Ontmantel de mantelzorger

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontmantel de mantelzorger"

Transcriptie

1 Ontmantel de mantelzorger Maatschappelijk werk en dienstverlening Afstudeeronderzoek Thijs Groot Robert van der Gulik Tamara Kiesewetter

2

3 Colofon Ontmantel de mantelzorger Auteurs: Thijs Groot, Robert van der Gulik, Tamara Kiesewetter, Opleiding: School: Datum: Studiejaar: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening InHolland Alkmaar Mei Begeleidend docent MWD: Beoordelend docent MWD: L. van de Weerdhof L. van de Weerdhof In opdracht van: Mantelzorgcentrum Heiloo Begeleiders Expertisecentrum Mantelzorg: T. Oud M. Hobbelt Datum rapportage: 8 Mei 2013 Ontmantel de mantelzorger Wij hebben gekozen voor deze titel omdat de mantelzorger zorgt voor een naaste en dus symbolisch zijn mantel deelt. Met de mantelzorger ontmantelen wordt bedoeld het deels wegnemen of verlichten van de zorgtaak die de mantelzorgers hebben door hen hierbij te ondersteunen. De ontmanteling van de mantelzorger vindt in dit onderzoek plaats door te kijken naar de beweegredenen van mantelzorgers om geen mantelzorgondersteuning aan te vragen voor zichzelf.

4 1 Ontmantel de mantelzorger Inhoudsopgave Colofon Voorwoord Samenvatting Deel 1 - Onderzoeksontwerp Hoofdstuk 1 - Inleiding en inhoudelijke oriëntatie Aanleiding tot het onderzoek Contextbeschrijving Probleemstelling Hoofdvraag Deelvragen Doelstelling Begripsafbakening Leeswijzer Hoofdstuk 2 Onderzoeksontwerp en verantwoording Type onderzoek Onderzoekspopulatie Taakverdeling Beperkingen Dataverzameling Deel 2 Theoretisch kader Hoofdstuk 3 Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Wat is mantelzorg en wat houdt het in? Hoe ziet mantelzorg eruit? Ontstaansgeschiedenis Waarom helpen mensen? Hoe wordt iemand mantelzorger? Kerntaken van de mantelzorger Mantelzorgstijlen... 24

5 Ontmantel de mantelzorger De kosten en baten van Mantelzorg Mantelzorgondersteuning (Over)belasting van de mantelzorger Risicogroepen Toekomst Hoofdstuk 4 Leeftijdscategorieën Leeftijd van 12 tot en met 24 jaar Leeftijd van 25 tot en met 64 jaar leeftijd 65 jaar en ouder Deel 3 Praktijkonderzoek Hoofdstuk 5 Inleiding praktijkonderzoek Hoofdstuk 6 Resultaten leeftijdscategorie 12 tot en met 24 jaar Situatie van de mantelzorger Belasting van de mantelzorger Mantelzorgondersteuning Overige resultaten Samenvatting Hoofdstuk 7 - Resultaten Leeftijdscategorie 25 tot en met 64 jaar Situatie van de mantelzorger Belasting van de mantelzorger Mantelzorgondersteuning Overige resultaten Samenvatting Hoofdstuk 8 - Resultaten leeftijdscategorie 65 jaar en ouder Situatie van de mantelzorger Belasting van de mantelzorger Mantelzorgondersteuning Overige resultaten Samenvatting Deel 4 - Beantwoording van de deelvragen Hoofdstuk 9 Beantwoording deelvraag

6 3 Ontmantel de mantelzorger 9.1 Mantelzorg Leeftijdscategorie 12 tot en met 24 jaar Leeftijdscategorie 25 tot en met 64 jaar Leeftijdscategorie 65 jaar en ouder Hoofdstuk 10 Beantwoording deelvraag Leeftijdscategorie 12 tot en met 24 jaar Leeftijdscategorie 25 tot en met 64 jaar Leeftijdscategorie 65 jaar en ouder Hoofdstuk 11 Beantwoording deelvraag Leeftijdscategorie 12 tot en met 24 jaar Leeftijdscategorie 25 tot en met 64 jaar Leeftijdscategorie 65 jaar en ouder Deel 5 Conclusies en aanbevelingen Hoofdstuk 12 Conclusie Leeftijdscategorie 12 tot en met 24 jaar Leeftijdscategorie 25 tot en met 64 jaar Leeftijdscategorie 65 jaar en ouder Overeenkomsten en verschillen Hoofdvraag Hoofdstuk 13 - Aanbevelingen Algemene aanbevelingen Overige aanbevelingen Dankwoord Bibliografie Bijlagen

7 Ontmantel de mantelzorger 4 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport in het kader van ons afstudeeronderzoek van de opleiding HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan Hogeschool Inholland te Alkmaar. Het onderzoek is verricht in opdracht van het Mantelzorgcentrum, regio Noord- Holland Noord. Wij hebben een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de beweegredenen van mantelzorgers om geen mantelzorgondersteuning aan te vragen. Wij hebben in kaart gebracht wat de behoeftes zijn van mantelzorgers met betrekking tot mantelzorgondersteuning en of deze behoeftes aansluiten bij het aanbod van het Mantelzorgcentrum Heiloo. In het kader van ondersteuning aan de mantelzorger hebben wij ook onderzocht in hoeverre de mantelzorger zich belast of overbelast voelt. Er is gekeken naar de zorgtaken die de mantelzorger verricht, naar de verschillende coping strategieën en naar hoe de mantelzorger die coping strategieën toepast. Wij zijn dankbaar voor de hulp die wij tijdens het onderzoek hebben gehad van het Mantelzorgcentrum Heiloo. Alkmaar, mei 2013 Thijs groot Robert van der Gulik Tamara Kiesewetter

8 5 Ontmantel de mantelzorger Samenvatting Het Mantelzorgcentrum in Heiloo heeft drie studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van Hogeschool INholland Alkmaar verzocht om onderzoek te doen naar de beweegredenen van mantelzorgers in de regio Noord- Holland Noord om geen ondersteuning aan te vragen bij hun mantelzorgtaak. Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Iemand is mantelzorger wanneer er minimaal acht uur per week en/of drie maanden lang wordt gezorgd. De duur en de intensiteit van de mantelzorgtaak lopen erg uiteen. Er is in het onderzoek gekozen voor een onderverdeling in drie leeftijdscategorieën: Mantelzorgers in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar Mantelzorgers in de leeftijd van 25 tot en met 64 jaar Mantelzorgers in de leeftijd van 65 jaar en ouder Er is voor deze leeftijdscategorieën gekozen omdat problemen waar jonge mantelzorgers tegenaan lopen, kunnen ontstaan in de overgang naar zelfstandigheid. Voor de leeftijdscategorie van 25 tot en met 64 jaar is verondersteld dat zij hun mantelzorgtaak veelal combineren met een baan. Voor de laatste leeftijdscategorie is gekozen omdat dit pensioensgerechtigden betreft. Dit veronderstelt dat er meer tijd is om mantelzorg te bieden. De zorg ziet er dan heel anders uit omdat het, meer dan in de andere leeftijdscategorieën, zou gaan om hulp voor een partner. De hulpbehoeften van de mantelzorger hangen in sterke mate af van de belasting die wordt ervaren. Gebleken is dat de belasting niet wordt beïnvloed door factoren als geslacht, leeftijd, inkomen, opleidingsniveau en verblijfplaats. Het hangt af van de gezondheid van de mantelzorger en de manier waarop diegene coping strategieën toepast. Hiermee wordt de manier waarop wordt omgegaan met stress en problemen bedoeld. Het kunnen terugvallen op steun van het sociale netwerk, het vertrouwen hebben in het kunnen oplossen van problemen en het kunnen herdefiniëren van problemen zijn factoren die de belasting van de mantelzorger verminderen. Daardoor zal minder snel een beroep worden gedaan op mantelzorgondersteuning en kan het sociale netwerk worden aangemerkt als beweegreden om geen mantelzorgondersteuning aan te vragen. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is het feit dat mantelzorgers onbekend zijn met het begrip mantelzorgondersteuning, het aanbod mantelzorgondersteuning, het Mantelzorgcentrum

9 Ontmantel de mantelzorger 6 en haar diensten. Voor alle leeftijdscategorieën is naar voren gekomen dat deze onbekendheid de grootste beweegreden is om geen mantelzorgondersteuning aan te vragen. Daarnaast is in kaart gebracht welke hulpbehoeften de mantelzorgers hebben. Hieruit blijkt dat deze vanuit de acht basisfuncties van mantelzorgondersteuning aansluiten op het hulpaanbod van het Mantelzorgcentrum in Heiloo. Behoefte aan informatie en praktische hulp wordt bij alle leeftijdscategorieën benoemd. De enige basisfunctie die niet terug is te zien in het praktijkonderzoek is materiële hulp. De belangrijkste aanbeveling uit dit onderzoek is het vergroten van de bekendheid over het begrip mantelzorgondersteuning, het aanbod mantelzorgondersteuning, het Mantelzorgcentrum en haar diensten. Om te kunnen bepalen wat de beste strategie is om die bekendheid te vergroten, is een vervolgonderzoek hiernaar aanbevolen.

10 7 Ontmantel de mantelzorger Deel 1 - Onderzoeksontwerp Deel 1 bestaat uit twee hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt de inleiding en de inhoudelijk oriëntatie beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de verantwoording van het onderzoek beschreven.

11 Ontmantel de mantelzorger 8 Hoofdstuk 1 - Inleiding en inhoudelijke oriëntatie 1.1 Aanleiding tot het onderzoek Bij Hogeschool Inholland Alkmaar was bekend dat het Mantelzorgcentrum Heiloo onderzoek wilde laten verrichten dat gericht was op mantelzorgondersteuning. Hogeschool Inholland heeft dit vervolgens aangedragen als mogelijke onderzoeksopdracht voor de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening. Vanuit het Mantelzorgcentrum waren de begeleiders voor het afstudeeronderzoek Truus Oud en Marjolein Hobbelt. Truus Oud is de directrice van het Mantelzorgcentrum voor de regio Noord- Holland Noord en Marjolein Hobbelt is de voorzitter van het bestuur van het Mantelzorgcentrum. Het Mantelzorgcentrum, regio Noord- Holland Noord, wilde dat er onderzoek werd gedaan naar; de beweegredenen voor mantelzorgers om geen hulp voor henzelf te vragen, terwijl de hulp voor de hulpbehoevende wel gevraagd wordt. Hoe kan deze belemmering worden verkleind of weggenomen bij mantelzorgers om hulp te zoeken en hoe kunnen mantelzorgers gemotiveerd worden om eerder gebruik te maken van de aangeboden ondersteuningsmogelijkheden? Door het onderzoek, kan het Mantelzorgcentrum haar activiteitenaanbod aanpassen op de behoeften van hun klanten. Gezien de omvang van het onderzoek is er door school voor gekozen om dit onderzoek uit te laten voeren door drie personen De opdrachtgever Het Mantelzorgcentrum Heiloo houdt zich bezig met het verspreiden van kennis en het ontwikkelen van een passend aanbod voor mantelzorgers. Het Mantelzorgcentrum is actief in de regio Noord- Holland Noord. Haar doelstelling is het doelmatig organiseren van ondersteuning aan mantelzorgers in de breedste zin van het woord. 1 Zij doen dit door groepsbijeenkomsten en cursussen aan te bieden. Daarnaast verstrekken zij informatie en advies en worden regeltaken overgenomen. De ondersteuning wordt geboden door verschillende mantelzorgmakelaars en een mantelzorgconsulent. 1 het Mantelzorgcentrum z.j. Mantelzorgcentrum.nl, Welkom bij het Mantelzorgcentrum! Opgeroepen op

12 9 Ontmantel de mantelzorger 1.2 Contextbeschrijving Er zijn in Nederland zo een 3,5 miljoen mantelzorgers van 18 jaar of ouder die zorg verlenen aan een naaste. Mantelzorg is: Zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe omgeving. 2,6 miljoen van deze mantelzorgers verlenen meer dan acht uur zorg per week en/of doen dit over een periode van drie maanden of langer mantelzorgers voelen zich zwaar- of overbelast. (Mezzo, 2010) Een gevoel van overbelasting betekent voor hen dat de zorg teveel invloed heeft op het dagelijkse functioneren. De zorgverlening gaat hierdoor ten koste van hun gezondheid, hetgeen conflicten oplevert op het werk of in de thuissituatie. (Debbie Oudijk, 2010) Mevr. M. Hobbelt (voorzitter betuur) benoemt dat mantelzorg verlenen geen keuze is, maar het overkomt iemand. Er wordt langdurige zorg geleverd aan iemand uit de directe leefomgeving. Mantelzorgers zijn geen professionals, maar geven onbetaalde zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de hulpbehoevende en de zorg daardoor dus voortvloeit uit de sociale relatie. Het verschil tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg is dat er voor vrijwilligerswerk gekozen kan worden en de vrijwilliger vooraf geen band met de hulpbehoevende hoeft te hebben. Ook heeft de vrijwilliger de keuze om de hulp af te stemmen op dagdelen, dagen, uren en wordt hierover een overeenstemming bereikt met de organisatie en de hulpbehoevende. Daarnaast werkt de vrijwilliger in een organisatorisch verband en kan de persoon ervoor kiezen om het contact te beëindigen. (Mezzo, z.j.) Gevolgen voor de mantelzorger Doordat mantelzorg vaak een extra taak is naast de reguliere dagelijkse activiteiten kan het voorkomen dat een mantelzorger zwaar- of overbelast raakt. Hetgeen kan leiden tot stress en fysieke klachten. Als deze stress en fysieke klachten voor een langere periode aanwezig zijn, kan het voorkomen dat de mantelzorger burn- out verschijnselen krijgt. (Expertise centrum mantelzorg, 2009) 1.3 Probleemstelling De directie van Mantelzorgcentrum Heiloo (vertegenwoordigd door mevr. T. Oud) heeft studenten van Hogeschool Inholland gevraagd om te onderzoeken welke beweegredenen er aan ten grondslag liggen om geen gebruik te maken van mantelzorgondersteuning in de regio Noord Holland Noord. Beantwoording van dit probleem voor het Mantelzorgcentrum kan bijdrage leveren aan het bieden van een gepast aanbod van mantelzorgondersteuning.

13 Ontmantel de mantelzorger Hoofdvraag De probleemstelling leidt tot de volgende hoofdvraag: Welke beweegredenen spelen bij mantelzorgers in de regio Noord Holland Noord een centrale rol om geen mantelzorgondersteuning aan te vragen van het Mantelzorgcentrum in Heiloo? 1.5 Deelvragen De hoofdvraag zal worden beantwoord aan de hand van drie deelvragen. Door te onderzoeken wat mantelzorg betekent, welke behoeften mantelzorgers hebben en of het huidige activiteitenaanbod aansluit op die behoeften, kan de hoofdvraag worden beantwoord. De deelvragen luiden: 1. Wat betekent mantelzorg? 2. Welke hulpbehoeften hebben de verschillende mantelzorgers in de leeftijd van jaar, jaar en 65 jaar en ouder binnen mantelzorgondersteuning? 3. In hoeverre sluiten de activiteiten van het Mantelzorgcentrum aan op de behoeften van de verschillende leeftijdscategorieën mantelzorgers? Omdat het onderzoek met drie personen is uitgevoerd, is er een duidelijke verdeling gemaakt voor het beantwoorden van de deelvragen. Deelvraag één bestaat uit een gezamenlijk gedeelte en een individueel gedeelte. Dit houdt in dat er niet alleen informatie is behandeld die van toepassing is op alle leeftijdscategorieën, maar ook theorie die alleen van toepassing is op de specifieke leeftijdscategorieën. Deelvragen twee en drie zijn door iedereen, individueel per leeftijdscategorie beantwoord (Tamara 12-24, Thijs en Robert 65+). De antwoorden op de deelvragen zijn uiteindelijk met elkaar vergeleken om zo overeenkomsten en verschillen te illustreren. Dit is gezamenlijk gedaan en had als doel een totaalbeeld te geven van de doelgroep mantelzorgers. 1.6 Doelstelling Met het Mantelzorgcentrum in Heiloo als basis, is als primaire doelstelling bij mantelzorgers nagegaan welke beweegredenen zij hebben om geen ondersteuning aan te vragen voor zichzelf. Verder is er onderzoek gedaan naar factoren die deze beweegredenen beïnvloeden. Daarnaast is er gekeken naar welke vormen van hulp de mantelzorgers graag zouden willen, mochten zij ondersteuning aanvragen. Uit deze resultaten zijn aanbevelingen geschreven ter bevordering van mantelzorgondersteuning.

14 11 Ontmantel de mantelzorger 1.7 Begripsafbakening Om duidelijk af te bakenen wat er precies wordt bedoeld met de verschillende begrippen die voor dit onderzoek zijn gebruikt, is onderstaande begrippenlijst toegevoegd: Acht basisfuncties van mantelzorgondersteuning De acht manieren waarop de vragen van mantelzorgers zijn ingedeeld. AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Uit deze wet wordt langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten betaald. Coping strategieën De verschillende manieren waarop mensen met problemen omgaan. FNV - De Federatie Nederlandse Vakbeweging, een vereniging van vakbonden die de belangen behartigt van werkende en uitkeringsgerechtigden. Informele zorg - Informele zorg is een verzamelnaam voor mantelzorg en vrijwilligerszorg. Binnen de informele zorg ondersteunen en verzorgen mensen elkaar uit vrije wil. Mantelzorgers - Zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor een gezond kind. Mantelzorg - Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. Het Mantelzorgcentrum - Het kennis- en expertisecentrum voor mantelzorg voor de regio Noord- Holland Noord. Mantelzorgcompliment - Een vergoeding voor mantelzorgers als blijk van waardering voor de zorg die zij verlenen. Mantelzorgondersteuning - Steun voor de mantelzorger die wordt aangeboden door organisaties. Mantelzorgers kunnen hier terecht voor advies, cursussen en informatie. Mezzo Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers. Movisie - Een landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Hulpbehoevende De persoon die zorg nodig heeft en in dit onderzoek hulp ontvangt van een mantelzorger. Intensieve hulpverlening Hulpverlening die meer dan 8 uur in de week door de mantelzorger wordt gegeven. Langdurige hulpverlening Hulpverlening die langer dan drie maanden door de mantelzorger wordt gegeven.

15 Ontmantel de mantelzorger 12 Respijtzorg Een vorm van zorg waarbij de taken van een mantelzorger (tijdelijk) geheel worden overgenomen door iemand anders, dit kan een professional zijn of een vrijwilliger. Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk is werk dat in organisatorisch verband door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Vrijwilligers zijn geen mantelzorgers. WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Regelt dat mensen met een beperking ondersteuning krijgen. Dit gaat om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. 1.8 Leeswijzer Het rapport is onderverdeeld in vijf verschillende delen. In deel één komt de werkwijze van het onderzoek naar voren. In deel twee wordt het theoretisch kader beschreven. In deel drie kunt u de resultaten van het praktijkonderzoek lezen. Vervolgens wordt in deel vier de beantwoording van de deelvragen behandeld en tot slot worden in deel vijf de conclusies en aanbevelingen beschreven. Deel twee bevat twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt omschreven wat mantelzorg is en wat mantelzorg inhoudt. U kunt lezen wat de kosten en baten van mantelzorg zijn en waarom mensen er voor kiezen te helpen. Vervolgens worden de kerntaken van mantelzorg en de mantelzorgstijlen beschreven. U kunt daarnaast theorie lezen over mantelzorgondersteuning, de overbelasting van mantelzorgers, welke risicogroepen er zijn en tot slot de toekomst van mantelzorg. In het tweede hoofdstuk leest u theorie over mantelzorg toegespitst op de verschillende leeftijdscategorieën. In deel drie komen de uitkomsten van het praktijkonderzoek aan bod. Dit deel is opgesplitst in vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is een inleiding van het praktijkonderzoek. De volgende drie hoofdstukken zijn de resultaten van het onderzoek per leeftijdscategorie. Deel vier van het rapport bevat de beantwoording van de drie deelvragen. Elke deelvraag wordt beantwoord per leeftijdscategorie. Dit deel van het rapport bevat drie hoofdstukken, per deelvraag een hoofdstuk. Tot slot is er deel vijf, waarin zowel de conclusie als de aanbevelingen staan beschreven.

16 13 Ontmantel de mantelzorger Hoofdstuk 2 Onderzoeksontwerp en verantwoording In hoofdstuk 2 wordt het type onderzoek en de onderzoekspopulatie beschreven. Verder staan er in hoofdstuk 2 de taakverdeling en de dataverzameling die leiden tot verduidelijking van het onderzoek. 2.1 Type onderzoek Voor het onderzoek is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, hiervoor is literatuuronderzoek en praktijkonderzoek verricht. Onderdeel van het onderzoek was om te weten te komen wat de beweegredenen van mantelzorgers zijn om geen ondersteuning te vragen bij het verlenen van mantelzorg. Ook is er onderzocht wat de motivatie is om wel of geen mantelzorg te verlenen en waar de mantelzorgers ondersteuning bij zouden willen. Dergelijke vragen laten zich het beste onderzoeken op kwalitatieve wijze (door middel van interviews). (Baarda, Juni 2005) Door met mantelzorgers in gesprek te gaan, kregen zij de ruimte om hun visie, beweegredenen, ervaringen en belevingen omtrent mantelzorgondersteuning te verwoorden. De interviews zijn afgenomen met mantelzorgers die geen mantelzorgondersteuning voor zichzelf ontvingen. Voordat met de interviews (het praktijkonderzoek) is begonnen, is er eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd. Het doel hiervan was het verzamelen van gegevens over mantelzorg, mantelzorgondersteuning, waarom mensen helpen en welke factoren van invloed zijn op de belasting van de mantelzorger. 2.2 Onderzoekspopulatie Zoals eerder is omschreven, is een mantelzorger 18 jaar of ouder. Desondanks is er gekozen voor de leeftijd vanaf 12 jaar. Dit omdat het Mantelzorgcentrum eerder een onderzoek heeft gedaan naar mantelzorgers van 12 tot 18 jaar. Zij kwamen erachter dat deze leeftijdscategorie moeilijk te bereiken is en het onderzoek is dan ook niet afgerond. Vanuit het Mantelzorgcentrum kwam daarom de vraag om de leeftijd vanaf 12 jaar mee te nemen. Omdat er wel jongeren onder de 18 jaar zijn, die toch mantelzorger zijn. Deze leeftijdscategorie ging voor dit onderzoek tot en met 24 jaar. De leeftijd van 24 jaar is gekozen omdat problemen, waar mantelzorgers tegenaan lopen, juist ook kunnen ontstaan in de overgang naar zelfstandigheid. Voor de leeftijdscategorie van 25 tot en met 64 jaar is gekozen omdat dit grotendeels werkende mantelzorgers betreft. Zij combineren werk met mantelzorg, dit is een extra belastende factor. Daarom is verondersteld dat zij andere hulpbehoeften hebben dan mantelzorgers in de andere leeftijdscategorieën. (Mezzo, Z.J.)

17 Ontmantel de mantelzorger 14 Er is gekozen voor de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder omdat dit de pensioengerechtigden betreft. Deze leeftijdscategorie heeft andere dagelijkse bezigheden dan de andere leeftijdscategorieën. Er is verondersteld dat deze groep mantelzorgers meer tijd heeft om mantelzorger te zijn en een andere beleving heeft. Ook zou de zorg die wordt verleend, verschillen van de jongere en werkende mantelzorgers. Er is verondersteld dat deze doelgroep veelal hulp biedt aan een partner in dezelfde leeftijdscategorie, daardoor zou de zorg er, vergeleken met de andere leeftijdscategorieën, anders uitzien. 2.3 Taakverdeling Iedere onderzoeker heeft zijn/haar eigen aandeel in het onderzoek gehad. Dit is bewerkstelligd door middel van een leeftijdsverdeling in de doelgroep mantelzorgers, te weten: Tamara Kiesewetter: mantelzorgers in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar Thijs Groot: mantelzorgers in de leeftijd van 25 tot en met 64 jaar Robert van der Gulik: mantelzorgers in de leeftijd van 65 jaar en ouder Voor alle hoofdstukken en onderdelen waarbinnen een onderscheid is gemaakt door middel van leeftijdscategorieën, geldt bovenstaande indeling. Alle overige onderdelen waarbij geen opsplitsing is gemaakt in leeftijdscategorie, zijn door de onderzoekers gezamenlijk uitgewerkt. 2.4 Beperkingen Dit onderzoek is gericht op mantelzorgers in de regio Noord- Holland Noord. Er zijn in totaal 29 interviews afgenomen. Dit aantal is niet representatief genoeg om namens alle mantelzorgers in de regio Noord- Holland Noord conclusies en aanbevelingen te geven aan het Mantelzorgcentrum Heiloo. Binnen de leeftijdscategorie 12 tot en met 24 jaar waren er geen respondenten jonger dan 20 jaar. De resultaten uit het onderzoek gelden alleen voor de bovenlaag van de leeftijdcategorie en hierom is het lastig aan te geven of deze resultaten ook gelden oor de jonge mantelzorgers tussen de 12 en de 20 jaar. Binnen de leeftijdscategorie 25 tot en met 64 jaar waren negen van de elf respondenten tussen de 45 en de 64 jaar. Hierom is het lastig aan te geven of de resultaten ook gelden voor de mantelzorgers tussen de 25 en de 45 jaar. Tijdens het analyseren van de resultaten uit de interviews kwam naar voren dat enkele vragen teveel overeenstemming met elkaar hadden. Daardoor was het soms lastig om informatie van elkaar te scheiden.

18 15 Ontmantel de mantelzorger 2.5 Dataverzameling De dataverzameling is op verschillende manieren uitgevoerd: Boeken en rapporten Binnen het Mantelzorgcentrum was veel literatuur beschikbaar over mantel(zorgondersteuning). Deze literatuur is voornamelijk gebruikt voor het theoretisch kader. Internet Het internet is voornamelijk gebruikt voor het theoretisch kader. Er is op deze wijze voornamelijk gebruik gemaakt van websites, rapporten en wetenschappelijke artikelen. Alle internetbronnen staan vermeld in de bibliografie. Interviews Om aan data te komen zijn in totaal 29 interviews afgenomen met mantelzorgers. De respondenten voor de interviews zijn verworven via persberichten in een weekblad, een jongerenmagazine, via Social Media en uit de eigen omgeving van de onderzoekers. Geen van hen maakte gebruik van de diensten van het Mantelzorgcentrum. 22 mantelzorgers hebben zich naar aanleiding van een persbericht aangemeld voor dit onderzoek. Zeven mantelzorgers zijn door de onderzoekers zelf benaderd. Het aantal interviews betrof zes in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 24 jaar. Voor de twee andere leeftijdscategorieën was dit respectievelijk elf en twaalf.

19 Ontmantel de mantelzorger 16 Deel 2 Theoretisch kader Deel twee bestaat uit twee hoofdstukken. In hoofdstuk 3 wordt het theoretische kader over mantelzorg en mantelzorgondersteuning beschreven. In hoofdstuk 4 wordt het theoretisch kader beschreven, toegespitst op de leeftijdscategorieën.

20 17 Ontmantel de mantelzorger Hoofdstuk 3 Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Mantelzorg is een breed en veelomvattend begrip. Dit hoofdstuk is gericht op mantelzorg, hoe mantelzorg eruit ziet en wordt vormgegeven, welke vormen van mantelzorgondersteuning er voor mantelzorgers zijn en er is een theoretisch onderscheid gemaakt in de drie verschillende leeftijdscategorieën. Via het literatuuronderzoek is naar voren gekomen hoe de doelgroep mantelzorgers eruit ziet, welke voorzieningen er voor hen zijn en hoe de leeftijdscategorieën onderverdeeld zijn. Verder wordt er duidelijk waarom mensen mantelzorger zijn en wat voor verschillende typen mantelzorgers er zijn. 3.1 Wat is mantelzorg en wat houdt het in? Het begrip mantelzorg is op meerdere manieren op te vatten. Voor dit onderzoek is ervoor gekozen om het begrip zo specifiek mogelijk af te bakenen. De literatuur geeft in grote lijnen dezelfde betekenis, namelijk diegene die wordt gebruikt door Mezzo. De betekenis die wordt gegeven, luidt: Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. 2 Mezzo is een landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Mezzo komt op voor vrijwilligers en voor iedereen die zorgt voor een ander. 80% van alle zorg wordt thuis gegeven door drie miljoen mensen, waar goede belangenbehartiging en ondersteuning nodig is. Mezzo behartigt belangen van mantelzorgers en organisaties die mantelzorgers ondersteunen op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Mezzo benoemt dat een persoon mantelzorger is, wanneer er minimaal acht uur per week en/of langer dan drie maanden mantelzorgtaken worden verricht. (Mezzo, z.j.) 2 Mezzo. (2012, januari 1). Over informele zorg. Opgeroepen op februari 14, 2013, van Mezzo:

21 Ontmantel de mantelzorger Hoe ziet mantelzorg eruit? Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden samen de informele zorg genoemd. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers geven samen ongeveer 80% van de zorg aan mensen thuis. Deze zorg wordt langdurig en onbetaald gegeven. In Nederland zorgen 3.5 miljoen mantelzorgers in 2008 voor een naaste uit hun directe omgeving. In het kort zag de mantelzorg er in 2008 als volgt uit: 3,4 miljoen mantelzorgers verlenen hulp in totaal. 1.4 miljoen mantelzorgers verlenen hulp voor 8 uur of meer per week. 2.3 miljoen mantelzorgers verlenen hulp langer dan 3 maanden. 2.6 miljoen mantelzorgers verlenen hulp voor 8 uur per week en/of meer dan 3 maanden. 1.1 miljoen mantelzorgers verlenen hulp voor 8 uur per week en langer dan 3 maanden. 3 Om een beeld te krijgen van deze cijfers is hieronder een diagram te zien die de intensiteit en langdurigheid van de zorg weergeven. (Sociaal en cultureel planbureau, 2010) Hulpverlening door mantelzorgers in 2008 meer dan 8 uur per week langer dan 3 maanden 8 uur per week en/of 3 maanden 8 uur per week en langer dan 3 maanden Afbeelding 1: Hulpverlening door mantelzorgers in Sociaal en cultureel planbureau. (2010). Het aantal mantelzorgers in In A. d. Debbie Oudijk, Mantelzorg uit de doeken (p. 16). Den Haag: /.

22 19 Ontmantel de mantelzorger Een belangrijk kenmerk van mantelzorg is dat de mantelzorger de hulp geeft aan een hulpbehoevende uit diens directe omgeving. Dit kunnen zijn familie, vrienden, buren, partner, kennissen en collega s. De zorg die gegeven is in 2008 door mantelzorgers ziet er als volgt uit: 40% hulp aan ouder of schoonouder (ruim één miljoen mantelzorgers) 18% zorgt voor een partner 11% zorgt voor (stief/pleeg)kind 15% voor een ander familielid 1 op de 6 geeft hulp aan vrienden, kennissen, collega's of buren (Mezzo, 2010) De meeste hulp gaat naar de ouder of schoonouder van de mantelzorgers. Met de opkomende vergrijzing zal deze doelgroep de komende jaren waarschijnlijk groeien. Mantelzorgers verlenen zorg aan verschillende personen uit diens directe omgeving. Deze zorg ziet er per mantelzorger anders uit. Hoofdzakelijk kan worden gesteld dat de taken die mantelzorgers verlenen er als volgt uitzien: Huishoudelijke taken zoals schoonmaken Verzorgingstaken zoals de hulpbehoevende wassen Sociale taken met de hulpbehoevende langs het ziekenhuis Emotionele steun luisterend oor bieden Coördinerende taken zoals de zorg afstemmen met hulpverleners (Vlist in actie, 2012) 3.3 Ontstaansgeschiedenis Na de tweede wereldoorlog steeg de welvaart in Nederland sterk. De kennis over natuurwetenschappen nam toe en professionele zorgverleners konden steeds meer medische problemen verhelpen. Daarnaast begaven, naast mannen, zich steeds meer vrouwen op de arbeidsmarkt. Door deze ontwikkelingen lieten de professionele zorgvoorzieningen een sterke stijging zien. In de jaren 60 en 70 begon er kritiek te ontstaan op de Nederlandse verzorgingsstaat. Waar lagen nu eigenlijk de grenzen van professionele zorg? Niet alleen in technisch opzicht, maar ook wat betreft de kosten. Om de zorg op langere termijn betaalbaar te blijven houden, zou de zorg anders ingericht moeten worden. Niet alleen qua structuur, maar zeker ook voor wat betreft de Nederlandse zorgcultuur. Met andere woorden, binnen de samenleving zou er weer meer voor elkaar gezorgd moeten worden. Een van de pleitbezorgers van het terug in balans brengen van professionele zorg met zelfzorg en zorg voor en door anderen is professor dokter Johannes Hattinga- Verschure ( ). Hij vond dat mensen te veel gingen vertrouwen en leunen op professionele zorg. Mensen verloren uit het oog wat hun eigen aandeel en verantwoordelijkheid is voor hun gezondheid.

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Martin: Veel mantelzorgers zijn onbekend met de term mantelzorger of betrekken deze niet op de eigen situatie. Luc: De zorg is

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk. Edith Josten Alice de Boer

Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk. Edith Josten Alice de Boer Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk Edith Josten Alice de Boer Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, maart 2015 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit van

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Samen sterk. Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten. Alwien Bogaart Norbert Broenink

Samen sterk. Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten. Alwien Bogaart Norbert Broenink Samen sterk Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten Alwien Bogaart Norbert Broenink Samen sterk Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten Amsterdam, september 2011 Alwien

Nadere informatie

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Dr. Katja van Vliet Prof. dr. Jan Willem Duyvendak Nanne Boonstra Drs. Esther Plemper Tweede druk, september 2004 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Uitval & Competenties

Uitval & Competenties Door: Manon Boers Wiantha Kastelijn S4T Uitval & Competenties DE BEGINNENDE SOCIAL PROFESSIONAL: COMPETENT GENOEG OM STAANDE TE BLIJVEN IN HET WERKVELD? : OP ZICHZELF STAAND OF COMPLEX GEHEEL? Een onderzoek

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND!

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! FASE 1 EVALUATIERAPPORT DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! Een project van GG&GD Utrecht, Stade en Cumulus in Utrecht Overvecht December 2004 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Manon Arens juni 2011 Onderzoeksrapport Een onderzoek naar

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie