Schoolgids o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat GA Hoogeveen Web

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl"

Transcriptie

1 Schoolgids o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat GA Hoogeveen Web 1

2 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat GA HOOGEVEEN telefoon: Website: Directie Gymzaal: Spectrum: Bestuur: Albert Wilkens (interim directeur) De Zuiderbreedte Het Spectrum bestaat uit drie locaties: Locatie Zuid, locatie Villa Kakelbont en locatie Goudvink Het Spectrum is één van de negen scholen van het Openbaar Basisonderwijs Hoogeveen, stichting Bijeen. Bovenschools directeur: Jan Slagter tot 15oktober 2014 Per 15 oktober 2014: Zweers Wijnholds Postbus BC Hoogeveen Telefoon:

3 INHOUDSOPGAVE 1. Welkom op Het Spectrum Waar Het Spectrum voor staat De identiteit van de school De visie van Het Spectrum De missie van Het Spectrum Onderwijsontwikkelingen Taal en rekenen centraal Activerende didactiek Professionele leerkrachten Brede schoolconcept Taalschool Rekenen en taal centraal Organisatie van het onderwijs De bestuursvorm Situering van Het Spectrum Openbaar basisonderwijs Hoogeveen Schoolgrootte Samenstelling team Leeractiviteiten Didactische richting Dagopvang binnen het gebouw Stagiaires van de Pabo Stagiaires van het Drenthe en Alfa-college Scholing leerkrachten Ziekte/Adv leerkrachten Zorg voor kinderen Nieuwe leerlingen Ontwikkeling Speciale zorg P.C.L Rugzak Leerlingbegeleiding Signaal/schoolmaatschappelijk werk Jeugdgezondheidszorg CJG Logopedie Boekenpret VVE Schoolplan Werkgroepen Zuiderbreedte Rapporten Het leerlingvolgsysteem Overgang naar het voortgezet onderwijs -23-3

4 5. De ouders De Medezeggenschapsraad De Ouderraad Ouderbijdrage Sponsoring Ouderactiviteiten Overblijven Oudercontacten Informatievoorziening gescheiden ouders Veiligheid binnen het openbaar onderwijs Klachtenprocedure Schoolverzekering Resultaten van het onderwijs Samenwerking met voortgezet onderwijs Regeling school- en vakantietijden Schooltijden Schoolvakanties De leerplicht De Inspectie van het Onderwijs De procedure schorsing en verwijdering Ziekmelding Speciale activiteiten Cultuurmenu Naschoolse Vrijetijdsarrangementen (NVA) Leerlingenraad Verkeersexamen Sportactiviteiten Excursies Schoolreizen Diversen Verjaardag leerkrachten Feesten Maatschappelijke contacten Kinderpostzegelactie Schoolfotograaf Oud papier Pauzehap Namen Namen teamleden Namen MR en OR Nuttige adressen -34-4

5 1. WELKOM OP HET SPECTRUM De basisschool..een stukje van je leven Voor u ligt de schoolgids van openbare basisschool Het Spectrum. Deze schoolgids is gemaakt voor ouders die nu leerlingen op school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen. Alle basisscholen verschillen in werkwijzen, sfeer en resultaten. Kom zelf kijken en ga in gesprek met de directeur van de school om te zien of de school goed bij u past. Dat maakt het kiezen van een school steeds moeilijker. Met deze schoolgids proberen we een beeld te geven van Het Spectrum. U kunt lezen hoe we werken en op welke manier we de leerlingen volgen. We hopen dat u de schoolgids met plezier zult lezen. Als u bepaalde zaken mist, laat dit dan aan ons weten. Dan kan de volgende schoolgids nog completer en beter worden. U kunt de schoolgids ook raadplegen op Internet: Daar kunt u op onze website ook andere (actuele) informatie vinden van de school. De informatie in de gids betreft onze school, openbare basisschool Het Spectrum Zuid. De openbare basisschool Het Spectrum locatie De Goudvink (in de wijk Wolfsbos) en Het Spectrum locatie Villa Kakelbont ( in het Centrum) vallen ook onder de paraplu van Het Spectrum. Alle drie locaties maken een eigen ontwikkeling door. Wij wensen u veel plezier bij het doorlezen van de Schoolgids en hopen dat deze regelmatig door u wordt geraadpleegd. Albert Wilkens (interim directeur o.b.s. Het Spectrum) 5

6 2. WAAR HET SPECTRUM VOOR STAAT 2.1 De identiteit van de school Het Spectrum is een openbare school; alle kinderen, ongeacht het geloof, de huidskleur, de afkomst, de geaardheid en de achtergrond, zijn welkom op onze school. Niet apart, maar samen Ons onderwijs richt zich op een maatschappij, die voortdurend verandert. Daarom is ons onderwijs steeds in beweging. Wij veranderen en vernieuwen ons onderwijs als het nodig is, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven. In onze school wordt onderwijs gegeven, maar we voeden in zekere zin ook op. We vinden dat we samen met de ouders hiervoor verantwoordelijk zijn. Opvoeden tot verdraagzaamheid en respect voor de mening van anderen vinden we belangrijk. Juist in deze tijd vinden wij het motto van de openbare school Niet apart, maar samen belangrijk. Daarnaast is er binnen onze school ruimte voor ideeën en aandacht voor het individu. 2.2 De visie van Het Spectrum Het Spectrum wil het beste uit elk kind halen! Gewoon goed onderwijs Dit willen we bereiken door een open school te zijn voor kinderen en ouders, waar goede prestaties en een veilig schoolklimaat met elkaar samengaan. Een kind moet zich thuis kunnen voelen op onze school en vertrouwen hebben in de leerkrachten. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Daardoor zullen de kinderen zich op alle gebieden ten volle ontwikkelen. Het onderwijs is zo ingericht dat er zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de individuele ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast is interactie met andere kinderen essentieel en een belangrijk onderdeel tijdens de instructie en het zelfstandig werken. Dit is verweven met een positief pedagogisch klimaat, dat het welbevinden van het kind bevordert. Binnen onze school staan de volgende regels centraal: Schoolregels: Rustig binnen = goed beginnen Fijn om jezelf te zijn Houd op = stop Binnen het hek is de klas je plek Regels van de Zuiderbreedte (en dus ook school) We zijn aardig voor elkaar We lopen rustig We zorgen goed voor alle spullen Van groot belang voor een gezonde, brede ontwikkeling van kinderen is het bevorderen van hun verantwoordelijkheidsgevoel. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk. Samen met u willen we zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt op onze school. Onze school stelt taal en rekenen centraal. Beheersen van taal en rekenen op alle gebieden is de sleutel tot succes! 6

7 2. 3 De missie van Het Spectrum Hoe willen we dat bereiken? De uitgangspunten Het Spectrum staat voor: het hanteren van een onderwijskundige en pedagogische doorgaande lijn het inspelen op de individuele ontwikkeling het verzorgen van effectief onderwijs duidelijke uitleg: werken met een vast model voor instructie: het directe instructie model (dim) systematisch volgen van prestaties het inrichten van een gerichte zorgverbreding: extra hulp voor kinderen met leerproblemen en voor kinderen die meer stof aankunnen het bevorderen van de zelfstandigheid: zelfstandig werken het invullen van een goed pedagogisch klimaat het opbouwen van een goede band met ouders door duidelijke communicatie professionele leerkrachten 2.4 Onderwijsontwikkeling De onderwijsontwikkelingen die we volgen, zijn afgestemd op de schoolcultuur. Wat hebben de kinderen nodig om goed te ontwikkelen. Hoe halen we het beste uit het kind? De basisvaardigheden taal, rekenen en spelling zijn van belang om dit te bereiken. Vandaar dat we ons als school hierop richten Taal en rekenen centraal De basisvakken staan centraal op deze school. Aan de hand van analyses, resultaten en observatie maken we voor deze vakken elk jaar een jaarplan. Wat kan beter, waar werken we aan en wat hebben we nodig? We nemen het vak taal als voorbeeld hoe we het taalonderwijs inrichten. Hetzelfde geldt dus voor rekenen, taal en spelling. 1) Basisvaardigheden ( taal, reken en spelling) zijn van belang. Hieronder een uitleg hoe we goed taalonderwijs geven. Het Spectrum: Taaltopper! Taal is van groot belang om optimaal te kunnen deelnemen aan het onderwijs. Achterstand op het terrein van lezen en taal (de basis van het leren) betekent ook moeite met het volgen van de andere schoolvakken. Beheersen van taal is van belang om op den duur volwaardig te participeren in de samenleving. Onze school heeft een samenhangend beleid opgezet door het uitvoeren van een breed opgezet taal/leesproject. Taal is de sleutel tot succes! Goed taalonderwijs geeft het kind succes in de toekomst. Het Spectrum zet in op deze taalaspecten; woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen. Groep 1 en 2 Groep 3,4 Groep 5, 6, 7 en 8 Veel woorden leren Goed en vlot kunnen lezen Goed en vlot kunnen lezen, kunnen begrijpen en verwerken wat je leest 7

8 Taalaanbod Elke dag wordt taal aan de hand van 6 stappen aangeboden door het Directe Instructie Model (DIM-model). 1. Korte terugblik (wat weten de kinderen al) 2. Benoemen van het lesdoel 3. Duidelijke uitleg van de leerkracht aan de hele groep. 4. Extra uitleg aan kleine groep. 5. Zelfstandig aan het werk met leerkracht als begeleider, 6. Samen afsluiten met het lesdoel van de dag. Wat hebben we geleerd. Bij zorg, naar boven of onder, wordt aan de hand van een vast plan materiaal aangeboden. Het materiaal is in de orthotheek aanwezig. Taalprestaties en zorg voor taal Regelmatig worden de resultaten getoetst en besproken aan de hand van een vast systeem. * Wat heeft het kind nodig om verder te komen (onderwijsbehoefte). * Vervolgens maakt de leerkracht een groepsplan voor alle leerlingen. * Na 6 weken checken of het kind zich heeft ontwikkeld. * Wat heeft het kind nodig om verder te komen (onderwijsbehoefte) Doorgaande lijn voor taal Doorgaande lijn met methodes die perfect op elkaar zijn afgestemd. We halen het beste uit elk kind! Taal in de groep We werken met weektaken. In elke groep is een taalmuur aanwezig, waar woorden uit o.a. de methode aangeboden worden d.m.v. een woordparaplu, woordspin, woordkast en een woordtrap. Taal is geïntegreerd in alle vakken. Extra taaltijd Neem de tijd voor taal. Binnen het Spectrum hebben we vaste momenten voor taal. Veel lezen, samen lezen, lezen uit een boek na keuze uit de interne bibliotheek. Taal en ouders We informeren de ouders zo breed mogelijk. 8

9 2.4.2 Activerende didactiek Om te kunnen leren, hebben de kinderen een actieve houding nodig. Een houding waarbij het kind kan leren. Die houding verschilt per kind. Het ene kind leert door te doen en andere door erover te praten. Wat van belang is, is dat de leerkracht in de klas van elke leerling een houding ziet, zodat hij- zij kan leren. Om dit te bereiken werkt hij met activerende didactiek. Voorbeelden zijn het werken met kladboek, kriskras vragen stellen, trainerstermen zoals denk mee en samenwerken Professionele leerkrachten Duidelijke uitleg en voorbeeld staan Goede leerkrachten voor goed onderwijs! Goed onderwijs komt tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen: veiligheid, waardering, uitdagingen om te leren. Het helpt leerlingen om die dingen te leren die maatschappelijk noodzakelijk zijn en die ze zelf willen en kunnen leren. Goed onderwijs is bij de tijd qua inhoud, leermiddelen en werkwijzen. Goed onderwijs past bij de eigen identiteit van de school en bij de actuele stand van zaken in de onderwijskundige theorie en praktijk. Het Spectrum heeft een leerkrachtprofiel opgesteld waaraan de leraren moeten voldoen om op de school goed onderwijs te kunnen geven Brede schoolconcept: kinderen groeien op in een kleine maatschappij en leren alle vaardigheden die ze nodig hebben om in de toekomst goed te kunnen functioneren. Actief burgerschap en de sociale integratie De brede school is een antwoord op een sterk gestegen vraag naar socialisatie ( het eigen maken van rollen en verwachtingen, van waarden en normen). De Zuiderbreedte zet een geïntegreerd netwerk op om zo de ontwikkelingskansen van de leerlingen te vergroten. De school is alert op risico s die zich daarbij kunnen voordoen, bijvoorbeeld als sprake is van tendensen tot onverdraagzaamheid of radicalisering onder leerlingen of in de omgeving van leerlingen. De situatie van de leerlingen, de wensen van ouders/verzorgers en omgeving en de missie van de school, spelen hierbij allemaal een rol. De brede school legt een verbinding tussen thuis, school en buurt. Het gaat daarbij om het vormen van het netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond het kind en gezin, ter bevordering van de sociale competentie van de kinderen en van hun actieve deelname aan onderwijs en de samenleving. 9

10 2.5 Taalschool Taal staat centraal op Het Spectrum. Dit houdt in dat er een taalcoördinator aanwezig is. Deze houdt zich bezig met het taalonderwijs op Het Spectrum. Ook heeft zij contacten met de bibliotheek. En zijn er regelmatig vergaderingen met de bibliotheek, peuterspeelzaal en de christelijke school op de Zuiderbreedte. Zo wordt er door de hele Zuiderbreedte samen gewerkt aan beter taalonderwijs. Taaljaarplan Prioriteit Doel Activiteiten Technisch lezen Voorbereidend technisch lezen en spelling Opbrengsten verhogen: 90% I, II, III niveau Eind groep 1: kent 90% van de kinderen 9 letters. Eind groep 2 kent 90% van de kinderen 15 letters. Eind groep 3 leest 90% van de kinderen op AVI E3 niveau. Eind groep 4 leest 90% van de kinderen op AVI E4 niveau. Eind groep 5 leest 90% van de kinderen op AVI E5 niveau. Eind groep 6 leest 90% van de kinderen op AVI E6 niveau. Eind groep 7 leest 90% van de kinderen op AVI E7 niveau Midden groep 8 leest 100% AVI plus niveau Fonemisch bewustzijn vergroten. Eind groep 1: -Weten dat een zin uit woorden bestaat -Eenvoudige rijmpjes Eind groep 2: -Zinnen opdelen in woorden -Rijmen -Woorden opdelen in lettergrepen -Woorden opdelen in klanken -Beginklank horen -Synthese Extra leestijd door inzet Ralfi-lezen, race/lezen, voor-koordoor lezen en verlengde instructie bij kinderen die op niveau III, IV of V scoren. Mandjes lezen. De groepen 5 t/m 8 krijgen een aantal mandjes in de groep. In periodes worden de mandjes gevuld met informatie boeken, stripboeken, kranten, etc. Elke dinsdagmiddag lezen de kinderen 30 min uit de mandjes. Stillezen. Iedere dag 15 min na de pauze. Estafette lezen. Elke maandag en donderdag. Werken met de map fonemisch bewustzijn. 3x per week een les uit de map. 10

11 Prioriteit Doel Activiteiten Woordenschat Opbrengsten woordenschat verhogen naar 90 % I, II, III scores op cito Effectieve instructie Activerende didactiek Uitbreiding van de woordenschat. Werken met de viertakt-didactiek: 1. Voorbewerken 2. Semantiseren 3. Consolideren 4. Controleren De leerkrachten geven hun instructie via het DIM-model. Leerkrachten werken aan activerende didactiek. De lessen en houding van de leerkracht is activerend en staat model voor de leerlingen. We werken in alle klassen met een woordmuur. Hierop worden woorden o.a. uit de methode aangeboden d.m.v. een woordparaplu, woordspin, woordkast en een woordtrap. Werken met computerprogramma woordenstart gr1-2 Werken met het computerprogramma ambrasoft. Elke dag tijdens het zelfstandig werken. Klassenbezoek n.a.v. de kijkwijzer. Verlengde instructie afstemmen op het groepsplan. Leerkrachten erken met een doorgaande lijn door afstemming methode. (Sil op School, VLL-Taal in beeld) Scholing bovenschools; kennisdeling en uitwisseling. Kijkwijzer met meetbare doelen. Werken vanaf groep 3-8 met kladboek, kriskras-vragen, termen zoals denk mee. 11

12 Prioriteit Doel Activiteiten Betekenisvolle taal Betrokkenheid van de ouders en kinderen Ouders helpen mee in de bibliotheek. vergroten. Werkgroep taal Zuiderbreedte. Doel; door Leesbevordering de hele Zuiderbreedte het taalonderwijs Begrijpend lezen Opbrengsten Begrijpend lezen verhogen naar 85 % I, II, III scores op cito Doelstellingen op het gebied van technisch lezen/begrijpend lezen uit het boek van kerndoel tot leerlijn gebruiken. verbreden en verbeteren. Interactief voorlezen met Hoogeveens stappenplan. Deze hangt als poster in de groep 5 t/m 8 en alle leerlingen hebben er één in hun map. 2 keer in de week Nieuwsbegrip XL. Spelling Opbrengst gericht werken Professionaliseren Opbrengsten spelling naar 90 % I, II, III scores op CITO Doelstellingen op het gebied van spelling uit het boek van kerndoel tot leerlijn gebruiken Doelgericht werken VVE -traject Verbeteren van leerkracht handelen, vanuit de basis activerende didactiek. modellen Oefenen met categorie spellingswoorden. Alle leerlingen oefenen met ambrasoft, woorden uit spelling in beeld. Dictee. De nadruk op de nabespreking. Hoe pak je dit aan? Per woord bespreken; wat denk je zelf; is het goed? zet een streepje waar je denkt dat de fout zit. Welke spellingsregel is dat? Spellingsregel zichtbaar in de klas. Bijvoorbeeld, de taalhoek. Korte spelling spelletjes; noem de regel, waar zit de fout etc. Monitoren, bespreken en maken van trendanalyses van de toetsgegevens. Het maken van groepsplannen en groepsoverzichten. Planmatig volgen van leerlingen. Doorgaande lijn en vroegtijdig signalering Tijdens de inhoudelijke vergaderingen ingaan op activerende didactiek. Aansturing vanuit d.o. voor externe scholing. 12

13 2.6 Rekenen en taal centraal Naast taal staat het vak rekenen centraal. Eén van de leerkrachten is rekencoördinator en zorgt voor de rekenplannen, waardoor het rekenonderwijs op een nog hoger plan wordt getild. Prioriteit Doel Activiteiten Getallen en getalrelaties Opbrengsten verhogen: 90 % van de kinderen haalt een I,II, III niveau op CITO rekenen. Eind groep 1: 90% van de kinderen beheerst de getal beelden tot 6 Eind groep 2 : 90% van de kinderen beheerst de getal beelden tot 12 Eind groep 3: 90% van de kinderen beheerst het splitsen tot 10 Eind groep 4 :90% van de kinderen beheerst getal verkenning tot 100 Eind groep 5: 90% van de kinderen beheerst getal verkenning tot 1000 In groep 6,7,8 wordt aangeboden: Elementair breukbegrip, kommagetallen, verhoudingen, procenten Eind groep 8 kent 90% van de kinderen getal verkenning tot (complexere toepassingen) Tijdig signaleren en ingrijpen. Verlengde instructie bieden voor de leerlingen de scoren III, IV of V niveau op de Cito. Gerichte aandacht voor tellen en getalbegrip voor alle groepen 13

14 Prioriteit Doel Activiteiten Hoofdrekenen/ automati-seren Opbrengsten verhogen: 90 % van de kinderen haalt een I, II, III niveau op CITO rekenen. Eind groep 1 :90% van de kinderen beheerst cijfersymbolen tot 10. Eind groep 2: 90% van de kinderen beheerst de telrij tot 20 Eind groep 3 :90% van de kinderen beheerst optellen-aftrekken tot 10 Eind groep 4: 90% van de kinderen beheerst optellen-aftrekken tot 20, optellen- aftrekken tot 100 en tafels 1,2,3,4,5 en 10. Tijdig signaleren en ingrijpen. Verlengde instructie bieden voor de leerlingen de scoren III, IV of V niveau op de Cito. Dagelijks automatiseren van deze onderdelen voor alle groepen d.m.v. het digibord, korte automatisering spelletjes, etc. Met sprongen vooruit inzetten. Doortellen aanleren vanaf groep 1 Effectieve instructie Activerende didactiek Eind groep 7: 100% van de kinderen beheersen het vermenigvuldigen en delen van de tafels 1 t/m 10. De leerkrachten geven hun instructie via het DIMmodel. Professionaliseren Eind groep 5: 90% van de kinderen beheerst kolomsgewijs of cijferend optellen /aftrekken en de tafels 1 t/m 10. Eind groep 6: 90% van de kinderen beheersen het vermenigvuldigen en delen van de tafels 1 t/m 10. De leerkrachten hanteren vaste activerende items binnen het aanbod/ instructie. Verbeteren van leerkracht handelen. Vanuit de basis activerende didactiek. Klassenbezoek n.a.v. de kijkwijzer Activerend aanbieden; kriskras- vragen, trainertermen, kladboek, placemats, etc. Monitoren, bespreken en trend-analyses van de toetsgegevens maken. Groepsoverzichten en plannen maken. De cursus Met Sprongen Vooruit voor de bovenbouw?? 14

15 3. ORGANISATIE VAN HET OPENBAAR ONDERWIJS IN HOOGEVEEN 3.1 De bestuursvorm Het schoolbestuur wordt gevormd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs.(BIJEEN) Het bestuur heeft een algemeen directeur voor het openbare basisonderwijs. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van de gezamenlijke openbare basisscholen in de gemeente Hoogeveen. Op iedere school is een locatiedirecteur en/of locatieleider verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 3.2 Situering van Het Spectrum Het Spectrum is ondergebracht in drie gebouwen in Hoogeveen. De gebouwen liggen in de wijken Centrum, Wolfsbos en Zuid. We spreken steeds over de volgende locatie: Locatie Zuid. Locatie Zuid is in september 2006 verhuisd naar de Boekenberghstraat. In het nieuwe gebouw, Brede School De Zuiderbreedte, zijn onder andere gehuisvest twee basisscholen (o.b.s Het Spectrum en c.b.s De Sprong), peuterspeelzaal t Köppeltie, de bibliotheek, Icare en de kinderopvang. 3.3 Openbaar basisonderwijs Hoogeveen Het openbaar basisonderwijs werkt samen aan verbazend goed onderwijs. Aan de hand van het logo worden de uitgangspunten uitgelegd. De honingbij staat voor liefdevolle aandacht, het waarderen van elkaars verschillen en de praktische invulling van waarden en sociale competenties: Op zoek naar wat ons bindt, niet wat ons scheidt! 3.4 Schoolgrootte Het Spectrum wordt bezocht door 125 leerlingen (oktober 2014). Het Spectrum is een, voor Hoogeveense begrippen, gemiddelde basisschool. De grootte van onze groepen varieert tussen 15 en 23 leerlingen. We streven ernaar de groepen 1-4 zo klein mogelijk te houden. Dit is in overeenstemming met het landelijk beleid. Er wordt ook met combinatiegroepen gewerkt. De klassenorganisatie is hierop goed ingespeeld, doordat er elke dag met taakuren wordt gewerkt. 3.5 Samenstelling van het team Het team bestaat uit: - de interim directeur hij heeft de algehele leiding - een interne begeleider: zij is verantwoordelijk voor extra zorg van de leerlingen en de zorgstructuur in de school - de groepsleerkrachten: zij werken in de klas met de kinderen. - de vakleerkracht gymnastiek: hij geeft les aan de kinderen van groep 3 tot en met 8. - een ict-er: hij verzorgt het computeronderwijs - een taalcoördinator zij zorgt voor de doorgaande en inhoudelijke lijn voor taal - een rekencoördinator: zij zorgt voor de doorgaande en inhoudelijke lijn voor rekenen - de klassenassistent: zij assisteert enkele leerkrachten. 15

16 3.6 Leeractiviteiten Het Spectrum is een school met ruimte voor ideeën. In de onderbouw komt dit aspect naar voren tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal en bij het spel in de gymzaal en op het speelplein. De kinderen kunnen zelf keuzes maken en daarin hun eigen ideeën vormgeven. Het zelf keuzes maken wordt gevoed door een rijke leeromgeving waarin spel- en taalhoeken, themawisselhoek en een computerhoek zijn. De hoeken worden steeds onder de aandacht van de kinderen gebracht via de zogenaamde hoekstimulans. Dit gebeurt ook in de motivatiekring van de speel/werkles. Daarnaast wordt er gewerkt met een weektaak. Kinderen moeten leren dat er ook eisen worden gesteld. Naast de weektaak hebben de kinderen tijd genoeg over voor eigen keuzes. De leerkracht zorgt dat er in de weektaak keuzes zijn voor de kinderen. De meeste aandacht in de groepen 3, 4 en 5 gaat uit naar het beheersen van lezen, schrijven, taal en rekenen. Immers, zonder goede kennis van deze vier vakken zullen de leerlingen veel moeilijkheden ondervinden. We besteden ook tijd aan het leren praten en aan het goed luisteren naar anderen. Kennisverwerving staat hierbij centraal: taal -mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken lezen -nadruk op technisch en begrijpend lezen rekenen -inzicht geven in het praktische oplossen van problemen zaakvakken -wereldkennis vanuit historisch (geschiedenis), geografisch (aardrijkskunde) en milieubewust (biologie/natuurkunde) perspectief Taal Voor taal hebben wij een doorlopende lijn voor de hele school. De gebruikte methodes zijn Sil op school, Veilig Leren Lezen (nieuwe versie) en Taal in Beeld. Het begrijpend lezen wordt steeds belangrijker naarmate de leerlingen ouder worden. Dit onderdeel speelt ook bij veel andere vakken een grote rol. We gebruiken in groep 5 t/m 8 de methode Nieuwsbegrip (XL). Actuele teksten waarmee op verschillende niveaus gewerkt kan worden. Rekenen Het rekenen heeft in de laatste jaren grote veranderingen ondergaan. Natuurlijk worden er nog steeds rijtjes sommen geoefend - optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Maar er wordt ook veel tijd besteed aan het leren met inzicht praktische problemen op te lossen uit het dagelijkse leven. Onder andere tabellen, grafieken en verhoudingen komen dan aan de orde. In de hogere groepen leren we het gebruik van de zakrekenmachine. Hoofdrekenen gebeurt uit het boek, maar ook aan de hand van een computerprogramma. Er wordt gewerkt met de methode Pluspunt. In iedere groep is een rekenkast met materialen rondom automatiseren en getalbeeld. Zaakvakken Vanaf groep 5 komen de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs aan bod. Deze bieden we aan in de vorm van projecten en thema s. Hierbij maken we gebruik van de methode Topondernemers.( Onderdeel hiervan zijn toptechneut en topcanon) De blokken worden in verhaalvorm aangeboden en daarna volgt de verwerking Hierbij wordt steeds gebruik gemaakt van de mogelijkheden van nieuwe media en internet. Belangrijk hierbij is ook dat kinderen toewerken naar een eindpresentatie. Voor Engels gebruiken we de methode Hello World. We richten ons op het ontwikkelen van vaardigheden waarmee ze deze taal op een zeer eenvoudig niveau gebruiken als communicatiemiddel Verder leren de kinderen de rol die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving (internationaal communicatiemiddel). 16

17 Voor verkeer hebben we de volgende doelstelling: het onderwijs in het verkeer, is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven als consument en als deelnemer aan het verkeer en groepsprocessen. We werken met de methode Klaar over voor verkeer. De methode wordt vanaf groep 3 gegeven. In maart 2011 kregen wij het Drents Verkeersveiligheidslabel uitgereikt. Deze is in het afgelopen schooljaar wederom toegekend. Bij alle vakken is het mogelijk, dat gebruik gemaakt wordt van geschikte t.v.-series, uitgezonden door de Teleac/NOT. Expressievakken zijn er door de hele school. U moet hierbij denken aan tekenen, handvaardigheid, muziek en drama Ook bij deze vakken willen we de talenten van onze leerlingen laten opbloeien. De opdrachten worden vaak afgestemd op het thema. Ook de bovenbouw stemt de opdracht af op het thema van TOP-ondernemers. Elke vrijdagmiddag hebben we samen met de christelijke school De Sprong, voor de groepen 5 t/m 7 een creamiddag. We gaan dan in verschillende groepen met verschillende technieken aan de slag; variërend van figuurzagen tot koken. ICT Alle leerlingen van O.B.S t Spectrum zijn aan het einde van groep 8 voldoende vaardig in het gebruik van Word, PowerPoint en het gebruiken van Internet als bron van informatie. Ict is onderwijsondersteunend en ontwikkelend, we maken in alle groepen gebruik van de onderwijsondersteunende en ontwikkelende software. Het gebruik van de computerprogramma s krijgt een vaste plaats in de dagtaak. De kinderen krijgen elke week computerles van de ICT-er. De lessen zijn gericht op de dagtaak of het vergroten van de vaardigheid. Gym Groep 1-2 heeft dagelijks bewegingsonderwijs: de kinderen spelen buiten of hebben een spel- of gymles in het speellokaal. Vanaf groep 3 hebben de kinderen twee keer per week gym. Minstens één keer wordt deze les gegeven door een vakleerkracht. De vakleerkracht werkt aan de hand van een vakwerkplan aan een opbouwende lijn voor gymnastiekonderwijs. Techniek Dit jaar krijgt groep 8 technieklessen vanuit het Voortgezet Onderwijs. Actief burgerschap, sociale en emotionele ontwikkeling De school staat midden in de samenleving, alleen al door de kinderen. Daar ondervinden ze rechtstreeks de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Kinderen leren op school om te gaan met verschillen en overeenkomsten en om te leren samenwerken met anderen op basis van gelijkheid. Het Spectrum biedt bv. gastlessen, leerlingenzorg en gezamenlijke acties om gemeenschappelijke belangen te ervaren. Hierbij kun u denken aan verschillende acties (om geld voor school in te zamelen) en het bezoeken van een verzorgingshuis door onze leerlingen. Onder sociale competenties vallen de volgende vaardigheden: - zelfbeeld, zelfstandigheid, omgaan met emoties = sociaal emotionele ontwikkeling - samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met conflicten, etc.= sociale vaardigheden - zelfsturing, omgaan met verschillen, democratisch handelen, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, moreel kunnen oordelen Het Spectrum volgt deze ontwikkeling gedurende de hele schoolloopbaan. Uitgangspunt is dat de sociale vaardigheden op verwacht niveau liggen. Om te kunnen beoordelen en volgen of deze sociale competenties naar verwachting zijn bieden we het volgende aan: 17

18 Doorgaande lijn Aanbod Wie Voor Doel Meetinstrument VISEON Leerkracht Groep 3-8 Systematisch volgen en meten van de sociale competenties Mappen Beter omgaan met jezelf Leerkracht Groep 1-8 Het bieden van een veilig schoolklimaat vinden wij belangrijk. Dat betekent dat we hulp bieden op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling. We gebruiken in alle groepen de mappen Beter omgaan met jezelf en de ander. In deze mappen worden verschillende thema s aangeboden zoals ouder worden, Project Signaal Sociale weerbaarheidstraining (SOVA) School Maatschappelijk werk en IB-er SWW Groep 1-8 Op aanvraag pesten. Samen met school en ouders vroegtijdig signaleren van sociaal / emotionele problemen In de bovenbouw worden evt.weerbaarheidtrainingen georganiseerd. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan: opkomen voor jezelf en respectvol omgaan met anderen. Op groeps- of individueel niveau Aanbod Wie Voor Doel Assertiviteitscursus School Maatschappelij k werk en IB-er Kinderen groep 4-8 Vanaf schooljaar 2006 hebben we een start gemaakt met lessen rondom het thema Opkomen voor jezelf`. Onze schoolmaatschappelijk werkers geeft in samenwerking met de Interne Begeleider de lessen aan een groepje Oepsformulieren Indamstrategie 3.7 Didactische richting Leerkracht en IB-er Individueel niveau kinderen. Aanpak bij pesten of conflictsituaties Zelfstandig werken Op Het Spectrum vinden we het belangrijk dat de leerlingen zelfstandig leren werken. Vanaf groep 1 maken we een start met het zelfstandig werken. Vanaf dit schooljaar gaan we werken met een planbord in de kleutergroep. De kleuters kunnen dan (m.b.v. de leerkracht) zelf inplannen welke activiteit ze op welke dag gaan doen. In de groep 3 t/m 8 werken met een weektaak voor de kinderen. Hier op staat per dag vermeld wat ze gaan doen voor o.a. rekenen, taal, schrijven, etc. ook staat er op welke lessen ze zelfstandig kunnen maken en bij welke lessen zij instructie krijgen. Wanneer zij klaar zijn met een les kleuren zij deze met de kleuren van de week. De kleuren van de week zijn in alle groep 1/m8 hetzelfde en zijn aanwezig in de groepen. Na het basis werk gaan zij verder met de keuzeweektaak. Tijdens het zelfstandig werken wordt er gewerkt met een blokje. Op dit blokje staan 2 kleuren en 1 symbool. Rood ik wil niet gestoord worden Groen je mag mij storen wanneer je een vraag hebt.? ik heb een vraag. 18

19 De leerkracht geeft eerst een korte basisinstructie. Na deze instructie gaan alle kinderen zelfstandig aan het werk. De leerkracht maakt eerst een loopronde door de klas om eventuele vragen te beantwoorden. Hierna geeft de leerkracht verlengde instructie aan de kinderen die dit nodig hebben. Na de verlengde instructie maakt de leerkracht weer een loopronde door de klas om te helpen. Wanneer de leerkracht niet meteen kan helpen, mogen de kinderen samen overleggen. Wanneer dit niet kan, gaan ze verder met een opdracht die zij wel kunnen maken en komt de leerkracht tijdens de loopronde langs. 3.8 Dagopvang binnen het gebouw De kinderopvang Hoogeveen regelt binnen het gebouw de voor- en naschoolse opvang voor de kinderen. 3.9 Stagiaires van de PABO Graag leiden we nieuwe collega s op. De studenten van Stenden Hoogeschool uit Meppel, Assen en Emmen kunnen op onze steun rekenen. Eerste en tweede jaar studenten maken zo mogelijk hier gebruik van Stagiaires van het Drenthe College en het Alfa College Vanaf 2006 nemen wij deel aan het project Opleiden in school. Onze school maakt gebruik van klassenassistenten in opleiding. Zij ondersteunen de groepsleerkracht bij zijn of haar lesgevende taak Scholing leerkrachten De leerkrachten moeten zich bijscholen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Daarom worden er jaarlijks cursussen gevolgd. Cursussen vallen voor een deel onder schooltijd en voor een deel na schooltijd. Wij maken gebruik van marge-uren, een soort reserve-uren. Via de Nieuwsbrief brengen we u tijdig op de hoogte wanneer de kinderen hierdoor geen school hebben Vervanging bij ziekte / ADV leerkracht Ons bestuur kent een invallerslijst voor het geval één van de leerkrachten ziek wordt of bijzonder verlof heeft. Bij ziekte wordt zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht. We streven er naar om in deze gevallen zo min mogelijk onrust in de groepen te laten ontstaan. 19

20 4. ZORG VOOR KINDEREN 4.1 Nieuwe leerlingen Als u informatie over onze school wilt hebben of uw kind wilt laten inschrijven, kunt u zich wenden tot de locatiedirecteur. Dan wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze kennismaking krijgt u algemene en onderwijskundige informatie. Tevens ontvangt u onze schoolgids. De kinderen die voor het eerst naar school gaan, worden vooraf thuis bezocht door de groepsleerkracht. De nieuwe kleuters worden in de gelegenheid gesteld vijf ochtenden op school te komen om aan de school, de klas en de groepsleerkracht te wennen. Als de kleuters vier jaar zijn mogen ze naar de basisschool. Op Het Spectrum gaan ook de 4-jarigen de hele week naar school (zie blad gegevens in deze gids voor de juiste schooltijden). 4.2 Ontwikkeling Voor een goede ontwikkeling van de leerlingen vinden we de basisvaardigheden zoals taal, lezen, schrijven en rekenen erg belangrijk. Hieraan wordt veel tijd en aandacht besteed. Beginnend in groep 1 en 2 is er veel aandacht voor de taalontwikkeling, onder andere in de kring, in de hoeken en door de ontwikkelingsmaterialen. Ook zijn er activiteiten die voorbereiden op lezen, schrijven en rekenen. Natuurlijk is het belangrijk dat de ontwikkeling van de leerlingen zonder problemen verloopt. Wanneer dat niet het geval is, moeten de problemen zo spoedig mogelijk opgespoord en verholpen worden. Daarom is het nodig de leerlingen te observeren en te toetsen. In de groepen 1 en 2 wordt bijgehouden hoe de ontwikkeling verloopt op het gebied van taal, werken, spel en motoriek. Ook wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling geobserveerd. In de groepen 3 tot en met 8 zijn bij de verschillende leermethodes methode gebonden toetsen. Daarnaast worden jaarlijks op vaste tijdstippen methode-onafhankelijke Cito-toetsen afgenomen voor lezen, rekenen en spelling. De resultaten van deze methode-onafhankelijke Cito-toetsen worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. Zodra een leerling wordt ingeschreven op school, wordt een leerlingenmap aangelegd. Hierin staan de persoonlijke gegevens, de toets- en rapportgegevens, de leerlingenbesprekingen, speciale onderzoeken en gesprekken met ouders. Deze leerlingenmap wordt beheerd door de groepsleerkracht. Binnen het openbaar onderwijs hebben we een citobasispakket afgesproken. Dit houdt in dat op elke openbare school binnen de gemeente Hoogeveen dezelfde Cito-toetsen worden afgenomen. 4.3 Speciale zorg De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) We proberen optimale zorg voor alle leerlingen te geven. Dit gebeurt in eerste instantie in de groep. Indien gewenst kan de school naast de intern begeleider gebruik maken van de ambulant begeleider van Weer Samen naar School. Er zal alles aan gedaan worden uw kind zo optimaal mogelijk op school te begeleiden. Als blijkt, na onderling overleg dat een leerling misschien meer gebaat is bij speciaal onderwijs, dan kan de leerling worden aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De ouders melden het kind aan en de school dient voor het onderwijskundig en een psychologisch rapport te zorgen. De PCL zal op grond van de ontvangen informatie van de ouders en de school beoordelen of het kind toelaatbaar is op de basisschool voor speciaal onderwijs van ons samenwerkingsverband. Tegen het besluit van de PCL kunnen ouders, indien gewenst bezwaar en beroep aantekenen. 20

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie