cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Foto: Eric Vercammen 2010

2 Inhoud Edito 3 Sociale dienst: jaar 3 - uitwerking beleidsplan Provinciale werking 9 Fondsenwerving, communicatie en sensibilisatie 14 Projecten 19 Sociaal MS-fonds 24 De MS-Liga in cijfers 25

3 3 Edito 2010, Empowerment, een sleutelwoord in de werking Onze maatschappelijk werkers maken het quasi dagelijks mee. Ze zien personen met MS (PmMS) tijdens een huisbezoek of horen hun relaas via de telefoon over hoe moeilijk het is om te gaan met de ziekte die heel hun leven en bovendien dat van hun omgeving beheerst. Dagelijks moeten verwerken dat je minder grip hebt op wat je zou moeten of willen kunnen, dagelijks meer afhankelijk worden en dagelijks de angst om nog meer te verliezen. En dan die vermoeidheid en - voor de meesten althans - die pijn en de zorgen. De MS-Liga Vlaanderen staat al 28 jaar op de bres voor PmMS. 20 professionele maatschappelijk werkers en 700 vrijwilligers, verspreid over Nederlandstalig België, omringen hen met psychosociale hulp, bijstand, dienstverlening en doorverwijzing naar andere gespecialiseerde diensten. Maar ondanks die steun aan hen en aan hun partner, gezin en familie, staan PmMS er toch elke dag nog alleen voor. En net daar speelt de MS-Liga een cruciale rol, niet door hen te betuttelen. Integendeel, zelfredzaamheid is een sleutelwoord in de benadering. Hoe kunnen we hen helpen om sterker, weerbaarder te zijn om wat op hen afkomt beter aan te kunnen? In 2010 heeft de MS-Liga heel wat geïnvesteerd in wat met een trendy woord empowerment genoemd wordt. Concreet gaat het over een aantal specifieke projecten zoals: mindfulness als weerbaarheidsinstrument assertiviteitstrainingen om PmMS sterker te maken in hun communicatie hoe sporten en bewegen met MS PmMS uit hun isolement haalt persoonlijke cognitieve ondersteuning: een innovatieve vorm van empowerment was het Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat ook personen met MS in financiële moeilijkheden geraken, sommigen zelfs structureel. Uiteraard kaartte de MS-Liga deze problematiek aan via haar ledenblad MS-Link, via de site en via de pers. Maar er wordt ook effectief tussengekomen via het sociaal MS-fonds. En dat is voor velen een eerder ongekende kant van de werking. nog door in 2011 met als doel alle huidige en toekomstige noden en behoeften van PmMS in kaart te brengen en daaruit een beleidsvisie te distilleren die voor de komende jaren de motor wordt voor de beleidslijnen en de daaruit vloeiende concrete projecten. De MS-Liga gaat gebukt onder een loodzware kostenstructuur, voornamelijk afkomstig van personeelskosten. Aangezien we jaarlijks zelf moeten instaan voor gemiddeld 80 % van de inkomsten om rond te geraken, is dat geen sinecure. Zeker nu de MS-Liga ook geconfronteerd wordt met de financiële en economische crisis. In de markt van de vrijgevigheid is de MS- Liga maar een kleine speler en dat betekent dat we nieuwe initiatieven moeten lanceren om ons marktaandeel te garanderen. Dank Zoals steeds is er geen werking mogelijk zonder het engagement en de inzet van heel veel mensen, vrijwilligers en professionele krachten, die allen hetzelfde doel voor ogen hebben: de zorg om het verbeteren van de levenskwaliteit van PmMS. Dat betekent honderden, duizenden uren ter beschikking staan en gaan voor de psychosociale opvang van recent gediagnosticeerde PmMS, voor bijstand thuis, voor doorverwijzing naar andere zorgactoren, voor gespecialiseerde dienstverlening, voor de strijd voor financiële tegemoetkomingen, voor lotgenotencontact en gespreksgroepen, voor infodagen en -weekends, maar even goed voor het inrichten van socioculturele activiteiten, voor het vervoer naar de revalidatie, voor een fijne vakantie aan zee Op ons eentje als MS-organisatie krijgen we dat nooit rond. Onze dank gaat dan ook uit naar de partners en sponsors, zowel in de plaatselijke werking als op Vlaams niveau, dank aan de organisaties die in 2010 het jaar samen met ons gekleurd hebben, dank aan die overheden waar we gehoor bij kregen, dank aan de media en de pers, dank aan de politici die met onze boodschap aan de slag gingen, dank aan de leveranciers, dank aan zovelen die het mogelijk maakten dat de MS-Liga in dagen lang - haar missie waar kon maken. De MS-Liga is een levende organisatie. Aan de basis zorgen de vrijwilligers samen met de MS-begeleiders voor een constante stroom van initiatieven die PmMS ten goede komen of waar zij actief bij betrokken worden. Deze activiteiten vatten in een jaarverslag is steeds een hele heksentoer. Uitdagingen In 2010 startte het bestuur van de MS-Liga een belangrijke reflectie op de toekomst, aansluitend op het beleidsplan van de sociale dienst. Dit keer stond de hele organisatie model voor een grondige bevraging. Deze bevraging loopt Luc De Groote Algemeen directeur Foto: Ake van der Velden Dr. Etienne Roussel Voorzitter Foto: Ake van der Velden

4 4 Sociale dienst: jaar 3 - uitwerking beleidsplan In 2007 startten we een beleidsoefening om de werking van de sociale dienst grondig door te lichten, met de bedoeling er een eerste coherent driejarenplan ( ) uit te distilleren. Uit de SWOT-analyse (sterkte/ zwakte - opportuniteiten/bedreigingen) en de diverse andere planmatig voorziene stappen werden zes prioritaire hoofddoelstellingen gedefinieerd waaraan concrete actieplannen met doelstellingen gekoppeld werden. Het gaat om: invullen en aflijnen taakstelling (hoofd sociale dienst, coördinator projecten, provinciale verantwoordelijke sociale dienst en sociale adviescommissie of SAC); structurele financiering (via overheden), stappenplan via bondgenootschappen en samenwerkingsverbanden; ICT; projecten Personen met MS (PmMS); kwaliteitszorgsysteem; vrijwilligerswerking. In 2008, jaar 1 van het beleidsplan, werd heel veel energie van het management gestopt in het uitwerken van de zes topprioriteiten en de concrete actieplannen die daaruit voortvloeien. Ook in 2009, jaar 2, was dit het geval, maar werd er voornamelijk ingestoken op de meest prioritaire, nl. hoofdprioriteit 2: structurele financiering (via overheden), stappenplan via bondgenootschappen in het MS-zorgnetwerk en samenwerkingsverbanden. De MS-Liga is de rode draad in het MS-zorgtraject dat een PmMS doorloopt. We zijn immers via de veelvuldige contacten, voornamelijk via huisbezoeken, aanwezig vanaf de diagnosestelling tot en met de stervensbegeleiding. En dat zowel bij de PmMS zelf als bij de partner, het gezin en de nabije omgeving. De MS-Liga doet bijgevolg concreet aan extra of transmurale zorgtrajectbegeleiding. Dat is een zeer complementaire positie die we innemen tegenover de ziekenhuizen en de MSreferentiecentra met hun interne MS-zorgpaden. Dit uitgangspunt laat ook toe dat we met alle zorgactoren in het MS-zorgveld kunnen samenwerken. Elke potentiële partner in het MS-zorgveld is daarom ook een potentiële bondgenoot bij de realisatie van onze missie, nl. het bevorderen van het algemeen welzijn van personen met MS, hun familieleden en hun omgeving. In 2008 slaagden we erin om een overleg op gang te krijgen tussen het Nationaal MS Centrum in Melsbroek, het Revalidatie & MS Centrum in Overpelt en het Gespecialiseerd ziekenhuis en revalidatiecentrum De Mick in Brasschaat. Het overleg groeide dan ook snel uit tot een netwerkstructuur. Centraal in die netwerkstructuur staat het uitwisselingsplatform om betere (methoden van) zorg, behandeling en begeleiding van PmMS te ontwikkelen, maar ook op elkaar af te stemmen, wat de efficiëntie moet doen toenemen. Tegelijk is het de bedoeling van het netwerk om een integraal zorgaanbod uit te werken voor PmMS in Nederlandstalig België. In 2009, en meer bepaald op 7 april, werd het Vlaams MS-zorgnetwerk opgericht als een partnership tussen voornoemde drie instellingen en met nieuwkomer AZ Alma, Campus Sijsele. Voor de MS-Liga, die het voorzitterschap heeft van het zorgnetwerk, houdt deze organisatie de erkenning in van de eigen werking en wordt tegelijk de inhoudelijke verankering met een aantal belangrijke zorgactoren uit het zorgveld verzekerd. De Multidisciplinaire Raadpleging (MDR) Als eerste product in die samenwerking startte in september 2008 de multidisciplinaire raadpleging (MDR) in het Revalidatie & MS Centrum in Overpelt. Deze raadpleging is qua uitgangspunten deels schatplichtig aan een multidisciplinair concept dat reeds jaren succesvol loopt in het Nationaal MS Centrum in Melsbroek onder de vorm van een vroegbegeleidingstraject. Tijdens de MDR worden alle aspecten van de zorgvraag van een persoon met MS in samenhang met elkaar behandeld. In één dagdeel wordt door een multidisciplinair team aandacht besteed aan de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten van de zorgvraag. Dit team bestaat uit een neuroloog, revalidatiearts, klinisch psycholoog en MS-verpleegkundige, allen verbonden aan het Revalidatie & MS Centrum, en een maatschappelijk werker van de MS-Liga die de extramurale opvolging en terugkoppeling verzekert. Door deze geïntegreerde aanpak vindt een algehele benadering plaats van de problematiek binnen een kort tijdsbestek. Eind 2010 waren er al 222 personen met MS langsgekomen op de MDR in Overpelt, wat een schitterend resultaat is dat de verwachtingen ruimschoots oversteeg. In februari 2009 werd eveneens een MDR opgestart in

5 5 een samenwerking tussen het Gespecialiseerd ziekenhuis en revalidatiecentrum De Mick in Brasschaat en de MS-Liga. In september 2010 startte er een MDR in het UZ Gent, eveneens lid van het Vlaams MS-zorgnetwerk. Ook hier werd een intern zorgpad verlengd met een extramurale opvolging door de MS-Liga, die eveneens in het multidisciplinair team aanwezig is. Belangrijk aan deze samenwerking is dat de raadpleging door veel jonge personen met MS met een recente diagnose gevolgd wordt. info voor de patiënt hoofd, hals en zenuwstelsel Het concept van samenwerking tussen de MS-Liga en een MS-eenheid werd ook opgenomen in het AZ Brugge. In dit specifieke geval is er enkel sprake van een interdisciplinaire samenwerking tussen de neurologen en de verpleegkundige van het ziekenhuis enerzijds, en de maatschappelijke werker van de MS-Liga anderzijds. Koken kost geld, de organisatie van een MDR dus ook. Zowel de expertisecentra als de MS-Liga zijn duidelijk voor die samenwerking gegaan, wetende dat deze de PmMS ten goede komt. Maar het blijft een investering in mensen en middelen die men uiteindelijk zelf grotendeels (wat de MS-Liga betreft, volledig) financiert. Op termijn is dat niet haalbaar. Dat was dan ook de aanleiding om binnen het MS-zorgnetwerk een nota voor te bereiden die de hoofdlijnen moet schetsen voor de meest optimale structurering en financiering van het zorgaanbod voor PmMS, uitgaande van de zorgnoden en een hierop afgestemd integraal zorgaanbod. Doel is om de bevoegde minister op federaal niveau warm te krijgen voor deze specifieke aanpak. Maar wie federaal zegt, moet over de taalmuur kijken. In 2010 werden alvast de collega s van de Franstalige MS-Liga volledig betrokken bij de MDR-werking. Een eerste proeve van concrete werking stelde zich al eind 2010 toen het UZ Brussel als nieuwkomer in het Vlaams MS-zorgnetwerk de wens uitte om eveneens een MDR op te zetten. Bijkomend probleem is het feit dat ongeveer de helft van de PmMS die in Jette komen, Franstalig zijn. Samenwerking met de Franstalige Liga dringt zich dan ook op. ik binnen het gave mag worerd gegevensp enige wijze, t UZ Gent v.u.: F. Colardyn, afgevaardigd bestuurder UZ Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent MODULO.be Januari 2010 bron: Seniorennet.be - Pascal Vyncke MS-zorgpad UZ Gent, dienst Neurologie Om in het kader van de MDR de nodige informatieuitwisseling mogelijk te maken tussen het Expertisecentrum en de MS-Liga, is een eenvormige wijze van registratie noodzakelijk. Samen met afgevaardigden van de sociale diensten van het Revalidatie & MS Centrum in Overpelt en het Gespecialiseerd ziekenhuis en revalidatiecentrum De Mick in Brasschaat, werden in 2009 binnen dat overleg diverse elektronische registratiedocumenten opgesteld, die uiteindelijk zullen voorliggen ter uitwerking door IT-deskundigen in het kader van het informatiseringsproject van de MS-Liga in 2011.

6 6 Het federaal Riziv-project tenlasteneming Een aantal PmMS wordt in een ziekenhuis verzorgd, maar voor een groot deel dient de dagelijkse zorg niet noodzakelijk in een ziekenhuis plaats te vinden. We stelden vast dat er eigenlijk geen oplossing bestond voor mensen met MS die wel hulpbehoevend zijn en verzorging nodig hebben, maar die nog geen woonzorgcentrumleeftijd bereikt hebben. Dit is een probleem dat lang onderkend werd, maar vaak voor intrieste situaties zorgt. Een onderzoek van de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth naar de behoeften en het aanbod van zorg en huisvesting voor o.a. personen met MS, heeft in 2008 geleid tot een doorbraak in deze zoektocht. Volgens deze studie is er in België nood aan 300 plaatsen voor personen met MS in een gespecialiseerde opvang. En daarbij gaat het zowel om opvang voor lange duur als voor korte duur om de mantelzorger in de thuissituatie te ondersteunen. Op basis van dit onderzoek heeft federaal minister Laurette Onkelinx een initiatief genomen om binnen de federaal gefinancierde zorgnetwerken de opvang te verbeteren van o.a. personen met MS die zich in een vergevorderd stadium van hun aandoening bevinden. In 2009 startte zo het federaal Riziv-project tenlasteneming op, bedoeld om MS-, Huntington- en ALSpatiënten die langdurig in ziekenhuizen verblijven en daar in feite niet thuishoren, naar gespecialiseerde units te verhuizen, met name in rust- en verzorgingstehuizen (RVT) of psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT). Concreet gaat het binnen dit project om 150 PmMS in België uit de veel grotere groep die in aanmerking zou kunnen komen. Het lag voor de hand dat de al bestaande samenwerking met de expertisecentra binnen het Vlaams MS-zorgnetwerk de ideale bodem zou zijn om voorstellen in te dienen bij de federale overheid. Uiteindelijk werden voor geheel België zes zorgnetwerken toegewezen, waar vanuit een gespecialiseerd ziekenhuis in een samenwerkingsverband ondersteuning wordt geboden aan rust- en verzorgingstehuizen die een gespecialiseerde opvangeenheid voor PmMS inrichten. Het gaat om vier Vlaamse en twee Waalse ziekenhuizen. De Vlaamse zijn het Nationaal MS Centrum in Melsbroek (Vlaams-Brabant en Brussel), het Revalidatie & MS centrum in Overpelt (Limburg), het Revalidatie-, woon- en zorgcentrum De Mick in Brasschaat (Antwerpen) en het AZ Alma campus Sijsele (Oost- en West-Vlaanderen). De gespecialiseerde ziekenhuizen in het Franstalige landsgedeelte zijn le Centre Neurologique et de Réadaptation Fonctionnelle de Fraiture en le Centre Hospitalier Universitaire de Charleroi. Per zorgnetwerk worden 30 bedden extra gefinancierd in de vorm van de nodige personele en materiële omkadering. Voor de PmMS in de gespecialiseerde opvangeenheid van de rust- en verzorgingstehuizen wordt ook een tussenkomst in de huisvestingskosten voorzien van 10 euro per dag. Deze tegemoetkoming is belangrijk, omdat de keuze voor een opname in een rust- en verzorgingstehuis in aanzienlijke mate afhankelijk is van de financiële draagkracht van het gezin. Er werd ook een bijkomende overeenkomst voorgesteld aan de ziekenhuizen die de basisovereenkomst (conventie) ondertekenden en die een liaisonfunctie wensten te ontwikkelen met andere instellingen waarin eveneens PmMS verblijven, met inbegrip van de ziekenhuizen en instellingen voor personen met een handicap. Een deel van de expertise (opleiding, begeleiding, ondersteuning ) die beschikbaar is in de expertiseziekenhuizen wordt op die manier overgebracht. Deze instellingen behoren niet tot de residentiële structuren die de basisovereenkomst hebben ondertekend en ze vangen nu al regelmatig PmMS op. Het federaal project is een grote stap vooruit in de ontwikkeling van een gespecialiseerd MS-zorgnetwerk (waar we reeds volop mee bezig zijn via het MS-zorgnetwerk Vlaanderen) waarbij de zorg voor PmMS kwaliteitsvoller wordt ingevuld, efficiënter gebeurt en beter op elkaar afgestemd wordt. De MS-Liga maakt er duidelijk deel van uit. De MS-Liga is tevens erkend door alle gespecialiseerde centra en hun partners als stuwende kracht bij de totstandkoming van het project. De aanwezigheid van de MS-Liga als extern expert, onze adviserende rol binnen het verzekeringscomité van het Riziv en onze participatie als lid van de opvolgingscommissie, tonen aan dat de MS-Liga erkend wordt als dé belangenorganisatie van personen met MS. En dat is ook waarvoor we staan en ten volle voor gaan. Tot slot leidde

7 7 het ook tot een betere samenwerking met de Franstalige collega s van de Ligue Belge de la Sclérose en Plaques, Communauté Française, daar dit een federaal project is. De samenwerking tussen de drie MS-expertisecentra en de MS-Liga sluit onder geen beding de verdere samenwerking uit met andere ziekenhuizen en woonzorgcentra waar personen met MS verzorgd worden. Om het zorgaanbod voor personen met MS in Nederlandstalig België te kunnen uitbouwen en te optimaliseren, is juist netwerking met alle relevante zorgactoren noodzakelijk. Plaatselijk werkt de MS-Liga al jarenlang samen met heel wat ziekenhuizen, RVT s en nursinghomes. Daarbij gaat het zowel om uitwisseling van informatie als om doorverwijzing, om begeleiding van personen met MS naar revalidatie-eenheden, als om nazorg bij ontslag uit een instelling. Vergeten we immers niet dat de MS-Liga bij uitstek de spil is van het thuisgebeuren en daardoor ook bij de migratie van thuis uit naar ziekenhuizen en instellingen en terug. Die specifieke expertise wordt inmiddels ook in het kader van het Riziv-project tenlasteneming erkend. Vanuit het voorzitterschap van het Vlaams MS-Zorgnetwerk, zit de MS-Liga ook de bijeenkomsten van de coördinatoren uit de vier participerende expertisecentra voor. Het voordeel van deze voorbereidende bijeenkomsten is, dat binnen het Riziv-project de leden van het MS-Zorgnetwerk op elkaar afgestemd zijn bij hun tussenkomsten en zo meer gewicht in de schaal leggen. De uitgave van een gezamenlijke folder over dit project die ter beschikking is in alle centra en geconventioneerde woon- en zorgcentra, is daar de vrucht van. Belangrijk in de werking in 2010 was het feit dat er ook binnen het Riziv-project geen duidelijke definitie was van zwaarzorgbehoevende PmMS. De EDSS-schaal (1) die nog steeds overal gehanteerd wordt om PmMS in min of meer homogene groepen in te delen, is te zeer op één enkel criterium gericht, nl. op mobiliteit, waarbij voorbijgegaan wordt aan heel veel andere zeer valabele indicatoren en criteria die PmMS veel holistischer kunnen vatten. Gevolg hiervan is dat het Riziv een aanzet gegeven heeft om ook hier een zorgzwaarte-instrument te ontwikkelen, wat ineens heel erg fel aansluit bij het VAPH-project waarin de MS-Liga ook participeert (zie hieronder). Zorgzwaarteproject gefinancierd door VAPH In 2010, het derde en tegelijk laatste jaar van het eerste driejarenplan van de sociale dienst, hoopten wij met het Vlaams MS-Zorgnetwerk gehoor te vinden bij de overheden op Vlaams en federaal niveau. En dat is ten dele gelukt. Na een uitnodiging van minister Vandeurzen op zijn kabinet met alle leden van het Vlaams Zorgnetwerk, werd op basis van de gezamenlijk opgestelde nota structurering en financiering van het zorgaanbod MS via een samenwerkingsverband met de vzw Stijn een tweejarig proefproject gefinancierd door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), opgesteld voor personen met MS en andere degenere-

8 8 rende ziektes met zware medische en verpleegkundige zorgen. In dit gezamenlijk project wensen we te onderzoeken en uit te proberen hoe een zorg op maat kan geboden worden thuis of in een collectieve woonvorm, waarbij de middelen van de federale en Vlaamse overheid worden geïntegreerd. Het doel is instrumenten te ontwikkelen om de verschillende behoeften die dienen ingevuld te worden door verschillende instanties vast te stellen, te bepalen en in individuele budgetten (rugzak) om te zetten, zodat op een vraaggestuurde manier de zorg geïntegreerd kan verleend worden. De actuele stand van zaken is dat de overheid een instrument, namelijk het zogeheten zorgzwaarte-instrument (ZZI), heeft ontwikkeld dat zal ingezet worden om de zorgzwaarte en dus ondersteuningsbehoefte van de zorgvragers in te schatten. Aan deze zorgzwaarte zal een middelenpakket gekoppeld worden. Op deze manier gebeurt de financiering gedifferentieerd naar zorgzwaarte van de persoon met een handicap en zal zorggradatie een feit worden. Uiteraard is het dan ook van groot belang dat dit instrument de zorgzwaarte op een betrouwbare en valide manier vat, zodanig dat de zorggradatie een weerspiegeling is van de realiteit van de zorgbehoefte. Concreet zal er in die twee jaar zowel in het NMSC in Melsbroek, bij de vzw Stijn als in de thuissituatie door de maatschappelijke werkers van de MS-Liga een registratiesysteem opgezet worden dat die zorg systematisch zal opmeten volgens vastgelegde criteria. Die metingen zullen de basis zijn voor een specifiek zorgzwaarte-instrument en de financiering van de zorg. In een tweede stap naar verdere structurele ondersteuning door de Vlaamse overheid zal de MS-Liga in haar specifieke thuisbegeleidingswerking erkend dienen te worden. Dat is grotendeels wat in 2011 en 2012 dient rond te geraken en dat is wat ook primordiaal in het tweede driejarenplan van de sociale dienst zal komen te staan. Samenwerking met Franstalig landsgedeelte Maar als we de financiering van de maatschappelijk werkers van de sociale dienst maximaal structureel willen verankeren, zullen we toch ook bij de federale overheid dienen aan te kloppen en meer bepaald bij het Riziv. Daar zal zeker het gewicht van het Vlaams MS-Zorgnetwerk spelen. Maar even belangrijk zal de uitbouw van een gelijkaardige samenwerking met de eveneens daar nog te erkennen expertiseziekenhuizen in het Franstalige landsgedeelte worden, zodat een federale vraag bij de bevoegde minister meer kans op slagen zou krijgen. Veranderingsprocessen Ondertussen verandert stap na stap de inhoud van het huidige takenpakket van heel wat maatschappelijk werkers uit de sociale dienst. Ze moeten én huisbezoeken blijven brengen, én tegelijk worden ze ingeschakeld in de MDR s waar ze in een veel breder kader uitgebreid contact hebben met PmMS én tegelijk moet er voldoende alertheid zijn voor recent gediagnosticeerde PmMS of jongeren met MS die heel andere noden en behoeften hebben. Die combinatie kwaliteitsvol invullen, is op termijn niet haalbaar meer. Vandaar ook de groeiende rol van goed opgeleide vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, met wie ze nauw kunnen samenwerken en die een deel van hun taken kunnen uitvoeren. Deze vrijwilligers zijn de MS-begeleiders. Dat betekent dat op middellange termijn de maatschappelijk werkers een andere rol krijgen te vervullen, nl. die van coördinator van de maatschappelijke werking in hun werkgebied, waarbij zij de MS-begeleiders en actief betrokken vrijwilligers zullen aansturen in die taken waarin zij complementair zijn aan hun eigen vernieuwde basistaken. Zo krijgen we een bondgenootschap dat zal toelaten dat het veranderende takenpakket van de maatschappelijk werkers realistisch en kwaliteitsvol wordt ingevuld. In 2011 zal dit proces dat in 2010 samen met de maatschappelijk werkers werd opgestart, verder worden uitgewerkt. Luc De Groote (1) EDSS-schaal: (Expanded Disability Status Scale): schaal waarmee invaliditeit bij MS wordt gemeten: 0 : normaal neurologisch onderzoek 1 en 2 : minimale afwijkingen of beperkingen 3 : lichte beperkingen, de patiënt is nog volledig ambulant 4 : patiënt is in staat 500 m af te leggen zonder hulp of rust 5 : de patiënt is in staat 200 m af te leggen zonder hulp, zijn handicap hindert hem bij voltijdse dagelijkse activiteiten 6 : de patiënt heeft constante hulp nodig om ongeveer 100 m te stappen 7 en 8 : patiënt is vrijwel totaal aangewezen op een rolstoel 9 : patiënt is volledig aan bed gebonden

9 9 Provinciale werking Provincie Antwerpen Vrijwilligerswerking Naar trouwe gewoonte betekende het jaar 2010 voor onze provinciale vrijwilligers ook nu weer een jaar van behoorlijke inzet qua tijd en fysiek. Zo konden wij, als provinciaal bestuur, gedurende het voorbije jaar volop beroep op hen doen voor het volgende. De chocoladeactie tijdens de MS-week, met dit jaar een verkoop die wel enigszins afweek van de vorige jaren, mede door het feit dat de keuze kleiner was en de prijs verhoogd werd naar 6 euro/pakje. Eerlijkheidshalve moeten we wel toegeven dat deze prijsverhoging geen klachten opleverde, maar wel de keuze van de chocolade. Enkele nieuwe jonge vrijwilligers versterkten onze rangen om in bedrijven te gaan verkopen. Op 17 april hadden we onze tweejaarlijkse provinciale infodag, met dit keer als onderwerp Levenslang wonen. Deze bijeenkomst vond plaats in de ons al vertrouwde locatie Extra Time in Hoboken. Het werd een zeer interessante namiddag met als spreker Lieve Houbrechts, adviseur wonen van het toegankelijkheidsbureau. Deze interessante bijeenkomst vond plaats onder een stralend zonnetje, zodat de goede mood er vanaf de start aanwezig was. Spijtig genoeg werd de verwachte opkomst niet ingelost, maar de kwaliteit oversteeg de kwantiteit. Onze gast schetste op een overzichtelijke wijze hoe je een woning op maat van een persoon met MS kan aanpassen. Dit bleek een complex geheel, maar dankzij de vakkundigheid van onze gastspreker verliep alles zeer verstaanbaar en vlot. Het select groepje MS-begeleiders zette zich het ganse jaar door in voor haar lotgenoten. Een nieuw comité werd geboren, gegroeid uit een jongerengroep, die nu, na enkele jaren onder de kundige leiding van een maatschappelijk werkster, op eigen benen wilde voortgaan. Zij hebben de volwassenheid bereikt en vormen zo een groep vrijwilligers-pmms waar onze provincie nog veel plezier zal aan hebben. Onze handicar blijft een succesverhaal betekenen met een geregeld gebruik, en uiteraard mogen we hier vooral onze vrijwillige chauffeurs niet vergeten die totaal belangeloos steeds weer op een veilige manier onze PmMS vervoeren. Voor het jaarlijkse matineeconcertje, dit keer opnieuw in de ons vertrouwde locatie (een tapijtenwinkel te Antwerpen), waar onze vrijwilligers eens te meer op een muzikale wijze bedankt werden voor hun onvermoeibare inzet doorheen het ganse jaar. Onze performer van dienst was dit keer Jean Bosco Safari, die op een enthousiaste manier met zijn gezang en zijn verhalen tussendoor, iedereen uitermate wist te boeien. Het werd een prachtig optreden en er werd zelfs meegezongen door onze mensen. Als kers op de taart werden we dan nog vergast op een lekkere koffiekoekentafel. We kijken al uit naar volgend jaar. Hiermee willen we alleen maar aangeven hoe belangrijk de inzet van al deze mensen, met MS of niet, betekent voor de goede werking in onze provincie en vooral voor het belang van het menselijke contact met onze personen met MS. Tenslotte is het voor hen dat onze vrijwilligers hun tijd opofferen en zich inzetten met hart en ziel en met het gevoel van: Wij doen nuttig werk en betekenen een helpende hand en een werkelijke steun voor die mensen die het toch al zo moeilijk hebben in onze narcistische maatschappij! 2010 was qua werking een goed jaar, maar op menselijk vlak hadden we wel enkele moeilijke momenten, zoals het afreizen naar het eeuwige oosten van ons bestuurslid Jacques Daems en de zware ziekte van ons ander bestuurslid en vriend Leo. Maar we blijven niet bij de pakken zitten! We zijn er als provinciaal bestuur van overtuigd dat we een meerwaarde hebben betekend voor onze PmMS. Samen met onze vrijwilligers vormen wij dan ook een rijke provincie, want de ware rijkdom van een mens bestaat uit het goede dat hij voor zijn medemens doet en dat doel staat hoog in ons provinciaal vaandel! Frans Van den bergh voorzitter MS-Liga Antwerpen

10 10 Provincie Limburg Extra muros Raad van Bestuur - 7 mei 2010 Dit jaar was het de beurt aan Limburg om de extra murosdag van de RvB te organiseren. Een bezoek aan onze peter, de 10 e Tactische Wing, was een goede reden om de partners mee uit te nodigen. In de voormiddag kwamen we samen op de vliegbasis van Kleine-Brogel, de peter van de MS-Liga Limburg. Kolonel Vansina en commandant Vanderfeesten verwelkomden de aanwezigen en we kregen een verhelderende uitleg over de werking van de vliegbasis en over haar buitenlandse missies. Daarna mochten we in een bus een rondrit maken om een indruk te krijgen van de basis. Na de middag vergaderde de RvB op de vliegbasis, terwijl de partners naar Hasselt vertrokken voor een geleide stadswandeling. s Avonds konden we tijdens een etentje gezellig bijpraten. Dag van de verpleegkundige - 12 mei Naar aanleiding van deze dag gaf de voorzitster een uiteenzetting over MS en over de werking van de MS-Liga in de Provinciale Verpleegsterschool aan een zeer geïnteresseerd publiek. Daarna trok een 200-tal toekomstige verplegers en verpleegsters de stad in om pleisters te verkopen ten voordele van de MS-Liga. Wij zorgden voor een infostand. Vrijwilligersdag - 8 juni We gingen dit jaar op uitstap naar hartje Haspengouw. We hadden afgesproken aan het stadhuis van Borgloon, waar een gids ons stond op te wachten. Zij zou ons leiden en over een stuk van de geschiedenis van de graven van Loon en Borgloon vertellen. Na de middag bezochten we het fruitbedrijf van Karel Vaes, de Loonse stoomstroopfabriek en een hobbywijngaard. Het was een gezellige en leerrijke dag. Europlanetarium te Genk Op 29 juni 2010 konden PmMS en hun begeleiders het Europlanetarium bezoeken. Een medewerker van het planetarium begeleidde ons naar de cosmodrome. Eerst kregen we een film te zien over de Hubble-telescoop met de nodige uitleg erbij. Daarna verschenen er op het koepelvormige scherm beelden van ons zonnestelsel, gefilmd door de Hubble. Planeten, sterren, sterrenbeelden, de melkweg verplaatsen zich ten opzichte van de aarde naargelang de seizoenen. Het was duizelingwekkend, imposant en zeer boeiend. Na de voorstelling zagen we in de foyer van de cosmodrome schaalmodellen van o.a. de Hubble, de Voyager, de Spoetnik, en verschillende planeten, waarbij de gids op onze vragen een antwoord gaf. Wie wilde, kon een verdieping hoger door de telescopen proberen om planeten en sterren op te sporen. We sloten de dag af met een stuk taart en een drankje in de cafetaria. Chocoladeactie 2010 Zoals ieder jaar begonnen we in juli vol enthousiasme aan de voorbereiding van de chocoladeverkoop. Er werden ongeveer gepersonaliseerde brieven geprint en door geestdriftige vrijwilligers gevouwen. Intussen werd het al augustus en begonnen we aan de tweede sessie: tijd om de Limburgse bedrijven aan te schrijven. Ten gevolge van problemen met de chocolade kon de verkoop ervan slechts eind september beginnen. Vanaf toen zijn we, PmMS en vrijwilligers, met man en macht aan de slag gegaan om 500 dozen chocolade verkocht te krijgen Ze hebben soms vele uren per dag en weken langer blijven verkopen om toch uiteindelijk bijna 400 dozen aan de man te brengen. Aan allen onze zeer oprechte dank! Claire Ponet voorzitter MS-Liga Limburg

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

MS en wonen. Visieoefening MS-Liga. Universal Design. Aromatherapie. Salon van het testament. In deze editie: Jaargang 4 nr. 3 sept., okt., nov.

MS en wonen. Visieoefening MS-Liga. Universal Design. Aromatherapie. Salon van het testament. In deze editie: Jaargang 4 nr. 3 sept., okt., nov. Jaargang 4 nr. 3 sept., okt., nov. 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Visieoefening MS-Liga Universal Design Aromatherapie Salon van het testament MS en wonen Een driemaandelijkse

Nadere informatie

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte We moeten elke dag om 6 uur naar bed en in het weekend

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie