Schoolgids o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat GA Hoogeveen Web

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl"

Transcriptie

1 Schoolgids o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat GA Hoogeveen Web 1

2 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat GA HOOGEVEEN telefoon: Website: Directie Gymzaal: Spectrum: Bestuur: Albert Wilkens (interim directeur) De Zuiderbreedte Het Spectrum bestaat uit drie locaties: Locatie Zuid, locatie Villa Kakelbont en locatie Goudvink Het Spectrum is één van de negen scholen van het Openbaar Basisonderwijs Hoogeveen, stichting Bijeen. Bovenschools directeur: Jan Slagter tot 15oktober 2014 Per 15 oktober 2014: Zweers Wijnholds Postbus BC Hoogeveen Telefoon:

3 INHOUDSOPGAVE 1. Welkom op Het Spectrum Waar Het Spectrum voor staat De identiteit van de school De visie van Het Spectrum De missie van Het Spectrum Onderwijsontwikkelingen Taal en rekenen centraal Activerende didactiek Professionele leerkrachten Brede schoolconcept Taalschool Rekenen en taal centraal Organisatie van het onderwijs De bestuursvorm Situering van Het Spectrum Openbaar basisonderwijs Hoogeveen Schoolgrootte Samenstelling team Leeractiviteiten Didactische richting Dagopvang binnen het gebouw Stagiaires van de Pabo Stagiaires van het Drenthe en Alfa-college Scholing leerkrachten Ziekte/Adv leerkrachten Zorg voor kinderen Nieuwe leerlingen Ontwikkeling Speciale zorg P.C.L Rugzak Leerlingbegeleiding Signaal/schoolmaatschappelijk werk Jeugdgezondheidszorg CJG Logopedie Boekenpret VVE Schoolplan Werkgroepen Zuiderbreedte Rapporten Het leerlingvolgsysteem Overgang naar het voortgezet onderwijs -23-3

4 5. De ouders De Medezeggenschapsraad De Ouderraad Ouderbijdrage Sponsoring Ouderactiviteiten Overblijven Oudercontacten Informatievoorziening gescheiden ouders Veiligheid binnen het openbaar onderwijs Klachtenprocedure Schoolverzekering Resultaten van het onderwijs Samenwerking met voortgezet onderwijs Regeling school- en vakantietijden Schooltijden Schoolvakanties De leerplicht De Inspectie van het Onderwijs De procedure schorsing en verwijdering Ziekmelding Speciale activiteiten Cultuurmenu Naschoolse Vrijetijdsarrangementen (NVA) Leerlingenraad Verkeersexamen Sportactiviteiten Excursies Schoolreizen Diversen Verjaardag leerkrachten Feesten Maatschappelijke contacten Kinderpostzegelactie Schoolfotograaf Oud papier Pauzehap Namen Namen teamleden Namen MR en OR Nuttige adressen -34-4

5 1. WELKOM OP HET SPECTRUM De basisschool..een stukje van je leven Voor u ligt de schoolgids van openbare basisschool Het Spectrum. Deze schoolgids is gemaakt voor ouders die nu leerlingen op school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen. Alle basisscholen verschillen in werkwijzen, sfeer en resultaten. Kom zelf kijken en ga in gesprek met de directeur van de school om te zien of de school goed bij u past. Dat maakt het kiezen van een school steeds moeilijker. Met deze schoolgids proberen we een beeld te geven van Het Spectrum. U kunt lezen hoe we werken en op welke manier we de leerlingen volgen. We hopen dat u de schoolgids met plezier zult lezen. Als u bepaalde zaken mist, laat dit dan aan ons weten. Dan kan de volgende schoolgids nog completer en beter worden. U kunt de schoolgids ook raadplegen op Internet: Daar kunt u op onze website ook andere (actuele) informatie vinden van de school. De informatie in de gids betreft onze school, openbare basisschool Het Spectrum Zuid. De openbare basisschool Het Spectrum locatie De Goudvink (in de wijk Wolfsbos) en Het Spectrum locatie Villa Kakelbont ( in het Centrum) vallen ook onder de paraplu van Het Spectrum. Alle drie locaties maken een eigen ontwikkeling door. Wij wensen u veel plezier bij het doorlezen van de Schoolgids en hopen dat deze regelmatig door u wordt geraadpleegd. Albert Wilkens (interim directeur o.b.s. Het Spectrum) 5

6 2. WAAR HET SPECTRUM VOOR STAAT 2.1 De identiteit van de school Het Spectrum is een openbare school; alle kinderen, ongeacht het geloof, de huidskleur, de afkomst, de geaardheid en de achtergrond, zijn welkom op onze school. Niet apart, maar samen Ons onderwijs richt zich op een maatschappij, die voortdurend verandert. Daarom is ons onderwijs steeds in beweging. Wij veranderen en vernieuwen ons onderwijs als het nodig is, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven. In onze school wordt onderwijs gegeven, maar we voeden in zekere zin ook op. We vinden dat we samen met de ouders hiervoor verantwoordelijk zijn. Opvoeden tot verdraagzaamheid en respect voor de mening van anderen vinden we belangrijk. Juist in deze tijd vinden wij het motto van de openbare school Niet apart, maar samen belangrijk. Daarnaast is er binnen onze school ruimte voor ideeën en aandacht voor het individu. 2.2 De visie van Het Spectrum Het Spectrum wil het beste uit elk kind halen! Gewoon goed onderwijs Dit willen we bereiken door een open school te zijn voor kinderen en ouders, waar goede prestaties en een veilig schoolklimaat met elkaar samengaan. Een kind moet zich thuis kunnen voelen op onze school en vertrouwen hebben in de leerkrachten. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Daardoor zullen de kinderen zich op alle gebieden ten volle ontwikkelen. Het onderwijs is zo ingericht dat er zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de individuele ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast is interactie met andere kinderen essentieel en een belangrijk onderdeel tijdens de instructie en het zelfstandig werken. Dit is verweven met een positief pedagogisch klimaat, dat het welbevinden van het kind bevordert. Binnen onze school staan de volgende regels centraal: Schoolregels: Rustig binnen = goed beginnen Fijn om jezelf te zijn Houd op = stop Binnen het hek is de klas je plek Regels van de Zuiderbreedte (en dus ook school) We zijn aardig voor elkaar We lopen rustig We zorgen goed voor alle spullen Van groot belang voor een gezonde, brede ontwikkeling van kinderen is het bevorderen van hun verantwoordelijkheidsgevoel. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk. Samen met u willen we zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt op onze school. Onze school stelt taal en rekenen centraal. Beheersen van taal en rekenen op alle gebieden is de sleutel tot succes! 6

7 2. 3 De missie van Het Spectrum Hoe willen we dat bereiken? De uitgangspunten Het Spectrum staat voor: het hanteren van een onderwijskundige en pedagogische doorgaande lijn het inspelen op de individuele ontwikkeling het verzorgen van effectief onderwijs duidelijke uitleg: werken met een vast model voor instructie: het directe instructie model (dim) systematisch volgen van prestaties het inrichten van een gerichte zorgverbreding: extra hulp voor kinderen met leerproblemen en voor kinderen die meer stof aankunnen het bevorderen van de zelfstandigheid: zelfstandig werken het invullen van een goed pedagogisch klimaat het opbouwen van een goede band met ouders door duidelijke communicatie professionele leerkrachten 2.4 Onderwijsontwikkeling De onderwijsontwikkelingen die we volgen, zijn afgestemd op de schoolcultuur. Wat hebben de kinderen nodig om goed te ontwikkelen. Hoe halen we het beste uit het kind? De basisvaardigheden taal, rekenen en spelling zijn van belang om dit te bereiken. Vandaar dat we ons als school hierop richten Taal en rekenen centraal De basisvakken staan centraal op deze school. Aan de hand van analyses, resultaten en observatie maken we voor deze vakken elk jaar een jaarplan. Wat kan beter, waar werken we aan en wat hebben we nodig? We nemen het vak taal als voorbeeld hoe we het taalonderwijs inrichten. Hetzelfde geldt dus voor rekenen, taal en spelling. 1) Basisvaardigheden ( taal, reken en spelling) zijn van belang. Hieronder een uitleg hoe we goed taalonderwijs geven. Het Spectrum: Taaltopper! Taal is van groot belang om optimaal te kunnen deelnemen aan het onderwijs. Achterstand op het terrein van lezen en taal (de basis van het leren) betekent ook moeite met het volgen van de andere schoolvakken. Beheersen van taal is van belang om op den duur volwaardig te participeren in de samenleving. Onze school heeft een samenhangend beleid opgezet door het uitvoeren van een breed opgezet taal/leesproject. Taal is de sleutel tot succes! Goed taalonderwijs geeft het kind succes in de toekomst. Het Spectrum zet in op deze taalaspecten; woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen. Groep 1 en 2 Groep 3,4 Groep 5, 6, 7 en 8 Veel woorden leren Goed en vlot kunnen lezen Goed en vlot kunnen lezen, kunnen begrijpen en verwerken wat je leest 7

8 Taalaanbod Elke dag wordt taal aan de hand van 6 stappen aangeboden door het Directe Instructie Model (DIM-model). 1. Korte terugblik (wat weten de kinderen al) 2. Benoemen van het lesdoel 3. Duidelijke uitleg van de leerkracht aan de hele groep. 4. Extra uitleg aan kleine groep. 5. Zelfstandig aan het werk met leerkracht als begeleider, 6. Samen afsluiten met het lesdoel van de dag. Wat hebben we geleerd. Bij zorg, naar boven of onder, wordt aan de hand van een vast plan materiaal aangeboden. Het materiaal is in de orthotheek aanwezig. Taalprestaties en zorg voor taal Regelmatig worden de resultaten getoetst en besproken aan de hand van een vast systeem. * Wat heeft het kind nodig om verder te komen (onderwijsbehoefte). * Vervolgens maakt de leerkracht een groepsplan voor alle leerlingen. * Na 6 weken checken of het kind zich heeft ontwikkeld. * Wat heeft het kind nodig om verder te komen (onderwijsbehoefte) Doorgaande lijn voor taal Doorgaande lijn met methodes die perfect op elkaar zijn afgestemd. We halen het beste uit elk kind! Taal in de groep We werken met weektaken. In elke groep is een taalmuur aanwezig, waar woorden uit o.a. de methode aangeboden worden d.m.v. een woordparaplu, woordspin, woordkast en een woordtrap. Taal is geïntegreerd in alle vakken. Extra taaltijd Neem de tijd voor taal. Binnen het Spectrum hebben we vaste momenten voor taal. Veel lezen, samen lezen, lezen uit een boek na keuze uit de interne bibliotheek. Taal en ouders We informeren de ouders zo breed mogelijk. 8

9 2.4.2 Activerende didactiek Om te kunnen leren, hebben de kinderen een actieve houding nodig. Een houding waarbij het kind kan leren. Die houding verschilt per kind. Het ene kind leert door te doen en andere door erover te praten. Wat van belang is, is dat de leerkracht in de klas van elke leerling een houding ziet, zodat hij- zij kan leren. Om dit te bereiken werkt hij met activerende didactiek. Voorbeelden zijn het werken met kladboek, kriskras vragen stellen, trainerstermen zoals denk mee en samenwerken Professionele leerkrachten Duidelijke uitleg en voorbeeld staan Goede leerkrachten voor goed onderwijs! Goed onderwijs komt tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen: veiligheid, waardering, uitdagingen om te leren. Het helpt leerlingen om die dingen te leren die maatschappelijk noodzakelijk zijn en die ze zelf willen en kunnen leren. Goed onderwijs is bij de tijd qua inhoud, leermiddelen en werkwijzen. Goed onderwijs past bij de eigen identiteit van de school en bij de actuele stand van zaken in de onderwijskundige theorie en praktijk. Het Spectrum heeft een leerkrachtprofiel opgesteld waaraan de leraren moeten voldoen om op de school goed onderwijs te kunnen geven Brede schoolconcept: kinderen groeien op in een kleine maatschappij en leren alle vaardigheden die ze nodig hebben om in de toekomst goed te kunnen functioneren. Actief burgerschap en de sociale integratie De brede school is een antwoord op een sterk gestegen vraag naar socialisatie ( het eigen maken van rollen en verwachtingen, van waarden en normen). De Zuiderbreedte zet een geïntegreerd netwerk op om zo de ontwikkelingskansen van de leerlingen te vergroten. De school is alert op risico s die zich daarbij kunnen voordoen, bijvoorbeeld als sprake is van tendensen tot onverdraagzaamheid of radicalisering onder leerlingen of in de omgeving van leerlingen. De situatie van de leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, spelen hierbij allemaal een rol. De brede school legt een verbinding tussen thuis, school en buurt. Het gaat daarbij om het vormen van het netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond het kind en gezin, ter bevordering van de sociale competentie van de kinderen en van hun actieve deelname aan onderwijs en de samenleving. 9

10 2.5 Taalschool Taal staat centraal op Het Spectrum. Dit houdt in dat er een taalcoördinator aanwezig is. Deze houdt zich bezig met het taalonderwijs op Het Spectrum. Ook heeft zij contacten met de bibliotheek. En zijn er regelmatig vergaderingen met de bibliotheek, peuterspeelzaal en de christelijke school op de Zuiderbreedte. Zo wordt er door de hele Zuiderbreedte samen gewerkt aan beter taalonderwijs. Taaljaarplan Prioriteit Doel Activiteiten Technisch lezen Voorbereidend technisch lezen en spelling Opbrengsten verhogen: 90% I, II, III niveau Eind groep 1: kent 90% van de kinderen 9 letters. Eind groep 2 kent 90% van de kinderen 15 letters. Eind groep 3 leest 90% van de kinderen op AVI E3 niveau. Eind groep 4 leest 90% van de kinderen op AVI E4 niveau. Eind groep 5 leest 90% van de kinderen op AVI E5 niveau. Eind groep 6 leest 90% van de kinderen op AVI E6 niveau. Eind groep 7 leest 90% van de kinderen op AVI E7 niveau Midden groep 8 leest 100% AVI plus niveau Fonemisch bewustzijn vergroten. Eind groep 1: -Weten dat een zin uit woorden bestaat -Eenvoudige rijmpjes Eind groep 2: -Zinnen opdelen in woorden -Rijmen -Woorden opdelen in lettergrepen -Woorden opdelen in klanken -Beginklank horen -Synthese Extra leestijd door inzet Ralfi-lezen, race/lezen, voor-koordoor lezen en verlengde instructie bij kinderen die op niveau III, IV of V scoren. Mandjes lezen. De groepen 5 t/m 8 krijgen een aantal mandjes in de groep. In periodes worden de mandjes gevuld met informatie boeken, stripboeken, kranten, etc. Elke dinsdagmiddag lezen de kinderen 30 min uit de mandjes. Stillezen. Iedere dag 15 min na de pauze. Estafette lezen. Elke maandag en donderdag. Werken met de map fonemisch bewustzijn. 3x per week een les uit de map. 10

11 Prioriteit Doel Activiteiten Woordenschat Opbrengsten woordenschat verhogen naar 90 % I, II, III scores op cito Effectieve instructie Activerende didactiek Uitbreiding van de woordenschat. Werken met de viertakt-didactiek: 1. Voorbewerken 2. Semantiseren 3. Consolideren 4. Controleren De leerkrachten geven hun instructie via het DIM-model. Leerkrachten werken aan activerende didactiek. De lessen en houding van de leerkracht is activerend en staat model voor de leerlingen. We werken in alle klassen met een woordmuur. Hierop worden woorden o.a. uit de methode aangeboden d.m.v. een woordparaplu, woordspin, woordkast en een woordtrap. Werken met computerprogramma woordenstart gr1-2 Werken met het computerprogramma ambrasoft. Elke dag tijdens het zelfstandig werken. Klassenbezoek n.a.v. de kijkwijzer. Verlengde instructie afstemmen op het groepsplan. Leerkrachten erken met een doorgaande lijn door afstemming methode. (Sil op School, VLL-Taal in beeld) Scholing bovenschools; kennisdeling en uitwisseling. Kijkwijzer met meetbare doelen. Werken vanaf groep 3-8 met kladboek, kriskras-vragen, termen zoals denk mee. 11

12 Prioriteit Doel Activiteiten Betekenisvolle taal Betrokkenheid van de ouders en kinderen Ouders helpen mee in de bibliotheek. vergroten. Werkgroep taal Zuiderbreedte. Doel; door Leesbevordering de hele Zuiderbreedte het taalonderwijs Begrijpend lezen Opbrengsten Begrijpend lezen verhogen naar 85 % I, II, III scores op cito Doelstellingen op het gebied van technisch lezen/begrijpend lezen uit het boek van kerndoel tot leerlijn gebruiken. verbreden en verbeteren. Interactief voorlezen met Hoogeveens stappenplan. Deze hangt als poster in de groep 5 t/m 8 en alle leerlingen hebben er één in hun map. 2 keer in de week Nieuwsbegrip XL. Spelling Opbrengst gericht werken Professionaliseren Opbrengsten spelling naar 90 % I, II, III scores op CITO Doelstellingen op het gebied van spelling uit het boek van kerndoel tot leerlijn gebruiken Doelgericht werken VVE -traject Verbeteren van leerkracht handelen, vanuit de basis activerende didactiek. modellen Oefenen met categorie spellingswoorden. Alle leerlingen oefenen met ambrasoft, woorden uit spelling in beeld. Dictee. De nadruk op de nabespreking. Hoe pak je dit aan? Per woord bespreken; wat denk je zelf; is het goed? zet een streepje waar je denkt dat de fout zit. Welke spellingsregel is dat? Spellingsregel zichtbaar in de klas. Bijvoorbeeld, de taalhoek. Korte spelling spelletjes; noem de regel, waar zit de fout etc. Monitoren, bespreken en maken van trendanalyses van de toetsgegevens. Het maken van groepsplannen en groepsoverzichten. Planmatig volgen van leerlingen. Doorgaande lijn en vroegtijdig signalering Tijdens de inhoudelijke vergaderingen ingaan op activerende didactiek. Aansturing vanuit d.o. voor externe scholing. 12

13 2.6 Rekenen en taal centraal Naast taal staat het vak rekenen centraal. Eén van de leerkrachten is rekencoördinator en zorgt voor de rekenplannen, waardoor het rekenonderwijs op een nog hoger plan wordt getild. Prioriteit Doel Activiteiten Getallen en getalrelaties Opbrengsten verhogen: 90 % van de kinderen haalt een I,II, III niveau op CITO rekenen. Eind groep 1: 90% van de kinderen beheerst de getal beelden tot 6 Eind groep 2 : 90% van de kinderen beheerst de getal beelden tot 12 Eind groep 3: 90% van de kinderen beheerst het splitsen tot 10 Eind groep 4 :90% van de kinderen beheerst getal verkenning tot 100 Eind groep 5: 90% van de kinderen beheerst getal verkenning tot 1000 In groep 6,7,8 wordt aangeboden: Elementair breukbegrip, kommagetallen, verhoudingen, procenten Eind groep 8 kent 90% van de kinderen getal verkenning tot (complexere toepassingen) Tijdig signaleren en ingrijpen. Verlengde instructie bieden voor de leerlingen de scoren III, IV of V niveau op de Cito. Gerichte aandacht voor tellen en getalbegrip voor alle groepen 13

14 Prioriteit Doel Activiteiten Hoofdrekenen/ automati-seren Opbrengsten verhogen: 90 % van de kinderen haalt een I, II, III niveau op CITO rekenen. Eind groep 1 :90% van de kinderen beheerst cijfersymbolen tot 10. Eind groep 2: 90% van de kinderen beheerst de telrij tot 20 Eind groep 3 :90% van de kinderen beheerst optellen-aftrekken tot 10 Eind groep 4: 90% van de kinderen beheerst optellen-aftrekken tot 20, optellen- aftrekken tot 100 en tafels 1,2,3,4,5 en 10. Tijdig signaleren en ingrijpen. Verlengde instructie bieden voor de leerlingen de scoren III, IV of V niveau op de Cito. Dagelijks automatiseren van deze onderdelen voor alle groepen d.m.v. het digibord, korte automatisering spelletjes, etc. Met sprongen vooruit inzetten. Doortellen aanleren vanaf groep 1 Effectieve instructie Activerende didactiek Eind groep 7: 100% van de kinderen beheersen het vermenigvuldigen en delen van de tafels 1 t/m 10. De leerkrachten geven hun instructie via het DIMmodel. Professionaliseren Eind groep 5: 90% van de kinderen beheerst kolomsgewijs of cijferend optellen /aftrekken en de tafels 1 t/m 10. Eind groep 6: 90% van de kinderen beheersen het vermenigvuldigen en delen van de tafels 1 t/m 10. De leerkrachten hanteren vaste activerende items binnen het aanbod/ instructie. Verbeteren van leerkracht handelen. Vanuit de basis activerende didactiek. Klassenbezoek n.a.v. de kijkwijzer Activerend aanbieden; kriskras- vragen, trainertermen, kladboek, placemats, etc. Monitoren, bespreken en trend-analyses van de toetsgegevens maken. Groepsoverzichten en plannen maken. De cursus Met Sprongen Vooruit voor de bovenbouw?? 14

15 3. ORGANISATIE VAN HET OPENBAAR ONDERWIJS IN HOOGEVEEN 3.1 De bestuursvorm Het schoolbestuur wordt gevormd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs.(BIJEEN) Het bestuur heeft een algemeen directeur voor het openbare basisonderwijs. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van de gezamenlijke openbare basisscholen in de gemeente Hoogeveen. Op iedere school is een locatiedirecteur en/of locatieleider verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 3.2 Situering van Het Spectrum Het Spectrum is ondergebracht in drie gebouwen in Hoogeveen. De gebouwen liggen in de wijken Centrum, Wolfsbos en Zuid. We spreken steeds over de volgende locatie: Locatie Zuid. Locatie Zuid is in september 2006 verhuisd naar de Boekenberghstraat. In het nieuwe gebouw, Brede School De Zuiderbreedte, zijn onder andere gehuisvest twee basisscholen (o.b.s Het Spectrum en c.b.s De Sprong), peuterspeelzaal t Köppeltie, de bibliotheek, Icare en de kinderopvang. 3.3 Openbaar basisonderwijs Hoogeveen Het openbaar basisonderwijs werkt samen aan verbazend goed onderwijs. Aan de hand van het logo worden de uitgangspunten uitgelegd. De honingbij staat voor liefdevolle aandacht, het waarderen van elkaars verschillen en de praktische invulling van waarden en sociale competenties: Op zoek naar wat ons bindt, niet wat ons scheidt! 3.4 Schoolgrootte Het Spectrum wordt bezocht door 125 leerlingen (oktober 2014). Het Spectrum is een, voor Hoogeveense begrippen, gemiddelde basisschool. De grootte van onze groepen varieert tussen 15 en 23 leerlingen. We streven ernaar de groepen 1-4 zo klein mogelijk te houden. Dit is in overeenstemming met het landelijk beleid. Er wordt ook met combinatiegroepen gewerkt. De klassenorganisatie is hierop goed ingespeeld, doordat er elke dag met taakuren wordt gewerkt. 3.5 Samenstelling van het team Het team bestaat uit: - de interim directeur hij heeft de algehele leiding - een interne begeleider: zij is verantwoordelijk voor extra zorg van de leerlingen en de zorgstructuur in de school - de groepsleerkrachten: zij werken in de klas met de kinderen. - de vakleerkracht gymnastiek: hij geeft les aan de kinderen van groep 3 tot en met 8. - een ict-er: hij verzorgt het computeronderwijs - een taalcoördinator zij zorgt voor de doorgaande en inhoudelijke lijn voor taal - een rekencoördinator: zij zorgt voor de doorgaande en inhoudelijke lijn voor rekenen - de klassenassistent: zij assisteert enkele leerkrachten. 15

16 3.6 Leeractiviteiten Het Spectrum is een school met ruimte voor ideeën. In de onderbouw komt dit aspect naar voren tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal en bij het spel in de gymzaal en op het speelplein. De kinderen kunnen zelf keuzes maken en daarin hun eigen ideeën vormgeven. Het zelf keuzes maken wordt gevoed door een rijke leeromgeving waarin spel- en taalhoeken, themawisselhoek en een computerhoek zijn. De hoeken worden steeds onder de aandacht van de kinderen gebracht via de zogenaamde hoekstimulans. Dit gebeurt ook in de motivatiekring van de speel/werkles. Daarnaast wordt er gewerkt met een weektaak. Kinderen moeten leren dat er ook eisen worden gesteld. Naast de weektaak hebben de kinderen tijd genoeg over voor eigen keuzes. De leerkracht zorgt dat er in de weektaak keuzes zijn voor de kinderen. De meeste aandacht in de groepen 3, 4 en 5 gaat uit naar het beheersen van lezen, schrijven, taal en rekenen. Immers, zonder goede kennis van deze vier vakken zullen de leerlingen veel moeilijkheden ondervinden. We besteden ook tijd aan het leren praten en aan het goed luisteren naar anderen. Kennisverwerving staat hierbij centraal: taal -mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken lezen -nadruk op technisch en begrijpend lezen rekenen -inzicht geven in het praktische oplossen van problemen zaakvakken -wereldkennis vanuit historisch (geschiedenis), geografisch (aardrijkskunde) en milieubewust (biologie/natuurkunde) perspectief Taal Voor taal hebben wij een doorlopende lijn voor de hele school. De gebruikte methodes zijn Sil op school, Veilig Leren Lezen (nieuwe versie) en Taal in Beeld. Het begrijpend lezen wordt steeds belangrijker naarmate de leerlingen ouder worden. Dit onderdeel speelt ook bij veel andere vakken een grote rol. We gebruiken in groep 5 t/m 8 de methode Nieuwsbegrip (XL). Actuele teksten waarmee op verschillende niveaus gewerkt kan worden. Rekenen Het rekenen heeft in de laatste jaren grote veranderingen ondergaan. Natuurlijk worden er nog steeds rijtjes sommen geoefend - optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Maar er wordt ook veel tijd besteed aan het leren met inzicht praktische problemen op te lossen uit het dagelijkse leven. Onder andere tabellen, grafieken en verhoudingen komen dan aan de orde. In de hogere groepen leren we het gebruik van de zakrekenmachine. Hoofdrekenen gebeurt uit het boek, maar ook aan de hand van een computerprogramma. Er wordt gewerkt met de methode Pluspunt. In iedere groep is een rekenkast met materialen rondom automatiseren en getalbeeld. Zaakvakken Vanaf groep 5 komen de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs aan bod. Deze bieden we aan in de vorm van projecten en thema s. Hierbij maken we gebruik van de methode Topondernemers.( Onderdeel hiervan zijn toptechneut en topcanon) De blokken worden in verhaalvorm aangeboden en daarna volgt de verwerking Hierbij wordt steeds gebruik gemaakt van de mogelijkheden van nieuwe media en internet. Belangrijk hierbij is ook dat kinderen toewerken naar een eindpresentatie. Voor Engels gebruiken we de methode Hello World. We richten ons op het ontwikkelen van vaardigheden waarmee ze deze taal op een zeer eenvoudig niveau gebruiken als communicatiemiddel Verder leren de kinderen de rol die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving (internationaal communicatiemiddel). 16

17 Voor verkeer hebben we de volgende doelstelling: het onderwijs in het verkeer, is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven als consument en als deelnemer aan het verkeer en groepsprocessen. We werken met de methode Klaar over voor verkeer. De methode wordt vanaf groep 3 gegeven. In maart 2011 kregen wij het Drents Verkeersveiligheidslabel uitgereikt. Deze is in het afgelopen schooljaar wederom toegekend. Bij alle vakken is het mogelijk, dat gebruik gemaakt wordt van geschikte t.v.-series, uitgezonden door de Teleac/NOT. Expressievakken zijn er door de hele school. U moet hierbij denken aan tekenen, handvaardigheid, muziek en drama Ook bij deze vakken willen we de talenten van onze leerlingen laten opbloeien. De opdrachten worden vaak afgestemd op het thema. Ook de bovenbouw stemt de opdracht af op het thema van TOP-ondernemers. Elke vrijdagmiddag hebben we samen met de christelijke school De Sprong, voor de groepen 5 t/m 7 een creamiddag. We gaan dan in verschillende groepen met verschillende technieken aan de slag; variërend van figuurzagen tot koken. ICT Alle leerlingen van O.B.S t Spectrum zijn aan het einde van groep 8 voldoende vaardig in het gebruik van Word, PowerPoint en het gebruiken van Internet als bron van informatie. Ict is onderwijsondersteunend en ontwikkelend, we maken in alle groepen gebruik van de onderwijsondersteunende en ontwikkelende software. Het gebruik van de computerprogramma s krijgt een vaste plaats in de dagtaak. De kinderen krijgen elke week computerles van de ICT-er. De lessen zijn gericht op de dagtaak of het vergroten van de vaardigheid. Gym Groep 1-2 heeft dagelijks bewegingsonderwijs: de kinderen spelen buiten of hebben een spel- of gymles in het speellokaal. Vanaf groep 3 hebben de kinderen twee keer per week gym. Minstens één keer wordt deze les gegeven door een vakleerkracht. De vakleerkracht werkt aan de hand van een vakwerkplan aan een opbouwende lijn voor gymnastiekonderwijs. Techniek Dit jaar krijgt groep 8 technieklessen vanuit het Voortgezet Onderwijs. Actief burgerschap, sociale en emotionele ontwikkeling De school staat midden in de samenleving, alleen al door de kinderen. Daar ondervinden ze rechtstreeks de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Kinderen leren op school om te gaan met verschillen en overeenkomsten en om te leren samenwerken met anderen op basis van gelijkheid. Het Spectrum biedt bv. gastlessen, leerlingenzorg en gezamenlijke acties om gemeenschappelijke belangen te ervaren. Hierbij kun u denken aan verschillende acties (om geld voor school in te zamelen) en het bezoeken van een verzorgingshuis door onze leerlingen. Onder sociale competenties vallen de volgende vaardigheden: - zelfbeeld, zelfstandigheid, omgaan met emoties = sociaal emotionele ontwikkeling - samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met conflicten, etc.= sociale vaardigheden - zelfsturing, omgaan met verschillen, democratisch handelen, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, moreel kunnen oordelen Het Spectrum volgt deze ontwikkeling gedurende de hele schoolloopbaan. Uitgangspunt is dat de sociale vaardigheden op verwacht niveau liggen. Om te kunnen beoordelen en volgen of deze sociale competenties naar verwachting zijn bieden we het volgende aan: 17

18 Doorgaande lijn Aanbod Wie Voor Doel Meetinstrument VISEON Leerkracht Groep 3-8 Systematisch volgen en meten van de sociale competenties Mappen Beter omgaan met jezelf Leerkracht Groep 1-8 Het bieden van een veilig schoolklimaat vinden wij belangrijk. Dat betekent dat we hulp bieden op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling. We gebruiken in alle groepen de mappen Beter omgaan met jezelf en de ander. In deze mappen worden verschillende thema s aangeboden zoals ouder worden, Project Signaal Sociale weerbaarheidstraining (SOVA) School Maatschappelijk werk en IB-er SWW Groep 1-8 Op aanvraag pesten. Samen met school en ouders vroegtijdig signaleren van sociaal / emotionele problemen In de bovenbouw worden evt.weerbaarheidtrainingen georganiseerd. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan: opkomen voor jezelf en respectvol omgaan met anderen. Op groeps- of individueel niveau Aanbod Wie Voor Doel Assertiviteitscursus School Maatschappelij k werk en IB-er Kinderen groep 4-8 Vanaf schooljaar 2006 hebben we een start gemaakt met lessen rondom het thema Opkomen voor jezelf`. Onze schoolmaatschappelijk werkers geeft in samenwerking met de Interne Begeleider de lessen aan een groepje Oepsformulieren Indamstrategie 3.7 Didactische richting Leerkracht en IB-er Individueel niveau kinderen. Aanpak bij pesten of conflictsituaties Zelfstandig werken Op Het Spectrum vinden we het belangrijk dat de leerlingen zelfstandig leren werken. Vanaf groep 1 maken we een start met het zelfstandig werken. Vanaf dit schooljaar gaan we werken met een planbord in de kleutergroep. De kleuters kunnen dan (m.b.v. de leerkracht) zelf inplannen welke activiteit ze op welke dag gaan doen. In de groep 3 t/m 8 werken met een weektaak voor de kinderen. Hier op staat per dag vermeld wat ze gaan doen voor o.a. rekenen, taal, schrijven, etc. ook staat er op welke lessen ze zelfstandig kunnen maken en bij welke lessen zij instructie krijgen. Wanneer zij klaar zijn met een les kleuren zij deze met de kleuren van de week. De kleuren van de week zijn in alle groep 1/m8 hetzelfde en zijn aanwezig in de groepen. Na het basis werk gaan zij verder met de keuzeweektaak. Tijdens het zelfstandig werken wordt er gewerkt met een blokje. Op dit blokje staan 2 kleuren en 1 symbool. Rood ik wil niet gestoord worden Groen je mag mij storen wanneer je een vraag hebt.? ik heb een vraag. 18

19 De leerkracht geeft eerst een korte basisinstructie. Na deze instructie gaan alle kinderen zelfstandig aan het werk. De leerkracht maakt eerst een loopronde door de klas om eventuele vragen te beantwoorden. Hierna geeft de leerkracht verlengde instructie aan de kinderen die dit nodig hebben. Na de verlengde instructie maakt de leerkracht weer een loopronde door de klas om te helpen. Wanneer de leerkracht niet meteen kan helpen, mogen de kinderen samen overleggen. Wanneer dit niet kan, gaan ze verder met een opdracht die zij wel kunnen maken en komt de leerkracht tijdens de loopronde langs. 3.8 Dagopvang binnen het gebouw De kinderopvang Hoogeveen regelt binnen het gebouw de voor- en naschoolse opvang voor de kinderen. 3.9 Stagiaires van de PABO Graag leiden we nieuwe collega s op. De studenten van Stenden Hoogeschool uit Meppel, Assen en Emmen kunnen op onze steun rekenen. Eerste en tweede jaar studenten maken zo mogelijk hier gebruik van Stagiaires van het Drenthe College en het Alfa College Vanaf 2006 nemen wij deel aan het project Opleiden in school. Onze school maakt gebruik van klassenassistenten in opleiding. Zij ondersteunen de groepsleerkracht bij zijn of haar lesgevende taak Scholing leerkrachten De leerkrachten moeten zich bijscholen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Daarom worden er jaarlijks cursussen gevolgd. Cursussen vallen voor een deel onder schooltijd en voor een deel na schooltijd. Wij maken gebruik van marge-uren, een soort reserve-uren. Via de Nieuwsbrief brengen we u tijdig op de hoogte wanneer de kinderen hierdoor geen school hebben Vervanging bij ziekte / ADV leerkracht Ons bestuur kent een invallerslijst voor het geval één van de leerkrachten ziek wordt of bijzonder verlof heeft. Bij ziekte wordt zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht. We streven er naar om in deze gevallen zo min mogelijk onrust in de groepen te laten ontstaan. 19

20 4. ZORG VOOR KINDEREN 4.1 Nieuwe leerlingen Als u informatie over onze school wilt hebben of uw kind wilt laten inschrijven, kunt u zich wenden tot de locatiedirecteur. Dan wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze kennismaking krijgt u algemene en onderwijskundige informatie. Tevens ontvangt u onze schoolgids. De kinderen die voor het eerst naar school gaan, worden vooraf thuis bezocht door de groepsleerkracht. De nieuwe kleuters worden in de gelegenheid gesteld vijf ochtenden op school te komen om aan de school, de klas en de groepsleerkracht te wennen. Als de kleuters vier jaar zijn mogen ze naar de basisschool. Op Het Spectrum gaan ook de 4-jarigen de hele week naar school (zie blad gegevens in deze gids voor de juiste schooltijden). 4.2 Ontwikkeling Voor een goede ontwikkeling van de leerlingen vinden we de basisvaardigheden zoals taal, lezen, schrijven en rekenen erg belangrijk. Hieraan wordt veel tijd en aandacht besteed. Beginnend in groep 1 en 2 is er veel aandacht voor de taalontwikkeling, onder andere in de kring, in de hoeken en door de ontwikkelingsmaterialen. Ook zijn er activiteiten die voorbereiden op lezen, schrijven en rekenen. Natuurlijk is het belangrijk dat de ontwikkeling van de leerlingen zonder problemen verloopt. Wanneer dat niet het geval is, moeten de problemen zo spoedig mogelijk opgespoord en verholpen worden. Daarom is het nodig de leerlingen te observeren en te toetsen. In de groepen 1 en 2 wordt bijgehouden hoe de ontwikkeling verloopt op het gebied van taal, werken, spel en motoriek. Ook wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling geobserveerd. In de groepen 3 tot en met 8 zijn bij de verschillende leermethodes methode gebonden toetsen. Daarnaast worden jaarlijks op vaste tijdstippen methode-onafhankelijke Cito-toetsen afgenomen voor lezen, rekenen en spelling. De resultaten van deze methode-onafhankelijke Cito-toetsen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. Zodra een leerling wordt ingeschreven op school, wordt een leerlingenmap aangelegd. Hierin staan de persoonlijke gegevens, de toets- en rapportgegevens, de leerlingenbesprekingen, speciale onderzoeken en gesprekken met ouders. Deze leerlingenmap wordt beheerd door de groepsleerkracht. Binnen het openbaar onderwijs hebben we een citobasispakket afgesproken. Dit houdt in dat op elke openbare school binnen de gemeente Hoogeveen dezelfde Cito-toetsen worden afgenomen. 4.3 Speciale zorg De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) We proberen optimale zorg voor alle leerlingen te geven. Dit gebeurt in eerste instantie in de groep. Indien gewenst kan de school naast de intern begeleider gebruik maken van de ambulant begeleider van Weer Samen naar School. Er zal alles aan gedaan worden uw kind zo optimaal mogelijk op school te begeleiden. Als blijkt, na onderling overleg dat een leerling misschien meer gebaat is bij speciaal onderwijs, dan kan de leerling worden aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De ouders melden het kind aan en de school dient voor het onderwijskundig en een psychologisch rapport te zorgen. De PCL zal op grond van de ontvangen informatie van de ouders en de school beoordelen of het kind toelaatbaar is op de basisschool voor speciaal onderwijs van ons samenwerkingsverband. Tegen het besluit van de PCL kunnen ouders, indien gewenst bezwaar en beroep aantekenen. 20

Schoolgids o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat GA Hoogeveen Web

Schoolgids o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat GA Hoogeveen Web Schoolgids 2015-2016 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 WELKOM OP HET SPECTRUM De basisschool..een stukje van je leven De schoolgids 2015-2016

Nadere informatie

Schoolgids. obs Villa Kakelbont 2015-2016

Schoolgids. obs Villa Kakelbont 2015-2016 Schoolgids obs Villa Kakelbont 2015-2016 obs Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen, 0528-270080 info@obsvillakakelbont.nl www.obsvillakakelbont.nl GEGEVENS Openbare Basisschool Villa Kakelbont

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Praktische informatiegids

Praktische informatiegids Praktische informatiegids 2015-2016 Gegevens Bijlage schoolgids 2015-2016 Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528 225556 Email: obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl Website: www.obshetspectrum.nl

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Schoolgids. obs Villa Kakelbont

Schoolgids. obs Villa Kakelbont Schoolgids obs Villa Kakelbont 2013-2014 obs Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen, 0528-270080 info@obsvillakakelbont.nl www.obsvillakakelbont.nl GEGEVENS Openbare Basisschool Villa Kakelbont

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij het goed informeren van ouders belangrijk. Zoals bekend werken wij met het leerlingvolgsysteem ParnasSys waar ook een ouderportaal

Nadere informatie

Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg

Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg Informatieavond groep 5a Renske Jansse en Joyce van Konijnenburg Voorstellen Renske Staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep. Vanaf januari 2015 gaat zij met zwangerschapsverlof. Er zal vanaf

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014 Schoolgids Bijlage Schooljaar OBS Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen 0528-270080, info@obsvillakakelbont.nl www.obsvillakakelbont.nl 1. VILLA KAKELBONT 1.1 Schoolgrootte Bijlage schoolgids

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Schoolgids obs Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen,

Schoolgids obs Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen, Schoolgids 2016-2017 obs Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen, 0528-270080 obsvillakakelbont@bijeen-hoogeveen.nl www.obsvillakakelbont.nl GEGEVENS Openbare Basisschool Villa Kakelbont Villa

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam pagina 1 Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking met ouders Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Groep 5 Welkom Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Voorstellen Groep 5A juf Fleur: maandag, dinsdag en woensdag juf Marijke: donderdag

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 Beste ouders en verzorgers, Afgelopen schooljaar is er wederom hard gewerkt door alle medewerkers om het maximale uit iedere leerling te halen. De afgelopen jaren heeft onze school

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BRON School : Basisschool De Bron Plaats : Barneveld BRIN-nummer : 01VE Onderzoeksnummer : 94446 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding 1 Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van De Oude Vrijheid

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen 4. De zorg voor onze leerlingen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie