BESLUITENLIJST FORUM RUIMTE MONTFOORT 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST FORUM RUIMTE MONTFOORT 1"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST FORUM RUIMTE MONTFOORT 1 Forumvergadering van: 27 november 2017 Nr. Onderwerp Besluit/toezegging 1. Opening en mededelingen Er zijn geen mededelingen 2. Vaststellen agenda Er wordt een extra agendapunt (4A) toegevoegd in verband met een inspreker namens de Stichting Libel over De Vaart in kinschoten. De heer Verkaik (IB) verzoekt de kwestie Liefhovendijk 2 te agenderen voor de volgende raadsvergadering. De agendacommissie zal zich hierover buigen. 3. Inventarisatie vragen portefeuillehouders 4. Verklaring van geen bedenkingen, Heeswijk 120 De vragen van de fracties worden geïnventariseerd. De raad wordt voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsruimte ten behoeve van een agrarisch loonbedrijf (houtsnipperopslag) op het perceel Heeswijk 120 te. Er zijn insprekers bij dit onderwerp. De aanvrager en zijn adviseur. Zij lichten het plan toe. Er is een oplossing gevonden voor de verkeersproblematiek en de milieubelasting. Daarmee is er geen beletsel meer voor ruimtelijke inpassing en het verstrekken van een milieuvergunning. Twee omwonenden. Zij zijn van mening dat de verstrekte informatie niet volledig is en dat feitelijk meer activiteiten door aanvrager worden uitgevoerd dan hij aangeeft. De verkeersproblematiek wordt niet opgelost. Er is sprake van een onveilige uitrit over een hoofdfietsroute in de spits. Zij hebben vraagtekens bij de houtsnipperopslag, omdat deze brandstof niet bijdraagt aan de oplossing van het C02 probleem en elders beter kan worden opgeslagen. Er zijn procedure fouten, waaronder het niet volledig beantwoorden van de ingebrachte zienswijzen en ontbreken van (actuele) stukken. Er zijn vragen vanuit het forum over de transparantie en volledigheid van de informatie, de gevolgde procedure en de verkeersproblematiek. Wethouder LeJeune geeft aan dat een selectie is gemaakt van de voor de verklaring van geen bezwaar relevante stukken uit het dossier. De overige stukken kunnen alsnog worden toegezonden. ' De volledige forumvergadering is na te luisteren en doorzoekbaar op onderwerp/spreker via l

2 4A. Inspreker De Vaart Linschoten De voorzitter van de stichting Libel in Linschoten vraagt aandacht voor de zorgelijke situatie bij De Vaart in Linschoten. Hij heeft het gevoel dat er een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd door het college. Op een brief eerder dit jaar, is van het college nog steeds geen antwoord ontvangen. Wethouder Vlaar geeft aan dat een reactie op de brief bij het college in behandeling is en nog deze week verzonden zal worden met een cc aan de raad. Hij constateert dat dit een lang en complex dossier is, waarop geen kort antwoord mogelijk is. De voorzitter stelt voor dit onderwerp op een andere avond te agenderen. 5. Opstellen Woonvisie Het college is van mening dat actualisatie van het huidige woonbeleid onvoldoende is. Het college stelt nu een plan van aanpak voor om het proces voor een gehele nieuwe Woonvisie vorm te geven. Vanuit het forum zijn onder meer vragen over de financiële onderbouwing, de noodzaak een extern bureau in te schakelen, de gevolgen als besloten wordt de knippen in de samenwerking met IJsselstein en het woningbehoefteonderzoek. Ook wordt aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van een eigen visie, om los te komen van algemene prognoses, maar gebaseerd op de trends in Wethouder Lejeune zegt toe voor de raadsvergadering een nadere financiële onderbouwing te zullen geven. Er zal een overzicht gegeven kunnen worden van de soort kosten en een inschatting van de bedragen. 6. Afvalstoffenverordening en verordening op heffing afvalstoffenheffing 2018 Op 25 september 2017 heeft de raad het Afvalbeleidsplan 2017 vastgesteld om inwoners te stimuleren en te faciliteren afval beter te scheiden. Om in de praktijk uitvoering te geven aan dit beleid moet de afvalstoffenverordening worden aangepast. In het forum wordt gesproken over het systeem van afvalinzameling en specifiek de afvalinzamelaar. Er komt een brief naar de raad over de gewijzigde openingstijden van de brengstations. 7. Belastingverordeningen 2018 Na vaststelling van de programmabegroting 2018 op 6 november jl. zijn de uitgangspunten voor de belastingen verwerkt in de belastingverordeningen In deze verordeningen zijn de nieuwe tarieven opgenomen. 2

3 Ate gemeente Naar aanleiding van vragen en opmerkingen in het forum zegt wethouder Vlaar het volgende toe: De raad ontvangt een complete transponeringstabel, waarin de tarieven van 2017 zijn verwerkt. Indien mogelijk probeert hij voor de raadsvergadering inzicht te geven aan de raad over de opbouw van de rioolheffing voor utiliteitsgebouwen, zoals zorginstellingen. De raad ontvangt een financiële onderbouwing over 2017 bij de evaluatie van het ondernemersfonds ontvangen. De raad ontvangt een financiële doorrekening van de consequenties van het niet verhogen van de lijkbezorgingsrechten met 1,4 %. Het voorstel wordt als een bespreekstuk in de raadsvergadering van 11 december 2017 geagendeerd, tenzij de antwoorden van het college op tijd zijn ontvangen. 8. Afsluiting project Brandweerkazerne Linschoten Op 1 januari 2017 is de nieuwe brandweerkazerne in Linschoten in gebruik genomen. De oude brandweerkazerne is medio dit jaar verkocht. Daarmee is het project afgerond en kan de raad deze financieel afsluiten. Wethouder Vlaar zegt toe dat de raad de exacte taxatiewaarde zal ontvangen. De regels van het BBV schrijven voor dat deze waarde niet in het project verrekend mag worden. Verder zal de wethouder nog actie ondernemen met betrekking tot de verschillende afschrijvingstermijnen die zijn gehanteerd m.b.t. het dak. vergadering van 11 december 2017, tenzij de informatie van de wethouder is ontvangen. 9. Zienswijze ODRU Kadernota 2018 De deelnemendegemeenten van de ODRU worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de ontwerp Kadernota Deze dient als uitgangspunt bij het opstellen van de begroting Voorgesteld wordt de focus op continuïteit en kwaliteit van bestaande taken te leggen. Naar aanleiding van vragen uit het forum geeft portefeuillehouder burgemeester Van Hartskamp aan dat op 18 december a s. een informatieavond voor de raad wordt georganiseerd. Dan zal ook een toelichting worden gegeven hoe de ODRU wordt gemonitord. De portefeuillehouder zal de zienswijze van de raad meenemen naar het AB, ook al is de formele termijn voor een zienswijze verstreken wanneer de raad het formele besluit neemt op 11 december a.s. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de 10. Vaststellen besluitenlijst forum Ruimte 26 oktober 2017 Dit is de eerste korte besluitenlijst volgens het nieuw vastgestelde format. Dit is in verband met de beschikbaarheid van integrale audionotulen op de gemeentelijke website. De inspraakreacties zullen nog door de griffie aan de raad ter 3

4 beschikking worden gesteld. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 11. Actie en toezeggingenlijst forum Ruimte 27 november Gelegenheid tot stellen van vragen aan portefeuillehouders De actie en toezeggingenlijst wordt conform vastgesteld. De voorgestelde punten zullen worden afgevoerd van de lijst. De fracties stellen vragen over de volgende onderwerpen: De heer Jonkers (LM): Stand van zaken voortgang aanvragen bij deodru. De heer Timmerarends (SGP): Inzet mobiele camera s De heer Bezuijen (D66): Parkeerfonds De heer Snoek (PAK): Brugwachtershuisje De heer Verkaik (IB): Inzet mobiele camera s en toezicht Atdü: ld in de forumvergadering vat^l 5 januari 2018 M.A. DriesseWi voorzitter Toezeggingen: Punt 4 (wgb Heeswijk 120): Wethouder LeJeune geeft aan dat een selectie is gemaakt van de voor de verklaring van geen bezwaar relevante stukken uit het dossier. De overige stukken kunnen alsnog worden toegezonden. Punt 4A (situatie De Vaart, Linschoten): Wethouder Vlaar geeft aan dat een reactie op de brief bij het college in behandeling is en nog deze week verzonden zal worden met een cc aan de raad. Punt 5 (Woonvisie): Wethouder Lejeune zegt toe voor de raadsvergadering een nadere financiële onderbouwing te zullen geven. Er zal een overzicht gegeven kunnen worden van de soort kosten en een inschatting van de bedragen. Punt 6 (Afvalstoffenverordening en heffing): Wethouder Vlaar zegt toe de raad schriftelijk geïnformeerd wordt over de gewijzigde openingstijden van de brengstations. Punt 7 (Belastingverordeningen 2018): Naar aanleiding van vragen en opmerkingen in het forum zegt wethouder Vlaar het volgende toe: De raad ontvangt een complete transponeringstabel, waarin de tarieven van 2017 zijn verwerkt. Indien mogelijk probeert hij voor de raadsvergadering inzicht te geven aan de raad over de opbouw van de rioolheffing voor utiliteitsgebouwen, zoals zorginstellingen. De raad ontvangt een financiële onderbouwing over 2017 bij de evaluatie van het ondernemersfonds ontvangen. De raad ontvangt een financiële doorrekening van de consequenties van het niet verhogen van de lijkbezorgingsrechten met 1,4 %. Punt 8 (Afrekening brandweerkazerne Linschoten): 4

5 Wethouder Vlaar zegt toe dat de raad de exacte taxatiewaarde zal ontvangen. Verder zal de wethouder nog actie ondernemen met betrekking tot de verschillende afschrijvingstermijnen die zijn gehanteerd m.b.t. het dak. PRESENTIELIJST FORUM RUIMTE, VERGADERDATUM 26 oktober 2017 Naam Fractie I Raadsleden Dhr. E. Verkaik IBML Dhr. G.B.W. Burgers IBML Dhr. A. Everts IBML Dhr. A.M.J. de Koning CDA Dhr. B. van Eijk CDA Dhr. G.N.H. Severs CDA Dhr. J.L.T.J.M. Bovens PAK Dhr. L A W. Snoek PAK Mw. M.A. DriesseWiezer WD Vz Dhr. F. van Rooijen WD Dhr. P C. de Jonge D66 Dhr. H.P.M. Bezuijen D66 Dhr. J.P. van den Heuvel CU Dhr. B.C. Timmerarends SGP Dhr. C L. Jonkers LM Forumleden Dhr. M.H.J. Bon IBML Dhr. H. Treur CDA Mw. N.M. van Kooten CDA Mw. A.W M. de Witde Goeij CDA Mw. S P van Leeuwen PAK Dhr. P M. Pennants PAK Dhr. E.J.B. Vink PAK Dhr. L. Lotze WD Dhr. C.A.J. Breedveld WD Dhr. L. Reijersen van Buuren CU Dhr. F.G.L Schaap Dhr. P. van der Berg Dhr. S. van den Berg Dhr. G.J.J. de Jong CU CU SGP SGP Dhr. J. van der Wind SGP Collegeleden Mw. P.J. van Hartskampde Jong BGM Mw. F. LangerakOostrom WH CU Dhr. J.L.M. Vlaar WH CDA Mw. H M. LejeuneKoster WH PAK Griffier Mw. C.G.M. Bus Mw. I.M. Meijers (plv) Grf Naam overigen Functie Punt Dhr. J. Grab Adviseur ODRU 4 Mw. M. Knol Adviseur UW 5 Mw. M. Verdoom Adviseur UW 5 Dhr. R. Vermeulen Adviseur UW 5 Dhr. F. Henseler Adviseur UW 9 Verklaring Aanwezig Afwezig BGM Burgemeester WH Wethouder Dhr. C. Schrijver D66 Mw. N A. RorijeWouts D66 Dhr. W. Modderman D66 5