Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens"

Transcriptie

1 instituut voor maatschappelijk welzijn Profiel Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag zijn de drie kernfuncties van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn centraal gesteld. In de artikelen wordt het profiel van de psychosociale hulpverlening (diverse vormen van maatschappelijk werk), de concrete en informatieve dienstverlening (sociaaljuridische dienstverlening en voorlichting) en de outreachende hulpverlening (bemoeizorg en activering) geschetst. Het verslag biedt inzicht in het bereik van cliënten dat door de verschillende werksoorten in 2007 is gerealiseerd en schetst de belangrijkste ontwikkelingen. Onder andere door uitbreiding van werkzaamheden (bemoeizorg, schoolmaatschappelijk werk) is het totale bereik van het IMW toegenomen. De citaten in dit verslag zijn uitspraken die cliënten van het maatschappelijk werk hebben gedaan in het kader van het Klant Tevredenheids Onderzoek; een permanent onderzoek naar de mening van cliënten over de dienstverlening. Dit onderzoek wordt anoniem schriftelijk afgenomen onder alle cliënten na afsluiting van de hulpverlening. Deze cliënten waardeerden de dienstverlening van het maatschappelijk werk in 2007 met een rapportcijfer van 7,9. Cliëntgegevens In 2007 is het aantal langdurige begeleidingen in het regulier (algemeen) maatschappelijk werk (AMW), inclusief schuldhulpverlening, met 2% licht gestegen ten opzichte van Daarmee is de dalende trend die wij in 2005 en 2006 signaleerden tot staan gekomen. In 2007 waren 2194 cliënten in langdurige begeleiding. Er lijkt een verband te bestaan met de ontwikkeling van het aantal korte contacten, dat in 2006 steeg en in 2007 weer is afgenomen, van 1391 naar De maximale wachttijd tussen aanmeldingsgesprek en intake bedroeg zes weken; acute crisissituaties werden direct geholpen door het crisisteam overdag. De gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en intake bedroeg in ,2 weken en is daarmee licht gedaald ten opzichte van Het algemeen maatschappelijk werk werd uitgevoerd in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Breda. In Alphen-Chaam en Baarle-Nassau bestonden nagenoeg geen wachttijden. Het aandeel materieel-sociale problematiek bedroeg ruim 47% van het totaal. Dit betreft vooral cliënten met problematische schulden. 23% Van de cliënten had relationele problemen en 30% psychosociale problemen. In het groepswerk (rouw, depressie, budgeten assertiviteitscursus) werden 136 cliënten geholpen. De in 2006 gesignaleerde toename van het beroep op het maatschappelijk werk om deel te nemen aan verschillende vormen van netwerk- of casusoverleg heeft zich in 2007 voortgezet. Het is een nieuwe maatschappelijke realiteit, die door het IMW ook in het meerjarenbeleidsplan is vastgelegd. Maatschappelijk werkers van het IMW nemen onder meer deel aan Mass-overleggen (maatschappelijke steunsystemen), overleg in het kader van het veiligheidshuis en buurtnetwerken jeugdhulpverlening. Het maatschappelijk werk besteedt extra aandacht aan de positie van kinderen. In samenwerking met Thuiszorg Breda werd ook in 2007 een opvoedingsspreekuur verzorgd, dat 34 maal werd bezocht. Het IMW coördineert de vijf Bredase buurtnetwerken jeugdhulpverlening waarin vele organisaties samenwerken. In het schooljaar werden hierin 97 situaties besproken waarin 242 kinderen betrokken waren. Ook in Alphen-Chaam verzorgt het IMW de coördinatie van buurtnetwerken (12- en 12+). Op 15 basisscholen in Breda zet het IMW schoolgericht maatschappelijk werk (in het kader van het onderwijskansenbeleid) in. Op deze scholen werden ruim 1400 situaties van kinderen en gezinnen De wachttijd voor het eerste besproken. In het verslagjaar is daarnaast het gesprek was wat lang, maar ik kon, bovenschools schoolmaatschappelijk werk indien nodig, wel eerder telefonisch primair onderwijs ten behoeve van twee contact samenwerkingsverbanden van basisscholen in en om Breda opnemen uitgevoerd. Naast het samenwerkingsverband WSNS (Weer Samen Naar School) Land van Nassau besloot ook het samenwerkingsverband WSNS Inos deze functie bij het IMW onder te brengen. Gezien de beperkt beschikbare formatie, voor een groot aantal scholen, concentreert de inzet van deze vorm van schoolmaatschappelijk werk zich vooral op consultatie aan Intern Begeleiders en zorg-adviesteams (ZAT) en op korte interventies ten behoeve van ouders en

2 leerlingen. In de ouderschapsreorganisatie (bemiddeling bij problematische omgangsregelingen) werden 16 voormalige echtparen geholpen. In het verslagjaar is de deelname aan het Bredase project Samen starten voortgezet en uitgebreid. Het IMW levert daarin, samen met Thuiszorg Breda, jeugd- en gezinscoaches ten behoeve van vroegtijdige interventie; in dit verband werden in gezinnen begeleid. Ook levert het IMW een inbreng in het expertteam van dit project. Vier maatschappelijk werkers voeren op 16 scholen het schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs in Breda uit. Zij hadden in 2007 met 1034 leerlingen één of meerdere hulpverleningscontacten. De voornaamste probleemvelden waren: problemen in de thuissituatie (21%), psychische problemen (16%) en gedragsproblemen (12%). De schoolmaatschappelijk werkers participeren in de regel in de zorg-adviesteams van de scholen. Het maatschappelijk werk voor gehandicapten verleent hulp aan mensen met een lichamelijke handicap en hun omgeving, om ertoe bij te dragen dat beiden zo goed mogelijk functioneren. Het betreft bezoekers van activiteitencentrum Noutenhof en bewoners van het Woon- en Leefcentrum Lichamelijk Gehandicapten in Breda en hun familieleden. Genoemde centra zijn onderdeel van de NSWAC, de Nederlandse Stichting Woon- en Activiteitencentra voor Lichamelijk Ben mij nooit bewust geweest Gehandicapten. In 2007 werden 88 cliënten van maatschappelijk werk en haar bereikt. Naast het directe cliëntencontact heeft de functie totdat ik op een dag zelf maatschappelijk werker ook een consultatieve en voor de deur stond. Ik ben erg blij voorlichtende functie. dat jullie er zijn en dat ik op jullie De crisisdienst maatschappelijk werk kan rekenen voor hulp en buiten kantooruren steun. verzorgt de 7x24 uurs bereikbaarheid buiten kantooruren voor alle (5) maatschappelijk werk instellingen in West-Brabant. Tot 1 juli was dit ook het geval voor de ambulante verslavingszorg in het stadsgewest Breda. In 2007 werd de dienst 213 maal ingeschakeld. Dat is een forse daling ten opzichte van 2006 (-23%). In 2007 is een onderzoek gestart naar de redenen voor deze daling en begonnen met een programma om verwijzers (politie, huisartsenposten etc.) beter op de hoogte te brengen van het bestaan en de functie van de dienst. In 73 gevallen volstond in 2007 telefonisch contact met hulpverlener of cliënt, 140 keer werd daadwerkelijk uitgerukt. 72 Maal werd gebruik gemaakt van een zogenoemd crisisbed in een opvanginstelling. De hulpverlening is kortdurend van karakter. Zo snel mogelijk meestal de volgende ochtend - wordt de cliënt overgedragen aan de reguliere hulpverlening (86%), in de meeste gevallen het AMW. De politie is de belangrijkste verwijzer. Relaties 39% Slachtoffer 5% Verslaving 11% Crisisdienst Buiten Kantooruren Mishandeling 19% Dakloosheid 14% Overig 12% Het IMW is één van de zes instellingen in Nederland met een afdeling maatschappelijk werk voor oorlogsen geweldsgetroffenen (OGG). Het betreft psychosociale hulpverlening aan verzetsdeelnemers en andere oorlogsgetroffenen uit de Tweede Wereldoorlog. In 2007 werden in het kader van deze hulpverlening 424 cliënten langdurig begeleid en waren er 118 korte contacten. Het team OGG participeert in het Netwerk Psychotraumahulpverlening Nederland (NPN). Hiervoor wordt door het ministerie van VWS extra subsidie verleend. In dit verband werden 128 cliënten begeleid. Het aantal bezoekers bij het Bureau Sociaal Raadslieden vertoonde in 2006 een daling. Deze is in 2007 vrijwel geheel tot staan gekomen. Het afgelopen jaar stelden 4190 bezoekers bijna 5000 hulpvragen op het terrein van sociaal-juridische zaken. Om cliënten voldoende en kwalitatief verantwoord te woord te kunnen staan wordt het aantal bezoekers per dagdeel gelimiteerd. De relatief beperkte formatie staat onder grote druk. Sociaal Raadslieden beogen in hun hulpverlening niet alleen in te gaan op de concrete hulpvraag van cliënten, maar ook verbindingen te leggen met andere regelingen en voorzieningen waar de cliënt mogelijk gebruik van kan maken. Het grootste deel van de hulpvragen had betrekking op problemen met uitkeringen (22%) en belastingen (39%). In het project Voorlichting, Informatie en Advies worden chronisch zieken en gehandicapten actief benaderd met een aanbod om te bezien of zij voldoende gebruik maken van regelingen en voorzieningen. In 2007 waren er 832 contacten (een stijging van 13% ten opzichte van 2006) waarin 1035 onderwerpen aan de orde kwamen. Het project is één van de manieren van de gemeente Breda om inhoud te geven aan het armoedebeleid. In 2007 werd bekend dat het project in elk geval in 2008 wordt voortgezet. Met de gemeente Breda is afgesproken dat in 2008 een plan wordt ontwikkeld voor de jaren vanaf 2009, waarin de nadruk van het project nog sterker op een outreachende benadering wordt gelegd.

3 In het kader van armoedebeleid stelt de gemeente ook extra middelen beschikbaar voor een parttime budgetconsulent en twee aandachtsfunctionarissen schuldhulpverlening. De budgetconsulent was in 149 hulpverleningstrajecten betrokken. In 2007 is het IMW, met de inzet van extra formatie in het kader van de OGGZ, gaan deelnemen aan het stedelijk bemoeizorgteam dat gevormd wordt uit medewerkers van de GGZ, Novadic/Kentron, de GGD en het IMW. De bemoeizorgmedewerkers van het IMW hadden in 2007 met (of over) 100 cliënten contact. In het project sociale activering en budget begeleiding werkzoekende uitkeringsgerechtigden werden in nieuwe trajecten gestart. In totaal werden er 154 trajecten uitgevoerd. 92 Trajecten werden afgesloten. Voor het project is een inkoopovereenkomst gesloten met de dienst Sociale Zaken van de gemeente Breda. In het verslagjaar was het IMW betrokken bij de voorbereidingen voor de totstandkoming van Centra voor Jeugd en Gezin en de invoering in 2008 van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Ook was het IMW betrokken bij de ontwikkeling van het zogenoemde Stedelijk Kompas waarin een intensivering van de hulpverlening aan dak- en thuislozen en zorgwekkende zorgmijders wordt voorzien. Bij al deze ontwikkelingen zullen, naast andere disciplines, hulpverleners van het IMW een belangrijke rol spelen. In het kader van het gemeentelijk beleid Geschikt Wonen voor Iedereen (GWI) was het IMW betrokken bij de ontwikkeling van dit concept, dat in de komende jaren verder uitgebouwd zal worden. Psychosociaal 30% Relationeel 23% Materieel/ sociaal 47% Algemeen Maatschappelijk Werk In 2007 zijn de voorbereidingen gestart voor de invoering van Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) door de gemeente Breda. De subsidieaanvraag 2008 is opgesteld in de vorm van een offerte, waarin de door het IMW in te zetten producten zijn beschreven op basis van een gemeentelijke opdracht Is een proefjaar voor deze systematiek, die in nauwe samenspraak tussen gemeente en het IMW in de komende jaren verder zal worden verfijnd. Maatschappelijk werk: deskundig in communicatie Maatschappelijk werkhulpverlening is en blijft door de jaren heen een komen en gaan van mensen, in alle levensstadia, met vragen over wat er in hun leven moeilijk is of is misgelopen. In het verslagjaar bestond het IMW 40 jaar en elk van de in deze 40 jaar uitgebrachte jaarverslagen had met deze constatering kunnen beginnen. Hoe zeer ons denken en doen door de jaren heen ook veranderd is, het maatschappelijk werk heeft nog steeds haar deur open, biedt een luisterend oor en hulp en ondersteuning aan mensen die het even niet meer redden. Het maatschappelijk werk is vooral gericht op het herstellen, bevorderen en versterken van zelfredzaamheid, om mensen te helpen hun eigen keuzes te maken. Kijkend naar de cijfers zien we dat er in 2007 veel tijd en aandacht is gegaan naar mensen met financiële problemen. Het lijkt erop dat veel mensen in Nederland op de grens leven van een financieel gezond bestaan. Vaak zijn de marges minimaal en hoeft er niet zo erg veel te gebeuren om meer uit te geven dan er binnen komt. Schuldhulpverlening is voor In mijn mening. Het het maatschappelijk werk een intensieve vorm van maatschappelijk werk lijkt een begeleiding. In samenwerking met de Kredietbank Breda worden de medicijn in de maatschappij problemen uitgebreid in beeld gebracht, wordt de cliënt geïnformeerd over de mogelijkheden en wordt een plan opgesteld. Een niet onaanzienlijk deel van de maatschappelijk werkcliënten komt via een minnelijk traject in budgethulpverlening. De schulden worden geregeld en de cliënt krijgt een budgetbeheerder van de Kredietbank. Een van de voorwaarden voor de cliënt om deze hulp te krijgen is contact met het maatschappelijk werk. Dit contact heeft de vorm van psychosociale begeleiding, dat wil zeggen dat er uitgebreid met de cliënt wordt stilgestaan bij de achtergrond van de ontstane schulden en het bestedingspatroon van betrokkene. Het maatschappelijk werk leert betrokkene om te gaan met problemen en dilemma s die hiermee samenhangen. Daarnaast hadden ook in 2007 veel problemen waarmee mensen bij het maatschappelijk werk aanklopten te maken met relaties. Relatieproblematiek kent vele vormen. Sommige mensen zoeken contact, omdat het huwelijk niet meer brengt wat men ervan verlangt. Soms raakt het maatschappelijk werk betrokken doordat er sprake is van huiselijk geweld. Ook opvoedingsvragen en problemen en omgaan met kinderen vormen voor onze medewerkers een belangrijk aandachtsterrein. Als de cliënt zich meldt met een relatieprobleem, wordt stilgestaan bij de vraag of en in hoeverre de ander op de hoogte is. Daarnaast wordt ondermeer gekeken naar de eventuele (hulpverlenings)geschiedenis en de vraag of anderen van de problematiek op de hoogte zijn. Op basis van een uitgebreide intake wordt een hulpverleningsplan gemaakt. Waar mogelijk worden beide partijen uitgenodigd voor gesprekken. Hierin wordt ondermeer gewerkt aan het vergroten

4 van het inzicht in de onderlinge communicatie. Heel veel contacten die mensen met het maatschappelijk werk hebben gaan in de praktijk over relaties, ook al was dat niet de startvraag van betrokkene. Vaak blijkt na een goed gesprek dat zaken in het leven van mensen mis (dreigen te) lopen door de manier waarop betrokkene er mee omgaat, door de manier waarop hij/zij de relatie met anderen vorm geeft. Als dat na een intake aan de hand blijkt, kan deze relationele uitwerking van het benoemde probleem een belangrijk onderdeel van het hulpverleningsplan vormen. Voor mensen die structureel onvrede hebben met de manier waarop zij met anderen omgaan, organiseert het maatschappelijk werk assertiviteitscursussen. Gedragsproblemen 12% Pesten 5% Psychische problemen 16% Echtscheiding 5% Problemen met instellingen 9% Motivatie 8% Problemen met thuissituatie 21% Andere problemen 24% Bij een derde categorie vragen die veel voorkomt, staat het omgaan met een ingrijpende gebeurtenis centraal. Hoe gaan mensen verder na het verlies van een dierbare door de dood of een scheiding? Wat gebeurt er met mensen die hun werk verliezen? Wat voor effect heeft een ingrijpende gebeurtenis als aanranding, verkrachting, of een ongeval met blijvend letsel? Ingrijpende gebeurtenissen zorgen ervoor dat mensen tijdelijk uit hun evenwicht zijn. Dat is onvermijdelijk. Het geheel van gedachten, gevoelens en gedragingen dat als doel heeft de balans weer te herstellen wordt verwerken genoemd. Het maatschappelijk werk is er op gericht te voorkómen dat het verwerkingsproces vastloopt. Dat gebeurt vooral door betrokkene te stimuleren in beweging te blijven en actief te blijven in zijn/haar eigen omgeving. Zo is het maatschappelijk werk, zeker ook bij verwerkingsvragen, voor een belangrijk deel gericht op communicatie. Daarnaast organiseert het De maatschappelijk werkster maatschappelijk werk lotgenotengroepen voor deed veel voor mij, maar liet mij mensen die hun partner verloren en ouders die ook veel zelf doen, waardoor ik veel een kind verloren. Soms grijpen gebeurtenissen zo diep in dat zij in leerde hoge mate bepalend blijven voor hoe mensen hun leven leiden. Het maatschappelijk werk voor Oorlogs- en Geweldsgetroffenen heeft met deze categorie mensen contact. VIA en Sociaal Raadslieden: deskundig in het verstrekken van informatie en concrete hulp Onze samenleving is buitengewoon complex geworden. Er is sprake van razendsnelle technologische ontwikkelingen, zeer ingewikkelde wet- en regelgeving die in zijn uitvoeringsregels vaak nauwelijks op elkaar is afgestemd, sterke druk op en verleiding van burgers om te consumeren. Voorts zijn, als gevolg van de in de jaren zeventig ingezette tendens van individualisering, traditionele verbanden als buurten en kerken op de schop gegaan, waardoor School MW Voortgezet Onderwijs vanzelfsprekende samenhang ontbreekt. Ondertussen is de bureaucratisering sterk toegenomen. Veel voorzieningen zijn niet meer rechtstreeks voor de burger aanspreekbaar: tussen de dienst en de burger zit een callcenter of een uitgebreid telefonisch keuzemenu. De afstand tussen de burger en hulp- en dienstverlenende organisaties is sterk vergroot door protocollering en juridisering. Fusie op fusie in deze sector, evenals in het onderwijs en de gezondheidszorg, maken onze samenleving er niet persoonlijker op. Iedere Nederlander kent inmiddels het verhaal van de Paarse Krokodil. De sociaal raadslieden komen hem in hun werk vaak tegen. De raadslieden zijn goed op de hoogte van de meest recente wijzigingen in onze sociale wet- en regelgeving. Vreemdelingenzaken, vragen rond uitkeringen en belastingen zijn de meest voorkomende terreinen waar zij mee te maken hebben. Een eindeloze stroom van bezoekers trekt aan hen voorbij. Er wordt geïnformeerd, bemiddeld en geadviseerd. Er wordt geholpen met het invullen van formulieren en het maken van bezwaar. Raadslieden proberen meestal de tijd te vinden om verder te kijken dan de strikte vraag van de cliënt. Vaak wordt onderzocht of er voor de betreffende cliënt nog aanvullende financiële mogelijkheden zijn. Een flink deel van de bezoekers van de raadslieden is vaste klant. Niet iedereen is nu eenmaal in de wieg gelegd voor het invullen van ingewikkelde formulieren en het lezen van moeilijk geschreven brieven. Door de bovengenoemde complexiteit van wet- en regelgeving dreigen sommige mensen af te haken. Lang niet iedereen maakt gebruik van de voorzieningen die gecreëerd zijn om het leven te vergemakkelijken. Het doel van VIA (Voorlichting Informatie en Advies) is om deze onderbenutting te voorkómen. De medewerkers geven preventieve voorlichting en werken outreachend, hetgeen wil zeggen dat zij naar mensen toe gaan. De meeste contacten die VIA-medewerkers hebben, vinden dan ook plaats bij mensen thuis.

5 Uiteraard wordt er stilgestaan bij concrete vragen die mensen hebben, maar vooral ook vindt er tijdens de contacten uitgebreid onderzoek plaats naar de financiële situatie van betrokkene. Zijn er voorzieningen waar deze mensen geen gebruik van maken? Zijn er mogelijkheden die mensen over het hoofd zien? Is hier voor deze mensen geld te maken? Mensen worden desgevraagd ook concreet geholpen bij bijvoorbeeld het doen van aanvragen en het invullen van formulieren. Nadat de voorziening is aangevraagd houdt de medewerker het dossier nog een half jaar open, zodat de cliënt tijdens de looptijd van de aanvraag nog kan terugvallen op de medewerker. Uitkeringen 22% Belastingen 39% Wonen 10% Consumentenzaken 13% Juridische kwesties 8% Overig 8% Bemoeizorg en Activering: deskundig in binden en stimuleren De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat een aantal burgers in onze samenleving niet meer mee kan of lijkt te willen. Een aantal mensen lijkt niet meer mee te doen en de band met het geheel van onze samenleving te hebben verbroken. Er is inmiddels een tamelijk breed draagvlak ontstaan voor de opvatting dat dit zo niet langer kan De manier van benadering en dat er iets aan moet gebeuren: deze mensen vriendelijk en kundig en de snelheid moeten worden opgespoord, aangesproken waarmee dingen geregeld werden en uitgenodigd om weer te participeren. Er moet gevonden en gebonden (adequaat) worden. Hiervoor hebben we onze opvattingen over privacy en het uitwisselen van gegevens bij moeten stellen en ons idee moeten herzien dat alle burgers in staat en bereid zijn hun eigen verantwoordelijkheid waar te maken. Sociale Activering zoekt naar bindingsmogelijkheden. De cliënten van deze werksoort zijn gevonden door Sociale Zaken. Zij zitten langdurig in de bijstand. En nemen vaak weinig meer deel aan de samenleving. Onze medewerkers gaan met hen actief op zoek naar nieuw perspectief. Zij hanteren daarbij een werkwijze die vertrekt van waar de cliënt belangstelling voor heeft. Van daaruit streven zij naar meer structuur en samenhang. Bij Sociale Activering gaat het vooral om participatie. (Weer) meedoen. In feite is dat bij de maatschappelijk werkers van het bemoeizorgteam niet anders. Om mensen te vinden wordt nauw samengewerkt in de keten. In zes Bredase buurten zijn MASS-overleggen (Maatschappelijke Steun Systemen) waarin wordt gezocht naar mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Naast hulp- en dienstverlenende organisaties zijn woningbouwverenigingen en politie belangrijke afgevers van signalen. Ook wordt gewerkt op vindplaatsen. Denk aan t IJ en de Omloop. In het Bredase bemoeizorgteam verkeren onze medewerkers in goed gezelschap van hulpverleners van de GGZ, de GGD en Novadic/ Bureau Sociaal Raadslieden Kentron. Cliënten die in beeld komen worden, al naar gelang hun achtergrond gekoppeld aan een of meer van de vier in het bemoeizorgteam vertegenwoordigde disciplines. De bemoeizorger zoekt naar een manier om contact met de beoogde cliënt te krijgen om te kijken wat er nodig is. Net als bij Sociale Activering gaat het erom dat betrokkene weer aanhaakt bij de samenleving. Vaak houdt bemoeizorg op als betrokkene weer aansluiting vindt bij de gewone voorzieningen. Soms is dat niet eens nodig en blijkt dat mensen die afgehaakt zijn met een klein steuntje in de rug weer verder kunnen. Het omgekeerde zien we echter ook: sommige bemoeizorgcliënten zullen altijd op het randje van de samenleving blijven leven. De contacten met deze mensen zijn dan ook langdurig. Het bemoeizorgteam werkt intensief samen met SMO Breda (maatschappelijke opvang). In toenemende mate vat de opvatting post dat bemoeizorg niets bijzonders hoort te zijn. Dat het de taak is van reguliere hulp- en dienstverlenende organisaties achter hun bureaus vandaan te komen om hun diensten aan te bieden aan mensen die ze nodig hebben. Hiervoor zal echter nog veel moeten gebeuren. Kwaliteit Sinds 2005 is het IMW in het bezit van het HKZ-ISOkwaliteitscertificaat. Het certificaat heeft betrekking op de grootste sector van het instituut, het Algemeen Maatschappelijk Werk. Het certificaat geeft aan, dat het IMW voldoet aan objectieve externe criteria op het gebied van kwaliteit. Toetsing vindt jaarlijks plaats door een certificerende instantie. In 2007 werd door middel van een (periodieke) externe audit opnieuw vastgesteld dat het IMW voldoet aan de algemeen erkende kwaliteitseisen. Betekenis Voor IMW is certificering geen doel op zich. Het is een instrument voor continue verbetering van de interne organisatiestructuur en de bedrijfsprocessen. Er zijn

6 afspraken vastgelegd ten aanzien van bijvoorbeeld werkwijzen, evaluatiemethoden en personeelsbeleid. Daarnaast zijn richtlijnen opgenomen voor het onderzoeken van klanttevredenheid en de waardering door ketenpartners. Het doel is om te komen tot een nog betere hulpverlening waarbij de belangen van de klant centraal staan. Samenwerken Ontwikkelingen in de maatschappij zoals de aanpak van multi-problematieken leidt ertoe, dat samenwerking met andere partijen binnen de (zorg)keten steeds belangrijker wordt. Het IMW wil een betrouwbare partner zijn voor de ketenpartners. Versterking van de maatschappelijke functie was dan ook een centraal thema in Dit uitte zich onder andere in: participatie in gemeenschappelijke projecten en versterking van samenwerkingsrelaties met relevante organisaties op het terrein van wonen, zorg en welzijn actieve deelname aan (wijk- of doelgroepgericht) overleg in netwerken ketenafspraken maken en deze afspraken zo veel mogelijk vastleggen in een convenant of een samenwerkingsprotocol daar waar nodig de interne bedrijfsprocessen aanpassen aan de nieuwe samenwerkingsafspraken. Kwaliteitsregistratie en verbeteren In het verslagjaar werden met het oog op de kwaliteitsbevordering onder andere: afwijkingen- en verbeterformulieren ingevuld door de medewerkers agressiesituaties gemeld individuele en collectieve scholingsprogramma s uitgevoerd een externe periodieke audit en diverse interne audits uitgevoerd in klachten van cliënten nodig bemiddeld door had. unithoofden en directie maandelijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Indien de resultaten van de hierboven vermelde Maatschappelijk werkster luistert goed, geeft goed advies, legt de vinger op de juiste plek! Het was de juiste steun die ik in die periode activiteiten daar aanleiding toe gaven, zijn naast incidentele corrigerende maatregelen ook structurele verbeteringen in gang gezet. Voornemens In het komend jaar wil het IMW nader vorm geven aan cliëntenparticipatie door het instellen van een cliëntenraad. Daarnaast zal er een medewerkerstevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd. Voorts zal een uitgebreidere evaluatie van de samenwerking met de ketenpartners plaatsvinden. Personeel Het IMW had aan het eind van het verslagjaar 98 personeelsleden in dienst (voltijd en deeltijd). 74% Vrouwen en 26% mannen. In de loop van het jaar werden 13 medewerkers aangenomen, 9 verlieten de instelling. Eind 2007 waren er 3 stagiaires, 3 vrijwilligers, 1 persoon vanuit K-Pabel en 2 mensen vanuit de BSW in het IMW werkzaam; ook werd gebruik gemaakt van de diensten van 3 medewerkers via uitzendbureau 65+ en 1 medewerker via het uitzendbureau Tence. De gemiddelde leeftijd van het personeel was in jaar (leeftijdsopbouw: jonger dan 30 jaar: 9%, tussen de 30 en de 40 jaar: 14%; 19% veertigers; 50 jaar of ouder: 58%). Mission statement Het IMW is een professionele eerstelijnsorganisatie voor psychosociale en sociaal juridische dienstverlening en sociale activering, die zich in samenwerking met anderen, richt op het helpen van mensen met persoonlijke, psychosociale of maatschappelijke problemen, teneinde hun zelfredzaamheid te herstellen, bevorderen of ondersteunen. Het IMW zet haar kennis van psychosociale problemen in, in ketens van voorzieningen van wonen, zorg en welzijn, ter bevordering van het zelfstandig functioneren van (groepen) mensen. De hulpverlening wordt voortdurend getoetst op effectiviteit, efficiency, maatschappelijke relevantie en algemeen erkende kwaliteitseisen. instituut voor maatschappelijk welzijn Willemstraat AL Breda Postbus GC Breda Telefoon Fax Internet Colofon 2008 Tekst: Tekstbijdragen: Cijfers, grafieken: Eindredactie: Vormgeving: Drukwerk: Arend Inklaar IMW Jeroen Berkhout en Peter Dautzenberg IMW Jeroen Berkhout IMW Marijke den Hollander IMW Mommersontwerp, Ulvenhout Drukkerij Salsedo, Breda

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2011-2014

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2011-2014 Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2011-2014 Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Participatie 3 1.3 Samenwerkingsverbanden 4 1.4 Aansluiting

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie