-ochtend in het kader van preventie en voorlichting. Deze ochtenden trekken ook altijd weer nieuwe bezoekers die geïnteresseerd zijn in het thema van die maand. Thema s in 2014 waren: 55-plussers en alcohol (Brijder), de natuur staat nooit stil (Ecomare), valpreventie (Fysiotherapie Texel), handige hulpmiddelen (met ergo coach Omring), ondersteuningsmogelijkheden stichting Zo (stichting Zo), levenstestament ( Afuittex), kennismaken met DOT-team (Omring), Moldavië (Werkgroep Moldavië), wijkagent (Marco van Duivenbode). Huisbezoeken Totaal aantal huisbezoeken 2014: 392 (NB. Alle vervolghuisbezoeken, ruim 140, zijn hier niet in meegeteld) Casus Tijdens het gesprek van de dorpswerker met een gezin over een herindicatie, en het vertrouwen dat hierbinnen ontstaat, wordt langzaam duidelijk dat het gezin op verschillende terreinen dreigt vast te lopen en zelf niet meer weet hoe dit tij te keren de financiën, het achterstallig onderhoud, de structuur voor de kinderen, etc. En daarmee is de eerste stap richting een verandering van de huidige situatie gezet; het gezin durft zich kwetsbaar op te stellen en om hulp te vragen. Samen met het eigen netwerk en het professionele netwerk wordt een plan gemaakt en worden vrijwilligers betrokken bij delen van de uitvoering hiervan. De dorpswerker blijft als vertrouwenspersoon aanwezig en kan zo de daadwerkelijke uitvoering van het gezamenlijk opgestelde plan blijven ondersteunen. De Cocksdorp 20 huisbezoeken 13x aanvraag Wmo (waarvan 4 herindicaties). o 6x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening. o 7x andere oplossing: mantelzorgondersteuning, mobiliteitsplan, eigen zorgverzekering, vrijwilliger, info en advies. 7x anders: inzet vrijwilligers, personenalarmering, info en advies, een luisterend oor. Casus Een oudere heer zoekt contact met de dorpswerker met de vraag of het mogelijk is zijn terminaal zieke zus vanuit het buitenland terug naar Nederland te halen om hier te sterven. Tijdens een huisbezoek brengt de dorpswerker samen met de wijkverpleegkundige de mogelijkheden in kaart. De Koog 35 huisbezoeken 21x aanvraag Wmo (waarvan 12 herindicaties); o 16x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening. o 5x andere oplossing: mobiliteitsplan, particuliere hulp, zelf aanschaffen scootmobiel 14x anders: inzet vrijwilligers, Tafeltje Dekje, inzet Geriant, informatie en advies. 9

10 Casus Een dochter komt bij ons langs om haar zorgen met de dorpswerker te delen. Haar ouders redden het niet meer in het huishouden, maar vinden het lastig dit aan te geven. Bovendien denkt dochter dat moeder dementerend is. Haar vader is ernstig ziek en is onvoldoende in staat ook nog te zorgen voor moeder. De dorpswerker luistert uitgebreid naar de dochter. Daarna bellen dochter en dorpswerkers samen naar de ouders om een afspraak te maken waar ook de dochter bij aanwezig kan zijn. Een week later mag de dorpswerker op huisbezoek komen. Dan blijkt dat deze ouders niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden omtrent huishoudelijke hulp, van vergoedingen voor vervoer, maar ook niet van andere hulpverlening zoals de mogelijkheid om de aanwezigheid van dementie te onderzoeken. Omdat het gezinsinkomen hoog is, wat een hoge bijdrage betekent voor hulp vanuit de Wmo, stelt de dorpswerker als alternatief een particuliere hulp via de Stichting Zo voor. Zeker omdat de ouders het al moeilijk vinden om te accepteren dat ze huishoudelijke hulp nodig hebben is het prettig dat hun eigen regie in deze zo groot mogelijk blijft. En deze mogelijkheid lijkt de ouders dan ook wel wat. De dochter is duidelijk opgelucht en heeft het gevoel nu haar zorg te kunnen delen. Daarnaast regelt de dorpswerker op verzoek van de ouders een afspraak bij Geriant voor nader contact en een mogelijk onderzoek. Daarnaast vindt een gesprek met de huisarts plaats voor de verwijzing. Inmiddels heeft het gezin huishoudelijke hulp en intensieve begeleiding vanuit Geriant. De Waal 10 huisbezoeken: 7x aanvraag Wmo (waarvan 5 herindicaties) o 6x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening o 1x andere oplossing: zelf aanschaffen rollator. 3x anders: inzet vrijwilliger, gezinsondersteuning, terminale zorg. Casus Bij een huisbezoek waarin diverse zaken besproken worden die geregeld moeten worden in verband met de ziekte van moeder, blijkt dat er ook ondersteuning nodig is bij het maken van het huiswerk van een van de kinderen. In een vervolggesprek praat de dorpswerker hierover verder met moeder en kind en geeft daarbinnen aan dat ons project vrijwillige gezinsondersteuning misschien iets kan bieden bij deze vraag. Inmiddels is de match tussen vrijwilliger en gezin gemaakt. Den Burg 239 huisbezoeken: 185x aanvraag Wmo (waarvan 78 herindicaties) o 134x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening o 51x andere oplossing: inzet eigen netwerk of vrijwilliger, particuliere thuiszorg, stichting Present, mobiliteitsplan, thuiszorgwinkel, inzet vrijwillige tolk, mantelzorgondersteuning, Valys, woningaanpassing zelf realiseren, lenen rolstoel, informatie en advies, 54x anders: vragen om inzet van WonenPlus, (buren)ruzie, begeleiding bij opruimen tuin, papieren invullen, luisterend oor, op basis van zorgen familie of buren, psychiatrie, signaal huisarts, vragen om een vrijwilliger om er soms even uit te kunnen gaan (wandelen, rondrijden, duo fiets, zorgen om kinderen, informatie en advies, rouwverwerking, dagbesteding, eenzaamheid,. 10

11 Casus Verschillende inwoners van een dorp bezoeken de inloopspreekuren, omdat ze zich zorgen maken om iemand bij hen in de buurt. En naast zorg is er ook sprake van ervaren overlast. Met de inwoners gaat de dorpswerker het gesprek aan over de eigen mogelijkheden van de buurt, over wat zij kunnen doen (en laten) bij overlast. Tegelijkertijd maakt de dorpswerker een afspraak voor een huisbezoek met degene over wie men de zorgen heeft. Naar aanleiding van dit gesprek krijgt de dorpswerker toestemming om contact op te nemen met andere hulpverleners. Ondanks de nu aanwezige mogelijkheden voor ondersteuning is de overlast echter niet helemaal terug te dringen in verband met de mentale conditie van deze buurtbewoner. Soms laait het probleem dan ook weer op en wordt er weer samen gezocht naar een oplossing voor dat moment. Op zo n moment blijft de dorpswerker in gesprek met zowel de buurt als met de hulpverleners. En tot op heden hebben zij zo samen kunnen voorkomen dat de zaak escaleert. Den Hoorn 14 huisbezoeken: 5x aanvraag Wmo (waarvan 1 herindicatie): o 3x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening. o 2x andere oplossing: particuliere hulp, eigen mogelijkheden voor vervoer. 9x anders: inzet vrijwilliger, informatie en advies, alarmering, zorgsignaal, luisterend oor, gezondheidsproblemen. Casus De huisarts belt met de vraag of wij een vrijwilliger hebben om samen met Dhr. X, die zeer slecht ziet, regelmatig te gaan fietsen op een duo fiets. Een vrijwilliger verklaart zich al snel en met plezier bereid en gaat samen met de dorpswerker naar Dhr. X om kennis te maken. Dhr. X ziet het helemaal zitten om af en toe samen een stukje te gaan fietsen. De vrijwilliger heeft echter nog nooit op een duo fiets gezeten en wil dan ook eerst een rondje oefenen. Mét de dorpswerker. De duo fiets, die we mogen lenen van de Gollards, wordt opgehaald en de proefronde gereden. Met veel plezier voor zowel de vrijwilliger als de dorpswerker. Dhr. X neemt nu zelf contact op met de vrijwilliger om een afspraak te maken als hij een rondje wil te fietsen. En als het weer wat mooier wordt gaan ze samen een vaste dag afspreken. Oosterend 31 huisbezoeken: 18x aanvraag Wmo (waarvan 9 herindicaties): o 13x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening. o 5x andere oplossing: zelf aanschaffen traplift, particuliere hulp. 13x anders: vrijwilligerswerk gezocht, inzet vrijwilliger, informatie en advies, ondersteuning bij aanschaf traplift, Tafeltje Dekje, gezondheidsproblemen, bemiddeling naar andere organisaties. Casus Met enige regelmaat vragen burgers de dorpswerker eens langs te komen voor advies over wat er eigenlijk nodig is aan aanpassingen in huis als je thuis verzorgd zou moeten worden in verband met ziekte of beperkingen. In nauwe samenwerking met de ergo coach van Omring zijn deze burgers ondersteund bij het zelf aanbrengen van aanpassingen in huis. 11

12 Oudeschild 43 huisbezoeken: 24x aanvraag Wmo (waarvan 10 herindicaties): o 15x leidde dit tot een aanvraag voor een individuele voorziening. o 9x andere oplossing: zelf aanschaffen hulpmiddelen, inzet vrijwillige klussenman, particuliere hulp, zelf aanpassen badkamer. 19x anders: OGGZ problematiek, burenoverlast, hulpmiddelen, realiseren aanpassing douche en toilet, vervoersproblemen, schulden. Casus Mevrouw is zeer moeilijk ter been en kan daardoor geen boodschappen doen. Een scootmobiel zou voor haar een oplossing zijn, maar dat ligt moeilijk vanwege de enorme rommel in haar tuin, waardoor er geen ruimte is om een scootmobiel te stallen. De dorpswerker spreekt met mevrouw af dat zij een vrijwilliger gaat proberen te vinden die voor haar tijdelijk de boodschappen zal doen. Maar in de tussentijd moet mevrouw wel zelf de tuin gaan opruimen, zodat er ruimte komt voor een scootmobiel. Dat is akkoord voor mevrouw. Maar ze wil het wel zelf uitzoeken in de tuin, en bij deze klus dus ook niet geholpen worden. Eenmaal per 14 dagen wipt de dorpswerker even bij haar binnen om te kijken hoe het gaat met het opruimen. Zij probeert haar steeds opnieuw te stimuleren en te adviseren. En inmiddels komt er ook iedere week een vrijwilligster voor de boodschappen. Na enige tijd is de tuin opgeruimd, maar het schuurtje waar de scootmobiel in komt te staan nog niet. Dan blijkt dat het schuurt dat nu goed zichtbaar is geworden, te klein is voor een scootmobiel. Daarom heeft de dorpswerker met mevrouw een Wmo aanvraag gedaan voor het plaatsen van een passend schuurtje. In de zomer wordt het schuurtje geplaatst en krijgt mevrouw eindelijk haar scootmobiel. Sindsdien doet ze zelf haar boodschappen weer. De vrijwilligster blijft haar nog regelmatig bezoeken, voor de gezelligheid. En de dorpswerker houdt een klein oogje in het zeil. Een korte toelichting In 2014 vonden er 392 huisbezoeken, c.q. keukentafelgesprekken, plaats. 117 vragen hadden betrekking op het brede gebied van welzijn en maatschappelijke ondersteuning. 275 vragen werden gesteld binnen het kader van de Wmo, 156 nieuwe aanvragen en 119 herindicaties. In 2014 was er sprake van een groot aantal herindicaties voor indicaties die eerder afgegeven waren voor een periode van vijf jaar. Bij de meeste herindicaties werd de voorziening, soms met een kleine aanpassing naar boven of onder, zoals bij hh1, gewoon verlengd. Want de beperkingen die ten grondslag liggen aan een eerdere indicatie voor vijf jaar zijn bijna nooit verdwenen of zodanig verminderd dat ondersteuning niet meer nodig is. Van de 156 nieuwe Wmo-aanvragen konden er 82 vragen opgelost worden zonder inzet van een individuele voorziening (51%). 12

13 De belangrijkste alternatieve oplossingen voor een individuele voorziening (82 maal) blijken met name de volgende te zijn: zelf organiseren van huishoudelijke hulp (bijvoorbeeld Stichting Zo, eigen kracht en netwerk, inzet vrijwilliger/mantelzorger). zelf aanschaffen en/of lenen van een voorziening, met name bij vragen in het kader van woningaanpassingen en vervoersvoorziening (o.a. mobiliteitsplan Oosterend, zelf kopen scootmobiel/ rolstoel, aanleggen hulpmiddelen door klussenman). inzet van buren, vrijwilliger of maatje. Mantelzorgondersteuning. kortdurende praktische ondersteuning door dorpswerker zelf: - contact leggen/in gesprek gaan met collega-organisaties zoals GGZ, Woontij, Omring, Geriant, politie, Stichting Present, gemeentelijke sociale dienst, etc. - aanvragen bij derden zoals ziektekostenverzekering, bedrijven, belastingdienst, Valys. - Luisterend oor en vinger aan de pols. In dit overzicht zijn eventuele vervolg huisbezoeken, en/of telefonische contacten en contacten met derden, niet meegenomen. De beschreven casussen zijn niet gekoppeld aan de dorpen waarbij ze staan. Samenwerking in eigen dorp en het professionele netwerk Bij de start van de dorpswerkers, begin 2013, met het wekelijks inloopspreekuur in ieder dorp bleek al snel dat de verwachtingen van de deelnemers van de toen bestaande koffieinloop niet direct parallel liepen met de taken van de dorpswerker. Zij waren uit eerdere jaren gewend dat een beroepskracht ook tijdens de koffie-inloop de leiding nam. Dus dat was soms wel even wennen. Inmiddels wordt in ieder dorp door eigen vrijwilligers de koffieinloop georganiseerd. Daarnaast nemen zij ook zelf de verantwoordelijkheid deze ochtenden gemiddeld tweemaal per maand in te vullen met een eigen activiteit. De regie in deze is dus weer terug bij waar hij hoort, bij de burger zelf. En natuurlijk gebeurt dit alles binnen de context van een goede samenwerking tussen dorpswerker en vrijwilligers. De dorpswerkers hebben ook in 2014 veel energie gestoken in de samenwerking met de diverse partners in ieder dorp. Zo werden dorpscommissies en jaarvergaderingen bezocht, werden er contacten gelegd en onderhouden met aanwezige organisaties (mobiliteitsplan, diaconie, etc.) en sleutelpersonen en werden zoveel als mogelijk dorpsactiviteiten bezocht en/of mee georganiseerd (zoals dorpsmaaltijden, sporttoernooien, pilot Sociale Kwaliteit, etc.). Hierbij werd goed samengewerkt met de beheerders van de dorpshuizen. Ook werken de dorpswerkers regelmatig samen met het professionele netwerk in het dorp en/of op Texel. Zoals Geriant (maandelijks casusoverleg), Omring (wijkverpleegkundigen, intensieve thuisbegeleiding, stichting Zo), stichting Present, gemeente Texel, Woontij, huisartsen, fysiotherapeuten, Consultatiebureau, in 2015 zal het onderhouden en zo nodig intensiveren of uitbreiden van deze samenwerkingsrelaties tot de prioriteiten blijven behoren. 13

14 De dorpswerkers verzorgen in iedere uitgave van de verschillende dorpskranten (en de Texelagenda) een artikel over de spreekuren, de bereikbaarheid, de maandelijkse themaochtenden, de dorpsmaaltijden en ander nieuws van Texels Welzijn of collega-organisaties. Casusoverleg Wekelijks staat, tijdens de reguliere teamvergadering van Texels Welzijn, het casusoverleg van de dorpswerkers gepland. Bij dit casusoverleg is het maatschappelijk werk ook aanwezig. Eenmaal per maand schuiven de Wmo-medewerkers (gedeeltelijk) bij dit overleg aan: om te leren van en met elkaar en om tot een goede afstemming te komen binnen de gezamenlijke casussen Daarnaast hebben de dorpswerkers vanaf de zomer, in steeds wisselende tweetallen, gewerkt aan collegiale toetsing. Eigen casussen werden aan elkaar voorgelegd en bevraagd op: zorgvuldigheid, zijn de juiste vragen gesteld, zijn alle vragen gesteld, waren er ook andere oplossingen mogelijk geweest, was er sprake een goede samen-werking tussen burger en dorpswerker of heeft de dorpswerker vooral hard gewerkt Tenslotte is er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een nieuw registratiesysteem voor de dorpswerkers. Een registratiesysteem dat enerzijds de administratieve taken van een dorpswerker beperkt houdt ( handen aan het bed ) en anderzijds toch voldoende afgestemd is op de kaders en regels van de gemeente Texel. 14

15 Maatschappelijk werk Maatschappelijk werk ondersteunt mensen, jong en oud, als psychosociale klachten of problemen het dagelijks leven gaan belemmeren. Vaak hebben deze problemen te maken met relaties, werk, opvoeding, wonen, financiën, Maatschappelijk werk biedt verschillende vormen van hulpverlening: individuele gesprekken, relatiegesprekken, systeemgesprekken en groepshulpverlening. Daarnaast draagt het maatschappelijk werk zorg voor de voedselbankindicaties. Dankzij de kortdurende ambulante hulpverlening van het maatschappelijk werk zijn burgers vaak weer in staat hun leven zelfstandig op te pakken, dan wel te worden doorgeleid naar vrijwillige hulp/steun en/of gespecialiseerde zorg. Overzicht maatschappelijk werk 2014 Hulpeenheden Trajecten 151 Korte contacten (69) 7 Groepshulpverlening (AT en budget) 10 Totaal 168 (waarvan nog 26 lopend) Opmerking: In het jaarverslag 2013 van Texels Welzijn zijn m.b.t. de hulpeenheden de volgende data te vinden (dit ter vergelijking): Trajecten 161 Korte contacten (64) 6 Groepshulpverlening (tweemaal AT) 23 Totaal 190 (waarvan nog 23 lopend) NB Het maatschappelijk werk bij Texels Welzijn kent 40 formatie-uren per week. Totstandkoming contact Op initiatief van cliënt 41% Op initiatief AMW 4% Verwezen 55% 15

16 Verwezen door Familie 5% Gemeente 10% (met name afdeling Werk & inkomen) Huisarts 30% Jeugdhulpverlening 4% Vrijwilligersorg./kerken. 46% (o.a. voedselbank, kerk en minima, Texels Welzijn) Politie 2% Overig 3% NB Het aantal verwijzingen door vrijwilligersorganisaties etc. is in 2014 met ruim 50% toegenomen (2013; 30%). Duur hulpverlening Korter dan 1 maand 61% (o.a. voedselbank, structurering, overdracht aan vrijwilliger/professional, crisisinterventie) 1 tot 3 maanden 16% 3 tot 6 maanden 16% 6 tot 9 maanden 7% (o.a. rouwverwerking) NB Duur hulpverlening korter dan 1 maand is in 2014 in verhouding weer gestegen (2013; 53%) Geslacht cliënten Vrouw 62% Man 38% Leeftijd cliënten 18 t/m 24 8% 25 t/m 34 15% 35 t/m 44 20% 45 t/m 54 30% 55 t/m 64 23% 65 t/m 74 0% 75 t/m 84 3% 85 t/m 99 1% 16

17 Bron van inkomsten AOW en pensioen 6% Arbeidsongeschiktheid 26% Leeft van inkomen ander 4% Loondienst 30% Sociale voorziening (Wwb ed.) 9% Werkeloosheidsuitkering 8% Zelfstandig beroep 5% Zonder inkomen 12% (o.a. wachttijd richting uitkering, inwonend, mensen die op Texel landen ) NB Het aantal burgers dat niet beschikt over een eigen inkomen uit arbeid, AOW of pensioen is in 2014 gestegen naar 59% (2013; 51%) Leefsituatie Eenouderhuishouden 20% Eenpersoonshuishouden 33% Inwonend bij ouders/familie 8% Samengesteld gezin 1% Samenwonend paar met kinderen 28% Samenwonend paar zonder kinderen 10% Land van herkomst Nederland 85% Niet-westerse allochtonen 9% (o.a. China, Somalië, Irak) Westerse allochtonen 6% (o.a. Polen, Italië, Bosnië) Woonplaats De Cocksdorp 8% De Koog 7% De Waal 1% Den Burg 62% Den Hoorn 4% Oosterend 9% Oudeschild 9% 17

18 Problematiek Sociaal-materiële problemen 51% Huisvesting 8% Inkomen/financiën 7% Maatschappelijke organisaties (UWV ed.) 7% Voedselbank 67% Werk overig 8% Sociaal-psychische problemen 34% Depressieve klachten 3% Eenzaamheid 1% Lichamelijke gezondheid 12% Psychosociale problematiek 75% (o.a. assertiviteit, spanningsklachten) Verslaving 1% Verwerking 8% Relationele problemen 11% Familierelatie 12% Opvoeding 27% Partnerrelatie 61% Huiselijk geweld 3% Lichamelijke mishandeling 50% Psychische mishandeling 33% Anders 17% (o.a. seksuele mishandeling, dreiging) NB Het percentage sociaal-materiële problemen is ook dit jaar weer verder gestegen (2013; 35%, 2012; 25%). Maar natuurlijk komen sociaal-materiele problemen meestal wel in combinatie met ook sociaal-psychische problemen voor. Aard aangeboden hulp Bemiddeling en belangenbehartiging 5% Crisishulpverlening 1% Groepshulpverlening (AT en Budget) 5% Informatie en advies 42% Onderzoek en rapportage 3% Pedagogische begeleiding 1% Praktische en materiële begeleiding 10% Psychosociale begeleiding 30% Toeleiding gespecialiseerde zorg 3% 18

19 Gebruikte instrumenten bij aangeboden hulp Eén gezin-één plan 17% Triple P 8% Verwijsindex 41% Anders 34% (o.a. geweldsspiraal en Multi Disciplinair Overleg) Reden beëindiging hulpverlening Hulpverlening afgerond 93% Voortijdig op initiatief maatschappelijk werker 2% Voortijdig op initiatief van cliënt 2% Voortijdig vanwege andere reden (o.a. verhuizing) 1% Aard van de contacten Face to face 46% /telefoon 30% Huisbezoek cliënt 8% Contact (incl. huisbezoek) met derden rond cliënt 9% No-show 7% Verwezen naar Niet verwezen 57% Vrijwilligersorganisaties (inclusief Texels Welzijn) 29% (o.a. Voedselbank, Kerk en Minima, Stichting Present) Overige eerste lijn 6% Overige tweede lijn 4% Schuldhulpverlening 2% Anders 2% NB In het registratiesysteem kan maar één verwijzing (op hoofdproblematiek) worden aangevinkt. Dus naast een verwijzing naar de voedselbank kan bijvoorbeeld niet tegelijk een verwijzing naar schuldhulpverlening of Texels Welzijn (intern) weergegeven worden. 19

20 Samenwerkingsrelaties maatschappelijk werk Het maatschappelijk werk kent een nauwe samenwerking met diverse organisaties en beroepsgroepen op Texel. Zo is er regelmatig tot zeer frequent contact met: Huisartsen face tot face: 1 x per 6 weken of 1 x per 3 maanden (afhankelijk van de huisarts); daarnaast natuurlijk regelmatig mail- of telefonisch contact Politie Gemeente: met name afdeling schuldhulpverlening en Wwb Dorpswerkers Texels Welzijn Voedselbank Brijderstichting GGD: met name Vangnet en advies CJG: samenwerking met de verschillende partners binnen de CJG en deelname aan de reguliere gezamenlijke (thema)bijeenkomsten Consultatiebureau (onderdeel van de jeugd gezondheidszorg van GGD Hollands Noorden) Verloskundigen Kerk en minima GGZ: sociaal wijkteam Texel (SPV ers) Daarnaast vonden er in 2014 een twaalftal bijeenkomsten plaats over de verbetermogelijkheden van de samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg (mede in het kader van de ontwikkelingen binnen Texel Health, de coöperatie van zorgaanbieders) Deskundigheidsbevordering maatschappelijk werkers Acht bijeenkomsten intervisie 4 trainingsdagen vechtscheidingen Workshop Recht (Breukelen) Workshop Autisme (Den Helder) Workshop CVA (Texel) Workshop/training Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (Den Helder) Groepshulpverlening In 2014 is er opnieuw een assertiviteitstraining aangeboden (10 bijeenkomsten) met zes deelnemers. Een vrij kleine groep ditmaal. Debet hieraan is waarschijnlijk het feit dat in 2013 de assertiviteitscursussen voor het eerst op Texel werden aangeboden, terwijl de vraag wel al langer aanwezig was. Hierdoor was de deelname aan de eerste twee cursussen dan ook groot (23 deelnemers in twee cursussen). Gezien deze meer beperkte vraag zullen we ook in 2015 de assertiviteitscursus slechts eenmaal aanbieden. 20

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Goede zorg in de wijk

Goede zorg in de wijk Amsterdamse cliënten aan het woord Goede zorg in de wijk Eindrapportage van het onderzoek transitie vanuit cliëntenperspectief Centrum voor Cliëntervaringen, december 2014 Auteurs: Drs. Barbara Groot-Sluijsmans

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie