Activiteiten speciaal voor jongeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteiten speciaal voor jongeren"

Transcriptie

1 en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs en bieden hulp aan leerlingen die, op welk gebied dan ook, problemen hebben. Daarom is een multidisciplinair overleg (zie netwerkpartners) in het leven geroepen, zodat de leerlingen op elk vlak professionele ondersteuning geboden kan worden. Het gaat om een structureel samenwerkingsverband met instellingen op het gebied van jeugdgezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, leerplicht en veiligheid. GGZ NHN biedt ondersteuning aan deze zorgadviesteams. Deze ondersteuning waarborgt een goede taxatie van al dan niet aanwezige psychosociale, psychische en/of psychiatrische problematiek bij de casuïstieken die zich aandienen. Het multidisciplinaire casusoverleg vormt het vaste hoofdbestanddeel van het ZAT. De meest voorkomende functies van het ZAT zijn: advisering en consultatie van schoolfunctionarissen; probleemverkenning door gesprekken, screening en aanvullende diagnostiek; verwijzing en toeleiding van leerlingen naar externe instellingen; ambulante begeleiding en hulpverlening aan leerlingen en/of het gezin. Cluster en prestatievelden Wmo Cluster: advies, ondersteuning en signalering. Prestatievelden Wmo: 2 en 3. Wanneer een docent of mentor van de school zich zorgen maakt over een leerling, verwijst hij/zij de leerling naar het zorgadviesteam. Hier wordt vervolgens de situatie van de leerling besproken. Er wordt besloten hoe en door welke instantie de leerling het beste geholpen kan worden. Indien sprake is van psychische problematiek zal een deskundige van GGZ NHN het hulpverleningstraject in gang zetten en het eerste gesprek met de leerling voeren. De leerlingen van ROC s en scholieren in het voortgezet onderwijs. Doel en resultaat Het doel is om leerlingen die vastlopen op enig gebied advies te geven om tot een zorgkader of oplossing te komen. Ze worden sneller geholpen en adequaat doorverwezen bij psychische problematiek. Hiermee wordt gezondheidswinst geboekt en schooluitval voorkomen. 29

2 Samenhang en afstemming met netwerkpartners Het zorgadviesteam bestaat uit medewerkers van de school, schoolmaatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, een jeugdarts, Parlan, MEE, politie, schuldhulpverlening gemeente en GGZ NHN. gebeurt gezamenlijk en ligt bij de (DIA van) school en de deelnemende instanties. Financiën Kostprijzen worden vastgesteld op basis van CAO-lonen. In een gesprek kunnen prijzen nader worden toegelicht. 30

3 3.8 Keukentafelgesprekken Keukentafelgesprekken. Uit onderzoek en uit de praktijk blijkt dat jongeren met name in plattelandsgemeenten niet altijd beschikken over een veilige omgeving om problemen te ventileren. Vriendschappen worden in beginsel niet aangegaan op basis van raakvlakken als gelijkwaardigheid, intelligentie, interesses, emotie en respect. Ze vinden hun bestaansrecht in de vanzelfsprekendheid van jaren. Er vindt dus geen vanzelfsprekende, kritische selectie plaats. De vriendschappen worden veelal groepsgewijs beleefd. De vriendengroepen zijn groot, actief en loyaal. Ondanks dat voldoende activiteiten worden ondernomen, gebeurd dit doorgaans in de beslotenheid van de groep. Er wordt weinig ruimte gecreëerd om de wereld verder te exploreren. Problemen worden wel aangehoord, maar men stimuleert elkaar niet om problemen, vraagstukken of gevoelens te uiten. Integendeel, de nadruk van het samenzijn ligt op gewoon gezellig doen. Tevens wordt veel alcohol gedronken door de jeugd. De beslotenheid van de groep, het vele alcoholgebruik en de cultuurgebonden Westfriese nuchterheid vormen tezamen een vergroot risico op een oppervlakkige vriendschapsbeleving en een negatief toekomstbeeld. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke sociale structuren een risicofactor vormen op het ontwikkelen van psychische problematiek en zelfs suïcidaal gedrag. Ook uit onderzoek van de GGD blijkt dat in West-Friesland 1 op de 6 jongeren rondloopt met gedachten aan zelfdoding. De keukentafelgesprekken kennen hun oorsprong in de rouwverwerking van de zelfdodingen onder jongeren in de regio én de (gerede) angst op herhaling in de vriendengroepen. Bij de keukentafelgesprekken worden vriendengroepen in hun eigen omgeving empowered om de bestaande sociale structuur positief in te zetten. Jongeren met psychische problemen ervaren deze methodiek als een drempelverlagend middel om de stap naar professionele hulpverlening te maken. Cluster en prestatievelden Wmo Cluster: sociale participatie, informatie en advies, services en signalering. Prestatievelden Wmo: 1, 2, 3 en 8. Het keukentafelgesprek heeft een tweedelig karakter. Enerzijds wordt het reactief ingezet bij traumatische gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld zelfdoding. Anderzijds heeft het een grote preventieve waarde als de gesprekken proactief worden aangeboden aan jongeren. De gesprekken worden geleid door een hulpverlener, maar bestaan niet uit therapie. De aanwezigheid van een hulpverlener met kennis van systeembenadering en empowerment draagt bij aan het verdiepen van het groepsgesprek. De gesprekken vinden plaats op een locatie die wordt uitgekozen door de vriendengroep. Doorgaans vinden één tot twee gesprekken van twee uur plaats met de groep. Vriendengroepen van jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud. 31

4 Doel en resultaat Het voornaamste doel is de onderlinge communicatie stimuleren. Zoals eerder geschetst is het niet vanzelfsprekend dat problemen - maar ook dromen en ambities - gedeeld worden. Het oppotten van problemen draagt negatief bij aan het psychisch welbevinden en kan uiteindelijk ziekmakend zijn. Een ander doel is het signaleren van jongeren met psychische problemen. De jongeren die hebben deelgenomen aan de keukentafelgesprekken rapporteren dat zij het makkelijker vinden om moeilijke vragen te stellen binnen de vriendengroep of om zorgen of twijfels te delen met één of meerdere vrienden. Het resultaat is dat jongeren assertiever worden en sociaal sterker. Beiden dragen bij aan het voorkomen van psychische problematiek. Samenhang en afstemming met netwerkpartners Er wordt anoniem gerapporteerd aan de opdrachtgever. Dit zal meestal de gemeente zijn. Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt waarin opgenomen wordt hoeveel jongeren aanwezig waren. De jongeren evalueren het gesprek schriftelijk na vier maanden. Financiën Kostprijzen worden vastgesteld op basis van CAO-lonen. In een gesprek kunnen prijzen nader worden toegelicht. 32

5 3.9 Training Leren signaleren Training Leren signaleren. Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat de Westfriese jeugd significant meer, vaker en vroeger overmatig alcohol drinkt dan hun leeftijdsgenoten in andere delen van Nederland. Ook wijst regionaal onderzoek uit dat 1 op de 6 jongeren tussen 12 en 19 jaar gedachten aan zelfdoding heeft. Regio West-Friesland kent reeds decennia lang relatief veel suïcides en suïcidaal gedrag. Ook onder jongeren. Een relatie bestaat tussen psychische problematiek en overmatig alcohol- en drugsgebruik. Suïcide en suïcidepogingen worden niet zelden gepleegd onder invloed van alcohol en/of drugs. Er is geen directe verklaring voor de hoge incidentie in West- Friesland te vinden, maar een daadkrachtige regionale aanpak is noodzakelijk. De alcohol- en suïcideproblemen zullen in omvang en ernst toenemen als geen actie wordt ondernomen. Eén van de methoden die hiervoor gebruikt wordt is de Leren Signaleren-methode. Uitgangspunt bij deze methode is dat afhankelijkheid van een middel of daadwerkelijk suïcidaal gedrag niet zomaar ontstaat. Veelal gaat hier een langere periode van problemen én signalen aan vooraf. Juist die voorafgaande periode moet gebruikt worden om in te grijpen en/of hulp te bieden. Leren signaleren geeft handvatten om de problemen en signalen eerder op te merken en hierop actie te ondernemen. Cluster en prestatievelden Wmo Cluster: informatie en advies, signalering en toeleiding. Prestatievelden Wmo: 2, 3 en 8. Om de training regiobreed aan te kunnen bieden zijn acht hulpverleners opgeleid. Zij hebben zich de methode Leren Signaleren eigen gemaakt en hebben ruime ervaring met het geven van trainingen. De methode richt zich op de volgende vier punten: Het herkennen van risicofactoren die kunnen leiden tot psychische en/of middelenafhankelijke problematiek; Het leren signaleren van psychische en/of middelenafhankelijke problematiek bij de Westfriese jeugd tussen de 10 en 21 jaar oud; Het leren signaleren van de ontwikkeling van psychische en/of middelenafhankelijke problematiek; Hoe te handelen als een vermoeden bestaat van voorgenoemde problematiek. De training valt grofweg in te delen in drie blokken, waarin deze vier punten worden behandeld: WETEN: Intermediairen kennen de feiten en cijfers rondom middelengebruik en psychische problematiek in de regio en zijn zich bewust van hun rol van betekenis; LEREN: Signalen van psychische problematiek en/of middelengebruik herkennen en deze bespreekbaar maken; HANDELEN: Bruikbare en eenvoudige gesprekstechniek aanreiken voor exploratie van problematiek. Wat te doen bij gerede zorg of twijfel. 33

6 De methode Leren signaleren is dynamisch en voortdurend uit op verbetering. In samenwerking met de Vrije Universiteit wordt onderzoek gedaan naar het suïcidale gedrag onder jongeren middels de psychologische autopsiemethode. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de invloed van de sociale structuur. Beide onderzoeken leveren aangrijpingspunten voor preventie en worden opgenomen in de methode Leren Signaleren. De duur en presentatie van de trainingen wordt zoveel mogelijk aangepast aan de wisselende doelgroep. Doorgaans zal de training aangeboden worden aan groepen van ongeveer twaalf personen. De training wordt begeleid door twee trainers. Een training duurt minimaal twee uur en maximaal 4,5 uur. De training is zowel theoretisch als interactief en is in principe éénmalig. Dit vanwege de blijvende service in de vorm van een meld- en servicepunt dat is verbonden aan de training. De trainingen worden op locatie aangeboden, maar kunnen desgewenst ook plaatsvinden bij GGZ NHN. Iedereen die beroepsmatig óf vrijwillig met jeugd tussen de 10 en 23 jaar oud te maken heeft, komt in aanmerking voor de training Leren signaleren (geen enkele disciplines worden uitgesloten). Doel en resultaat Trainen van professionals en vrijwilligers in Leren signaleren. Creëren van een (fijnmazig) netwerk rond jeugd. Het uiteindelijke doel is dat hierdoor alcohol- en suïcideproblemen onder jongeren eerder worden onderkend, zodat meer en ernstigere problemen worden voorkomen. Samenhang en afstemming met netwerkpartners Er bestaat een nauwe samenwerking met de GGD, Brijder Verslavingszorg en Bureau Jeugdzorg. Het voornoemde meld- en servicepunt is gehuisvest bij de GGD. Daar vindt een eerste screening plaats waarna eventueel wordt doorverwezen naar hulpverlenende organisaties. Over deze samenwerking zijn principe-afspraken gemaakt met gemeenten en participerende organisaties. Het meld- en servicepunt is een voorloper van het CJG. Het aantal trainingen en het aantal getrainde mensen wordt geregistreerd, alsmede de aanmeldingen van jeugd als gevolg van de trainingen. De GGD onderzoekt middels de jongerenenquête E-MOVO of deze gezondheidsbevorderende interventie invloed heeft op het regionale welbevinden. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan gemeenten en provincie. Financiën Kostprijzen worden vastgesteld op basis van CAO-lonen. In een gesprek kunnen prijzen nader worden toegelicht. 34

7 3.10 Cursus KOPP/KVO KOPP/KVO-groepen voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen en/of kinderen van verslaafde ouders. 1,6 miljoen kinderen onder de 22 jaar hebben ouders waarbij een psychische stoornis is gediagnosticeerd (persoonlijkheidsstoornissen niet meegerekend). Van deze kinderen groeit ongeveer een derde gezond op, een derde deel van de kinderen krijgt later milde psychische problemen en een derde deel krijgt later zelf ernstige psychische problemen. Ernstige psychische problemen zijn bijvoorbeeld angststoornissen en stemmingsstoornissen. Door middel van KOPP/KVO-groepen wordt preventief gewerkt aan het verminderen van de risicofactoren en het verhogen van de beschermende factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van de kinderen. Cluster en prestatievelden Wmo Cluster: informatie, advies en ondersteuning. Prestatievelden Wmo: 2. Eerst vindt een kennismakingsgesprek plaats, soms in het bijzijn van de ouders. Daarna volgen acht groepsbijeenkomsten van anderhalf uur. In de bijeenkomsten krijgen de kinderen/jongeren informatie over psychische stoornissen en wordt ingegaan op de oorzaken van psychische ziekten. Veel kinderen kampen namelijk met schuldgevoelens. Daarnaast wordt geoefend met sociale vaardigheden zoals steun vragen en grenzen stellen. Tevens worden twee ouderbijeenkomsten van twee uur georganiseerd. Na afloop is nog een terugkombijeenkomst voor de deelnemers en hun ouders. De activiteit is gebaseerd op good practice en acht tot tien mensen kunnen deelnemen. Er wordt gewerkt met een landelijk gebruikt draaiboek, samengesteld door het Trimbos Instituut. Momenteel vindt landelijk onderzoek plaats om het effect van de training te meten. Kinderen, pubers en jongeren van 8 tot 18 jaar (verdeeld in drie leeftijdsgroepen) waarvan bij één of beide ouders een psychiatrische ziekte, persoonlijkheidsproblematiek en/of verslavingsproblematiek is geconstateerd. Doel en resultaat Het voorkomen van ernstige psychische problemen bij kinderen en jongeren als gevolg van psychische of verslavingsproblemen van één of beide ouder(s). Subdoelen zijn het doorbreken van het isolement, het bevorderen van een reële kijk op zichzelf en op de ouder(s) en het verhogen van de competenties. Het resultaat is dat de kinderen en jongeren makkelijker hun problemen kunnen uitten binnen hun eigen netwerk. Samenhang en afstemming met netwerkpartners De KOPP/KVO-groepen worden vaak in samenwerking met een medewerker van Triversum (regio Kop van Noord-Holland) gegeven. Naar de KOPP/KVO-groepen 35

8 wordt verwezen door hulpverleners van GGZ NHN, scholen, cliënten van GGZ NHN (zij horen over de groepen voor hun kinderen) en de huisarts. Het aantal deelnemers wordt bijgehouden en tevens wordt geregistreerd uit welke gemeente zij afkomstig zijn. Tijdens de terugkombijeenkomst wordt mondeling geëvalueerd met de kinderen en hun ouders. Financiën Kostprijzen worden vastgesteld op basis van CAO-lonen. In een gesprek kunnen prijzen nader worden toegelicht. 36

9 3.11 Check Chat Check Chat Check Chat is ooit opgezet door Triversum. Hiermee is gestopt toen de financiering vanuit de AWBZ werd beëindigd. Sindsdien valt het onder collectieve ggz preventie, een taak van gemeenten. GGZ NHN en de Praktijk, beide instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie, zijn hier opnieuw mee gestart. Cluster en prestatievelden Wmo Cluster: informatie en advies, ondersteuning en signalering. Prestatievelden Wmo: 1 en 3. De chat is een laagdrempelige, anonieme vorm van hulpverlening die aansluit bij de huidige wijze van communiceren van de jeugd. Het is bedoeld voor jongeren van 12 jaar tot ongeveer 18 jaar, die problemen hebben zoals: somberheid, schoolproblemen, problemen thuis, gepest worden, zich eenzaam voelen. Maar ook eetproblemen, automutilatie, middelen misbruik en suicidaliteit kunnen aan de orde komen. Onder begeleiding van 2 professionals (1 vanuit SDP en 1 vanuit de GGZ) kunnen jongeren vragen stellen en hun verhaal vertellen aan hulpverleners en elkaar. De meerwaarde van het chatten in een groep is het feit dat jongeren onderling tips en ervaringen uitwisselen die helpend zijn; lotgenootschap is een belangrijke meerwaarde. Het kan zijn dat de chat een ondersteuning is bij de huidige hulpverlening/therapie. Het chatten zelf kan al verlichting geven en de draagkracht vergroten. Daarnaast kunnen hulpverleners tijdens de chat gerichte informatie geven over het aanbod in de kinder- en jeugd-ggz in de regio van GGZ NHN. Vanuit de hulpverleners wordt oplossingsgericht gewerkt, worden afspraken gemaakt en doelen gesteld. Ook kan sprake zijn van laagdrempelige toeleiding naar professionele hulpverlening. De chat is geopend op elke dinsdag, met uitzondering van de schoolvakantie, van uur tot uur. Jongeren die niet lekker in hun vel zitten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan jongeren die neerslachtig zijn, moeilijk vrienden maken, erg beïnvloedbaar en/of angstig zijn of jongeren die regelmatig met de gedachte spelen dood te willen gaan. Dit initiatief is gericht op jongeren in het werkgebied van GGZ NHN. Doel en resultaat Het bieden van ondersteuning en coaching bij klachten; Psycho-educatie: bijvoorbeeld uitleg over gevoelens van somberheid en schuldgevoelens; Laagdrempelig: tijdens het chatten zijn de jongeren anoniem, waardoor zij het minder eng vinden om over gevoelens te praten; Lotgenotencontact: de gedachte dat je niet de enige bent die problemen heeft is vaak opzich al helpend; 37

10 Eerste stap naar de hulpverlening: jongeren met ernstige problemen die normaal niet zo snel hulp zoeken, kunnen hierin gemotiveerd worden door de medewerkers van de chat. Samenhang en afstemming met netwerkpartners De Praktijk en GGZ NHN werken samen. De activiteit is bekend bij netwerkpartners en wordt steeds weer bekend gemaakt. De hoeveelheid jongeren die deelnemen aan de chat en de thema s die aan de orde komen, worden geregistreerd. Financiën Kostprijzen worden vastgesteld op basis van CAO-lonen. In een gesprek kunnen prijzen nader worden toegelicht. 38

11 3.12 Agressie Regulatie Agressie Regulatie. Agressie Regulatie is bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van jaar met forse agressieproblematiek. De jongeren hebben (intensieve) behandeling nodig voor het leren reguleren van hun agressieve gevoelens en gedrag. De jongeren hebben in ieder geval last van reactieve agressie, maar kunnen daarnaast ook proactieve agressie vertonen. De jongeren kunnen de controle over hun agressieve gevoelens verliezen als zij provocatie ervaren en reageren dan gewelddadig. Het agressieve gedrag is veelal een reactie op narcistische krenkingen en/of het idee hebben respectloos te worden behandeld. De agressie is vaak onderdeel van psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Het agressieve gedrag is gerelateerd aan een geringe impulscontrole, weinig beheersingsvaardigheden, weinig zelfcontrole, zich snel aangesproken en bedreigd voelen, beperkte vaardigheden voor het adequaat hanteren van conflicten, een tekort aan probleemoplossende vaardigheden en rigide en negatieve cognities. Cluster en prestatieveld Cluster: hulpverlening en begeleiding, ondersteuning en signalering. Prestatievelden: 1 en 3. Agressie Regulatie bestaat uit een groepstraining. De interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak met dramatherapeutische technieken, waarbij continu aandacht is voor het motiveren en vergroten van het geloof in eigen kunnen om zo de leerbaarheid te vergroten. Er wordt gewerkt aan het verminderen van stress en agressieve gevoelens, beheersingsvaardigheden, impulscontrole, het vergroten van het zelfinzicht, inzicht in triggers en het veranderen van disfunctionele cognities. Ook is de interventie gericht op het verbeteren van de zelfcontrole, de wijze van informatieverwerking, het richten van de aandacht en het verminderen van negatieve interactiecirkels tussen de jongere en ouder(s)/verzorger(s). Het oplossen van problemen en gedragsalternatieven wordt geoefend aan de hand van fictieve en zelfingebrachte probleemsituaties. Nieuw gedrag wordt aangeleerd via rollenspelen, imitatie, modelling en positieve bekrachtiging. De groepstraining wordt om de week aangeboden en heeft de duur van anderhalf uur. Gemiddeld vinden 13 bijeenkomsten plaats, met vooraf een intake van 45 minuten per deelnemer. Agressie Regulatie is bedoeld voor jongens en meisjes in de leeftijd van jaar met forse agressieproblematiek. De jongeren hebben (intensieve) behandeling nodig voor het leren reguleren van hun agressieve gevoelens en gedrag. Doel en resultaat De interventie heeft primair als doel zelfregulatie van een jongere met forse agres- 39

12 sieproblematiek te verbeteren om zo de kans op recidive te verkleinen. Dit door het verminderen van dynamische individuele risicofactoren gerelateerd aan de agressieregulatie problematiek. Samenhang en afstemming met netwerkpartners Op veel plekken kan problematiek gesignaleerd worden en kunnen jongeren bij GGZ NHN aangemeld worden voor training. Zo ook kunnen de zorgadviesteams van scholen verwijzen naar GGZ NHN. Terugkoppeling vindt plaats aan contactpersoon van verwijzende instantie. De aanwezigheid van deelnemers tijdens de bijeenkomsten wordt geregistreerd. Tevens wordt bijgehouden uit welke gemeente de deelnemers afkomstig zijn en aan het eind van de training wordt geëvalueerd. Financiën Kostprijzen worden vastgesteld op basis van CAO-lonen. In een gesprek kunnen prijzen nader worden toegelicht. 40

13 3.13 Cursus 'Grip op je dip' Cursus 'Grip op je dip'. Iedereen voelt zich wel eens somber, bijvoorbeeld als iets onplezierigs gebeurt. Soms blijft die somberheid langer bestaan. Alles lijkt kleurloos geworden en plezier in het leven ontbreekt. Vaak doen zich dan ook allerlei klachten voor, zoals piekeren, het hebben van schuldgevoelens, moeheid, slaapproblemen, problemen met eten of hoofdpijn. Sommige mensen weten zelf waar die somberheid vandaan komt en voor anderen is de oorzaak niet duidelijk. De cursus is bestemd voor mensen die actief willen leren hoe ze met hun klachten kunnen omgaan. Cluster en prestatievelden Wmo Cluster: informatie en advies en hulpverlening. Prestatievelden Wmo: 3 en 5. In de cursus wordt uitgegaan van de huidige situatie. Vaardigheden worden aangeleerd die kunnen helpen bij het overwinnen van sombere gevoelens. De volgende onderwerpen worden behandeld: somberheid, spanning en ontspanning, plezierige activiteiten, assertiviteit en anders leren denken. Zelfwerkzaamheid is belangrijk in de cursus. De cursus bestaat uit een kennismakingsgesprek, tien tot twaalf wekelijkse bijeenkomsten van twee uur en een terugkombijeenkomst. Per cursusgroep kunnen maximaal tien mensen deelnemen. De grip of je dip cursus wordt aangeboden voor jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar. Eenzelfde cursus wordt aangeboden voor overige doelgroepen. Deze cursus heet In de put, uit de put zie hiervoor 3.1. Men komt in aanmerking bij klachten zoals somberheid, bij lichte tot matige depressieve klachten of wanneer iemand langer dan twee weken nergens meer zin in heeft. Doel en resultaat Het doel is het aanleren van vaardigheden om sombere gevoelens te helpen overwinnen. Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat beter met deze gevoelens om te gaan. Samenhang en afstemming met netwerkpartners De cursus kan in samenwerking met het AMW of bijvoorbeeld het Horizoncollege (jongvolwassenen) georganiseerd en gegeven worden. Een spv (GGZ NHN) en een maatschappelijk werker (AMW) of een medewerker van het Horizoncollege begeleiden de cursus. De aanwezigheid van de deelnemers tijdens de bijeenkomsten en uit welke gemeenten zij afkomstig zijn worden geregistreerd. Aan het einde van de cursus vindt een evaluatie plaats. 41

14 Financiën Kostprijzen worden vastgesteld op basis van CAO-lonen. In een gesprek kunnen prijzen nader worden toegelicht. 42

15 3.14 Het gesprek voor jeugdigen en hun netwerk Het gesprek, utgevoerd door GGZ NHN, is bedoeld voor het maken van een snelle inschatting voor scholen e.a. Preventie, consultatie en taxatie in drie gesprekken waarbij toeleiding naar zorg niet het doel, maar wel mogelijkheid is; een aanbod van 3 gesprekken op korte termijn in geval van zorgkinderen/leerlingen/zorgjongeren. Het is van belang om kinderen/jongeren met psychische problemen snel op te sporen en hen, samen met hun systeem (gezin, intermediairs en/of hulpverleners), adequaat te helpen hier oplossingen voor te vinden. Cluster en prestatieveld Cluster: informatie en advies, signalering en toe leiden naar hulpverlening indien nodig. Prestatieveld WMO: 2. Bij kinderen op de basisschool kunnen zowel agressie, hyperactiviteit, opstandig gedrag als ongehoorzaam zijn voorkomen. Ook zwakke prosociale vaardigheden, latere gedragsproblemen en moeite met sociale aanpassing bij zowel jongens als meisjes zijn te voorspellen. Externaliserend probleemgedrag kan onderverdeeld worden in agressief gedrag, zoals vechten en pesten en regel overschrijdend gedrag als stelen, een vuurtje stoken en spijbelen. Doel van de gesprekken is de kans op het ontwikkelen van een gedragsstoornis verkleinen Alle jongeren zijn gevoelig voor stemmingsproblemen ten gevolge van de ontwikkeling die zij doormaken van jongere naar volwassene. Deze problemen kunnen zich in verschillende gradaties voordoen. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 jongeren in de leeftijd van jaar een sombere stemming heeft gepaard gaand met gedachten aan zelfdoding. We weten dat experimenteren met middelen bij deze leeftijdsfase hoort, maar het is niet verstandig om middelen te gebruiken als het niet goed met je gaat. Kenmerkend voor jongeren is dat zij weinig steun ervaren van hun leeftijdgenoten, uitgaan, drinken en feestvieren wordt veel gedaan, maar zorgen worden vaak niet met elkaar besproken. Als de stemmingsproblemen te groot worden heeft dat effect op alle leefgebieden: thuis, op school, bij sociale contacten en hobby s. Zowel jongeren als ouders hebben hier vragen over evenals intermediairs zoals schoolbegeleiders en jeugdhulpverleners. Tijdens de preventieve gesprekken kunnen deze partijen bij GGZ NHN, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie terecht met vragen over de klacht/het probleem van een kind of jongere en vooral hoe deze samen met het systeem de oplossingsvaardigheden kunnen vergroten. De werkwijze is oplossingsgericht en het doel (psychische) gezondheidsbevordering bij kinderen/jongeren. Frequentie: per casus maximaal 3 gesprekken. Kinderen en jongeren van 0-23 jaar samen met hun systeem. 43

16 Doel en resultaat Psychische gezondheidsbevordering bij kinderen en jongeren. Wat is het bereik? De activiteit is gericht op kinderen en jongeren in West-Friesland. De scholen voor Voortgezet onderwijs zullen de grootste verwijzer zijn, nadat een jongere in een Zorgen Adviesteam (ZAT) is besproken. Het Jongerenwerk in de regio s kunnen ook een beroep doen op deze dienst, evenals een CJG CJG, basisscholen en kinderdagverblijven. Wat is het resultaat? De jongeren hebben na deze gesprekken beter zicht op hun situatie en zijn in staat om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het vergroten van hun oplossingsvaardigheden en het versterken van hun weerbaarheid. Zij beschikken over informatie waar zij terecht kunnen voor raad en advies. De ouders hebben na deze gesprekken handvatten gekregen om de relatie met hun kind te optimaliseren. Zij weten dat de verbinding tussen ouders en jongere belangrijk is, waarbij ouders uitgelegd wordt dat jongeren zich losmaken, maar dat het noodzakelijk is dat de verbinding tussen ouders en jongere intact blijft. De intermediairs hebben na de gesprekken handvatten om in te grijpen in het proces van vroegtijdig signaleren, begeleiden of het laten behandelen van jongeren met ernstige psychiatrische problematiek. In maximaal drie gesprekken per casus bij GGZ NHN (of elders op locatie) komen diverse thema s en vragen aan de orde. Door het geven van voorlichting en door begeleiding en consultatie wordt de situatie in beeld gebracht en besproken. Samenhang en afstemming met netwerkpartners Vindplaatsen van jongeren Scholen voortgezet onderwijs via ZAT Basisscholen Samenwerkingsverband basisscholen Jongerenwerk in alle gemeenten CJG in alle gemeenten Het is belangrijk dat de mogelijkheid tot verwijzing laagdrempelig is. Bijvoorbeeld dat de ZAT voorzitter een medewerker van GGZ NHN kan bellen om te overleggen, de jongere zelf een afspraak kan maken en/of dat de ouders een afspraak kunnen maken. Er zal zoveel mogelijk naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld. Het aantal gesprekken, de n.a.w. gegevens en de leeftijden worden geregistreerd. Financiën Per casus worden er gemiddeld drie gesprekken gevoerd door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (voor 1 casus 6 uur). Kostprijzen worden op basis van CAOlonen vastgesteld. Meer informatie over deze activiteit Contactpersoon: Marijke Vellekoop Telefoon:

17 3.15 Cursus Met lef, leren omgaan met (faal)angst Cursus: Met lef, leren omgaan met angstklachten. Elke dag komt men in contact met andere mensen; op het werk, in de supermarkt of op een verjaardag. Dit kunnen familieleden of bekenden zijn, of totale vreemden. Sommige mensen zijn vaak angstig, gespannen en onzeker in deze contacten met anderen. Het voeren van een gesprek of het geven van een mening kan dan heel lastig zijn. In een studie moet men presteren. Sommige mensen zijn bang om te falen, dicht te klappen, waardoor men helemaal blokkeert. Deze klachten kunnen het succesvol volgen van een studie in de weg staan. De cursus Met lef is bestemd voor mensen die actief willen leren hoe ze met deze klachten kunnen omgaan. Cluster en prestatievelden Wmo Cluster: informatie en advies en hulpverlening. Prestatievelden Wmo: 3 en 5. Het doel van de cursus Met lef is het leren omgaan met de angst en onzekerheid, zodat iemand met meer plezier het contact met anderen kan aangaan, of dat men niet blokkeert bij het moeten presteren bij toetsen en examens. Stap voor stap worden deelnemers zich bewust van welke angstige gedachten ze meestal hebben. Daarnaast wordt er gewerkt aan meer zelfvertrouwen. Er worden oefeningen en vaardigheden aangeboden die kunnen helpen in contacten met anderen en andere angstige situaties. Tevens kunnen deelnemers in de cursus ervaringen uitwisselen. Door actief bezig te zijn met de opdrachten, leren deelnemers hun angst en onzekerheid aan te pakken. Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt informatie gegeven en gekeken of de cursus aansluit bij de verwachtingen. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten, na enkele maanden nog een terugkombijeenkomst en wordt door twee hulpverleners gegeven. De groepsgrootte is deelnemers. De cursus is bedoeld voor mensen die zich angstig en gespannen voelen in het contact met anderen en/of last hebben van faalangst en willen leren om deze klachten te verminderen. Doel en resultaat Het doel is het aanleren van vaardigheden om angstige gevoelens te helpen overwinnen. Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat beter met deze gevoelens om te gaan. Samenhang en afstemming met netwerkpartners De cursus kan gegeven worden binnen de setting van een opleiding, bijvoorbeeld IN HOLLAND of het Horizoncollege. De aanwezigheid van de deelnemers tijdens de bijeenkomsten en uit welke gemeenten zij afkomstig zijn worden geregistreerd. Aan het einde van de cursus vindt een evaluatie plaats. 45 Financiën Kostprijzen worden vastgesteld op basis van CAO-lonen. In een gesprek kunnen prijzen nader worden toegelicht. Studenten betalen een eigen bijdrage voor de cursus die wordt verrekend met de kostprijs.

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals

Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Informatie voor gemeenten en professionals Yulius Kinder- en Jeugdpsychiatrie Informatie voor gemeenten en professionals Vijf procent van de kinderen en jongeren heeft te maken met een ernstige psychiatrische stoornis. Voor een aanzienlijk deel

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Ho, tot hier en niet verder...!

Ho, tot hier en niet verder...! Ho, tot hier en niet verder...! Toelichting op methode en kind/oudercursus Samenvatting Doel Het doel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen van de psychosociale weerbaarheid van

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Wat werkt in het versterken van de veiligheid in residentiële instellingen?

Wat werkt in het versterken van de veiligheid in residentiële instellingen? Wat werkt in het versterken van de veiligheid in residentiële instellingen? Cora Bartelink Mariska Zoon www.nji.nl December 2013 De vraag wat het beste werkt om de veiligheid van jeugdigen te versterken

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Handreiking. De JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren

Handreiking. De JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren Handreiking De JGZ in beeld bij adolescenten Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren Stuurgroep Ans Engelmans, GGD Gooi & Vechtstreek Anne Derksen, VNG Siewert

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners

Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners Wegwijzer voor en door gemeenten Inhoudsopgave Inleiding 02 Het probleem van vroeg risicogedrag 03

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie