Familieparticipatie. Aandachtspunten en selectief overzicht van methodieken & methoden voor de realisatie van een gezinsvriendelijke ggz

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Familieparticipatie. Aandachtspunten en selectief overzicht van methodieken & methoden voor de realisatie van een gezinsvriendelijke ggz"

Transcriptie

1 Familieparticipatie Congres GGZ 19/09/2012 Lieven Dupont Stafmedewerker studiedienst Aandachtspunten en selectief overzicht van methodieken & methoden voor de realisatie van een gezinsvriendelijke ggz

2 Inhoudstafel Introductie Krachtlijnen / MACRO MICRO MESO META (opleiding) META (onderzoek & ontwikkeling) Perspectief Literatuur

3 Introductie Algemene begrippen en kaders

4 Begrippen Triade-trialoog FGG expliciete focus op familie-dialoog Participatie (definitie LUCAS) Participatie (in ggz) betekent (1) inspraak in besluitvorming en (2) actieve deelname* aan een (3) waaier van activiteiten (planning, evaluatie, hulpverlening, onderzoek, training, rekrutering, ) (4) vanuit de ervaringsdeskundigheid van de persoon, (5) in partnerschap met professionals. * breder: ook info & ondersteuning krijgen

5 Procesmodel participatie (Tambuyzer et al., 2010)

6 Knelpunten (~ determinanten/contextfactoren, Tambuyzer et al., 2010) 1. Gebruikerskenmerken op maat * interesse, assertiviteit, taboe, ik mantelzorger? * relatie patient-familie, overbelasting * leeftijd, problematiek, 2. Informatieverstrekking & communicatie, vakjargon micro, meso 3. Geen of onduidelijke procedures, micro, meso, meta wisselende hulpverleners, (onderzoek & ontw.) 4. Gebrek aan ondersteuning & opleiding meta (opleiding hv) 5. Attitude: geruststelling, niet serieus nemen, meta (opleiding), autoriteit, vooroordelen, wantrouwen, meso, macro te complex, 6. Geen tijd & middelen meso, macro

7 Participatieladder o o o o Van samenspraak tot samenwerking Therapie is geen participatie Belang van informatie & empowerment Onthaal, luisteren, dialoog Realiteit is complexer: geen doel op zich - afhankelijk van context, doelstellingen & mogelijkheden recht, geen plicht ; niet hoe hoger, hoe beter

8 Krachtlijnen Algemene aandachtspunten voor de realisatie van een gezinsvriendelijke ggz en aanpalende sectoren (welzijn, onderwijs, arbeid,...)

9 Algemeen Structuur & Cultuur Alle niveaus Alle types professionelen Top-down & bottom-up (samenwerking) Evidence based & practice based Op maat Evaluatie/metingen & opvolging-bijsturing Info, opleiding, vorming & coaching Dialoog, ontmoeting, uitwisseling Ervaringsdeskundige (ED) ervaringswerkers (micro) & vertegenwoordigers (FV) (meso)

10 MACRO GGZ-beleid CULTUUR Stimulerend kader (visie, projecten, incentives, ) Beeldvorming (psychisch ziek zijn, zelfhulp, professionele hulp) STRUCTUUR Familiebeleid Kwaliteitsdecreet, kwaliteitscontrole (uitkomst én proces) Aanpassing opleidingscurricula Middelen & tijd

11 Mindset Contact met familieleden hoeft niet veel tijd te kosten. een luisterend oor, een telefoontje, Dynamisch zoekproces naar een unieke & constructieve samenwerking, in het belang en met respect voor allen Familie/gezinstherapie familieparticipatie

12 MICRO Methodieken, methoden en aandachtspunten voor een gezinsvriendelijkere zorg op individueel niveau: cliënt familie hulpverlener

13 Basisschema rollen & noden (EXPMZ, 2007) Familie-mantelzorger Professional Informatiebron - ED Afstemmen & erkennen Zorgverlener of niet! Samenwerken & informeren Zorgvrager Ondersteunen (praktisch & emotioneel) Rolbehoud Faciliteren & verbinden

14 Focus: informatie & ondersteuning Algemene kenmerken Kennisoverdracht Beleving, erkenning van last en lijden, rouwverwerking Cognitie: verwachtingen bijstellen, realistische doelen stellen Vaardigheden in omgang, communicatie met naaste & hv, hulp & steun zoeken, problemen oplossen, Evidence based Cliënt: herval heropname therapietrouw regelm. medicijngebruik Familie: subjectief welbevinden stress gezondheidsklachten isolatie Opvolgings- & terugkomdagen effect op lange termijn! Info = basis voor steun en empowerment/participatie Structureel onderdeel takenpakket/competentieprofiel hv?!

15 Focus: informatie Psycho-educatie InFoP (www.werkenmetfamilies.be) PROFAMILLE (www.werkenmetfamilies.be) (franstalig) Psychische problemen in de familie (www.trimbos.nl) Psycho-educatie voor familieleden van mensen met schizofrenie Omgaan met borderline Omgaan met mensen met een depressie Family Psycho-education (www.samhsa.gov) Rondleiding, infofoon, inloophuis/inloopmobiel, praatcafé s, inforeeks, thema-avond, studiedag, symposium, juridisch advies, Folders & brochures, documentatiecentrum, tijdschrift, websitesociale media, literatuur, spellen, films, reportage,

16 Focus: informatie & ondersteuning (coping) Methodieken COMPAS (www.werkenmetfamilies.be) + ED PROSPECT (EUFAMI) + ED PROFAMILLE (www.werkenmetfamilies.be) (franstalig) Training Interactievaardigheden (www.demat.nl) + ED Behavioural Family Therapy (BFT) (Falloon et al, 84, 85, 87, 93) + ED Multi Family Group Therapy (MFGT) (McFarlane et al, 1995) Motiverende gespreksvoering (www.werkenmetfamilies.be, Vroegdetectie & preventie: KO(P)Ploper in zorg (www.koppvlaanderen.be) Psychische problemen in de familie (PIF)(www.trimbos.nl) Mijn verhaal als mantelzorger (www.ggnet.nl) Preventieve ondersteuning mantelzorger (POM) (www.trimbos.nl) Pakket Interventie Mantelzorg op Maat (PIMM) Altrecht, in ontwikkeling

17 Focus: informatie & ondersteuning (coping) Methoden Lotgenotencontact Ouder/partnertrainingen Familieverenigingen, ECD Foton, zelfstandige coaches Individuele gezinsondersteuning - familiebegeleiding Vb.: ouderbegeleiding Centrum Zit Stil, sociale dienst Huntingtonliga, dementieconsulent & chat (ECD), van begeleidingen auticoach, familievertrouwenspersoon & methode Familiezorg (www.exfam.nl), Literatuur & (interactieve) websites Crisis- en respijtzorg

18 Focus: afstemming & samenwerking Coaching & MDO Zorgtrajectbegeleiding + zorgboek + opleiding (Centrum Zit Stil) Sociale dienst Huntington-liga Familievertrouwenspersoon (www.stichting-fvp.nl & (Info, doorverwijzing, ondersteuning, advies, bemiddeling, signaleren bij problemen, vragen en klachten rondom de hulpverlening) THUISZORG GDT-overleg Overleg rond de psychiatrische patiënt (vanaf 1 april 2012)

19 Focus: samenwerking & verbinding Netwerkmethodieken Patiënt & omgeving als expert Eigen Kracht Conferentie (www.eigen-kracht.be) Familienetwerkberaad (www.opvang.be) Familiezorgconferentie ( Gedeelde zorg, 2007) Columbus-experiment (www.vzw-oranjehuis.be) ONADA (onada.kinsbergenvzw.be) Ontwikkeling, versterking & gebruik netwerk MAPS, ELP, PTP (www.planvzw.be) (www.supportatwork.be) Genogram, ecogram/map, zorgleefplan, levensverhaal, levensboek, levenskalender, - zie toolkits Getuigenissen & verhalen (bv. leven als (g)een ander )

20 Focus: samenwerking & afstemming Beter Samen - (VVA) Ontwikkeld door en bestemd voor zowel ouders als dienstverleners Doel: voorbereiding samenwerking, houvast informatie-uitwisseling (ook ts. voorzieningen), start & opvolging handelingsplan Inhoud & vorm: Visie/handleiding over samenwerking Praktische fiches samenwerking op maat, afsprakennota, ouder - en dienstverlenersdeskundig verslag! Cursus om instrument te leren gebruiken In begrijpelijke, herkenbare, respectvolle taal

21 Focus: samenwerking, afstemming & verbinding Tools Triadekaart Als kapstok voor gesprek, noden & mogelijkheden familie, taken en taakverdeling, beeld van verloop Bestemd voor alle 3 partijen Gekoppeld aan vorming - dvd: Gedeelde zorg Afsprakenformulieren, communicatieschriften, Digitale tools De Wegwijzer (www.participate-autisme.be), gebaseerd op Beter Samen Familienet (https://hetfamilienet.nl) ShareCare (www.sharecare.nl)

22 MESO Methoden & modellen voor organisaties & netwerken om betrokkenheid van families op micro-niveau te bevorderen

23 Basis Heldere visietekst & expliciet familiebeleid op maat PIJLER 1: Omgang, informatie & betrokkenheid PIJLER 2: Familie-beleid in de organisatiestructuur Vb. Modelregeling Betrokken omgeving (2006), Modelrichtlijn SLKF (2009), Criteria LPGGZ (2011), Familie-prestatie-indicatoren LPGGZ (2011- ) Opleiding & coaching àlle medewerkers competentieprofiel tijdens werktijd

24 Pijler 1: Omgang, informatie & betrokkenheid 1. Informatie- en communicatiebeleid Wie, wat, hoe, wanneer, Persoonsgebonden vs. niet-persoonsgebonden info Pro-actief, herhaald, op maat, ook + 2. Respectvolle & zorgvuldige omgang 3. Betrokkenheid bij opname, diagnostiek, behandeling, ontslag, evaluatie & nazorg, inclusief crisis- en signaleringsplan 4. Toegankelijkheid/bereikbaarheid Betrek de familie, tenzij de patiënt dit gemotiveerd niet wil ( inspanningsplicht )

25 Pijler 1: Omgang, informatie & betrokkenheid tips/tools Aangepaste brochures / onderdeel familie op website Ziekte, verloop, behandeling, medicatie, Juridische aspecten, voorziening, beleid, accommodatie, regels, Ondersteuning & activiteiten, familieverenigingen Luisterplaatsen en gespreksruimtes Checklist met aandachtspunten familiegesprek/mantelzorg Standaardruimte familie in dossier bij elke fase in behandeling

26 Pijler 2: Familie-beleid in de organisatiestructuur - 1 Aanbod informele ontmoeting & activiteiten Methodieken, tools & protocollen Psycho-educatie, coping, triadekaart, Context & mantelzorgbelasting: KOPP, POM, PIMM, rouwprotocol, Richtlijnen rond omgang met beroepsgeheim Formele metingen familie Noden & behoeften; bv. vragenlijst familie (LPGGZ), FPRI, Mantelzorgbelasting; bv. EDIZ, Zorgkompas (VILANS), CSI, IBF, BES, ISB,

27 Pijler 2: Familie-beleid in de organisatiestructuur - 2 Systematisch betrekken familie bij hulpverlening, beleid, training/casuïstiek, onderzoek, procesbegeleiding Ruimte voor handelingen mbt. familie in tijdsregistratiesysteem Feedbackprocedures klachtenregeling Familieraad, werkgroep, panel, familie-organisaties-fv + budget Opgeleid referentiepersoon, ambassadeur (ED ervaringswerker), FVP Coöperatie Vast aanspreekpersoon familie Aanbod/aandacht voor: Nazorg (arbeid, wonen, ) Crisis- en respijtzorg

28 Voordeel protocollen & standaardwerkwijzen (1) verantwoording naar cliënt (2) ondersteuning & houvast (3) willekeur en vergeten (4) bevordert constructief & doelgericht overleg (5) juiste timing & dosering (6) Inzicht voor familie in wat zij van de organisatie mogen verwachten

29 META (opleiding) Cursussen, trainingen, vormingen & coaching voor hulpverleners om kennis, attitude en vaardigheden mbt. familiebetrokkenheid te verbeteren

30 Algemeen Basis- en vervolgopleidingen, supervisie, intervisie & coaching Inclusief psychiaters, huisartsen, privétherapeuten en andere sectoren Méér dan een korte training + follow-up (terugkomdagen)! Train-de-trainer cursussen Competentieprofiel ( goed hulpverlenersschap = informeren & betrekken familie) Inzet van ED bij ontwikkeling curriculum, methoden, training,

31 Inhoudsaspecten vorming (Afhankelijk van fase hv werken op bewustzijn of op houding & gedrag) Attitude & reflectie Inzicht in leefwereld, ervaringen & noden van familie Meerwaarde & noodzaak van familie-expertise en betrokkenheid Contextueel-systemisch denken ( geven zien, meerzijdige partijdigheid, ) Flexibiliteit in het zoeken naar oplossingen Aandacht voor tegenoverdracht vanuit eigen familiesysteem Kennis & vaardigheden Methodieken, ook mbt. ondersteuning, respijtzorg en organisaties! Genuanceerd omgaan met beroepsgeheim Didactiek, bemiddelen (bv. EKC), taal, communicatie & onderhandelen

32 Vormaspecten vorming (bewustwordingsdagen, workshops, training / werkboeken, ) Ervarings- en praktijkgericht Ervaringsverhalen, dagboeken, getuigenissen Inventarisaties noden & behoeften van families Reflectieoefeningen, bv. vragenlijst familierelaties hulpverleners Rollenspelen, video-interactie Onderlinge uitwisseling Wederzijdse ontmoeting, dialoog/trialoog & interactie Aanwezigheid/inzet bij praatcafés/vormingen/activiteiten familie Dialoogmethoden, uitwisselingsessies, triadeconferentie, (constructief positief)

33 Methodieken & vormingen Familie als bondgenoot! (www.familiealsbondgenoot.nl) + ED! Familie in zicht (www.mediant.nl) Prospect (www.eufami.org) + ED! Methode Familiezorg (www.exfam.nl) bewezen effectief Meriden Family Programme (www.meridenfamilyprogramme.com) + ED! Doelgroepspecifiek/op maat (Familieverenigingen, Expertise- en vormingscentra (ECD s, Vilans, )) Oprichten & begeleiden gespreksgroepen, oa. Vragen en dilemma s (Psychische stoornissen & naastbetrokkenen, p )

34 Toolkits Familie als partner in ggz. Een praktische gids voor zorgverleners (SIMILES, 2012) (online pdf) / + updates! Onderhandelde zorg. Ondersteunende methodieken voor participatie van bewoners en familie in de residentiële ouderenzorg (Spruytte et al, LUCAS, 2009) Impulspakket samenspel. Praktijkwijzer om het samenspel met mantelzorgers te bevorderen. Royers, T., EXPMZ, 2010 (online pdf) Gedeelde zorg een ideeënboek (VILANS & PON, ouderenzorg, 2007) Instrumentenkoffer mantelzorger als partner (Stichting Transmurale zorg, mantelzorg)

35 META (onderzoek & ontwikkeling) Onderzoeks- en evaluatie-instrumenten familie(betrokkenheid) Aandachtspunten & participatieve ontwikkelingsmethodieken voor de realisatie van een gezinsvriendelijker voorzieningen

36 Organisaties / stap 1: Onderzoek & evaluatie Familiebeleid Screening ( Onderhandelde zorg, LUCAS, 2009) Checklist familiebeleid (Morée & Van Lier, 2006, p ) Familie-prestatie-indicatoren (Zorgverzekeraars NL & LPGGZ, ) Familietevredenheid, noden & behoeften, belasting Vragenlijst (cf. supra), interview, schilderijmethode, spiegelbijeenkomst, Vragenlijst Kwaliteitscriteria Familiebeleid (LPGGZ) GGZ thermometer waardering betrokkenen (Trimbos) G3 prijs (nl.similes.be) Publieksster (www.familiester.nl) - Ypsilon Beleidsster (www.lpggzsterren.nl)

37 Organisaties / stap 2: Ontwikkelen & veranderen Draagvlak creëren bij alle partijen gemeenschappelijke doelen samen met familie(fv), patiënten(raad), basiswerkers & bestuur! Op maat van / voorkeur voorziening/afdeling zie Familie in GGZ: partners in zorg (2006) Combinatie van diverse benaderingen meest succesvol Timing (bv. projecten art. 107) Metingen - opvolging

38 Methoden & methodieken VOORZIENINGEN De zorg gaat door! (PON, GGZ, 2007) (ervaringskennis + praktijkkennis + wetenschappelijke kennis) Een sterke band / verandermethodiek (VILANS, ouderenzorg, 2011) Partners in zorg draaiboek (Kenniskring Transities in Zorg & Argos Zorggroep, ouderenzorg, 2007) Meriden Family Programme (www.meridenfamilyprogramme.com) Consultancy op maat (Vlaamse Dienst Autisme, VVA, Centrum Zit Stil, ) ZORGPADEN, zorgnetwerken, RICHTLIJNEN, evaluatie-instrumenten FV in adviescomités, focusgroepen, jury s, ronde-tafels, KBS (2007, 2008, 2011): factoren van effectieve participatie

39 Perspectief

40 To do Participatief opstellen Vlaams familiebeleid & visie met beter en geïntegreerd statuut voor ervaringswerkers & FV Participatie- en ondersteuningsmethodieken en -practices Inventarisatie Onderzoek/ontwikkeling, vertaling & verbreding + evaluatie Promoting, training, implementatie + opvolging Opleiding, vorming & coaching Hulpverleners (formeel & informeel circuit en andere sectoren) Familievertegenwoordigers (meso/meta) & ervaringswerkers (micro/meta) Familieplatform GG

41 If you want small changes in the workforce then work on attitudes. But if you want quantum changes, then change a person s perception of their role (Covey 1994) Familieparticipatie - hulpverlenersparticipatie?

42 Literatuur

43 Literatuur Hulpverleners Boeken/rapporten Hulpverleners en familie: partners in zorg. Een handleiding voor hulpverleners in de ggz, Borgesius Els, Psychische stoornissen & naastbetrokkenen. Een praktijkboek voor behandelaars, Van Meekeren E. & Baars J., Ondersteuning aan GGZ-mantelzorgers, EXPMZ, 2011 (online pdf) Familie als partner in ggz. SIMILES, 2012 (online pdf) Artikels Factsheet mantelzorgers van mensen met psychische aandoening, 2011 (online pdf) Client, familie en hulpverlener. Over het belang van samenwerking. Tijdschrift voor rehabilitatie, 2008 (4), p Tussen cliënt en zorgverstrekker, Psychiatrie & Verpleging, 2004 (1), 21-32

44 Literatuur Beleid (meso/meta/macro) Participatie van cliënten en mantelzorgers in de therapeutische projecten, Tambuyzer et al, LUCAS, 2010 (online pdf) Eén verhaal, drie visies. cliënten, familieleden en hulpverleners over participatie in de geestelijke gezondheidszorg, Tambuyzer, 2012 Hefbomen voor een betere cliëntenparticipatie, Denis, A., & Teller, M., KBS, 2011 Familie in de GGZ: partner in zorg, van Lier W., EXPMZ, 2008 (online pdf) Genoeg is genoeg. Trappenburg, M., 2011 (online pdf) Niet alleen de cliënt centraal, van de Bovenkamp & Trappenburg, 2008 (online pdf) Betrokken omgeving, 2004 (online pdf) Familiebeleid in de GGZ: van moeilijkheden naar mogelijkheden, NIZW Zorg & EIZ, 2006 (pdf) Samenspel met mantelzorger, EXPMZ, 2007 (online pdf) Modelrichtlijn Familie- en Naastbetrokkenenbeleid Versie 2.0, SLKF, 2009 (online pdf) Criteria familiebeleid vanuit cliënten en familieperspectief, LPGGZ, 2011 (online pdf) Prestatie-indicatoren familiebeleid, Zorgverzekeraars Nederland & LPGGZ, 2011 (online pdf) Families as Partners in Mental Health Care: A Guidebook for Implementing Family Work, Froggatt et al., 2007

45 Verdere info & vragen: 0476/

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Psychische problemen in de familie- Groepscursus voor mantelzorgers Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Annemarie Visser MOVISIE mailto:

Nadere informatie

Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld

Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld Aan de slag met sociale netwerken De 44 meest bekende methoden verzameld Netwerk in kaart Mantelzorg Eenzaamheid Wijkgericht Eigen Kracht Samenredzaamheid Sociale media & websites Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koning Albert II laan 35, bus 90, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 - Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be

Nadere informatie

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Auteur(s) Datum MOVISIE Cora

Nadere informatie

TRAINING Illness Management & Recovery TRAININGSDAGEN 1 T/M 4

TRAINING Illness Management & Recovery TRAININGSDAGEN 1 T/M 4 TRAINING Illness Management & Recovery TRAININGSDAGEN 1 T/M 4 Inhoud 1. Trainingsprogramma bijeenkomst 1 Visie op herstel (Saxion, Lectoraat GGZ 2010) 2. Trainingsprogramma bijeenkomst 2 3. Trainingsprogramma

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

persoons gerichte zorg

persoons gerichte zorg persoons gerichte zorg White paper Hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg? Doortje Boshuizen, Jeanny Engels, Marloes Versleijen, Hans Vlek, Marjolein Rebel, Stannie Driessen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Beroepsprofiel verpleegkundig specialist DEEL 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 4 V&V 2020 Deel 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist 1 Colofon V&V

Nadere informatie

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Parnassia Academie Studiespecial Parnassia Academie Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Colofon De Studiespecial Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid is een uitgave van de Parnassia

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND!

DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! FASE 1 EVALUATIERAPPORT DE TURKSE MANTELZORGER BETER ONDERSTEUND! Een project van GG&GD Utrecht, Stade en Cumulus in Utrecht Overvecht December 2004 GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST UTRECHT

Nadere informatie

Patiënten als partners

Patiënten als partners Conferentie Patiënten als partners in gezondheidszorg en gezondheidsbeleid 30 september 2011 De Factorij, Brussel 35 inspirerende praktijkprojecten Een lerend netwerk van partners die patiëntenparticipatie

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Vergelijking Pedagogische Wijk Modellen. Literatuurstudie naar verschillen in doelen, visie en aansluiting bij het project Opgroeien in de grote stad

Vergelijking Pedagogische Wijk Modellen. Literatuurstudie naar verschillen in doelen, visie en aansluiting bij het project Opgroeien in de grote stad Vergelijking Pedagogische Wijk Modellen Literatuurstudie naar verschillen in doelen, visie en aansluiting bij het project Opgroeien in de grote stad Tatiana Bastiaanse KPC Groep TB 1 Inhoud 1 Leeswijzer

Nadere informatie

KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS

KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONLINE INTERVENTIE VOOR WERKLOZEN MET COMMON MENTAL DISORDERS Eindrapport Auteurs: Drs. S.E. Lagerveld Dr. F.T.C. Bennenbroek April 2015 Dit onderzoek is gerealiseerd met

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl

Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie. Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl BASIL WALDMANN Auteur: Basil Waldmann Teamleider Zorgeenheid neurologie Tel.: 020-4442220 E-mail: Basil.Waldmann@vumc.nl VU medisch centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam www.vumc.nl januari 2008

Nadere informatie

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN

MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be MONITORING SYSTEMEN EN INDICATOREN Ontwerptekst ten behoeve van de discussie voor de Denkdag Hervorming van de Geestelijke

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg

rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg Best Practices rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg Yolande Voskes Justine Theunissen Guy Widdershoven Best Practices rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg Een inventariserend

Nadere informatie