Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens"

Transcriptie

1 instituut voor maatschappelijk welzijn Profiel Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag zijn de drie kernfuncties van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn centraal gesteld. In de artikelen wordt het profiel van de psychosociale hulpverlening (diverse vormen van maatschappelijk werk), de concrete en informatieve dienstverlening (sociaaljuridische dienstverlening en voorlichting) en de outreachende hulpverlening (bemoeizorg en activering) geschetst. Het verslag biedt inzicht in het bereik van cliënten dat door de verschillende werksoorten in 2007 is gerealiseerd en schetst de belangrijkste ontwikkelingen. Onder andere door uitbreiding van werkzaamheden (bemoeizorg, schoolmaatschappelijk werk) is het totale bereik van het IMW toegenomen. De citaten in dit verslag zijn uitspraken die cliënten van het maatschappelijk werk hebben gedaan in het kader van het Klant Tevredenheids Onderzoek; een permanent onderzoek naar de mening van cliënten over de dienstverlening. Dit onderzoek wordt anoniem schriftelijk afgenomen onder alle cliënten na afsluiting van de hulpverlening. Deze cliënten waardeerden de dienstverlening van het maatschappelijk werk in 2007 met een rapportcijfer van 7,9. Cliëntgegevens In 2007 is het aantal langdurige begeleidingen in het regulier (algemeen) maatschappelijk werk (AMW), inclusief schuldhulpverlening, met 2% licht gestegen ten opzichte van Daarmee is de dalende trend die wij in 2005 en 2006 signaleerden tot staan gekomen. In 2007 waren 2194 cliënten in langdurige begeleiding. Er lijkt een verband te bestaan met de ontwikkeling van het aantal korte contacten, dat in 2006 steeg en in 2007 weer is afgenomen, van 1391 naar De maximale wachttijd tussen aanmeldingsgesprek en intake bedroeg zes weken; acute crisissituaties werden direct geholpen door het crisisteam overdag. De gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en intake bedroeg in ,2 weken en is daarmee licht gedaald ten opzichte van Het algemeen maatschappelijk werk werd uitgevoerd in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Breda. In Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bestonden nagenoeg geen wachttijden. Het aandeel materieel-sociale problematiek bedroeg ruim 47% van het totaal. Dit betreft vooral cliënten met problematische schulden. 23% Van de cliënten had relationele problemen en 30% psychosociale problemen. In het groepswerk (rouw, depressie, budgeten assertiviteitscursus) werden 136 cliënten geholpen. De in 2006 gesignaleerde toename van het beroep op het maatschappelijk werk om deel te nemen aan verschillende vormen van netwerk- of casusoverleg heeft zich in 2007 voortgezet. Het is een nieuwe maatschappelijke realiteit, die door het IMW ook in het meerjarenbeleidsplan is vastgelegd. Maatschappelijk werkers van het IMW nemen onder meer deel aan Mass-overleggen (maatschappelijke steunsystemen), overleg in het kader van het veiligheidshuis en buurtnetwerken jeugdhulpverlening. Het maatschappelijk werk besteedt extra aandacht aan de positie van kinderen. In samenwerking met Thuiszorg Breda werd ook in 2007 een opvoedingsspreekuur verzorgd, dat 34 maal werd bezocht. Het IMW coördineert de vijf Bredase buurtnetwerken jeugdhulpverlening waarin vele organisaties samenwerken. In het schooljaar werden hierin 97 situaties besproken waarin 242 kinderen betrokken waren. Ook in Alphen-Chaam verzorgt het IMW de coördinatie van buurtnetwerken (12- en 12+). Op 15 basisscholen in Breda zet het IMW schoolgericht maatschappelijk werk (in het kader van het onderwijskansenbeleid) in. Op deze scholen werden ruim 1400 situaties van kinderen en gezinnen De wachttijd voor het eerste besproken. In het verslagjaar is daarnaast het gesprek was wat lang, maar ik kon, bovenschools schoolmaatschappelijk werk indien nodig, wel eerder telefonisch primair onderwijs ten behoeve van twee contact samenwerkingsverbanden van basisscholen in en om Breda opnemen uitgevoerd. Naast het samenwerkingsverband WSNS (Weer Samen Naar School) Land van Nassau besloot ook het samenwerkingsverband WSNS Inos deze functie bij het IMW onder te brengen. Gezien de beperkt beschikbare formatie, voor een groot aantal scholen, concentreert de inzet van deze vorm van schoolmaatschappelijk werk zich vooral op consultatie aan Intern Begeleiders en zorg-adviesteams (ZAT) en op korte interventies ten behoeve van ouders en

2 leerlingen. In de ouderschapsreorganisatie (bemiddeling bij problematische omgangsregelingen) werden 16 voormalige echtparen geholpen. In het verslagjaar is de deelname aan het Bredase project Samen starten voortgezet en uitgebreid. Het IMW levert daarin, samen met Thuiszorg Breda, jeugd- en gezinscoaches ten behoeve van vroegtijdige interventie; in dit verband werden in gezinnen begeleid. Ook levert het IMW een inbreng in het expertteam van dit project. Vier maatschappelijk werkers voeren op 16 scholen het schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs in Breda uit. Zij hadden in 2007 met 1034 leerlingen één of meerdere hulpverleningscontacten. De voornaamste probleemvelden waren: problemen in de thuissituatie (21%), psychische problemen (16%) en gedragsproblemen (12%). De schoolmaatschappelijk werkers participeren in de regel in de zorg-adviesteams van de scholen. Het maatschappelijk werk voor gehandicapten verleent hulp aan mensen met een lichamelijke handicap en hun omgeving, om ertoe bij te dragen dat beiden zo goed mogelijk functioneren. Het betreft bezoekers van activiteitencentrum Noutenhof en bewoners van het Woon- en Leefcentrum Lichamelijk Gehandicapten in Breda en hun familieleden. Genoemde centra zijn onderdeel van de NSWAC, de Nederlandse Stichting Woon- en Activiteitencentra voor Lichamelijk Ben mij nooit bewust geweest Gehandicapten. In 2007 werden 88 cliënten van maatschappelijk werk en haar bereikt. Naast het directe cliëntencontact heeft de functie totdat ik op een dag zelf maatschappelijk werker ook een consultatieve en voor de deur stond. Ik ben erg blij voorlichtende functie. dat jullie er zijn en dat ik op jullie De crisisdienst maatschappelijk werk kan rekenen voor hulp en buiten kantooruren steun. verzorgt de 7x24 uurs bereikbaarheid buiten kantooruren voor alle (5) maatschappelijk werk instellingen in West-Brabant. Tot 1 juli was dit ook het geval voor de ambulante verslavingszorg in het stadsgewest Breda. In 2007 werd de dienst 213 maal ingeschakeld. Dat is een forse daling ten opzichte van 2006 (-23%). In 2007 is een onderzoek gestart naar de redenen voor deze daling en begonnen met een programma om verwijzers (politie, huisartsenposten etc.) beter op de hoogte te brengen van het bestaan en de functie van de dienst. In 73 gevallen volstond in 2007 telefonisch contact met hulpverlener of cliënt, 140 keer werd daadwerkelijk uitgerukt. 72 Maal werd gebruik gemaakt van een zogenoemd crisisbed in een opvanginstelling. De hulpverlening is kortdurend van karakter. Zo snel mogelijk meestal de volgende ochtend - wordt de cliënt overgedragen aan de reguliere hulpverlening (86%), in de meeste gevallen het AMW. De politie is de belangrijkste verwijzer. Relaties 39% Slachtoffer 5% Verslaving 11% Crisisdienst Buiten Kantooruren Mishandeling 19% Dakloosheid 14% Overig 12% Het IMW is één van de zes instellingen in Nederland met een afdeling maatschappelijk werk voor oorlogsen geweldsgetroffenen (OGG). Het betreft psychosociale hulpverlening aan verzetsdeelnemers en andere oorlogsgetroffenen uit de Tweede Wereldoorlog. In 2007 werden in het kader van deze hulpverlening 424 cliënten langdurig begeleid en waren er 118 korte contacten. Het team OGG participeert in het Netwerk Psychotraumahulpverlening Nederland (NPN). Hiervoor wordt door het ministerie van VWS extra subsidie verleend. In dit verband werden 128 cliënten begeleid. Het aantal bezoekers bij het Bureau Sociaal Raadslieden vertoonde in 2006 een daling. Deze is in 2007 vrijwel geheel tot staan gekomen. Het afgelopen jaar stelden 4190 bezoekers bijna 5000 hulpvragen op het terrein van sociaal-juridische zaken. Om cliënten voldoende en kwalitatief verantwoord te woord te kunnen staan wordt het aantal bezoekers per dagdeel gelimiteerd. De relatief beperkte formatie staat onder grote druk. Sociaal Raadslieden beogen in hun hulpverlening niet alleen in te gaan op de concrete hulpvraag van cliënten, maar ook verbindingen te leggen met andere regelingen en voorzieningen waar de cliënt mogelijk gebruik van kan maken. Het grootste deel van de hulpvragen had betrekking op problemen met uitkeringen (22%) en belastingen (39%). In het project Voorlichting, Informatie en Advies worden chronisch zieken en gehandicapten actief benaderd met een aanbod om te bezien of zij voldoende gebruik maken van regelingen en voorzieningen. In 2007 waren er 832 contacten (een stijging van 13% ten opzichte van 2006) waarin 1035 onderwerpen aan de orde kwamen. Het project is één van de manieren van de gemeente Breda om inhoud te geven aan het armoedebeleid. In 2007 werd bekend dat het project in elk geval in 2008 wordt voortgezet. Met de gemeente Breda is afgesproken dat in 2008 een plan wordt ontwikkeld voor de jaren vanaf 2009, waarin de nadruk van het project nog sterker op een outreachende benadering wordt gelegd.

3 In het kader van armoedebeleid stelt de gemeente ook extra middelen beschikbaar voor een parttime budgetconsulent en twee aandachtsfunctionarissen schuldhulpverlening. De budgetconsulent was in 149 hulpverleningstrajecten betrokken. In 2007 is het IMW, met de inzet van extra formatie in het kader van de OGGZ, gaan deelnemen aan het stedelijk bemoeizorgteam dat gevormd wordt uit medewerkers van de GGZ, Novadic/Kentron, de GGD en het IMW. De bemoeizorgmedewerkers van het IMW hadden in 2007 met (of over) 100 cliënten contact. In het project sociale activering en budget begeleiding werkzoekende uitkeringsgerechtigden werden in nieuwe trajecten gestart. In totaal werden er 154 trajecten uitgevoerd. 92 Trajecten werden afgesloten. Voor het project is een inkoopovereenkomst gesloten met de dienst Sociale Zaken van de gemeente Breda. In het verslagjaar was het IMW betrokken bij de voorbereidingen voor de totstandkoming van Centra voor Jeugd en Gezin en de invoering in 2008 van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Ook was het IMW betrokken bij de ontwikkeling van het zogenoemde Stedelijk Kompas waarin een intensivering van de hulpverlening aan dak- en thuislozen en zorgwekkende zorgmijders wordt voorzien. Bij al deze ontwikkelingen zullen, naast andere disciplines, hulpverleners van het IMW een belangrijke rol spelen. In het kader van het gemeentelijk beleid Geschikt Wonen voor Iedereen (GWI) was het IMW betrokken bij de ontwikkeling van dit concept, dat in de komende jaren verder uitgebouwd zal worden. Psychosociaal 30% Relationeel 23% Materieel/ sociaal 47% Algemeen Maatschappelijk Werk In 2007 zijn de voorbereidingen gestart voor de invoering van Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) door de gemeente Breda. De subsidieaanvraag 2008 is opgesteld in de vorm van een offerte, waarin de door het IMW in te zetten producten zijn beschreven op basis van een gemeentelijke opdracht Is een proefjaar voor deze systematiek, die in nauwe samenspraak tussen gemeente en het IMW in de komende jaren verder zal worden verfijnd. Maatschappelijk werk: deskundig in communicatie Maatschappelijk werkhulpverlening is en blijft door de jaren heen een komen en gaan van mensen, in alle levensstadia, met vragen over wat er in hun leven moeilijk is of is misgelopen. In het verslagjaar bestond het IMW 40 jaar en elk van de in deze 40 jaar uitgebrachte jaarverslagen had met deze constatering kunnen beginnen. Hoe zeer ons denken en doen door de jaren heen ook veranderd is, het maatschappelijk werk heeft nog steeds haar deur open, biedt een luisterend oor en hulp en ondersteuning aan mensen die het even niet meer redden. Het maatschappelijk werk is vooral gericht op het herstellen, bevorderen en versterken van zelfredzaamheid, om mensen te helpen hun eigen keuzes te maken. Kijkend naar de cijfers zien we dat er in 2007 veel tijd en aandacht is gegaan naar mensen met financiële problemen. Het lijkt erop dat veel mensen in Nederland op de grens leven van een financieel gezond bestaan. Vaak zijn de marges minimaal en hoeft er niet zo erg veel te gebeuren om meer uit te geven dan er binnen komt. Schuldhulpverlening is voor In mijn mening. Het het maatschappelijk werk een intensieve vorm van maatschappelijk werk lijkt een begeleiding. In samenwerking met de Kredietbank Breda worden de medicijn in de maatschappij problemen uitgebreid in beeld gebracht, wordt de cliënt geïnformeerd over de mogelijkheden en wordt een plan opgesteld. Een niet onaanzienlijk deel van de maatschappelijk werkcliënten komt via een minnelijk traject in budgethulpverlening. De schulden worden geregeld en de cliënt krijgt een budgetbeheerder van de Kredietbank. Een van de voorwaarden voor de cliënt om deze hulp te krijgen is contact met het maatschappelijk werk. Dit contact heeft de vorm van psychosociale begeleiding, dat wil zeggen dat er uitgebreid met de cliënt wordt stilgestaan bij de achtergrond van de ontstane schulden en het bestedingspatroon van betrokkene. Het maatschappelijk werk leert betrokkene om te gaan met problemen en dilemma s die hiermee samenhangen. Daarnaast hadden ook in 2007 veel problemen waarmee mensen bij het maatschappelijk werk aanklopten te maken met relaties. Relatieproblematiek kent vele vormen. Sommige mensen zoeken contact, omdat het huwelijk niet meer brengt wat men ervan verlangt. Soms raakt het maatschappelijk werk betrokken doordat er sprake is van huiselijk geweld. Ook opvoedingsvragen en problemen en omgaan met kinderen vormen voor onze medewerkers een belangrijk aandachtsterrein. Als de cliënt zich meldt met een relatieprobleem, wordt stilgestaan bij de vraag of en in hoeverre de ander op de hoogte is. Daarnaast wordt ondermeer gekeken naar de eventuele (hulpverlenings)geschiedenis en de vraag of anderen van de problematiek op de hoogte zijn. Op basis van een uitgebreide intake wordt een hulpverleningsplan gemaakt. Waar mogelijk worden beide partijen uitgenodigd voor gesprekken. Hierin wordt ondermeer gewerkt aan het vergroten

4 van het inzicht in de onderlinge communicatie. Heel veel contacten die mensen met het maatschappelijk werk hebben gaan in de praktijk over relaties, ook al was dat niet de startvraag van betrokkene. Vaak blijkt na een goed gesprek dat zaken in het leven van mensen mis (dreigen te) lopen door de manier waarop betrokkene er mee omgaat, door de manier waarop hij/zij de relatie met anderen vorm geeft. Als dat na een intake aan de hand blijkt, kan deze relationele uitwerking van het benoemde probleem een belangrijk onderdeel van het hulpverleningsplan vormen. Voor mensen die structureel onvrede hebben met de manier waarop zij met anderen omgaan, organiseert het maatschappelijk werk assertiviteitscursussen. Gedragsproblemen 12% Pesten 5% Psychische problemen 16% Echtscheiding 5% Problemen met instellingen 9% Motivatie 8% Problemen met thuissituatie 21% Andere problemen 24% Bij een derde categorie vragen die veel voorkomt, staat het omgaan met een ingrijpende gebeurtenis centraal. Hoe gaan mensen verder na het verlies van een dierbare door de dood of een scheiding? Wat gebeurt er met mensen die hun werk verliezen? Wat voor effect heeft een ingrijpende gebeurtenis als aanranding, verkrachting, of een ongeval met blijvend letsel? Ingrijpende gebeurtenissen zorgen ervoor dat mensen tijdelijk uit hun evenwicht zijn. Dat is onvermijdelijk. Het geheel van gedachten, gevoelens en gedragingen dat als doel heeft de balans weer te herstellen wordt verwerken genoemd. Het maatschappelijk werk is er op gericht te voorkómen dat het verwerkingsproces vastloopt. Dat gebeurt vooral door betrokkene te stimuleren in beweging te blijven en actief te blijven in zijn/haar eigen omgeving. Zo is het maatschappelijk werk, zeker ook bij verwerkingsvragen, voor een belangrijk deel gericht op communicatie. Daarnaast organiseert het De maatschappelijk werkster maatschappelijk werk lotgenotengroepen voor deed veel voor mij, maar liet mij mensen die hun partner verloren en ouders die ook veel zelf doen, waardoor ik veel een kind verloren. Soms grijpen gebeurtenissen zo diep in dat zij in leerde hoge mate bepalend blijven voor hoe mensen hun leven leiden. Het maatschappelijk werk voor Oorlogs- en Geweldsgetroffenen heeft met deze categorie mensen contact. VIA en Sociaal Raadslieden: deskundig in het verstrekken van informatie en concrete hulp Onze samenleving is buitengewoon complex geworden. Er is sprake van razendsnelle technologische ontwikkelingen, zeer ingewikkelde wet- en regelgeving die in zijn uitvoeringsregels vaak nauwelijks op elkaar is afgestemd, sterke druk op en verleiding van burgers om te consumeren. Voorts zijn, als gevolg van de in de jaren zeventig ingezette tendens van individualisering, traditionele verbanden als buurten en kerken op de schop gegaan, waardoor School MW Voortgezet Onderwijs vanzelfsprekende samenhang ontbreekt. Ondertussen is de bureaucratisering sterk toegenomen. Veel voorzieningen zijn niet meer rechtstreeks voor de burger aanspreekbaar: tussen de dienst en de burger zit een callcenter of een uitgebreid telefonisch keuzemenu. De afstand tussen de burger en hulp- en dienstverlenende organisaties is sterk vergroot door protocollering en juridisering. Fusie op fusie in deze sector, evenals in het onderwijs en de gezondheidszorg, maken onze samenleving er niet persoonlijker op. Iedere Nederlander kent inmiddels het verhaal van de Paarse Krokodil. De sociaal raadslieden komen hem in hun werk vaak tegen. De raadslieden zijn goed op de hoogte van de meest recente wijzigingen in onze sociale wet- en regelgeving. Vreemdelingenzaken, vragen rond uitkeringen en belastingen zijn de meest voorkomende terreinen waar zij mee te maken hebben. Een eindeloze stroom van bezoekers trekt aan hen voorbij. Er wordt geïnformeerd, bemiddeld en geadviseerd. Er wordt geholpen met het invullen van formulieren en het maken van bezwaar. Raadslieden proberen meestal de tijd te vinden om verder te kijken dan de strikte vraag van de cliënt. Vaak wordt onderzocht of er voor de betreffende cliënt nog aanvullende financiële mogelijkheden zijn. Een flink deel van de bezoekers van de raadslieden is vaste klant. Niet iedereen is nu eenmaal in de wieg gelegd voor het invullen van ingewikkelde formulieren en het lezen van moeilijk geschreven brieven. Door de bovengenoemde complexiteit van wet- en regelgeving dreigen sommige mensen af te haken. Lang niet iedereen maakt gebruik van de voorzieningen die gecreëerd zijn om het leven te vergemakkelijken. Het doel van VIA (Voorlichting Informatie en Advies) is om deze onderbenutting te voorkómen. De medewerkers geven preventieve voorlichting en werken outreachend, hetgeen wil zeggen dat zij naar mensen toe gaan. De meeste contacten die VIA-medewerkers hebben, vinden dan ook plaats bij mensen thuis.

5 Uiteraard wordt er stilgestaan bij concrete vragen die mensen hebben, maar vooral ook vindt er tijdens de contacten uitgebreid onderzoek plaats naar de financiële situatie van betrokkene. Zijn er voorzieningen waar deze mensen geen gebruik van maken? Zijn er mogelijkheden die mensen over het hoofd zien? Is hier voor deze mensen geld te maken? Mensen worden desgevraagd ook concreet geholpen bij bijvoorbeeld het doen van aanvragen en het invullen van formulieren. Nadat de voorziening is aangevraagd houdt de medewerker het dossier nog een half jaar open, zodat de cliënt tijdens de looptijd van de aanvraag nog kan terugvallen op de medewerker. Uitkeringen 22% Belastingen 39% Wonen 10% Consumentenzaken 13% Juridische kwesties 8% Overig 8% Bemoeizorg en Activering: deskundig in binden en stimuleren De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat een aantal burgers in onze samenleving niet meer mee kan of lijkt te willen. Een aantal mensen lijkt niet meer mee te doen en de band met het geheel van onze samenleving te hebben verbroken. Er is inmiddels een tamelijk breed draagvlak ontstaan voor de opvatting dat dit zo niet langer kan De manier van benadering en dat er iets aan moet gebeuren: deze mensen vriendelijk en kundig en de snelheid moeten worden opgespoord, aangesproken waarmee dingen geregeld werden en uitgenodigd om weer te participeren. Er moet gevonden en gebonden (adequaat) worden. Hiervoor hebben we onze opvattingen over privacy en het uitwisselen van gegevens bij moeten stellen en ons idee moeten herzien dat alle burgers in staat en bereid zijn hun eigen verantwoordelijkheid waar te maken. Sociale Activering zoekt naar bindingsmogelijkheden. De cliënten van deze werksoort zijn gevonden door Sociale Zaken. Zij zitten langdurig in de bijstand. En nemen vaak weinig meer deel aan de samenleving. Onze medewerkers gaan met hen actief op zoek naar nieuw perspectief. Zij hanteren daarbij een werkwijze die vertrekt van waar de cliënt belangstelling voor heeft. Van daaruit streven zij naar meer structuur en samenhang. Bij Sociale Activering gaat het vooral om participatie. (Weer) meedoen. In feite is dat bij de maatschappelijk werkers van het bemoeizorgteam niet anders. Om mensen te vinden wordt nauw samengewerkt in de keten. In zes Bredase buurten zijn MASS-overleggen (Maatschappelijke Steun Systemen) waarin wordt gezocht naar mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Naast hulp- en dienstverlenende organisaties zijn woningbouwverenigingen en politie belangrijke afgevers van signalen. Ook wordt gewerkt op vindplaatsen. Denk aan t IJ en de Omloop. In het Bredase bemoeizorgteam verkeren onze medewerkers in goed gezelschap van hulpverleners van de GGZ, de GGD en Novadic/ Bureau Sociaal Raadslieden Kentron. Cliënten die in beeld komen worden, al naar gelang hun achtergrond gekoppeld aan een of meer van de vier in het bemoeizorgteam vertegenwoordigde disciplines. De bemoeizorger zoekt naar een manier om contact met de beoogde cliënt te krijgen om te kijken wat er nodig is. Net als bij Sociale Activering gaat het erom dat betrokkene weer aanhaakt bij de samenleving. Vaak houdt bemoeizorg op als betrokkene weer aansluiting vindt bij de gewone voorzieningen. Soms is dat niet eens nodig en blijkt dat mensen die afgehaakt zijn met een klein steuntje in de rug weer verder kunnen. Het omgekeerde zien we echter ook: sommige bemoeizorgcliënten zullen altijd op het randje van de samenleving blijven leven. De contacten met deze mensen zijn dan ook langdurig. Het bemoeizorgteam werkt intensief samen met SMO Breda (maatschappelijke opvang). In toenemende mate vat de opvatting post dat bemoeizorg niets bijzonders hoort te zijn. Dat het de taak is van reguliere hulp- en dienstverlenende organisaties achter hun bureaus vandaan te komen om hun diensten aan te bieden aan mensen die ze nodig hebben. Hiervoor zal echter nog veel moeten gebeuren. Kwaliteit Sinds 2005 is het IMW in het bezit van het HKZ-ISOkwaliteitscertificaat. Het certificaat heeft betrekking op de grootste sector van het instituut, het Algemeen Maatschappelijk Werk. Het certificaat geeft aan, dat het IMW voldoet aan objectieve externe criteria op het gebied van kwaliteit. Toetsing vindt jaarlijks plaats door een certificerende instantie. In 2007 werd door middel van een (periodieke) externe audit opnieuw vastgesteld dat het IMW voldoet aan de algemeen erkende kwaliteitseisen. Betekenis Voor IMW is certificering geen doel op zich. Het is een instrument voor continue verbetering van de interne organisatiestructuur en de bedrijfsprocessen. Er zijn

6 afspraken vastgelegd ten aanzien van bijvoorbeeld werkwijzen, evaluatiemethoden en personeelsbeleid. Daarnaast zijn richtlijnen opgenomen voor het onderzoeken van klanttevredenheid en de waardering door ketenpartners. Het doel is om te komen tot een nog betere hulpverlening waarbij de belangen van de klant centraal staan. Samenwerken Ontwikkelingen in de maatschappij zoals de aanpak van multi-problematieken leidt ertoe, dat samenwerking met andere partijen binnen de (zorg)keten steeds belangrijker wordt. Het IMW wil een betrouwbare partner zijn voor de ketenpartners. Versterking van de maatschappelijke functie was dan ook een centraal thema in Dit uitte zich onder andere in: participatie in gemeenschappelijke projecten en versterking van samenwerkingsrelaties met relevante organisaties op het terrein van wonen, zorg en welzijn actieve deelname aan (wijk- of doelgroepgericht) overleg in netwerken ketenafspraken maken en deze afspraken zo veel mogelijk vastleggen in een convenant of een samenwerkingsprotocol daar waar nodig de interne bedrijfsprocessen aanpassen aan de nieuwe samenwerkingsafspraken. Kwaliteitsregistratie en verbeteren In het verslagjaar werden met het oog op de kwaliteitsbevordering onder andere: afwijkingen- en verbeterformulieren ingevuld door de medewerkers agressiesituaties gemeld individuele en collectieve scholingsprogramma s uitgevoerd een externe periodieke audit en diverse interne audits uitgevoerd in klachten van cliënten nodig bemiddeld door had. unithoofden en directie maandelijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Indien de resultaten van de hierboven vermelde Maatschappelijk werkster luistert goed, geeft goed advies, legt de vinger op de juiste plek! Het was de juiste steun die ik in die periode activiteiten daar aanleiding toe gaven, zijn naast incidentele corrigerende maatregelen ook structurele verbeteringen in gang gezet. Voornemens In het komend jaar wil het IMW nader vorm geven aan cliëntenparticipatie door het instellen van een cliëntenraad. Daarnaast zal er een medewerkerstevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. Voorts zal een uitgebreidere evaluatie van de samenwerking met de ketenpartners plaatsvinden. Personeel Het IMW had aan het eind van het verslagjaar 98 personeelsleden in dienst (voltijd en deeltijd). 74% Vrouwen en 26% mannen. In de loop van het jaar werden 13 medewerkers aangenomen, 9 verlieten de instelling. Eind 2007 waren er 3 stagiaires, 3 vrijwilligers, 1 persoon vanuit K-Pabel en 2 mensen vanuit de BSW in het IMW werkzaam; ook werd gebruik gemaakt van de diensten van 3 medewerkers via uitzendbureau 65+ en 1 medewerker via het uitzendbureau Tence. De gemiddelde leeftijd van het personeel was in jaar (leeftijdsopbouw: jonger dan 30 jaar: 9%, tussen de 30 en de 40 jaar: 14%; 19% veertigers; 50 jaar of ouder: 58%). Mission statement Het IMW is een professionele eerstelijnsorganisatie voor psychosociale en sociaal juridische dienstverlening en sociale activering, die zich in samenwerking met anderen, richt op het helpen van mensen met persoonlijke, psychosociale of maatschappelijke problemen, teneinde hun zelfredzaamheid te herstellen, bevorderen of ondersteunen. Het IMW zet haar kennis van psychosociale problemen in, in ketens van voorzieningen van wonen, zorg en welzijn, ter bevordering van het zelfstandig functioneren van (groepen) mensen. De hulpverlening wordt voortdurend getoetst op effectiviteit, efficiency, maatschappelijke relevantie en algemeen erkende kwaliteitseisen. instituut voor maatschappelijk welzijn Willemstraat AL Breda Postbus GC Breda Telefoon Fax Internet Colofon 2008 Tekst: Tekstbijdragen: Cijfers, grafieken: Eindredactie: Vormgeving: Drukwerk: Arend Inklaar IMW Jeroen Berkhout en Peter Dautzenberg IMW Jeroen Berkhout IMW Marijke den Hollander IMW Mommersontwerp, Ulvenhout Drukkerij Salsedo, Breda

instituut voor maatschappelijk welzijn

instituut voor maatschappelijk welzijn instituut voor maatschappelijk welzijn Maatschappelijk verantwoord Jaarverslag 2006 In 2007, het jaar waarin dit verslag uitgebracht wordt, bestaat het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn 40 jaar. Jaren

Nadere informatie

instituut voor maatschappelijk welzijn

instituut voor maatschappelijk welzijn instituut voor maatschappelijk welzijn Weerklank Jaarverslag 2005 In dit jaarverslag laten we iets horen van wat er weerklinkt vanaf de werkvloer van het IMW. De algemene beschouwing is gebaseerd op signalen

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Algemeen maatschappelijk werk

Algemeen maatschappelijk werk Algemeen maatschappelijk werk Inhoud 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 Inleiding Werkwijze algemeen maatschappelijk werk Aanmelding Intakegesprek Hulpverlening Hulpverleningsplan Evaluatie en

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Inhoudelijke registratiegegevens

Inhoudelijke registratiegegevens Inhoudelijke registratiegegevens Problematiek (in %) Geslacht (in %) Leeftijd (in %) Onbekend Man Vrouw 20 40 60 80 Etniciteit (in %) Westers allochtoon! Turks Surinaams Overig niet westerse allochtonen

Nadere informatie

Een goed gesprek, een steun in de rug

Een goed gesprek, een steun in de rug Een goed gesprek, een steun in de rug Veelzijdig in zorg Maatschappelijk Werk Hattem, Heerde en Epe Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Rien van der Loeff en Willy van Mil Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Algemene inleiding: 3 Doelstelling,

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 4 Wij waren zó opgelucht toen hij

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 4 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 School Maatschappelijk Werk Lingeborgh Geldermalsen

Jaarverslag 2011 School Maatschappelijk Werk Lingeborgh Geldermalsen Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Hannie van Donselaar Februari 2012 Jaarverslag 2011 School Maatschappelijk Werk Lingeborgh Geldermalsen Inhoudsopgave Inleiding 2 Werkwijze van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 O.R.S. Lek en Linge Schoolmaatschappelijk werk

Jaarverslag 2011 O.R.S. Lek en Linge Schoolmaatschappelijk werk Jaarverslag 2011 O.R.S. Lek en Linge Schoolmaatschappelijk werk Inhoudsopgave Inleiding 3 Werkwijze van de schoolmaatschappelijk werker 4 Cijfers 4 Problematieken 5 Duur van de hulpverlening in 2011 6

Nadere informatie

Jaarrapportage Marum 2015

Jaarrapportage Marum 2015 Jaarrapportage Marum 2015 Inhoud Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal... 2 AMW... 6 JHV... 10 Protocollair werken... 13 1 Jaarrapportage Noordermaat Marum 2015 Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren 1. Inleiding In het kader van het Stedelijk Kompas is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal woonvoorzieningen. Het betrof hier woonvoorzieningen

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2014 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsman 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Individueel aanbod voor vrouwen die opgevangen worden buiten de regio en terug willen komen in de relatie als het geweld stopt.

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en 3 vindt 5 2 : Instrument 6 Aannames

Nadere informatie

BMW voor leidinggevenden

BMW voor leidinggevenden BMW voor leidinggevenden Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Wat kunnen wij voor u betekenen? Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt leidinggevenden bij het voorkomen en oplossen van persoonlijke

Nadere informatie

Jaarverslag Kijk naar wat goed gaat

Jaarverslag Kijk naar wat goed gaat Jaarverslag 2011 Kijk naar wat goed gaat Mission Statement Het IMW is een not for profit organisatie voor hulpverlening aan mensen met psychosociale en sociaaljuridische problemen gericht op het bevorderen,

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Diensten van MWZVL. Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)

Diensten van MWZVL. Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) www.mwzvl.nl Diensten van MWZVL Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) Bureau Schuldhulpverlening en Budgetbeheer (BSB) Projecten en Detacheringen

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Hulp voor kinderen primair onderwijs

Hulp voor kinderen primair onderwijs Hulp voor kinderen primair onderwijs Veelzijdig in zorg Schoolmaatschappelijk Werk Hattem, Heerde en Epe Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er meer dan

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarverslag Hulpverlening en preventie

Jaarverslag Hulpverlening en preventie Jaarverslag 2016 De Vluchtheuvel is al jarenlang een vertrouwde, professionele hulpverlener in de gereformeerde gezindte. Dat betekent niet dat alles bij De Vluchtheuvel hetzelfde blijft. De organisatie

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Convenant Beschermingsbewind

Convenant Beschermingsbewind Convenant Beschermingsbewind 2017-2019 Partijen Voorliggend convenant beoogt samenwerkingsafspraken voor een periode van twee jaar (2017-2019) vast te leggen tussen: De dienstverlener beschermingsbewind,

Nadere informatie

Convenant Beschermingsbewind: Samenwerking bewindvoerders gemeente Venray

Convenant Beschermingsbewind: Samenwerking bewindvoerders gemeente Venray Convenant Beschermingsbewind: Samenwerking bewindvoerders gemeente Venray Partijen Voorliggend convenant beoogt samenwerkingsafspraken voor een periode van twee jaar vast te leggen tussen: De Dienstverleners,

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 4 Wij waren zó opgelucht toen hij

Nadere informatie