Raads inforrnatiebrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raads inforrnatiebrief"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3I74.OOI Inboeknummer 09bst01133 Dossiernummer un Raads inforrnatiebrief Betreft Uitvoeringsprogramma Participatiebudget. Inleiding In de commissie MZFPO van 12 mei 2009 is de visienota Een pakket op maat...voor iedereen die wil participeren behandeld en akkoord bevonden. Naar aanleiding van deze behandeling is verzocht om inzicht te krijgen in de besteding van het Participatiebudget. Middels deze raadsinformatiebrief wordt u geinformeerd dat het Uitvoeringsprogramma ter inzage beschikbaar is. Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten het 5uitvoeringsprogramma vast te stellen. Argumenten 1 Ten behoeve van een goede en inzichtelijke bestedi ng van de middelen van het Porti ci pa ti ebudget en om sturing te kunnen geven, is het noodzakelijk omjaarlijks een ui tvoeri ngsprogramma vast te stellen. 2 Om de rechtmatige vestrekking van de middelen te borgen en om resultateninzi cbtelij k te krijgen, dienen de voorstellen die (deels) ten laste worden gebracht van het porti ci pa ti ebudget conform het Toe tsi ngskader Porti ci pa ti ebudget opgesteld te worden en getoetst. Ter inzage gelegde stukken Uitvoeringsprogramma Participatiebudget Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris YG

2 Gemeente Eindhoven Uitvoerirxgsprogramrrxa Participatiebudget 2009 (2OXO ÃćâĆňâĂİ 2OXX) Een pakket oy maat...voor iedereen die wi1 participeren...

3 Uitvoeringsp rog r a mma Part icipatlebudget 2009 t/itgave Gemeente Eindhoven Sectorem Werk Datum Mei 2009 Ondersteuning Stadspleinen / Beleid Mens & Maastchappij Control /Internal control /Stadspleinen Economie & Cultuur / Economische Zaken & /srbeidsmarkt Co>ofon

4 Uitvoedngsprograrnma Partkipatiebudget 20ng-CONCEPT Inhoudsopgave. 2.1 PARTICIPATIETRAJECTENVANUITINTEGRALE BENADERING. 3.1 FINANCIEEL OVERZICN r 2009, 2010 EN KORTE VOORI IITBI JK BIIDGET KOMENDE JAREN 3.3 BESTEDINGShiOGELIJKHEDEN VERANTWOORDING BUDGET. 3.5 TOETSINGSKADER PARTICIPATIEBUDGET Bijlage I: Lijst van gebruikte afkortingen.. Bijlage 2: Toetsingskader Participatiebudget.âĂđ Bijilage 3 : 2010 tk Inhoudsopgave 1 INLEIDING,. 2 KADERS. 3 PARTICIPATIEEUDGET Jtretinvesterenjongeren dr Jeugdurerhloosheid nkomensdeel JVWB en de relatie met het participatiebudget 4 OVERZICHT PARTICIPATIETRAJECTEN (BESTAANDE EN NIEUWE INITIATIEVEN) 2009.

5 Uitvoeringsprogramma Parti<ipetiebudget Z009 hiervan zijn de koppeling van Kracht wijk Actief met het project 1001-kracht df de verbinding van het 5tedelijk Kompas. waaronder ook z werfjong ere n, met r Inleiding Dit programma behelst de vertaalsiag van het visiestuk over het Participatiebudget, Een pakket op maat... Voor iedereen die wil participeren naar de acties die uitgevoerd gaan worden. In dit uitvoeringsprogramma wordt dan ook inzichtelijk gemaakt op welke manier de gemeente Eindhoven in 2009 haar ambities met betrekking tot het nieuwe Participatiebudget denkt te realiseren waarbij de nadruk voor 2009 ligt op samenwerking die ten goede komt aan de burger, de financiele kant, de besteding van de middelen en de eerder opgebouwde reserves. U vindt in ieder geval terug hoe de vervlechting van de WMO, het Participatiebudget en gemeentelijke programma s in 2009 vorm krijgt. Enkele aansprekende voorbeelden participatietrajecten gericht op activering en re-integratie. Daarnaast staan er ook pa rticipatietrajecten bij de nieuwe initiatieven die een uitwerking zijn van Cultuur Totaal, zoals deelname aan theater en toneeldoor dak- en thuislozen en verslaafden ais voorschakeltraject. Maar integra!iteit en samenwerking ten goede van de klant geldt niet enkel voor de samenwerking binnen de gemeente. Hier horen ook nadrukkelijk andere partners bij, zoals het ROC bij de aanpak van jeugdwerkloosheid, de werkgevers, de (zorg)instellingen in de stad en ga zo maar door. Niet eerder is in Eindhoven gewerkt met zo n integraal en breed onderwerp als het Participatiebudget dat ook intensief, integraa! en breed is aangepakt. Dat maakt dat 2009 ook vooral een oefen- en leerjaar is voor zowel de betrokken gemeentelijke sectoren en afdelingen als de instellingen en organisaties in de stad ais voor de burger en diens vernieuwde mogelijkheden. Bij het lezen van dit uitvoeringsprogramma zal geconstateerd worden dat het ambitieniveau hoog ligt, Daarbij dient opgemerkt te worden dat, door bijvoorbee! d procedures als aanbestedingen, het jaar 2009 een kort jaar wordt waarbij i 0096 realisatie van zowel burgerbere ik, nieuwe partici patievoorzieningen als wei bestede middelen niet realistisch is. Toch zijn wij van mening dit uitvoeringsprogramma de inhoud te laten hebben zoals het nu voor u ligt.

6 Uitvoeringsprogramme Perticipetiehudget 2009 Kaders Dit Uitvoeringsprogramma Participatiebudget 2009 is een uitwerking van de visie, doelstelling en kaders die zijn neergelegd in de nota Een pakket op maat...voor iedereen die wil participeren..., Om te weten waarom het uitvoeringsprogramma deze invulling kent, worden de kaders en doelstellingen nogmaals kort herhaald. De gemeente Eindhoven wil dat haar inwoners participeren in de Eindhovense samenleving. Zij nodigt haar inwoners hiervoor uit en ondersteunt hen daar waar nodig. De doelstelling van participatie is het (verder) ontwikkelen van competenties vâż burgers. Uitdrukkelijk wordt niet meer gesproken over doelgroepen, maar over het bereiken van de meest passende vorm van participatie, bij voorkeur naar economische zelfstandigheid. Om een passend aanbod te kunnen doen aan een burger is het belangrijk om iemands positie in de maatschappij vast te stellen. Bij deze indeling van burgers naar mate van en mogelijkheden van participatie, hanteert de gemeente Eindhoven de zogenoemde participatieladder. De ladder is geen normatief instrument, maar een instrument dat de huidige positie van een burger in de maatschappij bepaalt en diens eventuele ontwlkkelingsmogelijkheden. Door middel van individuele benadering en maatwerk, aangeboden in de vorm van participatievoorzieningen, kan iedere Eindhovenaar zich verder ontwikkelen en een of meerdere plaatsen opschuiven op de ladder. Ter ondersteuning koppelt de gemeente Eindhoven de focus van het te ontwikkelen (participatie) aanbod aan de treden van de participatieladder, Na het lezen van hoofdstuk vs en 5 zult u zien dat het huidige en toekomstige aanbod van participatievoorzieningen evenredig over de treden is verdeeld. Door het, de komende jaren, plaatsen van steeds meer burgers op de ladder, wordt duidelijk op welke treden de hoogste concentratie inwoners zit die in een bepaalde mate participeren en/of die behoefte hebben aan verdere specifieke ondersteuning. Daarnaast geeft de ladder inzicht in verschuivingen op de ladder. inzicht gaat ontstaan of personen ook daadwerkelijk den of meer treden verder komen door de ondersteuning. Dit gaat dus over de effecten van de participatievoorzieningen.

7 uuvneringsprogrammn parhdpatiehuuget 2009 Aanbod is afgerond: economisch zelfstandig - geen ondersteuning meer Van werk naar werk / Opleiding of Inburgering naast werk / WSW Vrilwilligerswerk/duale inb.trajecten met werkcomponent/bol-opl Participatieaanbod zonder werkcomponent/ sport in teamverband Manteizorg vaar nint-huisgennten / contact met buurtbewoners Nauwelijks contacten buiten d e ur / ma n te l zorg hui sg e noten Voor de volledigheid wordt hieronder de Participatieladder nogmaals gepresenteerd. Links staan de 6 treden vermeld en in de rechterkolom wordt een aantal voorbeeld aangehaald om de trede toe te lichten. In de bijlage van de visie nota Een pakket op maat...voor iedereen die wil participeren... staat een uitgebreide toeiichting op de treden. De Participatie/adder Treden Enkele voorbeelden per trede fniet uitputtend j Nieuw sinds de komst van de wet Participatiebudget, is dat het mogelijk is om participatievoorzieningen aan te bieden aan werkenden, bijvoorbeeld aan met ontslag bedreigden. Deze personen kunnen van werk naar werk begeleid worden waarmee werkloosheid voorkomen kan worden. Deze personen vallen dan tijdelijk in trede 5. Ook kan bijvoorbeeld een aanbod van educatie aan werkenden zonder startkwalificatie worden aangeboden om te zorgen dat deze personen een sterkere positie houden op de arbeidsmarkt, Het is dus mogelijk dat iemand eigenlijk valt onder trede 6 (economisch zelfstandig), maa r omdat er gebruik wordt gemaakt van een participatievoorziening leducatie, begeleiding van werk naar werk, inburgering), deze persoon tijdelijk onder trede 5 valt. g,x Participatietrajecten vanuit integrale benadering Doordat het Particlpatiebudget een bundeling van de WWB W-deeL Wl en WEB middelen is en geen doelgroepenbeleid kent, is samenloop met andere wetten en regelgeving en gemeentelijke programma s onoverkomelijk en zelfs noodzakelijk. De wettelijke ontschotting maakt dat bredere inzet direct merkbaar is. Bij het opstellen van de

8 iiitvneringsprngramma Participatiebndget 2009 inventarisatie van de lopende participatievoorzieningen (hoofdstuk 4) en de nieuwe ontwikkelingen (hoofdstuk 5] wordt al direct inzichtelijk waar handige verbindingen te maken zijn bij het aanbod voor burgers, instrumenten en financiãńn. Zo worden bijvoorbeeld ten behoeve van het onderhoud van sportterreinen, personen ingezet die gefinancierd worden via de arbeidspool. Het project Achter de voordeur is een project ten behoeve van de burger om samenwerking tussen hulpverlening te verbeteren en coordineren. Vanuit deze signalen, worden verbindingen gelegd naar participatietrajecten, volgend of duaal aan hulpverlening. integraal werken gaat over samenwerking, de burger centraal en passend bil de competenties een persoon op maat bij te staan. Samenwerking blijkt fn de praktijk een nogal ingewikkelde klus te zijn. Wie informeer je, wat is tijdig, hoe koppel je zaken, wat zijn mogelijkheden en wie biedt dat, etc. Wel is het goed om te merken dat samenwerking steeds meer een automatisme gaat worden en partijen elkaar steeds vaker en constructiever opzoeken. Het blijft echter een sleutelwoord dat veel aandacht verdient om niet alleen bij intenties te blijven maar ook over te gaan tot daadwerkelijke actie omdat alleen op die wijze de burger optimaal gefaciliteerd kan worden bij zijn of haar proces in het kader van sociale en economische zelfredzaamheid.

9 Ultvoeringsprograrnma Paiticipatiebudget I PartiCipatiebudget aooc) g.x Financieel overzicht zoocl, zozo en zorr In 2009 maakt alleen het Werkdeel van de WWB onderdeel uit van het Participatiebudget. De andere twee budgetten Wl (Inbur gering) en WEB (Volwasseneneducatie) zijn geoormerkt en vallen dan ook buiten onderstaand genoemd bedrag. Daar waar trajecten vanuit de Wet Inburgering of Wet Educatie Volwassenenonderwijs worden gefinancierd, zal dit benoemd worden Rijksaudget W-deel (P-budget) IV(eeneemregeling voorgaand jaar Beschikbaar budget Beschikbaar budget lgieeneemregeling (7596 x budget) Geadviseerde minimale uitgaven D- ÃćâĆňâĂİ t253925d DtD*d g gâżt I g d Ig dj teneinde terugbetaling te voorkomen Uitgaven Geadviseerde uitgaven per jaar

10 tiitvoeringsprogramma Partlolpatiehudget 2009 Naar alle waarschijnlijkheid zal de meeneemregeling de komende jaren worden versoberd van 7596 naar 6099 Voor de gemeente Eindhoven betekent dit, dat zij bij haar in 2009 nieuw te ontwikkelen participatievoorzieningen hiermee rekening moet houden bij het aangaan van meerjarige verplichtingen. Deze consequentie geldt overigens voor alle aangegane verplichtingen. De met de nieuwe participatievoorzieningen gemoeide middelen (hoofdstuk 5) zullen ook de komende jaren nog een aardig deel van het budget voor han rekening nemen. Met oorspronkelijke Rijksbudget is echter niet taereikend om ook deze partlcipatievoorzieningen volledig te bekostigen, In het uitvoeringsprogramma participatiebudget zal dan ook jaarlijks worden geadviseerd welke voorzieningen een jaar later andersoortig bekostigd dienen te worden. 3.2 Korte vooruitblik budget kotnende jaren Vanaf 2010 zullen alle drie de budgetten (WWB W-deel, Wl en WEB) onder het Participatiebudget gaan vallen. De voormalige WEB-middelen dienen in 2010 voor het laatste jaar bij het ROC besteed te worden (verplichte winke )nering). Met bedrag ter hoogte van < is het bedrag dat vanuit het participatiebudget maximaal meegenomen kan worden naar 2010, voor zover niet benut. Deze zogenoemde meeneemregeling bedraagt maximaal 7596 (of 609h) van het toegekende (voormalige Werkdeel) budget. De gemeente Eindhoven heeft in het verleden een deel van het budget terugbetaald aan het Ministerie omdat de uitgaven lager lagen dan 25% van het toegekende budget. Teneinde dit te voorkomen voor 2009, is onder andere dit uitvoeringsprogramma opgesteld. Kijkende naar de bestaande participatietrajecten en nieuwe initiatieven, komen de uitgaven aanzienlijk hoger te liggen en lijkt te rug betaling aan het Rijk onwaarschijnlijk te zijn. Wel wordt geadviseerd het volledige beschikbare budget voor 2009 niet volledig uit te pu(ten omdat dan voor 2010 en de jaren erna weinig tot geen ruimte over is voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is, gezien de recessie en zodoende een toename van het aantal werklozen en oak de nieuw te bereiken burgers, niet wenselijk. Daarnaast is de kans groot dat de omvang van het Participatiebudget zal afnemen. Gezien de economische crisis, is een verlaging van het Particlpatiebudget niet uitgesloten. Voorgesteld wordt dan ook om maximaal 30 min te besteden in 2009 en de opgebouwde reserve gelijkmatig te verdelen over de komende jaren, zodat ook verplichtingen die aangegaan worden vaar meerdere jaren gefinancierd kunnen worden uit het participatiebudget,

11 Uitvoerlngsprograrnrna Panicipatiebudget 2009 de jeugdwerk looshe id te lijf te gaan. Op dit moment worden de cijfers geanalyseerd en de mogelijkheden bekeken. In het uitvoering s p rog ramma is (nog) niet expliciet een 3.z.r Wet investeren jongeren Ea Jeugdwerkloosheid De Wet investeren in jongeren (WU) is een wet die gemeenten verplicht om Jongeren tot 27 jaar direct een aanbod gericht op scholing of arbeid te doen. Hiermee dient uitkeringsafhankelijkheid voorkomen te voorkomen. Jongeren tot 27 jaar, worden dus per intrede van de WIJ, uitgesloten van het recht op bijstand (voor de huidige jongeren met een bijstandsuitkering geldt een overgangsrecht), Het Ministerie lijkt de indrukte hebben dat gemeenten tle bak vol heeft met jongeren clie volop kansen itebben. In de praktijk gaat het vaak om zwerfjongeren Jongeren verblijvend in de opvang, alleenstaande ouders, jongeren met beperkingen. Uiteraard krijgen deze jongeren participatietrajecten aangeboden, maar helpt tijdelijke uitkeringsverstrekking om wederom een basis op te kunnen bouwen. De kosten van de uitvoering van de WIJ worden niet extra ondersteund, maar dienen gefinancierd te worden uit het Inkomensdeel Wet werk en bijstand en het Participatiebudget. Gezien de indruk van het ministerie dat de doelgroep niet zo complex is als door gemeenten aangegeven bij het Rijk, is aangekondigd dat het ministerie hiervoor een bezuiniging zal doorvoeren op het Inkomensdeel. De volledige kaders van de WU zijn nog niet helder. Behandeling in de Tweede Kamer moet nog plaatsvinden. De geplande ingangsdatum betreft I juli aanstaande. Rekening dient gehouden te worden met het feit dat deze kosten ten laste komen van het Partici pa ti ebudget en hier dus geen aparte financieringsbron voor komt. In het kader van de Jeugdwerkloosheid is een overleg gestart met een brede groep aan deelnemers om vanuit de diverse partners een goed plan te kunnen ontwikkelen om post opgenomen voor Jeugdwerkloosheid, maar is dit wel al op verschillende plaatsen ondergebracht (arbeidspool, en vormen van ondersteunend werken waarbij werkgevers financigle ondersteuning kunnen ontvangen). Daarnaast is een pm post benoemd om, afhankelijk van de uitkomsten van het overleg extra geld te reserveren voor jeugdwerkloosheid Inkomensdeel WWB en de relatie met het particlpatiebudget Het participatiebudget geeft veel perspectieven voor een bredere doelgroep dan voorheen. Wel dient ook rekening gehouden te worden met de verbindingen die het budget met andere budgetten heeft. De WIJ is reeds genoemd, maar ook de link tussen het Inkomensdeel Wet werk en bijstand en het Participatiebudget is een belangrijke. Het

12 Uitvneringsprngramma Participatiehndget 2009 beslag); Partidpatlebudget is mede bedoeld om te voorkomen dat personen uitkeringsafhankelijk worden of blijven. Inzet op uitstroom uit de uitkering is dus belangrijk om de kosten van de bijstandsverstrekking te kunnen blijven voldoen. Erin maatregel die direct invloed heeft door de inzet van het Participatiebudget dat het Inkomensdeel WWB ontlast, zijn de ondersteunend-werk vormen zoals de Arbeidspool en Trabajo. Bestedingsmogelijkheden Voor de besteding va n het Pa r ti cipatie budget zijn zowel Europese als gemeentelijke inkoopreg els van kracht. In onderstaa nde tabel staat opgenomen welke verplichtingen van kracht zijn. Het is met name van belang om te weten indien: De intentie bestaat om de participatietrajecten zo spoedig mogelijk te laten starten (bijvoorbeeld, een Europese aanbesteding neemt gemiddeld 5 a 6 maanden in een bepaalde partij heeft een dienst die we in willen zetten voor de burger (bijvoorbeeld, een werkgever heeft een project voor werklozen met een baangarantie, de kosten voor opleiding kunnen vanuit het Participatiebudget betaald worden. De werkgever heeft een opleiding bij een bepaalde aanbieder en verbindt aan de baangarantie de voorwaarde dat die specifieke opleiding door die specifieke partner wordt uitgevoerd. Wegens de kosten van de opleiding moeten we op basis van het beleid meerdere offertes opvragen bij meerdere partijen. Dit is voorde werkgever onaantrekkelijk). In hoofdstuk 4 (overzicht bestaande en nieuwe participatie initiatieven) staat per nieuw initiatief aangegeven welke inkoop regel s van kracht zijn. Hiervoor is een kleur gebruikt. In onderstaand schema zijn de betekenissen hiervan toegelicht:

13 Uitvoenngsprogramma Partilcipatiebudget 2009 Toelichting - Indien de gemeente in eigen beheerlzelf de participatietrajecten uitvoert, dan zijn deinbestedingsregels van kracht. Dit houdt in dat de benodigde formatie kan worden Toelichting betaald uit het participatiebudgat indien deze andere dingen doet dan de wettelijke ta ken. Participatietrajecten tot ,- kunnen bij een externe partij rechtstreelu ingekocht worden. Het gaat dan om het totale bedrag dat bij een partij over meerdere jaren wordt besteed voor ben of meerdere participatietrajecten. Deze trajecten hebben een looptijd van gemiddeld 55 maand tot een maand. Indien partlcfpatietrajecten bij een externe partner wordt ingekocht, dan dienen bij uitgaven tussen de< en , bij drie partijen drie offertes opgevraagd te worden. Op basis van het aanbod van de drie partijen dient dan aan de hand van vooraf gestelde criteria (waaronder verhoud! ng prijs I kwaliteitl beoordeeld te worden welke offerte de opdracht gegund krijgt. In deze situatie wordt met de aanbieders een redelijke termijn afgesproken waarbinnen men in staat is een offene in te dienen. Deze trajecten hebben een looptijd van gemiddeld I maand. Indien participatietrajecten bij een externe partner wordt ingekocht, dan dienen bil uitgaven tussen de en openbaar aanbesteed te worden. In dit geval dient de opdracht gepubliceerd te worden en kunnen alle aanbfeders reageren door middel va n het indienen van een offerte of door middel van een inschrijving (afhankeli k van de vormgeving van de aanbesteding). Deze aanbestedingstrajecten hebben een looptijd van minimaal 6 maanden. Toeficbtrng Gezien de omvang van het bedrag (over I of meerdere jaren) moet Europees aanbesteed te worden. Deze aanbestedingstrajectenhebben een looptijd van minimaal 6 maanden. Geen nadere regels met betrekking tot besteding wegens inbesredlng of kosten beneden e 25 ooo De gemeentelljlre lnkoopregels zijn van krach tr e r moeten 3 offertes worden opgevraagd (tote 75000j of openbaar worden aanbesteed (v a Oooj n oop entpaatsrevm enop asrsvan uropese ege gevmg( uropees an este enj edragoversc rljdttr Oe zwart gekleurde initiatieven zijn al lopende initiatieven en conform bovenstaande tabel inbesteed of uitbesteed.

14 Uitvoeringsprogramma Particlpatiebudget 2009 Toelichting - Indien de gemeente in eigen beheer/zelf de participatietrajecten uitvoert, dan zijn de inbestedingsregels va n kracht. Dit houdt in dat de benodigde formatie kan worden Toelichrmg betaald uit het paiticipatiebudget indien deze andere dingen doet dan de wetteliijke taken. Partici patietrajecten tot kunnen bij een externe partij rechtstreeks ingekocht worden. Het gaat dan om het totale bedrag dat bij een partij over meerdere jaren wordt besteed voor ehn of meerdere partic! patietrajecten. Deze trajecten hebben een looptijd van gemiddeld% maand tot een maand. Indien participatietrajecten bij een externe partner wordt ingekocht, dandienen bij uitgaven tussen de en , bij drie partijen drie offertes opgevraagd te worden. Op basis van het aanbod van de drie partijen dient dan aan de hand van vooraf gestelde criteria (waaronder verhouding prijs/ kwaliteit) beoordeeld te worden welke offecte de opdracht gegund krijgt. Irr deze situatie wordt met de aanb ieders een redelijke termijn afgesproken waarbinnen men in staat ls een offerte in te tlie n en. Deze trajecten hebben een looptijd van gemiddeld I maand. Indien participatietrajecten bij een externe partner wordt ingekocht, dan dienen bij uitgaven tussen de< en < openbaar aanbesteed te worden. In dit geval dient de opdracht gepubliceerd te worden en kunnen alle aanbieders reageren door middel van het indienen van een offerte of door middel van een inschrijving (afhankelijk van de vormgeving van de aanbesteding>. Deze aanbestedlngstrajecten hebben een looptijd van minimaal 6 maanden. Toelichting Gezien de omvang van het bedrag (over 1 of meerdere jarenl moet Europees aanbesteed te worden. Deze aanbestedingstrajecten hebben een looptijd van minimaa! 6 maanden. Geen nadere regels met betrekking ra(besteding wegens lnbesteding of kosten beneden De emeentej(lke lnkoopregels zijn van kracht: er moeten 3 offertes worden opgevraagd l of openbaar worden aanbesteed (v 0, ) n oop rentp aatslevm en op as sven uropese ege gevng uropees an es e enl e rogoversc rf r De zwart gekleurde initiatieven zijn al lopende initiatieven en conform bovenstaande tabel jnbesteed of uitbesteed.

15 Uitvoeringsprogramma Participatiebudget Verantwoording budget De inzet van het participatiebudget is gekoppeld aan verantwoordingseisen. Ersn van de belangrijkste eisen is dat het geld verantwoord dient te worden op persoonsniveau indien sprake is van uitbesteding (inkoop bij derden). Weliswaar kan een bedrag voor een project toegekend worden, maar dan toch dienen achteraf de kosten per persoon in de vorm van een trajectprijs verantwoord te worden. Bij inbesteding is het van belang dat inzichtelijk is dat de medewerker bekostigd uit het participatiebudget, geen wettelijke taken uitvoert in het kader van de bijstand waarvoor het uitvoeringsbudget moet worden aangewend en dat de diensten ten goede komt aan de participatie van de burger. 3.5 Toetsingskader Participatiebudget Om onbedoelde onrechtmatige bestedingen te voorkomen is het belangrijk, om te zorgen dat de verantwoording sluitend is op het einde van het jaar en de geleden rechtmatig zijn besteed. Zodoende is om het voorgaande te borgen het zogenaamde Toetsingskader Participatiebudget opgesteld, Op basis van dit kader dienen voorstellen die ten laste kunnen komen van het budget ingediend worden. Het toetsingskader is als bijlage bij dit uitvoeringsprogramma gevoegd. De inzet van de participatiemiddelen kan uitsluitend indien de richtlijnen zoals opgenomen In het toetsingskader zijn gevolgd en akkoord bevonden. Voor meer informatie wordt naar bijlage 2 verwezen. eebrufkte afkortingen In het volgende hoofdstuk zijn de overzichten van de bestaande en nieuwe trajecten opgenomen. Hierbij is veelvuldig gebruik gemaakt van afkortingen om het totaal overzicht zo beknopt mogelijk te kunnen houden. In bijlage I staan alle gebruikte afkortingen opgenomen. Het is raadzaam bij het lezen van de overzichten de bijlage bij de hand te houden.

16 Uitvoeringsprogramme Parttctnetiebudget 2009 p&ttteipatietikrddt&3f:- = -=. -" Bl/ZOP/DERE DOELGROEP&V Dak- en thuislozen t Uitt)&ajfbg/ jsatkhvaz)5), tad)eis I " ;. - "." r, f)al r CM W-dak & thuislozen o lt/m6 3Vm6 W-dt Caseload Dak- en thuislozen - traject GRIP Deelname theather/ toneel Drunkies Straatprostitutie Tlppelzone Personen verblijvend in de opvang Personen verblijvend in de opvang (Exi gedetineerden CM W-dak & thuislozen nrb W-dt ism M&M CM W-tehuizen Neus CM Sector W, BD-reg 4 Overzicht participatietrajecten (bestaande en nieuwe initiatieven) 2009 Onderstaande participatietrajecten betreft een inventarisatie van bestaande en nieuwe initiatieven. De nieuwe initiatieven zullen, zoals vermeld in paragraaf 3,5, aan de hand van het toetsingskader participatiebudget (bijlage 3), worden getoetst, teneinde rechtmatige en doelmatige besteding van het particpatiebudget vooraf te waarborgen. Dak- en thuis loze n - direct + traject Stichting Neos 2t/m 4 4t/m 6 75 W I april ,3 of 4 at/m W I april Afslag Ehv/CarteBlanche I o/ EC-c la mrt d Fietsrecyclepioject Novadic-Kentron of 2 2 of 3 50 M&M-mz E CM W-dak & thuislozen en 4t/m 6 25 Caseload < Drunkies GRWRE Ergon I en 2 4t/m6 25 W 3 mnd E Straatprostitutie Tippelzone 1 of 2 3t/m6 W-dt Caseload of 2 3 t/m 6 W-dt 12 mnd E t/m6 4t/m6 150 W-1 Caseload E , 2 o) 3 4, 5 of 150 M&M-mz 18 mnd lex)-gedetmeerden I t/4 4t/m W Caseload Annaklr, Atlant, ID plein 1, 2, 3 of 4 4t/m W 15jull ,000

17 Uitvoeringspragramma Participatiehudget 2009 ptfttjaipattatrajeaten JONGEREN Jongeren Projecten Jeugdwerkloasheid Jongeren tot 23 jaar met uitvaikans Zwerf on eren -school of arbeid Urban Culture activiteiten Voarschakeltr. onzichtbare on. Nazorg op de Jeu gdzorg Nazorg op de Jeugdzorg+ woonbegel Jeugdwerkioasheid /WIJ Opstapbanen Jongeren 1 of 2 3 of EC-c M&M jgd Caseload 36 mnd 24 mnd caseload Caseioad E esms f JEM&Kids M& M-jgd 12 mnd E Geen leerplichtig kind z. daginvulling M&M-Iz 10 weken E ZELFSTAND/GEN Zelfstandig ondernemerschap Teamwork (zetfst ondernschap) ZZP-ers & Marginaal Zelfstandigen ZZP-ers & Marginaal Zelfstandigen Onde roem ers loket in de Wijk Ondersteuning creatieven april 2011 E W-z Caseioad W-z E EC-ea 24 mnd E mnd Jongeren lt/m3 2t/m6 350 Caseload t/ma 5en6 Zwerfjon eren-ambwoonbe el 1 t/m4 S en 6 ntb 500 E ,2,3of4 4t/md 100 lapnl of6 4 5af6 36 mnd E of2 3 M&M-mz 1 t/rn 4 3 t/rn lt/m4 3t/m6 60 M&M jgd 24 mnrl E t/m6 5af6 ntb ntb pm 5 5 af 6 Trabajo Jongeren 1 t/m 4 5 of en2 6 M&M jgd 12tot24mnd 1en2 et/m6 1 of2 2 of t/m ,3,4 5of6 1-sep ,5en6 5en6 E / ,5 en 6 5mt6 24 mnd 3,4,5of6 5af6 4of5 5 af EC-c

18 Uitvoeringxpregramma participatiebudget 2669 p/arsiaipatietrajectten ÃćâĆňâĂİ. t veering / parttsas(s> Vvan tefaffs.. /NBVRGERAARS/A(LOC//TONEN Inburgeraars & arbeid (WWB) CRI Sector W 1t/m6 Caseload Inburgeraars & arbeid (zonder WWBl CM Sector W 1t/m6 Caseload Agens, Sta voor, Ster College Personen met lage Ieerbaarheid Agens, Ca l der, Ster College 1t/m6 I april 2012 Stagnerende leerbaarheid Agens, Calder, Ster College 1t/m6 1 apdi!2012 Taaldiagnose STE 1t/m6 1 april 2012 Nederlands als tweede taal (NT2) ROC Stercollege 1001 kracht Partners in Bennekel!,2,3 of 4 M&M-v 2009/2010 WG & Whi netwerkmatch ntb M&M-v 24 mnd Ontdek je talent en doe mee! :âăđ: Extern & gemeente M&M-v 9 rund Ontdek je talent en doe mee! Extern & gemeente M&M-v 9 mnd F o llow-up Ontdek je talent y &5 Sector Werk 6 mnd Multicultureel ri talentencentrum Partners in wi! k M&M-v Vadercentrum Partners in wijk 24 mnd Sportparticipatieallochtone 8 Sportpark de Karpen 5&8 30 mnd Project Taalcoaches Vrijwilligers I of 2 W 2009/2011 Voortra ecten inbur erin inkopen I of 2 OS P-b Partici at!e aansluitend op inbur OSP-b 18 rnnd Persoonlijk inburgurgeringsbud et 1 I/rn 6 OSP-b 32 mnc! Taelkennisveeraien 42-mnd Functioneel analfabeten 1t/m6 OS P-b 18 mnd Sec4ok Doe l Snelle leerders I t/m 6 I april2012 Inko en Inko en Inko en 3o(4 1,2,3of4 2,3,4of5 I of2 3,4,5of6 9mnd

19 Uitvoeringsprogramma Participatiebudget 2009 PartioiphtiattajeCten iverkpleiai MERCADO Doorontwikkeling WPM Werkgelegenheidsinitiatieven Mobil(teitscentrum Bijdrage aan 5ervicepunten ACTIVERINGEI/ RE-IITTEGRATIEDIVERS Dia-methode Activeringsklanten Direct Werk Personen middellange afstand AM Personen lange afstand AM (Âń) psychiatrisch ziektebeeld Persoonlijk begeleider Motivatletrajecten Coaching Vrijwilligerswerk Krachtwiiken (3) Actief Opleidingen Br cursussen Voorlezen in de wijk (op school) Uituearihg/rjtt Tlrtnel(S> WPM Sector W -wit Werkplein Mercado Sector Werk 1 t/m 6 1 t/m 6 divers projecten of2 2t/m W Cate)na d 37S,ODO Achterkant WPM (kolomvrij) Argonaut/AOB Kompas 1 t/m 6 6 weken Rework 1 I/4 Sof juli S0.000 USG Rastert 1,2 of 3 Sof juli Maatwerk 1 of 2 4t/m juli Bounce 60 1 april AIM 100 I april 20) AIM 5 of april2011 E Rework (N-K) 1,2, 3 of 4 4t/m 6 1 april2011 LumensGROEP 1,2 of 3 3 of juli ,600 ROC Stercollege 1,2,3of4 5of juli D.ODO 5ector Wism Bibliotheek A1utta) panjpar < of 2 30 W-am 3-9 mnd Werkplein Mercado 5ector werk, WPM 1 t/m 6 5of6 Caseload Casaload Projectcoordinatie SectorW-AM Wia-Wajong 1,2,3of4 5of Diagnose 600 W ,2,3of4 4t/rn 6 1,2,3of4 1,2,3of4 (Âń) Verslaafden Fontys 1,2,3of4 4t/m l5 juli

20 Uitvoeringsprogramma Paruopanebudget 2009 Par&c((aat(efiiaj goten Groene vingers-tuinieren in je kracht (assertlviteitscursus) Beweeg Mee! Dienstverlening re-integratie alleenstaande ouders 5portpartrcipatie pers m overgewicht 5port participatie pers m handicap Participatiemakeiaar in de buurt Partici atie door Cultuur Toe ang tot odiumkunsten Maak e ei en toekomst lan Dienstverlenin re-inte ratie Deskundi heidsbevorderin CM Alle ouders doer mee! Pers met psychosoc problematiek Maatsch geisoteerde gehandic/ sych Uitvoedrng / partner(a) Kwekerij Walburg & ).G De Gooi)er T & C 5&B ism Gonzo & Co sector W, 3 werkteams Ooverbruggen 5portpark de Karpen Cultuur Totaal Parktheater/Muaiekcentrum CM sector werk 2 en Caseload Caseload Bibliotheek (in de wijk) 1 t/m 6 3 t/m6 80 De Boei ic m anderen 1 en2 69 Carte Blanche : Qurrvia Coachin onthe ob(cm) 0 leidin en roe f(l 1 of2 3of4 1, 2 of 3 2, 3 of 4 1 t/m4 4t/m6 2t/m 6 6 t/rn6 3t/m6 1 of of 2 (3) 2,3 o( ofa 6 11/m4 4t/m6 3 ent 1 en2

Gemeente Eindhoven. Uitvoeringsprogramma. Participatiebudget

Gemeente Eindhoven. Uitvoeringsprogramma. Participatiebudget A Gemeente Eindhoven Uitvoeringsprogramma Participatiebudget 2011 Uitvoeringsprogramma Participatiebudget 2009 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Sectoren: - Werk - Strategie - Mens & Maatschappij - Economie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Bijlage 1 Evaluatie 2011 Trajecten uitvoeringsprogramma Partipatiebudget

gemeente Eindhoven Bijlage 1 Evaluatie 2011 Trajecten uitvoeringsprogramma Partipatiebudget A gemeente Eindhoven Bijlage 1 Evaluatie 2011 Trajecten uitvoeringsprogramma Partipatiebudget ivd/yg10045473 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Mei 2012 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ)

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-061 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Beslispunten: De onder 1 tot en met 5 vermelde verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Datum uw brief n.v.t.

Datum uw brief n.v.t. Ingekomen stuk D29 (PA 28 januari 2009) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Nr Houten, 17 maart In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie.

Nr Houten, 17 maart In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie. Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-011 Houten, 17 maart 2009 Onderwerp: Kadernota re-integratie Beslispunten: 1. In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie.

Nadere informatie

Ik Kan Overdie. Wijkservicebedrijf Overdie (WSB)

Ik Kan Overdie. Wijkservicebedrijf Overdie (WSB) Ik Kan Overdie Wijkservicebedrijf Overdie (WSB) De inhoud De aanleiding en de noodzaak Hoe we het gaan organiseren De caseloadnader beschouwd De organisatie De financiering De stand van zaken 6644 inwoners

Nadere informatie

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Inzet participatiebudget voor jongeren Portefeuillehouder S. Bak1J.C.W. Nederstigt Coliegevergadering 19 oktober 201 0 Inlichtingen Jessica van Teeffelen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnumrner 04.R820.00I inboeknummer o4tooosxs Classificatienummer x.888 Dossiernummer 4aa.6ox 25 mex 2004 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft rapport Reintegratie

Nadere informatie

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 beleidsbepalingen WIJ Bepalingen participatiebudget september 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 5 2.1 Wet WIJ 5 2.2 Particpatiebudget 5 3 Wet investeren

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R22 6 I. OOI Inboeknummer o7bstor88s Dossiernummer 737.404 n septembe> zoo7 Raads inforrnatiebrief Betreft inzicht in wachtlijstproblematiek sw-plaatsingen. 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O*

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O* -O* RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00027 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 26 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Sociaal Domein; Participatie,

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.ss8.oox Inboeknummer os Toox684 Classificatienummer x.888 Dossiernummer s4o.6 s oktober soos Raads informatiebrief Betreft Aanpassingen gesubsidieerde arbeid 1 Inleiding

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

voorbeeld interventies

voorbeeld interventies voorbeeld interventies inleiding In deze interactieve PDF kunt u dieper ingaan op de informatie achter de interventie calculator. U kunt per doelgroep (jeugd, langdurig werklozen, alleenstaande ouders,

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad Portefeuille: J. de Graaf No. B12.002085 Dronten, 6 november 2012 Beleidskeuzes WWB 2013 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Voor de besteding van de doeluitkering werkdeel WWB 2013 ter

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RIQO2.OOI Inboeknummer osbstoxgs6 Dossiernummer 537.603 xo oktober 2005 Raads informatiebrief Betreft inkoop van reintegratiediensten 1 Inleiding In de raadsvergadering

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer XO.R4OIO.OOI Inboeknummer robstorg48 Dossiernummer os6.6oz ta september zoro Raads informatiebrief Betreft Project en transactiekosten Internationale school. Inleiding Uw

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

MEMO U U Aan Deelnemers van de fysieke en digitale overlegtafel inkoop re-integratie en (beschut) werk

MEMO U U Aan Deelnemers van de fysieke en digitale overlegtafel inkoop re-integratie en (beschut) werk MEMO U14.14791 U14.14791 Aan Deelnemers van de fysieke en digitale overlegtafel inkoop re-integratie en (beschut) werk Bijlage 2 Overlegtafel van 23 oktober 2014 Afdeling Economische & Ontwikkeling Margot

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van: - de adviezen in de Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) - het Overzicht Participatiebudget

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Invoering. Wet participatiebudget

Invoering. Wet participatiebudget Invoering Wet participatiebudget Wat verandert er door de invoering van de Wet participatiebudget? Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries

Nadere informatie

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening

7. Soc. voorzieningen en maatsch. dienstverlening RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Gemeentelijk beleid vanwege de invoering van de Wet inburgering Nederland 2007 en de Regeling 2007 en de vaststelling van de verordening wet inburgering.l

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening Wachtlij stbeheer sociale werkvoorziening

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening Wachtlij stbeheer sociale werkvoorziening gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer O8. RZ g Z 8. OOZ Inboeknummer o8bstooyyr Beslisdatum B&W rs april 2008 Dossiernummer 8r6.453 Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief werkendam. n 11DEC 2013 Brief van het college aan de raad Geachte leden van de raad.

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief werkendam. n 11DEC 2013 Brief van het college aan de raad Geachte leden van de raad. gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon; (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

- Bedreigd worden met het verliezen van hun werk - Moeten omscholen om aan het werk te kunnen blijven. Nota van B&W

- Bedreigd worden met het verliezen van hun werk - Moeten omscholen om aan het werk te kunnen blijven. Nota van B&W Nota van B&W Onderwerp Vaststelling programma van eisen en gunningcriteria bij de aanbesteding van re-integratie- en inburgeringsvoorzieningen Portefeuillehouder S. Bak, J.C.W. Nederstigt Coliegevergadering

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer eo Inboeknummer oa Toooogt Beslisdatum B&W ss februari 2002 Dossiernummer 209.6oS Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan

Nadere informatie

KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT

KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT KLANTPROCESSEN EN KLANTMANAGEMENT Hoe ziet een integraal klantproces er in de praktijk uit? Welk aanbod aan participatievoorzieningen is er? Tonnie van Brummen (t.v.brummen@enschede.nl) en Inge Stegeman

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017. Openbaar Onderwerp Inzet educatiemiddelen 2017 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De gemeente Nijmegen maakt, op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), afspraken

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Re-integratie Menterwolde

Re-integratie Menterwolde Re-integratie Menterwolde 1. Waarom onderzoek 2. Effectiviteit: wat levert het op 3. Efficiency: doen we het een beetje zuinig 4. Betrokkenheid Raad 5. Aanbevelingen 1 1. Waarom onderzoek 2 2. Effectiviteit:

Nadere informatie

Bijlage 3 bij besluitnota MIDDELEN. Sluitende aanpak jongeren startkwalificatie en werk. Gemeenten Haren Hoogezand-Sappemeer Slochteren

Bijlage 3 bij besluitnota MIDDELEN. Sluitende aanpak jongeren startkwalificatie en werk. Gemeenten Haren Hoogezand-Sappemeer Slochteren Bijlage 3 bij besluitnota MIDDELEN Sluitende aanpak jongeren startkwalificatie en werk Gemeenten Haren Hoogezand-Sappemeer Slochteren Bijlage 3 bij : Besluitnota sluitende aanpak jongeren HSL Opgesteld

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

I Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling Contactpersoon Leon Beernink Doorkiesnummer

I Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling Contactpersoon Leon Beernink Doorkiesnummer gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp I Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling Contactpersoon Leon Beernink Doorkiesnummer 023-567 6191 Uw

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken

Collegevoorstel SAMEN LEVEN EN WERKEN. zaak_zaaknummer. Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen. Samen leven en Werken kjezaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer SAMEN LEVEN EN WERKEN Reg.nr. B&W d.d. 29-04-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT d.d.

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 Werkwinkel BUCH Aan Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Van John van den Oord, projectleider Marcel

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2 Programma 2 Sociale Zaken Programma 2: Sociale Zaken Maatsch. effecten Beleidsterreinen Beleidsdoelen Prestaties (wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?) Iedere

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Evaluatie 2009 Wat hebben wij in 2009 gedaan aan re-integratie en wat is hiervan het resultaat?

Evaluatie 2009 Wat hebben wij in 2009 gedaan aan re-integratie en wat is hiervan het resultaat? BELEIDSPLAN RE-INTEGRATIE 2010 Inleiding Vanuit de WWB worden twee opdrachten aan de gemeenten gegeven. Ten eerste ervoor zorgen dat zoveel mogelijk cliënten zo duurzaam mogelijk kunnen voorzien in hun

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

documentnr.: INT/M/16/25122 zaaknr.: Z/M/16/30986 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/M/16/25122 zaaknr.: Z/M/16/30986 Raadsvoorstel *Z016636A769* documentnr.: INT/M/16/25122 zaaknr.: Z/M/16/30986 Raadsvoorstel Onderwerp : Aanpassing van de afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ ivm de invoering van de Wet Datum college

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie

WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie WEB Regionaal Programma Volwassenen Educatie Regio Noord- Limburg Ten behoeve van periode 2018-2019 De 7 samenwerkende gemeenten in de regio Noord-Limburg, juli 2017 RPE Noord-Limburg 2018-2019 versie

Nadere informatie

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen 3. Definiëring doelgroepen UITGANGSPUNTEN VISIENOTA Participatie op het hoogst haalbare niveau. Investeren in de hele groep. Bevorderen optimale loonwaardeontwikkeling. Integrale toeleiding WMO/Participatie/Jeugd.

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie