Jaarverslag 2006 MEE, Doet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006 MEE, Doet!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 MEE, Doet!

2 Inhoud Beleidskeuze voortgezet : Het jaar van herkenbaarheid en resultaat 4 - Innovatie en produktontwikkeling 5 - Toename aantal cliënten met ASS 5 Werkboek legt hiaten bloot - Weerbaarheid en seksuele voorlichting naar - hoger niveau 6 - Vraag naar groepswerk groeit 7 - Nieuwe cursussen en gespreksgroepen 7 Werkveld VTV heel breed en divers - Wij hebben permanent onze voelhoorns uitstaan 8 - Vrije tijd activiteiten voor mensen met een beperking 9 - Netwerken 9 De Logeerkring ontlast ouders van kinderen met een beperking - Logeren leuk voor kind, ouders en logeergezin 10 - Logeerkring Drenthe 11 - Ontwikkelingen MEE Informatiecentrum 11 MEE Drenthe op weg naar certificering - Jaarverslag kwaliteit Cliëntenraad MEE Drenthe Ondernemingsraad 13 De cijfers... - Personalia 14 - MEE Drenthe in cijfers 14 - Jaarrekening Resultatenrekening Profiel MEE Drenthe is een organisatie die zich richt op het onafhankelijk ondersteunen van mensen met een beperking. MEE Drenthe helpt mensen met een beperking bij het maken van keuzes met als doel dat zij een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden, afgestemd op hun wensen en mogelijkheden. MEE Drenthe treedt op als een onafhankelijke raadgever en biedt cliënten laagdrempelige professionele ondersteuning in de vorm van informatie, advies en begeleiding. MEE Drenthe is er voor jong en oud. MEE Drenthe staat open voor mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een chronische aandoening en mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan anderen die een beperking in hun leven ervaren, zoals mensen met een zintuiglijke beperking en mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. MEE Drenthe is er ook voor ouders of verzorgers en anderen (bijvoorbeeld professionals) uit de omgeving van de cliënt. Bij MEE Drenthe werken deskundige consulenten. De consulenten van MEE Drenthe geven informatie, advies en begeleiding op alle terreinen van het dagelijks leven waar iemand met een beperking mee te maken kan krijgen. Zij zijn goed op de hoogte van bestaande mogelijkheden. Zij signaleren tekorten en leveren zo nodig een bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Het Informatiecentrum beschikt over veel informatie over alles wat te maken heeft met het leven met een beperking. Vragen die snel beantwoord kunnen worden, worden opgepakt door de consulenten van het Informatie en Advies Team. Vragen die wat complexer zijn worden door de consulenten in de backoffice behandeld. Als het nodig is wijzen de consulenten de weg naar die instantie die het beste toegerust is om antwoord te geven op de gestelde vraag. MEE Drenthe werkt vanuit drie regiokantoren: Assen voor Noord-Drenthe, Emmen voor Zuid-Oost Drenthe en Hoogeveen voor Zuid-West Drenthe. Het Centraal Bureau is in Assen gevestigd. De ondersteuning die MEE Drenthe biedt is voor iedereen toegankelijk en gratis.

3 Jaarverslag 2006 MEE Drenthe 3 Voorwoord Ook 2006 is weer een MEEslepend jaar geweest. De ingezette ontwikkeling naar een klantgerichte organisatie, die flexibel inspeelt op veranderingen in de omgeving is doorgetrokken. Het primaire proces en het nakomen van de productie afspraken heeft veel inspanning van onze medewerkers gevraagd. Namens de raad van toezicht en de directie willen wij hen dankzeggen voor hun enthousiaste inzet. MEE Drenthe zit niet stil en is volop bezig naar de toekomst te kijken. De mogelijke overgang van de AWBZ naar de WMO waarbij de gemeenten in Drenthe wellicht onze nieuwe partners gaan worden heeft in 2006 de nodige aandacht gevraagd en gekregen. Bij al deze veranderingen willen we onze cliënten niet uit het oog verliezen door teveel intern gericht bezig te zijn. MEE Drenthe heeft in de afgelopen jaren bewezen de veranderingen aan te kunnen zonder dat dit ten koste van onze dienstverlening is gegaan. Samen met mijn collegae van de Raad van Toezicht heb ik er het volste vertrouwen dat MEE Drenthe ook in de komende jaren in staat is om voorop te blijven lopen in dit veranderingsproces met een scherp oog voor de belangen van onze klanten. Johan Klompmaker, Vice voorzitter Raad van Toezicht MEE Drenthe Mei 2007

4 Conform ons strategisch beleidsplan hebben we de koers van 2005 voortgezet (het jaar van de inhoud) en groeien we naar de koers voor 2007 (het jaar van de markt). Het jaar 2006 was het jaar van herkenbaarheid en resultaat. Beleidskeuze voortgezet 2006: Het jaar van herkenbaarheid en resultaat

5 Jaarverslag 2006 MEE Drenthe 5 Missie en positie meer vertaald naar resultaat De missie en positie zijn in het jaarplan 2006 vastgesteld en vertaald naar het resultaat van onze dienstverlening. Met name met de termen zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie zijn we aan de slag gegaan. Het primaire proces In het primaire proces is in 2006 gestart met het hanteren van de basismethodiek (= competentiegericht werken). De verdere implementatie vindt in 2007 plaats. Deze basismethodiek draagt bij aan de kwaliteit van het professioneel handelen binnen MEE. In 2006 is een praktijkbegeleider aangesteld om de consulenten methodisch te ondersteunen en aandacht te blijven geven aan de inhoud van het werk. Door de medewerkers is in 2006 hard en enthousiast gewerkt aan het behalen van de productie, terwijl de eisen die aan hen gesteld werden met betrekking tot de productiviteit hoog waren. Met glans hebben we eind 2006 de productie gehaald. Productontwikkeling en innovatie gestart Onder leiding van een externe projectleider hebben we binnen MEE Drenthe enthousiast gewerkt aan innovatie. We hebben verschillende projecten uitgevoerd vanuit het oogpunt van marktgericht werken. Een nieuwe wijze waarop we onze dienstverlening tastbaar en krachtig willen vertalen naar de wensen van cliënten en betalende klanten. De ontwikkeling van ons huidige dienstenpakket is met name op het gebied van groepswerk in 2006 enorm gegroeid. Doelgroep ASS gegroeid De doelgroep van mensen in het Autistisch Spectrum (ASS) is in 2006 gegroeid. We zijn gestart met het onderzoeken van het opzetten van een steunpunt ASS voor Drenthe. Dit steunpunt sluit aan bij het noordelijk convenant autisme. Gestart met relatiemanagement in het kader van de WMO In 2006 zijn we gestart met het invullen van onze digitale relatiedatabase. We hebben een structurele invulling gegeven aan het relatiemanagement richting de gemeenten. De gemeenten kunnen ons nu snel en effectief vinden. Tevens zijn wij binnen MEE beter op de hoogte van de behoeften en wensen van de gemeenten. Met alle gemeenten in Drenthe is in 2006 contact geweest en/of heeft MEE samengewerkt. Verschillende acties bij diverse loketten hebben plaatsgevonden en vinden hun vervolg in MEE Drenthe heeft in 2006 een visie met betrekking tot de cliëntondersteuning in de WMO-keten opgesteld. Deze visie helpt de gemeenten de cliëntondersteuning in al haar facetten goed neer te zetten en te benutten bij het behalen van de prestaties. Benchmark onderzoeken In 2006 hebben we als MEE Drenthe deelgenomen aan de landelijke benchmark onderzoeken die door MEE Nederland zijn ontwikkeld. Over het algemeen zijn de resultaten positief en passend binnen de ontwikkelingen waar MEE Drenthe zich in bevindt. Innovatie en produktontwikkeling Voor het opzetten van nieuwe projecten is er een handleiding geschreven die bijdraagt aan een structurele opbouw. Deze biedt houvast bij het opzetten en verder uitwerken van nieuwe ideeën binnen MEE Drenthe. Projecten die uitgewerkt zijn: Preventieve Kans: MEE kan in een vroeg stadium preventieve ondersteuning bieden aan woningbouwverenigingen in de opvang van probleemgezinnen ter voorkoming van uithuisplaatsingen. Prettig omgaan met elkaar: richt zich op het reageren naar aanleiding van ongewenste reacties. Dit project wordt ondersteund middels marktonderzoek. MEEwerken: MEE Drenthe kan een sluitende aanpak bieden voor mensen met een structurele functionele beperking, door het bieden van een traject om de mogelijkheden, wensen en beperkingen van de cliënt in kaart te brengen. Door activering en stimulering werkt de cliënt aan een beter toekomstperspectief voor werk. Dit bevordert de uitstroom uit een uitkering en doorstroom naar een baan in het vrije bedrijf. Logeerkring Drenthe plus: activiteiten van de Logeerkring uitbreiden met professionele logeergezinnen. Toename aantal cliënten met ASS In 2006 is er een toename geconstateerd van het aantal cliënten met ASS*. MEE Drenthe heeft naar aanleiding van deze ontwikkeling een aantal acties uitgezet om haar dienstverlening nog beter af te stemmen op deze groeiende doelgroep: Een aantal consulenten heeft ASS als hun expertiseveld toegewezen gekregen. Zij zijn gestart met voorbereidingen om een MEE Autisme Punt op te zetten. Deze wordt medio 2007 gerealiseerd. De sociale kaart wordt verfijnd op het gebied van ASS. De samenwerking met NVA (Nederlandse Vereniging van Autisme) is versterkt. Het ouderinitiatief Havo Plus wordt door MEE ondersteund. MEE heeft een uitgave gerealiseerd waarin een beeld geschetst wordt waar kinderen met een hoog intelligentie niveau met ASS tegen aan lopen als zij naar de middelbare school gaan. Het cursusaanbod is voor deze doelgroep uitgebreid met onder meer de volgende activiteiten: Brusjescursus voor broertjes en zusjes van kinderen met ASS. Partnergroep voor partners van mensen met een vermoeden van ASS problematiek. Er zijn vrijetijdsactiviteiten gestart voor kinderen met ASS. *ASS = Autisme spectrum stoornis

6 Hoe moet je handelen wanneer iemand met een verstandelijke beperking een sterke kinderwens blijkt te hebben? Of als een puber met eenzelfde achtergrond seksuele interesse toont? En hoe maak je deze mensen weerbaar op seksueel gebied? Gert Treels, consulent psychosociale ondersteuning en Marion Liese, coördinator groepswerk, hebben zich het afgelopen jaar intensief met dit soort vragen en de uitwerking daarvan bezig gehouden. Werkboek legt hiaten bloot Weerbaarheid en seksuele voorlichting naar hoger niveau

7 Jaarverslag 2006 MEE Drenthe 7 We hadden in het verleden meer dan eens geconstateerd dat er grote behoefte bestaat aan meer informatie op het gebied van seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking, vertelt Liese. Niet alleen bij zorginstellingen, maar ook bij ouders en scholen binnen het speciaal onderwijs. Een veel gehoorde geluid was, dat er meestal pas actie ondernomen werd als cliënten op een negatieve manier met seksualiteit in aanraking kwamen. Bijvoorbeeld door misbruik of door het vertonen van grensoverschrijdend gedrag. Voor ons was dat voldoende signaal om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om over dit onderwerp voorlichtingsmiddelen en methoden te ontwikkelen. Zoals we dat bij MEE plegen te doen, hebben we eerst een degelijke inventarisatie gemaakt, haakt Treels in. We wilden weten wat er al voorhanden was en wat we zouden kunnen gebruiken als materiaal voor een projectplan. Zelf hadden we al een werkboek dat we gebruikten bij individuele, persoonlijke voorlichting. Op zich geen verkeerd boek, maar het was op een aantal inhoudelijke en vormtechnische punten nogal gedateerd. Daarnaast bleek dat scholen ook al het nodige aan voorlichtingsmateriaal bezaten, maar in de praktijk werkten ze er nauwelijks mee. In ieder geval niet structureel. Liese: Die twee componenten, ons eigen werkboek en het materiaal van de scholen, hebben we als basis gebruikt om een nieuw boek samen te stellen dat kan worden ingezet als ondersteuning bij het geven van voorlichting. Maar vooral kan het door hulpverleners en docenten gebruikt worden om het individuele kennis- en behoefteniveau van cliënten rond seksualiteit in kaart te brengen. Aan de hand van die inventarisatie kun je dan, eventueel, tot de conclusie komen dat een cliënt verdere begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat er bij die persoon een sterke kinderwens leeft, terwijl hij of zij absoluut geen idee heeft wat de praktische consequenties zijn van het ouderschap. Of omdat iemand graag zijn seksuele gevoelens wil uiten op een zodanige manier dat hij er gemakkelijk door in de problemen zou kunnen raken. De achterliggende gedachte van dit project is dat we onze cliënten weerbaarder willen maken, verduidelijkt Liese. En daarnaast willen we ze een aantal handvatten geven die hen in staat stelt om binnen hun eigen belevingswereld op een verantwoorde en prettige manier met hun seksualiteit om te gaan. Veelvuldig gebruik De volledige titel van het boek is: Werkboek Profiel Seksueel Bewustzijn. Het bevat verschillende deelonderwerpen die in een bepaalde, logische volgorde worden aangeboden. Zo begint het met algemene uiterlijke kenmerken van mensen en wordt er verderop aandacht besteed aan zaken als masturbatie, homoseksualiteit en geslachtsziekten, die afhankelijk van leeftijd en niveau kunnen worden besproken. Het is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum vanaf ongeveer 8 jaar. De bijbehorende vragen en tekeningen zijn eenvoudig en heel concreet. De verwachting is dat er vanaf september 2007 met het boek gewerkt zal worden. Vraag naar groepswerk groeit Het cursusaanbod is in 2006 uitgebreid. Er zijn meer gespreksgroepen gekomen en het aantal vaardigheidsgerichte trainingen is toegenomen. Zo n 20 consulenten hebben met veel plezier, naast hun individuele cliënten, één of meer groepen begeleid. Op basis van vragen van cliënten en ervaringen van consulenten zijn er constant nieuwe cursussen in ontwikkeling. Naast dat we zelf bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen zoekt MEE ook samenwerking met andere organisaties. Zo werken we nauw samen met: de Nederlandse Vereniging van Autisme, het Autisme Team Noord en Steunpunt Mantelzorg. Ook zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met een aantal zorgaanbieders uit de regio Assen voor het gezamenlijk aanbieden van een aantal cursusactiviteiten. Dit initiatief wordt gesteund door de Provincie Drenthe en de gemeente Assen. Onder de noemer Kennispunt is deze samenwerking in 2006 van start gegaan. Er is een projectcoördinator aangesteld. Nieuwe cursussen en gespreksgroepen Initiatieven die in 2005 zijn ontwikkeld hebben in 2006 een vervolg gekregen in diverse regio s in Drenthe: Sociale vaardigheidsgroepen voor jongeren van MLK niveau. Oudergespreksgroepen voor ouders van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) problematiek. Speelleergroepen voor jonge kinderen met een beperking en hun ouders. Cursussen seksualiteit en communicatie. Nieuwe initiatieven in 2006: Assertiviteitscursus voor volwassenen met een beperking Partnergroep voor partners van mensen met een vermoeden van ASS problematiek (in samenwerking met het NVA). Brusjes cursus voor broertjes en zusjes van kinderen met ASS Opvoedcursus voor ouders met opvoedingsvragen

8 Tineke Schoonderwoerd en Grietje Westerhof zijn twee van de drie Vrije Tijd en Vorming (VTV) consulenten die bij MEE Drenthe in dienst zijn. Hun taken zijn te vangen onder de noemers signaleren, netwerken, ondersteunen, organiseren en adviseren. Werkveld VTV heel breed en divers Wij hebben permanent onze voelhoorns uitstaan

9 Jaarverslag 2006 MEE Drenthe 9 Zo op het eerste oog zijn dat behoorlijk abstracte termen, geeft Schoonderwoerd onmiddellijk toe. Maar het principe van onze werkwijze, die met die termen wordt aangeduid, is eigenlijk heel simpel. Signaleren is de basis van onze dienstverlening: wij hebben permanent onze voelhoorns uitstaan, op zoek naar lacunes in de behoeftevoorziening voor onze doelgroep. Als we een signaal binnenkrijgen, bijvoorbeeld dat er onder kinderen met ADHD en PDD/NOS grote behoefte is om te judoën, komen we in actie. Onze actie bestaat dan in eerste instantie uit onderzoek en inventarisatie, legt Westerhof uit. We bekijken met andere woorden hoe groot de animo om te judoën binnen de doelgroep daadwerkelijk is en wat er op dat gebied in het verleden al geprobeerd is. Ook maken we in dat stadium al een voorzichtige inschatting van wat de eventuele mogelijkheden zijn. Vervolgens, als we vinden dat er voldoende basis is, maken we contact met andere partijen die zo n activiteit in beheer willen nemen. Dat kunnen sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties of gemeentes zijn, maar ook welzijnsorganisaties. Wanneer we een geschikte kandidaat gevonden hebben, helpen en begeleiden we bij het opzetten en uitvoeren, en we fungeren als adviseur en vraagbaak. Men kan bij ons terecht met problemen en vragen over het werven van vrijwilligers en fondsen, het opzetten van een administratie of het integreren van een nieuwe afdeling binnen een bestaande (sport)vereniging, somt Schoonderwoerd een aantal voorbeelden op. In dat kader verzorgen we regelmatig thema-avonden en geven we deskundigheidstrainingen voor vrijwilligers. Uniek Vrije Tijd en Vorming beperkt zich niet alleen tot sport, maar staat voor een uitgebreid scala aan activiteiten. Ons werkveld is behoorlijk breed, stelt Westerhof. Toneel, muziek, dans, sport, vakantie, cursussen en opleidingen. In iedere mogelijke vorm en variatie. Een paar concrete voorbeelden die in 2006 voorbij zijn gekomen? We hebben een Vrije Tijdsmarkt georganiseerd in Emmen, compleet met marktkraampjes en workshops, waar allerlei organisaties konden laten zien wat ze op het gebied van vrije tijd en ook vakanties voor onze doelgroep konden betekenen. Verder hebben we een club opgericht voor kinderen met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Een gezelligheidsvereniging is het eigenlijk, van wie de leden een keer in de maand bij elkaar komen om samen iets te ondernemen. Het mooie is dat we door onze kennis, ervaring en de manier waarop we georganiseerd zijn eigenlijk alles kunnen aanpakken, betoogt Schoonderwoerd. In dat opzicht zijn we denk ik ook uniek. Welzijnsorganisaties, die hun sociaal maatschappelijke dienstverlening in de wijken uitvoeren, zijn onvoldoende bekend met de problematiek van onze doelgroep om ze te kunnen bedienen. Aan de andere kant hebben zij wel weer heel specifieke kennis over de plaatselijke omstandigheden en bevolking. Als we hun kennis en kunde met die van ons zouden kunnen bundelen, zou dat voor beide partijen een uitkomst zijn: wij vergroten er ons bereik mee en zij kunnen hun dienstverlening verbreden. De contacten die we met dergelijke organisaties gelegd hebben, zullen we de komende tijd dan ook intensiveren en uitbreiden. Een belangrijk doel voor 2007 dus. Vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking Ondermeer de volgende activiteiten worden door de consulenten van MEE (Vrije Tijd en Vorming) ondersteund. Vriendschapskringen in Emmen, Hoogeveen en Assen: voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Jongerenclub Emmen: vriendschapskring voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Topkids; een kinderclub in Emmen. Do-it; een club voor jongeren van jaar Kookclub voor kinderen met ASS. Een pilotproject dat in 2007 start. Vrijetijdsmarkt Emmen. Presentatie van organisaties die activiteiten voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening aanbieden. Ruim 600 bezoekers konden terecht bij 48 verschillende organisaties. Sportstimulering. In samenwerking met de gemeente Emmen is er veel aandacht besteed aan sportstimulering. In Assen is er een flexvolleybalinstuif georganiseerd. Jeugd voor Europa: Stamm, Sport Drenthe, Vereniging voor ontspanning voor Lichamelijk Gehandicapten, De Noorderbrug en MEE Drenthe zijn begonnen met de opzet voor een uitwisselingsprogramma voor jongeren met een lichamelijke beperking. Vrijetijdsmarkt Assen: Georganiseerd in samenwerking met andere organisaties, waaronder Sport Drenthe. De markt was gekoppeld aan het WK Atletiek in Assen. Netwerken Netwerken is één van de kernactiviteiten van MEE Drenthe. Wij zijn vaak een spin in de web op veel gebieden waar mensen met een beperking mee te maken kunnen krijgen. Een greep uit de overleggen en netwerken waar MEE Drenthe deel van uit maakt: Platformoverleg Assen. Dit overleg is gericht op samenwerking en afstemming van het activiteitenaanbod van verschillende instellingen voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. MEEdenkgroep Roden. Een afstemmings- en informatief overleg over beleid en activiteitenaanbod van instellingen gericht op het werkgebied van Roden en omgeving. In de Hoogeveense wijk Zuid loopt een pilotprojekt in het kader van de WMO. Netwerk Arbeidsintegratie in Assen, Hoogeveen, Emmen en Meppel. Binnen deze overleggen staan het signaleren van knelpunten en maatschappelijke ontwikkelingen centraal. Hiernaast is het delen van elkaars expertise een vast agendapunt. Deelnemers van deze overleggen zijn o.a: de gemeentes, sociale werkvoorzieningen, praktijkscholen, ZML-scholen, Drenthe College, Probaan, Reïntegratiebedrijven, de Noorderbrug en GGZ-arbeidstoeleiding.

10 Mantelzorg, het vrijwillig en gratis zorgdiensten verlenen aan een medemens, is zo langzamerhand een stevig ingeburgerd begrip geworden. Binnen MEE Drenthe worden verschillende vormen van mantelzorg begeleid. Bijvoorbeeld via De Logeerkring: een netwerk van mensen die af en toe onderdak bieden aan kinderen met een beperking, om op die manier hun ouders te ontlasten. De Logeerkring ontlast ouders van kinderen met een beperking Logeren leuk voor kind, ouders en logeergezin

11 Jaarverslag 2006 MEE Drenthe 11 Gery en Marcel Egberts maken deel uit van De Logeerkring en sinds september 2006 krijgen ze een keer in de maand Marjolijn (11) te logeren, dochter van Henk en Jannie Bebingh. Marjolijn heeft PDD/NOS en ADHD, een beperking die soms de oorzaak kan zijn van flinke hectiek binnen het gezin. Het is prettig om terug te kunnen schakelen. Maatschappelijk betrokken In onze vorige woonplaats Capelle aan de IJssel, woonden we naast een gezinsvervangend tehuis, vertelt Gery. Een van de bewoners, een jongen van 14, kwam regelmatig bij ons over de vloer. We wisten dus hoe leuk het kon zijn om met kinderen met een beperking op te trekken. Toen we dan ook een advertentie van MEE Drenthe lazen waarin een oproep gedaan werd om je op te geven als logeergezin, was voor ons de keuze snel gemaakt. Het past bij ons, bevestigt Marcel. Vooral ook omdat we ons maatschappelijk betrokken voelen en we dit een mooie manier vinden om daar invulling aan te geven. Voor Jannie en Henk was de aangeboden mantelzorg meer dan welkom. De start viel samen met een periode waarin ik nogal gespannen was doordat ik mijn baan dreigde te verliezen, gaat Henk terug in de tijd. Dat gaf behoorlijk wat stress in het gezin. Vooral Marjolijn en ik reageerden heftig op elkaar en dat ging onder andere ten koste van onze oudste dochter Carina. Ja, Carina leed er echt onder, beaamt Jannie. Het was toch al zo dat zij door de beperking van Marjolijn niet de aandacht kreeg die ze nodig had. Door een MEE consulent, die ons begeleidde bij het aanvragen van een PGB voor Marjolijn, werden we op de mogelijkheid van een logeergezin gewezen. Harley Het doel van zo n gezin is om ouders van een kind met een beperking af en toe te ontlasten. Precies wat Henk en Jannie nodig hadden. In het begin voelde ik me wel schuldig, bekent Jannie. Het idee dat ik de zorg voor mijn kind vrijwillig in handen gaf aan vreemden, ook al was het maar voor een weekend in de maand, vond ik heel moeilijk. Maar toen we eenmaal kennis hadden gemaakt met Gery en Marcel en we merkten dat Marjolijn bij hun helemaal op haar gemak was, was ik gerustgesteld. Henk: Datzelfde gold voor mij. Bovendien is het gewoon prettig als we wat meer aan onszelf en Carina toekomen. Niet dat we Marjolijn zonodig kwijt moeten. Helemaal niet. Maar het is een meisje dat veel aandacht vraagt en energie kost. En Marjolijn vindt het prachtig bij ons, weet Gery. We wonen heel landelijk en we hebben een hoop ruimte om ons huis; ze kan zich er helemaal uitleven. Marcel: Ze is ook gek op onze beesten. We hebben drie honden, precies hetzelfde aantal katten, twee vogels en een fret. Vooral Harley, onze greyhound, vindt ze geweldig. Het eerste wat ze altijd doet als ze bij ons komt is met hem knuffelen en stoeien. Ja, dat Marjolijn bij ons logeert is voor alle partijen gewoon heel erg leuk en goed. Logeerkring Drenthe Voor de Logeerkring Drenthe was het jaar 2006 een bijzonder jaar, waarin ze haar jarig jubileum vierde. Doordat de Logeerkring Drenthe volledig onderdeel is geworden van MEE Drenthe moest er o.a. nieuw pr-materiaal worden gemaakt, zoals folders en posters. Robbie Dijkstra, een logeetje, werd het nieuwe gezicht. Ook kwam er een logeerkrant uit, waarin ouders en gastgezinnen hun belevingservaringen vertelden. Dit materiaal is aangeboden aan de gedeputeerde van de provincie Drenthe, Anneke Haarsma tijdens een vroeg muzikaal ontbijt op het kantoor van MEE Drenthe. In september is er een groots opgezette Verwenfeest gehouden voor alle logé s, ouders en familieleden, logeer-/ gastgezinnen en belangstellenden op het terrein van Vanboeijen. Ruim 400 gasten hebben daarvan mogen genieten. In december bracht de Logeerkring Drenthe de logeerkalender uit, met een collage van prachtige foto s van het Verwenfeest. In totaal hebben 140 logé s gebruik gemaakt van het logeeraanbod van de Logeerkring Drenthe. Om aan de toenemende vraag naar logeeropvang in gastgezinnen te kunnen voldoen zijn er 8 extra uren ingezet voor werving en selectie. Landelijk wordt nog steeds met warme belangstelling naar de Logeerkring Drenthe gekeken en het Drentse model in andere provincies regelmatig overgenomen. Ontwikkelingen MEE Informatiecentrum Een nieuw relatiebeheersysteem is geïmplementeerd en gevuld. In dit systeem zijn alle organisaties opgenomen van de sociale kaart van MEE Drenthe, aangevuld met organisaties en contactpersonen waar de medewerkers mee samenwerken of contacten onderhouden. Het is mogelijk om in dit systeem documenten of s te koppelen aan de betreffende organisaties. Het voortraject voor de implementatie van intranet is eind 2006 afgerond. In 2007 zal dit ingevuld gaan worden en beschikbaar komen voor alle medewerkers. Met behulp van deze systemen groeit het Informatiecentrum steeds meer naar een Kenniscentrum. Voorlichting en informatiestands De vraag naar voorlichting en informatiestands is toegenomen. Algemene voorlichting over MEE is gegeven op diverse scholen, Buurtnetwerken in Hoogeveen en De Wijk en voor medewerkers van lokale loketten in diverse Drentse gemeenten. De MEE-informatiestand is aanwezig geweest bij o.a. Vrijetijdsmarkten, Jeugdzorg Drenthe, Vegro thuiswinkel en cursusmarkten in de bibliotheken van Assen en Gieten. Er zijn door consulenten van MEE themabijeenkomsten verzorgd op het gebied van: Autisme, persoonsgebonden budget, bewindvoering, arbeid en wonen.

12 Al in 2005 heeft MEE Nederland stappen ondernomen om een certificeringschema voor MEE organisaties te ontwikkelen. MEE Drenthe wil hierin mee gaan. In het kader hiervan zijn diverse acties ondernomen. De resultaten van de werkgroep Inhoud en kwaliteit van het Primair proces kregen vorm. De werkwijze van het primair proces is opnieuw geïntroduceerd. Alle consulenten volgen een cursus competentiegericht werken. Met als doel om de cliënt nog beter te ondersteunen bij het voeren van zijn eigen regie en het stimuleren van zelfredzaamheid. MEE Drenthe op weg naar certificering Jaarverslag kwaliteit 2006

13 Jaarverslag 2006 MEE Drenthe 13 Primair Proces In 2006 is het herschrijven en actualiseren van het primaire proces voltooid. In september 2006 is een herstart gemaakt met het werken overeenkomstig dit primaire proces, waarbij uitgegaan werd van de dienstensystematiek. Wat opnieuw aandacht kreeg was het werken overeenkomstig de beschreven werkwijze: het proces van vraagverduidelijking, beschrijven van de intake en het werkplan. Competentiegericht werken Alle consulenten volgden een cursus competentiegericht werken. De mogelijkheden en versterken van de competenties van de cliënt staan centraal, een invalshoek die betrokken is in de uitvoering van het primaire proces. Aandacht is er voor de zelfredzaamheid van de cliënt voorzover dat binnen zijn mogelijkheden past. Certificering in 2008 De herinvoering van het primaire proces (zeggen wat je doet) is een essentieel onderdeel van het in te zetten traject van interne toetsing van de werkprocessen (doen wat je zegt). Deze acties zijn onderdeel van de plannen voor certificering in In 2006 is het HKZ schema (harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) voor MEE organisaties afgerond. MEE Drenthe heeft zich voorgenomen om in 2007 actie te ondernemen om in 2008 gecertificeerd te worden. In 2006 is een start gemaakt met de inventarisatie van de reeds beschreven procedures en het rubriceren binnen de HKZ indeling. Ter vervanging van het digitale kwaliteitssysteem OMS is Isoware ingevoerd. Onze procedures worden in dit systeem ingevoerd. Het systeem beoogt ondersteunend te zijn aan het kwaliteitsmanagement. Benchmark Vanuit MEE Nederland is in 2006 een benchmark uitgevoerd: cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid, doelmatigheid en maatschappelijke waardering. Verbeteringen zullen worden doorgevoerd op het gebied van informatieverstrekking. De bereikbaarheid is reeds verbeterd. Meer inzicht geven in het werkplan is een onderdeel van de uitvoering van het primaire proces. Cliënten worden geïnformeerd via MEENieuws. De samenwerking met andere organisaties en de positionering van MEE Drenthe is in 2006 een voortdurend aandachtspunt geweest. Klachten In de benchmark kwam naar voren dat MEE Drenthe aandacht moet besteden aan het omgaan met klachten. We beraden ons op een manier waarop een signaal op een lager niveau eerder in kaart wordt gebracht. Er is beleid ten aanzien van het omgaan met uitingen van onvrede en klachten. Dit wordt regelmatig besproken. Zo waarborgen we dat er op een respectvolle manier mee wordt omgegaan en dat consulenten voldoende alert blijven op signalen en er gehoor aan geven. In 2006 bereikten een paar klachten het niveau van de leidinggevenden. De verbeteractie sloot aan bij de uitslagen van de benchmark en zijn gericht op informatieverstrekking. Bij het geven van informatie en het uitvoeren van het werkplan dient aandacht te zijn voor gebruik van begrijpbare taal en of de informatie begrepen is. Bij interne overdracht, maar ook bij informatieverstrekking aan derden zal nog zorgvuldiger omgegaan worden met de privacyrichtlijnen. Cliëntenraad MEE Drenthe 2006 In de zomer van 2006 nam dhr. A.M. Roos afscheid als voorzitter van de cliëntenraad. Om de vacature die hierdoor ontstond en tevens al bestaande vacatures in te vullen is er een wervingsactie georganiseerd. Cliënten van MEE zijn schriftelijk benaderd, er is een oproep geweest in MEEnieuws en op de website van MEE Drenthe. Ook is er een advertentie is geplaatst in het Dagblad van het Noorden. Deze actie is voorspoedig verlopen. Alle vacatures, inclusief het voorzitterschap zijn ingevuld. Op 24 november vond de eerste vergadering plaats in de nieuwe volledige samenstelling. De (vernieuwde) cliëntenraad ziet de overgang naar de WMO als een belangrijk item. Met name de plaats die MEE zal verwerven in de WMO. Ondernemingsraad Ook in 2006 gingen de ontwikkelingen binnen en buiten de MEE-organisaties door. Meer nadruk op het behalen van de productiecijfers, meer eenduidigheid binnen onze werkwijze in het primaire proces, verdere uitbreiding en ontwikkeling van het groepswerk, komst praktijkbegeleider, andere kijk op de huisvesting, samenwerking MEE Groningen enz. Daarnaast waren de ontwikkelingen rond de WMO en de mogelijke gevolgen voor MEE ook een voortdurend aandachtspunt. Als OR hebben we deze ontwikkelingen op een kritische en constructieve manier gevolgd. Wij hebben ons daarbij vooral gericht op de belangen van de medewerkers: worden zij goed gehoord en betrokken bij de ontwikkelingen, blijft er genoeg werkplezier en wordt de werkdruk niet te hoog. Het contact met de achterban is ook in het afgelopen jaar goed geweest. Bij sommige vraagstukken zijn we goed gevoed en betrokken door medewerkers. Er is eenmaal een overleg met de achterban geweest en eenmaal met een deel van de achterban. De Raad van Toezicht was eenmaal bij het overleg met de directeur/bestuurder. In 2006 hebben we afscheid genomen van Janke Abma. Gelukkig kon zij snel worden vervangen door Erik van Driessen.

14 De cijfers... Personalia Raad van Toezicht mw. drs. M.C.A. Smilde (voorzitter tot ) vacature voorzitter (vanaf ) dhr. drs. J.S. Klompmaker (vice-voorzitter) mw. drs. C.H. Schumacher dhr. H. Kapinga (vanaf ) mw. G. de Vries-Leggedoor (vanaf ) Directie en regiomanagers mw. A.A. Berendsen MBA (directeur) mw. E.A. Bouman (regiomanager Noord) mw. G.J.H. Hoftijser (regiomanager Zuid-West) dhr. C. van Wolferen (regiomanager Zuid-Oost} Ondernemingsraad mw. J. Abma (voorzitter tot ) mw. A. Storm (lid, voorzitter vanaf ) dhr. A.T.C. van Dam (vice-voorzitter) dhr. M.E. Abbing mw. H. Tjeerdsma dhr. H.D. van Driessen (vanaf ) mw. E.R. Sijnstra (ambtelijk secretaris) Cliëntenraad dhr. A.M. Roos (voorzitter tot ) dhr. J. Bakker (voorzitter vanaf ) dhr. R. Bakker dhr. P. Dam (vanaf ) dhr. F.H. Dekker (tot ) mw. F. Krabben dhr. W.C. Molema mw. L.L. Rottink-Oosting (vanaf ) dhr. B.S. Stel (vanaf ) dhr. A.T. Teeuw (vanaf ) Staf dhr. J. Brinks (controller) mw. drs. J.C. Brouwer (orthopedagoog) mw. M.P. Doornbos (medewerker MAVI) mw. W.B. Jansen (kwaliteitsfunctionaris) mw. M. van Lier Lels (coördinator communicatie) dhr. J.H. Reijnders (praktijkbeg. vanaf ) mw. J.J.A. Tjassens (personeelsfunctionaris) MEE Drenthe in cijfers In 2006 stonden in totaal cliënten ingeschreven bij MEE Drenthe (in 2005 waren dit er en in 2004 waren dit er 2.651). Met name het aantal cliënten met een autisme spectrum stoornis (ASS) is aanzienlijk toegenomen. Het aantal ingeschreven cliënten verdeeld naar gemeenten geeft het volgende beeld: AA en Hunza 154 Assen 707 Borger-Odoorn 157 Coevorden 223 De Wolden 115 Emmen 999 Hoogeveen 579 Meppel 280 Midden-Drenthe 219 Noordenveld 179 Tynaarldo 168 Westerveld 109 Buiten Drenthe 196 (postcode niet ingevuld) 88 In 2006 zijn er informatievragen gesteld. Deze zijn beantwoord door de medewerkers van het Informatiecentrum en de consulenten van het Informatie en Advies Team. Ook gespecialiseerde consulenten hebben vragen beantwoord. Zoals, de sociaal juridische medewerker. Dienstverlening van MEE Drenthe verdeeld naar categorie: Signalering 14,8% Maatschappelijke activering en integratie 45,1% Pluspakket 6,6% Informatievoorziening en voorlichting 24,8% Dienst E 8,7 % Totaal 100 %

15 Jaarverslag 2006 MEE Drenthe 15 De hier opgenomen balans per 31 december 2006 en resultatenrekening over 2006 zijn ontleend aan de jaarrekening 2006 van MEE Drenthe. Bij deze jaarrekening is door Ernst & Young Accountants een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Jaarrekening Resultatenrekening Balans per 31 december Activa Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Voorzieningen Kortlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Restitutie subsidie AWBZ Totaal kortlopende schulden Totaal passiva Bedrijfsopbrengsten Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet Subsidie integrale vroeghulp Plusactiviteiten Overige opbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Reservering toekomstige huisvesting Huisvestingskosten Overige bedrijfskosten Totaal bedrijfslasten Financiële baten en lasten Rentebaten Incidenteel Budgetaanpassingen voorgaande jaren Buitengewone baten Vrijval voorzieningen Totaal incidenteel Voordelig resultaat

16 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van MEE Drenthe. Redactie: Astrid Berendsen Mini Jansen Marga van Lier Lels Tekst interviews: Roel Kuiper Vormgeving: Rob van der Loos MEE Drenthe Raad en daad met leven met een beperking Centraal Bureau Regionaal Centrum Noord Eemland KD Assen Regionaal Centrum Zuid-Oost Parallelweg GM Emmen Regionaal Centrum Zuid-West Het Haagje LE Hoogeveen Centraal telefoonnummer T Centraal faxnummer T Informatiecentrum T Internet

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing Willem (59) Willem heeft chronische rugklachten en kan niet meer werken. Hij is boos en neerslachtig omdat het hem niet lukt een hogere WAO-uitkering te krijgen. Hij vraagt MEE om hulp bij de aanvraag.

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg

Respijtzorg. Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Mogelijkheden voor vervangende zorg Respijtzorg Wat is Respijtzorg Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jeugd & Gezin We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Is er iemand bij wie we terecht kunnen? Iemand die ons begrijpt? Ons kind heeft een beperking,

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN Jaarrekening 2014 Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Bestuursverslag 3 1.1 Jaarrekening 1.1.1 Balans per 31 december 2014 5 1.1.2 Resultatenrekening over 2014 6 1.1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht

Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht Werkgeversvereniging Oost - Regio IJssel/Vecht 1. Welke associaties heeft u bij het begrip Autisme? Contactgestoord, nemen geen initiatief. Beperkt in het sociaal wenselijk gedrag, grotere behoefte aan

Nadere informatie

Het Autismecafé: de kracht van ouders

Het Autismecafé: de kracht van ouders Uitgave Uitgeverij BigBusinessPublishers, i.s.m. Stichting Ovaal Tekst Maurice van Lieshout Ontwerp en vormgeving Sanne Dresmé Fotografie Maarten Bakker, begeleid door Atelier 071 Druk GT V Drukwerk Project

Nadere informatie

Publicatie op website i.v.m. ANBI status. 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties

Publicatie op website i.v.m. ANBI status. 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties Publicatie op website i.v.m. ANBI status 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties 2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal

Nadere informatie

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Wat individueel (AWBZ) en wat collectief (gemeente) De rol van MEE bij de pakketmaatregel Catrien Rijk Manager MEE Oost-Gelderland Wat is MEE? Een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

ANBI status per Naam van de instelling Stichting Wigwam Vallei Nederland Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties

ANBI status per Naam van de instelling Stichting Wigwam Vallei Nederland Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties ANBI status per 1-1-2014 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Vallei Nederland Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties 2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers

Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Langdurige zorg: evaluatie van het eerste jaar onafhankelijke ondersteuning van cliënten met een WLZ-indicatie of hun vertegenwoordigers Sinds 1 januari 2015 hebben cliënten met een WLZ-indicatie het recht

Nadere informatie

RICHTLIJN MEE - KINDERWENS EN OUDERSCHAP

RICHTLIJN MEE - KINDERWENS EN OUDERSCHAP RICHTLIJN MEE - KINDERWENS EN OUDERSCHAP Versie 1.0 Datum Goedkeuring 26-11-2009 Verantwoording MEE Inhoudsopgave Achtergrond en doel richtlijn...1 verwijzing...2 Rol van MEE...3 Disclaimer...4 i Achtergrond

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Zaaknummer: OWZCM13 Onderwerp Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Collegevoorstel Inleiding Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt de verantwoordelijkheid voor en de regie rondom

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. MEE gecertificeerd!

Jaarverslag 2008. MEE gecertificeerd! Jaarverslag 2008 MEE gecertificeerd! Inhoud 2008: MEE excelleert en innoveert 4 Cliëntenraad denkt MEE in 2008 5 Ondernemingsraad 5 Bewustwordingsproces binnen organisatie leidt tot verdere professionalisering

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

Kanteling als trigger voor koersen op kennis De praktijk van MEE IJsseloevers

Kanteling als trigger voor koersen op kennis De praktijk van MEE IJsseloevers Kanteling als trigger voor koersen op kennis De praktijk van MEE IJsseloevers De trigger: Kantelen in zorg en welzijn In economisch slechte tijden ontstaat er vaak een enorme druk op organisaties om te

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Regio Noord stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Mensen met mogelijkheden Sprank is een landelijke stichting voor zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Professor Bouman Fonds. Juli 2014, Rotterdam

Jaarverslag Stichting Professor Bouman Fonds. Juli 2014, Rotterdam Jaarverslag 2013 Stichting Professor Bouman Fonds Juli 2014, Rotterdam http://www.boumanggz.nl/boumanfonds Inhoud Inleiding... 3 Algemene informatie... 3 Missie, doelstelling en strategie... 3 Raad van

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant

Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant Inleiding Per 1 januari 2015 worden gemeenten op grond van de Wmo 2015 verplicht om cliëntondersteuning als kosteloze

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan.

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan. Besturing Controlling Communicatie Besturing Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Besturing, Postbus 78, 2600

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B Regionale Aanpak Aangepast Sporten Extra modules B 15.0015/KZ/LH Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 5 III Overige gegevens 11 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON 1. Algemeen 1.1. Gegevens: Statutaire naam: Stichting

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten

Andere trajecten: Andere decentralisatieopgaven en aanpalende trajecten Traject Dantumadiel Aanvragers: Gemeente Dantumadiel, Achtkarspelen, Ameland, Dongeradeel, Kollumerland, Schiermonnikoog, SW Het Bolwerk, Timpaan Welzijn, Stichting Welzijn Schiermonnikoog Adviseur: Sjoerd

Nadere informatie

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND Eerste voortgangsrapportage van 1 juli 2004 1 mei 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

Nota van B&W. De overeenkomst dient voor 1 juli 2008 ondertekend te zijn door de gemeente Haarlem en Stichting MEE.

Nota van B&W. De overeenkomst dient voor 1 juli 2008 ondertekend te zijn door de gemeente Haarlem en Stichting MEE. Nota van B&W Onderwerp Basisovereenkomst Gemeente Haarlem en MEE Noordwest- Holland 2008 Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. C.R. Reitzema Telefoon 5115042 E-mail: creitzema@haarlem.nl STZ/WWGZ

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

WMO-WERKPLAATS TWENTE

WMO-WERKPLAATS TWENTE WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn d e juni 2010 Dit is de tweede nieuwsbrief in een serie van vier over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregio Twente. De nieuwsbrieven geven

Nadere informatie