ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST"

Transcriptie

1 ONDERZOEK ONVEILIGHEIDSGEVOELENS EN OVERLAST Utrecht, december 2012 door Marielle Jansen Referentie MJN Utrecht, 7 december 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN

2 VOORWOORD Onderzoek pagina 2/16 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 3 1 Inleiding Aanleiding Probleemstelling Methode en respons Achtergrond doelgroep Leeswijzer 4 2 Onveiligheidsgevoelens Inleiding Aandacht voor onveiligheidsgevoelens Beleidsdoelen en maatregelen Tevredenheid uitvoering maatregelen onveiligheidsgevoelens 9 3 Overlast Inleiding Aandacht voor Beleidsdoelen en -maatregelen Tevredenheid aanpak beleving 13 4 Toekomstige ondersteuning 15 5 Conclusies 16

3 1 HOOFDSTUK Onderzoek pagina 3/16 1 INLEIDING 1.1 AANLEIDING Begin oktober 2012 heeft het CCV op de thema s woon, beleving een enquête uitgezet onder alle gemeenten. Het CCV levert graag maatwerk en vindt het belangrijk dat kennis en producten aansluiten bij de dagelijkse praktijk van gemeenten. Regelmatig bevragen wij daarom onze klanten om de klanttevredenheid te meten, te horen of er behoefte is aan (extra) kennis of ondersteuning en in welke vorm men dit graag wil ontvangen. Ook deze enquête was hierop gericht. In deze rapportage geven wij inzicht in de enquêteresultaten van de thema s beleving. 1.2 PROBLEEMSTELLING Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vraag: - Wat is het huidige kennisniveau van gemeenten op de thema s beleving? - Op welke wijze geven gemeenten op dit moment prioriteit aan deze thema s? - Op welke wijze willen gemeenten graag ondersteuning ontvangen op deze thema s? 1.3 METHODE EN RESPONS Er is een enquête uitgezet onder alle gemeenten (n = 415) en deelgemeenten (n = 21). Er zijn 63 veiligheidscoördinatoren gestart met de enquête over onveiligheidsgevoelens (respons van 14,4%), waarbij 59 respondenten de gehele vragenlijst hebben doorlopen (respons van 13,5%). De vragenlijst over beleving is gestart door 59 veiligheidscoördinatoren en door 55 van hen volledig ingevuld (respons op de bandbreedte tussen 13,5% en 12,6%). 1.4 ACHTERGROND DOELGROEP De overgrote meerderheid van de respondenten is veiligheidscoördinator (zie figuur 1a). Andere functies die een aantal maal werden genoemd zijn: (beleids)adviseur (openbare orde en) veiligheid, beleidsmedewerker/adviseur bestuurlijke en juridische zaken en beleidsmedewerker integrale veiligheid. Figuur 1a Functie (n=63) Figuur 1b Dienstverband (n=63) Veiligheidscoördinator (Beleids)adviseur (openbare orde en) veiligheid Beleidsmedewerker/adv iseur bestuurlijke en juridische zaken Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid Coordinator Steunpunt Woon Gemeente Rotterdam Criminoloog Minder dan 3 jaar 3 tot 5 jaar 5 tot jaar Langer dan jaar Projectleider

4 pagina 4/16 Ongeveer eenderde van de respondenten voert zijn huidige functie nog geen drie jaar uit (zie figuur 1b). Bijna een kwart werkt drie tot vijf jaar in de huidige functie, eveneens een kwart voert zijn of haar functie inmiddels vijf tot tien jaar uit. Iets minder dan een vijfde van de respondenten, ten slotte, is al meer dan tien jaar werkzaam in zijn huidige functie. 1.5 LEESWIJZER Hoofdstuk 2 gaat in op het thema de manier waarop de aanpak van onveiligheidsgevoelens gestalte krijgt binnen de gemeente, hoofdstuk 3 doet dit voor het thema. Hoofdstuk 4 beschrijft de door respondenten gewenste toekomstige ondersteuning. Het rapport besluit met de conclusies in hoofdstuk 5.

5 pagina 5/16 2 ONVEILIGHEIDSGEVOELENS 2.1 INLEIDING Veiligheidsgevoelens zijn enerzijds gelieerd aan criminaliteit en slachtofferschap. Betrokken raken bij bijvoorbeeld geweld of een inbraak, heeft onveiligheidsgevoelens tot gevolg. Maar ook de angst voor criminaliteit of het hebben van sociale ongenoegens zijn van invloed op het veiligheidsgevoel. Individuele factoren, waardeoordelen en maatschappelijke ontwikkelingen spelen daarbij onder andere een rol. 2.2 AANDACHT VOOR ONVEILIGHEIDSGEVOELENS We hebben gevraagd of onveiligheidsgevoelens in de betreffende gemeente hoog op de politieke agenda staat (figuur 2a). Ook hebben we gevraagd bij welke gemeentelijke afdeling het thema is belegd (figuur 2b). Figuur 2a Onveiligheidsgevevoelens politieke agenda (n=63) Figuur 2b Onveiligheidsgevoelens positie in gemeente (n=63) Ja Nee Nog niet openbare Orde en Veiligheid/Kabinet Burgemeester of een soortgelijke afdeling Combinatie OOV en MO Maatschappelijke ontwikkeling De cirkeldiagram in figuur 2a illustreert dat onveiligheidsgevoelens politiek een belangrijk thema is. Tweederde van de gemeenten (67%) geeft aan dat het hoog op de politieke agenda staat. In de meeste gemeenten (66%) is het thema belegd bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid of een soortgelijke afdeling. In 21% van de gemeenten is het thema belegd bij zowel de afdeling OOV als de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling. In kaart brengen onveiligheidsgevoelens Onveiligheidsgevoelens worden met verschillende bronnen in kaart gebracht. Figuur 3 Hoe brengt u onveiligheidsgevoelens in uw gemeente in kaart? (n=63)

6 pagina 6/ Politiecijfers (54 keer), de Integrale Veiligheidsmonitor (50 keer) en andere organisaties (eveneens 50 keer) worden het meest genoemd. Andere methoden die men toepast om onveiligheidsgevoelens in kaart te brengen zijn wijkschouwen (32 keer), bewonersenquêtes (30 keer) of woononderzoek (3 keer). Ook het Meldpunt Overlast is in bepaalde gemeenten een belangrijke informatiebron (18 keer). 2.3 BELEIDSDOELEN EN MAATREGELEN De gemeenten is gevraagd of er op het thema onveiligheidsgevoelens beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd en of hieraan ook al maatregelen zijn gekoppeld om deze doelstellingen te behalen. Figuur 4a Beleidsdoelstellingen (n=63) Figuur 4b Beleidsmaatregelen (n=61)

7 pagina 7/ Ja 25 Nee Zijn we mee bezig 36 Ja Nee Tweederde van de gemeenten (68%) heeft over het thema onveiligheidsgevoelens beleidsdoelstellingen geformuleerd, 19% is daar mee bezig en 13% heeft geen beleidsdoelen rondom het thema. Van de gemeenten geeft 59% aan ook beleidsmaatregelen te hebben geformuleerd die moeten ingrijpen op het terugdringen van onveiligheidsgevoelens. Een aantal gemeenten heeft zijn antwoord toegelicht: wel globale doelen - kwantificeerbare doelen zijn lastig en de vraag is of je daarmee de burgers die zich onveilig blijven voelen recht doet Binnen de kadernota IVB hebben we "veiligheid en actualiteit" geprioriteerd. Door snel het contact te zoeken met melders, komen we snel bij de oorzaak van problemen, kunnen we sneller duiden en maatregelen treffen. binnen kadernota gemeenteraad zijn doelen geformuleerd m.b.t. diverse veiligheidsthema's binnen Kernbeleid Veiligheid De gemeente Dirksland houdt per 1 januari 2013 op te bestaan. Zij zal onderdeel gaan uitmaken van de gemeente Goeree-Overflakkee. Deze nieuwe gemeente gaat nieuwe beleidsdoelstellingen formuleren. de hoofddoelstelling luidt: onze gemeente moet een gemeente zijn waar de inwoners veilig zijn en zich veilig voelen. De vraag speelt op dit moment welke afdeling verantwoordelijk is en wie dan aan zet is voor de uitvoering. Hierover is nog geen duidelijkheid. Er komt een notitie wijkgericht werken, waar het thema gevoelens een plek krijgt. Het is een belangrijk item om de perceptie van onveiligheidsgevoelens te beïnvloeden. Er zijn doelstellingen geformuleerd voor het terugdringen van het onveiligheidsgevoel. Het staat hoog op de agenda in die zin dat het een thema is in het integraal veiligheidsbeleid, maar er wordt niet de hoogste prioriteit (prio 3) aangegeven omdat de scores op 'dreiging' en 'sociale ' significant lager zijn dan bij de referentiegroep van onze gemeente (ten tijde van opstelling van beleid, nu zijn ze gelijk). Ook vertonen onze inwoners relatief minder vermijdingsgedrag en krijgt de eigen woonomgeving een 7 als rapportcijfer. Het thema is opgenomen in de nieuwe Kadernota Veiligheid. Kwantificeerbaar uitdrukken blijkt erg lastig... In de gemeentelijke begroting zijn doelstellingen opgenomen. In de Kadernota Integrale Veiligheid zijn speerpunten benoemd. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Onderdeel daarvan is een communicatieplan. Wekelijks wordt op verschillende thema's aandacht gevraagd (voorkomen woninginbraken, fietsendiefstal, huiselijk geweld, hennepkwekerijen, diefstal van/uit auto etc. In het meerjarenbeleidplan integrale veiligheid hebben we een vijftal thema s benoemd, namelijk± eigen verantwoordelijkheid+ jeugd+ aanpak huiselijk geweld+ dadergerichte aanpak+ sociale cohesie en polarisatie. in IV-plan opgenomen doel: verbeteren van het veiligheidsgevoel onder inwoners waarbij het rapportcijfer in de bewonersenquêtes de komende 4 jaar moet stijgen In kadernota integraal veiligheidsbeleid is thema geprioriteerd. Doelstelling staat in programmabegroting. Minder onveiligheidsgevoelens bij inwoners door betere voorlichting. Nota veiligheid Hierin zijn de beleidsdoelstellingen vastgesteld door de raad. Om het jaar wordt er een veiligheidsindex gemaakt. Daarbij worden willekeurig burgers geinterviewd met dezelfde vragen

8 pagina 8/16 Onlangs is er door een stagiair een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving. Het rapport hierover wordt binnenkort behandeld in de gemeenteraad en dan zal er een plan van aanpak op de conclusies en aanbevelingen moeten worden gemaakt. op basis van cijfers Op dit moment speelt dit onderwerp niet zo, er zijn geen beleidsdoelstellngen geformuleerd raadsambities rond veilig wonen, ondernemen en uitgaan. We willen de goede resultaten vasthouden Worden meegenomen in het nieuw op te stellen integaal veiligheidsbeleid (moethodiek Kernbeleid Veiligheid) veiligheidsveld 1. Wordt aandacht aan besteed in het nieuwe IVB-plan zijn nog niet SMART-geformuleerd Betrokken partijen Bij het ontwikkelen van beleidsmaatregelen zijn doorgaans verschillende partijen betrokken. Figuur 5 Betrokken partijen De figuur laat zien dat de politie het meest wordt genoemd als betrokken partij (47 keer), gevolgd door bewoners(organisaties) en woningbouwcorporaties (ieder 34 keer genoemd). Ook het maatschappelijk werk, de welzijnsorganisatie, bedrijven en de reinigingsdienst spelen een belangrijke rol. Bekendheid en Gebruik Tafel van 12 Een instrument dat kan helpen bij de aanpak van onveiligheidsgevoelens is de Tafel van 12. Een instrument dat kan helpen bij de aanpak van onveiligheidsgevoelens is de Tafel van 12. De Tafel van Twaalf is een denkkader. Het helpt bij het formuleren van een strategie of aanpak waarin veiligheidsbeleving een rol speelt. Afhankelijk van de lokale situatie kunnen een of meerdere tactieken worden ingezet. De Tafel beschrijft deze twaalf tactieken en geeft aan hoe deze in de praktijk zijn toe te passen. Figuur 6a Bekendheid Tafel van 12 (n=59) Figuur 6b Gebruik Tafel van 12 (n=59)

9 pagina 9/16 25 Ja 5 34 Nee 0% 20% 40% 60% 80% 0% Geregeld Zelden of incidenteel Nooit Het merendeel van de gemeenten (58%) blijkt de Tafel van 12 niet te kennen. Van de 25 gemeenten die het instrument wel kennen, gebruiken 5 gemeenten het geregeld, gebruiken gemeenten het incidenteel en gemeenten nooit. 2.4 TEVREDENHEID UITVOERING MAATREGELEN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS Bijna driekwart (73%) is tevreden over de uitvoering van de maatregelen, de overige 27% is hierover niet tevreden. Figuur 7 Tevredenheid uitvoering maatregelen (n=59) Ja Nee 0% % 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% Een deel van de respondenten licht zijn antwoord toe: Concrete maatregelen zijn er nog niet, dus nog geen antwoord - draagvlak voor plannen is groot, voor concrete toewijding / aanpak is (nog) klein aantal doelstellingen onduidelijk en komen zelf niet toe aan coördinatie op een aantal punten blijft erg hard trekken aan een 'dood paard'. Gemeente wil regierol voeren en partners eigen rol laten oppakken, maar partners voelen urgentie niet. Komt wellicht ook door het redelijk goede cijfer dat men voor veiligheid geeft (7,7 overdag en 7,0 avond/nacht). Cijfers m.b.t. veiligheidsgevoel zijn positiever, hetgeen zou kunnen betekenen dat de werkwijze aanslaat. De beleidsnota moet eerst worden vastgesteld de partijen nemen hun verantwoordelijkheden voor zover zij het ervaren als hun verantwoordelijkheden. Hier heeft de gemeente een belangrijke rol, met name deze regierol is belangrijk omdat dat nog wel eens het verschil maakt tussen het wel of niet oppakken van problematiek als zijnde hun verantwoordelijkheid. Vanuit economische aspecten heeft iedere partij te maken met bezuinigingen en dat resulteert in een terugtrekkende houding. De gemeente heeft de taak om de partijen scherp, bij de les te houden. De uitvoering loopt wel naar wens, maar de kunst is om niet alleen losse resultaten te boeken maar echt maatschappelijk effect te bereiken.

10 pagina /16 Eerste effecten pilot zijn positief. Burgers voelen zich meer betrokken bij de wijk en zijn bereid mee te denken en te doen omdat zij prioriteiten kunnen bepalen. Er is geen sprake van grote woon binnen de gemeente. De zaken die naar voren komen kunnen via genoemde beleidsmaatregelen prima worden aangepakt. Er zijn nog geen maatregelen geformuleerd het werkt! Ik denk dat onveiligheidsgevoelens worden onderschat. Er zou specifieker op geacteerd moeten worden Je ziet dat deze maatregelen effect sorteren komt nog onvoldoende integraal van de grond. Maatregelen worden doorlopend verder ontwikkeld Met de zeer beperkte middelen wordt uitvoering gegeven aan de afspraken. Nee, want we gaan daar de komende maanden mee starten Nog niet integraal genoeg Onze gemeente betreft een kleine gemeente met korte lijnen. Dit vereenvoudigd de aanpak. Wij richten ons voornamelijk op vroegsignalering om aan de vorokant van de problematiek te komen. Score in de Veiligheidsmonitor is gestegen Soms lastig exacte resultaten maatregelen te meten We scoren in de laatste veiligheidsmonitor een 7,6 op leefbaarheid en een 7,2 op een veilige woonomgeving. In 2009 waren deze cijfers vergelijkbaar. Deze cijfers geven voor ons aan dat wat we doen, doen we goed.

11 pagina 11/16 3 OVERLAST 3.1 INLEIDING Jongeren, buren, drugs, fysieke verloedering en verkeers zijn allerlei vormen van (sociale), waar burgers op buurtniveau mee in aanraking komen. Iedereen ervaart op een andere manier en heeft er een eigen oordeel over. Niet alleen burgers beleven de op een bepaalde manier; dit geldt ook voor de betrokken professionals. Al deze factoren maken dat het begrijpen en aanpakken van complex is. 3.2 AANDACHT VOOR OVERLAST We hebben gemeenten gevraagd de drie meest voorkomende vormen van te noemen. Figuur 8 geeft hiervan een overzicht. Figuur 8 Overlast-Top 3 (n=59) Jongeren staat met stip op 1. Van de 59 gemeenten die deze vraag beantwoordden zetten 41 gemeenten dit in hun Overlast Top-3. Zwerfvuil/hondenpoep werd door 30 gemeenten genoemd en neemt de tweede plaats in, verkeers staat met 22 keer op de 3 e plaats. De gemeenten baseren zich daarbij op verschillende bronnen (zie figuur 9). Figuur 9 Bronnen om in kaart te brengen (n=59)

12 pagina 12/ Politiecijfers worden in dit verband het meest genoemd (52 keer), gevolgd door de Integrale Veiligheidsmonitor (39 keer) en signalen van andere organisaties (27 keer). Ook voeren gemeenten zelf onderzoek uit, zoals met wijkschouwen (23 keer), enquêtes of interviews (21 keer). Ook het Meldpunt Overlast wordt door veel gemeenten (20) als bron gebruikt. Van de 56 gemeenten die deze vraag beantwoordden, geven 35 aan dat beleving hoog op de politieke agenda staat (zie figuur a). Figuur a Overlast op politieke agenda(n=56) Figuur b Positie in gemeente( n=56) Anders Ja Nee Nog niet Bij Maatschappelijke Ontwikkeling (i.e. Welzijn, Jeugd en onderwijs) Bij openbare Orde en Veiligheid/kabinet Burgemeester of een soortgelijke afdeling Een combinatie van beiden In de helft van de gevallen is het thema ondergebracht bij de afdeling OOV (28 van de 56 gemeenten), in slechts 3 gevallen bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. In 15 gemeenten is het thema belegd bij beide afdelingen, gemeenten hebben het thema elders binnen de gemeente gepositioneerd (figuur b). 3.3 BELEIDSDOELEN EN -MAATREGELEN In 36 van de 56 gemeenten zijn gemeentelijke beleidsdoelen geformuleerd op het terugdringen van beleving (Figuur 11a). Figuur 11a Beleidsdoelen aanpak (n=56) Figuur 11b Maatregelen aanpak Overlast Top-3 (n=59)

13 pagina 13/ Ja Nee Zijn we mee bezig Ja Nee Verschillende gemeenten geven aan dat de doelstellingen in het kader van het terugdringen van de beleving zijn opgenomen in het Integrale Veiligheidsbeleid van de gemeente. Een andere gemeente neemt het op in het Handhavingsbeleidsplan of in de plannen voor de aanpak van specifieke vormen van. Een enkele gemeente heeft haardoelstellingen al SMART geformuleerd: In 2014 moet het percentage burgers dat zich nooit of slechts soms onveilig voelt zijn gestegen naar 95%. In 37 gemeenten is een specifieke aanpak ontwikkeld op de Overlast Top-3 (figuur 11b). Dit is gebeurd in samenwerking met verschillende partijen. Gemeenten werken samen met andere partijen in de aanpak van (figuur 12) Figuur 12 Samenwerkende partijen in aanpak Overlast Top-3 (n=21) De politie wordt in dit verband het meest vaak genoemd, gevolgd door woningcorporaties,welzijnsorganisaties (7 keer), maatschappelijk werk (6 keer) en bewoners(organisaties).

14 pagina 14/ TEVREDENHEID AANPAK OVERLASTBELEVING Van de gemeenten met een specifieke aan pak voor de Overlast Top-3 aanpak is 57% hier tevreden over en 43% niet. Zo geeft een van de respondenten aan dat de vaste-klantenlijst de wijkagenten erg veel tijd kost, zonder dat een structurele oplossing dichterbij lijkt te komen. Een andere geeft aan dat door bezuinigingen de expertise op de aanpak van woon terugloopt, waardoor zaken vaker escaleren. Woon is volgens deze persoon verbonden met veel andere problemen, maar het ontbreekt vaak nog aan een integrale aanpak van. Informatie Analyse Actiemodel (IAA) Een methode waarmee de beleving kan worden aangepakt is het zogenaamde Informatie Analyse Actiemodel (IAA-model). De respondenten is gevraagd in hoeverre zij hiermee bekend zijn (figuur 13). Figuur 13 Bekendheid met het Informatie Analyse Actiemodel (IAA-model) (n=56) Ja, en ik heb behoefte aan meer informatie hierover Ja, en ik heb geen behoefte aan meer informatie hierover 41 Nee, En ik hoef hier ook niet meer over te weten Nee, Maar ik wil hier graag meer over weten De overgrote meerderheid 47 van de 56 respondenten) kent het model niet. De meesten van hen (87%) wil hier graag meer over weten.

15 pagina 15/16 4 TOEKOMSTIGE ONDERSTEUNING Het CCV vindt het belangrijk gemeenten in de toekomst te blijven ondersteunen bij de aanpak van beleving. We hebben de respondenten gevraagd in welke fase van de beleidsvorming ondersteuning gewenst is. Figuur 14 Ondersteuning per fase in de beleidsvorming (n=55) In alle fasen Beleidsontwikkeling Analysefase Uitvoering Evaluatie De fase van beleidsontwikkeling wordt door 21 gemeenten genoemd als fase waarin ondersteuning is gewenst. De analyse-, uitvoerings-, en evaluatiefase worden minder vaak genoemd (respectievelijk 13, 11 en maal). De meeste respondenten willen echter in alle fasen worden ondersteund (23 genoemd). Figuur 15 Vormen van ondersteuning (n=54) Met name good practices van buiten de eigen gemeente worden nuttig gevonden (39 keer genoemd). Maar ook een actueel webdossier en intergemeentelijke kennisdeling worden vaak genoemd (respectievelijk 30 en 26 keer). De digitale nieuwsbrief werd 16 maal genoemd, Workshops en bijeenkomsten in het land 13 maal, advies op maat 11 maal en workshops in de eigen gemeente 8 maal.

16 pagina 16/16 5 CONCLUSIES Aandacht voor veiligheidsbeleving (De aanpak van) onveiligheidsgevoelens staat bij tweederde van de gemeenten hoog op de politieke agenda. In de meeste gemeenten (66%) is het thema belegd bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid of een soortgelijke afdeling. Beleidsdoelen en maatregelen aanpak veiligheidsbeleving Tweederde van de gemeenten heeft over het thema onveiligheidsgevoelens beleidsdoelstellingen geformuleerd en 19% is daar mee bezig. Van de gemeenten heeft 59% ook beleidsmaatregelen geformuleerd om onveiligheidsgevoelens terug te dringen. Tevredenheid aanpak veiligheidsbeleving Driekwart is tevreden over de uitvoering van de maatregelen, een kwart is dit niet. Aandacht voor Tweederde van de gemeenten geeft aan dat beleving hoog op de politieke agenda staat. Jongeren staat met stip op 1 als meest voorkomende vorm van. Beleidsdoelen en maatregelen aanpak Tweederde van de gemeenten heeft gemeentelijke beleidsdoelen geformuleerd op het terugdringen van beleving. Deze zijn veelal opgenomen in het Integrale Veiligheidsbeleid van de gemeente. In 37 gemeenten is - in samenwerking met verschillende partijen - een specifieke aanpak ontwikkeld op de Overlast Top-3 Tevredenheid aanpak Overlast Van de gemeenten met een specifieke aan pak voor de Overlast Top-3 aanpak is 57% hier tevreden over en 43% niet. Toekomstige ondersteuning In alle fasen van de beleidsvorming willen gemeenten ondersteund worden, maar het meest genoemd is de fase van beleidsontwikkeling. Met name good practices van buiten de eigen gemeente worden nuttig gevonden.

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen Het Politiekeurmerk Veilig Wonen Seminar PKVW - BORG 20 juni 2011 Lilian Tieman Programmaleider Veilig Wonen-CCV 14-07-2011 Vandaag Waarom een keurmerk woningbeveiling: actualiteit Het hoe en waarom van

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Bewonerspeilingen aandachtswijken. Rapportage 2011- Resultaten per gemeente

Bewonerspeilingen aandachtswijken. Rapportage 2011- Resultaten per gemeente Bewonerspeilingen aandachtswijken Rapportage 2011- Resultaten per gemeente Bewonerspeilingen aandachtswijken Rapportage 2011- Resultaten per gemeente Uitgevoerd in opdracht van ministerie BZK Jan Hooft

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Samenvatting Sinds 25 november 2004 bestaat er een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit is bedoeld voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoek 2013

Veiligheidsonderzoek 2013 Veiligheidsonderzoek 2013 Olst/Wijhe,. doc. nr.: Bewonersonderzoek 2013 1 Februari 2014 Marieke Hottenhuis Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Bewonersonderzoek 2013 2 Samenvatting Inleiding In

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Onderzoeksaanpak

Samenvatting Inleiding Onderzoeksaanpak 1 2 1. Samenvatting Inleiding Kinderen hebben recht op bescherming tegen kindermishandeling, zo staat in het VN- Kinderrechtenverdrag (IVRK). Toch komt kindermishandeling in Nederland nog steeds op grote

Nadere informatie

Raadsleden en veiligheid. Enquête 2015

Raadsleden en veiligheid. Enquête 2015 Raadsleden en veiligheid Enquête 2015 Raadsleden en Veiligheid Enquête 2015 Utrecht, 1 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Onderzoeksmethodiek... 4 2.1 Enquête... 4 2.2 Rapportage... 4 3 Resultaten...

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013

Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Integraal Veiligheidsbeleid Actieplan 2012-2013 Gouda veilig; dat doen we samen Gouda is in de afgelopen jaren veiliger geworden. Op bijna alle vlakken is de geregistreerde criminaliteit in Gouda gedaald.

Nadere informatie

Prioriteiten in veiligheid 2013

Prioriteiten in veiligheid 2013 Prioriteiten in veiligheid 2013 In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten BMC Onderzoek Maart 2013 Jasper van Gaalen Volkan Atalay Projectnummer: 107423 Correspondentienummer: DH-1303-3246

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

COMMUNICATIESYSTEEM BUURT BESTUURT IN BEVERWAARD

COMMUNICATIESYSTEEM BUURT BESTUURT IN BEVERWAARD COMMUNICATIESYSTEEM BUURT BESTUURT IN BEVERWAARD Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht, april 2014 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN INHOUDSOPGAVE Onderzoek pagina 2/30 1 Inleiding

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 Colofon April 2014 Uitgave van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam en politie Rotterdam, in opdracht van Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Evaluatie Wijkgericht Werken 0-meting

Evaluatie Wijkgericht Werken 0-meting Evaluatie Wijkgericht Werken 0-meting December 2011 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen?

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Door: GGD Flevoland Aanleiding Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid 34 secondant #1 februari 2010 Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid De werkelijkheid achter de cijfers secondant #1 februari 2010 35 De wijk Oud-Charlois heeft meer dan gemiddeld te maken met problemen

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Toelichting op de lokale senioren agenda

Toelichting op de lokale senioren agenda Notitie Toelichting op de Lokale Seniorenagenda Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning Toelichting op de lokale senioren agenda 1. Inleiding De lokale seniorenagenda is één van de

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

08UIT10902 11 augustus 2008

08UIT10902 11 augustus 2008 gemeente Schiedam Aan de Gemeenteraad van Schiedam Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM Burgemeester Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ SCHIEDAM W www.schiedam.nl UW BRIEF VAN ONS KENMERK

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking Hein Roethofprijs 2007 veiligheid door samenwerking omslag: Stadsmarinierschap uit Rotterdam wint Hein Roethofprijs 2006 Het project Stadsmarinierschap is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Burgemeester Welten. Nee Openbaar. akkoord / bespreken

Burgemeester Welten. Nee Openbaar. akkoord / bespreken B en W voorstel Onderwerp Datum Kenmerk Opgesteld door (tel.) Afdeling/productgroep Paraaf steller Paraaf manager Portefeuillehouder Paraaf portefeuillehouder Paraaf secretaris Integrale Veiligheidsmonitor

Nadere informatie