Jaarverslag 2006 MEE, Doet!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006 MEE, Doet!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2006 MEE, Doet!

2 Inhoud Beleidskeuze voortgezet : Het jaar van herkenbaarheid en resultaat 4 - Innovatie en produktontwikkeling 5 - Toename aantal cliënten met ASS 5 Werkboek legt hiaten bloot - Weerbaarheid en seksuele voorlichting naar - hoger niveau 6 - Vraag naar groepswerk groeit 7 - Nieuwe cursussen en gespreksgroepen 7 Werkveld VTV heel breed en divers - Wij hebben permanent onze voelhoorns uitstaan 8 - Vrije tijd activiteiten voor mensen met een beperking 9 - Netwerken 9 De Logeerkring ontlast ouders van kinderen met een beperking - Logeren leuk voor kind, ouders en logeergezin 10 - Logeerkring Drenthe 11 - Ontwikkelingen MEE Informatiecentrum 11 MEE Drenthe op weg naar certificering - Jaarverslag kwaliteit Cliëntenraad MEE Drenthe Ondernemingsraad 13 De cijfers... - Personalia 14 - MEE Drenthe in cijfers 14 - Jaarrekening Resultatenrekening Profiel MEE Drenthe is een organisatie die zich richt op het onafhankelijk ondersteunen van mensen met een beperking. MEE Drenthe helpt mensen met een beperking bij het maken van keuzes met als doel dat zij een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden, afgestemd op hun wensen en mogelijkheden. MEE Drenthe treedt op als een onafhankelijke raadgever en biedt cliënten laagdrempelige professionele ondersteuning in de vorm van informatie, advies en begeleiding. MEE Drenthe is er voor jong en oud. MEE Drenthe staat open voor mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een chronische aandoening en mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan anderen die een beperking in hun leven ervaren, zoals mensen met een zintuiglijke beperking en mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. MEE Drenthe is er ook voor ouders of verzorgers en anderen (bijvoorbeeld professionals) uit de omgeving van de cliënt. Bij MEE Drenthe werken deskundige consulenten. De consulenten van MEE Drenthe geven informatie, advies en begeleiding op alle terreinen van het dagelijks leven waar iemand met een beperking mee te maken kan krijgen. Zij zijn goed op de hoogte van bestaande mogelijkheden. Zij signaleren tekorten en leveren zo nodig een bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Het Informatiecentrum beschikt over veel informatie over alles wat te maken heeft met het leven met een beperking. Vragen die snel beantwoord kunnen worden, worden opgepakt door de consulenten van het Informatie en Advies Team. Vragen die wat complexer zijn worden door de consulenten in de backoffice behandeld. Als het nodig is wijzen de consulenten de weg naar die instantie die het beste toegerust is om antwoord te geven op de gestelde vraag. MEE Drenthe werkt vanuit drie regiokantoren: Assen voor Noord-Drenthe, Emmen voor Zuid-Oost Drenthe en Hoogeveen voor Zuid-West Drenthe. Het Centraal Bureau is in Assen gevestigd. De ondersteuning die MEE Drenthe biedt is voor iedereen toegankelijk en gratis.

3 Jaarverslag 2006 MEE Drenthe 3 Voorwoord Ook 2006 is weer een MEEslepend jaar geweest. De ingezette ontwikkeling naar een klantgerichte organisatie, die flexibel inspeelt op veranderingen in de omgeving is doorgetrokken. Het primaire proces en het nakomen van de productie afspraken heeft veel inspanning van onze medewerkers gevraagd. Namens de raad van toezicht en de directie willen wij hen dankzeggen voor hun enthousiaste inzet. MEE Drenthe zit niet stil en is volop bezig naar de toekomst te kijken. De mogelijke overgang van de AWBZ naar de WMO waarbij de gemeenten in Drenthe wellicht onze nieuwe partners gaan worden heeft in 2006 de nodige aandacht gevraagd en gekregen. Bij al deze veranderingen willen we onze cliënten niet uit het oog verliezen door teveel intern gericht bezig te zijn. MEE Drenthe heeft in de afgelopen jaren bewezen de veranderingen aan te kunnen zonder dat dit ten koste van onze dienstverlening is gegaan. Samen met mijn collegae van de Raad van Toezicht heb ik er het volste vertrouwen dat MEE Drenthe ook in de komende jaren in staat is om voorop te blijven lopen in dit veranderingsproces met een scherp oog voor de belangen van onze klanten. Johan Klompmaker, Vice voorzitter Raad van Toezicht MEE Drenthe Mei 2007

4 Conform ons strategisch beleidsplan hebben we de koers van 2005 voortgezet (het jaar van de inhoud) en groeien we naar de koers voor 2007 (het jaar van de markt). Het jaar 2006 was het jaar van herkenbaarheid en resultaat. Beleidskeuze voortgezet 2006: Het jaar van herkenbaarheid en resultaat

5 Jaarverslag 2006 MEE Drenthe 5 Missie en positie meer vertaald naar resultaat De missie en positie zijn in het jaarplan 2006 vastgesteld en vertaald naar het resultaat van onze dienstverlening. Met name met de termen zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie zijn we aan de slag gegaan. Het primaire proces In het primaire proces is in 2006 gestart met het hanteren van de basismethodiek (= competentiegericht werken). De verdere implementatie vindt in 2007 plaats. Deze basismethodiek draagt bij aan de kwaliteit van het professioneel handelen binnen MEE. In 2006 is een praktijkbegeleider aangesteld om de consulenten methodisch te ondersteunen en aandacht te blijven geven aan de inhoud van het werk. Door de medewerkers is in 2006 hard en enthousiast gewerkt aan het behalen van de productie, terwijl de eisen die aan hen gesteld werden met betrekking tot de productiviteit hoog waren. Met glans hebben we eind 2006 de productie gehaald. Productontwikkeling en innovatie gestart Onder leiding van een externe projectleider hebben we binnen MEE Drenthe enthousiast gewerkt aan innovatie. We hebben verschillende projecten uitgevoerd vanuit het oogpunt van marktgericht werken. Een nieuwe wijze waarop we onze dienstverlening tastbaar en krachtig willen vertalen naar de wensen van cliënten en betalende klanten. De ontwikkeling van ons huidige dienstenpakket is met name op het gebied van groepswerk in 2006 enorm gegroeid. Doelgroep ASS gegroeid De doelgroep van mensen in het Autistisch Spectrum (ASS) is in 2006 gegroeid. We zijn gestart met het onderzoeken van het opzetten van een steunpunt ASS voor Drenthe. Dit steunpunt sluit aan bij het noordelijk convenant autisme. Gestart met relatiemanagement in het kader van de WMO In 2006 zijn we gestart met het invullen van onze digitale relatiedatabase. We hebben een structurele invulling gegeven aan het relatiemanagement richting de gemeenten. De gemeenten kunnen ons nu snel en effectief vinden. Tevens zijn wij binnen MEE beter op de hoogte van de behoeften en wensen van de gemeenten. Met alle gemeenten in Drenthe is in 2006 contact geweest en/of heeft MEE samengewerkt. Verschillende acties bij diverse loketten hebben plaatsgevonden en vinden hun vervolg in MEE Drenthe heeft in 2006 een visie met betrekking tot de cliëntondersteuning in de WMO-keten opgesteld. Deze visie helpt de gemeenten de cliëntondersteuning in al haar facetten goed neer te zetten en te benutten bij het behalen van de prestaties. Benchmark onderzoeken In 2006 hebben we als MEE Drenthe deelgenomen aan de landelijke benchmark onderzoeken die door MEE Nederland zijn ontwikkeld. Over het algemeen zijn de resultaten positief en passend binnen de ontwikkelingen waar MEE Drenthe zich in bevindt. Innovatie en produktontwikkeling Voor het opzetten van nieuwe projecten is er een handleiding geschreven die bijdraagt aan een structurele opbouw. Deze biedt houvast bij het opzetten en verder uitwerken van nieuwe ideeën binnen MEE Drenthe. Projecten die uitgewerkt zijn: Preventieve Kans: MEE kan in een vroeg stadium preventieve ondersteuning bieden aan woningbouwverenigingen in de opvang van probleemgezinnen ter voorkoming van uithuisplaatsingen. Prettig omgaan met elkaar: richt zich op het reageren naar aanleiding van ongewenste reacties. Dit project wordt ondersteund middels marktonderzoek. MEEwerken: MEE Drenthe kan een sluitende aanpak bieden voor mensen met een structurele functionele beperking, door het bieden van een traject om de mogelijkheden, wensen en beperkingen van de cliënt in kaart te brengen. Door activering en stimulering werkt de cliënt aan een beter toekomstperspectief voor werk. Dit bevordert de uitstroom uit een uitkering en doorstroom naar een baan in het vrije bedrijf. Logeerkring Drenthe plus: activiteiten van de Logeerkring uitbreiden met professionele logeergezinnen. Toename aantal cliënten met ASS In 2006 is er een toename geconstateerd van het aantal cliënten met ASS*. MEE Drenthe heeft naar aanleiding van deze ontwikkeling een aantal acties uitgezet om haar dienstverlening nog beter af te stemmen op deze groeiende doelgroep: Een aantal consulenten heeft ASS als hun expertiseveld toegewezen gekregen. Zij zijn gestart met voorbereidingen om een MEE Autisme Punt op te zetten. Deze wordt medio 2007 gerealiseerd. De sociale kaart wordt verfijnd op het gebied van ASS. De samenwerking met NVA (Nederlandse Vereniging van Autisme) is versterkt. Het ouderinitiatief Havo Plus wordt door MEE ondersteund. MEE heeft een uitgave gerealiseerd waarin een beeld geschetst wordt waar kinderen met een hoog intelligentie niveau met ASS tegen aan lopen als zij naar de middelbare school gaan. Het cursusaanbod is voor deze doelgroep uitgebreid met onder meer de volgende activiteiten: Brusjescursus voor broertjes en zusjes van kinderen met ASS. Partnergroep voor partners van mensen met een vermoeden van ASS problematiek. Er zijn vrijetijdsactiviteiten gestart voor kinderen met ASS. *ASS = Autisme spectrum stoornis

6 Hoe moet je handelen wanneer iemand met een verstandelijke beperking een sterke kinderwens blijkt te hebben? Of als een puber met eenzelfde achtergrond seksuele interesse toont? En hoe maak je deze mensen weerbaar op seksueel gebied? Gert Treels, consulent psychosociale ondersteuning en Marion Liese, coördinator groepswerk, hebben zich het afgelopen jaar intensief met dit soort vragen en de uitwerking daarvan bezig gehouden. Werkboek legt hiaten bloot Weerbaarheid en seksuele voorlichting naar hoger niveau

7 Jaarverslag 2006 MEE Drenthe 7 We hadden in het verleden meer dan eens geconstateerd dat er grote behoefte bestaat aan meer informatie op het gebied van seksualiteit en mensen met een verstandelijke beperking, vertelt Liese. Niet alleen bij zorginstellingen, maar ook bij ouders en scholen binnen het speciaal onderwijs. Een veel gehoorde geluid was, dat er meestal pas actie ondernomen werd als cliënten op een negatieve manier met seksualiteit in aanraking kwamen. Bijvoorbeeld door misbruik of door het vertonen van grensoverschrijdend gedrag. Voor ons was dat voldoende signaal om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om over dit onderwerp voorlichtingsmiddelen en methoden te ontwikkelen. Zoals we dat bij MEE plegen te doen, hebben we eerst een degelijke inventarisatie gemaakt, haakt Treels in. We wilden weten wat er al voorhanden was en wat we zouden kunnen gebruiken als materiaal voor een projectplan. Zelf hadden we al een werkboek dat we gebruikten bij individuele, persoonlijke voorlichting. Op zich geen verkeerd boek, maar het was op een aantal inhoudelijke en vormtechnische punten nogal gedateerd. Daarnaast bleek dat scholen ook al het nodige aan voorlichtingsmateriaal bezaten, maar in de praktijk werkten ze er nauwelijks mee. In ieder geval niet structureel. Liese: Die twee componenten, ons eigen werkboek en het materiaal van de scholen, hebben we als basis gebruikt om een nieuw boek samen te stellen dat kan worden ingezet als ondersteuning bij het geven van voorlichting. Maar vooral kan het door hulpverleners en docenten gebruikt worden om het individuele kennis- en behoefteniveau van cliënten rond seksualiteit in kaart te brengen. Aan de hand van die inventarisatie kun je dan, eventueel, tot de conclusie komen dat een cliënt verdere begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat er bij die persoon een sterke kinderwens leeft, terwijl hij of zij absoluut geen idee heeft wat de praktische consequenties zijn van het ouderschap. Of omdat iemand graag zijn seksuele gevoelens wil uiten op een zodanige manier dat hij er gemakkelijk door in de problemen zou kunnen raken. De achterliggende gedachte van dit project is dat we onze cliënten weerbaarder willen maken, verduidelijkt Liese. En daarnaast willen we ze een aantal handvatten geven die hen in staat stelt om binnen hun eigen belevingswereld op een verantwoorde en prettige manier met hun seksualiteit om te gaan. Veelvuldig gebruik De volledige titel van het boek is: Werkboek Profiel Seksueel Bewustzijn. Het bevat verschillende deelonderwerpen die in een bepaalde, logische volgorde worden aangeboden. Zo begint het met algemene uiterlijke kenmerken van mensen en wordt er verderop aandacht besteed aan zaken als masturbatie, homoseksualiteit en geslachtsziekten, die afhankelijk van leeftijd en niveau kunnen worden besproken. Het is geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum vanaf ongeveer 8 jaar. De bijbehorende vragen en tekeningen zijn eenvoudig en heel concreet. De verwachting is dat er vanaf september 2007 met het boek gewerkt zal worden. Vraag naar groepswerk groeit Het cursusaanbod is in 2006 uitgebreid. Er zijn meer gespreksgroepen gekomen en het aantal vaardigheidsgerichte trainingen is toegenomen. Zo n 20 consulenten hebben met veel plezier, naast hun individuele cliënten, één of meer groepen begeleid. Op basis van vragen van cliënten en ervaringen van consulenten zijn er constant nieuwe cursussen in ontwikkeling. Naast dat we zelf bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen zoekt MEE ook samenwerking met andere organisaties. Zo werken we nauw samen met: de Nederlandse Vereniging van Autisme, het Autisme Team Noord en Steunpunt Mantelzorg. Ook zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met een aantal zorgaanbieders uit de regio Assen voor het gezamenlijk aanbieden van een aantal cursusactiviteiten. Dit initiatief wordt gesteund door de Provincie Drenthe en de gemeente Assen. Onder de noemer Kennispunt is deze samenwerking in 2006 van start gegaan. Er is een projectcoördinator aangesteld. Nieuwe cursussen en gespreksgroepen Initiatieven die in 2005 zijn ontwikkeld hebben in 2006 een vervolg gekregen in diverse regio s in Drenthe: Sociale vaardigheidsgroepen voor jongeren van MLK niveau. Oudergespreksgroepen voor ouders van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) problematiek. Speelleergroepen voor jonge kinderen met een beperking en hun ouders. Cursussen seksualiteit en communicatie. Nieuwe initiatieven in 2006: Assertiviteitscursus voor volwassenen met een beperking Partnergroep voor partners van mensen met een vermoeden van ASS problematiek (in samenwerking met het NVA). Brusjes cursus voor broertjes en zusjes van kinderen met ASS Opvoedcursus voor ouders met opvoedingsvragen

8 Tineke Schoonderwoerd en Grietje Westerhof zijn twee van de drie Vrije Tijd en Vorming (VTV) consulenten die bij MEE Drenthe in dienst zijn. Hun taken zijn te vangen onder de noemers signaleren, netwerken, ondersteunen, organiseren en adviseren. Werkveld VTV heel breed en divers Wij hebben permanent onze voelhoorns uitstaan

9 Jaarverslag 2006 MEE Drenthe 9 Zo op het eerste oog zijn dat behoorlijk abstracte termen, geeft Schoonderwoerd onmiddellijk toe. Maar het principe van onze werkwijze, die met die termen wordt aangeduid, is eigenlijk heel simpel. Signaleren is de basis van onze dienstverlening: wij hebben permanent onze voelhoorns uitstaan, op zoek naar lacunes in de behoeftevoorziening voor onze doelgroep. Als we een signaal binnenkrijgen, bijvoorbeeld dat er onder kinderen met ADHD en PDD/NOS grote behoefte is om te judoën, komen we in actie. Onze actie bestaat dan in eerste instantie uit onderzoek en inventarisatie, legt Westerhof uit. We bekijken met andere woorden hoe groot de animo om te judoën binnen de doelgroep daadwerkelijk is en wat er op dat gebied in het verleden al geprobeerd is. Ook maken we in dat stadium al een voorzichtige inschatting van wat de eventuele mogelijkheden zijn. Vervolgens, als we vinden dat er voldoende basis is, maken we contact met andere partijen die zo n activiteit in beheer willen nemen. Dat kunnen sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties of gemeentes zijn, maar ook welzijnsorganisaties. Wanneer we een geschikte kandidaat gevonden hebben, helpen en begeleiden we bij het opzetten en uitvoeren, en we fungeren als adviseur en vraagbaak. Men kan bij ons terecht met problemen en vragen over het werven van vrijwilligers en fondsen, het opzetten van een administratie of het integreren van een nieuwe afdeling binnen een bestaande (sport)vereniging, somt Schoonderwoerd een aantal voorbeelden op. In dat kader verzorgen we regelmatig thema-avonden en geven we deskundigheidstrainingen voor vrijwilligers. Uniek Vrije Tijd en Vorming beperkt zich niet alleen tot sport, maar staat voor een uitgebreid scala aan activiteiten. Ons werkveld is behoorlijk breed, stelt Westerhof. Toneel, muziek, dans, sport, vakantie, cursussen en opleidingen. In iedere mogelijke vorm en variatie. Een paar concrete voorbeelden die in 2006 voorbij zijn gekomen? We hebben een Vrije Tijdsmarkt georganiseerd in Emmen, compleet met marktkraampjes en workshops, waar allerlei organisaties konden laten zien wat ze op het gebied van vrije tijd en ook vakanties voor onze doelgroep konden betekenen. Verder hebben we een club opgericht voor kinderen met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Een gezelligheidsvereniging is het eigenlijk, van wie de leden een keer in de maand bij elkaar komen om samen iets te ondernemen. Het mooie is dat we door onze kennis, ervaring en de manier waarop we georganiseerd zijn eigenlijk alles kunnen aanpakken, betoogt Schoonderwoerd. In dat opzicht zijn we denk ik ook uniek. Welzijnsorganisaties, die hun sociaal maatschappelijke dienstverlening in de wijken uitvoeren, zijn onvoldoende bekend met de problematiek van onze doelgroep om ze te kunnen bedienen. Aan de andere kant hebben zij wel weer heel specifieke kennis over de plaatselijke omstandigheden en bevolking. Als we hun kennis en kunde met die van ons zouden kunnen bundelen, zou dat voor beide partijen een uitkomst zijn: wij vergroten er ons bereik mee en zij kunnen hun dienstverlening verbreden. De contacten die we met dergelijke organisaties gelegd hebben, zullen we de komende tijd dan ook intensiveren en uitbreiden. Een belangrijk doel voor 2007 dus. Vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking Ondermeer de volgende activiteiten worden door de consulenten van MEE (Vrije Tijd en Vorming) ondersteund. Vriendschapskringen in Emmen, Hoogeveen en Assen: voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Jongerenclub Emmen: vriendschapskring voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Topkids; een kinderclub in Emmen. Do-it; een club voor jongeren van jaar Kookclub voor kinderen met ASS. Een pilotproject dat in 2007 start. Vrijetijdsmarkt Emmen. Presentatie van organisaties die activiteiten voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening aanbieden. Ruim 600 bezoekers konden terecht bij 48 verschillende organisaties. Sportstimulering. In samenwerking met de gemeente Emmen is er veel aandacht besteed aan sportstimulering. In Assen is er een flexvolleybalinstuif georganiseerd. Jeugd voor Europa: Stamm, Sport Drenthe, Vereniging voor ontspanning voor Lichamelijk Gehandicapten, De Noorderbrug en MEE Drenthe zijn begonnen met de opzet voor een uitwisselingsprogramma voor jongeren met een lichamelijke beperking. Vrijetijdsmarkt Assen: Georganiseerd in samenwerking met andere organisaties, waaronder Sport Drenthe. De markt was gekoppeld aan het WK Atletiek in Assen. Netwerken Netwerken is één van de kernactiviteiten van MEE Drenthe. Wij zijn vaak een spin in de web op veel gebieden waar mensen met een beperking mee te maken kunnen krijgen. Een greep uit de overleggen en netwerken waar MEE Drenthe deel van uit maakt: Platformoverleg Assen. Dit overleg is gericht op samenwerking en afstemming van het activiteitenaanbod van verschillende instellingen voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. MEEdenkgroep Roden. Een afstemmings- en informatief overleg over beleid en activiteitenaanbod van instellingen gericht op het werkgebied van Roden en omgeving. In de Hoogeveense wijk Zuid loopt een pilotprojekt in het kader van de WMO. Netwerk Arbeidsintegratie in Assen, Hoogeveen, Emmen en Meppel. Binnen deze overleggen staan het signaleren van knelpunten en maatschappelijke ontwikkelingen centraal. Hiernaast is het delen van elkaars expertise een vast agendapunt. Deelnemers van deze overleggen zijn o.a: de gemeentes, sociale werkvoorzieningen, praktijkscholen, ZML-scholen, Drenthe College, Probaan, Reïntegratiebedrijven, de Noorderbrug en GGZ-arbeidstoeleiding.

10 Mantelzorg, het vrijwillig en gratis zorgdiensten verlenen aan een medemens, is zo langzamerhand een stevig ingeburgerd begrip geworden. Binnen MEE Drenthe worden verschillende vormen van mantelzorg begeleid. Bijvoorbeeld via De Logeerkring: een netwerk van mensen die af en toe onderdak bieden aan kinderen met een beperking, om op die manier hun ouders te ontlasten. De Logeerkring ontlast ouders van kinderen met een beperking Logeren leuk voor kind, ouders en logeergezin

11 Jaarverslag 2006 MEE Drenthe 11 Gery en Marcel Egberts maken deel uit van De Logeerkring en sinds september 2006 krijgen ze een keer in de maand Marjolijn (11) te logeren, dochter van Henk en Jannie Bebingh. Marjolijn heeft PDD/NOS en ADHD, een beperking die soms de oorzaak kan zijn van flinke hectiek binnen het gezin. Het is prettig om terug te kunnen schakelen. Maatschappelijk betrokken In onze vorige woonplaats Capelle aan de IJssel, woonden we naast een gezinsvervangend tehuis, vertelt Gery. Een van de bewoners, een jongen van 14, kwam regelmatig bij ons over de vloer. We wisten dus hoe leuk het kon zijn om met kinderen met een beperking op te trekken. Toen we dan ook een advertentie van MEE Drenthe lazen waarin een oproep gedaan werd om je op te geven als logeergezin, was voor ons de keuze snel gemaakt. Het past bij ons, bevestigt Marcel. Vooral ook omdat we ons maatschappelijk betrokken voelen en we dit een mooie manier vinden om daar invulling aan te geven. Voor Jannie en Henk was de aangeboden mantelzorg meer dan welkom. De start viel samen met een periode waarin ik nogal gespannen was doordat ik mijn baan dreigde te verliezen, gaat Henk terug in de tijd. Dat gaf behoorlijk wat stress in het gezin. Vooral Marjolijn en ik reageerden heftig op elkaar en dat ging onder andere ten koste van onze oudste dochter Carina. Ja, Carina leed er echt onder, beaamt Jannie. Het was toch al zo dat zij door de beperking van Marjolijn niet de aandacht kreeg die ze nodig had. Door een MEE consulent, die ons begeleidde bij het aanvragen van een PGB voor Marjolijn, werden we op de mogelijkheid van een logeergezin gewezen. Harley Het doel van zo n gezin is om ouders van een kind met een beperking af en toe te ontlasten. Precies wat Henk en Jannie nodig hadden. In het begin voelde ik me wel schuldig, bekent Jannie. Het idee dat ik de zorg voor mijn kind vrijwillig in handen gaf aan vreemden, ook al was het maar voor een weekend in de maand, vond ik heel moeilijk. Maar toen we eenmaal kennis hadden gemaakt met Gery en Marcel en we merkten dat Marjolijn bij hun helemaal op haar gemak was, was ik gerustgesteld. Henk: Datzelfde gold voor mij. Bovendien is het gewoon prettig als we wat meer aan onszelf en Carina toekomen. Niet dat we Marjolijn zonodig kwijt moeten. Helemaal niet. Maar het is een meisje dat veel aandacht vraagt en energie kost. En Marjolijn vindt het prachtig bij ons, weet Gery. We wonen heel landelijk en we hebben een hoop ruimte om ons huis; ze kan zich er helemaal uitleven. Marcel: Ze is ook gek op onze beesten. We hebben drie honden, precies hetzelfde aantal katten, twee vogels en een fret. Vooral Harley, onze greyhound, vindt ze geweldig. Het eerste wat ze altijd doet als ze bij ons komt is met hem knuffelen en stoeien. Ja, dat Marjolijn bij ons logeert is voor alle partijen gewoon heel erg leuk en goed. Logeerkring Drenthe Voor de Logeerkring Drenthe was het jaar 2006 een bijzonder jaar, waarin ze haar jarig jubileum vierde. Doordat de Logeerkring Drenthe volledig onderdeel is geworden van MEE Drenthe moest er o.a. nieuw pr-materiaal worden gemaakt, zoals folders en posters. Robbie Dijkstra, een logeetje, werd het nieuwe gezicht. Ook kwam er een logeerkrant uit, waarin ouders en gastgezinnen hun belevingservaringen vertelden. Dit materiaal is aangeboden aan de gedeputeerde van de provincie Drenthe, Anneke Haarsma tijdens een vroeg muzikaal ontbijt op het kantoor van MEE Drenthe. In september is er een groots opgezette Verwenfeest gehouden voor alle logé s, ouders en familieleden, logeer-/ gastgezinnen en belangstellenden op het terrein van Vanboeijen. Ruim 400 gasten hebben daarvan mogen genieten. In december bracht de Logeerkring Drenthe de logeerkalender uit, met een collage van prachtige foto s van het Verwenfeest. In totaal hebben 140 logé s gebruik gemaakt van het logeeraanbod van de Logeerkring Drenthe. Om aan de toenemende vraag naar logeeropvang in gastgezinnen te kunnen voldoen zijn er 8 extra uren ingezet voor werving en selectie. Landelijk wordt nog steeds met warme belangstelling naar de Logeerkring Drenthe gekeken en het Drentse model in andere provincies regelmatig overgenomen. Ontwikkelingen MEE Informatiecentrum Een nieuw relatiebeheersysteem is geïmplementeerd en gevuld. In dit systeem zijn alle organisaties opgenomen van de sociale kaart van MEE Drenthe, aangevuld met organisaties en contactpersonen waar de medewerkers mee samenwerken of contacten onderhouden. Het is mogelijk om in dit systeem documenten of s te koppelen aan de betreffende organisaties. Het voortraject voor de implementatie van intranet is eind 2006 afgerond. In 2007 zal dit ingevuld gaan worden en beschikbaar komen voor alle medewerkers. Met behulp van deze systemen groeit het Informatiecentrum steeds meer naar een Kenniscentrum. Voorlichting en informatiestands De vraag naar voorlichting en informatiestands is toegenomen. Algemene voorlichting over MEE is gegeven op diverse scholen, Buurtnetwerken in Hoogeveen en De Wijk en voor medewerkers van lokale loketten in diverse Drentse gemeenten. De MEE-informatiestand is aanwezig geweest bij o.a. Vrijetijdsmarkten, Jeugdzorg Drenthe, Vegro thuiswinkel en cursusmarkten in de bibliotheken van Assen en Gieten. Er zijn door consulenten van MEE themabijeenkomsten verzorgd op het gebied van: Autisme, persoonsgebonden budget, bewindvoering, arbeid en wonen.

12 Al in 2005 heeft MEE Nederland stappen ondernomen om een certificeringschema voor MEE organisaties te ontwikkelen. MEE Drenthe wil hierin mee gaan. In het kader hiervan zijn diverse acties ondernomen. De resultaten van de werkgroep Inhoud en kwaliteit van het Primair proces kregen vorm. De werkwijze van het primair proces is opnieuw geïntroduceerd. Alle consulenten volgen een cursus competentiegericht werken. Met als doel om de cliënt nog beter te ondersteunen bij het voeren van zijn eigen regie en het stimuleren van zelfredzaamheid. MEE Drenthe op weg naar certificering Jaarverslag kwaliteit 2006

13 Jaarverslag 2006 MEE Drenthe 13 Primair Proces In 2006 is het herschrijven en actualiseren van het primaire proces voltooid. In september 2006 is een herstart gemaakt met het werken overeenkomstig dit primaire proces, waarbij uitgegaan werd van de dienstensystematiek. Wat opnieuw aandacht kreeg was het werken overeenkomstig de beschreven werkwijze: het proces van vraagverduidelijking, beschrijven van de intake en het werkplan. Competentiegericht werken Alle consulenten volgden een cursus competentiegericht werken. De mogelijkheden en versterken van de competenties van de cliënt staan centraal, een invalshoek die betrokken is in de uitvoering van het primaire proces. Aandacht is er voor de zelfredzaamheid van de cliënt voorzover dat binnen zijn mogelijkheden past. Certificering in 2008 De herinvoering van het primaire proces (zeggen wat je doet) is een essentieel onderdeel van het in te zetten traject van interne toetsing van de werkprocessen (doen wat je zegt). Deze acties zijn onderdeel van de plannen voor certificering in In 2006 is het HKZ schema (harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector) voor MEE organisaties afgerond. MEE Drenthe heeft zich voorgenomen om in 2007 actie te ondernemen om in 2008 gecertificeerd te worden. In 2006 is een start gemaakt met de inventarisatie van de reeds beschreven procedures en het rubriceren binnen de HKZ indeling. Ter vervanging van het digitale kwaliteitssysteem OMS is Isoware ingevoerd. Onze procedures worden in dit systeem ingevoerd. Het systeem beoogt ondersteunend te zijn aan het kwaliteitsmanagement. Benchmark Vanuit MEE Nederland is in 2006 een benchmark uitgevoerd: cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid, doelmatigheid en maatschappelijke waardering. Verbeteringen zullen worden doorgevoerd op het gebied van informatieverstrekking. De bereikbaarheid is reeds verbeterd. Meer inzicht geven in het werkplan is een onderdeel van de uitvoering van het primaire proces. Cliënten worden geïnformeerd via MEENieuws. De samenwerking met andere organisaties en de positionering van MEE Drenthe is in 2006 een voortdurend aandachtspunt geweest. Klachten In de benchmark kwam naar voren dat MEE Drenthe aandacht moet besteden aan het omgaan met klachten. We beraden ons op een manier waarop een signaal op een lager niveau eerder in kaart wordt gebracht. Er is beleid ten aanzien van het omgaan met uitingen van onvrede en klachten. Dit wordt regelmatig besproken. Zo waarborgen we dat er op een respectvolle manier mee wordt omgegaan en dat consulenten voldoende alert blijven op signalen en er gehoor aan geven. In 2006 bereikten een paar klachten het niveau van de leidinggevenden. De verbeteractie sloot aan bij de uitslagen van de benchmark en zijn gericht op informatieverstrekking. Bij het geven van informatie en het uitvoeren van het werkplan dient aandacht te zijn voor gebruik van begrijpbare taal en of de informatie begrepen is. Bij interne overdracht, maar ook bij informatieverstrekking aan derden zal nog zorgvuldiger omgegaan worden met de privacyrichtlijnen. Cliëntenraad MEE Drenthe 2006 In de zomer van 2006 nam dhr. A.M. Roos afscheid als voorzitter van de cliëntenraad. Om de vacature die hierdoor ontstond en tevens al bestaande vacatures in te vullen is er een wervingsactie georganiseerd. Cliënten van MEE zijn schriftelijk benaderd, er is een oproep geweest in MEEnieuws en op de website van MEE Drenthe. Ook is er een advertentie is geplaatst in het Dagblad van het Noorden. Deze actie is voorspoedig verlopen. Alle vacatures, inclusief het voorzitterschap zijn ingevuld. Op 24 november vond de eerste vergadering plaats in de nieuwe volledige samenstelling. De (vernieuwde) cliëntenraad ziet de overgang naar de WMO als een belangrijk item. Met name de plaats die MEE zal verwerven in de WMO. Ondernemingsraad Ook in 2006 gingen de ontwikkelingen binnen en buiten de MEE-organisaties door. Meer nadruk op het behalen van de productiecijfers, meer eenduidigheid binnen onze werkwijze in het primaire proces, verdere uitbreiding en ontwikkeling van het groepswerk, komst praktijkbegeleider, andere kijk op de huisvesting, samenwerking MEE Groningen enz. Daarnaast waren de ontwikkelingen rond de WMO en de mogelijke gevolgen voor MEE ook een voortdurend aandachtspunt. Als OR hebben we deze ontwikkelingen op een kritische en constructieve manier gevolgd. Wij hebben ons daarbij vooral gericht op de belangen van de medewerkers: worden zij goed gehoord en betrokken bij de ontwikkelingen, blijft er genoeg werkplezier en wordt de werkdruk niet te hoog. Het contact met de achterban is ook in het afgelopen jaar goed geweest. Bij sommige vraagstukken zijn we goed gevoed en betrokken door medewerkers. Er is eenmaal een overleg met de achterban geweest en eenmaal met een deel van de achterban. De Raad van Toezicht was eenmaal bij het overleg met de directeur/bestuurder. In 2006 hebben we afscheid genomen van Janke Abma. Gelukkig kon zij snel worden vervangen door Erik van Driessen.

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder Gewoon Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam Willeke Daamen Su en Verweij-Kwok Marielle

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie