informatie maatwerk risicoleerlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatie maatwerk risicoleerlingen"

Transcriptie

1 informatie maatwerk risicoleerlingen 1. context Terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat centraal in de ambities die in Koers BVE zijn neergelegd. Terugdringen van voortijdig schoolverlaten is noodzakelijk om de kwalificatiewinst binnen de beroepskolom te vergroten en om de landelijke en regionale ambities op het vlak van uitstroom met (start)kwalificatie te realiseren; het bepaalt ook de bijdrage van het beroepsonderwijs aan de transitie naar een kenniseconomie en aan van de maatschappelijke cohesie. De instellingen realiseren deze ambitie voor en met hun regionaal netwerk. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is voldoende maatwerk voor risicoleerlingen, jongeren die zonder gerichte ondersteuning een gerede kans lopen het onderwijs zonder startkwalificatie te verlaten. Dit maatwerk beoogt deze jongeren een traject aan te bieden waarbinnen zij toch een start- of op zijn minst een opstapkwalificatie (op niveau 1) halen. Maatwerk speelt zich vooral af aan de onderkant van het kwalificatiegebouw, in ROC en AOC in samenwerking met scholen voor VMBO en in toenemende mate ook binnen het VMBO. Juist hier is ook grote behoefte aan ruimte voor innovatie om aan de veranderende en steeds complexere leerbehoeften van risicoleerlingen te kunnen voldoen binnen een maatschappelijke en economische context die voortdurend in beweging is. Tussen maatwerk en innovatie en het landelijk kader ervaren de instellingen echter, in verschillende mate naar gelang tijd en onderwerp, spanning. Die spanning lijkt vooral groot waar de overheid enerzijds hoge verwachtingen formuleert van maatwerk (bij voorbeeld bij het bieden van voldoende opleidingsmogelijkheden voor risicojongeren) en innovatie (bij voorbeeld bij de overgang naar een op competenties gebaseerde kwalificatiestructuur), maar anderzijds grenzen trekt op basis van het landelijk kader en corrigerend optreedt waar het gaat om een juiste toepassing van de bekostiging. Het proces rond het rekenschapsdossier heeft dit heel manifest gemaakt. Deze situatie is meerdere keren aanleiding geweest om de kaders te verduidelijken. Dat is geschied in bijvoorbeeld de Kadernotitie risicoleerlingen (brief van 9 juli 2002) en in de notities Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2003 en Deze notitie sluit daarop aan. Ook deze notitie bevat geen nieuw beleid maar biedt een compact en helder overzicht van de vigerende kaders vanuit de specifieke invalshoek van ruimte voor maatwerk voor risicoleerlingen, en van de ruimte die door in gang gezet beleid in de nabije toekomst zal worden geboden. De kaders in de Kaderbrief van juli 2002 zijn voor het grootste deel nog steeds van toepassing. Nieuw is dat steeds concreter invulling kan worden gegeven aan doorlopende leerlijnen vanuit het VMBO binnen samenwerking met VO-scholen, dat er meer ruimte komt voor (financiële) samenwerking tussen VOscholen en BVE-instellingen en dat door de experimenten binnen de kwalificatiestructuur meer ruimte ontstaat voor maatwerktrajecten voor risicoleerlingen. 2. uitgangspunten Maatwerk en innovatie vinden plaats binnen een landelijk kader van wet- en regelgeving: de Wet educatie en beroepsonderwijs, het Uitvoeringsbesluit WEB en alle daarvan afgeleide regelgeving, alsmede

2 2 de wet- en regelgeving voor het VMBO en andere wetgeving als die betreffende studiefinanciering en les- en cursusgeld. Daarbinnen worden de uitgangspunten voor maatwerk bepaald: 1. voor iedere risicoleerling in de regio moet een traject voorhanden zijn (sluitend aanbod). Dit sluitend aanbod vereist intensieve samenwerking in de regio tussen tenminste scholen voor en met VMBO, het ROC 1 en instanties als jeugdzorg en justitie. Het ROC heeft binnen de regionale samenwerking veelal de spilfunctie, maar dat mag er niet toe leiden dat het ROC automatisch de enige probleemeigenaar is. Daarom wordt de nadruk gelegd op gedeelde verantwoordelijkheid en intensieve samenwerking. 2. waar het gaat om leerlingen die nog tot de doelgroep van het VO behoren worden deze trajecten zoveel mogelijk binnen het VMBO ingericht, met sluitende afspraken over een doorlopende leerlijn naar een kwalificatie op (waar mogelijk) niveau 2, de startkwalificatie. Sinds 2002 zijn de mogelijkheden hiervoor aanmerkelijk verruimd. 3. ieder traject dient uiteindelijk te leiden naar een erkende kwalificatie, of op zijn minst een gedeelte daarvan. Centraal in de WEB staat immers het uitgangspunt dat de kwalificaties landelijk herkenbaar en transparant worden bepaald door de sociale partners en het onderwijs in de branches en sectoren en dat opleidingstrajecten altijd leiden naar landelijke kwalificaties. De instellingen hebben grote inrichtingsvrijheid bij het vormgeven van de opleidingstrajecten, maar de gerichtheid van alle (maatwerk)trajecten op erkende kwalificaties is daarbij een strikte randvoorwaarde. 4. ook hier geldt het algemene uitgangspunt van de notitie Helderheid dat gedrag van financieel - strategische aard dat uitsluitend is gericht op het maximaliseren van de rijksbijdrage... onaanvaardbaar is en blijft. De blijvende urgentie om voldoende maatwerktrajecten aan te bieden en de zwaarte van de problematiek waarmee scholen en instellingen daarbij te maken krijgen mogen nooit aanleiding zijn dit principe uit het oog te verliezen. 3. ruimte en kaders voor maatwerktrajecten 3.1 maatwerk in het VMBO Tot voor kort was het nog zo dat, als het echt om maatwerk ging, uiteindelijk alleen het ROC aan zet was. In die situatie is fundamentele verandering gekomen. Er zijn meer mogelijkheden voor preventief beleid ontstaan en het voortgezet onderwijs heeft meer mogelijkheden gekregen om probleemeigenaar te blijven voor risicoleerlingen tot en met 16 a 17 jaar oud, in nauwe samenwerking met het ROC. Uitgangspunt was en is dat (her)plaatsing in en afronding van het VMBO is de eerste optie voor leerlingen die het VMBO nog niet hebben afgerond en daarbij nog geen vijf leerjaren VO hebben gebruikt. In het VMBO kunnen leerlingen alleen worden geplaatst binnen één van de onderscheiden leerwegen en programma s, waar nodig met inzet van leerwegondersteunend onderwijs. Daarnaast is inzet mogelijk van het zgn. regionaal zorgbudget binnen het kader van het regionaal samenwerkingsverband. Ook is inzet mogelijk van gemeentelijke middelen, zoals in de time out projecten voor spijbelaars. Ook samenwerking met Jeugdzorg en andere voorzieningen rond jongeren is een actueel thema. 1 met ROC of instelling wordt in deze kadernotitie ook altijd AOC bedoeld, tenzij anders vermeld.

3 3 De nieuwe mogelijkheden voor maatwerk binnen het VMBO hebben gemeen dat VO-scholen en ROC de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor deze trajecten. Dit vergt wel strakke afspraken omtrent de verdeling van verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en verantwoordingslijnen. Het gaat hierbij ten eerste om het leerwerktraject: sinds 2002 een reguliere en wettelijk geregelde (WVO art. 10b1 t.m. 10b7) inrichtingsvariant van de basisberoepsgerichte leerweg. De variant omvat in het derde en vierde leerjaar een aanzienlijk buitenschools praktijkgedeelte. Het traject is bedoeld voor leerlingen die qua niveau de basisberoepsgerichte leerweg aankunnen, maar dreigen uit te vallen omdat zij niet overweg kunnen met de theoretische en schoolse componenten van deze leerweg. Doel is dat deze leerlingen, via het behalen van het VMBO-diploma, een startkwalificatie op niveau 2 WEB halen, zoveel mogelijk binnen één doorlopende leerweg. Het leerwerktraject moet daarom worden gerealiseerd binnen een samenwerkingsovereenkomst met een ROC, waarin in ieder geval de inrichting van deze doorlopende leerweg is vastgelegd. Ten tweede gaat het om de assistentenroute: via een Tijdelijke beleidsregel krijgen VMBO-scholen de gelegenheid assistentenopleidingen binnen het VMBO te realiseren 2 Er vindt vóór het behalen van het diploma MBO-1 geen overstap van VO naar ROC plaats, een moment in de leerweg waar zwakke leerlingen vaak in de problemen komen. Zij krijgen de gelegenheid al binnen het VMBO een opstapkwalificatie op niveau 1 te halen. Voorwaarde is een samenwerkingsovereenkomst met het ROC, waarbinnen het programma-aanbod, de examinering en diplomering, de rechtsbescherming en de doorstroom na afronding van de assistentenopleiding worden geregeld. De assistentenroute is nadrukkelijk bedoeld voor leerlingen die waarschijnlijk het VMBO-diploma niet halen en vaak ook niet als ongediplomeerde doorstromen naar het ROC. Het is niet de bedoeling van deze maatregel een aanzienlijke groep deelnemers die nu op niveau 1 bij de ROC ingeschreven staan over te hevelen naar het VO. VO-school en ROC moeten het daarom eens zijn over de doelgroep bij het aangaan van de noodzakelijke samenwerking. Het ROC is binnen deze samenwerking niet verantwoordelijk voor het realiseren van het onderwijs (dat doet de VO-school) maar wel voor het examen en de diplomering. De leerlingen zijn dus ingeschreven bij de school voor VO. Voor het examen binnen de assistentroute worden de leerlingen bij het ROC ingeschreven als deelnemer uitsluitend aan het examen (dus als extraneus ). Het ROC ontvangt geen inputbekostiging voor leerlingen in de assistentroute (deze zijn niet als deelnemer ingeschreven) maar hij telt de gediplomeerden wel mee voor de outputbekostiging. Met de extraneus moet krachtens de WEB wel een onderwijsovereenkomst worden gesloten (artikel 8.1.3, zevende lid, WEB), die beperkt kan blijven tot de afspraken omtrent het examen. De normale voorwaarden aangaande de kwaliteitsborging door het KCE zijn van toepassing; het ROC draagt de kosten hiervan. Alle assistentenopleidingen waarvoor het ROC een licentie heeft kunnen binnen dit samenwerkingsverband worden aangeboden. Dit geldt ook voor de nieuwe brede assistentenopleiding arbeidsmarktgekwalificeerde assistent, die thans in het kader van de zgn. proeftuinen wordt ontwikkeld (zie verder paragraaf 3.3). 3.2 de overstap naar het ROC Gezien de toegenomen mogelijkheden voor preventie en maatwerk binnen het VMBO is de verwachting dat de behoefte aan opvang van met name jongere risicoleerlingen binnen de ROC de komende jaren 2 regeling VO/OK-2003/57010 van 5 december 2003, in Gele katern nr. 31 van 17 december 2003.

4 4 zal teruglopen. De mogelijkheid blijft echter bestaan dat school en instelling tot de conclusie komen dat voor een bepaalde leerling meer op zijn plaats is in een traject van het ROC. Verder moeten leerlingen na vijf jaar verblijf in het VMBO overstappen, en vallen ook binnen het MBO deelnemers uit in de reguliere opleidingen. Het belang van samenwerking tussen VMBO-scholen en ROC met het oog op een goede aansluiting c.q. doorlopende leerlijnen en een goede begeleiding en ondersteuning van de overstap blijft onverminderd groot. Het is van groot belang dat scholen en instellingen een kader voor overleg over plaatsing en herplaatsing afspreken. Daarbij wordt ook de relatie gelegd met het regionaal samenwerkingsverband VO, dat verantwoordelijk is voor een optimale plaatsing van (potentiële) uitvallers binnen het praktijkonderwijs en het VMBO in de regio. Definitieve plaatsing binnen een maatwerktraject of maatwerkvoorziening binnen het ROC mag eigenlijk niet plaatsvinden zonder overleg met de afleverende school. Onverlet de wenselijkheid om juist voor risicoleerlingen zoveel mogelijk een doorlopende leerlijn te realiseren is het wel noodzakelijk dat steeds volstrekt helder is welk bevoegd gezag voor de leerling verantwoordelijk is: dat van de VMBO-school of dat van het ROC. De leerling of deelnemer is altijd maar op één plaats ingeschreven. Dubbele bekostiging is dus uitgesloten. 3.3 maatwerk binnen het ROC Plaatsing van risicoleerlingen binnen het ROC betekent vaak ook plaatsing binnen maatwerktrajecten. Hoewel de verwachting is dat de behoefte hieraan in de komende jaren zal teruglopen (zie boven) zal er ook in de nabije toekomst nog behoefte zijn aan specifieke maatwerktrajecten. De mogelijkheden hiervoor breiden zich uit door de introductie van brede competentiegerichte assistentenopleidingen. Onder een maatwerkvoorziening worden trajecten binnen de kaders van de WEB verstaan die specifiek zijn ingericht voor de plaatsing, keuzeoriëntatie en opleiding van risicojongeren. Juist deze maatwerktrajecten hebben in een aantal gevallen gezorgd voor rekenschapsproblemen. Dit was de reden om in de Kaderbrief risicoleerlingen 2002 duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheden en onmogelijkheden rond maatwerkconstructies; ook de notities Helderheid 2003 en 2004 besteden hier aandacht aan. Deze kaders houden in dat maatwerkvoorzieningen worden ingericht door gebruik te maken van de ruimte binnen de vigerende wetgeving. Aandachtspunten zijn daarbij: De financiële constructie van de voorziening dient volstrekt transparant te zijn en er dient een onderwijsprestatie te worden geleverd die in verhouding staat tot de omvang van de bekostiging. De normen voor bekostiging als deeltijd BOL (minimaal 300 uur IIVO), BOL (minimaal 850 uur II- VO) dan wel BBL gelden ook hier. Zij zijn altijd gericht op een afsluiting met ten minste een startkwalificatie (niveau 2), maar indien dit niet haalbaar is op een kwalificatie op niveau 1. In Koers wordt dit onderstreept door het introduceren van de term opstapkwalificatie voor niveau 1. De deelnemer wordt altijd ingeschreven in een erkende beroepsopleiding, in principe op niveau 1. Ingaande 1 augustus 2004 kan dit ook één van de proeftuinen arbeidsmarktgerichte assistent zijn. Ook als de deelnemer nog geen duidelijke beroeps- en opleidingswens heeft wordt de eerste inschrijving zoveel mogelijk gebaseerd op een reële, maar misschien wel voorlopige, keuze van de deelnemer. Dit sluit ook aan op de praktijk van de maatwerkvoorzieningen, waarbij leerlingen zo snel mogelijk op een traject van arbeidservaring worden gezet.

5 5 Het verdere oriëntatie- en keuzeproces vindt binnen dat kader plaats. Herziening van keuzes vindt dus plaats door overstap van de ene naar een andere opleiding. Gezien dit principe is een zgn. CREBO-0 (mogelijkheid voor inschrijving zonder specifieke opleidingskeuze) niet noodzakelijk. De notitie Helderheid 2004 (thema 6 bij A) geeft op dit punt nog nadere aanwijzingen: de inschrijving op 1 oktober is bepalend voor de bekostiging, de overstap moet ordentelijk worden geadministreerd en leiden tot wijziging van de onderwijsovereenkomst, en in het jaarverslag rapporteert de instelling over aantal en soort omzwaaiers. De instelling kan zo haar beleid inzake het oriëntatie- en keuzeproces van risicoleerlingen verantwoorden. Indien deelname aan een volledige opleiding op niveau 1 niet haalbaar blijkt dan kan een maatwerkvoorziening worden ingericht naar het model van het certificaattraject. In een dergelijk traject wordt ten minste één deelcertificaat van een reguliere opleiding gerealiseerd. Voor het overige kan een maatwerkprogramma worden aangeboden, gericht op de specifieke behoeften van de deelnemer én op het zoveel mogelijk realiseren van de bedoelde kwalificatie. De deelnemers stromen pro forma uit als ongediplomeerden. Hiervoor kan, als het om een BBL-traject gaat, de zgn. Regeling risicodeelnemers (art Uitvoeringsbesluit WEB) worden gebruikt. Deze impliceert dat, ook al kan niet aan alle voorwaarden voor een BBL-traject worden voldaan, toch bekostiging als BBL-opleiding wordt verkregen (zie ook notitie Helderheid 2004, Thema 5, aanvullende vragen C). Voor deelnemers van 18 jaar en ouder tot slot kunnen gecombineerde trajecten (deeltijd) beroepsonderwijs educatie een optie zijn 3, evenals combinaties met andere voorzieningen die door of via de gemeente worden gefinancierd (inburgering, WIW, ) Bij gecombineerde trajecten dient de financiële constructie wel transparant te zijn en er een aantoonbare prestatie tegenover de toegevoegde educatie- of andere middelen staan. In de notities Helderheid 2003 en 2004 zijn hiervoor de kaders aangegeven. Naast en in plaats van de klassieke maatwerktrajecten wordt sinds kort de mogelijkheid van brede assistentenopleidingen geboden, die in het kader van de Regeling proeftuinen herontwerp beroepsonderwijs 4 kunnen worden ontwikkeld. Op basis van deze regeling kunnen proeftuinen reeds in 2004/2005 starten. Volgens plan zal voor 2005/2006 een wettelijke mogelijkheid voor experimenten in werking treden, waarna definitieve invoering voor 2006 of later wordt voorzien. Voorlopig is één nieuwe opleiding in ontwikkeling genomen, arbeidsmarktgekwalificeerde assistent ; dit kwalificatieprofiel zal in het voorjaar van 2005 worden ingevuld. De huidige assistentenopleidingen blijven voorshands naast de proeftuinen bestaan. Deze blijven geschikt voor deelnemers die zich juist door een hele concrete opleiding met veel beroepspraktijk aangesproken voelen. 4. voorgenomen uitbreiding van mogelijkheden Ondermeer om de mogelijkheden van maatwerk voor risicoleerlingen uit te breiden is het wetgevingstraject in werking is gezet waardoor VO-scholen en instellingen meer ruimte krijgen voor (financiele) samenwerking. Deze houdt in: overdracht van bekostiging: het wordt mogelijk voor leerlingen die tussentijds na de teldatum doorstromen naar het ROC af te spreken een deel van de ontvangen VO-bekostiging over te dra- 3 Dit geldt niet voor de AOC. 4 regeling BVE/BD&I-2004/27918 d.d. 2 september 2004, in Gele katern nr. 14 van 15 september 2004.

6 6 gen (ook wel aangeduid als het bekostigingsrugzakje ). Dit is vooral een oplossing voor de specifieke opvangtrajecten binnen de ROC, die veel leerlingen na de teldatum binnenkrijgen. uitbesteding van leerlingen: het zal mogelijk worden gemaakt dat scholen leerlingen geheel of gedeeltelijk uitbesteden, zonder dat de relatie met de eigen school of instelling verloren gaat. Dit maakt o.m. mogelijk dat risicoleerlingen tijdelijk worden ondergebracht in een opvangtraject bij het ROC, waarbij VO-bekostiging wordt overgedragen en het perspectief op terugkeer behouden blijft. Ook VO-scholen kunnen op deze basis samenwerken en zo ondermeer hun mogelijkheden voor maatwerk verruimen. Tot slot omvat dit wetgevingstraject een structurele oplossing voor tweede weg leerlingen binnen het VAVO. Dit is in het Plan van aanpak jeugdwerkloosheid aangekondigd. Voorgesteld wordt het mogelijk te maken dat leerlingen in VMBO-TL, HAVO en VWO, die in het VO dreigen vast te lopen, onder verantwoordelijkheid van de VO school en met inzet van VO-bekostiging worden geplaatst in een VAVO-traject. Het ROC is vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering van onderwijs en examen. Van deze mogelijkheid kunnen ook de 16- en 17-jarige voortijdige schoolverlaters gebruik maken die alsnog TL, HAVO of VWO willen afronden. De huidige dispensatieregeling voor toelating van 16- en 17-jarige schoolverlaters tot VAVO vervalt immers per 1 januari Voor leerlingen van 18 jaar en ouder kan de uitbesteding naar VAVO alleen plaatsvinden in geval van ononderbroken inschrijving bij het VO. Herintrede van schoolverlaters van 18 jaar en ouder blijft wel mogelijk in het VAVO binnen educatie. Volgens voornemen zullen deze wijzigingen in werking treden per 1 januari 2006.

Meer r u i m t e. voor samenwerking VO-BVE

Meer r u i m t e. voor samenwerking VO-BVE Meer r u i m t e voor samenwerking VO-BVE Meer r u i m t e voor samenwerking VO-BVE iinhoud 1. Inleiding: nieuwe wetgeving voor samenwerking vo-bve 2. Uitbesteding: nieuwe mogelijkheden voor verschillende

Nadere informatie

r u i m t e voor samenwerking vo-bve

r u i m t e voor samenwerking vo-bve r u i m t e voor samenwerking vo-bve n o g m e e r n o g m e e r r u i m t e v o o r s a m e n w e r k i n g v o - b v e r u i m t e voor samenwerking vo-bve n o g m e e r nog meer ruimte voor samenwerking

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Voortgezet Onderwijs ROC de Leijgraaf

Samenwerkingsovereenkomst. Voortgezet Onderwijs ROC de Leijgraaf Bijlage 7.1 Samenwerkingsovereenkomst Voortgezet Onderwijs ROC de Leijgraaf Opgemaakt in juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 INLEIDING Pagina: 1.1. PREAMBULE 3 1.1.a. Aanleiding voor de samenwerkingswet

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Vavo en Rutteleerlingen

Vavo en Rutteleerlingen Vavo en Rutteleerlingen In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden. 1. Voor wie is het

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruim voor samenwerking vo-bve

nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruim voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruim nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking vo-bve nog meer ruimte voor samenwerking

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006 OCenW-Regelingen Bestemd voor: een insteling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8. van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 068 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Traject van de toekomst

Traject van de toekomst Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013 Traject van de toekomst Bovenschoolse opvang Groningen Hans Everhardt Programmamanager VSV regiogelden Aanleiding Traject vd Toekomst Regionale analyse

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 283 Besluit van 1 juli 2010, houdende wijziging van enkele uitvoeringsbesluiten van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verruiming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 348 Besluit van 17 september 2007, houdende wijziging van het Besluit samenwerking VO-BVE in verband met het verruimen van de kring van leerlingen

Nadere informatie

HELDERHEID. in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. september 2004

HELDERHEID. in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. september 2004 HELDERHEID in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2004 september 2004 1 INHOUD Inleiding 3 Thema 1 Uitbesteding 4 Thema 2 Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Nadere informatie

Notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2004

Notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2004 Mededelingen OCenW van het beroepsonderwijs Bestemd voor: de colleges van bestuur van de bekostigde bve-instellingen en agrarische opleidingencentra (aoc s). Hieronder volgt de integrale tekst van de Notitie

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 18-12-2013) Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met

Nadere informatie

Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het

Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wijziging beleidsregel regionale arrangementen in verband met het invoeren van nieuwe intra- of intersectorale

Nadere informatie

Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving

Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving Mogelijkheden binnen de huidige onderwijs wetgeving Inleiding van Gedragswerk Deze notitie bevat de bijna volledige tekst van de door het Ministerie van OCW opgestelde notitie Mogelijkheden binnen de huidige

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000

Vmbo-referentieplanning PMVO, april 2000 (oud, maar hier en daar nog nuttig) Inleiding Augustus 2001 stromen de eerste leerlingen in de leerwegen. Om hen naar de eindstreep te brengen moeten nog de nodige voorbereidingen getroffen worden. Maar

Nadere informatie

www.ecbo.nl Leerlingenstromen in het middelbaar beroepsonderwijs Leergang Bve

www.ecbo.nl Leerlingenstromen in het middelbaar beroepsonderwijs Leergang Bve www.ecbo.nl Leerlingenstromen in het middelbaar beroepsonderwijs Leergang Bve Anneke Westerhuis 19 mei 2015 www.ecbo.nl Drie thema s: - Doorstroom als kenmerk van het onderwijsstelsel - Loopbaanpatronen

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

kiezen ontdekken doen

kiezen ontdekken doen kiezen ontdekken doen op vmbo-, mavo-, havo/vwo- en mbo-niveau met een praktische, versnelde opleiding naar het hbo Tot 2011 vmbo De Kring, sector Landbouw breed Leerwegen: bbl (+lwoo) kbl gl Sinds 2004

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

4. Introductie Entreeopleidingen. 4.1 Aanleiding

4. Introductie Entreeopleidingen. 4.1 Aanleiding in het hoger onderwijs. De toets valt onder de verantwoordelijkheid van de instelling. Het is hierbij van belang dat de instelling deze toets deugdelijk afneemt en de uitkomst ervan controleerbaar en betrouwbaar

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

VM2 Nijmegen. Kandinsky College VMBO

VM2 Nijmegen. Kandinsky College VMBO VM2 Nijmegen Kandinsky College ROC Nijmegen Kandinsky College VMBO VMBO basis/kader/gemend met LWOO Aantal leerlingen: 439 Kenmerken: opleidingsschool, winnaar Gouden Schoolbank 2008, veel buitenschools

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Uitbesteding VO-leerling aan het VAVO

Uitbesteding VO-leerling aan het VAVO Uitbesteding VO-leerling aan het VAVO De regels en de uitvoering in Amsterdam Onderzoeker: Kristel de Wit Datum: Amsterdam, 29 mei 2012 Versie: Definitief Opdrachtgever: Onderwijs Consumenten Organisatie

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO Alternatieve trajecten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Sinds een aantal jaren staat de vermindering van het voortijdig schoolverlaten hoog

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van Bestuur van BVE-instellingen Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Besturen van niet-bekostigde

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Optimaliseren van de overgang vmbo-mbo

Optimaliseren van de overgang vmbo-mbo Optimaliseren van de overgang vmbo-mbo Met ingang van het volgende schooljaar, 2011-2012, dienen alle opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) competentiegericht aangeboden te worden. Een van

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG Eindrapportage Hans Kruijssen, adviseur m.m.v. Rineke Huysmans, ROC Mondriaan juni 2010 Vooraf Met deze eindrapportage aan de stuurgroep Spirit4you rondt de projectleider

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingen

Basisgegevens opleidingen Toelichting bestand / Gegevens voor gemeenten / Basisgegevens opleidingen Basisgegevens opleidingen Inleiding De basisgegevens opleidingen bevatten de diverse opleidingscodes en andere coderingen zoals

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Overgangsnormen Bovenbouw

Overgangsnormen Bovenbouw Overgangsnormen Bovenbouw Bevorderingsreglement Hilfertsheem-Beatrix schooljaar 2011-2012 Algemene uitgangspunten (bovenbouw) De overgangsnormen geven weer waaraan leerlingen moeten voldoen om over te

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs?

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? schoolverlaters Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? Een leerling praktijkonderwijs is een doener, een leerling die meer affiniteit heeft om met de handen te werken.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 390 Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

DECANOLOGICA INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN VAN HET 4 E LEERJAAR

DECANOLOGICA INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN VAN HET 4 E LEERJAAR DECANOLOGICA INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN VAN HET 4 E LEERJAAR 2013-2014 Inhoudsopgave klas 4 1 Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Ouderavond Handel en administratie

Ouderavond Handel en administratie Ouderavond Handel en administratie Mentoren B4H: Muriël Sleeswijk Jose Visser Rien ter Beek Mentoren K4H: Brenda Koster Dennis Zoomers Mentoren K4H: Maria Muelink Harmen Hecker Ouderavond Handel en administratie

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 14YD Lentiz Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Lentiz. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Bijeenkomst Wet educatie en beroepsonderwijs voor niet-bekostigd mbo. 28 november 2012 Renée van Schoonhoven

Bijeenkomst Wet educatie en beroepsonderwijs voor niet-bekostigd mbo. 28 november 2012 Renée van Schoonhoven Bijeenkomst Wet educatie en beroepsonderwijs voor niet-bekostigd mbo 28 november 2012 Renée van Schoonhoven Inzicht bieden in Doelstelling Historie en opzet WEB Wat is relevant voor niet-overheids bekostigd

Nadere informatie

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N EMBARGO TOT 6 MAART 2006 15.00 UUR C O N V E N A N T & A C T I E P L A N Voorwoord In juni 2005 heeft MKB-Nederland een nota gepresenteerd over het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01NJ AOC Terra Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Terra. De tabellen zijn

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Convenant Toelating en Aansluiting overstap leerlingen vmbo naar havo

Convenant Toelating en Aansluiting overstap leerlingen vmbo naar havo Convenant Toelating en Aansluiting overstap leerlingen vmbo naar havo De Vereniging voor Voortgezet Christelijk Onderwijs in Noord- en Midden Drenthe gevestigd te Assen, Salland 4, 9405 GM ASSEN Vertegenwoordigd

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken FoV en HKS en LOB Aanknopingen zoeken Schoolomgeving anno 2014 Focus op Vakmanschap is de meest ingrijpende verandering sinds invoering WEB Splitsing invoering in doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN DOORSTROOM ENTREEOPLEIDINGEN EN MBO VAN KWETSBARE JONGEREN 1. INLEIDING De toeleiding van kwetsbare jongeren, met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, geniet momenteel een grote mate van

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx); Besluit van houdende vaststelling van regels omtrent experimenten doorlopende leerlijnen vmbombo (Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbombo 2014-2022) Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Wijziging van de sectorvakken in het vmbo

Wijziging van de sectorvakken in het vmbo Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs. inwerkingtreding

Nadere informatie

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 Inleiding Met het nieuwe instroombeleid wil ROCMN bereiken dat leerlingen die zich bij ons als student aanmelden, van harte welkom worden

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

[ROC's, AOC's en vakinstellingen] Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Geacht College van Bestuur,

[ROC's, AOC's en vakinstellingen] Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Geacht College van Bestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag [ROC's, AOC's en vakinstellingen] Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl IPC 2150 Onze referentie 406854 Betreft Schoolkosten

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie