ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST"

Transcriptie

1 ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST Utrecht, december 2012 door Marielle Jansen Referentie MJN Utrecht, 7 december 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN

2 VOORWOORD Onderzoek pagina 2/16 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 3 1 Inleiding Aanleiding Probleemstelling Methode en respons Achtergrond doelgroep Leeswijzer 4 2 Onveiligheidsgevoelens Inleiding Aandacht voor onveiligheidsgevoelens Beleidsdoelen en maatregelen Tevredenheid uitvoering maatregelen onveiligheidsgevoelens 9 3 Overlast Inleiding Aandacht voor Beleidsdoelen en -maatregelen Tevredenheid aanpak beleving 13 4 Toekomstige ondersteuning 15 5 Conclusies 16

3 1 HOOFDSTUK Onderzoek pagina 3/16 1 INLEIDING 1.1 AANLEIDING Begin oktober 2012 heeft het CCV op de thema s woon, beleving een enquête uitgezet onder alle gemeenten. Het CCV levert graag maatwerk en vindt het belangrijk dat kennis en producten aansluiten bij de dagelijkse praktijk van gemeenten. Regelmatig bevragen wij daarom onze klanten om de klanttevredenheid te meten, te horen of er behoefte is aan (extra) kennis of ondersteuning en in welke vorm men dit graag wil ontvangen. Ook deze enquête was hierop gericht. In deze rapportage geven wij inzicht in de enquêteresultaten van de thema s beleving. 1.2 PROBLEEMSTELLING Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vraag: - Wat is het huidige kennisniveau van gemeenten op de thema s beleving? - Op welke wijze geven gemeenten op dit moment prioriteit aan deze thema s? - Op welke wijze willen gemeenten graag ondersteuning ontvangen op deze thema s? 1.3 METHODE EN RESPONS Er is een enquête uitgezet onder alle gemeenten (n = 415) en deelgemeenten (n = 21). Er zijn 63 veiligheidscoördinatoren gestart met de enquête over onveiligheidsgevoelens (respons van 14,4%), waarbij 59 respondenten de gehele vragenlijst hebben doorlopen (respons van 13,5%). De vragenlijst over beleving is gestart door 59 veiligheidscoördinatoren en door 55 van hen volledig ingevuld (respons op de bandbreedte tussen 13,5% en 12,6%). 1.4 ACHTERGROND DOELGROEP De overgrote meerderheid van de respondenten is veiligheidscoördinator (zie figuur 1a). Andere functies die een aantal maal werden genoemd zijn: (beleids)adviseur (openbare orde en) veiligheid, beleidsmedewerker/adviseur bestuurlijke en juridische zaken en beleidsmedewerker integrale veiligheid. Figuur 1a Functie (n=63) Figuur 1b Dienstverband (n=63) Veiligheidscoördinator (Beleids)adviseur (openbare orde en) veiligheid Beleidsmedewerker/adv iseur bestuurlijke en juridische zaken Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid Coordinator Steunpunt Woon Gemeente Rotterdam Criminoloog Minder dan 3 jaar 3 tot 5 jaar 5 tot jaar Langer dan jaar Projectleider

4 pagina 4/16 Ongeveer eenderde van de respondenten voert zijn huidige functie nog geen drie jaar uit (zie figuur 1b). Bijna een kwart werkt drie tot vijf jaar in de huidige functie, eveneens een kwart voert zijn of haar functie inmiddels vijf tot tien jaar uit. Iets minder dan een vijfde van de respondenten, ten slotte, is al meer dan tien jaar werkzaam in zijn huidige functie. 1.5 LEESWIJZER Hoofdstuk 2 gaat in op het thema de manier waarop de aanpak van onveiligheidsgevoelens gestalte krijgt binnen de gemeente, hoofdstuk 3 doet dit voor het thema. Hoofdstuk 4 beschrijft de door respondenten gewenste toekomstige ondersteuning. Het rapport besluit met de conclusies in hoofdstuk 5.

5 pagina 5/16 2 ONVEILIGHEIDSGEVOELENS 2.1 INLEIDING Veiligheidsgevoelens zijn enerzijds gelieerd aan criminaliteit en slachtofferschap. Betrokken raken bij bijvoorbeeld geweld of een inbraak, heeft onveiligheidsgevoelens tot gevolg. Maar ook de angst voor criminaliteit of het hebben van sociale ongenoegens zijn van invloed op het veiligheidsgevoel. Individuele factoren, waardeoordelen en maatschappelijke ontwikkelingen spelen daarbij onder andere een rol. 2.2 AANDACHT VOOR ONVEILIGHEIDSGEVOELENS We hebben gevraagd of onveiligheidsgevoelens in de betreffende gemeente hoog op de politieke agenda staat (figuur 2a). Ook hebben we gevraagd bij welke gemeentelijke afdeling het thema is belegd (figuur 2b). Figuur 2a Onveiligheidsgevevoelens politieke agenda (n=63) Figuur 2b Onveiligheidsgevoelens positie in gemeente (n=63) Ja Nee Nog niet openbare Orde en Veiligheid/Kabinet Burgemeester of een soortgelijke afdeling Combinatie OOV en MO Maatschappelijke ontwikkeling De cirkeldiagram in figuur 2a illustreert dat onveiligheidsgevoelens politiek een belangrijk thema is. Tweederde van de gemeenten (67%) geeft aan dat het hoog op de politieke agenda staat. In de meeste gemeenten (66%) is het thema belegd bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid of een soortgelijke afdeling. In 21% van de gemeenten is het thema belegd bij zowel de afdeling OOV als de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling. In kaart brengen onveiligheidsgevoelens Onveiligheidsgevoelens worden met verschillende bronnen in kaart gebracht. Figuur 3 Hoe brengt u onveiligheidsgevoelens in uw gemeente in kaart? (n=63)

6 pagina 6/ Politiecijfers (54 keer), de Integrale Veiligheidsmonitor (50 keer) en andere organisaties (eveneens 50 keer) worden het meest genoemd. Andere methoden die men toepast om onveiligheidsgevoelens in kaart te brengen zijn wijkschouwen (32 keer), bewonersenquêtes (30 keer) of woononderzoek (3 keer). Ook het Meldpunt Overlast is in bepaalde gemeenten een belangrijke informatiebron (18 keer). 2.3 BELEIDSDOELEN EN MAATREGELEN De gemeenten is gevraagd of er op het thema onveiligheidsgevoelens beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd en of hieraan ook al maatregelen zijn gekoppeld om deze doelstellingen te behalen. Figuur 4a Beleidsdoelstellingen (n=63) Figuur 4b Beleidsmaatregelen (n=61)

7 pagina 7/ Ja 25 Nee Zijn we mee bezig 36 Ja Nee Tweederde van de gemeenten (68%) heeft over het thema onveiligheidsgevoelens beleidsdoelstellingen geformuleerd, 19% is daar mee bezig en 13% heeft geen beleidsdoelen rondom het thema. Van de gemeenten geeft 59% aan ook beleidsmaatregelen te hebben geformuleerd die moeten ingrijpen op het terugdringen van onveiligheidsgevoelens. Een aantal gemeenten heeft zijn antwoord toegelicht: wel globale doelen - kwantificeerbare doelen zijn lastig en de vraag is of je daarmee de burgers die zich onveilig blijven voelen recht doet Binnen de kadernota IVB hebben we "veiligheid en actualiteit" geprioriteerd. Door snel het contact te zoeken met melders, komen we snel bij de oorzaak van problemen, kunnen we sneller duiden en maatregelen treffen. binnen kadernota gemeenteraad zijn doelen geformuleerd m.b.t. diverse veiligheidsthema's binnen Kernbeleid Veiligheid De gemeente Dirksland houdt per 1 januari 2013 op te bestaan. Zij zal onderdeel gaan uitmaken van de gemeente Goeree-Overflakkee. Deze nieuwe gemeente gaat nieuwe beleidsdoelstellingen formuleren. de hoofddoelstelling luidt: onze gemeente moet een gemeente zijn waar de inwoners veilig zijn en zich veilig voelen. De vraag speelt op dit moment welke afdeling verantwoordelijk is en wie dan aan zet is voor de uitvoering. Hierover is nog geen duidelijkheid. Er komt een notitie wijkgericht werken, waar het thema gevoelens een plek krijgt. Het is een belangrijk item om de perceptie van onveiligheidsgevoelens te beïnvloeden. Er zijn doelstellingen geformuleerd voor het terugdringen van het onveiligheidsgevoel. Het staat hoog op de agenda in die zin dat het een thema is in het integraal veiligheidsbeleid, maar er wordt niet de hoogste prioriteit (prio 3) aangegeven omdat de scores op 'dreiging' en 'sociale ' significant lager zijn dan bij de referentiegroep van onze gemeente (ten tijde van opstelling van beleid, nu zijn ze gelijk). Ook vertonen onze inwoners relatief minder vermijdingsgedrag en krijgt de eigen woonomgeving een 7 als rapportcijfer. Het thema is opgenomen in de nieuwe Kadernota Veiligheid. Kwantificeerbaar uitdrukken blijkt erg lastig... In de gemeentelijke begroting zijn doelstellingen opgenomen. In de Kadernota Integrale Veiligheid zijn speerpunten benoemd. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Onderdeel daarvan is een communicatieplan. Wekelijks wordt op verschillende thema's aandacht gevraagd (voorkomen woninginbraken, fietsendiefstal, huiselijk geweld, hennepkwekerijen, diefstal van/uit auto etc. In het meerjarenbeleidplan integrale veiligheid hebben we een vijftal thema s benoemd, namelijk± eigen verantwoordelijkheid+ jeugd+ aanpak huiselijk geweld+ dadergerichte aanpak+ sociale cohesie en polarisatie. in IV-plan opgenomen doel: verbeteren van het veiligheidsgevoel onder inwoners waarbij het rapportcijfer in de bewonersenquêtes de komende 4 jaar moet stijgen In kadernota integraal veiligheidsbeleid is thema geprioriteerd. Doelstelling staat in programmabegroting. Minder onveiligheidsgevoelens bij inwoners door betere voorlichting. Nota veiligheid Hierin zijn de beleidsdoelstellingen vastgesteld door de raad. Om het jaar wordt er een veiligheidsindex gemaakt. Daarbij worden willekeurig burgers geinterviewd met dezelfde vragen

8 pagina 8/16 Onlangs is er door een stagiair een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving. Het rapport hierover wordt binnenkort behandeld in de gemeenteraad en dan zal er een plan van aanpak op de conclusies en aanbevelingen moeten worden gemaakt. op basis van cijfers Op dit moment speelt dit onderwerp niet zo, er zijn geen beleidsdoelstellngen geformuleerd raadsambities rond veilig wonen, ondernemen en uitgaan. We willen de goede resultaten vasthouden Worden meegenomen in het nieuw op te stellen integaal veiligheidsbeleid (moethodiek Kernbeleid Veiligheid) veiligheidsveld 1. Wordt aandacht aan besteed in het nieuwe IVB-plan zijn nog niet SMART-geformuleerd Betrokken partijen Bij het ontwikkelen van beleidsmaatregelen zijn doorgaans verschillende partijen betrokken. Figuur 5 Betrokken partijen De figuur laat zien dat de politie het meest wordt genoemd als betrokken partij (47 keer), gevolgd door bewoners(organisaties) en woningbouwcorporaties (ieder 34 keer genoemd). Ook het maatschappelijk werk, de welzijnsorganisatie, bedrijven en de reinigingsdienst spelen een belangrijke rol. Bekendheid en Gebruik Tafel van 12 Een instrument dat kan helpen bij de aanpak van onveiligheidsgevoelens is de Tafel van 12. Een instrument dat kan helpen bij de aanpak van onveiligheidsgevoelens is de Tafel van 12. De Tafel van Twaalf is een denkkader. Het helpt bij het formuleren van een strategie of aanpak waarin veiligheidsbeleving een rol speelt. Afhankelijk van de lokale situatie kunnen een of meerdere tactieken worden ingezet. De Tafel beschrijft deze twaalf tactieken en geeft aan hoe deze in de praktijk zijn toe te passen. Figuur 6a Bekendheid Tafel van 12 (n=59) Figuur 6b Gebruik Tafel van 12 (n=59)

9 pagina 9/16 25 Ja 5 34 Nee 0% 20% 40% 60% 80% 0% Geregeld Zelden of incidenteel Nooit Het merendeel van de gemeenten (58%) blijkt de Tafel van 12 niet te kennen. Van de 25 gemeenten die het instrument wel kennen, gebruiken 5 gemeenten het geregeld, gebruiken gemeenten het incidenteel en gemeenten nooit. 2.4 TEVREDENHEID UITVOERING MAATREGELEN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS Bijna driekwart (73%) is tevreden over de uitvoering van de maatregelen, de overige 27% is hierover niet tevreden. Figuur 7 Tevredenheid uitvoering maatregelen (n=59) Ja Nee 0% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% Een deel van de respondenten licht zijn antwoord toe: Concrete maatregelen zijn er nog niet, dus nog geen antwoord - draagvlak voor plannen is groot, voor concrete toewijding / aanpak is (nog) klein aantal doelstellingen onduidelijk en komen zelf niet toe aan coördinatie op een aantal punten blijft erg hard trekken aan een 'dood paard'. Gemeente wil regierol voeren en partners eigen rol laten oppakken, maar partners voelen urgentie niet. Komt wellicht ook door het redelijk goede cijfer dat men voor veiligheid geeft (7,7 overdag en 7,0 avond/nacht). Cijfers m.b.t. veiligheidsgevoel zijn positiever, hetgeen zou kunnen betekenen dat de werkwijze aanslaat. De beleidsnota moet eerst worden vastgesteld de partijen nemen hun verantwoordelijkheden voor zover zij het ervaren als hun verantwoordelijkheden. Hier heeft de gemeente een belangrijke rol, met name deze regierol is belangrijk omdat dat nog wel eens het verschil maakt tussen het wel of niet oppakken van problematiek als zijnde hun verantwoordelijkheid. Vanuit economische aspecten heeft iedere partij te maken met bezuinigingen en dat resulteert in een terugtrekkende houding. De gemeente heeft de taak om de partijen scherp, bij de les te houden. De uitvoering loopt wel naar wens, maar de kunst is om niet alleen losse resultaten te boeken maar echt maatschappelijk effect te bereiken.

10 pagina /16 Eerste effecten pilot zijn positief. Burgers voelen zich meer betrokken bij de wijk en zijn bereid mee te denken en te doen omdat zij prioriteiten kunnen bepalen. Er is geen sprake van grote woon binnen de gemeente. De zaken die naar voren komen kunnen via genoemde beleidsmaatregelen prima worden aangepakt. Er zijn nog geen maatregelen geformuleerd het werkt! Ik denk dat onveiligheidsgevoelens worden onderschat. Er zou specifieker op geacteerd moeten worden Je ziet dat deze maatregelen effect sorteren komt nog onvoldoende integraal van de grond. Maatregelen worden doorlopend verder ontwikkeld Met de zeer beperkte middelen wordt uitvoering gegeven aan de afspraken. Nee, want we gaan daar de komende maanden mee starten Nog niet integraal genoeg Onze gemeente betreft een kleine gemeente met korte lijnen. Dit vereenvoudigd de aanpak. Wij richten ons voornamelijk op vroegsignalering om aan de vorokant van de problematiek te komen. Score in de Veiligheidsmonitor is gestegen Soms lastig exacte resultaten maatregelen te meten We scoren in de laatste veiligheidsmonitor een 7,6 op leefbaarheid en een 7,2 op een veilige woonomgeving. In 2009 waren deze cijfers vergelijkbaar. Deze cijfers geven voor ons aan dat wat we doen, doen we goed.

11 pagina 11/16 3 OVERLAST 3.1 INLEIDING Jongeren, buren, drugs, fysieke verloedering en verkeers zijn allerlei vormen van (sociale), waar burgers op buurtniveau mee in aanraking komen. Iedereen ervaart op een andere manier en heeft er een eigen oordeel over. Niet alleen burgers beleven de op een bepaalde manier; dit geldt ook voor de betrokken professionals. Al deze factoren maken dat het begrijpen en aanpakken van complex is. 3.2 AANDACHT VOOR OVERLAST We hebben gemeenten gevraagd de drie meest voorkomende vormen van te noemen. Figuur 8 geeft hiervan een overzicht. Figuur 8 Overlast-Top 3 (n=59) Jongeren staat met stip op 1. Van de 59 gemeenten die deze vraag beantwoordden zetten 41 gemeenten dit in hun Overlast Top-3. Zwerfvuil/hondenpoep werd door 30 gemeenten genoemd en neemt de tweede plaats in, verkeers staat met 22 keer op de 3 e plaats. De gemeenten baseren zich daarbij op verschillende bronnen (zie figuur 9). Figuur 9 Bronnen om in kaart te brengen (n=59)

12 pagina 12/ Politiecijfers worden in dit verband het meest genoemd (52 keer), gevolgd door de Integrale Veiligheidsmonitor (39 keer) en signalen van andere organisaties (27 keer). Ook voeren gemeenten zelf onderzoek uit, zoals met wijkschouwen (23 keer), enquêtes of interviews (21 keer). Ook het Meldpunt Overlast wordt door veel gemeenten (20) als bron gebruikt. Van de 56 gemeenten die deze vraag beantwoordden, geven 35 aan dat beleving hoog op de politieke agenda staat (zie figuur a). Figuur a Overlast op politieke agenda(n=56) Figuur b Positie in gemeente( n=56) Anders Ja Nee Nog niet Bij Maatschappelijke Ontwikkeling (i.e. Welzijn, Jeugd en onderwijs) Bij openbare Orde en Veiligheid/kabinet Burgemeester of een soortgelijke afdeling Een combinatie van beiden In de helft van de gevallen is het thema ondergebracht bij de afdeling OOV (28 van de 56 gemeenten), in slechts 3 gevallen bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. In 15 gemeenten is het thema belegd bij beide afdelingen, gemeenten hebben het thema elders binnen de gemeente gepositioneerd (figuur b). 3.3 BELEIDSDOELEN EN -MAATREGELEN In 36 van de 56 gemeenten zijn gemeentelijke beleidsdoelen geformuleerd op het terugdringen van beleving (Figuur 11a). Figuur 11a Beleidsdoelen aanpak (n=56) Figuur 11b Maatregelen aanpak Overlast Top-3 (n=59)

13 pagina 13/ Ja Nee Zijn we mee bezig Ja Nee Verschillende gemeenten geven aan dat de doelstellingen in het kader van het terugdringen van de beleving zijn opgenomen in het Integrale Veiligheidsbeleid van de gemeente. Een andere gemeente neemt het op in het Handhavingsbeleidsplan of in de plannen voor de aanpak van specifieke vormen van. Een enkele gemeente heeft haardoelstellingen al SMART geformuleerd: In 2014 moet het percentage burgers dat zich nooit of slechts soms onveilig voelt zijn gestegen naar 95%. In 37 gemeenten is een specifieke aanpak ontwikkeld op de Overlast Top-3 (figuur 11b). Dit is gebeurd in samenwerking met verschillende partijen. Gemeenten werken samen met andere partijen in de aanpak van (figuur 12) Figuur 12 Samenwerkende partijen in aanpak Overlast Top-3 (n=21) De politie wordt in dit verband het meest vaak genoemd, gevolgd door woningcorporaties,welzijnsorganisaties (7 keer), maatschappelijk werk (6 keer) en bewoners(organisaties).

14 pagina 14/ TEVREDENHEID AANPAK OVERLASTBELEVING Van de gemeenten met een specifieke aan pak voor de Overlast Top-3 aanpak is 57% hier tevreden over en 43% niet. Zo geeft een van de respondenten aan dat de vaste-klantenlijst de wijkagenten erg veel tijd kost, zonder dat een structurele oplossing dichterbij lijkt te komen. Een andere geeft aan dat door bezuinigingen de expertise op de aanpak van woon terugloopt, waardoor zaken vaker escaleren. Woon is volgens deze persoon verbonden met veel andere problemen, maar het ontbreekt vaak nog aan een integrale aanpak van. Informatie Analyse Actiemodel (IAA) Een methode waarmee de beleving kan worden aangepakt is het zogenaamde Informatie Analyse Actiemodel (IAA-model). De respondenten is gevraagd in hoeverre zij hiermee bekend zijn (figuur 13). Figuur 13 Bekendheid met het Informatie Analyse Actiemodel (IAA-model) (n=56) Ja, en ik heb behoefte aan meer informatie hierover Ja, en ik heb geen behoefte aan meer informatie hierover 41 Nee, En ik hoef hier ook niet meer over te weten Nee, Maar ik wil hier graag meer over weten De overgrote meerderheid 47 van de 56 respondenten) kent het model niet. De meesten van hen (87%) wil hier graag meer over weten.

15 pagina 15/16 4 TOEKOMSTIGE ONDERSTEUNING Het CCV vindt het belangrijk gemeenten in de toekomst te blijven ondersteunen bij de aanpak van beleving. We hebben de respondenten gevraagd in welke fase van de beleidsvorming ondersteuning gewenst is. Figuur 14 Ondersteuning per fase in de beleidsvorming (n=55) In alle fasen Beleidsontwikkeling Analysefase Uitvoering Evaluatie De fase van beleidsontwikkeling wordt door 21 gemeenten genoemd als fase waarin ondersteuning is gewenst. De analyse-, uitvoerings-, en evaluatiefase worden minder vaak genoemd (respectievelijk 13, 11 en maal). De meeste respondenten willen echter in alle fasen worden ondersteund (23 genoemd). Figuur 15 Vormen van ondersteuning (n=54) Met name good practices van buiten de eigen gemeente worden nuttig gevonden (39 keer genoemd). Maar ook een actueel webdossier en intergemeentelijke kennisdeling worden vaak genoemd (respectievelijk 30 en 26 keer). De digitale nieuwsbrief werd 16 maal genoemd, Workshops en bijeenkomsten in het land 13 maal, advies op maat 11 maal en workshops in de eigen gemeente 8 maal.

16 pagina 16/16 5 CONCLUSIES Aandacht voor veiligheidsbeleving (De aanpak van) onveiligheidsgevoelens staat bij tweederde van de gemeenten hoog op de politieke agenda. In de meeste gemeenten (66%) is het thema belegd bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid of een soortgelijke afdeling. Beleidsdoelen en maatregelen aanpak veiligheidsbeleving Tweederde van de gemeenten heeft over het thema onveiligheidsgevoelens beleidsdoelstellingen geformuleerd en 19% is daar mee bezig. Van de gemeenten heeft 59% ook beleidsmaatregelen geformuleerd om onveiligheidsgevoelens terug te dringen. Tevredenheid aanpak veiligheidsbeleving Driekwart is tevreden over de uitvoering van de maatregelen, een kwart is dit niet. Aandacht voor Tweederde van de gemeenten geeft aan dat beleving hoog op de politieke agenda staat. Jongeren staat met stip op 1 als meest voorkomende vorm van. Beleidsdoelen en maatregelen aanpak Tweederde van de gemeenten heeft gemeentelijke beleidsdoelen geformuleerd op het terugdringen van beleving. Deze zijn veelal opgenomen in het Integrale Veiligheidsbeleid van de gemeente. In 37 gemeenten is - in samenwerking met verschillende partijen - een specifieke aanpak ontwikkeld op de Overlast Top-3 Tevredenheid aanpak Overlast Van de gemeenten met een specifieke aan pak voor de Overlast Top-3 aanpak is 57% hier tevreden over en 43% niet. Toekomstige ondersteuning In alle fasen van de beleidsvorming willen gemeenten ondersteund worden, maar het meest genoemd is de fase van beleidsontwikkeling. Met name good practices van buiten de eigen gemeente worden nuttig gevonden.

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Woonoverlast en Skaeve Huse November 2015 1. Inleiding 1.1 Respons en weging Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van een peiling over woonoverlast en Skaeve Huse

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Verschuurstraat en Rochussenstraat Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Verschuurstraat en Rochussenstraat Publicatienummer: 1541 Datum: April 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN

DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN Het publiek belang van een meetbaar openbaar bestuur Robert Mul Organigram gemeente Rotterdam Ombudsman Gemeenteraad Rekenkamer B&W Takken van dienst gemeentesecretaris

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

o v e r l a s t b e l e v i n g e B o o k o v e r h e t b e g r i j p e n e n e f f e c t i e f a a n p a k k e n v a n

o v e r l a s t b e l e v i n g e B o o k o v e r h e t b e g r i j p e n e n e f f e c t i e f a a n p a k k e n v a n O v e r l a s t b e l e v i n g e B o o k o v e r h e t b e g r i j p e n e n e f f e c t i e f a a n p a k k e n v a n o v e r l a s t b e l e v i n g www.hetccv.nl/overlastbeleving Voorwoord Beste lezer,

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving

Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving Resultaten: Leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving In april 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar mening over de leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in de woonomgeving.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen Het Politiekeurmerk Veilig Wonen Seminar PKVW - BORG 20 juni 2011 Lilian Tieman Programmaleider Veilig Wonen-CCV 14-07-2011 Vandaag Waarom een keurmerk woningbeveiling: actualiteit Het hoe en waarom van

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

De rol van de raad bij de omgevingswet

De rol van de raad bij de omgevingswet De rol van de raad bij de omgevingswet Onderzoeksenquête onder gemeenteraadsleden in Nederland 23 augustus 2016 Raadslid.Nu Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inleiding De omgevingswet heeft een grote

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie