Familieparticipatie. Aandachtspunten en selectief overzicht van methodieken & methoden voor de realisatie van een gezinsvriendelijke ggz

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Familieparticipatie. Aandachtspunten en selectief overzicht van methodieken & methoden voor de realisatie van een gezinsvriendelijke ggz"

Transcriptie

1 Familieparticipatie Congres GGZ 19/09/2012 Lieven Dupont Stafmedewerker studiedienst Aandachtspunten en selectief overzicht van methodieken & methoden voor de realisatie van een gezinsvriendelijke ggz

2 Inhoudstafel Introductie Krachtlijnen / MACRO MICRO MESO META (opleiding) META (onderzoek & ontwikkeling) Perspectief Literatuur

3 Introductie Algemene begrippen en kaders

4 Begrippen Triade-trialoog FGG expliciete focus op familie-dialoog Participatie (definitie LUCAS) Participatie (in ggz) betekent (1) inspraak in besluitvorming en (2) actieve deelname* aan een (3) waaier van activiteiten (planning, evaluatie, hulpverlening, onderzoek, training, rekrutering, ) (4) vanuit de ervaringsdeskundigheid van de persoon, (5) in partnerschap met professionals. * breder: ook info & ondersteuning krijgen

5 Procesmodel participatie (Tambuyzer et al., 2010)

6 Knelpunten (~ determinanten/contextfactoren, Tambuyzer et al., 2010) 1. Gebruikerskenmerken op maat * interesse, assertiviteit, taboe, ik mantelzorger? * relatie patient-familie, overbelasting * leeftijd, problematiek, 2. Informatieverstrekking & communicatie, vakjargon micro, meso 3. Geen of onduidelijke procedures, micro, meso, meta wisselende hulpverleners, (onderzoek & ontw.) 4. Gebrek aan ondersteuning & opleiding meta (opleiding hv) 5. Attitude: geruststelling, niet serieus nemen, meta (opleiding), autoriteit, vooroordelen, wantrouwen, meso, macro te complex, 6. Geen tijd & middelen meso, macro

7 Participatieladder o o o o Van samenspraak tot samenwerking Therapie is geen participatie Belang van informatie & empowerment Onthaal, luisteren, dialoog Realiteit is complexer: geen doel op zich - afhankelijk van context, doelstellingen & mogelijkheden recht, geen plicht ; niet hoe hoger, hoe beter

8 Krachtlijnen Algemene aandachtspunten voor de realisatie van een gezinsvriendelijke ggz en aanpalende sectoren (welzijn, onderwijs, arbeid,...)

9 Algemeen Structuur & Cultuur Alle niveaus Alle types professionelen Top-down & bottom-up (samenwerking) Evidence based & practice based Op maat Evaluatie/metingen & opvolging-bijsturing Info, opleiding, vorming & coaching Dialoog, ontmoeting, uitwisseling Ervaringsdeskundige (ED) ervaringswerkers (micro) & vertegenwoordigers (FV) (meso)

10 MACRO GGZ-beleid CULTUUR Stimulerend kader (visie, projecten, incentives, ) Beeldvorming (psychisch ziek zijn, zelfhulp, professionele hulp) STRUCTUUR Familiebeleid Kwaliteitsdecreet, kwaliteitscontrole (uitkomst én proces) Aanpassing opleidingscurricula Middelen & tijd

11 Mindset Contact met familieleden hoeft niet veel tijd te kosten. een luisterend oor, een telefoontje, Dynamisch zoekproces naar een unieke & constructieve samenwerking, in het belang en met respect voor allen Familie/gezinstherapie familieparticipatie

12 MICRO Methodieken, methoden en aandachtspunten voor een gezinsvriendelijkere zorg op individueel niveau: cliënt familie hulpverlener

13 Basisschema rollen & noden (EXPMZ, 2007) Familie-mantelzorger Professional Informatiebron - ED Afstemmen & erkennen Zorgverlener of niet! Samenwerken & informeren Zorgvrager Ondersteunen (praktisch & emotioneel) Rolbehoud Faciliteren & verbinden

14 Focus: informatie & ondersteuning Algemene kenmerken Kennisoverdracht Beleving, erkenning van last en lijden, rouwverwerking Cognitie: verwachtingen bijstellen, realistische doelen stellen Vaardigheden in omgang, communicatie met naaste & hv, hulp & steun zoeken, problemen oplossen, Evidence based Cliënt: herval heropname therapietrouw regelm. medicijngebruik Familie: subjectief welbevinden stress gezondheidsklachten isolatie Opvolgings- & terugkomdagen effect op lange termijn! Info = basis voor steun en empowerment/participatie Structureel onderdeel takenpakket/competentieprofiel hv?!

15 Focus: informatie Psycho-educatie InFoP (www.werkenmetfamilies.be) PROFAMILLE (www.werkenmetfamilies.be) (franstalig) Psychische problemen in de familie (www.trimbos.nl) Psycho-educatie voor familieleden van mensen met schizofrenie Omgaan met borderline Omgaan met mensen met een depressie Family Psycho-education (www.samhsa.gov) Rondleiding, infofoon, inloophuis/inloopmobiel, praatcafé s, inforeeks, thema-avond, studiedag, symposium, juridisch advies, Folders & brochures, documentatiecentrum, tijdschrift, websitesociale media, literatuur, spellen, films, reportage,

16 Focus: informatie & ondersteuning (coping) Methodieken COMPAS (www.werkenmetfamilies.be) + ED PROSPECT (EUFAMI) + ED PROFAMILLE (www.werkenmetfamilies.be) (franstalig) Training Interactievaardigheden (www.demat.nl) + ED Behavioural Family Therapy (BFT) (Falloon et al, 84, 85, 87, 93) + ED Multi Family Group Therapy (MFGT) (McFarlane et al, 1995) Motiverende gespreksvoering (www.werkenmetfamilies.be, Vroegdetectie & preventie: KO(P)Ploper in zorg (www.koppvlaanderen.be) Psychische problemen in de familie (PIF)(www.trimbos.nl) Mijn verhaal als mantelzorger (www.ggnet.nl) Preventieve ondersteuning mantelzorger (POM) (www.trimbos.nl) Pakket Interventie Mantelzorg op Maat (PIMM) Altrecht, in ontwikkeling

17 Focus: informatie & ondersteuning (coping) Methoden Lotgenotencontact Ouder/partnertrainingen Familieverenigingen, ECD Foton, zelfstandige coaches Individuele gezinsondersteuning - familiebegeleiding Vb.: ouderbegeleiding Centrum Zit Stil, sociale dienst Huntingtonliga, dementieconsulent & chat (ECD), van begeleidingen auticoach, familievertrouwenspersoon & methode Familiezorg (www.exfam.nl), Literatuur & (interactieve) websites Crisis- en respijtzorg

18 Focus: afstemming & samenwerking Coaching & MDO Zorgtrajectbegeleiding + zorgboek + opleiding (Centrum Zit Stil) Sociale dienst Huntington-liga Familievertrouwenspersoon (www.stichting-fvp.nl & (Info, doorverwijzing, ondersteuning, advies, bemiddeling, signaleren bij problemen, vragen en klachten rondom de hulpverlening) THUISZORG GDT-overleg Overleg rond de psychiatrische patiënt (vanaf 1 april 2012)

19 Focus: samenwerking & verbinding Netwerkmethodieken Patiënt & omgeving als expert Eigen Kracht Conferentie (www.eigen-kracht.be) Familienetwerkberaad (www.opvang.be) Familiezorgconferentie ( Gedeelde zorg, 2007) Columbus-experiment (www.vzw-oranjehuis.be) ONADA (onada.kinsbergenvzw.be) Ontwikkeling, versterking & gebruik netwerk MAPS, ELP, PTP (www.planvzw.be) (www.supportatwork.be) Genogram, ecogram/map, zorgleefplan, levensverhaal, levensboek, levenskalender, - zie toolkits Getuigenissen & verhalen (bv. leven als (g)een ander )

20 Focus: samenwerking & afstemming Beter Samen - (VVA) Ontwikkeld door en bestemd voor zowel ouders als dienstverleners Doel: voorbereiding samenwerking, houvast informatie-uitwisseling (ook ts. voorzieningen), start & opvolging handelingsplan Inhoud & vorm: Visie/handleiding over samenwerking Praktische fiches samenwerking op maat, afsprakennota, ouder - en dienstverlenersdeskundig verslag! Cursus om instrument te leren gebruiken In begrijpelijke, herkenbare, respectvolle taal

21 Focus: samenwerking, afstemming & verbinding Tools Triadekaart Als kapstok voor gesprek, noden & mogelijkheden familie, taken en taakverdeling, beeld van verloop Bestemd voor alle 3 partijen Gekoppeld aan vorming - dvd: Gedeelde zorg Afsprakenformulieren, communicatieschriften, Digitale tools De Wegwijzer (www.participate-autisme.be), gebaseerd op Beter Samen Familienet (https://hetfamilienet.nl) ShareCare (www.sharecare.nl)

22 MESO Methoden & modellen voor organisaties & netwerken om betrokkenheid van families op micro-niveau te bevorderen

23 Basis Heldere visietekst & expliciet familiebeleid op maat PIJLER 1: Omgang, informatie & betrokkenheid PIJLER 2: Familie-beleid in de organisatiestructuur Vb. Modelregeling Betrokken omgeving (2006), Modelrichtlijn SLKF (2009), Criteria LPGGZ (2011), Familie-prestatie-indicatoren LPGGZ (2011- ) Opleiding & coaching àlle medewerkers competentieprofiel tijdens werktijd

24 Pijler 1: Omgang, informatie & betrokkenheid 1. Informatie- en communicatiebeleid Wie, wat, hoe, wanneer, Persoonsgebonden vs. niet-persoonsgebonden info Pro-actief, herhaald, op maat, ook + 2. Respectvolle & zorgvuldige omgang 3. Betrokkenheid bij opname, diagnostiek, behandeling, ontslag, evaluatie & nazorg, inclusief crisis- en signaleringsplan 4. Toegankelijkheid/bereikbaarheid Betrek de familie, tenzij de patiënt dit gemotiveerd niet wil ( inspanningsplicht )

25 Pijler 1: Omgang, informatie & betrokkenheid tips/tools Aangepaste brochures / onderdeel familie op website Ziekte, verloop, behandeling, medicatie, Juridische aspecten, voorziening, beleid, accommodatie, regels, Ondersteuning & activiteiten, familieverenigingen Luisterplaatsen en gespreksruimtes Checklist met aandachtspunten familiegesprek/mantelzorg Standaardruimte familie in dossier bij elke fase in behandeling

26 Pijler 2: Familie-beleid in de organisatiestructuur - 1 Aanbod informele ontmoeting & activiteiten Methodieken, tools & protocollen Psycho-educatie, coping, triadekaart, Context & mantelzorgbelasting: KOPP, POM, PIMM, rouwprotocol, Richtlijnen rond omgang met beroepsgeheim Formele metingen familie Noden & behoeften; bv. vragenlijst familie (LPGGZ), FPRI, Mantelzorgbelasting; bv. EDIZ, Zorgkompas (VILANS), CSI, IBF, BES, ISB,

27 Pijler 2: Familie-beleid in de organisatiestructuur - 2 Systematisch betrekken familie bij hulpverlening, beleid, training/casuïstiek, onderzoek, procesbegeleiding Ruimte voor handelingen mbt. familie in tijdsregistratiesysteem Feedbackprocedures klachtenregeling Familieraad, werkgroep, panel, familie-organisaties-fv + budget Opgeleid referentiepersoon, ambassadeur (ED ervaringswerker), FVP Coöperatie Vast aanspreekpersoon familie Aanbod/aandacht voor: Nazorg (arbeid, wonen, ) Crisis- en respijtzorg

28 Voordeel protocollen & standaardwerkwijzen (1) verantwoording naar cliënt (2) ondersteuning & houvast (3) willekeur en vergeten (4) bevordert constructief & doelgericht overleg (5) juiste timing & dosering (6) Inzicht voor familie in wat zij van de organisatie mogen verwachten

29 META (opleiding) Cursussen, trainingen, vormingen & coaching voor hulpverleners om kennis, attitude en vaardigheden mbt. familiebetrokkenheid te verbeteren

30 Algemeen Basis- en vervolgopleidingen, supervisie, intervisie & coaching Inclusief psychiaters, huisartsen, privétherapeuten en andere sectoren Méér dan een korte training + follow-up (terugkomdagen)! Train-de-trainer cursussen Competentieprofiel ( goed hulpverlenersschap = informeren & betrekken familie) Inzet van ED bij ontwikkeling curriculum, methoden, training,

31 Inhoudsaspecten vorming (Afhankelijk van fase hv werken op bewustzijn of op houding & gedrag) Attitude & reflectie Inzicht in leefwereld, ervaringen & noden van familie Meerwaarde & noodzaak van familie-expertise en betrokkenheid Contextueel-systemisch denken ( geven zien, meerzijdige partijdigheid, ) Flexibiliteit in het zoeken naar oplossingen Aandacht voor tegenoverdracht vanuit eigen familiesysteem Kennis & vaardigheden Methodieken, ook mbt. ondersteuning, respijtzorg en organisaties! Genuanceerd omgaan met beroepsgeheim Didactiek, bemiddelen (bv. EKC), taal, communicatie & onderhandelen

32 Vormaspecten vorming (bewustwordingsdagen, workshops, training / werkboeken, ) Ervarings- en praktijkgericht Ervaringsverhalen, dagboeken, getuigenissen Inventarisaties noden & behoeften van families Reflectieoefeningen, bv. vragenlijst familierelaties hulpverleners Rollenspelen, video-interactie Onderlinge uitwisseling Wederzijdse ontmoeting, dialoog/trialoog & interactie Aanwezigheid/inzet bij praatcafés/vormingen/activiteiten familie Dialoogmethoden, uitwisselingsessies, triadeconferentie, (constructief positief)

33 Methodieken & vormingen Familie als bondgenoot! (www.familiealsbondgenoot.nl) + ED! Familie in zicht (www.mediant.nl) Prospect (www.eufami.org) + ED! Methode Familiezorg (www.exfam.nl) bewezen effectief Meriden Family Programme (www.meridenfamilyprogramme.com) + ED! Doelgroepspecifiek/op maat (Familieverenigingen, Expertise- en vormingscentra (ECD s, Vilans, )) Oprichten & begeleiden gespreksgroepen, oa. Vragen en dilemma s (Psychische stoornissen & naastbetrokkenen, p )

34 Toolkits Familie als partner in ggz. Een praktische gids voor zorgverleners (SIMILES, 2012) (online pdf) / + updates! Onderhandelde zorg. Ondersteunende methodieken voor participatie van bewoners en familie in de residentiële ouderenzorg (Spruytte et al, LUCAS, 2009) Impulspakket samenspel. Praktijkwijzer om het samenspel met mantelzorgers te bevorderen. Royers, T., EXPMZ, 2010 (online pdf) Gedeelde zorg een ideeënboek (VILANS & PON, ouderenzorg, 2007) Instrumentenkoffer mantelzorger als partner (Stichting Transmurale zorg, mantelzorg)

35 META (onderzoek & ontwikkeling) Onderzoeks- en evaluatie-instrumenten familie(betrokkenheid) Aandachtspunten & participatieve ontwikkelingsmethodieken voor de realisatie van een gezinsvriendelijker voorzieningen

36 Organisaties / stap 1: Onderzoek & evaluatie Familiebeleid Screening ( Onderhandelde zorg, LUCAS, 2009) Checklist familiebeleid (Morée & Van Lier, 2006, p ) Familie-prestatie-indicatoren (Zorgverzekeraars NL & LPGGZ, ) Familietevredenheid, noden & behoeften, belasting Vragenlijst (cf. supra), interview, schilderijmethode, spiegelbijeenkomst, Vragenlijst Kwaliteitscriteria Familiebeleid (LPGGZ) GGZ thermometer waardering betrokkenen (Trimbos) G3 prijs (nl.similes.be) Publieksster (www.familiester.nl) - Ypsilon Beleidsster (www.lpggzsterren.nl)

37 Organisaties / stap 2: Ontwikkelen & veranderen Draagvlak creëren bij alle partijen gemeenschappelijke doelen samen met familie(fv), patiënten(raad), basiswerkers & bestuur! Op maat van / voorkeur voorziening/afdeling zie Familie in GGZ: partners in zorg (2006) Combinatie van diverse benaderingen meest succesvol Timing (bv. projecten art. 107) Metingen - opvolging

38 Methoden & methodieken VOORZIENINGEN De zorg gaat door! (PON, GGZ, 2007) (ervaringskennis + praktijkkennis + wetenschappelijke kennis) Een sterke band / verandermethodiek (VILANS, ouderenzorg, 2011) Partners in zorg draaiboek (Kenniskring Transities in Zorg & Argos Zorggroep, ouderenzorg, 2007) Meriden Family Programme (www.meridenfamilyprogramme.com) Consultancy op maat (Vlaamse Dienst Autisme, VVA, Centrum Zit Stil, ) ZORGPADEN, zorgnetwerken, RICHTLIJNEN, evaluatie-instrumenten FV in adviescomités, focusgroepen, jury s, ronde-tafels, KBS (2007, 2008, 2011): factoren van effectieve participatie

39 Perspectief

40 To do Participatief opstellen Vlaams familiebeleid & visie met beter en geïntegreerd statuut voor ervaringswerkers & FV Participatie- en ondersteuningsmethodieken en -practices Inventarisatie Onderzoek/ontwikkeling, vertaling & verbreding + evaluatie Promoting, training, implementatie + opvolging Opleiding, vorming & coaching Hulpverleners (formeel & informeel circuit en andere sectoren) Familievertegenwoordigers (meso/meta) & ervaringswerkers (micro/meta) Familieplatform GG

41 If you want small changes in the workforce then work on attitudes. But if you want quantum changes, then change a person s perception of their role (Covey 1994) Familieparticipatie - hulpverlenersparticipatie?

42 Literatuur

43 Literatuur Hulpverleners Boeken/rapporten Hulpverleners en familie: partners in zorg. Een handleiding voor hulpverleners in de ggz, Borgesius Els, Psychische stoornissen & naastbetrokkenen. Een praktijkboek voor behandelaars, Van Meekeren E. & Baars J., Ondersteuning aan GGZ-mantelzorgers, EXPMZ, 2011 (online pdf) Familie als partner in ggz. SIMILES, 2012 (online pdf) Artikels Factsheet mantelzorgers van mensen met psychische aandoening, 2011 (online pdf) Client, familie en hulpverlener. Over het belang van samenwerking. Tijdschrift voor rehabilitatie, 2008 (4), p Tussen cliënt en zorgverstrekker, Psychiatrie & Verpleging, 2004 (1), 21-32

44 Literatuur Beleid (meso/meta/macro) Participatie van cliënten en mantelzorgers in de therapeutische projecten, Tambuyzer et al, LUCAS, 2010 (online pdf) Eén verhaal, drie visies. cliënten, familieleden en hulpverleners over participatie in de geestelijke gezondheidszorg, Tambuyzer, 2012 Hefbomen voor een betere cliëntenparticipatie, Denis, A., & Teller, M., KBS, 2011 Familie in de GGZ: partner in zorg, van Lier W., EXPMZ, 2008 (online pdf) Genoeg is genoeg. Trappenburg, M., 2011 (online pdf) Niet alleen de cliënt centraal, van de Bovenkamp & Trappenburg, 2008 (online pdf) Betrokken omgeving, 2004 (online pdf) Familiebeleid in de GGZ: van moeilijkheden naar mogelijkheden, NIZW Zorg & EIZ, 2006 (pdf) Samenspel met mantelzorger, EXPMZ, 2007 (online pdf) Modelrichtlijn Familie- en Naastbetrokkenenbeleid Versie 2.0, SLKF, 2009 (online pdf) Criteria familiebeleid vanuit cliënten en familieperspectief, LPGGZ, 2011 (online pdf) Prestatie-indicatoren familiebeleid, Zorgverzekeraars Nederland & LPGGZ, 2011 (online pdf) Families as Partners in Mental Health Care: A Guidebook for Implementing Family Work, Froggatt et al., 2007

45 Verdere info & vragen: 0476/

Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe?

Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe? Ontwikkeling van Familiebeleid in Geestelijke Gezondheidszorg Wat? Waarom? Hoe? Inhoud Uitgangspunt vanuit familieperspectief Wat is familiebeleid? Verantwoording en vaststellingen vanuit familieperspectief

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan?

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Ilse Weeghmans Directeur Vlaams Patiëntenplatform vzw Science meets psychiatric practice 21 juni 2013 - Duffel Overzicht Het Vlaams Patiëntenplatform vzw Eén stem

Nadere informatie

DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon

DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon DETECTIE EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG DE ONTWIKKELING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN Saskia Aerts en Eva Dumon Studiedag VVP 10 november 2015 Programma Introductie Ontwikkeling en planning

Nadere informatie

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) Definitie consensus groep EPA¹ - Sprake van psychische stoornis

Nadere informatie

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief

Praten met familie 29-09- 15. Hulpverleners: Last of lust. Last / lastig. Lust. Stichting Labyrint-in Perspectief Praten met familie Francisca Goedhart, Stichting Labyrint- in Perspectief Jacklin Goudsblom, GGZ Noor Holland Noord en PIMM trainer. Hulpverleners: Last of lust Last / lastig (hulpverlener = hv) Lust (hulpverlener

Nadere informatie

Sterk in verbondenheid

Sterk in verbondenheid Similes verenigt de families met een psychisch ziek gezinslid Similes verenigt gezinnen met een psychisch ziek familielid Sterk in verbondenheid presentatie Jef Geldof 17 januari 2012 ouders, broers en

Nadere informatie

Mantelzorg. Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online. Inhoud 24-4-2014

Mantelzorg. Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online. Inhoud 24-4-2014 Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online Yvonne de Jong, 11 april 2014 Congres Wijkverpleegkundigen anno nu Inhoud Kennis van mantelzorg Visie op samenspel SOFA-model 4 stappen mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent

Actieve Patiëntenparticipatie. Jan Delvaux Gent Actieve Patiëntenparticipatie Jan Delvaux Gent Participatie start vanuit een stevige basis Poco Loco WED OXOt UilenSpiegel Art. 107 PsyGent Wisselwerkingen Aanloophuis Poco Loco Voor mensen met een psychosociale

Nadere informatie

3/12/2014. Cultuur van ongedwongenheid. Waarom focus op cultuur? Succesfactoren & Valkuilen

3/12/2014. Cultuur van ongedwongenheid. Waarom focus op cultuur? Succesfactoren & Valkuilen Cultuur van Succesfactoren & Valkuilen Riet Willems Riet.Willems@opzgeel.be Waarom focus op cultuur? Complexiteit van nieuwe tendensen (herstel, empowerment, participatie, vermaatschappelijking, kwaliteitsdenken,

Nadere informatie

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film

Mantelzorg bij kleinschalig wonen. Handreiking bij film Mantelzorg bij kleinschalig wonen Handreiking bij film Colofon Datum: september 2012 Auteurs: Ilse de Bruijn (MOVISIE) en Nienke Blijham (Vilans) Met medewerking van: De Rinnebeek (locatie van zorgorganisatie

Nadere informatie

CRITERIA FAMILIEBELEID

CRITERIA FAMILIEBELEID CRITERIA FAMILIEBELEID vanuit cliënten- en familieperspectief LPGGz juli 2011 [1] Het opbouwen van een relatie met familie is een investering, maar betaalt zich terug. Als je eenmaal met de familie op

Nadere informatie

Expertisecentrum Begeleid Leren. Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening

Expertisecentrum Begeleid Leren. Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening Expertisecentrum Begeleid Leren Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening Expertisecentrum Begeleid Leren Ê Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

FAMILIEBELEID VINCENT VAN GOGH

FAMILIEBELEID VINCENT VAN GOGH FAMILIEBELEID VINCENT VAN GOGH Inleiding Familie en naastbetrokkenen maken deel uit van het sociale netwerk van cliënten en behoren daarmee tot het aandachtsgebied van Vincent van Gogh. *) Familie en naasten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Familieraad Jaargang 3 nummer 2 september 2015

Nieuwsbrief Familieraad Jaargang 3 nummer 2 september 2015 Nieuwsbrief Familieraad Jaargang 3 nummer 2 september 2015 Familieraad als verbindende factor tussen cliënt, professional en familie Voor u ligt de nieuwsbrief van de Familieraad van GGZ Oost Brabant.

Nadere informatie

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model Workshop: Familiegericht werken SOFA-model In de zorg staat de zorgvrager centraal, maar ook de familie is betrokken partij als iemand wordt opgenomen in het WZC. Om de zorg goed te laten verlopen, is

Nadere informatie

Dwang(reductie) in de psychiatrie

Dwang(reductie) in de psychiatrie Dwang(reductie) in de psychiatrie Drs. Yolande Voskes Research Programme > Quality of Care Department of Medical Humanities Separatie: problematisch? Traumatische en emotionele ervaring Cliënten: angst,

Nadere informatie

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015.

Inleiding. Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Inleiding Beste familielid, Hierbij de programmafolder voor familieleden van onze Herstelweek 2015. Dit is intussen onze derde editie. Met deze Herstelweken willen we cliënten en hulpverleners samen gedurende

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING 2009 Hierbij hebben wij het genoegen om u het jaarverslag over 2009 te doen toekomen. Statutaire naam Angst Dwang Fobiestichting Vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart Dia 1 Dia 2 Routeboekje Kennismaken Project Methodieken Aan de slag in uw gemeente! Dia 3 Stelling 1 Onze organisatie begeleid ook mensen met NAH zonder indicatie. Dia 4 Stelling 2 perspectief is geborgd

Nadere informatie

Aandacht voor de kinderen van de cliënt KOPP & schouders Francisca Goedhart Désiré Groeneweg Stichting Labyrint-In Perspectief 22 november 2013 Landelijke stichting voor familieleden van en andere direct

Nadere informatie

CRITERIA FAMILIEBELEID. vanuit cliënten- en familieperspectief

CRITERIA FAMILIEBELEID. vanuit cliënten- en familieperspectief CRITERIA FAMILIEBELEID vanuit cliënten- en familieperspectief LPGGz mei 2011 Het opbouwen van een relatie met familie is een investering, maar betaalt zich terug. Als je eenmaal met de familie op één lijn

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen What s in a name?

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen What s in a name? Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen What s in a name? The people have the right and duty to participate individually and collectively in the planning and implementation of their health care. (Alma-Ata

Nadere informatie

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Bert Molewijk (RN,MA, PhD) Voorbij de vrijblijvendheid Programmaleider Moreel Beraad, VUmc Associate professor Clinical Ethics, Oslo VWS, Week

Nadere informatie

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013

PRIT praat INTERSECTORAAL. 12 december 2013 PRIT praat INTERSECTORAAL 12 december 2013 Wie is de persoon met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek? Enkele cijfers (Itinera) Als 3 willekeurige Belgen rond een tafel zitten,

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de drughulpverlening

Beroepsgeheim in de drughulpverlening Beroepsgeheim in de drughulpverlening KU Leuven Broeders van Liefde Studiedag De8 Antwerps Integratiecentrum Antwerpen, 15 januari 2013 Inleiding Specifieke invalshoek Vanuit West-Europese en Vlaamse cultuur

Nadere informatie

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning

Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning Informele Zorg in de ggz Een eerste verkenning GGZ Nederland, augustus 2013 Ellen de Haan (edhaan@ggznederland.nl of 033-4608958) De informele zorg krijgt een steeds belangrijkere positie ten opzichte

Nadere informatie

Multifamily Groups volgens McFarlane

Multifamily Groups volgens McFarlane Multifamily Groups volgens McFarlane Workshop 9 oktober 2012 Ingeborg Siteur, psychiater/gezinstherapeut Altrecht Familie-training als onderdeel van een totaal aanbod Familie psychoeducatie ACT/casemanagement

Nadere informatie

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Patiëntenparticipatie als meerwaarde voor... Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Ilse Weeghmans,VPP vzw Symposium

Nadere informatie

INVESTEREN IN DE FAMILIE, IS INVESTEREN IN DE CLIENT!

INVESTEREN IN DE FAMILIE, IS INVESTEREN IN DE CLIENT! INVESTEREN IN DE FAMILIE, IS INVESTEREN IN DE CLIENT! Het betrekken en begeleiden van familieleden en belangrijke naasten in de Geestelijke Gezondheidszorg Maartje van der PijI, SPH "Niels is 63 jaar,

Nadere informatie

COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN

COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN S T U D I E N A M I D D A G P A T I E N T E N E D U C A T I E B I N N E N C H R O N I S C H E Z O R G L E U V E N 1 1 / 0 9

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Aanleiding onderzoek Meer kennis over cliëntgestuurde interventies nodig; belangrijk voor ontwikkelingen GGz Interventies door cliënten:

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Inleiding 11. 1 Sociale psychiatrie 19 Ivonne van der Padt. 2 Elementen van een sociaal- psychiatrische methodiek 45 Ben Venneman

Inleiding 11. 1 Sociale psychiatrie 19 Ivonne van der Padt. 2 Elementen van een sociaal- psychiatrische methodiek 45 Ben Venneman Inhoud Inleiding 11 1 Sociale psychiatrie 19 Ivonne van der Padt 1.1 Inleiding 19 1.2 Stand houden ondanks golfbewegingen 19 1.3 Uitgangspunten van de sociale psychiatrie 24 1.4 Sociale psychiatrie in

Nadere informatie

Daan Schinning Dorothé van Slooten

Daan Schinning Dorothé van Slooten Ervaringswerkers: ervaringsdeskundigen als zorgverleners Daan Schinning Dorothé van Slooten Daan Schinning Ervaringswerker ACT Team Vroege Psychose Eindhoven Dorothé van Slooten Beleidsmedewerker Psycope

Nadere informatie

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat

herstelgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat hgerichte visie als leidend principe Hoe doe je dat > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht benaderen visie op de cliënt inleiding1.5 1 > fasen h h empowermentgericht coachen rehabilitatiegericht

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Henk-Willem Klaassen. Bondgenoten. Hoe familieleden en hulpverleners in de psychiatrie samen kunnen optrekken. Boom Amsterdam

Henk-Willem Klaassen. Bondgenoten. Hoe familieleden en hulpverleners in de psychiatrie samen kunnen optrekken. Boom Amsterdam Henk-Willem Klaassen Bondgenoten Hoe familieleden en hulpverleners in de psychiatrie samen kunnen optrekken Boom Amsterdam Inhoud Voorwoord 13 Inleiding 15 Deel 1 De praktijk 21 1 Intake 25 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg

Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Mantelzorg en professionals: bondgenoten in de zorg Workshop Mantelzorg Febe Lenie de Pater Consulent Mantelzorg Freelancer Mantelzorgondersteuning November 2014 Doel workshop Bewustwording rol en positie

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Dementie, probleemgedrag en de mantelzorger

Dementie, probleemgedrag en de mantelzorger Dementie, probleemgedrag en de mantelzorger LOAG Gedragsstoornissen en psychiatrie bij dementie Utrecht, 16 april A. Kunneman, gz-psycholoog Introductie GZ-psycholoog Werkzaam op de GAAZ / poli geriatrie

Nadere informatie

Evidence based nursing: wat is dat?

Evidence based nursing: wat is dat? Evidence based nursing: wat is dat? Sandra Beurskens Lector kenniskring autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekte Kenniskring autonomie en participatie EBN in de praktijk: veel vragen

Nadere informatie

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid 3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ Familie-organisaties Balans Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD,

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh

ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh ZORG VOOR EEN GOEDE MANTEL Beleid Mantelzorg Waardeburgh Opgesteld door: Bijlage: Albert Tahaparij Eveline Stehouwer Ellen van den Bosch Folder Mantelzorg Vastgesteld MT d.d. 10 september 2013 Opgesteld

Nadere informatie

Bijzondere mantelzorgers. Bijzondere mantelzorgers. Opbouw. Opbouw. Bijzondere mantelzorg 7-7-2014. Aandacht voor naasten - een korte historie

Bijzondere mantelzorgers. Bijzondere mantelzorgers. Opbouw. Opbouw. Bijzondere mantelzorg 7-7-2014. Aandacht voor naasten - een korte historie Presentatie Rick Kwekkeboom Bijzondere mantelzorgers Bijzondere mantelzorgers De lat, die bepaal jij De lat, die bepaal jij (????) Aandacht voor naasten - een korte historie In tijden van anti-psychiatrie:

Nadere informatie

3.3 Stappenplan voor het versterken van de positie van de familieraad

3.3 Stappenplan voor het versterken van de positie van de familieraad 1. Inleiding De SLKF maakt zich sterk voor wettelijke erkenning van familieraden in de GGZ. In tegenstelling tot de cliëntenraad heeft namelijk (nog) geen wettelijke status. De taken en bevoegdheden, rechten

Nadere informatie

VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID

VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID Deze vragenlijst is gebaseerd op de Criteria Familiebeleid van het Landelijk Platform GGz. De Kwaliteitscriteria Familiebeleid is het product van het meerjarenproject

Nadere informatie

NAH werk in uitvoering. 15 januari 2016 interactieve dag ter afsluiting van het Voucherproject

NAH werk in uitvoering. 15 januari 2016 interactieve dag ter afsluiting van het Voucherproject NAH werk in uitvoering 15 januari 2016 interactieve dag ter afsluiting van het Voucherproject Presentatie HLC door Mia Verschaeve www.hersenletselcentrum.com Samenwerkende partijen De Voucherhouders in

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Open opname afdeling kc 1.1

Open opname afdeling kc 1.1 Open opname afdeling kc 1.1 Volwassenen Open opname afdeling kc 1.1 Introductie We heten u welkom op de open opname afdeling kc 1.1. van Mondriaan. In deze folder geven wij u meer informatie over opname

Nadere informatie

Landelijke Platform GGz en SLKF presenteren het landelijk congres VAN FAMILIE MOET JE HET HEBBEN! 5 november 2012 De Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Landelijke Platform GGz en SLKF presenteren het landelijk congres VAN FAMILIE MOET JE HET HEBBEN! 5 november 2012 De Nieuwe Buitensociëteit Zwolle Landelijke Platform GGz en SLKF presenteren het landelijk congres VAN FAMILIE MOET JE HET HEBBEN! 5 november 2012 De Nieuwe Buitensociëteit Zwolle 1 1 Met dank aan het Vijfde Wijkteam GGZ NHN, H.W. Klaassen

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

WMO werkplaats Twente

WMO werkplaats Twente WMO werkplaats Twente Deelproject 3: Signaleren in een wijknetwerk Kern: Ria Jaspers (Saxion) Merle Marij Overmars (MEE Twente) Schil: Wil Varwijk (Alifa, welzijn Enschede) Tessa Weijers (Iemenschoer,

Nadere informatie

Lang zullen we leven!

Lang zullen we leven! Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd Lang zullen we leven! Inauguratie 16 februari 2011 Dr. Evelyn Finnema Welkom! Waar gaan we het over hebben? Onderwerpen Aanleiding De opgaven en de

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Borderline 2014

Activiteitenplan Stichting Borderline 2014 Activiteitenplan Stichting Borderline 214 1. Algemene Informatie Hoofddoelstelling Subsidie ministerie VWS Egalisatiereserve Het delen van ervaringskennis over borderline persoonlijkheidsstoornis met lotgenoten,

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

13-11-2014. Poster. Belemmeringen in drie categorieën te verdelen: In duo s: 1. Persoonlijke belemmeringen

13-11-2014. Poster. Belemmeringen in drie categorieën te verdelen: In duo s: 1. Persoonlijke belemmeringen Poster Jacomijn Hofstra Onderzoeker lectoraat Rehabilitatie en docent Toegepaste Psychologie, Hanzehogeschool Groningen In duo s: Belemmeringen in drie categorieën te verdelen: Wat hindert jongvolwassenen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Module familiebegeleiding. henk-willem klaassen,mei 2013 SLKF

Module familiebegeleiding. henk-willem klaassen,mei 2013 SLKF Module familiebegeleiding Inleiding en indeling Wie staat er voor u? Waarom sta ik voor u? Wat wil ik met u? Wat wil ik van u? Wie staat er voor u? Henk-Willem Klaassen Zoon en broer van Sociaal psychiatrisch

Nadere informatie

Specifieke opdrachten van de Federatie Belangenbehartiging. Specifieke opdrachten van de Federatie Belangenbehartiging

Specifieke opdrachten van de Federatie Belangenbehartiging. Specifieke opdrachten van de Federatie Belangenbehartiging De Federatie Similes Wat doet de Federatie voor u? Martine De Moor 17 januari 2012 - Vertegenwoordiging Familieplatform GGZ Federatieactiviteiten Project Participatie Project Trialoog Project Bewindvoering

Nadere informatie

Supported Employment modelgetrouwheid in Vlaamse arbeidsrehabilitatieprogramma s Knaeps J. & Van Audenhove Ch. GGZ-congres, 2012 Overzicht Inleiding Onderzoek Onderzoeksvragen Methode Analyse Resultaten

Nadere informatie

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas

Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Verslag werkgroep ontslagmanagement GGZ Datum van overleg: 4 december 2012 van 9u 11u Locatie: PC Sint-Hieronymus, Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: Bike Hendrickx/ Linda Van de AZ Nikolaas, PAAZ

Nadere informatie

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid Voorlichtingsen cursusaanbod ervaringsdeskundigheid De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en naastbetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Eigen regie in de palliatieve fase

Eigen regie in de palliatieve fase Verwante begrippen Eigen regie in de palliatieve fase zelfmanagement Hanke Timmermans Opdracht film ZM Er volgt zo meteen een korte film van ca. 6 minuten, waarin zes mensen met een chronische ziekte aan

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Voor familie en betrokkenen

Voor familie en betrokkenen Voor familie en betrokkenen Familiebeleid Voor familie en betrokkenen Introductie Het is niet gemakkelijk als uw partner, familielid of kennis met psychische problemen en/of een verslaving worstelt. U

Nadere informatie

Project DeelSEL; Verslaving

Project DeelSEL; Verslaving Project DeelSEL; Verslaving Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 8 november Het project sluit aan bij opdracht(en) 3 en 6 van de SEL Zorgregio Gent vzw. Opdracht

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg

Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg Hoofdstuk 3. Doel, middel en organisatie van het Chronic Care Model in termen van epilepsiezorg Wanneer we de kernelementen van het Chronic Care Model toepassen op de epilepsiezorg dan praten we over de

Nadere informatie

Training bij aanvang van het project: Hersenletsel en Netwerkondersteuning rond Mantelzorg. 26 oktober 2010 Ellen Witteveen

Training bij aanvang van het project: Hersenletsel en Netwerkondersteuning rond Mantelzorg. 26 oktober 2010 Ellen Witteveen Training bij aanvang van het project: Hersenletsel en Netwerkondersteuning rond Mantelzorg 26 oktober 2010 Ellen Witteveen Agenda voor 26 oktober ochtendgedeelte Deel 1 Korte introductie Wie is wie? Project

Nadere informatie

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Leven met epilepsie: Zelfmanagement Loes Leenen, MANP PhD trainee zelfmanagement Inleiding Achtergrond Zelfmanagement Zelfmanagement & Kwaliteit van leven

Nadere informatie

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis - Beuningen - - donderdag 19 november 2015 1 Van Binnenhof naar Beuningen een beeld 2 Waar hebben we het over zelfzorg gebruikelijke zorg Informele zorg professionele

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Toolkit. Familieparticipatie

Toolkit. Familieparticipatie Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen en aanvullen met

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Informatie & Beroepsgeheim

Informatie & Beroepsgeheim Informatie & Beroepsgeheim Duffel 1 december 2009 Axel Liégeois, Waarden in dialoog, hoofdstuk 7, p. 147-181. Inleiding Afbakening onderwerp Alle gegevens over zorgvrager in zijn of haar leefwereld Mondeling

Nadere informatie

Project I GGz-jongeren aan het werk

Project I GGz-jongeren aan het werk Project I GGz-jongeren aan het werk Met het project GGz-jongeren aan het werk willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende

Nadere informatie

Open communicatie leidt tot minder stress. trainer. 1 methode familiezorg trainer

Open communicatie leidt tot minder stress. trainer. 1 methode familiezorg trainer Methode Familiezorg Open communicatie leidt tot minder stress trainer 1 methode familiezorg trainer Voorwoord Het hart van de zorg is daar waar de zorg gegeven wordt, waar kwetsbare families vragen, problemen

Nadere informatie

Bind-Kracht: Een wervend kader voor een lokaal armoedebeleid

Bind-Kracht: Een wervend kader voor een lokaal armoedebeleid Bind-Kracht: Een wervend kader voor een lokaal armoedebeleid Kristel Driessens Katinka Vercammen Conferentie Meedoen is mogelijk Gemeente Lelystad 7/11/2013 Definitie van armoede (Vranken Jaarboek Armoede

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Ontwikkeling van evidence based producten. Luciënne Heerkens Petri Embregts

Ontwikkeling van evidence based producten. Luciënne Heerkens Petri Embregts Ontwikkeling van evidence based producten Luciënne Heerkens Petri Embregts Vertalen van evidence naar praktijk Evidence based practice Gewetensvol, oordeelkundig gebruik van beste bewijs om beslissingen

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders

Algemene informatie voor ouders Algemene informatie voor ouders Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten - én hun ouders - kunnen terecht bij

Nadere informatie

Aan de slag. Geestelijk gezond

Aan de slag. Geestelijk gezond Direct aan de slag Geestelijk gezond Iedereen streeft naar een gezond leven. Daarin past de zorg voor lichaam en geest. Niet alleen omdat mensen daar zelf bij gebaat zijn, maar ook omdat onze omgeving

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden Prof. dr. Petri Embregts Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt en

Nadere informatie

Dementienetwerk Provincie Antwerpen

Dementienetwerk Provincie Antwerpen Dementienetwerk Provincie Antwerpen Dementienetwerk Provincie Antwerpen Dementienetwerk Provincie Antwerpen 2 Historiek 1998: PGN (Psychogeriatrisch Netwerk Lier) start als multidisciplinair en sectoroverschrijdend

Nadere informatie

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin

Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN. Onderdeel van Arkin Naastbetrokkenen INFORMATIE VOOR NAASTBETROKKENEN VAN CLIËNTEN Onderdeel van Arkin Informatie voor naastbetrokkenen van cliënten 1. Inleiding Als uw familielid of naaste psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

DE ADVIESWINKEL. Diversiteitscompetentie en taboedoorbreking bij hulpzoekgedrag.

DE ADVIESWINKEL. Diversiteitscompetentie en taboedoorbreking bij hulpzoekgedrag. Shada Shirazi DE ADVIESWINKEL Diversiteitscompetentie en taboedoorbreking bij hulpzoekgedrag. DE ADVIESWINKEL Psychologiestudenten bieden -gratis- een luisterend oor aan Amsterdammers met lichte psychische

Nadere informatie

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Mantelzorgbeleid Intramuraal Amstelring 2013 1 Inleiding Mantelzorg staat in de belangstelling. Het ontwikkelen

Nadere informatie