Raads inforrnatiebrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raads inforrnatiebrief"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3I74.OOI Inboeknummer 09bst01133 Dossiernummer un Raads inforrnatiebrief Betreft Uitvoeringsprogramma Participatiebudget. Inleiding In de commissie MZFPO van 12 mei 2009 is de visienota Een pakket op maat...voor iedereen die wil participeren behandeld en akkoord bevonden. Naar aanleiding van deze behandeling is verzocht om inzicht te krijgen in de besteding van het Participatiebudget. Middels deze raadsinformatiebrief wordt u geinformeerd dat het Uitvoeringsprogramma ter inzage beschikbaar is. Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten het 5uitvoeringsprogramma vast te stellen. Argumenten 1 Ten behoeve van een goede en inzichtelijke bestedi ng van de middelen van het Porti ci pa ti ebudget en om sturing te kunnen geven, is het noodzakelijk omjaarlijks een ui tvoeri ngsprogramma vast te stellen. 2 Om de rechtmatige vestrekking van de middelen te borgen en om resultateninzi cbtelij k te krijgen, dienen de voorstellen die (deels) ten laste worden gebracht van het porti ci pa ti ebudget conform het Toe tsi ngskader Porti ci pa ti ebudget opgesteld te worden en getoetst. Ter inzage gelegde stukken Uitvoeringsprogramma Participatiebudget Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris YG

2 Gemeente Eindhoven Uitvoerirxgsprogramrrxa Participatiebudget 2009 (2OXO ÃćâĆňâĂİ 2OXX) Een pakket oy maat...voor iedereen die wi1 participeren...

3 Uitvoeringsp rog r a mma Part icipatlebudget 2009 t/itgave Gemeente Eindhoven Sectorem Werk Datum Mei 2009 Ondersteuning Stadspleinen / Beleid Mens & Maastchappij Control /Internal control /Stadspleinen Economie & Cultuur / Economische Zaken & /srbeidsmarkt Co>ofon

4 Uitvoedngsprograrnma Partkipatiebudget 20ng-CONCEPT Inhoudsopgave. 2.1 PARTICIPATIETRAJECTENVANUITINTEGRALE BENADERING. 3.1 FINANCIEEL OVERZICN r 2009, 2010 EN KORTE VOORI IITBI JK BIIDGET KOMENDE JAREN 3.3 BESTEDINGShiOGELIJKHEDEN VERANTWOORDING BUDGET. 3.5 TOETSINGSKADER PARTICIPATIEBUDGET Bijlage I: Lijst van gebruikte afkortingen.. Bijlage 2: Toetsingskader Participatiebudget.âĂđ Bijilage 3 : 2010 tk Inhoudsopgave 1 INLEIDING,. 2 KADERS. 3 PARTICIPATIEEUDGET Jtretinvesterenjongeren dr Jeugdurerhloosheid nkomensdeel JVWB en de relatie met het participatiebudget 4 OVERZICHT PARTICIPATIETRAJECTEN (BESTAANDE EN NIEUWE INITIATIEVEN) 2009.

5 Uitvoeringsprogramma Parti<ipetiebudget Z009 hiervan zijn de koppeling van Kracht wijk Actief met het project 1001-kracht df de verbinding van het 5tedelijk Kompas. waaronder ook z werfjong ere n, met r Inleiding Dit programma behelst de vertaalsiag van het visiestuk over het Participatiebudget, Een pakket op maat... Voor iedereen die wil participeren naar de acties die uitgevoerd gaan worden. In dit uitvoeringsprogramma wordt dan ook inzichtelijk gemaakt op welke manier de gemeente Eindhoven in 2009 haar ambities met betrekking tot het nieuwe Participatiebudget denkt te realiseren waarbij de nadruk voor 2009 ligt op samenwerking die ten goede komt aan de burger, de financiele kant, de besteding van de middelen en de eerder opgebouwde reserves. U vindt in ieder geval terug hoe de vervlechting van de WMO, het Participatiebudget en gemeentelijke programma s in 2009 vorm krijgt. Enkele aansprekende voorbeelden participatietrajecten gericht op activering en re-integratie. Daarnaast staan er ook pa rticipatietrajecten bij de nieuwe initiatieven die een uitwerking zijn van Cultuur Totaal, zoals deelname aan theater en toneeldoor dak- en thuislozen en verslaafden ais voorschakeltraject. Maar integra!iteit en samenwerking ten goede van de klant geldt niet enkel voor de samenwerking binnen de gemeente. Hier horen ook nadrukkelijk andere partners bij, zoals het ROC bij de aanpak van jeugdwerkloosheid, de werkgevers, de (zorg)instellingen in de stad en ga zo maar door. Niet eerder is in Eindhoven gewerkt met zo n integraal en breed onderwerp als het Participatiebudget dat ook intensief, integraa! en breed is aangepakt. Dat maakt dat 2009 ook vooral een oefen- en leerjaar is voor zowel de betrokken gemeentelijke sectoren en afdelingen als de instellingen en organisaties in de stad ais voor de burger en diens vernieuwde mogelijkheden. Bij het lezen van dit uitvoeringsprogramma zal geconstateerd worden dat het ambitieniveau hoog ligt, Daarbij dient opgemerkt te worden dat, door bijvoorbee! d procedures als aanbestedingen, het jaar 2009 een kort jaar wordt waarbij i 0096 realisatie van zowel burgerbere ik, nieuwe partici patievoorzieningen als wei bestede middelen niet realistisch is. Toch zijn wij van mening dit uitvoeringsprogramma de inhoud te laten hebben zoals het nu voor u ligt.

6 Uitvoeringsprogramme Perticipetiehudget 2009 Kaders Dit Uitvoeringsprogramma Participatiebudget 2009 is een uitwerking van de visie, doelstelling en kaders die zijn neergelegd in de nota Een pakket op maat...voor iedereen die wil participeren..., Om te weten waarom het uitvoeringsprogramma deze invulling kent, worden de kaders en doelstellingen nogmaals kort herhaald. De gemeente Eindhoven wil dat haar inwoners participeren in de Eindhovense samenleving. Zij nodigt haar inwoners hiervoor uit en ondersteunt hen daar waar nodig. De doelstelling van participatie is het (verder) ontwikkelen van competenties vâż burgers. Uitdrukkelijk wordt niet meer gesproken over doelgroepen, maar over het bereiken van de meest passende vorm van participatie, bij voorkeur naar economische zelfstandigheid. Om een passend aanbod te kunnen doen aan een burger is het belangrijk om iemands positie in de maatschappij vast te stellen. Bij deze indeling van burgers naar mate van en mogelijkheden van participatie, hanteert de gemeente Eindhoven de zogenoemde participatieladder. De ladder is geen normatief instrument, maar een instrument dat de huidige positie van een burger in de maatschappij bepaalt en diens eventuele ontwlkkelingsmogelijkheden. Door middel van individuele benadering en maatwerk, aangeboden in de vorm van participatievoorzieningen, kan iedere Eindhovenaar zich verder ontwikkelen en een of meerdere plaatsen opschuiven op de ladder. Ter ondersteuning koppelt de gemeente Eindhoven de focus van het te ontwikkelen (participatie) aanbod aan de treden van de participatieladder, Na het lezen van hoofdstuk vs en 5 zult u zien dat het huidige en toekomstige aanbod van participatievoorzieningen evenredig over de treden is verdeeld. Door het, de komende jaren, plaatsen van steeds meer burgers op de ladder, wordt duidelijk op welke treden de hoogste concentratie inwoners zit die in een bepaalde mate participeren en/of die behoefte hebben aan verdere specifieke ondersteuning. Daarnaast geeft de ladder inzicht in verschuivingen op de ladder. inzicht gaat ontstaan of personen ook daadwerkelijk den of meer treden verder komen door de ondersteuning. Dit gaat dus over de effecten van de participatievoorzieningen.

7 uuvneringsprogrammn parhdpatiehuuget 2009 Aanbod is afgerond: economisch zelfstandig - geen ondersteuning meer Van werk naar werk / Opleiding of Inburgering naast werk / WSW Vrilwilligerswerk/duale inb.trajecten met werkcomponent/bol-opl Participatieaanbod zonder werkcomponent/ sport in teamverband Manteizorg vaar nint-huisgennten / contact met buurtbewoners Nauwelijks contacten buiten d e ur / ma n te l zorg hui sg e noten Voor de volledigheid wordt hieronder de Participatieladder nogmaals gepresenteerd. Links staan de 6 treden vermeld en in de rechterkolom wordt een aantal voorbeeld aangehaald om de trede toe te lichten. In de bijlage van de visie nota Een pakket op maat...voor iedereen die wil participeren... staat een uitgebreide toeiichting op de treden. De Participatie/adder Treden Enkele voorbeelden per trede fniet uitputtend j Nieuw sinds de komst van de wet Participatiebudget, is dat het mogelijk is om participatievoorzieningen aan te bieden aan werkenden, bijvoorbeeld aan met ontslag bedreigden. Deze personen kunnen van werk naar werk begeleid worden waarmee werkloosheid voorkomen kan worden. Deze personen vallen dan tijdelijk in trede 5. Ook kan bijvoorbeeld een aanbod van educatie aan werkenden zonder startkwalificatie worden aangeboden om te zorgen dat deze personen een sterkere positie houden op de arbeidsmarkt, Het is dus mogelijk dat iemand eigenlijk valt onder trede 6 (economisch zelfstandig), maa r omdat er gebruik wordt gemaakt van een participatievoorziening leducatie, begeleiding van werk naar werk, inburgering), deze persoon tijdelijk onder trede 5 valt. g,x Participatietrajecten vanuit integrale benadering Doordat het Particlpatiebudget een bundeling van de WWB W-deeL Wl en WEB middelen is en geen doelgroepenbeleid kent, is samenloop met andere wetten en regelgeving en gemeentelijke programma s onoverkomelijk en zelfs noodzakelijk. De wettelijke ontschotting maakt dat bredere inzet direct merkbaar is. Bij het opstellen van de

8 iiitvneringsprngramma Participatiebndget 2009 inventarisatie van de lopende participatievoorzieningen (hoofdstuk 4) en de nieuwe ontwikkelingen (hoofdstuk 5] wordt al direct inzichtelijk waar handige verbindingen te maken zijn bij het aanbod voor burgers, instrumenten en financiãńn. Zo worden bijvoorbeeld ten behoeve van het onderhoud van sportterreinen, personen ingezet die gefinancierd worden via de arbeidspool. Het project Achter de voordeur is een project ten behoeve van de burger om samenwerking tussen hulpverlening te verbeteren en coordineren. Vanuit deze signalen, worden verbindingen gelegd naar participatietrajecten, volgend of duaal aan hulpverlening. integraal werken gaat over samenwerking, de burger centraal en passend bil de competenties een persoon op maat bij te staan. Samenwerking blijkt fn de praktijk een nogal ingewikkelde klus te zijn. Wie informeer je, wat is tijdig, hoe koppel je zaken, wat zijn mogelijkheden en wie biedt dat, etc. Wel is het goed om te merken dat samenwerking steeds meer een automatisme gaat worden en partijen elkaar steeds vaker en constructiever opzoeken. Het blijft echter een sleutelwoord dat veel aandacht verdient om niet alleen bij intenties te blijven maar ook over te gaan tot daadwerkelijke actie omdat alleen op die wijze de burger optimaal gefaciliteerd kan worden bij zijn of haar proces in het kader van sociale en economische zelfredzaamheid.

9 Ultvoeringsprograrnma Paiticipatiebudget I PartiCipatiebudget aooc) g.x Financieel overzicht zoocl, zozo en zorr In 2009 maakt alleen het Werkdeel van de WWB onderdeel uit van het Participatiebudget. De andere twee budgetten Wl (Inbur gering) en WEB (Volwasseneneducatie) zijn geoormerkt en vallen dan ook buiten onderstaand genoemd bedrag. Daar waar trajecten vanuit de Wet Inburgering of Wet Educatie Volwassenenonderwijs worden gefinancierd, zal dit benoemd worden Rijksaudget W-deel (P-budget) IV(eeneemregeling voorgaand jaar Beschikbaar budget Beschikbaar budget lgieeneemregeling (7596 x budget) Geadviseerde minimale uitgaven D- ÃćâĆňâĂİ t253925d DtD*d g gâżt I g d Ig dj teneinde terugbetaling te voorkomen Uitgaven Geadviseerde uitgaven per jaar

10 tiitvoeringsprogramma Partlolpatiehudget 2009 Naar alle waarschijnlijkheid zal de meeneemregeling de komende jaren worden versoberd van 7596 naar 6099 Voor de gemeente Eindhoven betekent dit, dat zij bij haar in 2009 nieuw te ontwikkelen participatievoorzieningen hiermee rekening moet houden bij het aangaan van meerjarige verplichtingen. Deze consequentie geldt overigens voor alle aangegane verplichtingen. De met de nieuwe participatievoorzieningen gemoeide middelen (hoofdstuk 5) zullen ook de komende jaren nog een aardig deel van het budget voor han rekening nemen. Met oorspronkelijke Rijksbudget is echter niet taereikend om ook deze partlcipatievoorzieningen volledig te bekostigen, In het uitvoeringsprogramma participatiebudget zal dan ook jaarlijks worden geadviseerd welke voorzieningen een jaar later andersoortig bekostigd dienen te worden. 3.2 Korte vooruitblik budget kotnende jaren Vanaf 2010 zullen alle drie de budgetten (WWB W-deel, Wl en WEB) onder het Participatiebudget gaan vallen. De voormalige WEB-middelen dienen in 2010 voor het laatste jaar bij het ROC besteed te worden (verplichte winke )nering). Met bedrag ter hoogte van < is het bedrag dat vanuit het participatiebudget maximaal meegenomen kan worden naar 2010, voor zover niet benut. Deze zogenoemde meeneemregeling bedraagt maximaal 7596 (of 609h) van het toegekende (voormalige Werkdeel) budget. De gemeente Eindhoven heeft in het verleden een deel van het budget terugbetaald aan het Ministerie omdat de uitgaven lager lagen dan 25% van het toegekende budget. Teneinde dit te voorkomen voor 2009, is onder andere dit uitvoeringsprogramma opgesteld. Kijkende naar de bestaande participatietrajecten en nieuwe initiatieven, komen de uitgaven aanzienlijk hoger te liggen en lijkt te rug betaling aan het Rijk onwaarschijnlijk te zijn. Wel wordt geadviseerd het volledige beschikbare budget voor 2009 niet volledig uit te pu(ten omdat dan voor 2010 en de jaren erna weinig tot geen ruimte over is voor nieuwe ontwikkelingen. Dit is, gezien de recessie en zodoende een toename van het aantal werklozen en oak de nieuw te bereiken burgers, niet wenselijk. Daarnaast is de kans groot dat de omvang van het Participatiebudget zal afnemen. Gezien de economische crisis, is een verlaging van het Particlpatiebudget niet uitgesloten. Voorgesteld wordt dan ook om maximaal 30 min te besteden in 2009 en de opgebouwde reserve gelijkmatig te verdelen over de komende jaren, zodat ook verplichtingen die aangegaan worden vaar meerdere jaren gefinancierd kunnen worden uit het participatiebudget,

11 Uitvoerlngsprograrnrna Panicipatiebudget 2009 de jeugdwerk looshe id te lijf te gaan. Op dit moment worden de cijfers geanalyseerd en de mogelijkheden bekeken. In het uitvoering s p rog ramma is (nog) niet expliciet een 3.z.r Wet investeren jongeren Ea Jeugdwerkloosheid De Wet investeren in jongeren (WU) is een wet die gemeenten verplicht om Jongeren tot 27 jaar direct een aanbod gericht op scholing of arbeid te doen. Hiermee dient uitkeringsafhankelijkheid voorkomen te voorkomen. Jongeren tot 27 jaar, worden dus per intrede van de WIJ, uitgesloten van het recht op bijstand (voor de huidige jongeren met een bijstandsuitkering geldt een overgangsrecht), Het Ministerie lijkt de indrukte hebben dat gemeenten tle bak vol heeft met jongeren clie volop kansen itebben. In de praktijk gaat het vaak om zwerfjongeren Jongeren verblijvend in de opvang, alleenstaande ouders, jongeren met beperkingen. Uiteraard krijgen deze jongeren participatietrajecten aangeboden, maar helpt tijdelijke uitkeringsverstrekking om wederom een basis op te kunnen bouwen. De kosten van de uitvoering van de WIJ worden niet extra ondersteund, maar dienen gefinancierd te worden uit het Inkomensdeel Wet werk en bijstand en het Participatiebudget. Gezien de indruk van het ministerie dat de doelgroep niet zo complex is als door gemeenten aangegeven bij het Rijk, is aangekondigd dat het ministerie hiervoor een bezuiniging zal doorvoeren op het Inkomensdeel. De volledige kaders van de WU zijn nog niet helder. Behandeling in de Tweede Kamer moet nog plaatsvinden. De geplande ingangsdatum betreft I juli aanstaande. Rekening dient gehouden te worden met het feit dat deze kosten ten laste komen van het Partici pa ti ebudget en hier dus geen aparte financieringsbron voor komt. In het kader van de Jeugdwerkloosheid is een overleg gestart met een brede groep aan deelnemers om vanuit de diverse partners een goed plan te kunnen ontwikkelen om post opgenomen voor Jeugdwerkloosheid, maar is dit wel al op verschillende plaatsen ondergebracht (arbeidspool, en vormen van ondersteunend werken waarbij werkgevers financigle ondersteuning kunnen ontvangen). Daarnaast is een pm post benoemd om, afhankelijk van de uitkomsten van het overleg extra geld te reserveren voor jeugdwerkloosheid Inkomensdeel WWB en de relatie met het particlpatiebudget Het participatiebudget geeft veel perspectieven voor een bredere doelgroep dan voorheen. Wel dient ook rekening gehouden te worden met de verbindingen die het budget met andere budgetten heeft. De WIJ is reeds genoemd, maar ook de link tussen het Inkomensdeel Wet werk en bijstand en het Participatiebudget is een belangrijke. Het

12 Uitvneringsprngramma Participatiehndget 2009 beslag); Partidpatlebudget is mede bedoeld om te voorkomen dat personen uitkeringsafhankelijk worden of blijven. Inzet op uitstroom uit de uitkering is dus belangrijk om de kosten van de bijstandsverstrekking te kunnen blijven voldoen. Erin maatregel die direct invloed heeft door de inzet van het Participatiebudget dat het Inkomensdeel WWB ontlast, zijn de ondersteunend-werk vormen zoals de Arbeidspool en Trabajo. Bestedingsmogelijkheden Voor de besteding va n het Pa r ti cipatie budget zijn zowel Europese als gemeentelijke inkoopreg els van kracht. In onderstaa nde tabel staat opgenomen welke verplichtingen van kracht zijn. Het is met name van belang om te weten indien: De intentie bestaat om de participatietrajecten zo spoedig mogelijk te laten starten (bijvoorbeeld, een Europese aanbesteding neemt gemiddeld 5 a 6 maanden in een bepaalde partij heeft een dienst die we in willen zetten voor de burger (bijvoorbeeld, een werkgever heeft een project voor werklozen met een baangarantie, de kosten voor opleiding kunnen vanuit het Participatiebudget betaald worden. De werkgever heeft een opleiding bij een bepaalde aanbieder en verbindt aan de baangarantie de voorwaarde dat die specifieke opleiding door die specifieke partner wordt uitgevoerd. Wegens de kosten van de opleiding moeten we op basis van het beleid meerdere offertes opvragen bij meerdere partijen. Dit is voorde werkgever onaantrekkelijk). In hoofdstuk 4 (overzicht bestaande en nieuwe participatie initiatieven) staat per nieuw initiatief aangegeven welke inkoop regel s van kracht zijn. Hiervoor is een kleur gebruikt. In onderstaand schema zijn de betekenissen hiervan toegelicht:

13 Uitvoenngsprogramma Partilcipatiebudget 2009 Toelichting - Indien de gemeente in eigen beheerlzelf de participatietrajecten uitvoert, dan zijn deinbestedingsregels van kracht. Dit houdt in dat de benodigde formatie kan worden Toelichting betaald uit het participatiebudgat indien deze andere dingen doet dan de wettelijke ta ken. Participatietrajecten tot ,- kunnen bij een externe partij rechtstreelu ingekocht worden. Het gaat dan om het totale bedrag dat bij een partij over meerdere jaren wordt besteed voor ben of meerdere participatietrajecten. Deze trajecten hebben een looptijd van gemiddeld 55 maand tot een maand. Indien partlcfpatietrajecten bij een externe partner wordt ingekocht, dan dienen bij uitgaven tussen de< en , bij drie partijen drie offertes opgevraagd te worden. Op basis van het aanbod van de drie partijen dient dan aan de hand van vooraf gestelde criteria (waaronder verhoud! ng prijs I kwaliteitl beoordeeld te worden welke offerte de opdracht gegund krijgt. In deze situatie wordt met de aanbieders een redelijke termijn afgesproken waarbinnen men in staat is een offene in te dienen. Deze trajecten hebben een looptijd van gemiddeld I maand. Indien participatietrajecten bij een externe partner wordt ingekocht, dan dienen bil uitgaven tussen de en openbaar aanbesteed te worden. In dit geval dient de opdracht gepubliceerd te worden en kunnen alle aanbfeders reageren door middel va n het indienen van een offerte of door middel van een inschrijving (afhankeli k van de vormgeving van de aanbesteding). Deze aanbestedingstrajecten hebben een looptijd van minimaal 6 maanden. Toeficbtrng Gezien de omvang van het bedrag (over I of meerdere jaren) moet Europees aanbesteed te worden. Deze aanbestedingstrajectenhebben een looptijd van minimaal 6 maanden. Geen nadere regels met betrekking tot besteding wegens inbesredlng of kosten beneden e 25 ooo De gemeentelljlre lnkoopregels zijn van krach tr e r moeten 3 offertes worden opgevraagd (tote 75000j of openbaar worden aanbesteed (v a Oooj n oop entpaatsrevm enop asrsvan uropese ege gevmg( uropees an este enj edragoversc rljdttr Oe zwart gekleurde initiatieven zijn al lopende initiatieven en conform bovenstaande tabel inbesteed of uitbesteed.

14 Uitvoeringsprogramma Particlpatiebudget 2009 Toelichting - Indien de gemeente in eigen beheer/zelf de participatietrajecten uitvoert, dan zijn de inbestedingsregels va n kracht. Dit houdt in dat de benodigde formatie kan worden Toelichrmg betaald uit het paiticipatiebudget indien deze andere dingen doet dan de wetteliijke taken. Partici patietrajecten tot kunnen bij een externe partij rechtstreeks ingekocht worden. Het gaat dan om het totale bedrag dat bij een partij over meerdere jaren wordt besteed voor ehn of meerdere partic! patietrajecten. Deze trajecten hebben een looptijd van gemiddeld% maand tot een maand. Indien participatietrajecten bij een externe partner wordt ingekocht, dandienen bij uitgaven tussen de en , bij drie partijen drie offertes opgevraagd te worden. Op basis van het aanbod van de drie partijen dient dan aan de hand van vooraf gestelde criteria (waaronder verhouding prijs/ kwaliteit) beoordeeld te worden welke offecte de opdracht gegund krijgt. Irr deze situatie wordt met de aanb ieders een redelijke termijn afgesproken waarbinnen men in staat ls een offerte in te tlie n en. Deze trajecten hebben een looptijd van gemiddeld I maand. Indien participatietrajecten bij een externe partner wordt ingekocht, dan dienen bij uitgaven tussen de< en < openbaar aanbesteed te worden. In dit geval dient de opdracht gepubliceerd te worden en kunnen alle aanbieders reageren door middel van het indienen van een offerte of door middel van een inschrijving (afhankelijk van de vormgeving van de aanbesteding>. Deze aanbestedlngstrajecten hebben een looptijd van minimaal 6 maanden. Toelichting Gezien de omvang van het bedrag (over 1 of meerdere jarenl moet Europees aanbesteed te worden. Deze aanbestedingstrajecten hebben een looptijd van minimaa! 6 maanden. Geen nadere regels met betrekking ra(besteding wegens lnbesteding of kosten beneden De emeentej(lke lnkoopregels zijn van kracht: er moeten 3 offertes worden opgevraagd l of openbaar worden aanbesteed (v 0, ) n oop rentp aatslevm en op as sven uropese ege gevng uropees an es e enl e rogoversc rf r De zwart gekleurde initiatieven zijn al lopende initiatieven en conform bovenstaande tabel jnbesteed of uitbesteed.

15 Uitvoeringsprogramma Participatiebudget Verantwoording budget De inzet van het participatiebudget is gekoppeld aan verantwoordingseisen. Ersn van de belangrijkste eisen is dat het geld verantwoord dient te worden op persoonsniveau indien sprake is van uitbesteding (inkoop bij derden). Weliswaar kan een bedrag voor een project toegekend worden, maar dan toch dienen achteraf de kosten per persoon in de vorm van een trajectprijs verantwoord te worden. Bij inbesteding is het van belang dat inzichtelijk is dat de medewerker bekostigd uit het participatiebudget, geen wettelijke taken uitvoert in het kader van de bijstand waarvoor het uitvoeringsbudget moet worden aangewend en dat de diensten ten goede komt aan de participatie van de burger. 3.5 Toetsingskader Participatiebudget Om onbedoelde onrechtmatige bestedingen te voorkomen is het belangrijk, om te zorgen dat de verantwoording sluitend is op het einde van het jaar en de geleden rechtmatig zijn besteed. Zodoende is om het voorgaande te borgen het zogenaamde Toetsingskader Participatiebudget opgesteld, Op basis van dit kader dienen voorstellen die ten laste kunnen komen van het budget ingediend worden. Het toetsingskader is als bijlage bij dit uitvoeringsprogramma gevoegd. De inzet van de participatiemiddelen kan uitsluitend indien de richtlijnen zoals opgenomen In het toetsingskader zijn gevolgd en akkoord bevonden. Voor meer informatie wordt naar bijlage 2 verwezen. eebrufkte afkortingen In het volgende hoofdstuk zijn de overzichten van de bestaande en nieuwe trajecten opgenomen. Hierbij is veelvuldig gebruik gemaakt van afkortingen om het totaal overzicht zo beknopt mogelijk te kunnen houden. In bijlage I staan alle gebruikte afkortingen opgenomen. Het is raadzaam bij het lezen van de overzichten de bijlage bij de hand te houden.

16 Uitvoeringsprogramme Parttctnetiebudget 2009 p&ttteipatietikrddt&3f:- = -=. -" Bl/ZOP/DERE DOELGROEP&V Dak- en thuislozen t Uitt)&ajfbg/ jsatkhvaz)5), tad)eis I " ;. - "." r, f)al r CM W-dak & thuislozen o lt/m6 3Vm6 W-dt Caseload Dak- en thuislozen - traject GRIP Deelname theather/ toneel Drunkies Straatprostitutie Tlppelzone Personen verblijvend in de opvang Personen verblijvend in de opvang (Exi gedetineerden CM W-dak & thuislozen nrb W-dt ism M&M CM W-tehuizen Neus CM Sector W, BD-reg 4 Overzicht participatietrajecten (bestaande en nieuwe initiatieven) 2009 Onderstaande participatietrajecten betreft een inventarisatie van bestaande en nieuwe initiatieven. De nieuwe initiatieven zullen, zoals vermeld in paragraaf 3,5, aan de hand van het toetsingskader participatiebudget (bijlage 3), worden getoetst, teneinde rechtmatige en doelmatige besteding van het particpatiebudget vooraf te waarborgen. Dak- en thuis loze n - direct + traject Stichting Neos 2t/m 4 4t/m 6 75 W I april ,3 of 4 at/m W I april Afslag Ehv/CarteBlanche I o/ EC-c la mrt d Fietsrecyclepioject Novadic-Kentron of 2 2 of 3 50 M&M-mz E CM W-dak & thuislozen en 4t/m 6 25 Caseload < Drunkies GRWRE Ergon I en 2 4t/m6 25 W 3 mnd E Straatprostitutie Tippelzone 1 of 2 3t/m6 W-dt Caseload of 2 3 t/m 6 W-dt 12 mnd E t/m6 4t/m6 150 W-1 Caseload E , 2 o) 3 4, 5 of 150 M&M-mz 18 mnd lex)-gedetmeerden I t/4 4t/m W Caseload Annaklr, Atlant, ID plein 1, 2, 3 of 4 4t/m W 15jull ,000

17 Uitvoeringspragramma Participatiehudget 2009 ptfttjaipattatrajeaten JONGEREN Jongeren Projecten Jeugdwerkloasheid Jongeren tot 23 jaar met uitvaikans Zwerf on eren -school of arbeid Urban Culture activiteiten Voarschakeltr. onzichtbare on. Nazorg op de Jeu gdzorg Nazorg op de Jeugdzorg+ woonbegel Jeugdwerkioasheid /WIJ Opstapbanen Jongeren 1 of 2 3 of EC-c M&M jgd Caseload 36 mnd 24 mnd caseload Caseioad E esms f JEM&Kids M& M-jgd 12 mnd E Geen leerplichtig kind z. daginvulling M&M-Iz 10 weken E ZELFSTAND/GEN Zelfstandig ondernemerschap Teamwork (zetfst ondernschap) ZZP-ers & Marginaal Zelfstandigen ZZP-ers & Marginaal Zelfstandigen Onde roem ers loket in de Wijk Ondersteuning creatieven april 2011 E W-z Caseioad W-z E EC-ea 24 mnd E mnd Jongeren lt/m3 2t/m6 350 Caseload t/ma 5en6 Zwerfjon eren-ambwoonbe el 1 t/m4 S en 6 ntb 500 E ,2,3of4 4t/md 100 lapnl of6 4 5af6 36 mnd E of2 3 M&M-mz 1 t/rn 4 3 t/rn lt/m4 3t/m6 60 M&M jgd 24 mnrl E t/m6 5af6 ntb ntb pm 5 5 af 6 Trabajo Jongeren 1 t/m 4 5 of en2 6 M&M jgd 12tot24mnd 1en2 et/m6 1 of2 2 of t/m ,3,4 5of6 1-sep ,5en6 5en6 E / ,5 en 6 5mt6 24 mnd 3,4,5of6 5af6 4of5 5 af EC-c

18 Uitvoeringxpregramma participatiebudget 2669 p/arsiaipatietrajectten ÃćâĆňâĂİ. t veering / parttsas(s> Vvan tefaffs.. /NBVRGERAARS/A(LOC//TONEN Inburgeraars & arbeid (WWB) CRI Sector W 1t/m6 Caseload Inburgeraars & arbeid (zonder WWBl CM Sector W 1t/m6 Caseload Agens, Sta voor, Ster College Personen met lage Ieerbaarheid Agens, Ca l der, Ster College 1t/m6 I april 2012 Stagnerende leerbaarheid Agens, Calder, Ster College 1t/m6 1 apdi!2012 Taaldiagnose STE 1t/m6 1 april 2012 Nederlands als tweede taal (NT2) ROC Stercollege 1001 kracht Partners in Bennekel!,2,3 of 4 M&M-v 2009/2010 WG & Whi netwerkmatch ntb M&M-v 24 mnd Ontdek je talent en doe mee! :âăđ: Extern & gemeente M&M-v 9 rund Ontdek je talent en doe mee! Extern & gemeente M&M-v 9 mnd F o llow-up Ontdek je talent y &5 Sector Werk 6 mnd Multicultureel ri talentencentrum Partners in wi! k M&M-v Vadercentrum Partners in wijk 24 mnd Sportparticipatieallochtone 8 Sportpark de Karpen 5&8 30 mnd Project Taalcoaches Vrijwilligers I of 2 W 2009/2011 Voortra ecten inbur erin inkopen I of 2 OS P-b Partici at!e aansluitend op inbur OSP-b 18 rnnd Persoonlijk inburgurgeringsbud et 1 I/rn 6 OSP-b 32 mnc! Taelkennisveeraien 42-mnd Functioneel analfabeten 1t/m6 OS P-b 18 mnd Sec4ok Doe l Snelle leerders I t/m 6 I april2012 Inko en Inko en Inko en 3o(4 1,2,3of4 2,3,4of5 I of2 3,4,5of6 9mnd

19 Uitvoeringsprogramma Participatiebudget 2009 PartioiphtiattajeCten iverkpleiai MERCADO Doorontwikkeling WPM Werkgelegenheidsinitiatieven Mobil(teitscentrum Bijdrage aan 5ervicepunten ACTIVERINGEI/ RE-IITTEGRATIEDIVERS Dia-methode Activeringsklanten Direct Werk Personen middellange afstand AM Personen lange afstand AM (Âń) psychiatrisch ziektebeeld Persoonlijk begeleider Motivatletrajecten Coaching Vrijwilligerswerk Krachtwiiken (3) Actief Opleidingen Br cursussen Voorlezen in de wijk (op school) Uituearihg/rjtt Tlrtnel(S> WPM Sector W -wit Werkplein Mercado Sector Werk 1 t/m 6 1 t/m 6 divers projecten of2 2t/m W Cate)na d 37S,ODO Achterkant WPM (kolomvrij) Argonaut/AOB Kompas 1 t/m 6 6 weken Rework 1 I/4 Sof juli S0.000 USG Rastert 1,2 of 3 Sof juli Maatwerk 1 of 2 4t/m juli Bounce 60 1 april AIM 100 I april 20) AIM 5 of april2011 E Rework (N-K) 1,2, 3 of 4 4t/m 6 1 april2011 LumensGROEP 1,2 of 3 3 of juli ,600 ROC Stercollege 1,2,3of4 5of juli D.ODO 5ector Wism Bibliotheek A1utta) panjpar < of 2 30 W-am 3-9 mnd Werkplein Mercado 5ector werk, WPM 1 t/m 6 5of6 Caseload Casaload Projectcoordinatie SectorW-AM Wia-Wajong 1,2,3of4 5of Diagnose 600 W ,2,3of4 4t/rn 6 1,2,3of4 1,2,3of4 (Âń) Verslaafden Fontys 1,2,3of4 4t/m l5 juli

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar Beleidskader 2015-2019 Met Taal versta je elkaar Inhoudsopgave Beleidskader 2015-2019... 1 Met Taal versta je elkaar... 1 Voorwoord... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Context... 5 1.1.1. Landelijke context...

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie