OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs. duaal traject

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs. duaal traject"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs duaal traject academiejaar

2 Inhoudstafel 2. Inleiding... 5 Tot wie richt deze opleidingsgids zich?... 5 Doelen en samenhang met andere publicaties... 5 Verklaring respect voor de persoonlijke levenssfeer Het opleidingsteam en hun contactgegevens Verschillende functies binnen de opleiding... 8 De opleidingsdirecteur... 8 De opleidingscoördinator... 8 De trajectbeheerder... 8 De zorgcoach... 8 De secretariaatsmedewerker... 8 De OLODverantwoordelijke... 8 De lesgever... 9 De trajectcoach... 9 De ombudsmedewerker... 9 De opdrachthouder Internationalisering... 9 De opdrachthouder Digitaal Leren en de helpdesk ICT Missie opleidingsteam Doelen van de opleiding Leerlijnen Opleidingsprogramma BUOD Uurrooster Beleid inzake examen, beoordelen, quoteren en rapporteren Competenties Afzonderlijke opleidingsonderdelen Geheel van opleidingsonderdelen en diploma Tussentijds beëindigen van de opleiding Beoordelingsvormen Indienen van beoordelingstaken Overzicht van de indiendata Faciliteiten Beoordeling op basis van beoordelingscriteria per opleidingsonderdeel Quoteringen en quoteringsafspraken Quoteringen en studievoortgang

3 Examencommissie Rapportering en feedback Deelname aan 2de examenkans de (EK2) Tewerkstelling en lesbevoegdheid na diplomering Praktische richtlijnen Standaarduren (start en einde van de sessies pauze) Beleid inzake aanwezigheid Communicatie tussen student en opleiding De infodagen en inschrijving De contacten met het opleidingsteam Keuzes maken voor een opleidingsonderdeel (OLOD) Personaliawijzigingen Participatie en inspraak Mediatheek Studiemateriaal Gebruik van de lokalen en binnenruimtes Dienst studentenvoorzieningen ACCIO Wegbeschrijving naar CampusBrusselsepoortstraat Evacuatierichtlijnen bij brand Lijst van afkortingen en begrippen

4 1. Woord vooraf Deze opleidingsgids wil alle studenten 1 helder informeren en wegwijs maken in de organisatie en bedoeling van de bachelor-na-bacheloropleiding buitengewoon onderwijs. Na de inleiding stellen we je onze medewerkers voor, met hun voornaamste functies. We lichten onze opleidingsvisie en doelen toe, waarop we ons opleidingsprogramma, de opleidingsonderdelen en uurroosters baseerden. Ons beleid rond beoordelen gaat hand in hand met de werkvormen vanuit principes van volwassenenonderwijs. Het wil waarborgen dat elke student bij diplomering de beoogde competenties heeft verworven. In deze gids lees je verder vooral praktische richtlijnen voor een vlot verloop van de opleiding. Een belangrijk thema voor ons is de communicatie met elkaar. Wie meer wil weten over de context van deze opleiding, leest deze opleidingsgids best samen met de opleidingsfolder en het studiecontract (www.arteveldehs.be>>inschrijven>>waar vindikhetstudiecontract). Achteraan in dat studiecontract vind je een lexicon met de belangrijkste begrippen die gehanteerd worden in de Arteveldehogeschool. Ook in deze gids vind je een lijst van afkortingen en begrippen. Informatie over de verschillende opleidingsonderdelen werd uitgewerkt in de zogenaamde ECTSfiches. Op en via Dinar vind je de ECTS-fiche van elk opleidingsonderdeel met de bijhorende competenties. Deze opleidingsgids is een document van een opleiding in evolutie. In de loop van de opleiding zullen er via de digitale leeromgeving (Dinar en Chamilo) documenten toegevoegd worden. We raden je aan om deze opleidingsgids goed bij te houden en zeker mee te brengen bij elke introductie en start van een nieuw opleidingsonderdeel. Ik hoop dat je met deze opleidingsgids vlugger thuis bent in onze opleiding. In naam van het opleidingsteam wens ik je een leerrijke en boeiende studietijd. Mark Pâquet, opleidingsdirecteur 1 Ten behoeve van de leesbaarheid gebruiken we verder in de opleidingsgids het woord student om te verwijzen naar zowel student (hij) als studente (zij). 4

5 2. Inleiding Tot wie richt deze opleidingsgids zich? Deze opleidingsgids richt zich tot diverse lezersgroepen: studenten van de opleiding, lesgevers verbonden aan de opleiding, zowel interne medewerkers van de Arteveldehogeschool als externe gastsprekers, mentoren en directies van de scholen waarin de studenten praktijk doen. Doelen en samenhang met andere publicaties De opleidingsgids wil je inzicht bieden in de opleiding zoals we die vandaag in de Arteveldehogeschool organiseren. Het accent ligt hierbij op de doelen, aanpak en organisatie van de opleiding. Wie meer wil weten over de context waarbinnen de opleiding verloopt, leest het best de opleidingsfolder en het studiecontract. Voor de studenten wil de opleidingsgids niet alleen een informatiebron, maar ook een richtsnoer voor de opleiding zijn, samen met de documenten die we zullen toevoegen via de digitale leeromgeving van de Arteveldehogeschool. Het studentenportaal Dinar en de digitale leeromgeving Chamilo zijn het verlengstuk van deze opleidingsgids en de bron bij uitstek voor alle informatie en communicatie. Verklaring respect voor de persoonlijke levenssfeer In deze gids leggen we de basis voor een positieve samenwerking tussen studenten, opleidingsteam en externe lesgevers. Een belangrijk principe in die samenwerking is het respect voor ieders privacy. Daarom vragen wij je, student of lesgever, om deze verklaring te ondertekenen als uiting van je engagement hiertoe. Hierbij verklaar ik, (naam invullen) op mijn woord van eer dat ik tijdens en na de opleiding Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs - zorgverbreding en remediërend leren het beroepsgeheim zal bewaren over al wat in sessies, praktijkopdrachten en/of materiaal van deze opleiding aan bod komt. Dit betreft in het bijzonder: de namen van ervaringsdeskundigen (kinderen of jongeren met specifieke onderwijsbehoeften, ouders, ) en alle betrokkenen uit hun directe omgeving; het schoolgebeuren en de huidige situatie van deze kinderen/jongeren; alle professionelen, diensten en voorzieningen die deze gezinnen omringen. Bij de start van elke sessie waarin een verhaal van een concreet kind/jongere met specifieke onderwijsbehoeften aan bod komt, dien ik de bereidheid te hebben om (als student) de lesgever en (als lesgever) de verantwoordelijke voor het opleidingsonderdeel op de hoogte te brengen in verband met: het (her)kennen van een kind, jongere, ouder of ander gezinslid in kwestie; begeleidingen die te maken kunnen hebben met de persoonlijke levenssfeer van het kind/de jongere en/of het gezin Voor akkoord, Handtekening student Datum 5

6 3. Het opleidingsteam en hun contactgegevens Naam - Functie Foto Lokaal Telefoon Mark Pâquet A opleidingsdirecteur Marijke Wilssens opleidingscoördinator A Evelyne Meyers opleidingssecretariaat - BUO duaal traject A Tania De Mol opleidingssecretariaat - BUO en ZRL avondtraject A Katja De Clercq onthaalmedewerker onthaal Ann Haas ombudsmedewerker A Josée Rottiers OLOD-verantwoordelijke trajectcoach zorgcoach A

7 Ase Vermeire OLOD-verantwoordelijke - trajectcoach trajectbeheerder - opdrachthouder instroom en praktijkleren (duaal traject) - opdrachthouder digitaal leren Mieke Meirsschaut OLOD-verantwoordelijke - trajectcoach projectleider projectmatig wetenschappelijk onderzoek Miet Fournier OLOD-verantwoordelijke - trajectcoach opdrachthouder uitstroom & alumni praktijkleren (avondtraject) Saar Callens OLOD-verantwoordelijke - trajectcoach opdrachthouder studentenparticipatie en internationalisering Lies Vanpeperstraete OLOD-verantwoordelijke - Trajectcoach opdrachthouder diversiteit en gelijke kansen A A A A A Pieter Demeyer opdrachthouder Accio - en Internationalisering A Petra Moriau dienst studentenvoorzieningen A Het opleidingsteam bestaat daarnaast uit meer dan 150 enthousiaste externe medewerkers. 7

8 4. Verschillende functies binnen de opleiding De opleidingsdirecteur De opleidingsdirecteur, Mark Pâquet, is samen met de algemene directie verantwoordelijk voor de organisatie en de realisatie van de opleiding. Hij is ook de voorzitter van de examencommissie. Met de directeur kun je contact opnemen in zijn kantoor. Bij afwezigheid kun je een afspraak maken via het secretariaat. De opleidingscoördinator De opleidingscoördinator, Marijke Wilssens, coördineert in opdracht van de opleidingsdirecteur de algemene werking met een bijzondere aandacht voor de opleidingsdoelstellingen, het opleidingsconcept en de organisatie van de twee opleidingen in hun verschillende trajecten. Zij leidt het opleidingsteam en secretariaatsmedewerkers in functie van een vlot verloop van de opleiding en staat borg voor de uitvoering van de gemaakte afspraken. Ze is verantwoordelijk voor de correcte opvolging van alle vragen en opmerkingen over de algemene werking en organisatie, die komen van studenten, lesgevers, externe diensten en organisaties, geïnteresseerden. Ze ondersteunt de contacten met de initiële lerarenopleidingen in de Arteveldehogeschool en met de dienst Onderzoek en Dienstverlening. De trajectbeheerder De meeste studenten kiezen voor het aangeboden modeltraject in kader van het behalen van hun diploma. Studenten die denken in aanmerking te komen voor vrijstellingen of de opleiding liever willen spreiden over meerdere jaren kunnen een beroep doen op de trajectbeheerder, Ase Vermeire. De trajectbeheerder bekijkt de vragen en stelt een geïndividualiseerd traject (GIT) samen in overleg met de student. We verwijzen hiervoor ook naar het studiecontract p 13 (www.arteveldehs.be <<<inschrijven) en naar onder begeleiding op maat. De zorgcoach De zorgcoach, Josée Rottiers, is aanspreekpunt voor faciliteiten ten aanzien van studenten met specifieke onderwijsbehoeften, een functiebeperking, topsporters, studenten in bijzondere individuele omstandigheden De secretariaatsmedewerker De secretariaatsmedewerkers zorgen voor de praktische en organisatorische aspecten van de opleiding. Bij hen kan je terecht met vragen over contracten, betalingen, opleidingscheques, lokalen, audiovisueel materiaal, Heb je een vraag en weet je niet direct tot wie je deze moet richten, stuur ze dan door naar de secretariaatsmedewerker. Zij zal je vraag doorgeven aan de betrokken teamleden. Voor het duaal traject is je contactpersoon Evelyne Meyers. De OLODverantwoordelijke De OLODverantwoordelijke zorgt voor het geheel van een opleidingsonderdeel (OLOD): plannen van de data, inhouden bepalen en inroosteren, lesgevers contacteren, sessies afstemmen, de beoordelingstaak bepalen,. Heb je inhoudelijke vragen over sessies of over de beoordelingstaak, dan kan je in 1 ste instantie terecht bij je trajectcoach en in 2 de instantie bij de OLODverantwoordelijke van het opleidingsonderdeel.

9 De lesgever De lesgever staat in voor de concrete inhouden van één of meerdere sessies. Hij voorziet het nodige studiemateriaal om de inhouden te illustreren. Hij werkt binnen de krijtlijnen die de OLODverantwoordelijke hem voor het opleidingsonderdeel aangeeft. Op vraag van de OLODverantwoordelijke kan hij de beoordelingstaak verder concretiseren. Vaak is de lesgever een externe gastspreker met een brede deskundigheid in het onderwijs en/of in sectoren die met scholen samenwerken. Soms is hij een ervaringsdeskundige, die persoonlijk heeft ervaren wat het betekent om te gaan met specifieke onderwijsbehoeften. Een bijzondere lesgever is de supervisor, hij is de vaste begeleider van een supervisiegroep. De trajectcoach De trajectcoach coacht het leerproces van de studente. Hij is het eerste aanspreekpunt voor studenten omtrent hun opleidingsvragen, hun traject en hun praktijk in een school. Tijdens de introductie verneemt de student wie zijn trajectcoach is. De ombudsmedewerker Elk academiejaar stelt de opleidingsdirecteur, na advies van de opleidingsraad, een medewerker aan die meewerkt aan de organisatie van de examens en probleemsituaties ter zake helpt oplossen, dat is Ann Haas. De ombudsmedewerker is het aanspreekpunt voor vragen, klachten en problemen in verband met je examens en eventuele deliberatie. De ombudspersoon treedt op als bemiddelaar tussen de student en de lector bij geschillen i.v.m. de toepassing van de examenregeling, de rechtspositie als student met andere woorden: het behartigen van studentenbelangen. Ann Haas is bereikbaar op het telefoonnummer op maandag, dinsdag tussen 9u00 en 15u30 en op donderdag tussen 9u00 en 14u00 om een afspraak te maken voor een gesprek. Per mail is ze bereikbaar op Tijdens de examenperiode kan je haar dagelijks bereiken op het GSM-nummer De opdrachthouder Internationalisering Heb je interesse voor een internationale ervaring, in het buitenland of in onze eigen hogeschool? Contacteer dan onze opdrachthouders Internationalisering, Saar Callens en Pieter Demeyer. Bij hen kan je terecht voor meer informatie over lopende uitwisselingsprojecten, internationale cursussen, studiereizen, enzovoort. Voor algemene informatie kan je ook terecht bij de dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering (Hoogpoort 15, 9000 Gent, De opdrachthouder Digitaal Leren en de helpdesk ICT Voor technische problemen met het inloggen op het studentenportaal Dinar of de digitale leeromgeving Chamilo, met de arteveld , de digitale cursussen of de studentenkaart is de ICTdienst van de Arteveldehogeschool beschikbaar. Die is te bereiken via of via het telefoonnummer Voor moeilijkheden met het inschrijven op de juiste digitale cursussen is de opdrachthouder digitaal leren, Ase Vermeire, het aanspreekpunt. 9

10 5. Missie opleidingsteam Uitgangspunt Het opleidingsteam heeft als ambitie om de professionaliteit en het welzijn van het onderwijspersoneel in zijn opdracht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te bevorderen. Op die manier wenst het team bij te dragen tot een optimalisering van het onderwijs en het welzijn van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Basisopdracht Het opleidingsteam maakt als volgt werk van dit uitgangspunt: ontwikkelen van kwaliteitsvolle expertise met betrekking tot het hoger onderwijs en onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, aanbieden van opleidingen en bijscholing aan alle geïnteresseerde onderwijsmedewerkers, ter ondersteuning van hun opdracht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, in het gewoon of het buitengewoon onderwijs, actief zijn op het gebied van maatschappelijke dienstverlening aan derden. De aanwezige onderwijs- en onderzoeksexpertise in een brede maatschappelijke context plaatsen door hierover voortdurend in dialoog te treden met derden en door het ondersteunen van initiatieven en voorzieningen die aansluiten bij de missie. Organisatiecultuur Het succes van deze basisopdracht steunt op de ambitie en motivatie van elke medewerker. Het opleidingsteam vervult haar basisopdracht met respect voor diversiteit en is gericht op professionele ontplooiing, reflectie en innovatie. Openheid, empathie, verbondenheid, leergierigheid en relativeringsvermogen gelden als fundament van het denken en handelen van iedere medewerker. Een sterke drijfveer is sociale bewogenheid. Het signaleren van onrecht waar onderwijs niet elk kind gelijke kansen geeft is daarvan een uiting. 10

11 6. Doelen van de opleiding De opleiding Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs positioneert zich als opleiding op niveau bachelor na bachelor. Dit betekent dat de opleiding studenten beroepsspecifieke competenties wil laten verwerven die aansluiten bij de competenties van hun voorafgaande bacheloropleiding, bij hun eerder verworven competenties (EVC) en/of hun eerder verworven kwalificaties (EVK). Competenties kunnen we definiëren als het vermogen om adequaat te functioneren in een bepaalde context door het kiezen en gebruiken van de passende integratie van kennis, vaardigheden en attitudes. De Arteveldehogeschool formuleerde samen met de bachelor-na-bacheloropleidingen in de andere Vlaamse hogescholen vijf beroepsspecifieke competenties voor de leraar Buitengewoon Onderwijs, de interne zorgbegeleider en de intercultureel begeleider. Deze werden bij de overheid ingediend in het omvormingsdossier van Voortgezette Lerarenopleiding Buitengewoon Onderwijs tot Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs ( ). Het doel van de opleiding is dat alle studenten doorheen de opleiding deze erkende competenties verwerven. 1. planmatig handelen t.o.v. specifieke onderwijsbehoeften op individueel niveau, groeps- en schoolniveau, in duurzame interactie met alle betrokkenen, daarbij zorgvragen formuleren en permanent bijstellen met de nadruk op observatie, assessment en handelingsgerichte diagnostiek 2. positief en deskundig omgaan met elke vorm van diversiteit door het onderwijsaanbod, de leerlijnen en de inhouden uit de diverse leerdomeinen functioneel af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen 3. vanuit een gedeelde zorg constructief en emancipatorisch samenwerken met de leerlingen, de gezinnen en alle betrokkenen in het team en uit de omgeving van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften 4. het proces van handelingsplanning implementeren door collegiale consultatie, coaching van collega s, beleidsondersteuning en coördinatie op schoolniveau 5. gestructureerd leren uit eigen en andermans ervaringen via een cyclisch proces en daarbij het eigen handelen dynamisch en creatief bijsturen Om deze vijf eindcompetenties te verwerven, reikt de opleiding binnen één of meerdere opleidingsonderdelen de bouwstenen aan in de vorm van kennis, vaardigheden en attitudes. Voor de concrete uitwerking van deze competentievelden en bouwstenen verwijzen we naar de competentiegids. 11

12 Banaba in het onderwijs: buitengewoon onderwijs zorgverbreding en remediërend leren Werken volgens plan 7. Leerlijnen Supervisie Van handelingsplanning tot handelingsplan Planmatig zorg ontwikkelen Initiatie * onderwijs Leerzorg Handelingsgericht omgaan met verschillen buitengewoon onderwijs Handelingsgericht omgaan met verschillen gewoon onderwijs buitengewoon onderwijs Leerzorgtrajecten realiseren gewoon onderwijs Interdisciplinair afstemmen en ondersteunen Coachen en coördineren van zorg Werken in team Reflectief ervaringsleren Samenwerken met gezin en netwerken * gedifferentieerd traject zonder lerarendiploma Legende bij de versie in kleur Opleidingsonderdelen specifiek voor Buitengewoon onderwijs staan in blauw, Opleidingsonderdelen specifiek voor Zorgverbreding en remediërend leren staan in geel, Gezamenlijke opleidingsonderdelen staan in groen en oranje. 12

13 8. Opleidingsprogramma BUOD opleidingsonderdeel SP* semester 1 semester 2 Leerzorg 5 x Werken volgens plan 4 x Werken in team 4 x Handelingsgericht omgaan met verschillen buitengewoon onderwijs 10 x Interdisciplinair afstemmen en ondersteunen 5 x Supervisie 5 x Reflectief ervaringsleren 5 x Samenwerken met gezin en netwerken 7 x Van handelingsplanning tot handelingsplan 7 x Leerzorgtrajecten realiseren buitengewoon onderwijs Initiatie onderwijs (enkel voor studenten zonder lerarendiploma) 7 x 4 x *SP = studiepunten 13

14 9. Uurrooster Het uurrooster vind je op het studentenportaal Dinar. Daar worden ook eventuele wijzigingen aangebracht. Studenten raadplegen op regelmatige basis hun uurrooster op Dinar. 10. Afspraken inzake examen, beoordelen, quoteren en rapporteren Om het examenbeleid van de opleiding te verduidelijken, lichten we hieronder een aantal belangrijke aspecten toe: competenties als vertrekpunt de betekenis van opleidingsonderdelen en diploma beoordelingstaken en permanente evaluatie beoordeling op basis van beoordelingscriteria per opleidingsonderdeel quoteringen en quoteringsafspraken als codering van de beoordeling examencommissie rapportering en feedback deelname aan de 2 de examenkans Bijkomende informatie kan je vinden in het studiecontract op en op Dinar//Opleidingen/BNBBUO/Onderwijsenstudenten/Onderwijs/Evaluatie/Documenten Competenties Doel van de opleiding is dat de studenten competent zijn binnen de competentievelden die we beogen. Voor meer uitleg over de competenties verwijzen we naar de competentiegids. Afzonderlijke opleidingsonderdelen Elk opleidingsonderdeel is gericht op het bereiken van specifieke competenties of bouwstenen daarvan. Op en via Dinar vind je de ECTS-fiche van elk opleidingsonderdeel met de bijhorende competenties. Geheel van opleidingsonderdelen en diploma Via het realiseren van alle competenties verbonden aan de opleidingsonderdelen bereik je als student de totale competentie die door het diploma wordt gegarandeerd aan potentiële werkgevers en betrokkenen (leerlingen, collega s, directie, ouders, CLB ). Diplomering vindt plaats tijdens een plechtige promotieviering waarvoor de betrokken studenten een officiële uitnodiging ontvangen. Tussentijds beëindigen van de opleiding We verwijzen hiervoor naar het studiecontract p 23 artikel 40. Een gesprek met de trajectbeheerder is hierbij altijd aangewezen. Beoordelingsvormen Als beoordelingsvormen hanteren we voornamelijk beoordelingstaken en permanente evaluatie. Onder een beoordelingstaak verstaan we een schriftelijk ingediend werkstuk of rapport waarin de 14

15 student de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes demonstreert. Permanente evaluatie is een regelmatige evaluatie van de studieprestaties verbonden aan een opleidingsonderdeel. Via deze beoordelingsvormen wordt nagegaan in welke mate de student de beoogde competenties bereikt. Informatie over de inhoud van de beoordelingstaken krijg je van elke OLODverantwoordelijke, die de beoordelingstaak in de OLOD-cursus op Chamilo plaatst. Concreet maken de studenten de taak volgens de richtlijnen van de OLODverantwoordelijke. De lesgevers kunnen de beoordelingstaken verder helpen concretiseren. Samenwerken voor bepaalde beoordelingstaken kan enkel in overleg met de betrokken OLODverantwoordelijke en na schriftelijk akkoord van de opleidingscoördinator. Studenten die zonder toestemming en correcte bronvermelding passages uit een beoordelingstaak van anderen overnemen, riskeren een sanctie omwille van deze fraude. Indienen van beoordelingstaken Op het einde van elk semester dienen de studenten hun beoordelingstaken in. Dit gebeurt persoonlijk op de afgesproken data en uren aan het opleidingssecretariaat. Bij het indienen wordt de deelname van de student aan de examenkans geregistreerd door het ondertekenen van een registratielijst. Deze handtekening is zowel voor de student als de opleiding een bewijs van deelname aan de examenkans. Als de student niet aanwezig kan zijn, kan hij iemand afvaardigen via ondertekende volmacht. Elke student maakt gebruik van het verplichte standaard voorblad. Daarop vult hij naast zijn naam, klasgroep en trajectcoach ook de naam in van zijn beoordelaar(s). Zonder ingevuld voorblad worden de beoordelingstaken niet aanvaard. Alle nodige formulieren met betrekking tot het indienen van de beoordelingstaken vind je terug op Dinar: het verplichte voorblad, de volmacht, overzicht beoordelaars, Dinar/Opleidingen/BNBBUO/Onderwijsenstudenten/Onderwijs/Evaluatie/Documenten Overzicht van de indiendata EK1 EP1* EK1 EP2* EK2 EP3* van 13u30-15u van 13u30-15u van 13u30-15u * EK1EP1 = eerste examenkans eerste examenperiode * EK1EP2 = eerste examenkans tweede examenperiode * EK2EP3 = tweede examenkans derde examenperiode Faciliteiten Heb je omwille van ziekte, bijzondere individuele omstandigheden, praktijkmogelijkheden, faciliteiten nodig? Vraag dan tijdig na welke uitzonderingsmogelijkheden bestaan bij je trajectcoach, die je zo nodig zal verwijzen naar de opleidingscoördinator en/of de zorgcoach. Beoordeling op basis van beoordelingscriteria per opleidingsonderdeel Het opleidingsteam stelt interne en externe medewerkers van de Arteveldehogeschool aan om de competenties (en/of de bouwstenen ervan) te beoordelen. Soms is de beoordelaar de lesgever, soms is dat een medewerker van het opleidingsteam of een externe medewerker van de opleiding. Bij een examen geeft de beoordelaar een antwoord op de vraag: in welke mate is de student competent met betrekking tot het hele opleidingsonderdeel? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft de opleiding de minimale en extra beoordelingscriteria vastgesteld per opleidingsonderdeel. De beoordelingscriteria kan je vinden in de ECTS-fiches en/of de beoordelingstaak. Aan de hand van de beoordelingscriteria doet de beoordelaar een uitspraak over de competentie 15

16 voor het betrokken opleidingsonderdeel: je bent als student niet competent, competent, behoorlijk competent, je onderscheidt jezelf. Quoteringen en quoteringsafspraken De beoordelaar zet de beoordeling om in een quotering. Die quotering is geen score, geen wiskundig getal, maar een code voor je competentieniveau. We verwijzen voor het beoordelingskader met de quoteringsafspraken van de Arteveldehogeschool naar het studiecontract p 74. Met zijn quotering geeft de beoordelaar een boodschap aan de student en de examencommissie. In tegenstelling tot wat in het onderwijs wel eens de praktijk is, betekent een quotering 10 niet dat je maar de helft van de leerinhoud beheerst, maar dat je competent bent. Het is dus geen negatieve boodschap, maar een slaagnorm. Een student die voor elk opleidingsonderdeel een 10 haalt is immers geslaagd. Quoteringen en studievoortgang De quoteringen hebben rechtstreeks effect op je studievoortgang. Wie op een opleidingsonderdeel 10 haalt, is geslaagd en behaalt het credit. Wie 2 de examenkans heeft of opnieuw inschrijft, herneemt alle opleidingsonderdelen met een quotering lager dan 10. Een tekort is niet overdraagbaar naar 2 de examenkans. Enkel voor opleidingsonderdelen die niet herkansbaar zijn in 2 de examenperiode behoudt de student zijn quotering in die 2 de examenperiode. Examencommissie Leden van de examencommissie: voorzitter (opleidingsdirecteur Mark Pâquet), secretaris (Tania De Mol en Evelyne Meyers), ombudsmedewerker (Ann Haas), opleidingscoördinator (Marijke Wilssens), trajectbeheerder (Ase Vermeire), zorgcoach (Josée Rottiers), trajectcoaches en OLOD-verantwoordelijken Soorten examencommissies: 23/01/2014 Examencommissie met bevoegdheid tot vaststelling van de quoteringen 19/06/2014 Examencommissie met bevoegdheid tot delibereren 04/09/2014 Examencommissie met bevoegdheid tot delibereren Rapportering en feedback Je vindt jouw individueel rapport in principe de dag na de examencommissie op het studentenportaal Dinar. Onder de toepassingen vind je bij het digitaal secretariaat je individueel rapport, dat je in PDF kan bekijken/afdrukken. Bij problemen met de werking van het digitaal secretariaat neem je contact op met de servicedesk ( tel: ) De rapportgids op Dinar kan je helpen om je rapport goed te interpreteren. Inhoudelijke feedback van je beoordelaar krijg je voor elke quotering via een feedbackverslag. Bij tekorten ontvang je de feedback per mail kort na het online komen van het rapport. Hoe je andere feedbackverslagen kunt ontvangen, wordt via een digitale aankondiging meegedeeld. Heb je na je resultaten en het lezen van de feedback nog inhoudelijke vragen over je beoordeling? Dan kan je een afspraak maken met je de OLODverantwoordelijke via mail. Voor vragen over de je traject kan je terecht bij je trajectcoach. 16

17 Deelname aan 2de examenkans de (EK2) Voor alle opleidingsonderdelen, behalve supervisie en reflectief ervaringsleren, kunnen studenten het examen waarvoor ze een tekort hebben, in augustus hernemen. De beoordelingstaken blijven normaal gezien dezelfde in 2e examenkans. Zoniet ontvang je een mail van de OLODverantwoordelijke. De regeling voor eventuele mondelinge presentaties volgt digitaal. Na deze examenperiode komt de examencommissie bijeen en stelt opnieuw de vraag of de student geslaagd is en desgevallend kan overstappen naar volgende opleidingsonderdelen. Meer informatie vind je op Dinar en in de rapportgids. 11. Lesbevoegdheid na diplomering Op vind je meer informatie over de meerwaarde van het diploma. Welk bewijs van vakbekwaamheid je nodig hebt om te kunnen lesgeven, bepaalt het Departement Onderwijs aan de hand van je voorafgaande bachelor- of masterdiploma( s) en/of je aantal jaren nuttige ervaring. Welk bewijs van pedagogische bekwaamheid je nodig hebt, bepaalt de overheid daarnaast ook. Het effect van het diploma van deze opleiding verschilt met dat van een Specifieke Lerarenopleiding (SLO, vroeger GPB-opleiding, D-cursus, aggregaat ) en van een Geïntegreerde lerarenopleiding. Vanaf 1 september 2013 wijzigde de overheid de erkenning van het diploma van onze opleiding als Bewijs Pedagogische Bekwaamheid of BPB. Wel zijn er overgangsmaatregelen voorzien. Meer informatie hierover vind je op >> opleidingsaanbod >> BUO of ZRL >> meerwaarde diploma en op Heb je vragen hierover? Stel ze dan aan de directie in je school, aan de opleidingscoördinator Marijke Wilssens en/of de trajectbeheerder Ase Vermeire. Specifieke vragen rond lesbevoegdheid in het BUO kan je ook stellen aan onze vertrouwde Adviseur Wetgeving, de heer Lode De Geyter van het VVKBUO, via met cc aan 17

18 12. Praktische richtlijnen Standaarduren (start en einde van de sessies pauze) Sessies woensdagavond 1e lesblok: 17u45-19u25 2e lesblok: 19u50-21u30 Sessies donderdag Donderdagvoormiddag: 10u00-12u of van 10u30-12u30 Donderdagnamiddag: 13u00-16u30 Voor Initiatie onderwijs zijn er extra sessies op donderdagavond van 18u30-21u30. Wij vragen alle studenten en lesgevers om begin- en einduur stipt te respecteren. Alle studenten worden ten laatste een kwartier voor de start van de les in de campuscafetaria op het gelijkvloers verwacht, om tijdig de aanwezigheidslijst te tekenen, het berichtenbord te lezen en naar het leslokaal te gaan. Als een lesgever het opleidingssecretariaat waarschuwt dat hij door onverwachte omstandigheden later zal zijn, dan komt de opleidingscoördinator of een secretariaatsmedewerker dit onmiddellijk in het leslokaal aan de studenten melden. Mocht een lesgever 10 minuten na het beginmoment van de sessie nog niet aanwezig zijn, dan vaardigt de groep studenten iemand af om dit te melden aan de opleidingscoördinator of in haar afwezigheid aan een andere medewerker van het opleidingsteam. Deze tracht de betrokken lesgever te bereiken en komt de studenten dan informeren of de sessie nog zal doorgaan, uitgesteld of afgelast wordt. Studenten die meer dan een halfuur na de start van de les aankomen, kunnen niet meer aansluiten bij de eerste sessie, tenzij op voorhand anders afgesproken met de lesgever. Zij kunnen zich nog aanmelden bij de opleidingscoördinator en daarna aansluiten bij de tweede sessie. Beleid inzake aanwezigheid Bij inschrijving verbindt de student zich via het studiecontract tot aanwezigheid in alle lessen. p in het studiecontract AJ artikel 52 heeft elke student via zijn inschrijving onderschreven: Gewettigde afwezigheden bij onderwijsactiviteiten zijn : medische redenen, het bijwonen van specifieke feestdagen verbonden met de erkende godsdienst van de student, overmacht, familiale redenen, het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen, gerechtelijke redenen, het beschikken over faciliteiten in het kader van het statuut van doelgroepstudent, het bekleden van een mandaat in de stuvoraad of in een bestuursorgaan van de vzw voor sociale voorzieningen of van de Associatie Universiteit Gent of in een medezeggenschapsorgaan van de hogeschool of van de Associatie Universiteit Gent en afwezigheid met toelating van de opleidingsdirecteur. Een medisch getuigschrift zoals bijvoorbeeld patiënt dixit of post factum wordt niet aanvaard als bewijs tot wettigen van een afwezigheid. De student moet elke gewettigde afwezigheid onmiddellijk melden en verantwoorden op het opleidingssecretariaat. Gewettigde afwezigheden kunnen aanleiding geven tot een specifiek remediëringstraject. Deze regelgeving kan aangevuld worden binnen elke opleiding. Hiervoor wordt verwezen naar de opleidingsgidsen. 18

19 Aanwezigheid is in deze opleiding niet zomaar een formele verwachting. De opleiding kan pas slagen door de gezamenlijke inzet van lesgevers en studenten. Studenten leren niet alleen van lesgevers, maar ook en vooral van elkaar. Aanwezigheid wordt gedurende de volledige sessies verwacht. Aandacht! De student dient voorafgaand aan elke les een handtekening op de aanwezigheidslijsten te plaatsen. Op woensdagavonden worden deze in campuscafetaria op de tafels gelegd vanaf 17u. Voor de opleidingsonderdelen met permanente evaluatie supervisie, reflectief ervaringsleren en initiatie onderwijs ( SV-RE-IO) en eventuele andere opleidingsonderdelen op donderdagen laat de lesgever de aanwezigheidslijsten circuleren in het leslokaal. Het handtekenen voor aanwezig voor iemand anders met diens handtekening betreft fraude en is dus strafbaar. Je afwezigheid omwille van welke reden ook aan het opleidingssecretariaat melden of je verontschuldiging noteren op een handtekeningenlijst, is geen wettiging. Wil je je ook rechtstreeks bij de OLODverantwoordelijke of een lesgever verontschuldigen, dan kan je dat zelf doen. Dit gebeurt niet vanuit het opleidingssecretariaat. Let op: Bij opleidingsonderdelen waar permanente evaluatie gebeurt, is participatie aan alle contacturen noodzakelijk in functie van beoordeling. Elke afwezigheid, voor supervisie, reflectief ervaringsleren of initiatie onderwijs ( SV-RE-IO), dient de student dus te wettigen met een medisch attest, een overlijdensbericht van een naast familielid, een door ons goedgekeurde aanvraag interim of afwezigheid n.a.v. een extra praktijkactiviteit in het duaal traject BUO of een bewijs van overmacht. Wettigingen bezorgt de student in de brievenbus van het opleidingssecretariaat aan het onthaal. Vermeld op de wettiging rechts bovenaan: - je naam en voornaam - de afkorting van de opleidingsonderdelen - data van de gemiste les(sen). Bij gewettigde afwezigheden kan de examencommissie rekening houden met deze omstandigheden. Ongewettigde afwezigheden geven een negatief effect op de beoordeling. Ongewettigde afwezigheden leiden in deze drie OLOD s in principe onvermijdelijk tot het niet voldoen aan de minimale beoordelingscriteria, zie ook de ECTS-fiches (www.arteveldehs.be/ects). Of jij je afwezigheid al dan niet hebt gewettigd, controleert de OLODverantwoordelijke Josée Rottiers op het einde van het OLOD. Je beoordelaar van het OLOD wordt, indien je afwezigheid ongewettigd was, hiervan op de hoogte gebracht in functie van zijn beoordeling. Ben je meermaals afwezig geweest bij SV, RE of IO of zal je dat in de toekomst zijn, meld je dan aan bij Josée Rottiers als OLODverantwoordelijke. Zij zal een afspraak met je maken om de mogelijkheden te bespreken voor het met goed gevolg kunnen verderzetten van het OLOD. Bij langdurige afwezigheid kan de student de trajectcoach en/of de trajectbeheerder om advies en begeleiding vragen. Met hen kan de student voor- en nadelen van een trajectwijziging, stopzetting van de opleiding, bijzondere faciliteiten, zorgvuldig afwegen. De student kan zich ook richten tot de ombudsmedewerker (zie verder). Communicatie tussen student en opleiding Een heldere en regelmatige communicatie tussen het opleidingsteam en de studenten ondersteunt een vlot verloop van de opleiding en vermijdt heel wat misverstanden. Communicatie begint met een degelijke informatiedoorstroming. 19

20 De website Op vind je als kandidaat-student alle nuttige informatie over de hogeschool, haar diensten en opleidingen. Eens je bent ingeschreven, beschik je over login en paswoord waarmee je de deur van Dinar, het studentenportaal, opent (zie verder). De infodagen en inschrijving De eerste informatie over de opleiding verwerven de studenten op de infodagen van de Arteveldehogeschool. Bij de inschrijving ontvangen de studenten het studiecontract, de opleidingsbrochure en enkele bijkomende informatieve documenten. Deze opleidingsgids sluit daarbij aan met de belangrijkste basisgegevens en richtlijnen voor de opleiding. De contacten met het opleidingsteam Studenten kunnen telefonisch of via met heel wat vragen terecht bij de secretariaatsmedewerkers, Tania De Mol (contactpersoon ZRL en BUO avondtraject) en Evelyne Meyers (contactpersoon BUO Duaal traject). Indien nodig verwijzen ze door naar het opleidingsteam. Er is een brievenbus van het opleidingssecretariaat aan het onthaal, daarin kan je doktersattesten, andere attesten voor afwezigheid, achterlaten. Daarnaast heeft elke medewerker van het opleidingsteam er ook een postvak. Communicatie met de lesgevers gebeurt rechtstreeks tijdens en/of na hun sessies. Indien de betrokken lesgever niet aanwezig is, kan de student zich richten tot de OLODverantwoordelijke. Op woensdagavond en donderdagavond zijn de betrokken OLODverantwoordelijken aanwezig in de campuscafetaria. De opleidingscoördinator is op woensdagavond in principe beschikbaar voor vragen en opmerkingen. Vooraf een afspraak maken is aan te raden, liefst via mail. Elke student ontvangt een adres van de Arteveldehogeschool. In elke vorm van communicatie tussen het opleidingsteam en de studenten gebruiken we enkel dit mailadres. Op de introductiesessies over de digitale leeromgeving wordt, naast andere informatie, hierover ook meer uitleg gegeven. Het studentenportaal en de digitale leeromgeving Ten eerste is er DINAR, dit staat voor Digitaal geïntegreerd netwerk van de Arteveldehogeschool. Je vindt er alle informatie die voor jou van belang is: opleidingsaankondigingen en -informatie algemene aankondigingen en informatie vanuit de hogeschool een overzicht van de OLOD-cursussen waarop je je inschreef, met meldingen wanneer er iets nieuws verschenen is (een nieuw document, een nieuwe opdracht, OLODaankondiging, ) een link naar alle toepassingen die je nodig zult hebben: , digitaal secretariaat, online aankoop studiemateriaal, toegang tot documenten van de diensten (bv ICT, mediatheken, ) en de opleidingen (waaronder onze opleiding) DINAR bundelt met andere woorden al die informatie op 1 pagina zodat je meteen kan doorklikken naar de informatie zelf. Bij het inloggen via de website zal je steeds op DINAR terechtkomen. Daarnaast is er de digitale leeromgeving Chamilo. Daar kan je terecht voor alle OLOD-cursussen. 20

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013

Opleiding Logopedie en Audiologie. Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 Opleiding Logopedie en Audiologie Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 1 Opleidingsgebonden aanvullingen bij het onderwijs en examenreglement 2012-2013 Opleiding

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement 2014 departement Management, Media & Maatschappij bachelor Communicatiemanagement departement Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel tel. 02/213

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie