INHOUDSTAFEL. Pesten Basisprincipes & concrete werking in Stella Maris. Basisprincipes. 1. Preventie. 2. Interventie op drie niveaus. 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTAFEL. Pesten Basisprincipes & concrete werking in Stella Maris. Basisprincipes. 1. Preventie. 2. Interventie op drie niveaus. 3."

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL Pesten Basisprincipes & concrete werking in Stella Maris Basisprincipes 1. Preventie 2. Interventie op drie niveaus 3. Nazorg Pesten Aandachtspunten bij een eerstelijnsinterventie A. Schuld en verantwoordelijkheid: krachtlijnen 1. De schuld van het slachtoffer? 2. De verantwoordelijkheid van de dader 3. Ontmijnen B. Eerstelijnsinterventie: een draaiboek 1. Een gevoel van veiligheid geven 2. Luisteren & bevragen 3. Een gesprek met de dader(s) 4. Een gesprek met beide partijen 5. Nazorg Stella Maris Hanne Gulikers - zorgcoördinator Pagina 1

2 Basisprincipes: Pesten Basisprincipes & concrete werking in Stella Maris 1. We spreken van pesten vanaf het moment dat je iets blijft doen waarvan je weet of kan weten het slachtoffer het niet leuk vindt. 2. In een pestsituatie kan de schuld nooit bij het slachtoffer gelegd worden: geen enkele eigenschap van het slachtoffer kan een rechtvaardiging zijn voor het pestgedrag van de dader. 3. De dader moet in eerste instantie niet gestraft, maar geholpen worden, zodat hij /zij kan leren om op een meer empatische manier met anderen om te gaan. Het is belangrijk om jongeren bewust te maken dat iedereeen anders is, maar daarom niet minder! Elkaar aanvaarden is de doelstelling waar we naar streven. 4. Pestgedrag kan pas ophouden als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt: leerlingen worden aangemoedigd om, als dat enigszins mogelijk is, zelf tussenbeide te komen als iemand gepest wordt. Pesten is niet OK! 5. Melden van pestgedrag = niet hetzelfde als klikken! Werking: 1. Preventie: a. Tijdens de lessen MAVO, PAV en GOD gedurende het schooljaar worden in alle klassen gewerkt rond pesten. De belangrijkste doelen: De pestproblematiek wordt bespreekbaar gemaakt, zodat leerlingen sneller geneigd zullen zijn zelf in te grijpen of hulp te zoeken als dat nodig is. Met een overzicht van de betrokken partijen (en aandacht voor ieders specifieke rol in de pestsituatie) krijgen de leerlingen inzicht in de patronen die een rol spelen in pestsituaties. De leerlingen maken onderling afspraken: ze stellen regels op waaraan zij zich willen houden om pestgedrag te voorkomen. De leerlingen krijgen een duidelijk beeld van de manier waarop er in de school naar pesten gekeken wordt en hoe pestsituaties concreet aangepakt worden. b. De leerkracht die de lessen geeft stelt zichzelf beschikbaar, in de eerste instantie als luisterend oor, maar ook als bemiddelaar tussen slachtoffer en dader als dat nodig en mogelijk is. c. Gedurende het schooljaar zowel binnen het lesgegeven als tijdens de lesvrije momenten zijn leerkrachten, leerlingenbegeleiding en ondersteunend personeel steeds waakzaam en attent om jongeren te wijzen op het tonen van respect naar elkaar, de leerkrachten en zichzelf. Stella Maris Hanne Gulikers - zorgcoördinator Pagina 2

3 d. Voor alle andere leerkrachten, leerlingenbegeleiders, pedagogisch begeleiders, directieleden, vertrouwenspersonen en medewerkers van het CLB geldt de afspraak dat zij de titularissen, zorgcoördinator of pedagogisch begeleider op de hoogte houden van meldingen rond pesten en van eventuele eigen interventies. (Dat kan natuurlijk alleen maar als de betrokken leerlingen het daarmee eens zijn.) 2. Interventie op drie niveaus: I. Elke leerkracht die geconfronteerd wordt met een pestsituaties probeert de situatie op te lossen volgens de genoemde basisprincipes. I Pas als het pestgedrag niet stopt en de leerkracht het gevoel heeft geen vooruitgang meer te kunnen boeken, wordt de leerlingenbegeleiding ingeschakeld. In een herstelgesprek wordt de dader ervan doordrongen dat het pesten nu moet stoppen. Hier is de belangrijke factor van het bewust maken van de verschillen tussen jongeren noodzakelijk. Jongeren moeten leren dat ieder persoon anders is, maar daarom niet minder! Beseffen waar de grenzen van tolerantie liggen bij de andere en waarom. Als er ook dan nog geen einde komt aan het pesten dan zal de leerlingenbegeleiding bestraffend optreden en contact opnemen met de ouders. 3. Nazorg: I. Na een herstelgesprek dat heeft plaatsgevonden tussen het slachtoffer en de dader is het belangrijk dit verder op te volgen. I IV. We spreken het slachtoffer aan en vragen na hoe hij/zij zich voelt en of er nog incidenten zijn voorgevallen rond pestgedrag. Belangrijk is hier dat we melden dat ze als hij/zij er nood aan heeft ze weten bij wie ze kunnen aankloppen. De dader ook opvolgen en hier is vooral belangrijk dat deze positief bekrachtigd wordt als hij/zij laat zien dat hij/zij een positieve evolutie doormaakt na een herstelgesprek. Laat weten als leerkracht/begeleider dat je dit hebt opgemerkt. Ouders waarbij contact is geweest na een conflict en waarbij betrokkenheid van de ouders noodzakelijk was, op de hoogte brengen van het verloop en opvolging van de pestprocedure. Ouders hebben hier ook nood aan. SAMEN EN MET RESPECT VOOR ELKAAR Samen leren samen ontwikkelen samen werken samen spelen samen naar de toekomst samen sterker samen groeien samen Stella Maris Hanne Gulikers - zorgcoördinator Pagina 3

4 Pesten Aandachtspunten bij een eerstelijnsinterventie A. Schuld en verantwoordelijkheid: krachtlijnen 1. De schuld van het slachtoffer? I. Maar al te vaak hoor je mensen zeggen bij een slachtoffer van pesten: ja hij/zij vraagt erom. Laat ons duidelijk stellen dat niemand vraagt om gepest te worden. We weten dat iedereen anders is, maar daarom niet minder dan een ander. Zulke reacties hebben gevolgen: ³ Bij elke bevestiging (door een reactie die in wezen neerkomt op het is je eigen schuld en het wordt tijd dat je daar eindelijk iets aan doet ), krijgt het slachtoffer nog eens extra te maken met het gevoel minderwaardig te zijn, niet te voldoen aan de heersende sociale normen en dus niet beter te verdienen dan gepest te worden. ³ Naar buiten komen met het probleem ervaren slachtoffers als onmogelijk, wat in extreme gevallen kan leiden tot depressie of zelfs uiteindelijk zelfdoding. Zelfdoding wordt gezien als een permanente oplossing voor een tijdelijk probleem, enkel zijn jongeren zich niet bewust dat het probleem tijdelijk is. Van zeer groot belang is het daarom de duidelijke boodschap te geven aan de jongeren dat ze zichzelf mogen zijn, maar dat ze zich bewust moeten zijn dat we allemaal verschillend zijn. En het aanvaarden van anders zijn is topprioriteit. ³ Natuurlijk zijn slachtoffers van pesterijen dikwijls niet zo handig in hun sociale contacten: ze zijn doorgaans gevoeliger en minder weerbaar dan de doorsnee jongere, maar dat kan op geen enkele manier het pestgedrag waarvan ze het slachtoffer zijn rechtvaardigen. ³ Het is onze eerste taak als leerkrachten en begeleiders om jongeren begrip en verdraagzaamheid bij te brengen. ³ Dikwijls is het belangrijk om ook het slachtoffer duidelijk te maken dat wat gebeurt niet zijn/haar schuld is: hij/zij ziet zichzelf dikwijls als minderwaardig en heeft het gevoel tekort te schieten t.o.v. de omgeving, anderen vooral tot last te zijn. ³ De aanvaarding van het eigen zijn zonder zelfverwijt is een noodzakelijke eerste stap in het herstel van een positief zelfbeeld. ³ Met behulp van leerlingbegeleiding en/of het CLB en indien het slachtoffer dit wenst, kan therapie, sociale vaardigheidstraining of een assertiviteitscursus worden aangeboden. ³ Bij conflicten rond pestgedrag die zich binnen een klasgroep naar één jongeren richt zal de school in samenwerking met het CLB een No Blame gesprek opstarten. Stella Maris Hanne Gulikers - zorgcoördinator Pagina 4

5 2. De verantwoordelijkheid van de dader I. De dader heeft vaak het gevoel dat hij/zij als de grote schuldige wordt gezien, waarna dan plaats wordt gemaakt voor schaamte. ³ Als de dader het gevoel krijgt dat hij/zij door leerkrachten/begeleiding wordt gezien als de grote schuldige. Kunnen we zeggen dat zulke ervaring niet dikwijls leidt tot een uitnodiging tot een fundamentele herziening van de eigen houding. ³ Ook de dader moet geholpen worden, en moet zich om te beginnen geholpen voelen: geloof in zijn/haar goede bedoelingen en/of voornemens, en duidelijke steun bij het waarmaken daarvan, kunnen de situatie dikwijls snel ten goede keren. Uiteraard moeten we niet doen alsof er geen verschil is tussen dader en slachtoffer ³ Dat het slachtoffer wel degelijk als slachtoffer erkend dient te worden, blijkt al duidelijk uit het gebeuren zelf: hij/zij is ongewild blootgesteld aan (soms subtiele, dikwijls ronduit brutale) vormen van geweld en heeft niets gedaan om dat te verdienen. ³ Ook voor de dader is het van belang dat hij/zij erkent kwetsende daden gesteld te hebben: alleen dan kan zijn/haar gedrag veranderen. I Het is dus belangrijk dat de dader inziet dat hij/zij wat er ook aan de basis moge liggen van zijn/haar pestgedrag verantwoordelijk is voor zijn/haar acties en de gevolgen daarvan. Eens tot dat inzicht gekomen blijken de meeste pesters bereid te zijn hun gedrag aan te passen en zich daarbij te laten helpen. ³ Het geven van verantwoordelijkheid in positieve zin kan ook een positief effect hebben: als daders opgeroepen worden om de positie van het slachtoffer in de klasgroep te helpen herstellen, kan dat soms tot een echte kentering in de situatie leiden. Stella Maris Hanne Gulikers - zorgcoördinator Pagina 5

6 3. Ontmijnen I. De aanpak van pesten kan beter gezien worden als een ontmijningsactie dan als vorm van misdaadbestrijding. ³ Vandaar juist de noodzaak om het pestgedrag af te keuren zonder de dader te viseren en te beschuldigen. Als we dat toch doen, voeden we het bestaande conflict, sterker nog: dreigen we er zelf een deel van te worden (omdat het erop lijkt dat we partij kiezen voor het slachtoffer en ons dus tegen de dader keren). ³ Via een herstelgesprek bouwen we de mogelijkheid van een veilige communicatie tussen slachtoffer en dader. Waarin we instensief werken naar aanvaarding, respect en bewustmaking van de onderlinge verschillen, kwetsbaarheden en sterktes. Stella Maris Hanne Gulikers - zorgcoördinator Pagina 6

7 B. Eerstelijnsinterventie: een draaiboek 1. Een gevoel van veiligheid geven I. Dat betekent meer dan neutraal luisteren: het slachtoffer moet het gevoel krijgen onvoorwaardelijk geloofd te worden, nog voor we met de dader(s) spreken. Hier moeten we begrijpen dat het slachtoffer gekwetst is door de dader en het feit de jongere naar de leerkracht/begeleiders stapt met zijn/haar verhaal is het voor haar/hem ernstig. Het is belangrijk op dit moment duidelijk de boodschap te geven dat je ervoor zal zorgen dat het pesten ophoudt, d.w.z. dat je daarvoor al het nodige zal ondernemen en dat het goed is dat er om hulp gevraagd werd. ³ Dat is een uiterst belangrijke stimulans om ook in de toekomst naar buiten te komen met het probleem en niets achter te houden. ³ Uiteraard kan je niets garanderen, maar dat doet hier niet ter zake: belangrijk is dat het slachtoffer zich niet meer alleen voelt in een uitzichtloze situatie en dat zijn/haar vertrouwen in de toekomst hersteld wordt. 2. Luisteren & bevragen I. Het slachtoffer zijn/haar verhaal laten doen en actief luisteren. ³ Het is belangrijk om zo veel mogelijk informatie rond het pestgedrag te verzamelen: wie juist wat doet, wanneer en waar dat gebeurt (of gebeurd is), sinds wanneer de pesterijen aan de gang zijn. Probeer niets te forceren: het gaat soms om pijnlijke, dikwijls beschamende ervaring en het slachtoffer moet die op eigen tempo kunnen vertellen. ³ Om een zo breed mogelijk beeld van de situatie te krijgen is het ook goed om na te gaan of er anderen op de hoogte zijn van het gebeuren (vrienden, medeleerlingen, ouders, andere leerkrachten, ). Vraag of die de feiten zelf gezien hebben of hoe ze er anders achter gekomen zijn: heeft het slachtoffer hen aangesproken, heeft iemand anders het hen gemeld? Probeer ook te weten te komen hoe zij gereageerd hebben: staat het slachtoffer er helemaal alleen voor of krijgt hij steun van iemand, werd er misschien al door iemand anders geprobeerd om de zaak op te lossen en hoe is dat dan verlopen? Als het slachtoffer zich door iedereen gepest voelt en niet duidelijk kan aangeven wie wat doet, kan je vragen wie in zijn/haar beleving niet pest. ³ Zo mogelijk kan je samen de hele klas overlopen om te ontdekken wat ieders rol juist is, d.w.z. wie hoofddader(s) en wie slechts meelopers zijn. Op die manier kan het slachtoffer zelf makkelijker onderscheid maken tussen de verschillende groepen in de klas: de (weinige) personen waarbij hij/zij zich veilig voelt, de pesters en de meelopers, en degenen die niet echt actief deelnemen aan de pesterijen, maar van wie toch weinig goeds verwacht wordt. Stella Maris Hanne Gulikers - zorgcoördinator Pagina 7

8 ³ Zo kom je ook te weten wat het slachtoffer als pesten ervaart: belangrijk daarbij is ook subtielere vormen van pesten (zoals negeren, buitensluiten) niet weg te relativeren of de persoonlijke ervaring van het slachtoffer in twijfel te trekken ( ja maar, zou dat echt wel bedoeld zijn om te pesten? ). In ernstige gevallen kan niet meer dan een meewarige blik door het slachtoffer als pesten ervaren worden, wat het misschien ook is. Alleszins is het de ervaring van het slachtoffer die telt en dus ernstig genomen moet worden. I Vragen wat het slachtoffer wil dat je doet en hem/haar verzekeren dat je niets zal doen dat hij/zij niet wil. ³ Dat is een kwestie van veiligheid: laat zien dat je rekening houdt met mogelijke repercussies waarmee daders maar al te makkelijk dreigen. ³ Meestal zal het slachtoffer zelf geen oplossing zien, en dan is het aan jou om een voorstel te doen (zie volgend punt). ³ Als het slachtoffer (uit angst of omdat het toch niet zo erg is ) voorlopig geen actie wenst, kan je dat best respecteren, maar spreek wel af dat je op de hoogte wil blijven. Informeer de volgende dagen hoe het ermee gaat, en als het pesten niet vanzelf ophoudt, kan je alsnog een voorstel doen. ³ Als de situatie je ernstig lijkt, kan je best aandringen om toch iets te mogen ondernemen, om de zaak niet op zijn beloop te laten. IV. Voorstellen dat je de dader(s) zelf zal aanspreken en dat je niet van plan bent bestraffend op te treden, maar er gewoon wil op aandringen dat de pesterijen stoppen. ³ Dat neemt de angst voor mogelijke repercussies weg en kan iemand die twijfelt ertoe overhalen je het probleem te laten aanpakken. ³ Bovendien verhindert zo n aanpak dat iemand later je hulp inroept met de bedoeling anderen via jou terug te pakken. ³ Als de angst voor wraakacties erg groot is, en je niets mag doen, kan je proberen de dader op heterdaad te betrappen en op die manier een aanleiding creëren voor een interventie. V. Vragen of je nog iets moet weten: of het slachtoffer misschien zelf teruggescholden heeft of zich fysiek heeft moeten verdedigen en daarbij mogelijk zelf klappen heeft uitgedeeld. ³ Dat is belangrijk om goed voorbereid te zijn op het gesprek met de dader, maar geeft ook het slachtoffer de mogelijkheid om dingen te vertellen waarvoor hij/zij bang is dat ze tegen hem/haar gebruikt zullen worden. ³ Als zulke reacties ter sprake komen, is het belangrijk met begrip te reageren, zonder echter verbaal of fysiek geweld goed te keuren: wie tot het uiterste gedreven wordt, kan op een ongelukkige manier reageren, maar wordt daardoor nog geen mededader, en het is belangrijk dat het slachtoffer weet dat je dat op die manier bekijkt. Stella Maris Hanne Gulikers - zorgcoördinator Pagina 8

9 3. Een gesprek met de dader(s) I. Bij voorkeur alleen met de dader(s), zonder het slachtoffer. ³ Die is immers (nog) niet tegen de dader(s) opgewassen en zal makkelijk verbaal in het nauw gedreven worden. ³ Bovendien is het beter de dader(s) niet te vernederen waar het slachtoffer bij is: dat kan de welwillendheid om op te houden met pesten en af te zien van repercussies aanzienlijk vergroten. ³ Als het om meer dan een dader gaat, kan het (afhankelijk van hun persoonlijkheid en de relatie die je zelf met hen hebt) voordelig zijn ze niet samen te spreken: op die manier komen er makkelijker barsten in onzalige allianties die dikwijls alleen steunen op een gedeelde frustratie tegenover de wereld rondom. De dader(s) confronteren met wat gemeld werd. ³ Soms is het nuttig niet te vertellen wie het slachtoffer is en/of het probleem gemeld heeft ik hoor dat om zo de dader in het ongewisse te laten: uit zijn/haar reactie wordt dikwijls snel duidelijk of de dader al dan niet beseft dat hij/zij iets doet wat niet kan. Als de dader zich onmiddellijk begint te verdedigen, gebeurt het ook dat hij/zij op die manier dingen prijsgeeft die je nog niet wist. ³ Als de dader blijft vragen naar je informant, is het goed duidelijk aan te geven dat dat niet zijn/haar zorg is, en dat er ook geen sprake is van klikken als de gemelde feiten inderdaad plaatsgevonden hebben: iedereen heeft immers de plicht pesterijen te melden om zo bij te dragen aan een veilige schoolomgeving. ³ Op andere momenten is het echter beter open kaart te spelen en de naam van het slachtoffer (en/of melder) te noemen: dat geeft namelijk de mogelijkheid om beide partijen later bij elkaar te brengen voor een herstellend gesprek. I De dader(s) duidelijk maken dat je geen schuldige zoekt die gestraft moet worden, maar dat je wilt dat zulke praktijken ophouden. ³ Dikwijls is het aan te raden het woord pesten niet onmiddellijk te gebruiken: niemand wil een pester zijn, maar daders willen dikwijls wel toegeven dat zij gescholden of geduwd hebben ³ Duiding van dat gedrag als pesten kan dan later gebeuren, na de erkenning van de feiten. IV. Dan pas vragen of wat gemeld werd waar is. ³ Daders zijn dikwijls wel bereid toe te geven dat ze iets misdaan hebben als er geen straf dreigt. Stella Maris Hanne Gulikers - zorgcoördinator Pagina 9

10 V. De dader niet de kans geven beschuldigend naar het slachtoffer te wijzen. ³ Maak duidelijk dat het niet gaat om wat het slachtoffer deed (en dat je dat indien nodig heus wel met de andere partij zal bespreken), maar om wat hij/zij zelf deed. ³ Belangrijk is dat hij/zij de verantwoordelijkheid opneemt voor de eigen acties en inziet dat die eigenlijk niet door de beugel kunnen: alleen op die manier zal de dader bereid zijn te stoppen met wat hij/zij deed. ³ Pas als duidelijk is of de dader gedaan heeft wat gemeld werd (ja of nee), maak je ruimte voor een eventuele uitleg over het waarom ervan. ³ Ook hier is het belanrgijk om mee te geven aan de dader dat we (negatief) (pest) gedrag afkeuren en niet hij/zij als persoon. VI. Als de dader al of niet als uitvlucht meent het slachtoffer slechts geplaagd te hebben, moet hij/zij gewezen worden op de grens tussen plagen en pesten. ³ Om nodeloze discussies te vermijden kan de volgende definitie gebruikt worden: vanaf het moment dat je iets blijft doen waarvan je weet (of kan weten) dat het slachtoffer het niet leuk vindt, ben je aan het pesten. ³ Dat geldt ook als het slachtoffer er zogezegd zelf mee lacht: dat is immers dikwijls slechts een angstige reactie om erger te voorkomen. ³ Vraag tenslotte of de dader het echt begrepen heeft, of hij zelf niet denkt dat wat hij deed eigenlijk onder pesten valt: de erkenning daarvan maakt het voor iemand met een beetje goede wil heel moeilijk zo niet onmogelijk om daarna opnieuw te beginnen met pesten. V Bij erkenning van de feiten en de eigen verantwoordelijkheid vragen waarom de dader gedaan heeft wat hij/zij deed. ³ Het is van belang om werkelijk te proberen begrijpen hoe het zover is kunnen komen dat hij/zij zulke ongelukkige houding aangenomen heeft: positieve aandacht daarvoor kan beschouwd worden als een begin van daderhulp. ³ Die soort van eerlijke aandacht vergroot de kans dat het pesten ook effectief ophoudt: dikwijls ligt de oorzaak van pestgedrag juist in een tekort aan echte aandacht bijv. thuis VI Vragen hoe de dader zelf het vervolg ziet ( hoe lossen we dit probleem nu op? ) en indien mogelijk voorstellen om met beide partijen samen te praten. ³ Als slachtoffer en dader elkaar onder ogen kunnen komen op een treffelijke, niet beschuldigende manier is het probleem heel dikwijls van de baan. ³ Belangrijk is dat vooraf afgesproken wordt wat de bedoeling van dat gesprek is en hoe het zal verlopen: de dader zal beloven de vijandelijkheden te stoppen, wat inhoudt dat hij/zij stopt met alles wat ook maar op pesten zou kunnen lijken (en misschien zelfs meehelpt aan het herstel van de positie van het slachtoffer in de klasgroep iemand negeren is Stella Maris Hanne Gulikers - zorgcoördinator Pagina 10

11 geen oplossing, want een subtiele vorm van pesten); het slachtoffer zal beloven het verleden te laten rusten en de dader geen verwijten (meer) te maken. ³ Het spreekt vanzelf dat zo n oplossing alleen kan als de idee schuld zorgvuldig vermeden wordt, zonder echter voorbij te gaan aan de primaire verantwoordelijkheid van de dader om anderen niet te pesten. IX. Bij ontkenning van de feiten of de eigen verantwoordelijkheid kan wat druk uitgeoefend worden, maar als een bekentenis uitblijft, kan je erop wijzen dat het probleem in dat geval heel makkelijk op te lossen is: de dader moet alleen maar extra voorzichtig zijn met de ander en ervoor zorgen zeker niets te doen dat de indruk zou kunnen wekken dat er gepest wordt. ³ Ook in deze situatie kan je dan voorstellen om samen met het slachtoffer een gesprek te hebben, waarin de dader kan uitleggen dat hij/zij het niet zo bedoelde en dat hij/zij zich voortaan echt wil inspannen om rekening te houden met de gevoelens van het slachtoffer. ³ Dikwijls is de aandacht die op die manier aan het probleem besteed wordt voldoende om pesterijen te doen ophouden: het slachtoffer staat sterker in zijn schoenen en de dader beseft dat hij er nu makkelijk van afkomt, maar ook dat hij een volgende keer niet wegkomt met soortgelijk gedrag. X. Probeer uiteindelijk hoe dan ook een duidelijke belofte los te krijgen, zo mogelijk in een gesprek met beide partijen: blijven pesten wordt dan echt erg moeilijk. ³ Als de dader geen beterschap wil beloven en dus duidelijk van kwade wil is, moet de eerstelijnsinterventie beëindigd worden en is het nodig verdere acties te ondernemen, indien nodig sanctionerend. Bijv: zorgklas (time-out klas) 4. Een gesprek met beide partijen I. Het gesprek voorbereiden met het slachtoffer. ³ Breng het slachtoffer op de hoogte van wat je met de dader besproken hebt en wat de bedoeling van het gesprek is. ³ Zorg er wel voor dat duidelijk blijft dat je de feiten nog altijd even ernstig neemt en er niet aan twijfelt dat de verantwoordelijkheid voor het probleem in wezen bij de dader ligt. Sommige slachtoffers hebben er namelijk moeite mee dat de dader niet gestraft zal worden. Leg er daarom nog eens de nadruk op dat alleen het herstel van de relatie tussen dader en slachtoffer jouw doel is. ³ Leg dan goed uit wat je van plan bent en hoe het gesprek zal verlopen: wat je eigen rol zal zijn én wat de dader zal zeggen. Op die manier hoeft het slachtoffer niet bang te zijn voor een aanval van de andere partij. ³ Vraag tenslotte of het slachtoffer zo n gesprek ziet zitten en of ook voor hem/haar de dader mits duidelijke afspraken daarna met een schone lei kan beginnen. Stella Maris Hanne Gulikers - zorgcoördinator Pagina 11

12 Leg het slachtoffer in het bijzijn van de dader uit wat je met hem/haar besproken hebt. ³ Leg er vooral de nadruk op dat de dader wil meewerken aan het beëindigen van de onprettige situatie van het slachtoffer. ³ Op die manier wordt de dader er als het ware toe verleid zich positief op te stellen naar het slachtoffer toe en wordt er al onmiddellijk een niet-conflictueuze situatie gecreëerd. I IV. Laat de dader en het slachtoffer afspraken maken, hen leren communiceren met elkaar. Duidelijke afspraken zoals een stopwoord zodat ze elkaar laten weten wanneer het niet leuk is. Vraag het slachtoffer of dat voor hem/haar volstaat en voor alle duidelijkheid of hij/zij de dader verder ook niet meer als een vijand wil beschouwen, zodat die met een schone lei kan beginnen. V. Spreek af dat beide partijen elk nieuw voorval onmiddellijk komen melden, zodat eventuele misverstanden snel uit de wereld kunnen geholpen worden. VI. Hou het gesprek kort. 5. Nazorg ³ Ga niet in op de details van wat er gebeurd is: op die manier vermijd je dat een van de partijen zich opnieuw in de loopgraven begeeft en loop je niet het risico dat er toch weer gediscussieerd wordt over wiens schuld het was. I. Zorg ervoor dat je beide partijen in de eerstvolgende periode regelmatig naar de toestand polst. ³ Dat gebeurt best zonder dat ze dat van elkaar weten: je wil de harmonie niet verstoren door ook maar de indruk te wekken dat het verleden opgerakeld wordt. ³ Bij twijfel kan je ook een onverdachte derde partij raadplegen. ³ Belangrijk is dat je eventuele misverstanden onmiddellijk in de kiem kan smoren: zowel dader als slachtoffer kunnen zich dikwijls niet onmiddellijk uit hun vertrouwde rol losmaken, zonder evenwel echt van kwade wil te zijn. Het belang van deze nazorg voor het slachtoffer: ³ Hij/zij voelt zich op die manier permanent gesteund, wat zelfvertrouwen en vooral vertrouwen in de toekomst geeft. ³ Op die manier wordt een eerste voorzichtige stap gezet in het doorbreken van het dikwijls steeds weer terugkerende pestscenario waarin het slachtoffer dikwijls al jarenlang gevangen zit. Stella Maris Hanne Gulikers - zorgcoördinator Pagina 12

13 I Het belang ervan voor de dader: ³ Als al het voorgaande goed gegaan is, mag je verwachten dat die gevoelig is voor positieve aandacht: spreek hem daarom aan op zijn verantwoordelijkheid, vraag hoe het loopt, of er toch geen moeilijkheden meer zijn tussen hem en de ander, hoe hij/zij denkt dat de ander zich voelt in de klas. ³ Vergeet vooral niet je appreciatie te laten blijken als alles naar wens verloopt: op die manier werk je eerder ondersteunend dan controlerend. (Hou er rekening mee dat stoppen met pesten niet vanzelfsprekend is, dat er zelfs elementen van verslaving in meespelen.) ³ Op die manier stimuleer je niet alleen het herstel van de relatie tussen dader en slachtoffer, maar ook de verantwoordelijkheidszin en het zelfrespect. Stella Maris Hanne Gulikers - zorgcoördinator Pagina 13

DE NO BLAME-METHODE VOORAF

DE NO BLAME-METHODE VOORAF DE NO BLAME-METHODE VOORAF Omdat mijn school probeert te werken met de No Blame-Methode heb ik deze hier in kaart gebracht. Het is een manier om met kinderen in gesprek te gaan en zo ook de waarheid te

Nadere informatie

1 Voorwoord. Beste ouders. Beste leerlingen

1 Voorwoord. Beste ouders. Beste leerlingen 1 Voorwoord Beste ouders Beste leerlingen Dit is het antipestplan van WICO campus Sint-Jozef. Het draaiboek pesten is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Het geeft het beleid

Nadere informatie

Pestactieplan Sint-Amandusschool. Anti-pestcontract op onze school

Pestactieplan Sint-Amandusschool. Anti-pestcontract op onze school Pestactieplan Sint-Amandusschool Anti-pestcontract op onze school Ik houd me aan de leefregels op onze school: Eerlijkheid bovenal! Agressie en geweld bannen we uit onze school! We tonen respect voor ieders

Nadere informatie

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen;

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen; Pesten op school Veel gestelde vragen Wat doe je als je kind gepest wordt? Maak voldoende tijd voor een gesprek; laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt; Neem het verhaal van

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

VISIETEKST. Pesten op school

VISIETEKST. Pesten op school Wat wil je worden? vroeg de juf t was in de derde klas Ik keek haar aan en wist het niet Ik dacht dat ik al iets was. Toon Hermans VISIETEKST Pesten op school Pesten komt helaas op iedere school voor.

Nadere informatie

ACTIEPLAN PESTEN. melding vaststelling pestprobleem. - klastitularis + directie - feiten + verantwoording - hoe schade herstellen?

ACTIEPLAN PESTEN. melding vaststelling pestprobleem. - klastitularis + directie - feiten + verantwoording - hoe schade herstellen? Begin schooljaar : in de klasafspraken Pesten : Niet Nooit Nergens (NNN) ACTIEPLAN PESTEN melding pestprobleem 1. ondersteunend gesprek gepeste melding vaststelling pestprobleem GEDRAGSCODE LEERKRACHTEN

Nadere informatie

Pestprotocol. maart 2015, Breda De Rotonde VMBO Specifiek VMBO

Pestprotocol. maart 2015, Breda De Rotonde VMBO Specifiek VMBO Pestprotocol maart 2015, Breda De Rotonde VMBO Specifiek VMBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel van het pestprotocol... 3 Voorwaarden... 3 Regels... 3 Preventieve maatregelen... 4 Wat is pesten?... 4 Aanpak...

Nadere informatie

PESTBELEID BS De Windwijzer" NIET NERGENS - NOOIT DOEL

PESTBELEID BS De Windwijzer NIET NERGENS - NOOIT DOEL PESTBELEID BS De Windwijzer" NIET NERGENS - NOOIT DOEL Wij streven naar een pestvrije omgeving binnen onze school. Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor al onze kinderen garanderen. Wij maken

Nadere informatie

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort.

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort. Pestprotocol Pestprotocol o.b.s. De Schuthoek Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Beginsel 6 van de Universele Verklaring van

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Pestprotocol De Tandem

Pestprotocol De Tandem Pestprotocol De Tandem Inleiding Op De Tandem wordt gewerkt met de methode Leefstijl. Een methode voor de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen. In de methode ontwikkelen leerlingen opbouwend

Nadere informatie

Protocol pesten en gepest worden. Basisschool De Peppel Beuningen

Protocol pesten en gepest worden. Basisschool De Peppel Beuningen Protocol pesten en gepest worden Basisschool De Peppel Beuningen Sept 2014 Inleiding De Peppel vindt het heel belangrijk dat kinderen op een prettige wijze de schooljaren doorlopen. Zowel het team als

Nadere informatie

Pestprotocol. Om pesten goed aan te kunnen pakken is een duidelijk protocol nodig. Dit protocol valt uiteen in 5 stappen:

Pestprotocol. Om pesten goed aan te kunnen pakken is een duidelijk protocol nodig. Dit protocol valt uiteen in 5 stappen: Pestprotocol Inleiding Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten is niet leuk, zeker niet voor degene die gepest wordt. Als volwassene kun je je daar makkelijker

Nadere informatie

Help! Mijn leerling wordt gepest!

Help! Mijn leerling wordt gepest! Eeckhoutcentrum Wat wil je weten? 1 1. Inleiding 2. Feiten 3. Definitie pesten 4. Pesten voorkomen 5. Kenmerken van pesten. De actoren. Oplossingsgericht en No Blame. Waarom werkt het 1 1 1 op middelbaar

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Pesten en plagen. 3 Aanpak van de school. 3.1 Preventieve maatregelen

1 Inleiding. 2 Pesten en plagen. 3 Aanpak van de school. 3.1 Preventieve maatregelen 1 Inleiding Pesten is een veelvoorkomend gedrag bij kinderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zich goed voelt op onze school, willen we het pesten preventief en concreet aanpakken. Daarom

Nadere informatie

Waar het in het tegengaan van pesten uiteindelijk allemaal omdraait, is het veranderen van de houding van de leerlingen.

Waar het in het tegengaan van pesten uiteindelijk allemaal omdraait, is het veranderen van de houding van de leerlingen. Bijlage 9 Pestprotocol Pesten is niet een probleem dat zich gemakkelijk laat oplossen. Pesten speelt zich vaak in het verborgene af en dat alleen al maakt het moeilijk om er greep op te krijgen. Als school

Nadere informatie

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school.

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school. Protocol gedrag Een goede school heeft geen pestprojecten nodig, of anders gezegd: doet dagelijks een pestproject, mits zij zich er steeds van bewust blijft welke processen in de groepsvorming een belangrijke

Nadere informatie

GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1

GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1 GBS 'Alt-Hoeselt' schoolwerkplan deel 3 : pedagogisch - didactische aspecten 1 Hoofdstuk 9. Pesten Pesten, wij willen er SAMEN iets aan doen! Inleiding In onze school zijn we reeds verschillende jaren

Nadere informatie

Pestprotocol OBS IJsselhof

Pestprotocol OBS IJsselhof Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele

Nadere informatie

PESTPROTOCOL (versie april 2014)

PESTPROTOCOL (versie april 2014) PESTPROTOCOL (versie april 2014) Op de Lispeltuut willen wij de kinderen een veilige leeromgeving bieden. Kinderen moeten zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. Een gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Anti-pest protocol. van. Daltonschool de Fladderiep

Anti-pest protocol. van. Daltonschool de Fladderiep Anti-pest protocol van Daltonschool de Fladderiep Anti-pest protocol van de Fladderiep. Op de Fladderiep zijn we alert op plaag/pestgedrag. Tijdens de pauze zijn er twee pleinwachten op het plein. Er zijn

Nadere informatie

Het veilige pedagogische klimaat van de school

Het veilige pedagogische klimaat van de school Het veilige pedagogische klimaat van de school Op de Montessorischool vinden we een sociaal veilig klimaat heel belangrijk. De kern van veiligheid is respect, het respectvol omgaan met elkaar. Dit betekent

Nadere informatie

Stappenplan Aanpak bij pesten

Stappenplan Aanpak bij pesten Stappenplan Aanpak bij pesten 1. Inleiding We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich op school goed voelen. Elke leerkracht gaat samen met de leerlingen op zoek naar wat nodig is zodat leerlingen

Nadere informatie

HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL

HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL Stationsstraat 81 3370 Boutersem 016/73 34 29 www.godenotelaar.be email: directie.nobro@gmail.com bs.boutersem@gmail.com HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL 1. Het standpunt van de school: Pesten is geen

Nadere informatie

De No Blame aanpak bij pesten

De No Blame aanpak bij pesten De No Blame aanpak bij pesten Leefsleutels vzw en Luckyduck Ontstaan en essentiële elementen in de No Blamemethode Gestart in 1991 als reactie op een case van een jongen (Andrew) werd de hulp ingeroepen

Nadere informatie

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU????

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? In het kort Als je gepest wordt ga dan naar je mentor. Als je het moeilijk vindt je mentor in vertrouwen te nemen, ga dan naar je favoriete docent, juniormentor of de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Infobrochure Anti-pestbeleid

Infobrochure Anti-pestbeleid Infobrochure Anti-pestbeleid 2 Beste ouder, Zoals u wellicht weet, besteden wij op school aandacht aan het zich goed voelen binnen de groep. Samen met de kinderen trachten wij een veilige omgeving te creëren

Nadere informatie

OMSCHRIJVING ANALYSE EN AANPAK VAN PESTEN EN CYBERPESTEN IN KLAS- EN SCHOOLCONTEXT. Horen, zien en spreken. Samen op pad tegen pesten 10/13/2015

OMSCHRIJVING ANALYSE EN AANPAK VAN PESTEN EN CYBERPESTEN IN KLAS- EN SCHOOLCONTEXT. Horen, zien en spreken. Samen op pad tegen pesten 10/13/2015 Horen, zien en spreken. Samen op pad tegen pesten ANALYSE EN AANPAK VAN PESTEN EN CYBERPESTEN IN KLAS- EN SCHOOLCONTEXT Maurits.wysmans@ucll.be OMSCHRIJVING Pesten is een herhaaldelijk en langdurig blootstaan

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten)

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pesten is een ingewikkeld probleem, dat vaak diepe sporen trekt in iemands leven. Wij onderschatten de impact niet, beschouwen pesten

Nadere informatie

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school

Nadere informatie

PESTEN OP SCHOOL DAAR DOEN WE SAMEN IETS AAN!!

PESTEN OP SCHOOL DAAR DOEN WE SAMEN IETS AAN!! GBS VLIERMAALROOT KORTESSEM PESTEN OP SCHOOL DAAR DOEN WE SAMEN IETS AAN!! Op onze school vinden wij het belangrijk dat alle kinderen zich goed kunnen voelen in de klas en op school. Wij rekenen op alle

Nadere informatie

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak.

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak. Het Pestprotocol Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. De kinderen moeten zich geborgen weten op onze school. Toch komt pesten regelmatig voor, ook bij kinderen

Nadere informatie

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar

Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar Inleiding Kanjerprotocol hoe gaan we om met elkaar We hebben ons als doel gesteld: Kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden. Goed onderwijs

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Doel van het pestprotocol:

Anti-pestprotocol. Doel van het pestprotocol: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Dit protocol beschrijft de manier waarop we als Montessorischool Bilthoven omgaan met pestproblemen.

Dit protocol beschrijft de manier waarop we als Montessorischool Bilthoven omgaan met pestproblemen. PESTPROTOCOL MONTESSORISCHOOL BILTHOVEN 1. Uitgangspunten Dit protocol beschrijft de manier waarop we als Montessorischool Bilthoven omgaan met pestproblemen. We hanteren de volgende definitie van pesten:

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

BURG. DE RUITERSCHOOL

BURG. DE RUITERSCHOOL BURG. DE RUITERSCHOOL Pestprotocol Een samenvatting van dit protocol hangt zichtbaar in de school. Dit protocol is vastgesteld op 14 maart 2013 Vastgesteld door team Burg. De Ruiterschool: 4 maart 2013

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Achtergrond informatie:

Achtergrond informatie: Pestprotocol Inleiding Voor u ligt het pestprotocol van de Koningin Wilhelminaschool. Met behulp van dit protocol willen wij het pestgedrag binnen de school voorkomen en indien nodig aanpakken. In onze

Nadere informatie

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden 1. Wij gaan heel zorgvuldig met elkaar om Alle geledingen binnen de school worden geacht respectvol met elkaar om te gaan. Als team hebben

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

Tegengaan én voorkomen van pesten

Tegengaan én voorkomen van pesten Tegengaan én voorkomen van pesten Juni 2013 Algemeen We willen een school zijn waar iedereen zich sociaal aanvaard voelt en zich kan ontwikkelen in een sfeer van veiligheid, acceptatie, erkenning en wederzijds

Nadere informatie

Bij onderstaande fasen van pesten wordt steeds aangegeven om welke ernst het gaat, en welke actie zal ondernomen door medewerkers van de school.

Bij onderstaande fasen van pesten wordt steeds aangegeven om welke ernst het gaat, en welke actie zal ondernomen door medewerkers van de school. VCL- Pestprotocol Het VCL wil een veilige plek zijn voor alle leerlingen. De school stimuleert de leerlingen zich positief ten opzichte van elkaar te gedragen. Voor ongewenst gedrag zoals pesten is een

Nadere informatie

ANTI-PESTPROTOCOL ISW IRENESTRAAT

ANTI-PESTPROTOCOL ISW IRENESTRAAT ANTI-PESTPROTOCOL ISW IRENESTRAAT POELDIJK, 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Pesten 2.1 Wat is pesten? 2.2 Hoe wordt er gepest? 2.3 De gepeste leerling 2.4 De pester 2.5 De meelopers en andere leerlingen 2.6

Nadere informatie

Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes

Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes Doel: Voorkomen van plaag en pestgedrag en adequaat omgaan met hiermee. Waarom: Bij kinderopvang Babbeloes bespreken wij met de kinderen hoe we met elkaar omgaan

Nadere informatie

Omgangsprotocol. We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels.

Omgangsprotocol. We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels. Omgangsprotocol We werken aan een positief klimaat, adequate sociale omgang en duidelijke regels. Vanaf school 2008-2009 werken we met de uitgangspunten van het project de Vreedzame School. Dit project

Nadere informatie

P E S T P R O T O C O L

P E S T P R O T O C O L P E S T P R O T O C O L 1. VOORAF Het doel van dit Pestprotocol: Alle leerlingen horen zich in hun schoolperiode veilig te voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door afspraken te maken kunnen

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

Pesten. Christa van Diepen, Sociaal verpleegkundige JGZ

Pesten. Christa van Diepen, Sociaal verpleegkundige JGZ Pesten Christa van Diepen, Sociaal verpleegkundige JGZ Verschil pesten en plagen Plagen: over en weer Pesten: Systematisch Macht onmacht Steeds dezelfde slachtoffer Moeite met verdedigen Lichamelijk

Nadere informatie

Het probleem is dat pesten soms wordt afgedaan als plagerij of als een onschuldig spelletje.

Het probleem is dat pesten soms wordt afgedaan als plagerij of als een onschuldig spelletje. 1-1. HET PROBLEEM Pesten en plagen worden vaak door elkaar gehaald! Het probleem is dat pesten soms wordt afgedaan als plagerij of als een onschuldig spelletje. Als je gepest bent, heb je ervaren dat pesten

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Bijlage 2: protocol pesten. Plagen of pesten?

Bijlage 2: protocol pesten. Plagen of pesten? Bijlage 2: protocol pesten Plagen of pesten? We plagen allemaal wel eens of we worden geplaagd. Plagerijen zijn niet kwaad bedoeld. Plager en geplaagde zijn aan elkaar gewaagd; ze houden elkaar over en

Nadere informatie

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding Pestprotocol De Leemstee Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pesten vormt een bedreiging

Nadere informatie

Pestprotocol It Twaspan

Pestprotocol It Twaspan Pestprotocol It Twaspan It Twaspan wil de kinderen een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten willen deze ontwikkeling bevorderen door het

Nadere informatie

Pestbeleid op school

Pestbeleid op school Pestbeleid op school Pesten wordt niet aangepakt en opgelost door projecten. Het vereist attitudeverandering. Een zaligmakende oplossing voor pestproblemen bestaat helaas niet. Bob van der Meer Natuurlijk

Nadere informatie

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS Reina Bos en Henk Versteeg 0 Inhoudsopgave: 1. Pesten op school: Hoe gaan wij er mee om? 2. Algemene voorwaarden 3. Hoe willen wij daar op De Balans mee omgaan? 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Wij werken aan Allemaal Maatjes!

Wij werken aan Allemaal Maatjes! Wij werken aan Allemaal Maatjes! Op school werken wij elke maand aan een ander puntje om Allemaal maatjes te zijn! Zo proberen wij het pesten op onze school te voorkomen. Om het puntje van de maand duidelijk

Nadere informatie

DEEL 1. Pesten aanpakken en voorkomen. De dynamiek van pesten en gepest worden. (c) hilde.leonard@pandora.be 1. Begeleiding: Hilde Leonard

DEEL 1. Pesten aanpakken en voorkomen. De dynamiek van pesten en gepest worden. (c) hilde.leonard@pandora.be 1. Begeleiding: Hilde Leonard Pesten aanpakken en voorkomen Info-avond voor ouders GILKO Merelbeke, 28 januari 2016 Begeleiding: Hilde Leonard opleiding pedagogiek KUL mama van een zoon van 13 jaar 10 jaar vormingswerk met jongeren

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

PESTPROTOCOL MONTESSORI COLLEGE NIJMEGEN-GROESBEEK. Inhoudsopgave

PESTPROTOCOL MONTESSORI COLLEGE NIJMEGEN-GROESBEEK. Inhoudsopgave Bijlage 13 PESTPROTOCOL MONTESSORI COLLEGE NIJMEGEN-GROESBEEK Inhoudsopgave Inleiding... 1 Begripsomschrijving... 1 Rolverdeling... 2 Te verwachten problemen bij het ingrijpen in pestsituaties... 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Zaanlands Lyceum

PESTPROTOCOL. Zaanlands Lyceum PESTPROTOCOL Zaanlands Lyceum Zaandam, 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Pesten 2.1 Wat is pesten? 2.2 Hoe wordt er gepest? 2.3 De gepeste leerling 2.4 De pester 2.5 De meelopers en andere leerlingen 2.6 Het

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 2 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van geweld in het gezin net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

Pest protocol cbs De Rank Pagina 1

Pest protocol cbs De Rank Pagina 1 Pest protocol cbs De Rank Pagina 1 Pestprotocol Onze school is een school die bewust aandacht aan het omgaan met elkaar. Onze methode Kind op Maandag en Leefstijl (thematisch) worden ingezet om hier vorm

Nadere informatie

Pestbeleid Rijnlands Lyceum Wassenaar

Pestbeleid Rijnlands Lyceum Wassenaar Pestbeleid Rijnlands Lyceum Wassenaar Inleiding In onze maatschappij komt het helaas nogal eens voor dat mensen gepest worden. Naar schatting zijn in Nederland dagelijks 350.000 kinderen en 250.000 volwassenen

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Pestprotocol CBS De Oase - Twello

Pestprotocol CBS De Oase - Twello 2013 Pestprotocol CBS De Oase - Twello Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Het doel van het pestprotocol...3 2. Voorwaarden voor de aanpak...4 3. De Vijfsporenaanpak...5 4. Consequenties...6 5. Contact...7

Nadere informatie

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol De Dijsselbloem 2014-2015 Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Hoe ga je met pesten om? Pesten komt helaas op iedere

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

De manier waarop we met elkaar omgaan en de gemaakte afspraken: de 10 gouden regels:

De manier waarop we met elkaar omgaan en de gemaakte afspraken: de 10 gouden regels: Protocol pesten TisKidz heeft dit protocol gemaakt omdat pesten helaas overal gebeurt. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Verdraagzaamheidsplan wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Gemeentelijke

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Als je iets toestaat, gebeurt het nog een keer.

Als je iets toestaat, gebeurt het nog een keer. Gedragsprotocol en Antipestprotocol 2017-2018 De vijf basisregels van de Kanjertraining worden op onze school gebruikt. We vertrouwen elkaar We helpen elkaar Niemand speelt de baas We lachen elkaar niet

Nadere informatie

Dutch Cultural Centre De Bontekoe Bhd Sdn

Dutch Cultural Centre De Bontekoe Bhd Sdn Dutch Cultural Centre De Bontekoe Bhd Sdn Pestprotocol De Bontekoe Introductie Pesten is op veel Nederlandse en Vlaamse basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs een veel voorkomend en niet makkelijk

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Protocol Digitaal pesten

Protocol Digitaal pesten Protocol Digitaal pesten 2 1 Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid 3 2. Achtergrondinformatie 2.1 Wat is digitaal pesten? 3 2.2 Waarom is digitaal pesten zo erg? 3 2.3 Signalen,

Nadere informatie

PESTPROTOCOL CBS De Borgh

PESTPROTOCOL CBS De Borgh PESTPROTOCOL CBS De Borgh Doel van dit pestprotocol: -Dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. -Door regels en afspraken

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PESTEN INLEIDING

GEDRAGSCODE PESTEN INLEIDING GEDRAGSCODE PESTEN INLEIDING Als iedereen zou ondervinden wat het is om gepest te worden of om de ouder(s) te zijn van een gepest kind, dan zou het probleem sneller serieus worden genomen. Pesten is altijd

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Voel je veilig of: je-mag-niet-pesten-protocol. CHR. BASISSCHOOL De Kraanvogel

Voel je veilig of: je-mag-niet-pesten-protocol. CHR. BASISSCHOOL De Kraanvogel Voel je veilig of: je-mag-niet-pesten-protocol CHR. BASISSCHOOL De Kraanvogel Inleiding Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor kinderen, zowel voor

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol. Inleiding

Pestprotocol. Inleiding Pestprotocol Inleiding Definitie van pesten Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische- en/of fysieke mishandeling door een kind of een groep kinderen van 1 kind dat niet in staat is zichzelf

Nadere informatie

INFOR. Pestprotocol INFORMATIE OVER ONS BELEID TEGEN PESTEN VOOR DOCENTEN, OUDERS EN LEERLINGEN

INFOR. Pestprotocol INFORMATIE OVER ONS BELEID TEGEN PESTEN VOOR DOCENTEN, OUDERS EN LEERLINGEN INFOR Pestprotocol INFORMATIE OVER ONS BELEID TEGEN PESTEN VOOR DOCENTEN, OUDERS EN LEERLINGEN 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Wat is pesten..2 Uitgangspunten..5 Protocol 6 Leidraad voor de gesprekken..10

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

HOE SPREEK JE JE COLLEGA S AAN RECHTSTREEKS AANSPREKEN

HOE SPREEK JE JE COLLEGA S AAN RECHTSTREEKS AANSPREKEN HOE SPREEK JE JE COLLEGA S AAN RECHTSTREEKS AANSPREKEN PROFESSIONALITEIT Ortho Consult Congres voor elke mentor - december 2016 - Anneke Blaauwendraad RECHTSTREEKS AANSPREKEN Wat is je doel? Belangstelling

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Het kinderprotocol. Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5.

Het kinderprotocol. Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5. Het kinderprotocol Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5. Slot 1. Het kinderprotocol: Op de Flamingoschool vinden we het erg

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestactieplan. Dit pestactieplan bestaat uit twee delen : Het preventieve en het remediërende deel.

Pestactieplan. Dit pestactieplan bestaat uit twee delen : Het preventieve en het remediërende deel. Pestactieplan Als school zijn wij er ons van bewust dat er gepest kan worden op school, buiten de school of via sociale media. Daarom hebben wij een pestactieplan opgesteld. Dit pestactieplan bestaat uit

Nadere informatie

Maar wat is pesten dan eigenlijk? En wat is het verschil tussen pesten en plagen?

Maar wat is pesten dan eigenlijk? En wat is het verschil tussen pesten en plagen? pestprotocol 2015 Doel Het anti-pestbeleid is bedoeld voor ouders en leerkrachten die gericht preventief en curatief willen handelen als het gaat om pesten. Het uitgangspunt van het beleid is dat het een

Nadere informatie

INLEIDING voorwaarden Definitie Vormen van pesten

INLEIDING voorwaarden Definitie Vormen van pesten PESTPROTOCOL INLEIDING Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

Nadere informatie

ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD. Anti-Pestprotocol

ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD. Anti-Pestprotocol ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD Anti-Pestprotocol Pesten Er is sprake van pesten wanneer een of meerdere leerlingen herhaaldelijk en langdurig negatief gedrag richten tegen een andere leerling. Een vereiste

Nadere informatie